Page 1


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:26 PM Page 1

1

Державна установа "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України" згідно з Постановою Президії НАН України від 06.07.2005 року є правонаступником Інституту економічного прогнозування НАН України, створеного відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.1997 року № 772 "Про утворення Інституту економічного прогнозування" та Постанови Президії НАН України від 05.09.1997 року № 298 з метою забезпечення розробки стратегічних прогнозів і програм соціальноекономічного розвитку України.

Головним завданням Інституту є проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на підвищення їх теоретичного і практичного рівня та розробки на цій основі напрямів і методів розвитку господарської системи, розробку стратегічних прогнозів і програм розвитку економіки України.


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:26 PM Page 2

2

В Інституті функціонують п’ятнадцять наукових відділів

Дослідження здійснюються за такими основними напрямами: економічна теорія; моделювання економічного розвитку; економічне зростання, структурні зміни та промислова політика; фінансово-монетарне регулювання; фінансове та бюджетне прогнозування; дослідження розвитку та регулювання фінансових ринків; ехнологічне прогнозування та інноваційна політика; моделювання і короткострокове прогнозування; секторальні прогнози та кон’юнктура ринків; управління економікою; економіка і політика аграрних перетворень; форми і методи господарювання в агропромисловому комплексі; моніторингові дослідження соціально-економічних трансформацій українського суспільства; соціально-економічні проблеми праці; економічна історія.


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:26 PM Page 3

3

Шляхи реалізації результатів наукових досліджень:

надання науково обґрунтованих рекомендацій та пропозицій щодо розв’язання найважливіших проблем соціально-економічного розвитку України зацікавленим державним установам і відомствам; розробка та проведення експертизи законодавчих і нормативних документів, які готуються органами законодавчої та виконавчої влади в Україні, а саме: Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Секретаріатом Президента України, Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Державним комітетом статистики України, Міністерством освіти і науки України, Національним банком України тощо; публікація монографій, наукових доповідей, аналітичних матеріалів, доповідних записок; виступи у пресі, участь у різноманітних семінарах, конференціях, симпозіумах; проведення конференцій та круглих столів з актуальних питань економічної політики та перспектив розвитку економіки України, в яких беруть активну участь члени Уряду, депутати Верховної Ради України, представники Національного банку та ряду комерційних банків України, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, відомі вчені, провідні фахівці академічної і галузевої науки та викладачі вищих навчальних закладів України.


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:26 PM Page 4

4

Найважливіші наукові результати: Із сучасних питань економічної теорії: Основні закони інституційної архітектоніки як фундаментальної структури інститутів у їх співвідношенні з суттю та загальним естетичним планом розбудови цілісної соціально-економічної системи Взаємозв’язок ієрархічних і мережевих структур у розвитку економічних систем Закономірності логіко-історичного процесу формоутворення вартості і ціни Структура і форми капіталізації економіки України Розвиток форм обміну, вартості та грошей Основні засади формування в Україні середньострокової монетарної стратегії Умови і перспективи запровадження в Україні інституту таргетування інфляції

Щодо економічного зростання та структурних змін в економіці України: Національні заощадження як фактор стійкого зростання української економіки Роль держави в довгостроковому економічному зростанні, її функції у сфері розподілу та перерозподілу внутрішнього продукту Конкуренція та конкурентна політика в Україні Оптимізація нагромадження основного капіталу Новий категорійний апарат та методологічний інструментарій оцінки структури реального сектора Засади реформування державної амортизаційної політики


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:26 PM Page 5

5

Стосовно модельного забезпечення розробки довгострокових, середньострокових та короткострокових прогнозів соціальноекономічного розвитку України: Стратегія переходу від існуючої екзогенно залежної моделі трансформації економіки України до переважно ендогенно орієнтованої стратегії економічного розвитку Модель розширеної виробничої функції за інтегральними показниками економічного розвитку України Потенціал ендогенного зростання економіки України за сценаріями розвитку макроекономічної ситуації у 2009–2015 роках Методичний інструментарій короткострокового прогнозування основних макроекономічних показників, включаючи зміни у ціновій конкурентоспроможності економіки України Модель впливу структурних змін в економіці на динаміку ВВП та обґрунтування параметрів макроструктурної гармонізації

З проблем забезпечення розвитку фінансових ринків, фінансовобюджетного прогнозування та фінансово-монетарного регулювання: Засади фінансової безпеки держави Визначення, вимір і забезпечення стійкості фінансових ринків Розвиток фінансово-бюджетної системи держави та пріоритети фінансової політики держави Реформування системи міжбюджетних відносин Регулювання потоків іноземного капіталу до національної економіки Засади управління зовнішнім національним боргом для забезпечення довгострокової фінансової стабільності та розширення інвестиційного потенціалу реального сектора економіки в Україні Засади фінансової політики як основи зміцнення економічних підвалин Української держави Підходи до розв’язання проблем нарощення фінансових ресурсів, підвищення ефективності їх використання Особливості і наслідки проведення монетарної політики в умовах низького рівня монетизації економіки Трактування поняття "фінансова стійкість підприємства" у промисловості України


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:26 PM Page 6

6

Щодо технологічного прогнозування та інноваційної політики: Формування і впровадження інноваційної моделі розвитку економіки з урахуванням світових тенденцій та умов української дійсності Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності корпоративних структур Алгоритм визначення рівня і динаміки трансакційних витрат для оцінювання на корпоративному рівні та в науково-технологічній й інноваційній сферах Ефективність розвитку економіки знань та її адаптація при дослідженні ефективності процесу розбудови знаннєвої економіки в Україні

За напрямами розробки секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків: Засади, тенденції та перспективи розвитку галузевих ринків України Інституційне забезпечення державного регулювання діяльності природних монополій в Україні Моделювання і прогнозування енергетичного балансу України Механізм тарифоутворення на теплову енергію та шляхи його удосконалення

Стосовно економіки і політики аграрних перетворень та форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі: Нова аграрна політика України в умовах мінливих викликів ринкової економіки та ризиків євроінтеграційного вектора розвитку Можливості адаптації вітчизняної практики до вимог Спільної аграрної політики ЄС Розвиток і результативність програм державної підтримки аграрного сектора України в умовах членства в СОТ Напрями розвитку людського капіталу як основного ендогенного ресурсу розвитку сільської місцевості Продовольча безпека держави Методи удосконалення економічних механізмів господарювання для досягнення сталих темпів розвитку аграрного виробництва


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:27 PM Page 7

7

Відносно моніторингу соціально-економічних трансформацій та соціально-економічних проблем праці: Гармонізація соціальної політики з проявами ринкової економіки з урахуванням особливостей соціокультурної детермінації економічних процесів в Україні Комплексна структура моніторингу соціально-економічних трансформацій Ефективність функціонування українського ринку праці та напрями її підвищення Оцінка людського капіталу як складової національного багатства Соціальні ризики на ринку праці, їх оцінка в динаміці та соціально-демографічна характеристика "групи ризику"

З питань вітчизняної економічної історії: Концепція еволюції вітчизняної економіки на основі історико-порівняльного аналізу ринкової та позаринкової моделей економічного розвитку України Ґенеза основних організаційних форм підприємництва та закономірності їх еволюційного відбору Специфіка взаємодії ринкових та державних фінансів у вітчизняній економічній історії Внесок провідних українських економістів у розробку основних складових економічної теорії регульованого ринку


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:27 PM Page 8

8

Видавнича справа – одне із завдань Інституту з наукової та науково-організаційної діяльності

Інститутом за десятилітній період випущено близько 60 монографій та понад 20 наукових доповідей. Дослідження економічних перетворень в Україні за десятирічний період (1990–2000), обґрунтування стратегії і політики розвитку економіки України на довгострокову перспективу, деталізований і комплексний аналіз ключових викликів, які вже існують і які поставатимуть перед національною економікою і суспільством ХХІ століття, викладено в ряді колективних монографій Інституту, серед яких найвагоміші "Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання" (2000), "Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку" (2003); Тритомник – "Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України" (2007).


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:27 PM Page 9

9

Інститут є засновником та співзасновником наукових журналів "Економіка і прогнозування" (2000), "Вісник Інституту економіки та прогнозування" (2000), "Економічна теорія" (2003, україномовний та російськомовний), "Український соціум" (2002), а також Збірника наукових праць "Історія народного господарства та економічної думки України" (1965, перереєстрований у 2008), які входять до переліку наукових фахових видань Вищої атестаційної комісії України.


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:27 PM Page 10

10

Підготовка кадрів Важливе місце в діяльності Інституту займає підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру. Набір в аспірантуру проводиться з 1 серпня по 10 вересня щороку зі спеціальностей: 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки; 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит; 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Навчання в аспірантурі проводиться як з відривом, так і без відриву від виробництва. Після закінчення аспірантури видається Свідоцтво встановленого зразка. Науковці Інституту широко залучаються також до підготовки майбутніх фахівців-економістів у вищих навчальних закладах освіти, зокрема Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана, Національній академії управління, Міжнародному інституті менеджменту. В Інституті плідно функціонують дві Спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук. З 2005 р. захист проходить за спеціальностями: Д 26.239.01 – 08.00.01 – економічна теорія; 08.00.03 – організація та управління національним господарством; Д 26.239.02 – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит; 08.00.11 – математичні методи, моделі та інфор-маційні технології в економіці.


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:27 PM Page 11

11

З 2009 року Інститут проводить підготовку магістрів за спеціальністю 8.050104 "Фінанси" (підготовка спеціалістів для наукової та аналітичної діяльності). Викладання навчальних дисциплін у магістратурі забезпечують висококваліфіковані фахівці Національної академії наук України, провідних вищих навчальних закладів та органів державного управління нашої країни, а також вчені з Німеччини й Угорщини. Теоретичний курс поєднується з навчальною практикою та стажуванням (для відмінників навчання можливе стажування за кордоном). Після закінчення магістратури кращим магістрам надається рекомендація для вступу в аспірантуру Інституту економіки та прогнозування НАН України та вищих навчальних закладів міст Києва, Харкова, Одеси, Донецька.

З 2007 року Інститут на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки проводить підвищення кваліфікації спеціалістів за напрямом 0502 "Менеджмент". У 2007 року Інститут виступив ініціатором створення Концепції Державної цільової програми перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності, яка була підтримана Кабінетом Міністрів України. На підставі Розпорядження Президії Національної академії наук України Інститут проводить підвищення кваліфікації фахівців НАН України з питань інноваційної діяльності та інтелектуальної власності. Крім наукової діяльності та підготовки кадрів вищої кваліфікації Інститут приділяє значну увагу підготовці кадрів і підвищенню кваліфікації працівників народного господарства, органів виконавчої влади, бізнесменів і підприємців.


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:27 PM Page 12

12

В Інституті значна роль відводиться міжнародним зв’язкам


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:27 PM Page 13

13

Упродовж багатьох років партнерами Інституту на світовій арені є Об’єднаний інститут прикладних системних досліджень (Австрія), Інститут економіки Болгарської АН, Незалежна експертна група "Consensus Economics Inc." (Лондон, Велика Британія), Берлінський інститут економічних досліджень, Інститут раціонального використання енергії Університету міста Штутгарт, Лодзький університет (Польща), Інститут народногосподарського прогнозування Російскої академії наук, Інститут світової економіки Угорської АН, Інститут національної економіки Румунської АН, Інститут економічних досліджень Казахської АН, Міністерство економіки, промисловості і фінансів та Університет Париж-Нантер (Франція).

У Прогнозах розвитку економіки окремих країн та регіонів світу, які готує проект LINK при ООН (Нью-Йорк, США), двічі на рік публікуються прогнозні розрахунки Інституту щодо перспектив розвитку економіки України на середньостроковий період 5–8 років, а у Прогнозах розвитку європейських країн та країн з перехідною економікою, які готує "Consensus Economics Inc.", публікуються кожні 2 місяці прогнозні розрахунки Інституту по Україні на найближчі 2 роки.


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:27 PM Page 14

14

В Інституті працює 208 наукових співробітники, з них 50 докторів і 109 кандидатів наук, у тому числі академік НАН України, 5 членів-кореспондентів НАН України, 7 членів галузевих академій наук України.

З моменту заснування (1997) і по теперішній час очолює Інститут академік НАН України Валерій Михайлович Геєць – провідний учений-економіст, який започаткував і розвиває наукову школу в галузі макроекономіки (теорія і моделі економічного прогнозування) та фінансів (фінансова безпека, бюджетна і боргова політика, оподаткування та податкове стимулювання розвитку економіки); ним обґрунтовано стратегію розвитку економіки України на довгострокову перспективу, за якою узгоджено та гармонізовано цільові орієнтири стабільного економічного зростання, інституційних перетворень, інноваційно-інвестиційної модернізації економіки, структурно-технологічного оновлення й інтеграції на цій основі у світову економіку; висунуто нову концепцію економічного зростання в умовах нестабільності та суспільних трансформацій, які мають забезпечувати формування суспільства та економіки знань як стратегічного виклику ХХІ століття, що постав перед українською незалежною державою.


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:27 PM Page 15

15

Ряд співробітників Інституту за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, створення національних наукових шкіл, зміцнення науково-технічного потенціалу України відзначені почесними науковими званнями: Балакірєва Ольга Миколаївна – Заслужений діяч науки і техніки України (1999); Барановський Олександр Іванович – Заслужений економіст України (2007); Геєць Валерій Михайлович –Заслужений діяч науки і техніки України (2000), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002), нагороджений Орденом "За заслуги" ІІІ ступеню (2004) та ІІ ступеню (2008); Гриценко Андрій Андрійович – Заслужений працівник освіти України (2008); Головенько Валерій Антонович – Заслужений працівник народної освіти України (1998); Даниленко Анатолій Іванович – Заслужений економіст України (1999); Крючкова Ірина Володимирівна – Заслужений економіст України (2009); Луніна Інна Олександрівна – Заслужений діяч науки і техніки України (2004); Молдаван Любов Василівна – Заслужений економіст України (2006); Точилін Віктор Олександрович – Заслужений економіст України (2004); Хаустов Володимир Кирилович – Заслужений економіст України (2009); Юрчишин Володимир Васильович – Заслужений діяч науки і техніки України (1993).


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:27 PM Page 16

16

ВІДДІЛ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Очолює відділ член-кореспондент НАН України, Заслужений працівник освіти України Гриценко Андрій Андрійович Напрями наукової діяльності: закономірності трансформації економічних систем; людський розвиток у соціально-економічному просторі і часі; Інститут довіри в координатах економічного простору-часу; економічна теорія як спосіб мислення та її інституційний потенціал; методологія соціально-економічного передбачення; парадигма грошово-кредитної політики в умовах глобалізації; закономірності циклічного розвитку економічних систем.

) +38 (044) 254-2417


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:27 PM Page 17

17

ВІДДІЛ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Очолює відділ академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України Геєць Валерій Михайлович Заступник завідуючого відділом – доктор економічних наук Скрипниченко Марія Іллівна Напрями наукової діяльності: ендогенізація та потенціал економічного зростання; реструктуризація економіки; нейтральність та ендогенність грошей в економічному зростанні; соціальна держава та самодостатність розвитку; детермінанти конкурентних переваг та зміни в структурі зовнішньої торгівлі; інтеграція України в глобальні та європейські економічні структури; ситуативна оцінка макроекономічної нестабільності та сценарне прогнозування економічної динаміки України на період до 2015 року.

) +38 (044) 280-0417; 254-2491


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:27 PM Page 18

18

ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕНЬ РОЗВИТКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Очолює відділ доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України Барановський Олександр Іванович Напрями наукової діяльності: розвиток грошово-кредитного, страхового та фондового ринків; державне регулювання фінансових ринків і нагляд над професійними учасниками; фінансова кризологія; антикризове управління на фінансових ринках України; фінансова безпека держави та фінансових інститутів.

) +38 (044) 254-5203


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:28 PM Page 19

19

ВІДДІЛ ФІНАНСОВОГО ТА БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ

Очолює відділ доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Луніна Інна Олександрівна Напрями наукової діяльності: особливості управління державними фінансами та міжбюджетні відносини в умовах трансформації національної економіки; боргові механізми держави в умовах залежності від іноземного кредитування; система державних фінансових інструментів для збалансованого та сталого розвитку національної економіки.

) +38 (044) 254-2009


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:28 PM Page 20

20

ВІДДІЛ ФІНАНСОВО-МОНЕТАРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Очолює відділ член-кореспондент НАН України, Заслужений економіст України Даниленко Анатолій Іванович Напрями наукової діяльності: фінансовий капітал та економічні цикли; механізми фінансових криз та антикризова фінансова політика; фінансова стійкість підприємств та фактори її забезпечення.

) +38 (044) 280-8859


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:28 PM Page 21

21

ВІДДІЛ МОДЕЛЮВАННЯ ТА КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ

Очолює відділ доктор економічних наук Заслужений економіст України Крючкова Ірина Володимирівна Напрями наукової діяльності: детермінація факторів та моніторингові дослідження розвитку економіки; моделі та методи короткострокового прогнозування; прогнозування розвитку економіки в короткостроковій перспективі; умови торгівлі та цінова конкурентоспроможність.

) +38 (044) 254-2356


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:28 PM Page 22

22

ВІДДІЛ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ, СТРУКТУРНИХ ЗМІН ТА ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

Очолює відділ доктор економічних наук Шинкарук Лідія Василівна До серпня 2008 року відділ функціонував під керівництвом члена-кореспондента НАН України Кваснюка Бориса Євгеновича (02.07.1938 – 12.08.2008)

Напрями наукової діяльності: макроекономічні проблеми політики економічного зростання; циклічність розвитку економіки; світогосподарські диспропорції та структурні зміни в економіці; конкурентоспроможність національної економіки; нагромадження капіталу та економічна динаміка; промисловий потенціал та стратегія формування промислової політики

) +38 (044) 254-2236


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:29 PM Page 23

23

ВІДДІЛ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Очолює відділ доктор економічних наук, професор Федулова Любов Іванівна Напрями наукової діяльності: макроекономічні проблеми у сфері науково-технологічної та інноваційної діяльності; технологічний розвиток економіки; формування національної інноваційної системи; регіональна державна науково-технологічна та інноваційна політика; прогноз технологічного розвитку; міжнародне науково-технологічне співробітництво; інноваційний менеджмент; управління промисловою власністю.

) +38 (044) 280-8272


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:29 PM Page 24

24

ВІДДІЛ СЕКТОРАЛЬНИХ ПРОГНОЗІВ ТА КОН’ЮНКТУРИ РИНКІВ

Очолює відділ доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України Точилін Віктор Олександрович Напрями наукової діяльності: вплив світової кон’юнктури та інтеграційних процесів на розвиток енергетичного і продовольчого ринків України; потенціал диверсифікації споживання енергоресурсів; моделі управління ризиками енергозабезпечення та антикризового регулювання енергоспоживання; системний ефект від інтеграції продовольчого і енергетичного потенціалів сільського господарства України.

) +38 (044) 280-8465


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:29 PM Page 25

25

ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

Очолює відділ доктор економічних наук, професор Єфименко Тетяна Іванівна (відділ функціонує з грудня 2008 року)

Напрями наукової діяльності: державне регулювання економіки; взаємодія громадянських та державних інститутів у сфері управління економікою; розвиток державно-приватного партнерства; розвиток державних функцій контролю; управлінські проблеми легалізації економічної діяльності; транснаціоналізація та корпоратизація національної економіки та управління процесами забезпечення економічного та державного суверенітету; управління інтеграційними процесами в глобальному економічному середовищі; державне управління кризовими ситуаціями.

) +38 (044) 501-7986


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:29 PM Page 26

26

ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ І ПОЛІТИКИ АГРАРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Очолює відділ член-кореспондент НАН України Бородіна Олена Миколаївна Напрями наукової діяльності: соціоекономічна модель розвитку аграрного сектора; використання активів місцевих громад для поліпшення якості життєдіяльності на селі; інституційне забезпечення сільського розвитку; соціальні та екологічні імперативи агросфери; просторова диференціація ресурсів сільських територій.

) +38 (044) 254-3966; 280-8716


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:30 PM Page 27

27

ВІДДІЛ ФОРМ І МЕТОДІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРОПРОДОВОЛЬЧОМУ КОМПЛЕКСІ

Очолює відділ доктор економічних наук Шубравська Олена Василівна Напрями наукової діяльності: потреби і перспективи продовольчого забезпечення; ціноутворення і цінове регулювання продовольчого ринку; сталий економічний розвиток агропродовольчої сфери; організація й управління в агропродовольчому комплексі; економічний потенціал виробництва харчових продуктів.

) +38 (044) 288-9439; 288-9337


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:30 PM Page 28

28

ВІДДІЛ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Очолює відділ кандидат соціологічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України Балакірєва Ольга Миколаївна Напрями наукової діяльності: становлення соціально-економічної стратифікації українського соціуму; критерії соціально-економічної нерівності та соціально-економічного розшарування населення; трансформація економічної поведінки та соціокультурні компетенції; соціальна та економічна нерівність; освітня стратифікація та життєві шанси; соціальна мобільність населення; моніторингові соціологічні та соціально-економічні дослідження, моніторинг сприйняття населенням соціальних та економічних змін.

) +38 (044) 280-8305


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:30 PM Page 29

29

ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ПРАЦІ

Очолює відділ кандидат економічних наук Близнюк Вікторія Валеріївна Напрями наукової діяльності: соціально-трудові відносини; проблеми ринку праці в умовах гуманізації та соціалізації економіки; засади розвитку соціально-трудового потенціалу; мотивація, стимулювання й оплата праці як об’єкт системного вивчення; просторово-галузеві особливості формування та розвитку соціально-трудового потенціалу; взаємозв’язок та взаємодія системи освіти та ринку праці; проблема формування соціальних стандартів та соціальних гарантій в умовах становлення соціально орієнтованої економіки; прогнозні оцінки складових соціально-трудового потенціалу на коротко та середньостроковий періоди.

) +38 (044) 280-0098


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:31 PM Page 30

30

ВІДДІЛ ЕКОНОМІЧНОЇ ІСТОРІЇ

Очолює відділ кандидат економічних наук Небрат Вікторія Василівна Напрями наукової діяльності: історія ринкових інститутів в Україні; інституціональна традиція у вітчизняній економічній думці; еволюція теорії суспільних фінансів у контексті трансформації моделей державного управління; становлення та розвиток вітчизняної моделі корпоративного управління; зовнішні чинники розвитку інституційної структури економіки України; дослідження та популяризація української наукової спадщини, перевидання класики української економічної думки.

) +38 (044) 280-8407


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:31 PM Page 31

31

Приймальна директора Інституту +38(044)280-12-34 Факс +38(044)280-88-69 gvm@ief.org.ua

Вчений секретар Інституту канд. техн. наук Хаустов Володимир Кирилович +38(044)254-30-51

Відділ кадрів і аспірантури Біліченко Інна Пилипівна +38(044)254-21-26

Навчально-методичний відділ (магістратура) Станіславська Ірина Миколаївна +38(044)288-90-46 magistratura@ief.org.ua

Відділ бухгалтерського обліку та звітності +38(044)280-83-22


prospect_IEF_165x215:Layout 1 9/21/2009 2:31 PM Page 32

32

Відділ науково-технічної інформації Розповсюдження наукових видань Інституту Скрипка Людмила Григорівна +38(044)254-20-36 skr@ief.org.ua

Науковий журнал "Економіка і прогнозування" +38(044)254-20-36 skr@ief.org.ua

Науковий журнал "Економічна теорія" +38(044)254-24-17 ec-teor@ief.org.ua

Редакція журналу "Український соціум" адреса: вул. Панаса Мирного, 26, оф. 211 (блок А), Київ, 01011 +38(044)501-50-76; 280-83-05. ukr_soc@email.ua uisr@ukrnet.net


Catalog / Каталог  

Institute for economics and forecasting / Институт экономики и прогнозирования

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you