Page 1

CON

stantinoupolis n e c t i o n s

                                       

1

Ε π ί λ υ σ η τ ο υ κ ό µ β ο υ - π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α σ τ ο ν π ε ζό

Μ ε ρ ι κ ή υ π ο γ ε ι ο π ο ί η σ η τ η ς γ έ φ υ ρ α ς τ ο υ Γ α λ α τ ά

2

5

1

4

2!

3

6

3 Ανάπλαση στο παραλιακό µέτωπο του Καρακόυ                   Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α   κ α τ ο ι κ ι ώ ν   – χ α ρ α κ τ ή ρ α ς   σ ύ γ χ ρ ο ν ω ν   μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ν  

   6               Ε ν ο π ο ί η σ η   χ ώ ρ ω ν   π ρ α σ ί ν ο υ -­‐ π α ρ α λ ι α κ ή   β ό λ τ α   4

5

3 2

Κεντρική ιδέα - αραβικά κλωστρά!

proposals

Boomerang-ένταξη στον αστικό ιστό! !

Α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η ε λ ε ύ θ ε ρ ο υ χ ώ ρ ο ς σ τ ο ν π υ κ ν ό ι σ τ ό

Το Χ ά ν ι ω ς τ ο π ό σ η µ ο - π ο λ ι τ ι σ τ ι ι κ ό κ έ ν τ ρ ο

Ενοποίηση με το δημόσιο χώρο! !

Πολύ-κατοικίες ! !

Άποψη απο το εσωτερικό !

Τομή στη γέφυρα του Γαλατά!


κατοικία!

Κατοψη α σταθμης!

Κατοψη β σταθμης!

Ενδεικτική τομή διαχείρισης των διαμερισμάτων κατοικίας !

Πρόπλασμα επιλεγμένης κατοικίας κλ.1:100!

! τομή γ - γ!

τομή α - α!

τομή β - β!

! 9

o

E

Ξ

Διδακτική ομάδα :

Α

Μ

Η

Ν

Ο

Α

Ανδρέας Κούρκουλας, Αριάδνη Βοζάνη

Σπουδαστές : Μπαλή Μαρία Ελένη, Μπαλή Χριστίνα,

Ρ

Χ

Ι

Τ

Ε

Κ

Συμμετοχή τομέα ΙΙ: Θάνος Παγώνης

Τσιβανίδου Αντιγόνη!

Τ

Ο

Ν

Ι

Κ

Ο

Σ

Σ

Χ

Ε

Δ

Ι

Α

Σ

Μ

Ο

Σ

9

Α

Κ

Επικουρικό Διδακτικό Έργο : Ηώ Καρύδη, Ειρήνη Ανδρουτσοπούλου Εξωτερικός συνεργάτης : Καλλιόπη Αμυγδάλου!

.

Ε

Τ

Ο

Σ

2

0

1

1

-

2

0

1

2

!


masterplan


frontview


Galata bridge section


inside render


inside render


τύπος α

τύπος β

κατοικία για νέο ζευγάρι

κατοικία για νέο ζευγάρι

τύπος γ

κατοικία για νέο ζευγάρι

τύπος δ

κατοικία για νέο ζευγάρι µε ένα παιδί

τύπος ε

κατοικία για νέο ζευγάρι µε δυο παιδιά

τύπος στ

κατοικία για νέο ζευγάρι

Κατοικία 1


Nightview


constantinoupolis_connections  
constantinoupolis_connections  

bali_tsiv proposal

Advertisement