Page 1

Els nombres (1)

Quins personatges creus que tenen un problema? Què poden fer per solucionar-ho? (Escriu totes les solucions que se t’acudeixin)


Els nombres (2)

Un cop vista tota la història, ens dividim en dos grups i cadascun d’ells prepara la narració del còmic des dels diferents punts de vista: el pare i el nen


Els nombres (3)

Després de tot l’esforç del pare, continua havent problemes. Per què?

Un problema de nombres?  

Un problema de nombres?

Un problema de nombres?  

Un problema de nombres?