Page 1

21 Οκτωβρίου 2011 Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – ΤΕΕ Μαγνησίας

Ημερίδα


Η ολοκλήρωση του επαναπλημμυρισμού της νέας λίμνης Κάρλας θα οδηγήσει στην ανασύσταση της λίμνης ;


Σύμφωνα με την από 19.01.2011 απάντηση του ΥΠΕΚΑ (Υφυπουργός Θ. Μωραϊτης) στη Βουλή, σε ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Κώστα Καρτάλη και Νίκου Τσούκαλη :

«η επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί καθόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα απαραίτητα έργα και δεν έχει πληρωθεί με νερό ο ταμιευτήρας… … κατά συνέπεια δεν υφίσταται προς το παρόν, υδατικό σύστημα Κάρλας, ώστε να αξιολογηθεί και να χαρακτηρισθεί σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ»…


... «Και αφετέρου από την άμεση πραγματοποιηθείσα αυτοψία στην περιοχή αρμόδιου υπαλλήλου προκύπτει ότι ο αριθμός των νεκρών ψαριών ήταν ελάχιστος και αυτός εντοπίστηκε εκτός της λίμνης Κάρλας και κύρια σε μία από τις αποστραγγιστικές τάφρους. Το κύριο πρόβλημα που καταγράφηκε από τον Φ.Δ. ήταν η μαζική μετακίνηση ψαριών προς την επιφάνεια του νερού της τάφρου (χαμηλή λόγω ανομβρίας) με σκοπό την αντιμετώπιση των απότομων χαμηλών θερμοκρασιών… … λόγω των καιρικών συνθηκών που ήταν πιο έντονα λόγω της χαμηλής στάθμης της»…


Τα πρώτα στοιχεία από την επιθεώρηση στην Κάρλα επιβεβαιώνουν ότι η ανασύσταση της λίμνης φαίνεται να έχει προβλήματα, αλλά το θέμα πρέπει να επαναξιολογηθεί μετά την ολοκλήρωση του έργου. Ωστόσο απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις που θα εγγυηθούν το μέλλον της λίμνης.


Κατά την κατασκευή των έργων προέκυψαν μια σειρά αστοχίες οι οποίες οδηγούν στην ανάγκη πρόσθετων παρεμβάσεων θωράκισης μέρους της πεδιάδας από πλημμύρες.

Η επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος θα μπορούσε να ελαχιστοποιήσει πολλά προβλήματα.


Τα έργα που προγραμματίστηκαν και έγιναν στη λίμνη Κάρλα, αν και χαρακτηρίστηκαν σημαντικής περιβαλλοντικής σημασίας προκειμένου η λίμνη να επαναφέρει τις ισορροπίες στην περιοχή, να συμβάλλει στην αποκατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα και να σταματήσει την υπεράντληση νερού από γεωτρήσεις… έχουν πάρει και άλλες διαστάσεις . . .


Είναι προφανές ότι η υγιής ανασύσταση της Κάρλας συναρτάται και με την προστασία του Πηνειού.


Η λίμνη κάλυπτε αρχικά 130.000 στρέμματα, διαθέτοντας σημαντική υδρόβια βλάστηση. Το 1962, λίγο προτού «στεγνώσει» η Κάρλα 430.000 πουλιά ζούσαν εκεί ενώ περισσότερες από 1.000 οικογένειες ζούσαν από την αλιεία. Με την αποξήρανσή της λίμνης «απαλλοτριώθηκαν» περίπου 180.000 στρέμματα, αποδείχτηκαν όμως φρούδες οι ελπίδες των αγροτών της περιοχής για αύξηση των εισοδήματος καθώς η λίμνη εκδικήθηκε.


Πριν από την αποξήρανσή της, το 1962, η οποία έγινε για να αποτραπούν οι πλημμύρες και να μειωθούν τα κουνούπια, η λίμνη Κάρλα, που βρίσκεται κοντά στο Πήλιο, νοτιοανατολικά της Λάρισας, είχε έκταση 180.000 στρεμμάτων και βάθος έως και έξι μέτρα.


Πρωταρχικός λόγος χάρη του οποίου έγινε αποδεκτό το έργο από την τοπική κοινωνία ήταν ο υδρευτικός & αρδευτικός του χαρακτήρας.

Το έργο αφορά κυρίως στη δυνατότητα τροφοδότησης της λίμνης από τον Πηνειό και ειδικά από το φράγμα της Γυρτώνης, χωρίς να απαιτείται η λειτουργία αντλιοστασίων, καθώς η βαρύτητα θα αρκεί για τη μετακίνηση των υδάτων.


Μετά από εκδήλωση φαινομένων ρύπανσης της λίμνης Κάρλας, η οποία βρίσκεται σε φάση ανασύστασης και την άμεση ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών μας προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξης της Θεσσαλίας, αλλά και επερώτηση του Βουλευτή κ. Καρτάλη, Δεκ του 2010, σχετικά με προβλήματα τοξικότητας στη λίμνη, πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό της ΕΥΕΠ/ΤΒΕ, Ιανουάριο του 2011, διερεύνηση του θέματος και εργαστηριακές αναλύσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.


Τέλη Μαρτίου 2011: Ενημέρωση Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής (πρώτα αποτελέσματα περιβαλλοντικής επιθεώρησης της ΕΥΕΠ.


Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011: Σύσκεψη Δημοτικής Αρχής Ρήγα Φεραίου για τη ρύπανση της λίμνης Κάρλας, την καταγραφή των πηγών ρύπανσης και την κατάθεση προτάσεων: •Επιπτώσεις της ρύπανσης στο ειδικό και στο ευρύτερο

•Αναγνώριση

περιβάλλον της λίμνης

ότι η περιοχή Πηνειού-Κάρλας πρέπει να αποτελεί ενιαίο πεδίο

παρέμβασης •Ανάγκη

ορθολογικής διαχείρισης του φυσικού πλούτου και των υδάτων με παράλληλη αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της περιοχής με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη.


Τρίτη 31 Μαΐου 2011: Σύσκεψη ΕΓΕΠΕ Συζήτηση επί σχεδίου διαχειριστικών προτάσεων με τίτλο «Προς ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης του Πηνειού και της λίμνης Κάρλας»


Ολοκλήρωση του έργου ανασύστασης της Κάρλας με την άμεση κατασκευή του αρδευτικού έργου για την επανακυκλοφορία των υδάτων και την ανανέωση της λίμνης και του αρδευτικού δικτύου (προϋποθέτει ολοκλήρωση του αναδασμού του Στεφανοβικείου που ακόμα εκκρεμεί).

Οριστικοποίηση θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης ΚάρλαςΜαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου με αποσαφήνιση του φορέα που θα έχει την ευθύνη λειτουργίας του έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του και στο διάστημα μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του.

Καθορισμός κανονισμού λειτουργίας ως προς το ρόλο και τις επιμέρους αρμοδιότητες άλλων φορέων, ειδικότερα δε της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ μέχρι της έκδοσης του Π.Δ. (ή και της ολοκλήρωσης και παραλαβής του έργου), την ευθύνη του έργου θα πρέπει να αναλάβει η Ε.Υ.Δ.Ε. Κάρλας του Υπουργείου Υποδομών ή Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.


Κατάρτιση και υλοποίηση συγκροτημένου, περιοδικού προγράμματος περιβαλλοντικών ελέγχων για συνολική απογραφή των σημειακών και γραμμικών πηγών ρύπανσης και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

Αναστολή λειτουργίας όλων των σημειακών πηγών που αναπτύσσονται κατά μήκος του ποταμού Πηνειού ή στην περιοχή της Κάρλας, σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Επικαιροποίηση Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων και Οριακών Τιμών Εκπομπών και Μέγιστης Επιτρεπόμενης Συγκέντρωσης (ΜΕΣ – ΠΠΠ) των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, βιομηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων, που βρίσκονται εντός της λεκάνης του Πηνειού ποταμού κατ΄ αναλογία της περίπτωσης του Ασωπού ποταμού.


Αναθεώρηση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) βιομηχανιών-βιοτεχνιών-παραγωγικών μονάδων της περιοχής του Πηνειού (και των παραποτάμων του) και της Κάρλας, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, κατά προτεραιότητα βιομηχανικών δραστηριοτήτων (όπως τυροκομεία).

Ανάπτυξη ειδικού επιχειρησιακού προγράμματος μεταξύ Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Υ.ΠΕ.Κ.Α. και Περιφέρειας Θεσσαλίας για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εγγύτητα του Πηνειού και της Κάρλας σε ότι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, με έμφαση στην επεξεργασία των λυμάτων.

Καθορισμός ελεύθερης παρόχθιας ζώνης στον Πηνειό πλάτους κατ’ ελάχιστον 50 μέτρων, για να αποφευχθούν σημεία ρύπανσης.


Παύση υδροληψίας από τον Πηνειό (και τους παραποτάμους του) με απευθείας άντληση παρά μόνο από προκαθορισμένα και εγκεκριμένα σημεία άντλησης.

Απαγόρευση διάτρησης γεωτρήσεων σε απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων από τον ποταμό/λίμνη με παράλληλη πρόβλεψη για τη στεγάνωση των αδειοδοτημένων αρδευτικών γεωτρήσεων.

Έλεγχος γεωτρήσεων στην ευρύτερη περιοχή Πηνειού – Κάρλας.

Επέκταση αγωγού Βιολογικού Καθαρισμού της Λάρισας κατά 200 μέτρα, έτσι ώστε η απορροή των επεξεργασμένων λυμάτων να γίνεται κατάντη της παροχής προς τη λίμνη Κάρλα - αναθεώρηση της σχετικής Κ.Υ.Α. που αφορά στη λειτουργία του ΒΙΟ.ΚΑ. Λάρισας.


Ολοκλήρωση διαδικασιών κατασκευής του Τεχνητού Υδροβιότοπου της λίμνης Κάρλας (λειτουργεί στραγγιστικά για την ευρύτερη περιοχή) επιτυγχάνοντας μία πρώτη φυσική επεξεργασία των υδάτων.

Ενίσχυση τεχνικών στοιχείων του έργου ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Περιβαλλοντικής και Τεχνικής Έκθεσης του 1999


Ειδική προστασία για το ρέμα Ασμάκι το οποίο δέχεται νερά από το αρδευτικό – στραγγιστικό δίκτυο του Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού, βιομηχανικά υγρά απόβλητα και στραγγίσματα καλλιεργούμενων εκτάσεων.

Εφαρμογή Κανόνων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής που αφορούν την ορθολογική χρήση των λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων.

Συνέχιση του προγράμματος μείωσης της νιτρορύπανσης με παράλληλη εφαρμογή προγράμματος για τη μείωση της χρήσης φωσφορικών λιπασμάτων.


Μόνιμη δομή συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος (Φυσικό, Ανθρωπογενές) που θα παρακολουθεί δείκτες (ποσοτικούς και ποιοτικούς) και άμεση δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Φορέα, στη βάση ενεργειών που έχει ήδη δρομολογήσει ο Φορέας.

Κατάρτιση αναλυτικής μελέτης υποβάθρου για το σύστημα «Πηνειός-Κάρλα», με έμφαση στην ευρύτερη περιοχή της υπό ανασύστασης λίμνης.


Επίτευξη καλής οικολογικής και χημικής κατάστασης των υδάτων της χώρας μέχρι το 2015

Εξασφάλιση βιωσιμότητας των υδάτινων πόρων και επαρκών ποσοτήτων νερού για τις διάφορες παραγωγικές χρήσεις, αλλά και για τα οικοσυστήματα. Εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΖΕΠ) – Ρυθμίσεις για την ποιοτική αναβάθμιση των υδάτινων πόρων, των συνθηκών άρδευσης, της διαχείρισης των υδάτων και ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.


Ολοκληρωμένη διαχείριση της λεκάνης απορροής του Πηνειού (περιοχής μεταξύ της πηγής και των εκβολών).

Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας – δράσεις – Προϋπολογισμός , χρηματοδοτικά μέσα .


Ολοκληρωμένη διαχείριση κάθε λεκάνης απορροής Τα προβλήματα του νερού είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την κοινωνία μας, τις καταναλωτικές συνήθειες και πρότυπά μας και εν τέλει τις επιλογές μας για τον κόσμο τον οποίο θέλουμε να φτιάξουμε.

Η νέα κουλτούρα για το νερό, την οποία προωθούμε, δίνει έμφαση στις τοπικές λύσεις και στην εξοικονόμηση.


Ολοκληρωμένη διαχείριση" της λεκάνης απορροής Θεσσαλίας Δίνει έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις και σε κοινόκτητα μοντέλα διαχείρισης. Αντιμετωπίζει το ζήτημα του νερού σε συνδυασμό με ευρύτερες αναπτυξιακές επιλογές και τις οικονομικές, περιφερειακές, χωροταξικές και κοινωνικές πολιτικές.


Πηνειός ποταμός


Δέχεται πιέσεις από όλων των ειδών τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στους νομούς Τρικάλων, Καρδίτσας και Λάρισας.

Μεγάλη μείωση της παροχής του κατά τους θερινούς μήνες με αποτέλεσμα της επιβάρυνσης της ποιότητας των νερών του.


Για τον Πηνειό Τα νερά του ποταμού χαρακτηρίζονται (με απόφαση Νομάρχη 1988) ως κατάλληλα για άρδευση, γεγονός που έχει άμεση επίπτωση στην ποσότητα και την ποιότητα των υδάτων του Πηνειού. Είναι αναγκαίο να αλλάξει ο χαρακτηρισμός του ποταμού και να αναβαθμισθεί θεσμικά η ποιότητα του νερού.


Πηνειός Σημειακές πηγές ρύπανσης Απόρριψη υγρών αποβλήτων από βιομηχανίες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων (π.χ. τυροκομεία, ελαιοτριβεία, επεξεργασία ντομάτας) Απόβλητα από σφαγεία & κτηνοτροφικές μονάδες.

Αυθαίρετες και ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις. Υπεράντληση υδάτων για άρδευση με διείσδυση θαλάσσιου ύδατος σε ορισμένους παράκτιους υδροφόρους ορίζοντες. [Έλλειψη στοιχείων καταγραφής σχετικά με τη άντληση και χρήση των υπόγειων υδάτων]


Πηνειός Διάχυτες πηγές ρύπανσης Νιτρορύπανση Αγροτική ρύπανση από την ανεξέλεγκτη απόρριψη συσκευασιών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων & χημικά Το 10% της Επικράτειας έχει χωριστεί σε ζώνες χαρακτηρισμένες ως ευπρόσβλητες σε νιτρορρύπανση (κάμποι Ημαθίας, Θεσσαλονίκης και Πέλλας, λεκάνη Στρυμόνα, θεσσαλικός κάμπος, Κωπαΐδα κ.λπ.).


Η ΕΥΕΠ διενήργησε περίπου 30 επιθεωρήσεις σε κάθε είδους δραστηριότητες της περιοχής (του πρωτογενούς τομέα) Από το σύνολο των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν, οι περισσότερες αφορούν σε έλλειψη αδειών διάθεσης υγρών αποβλήτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων (25%) Σε χαμηλότερα ποσοστά αφορούν στην παρακολούθηση υγρών αποβλήτων & αέριων ρύπων, διαχείριση υγρών & στερεών αποβλήτων


Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στην περιοχή του ποταμού Πηνειού Επωνυμία δραστηριότητας

Θέση

Αυτοψία

Διαβίβαση στον Εισαγγελέα

Εισήγηση προστίμου

Επιβολή προστίμου

1.

NIKZAΣ A.E. (Βιομηχανία γάλακτος)

2ο χλμ. Ε.Ο. ΜακρυχωρίουΠαραποτάμου Ν. Λάρισας

11-09-06

12-12-06

18.000 €

18.000 €

2.

ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.

16ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας– Θεσσαλονίκης ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας Ν. Λάρισας

11-09-06

15-11-06

10.000 €

10.000 €

(Γαλακτοβιομηχανία)

3.

ΒΙΓΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (Βιομηχανία επεξεργασίας γάλακτος)

3ο χλμ. Ελασσόνας-Δεσκάτης Ν. Λάρισας

12-09-06

09-01-07

8.000 €

8.000 €

4.

ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.

4ο χλμ. Ελασσόνας-Δεσκάτης Ν. Λάρισας

12-09-06

30-01-07

8.500 €

8.500 €

(Βιοτεχνία επεξεργασίας γάλακτος)

5.

ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. (Βιομηχανία επεξεργασίας γάλακτος)

Βοδιανά Ελασσόνας Ν. Λάρισας

13-09-06

08-11-06

16.000 €

16.000 €

6.

ΕΛΒΑΚ Α.Ε.

5,5 χλμ. Λάρισας - Φαλάνης Ν. Λάρισας

18-09-06

16-11-06

5.000 €

5.000 €

01-10-08

28-09-09

4.000 €

4.000 €

(Βιομηχανία κονσερβοποϊας φρούτων)

» »


DEL MONTE ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (Βιομηχανία επεξεργασίας τομάτας & φρούτων)

12ο χλμ. Ε.Ο. ΛάρισαςΧάλκης Πλατύκαμπος Ν. Λάρισας

19-09-06

SILKE COLOUR Α.E.

14ο χλμ. Λάρισας –Θεσσαλονίκης ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας Ν. Λάρισας

19-09-06

(Βαφεία –φινιριστήρια)

9.

ΤΥΡΑΣ Α.Ε.

(Βιομηχανία γάλακτος)

10.

LITTLE ACRE MILK FARM A.E.

Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις

16-11-06

2.900 €

2.900 €

5ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων – Πύλης Ν. Τρικάλων

20-06-08

12-09-08

150.000 €

150.000 €

Πάροδος 6ου χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων Πύλης Δ. Τρικκαίων

21-06-08

12-09-08

100.000 €

100.000 €

Νησίδα «Ριζαριό» Ν. Τρικάλων

20 & 21-06-08

12-09-08

40.000 €

40.000 €

(Βιομηχανία τυροκομικών προϊόντων)

11.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ


12.

ΤΡΙΚΚΗ-ΚΟΙΝ/ΞΙΑ Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων-Καρδίτσας Συν.Π.Ε (Βιομηχανία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων)

2ο χλμ. Τρικάλων - Καρδίτσας Ν. Τρικάλων

16-07-08

12-09-08

40.000 €

.000 €

13.

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. (Βιομηχανία τυροκομικών προϊόντων)

Δ.Δ.Παραποτάμου Δ. Πιαλείων Ν. Τρικάλων

16-07-08

12-09-08

5.000 €

5.000 €

14.

EUROFOOD A.E.Ευρωπαϊκά Τρόφιμα Α.Ε. (Βιομηχανία επεξεργασίαςτυποποίησης τομάτας)

3ο χλμ. ΛάρισαςΤυρνάβου Δ. Γιάννουλης Ν. Λάρισας

02-10-08

12-03-10

42.900 €

42.900 €

28-09-09

600 €

600 €

» » (επανέλεγχος)

15.

Δ. ΖΙΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Ραφιναρία ελαίων)

04-12-09

2ο χλμ. ΛάρισαςΤυρνάβου Ν. Λάρισας

02-10-08


16.

EXALCO A.E. (Βιομηχανία αλουμινίου)

5ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών Ν. Λάρισας

» » (επανέλεγχος)

22-10-08

Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις

21-07-2010 Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία που ορίζεται στην παρ. Α.4. του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄/09-10-01).

17.

ΔΗΜΟΣ ΓΟΝΝΩΝ (Διευθέτηση κοίτης π.Πηνειού)

Δ. Γόννων Ν. Λάρισας

23-10-08

14-07-09

1.600 €

18.

ΒΑΚΡΕΛ Α.Ε.

Δ. Ποταμιάς Ν. Λάρισας

05-02-09

25-09-09

17.000 €

17.000 €

28.950 €

28.950 €

(Σφαγείο)

19.

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣΤΥΡΝΑΒΟΥ-ΑΓΙΑΣ (Κονσερβοποιείο-Συσκευαστήριο Ελαιών)

Δ. Μακρυχωρίου Ν. Λάρισας

08-04-09

30-03-10

20.

Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α. ΣΦΑΓΕΙΑ

Δ. Τυρνάβου Ν. Λάρισας

04-11-09

20-09-10

18.900 €

21.

ΣΦΑΓΕΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΕ

Δ. Ολύμπου Ν. Λάρισας

06-11-09

23-09-10

21.150 €

22.

ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Δ. Γιάννουλης Ν. Λάρισας

23-07-10

Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία που ορίζεται στην παρ. Α.4. του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄/09-10-01).

23.

HYDROCLAVE HELLAS A.E.

BΙΠΕ Λάρισας Ν. Λάρισας

01-11-10

Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία που ορίζεται στην παρ. Α.4. του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄/09-10-01).


Διαπιστώσεις ΕΥΕΠ/ΤΒΕ για Κάρλα Έλεγχοι: -

-

Έργο της Κάρλας Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας Τάφρος Ρέμα Ασμάκι Κάμπος

Ζητήθηκαν στοιχεία από : Ειδική Γραμματεία Υδάτων ΔΕΥΑΛ ΕΥΔΕ Κάρλας Δυστοκία: Έλλειψη διάθεσης συνεργασίας.

Δεν έχουν παρασχεθεί τα αναγκαία στοιχεία.


Διαπιστώσεις ΕΥΕΠ για Κάρλα ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης Καταγραφή δραστηριοτήτων Υπολογισμός ποσοτήτων νερού που έχει εισαχθεί από τα στραγγιστικά έργα ανάντη της λίμνης, από την πεδινή περιοχή (300.000 περίπου στρέμματα καλλιέργειες) από τον ταμιευτήρα έως τον Πηνειό Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων/ δειγματοληψίες και αναλύσεις


Οι ποσότητες νερού που οδηγούνται στην Κάρλα συναντούν, στην πορεία τους, μεγάλες ποσότητες νιτρικών, που διοχετεύονται στη λίμνη. Δεν έχουν γίνει συστηματικές δειγματοληψίες από επίσημους κρατικούς φορείς, με εξαίρεση αναλύσεις πανεπιστημίων. Από αυτές προκύπτει αυξημένη συγκέντρωση κυανοβακτηρίου, ανάλογου με αυτού που παρατηρήθηκε και στη λίμνη της Καστοριάς, που φαίνεται να οφείλεται στα αυξημένα επίπεδα φωσφόρου και αζώτου που μετρήθηκαν στο νερό της λίμνης (πρόβλημα αναστρέψιμο με άμεση εφαρμογή κατάλληλων μέτρων).


o

Στην περιοχή της τάφρου υπάρχουν δραστηριότητες που δεν παράγουν υγρά απόβλητα. Ωστόσο γίνεται εντατική άντληση για άρδευση από αγρότες της περιοχής.

o

Ανατολικά του αναχώματος που περικλείει τον Ταμιευτήρα υπάρχουν πολλές οχλούσες κτηνοτροφικές δραστηριότητες που πρέπει να απομακρυνθούν.

o

Αγωγός από στρατιωτική μονάδα καταλήγει σε τάφρο προς τη λίμνη Κάρλα. Οι αρχικές διαπιστώσεις των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος σε σχέση με τις πηγές ρύπανσης και τις βασικές αιτίες της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του λιμναίου οικοσυστήματος της Κάρλας επιβεβαιώνουν πλήρως και παλαιότερες εκτιμήσεις της Νομαρχίας Μαγνησίας, ειδικότερα ως προς τη διασπορά των πηγών ρύπανσης και την ανάγκη συστηματικής καταγραφής τους στον ποταμό Πηνειό (ενός σταθερού συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης (monitoring) της ποιότητας των υδάτινων εισροών στη λίμνη).


ΑΝΤΙΚΕΜΕΝΟ, σύμφωνα με την ΑΕΠΟ του έργου:

«Επαναπλημμυρισμός της πρώην λίμνης Κάρλας, σε έκταση 42.000 στρεμμάτων, καθώς επίσης και την εκτέλεση αντιπλημμυρικών- αρδευτικών έργων στο Θεσσαλικό Κάμπο (ευρύτερη περιοχή Κάρλας)


Το αντλιοστάσιο Α (θέση «Καραούλι») του Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού διοχέτευε νερό στη διώρυγα 2Δ, το οποίο μέσω τάφρων οδηγούνταν στην τάφρο 1Τ και στους ταμιευτήρες του Πηνειού στις θέσεις Ελευθέριο και Ανάβρα, ώστε να είναι διαθέσιμο για την άρδευση καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή. Το πλεονάζον νερό (στην αρδευτική περίοδο) και όλο το νερό (το υπόλοιπο έτος) κατέληγε στον ταμιευτήρα Κάρλας . Στην τάφρο 1Τ διοχετεύονται νερά και από το ρέμα Ασμάκι και την τάφρο 9Τ (βόρειο τμήμα του αρδευτικού δικτύου) και από αντλιοστάσια του Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού κοντά στον οικισμό Γυρτώνης.


Η συνολική ποσότητα νερού που εισήλθε στον ταμιευτήρα από το δίκτυο του Τ.Ο.Ε.Β., κατ’ αυτόν τον τρόπο και μέχρι το τέλος του 2010, ήταν περίπου 10.000.000 m3


Ο επαναπλημμυρισμός της περιοχής και η δημιουργία του ταμιευτήρα Κάρλας ξεκίνησε και πραγματοποιείται τα τελευταία δύο (2) χρόνια, αρχικά μόνο μέσω της τάφρου 1Τ, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί και να λειτουργεί ο τεχνητός υγρότοπος,

σε αντίθεση με τον όρο δ.5 της Α.Ε.Π.Ο. και την Περιβαλλοντική- Τεχνική Έκθεση (1999) και χωρίς την εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης της ποσότητας και της ποιότητας των νερών των τάφρων και του ταμιευτήρα. .


.

στο υποκεφάλαιο 5.5.1 δηλώνεται σαφώς ότι:

«Η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί συγχρόνως με το κυρίως έργο της δημιουργίας του ταμιευτήρα», στο υποκεφάλαιο 5.5.2 αναφέρεται:

«Με την κατασκευή του ταμιευτήρα και για την ενίσχυση των υγροτοπικών λειτουργιών προτείνεται διαδικασία διαχείρισης των στραγγιστικών υδάτων της 1Τ ώστε αυτά να μην καταλήγουν ανεπεξέργαστα στον ταμιευτήρα ή στον Παγασητικό κόλπο όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα».


Συλλεκτήρες Ο συλλεκτήρας Σ3 δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. προορίζεται για τη στράγγιση των ορεινών περιοχών ΒΑ του έργου και τη μεταφορά των στραγγισμάτων στον ταμιευτήρα Κάρλας.

Ο συλλεκτήρας Σ4 δεν κατασκευάστηκε (παρά μόνο το έργο εκβολής του), σε αντίθεση με την ΠεριβαλλοντικήΤεχνική Έκθεση του 1999. Στην εν λόγω Έκθεση προβλεπόταν να αποστραγγίζει έκταση 371 km2 και στην οποία κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή του για τη συμπλήρωση της αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής.


Έργα ορεινής υδρονομίας και τάφροι Δεν έχουν κατασκευαστεί έργα ορεινής υδρονομίας (αναβαθμοί σε χείμαρρους) για την αντιμετώπιση του ζητήματος των φερτών υλών και της επιφανειακής διάβρωσης των εδαφών.

Η τάφρος 1Τ έχει διαπλατυνθεί αλλά δεν έχει εκβαθυνθεί και δεν έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ως δεξαμενή σταθεροποίησης, ώστε τα στραγγιστικά ύδατα να υφίστανται ένα πρώτο καθαρισμό κατά την παραμονή τους σε αυτή.


Συνεπώς, τα νερά που διοχετεύτηκαν στον ταμιευτήρα διέθεταν υψηλότερο ρυπαντικό φορτίο συγκριτικά με το ρυπαντικό φορτίο των παραδοχών του μοντέλου προσομοίωσης της τροφικής κατάστασης του ταμιευτήρα, βάσει του οποίου μελετήθηκε και σχεδιάστηκε ο επαναπλημμυρισμός της περιοχής και η δημιουργία του ταμιευτήρα.


Ο επαναπλημμυρισμός του ταμιευτήρα πραγματοποιείται χωρίς την εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων των τάφρων και του ταμιευτήρα. •Δεν συστάθηκε Γραφείο Κάρλας

στη Δ/νση Υδάτων της

Αποκ. Διοίκησης •Δεν εγκαταστάθηκε σύστημα παρακολούθησης των

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων


Με την απουσία του συστήματος παρακολούθησης κανένα από τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι στη διάθεση της Πολιτείας και των εμπλεκόμενων φορέων, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η διαχείριση του οικοσυστήματος και να αφήνεται η λειτουργία του ταμιευτήρα Κάρλας στη τύχη.


Λειτουργία νέου αντλιοστασίου στον Πηνειό (Δεκέμβριος 2010) για την υδροδότηση του ταμιευτήρα Κάρλας. Σταμάτησε η λειτουργία του αντλιοστασίου και το αρδευτικό δίκτυο τροφοδοτείται από το αντλιοστάσιο Κάρλας.

Τα πλεονάζοντα νερά της τάφρου 1Τ διοχετεύονται στον ταμιευτήρα Κάρλας. Οι δύο (2) από τις έξι (6) αντλίες του αντλιοστασίου Πηνειού αντλούν 5,5 m3/sec νερό

Σύμφωνα με τη ΠεριβαλλοντικήΤεχνική Έκθεση του 1999, η υδροδότηση από τον ποταμό Πηνειό έπρεπε να γίνεται μόνο μέσω της διώρυγας 2Δ, της τάφρου 2Τ και του συλλεκτήρα Σ4.


Η Περιβαλλοντική-Τεχνική Έκθεση του 1999 προέβλεπε ότι το αντλιοστάσιο που θα κατασκευαζόταν για την άρδευση της λεκάνης Κάρλας θα αξιοποιούνταν από τα νερά της εκτροπής του ποταμού Αχελώου και δεν προέβλεπε την κατασκευή του αντλιοστασίου Κάρλας στον Πηνειό.

Συνεπώς, το αντλιοστάσιο Κάρλας στον ποταμό Πηνειό δεν έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά και δεν έχει εκδοθεί άδεια εκτέλεσης έργου, ούτε άδεια χρήσης νερού μέχρι σήμερα. Αίτηση για έκδοση άδειας χρήσης νερού κατατέθηκε στη Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας στις 24-02-2010 (αφού είχε ξεκινήσει η κατασκευή του αντλιοστασίου Κάρλας στον Πηνειό) αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί σχετική Απόφαση.


Ζώνη Ειδικής Διαχείρισης και Ποιοτικής Αναβάθμισης των Στραγγιστικών Υδάτων.

Τα έργα ξεκίνησαν μετά τις 19-07-2010 και βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ολοκλήρωσή τους αναμένεται εντός του 2011.


Ο τεχνητός υγρότοπος Όπως αναφέρεται στην οριστική μελέτη του υγροτόπου (2006) στόχος είναι: •

να βελτιωθεί η ποιότητα των εκροών πριν αυτά εισέλθουν στον ταμιευτήρα Κάρλας

να δημιουργηθεί ένα υγροτοπικό οικοσύστημα, συμπληρωματικό του οικοσυστήματος του ταμιευτήρα, το οποίο θα απαρτίζεται από μια ποικιλία υγροτοπικών συστημάτων.


Σήραγγα Κάρλας Ολοκληρώθηκε το 1961 με στόχο την στράγγιση της λεκάνης Κάρλας στον Παγασητικό Κόλπο. Το θυρόφραγμα της σήραγγας ήταν μονίμως ανοιχτό μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε ο επαναπλημμυρισμός του ταμιευτήρα, οπότε το θυρόφραγμα έκλεισε με πρωτοβουλία της Ε.Υ.Δ.Ε. Κάρλας. Από τότε και μετά το θυρόφραγμα ανοίγει από την Ε.Υ.Δ.Ε. Κάρλας μόνο σε περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων. Στο υποκεφάλαιο 6.2.1 της Περιβαλλοντικής- Τεχνικής Έκθεσης (1999) αναφέρεται ότι: «Η πέραν των 24 m3/sec παροχή θα διαφεύγει μέσω της σήραγγας προς τον Παγασητικό κόλπο». Ωστόσο, δεν μετράται η παροχή.


Ημερομηνία δειγματοληψίας

Σημείο δειγματοληψίας

12/1/09

Είσοδος Κάρλας Νο 1, Έξοδος Κάρλας Νο 2

Φυσικοχημικές παράμετροι (ΚΥΑ 46399/4352/86)

10/9/09

Τάφρος 1Τ

Φυσικοχημικές παράμετροι (ΚΥΑ 46399/4352/86), ιχθυοπαθολογική εξέταση

4/11/09

Λίμνη Κάρλα

Φυσικοχημικές παράμετροι (ΚΥΑ 46399/4352/86)

18/12/09

Λίμνη Κάρλα

23/12/09

Λίμνη Κάρλα, παλιό θυρόφραγμα, κανάλι ΠΕΒ, νέο θυρόφραγμα 1Τ, γέφυρα Στεφανοβίκειου, είσοδος αντλιοστασίου Πέτρας

26/2/10 12/3/10 24/4/10 5/6/10 20/8/10 14/9/10 13/10/10

Λίμνη Κάρλα Λίμνη Κάρλα Λίμνη Κάρλα Λίμνη Κάρλα Λίμνη Κάρλα Λίμνη Κάρλα Λίμνη Κάρλα

12/12/10

Λίμνη Κάρλα, Αντλιοστάσιο Πέτρας, Τάφρος 1Τ

12/5/10

Είσοδος αντλιοστασίου Πέτρας

Είδος αναλύσεων

Φορέας υλοποίησης δειγματοληψιών

Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος Ν.Α. Μαγνησίας

Φυσικοχημικές παράμετροι, βαρέα μέταλλα, μικροβιολογικές παράμετροι

Εργαστήρια Γούναρη στο πλαίσιο του έργου : «Μελέτη της κατάστασης ρύπανσης του χειμάρρου Ξηριά και λοιπών απορροών που καταλήγουν στο Βόρειο Παγασητικό Κόλπο», για λογαριασμό της Ν.Α. Μαγνησίας

Φυσικοχημικές παράμετροι, ιχθυοπαθολογική εξέταση

Εργαστήρια Γούναρη στο πλαίσιο καταγγελίας για θανάτους ψαριών, για λογαριασμό της Ν.Α. Μαγνησίας

Φυσικοχημικές παράμετροι, βαρέα μέταλλα

Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας


Έχουν περιέλθει στην Ε.Υ.Ε.Π. απόψεις πανεπιστημιακών σχετικά με την επικράτηση οργανισμών που απαντώνται σε υπερεύτροφες συνθήκες και την αναγνώριση τοξικών ειδών κυανοβακτηρίων και τοξικών/ παρασιτικών πρωτοζώων.

Επιπλέον, υπάρχει έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης της Περιοχής Οικονάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου- Βελεστίνου, προς την Υπουργό Π.Ε.Κ.Α., το οποίο αναφέρεται σε υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών στοιχείων και χλωροφύλλης στα νερά του ταμιευτήρα που υποδηλώνουν συνθήκες ευτροφισμού, όπως και στην επικράτηση οργανισμών χαρακτηριστικών υπερεύτροφων συστημάτων.

Ωστόσο πέραν τον παραπάνω παρατηρήσεων, κανένα στοιχείο (μελέτη, αναλύσεις) δεν απεστάλη στην Ε.Υ.Ε.Π.


Το ρέμα Ασμάκι δέχεται νερά από το αρδευτικό – στραγγιστικό δίκτυο του Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού, βιομηχανικά υγρά απόβλητα και στραγγίσματα καλλιεργούμενων εκτάσεων. Χρησιμοποιείται από τον Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού ως «ταμιευτήρας» και τα νερά του είναι συνήθως στάσιμα καθώς θυροφράγματα καθορίζουν την εισροή και την εκροή των υδάτων. Επιπλέον, 6 «φράγματα» εντός της κοίτης του δημιουργούν αντίστοιχους «ταμιευτήρες».

Στο αβαθές τμήμα της 1Τ παραπλεύρως του δυτικού αναχώματος του ταμιευτήρα, ήταν προφανής ο ευτροφισμός και υπήρχε από μικρό αριθμό νεκρών ιχθύων. Το θυρόφραγμα στην είσοδο της σήραγγας Κάρλας-Παγασητικού ήταν κλειστό. Σε άμεση γειτνίαση με τον ταμιευτήρα εντοπίσθηκαν γεωργο-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.


Η Ε.Υ.Ε.Π. δεν είναι δυνατό να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα για την κατάσταση των υδάτων του ταμιευτήρα, τα αίτια που προκάλεσαν το θάνατο των ψαριών (3 φορές τα τελευταία 2 έτη) εξαιτίας κυρίως της απουσίας στοιχείων συστηματικής παρακολούθησης ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδάτων των τάφρων και του ταμιευτήρα.


Το έργο επαναδημιουργίας του ταμιευτήρα Κάρλας δεν κατασκευάζεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη Περιβαλλοντική Έκθεση και τη με Α.Π.: οικ.112839/18-12-2000 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο.

Το έργο δεν διαθέτει άδεια εκτέλεσης έργου υδροληψίας και άδεια χρήσης νερού.

Ανεξέλεγκτη πλήρωση του ταμιευτήρα με αγνώστου ποιότητας ύδατα, καθώς η υδροδότηση του ταμιευτήρα ξεκίνησε πριν την κατασκευή του τεχνητού υγροτόπου που προορίζεται για την ποιοτική αναβάθμιση των στραγγισμάτων της τάφρου 1Τ και πριν την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων.


Μέχρι σήμερα, η υδροδότηση του ταμιευτήρα πραγματοποιείται με νερά από τον Πηνειό, στραγγίσματα των χαμηλών περιοχών της λεκάνης Κάρλας, στα οποία είναι αναμεμειγμένα και (επεξεργασμένα) βιομηχανικά απόβλητα μέσω των υφιστάμενων τάφρων των Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού και Κάρλας, στις οποίες πραγματοποιήθηκαν κάποιες επεμβάσεις βελτίωσης της παροχετευτικότητάς τους (καθαρισμός και διαπλατύνσεις).


Δεν έχει οριστεί φορέας λειτουργίας του έργου, οπότε την λειτουργία έχει αναλάβει η Ε.Υ.Δ.Ε. Κάρλας, η οποία ωστόσο έχει αρμοδιότητα μόνο για την επίβλεψη κατασκευής των έργων.

Η Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας δεν έχει εμπλακεί ούτε στην κατασκευή ούτε στη λειτουργία του έργου.


Ο Φορέας Διαχείρισης δεν έχει εμπλακεί ούτε στην κατασκευή ούτε στη λειτουργία του έργου.

Δεν έχει καθοριστεί ποια υπηρεσία ή ποιος φορέας είναι αρμόδιος και έχει την υποχρέωση να εγκαταστήσει το σύστημα παρακολούθησης υδάτων, αν και στη με Α.Π.: οικ.112839/18-12-2000 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. υποδεικνύεται η Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας.


o Σύσταση ομάδας μελέτης, η οποία θα συγκεντρώσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με: o την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων στον ταμιευτήρα, o την ποιότητα και ποσότητα των υδάτων στις τάφρους των Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού και Κάρλας και στον ποταμό Πηνειό, ώστε να υπολογιστούν εκ νέου τα ρυπαντικά φορτία που έχει δεχθεί και πρόκειται να δεχθεί ο ταμιευτήρας, βάσει και πρόσφατων δεδομένων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αξιολογηθεί η σημερινή περιβαλλοντική κατάσταση του ταμιευτήρα και θα αποφασιστούν τα περαιτέρω μέτρα για τη διαχείριση και εφόσον απαιτηθεί αναβάθμισή του.


o Σύσταση του προβλεπόμενου Γραφείου Κάρλας της Δ/νσης

Υδάτων Θεσσαλίας, με ευθύνη του οποίου να εγκατασταθεί άμεσα σύστημα παρακολούθησης των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής.


o Έκδοση συνολικής απόφασης για τις

επιτρεπόμενες χρήσεις των υδάτων του ταμιευτήρα και του αρδευτικού δικτύου της περιοχής, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Ε1β.221/65 (ΦΕΚ 138Β΄/24-02-1965).


o Εφαρμογή Κανόνων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής

που αφορούν την ορθολογική χρήση των λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αγροτών επί των παραπάνω θεμάτων.


o Ολοκλήρωση των διαδικασιών λήψης αδειών

χρήσης νερού, με τις οποίες θα καθορισθούν και συγκεκριμένα μέτρα και όροι για τη διαχείριση των υδάτων της περιοχής.


Παρακολούθηση και επιβεβαίωση της κατάστασης των νερών του ταμιευτήρα.

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης Καθορισμός των απαραίτητων μέτρων και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών Επιμερισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών για την υλοποίηση των μέτρων και συνεχής παρακολούθηση Επαναξιολόγηση της κατάστασης του έργου (μετά την ολοκλήρωσή του)


Αποτροπή της περαιτέρω επιδείνωσης της ποιότητας των υδάτων.

Προστασία και βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων.

Προώθηση της βιώσιμης χρήσης του νερού μέσω μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων υδατικών πόρων.

Διασφάλιση της προοδευτικής μείωσης της ρύπανσης των υπογείων υδάτων και η αποτροπή της περαιτέρω μόλυνσής τους


Εφαρμογή μέτρων που θα εξασφαλίσουν επαρκή παροχή επιφανειακού και υπόγειου νερού καλής ποιότητας

Στόχος η βιώσιμη, ισόρροπη και δίκαιη χρήση ύδατος και η προστασία χωρικών και θαλάσσιων υδάτων.

Η νέα λίμνη Κάρλα  
Η νέα λίμνη Κάρλα  

Η νέα λίμνη Κάρλα: Δημιουργία ενός προστατευόμενου υγρότοπου ή ενός ταμιευτήρα; Ημερίδα 21 Οκτωβρίου 2011 Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – ΤΕΕ Μ...

Advertisement