Page 1

Λφςεισ για τθν ανακαινιςθ : http://www.enfe.gr/ Η ανακαινιςθ περιλαμβάνει διακοςμιςεισ χϊρων, ψευδοροφζσ, χωρίςματα και αναπαλαιϊςεισ. Η ανακαινιςθ επίςθσ περιλαμβάνει αλλαγζσ ςτα ςυςτιματα εξαεριςμοφ, ςτον κλιματιςμό και ςτισ θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ Σε κάκε ανακαίνιςθ επίςθσ περιλαμβάνονται υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ, εγκαταςτάςεισ κζρμανςθσ (π.χ. φυςικό αζριο) κακϊσ και κουφϊματα αλουμινίου. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ θ ανακαινιςθ ςπιτιου περιλαμβάνει κωρακιςμζνεσ πόρτεσ. Σθμαντικό κομμάτι ςε κάκε ανακαινιςθ είναι θ κζρμανςθ. Μια λυςθ κερμανθςθσ ςτθν ανακαινιςθ είναι τα ενεργειακά τηάκια, τα οποία πλζον ςυνιςτοφν αξιόλογθ επιλογι για τθ ηεςταςιά ςε κάκε γωνιά τθσ Ελλάδασ. Οι εραςιτεχνικζσ μθχανεσ πελλετ ζχουν γίνει ίςωσ τθν καλφτερθ λφςθ για τθν αντιμετϊπιςθ του κρφου του κάκε ςπιτιοφ, και προτιμϊνται ςυχνά ςε ανακαινιςθ ςπιτιου. Επίςθσ τα κλιματιςτικά αναδείχτθκαν τθ ςωςτι επιλογι για τθ ηεςταςιά τϊρα με τθν κρίςθ, επομζνωσ προβλζπονται ςε ανακαινιςθ ςπιτιου. Περιςςότερεσ ιδζεσ για τθν ανακαινιςθ ςπιτιου κα βρειτε εδϊ: http://www.enfe.gr/

ανακαινιση σπιτιου  

Λύσεις για την ανακαινιση : http://www.enfe.gr/ Η ανακαινιση περιλαμβάνει διακοσμήσεις χώρων, ψευδοροφές, χωρίσματα και αναπαλαιώσεις. Η ανα...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you