Page 1

LANOCHE DESANJ UAN HI STORI A:

F i es t adeor i genpa ga nopa r ada r bi env eni daa l s ol s t i c i odev er a no

TRADI CI ONES:

S ea c os t umbr aapr enderunahoguer aporba r r i o, l ac ua l c ons i s t e ens uma y or i ademobi l i a r i oa nt i guo. L aquemar epr es ent ar egener a c i on. T a mbi enesha bi t ua l da r s e ba 単osenel ma ramedi anoc hey e x i s t el ac r eenc i adequel a spl a n t a sc ur a t i v a st i enenma spot enc i a enes t af ec ha .

VESTUARI O:

BOCET ODI S F RAZ

L ar opaques uel el l ev a r s eesde c ol orbl a nc o. T a mbi ens onc omunesl osdi s f r a c esdedemoni os , br uj a syc r i a t ur a smi t ol ogi c a s .

CRI SI SACTUAL:

L a es t ai ni c i a l ment es ec el ebr a ba enpeque単osgr upos , c omof a mi l i a soc omuni da des , per oa c t ua l ement e , l apot enc i a l i z a c i ondet ur i s mohac onv er t i dol a es t aenen unev ent oma s i v oenel c ua l s e es t a nper di endot r a di c i onesyc os t umbr es , r a z onquepr ov oc aque s epi er dal ai dent i da dpr opi adel ev ent o.

MODE L OHOGUE RA

PAISAJES GLOBALES  
PAISAJES GLOBALES  

La noche de San Juan

Advertisement