Page 1

PORTFOLIO

Margrete Bjone Engelien


Margrete Bjone Engelien stud.arch.cand m.bjone.engelien@gmail.com Danmark: +45 52 24 27 83 14.04.90 | Norge

INNHOLD Bridging (Abstract Financial) Voids...............s.4-7 Ny Nordisk Skole........................................s.8-13 Spisehus.......................................................s.14-17 Kolonihagehus............................................s.18-19 Utdrag fra praksis hos Jaja-architects............s.20


Utdannelse 2013 -

Det Kongelig Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektur, cand.arch.

2010-2013

Det Kongelig Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektur, BA

2009-2010

Alliance Francaise, språkskole, Bordeaux

2006-2009

Hadeland VGS, afd Brandbu, Studiespesialisering realfag

Arbeidserfaring og praksis mai 2014 feb 2014 juli/aug 2013 juli 2012 2012 -

Marianne Levinsen Landskab Aps, studiejobb - visualiseringer. JAJA-architects, København, praksis Privat/ Vigga Bygg, arkitekt, sommerhus Hadeland ArchSpai, Barcelona, praksis Granhøi Alderspensjonat, omsorgsarbeider, Ferievikar

2008- 2010

Røysumtunet, omsorgsarbeider, Helge- og Ferievikar

2004-2008

Støttekontakt, Gran Kommune

Prosjekterfaring 2014

Almenbolig+, projekteringsfase, Jaja-Architects

Konkurranse juli 2013

Utkikksposter Svanninge Bjerge, Fyn, Danmark; studentkonkurranse

juli 2012

Ecological Urban Development in Mikkeli (Finland); konkurranse, ArchSpai, Barcelona

Kurs/ workshop oktober 2013 mars 2013

BIM-kurs; tverrfaglig samarbeid med studenter fra DTU (Dansk Teknisk Universitet) og SDU (Syd-Dansk Universitet Félix Candela- Pavilion; workshop med sudenter fra UNAM (Universidad Nacional Autonoma de Mexico), Mexico City

Verv/tillitsverv 2012

Reiseutvalg for studietur til Portugal

2013

Reiseutvalg for studietur til Mexico

2005- 2007

Ungdomsrådet, Gran Kommune

Språk Norsk - morsmål Engelsk - flytende muntlig og skriftlig Dansk - grunnleggende muntlig og skriftlig Fransk - grunnleggende muntlig og skriftlig

Ferdigheter IT: AutoCad | Rhino | V-ray | SketchUp | Revit (begynner) | Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign Håndtegning | Modellproduksjon Laserskjærer, CNC freser, treverksted 3


Bridging (abstract financial) voids Et studie i byutvikling og boformer i en samfunnspolitisk kontekst 7. semester/ Kandidat, 2013 I samarbeid med Marius Nærum

Ghettoer i København _PREMISS: ’Et nytt politisk innhold krever nye vaner’ Kultur som et nasjonalt produkt endrer seg med tilflytning fra fremmede kulturer. Almennbolig (offentlige boliger) er et arkitektonisk redskap for tolke kultur som en demokratisk enhet, utledet fra tanken om Familien. Familien består av barnet, ungdommen, den unge voksne, paret og den eldre. Hver representerer et individ, hensyn og følelse, også innenfor byens kollektiv. _VERKTØY Som følge av en diskusjon er prosjektets format en serie undersøkelser som drøfter bosetning og fellesskap. Prosjektet gikk under årstemaet 5xKBH på avdeling 7, som handlet om København og byvekst. (Se film)

4


Bridging (abstract financial) voids

(

(

5


Bridging (abstract financial) voids

6


Bridging (abstract financial) voids

entré

felles oppholdsrom

atrium

vaskerom/ WC vaskerom/ WC

entré

5.etg

entré

vaskerom/ WC vaskerom/ WC

felles oppholdsrom terasse

6.etg Bofellesskap, samtidig respektere at folk flest har behov for sitt eget værelse/ privatliv. Disse plantegningene viser et bofellesskap. Det er de to øverste etasjene i et utsnitt fra et boligbygg på seks etasjer. 7


Ny Nordisk Skole Barne- og ungdomdsskole i Nordvest-kvarteret, København 6. semester/ Bachelor, 2013

_REFORM Ny Nordisk Skole er en grunnskole-reform innført av undervisningsministeriet i Danmark våren 2013, ”med et mål om å utvikle en bred faglighet med kognitive, sosiale og motoriske kompetanser som selvverd, selvtillit og identitetsdannelse” i den danske grunnskole. Reformen innebærer bruk av alternative læringsmetoder, anvendelse av digitale hjelpemidler, mer tverrfaglig og nivåtilpasset undervisning. Den vektlegger også at fritidstilbud og skole skal knyttes tettere sammen, f.eks mer fysisk aktivitet i løpet av skoledagen, og at den omkringliggende miljø, f.eks naturen eller næringslivet, inddras i det pedagogiske arbeidet. _KONTEKST Byplanen i Nordvest er grodd til mellom andre bydeler, infrastruktur og industri. I bydelen er det en demografisk sammensetning av borgere med ulik etnisk og kulturell opprinnelse. _INSTITUSJON Skolearkitektur avspeiler tydelig tiden den blir bygget i og pedagogikken som blir anvendt.

_STRATEGI Ideen er å etablere en situasjon hvor skolen yter større tilgjengelighet i sin kontekst, institusjonen er et offentlig rom som skal bidra til å skape en følelse av fellesskap og identitet. Lokalene skal være fleksible på den måten at de kan brukes til flere formål, og at de skal kunne anvendes utenom undervisningstid av folk i nærområdet. Strategien er å spalte den eksisterende bystrukturen og opprette et nytt felt hvor det er korrespondanse mellom funksjonene i en fragmentert skole. Plassen, biblioteket og verkstedet er bindeledd som oppfyller feltet programmatisk. En ny dynamikk tilføres ved å søke figurer som etablerer romlige sammenstillinger, som igjen kan ses som en størrelse for hele prosjektet.

_DØRHÅNDTAKET er en fellesnevner i strukturen, et element som går igjen i hvert bygg, og mellom hvert rom man beveger seg. Dørhåndtaket ble laget med tanke på at detaljen og hånden er viktig i en fragmentert struktur, den bidrar til å skape sammenheng.

8


Ny Nordisk Skole

Dørhündtak, foto 1:1

Modellfoto situasjonsmodell, 1:200 9


Ny Nordisk Skole

Lengdesnitt; Plass

Lengdesnitt; Folkekjøkken

10

Tverrsnitt: Plass og folkekjøkken


Lengdesnitt; Verksted og bibliotek

11


Ny Nordisk Skole

1

riksb

2

Fred

7

ej

orgv

6

4 8

dv

ej

3

Br

ofo

ge

5

Bly

tæ kk e

rve

j

10

9

Fre

dri

1. småskolen 2. plass 3. privat virksomhet 4. folkekjøkken 5. opg. kontorlokaler 6. passasje 7. verksted 8. bibliotek 9. hage 10. språklæring

N

Situationsplan

12

kss

un

dsv

ej


Ny Nordisk Skole Verksted

Plan, 1.etg

Tverrsnitt

Plan, 2.etg

Oppstalt, sett fra gaten

Biblioteket og verkstedet er to motstĂĽende fi-

gurer som genereres av skalaen i gaterommet. De er formmessig og programmatisk en motsetning til hverandre. Rommene i verkstedet er fleksible, mot for bibliotekets statiske. Arbeide som utføres er følgende praktisk mot teoretisk. Allikevel er funksjonene likeverdige som skolens rom og som rom tilgjengelige for offentligheten. Bibliotek

13


Spisehus Markedshall, restaurant og kontorlokaler på Wilders Plads, København 4. semester, 2012

Aksonometri

KONTEKST_ Wilders Plads er et hjørne orientert mot sydvest ved kanalen i Christianshavn. Den omkringliggende bebyggelse representerer bl.a. dansk bygningsarv fra 16- og 1700-tallet og nyere industrielle bygg. De gamle lagerhusene på Wilders Plads anvendes i dag som kontorlokaler for små virksomheter.

FELTSTUDIE_ Bevegelse, skala og sikt markeres med akser, som konsentrerer seg til en bygningskropp. Bygningen tegner seg innfra og ut og lar plassen stå åpen for lyset. TEKTONIKK_ Bygningens sokkel av betong strekker seg over to plan, den er hjørnestenen på plassen, utendørs tilgjengelig. Ovenpå sokkelen er det en stålkonstuksjon med gulv, som skiver, som overlapper. Som objekt er bygningen delt i to, en sokkel, med en kasse ovenpå som er bekledd med lag av tynne, perforerte stålplater.

PROGRAM_ Det er meningen spisehuset skal fungere som et forsamlingshus for beboerne på Christianshavn.

14


Spisehus

15


Spisehus Plan Nivå 1 offentlig uterom toalett fasiliteter markedsplass lagerhus

Nivå 2 offentlig uterom kiosk (platå/avsats)

Nivå 3 restaurant kjøkken spisesal uteservering

Nivå 4 restaurant lounge toaletter

16


Spisehus

Snitt

Tverrsnitt

17


Kolonihagehus I De Runde Haver (C.Th.Sørensen) Nærum 2. semester, 2011

I det lille huset i den ovale hagen kan man stå, sitte, ligge; arbeide - spise - hvile. Bygningskroppen henvender seg til porten, kjøkkenhagen og lyset.

18


19


Utvalgt arbeide fra praksis Ja-ja Architects

København, 8. semester

Foto av modell i 1:50, styrenplater og stĂĽlwire. Modell over takareal pĂĽ parkeringshus.

Rendering fra V-ray, bearbeidet i Photoshop. Visualisering av hage mellom bolig. 20


Margrete Bjone Engelien stud.arch.cand m.bjone.engelien@gmail.com Danmark: +45 52 24 27 83 14.04.90 | Norge

21

Portfolio | Margrete Bjone Engelien  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you