Page 1

Mar Canyelles Maria Coloma


Un circuit elèctric és un conjunt simple o complex de conductors i components elèctrics o electrònics recorregut per un corrent elèctric. COMPONENTS: Una font de força electromotora que subministri l’energia elèctrica necessària en volt. El fluix d’una intensitat de corrent d’electrons en ampere. Existència d’una resistència o càrrega en olm.


El corrent elèctric és el flux o moviment de càrregues elèctriques, normalment a través d’un cable o qualsevol material conductor, durant un temps llarg. PODEN SER: Negatives (electrons) Positives (forats)


El volt és la unitat de la diferència de potencial elèctric o força electromotriu. El seu símbol és la V, rep el seu nom en honor del físic italià Alessandro Volta. Es defineix com la diferència de potencial al llarg d’un conductor quan un corrent d’un ampere dissipa un watt de potència.


La intensitat elèctrica és el nombre de càrregues elèctriques que travessa el circuit per unitat de temps. La intensitat elèctrica, que també rep el nom de corrent elèctric es mesura en amperes (A).


La potència elèctrica és una de les mesures que defineixen l’estat elèctric d’un punt de l’espai. La seva unitat és el volt (V).

La mesura del potencial elèctric es fa per mitjà d’un voltímetre o d’un oscil·loscopi posats en paral·lel respecte del circuit o objecte bipolar a mesurar.


La manera de connectar els diferents circuits té molta importància, ja que afecta el seu funcionament. CONNEXIÓ EN SÈRIE

La intensitat que circula per cada receptor és la mateixa. CONNEXIÓ EN PARAL·LEL I MIXTES

Si falla un receptor el circuit continua funcionant.


Una instal.lació elèctrica és un o més circuits elèctrics destinats a un us específic i que tenen els equips necessaris per assegurar el correcte funcionament. Hi ha:

• instal.lacions d’alta tensió • instal.lacion de baixa tensió


 El reglament electrotècnic és un reglament de

seguretat industrial que recull el conjunt d'especificacions tècniques relatives al marc normatiu en el camp de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Estableix les condicions tècniques i garanties que han de complir les instal·lacions elèctriques connectades a una font de subministri en els límits de baixa tensió


 http://ca.wikipedia.org/wiki/Circuit_electric http://ca.wikipedia.org/wiki/Corrent_electric http://ca.wikipedia.org/wiki/Volt#Voltatges_comuns http://www.wikiteka.com/apuntes/tecnologia-45/ http://ca.wikipedia.org/wiki/Potencial_el%C3%A8ctri

c

L'energia domèstica  

Fet per Mar Canyelles i Maria Coloma