Page 1

3r de Magisteri d’Educació Infantil NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L’EDUCACIÓ Cinta Espuny Vidal

LA BIBLIOTECA MARCEL·LÍ DOMINGO DE TORTOSA

Maria Casabó Martin Maria Claramunt Martínez


UNITAT DIDÀCTICA Noves Tecnologies

CICLE I NIVELL EDUCACIÓ INFANTIL , P-5 ÀREES /MATÈRIES Àrea de descoberta de l’entorn Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres Àrea de comunicació i llenguatges

TEMPORALITZACIÓ DURANT EL TERCER TERCER TRIMESTRE TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT LA BIBLIOTECA DE TORTOSA Aquesta unitat didàctica la realitzem per tal que el nostre alumnat conega la biblioteca de Tortosa i els recursos que podran trobar en aquesta i també per tal de fomentar-los uns bons hàbits de lectura. Les activitats que dissenyem per a portar a terme aquesta unitat didàctica seran exposades al bloc que crearem a la classe per tal que les nostres famílies puguen conèixer el treball que realitzem a l’aula. 1

CAPACITATS OBJECTIUS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ 1

Mostrar interès i tenir iniciativa per fer-se preguntes sobre què volem saber sobre la biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa. Conèixer el funcionament, distribució i recursos que disposem a la biblioteca.

2

3

4

5

6

7

8

9 I

X X

II III

Sentir curiositat i interès davant dels recursos que podem trobar a la biblioteca Marcel·lí Domingo i fer ús d’aquests.

X

Conèixer la biblioteca Marel·lí Domingo de Tortosa

X

1

IV

Saber i tindre la iniciativa d’expressarse i comunicar-se davant de la resta de companys. Identificar els elements de la biblioteca i el funcionament d’aquesta. Mostrar interès pel recursos de la biblioteca i utilitzar aquests recursos.

Saber la seva situació, el nom, els trets

CAPACITATS: 1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats. 2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d'ell mateix i dels altres. 3. Adquirir progressivament hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia. 4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques. 5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. 6. Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals. 7. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència. 8. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes. 9. Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

2


UNITAT DIDÀCTICA Noves Tecnologies

característics i els recursos que podem trobar. CONTINGUTS (BLOC) DESCOBERTA DE L’ENTORN:

Observació i identificació de diferents elements de la biblioteca: materials, recursos, serveis de préstecs... Observació i identificació de l'entorn social: la biblioteca. Identificació de diferents ocupacions i serveis que desenvolupen les persones adultes de l’entorn: paper que desenvolupen les bibliotecàries. Tenir curiositat i iniciativa per fer preguntes sobre la biblioteca, cercar informació de diferents fonts i compartir-la amb els companys i companyes de classe. Verbalització dels processos i dels resultats, evocant l’experiència realitzada i valorant les aportacions dels altres. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES

Participació i escolta activa en les diferents situacions habituals de comunicació, participar en les converses que es produeixin a l’aula. Curiositat, interès per conèixer la biblioteca i gaudir en la lectura de contes, revistes o còmics, i el visionat de pel·lícules. Iniciació als usos socials de la lectura, fomentant a través de la visita a la biblioteca i la creació de la biblioteca de l’aula a l’hàbit de la lectura. Ús de la llengua oral per expressar i comunicar idees sobre el que sabem de la biblioteca. Utilització d’instruments tecnològics (TIC): realitzar les activitats JClic i Notebook. Lectura de contes, revistes, diaris, també en format multimèdia, per imaginar, informar-se, divertir-se, estar bé.

3


UNITAT DIDÀCTICA Noves Tecnologies

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS2

MATERIALS

ORGANITZACIÓ

TEMPS

ACT.

RECURSOS3

SOCIAL4

(hores)

AVAL (criteri s)

Activitat prèvia En aquesta activitat, que ens servirà per introduir el centre d’interès de la biblioteca de Tortosa, realitzarem una pluja d’idees per tal de veure quins són els coneixements previs que tenen els infants respecte a la biblioteca: què és?, què podem trobar?, com ho podem trobar?... En un primer moment la mestra anirà apuntant a la pissarra les paraules que l’alumnat vaja dient i així desprès de Act. 1

fer un recull de totes les aportacions dels infants penjar-les al bloc amb el format wordle. D’aquesta manera començarem les activitats del bloc que ens servirà per presentar el nostre treball de la

OPC

GF

45 min.

I

45 min.

I

biblioteca. Hem d’intentar que tot l’alumnat participe i no passa res si repeteixen alguna paraula. Una vegada creat el wordle anirem a l’ordinador on penjarem al bloc l’activitat realitzada. (annex 1)

Què sabem sobre la biblioteca de Tortosa? En aquesta activitat ens centrarem en el treball de la biblioteca de Tortosa. Abans de començar amb les preguntes els mostraríem una imatge de la Biblioteca de Tortosa (annex 2) per veure si saben què és. A partir de la imatge preguntarem als infants si coneixen la biblioteca de Tortosa: Act. 2

-

Sabeu on està la biblioteca de Tortosa?

-

Sabeu com es diu?

-

Heu anat alguna vegada?

-

Què podem trobar?

-

Si heu anat, què heu fet?

-

Heu agafat algun conte de la biblioteca i vos l’heu emportat a casa?

IMATGE BIBLIOTECA OPC

GF

2

(Activitats per ordre, es descriuran detalladament full diferent Materials i recursos: Fitxa, OPC=Ordinador portàtil i canó, 4 P= parelles, PG= Petit grup, GF= Tot el grup, Ind= Individual 3

4


UNITAT DIDÀCTICA Noves Tecnologies

Preparem la visita a la biblioteca Marcel·lí Domingo En aquesta sessió, recordant el que hem treballat a la sessió anterior, preguntarem als infants que és el que volen saber sobre la biblioteca de Tortosa. Els direm que formulen preguntes per poderles fer a l’encarregada de la biblioteca que ens farà una visita guiada per veure com és la biblioteca Act. 3

de Tortosa i que podem trobar en aquesta. El/la docent anirà apuntant les preguntes que realitzen a

OPC

GF

l’ordinador i les mostrarà a l’alumnat mitjançat el canó, d’aquesta manera, podran veure les

PLÀNOL DE TORTOSA

IND

POWER POINT

GF

45min.

I, IV

45 min.

I, III

2 SESSIONS

II,III,

preguntes que van sortint. Després de realitzar les preguntes els passaríem un plànol de la ciutat de Tortosa on trobarien una imatge de l’escola i una imatge de la biblioteca, llavors els demanarem que amb el llapis facen el camí que ens portarà a la biblioteca. (annex 3) Creació de la biblioteca a l’aula Per realitzar aquesta activitat repassarem els coneixements previs que tenim sobre la biblioteca. Una vegada repassats comencem a plantejar-nos els passos que hem de seguir per tal de crear la nostra biblioteca a l’aula. Act. 4

Què necessitem? Entre tots decidirem quin material necessitarem per tal de crear la nostra biblioteca. On ho podem trobar? Decidirem en quins llocs podem trobar el material que necessitem per poder crear-la. On col·loquem la biblioteca? Escollirem en quin lloc de l’aula distribuirem la nostra biblioteca. El/la docent recollirà aquesta informació a un Power Point per penjar-lo al bloc i per tal que els familiars vegin el procés que hem seguit per crear la nostra biblioteca. (Annex 4) Sortida a la biblioteca Marcel·lí Domingo Per anar fins la biblioteca farem servir el plànol de la ciutat de Tortosa. Una vegada allí, ens faran una visita guiada per tota la biblioteca. A la zona d’infantil l’alumnat realitzarà les preguntes que vam pactar l’altre dia:

Act. 5

Com podem agafar llibres, còmics, revistes... de la biblioteca? Ens ho podem quedar per sempre?

PLÀNOL PDI

GF

DE 45 min.

IV

Quantes coses podem agafar? Hem de pagar diners? Per què la biblioteca es diu Marcel·lí Domingo?

5


UNITAT DIDÀCTICA Noves Tecnologies

Què s’ha de fer per a treballar aquí? Està oberta tot els dia? Quants llibres teniu? Quants anys té la biblioteca? Una vegada contestades totes les preguntes els deixarem una estona per tal que miren els llibres, revistes...Al final escollirem entre tots el material que més ens agrada i realitzarem un préstec per tal de construir la nostra biblioteca a l’aula. En tornar a l’aula posarem en comú tot allò que hem après a la biblioteca i ho hem escrit a la PDI. Creem la biblioteca a l’aula Act. 6

Durant aquesta sessió construirem la nostra biblioteca a l’aula. Repassarem els passos que hem de

PRESTATGERIES,

seguir per tal de fer la biblioteca. Aprofitarem els materials que els infants agafaran de la biblioteca i

CONTES, REVISTES,

dels que portaran de casa. L’alumnat anirà sortint d’un en un i explicaran a la resta de companys

PEL·LÍCULES, CÒMICS...

GF

45 min.

GF

2 sessions de

IND

30 min.

P

45 min.

III

quin material han portat i el posaran a la biblioteca. (Annex 5) Treballem a la biblioteca de l’aula Aquesta sessió la dedicarem per veure quins llibres tenim a la biblioteca de la classe, perquè puguen llegir els contes que més els hi agraden i, d’aquesta manera, començarem amb el nostre Act. 7

servei de préstec propi de la classe. En la primera sessió els deixarem que agafen les revistes, els còmics o els contes i que estiguin una estona llegint.

REPRODUCTOR DE MÚSICA, ORDINADORS, MATERIAL DE LA BIBLIOTECA DE L’AULA

III

En la segona sessió els demanarem que escullen la pel·lícula que més els hi agrade i agafarem també algun Cd de música. Anirem a l’aula dels ordinadors i escoltarem alguna cançó i desprès veurem algun fragment de la pel·lícula escollida per tota la classe. Activitat JClic Treballarem alguna activitat JClic per apropar als xiquets al món de les noves tecnologies. Realitzarem les activitats a l’aula dels ordinadors. (Annex 6) Act. 8

Act. 1: Fem el trencaclosques de la biblioteca Marcel·lí Domingo En aquesta activitat l’alumnat haurà de construir el trencaclosques de la imatge de la biblioteca

ORDINADORS, ACTIVITATS JCLIC

II, IV

Marcel·lí Domingo. Act. 2: Busca la seua parella Aquesta activitat consistirà en fer un memori. Les imatges que apareixen són la biblioteca de

6


UNITAT DIDÀCTICA Noves Tecnologies

Tortosa, diaris, cd’s de música, còmics, contes i una barreja de tot el material. Els alumnes hauran de buscar les parelles. Act. 3: Què podem trobar a la biblioteca? En aquesta activitat l’alumnat haurà de trobar a una sopa de lletres les paraules següents: llibres, vídeos, còmics, contes. Act. 4: Tria l’opció correcta En aquesta activitat apareixeran diferents frases i els infants les hauran de completar triant l’opció correcta d’entre 3 opcions que li donem. Activitats notebook Hem dissenyat un seguit d’activitats notebook per tal d’apropar a l’alumnat al món de les noves tecnologies. Aquestes activitats les portarem a terme en diferents dies per tal que pugui participar tot l’alumnat. (Annex 7) Act.1 : Troba les 5 diferències En aquesta activitat presentem dos imatges de la biblioteca de Tortosa i els infants hauran de trobar les 5 diferències. Act. 9

Act. 2: Relaciona amb el número corresponent En aquesta activitat trobarem diferents imatges d’alguns dels materials que podem trobar a la

OPC,

GF,

15 min., per

PDI

Ind.

activitat

ORDINADOR, GLIFFY

GF

45 min.

II, IV

biblioteca i els infants hauran de relacionar la imatge amb el número corresponent. Act. 3: Relaciona la imatge amb el nom corresponent Els infants trobaran a la PDI les imatges següents: contes, revistes, pel·lícules, còmics i cd’s de música. El que hauran de fer serà relacionar la imatge amb el nom corresponent. Act.4 : Encercla aquells elements que trobem a la biblioteca En aquesta activitat notebook hauran d’encerclar les imatges que corresponen als materials que podem trobar a una biblioteca i taxar les que no corresponen. Què hem aprés de la biblioteca de Tortosa? Per veure quins són els continguts que hem après durant el treball de la biblioteca Marcel·lí Domingo Act. 10

realitzarem un mapa conceptual (amb el programa gliffy). Els infants aniran dient les coses que han

I, II, IV

anat aprenent i la mestra les copiarà a la PDI. Una vegada exposats tots els continguts apresos, la mestra dissenyarà el mapa conceptual. (Annex 8)

7


UNITAT DIDÀCTICA Noves Tecnologies

ANNEXOS ANNEX 1: ACTIVITAT PRÈVIA

8


UNITAT DIDÀCTICA Noves Tecnologies

ANNEX 2: QUÈ SABEM SOBRE LA BIBLIOTECA DE TORTOSA?

9


UNITAT DIDÀCTICA Noves Tecnologies

ANNEX 3: QUÈ VOLEM SABER SOBRE LA BIBLIOTECA DE TORTOSA?

10


UNITAT DIDÀCTICA Noves Tecnologies

ANNEX 4: CREACIÓ DE LA BIBLIOTECA A L’AULA

11


UNITAT DIDÀCTICA Noves Tecnologies

12


UNITAT DIDÀCTICA Noves Tecnologies

13


UNITAT DIDÀCTICA Noves Tecnologies

14


UNITAT DIDÀCTICA Noves Tecnologies

15


UNITAT DIDÀCTICA Noves Tecnologies

ANNEX 5: CREEM LA BIBLIOTECA A L’AULA

16


UNITAT DIDÀCTICA Noves Tecnologies

ANNEX 6: ACTIVITATS JCLIC

17


UNITAT DIDÀCTICA Noves Tecnologies

18


UNITAT DIDÀCTICA Noves Tecnologies

ANNEX 7: ACTIVITATS PDI

19


UNITAT DIDÀCTICA Noves Tecnologies

20


UNITAT DIDÀCTICA Noves Tecnologies

21


UNITAT DIDÀCTICA Noves Tecnologies

22


UNITAT DIDÀCTICA Noves Tecnologies

23


UNITAT DIDÀCTICA Noves Tecnologies

ANNEX 8: QUÈ HEM APRÈS DE LA BIBLIOTECA DE TORTOSA?

24

UNITAT DE PROGRAMACIÓ BIBLIOTECA  
UNITAT DE PROGRAMACIÓ BIBLIOTECA  

unitat de programacio biblioteca de tortosa

Advertisement