Page 1


Γεροδήμος Βασίλης (εικαστικός) Gerodimos Vasilis (visual artist) Ζαφειρόπουλος Βαγγέλης (εικαστικός) Zafeiropoulos Vagelis (visual artist) Ζαφειρόπουλος Θεόδωρος (εικαστικός) Zafeiropoulos Theodoros (visual artist) Καγιά Μαρίνη (ηθοποιός) Kagia Marini (actress) Καγιά Σοφία (μεσόφωνος) Kagia Sofia (mezzo soprano) Καπέλλος Γιάννης (εικαστικός) Kapellos Giannis (visual artist) Λεφάκη Ανίτα (πιάνο) Lefaki Anita (piano) Λύρα Ελένη (εικαστικός) Lyra Eleni (visual artist) Μαντίκου Λίνα (αρχιτέκτονας) Madikou Lina (architecture) Μπελημπασάκης Γιάννης (εικαστικός) Belimpasakis Ioannis (visual artist) Μπουρίκα Μαρία (εικαστικός) Maria Bourika (visual artist) Πάσχου Ισιδώρα (εικαστικός) Paschou Isidora (visual artist) Παπαδημητρίου Νίκος (εικαστικός) Nikos Papadimitriou (visual artist) Παπαδοπούλου Γιούλα (εικαστικός) Papadopoulou Gioula (visual artist) Παπαδοπούλου Καλυψώ (εικαστικός) Papadopoulou Kalypso (visual artist) Ποδιάς Νίκος (εικαστικός) Podias Nikos (visual artist) Σάλεμ Πέπο (φλάουτο) Salem Pepo (flute) Σταυράκη Μαργαρίτα (εικαστικός) Stravraki Margarita (visual artist) Ολυμπία Τοπτσίδου (εικαστικός) Olympia Toptsidou (visual artist) Χατζηνικολάου Μαρία Ανδρομάχη (εικαστικός) Chatzinikolaou Maria Adromachi (visual artist) Χριστόπουλος Κώστας (εικαστικός) Christopoulos Kostas (visual artist)


www.sanatorioproject.blogspot.com www.sanatorio-archives.blogspot.com © Copyright 2012 φωτογραφιών-έργων: οι καλλιτέχνες © Copyright 2012 κειμένων: Χατζηνικολάου Μ.A, Ποδιάς Ν., Γουργουλιάνης Κ.Ι., Σαββανή Ε. Ο κατάλογος του sanatorioproject διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ, με αφορμή την έκθεση sanatorioproject στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. ISBN 978-960-93-4410-4 Με την ευγενική χορηγία


sanatorioproject

5

καραμάνης, νεαρός γιατρός, εγκατεστημένος στη γενέτειρά του τη

Ο

About 100 years ago, Karamanis, a young doctor who lived and

Δράκεια Πηλίου οραματίστηκε πριν από 100 χρόνια περίπου

practiced medicine in his birth-place ‘’Drakia’’ on Mount Pelion,

ότι έπρεπε να κάνει κάτι, πολύ σημαντικό στη ζωή του. Ήταν πρω-

dreamt of accomplishing something great in his life. He was a

τοπόρος στον αγώνα κατά της φυματίωσης, ασκητής και ιατροφι-

pioneer in the fight against tuberculosis, an ascetic figure, a doc-

λόσοφος. Αναμφίβολα έχει κερδίσει σπουδαία θέση στην ιστορία

tor-philosopher. Undoubtedly, he has earned a great place in the

της Ελληνικής Ιατρικής για την πίστη και το παράδειγμα της προ-

history of Greek Medicine for his faith and his exemplary life in

σωπικής του ζωής-εξορίας. Σίγουρα είναι η σημαντικότερη ιατρική

“exile”. He is definitely the most important medical personality of

προσωπικότητα της Μαγνησίας.

Magnesia.

Υπήρξε εποχή όπου είχε εκδιωχθεί από τους ίδιους τους συντοπί-

There was time that he was isolated by his fellow villagers and

τες του ως κίνδυνος. Με τις πράξεις του θα μόλυνε με φυματίωση

considered dangerous. They were convinced that with his prac-

τα χωριά του Πηλίου. Οι κατακτητές έκαψαν και βομβάρδισαν το

tice he would contaminate the villages of Pelion. The conquerors

Σανατόριο. Και αυτός το ξανάχτισε και το λειτούργησε σε μεγάλη

in WW2 burnt and bombed the Sanatorium. He rebuilt it and op-

ήδη ηλικία σαν να επρόκειτο να ζήσει εκεί αιώνια. Η γυναίκα που

erated it at an already advanced age, as if he were to live there

αγάπησε, η Άννα, και έκανε μαζί της όνειρα και το πρεβαντόριο,

eternally. The woman he loved, Anna, with whom he shared his

τον άφησε μόνο στο βουνό όταν γνώρισε τον Άγγελο Σικελιανό.

dreams and built the preventorium, abandoned him when she met

Ο Καραμάνης με συντροφιά «ένα φως εκ των ένδον» και ένα-δύο

Aggelo Sikeliano. Karamanis guided by ‘’an inner light’’ and a cou-

πιστούς συνεργάτες συγγενείς του (Κούμουλος-Τζανέτος) έδωσε

ple of faithful associates and relatives (Koumoulos, Tzanetos) gave

στο βουνό τη Μαγική του Δύναμη. Έζησε δίπλα στους φυματικούς

the mountain its Magic Power. He lived close to his ill patients,

ασθενείς σηκώνοντας όλο τους τον πόνο και έσκαψε στο μικρό νε-

bearing their pain and dug the graves of the dead in the nearby

κροταφείο, τους τάφους τους. Εκεί ζήτησε να ταφεί και ο ίδιος. Στο

small cemetery. He requested to be buried there himself. In the

εκκλησάκι του Σανατορίου, αφιερωμένο στη Ζωοδόχο Πηγή που

small church of the Sanatorium, which is dedicated to ‘’Zoodochos

αγιογραφήθηκε γύρω στα 1950, υπάρχει μια τοιχογραφία. Ανάμεσα

Pigi” (Life-Bearing Fountain, a name of Virgin Mary) and was paint-

στους αγίους απεικονίζεται με άσπρη μπλούζα η μορφή του.

ed with icons around 1950’s, there is a mural where he is depicted

Αυτό το χώρο και τις αναμνήσεις του, ζωντάνεψαν η Μαρία Ανδρο-

among the Saints in his white medical uniform.

μάχη Χατζηνικολάου, ο Νίκος Ποδιάς και οι φίλοι τους. Περισσό-

This place and its memories were revived by Maria Andromachi

τεροι από 20 καλλιτέχνες απέδωσαν εικαστικά στο χώρο, την

Chatzinikolaou, Nikos Podias and their friends. More than 20 art-

ατμόσφαιρα του σανατορίου. Το ταξίδι άρχισε για όλους εμάς το

ists depicted artistically the Sanatorium atmosphere. This travel

Σάββατο 20 Αυγούστου 2011 στα Χάνια Πηλίου και συνεχίζεται τον

in time started for us all on Saturday, August 20, 2011 in Chania

Οκτώβριο 2012 στην Αθήνα, στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστη-

(Pelion) and will continue in October 2012, in Athens, in the Mu-

μίου Αθηνών. Ο Μαγικός Κόσμος του Βουνού επιστρέφει στο Πανε-

seum of History of the University of Athens. The Magic World of

πιστήμιο Αθηνών, από εκεί όπου ξεκίνησε ως φοιτητής ο γιατρός Γ.

the mountain returns to the University of Athens where doctor G.

Καραμάνης και εργάσθηκε ο Κωστής Παλαμάς ως γραμματέας και

Karamanis started as a student and where Kostis Palamas (Greek

συχνός επισκέπτης του Σανατορίου. Ζωγράφοι, ποιητές και πολλοί

writer), who often visited the Sanatorium, worked as a secretary.

άλλοι καλλιτέχνες εμπνεύσθηκαν από τη φυματίωση. Θυμίζω τον

Painters, poets and many artists were inspired by tuberculosis. I

Αμεντέο Μοντιλιάνι και τα έργα του, που ταλαιπωρήθηκε όλη του

will mention Amadeo Modigliani and his work, who was torment-

τη ζωή από φυματίωση και πέθανε τελικά από την ίδια ασθένεια

ed by the disease throughout his life and died of it at the age of 36.

σε ηλικία 36 ετών. Ο Μοντιλιάνι έλεγε ότι «θα ήθελε η ζωή του να

Modigliani used to say that he would like his life to be like a bounti-

είναι ένα πλουσιοπάροχο ποτάμι που κυλάει χαρμόσυνα πάνω στη

ful river that flowed joyfully on earth.

γη». Σας καλώ όλους στην έκθεση sanatorioproject που εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο αυτό το χαρμόσυνο ποτάμι της ζωής. Θερμές ευχαριστίες εκφράζω στη Μαρία Ανδρομάχη Χατζηνικολάου, το Νίκο Ποδιά, την Ειρήνη Σαββανή γι’ αυτή τη συνεργασία. Καθηγητής Κ.Ι. Γουργουλιάνης Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πρόεδρος Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

I invite you all to the Sanatorioproject exhibition, which expresses in the best of terms that ‘’joyful river of life’’. My sincere thanks to Maria Andromachi Chatzinikolaou, Niko Podia and Irene Savvani for this collaboration. Professor K.I. Gourgoulianis Rector of the University of Thessaly President of the Hellenic Thoracic Society


πηγή», που ίδρυσε στις αρχές του

The “Zoodochos Pigi” (“Life-bearing Fountain”, a name of Virgin

αιώνα ο γιατρός Γεώργιος Καραμάνης, βρίσκεται ακόμα εκεί,

Mary) Sanatorium, established by the doctor Georgios Karama-

στα Χάνια Πηλίου, ανάμεσα σε οξιές και πλατάνια, δημιουργώντας

nis at the beginning of the 20th century, is still there, at Chania of

ένα ενδιαφέρον πάντρεμα αρχιτεκτονικών στοιχείων και φυσικού

Mount Pelion, among beech and plane trees, forging an interest-

περιβάλλοντος. Εκεί όπου ασθενείς από το «βάκιλο του Koch» ανα-

ing union between architectural elements and the natural envi-

ζητούσαν την επιβράδυνση των συμπτωμάτων μιας χρόνιας λοιμώ-

ronment. It was the place where patients diagnosed with Koch’s

δους νόσου, της φυματίωσης ή αλλιώς της «φθίσης».

bacillus sought the retardation of the symptoms of a chronic infec-

Το sanatorioproject αποτελεί ένα καλλιτεχνικό σχεδίασμα, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2011. Το ενδιαφέρον μας επικεντρώθη-

tious disease, namely tuberculosis, otherwise known as phthisis (consumption).

κε αρχικά στην ιστορία του ανθρώπου που το δημιούργησε, στις

Sanatorioproject is an artistic improvisation, which began in Janu-

προσωπικές ιστορίες των ασθενών που φιλοξενήθηκαν εκεί και

ary 2011. Initially, we focused our interest on the story of the per-

στους ανθρώπους του πνεύματος της εποχής, που επισκέπτονταν

son who created it, on the personal stories of the patients who

το γιατρό και τη σύζυγό του Άννα Καραμάνη – μετέπειτα Σικελι-

were hospitalized there, and the intellectual people of the time

ανού. Η αναζήτησή μας επεκτάθηκε στην ιστορία της ασθένειας,

who visited the doctor and his wife, Anna Karamani – later to be-

στις μεθόδους θεραπείας της και στον τρόπο λειτουργίας του Σα-

come Mrs. Sikelianos (Greek poet, Nobel candidate). Our quest ex-

νατορίου. Πηγές μας αποτέλεσαν προσωπικά αρχεία, έγγραφα και

panded on the story of the disease, the treatment methods, and

φωτογραφίες από τα Γ.Α.Κ. Μαγνησίας, δημοσιευμένα κείμενα και

the way the Sanatorium functioned. Family archives, documents

άρθρα, συνεντεύξεις καθώς και η επιτόπια έρευνα στο χώρο του

and pictures from the General Archives of the State, of the Prefec-

Σανατορίου.

ture of Magnesia, published texts and articles, interviews, as well

Το επόμενο βήμα ήταν να απευθύνουμε κάλεσμα σε άλλους 18 ει-

as field research at the Sanatorium site constituted our sources.

καστικούς καλλιτέχνες, για να δημιουργήσουμε πρωτότυπα έργα in

The next step was to extend an invitation to another 18 visual art-

situ. Ο χώρος, τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και το ιστορικά φορ-

ists to create original artworks in situ. The whole site, comprising

τισμένο κτήριο, αποτέλεσε για όλους μας πρόκληση. Τα υλικά για τα

the natural environment as well as the historically charged build-

έργα μας αντλήθηκαν από το χώρο ή συνδέονταν με τη μνήμη που

ing, represented a challenge for us all. The materials for our works

τον περιβάλλει: παλιές ακτινογραφίες ασθενών, αμπούλες, μπου-

were drawn from the site or were connected with the memory

κάλια φαρμάκων, μωσαϊκά πλακάκια, ξύλα και σοβάδες, το νερό της

that surrounds it: old X-rays of the patients, ampules, medicine

πηγής, υλικό από το αρχείο του γιατρού, ο κανονισμός λειτουργίας

bottles, mosaic tiles, pieces of wood and plaster, spring water, ma-

του Σανατορίου κ.α.

terial from the doctor’s archives, the Sanatorium regulations etc.

Το αποτέλεσμα αυτής της συλλογικής εμπειρίας θελήσαμε να το

We decided to share the result of this collective experience on-site

μοιραστούμε και με το κοινό, τον Αύγουστο του 2011, για μια και

with the public in August 2011 for one day only, up until dusk. The

μόνο μέρα από το πρωί έως τη δύση του ηλίου. Η δράση πλαισιώ-

event was augmented by a music-and-sound performance, which

θηκε με μια μουσικοηχητική performance, η οποία πραγματοποιή-

took place inside and outside the building, as well as at the cem-

θηκε εντός και εκτός του κτηρίου, καθώς και στο κοιμητήριο μέσα

etery in the forest.

στο δάσος.

Sanatorioproject concludes in October 2012 with the exhibition –

Το sanatorioproject ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2012 με την έκθεση-παρουσίαση του project στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επιλογή του χώρου δεν είναι τυχαία, αφού ο Γ.

presentation of the project at the Historical Museum of the University of Athens. The choice of the venue was significant, since G. Karamanis graduated from the Medical School of this University.

Καραμάνης αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του εν λόγω Πανε-

Maria Andromachi Chatzinikolaou, Nikos Podias

πιστημίου.

www.sanatorio-archives.blospot.com

Μαρία Ανδρομάχη Χατζηνικολάου, Νίκος Ποδιάς www.sanatorio-archives.blogspot.com www.sanatorioproject.blogspot.com

www.sanatorioproject.blogspot.com

6 sanatorioproject

Τ

«ζωοδόχος

20ου

ο σανατόριο


in situ


Γεροδήμος Βασίλης Gerodimos Vasilis

in situ

9


Ζαφειρόπουλος Βαγγέλης Zafeiropoulos Vaggelis

in situ

10


Ζαφειρόπουλος Θεόδωρος Zafeiropoulos Theodoros

in situ

11


Καπέλλος Γιάννης Kapellos Giannis

in situ

12


Μαντίκου Λίνα Madikou Lina

in situ

13


Λύρα Ελένη Lyra Eleni

in situ

14


Μπελημπασάκης Γιάννης Belimpasakis Ioannis

in situ

15


Μπουρίκα Μαρία Bourika Maria

in situ

16


Πάσχου Ισιδώρα Paschou Isidora

in situ

17


Παπαδημητρίου Νίκος Papadimitriou Nikos

in situ

18


Παπαδοπούλου Γιούλα Papadopoulou Gioula

in situ

19


Παπαδοπούλου Καλυψώ Papadopoulou Kalypso

in situ

20


Σταυράκη Μαργαρίτα Stravraki Margarita

in situ

21


Τοπτσίδου Ολυμπία Toptsidou Olympia

in situ

22


Χατζηνικολάου Μαρία Ανδρομάχη Chatzinikolaou Maria Adromachi

Ποδιάς Νίκος Podias Nikos

in situ

23


in situ

24


Χριστόπουλος Κώστας Christopoulos Kostas

in situ

25


Καγιά Σοφία Kagia Sofia

Σάλεμ Πέπο Salem Pepo

in situ

26


σημειώσειςnotes


Γεροδήμος Βασίλης Gerodimos Vasilis

notes

29


30


Ζαφειρόπουλος Θεόδωρος Zafeiropoulos Theodoros

notes

31


32


Καπέλλος Γιάννης Kapellos Giannis

notes

33


34


Λύρα Ελένη Lyra Eleni

notes

35


36


Μαντίκου Λίνα Madikou Lina

notes

37


38


Μπελημπασάκης Γιάννης Belimpasakis Ioannis

notes

39


40


Μπουρίκα Μαρία Bourika Maria

notes

41


42


Πάσχου Ισιδώρα Paschou Isidora

notes

43


44


Παπαδημητρίου Νίκος Papadimitriou Nikos

notes

45


46


Παπαδοπούλου Γιούλα Papadopoulou Gioula

notes

47


48


Παπαδοπούλου Καλυψώ Papadopoulou Kalypso

notes

49


50


Σταυράκη Μαργαρίτα Stravraki Margarita

notes

51


52


Τοπτσίδου Ολυμπία Toptsidou Olympia

notes

53


54


Χριστόπουλος Κώστας Christopoulos Kostas

notes

55


56


Χατζηνικολάου Μαρία Ανδρομάχη Chatzinikolaou Maria Adromachi Ποδιάς Νίκος Podias Nikos

notes

57


58


Το sanatorioproject  στο Μουσείο Ιστορίας

The sanatorioproject  at the Athens University

Πανεπιστημίου Αθηνών

History Museum

Το Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί ζωντα-

The Athens University History Museum is the living memory of

νή μνήμη της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας. Μέσα από τις

Greece’s recent history. Its collections give us an insight into the

συλλογές του, αναδύονται οι προσωπικότητες ανθρώπων, οι

personalities of the visionaries and founders of the principles of

οποίοι οραματίστηκαν και θεμελίωσαν τις αρχές της παιδείας,

education, science and knowledge. In 1837, its premises hosted

της επιστήμης και της γνώσης. Το 1837, στεγάστηκε στον ίδιο

the first University of independent Greece, where the Faculty of

χώρο το πρώτο Πανεπιστήμιο της ανεξάρτητης Ελλάδας και

Medicine operated for the first time.

λειτούργησε για πρώτη φορά η Ιατρική Σχολή.

In line with current museological trends, the Museum reaches out

Εναρμονισμένο με τις διεθνείς μουσειολογικές τάσεις της

to contemporary art in a fertile dialogue. Against this backdrop, it

εποχής μας, το Μουσείο ανοίγει ένα διάλογο με τη σύγχρονη

invited the artists involved in sanatorioproject to a conversation

τέχνη. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκάλεσε τους καλλιτέχνες της

with its collections and the historical building itself.

εικαστικής δράσης sanatorioproject να συνομιλήσουν με τις συλλογές του, αλλά και με το ίδιο το ιστορικό κτήριο.

The archives, the collective historical memory, the “rescue digging” in what used to be spaces full of life, inspired the first

Τα αρχεία, η ιστορική συλλογική μνήμη, οι «σωστικές ανασκα-

visual project in the Sanatorium itself, run by Dr. Karamanis on

φές» σε άλλοτε ζωντανούς χώρους αποτέλεσαν την αφορμή

Mount Pelion. The artists’ works have achieved not only to bring

της πρώτης εικαστικής δράσης στο ίδιο το Σανατόριο του γι-

back to life the history of an entire era, but also to make more

ατρού Γ. Καραμάνη στο Πήλιο. Οι καλλιτέχνες, κατόρθωσαν

widely known the intellectual and scientific work of the “Saint of

με τα έργα τους, όχι μόνο να ζωντανέψουν την ιστορία μιας

the Mountain”.

ολόκληρης εποχής, αλλά και να κάνουν ευρύτερα γνωστό το πνευματικό και επιστημονικό έργο του «Άγιου» του Βουνού.

It is important to highlight that the artists viewed co-operation amongst themselves, as an informal group, in project planning

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και το γεγονός ότι συμπεριέλαβαν

as an integral part of the project. The positive outcome of this

και την ίδια τη συνεργασία τους, ως άτυπη ομάδα, σε όλο το

excellent co-existence scheme has now been transferred, as

καλλιτεχνικό σχεδίασμα. Τα θετικά αποτελέσματα αυτής της

the quintessence of their collective lived experience, to another

αγαστής συνύπαρξης μεταφέρονται τώρα, μέσα από το από-

historical building, also fraught with historical memories, traces of

σταγμα της συλλογικής βιωματικής εμπειρίας τους, σε έναν

human beings, and souvenirs preserving the memory of the past.

άλλο ιστορικό χώρο, φορτισμένο επίσης με ιστορικές μνήμες, ίχνη ανθρώπινων υπάρξεων, ενθυμήματα που διαφυλάττουν τη μνήμη του παρελθόντος.

The challenge this time was to trigger a dialogue between past and present that would lead to new readings as the exhibits of the Museum’s collections interacted with the artists’ works. The

Η πρόκληση στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν να πυροδο-

artists chose scientific, artistic or historical documents from the

τηθεί ο διάλογος μεταξύ του παρόντος και του παρελθόντος

collections and created specially designed visual works for the

και να προκύψουν νέες αναγνώσεις μεταξύ των εκθεμάτων

Museum, thus completing the circle of sanatorioproject.

των συλλογών του Μουσείου και των έργων των καλλιτεχνών. Οι καλλιτέχνες επέλεξαν επιστημονικά, καλλιτεχνικά ή ιστορικά τεκμήρια των συλλογών και δημιούργησαν έργα ειδικά για το Μουσείο, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο της εικαστικής δράσης sanatorioproject. Ο άμεσος και συχνά ποιητικός διάλογος των έργων των καλλιτεχνών με τα εκθέματα προσκαλεί τον επισκέπτη σε μια πολύπλευρη εμπειρία, η οποία ελπίζουμε να φέρει ξανά στην επιφάνεια την ουσιαστική έννοια της ψυχαγωγίας: « αγωγή της ψυχής». Ειρήνη Σαββανή Ιστορικός Τέχνης Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών

The direct, quite often poetic, dialogue between the artists’ works and the exhibits invites visitors to a multifaceted experience, which hopefully brings back to light the true meaning of “re-creation”. Irini Savvani Art Historian Athens University History Museum


μουσείοmuseum


Γεροδήμος Βασίλης Gerodimos Vasilis

μουσείο

61


Ζαφειρόπουλος Βαγγέλης Zafeiropoulos Vaggelis

museum

62


Ζαφειρόπουλος Θεόδωρος Zafeiropoulos Theodoros

μουσείο

63


Καπέλλος Γιάννης Kapellos Giannis

museum

64


Λύρα Ελένη Lyra Eleni

μουσείο

65


Μαντίκου Λίνα Madikou Lina

museum

66


Μπελημπασάκης Γιάννης Belimpasakis Ioannis

μουσείο

67


Μπουρίκα Μαρία Bourika Maria

museum

68


Πάσχου Ισιδώρα Paschou Isidora

μουσείο

69


Παπαδημητρίου Νίκος Papadimitriou Nikos

museum

70


Παπαδοπούλου Γιούλα Papadopoulou Gioula

μουσείο

71


Παπαδοπούλου Καλυψώ Papadopoulou Kalypso

museum

72


Χατζηνικολάου Μαρία Ανδρομάχη Chatzinikolaou Maria Adromachi

Ποδιάς Νίκος Podias Nikos

μουσείο

73


museum

74


Σταυράκη Μαργαρίτα Stravraki Margarita

μουσείο

75


Τοπτσίδου Ολυμπία Toptsidou Olympia

museum

76


Χριστόπουλος Κώστας Christopoulos Kostas

μουσείο

77


Εικαστικοί καλλιτέχνες Visual Artists Γεροδήμος Βασίλης Gerodimos Vasilis

in situ

σημειώσεις notes

μουσείο museum

Χωρίς τίτλο, Untitled, 2012 Χωρίς τίτλο2012 Untitled

Χωρίς τίτλο, 2012 Untitled, 2012

Χωρίς τίτλο Untitled

gerodimosbasilis@yahoo.gr Χωρίς τίτλο, 2011 Untitled, 2011

Ζαφειρόπουλος Βαγγέλης Zafeiropoulos Vaggelis info@vagoart.gr www.vagoart.gr Χωρίς τίτλο, 2012 Untitled, 2012

Χωρίς τίτλο, 2011 Untitled, 2011

Ζαφειρόπουλος Θεόδωρος Zafeiropoulos Theodoros t_zafiropoulos@yahoo.com www.theodoroszafeiropoulos.com Υδατόπλυση, 2011 Waterwash, 2011

Υδατόπλυση, 2012 Waterwash, 2012

«Οδοντική Υδατόπλυση», HD Ψηφιακή Προβολή, Διάρκεια: 2,19 λεπτά, 2012 Dental Water Wash, HD Digital projection, duration: 2,19 min, 2012

Χωρίς τίτλο, 2011 Untitled, 2011

Χωρίς τίτλο, 2012 Untitled, 2012

Χωρίς τίτλο, 2012 Untitled, 2012

Χωρίς τίτλο, 2011 Untitled, 2011

Καραμάνης, 2012 Karamanis, 2012

«Καραμάνης» Ψηφιακή εκτύπωση σε πανί, εγκατάσταση σε καρέκλα, 2012 “karamanis”: digital printing in cloth, installation on a chair, 2012

Παρτιτούρα Ανάσας Ι, 2011 Breath Score Ι, 2011

Χωρίς τίτλο, 2012 Untitled, 2012

Παρτιτούρα Ανάσας ΙΙ, 2012 Breath Score ΙΙ, 2012

ΕΥ-), 2011

Χωρίς τίτλο, 2012 Untitled, 2012

Χωρίς τίτλο, 2012 Untitled, 2012

«Ελενίτσα», μαρκαδόροι σε τοίχο, 2011 “Elenitsa”, marker pen on wall, 2011

«Αεροθεραπεία», μικτή τεχνική, 2012 “Aerotherapy”, mixed media, 2012

Χωρίς τίτλο, μαρκαδόροι σε χαρτί, 2012 Untitled, marker pen on paper, 2012

Ανά-γέννηση, 2011 Renaissance, 2011

Χωρίς τίτλο, 2012 Untitled, 2012

Χωρίς τίτλο, 2012 Untitled, 2012

Καπέλλος Γιάννης Kapellos Giannis jkapellos@gmail.com

εικαστικοί καλλιτέχνες

79

Λύρα Ελένη Lyra Eleni lira-eleni@hotmail.com www.lyraeleni.blogspot.com

Μαντίκου Λίνα Madikou Lina mantikoy@hotmail.com

Μπελημπασάκης Γιάννης Belimpasakis Ioannis ioannisbelibas@yahoo.com www.ioannisbelimpasakis.com

Μπουρίκα Μαρία Bourika Maria mbourika@gmail.com www.mariabourika.blogspot.com

Παπαδοπούλου Καλυψώ Papadopoulou Kalypso kalypsop@otenet.gr www.kalypsop.blogspot.com


Εικαστικοί καλλιτέχνες Visual Artists

in situ

σημειώσεις notes

μουσείο museum

«Τίποτα – μένω μόνο να κοιτάζω, κρεμασμένη στις καταπακτές των στιγμών, προσπαθώντας να..» [από τις σημειώσεις του Νίκου Θεοδωρόπουλου ], Εγκατάσταση, Ύφασμα κεντημένο, νήμα, ξύλο, πηλός, μεταβλητές διαστάσεις, 2011 “No thing” [inspired by Nikos Theodoropoulos’ notebook], Installation, fabric embroidered, cotton thread, clay, wood ,dimensions variable, 2011

Χωρίς τίτλο, 2012 Untitled, 2012

Η κουλτούρα της φτώχιας αγκαλιάζει τη μακρινότητα και τις απαρχές της φθοράς, 2012 The culture of poverty embraces the past and the beginning of decline, 2012

Τυπωμένα πλακάκια από το Σανατόριο, καρφιά, διαστάσεις μεταβλητές, 2011 Ιn Situ installation at Sanatorio, printed Sanatorio tiles, nails, dimensions variable, 2011

«Σανατόριο», 6 τυπώματα linoleum σε χαρτί, 10 x 10 cm, 2011 “Sanatorio”, 6 linoleum prints on paper, 10 x 10 cm, 2011

“Sanatorio Tiles”, Πλακάκια Σανατορίου με τύπωμα linoleum, 2012 “Sanatorio Tiles”, 2012, Sanatorio tiles with Linoleum print

Void support (video και εκτυπώσεις), 2011 Void support (video and prints), 2011

Αεροθεραπεία φαντασμάτων (ψηφιακό σχέδιο βασισμένο σε παλιά φωτογραφία από το Σανατόριο), 2012 Ghost aerotherapy (digital graphic based on an old photo from Sanatorio), 2012

Αναμνηστικές φωτογραφίες (φωτομοντάζ σε «σπιτικές» κορνίζες, μια μικρή εγκατάσταση), 2012 Memory photos (home-style framed photomontages, a small installation), 2012

Χωρίς τίτλο, ψηφιακές εκτυπώσεις σε ρυζόχαρτο, 2011 Untitled, digital prints, 2011

«Οινόπνευμα 2», ψηφιακή εκτύπωση, 2012 “Alcohol 2”, digital print, 2012

«Οινόπνευμα 3» , ψηφιακές εκτυπώσεις, 2012 “Alcohol 3”, digital prints, 2012

H θύμησή σου με βοηθάει, 2011 the reminiscence of you helps me, 2011

Aνακούφιση, 2012 Solace, 2012

Η ύπαρξή σου με βοηθάει, 2012 Your existence helps me, 2012

Χωρίς τίτλο, 2011 Untitled, 2011

Χωρίς τίτλο, 2012 Untitled, 2012

Χωρίς τίτλο, 2012 Untitled, 2012

Fragments I, ευρήματα από τον κλίβανο του Σανατορίου. Εγκατάσταση, μεταβλητές διαστάσεις, 2011 Fragments I, findings from the furnace area of sanatorium. Installation, variable dimensions, 2011

Χωρίς τίτλο, 2012 Untitled, 2012

Fragments ΙI, ευρήματα από τον κλίβανο του Σανατορίου. Εγκατάσταση, μεταβλητές διαστάσεις, 2012 Fragments ΙI, findings from the furnace area of sanatorium. Installation, variable dimensions, 2012

Πάσχου Ισιδώρα Paschou Isidora isidorapas@yahoo.com isidorapaschou.blogspot.com

Παπαδημητρίου Νίκος Papadimitriou Nikos papajim71@hotmail.com www.nikospapadimitriou.com

Παπαδοπούλου Γιούλα Papadopoulou Gioula gioulap@yahoo.gr

visual artists

Σταυράκη Μαργαρίτα Stravraki Margarita, stavrakirita@hotmail.com

Τοπτσίδου Ολυμπία Toptsidou Olympia olytop@gmail.com www.olympiaeso.blogspot.com

Χριστόπουλος Κώστας Christopoulos Kostas, kostaspictor@gmail.com www.kostaschristopoulos.com

Ποδιάς Νίκος Podias Nikos npodias@hotmail.com www.podiasnikos.blogspot.com

Χατζηνικολάου Μαρία Ανδρομάχη Chatzinikolaou Maria Adromachi mariadromachi@yahoo.gr www.mariaadromachichatzinikolaou. blogspot.com

80


Sanatorioproject Επιμέλεια, σχεδιασμός, διοργάνωση του sanatorioproject: Χατζηνικολάου Μαρία-Ανδρομάχη και Ποδιάς Νίκος Συνεργάτες: Αρμάγου Ράνια, Χριστόπουλος Κώστας Μουσική επιμέλεια: Καγιά Σοφία

In Situ / Blog Ευχαριστούμε τους:

Έκθεση στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Τσακνή Ν. για την άδεια χρήσης του χώρου του Σανατορίου

Συνδιοργάνωση του Μουσείου Ιστορίας

Μουγογιάννη Γ. για την πολύτιμη βοήθειά του

του Πανεπιστημίου Αθηνών με το sanatorioproject

Πρασσά Α., Διευθύντρια των Γ.Α.Κ. Μαγνησίας

Συντονισμός και επιμέλεια της έκθεσης του

Κοντομήτρο Γ., Διδάκτορα της Ιστορίας της Εκπαίδευσης

sanatorioproject στο Μουσείο Ιστορία

Εταιρία Θεσσαλικών Ερευνών

του Πανεπιστημίου Αθηνών:

Μιχαλάκη Κ., φιλόλογο ιστορικό

Σαββανή Ειρήνη, Ιστορικός Τέχνης

Παναγιώτου Γ.

Ευχαριστούμε τους:

Κονταξή Τ., φιλόλογο Τις Δημοτικές Ενότητες Πορταριάς και Μακρυνίτσας του Ενιαίου Δήμου Βόλου

Καθηγητή Πελεγρίνη Θ., Πρόεδρο του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την Κουμπαρέλου

Καθηγητή Γουργουλιάνη Κ.Ι., Διευθυντή της Πνευμονολογικής

Μάγδα, Ιστορικό Τέχνης για την αμέριστη συμπαράστασή της

Κλινικής και Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καρανικολή Ι., Προϊστάμενο του Μουσείου Ιστορίας του

Έκδοση Αυτός ο κατάλογος δεν θα μπορούσε να εκδοθεί χωρίς την πολύτιμη βοήθεια του Κ.Ι. Γουργουλιάνη, Καθηγητή Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής και Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πανεπιστημίου Αθηνών Το επιστημονικό προσωπικό του Μουσείου: Κίττα Ε., Τσίτου Φ., Πήχου Μ., Κέντρου Ε., Καψιμάλλη Κ., τον κ. Γαβρόγλου Κ., Διευθυντή του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρασσά Α., Διευθύντρια των Γ. Α. Κ. Μαγνησίας Υπό την αιγίδα του Μουσείου Ιστορίας

Επιμέλεια: Χατζηνικολάου Μ. Α., Ποδιάς N.

του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κείμενα: Γουργουλιάνης Κ.Ι., Σαββαννή Ε., Χατζηνικολάου Μ.Α., Ποδιάς Ν. Καλλιτεχνική επιμέλεια και σχεδιασμός καταλόγου: Βούλγαρη Ε. Μετάφραση: Διάφα Μ., Μαρδέλη Μ., Τίγκα Λ. Εκτύπωση, παραγωγή: Φωτόλιο & typicon

Με την ευγενική χορηγία


ISBN 978-960-93-4410-4

Art Book  

sanatorio project

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you