Page 1

a l e d a c i t c Ă d i D i l o f a I t r a u Po g n e l L

Maria Gil i Beatriz Perales

Grup 4A

Curs 2013-2014


Index Introducci贸 Aspectes rellevants dels blocs Conclusions

5 8 22


Introducció Al llarg d’aquest portafoli, farem un recull descriptiu i reflexiu dels aspectes que considerem més rellevants dels diferents blocs que s’han anat desenvolupant al llarg del segon semestre d’aquest curs. Tot seguit, quedaran reflectides les nostres conclusions i valoracions personals sobre l’assignatura de Didàctica de la Llengua I. A continuació, us presentem a les components d’aquest portafoli.


a i r a M

o r t s e i D l Gi

Tinc 2 4 any s i va Llobre ig néi gat. D xer a e profes s d e l’Hospi sora d s e m talet d p ’una c re he petita e lasse m’ima v o l g d ut se e P3, ginav posav r j a a que a exà e l s meus mens. des de i, a m a Tinc e lumne és, el B l s s atxille Gestió e i els s t u d r i s a C t obliga Huma d’Educ omercial toris n ístic, e i Màr ació In l CFGS quetin fantil. el Gra de g i e u d’Ed Actual l CFG ment, ucació de Bar S estic c Infant celona u il en . la Un rsant iversi tat


Beatr iz Per a l e s c n i T L . . t o a g e z r b a o l L r n e a i d d o à u l t l s e e n r a o i l C isc a aig uè vo

v iv rq s e r s p u y c n c i a on òg Tinc 23 lerat tecnol tjans del seg ue portava i il q x m t a j a a , b és l i ò i t l r n e e s t a p f n , n i fa n ó ura i i t c c b e a t c i m s u u a d n e t a b n arq r a A a l i l a ud a. b t d e s r a e t r r g s i a y ’ C n G m F a C decid e s z é l e in m u r q e a u s s l q r e u cu s a e r s g G i des d o c a l v e , o les i a r d e e u r t d r s e e a d c , t una n a t l e a t lm si en a r u e t r v c i a A r n t U til. n d’en a a l f n I en ió c a c l i u t d an f d’E n I ió c a c u d E d’ a. n o l e c r Ba


Aspectes rellevants dels blocs

Bloc I


En primer lloc, és molt important tenir present la definició de didàctica, ja que aquesta estudia els continguts i les metodologies, tenint en compte els coneixements previs i l’experiència prèvia dels alumnes. D’aquesta manera, com a mestres, hem de programar, revisar i portar a terme unes bones seqüencies d’activitats lingüístiques que desenvolupin a l’infant, fent-lo un ésser totalment autònom i competent tant en les seves destreses com en les seves fortaleses. En segon lloc, un bon mestre ha de tenir unes competències bàsiques tant pel que fa als aspectes gramaticals com sociolingüístics, estratègics i discursius per portar-les a terme dins l’aula, ja que d’aquesta manera creem un domini progressiu de la llengua tant en la comunicació verbal com no verbal.


En tercer lloc, és molt important l’adquisició del llenguatge des de que som petits. Per aquest motiu, Bruner ens presenta una pauta d’interacció estandarditzada on es té en compte el context on es desenvolupa el llenguatge entre l’adult i l’infant, creant els anomenats formats de joc. Per això, Bruner dóna molta importància a tres elements que tenen una relació directa amb la comunicació i el joc. Així doncs, trobem força interessants com a futures docents aquests elements que Bruner ens presenta en relació amb el joc i la comunicació verbal, ja que hem de tenir-los present a l’hora de transmetre una bona adquisició del llenguatge als infants, permetent que aquests puguin adquirir-lo adequadament. Per això, definim el llenguatge com un sistema de símbols que utilitzem tots els ésser humans per comunicar-nos.


Per últim, en la seva adquisició del llenguatge, els infants tenen una base que facilita el seu desenvolupament mitjançant les constriccions cognitives: lèxiques, socials i lingüístiques. Per aquest motiu, és molt important desenvolupar-les en un context comunicatiu per tal que l’infant afavoreixi els factors que intervenen i pugui ampliar els seus coneixements previs amb els nous continguts que es treballen. Per tant, serà un procés lent on a través de metodologies vivencials i d’expressió, els infants podran anar adquirint, poc a poc, d’una manera més autònoma i activa el seu propi llenguatge.


Bloc II


En primer lloc, aquest segon bloc de l’assignatura s’ha centrat en parlar-nos de la importància de la llengua i els factores que l’envolten. Per això, com a mestres, hem de tenir present que en les escoles cada vegada hi ha més heterogeneïtat, és a dir, infants nouvinguts que provenen d’altres països i que, segurament, no entendran la nostra llengua vehicular: el català. Per aquest motiu, considerem que els programes d’immersió lingüística són fonamentals en els centres educatius, ja que aquests són models que tenen com a objectiu promoure el bilingüisme en els més petits. D’aquesta manera, creiem que és molt important saber que és el bilingüisme i tenir consciència dels elements que implica. Per tant, per nosaltres és aquella competència que presenten els individus en passar d'una llengua a l'altra amb una certa rapidesa i que, a més, els permet traduir missatges en ambdues direccions. En definitiva, la coneixença de diferents llengües és un enriquiment pel procés d’aprenentatge de cada persona.


En segon lloc, l’infant és un ésser que des de el seu naixement es troba envoltat per diferents llengües dintre del seu context. D’una banda, es troba amb la llengua materna que és la llengua de la seva mare i, també, la llengua de la comunitat; d’altra banda, té una segona llengua que s’acompanya a la llengua materna i que es dur a terme en el context social. Per últim, la llengua estrangera també juga un paper fonamental, ja que és la llengua dels altres països i s’ha d’aprendre. Per tant, considerem que és importantíssim que qualsevol persona, però en aquest cas els més petits, des de petits tinguin les oportunitats idònies per conèixer-les i ampliar-les. Tanmateix, la interdependència lingüística afavoreix aquests aspectes esmentats amb anterioritat perquè la coneixença de llengües permet explicar-les sense problemes en cadascuna d’elles, enriquint significativament l’aprenentatge.


Per finalitzar amb els aspectes destacables d’aquest bloc, creiem que els infants, en la seva adquisició de llenguatge, tenen presents molts factors importants. Per això, parlem de la capacitat metalingüística, és a dir, la fase final, ja que considerem que comparar unes llengües amb les altres afavoreix notablement el procés d’ensenyament i aprenentatge. D’aquesta manera, l’infant passa per tres fases fins arribar a aquesta comparació de llengües. Aquestes són: les diferències fonètiques i fonològiques de cada llengua; la distinció entre el lèxic i la morfologia; i el sistema únic de representació lèxica. Tot això, permet a l’infant evolucionar.


Bloc III


En aquest tercer bloc, la fonètica, la fonologia, la morfologia, la semàntica i la pragmàtica són elements imprescindibles en el procés d’adquisició del llenguatge. Per aquest motiu, com a futures mestres hem d’utilitzar i oferir recursos i estratègies didàctiques per fomentar i treballar aquests elements dintre del procés comunicatiu de l’infant. Per això, les activitats que més ajuden als infants en aquests procés comunicatiu són: el treball per projectes, els jocs de representació i el recurs dels titelles. En primer lloc, el treball per projectes s’esdevé dintre del centre educatiu, per tal d’organitzar i gestionar aspectes per l’ús de les llengües i el tractament curricular sobre les diferents llengües que hi són presents a l’escola. D’aquesta manera, el treball per projectes s’encarrega de realitzar activitats específiques per treballar d’una manera molt més productiva i significativa els aspectes elementals de la llengua, permeten una bona adquisició del llenguatge.


En segon lloc, els jocs de representació s’estableixen per realitzar d’una manera molt més fàcil l’ús del llenguatge a través de les rutines. Per això, s’ofereixen espais amplis i organitzats per realitzar aquest tipus d’activitats amb l’objectiu d’aprendre significativament. A més, la comprensió de la situació de joc és molt important perquè l’infant realitzi una bona representació de l’activitat i sigui capaç de desenvolupar les capacitats cognitives en relació amb el llenguatge. Per tant, el paper del mestre és molt important en aquest tipus de tasques, ja que és l’encarregat de portar a terme una bona representació basada en la motivació, l’interès dels infants i l’observació de les situacions de joc. Així doncs, aquest tipus de recurs didàctic afavoreix l’ús dels verbs i els adverbis, l’ampliació d’un vocabulari ric i complet i la relació amb els altres membres del grup-classe.


Per últim, el recurs dels titelles és un recurs que crida moltíssim l’atenció dels infants, els motiva, els il•lusiona i els fa imaginar-se en un món totalment diferent. Per això, en moltes ocasions, representen les seves vida amb l’objectiu de visualitzar el seu comportament amb els pros i el contres, fent-los partícips. En definitiva, és un recurs que, juntament, amb el conte dóna molt de suport i ajuda als infants ha entendre les coses i fa que puguin superar les possibles dificultats que se’ls presenta. Tanmateix, el conte també presenta un paper important perquè permet desenvolupar en els més petits les competències comunicatives, fent èmfasi en la capacitat de llegir, escriure, parlar i escoltar. A més, facilita l’adquisició del llenguatge, treballant la transversalitat de les diferents àrees curriculars.


Bloc IV


En aquest últim bloc, donarem la importància que té al procés de lectura i escriptura en els edats primerenques. D’una banda, és imprescindible tenir en compte les característiques evolutives de cadascun dels infants per realitzar una iniciació en la lectura i l’escriptura de forma individualitzada, però això no vol dir que en aquesta iniciació, els infants hagin de sortir de l’etapa d’infantil sabent llegir i escriure perfectament. Per això, és molt important com a docents que un dels principals objectiu sigui iniciar-se en aquets procés de lectoescriptura, tenint en compte cadascuna de les situacions. D’altra banda, els mestres són un referent en aquest procés de lectoescriptura, ja que hem de motivar-los i encuriosir-los en la coneixença de llibres. D’aquesta manera, aconseguirem éssers totalment competents.


Conclusions La realització d’aquest portafoli ens ha permès ser més conscients del procés que segueix un infant en la seva adquisició del llenguatge. Per això, com a futures mestres, hem d’oferir recursos i estratègies que permetin un aprenentatge totalment significatiu i enriquidor als nostres alumnes, convertint-los en éssers competents i autònoms en cadascuna de les seves facetes. A més, hem d’ajudar-los i motivar-los en aquest procés comunicatiu perquè tant ells com nostres aprendrem conjuntament i això ens afavorirà positivament. En definitiva, l’adquisició del llenguatge és un dels aspectes més importants en l’ésser humà i, per tant, entre tots hem de contribuir en aquest procés, fent-lo una experiència màgica.


En aquest llibre, trobarem les diferents reflexions que s’han dut a terme al llarg del curs 2013-2014 en l’assignatura de Didàctica de la Llengua I.

María Gil i Beatriz Perales  

Aquest és el nostre PORTAFOLIS de l'assignatura de Didàctica de la Llengua I.

Advertisement