Page 1

Laura RodrĂ­guez 3r ESO


•Geografia •Oceonografia i geologia •Característiques: - Clima -Fauna i flora •Turisme al litoral mediterrani espanyol -Catalunya -- València -- Múrcia --Andalusia -- Illes Balears


•És un mar continental situat entre Europa i Àfrica, connectat a l’oceà Atlàntic per l’estret de Gibraltar. •També està connectat artificialment amb el mar Roig (golf de l’oceà Índic)


•Les marees són lleus. •L’aigua es caracteritza pel seu to blavós. •Com més a l’est més salat es torna.

••El El mediterrani mediterrani es es forma forma aa partir partir del del mar mar primitiu primitiu Tethys, Tethys, molt molt més més gran gran però però disminuit disminuit pel pel moviment moviment de de la la placa placa africana. africana. ••AA causa causa d’una d’una inestable inestable connexió connexió amb amb l’oceà l’oceà Atlàntic Atlàntic fa fa sis sis millons millons d’anys, d’anys, el el Mediterrani Mediterrani va va sofrir sofrir dessecacions dessecacions ii va va afectar afectar aa la la seva seva salinitat. salinitat. ••Els Els científics científics diuen diuen que que d’aquí d’aquí uns uns milions milions d’anys, d’anys,


•Els estius són calorosos i secs i els hiverns suaus i humits. •Les pluges, després de mesos de sequera, es concentren a la tardor i


La La flora flora està està constituïda constituïda majoritàriament majoritàriament per per alzines, alzines, pins, pins, espècies espècies com com el el romaní, romaní, la la ginesta ginesta ii estepes estepes aa les les zones zones més més seques. seques. Els Els boscos boscos són són de de fulla fulla perenne perenne ii els els conreus conreus

La La fauna fauna és és rica rica ii variada, variada, incloent incloent tot tot tipus tipus d’animals d’animals com com la la guineu, guineu, les les cabres, cabres, rèptils, rèptils, amfibis amfibis ii sobretot sobretot aus aus ja ja que que el el Mediterrani Mediterrani es es troba troba enmig enmig de de la la ruta ruta migratòria. migratòria.


• Costa Brava: comença a Blanes i acaba a la frontera amb França a Portbou. Fa 214 km. El juliol i l’agost són els mesos més calorosos i el novembre el més plujós. •Costa daurada: comença a Tarragona i acaba al Delta de l’Ebre. Fa 2.999 Km². El seu clima és estable i les pluges es concentren a la primavera. És a prop de la


• És una regió amb tradició de turisme nacional. • Costa dels Tarongers: està entre el Delta de l’Ebre i el Cap de la Nau. Fa 120 km. Es caracteritza per la seva oferta lúdica i d’oci. •Costa Blanca: és una de les més poblades del litoral amb dos centres turístics: - Benidorm - Alacant Fa 244 km.


• Aquesta regió atrau al turisme de sol i platja, cada cop més creixent. •La Costa Càlida fa 170 km amb petites platges i penyasegats. •El centre turístic és la Manga del Mar Menor, que és una llengua de terra de 24 km.


• És el segon lloc d’Espanya, després de Catalunya, amb més turisme. El seu clima és calorós i ofereix més hores de sol. •Costa de la luz: està formada perl Golf de Càdiz, situat al sud-oest prop de Huelva. •Costa tropical: és una comarca a l’extrem de Granada. •Costa del sol: inclou Màlaga i Cadis. Concentra el 35% del turisme


Són un arxipèlag format per: - Mallorca i Eivissa: tenen un flux turístic intens, sobretot d’anglesos, italians i alemanys. - Menorca: durant la dictadura era objectiu militar i no va poder dedicarse al turisme. Les seves platges són el principal atractiu turístic. -Formentera: en ser més petita, el


•http://iescinca.educa.aragon.es/Alumnos/Infor0506/grupo%20E%20-%20Cima •http://www.costabrava.org/es •http://www.costadaurada.info/d1/index.php •http://ca.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A0nia#Turisme •http://www.andalucia.org/ •http://www.ctropical.org/ctropical/index.html •http://www.spain.info/es/ven/zonasturisticas/costa_de_la_luz.html •http://www.costadelsol.net/ •http://www.illesbalears.es/

La costa mediterrània  
La costa mediterrània  

Treball de millora de Socials de 3r d'ESO de la Laura Rodríguez

Advertisement