__MAIN_TEXT__

Page 1

# 10

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN CENTERPARTIET I KUNGSBACKA

g a j DU &

rtiet en tidning från centerpa i kungsbacka mars 2017

FOT O: SHU TTE RST OCK

CK FO TO : IS TO

FOTO: SHUTTERSTOCK

O IA AN D ER SS FO TO : M AR

N

Nytt äldreboende i Sandlyckan s 2

Ta ställning, bli medlem

s6

Halvvägs i mandatperioden

s4

Korsord

s7

Kemikalieplan för bättre miljö

s 4

De viktiga välfärdsföretagen

s8


2

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN CENTERPARTIET I KUNGSBACKA

Första spadtaget Sandlyckans Äldre I början av februari togs det första spadtaget för det nya äldreboendet i Sandlyckan i Kullavik. Förskolebarn från Sandlyckans förskola, tillsammans med politiker, byggare och representanter från PRO i Kungsbacka genomförde det hela under festliga former.

FOTO: SHUTTERSTOCK

B

sommaren 2018. –Det här är efterlängtat eftersom vi är i stort behov av fler äldreboendeplatser. Äldreboendet kommer också att innehålla en restaurang, där de boende kan träffas och äta tillsammans. Av erfarenhet från andra boenden så är restaurangen också en populär knutpunkt, dit närboende gärna kommer för att äta lunch och för social samvaro, säger Fredrik Hansson (C) ordförande i Nämnden för Service.

ehovet av fler platser för äldre är stort och Sandlyckans Äldreboende med sina 60 platser är det första i raden av Kungsbacka kommuns satsning på nya boenden för äldre. Planeringen pågår även för ett nytt äldreboende i Björkris och ett i Särö. Derome Förvaltning AB bygger boendet i anslutning till det nya bostadsområdet i Sandlyckan och kommunen kommer att hyra det av Derome. Boendet ska vara klart för inflyttning

X=6381400

5:94

23

ös

Fs

3

26:14

8

2

le

y Al

Ekeb

5:38

5:118

26:15

26:18

5:119

6

44.6

4

s:27

19.4

22.9

5:384

5:356

5:295

42.9 31.7

TECKENFÖRKLARING ILLUSTRATIONSRITNING

26:16

33

5:357

s:4

5:34

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH ÄLDREBOENDE

26:4

30.8

44.6

42.2

34.7

42.4

37.6

19.5

23.3 30.4

2:66

KYVIK

31

5:13

377

92

46.0

29

nh

5:107

Y=147500

5

de

He

25.0

20.1

19.7

35.8

5:289

38.9

42.0

38.1

23.0

26:9

Byggnad

39

1

5:355

38.9 35.2

29.4

31.2

36.6

26:6

33.9

42.6

37.6

32.9

21.5

Kvartersmark

18.4

21

G

26:7

o sb

ns

19

47.4

en

äg

ka

dlyc

äröv

5:71

Naturmark

37

ng

26:8

San

17

la S

Gam

5:39

A:2

20.4

23.3 31.6

41.8

Anlagd naturmark

g

27.8 26.5

26:19

29.9 34.7

35

s:28

364

35.8 30.0 25.0

5:103

II

II

Öppet dagvatten

26:13

II

26:11

26:21

19.6

2A-E

30.9 25.4

II

5:39

en

sväg

4

Östra

5:375

Kyvik

Träd

s:28

I

24.3 24.9 30.0

Gång- och cykelstråk 44.5 29.0 25.0

25.6

20.6

26:20

3

Östra

en

nväg Björ

4

II

II

5:312

Ikola

rs

s fs an

2

II

19.3 17.2

5:311

26:4

24.9

II

1

354 18.6 19.7

II

II

1

1/117.

1384-1

k lyc nd Sa

5:310

20.0

37.2 25.7

19.6

20.3

s:9

Antal våningar

29.0

II

21.5

17.1

5:301

22.0

25.1 26.9

II

5:50

I - II 1/2

44.0

26:12 13

30.9

60

20.7

3

22.0

15

5:38

20.3 18.1

:2

bo GA

Bångs

46.2 32.0 28.5

5

yckans

Sandl

5:305

väg

6

s:31

18.7 19.4

5:313

7

5:307

II1/2

21.8

II 5:309

26.1 24.4 23.0

II1/2

8

5:306

II-III

22.3

II1/2

20.2 19.2 17.8 17.8

57.5 42.1 30.8 27.7 26.2

II

19.7 18.5

23.0 22.0 21.0

18.2 17.6 17.6 18.8

a Gaml

5:308

II

Säröv

5:300

II1/2

KYVIK

ägen

14

16

I

5:314

50.8

II

42.5 32.6

26:4

28.6 27.9 23.7 21.8 20.8

19.8 18.8 17.8

II

17.4 17.6 16.0

5:160

II1/2

12

II

34.5 32.0

5:315 s:4

II

10

KYVIK

17.9

II

18

II

I

II

5:149

5:163

5:317

19.9 22.4 21.3

48

II

5:318

6

22B

19.8

5:368

37.5

I

4

50

20.1

26:3

II I

20.2

5:227

25

21.1

I

32

30

19.0

II

21.2

36.3 43.8 43.1 28.3

5:293

5:152 328

2

28

II

I

5:319

5:277

330

22.0

II

22.4 23.4

32.6 33.3 32.2 30.8 31.0 22.4

20.1

II

5:324

22A

5:228

I

I

26.7

II

19.5 18.8

8

Fridh

ägen Y=147300 emsv

5:181

32.3 35.9 25.6 22.1

I

X=6381000

20

5:292

32.2

II

20.9

II

19.9 18.9

5:316 18.2

19.8 18.7

26:4

Detaljplan för bostäder och äldreboende Illustrationskarta

36.6

5:153

45.0 50.9

26:5

47.3 29.5 22.0 20.5

52A

5:364

24

26

20.3

19.5 19.8

21.6

5:166

5B

5:158

1B

gen

9

rövä

7

en

5:346

5A

la Sä

5:228

Fridhemsväg

5:300

3

5:343 52

Gam

23.8

320

21.1

i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl i Släp Kungsbacka kommun

324

5:381

5:62 326

34.7 31.9

Upprättad i september 2014, rev februari 2015

Beslutsdatum

Instans

Samrådsbeslut

2014-04-03

BN§114

Granskningsbeslut

2014-11-06

BN§355

Antagandebeslut

2015-05-12

KF§72


3

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN CENTERPARTIET I KUNGSBACKA

för boende Hur ska vi bemöta populismen?

V

i gör ett stort misstag om vi tror att populismen och populistiska strömningar bäst möts med fördömande och fakta. Trump och andra populister fångar istället känslan av utanförskap och det är den upplevelsen vi måste ta oss an. Känslan av att den egna situationen inte går att påverka. Det gör vi genom att visa på att det finns lösningar på dagens utmaningar. Vi visar det också genom: Demokratiutveckling, debatter och diskussioner. Öppenhet och dialog är nyckelbegreppen i seriösa politiska partier. De partier som vill ha öppenhet, frihet och humanism måste ta sig an känslan av utanförskap. Det är lätt att bara fördöma populister till höger och vänster, men då sprids istället missnöjet. Likaså om opinionsmätningar och enkla kampanjer är vägledande i partipolitiken. Politikens hjärta är debatten och att åsikter bryts. Jag tror på demokratiutveckling och demokratisk mobilisering (folkbildning). Hur kan de demokratiska krafterna lyssna, leda och mobilisera? Det är svåra frågor som de seriösa partierna måste ta sig an. Vi försöker att dra vårt strå till stacken i Kungsbacka. Vill du vara med? Kanske dags att ta ställning via ett medlemskap i Centerpartiet? I den här upplagan av Du&Jag sammanfattar vi mandatperioden hittills. Centerpartiets förtroendevalda i nämnder och styrelser listar några av de beslut som de är extra stolta över. Vi har kommit halvvägs och 2018 är det val igen, Redan nu startar nominering av kandidater inför nästa mandatperiod. Vill du vara med? Eller känner du någon som du tycker borde engageras? Vi har en öppen nominering, kom in med namnförslag. Se sidan 6. Välkommen att vara med! Maria Andersson Ordförande i Kungsbackacentern

Sjöaremossens isbana D

ebatten har gått hög, både i tidningar och i sociala medier, angående Nämnden för Fritid & Folkhälsas beslut om att fasa ut sitt engagemang vid Sjöaremossens isbana.

FOTO: FREDRIK HANSSON

– Jag reserverade mig mot beslutet vid nämndens sammanträde i maj 2016, säger Bengt Alderin (C), vice ordförande i nämnden. Vi vill nå en samsyn om en långsiktig lösning för Sjöaremossen som gör att Frillesås Bandy kan få arbetsro och fortsätta driva sin framgångsrika verksamhet och att tillgången till isbanan även fortsättningsvis tryggas för barngrupper, skolklasser och för allmänhetens åkning. – Jag vill kunna stå upp och hålla fast vid vad tidigare nämnder beslutat och genomföra det som gynnar våra kommuninvånare och föreningar. Ska vi använda våra resurser på ett effektivt sätt så är samnyttjandet av Sjöaremossens isbana bra, säger Bengt Alderin (C). – Vi är folkvalda och vi ska se till att alla kommuninvånare får tillgång till bra anläggningar och ett rikt friluftsliv. Vi ska inte exkludera någon idrott eller några motionsaktiviteter utan se möjligheterna med både bredd och spets, avslutar Bengt Alderin (C).


4

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN CENTERPARTIET I KUNGSBACKA

Nu är vi halvvägs

Detta är våra ledamöter till nämnder och styrelser mes

V

i har kommit halvvägs i mandatperioden och summerar 2015 - 2016 års beslut i de kommunala nämnderna. Centerpartiets förtroendevalda har medverkat till en rad bra beslut. Här har vi plockat ut några som vi vill framhålla. Det är både stora och små frågor och så är det också i politiken, stort och smått diskuteras. Vill du också vara med och forma politiken? Delar du Centerpartiets värderingar? Du är välkommen!

Marie Andersson, ledamot.

Maria Lundgren, ledamot.

Henrik Arnesson, ledamot.

Eksta Bostads AB

Miljö & Hälsoskydd Individ • En kommunikationsstrategi för att & Familjeomsorg

• Modulhus i Åsa, Trygghetsboende för 65+ på gång i Kolla Parkstad, 16 nya lägenheter på Humlevägen i Fjärås mm sammantaget 250 nya hyresrätter under 2016-2018 i Kungsbacka. • Ekstas fortsätter utveckla ett långsiktigt, hållbart bostadsbyggande med miljöprofil och utvecklar användningen av solenergi. • Eksta bygger hyresrätter i alla kommundelar och utvecklar lokala centrum. • Eksta fortsätter att fokusera på kostnadseffektivt bostadsbyggande som ger rimliga hyror.

informera om miljöregler för att underlätta för företagen • Alla avloppsföreningar i kommunen, får dispens för utdömda avlopp, tills de har annan lösning klar. De ansluter oftast till det kommunala avloppsnätet. Föroreningar av vattendrag och grundvatten har minskat radikalt på många ställen • En ny avfallsplan som också har antagits i fullmäktige • Positivt yttrande om detaljplan för utbyggnad av Kungsmässan, ger många miljövinster

• Utreda förutsättningarna för att starta familjecentral i Kungsbacka • Många beslut har tagits för att klara mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Start av egna boenden samt upphandling av ett flertal HVB hem, senare omvandling till stödboenden samt stängning av boenden, utifrån behov och ändrade direktiv från Migrationsverket. • Beslut om att vara med i Vinnovaprojektet om Trelleborgsmodellen. Ett sätt att systematiskt arbeta med integration av ensamkommande barn, så att de efter avslutad skola kan försörja sig själv.

På väg mot en ”giftfri”kommun

C

enterpartiet lade 2014 en proposition till kommunstyrelsen om att Kungsbacka ska bli en “giftfri” kommun, det vill säga att fasa ut onödiga kemikalier och material som påverkar människors hälsa negativt. Förslaget blev ett beslut om att ta fram en kemikalieplan för Kungsbacka kommuns verksamheter, med ett extra fokus på barns exponering. Kemikalieplanen pekar ut vilka typer av ämnen som ska fasas ut, inom kommunens verksamheter och inom vilka områden vi ska lägga särskilt fokus. Syftet är att bidra till en bättre miljö, utan onödiga kemikalier. Förslaget har behandlats i alla nämnder och kommunfullmäktige beslutade vid mötet i mars att anta kemikalieplanen med tillhörande åtgärdsplan, ”På väg mot en giftfri förskola”. - Det är riktigt roligt att se hur Centerpartiets politik blir verklighet. Resultatet blir en bättre och säkrare miljö i hela kommunens verksamhet. En säkrare miljö för barnen som också ger resultat för miljön, säger Fredrik Hansson, Kommunalråd (C). Materialet är snyggt och pedagogiskt och det kommer att underlätta, i det konkreta arbetet med att fasa ut onödiga kemikalier, samtidigt som det blir en vinst för miljön, säger Fredrik Hansson.

FOTO: SHUTTERSTOCK


5

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN CENTERPARTIET I KUNGSBACKA

i mandatperioden

st stolta över att ha fattat beslut om

Karin Green, ledamot.

Bengt Alderin, vice ordförande.

Maria Andersson, ordförande.

Kristina Karlsson, ordförande.

Förskola & Grundskola

Fritid & Folkhälsa

Kultur & Turism

Funktionsstöd

• Förskolan håller på att inrätta små arbetsgrupper, istället för att traditionsenligt tänka avdelningar. • Vi förväntar oss att förvaltningen hittar lösningar som motverkar skillnader mellan pojkar och flickor, när det gäller höga betygspoäng. • Lovskola, varje lov, för att hjälpa barnen att nå målen i grundskolan. Mer studiehandledning för nyanlända barn på deras eget modersmål. • Nya Furulidsskolan är snart färdigbyggd och sen är det äntligen Bräckaskolan som skall byggas om. • Ett nytt upplägg för systematiskt kvalitetsarbete som innebär ett specifikt tema, per tertial. T ex övergångar mellan verksamheter samt normer och värden.

Fredrik Hansson, ordförande.

Servicenämnden • Infört samordnad varudistribution i Kungsbacka, vilket innebär att varor till förskolor, skolor och äldreboenden omlastas och körs ut med en lastbil, istället för flera. Det leder till färre transporter, säkrare miljö runt skolorna och att mindre leverantörer, enklare kan vara med i upphandlingar. • Antagit en ambitiös plan för utbyggnaden av solceller på kommunens byggnader. • Kommunens stora satsning på fossilfria fordon, med en stor andel elbilar. • Att kommunen tillsammans med ungdomar startade ”Ung i garaget”, en verkstad för motorintresserade ungdomar i Åsa. • Kungsbacka kommun har fastställt målet ”Ett värdskap i toppklass”. Personalen utbildas i värdskapets grunder och förhållningssätt för att ge invånare och företagare ett bemötande i toppklass.

• Byggnation av ny simhall med 50 meters bassäng samt lekområden • Klubbstugor för Lerkils IF och Onsalas BK • Konstgräsplan i Frillesås • Löpslingor skall skapas intill alla nya bostadsområden • Stättared skall behållas och utvecklas.

• Ny turismstrategi för att öka fokuset på turismen och att involvera företagen i satsningarna. • Höjning av bidragen till kulturföreningar med 500 tusen kronor per år. • Satsningar för integration av nyanlända bland annat med populära och välbesökta språkcafé. • Meröppet bibliotek i Kullavik som innebär att biblioteket är tillgängligt kl 7-22 alla dagar. Nu finns det meröppna bibliotek i Fjärås, Frillesås och Kullavik samt att biblioteket i Fyren har s.k. morgonöppet. • Inventering av utomhuskonsten och att Kulturen numera är med i ett tidigt skede av planering av nya bostadsområden.

• Beslut om att införa ett kommunalt bostadstillägg för personer som bor i bostad med särskild service. • Byggnationen av BoDA (Bostad och Daglig verksamhet) i Gällinge. • Sammanslagning av förvaltningarna Individ & Familj och Funktionsstöd gör det enklare och tryggare för invånarna. • Beslutet om att kunna välja utförare inom ledsagning och kontaktperson. • Uppdraget om att indexreglera och öka habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet.

Pär Olsson, ledamot.

Teknik

• Åtgärder vid Vita Sand för att få bra badvatten. • Fler tillstånd för “Food Trucks” vid torget i Kungsbacka. • Beslutet om säkrare busshållplatser på landsbygden. • Höjda bidrag till vägföreningar och vägsamfälligheter. • Kravet på att avloppsföreningar, som redan finns, ska behöva ombildas till samfälligheter, har tagits bort.

Ulf Persson, ledamot.

Vård & Omsorg • Byggnation av trygghetsboende i Kollaområdet. Beslut om nya äldreboenden i Särö, Sandlyckan och Björkris. • Heltidstjänstgöring för de anställda som så önskar. • Strategisk satsning för rekrytering av nya medarbetare. • Satsa på tekniska hjälpmedel. • Inrätta tjänster som utför service inom hemtjänsten, för att förbättra arbetsmiljön för undersköterskorna.

Annika Hedman, ledamot.

Gymnasie & Vuxenutbildning Heinrich Kaufmann, ledamot.

Byggnadsnämnden • Ökat byggande utanför de stora tätorterna. • Fler boenden för asylsökanden och ensamkommande barn. • Fler sol- och vindenergianläggningar i kommunen. • Seniorboende och hyresbostäder är på gång i Åsa. • Fler bygglov för generationsskiften på jord- och skogsbruksfastigheter. • Arbete med att höja allmänhetens förtroende för byggnadsnämnden.

• ECVET- europeisk klass för yrkesutbildning som ger elever möjlighet till praktik/lärande utomlands där Kungsbacka är ledande i Sverige. • Fria busskort till alla gymnasieelever • Sommarlovsentreprenör - ungdomar får prova på att driva företag under sommarlovet • Sommarskola för ensamkommande flyktingungdomar ger en meningsfull sommar • #LEVLASAMVERKAN2017 är en nationell konferens om samverkan mellan skola och arbetsliv, som arrangeras i Kungsbacka i slutet av april. I nästa nr kan du läsa om Kommunstyrelsen och Stiftelsen Tjolöholm.

FOTO: SHUTTERSTOCK


DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN CENTERPARTIET I KUNGSBACKA

6

på gång

Inbjudan till öppen nominering

LÖRDAG 25 MARS KL. 10.00 Walk-and-talk med Centerkvinnorna om stadsutveckling i Kungsbacka. Samling på Skogskyrkogårdens parkering, Onsalavägen 10. TISDAG 28 MARS KL 18:00 i Stadshuset. Intresserad av Centerpartiet? Vi anordnar en träff för nya och potentiella medlemmar. Vill du vara med mejla: kungsbacka@centerpartiet.se LÖRDAG 1 APRIL KL 09:00. Centerpartiet i Hallands distriktsstämma på Katrinebergs Folkhögskola. TISDAG 4 APRIL OCH 9 MAJ KL 18:00. Kommunfullmäktige sammanträder i Stadshuset. MÅNDAG 10 APRIL, 22 MAJ OCH 19 JUNI KL 18:00. Centerpartiets gruppmöte i Särörummet i Stadshuset. TORSDAG 6 APRIL KL. 18:30 Kommundelsmöte på Skårs Gård, se annons. FREDAG 7 APRIL KL. 07:30. Attraktiva Bostäder. Bostadspolitisk frukost med Gunilla Grahn Hinnfors, Västsvenska Handelskammaren. Anmälan kungsbacka@centerpartiet.se ONSDAG 26 APRIL KL 18:00. Ungdomsrådslag med Barbrobetalar, Kulturhuset Fyren. TORSDAG 15 JUNI KL 09:00. Kommunfullmäktiges budgetsammanträde i Stadshuset.

Öppna möten Välkomna!

Är företag och entreprenörskap viktigt för dig? Brinner du för miljö- klimatfrågor? Vill du vara med och förbättra skolan, vården och äldreomsorgen? Vill du att det ska byggas bostäder i alla delar av kommunen och att kollektivtrafiken ska bli bättre? Delar du Centerpartiets idéer om öppenhet och likvärdiga möjligheter samt står upp för gröna och liberala värderingar?

Vi är många men vill gärna bli fler Fram till den första maj välkomnar vi förslag i den öppna nomineringen till vår valsedel för Kungsbacka kommun inför 2018 års val. Kanske vill du kandidera för Centerpartiet i Kungsbacka? Mejla ditt namn och telefonnummer, så hör vi av oss och berättar mer. kungsbacka@centerpartiet.se

Hur vill du se Gällinge, Förlanda och Idala utvecklas? Centerpartiet bjuder in allmänheten till möte för dialog om utvecklingen i den sydöstra kommundelen och information om aktuella byggprojekt. Hasse Andersson, planeringsstrateg på Kungsbacka kommun och Fredrik Hansson (C) kommunalråd, medverkar.

Centerpartiet i Svenska kyrkan Den 17 september är det kyrkoval. Det gemensamma valprogrammet som tagits fram för Centerpartiet i Göteborgs stift fokuserar på fem punkter: • En välkomnande kyrka • En ung kyrka • En hållbar kyrka • En modig kyrka • En kyrka där engagemang tas tillvara i en miljö som är tillåtande och kreativ.

Torsdag 6 april kl 18:30 på Skårs Gård Anmäl gärna deltagande till fredrik.hansson@centerpartiet.se eller 070-885 96 82

Välkomna!

Vill du engagera dig i valrörelsen inför kyrkovalet? mejla halland@centerpartiet.se

MATVERKETS portergryta

med palsternackpuré, smaksatt med västerbottenost En riktig höjdarmåltid och smakupplevelse, med de mustiga smakerna och ett riktigt mört kött. Servera gärna med haricots verts, bacon och svartvinbärsgelé och lycka till, hälsar Johan Dohn på Restaurang Matverket.  Ingredienser:

800 gram benfri högrev i bit 1 gul lök  2 vitlöksklyftor  1 msk smör eller margarin  50 cl porter  1/2 dl kinesisk soja  2 dl vatten  2 lagerblad 

sås:

1 msk svartvinbärsgelé  1 msk majsstärkelse (Maizena) 1 dl vispgrädde  svartvinbärsgelé till servering salt och peppar

Palsternackpuré:

500 gram mjölig potatis  500 gram skalad palsternacka 300 gram riven Västerbotten ost 3 dl grädde 200 gram smör

gör så här:

palsternackpuré:

Detta recept är gjort för 4 portioner. Ändras antalet portioner så ändras också mängden i ingredienserna. Detta kan resultera i att tillagningstiden behöver justeras. Skölj av köttet i kallt vatten. Putsa det fritt från senor och skär i 3 x 3 cm stora tärningar. Skala och skär lök och vitlök i grova bitar. Bryn köttbitarna i matfettet, i en gryta. Tillsätt lök och vitlök, fräs i ca 2 minuter. Krydda med salt och peppar. Häll på porter, soja och vatten. Lägg i lagerbladen. Koka upp och skumma av. Sätt på lock och låt sjuda 1 1/2–2 timmar, tills köttet är mört. (Hit kan förberedas innan.)

Skala och skär potatis och palsternacka i bitar och koka dem mjuka i lättsaltat vatten. Häll av vattnet och mosa. Vispa ner mjölk, matfett och ost. Smaka av med salt och peppar. Knaperstek baconen och låt rinna av på hushållspapper. Ta upp köttet och sila buljongen. Skölj ur grytan och häll tillbaka buljongen. Rör ner gelé och majsstärkelsen utrörd i grädden. Koka upp och sjud ca 2 minuter. Lägg ner köttet i såsen och låt allt bli varmt. Servera grytan med moset, bacon, haricots verts och svartvinbärsgelé.

bli medlem i centerpartiet Du kan ansöka om medlemskap på två olika sätt. Skicka SMS. Skriv Centerpartiet (mellanslag) personnummer (mellanslag) mejladress och skicka till 726 72 så får du en avi på 150 kr hem i brevlådan. Skriv ditt personnummer, mejladress och swisha 150 kr till nr 123 421 85 33. Läs mer på: centerpartiet.se/engagera-dig

Välkommen att kontakta oss Telefon: 0300-156 91 Mejl: kungsbacka@centerpartiet.se Centerpartiet, Box 102 44, 434 23 Kungsbacka Hemsida: centerpartiet.se/kungsbacka


DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN CENTERPARTIET I KUNGSBACKA LÖSA

SPELAR I SKOGEN

HÅLLER IHOP

FLÄTVERK

PIGG

7 TAR FART

SE GLAD UT LÅSES PÅHITT

GÖRS VID JIPPO

INIFRÅN

SÄTTS OST I

VÄXLAR

GRÖNT LJUS FÖRETAGSAM

PARTIKEL

TINGELING RÄCKA

LANDSDEL RÄTT

LEDDE SVAMP ÖSTERUT

SLUKAS LEVANDE

SPINN VRÄKA I SIG

ORDNINGSORD

DRICKS HÅLLS VID VAD

PLACERA

SKUMT

GRUND FÖR AVBILDNING

ORDSVALL

KLASSER

ANTA TÄVLING TITTA I SUMPEN FRID VARA BORTKOMMEN

SANDIG MARK

DEN GÅR RUNT

GALENSKAP GNUTTAN

NÄRA I BÖRJAN

SES I RUTOR

REGISTER KARL MED MAN

DEN LIGGER LÄNGRE NORRUT

DET BLÅS- PRESSAD ÄR OFTA I NING PRODUKT ENGLAND

1

KÖRA PÅ STENFRUKT

SÄKERHET

MÅLLÖS PERIOD

GES I TAPPPÅ RAD I FÖREMÅL FÖR FORM TRALL HIPPA

AVSLÅ

PÅTÅR

FICK SMÅ FÅR

SPELADE ROLL

SKJUTER DET FRAMFÖR SIG

6

DÅLIGT SÄLLSKAP

ÄR DET MAN TYCKER

HAR MAN GJORT NALLE

PRASSLADE FÖRR

SLÅR TILLBAKA

NANTER

BLAND

PROVARBETE

VÅNING VISAR SAMMA SAK

AVKYLD BILMODELL

HINDER

OCH 5 VOKAL KONSO-

LITEN TUNGA

SVÄNGA

SÖNDERSLAGEN

VET INTE RIKTIGT OMGER OLJA

JOBBAR SVENSK MED BYRÅ JÄRN

7

DELAR MED ENAR

8 9

GÅR DÅLIG SÄMRE

SAMLADE FAKTA

VERKLIG

DANSPLATS

VARA STYRANDE

10

FÅR DJUP UNDERHÅLLA

INNEHÅLLSLÖS

FIGURER

FATTA

HAR KOLL PÅ BLADEN

FÖR PLATSSÖKANDE

MIXTRA MED BILEN

BOLAG SITTER SOM EN SMÄCK

LAGLÖSHET

ÄR VANA VID HÖGFÄRD PÅ DEN SMALA VÄGEN

KVALSTER PAPPERSBIT

HADE ETT ROANDE ARBETE

11

AVSNITT

MISSTÄNKA

MUSÄGARE

RÖJA GER LJUS

ÄTER DET MESTA HON ÄR EN ORT

SAMLADE PAR

KLISTERMÄRKEN

ANDRUM

FÅR FÄRG

GAMMAL RELIGION OMTÄNKSAMMA

SÄTTS SIST

4 KORS LÅT

ÄR TONGIVANDE

STOR GAFFEL

ARG RAMSA STOPPAS MED

KÄMPADE

TENN

VIBRERA

LÅNGBENTA DANSARE

MED BENEN KVAR

MILDRA

FOR OMKRING

KASTA KASS KORT

HÖLL LÅDA

FIRADES AV SIN BROR

3

BÅDE VÅTT OCH TORRT

BLIR KÄR IBLAND

SPELAS SIST

2

DÅ UTAN LÄSNING RING

SOM FEMTON SNÖLJUD

MINNESLISTA FRAMFÖRDE

Skicka in lösningen (ordet med 11 bokstäver) senast den 6 april till kungsbacka@centerpartiet.se eller Centerkrysset, Centerpartiet Kungsbacka, Box 102 44, 434 23 Kungsbacka. Vinst: 1 trisslott till två vinnare.

centerpartiet på sociala medier facebook.com/CenterpartietKungsbacka

twitter.com/Centerpartiet

instagram.com/centerpartiet


DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN CENTERPARTIET I KUNGSBACKA

De viktiga välfärdsföretagen

E

n nära och lättillgänglig vård, skola och omsorg som förmår behålla kompetent och engagerad personal är vad vi alla önskar oss. Många av dem som erbjuder detta har hamnat i skottlinjen när Socialdemokraten Illmar Reepalus presenterat sin utredning om vinster i välfärden. Han ville ju som bekant begränsa de så kallade vinsterna i sådana företag. Valfriheten inom skola vård och omsorg är här för att stanna – och precis på samma sätt som när kommuner, landsting och stat köper tjänster av andra slag – är det inte vinstnivåerna som avgör, utan kvalitén och mervärdet för medborgarna, vägt emot kostnaden för skattebetalarna. Dessa företag som vill hänga med i utvecklingen växa och vara konkurrenskraftiga måste tillåtas tjäna pengar och bygga upp ett kapital som kan återinvesteras i verksamheten och delas ut till ägarna. Sällan har det varit tydligare hur Socialdemokratin motverkar de framgångsrika företag som ägs och leds av kvinnor, där kvinnor av tradition också utför det vårdande och stödjande arbetet. Om vi på sikt ska kunna bryta traditionella könsmönstret och nå en ekonomisk jämlikhet i hela samhället, måste privat företagsamhet släppas fram mer i välfärden. Sedan tidigare har det varit känt att regeringen inte kommer försöka få igenom en lagstiftning i Sverige som kvoterar könsfördelningen i börsbolags styrelser. Nu verkar det som de även backar något från Reepalus förslag, men helt lär det inte hamna i papperskorgen förrän vi har en Alliansregering efter valet 2018, med ett starkt Centerinflytande. Ola Johansson Riksdagsledamot

Vad hände i Sverige? – Sverige!

O

rden är Donald Trumps – fritt översatt från ett av många märkliga framträdanden sedan han för ett par månader sedan besatte det i särklass mäktigaste ämbetet i världen. Även om vi helst vill undvika det så blir allt vi gör här hemma speglat i amerikansk politik. På ett sätt lite nyttigt för ett litet land att bli uppmärksammade på det sättet av någon som uppenbarligen inte har koll. Man kunde ju hoppas att vi alla stod upp som en och sade: ”Nej det är fel! Sverige är ett tryggt och säkert land att leva i! Vi har världens bästa levnadsstandard, låg kriminalitet och en folkligt förankrad demokrati. Det är förvisso förhållandevis många anmälningar av våldtäkter och sexuella trakasserier, men det beror på att det finns en sträng lagstiftning. Kvinnor som anmäler vet att det tas på allvar och att de får beskydd. Och så vidare” Istället visar det sig att ett riksdagsparti tar sig för att använda en av Amerikas mest ansedda debattsidor åt att bekräfta bilden. ”Trump har rätt! Alla Svenskar som läser tidningar, lyssnar på radio och ser på TV har fel!” Jag syftar då på Sverigedemokraterna och som det verkar finns det en direktlinje mellan deras partikansli här i Stockholm till Trumpadministrationen och alla hans anhängare, långt ut på högerkanten. Detta oroar mig – på riktigt! Vad händer då i Sverige – egentligen? Vi har en regering som visserligen har fel politik och lägger skattepengar på helt fel saker. Nu verkar det som de själva börjar förstå hur fel det är, så de drar tillbaka försla-

get på kilometerskatt, de riktar om förslaget på vinstbegränsning av privat utförda välfärdstjänster och de kommer inte genomföra den hårt kritiserade bankskatten. Tidigare har de talat om att de inte längre kommer att införa kvotering på kön i bolagsstyrelser och när det här läses har de sannolikt fått en förordning om buller upphävd av Riksdagen. Det har föreslagits att Alliansen genom att lägga en gemensam budget nu skulle kunna fälla regeringen med stöd av SD. Det är fel väg att gå, menar Centerpartiet. Alliansen ska återta makten genom att vinna val och 2018 samla fler anhängare än de rödgröna. Vi kan inte basera ett långsiktigt värdebaserat regeringsalternativ bestående av M, C, L och KD på aktivt stöd från ett främlingsfientligt parti som SD, vars ekonomiska politik är väsensskild från vår egen. Det går bra för Centerpartiet och jag hoppas att ni som uppskattar vad vi gör i Kungsbacka, Halland och för Hela Sverige kan tänka er att bli medlemmar, genom att swisha 150 kronor till 123 421 8533 med ditt namn, ditt telefonnummer och din mailadress. Begreppet ”jag delar din uppfattning” har fått en annan innebörd. Det betyder numera ”jag bryr mig inte om att ta reda på vad du tycker, varför och vart det eventuellt leder, utan delar på facebook, eftersom du tycks hata något, eller någon, jag inte känner eller ens vill förstå.” Så okritiska har vi blivit och jag inser nu att denna text vida överstiger vad folk vanligtvis orkar läsa. Så jag slutar här. Ola Johansson (C), Riksdagsledamot

Centerpartiets fullmäktigeledamöter

fredrik hansson

kristina karlsson

heinrich kaufmann

kerstin ekman hake

Maria mia andersson

Marie andersson

bengt alderin

Profile for Maria Andersson

Du & Jag  

Centerpartiets tidning till alla hushåll i Kungsbacka våren 2017

Du & Jag  

Centerpartiets tidning till alla hushåll i Kungsbacka våren 2017

Advertisement