Page 1

INSTITUT JOAQUIM BAU

U 1 MATERIALSI ESTRISDEDIBUIX Alumne/a:

Programació

TECNOLOGIA 1r ESO

Curs:2010/2011

Data

1- TEST (la resposta correcta la selecciones i la poses de color groc). Les respostes errades descompten la meitat, cada dues errades resta 1 punt.) 1) La Tecnologia és a ) conjunt de coneixements de tècniques b) contruir objectes establint una manera de fer-ho c) conjunt de coneixements i tècniques que ajuden a satisfer les nostres necessitats. 2) El dibuix tècnic a) té un llenguatge convencional i regles específiques b) es fa sempre amb aplicacions informàtiques c) Noméses coneix el CADcom a programa de dibuix tècnic 3) Les eines del dibuix tècnic són: a) taula i tauler de dibuix, ordenador i impressora b) tecnígraf, taula i tauler, i plòter c) paral·lex, taula i tauler, i tecnígraf 4) El paper és material fabricat amb a) fibra de cel·lulosa vegetal b) fibres vegetals variades c) segonsel dibuix pot variar 5) El paper per dibuix a llapis a) opac blanc i mat b) semitransparent, impermeable i dur c) lleugerament setinat i poc porós 6) Per calcar plànols amb tinta i reproduir-los es fa servir a) paper de croquis b) paper vegetal c) DIN A-4 7) S’anomenen formats a) les mides de full establertes internacionalment b) els que s’utilitzen per a sobres, rebuts o carpetes c) els que permeten la classificació a correus 8) Per a dibuix tècnic a) utilizem A-4 b) utilitzem DIN A-4 c) utilitzem els formats de la sèrie A 9) Els instruments actius de dibuix tècnic són a) regle, escaires, transportador i plantilles b) llapis, portamines, estilògraf, goma i compàs c) les dues anteriors 10 ) La mina d’un llapis o portamines segonsla duresa pot ser a) tova i dura b) tova, mitjana i extradura c) tova, mitjana, dura i extradura 11) La sigla HB correspon a a) mitjana b) extradura c) dura 12) Tria la frase correcta a) L’estilògraf no ha d’anar mai perpendicular a la superficie b) hi ha puntes d’ente 1 i 2 mm c) per la puntera sur la tinta i no s’ha de desmuntar mai 13) La goma d’esborrrar a) és de làtex o cautxú b) poden se Staedtler, Milan o Zig N ZAG 14) Les gomesper a llapis a) són dures i desgasten el paper b) són de color clar c) cal que tingui les arestes rectes per esborrar bé 15) El compàs serveix a) per traçar corbes


b) per transportar mesures c) les dues anteriors 16.- El mànec a) permet fixar el compàs b) porta incorporat un adaptador c) és un cilindre estriat que permet fer girar el compàs 17) Per traçar circumferències utilitzem a) la ballarina b) la bigotera c) l’allargador 18) Tria la frase correcta a) la mina sobresurt 8 mm i l’agulla 0,5 mm b) l’agulla sobresurt 8 mm i la mina 0,5 mm c) cap de les dues anteriors 19) Tecnologia prové de a) tecné i logos b) ofici i coneixement c) les dues anteriors 20) Tria la correcta a) Al taller, no sempre cal indumentaria de protecció b) Cada eina o màquina té unes normes de seguretat que cal respectar c) S’ha d’anar provant les màquines per aprendre el seu ús 21) Entre els elements auxiliars de dibuix tècnic trobem a) regle graduat i transportador d’angles b) joc d’escaires i plantilles c) les dues anteriors 22) El regle graduat té a) un cantó bisellat i un altre amb un esglaó b) serveix per mesurar angles c) al cantó amb l’esglaó hi ha les mides 23) L’escaite a) té forma de triangle escalè b) té forma de triangle equilàter c) té forma de triangle isósceles

24) Els angles del cartabó són a) 30º, 60º i 90º b) dos de 4º i un de 90º c) depèn del material 25) Per traçar paral·lels només cal fer lliscar a) l’escaire sobre la hipotenusa del cartabó b) el cartabó sobre un catet de l’escaire b) de les dues maneres 26) El transportador serveix per a a) mesurar i transportar angles b) construir angles c) les dues anteriors 27) El nom tècnis del transportador és a) cercle graduat b) semicercle graduat c) goniòmetre 28) Digues quina frase és la correcta a) amb les plantilles fem corbes i retolem b) els transportadors sempre són transparents c) Per retolar símbols utilitzem retoladors especials 29) El grau d’apreciació és a) la màxima longitud d’un instrument b) la mesura més gran que pot llegir c) la mesura més petita que pot llegir 30) El metre plegable pot ser


a) de fusta i plàstic b) de fusta, acer o duralumini c) només d’acer 31) El metre flexible a) té un ganxo per coincidir amb el cantell de les peces b) és de tela plastificada c) està fet de duralumini 32) Tria la correcta a) un exemple de regle amb topall és l’escaire de fuster b) la cinta mètrica és de fins a 15 metres c) el grau d’apreciació del metre o regle de taller és de mig cm 33) El peu de rei a) té una boca fixa i una móbil b) porta a la corredora un nònius c) les dues anteriors 34) Amb el peu de rei a) es prenen mides exteriors, interiors i de profunditat b) primer cal llegir la marca del nònius c) la mida correcta es fa restant la del nònius i la del regle fixe 35) Assenyala la frase correcta sobre el goniòmetre a) consta d’un regle mòbil fixat amb un cargol a un semicercle b) mesura els angles de les dues cares d’una peça c) les dues anteriors

2.- Relaciona posant el nombre al davant.

Aparells de dibuix tècnic (1)

Suports de dibuix tècnic (2)

Instruments actius de dibuix tècnic (3)

Instruments auxiliars de dibuix tècnic (4)

Instruments de mesura (5)

Regle graduat Metre Llapis Josd’escaires Paper de croquis Transportador Taula de dibuix Regle de taller Tecnígraf Estilògraf Paper per a llapis Peu de rei Paper vegetal Goniòmetre Portamines Paral·lex Paper per a tinta Goma Compàs Tauler de dibuix

3.- Quina mesura marca el peu de rei? Posa la mesura i les unitats al quadre. Si no veus bé la foto, recorda que la pots ampliar amb la lupa.


QUALIFICACIÓ TEST A (Respostescorrectes) Compta quantes

B (Respostesincorrectes) compta quantes

C (B: 2) Divideix B per 2

A – C= resta aquests resultats

QTEST[(A – C) X 10] /35 Fesaquesta opreació per saber la teva qualificació el test

QUALIFICACIÓFINAL : 60% test + 40%(1 + 2 )

Qüestionari  

Qüestionari