Page 1

Detox

x o t e D

velkommen til

retreat

Mariag책rden


Mariagården “ May your search through nature lead you to yourself ”


INNHOLD

Introduksjon Velkommen til helhetlig detox retreat

5

Temaover sikt 7 Mar iagården – histor ien så langt

9

Lærere Flavio Passos

11

Mar ie Mingwana

13

John Opsahl

15

Pia Meliane

17

Hedda Kor tnes, Kim Johansen og Elina Vincent

19

Retreat Behandlinger for ekstr a detox og velvære

21

Flytende kosthold med juice og smoothie

23

Levende mat – r aw food og spirer

25

Progr am – tir sdag og onsdag

27

Progr am – tor sdag til søndag

29

Forberedelser Klar for detox – reduser og legg til

31

Digital detox – koble av for å koble til

33

Mor ning glor y – for slag til mor genr utine

35

Praktisk Pr aktiske detaljer

37

Tur ist i Vär mland

39

Veibeskr ivelse og kontaktinfor masjon

41

DETOX RETREAT - MARIAGARDEN.ORG

3


VELKOMMEN

Helhetlig Detox retreat

Gr atulerer med valget om å reise på et detox opphold. Det å sette av tid til å nære din kropp, helse og ditt liv, er en stor gave til deg selv! Snar t samles vi på Mar iagården for en rensende retreat med påfyll av nær ing og kunnskap. Du kan allerede nå glede deg til å møte en veldig fin gr uppe med var ier t bakgr unn og erfar ing. Vår erfar ing er at det å gjennomgå et slikt kur s nettopp som en gr uppe er lettere , r askerer og mer lærer ikt. Dessuten er alt mor sommere når man er sammen med andre likesinnede , enn å være alene hjemme med et eget progr am. Best av alt er det solide teamet med lærere og ter apeuter. Sammen leder de deg gjennom denne magiske reisen som star ter tir sdag 3.juni klokken 18:00 og avslutter søndag 8.juni klokken 15:00. For å få mest mulig utbytte av ditt opphold, anbefaler vi noen enkle endr inger i dine daglige r utiner. Videre i dette velkomstheftet finner du infor masjon som gjør at du kan forberede og innstille både kropp og sinn på oppholdet. God reise og velkommen til Detox på Mar iagården!

DETOX RETREAT - MARIAGARDEN.ORG

5


TEMAOVERSIKT Detox-retreat 2014

Vi har mye spennende på progr ammet for denne retreaten! Under er hovedtemaene vi skal gjennomgå i løpet av dagene vi har sammen: ∞ Helhetlig detox - alt henger sammen ∞ Flytende diett - juice og smoothie faste ∞ Kost og er nær ing for en moder ne livsstil ∞ Hvile og turer i naturen ∞ Relasjon mellom mat og følelser ∞ Digital detox - pause fr a skjer mer ∞ Mental og emosjonell detox ∞ Utrensing av det som ikke lenger er hensiktsmessig ∞ Super mat- og r aw food pr insipper ∞ Kilder til nedbr yting, overbelastning og slitasje på kropp og sinn ∞ Tar mrens med oksygen, nyrerens og lever rens med kaffe-enema ∞ Yoga, pr anayama (pusteteknikker) og meditasjon ∞ Mobilitet og trening for et aktivt liv ∞ Lymfesystemet og lymfedrenasje ∞ Stillhet - lær å lytte til egen kropp ∞ Vir kelig kor treist mat - sanking i lokal flor a

Detox på Mariagården arrangeres i samarbeid med:

Pink Garden

DETOX RETREAT - MARIAGARDEN.ORG

Oslo Strenght & Conditioning

Superspirer - en utmerket kilde til overskudd!

7


8

MARIAGARDEN.ORG - DETOX RETREAT


MARIAGÅRDEN Historien så langt

Häljebol Skole ble bygd i 1934, og var bygdens bar neskole helt frem til 1970-tallet. Etter noen år uten dr ift ankom et ambisiøst kunstner par som så store muligheter for den vakre bygningen og tomten på 14 mål. I løpet av 15 år med iherdig og målrettet jobbing ble de ett av Sver iges mest aner kjente kunstner par. Magnus Hedman med gr afikk og Ellen Heller som Nerdr um student med maler ier. Häljebol Konstgård ble en kultur institusjon, og hver sommer besøkte tusenvis deres åpne ateliér. Med en stor botanisk kjær lighet, bega de seg også løs på hagen. Uante antall timer er lagt ned i det som nå er botanisk liten oase med rosehage , ur tehage og eksotiske planter og trær fr a hele verden. I 2011 solgte de sitt livsver k, og et ungt nor sk par tok over stedet med drømmer om et kur ssted i vakker natur hvor kunnskap om helse og livsstil kunne deles. Pia Meliane og Kr istian Walby omdøpte stedet til Mar iagården, og Häljebol Skole ble atter en gang en skole . Håndplukkede lærere fr a hele verden kommer for å holde kur s innen yoga, meditasjon og østlig filosofi – vektøy og kunnskap som gir styr ket indre og ytre helse . Blir hverdagen over veldende , tar overhånd og du trenger et avbrekk, eller du bare vil være i naturen og få påfyll av kunnskap, nær ing og ro - da er du velkommen til Mar iagården for å koble av, lære , ha det gøy og dele opplevelser..

DETOX RETREAT - MARIAGARDEN.ORG

9


FLAVIO PASSOS

Ernæring og Supermat

Klassene i er nær ing holdes av er nær ingseksper t og r aw food kokk Flavio Passos. Til daglig bor han i Br asil hvor han holder en rekke for skjellige kur s i tillegg til å ha skapt Br asils fremste super matmer ke .

Communicator, Expert in Nutrition and Naturalist Chef With detailed dedication, Flavio has spent the last 15 year s to 
deeply under stand the theme “health through healthy choices,” with emphasis on
 natur al, medicinal and culinar y nutr ition. Specialized in nutr ition and gr aduated 
chef from Living Light Culinar y Ar ts Institute in Califor nia, he has since 2004 been teaching cour ses and refining the ar t of how to tr ansfor m
 medicinal foods in savor y dishes. He is leaving a tr ail of inspired people after holding hundreds of classes in Br azil, USA, Norway and more . Flavio has exper imented on himself and has exper ienced the many benefits of eating
 consciously. He has recovered himself from var ious health imbalances, 
 such as liver cir rhosis, chronic asthma, 
 ir r itable bowel syndrome and gener alized immune deficiency. His message is that the quality of food affects deeply the quality of life , and his mission is to inspire the pr actice of healthy choices by shar ing updated and scientific knowledge and amazing culinar y demonstr ations.

DETOX RETREAT - MARIAGARDEN.ORG

11


MARIE MINAGAWA Still Point

Mar ie har arbeidet som ter apeut og lærer innen Still Point og selvutvikling siden 2001. Hun har også vær t med å utvikle flere under visningskonsepter. Gjennom hennes mangeår ige utfor skning og studier, er hennes fokus å lære den enkelte kunsten å lytte . Å gå i dypet av sine prosesser krever selvstendighet, mot og oppdagelseslyst. Vi må gå forbi tillær te for stillinger og stimulere for skeren i oss selv. Hun ønsker å utdanne , assistere og inspirere deg til å utfor ske fr itt og uavhengig, slik at du kan bli mer våken, selvstendig, ster k, kompetent og fr i!
 Mar ie holder spennende wor kshops for å bevisstgjøre de prosessene som skjer under en detox. Her vil det være fokus på hvordan du kan få stør re utbytte av detox-uken din både fysisk, mentalt, emosjonelt og spir ituelt. Hun tilbyr individuelle konsultasjoner i Still Point under i oppholdet.

Still Point Still Point er en ter apeutisk metode som hjelper den enkelte å skape balanse mellom kropp, sinn og liv, og øker bevisstheten i livsprosesser. Metoden vir ker for løsende og øker din evne til å skape vekst i eget liv.

Still Point Space Clearing På en detox vil alle vil rense ut på ulike plan, også ener gi og blokker inger. Still Point Space Clear ing nullstiller områder og skaper mer behagelige miljøer, og man kjenner seg ofte lettere og oppløftet. Mar ie gjør jevnlige Space Clar inger under veis i oppholdet.

DETOX RETREAT - MARIAGARDEN.ORG

13


LØRDAGSWORKSHOP

Gjennom Muren med John Opsahl

På lørdagen under denne retreaten er det wor kshop med John Opsahl. Han er Nordens ledende eksper t på super mat og helhetlig livsstil, forfatter og gründer av Super nature . Vi gleder oss! Gjennom hans inter nasjonale vir ke som coach, ter apeut og produktutvikler innen super mat og kosttilskudd, har han hjulpet mennesker over hele verden til å ta grep om eget liv og helse .

Gjennom Muren - intensiv éndagsworkshop 7. juni Begrensninger finnes bare i våre forestillinger. Dine potensialer er uendelige . Felles for alle medisinske og spir ituelle tr adisjoner er søken etter å br yte igjennom kroppens og sinnets forestilte grenser. Detox som metode handler derfor like mye om dine indre prosesser som det å rense kroppen. Du kommer i kontakt med dine stør re potensialer og ditt neste steg. Men hvordan kan du utløse dem i ditt liv slik at resultatet er per manent? I løpet av dagen vil du få mange nøkler til hvordan du kan br inge deg selv til høyere innsikt og skape reell vekst i ditt liv. Det blir også ser ver ing av retter baser t på oppskr ifter fr a Johns nye bok “Super mat”.

Arrangementet er åpent også for andre enn dere som er med på hele retreaten - inviter gjerne venner - workshopen koster da 390kr.

DETOX RETREAT - MARIAGARDEN.ORG

15


PIA MELIANE

Yoga og pranayama

Yogaklasser og under visning i pusteøvelser holdes av Pia Meliane , som også dr iver Mar iagården sammen med Kr istian Walby. Over en per iode på 8 år, bodde hun sammenlagt 5 år på Bali hvor hun studer te yoga og meditasjon innen hatha- og kundalinisystemene . I løpet av disse årene kom hun i kontakt med lærere innen for skjellige retninger, filosofier og tr adisjoner. På Bali fikk hun også sin introduksjon til Advaita Vedanta, som senere ble fordypet i India. Dette er de gamle skr iftene som blant annet buddisme og hinduisme har spr unget ut fr a. De er også røttene til yoga tr adisjonen, og Pia inkluderer denne kunnskapen i sine yoga klasser. Kombinasjonen av eldgammel visdom og asanas (kroppsstillingene i yoga) gjør hennes klasser til en dyp indre reise . Pia er utdannet hud, kropps og spater apeut fr a Hudpleieakademiet. Hun har spesialiser t seg i kropp, helse og det som gjør oss sunne , fr iske og velfungerende . Denne kunnskapen deles daglig i behandlinger på hennes klinikk Pink Garden i Oslo. Der har valget falt på å jobbe utelukkende med økologiske produkter og helhetlige behandlingsfor mer. På klinikken møtes natur og moder ne teknologi for å gi resultater på kroppens egne premisser. Pia studerer nå Still Point som er en treår ig ter apeut utdannelse . I Still Point jobber man blant annet med blomster medisin som også er et element i behandlingene Pia gir på Pink Garden.

DETOX RETREAT - MARIAGARDEN.ORG

17


GJESTELÆRERE

Natur, bevegelse og tradisjon

Sanking med Hedda Kortnes - Virkelig kortreist mat Kunnskapen om alt vi kan spise i skandinavisk natur holder på å bli glemt. Hedda Kor tnes er glødende interesser t i lokale planter og ur ter, og tar oss med på en vandr ing i hagen for å se , smake på og lære hva naturens skattekammer har å by på.

Movement vs Mobility med Kim Johansen - Funksjonell trening En ledende trend innen trening er dynamiske øvelser for mobilitet og ster k kjer nemusklatur. En mobil kropp er ster k, funksjonell og fleksibel på en måte som gjør at den ikke er til hinder for dine mål i livet. Kim Johansen har pr aktiser t mindfulness siden 1998 og har nå i flere år under vist i Basic Mindfullness. I 2010 star tet han Oslo Strenght and Conditioning hvor han jobber som en av Nor ges før ste ser tifiser te Tacfit trenere , i tillegg til å under vise i bodyweight, jiu-jitsu og kickboksing.

Chi Nei Tsang magemassasje med Elina Vincent Chi Nei Tsang er eldgammel metode som hjelper kroppen med å eliminere avfallstoffer, stimulerer til utrensing fr a or ganer og samtidig forbedrer samtidig funksjonen deres. Ideellt i forbindelse med detox. Mange kulturer kaller magen for vår andre hjer ne , og Elina viser oss sammenhengen mellom magen, or ganene , følelser og helse . Hun har reist verden r undt for å studere alter native ter apifor mer, og har en sjeldent god for ståelse av kroppen gjennom østlige tr adisjoner.

DETOX RETREAT - MARIAGARDEN.ORG

19


BEHANDLINGER

For ekstra detox og velvære

I løpet av oppholdet har du muligheten til å booke behandlinger som underbygger og fremskynder detox prosesser både fysisk og mentalt.Unn deg behandlinger hos de meget dyktige ter apeutene vi har r med.

Detox behandlingspakke

2 800 kroner (ord. 3 880 kroner)

∞ Still Point konsultasjon - 60 min ∞ Eximia lymfedrenasje mage/r ygg og ben - 120 min ∞ Ayur vedisk magemassasje - 60 min

Still Point med Marie - 60 min ∞ Individuell konsultasjon

600 kroner (ord. 1 000 kroner)

Massasje med Elina - 60 min ∞ Ayur vedisk magemassasje

600 kroner (ord. 900 kroner)

∞ Kroppsmassasje 600 kroner (ord. 900 kroner) ∞ Reiki 600 kroner (ord. 900 kroner)

Eximia lymfedrenasje, bindevevsmassasje og figurforming En ster kt sir kulasjonsfremmende behandling med ultr alyd, elektropor asjon og vakuummassasje . Les mer på www.pinkgarden.no/eximia ∞ Mage og r ygg - 60 min

600 kroner (ord. 990 kroner) 800 kroner (ord. 1090 kroner) ∞ Ansikt - 60 min 600 kroner (ord. 990 kroner) ∞ Ben og r umpe - 90 min

Ter apeutene har begrenset tid og listene blir vanligvis for t fulle . Vi anbefaler å booke i for kant på epost treatments@mar iagarden.org.

DETOX RETREAT - MARIAGARDEN.ORG

21


FLYTENDE KOSTHOLD

Detox med juice og supermatsmoothier

Under Detox på Mar iagården ser verer vi i hovedsak en flytende diett. For de som ikke har opplevd en slik diet før, så er det bare å slappe av - vi tr apper gr advis ned. Det finnes en rekke for skjellige måter å gjennomføre både detox og faste for kroppen. Vår tilnær ming er at man på ingen måte skal sulte . Snarere tver t imot faktisk. Med fer kpressede juicer av økologiske grønnsaker og utrolig gode smoothier proppfulle av super mat, er sannsynligheten stor for at du får i deg vesentlig mer nær ing enn du får gjennom ditt vanlige kosthold. I tillegg til å få alle nær ingsstoffene kroppen trenger, gjør den flytende for men at kroppen br uker minimalt med ener gi på fordøyelse . For å illustrere mengdene ener gi som br ukes på fordøyelse , sies det at et stykke biff krever 70% av ener gien den gir på å fordøyes. Summen av den flytende dietten er enkel å regne ut. Du inntar mer nær ing som er i en optimalt lettopptakelig for m så kroppen unngår unødvendig br uk av ener gi på fordøyelse og nær ingsopptak. Ener giover skudd!

DETOX RETREAT - MARIAGARDEN.ORG

23


LEVENDE MAT

Inntakte næringsstoffer og enzymer

Fr ukt og grønnsaker er sunnest i rå tilstand. I det øyeblikket de behandles over 45 gr ader skjer en hur tig degr ader ing av nær ingsinnholdet. Var me ødelegger så mye som 85% av nær ingsstoffene og enzymene . Spiser man alle sine måltider kokt eller stekt, må kroppen kontinuer lig br uke enzymer fr a sin egen “enzymbank” for å fordøye maten. Over tid er dette ofte star ten på sykdom og degener ative tilstander allmennt aksepter t som en del av det å bli gammel. Ved å inkludere mer råkost i måltider, hjelper du kroppen med å gjenopprette vitalitet og livskr aft. Vi vil også fremheve spirer siden de har en høy konsentr asjon av helsebr ingende nær ingsstoffer. Spirer er mat som for tsatt lever og vokser, og inneholder livskr aften som trengs for å lage en voksen og sunn plante . Å legge til økologsike spirer i kostholdet er ekstremt enkelt og godt, og resultatet er økt ener gi, vitalitet og helse året r undt.

Brokkolispirer Betr aktes som en komplett matkilde , fordi de inneholder alle essensielle aminosyrer. Alle proteiner er satt sammen av aminosyrer. Anses å være svær t avgiftende og immunstyr kende . Meget miner al- og vitaminr ik.

Solsikkespirer En av de beste kildene vi har til essensielle fettsyrer. Selve spireprosessen gjør at fettsyrene blir vannløselige og der med lettere for kroppen å ta opp. God kilde til vitamin-D, og inneholder 5% proteiner. Økologiske spirer til Detox på Mar iagården leveres av

Superspirer - en utmerket kilde til overskudd!

DETOX RETREAT - MARIAGARDEN.ORG

25


SUPERMAT

Essensiell næring

Super mat er en betegnelse på en gr uppe natur lige matvarer. De er over legne kilder til essensielle nær ingsstoffer - nær ing vi trenger og som kroppen ikke klarer å lage på egenhånd. Vi kan alle legge til mer fr ukt og grønt i kostholdet. Under søkelser viser at det er stadig mindre nær ing, vitaminer og miner aler i råvarer dyr ket i miner alfattig jordsmonn. Ønsker du å fordype deg i denne utviklingen er du kun tastetykk unna på Google , og listen over spennende dokumentarer er lang. Og det er her super mat kommer inn som et for nuftig tilskudd i kostholdet. Nær ingsmessig er de mer potente enn annen mat, og de er meget gode kilder til miner aler og antioksidanter. Str ategien er enkel; gi kroppen alle miner alene og nær ingsstoffene den trenger. Da har den best mulig for utsetning til å utføre sine natur lige prosesser som produserer ener gi, eliminerer avfall og bygger opp. Super mat deles gjer ne inn i 5 kategor ier, og vi vil snakke om flere av de under veis i er nær ingsklassene på Mar iagården: ∞ Grønn Supermat ∞ Supermat fra bier ∞ Supermat innen urter ∞ Supermat fra sjøgress ∞ Supermat innen frukt og nøtter Super maten til Detox på Mar iagården leveres av

DETOX RETREAT - MARIAGARDEN.ORG

27


DETOXPROGRAM Tirsdag og onsdag

I løpet av dagene på Mar iagården skal vi gjennom et bredt pensum tilpasset både nybegynnere og de som ønsker å fordype seg. Vi har også valgt å sette av tid hvor man kan trekke seg tilbake , reflektere , være i naturen, slappe av, bade og bli kjent med de andre som er med. Med timeplanen kan du innstille deg på hva vi skal oppleve og lære , og vi gjør oppmer ksom på at det kan komme endr inger under vies.

Tuesday 18:00 Ar r ival 19:30

Supper, light meal

20:00

Welcome talk and introduction (Nor ther n Lights Temple)

Introduction to treatments available dur ing the retreat

Wednesday 08:00

Mor ning tea

08:30

Breakfast: super smoothie

09:00

Yoga with Pia (Nor ther n Lights Temple)

10:30

Second breakfast: super smoothie

12:00

Nutr ition lecture with Flavio (demo in kitchen or dining hall)

13:30

Lunch: super smoothie

14:00

Break with possibility to book optional treatments

17:00

Dinner : super smoothie

18:00

Holistic detox lecture with Mar ie (Nor ther n Lights Temple)

19:30

Supper : soup

20:00

Lecture with Elina: Ayur vedic Belly Massage

DETOX RETREAT - MARIAGARDEN.ORG

29


DETOXPROGRAM Torsdag og fredag

Thursday 08:00

Mor ning tea

08:30

Breakfast: Super Smoothie

09:00

Yoga with Pia (Nor ther n Lights Temple)

10:30

Second breakfast: Super Smoothie

12:00

Nutr ition lecture with Flavio (demo in kitchen or dining hall)

13:30

Lunch: Super Smoothie

14:00

Treatments and break

15:00

Voluntair y Scandinavian Herb Walk with Hedda Kor tnes

17:00

Dinner : Super Smoothie

18:00

Holistic detox lecture with Mar ie (Nor ther n Lights Temple)

19:30

Supper : Soup

20:00

Pillow adventure and relaxation with Pia (Nor thern Lights Temple)

Friday 08:00

Mor ning tea

08:30

Breakfast: Super Smoothie

09:00

Yoga with Pia (Nor ther n Lights Temple)

10:30

Second breakfast: Super Smoothie

12:00

Nutr ition lecture with Flavio (demo in kitchen or dining hall)

13:30

Lunch: Super Smoothie

14:00

Treatments and break

17:00

Dinner : Super Smoothie

18:00

Holistic detox lecture with Mar ie (Nor ther n Lights Temple)

19:30

Supper : Soup

20:00

Lecture with Kim Johansen: Movement vs Mobility

30

MARIAGARDEN.ORG - DETOX RETREAT


DETOXPROGRAM Lørdag og søndag

Saturday This day will be different from the other days as we will have a guest speaker, John Opsahl, with us the whole day. 08:00

Mor ning tea

08:30

Breakfast: Super Smoothie

09:00

Nature walk

10:00

Second breakfast: Super Smoothie

10:30 Gather in Nor ther n Light Temple 10:45

Wor kshop with John Opsahl (Nor ther n Lights Temple)

13:30 Lunch 14:30

Wor kshop with John Opsahl (Nor ther n Lights Temple)

17:00

Raw food snacks and socialising

20:00

Summar y of John’s lecture with Marie (Nor thern Lights Temple)

21:30

War m garden tea

Sunday 08:00

Mor ning herb tea

08:30

Breakfast: super smoothie

09:00- Yoga with Pia (Nor ther n Light Temple) 10:30

Second breakfast: super smoothie and fr uit

12:00

Summar y, shar ing and tea in the garden

15:00

Lunch: Meal

16:00 Depar ture If you are staying in a single room, check out is at 12:00. Please br ing your belongings to Mar iagården before the summar y at 12:00.

DETOX RETREAT - MARIAGARDEN.ORG

31


PRE-DETOX

Forberedelser til Detox

Vi ønsker at du skal få optimalt utbytte av ditt opphold. Dette for utsetter egeninnsats, og du har muligheten til å tyvstar te allerede nå!

Vi anbefaler at du øker inntaket av: ∞ Rå økologiske grønnsaker ∞ Rent vann ∞ Grønne fr iske salater ∞ Super mat ∞ Gode fettstoffer ∞ Fer skpresset grønnsaksjuice

Vi anbefaler at du gjør mer av: ∞ Fysisk aktivitet og dynamisk styr ketrening ∞ Yoga, meditasjon og pusteøvelser ∞ Positive affir masjoner (jeg er fantastisk!) ∞ Tilstrekkelig søvn hver natt ∞ Alt som gjør deg glad og får deg til å le ∞ Beveg deg utenfor komfor tsonen

Du kan med fordel kutte ned på: ∞ Bearbeidet og fr ityr stekt mat ∞ Alkohol ∞ Melkebaser te produkter ∞ Gluten og sukker ∞ Kunstige søtstoffer (aspar tam) ∞ Kaffe og sor t te ∞ Negative tanker

DETOX RETREAT - MARIAGARDEN.ORG

33


Helsefordeler Lærer

du

deg

Mental klarhet

hvordan

Etter bare få dager med

du “kobler” deg fr a ditt

reduser t støy fr a diver se

digitale liv, er dette bevist

medier, opplever mange

å redusere blant annet

bedre holdning, roligere

angst, stress, trøtthet og

pust,

dypere

søvn

og

depresjon.

klarere tanker.

Mobil

Epost

Gjøre deg litt utilgjengelig?

Vi har begrenset inter nett

Spill inn ny mobilsvar, skr u

av telefonen og henvis til

anledning

SMS der som noe haster.

til

å

En

fin

laget

et

autosvar om at du er bor te .

Oppgaver For

Mar iagården.

å

ro, kan

du

fullføre viktige oppgaver før avreise . Innstill deg på at verden skal klare seg uten deg i 6 dager. Deleger ansvar.


DIGITAL DETOX

Koble fra for å koble på

Mange opplever uante mengder stress i hverdagen og en manglende følelse av kontoll. Man kan dr as fr a det ene til det andre , og det for ventes svar på telefon og epost innen 5 sekunder. Det er lett å miste fokus i slike situasjoner. Du har kanskje opplevd å avslutte dager uten å ha gjor t det du egentlig følte var viktigst til fordel for alt som dukket opp under veis.

Vi utfordrer deg til et avbrekk fra skjermer og konstant tilgjengelighet. Man kan star te med å redusere eget behov for tilgjengelighet. Infor mer de nær meste om hva du skal, og gjør ditt beste for å avslutte åpne gjøremål både på jobb og pr ivat. Verden er for tsatt der når du kommer tilbake og da kan du oppdatere deg på nyheter, facebook og alt annet. Tar du utfordingen om å slå av mobil og data, vil ditt opphold på Mar iagården kunne bli enda mer avslappende , og du får mer ener gi og fokus til å både oppleve og lære mye nytt og nyttig! Under veis kan du følge med på om du får “digitale abstinenser”, og i så fall spør re deg selv om hvorfor du får det.

Til høyre finner du fordeler og 3 tips som hjelper for å koble av.

DETOX RETREAT - MARIAGARDEN.ORG

35


MORNING GLORY

Forslag til en morgenrutine

Mor genen setter standarden for store deler av dagen. Hopp ut av sengen med et smil og dette enkle mor genr itualet! Dr ikk to store glass romtemperer t vann på tom mage . Dette hjelper kroppen å rense ut fr a nattens prosesser. Gjør en kor t mor genmeditasjon på 10 minutter (er du ny på meditasjon anbefaler vi appen Headspace som er gr atis), før du reflekterer over : ∞ Hva du er takknemlig for i livet ditt? ∞ Hva gjør deg glad i livet akkur at nå? ∞ Hvem er glad i deg og hvem er du glad i?

Ginger Lemon Morning Glory Detox dr ikk som setter igang fordøyelsen, stimulerer utrensing, balanserer pH’en i kroppen og øker metabolismen. 1 glass romtemperer t vann blandes med: ∞ Saft fr a ½ presset økologisk sitron ∞ Fer sk revet ingefær rot på stør relse med en tommelnegl ∞ ½ ts økologisk gur kemeie pulver ∞ Et lite dr yss økologisk cayenne pulver

DETOX RETREAT - MARIAGARDEN.ORG

37


PRAKTISKE DETALJER

Forberedt til et godt opphold

For at du skal ha det best mulig i løpet av en retreat på Mar iagården, anbefaler vi at du har med deg: Behagelige klær til yoga Var me sokker eller tøfler, og pledd Natur lige toalettsaker Håndkle Var me klær (svensk sommer kan være kjølig) Gummistøvler eller vanntett fottøy Penn og papir Ørepropper (for de som trenger det) Skal du nyte naturen på nær t hold ved å telte i hagen, får du det ekstr a behagelig med et mykt liggeunder lag og en god sovepose .

Økologiske toalettsaker For både din og miljøets del setter vi pr is på om du benytter økologisk sjampo, såpe og eventuelle andre produkter uten par abener, sulfater, alkohol, parfyme og kjemiske tilsetninger som du ikke klarer å uttale .

Overnatting Ved ankomst til Mar iagården viser vi deg hvor du skal sove . Ditt valg for over natting skal være gjor t før ankomst, og alter nativene er separ at enkeltrom eller dobbeltrom, firemannsrom, sovesal eller medbr akt telt. Alle senger har sengetøy.

DETOX RETREAT - MARIAGARDEN.ORG

39


NÆROMRÅDET Turist i Värmland

Vär mland om sommeren er utrolig vakker t, og det er mye å oppleve når du før st er her. Ønsker du å ta en sightseeing før eller etter oppholdet, finner du tur isttips på www.var mland.se og www.tur istivar mland.se.

Natur og bading Mar iagården ligger idyllisk til på den svenske landsbygda. Det er mange fine turområder i nærområdet og vi legger opp retreaten så alle som ønsker det har tid til å nyte fr isk luft og natur. Med fint vær er det en 20 minutter s gåtur til Glafsfjorden og badeplassen med sandstr and.

Butikk under oppholdet Vi anbefaler at du tar med deg alt du trenger før du kommer så du kan trekke deg helt tilbake etter ankomst. Skulle det allikevel være noe du behøver, er nær meste lokale IC A ti minutter fr a Mar iagården med bil.

Vikinger Mar iagården ligger i en gammel vikingled, og i tettestedet Nysäter (hvor det også er en fantastisk antikvitetsbutikk) ligger vikingmuseet og en liten vikingby. Byer i nærheten I nærheten av Mar iagården ligger 3 hyggelige byer. Säffle (30km) ligger idyllisk ved Väner n, Ar vika (40km) er en vakker sommerby ved Glafsfjorden og Kar lstad (60km) er den stør ste av de tre med shopping og vakker natur ved Väner n.

DETOX RETREAT - MARIAGARDEN.ORG

41


GOD TUR OG VELKOMMEN! Veien hit og kontaktdetaljer

Mariagården i Häljebol Häljebol, 66195 Nysäter (GPS: Häljebol Skole . Ring hvis du er usikker!)

Veibeskrivelse fra Oslo - 18 mil, reisetid cirka 2,5 timer ∞ Følg skilt mot E18 Stockholm (Avkjør ing ved Tusenfr yd) ∞ Kr yss grensen i Töcksfors. For tsett 70km på E18 mot Stockholm ∞ Sving av til venstre mot skilt til Nysäter og Vikingsenter ∞ For tsett nord på vei 175 mot Ar vika i 10 km til Häljebol ∞ Avkjør sel ved veiskilt til Mariagården

Veibeskrivelse via Kongsvinger, reisetid cirka 1,5 time ∞ Følg skilt til Charlottenberg ∞ For tsett til Ar vika ∞ Fr a Ar vika følg skilt mot Säffle i 40km ∞ Ankomst i Häljebol, sving av ved skilt til Mar iagården

Kolletivt med buss fra Oslo eller Stockholm Bestill billett på forhånd på Swebus.se til holdeplass Knöstad. Gi beskjed om ankomsttidspunkt så vi kan hente deg (10 min kjør ing).

Kolletivt med tog til Arvika eller Säffle Vi anbefaler buss som er billigere og r askere . Reiser du med tog, bestill billett på sj.se og gi beskjed om ankomst på forhånd..

Kontaktpersoner Pia Meliane

+47 4006 2464 - pia@mar iagarden.org

Kr istian Walby

+47 4848 5000 - kr istian@mar iagarden.org

DETOX RETREAT - MARIAGARDEN.ORG

43


x o t e D Mariagården

RETREATER - DETOX - YOGA - MEDITASJON - ERNÆRING - NATUR Häljebol, 66195 Nysäter, Sverige. retreat@mariagarden.org

WWW.MARIAGARDEN.ORG

+47 210 80 280 • RETREAT@MARIAGARDEN.ORG

Detox på Mariagården  

Velkomsthefte til deltagere

Detox på Mariagården  

Velkomsthefte til deltagere

Advertisement