Page 1

LES TÈCNIQUES  ARTÍSTIQUES  Història de l’Art ‐ 4t d’ESO 


No hi ha art sense tècnica! 


1. LA PINTURA  REALISTA  En funció de la  representació, la  pintura pot ser 

FIGURATIVA SIMBÒLICA  ABSTRACTA 

ART CLÀSSIC  GREC  REALISTA 

PINTURA TARDO‐ ROMANA  SIMBÒLICA 

RENAIXEMENT

El quadre és una finestra a la realitat 

PINTURA MEDIVEAL 

Intencionalitat simbòlica 


REALISTA

Gustave Coubet, Le château de Chillon (1874) 


SIMBÒLICA

Pantocràtor de Sant Climent de Taüll (c.1123) 


RELIGIOSA HISTÒRICA  RETRAT  Gèneres pictòrics  (“famílies”) 

BODEGÓ PAISATGE  POPULAR (o  de gènere)  MARINES 


La PINTURA: tècniques 

ACRÍLIC

Tècnica pictòrica  d e s c o b e r t a  a  principis  del  S.XX,  e n  l a  q u a l  e l s  p i g m e n t s  e s t a n  congnguts  en  una  emulsió  de  polímer  acrílic.  Destaca  per  la rapidesa en estar  seca.  Andy Warhol, Sopa Campbell  (1969) 


AQUAREL∙LA

Tècnica pictòrica  que  consisteix  en  disoldre  els  colors  en  aigua  i  aplicar‐ los sobre el paper. 

Durero, Jove llebre (1502) 


COLLAGE

Tècnica arqsgca  que  consisteix  en  afegir  materials  de  diferent  procedència  en  una  mateixa obra 

Braque, Vaso, botella y periódico  (1913) 


ENCÀUSTICA

Tècnica que  uglitza  la  cera  com  aglugnant  del  pigment  de  color.  Fou  molt  uglitzada  al  món  angc  i  ha  tornat  a  usar‐se  a  l’època  contemporània. 

Retrat de El‐Fayum (s.II) 


FRESC

P i n t u r a m u r a l  d e s e n v o l u p a d a  a  Itàlia  que  consisteix  en  preparar  els  murs  amb  diverses  capes  de calç, sorra i pols de  m a r b r e  p e r ,  p o s t e r i o r m e n t ,  aplicar‐hi  pigments  barrejats amb aigua. 

Vista general de la Capella  Sixgna de Miquel Àngel  (1508‐1512) 


OLI

Tè c n i c a p i c t ò r i c a  d e s c o b e r t a  p e l s  pintors  flamencs  que  es  basa  en  aglugnar  el  color  amb  oli,  fet  q u e  p e r m e t  q u e  s’assequi ràpidament i  permet  una  major  precisió en el detall. 

Van Eyck, Retrat del  matrimoni Arnolfini (1434) 


TREMP

Tècnica pictòrica en la  qual  els  pigments  del  color  es  disolen  en  aigua  i  s’aglugnen  a m b  m a t è r i e s  orgàniques  com  el  greix animal o la clara  d’ou. 

Fra Angelico, detall  de L’anunciació  (1426) 


2. L’ESCULTURA  TRIDIMENSIONAL  EXEMPTA  DIVERSOS PUNTS  DE VISTA 

L’ESCULTURA   pot ser 

BIDIMENSIONAL RELLEU  ÚNIC PUNT DE  VISTA FRONTAL 


EXEMPTA

Miquel Àngel, David (1501‐1504) 


RELLEU

Columna Trajana, Roma (114 dc) 


MONUMENTAL

Gèneres ESCULTÒRICS  (“famílies”) 

RELIGIÓS

BUST

RETRAT

RETRAT EQUESTRE 

FUNERARI

RETRAT OFICIAL  O PRIVAT  


L’ESCULTURA: tècniques  MODELATGE 

Art consistent  en  formar  estàtues  o  relleus  amb  fang,  cera  o  qualsevol  m a t e r i a l  d ú c g l .  S’uglitza  sovint  per  a  fer  esbossos  de  talles o fundicions. 

Henry Moore modelant al seu  estudi 


SOLDADURA

Tècnica en la qual a  alta temperatura es  realitza  la  unió  de  d o s  m a t e r i a l s ,  g e n e r a l m e n t  metalls. 

Eduardo Chillida, Peine del viento  (1976) 


FUNDICIÓ

Tècnica que  s’acostuma  a  uglitzar  amb  bronze.  Inicialment  la  figura  es  realitza  amb  terra,  es  recobreix  de  cera  I  es  p o s a  a l  f o r n .  L a  temperatura  fa  que  la  cera es disolgui i deixi un  espai  buit.  A  través  d’un  foradet s’hi introdueix el  bronze  fos  i  quan  es  refreda es treu el motlle.  Estàtua equestre de Marc Aureli  (160‐180 dc) 


TALLA

C o n s i t e i x e n  eliminar  la  matèria  sobrant  d’un  bloc,  ge n e ra l m e nt  d e  fusta  o  de  pedra,  per  aconseguir  la  forma desitjada. 

Crist de quatre claus. Talla  romànica (finals s.XII) 


3. L’ARQUITECTURA 

CIVIL RELIGIOSA  TIPUS  CORTESANA  MILITAR 

PODEM DISTINGIR 

TEMPLE/ ESGLÉSIA FORTALESA/ CASTELLL  TIPOLOGIES 

PALAU TEATRE, etc.  VIVENDA 


L’arquitectura és  la  més  social  de  les  arts  perquè  és  aquella  que  ha  de  mantenir  un  estret  diàleg  entre  la  genialitat  de  l’argsta  i  les  necessitats  socials i econòmiques del moment.  No és un art aïllat sinó que està sempre  en un context urbà o territorial. 


Detall de la columnata de l’absis de Santa Maria del Mar, Barcelona (1329‐1383)  


Opera Hause de Sidney, Jørn Utzon (1957)  

Les tècniques artístiques  

Presentació amb la matèria referent a l'apartat "Les tècniques artístiques" dins del tema 1: Introducció a la història de l'art