Page 1

T E M AT N U M E R U I i n w e s t y c j e

CO POWSTAJE W ENERGETYCE I finansowanie inwestycji I modernizacje I rynek mocy

Energetyczna polska droga

> 11

Porozmawiajmy o pieniÄ…dzach > 30

Trud wydobycia

> 148


S P I S T R E Ś CI

T e m at n u m e ru : I n w e s t y c j e 11 Energetyczna „polska droga” Rozmowa z Henrykiem Baranowskim 14 Zbudowali coś nowego Maciej Szramek 18 Bezpieczeństwo energetyczne, nowoczesność i ekologia Enea Wytwarzanie 20 Perła polskiej energetyki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 24 Dla lepszej efektywności PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 30 Porozmawiajmy o pieniądzach Grzegorz Tobolczyk 38 Jak pracuje „opcja 6”? Rozmowa ze Stanisławem Siedleckim i Wiktorem Kędysem

1 1 t e m a t n u m e r u : INWESTYCJE

Energetyczna „polska droga” Rozmowa z Henrykiem Baranowskim, prezesem zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

6 4 c i e p ł o w n i c t w o

Fot. 123rf

43 Zimowe zmiany Katarzyna Dumana, Joanna Wilczyńska 48 Do chłodzenia Zbigniew Rogala 56 By na ciepło zawsze można było liczyć… Zygmunt Katolik, Dariusz Tomaszewski 64 Dyrektywy energetyczne… i co dalej? Cz. 1 Krzysztof Badyda, Wojciech Bujalski, Janusz Lewandowski 72 Spersonalizowana zachęta Robert Manikowski, Kamil Przybyła 78 Kurs na energię Marek Dzida, Marta Gosz, Rafał Andrzejczyk 86 Podglądanie. Systemy monitoringu i przesyłu danych Mirosław Mostowiec

Fot. PGE S.A.

Ciepłownictwo

R e m o n t y i u t rz y m a n i e r u c h u 93 Spalanie biomasy pod kontrolą Krzysztof Głód, Jarosław Zuwała, Wojciech Nowak, Wojciech Barut 98 Jak w medycynie Michał Świątecki 108 W podstawie Jacek Karczewski, Paweł Szuman 120 Nowy mechanizm odpowiedzialności solidarnej uczestników procesu budowlanego – ryzyka w inwestycjach energetycznych Marcin Chomiuk, Maria Łabno 124 Diagnostyka instalacji SCR Grzegorz Werner 130 Temperatura pod kontrolą Andrzej Brodowicz

Dyrektywy energetyczne… i co dalej? Cz. 1 Krzysztof Badyda, Wojciech Bujalski, Janusz Lewandowski

O c h r o n a śr o d o w i s k a 158

rynek energii Fot. 123rf

132 Sposób na osad Magdalena Drac-Tatoń 136 Ciepłownia czy elektrociepłownia? Andrzej Ziaja, Grzegorz Gabryel, Wacław Watras

Pa l i wa 140 Coś się kończy, coś się zaczyna Andrzej P. Sikora, Mateusz P. Sikora 148 Trud wydobycia Zbigniew Kasztelewicz, Miranda Ptak, Mateusz Sikora

Rynek energii 158 Rynek mocy na każdy mix elektroenergetyczny Damian Komar 162 ISO czy audyt? Paweł Karpiński

Nowoczesne technologie 164 Co z popiołem? Martin Bunzel 166 Czas typowych administratorów sieci już mija – wkracza DCS-AIN® Andrzej Cieślak 168 Pomagamy wyławiać z tłumu

Felieton 170 Co jest troską, a co jest zwykłym cynicznym cwaniactwem w grze w zielone? Jerzy Łaskawiec

Rynek mocy na każdy mix elektroenergetyczny Damian Komar ECiZ 5/2017 3


O D R E D AKCJI

Wydawca: BMP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Maciej Szramek redaktor wydania t e l . 3 2 4 1 5 9 7 7 4 w e w. 1 8 t el . kom . 6 0 2 1 1 7 1 4 5 e - m a i l : m a c i e j . s z r a m e k @ e - b m p. pl

Co słychać na budowie? N

a początku sierpnia tego roku padł rekord zapotrzebowania na moc elektryczną w szczycie rannym okresu letniego. 1 sierpnia o 13:15 wyniosło ono 23 214 MW (źródło: PSE). Rozwój technologiczny, bogacenie się społeczeństwa czy wzrost liczby przemysłowych odbiorców energii – to niektóre z  powodów zwiększającej się konsumpcji energii.

Ż

eby poradzić sobie z tym stanem rzeczy potrzebne są więc inwestycje. Jednak wzrost popytu na energię jest tylko jednym z  powodów, dla których inwestujemy w  energetyce. Wymagania środowiskowe, efektywność czy coraz nowsze technologie to kolejne wyzwania, przez które wydajemy w Polsce miliardy złotych na realizację nowych projektów.

A

by sprostać tym wydatkom potrzebne są programy wsparcia. Jedną z możliwości jest pozyskanie finansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który rokrocznie przeznacza fundusze, trafiające do przedsiębiorstw polskiego sektora energetycznego (artykuł s. 30).

4 ECiZ 5/2017

I

KRS: 0000406244, REGON: 242 812 437 NIP: 639-20-03-478 ul. Morcinka 35 47-400 Racibórz tel./fax 32 415 97 74 tel.: 32 415 29 21, 32 415 97 93 energetyka@e-bmp.pl www.kierunekenergetyka.pl

BMP to firma od 25 lat integrująca środowiska branżowe, proponująca nowe formy budowania porozumienia, integrator i moderator kontaktów biznesowych, wymiany wiedzy i doświadczeń. To organizator branżowych spotkań i wydarzeń – znanych i cenionych ogólnopolskich konferencji branżowych, wydawca profesjonalnych magazynów i portali. Rada Programowa: prof. Jan Popczyk, przewodniczący Rady Programowej, Politechnika Śląska prof. Andrzej Błaszczyk, Politechnika Łódzka Wiesław Chmielowicz Juliusz Jankowski, główny analityk biznesowy, Departament Regulacji i Relacji Zewnętrznych PGNiG TERMIKA dr hab. inż. Maria Jędrusik, prof. nadzw. PWr, Politechnika Wrocławska Mieczysław Kobylarz, dyrektor Enea Elektrownia Połaniec prof. Janusz Lewandowski, Politechnika Warszawska prof. Stanisław Mańkowski, Politechnika Warszawska dr inż. Andrzej Sikora, prezes zarządu Instytutu Studiów Energetycznych Sp. z o.o., Akademia Górniczo--Hutnicza im St. Staszica w Krakowie Jerzy Łaskawiec, ekspert ds. energetyki Waldemar Szulc, dyrektor biura, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, Politechnika Warszawska

nnym aspektem napędzającym inwestycje w energetyce i  ciepłownictwie jest bezpieczeństwo. Jak pisze Zygmunt Katolik „bezpieczeństwo systemu ciepłowniczego przedsiębiorstwa to pewność stałych dostaw ciepła do jego odbiorców potwierdzona niską awaryjnością poszczególnych elementów infrastruktury produkcyjnej i przesyłowej”. To bezpieczeństwo stało się już towarem, wymaganym przez końcowego odbiorcę.

Prezes zarządu BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Adam Grzeszczuk Redaktor naczelny Przemysław Płonka Redakcja Maciej Szramek, Aldona Senczkowska-Soroka Redakcja techniczna Maciej Rowiński, Marek Fichna Prenumerata, kolportaż Ewelina Kalinowska Sprzedaż: Beata Fas, Magda Kozicka, Ewa Zygmunt, Jolanta Mikołajec, Małgorzata Pozimska, Magdalena Widrińska

C

Prenumerata krajowa: Zamówienia na prenumeratę instytucjonalną przyjmuje firma Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.. Informacje pod numerem infolinii 0801 40 40 44 lub na stronie internetowej http://dp.kolporter.com.pl/

o powstaje w Polsce? Postępy niektórych z przeprowadzanych obecnie inwestycji energetycznych opisujemy w tym numerze Energetyki Cieplnej i Zawodowej. Piszemy o Opolu i Turowie, nowym źródle ciepła w Ostrołęce a także o bloku B11 w  Kozienicach. Więcej o  inwestycjach będziemy mówić też na konferencji ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2017.

Druk: FISCHER POLIGRAFIA Cena 1 egzemplarza – 23,15 zł + 8% VAT Wpłaty kierować należy na konto: Bank Spółdzielczy w Raciborzu Nr konta: 40 8475 0006 2001 0014 6825 0001

Magazyn kierowany jest do prezesów, dyr. ds. technicznych i głównych specjalistów (mechaników, automatyków, energetyków) reprezentujących branżę energetyczną, organizatorów targów, sympozjów, imprez branżowych, urzędów, ministerstw, instytutów, wyższych uczelni oraz biur projektowych. Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Niniejsze wydanie jest wersją pierwotną czasopisma Wykorzystywanie materiałów i publikowanie reklam opracowanych przez wydawcę wyłącznie za zgodą redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowywania nadesłanych tekstów oraz dokonywania ich skrótów, możliwości zmiany tytułów, wyróżnień i podkreśleń w tekstach. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca. grafika: Maciej Rowiński/123rf


W obiektywie

B l o k i e n e r g e t y c z n e 5 i 6 o r a z c h ł o d n i e ko m i n ow e n r 3 i 4 Elektrowni opole Lipiec 2017 roku – bloki energetyczne nr 5 i 6 oraz chłodnie kominowe nr 3 i 4 (kolejno dla bloków nr 5 i 6) widziane od strony wschodniej. U podnóża bloków powstają elektrofiltry oraz kanały spalin. W dolnej części zdjęcia widoczne elementy konstrukcji stalowej budowanego budynku warsztatów i magazynów – powierzchniowo jednego z największych obiektów na budowie. Fot. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

ECiZ 5/2017 5


Z P O R TA L U

k i e ru n e k e n e r g e t y k a . p l

fot. ilustracyjne: 123rf

Do 23 października trwają zgłoszenia po wsparcie dla innowacji energetycznych fot. 123rf

Zmarł Józef Pękala

– Do tej pory w 2017 r., w ramach inwestycji w innowacje, wsparcie uzyskało już siedem nowych projektów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, inteligentnych budynków oraz efektywności energetycznej – o łącznej wartości 13,5 mln EUR. Od czasu rozpoczęcia naszej rundy inwestycyjnej w 2011 r., finansowanie otrzymało już ponad 90 projektów na poziomie 170,5 miliona euro, co przekłada się na 3 miliardy euro prognozowanej sprzedaży. Przyczyniło się to również do złożenia 77 patentów, a nad projektami obejmującymi osiem obszarów technologicznych w całej Europie pracowało 323 partnerów. – podsumowuje Marcin Lewenstein, Innovation Officer w InnoEnergy. W ramach rundy inwestycyjnej zbierane są sprawdzone europejskie koncepcje technologiczne, które pomogą zmienić przyszłość przemysłu energetycznego. Poprzez oferowanie elastycznych narzędzi i łączenie skutecznych wnioskodawców z siecią ekspertów InnoEnergy, możliwe jest sprostanie wyzwaniom napotykanym podczas komercjalizacji technologii i przyspieszenia procesu wdrażania innowacji. InnoEnergy wspiera całościowy rozwój produktu, a nie tylko jego technologiczną podstawę. – Aby zbudować przyszłość Europy opartą na zrównoważonej energii, musimy wspierać innowacyjne projekty, które szybko będzie można wprowadzić na rynek – mówi Diego Pavia, prezes zarządu InnoEnergy. – Całoroczny nabór wniosków pozwoli twórcom innowacji na dostęp do niezwykłego połączenia specjalistycznej wiedzy technologicznej i rynkowej, wsparcia finansowego i partnerów w komercjalizacji poprzez udział w rundzie inwestycyjnej, w momencie najdogodniejszym dla ich własnej firmy. Pracując z MŚP, korporacjami i instytucjami badawczymi, działamy jako partner w całym procesie, aż do momentu wprowadzenia produktu na rynek. Źródło: InnoEnergy

6 ECiZ 5/2017

Źródło: Archiwum Elektrowni Opole

C I E K AW O S T K A

Ponad 1000 autobusów

Według założeń resortu rozwoju do 2021 roku po polskich drogach ma jeździć ponad tysiąc elektrycznych autobusów. Miasta widzą w tym korzyść, bo dzięki wymianie floty na autobusy hybrydowe i elektryczne obniżają koszty transportu miejskiego, a także poziom hałasu i emisji.

fot. 123rf

Nabór wniosków do rundy inwestycyjnej InnoEnergy będzie teraz trwać przez cały rok, aby zapewnić przedsiębiorcom większą elastyczność i skrócić proces wyprowadzania projektu z laboratorium na rynek.

Z żalem informujemy, że 12 lipca 2017 w wieku 80 lat zmarł wieloletni dyrektor Elektrowni Opole – Józef Pękala. Ceremonia pogrzebowa odbyła się 17 lipca o godzinie 12:00 w Kędzierzynie-Koźlu. Józef Pękala – urodzony 19 marca 1937 r. Po liceum w Dynowie ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej (wydział elektryczny, 1959 r.). Przez całe zawodowe życie związany z energetyką. Zaczynał jako robotnik w elektrowni Miechowice. Debiut dyrektorski – elektrownia „Blachownia” (1972 r.). Potem dyrektor „Jaworzna” (1976-79). Od 1979 r. nieprzerwanie w Elektrowni Opole (najpierw jako dyrektor naczelny, a po przekształceniu w spółkę akcyjną w 1991 roku – pierwszą w polskiej energetyce zawodowej – także jako prezes zarządu tej firmy). Odszedł na emeryturę w 2002 roku. Autor i współautor szeregu publikacji z dziedziny energetyki, jak również na temat wpływu elektrowni na środowisko społeczne, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Autor i współautor wielu projektów racjonalizatorskich w energetyce. Przeprowadził restrukturyzację zakładu poprzez przekazanie części działań firmy do pięciu spółek córek. W wyniku tych zmian zapewnił optymalną pracę elektrowni, jak i prowadzenie dalszej budowy.


Ultradźwiękowa regeneracja Ultradźwiękowa Ultradźwiękowa regeneracja regeneracja katalizatorów DeNOx katalizatorów katalizatorów DeNO DeNOx x

Wydłużamy Wydłużamy aktywną aktywną

żywotność żywotność Państwa Państwa katalizatorów katalizatorów

Regeneracja Katalizatorów: Regeneracja Regeneracja Katalizatorów: Katalizatorów: zużytym Przywrócenie Przywrócenie zużytym Przywrócenie zużytym katalizatorom katalizatorom katalizatorom pierwotnego stanu ich ich pierwotnego stanu stanu ich pierwotnego -- Odtworzenie aktywności do - Odtworzenie Odtworzenie aktywności aktywności do do poziomu 90 – 100% wartości ----

poziomu poziomu 90 90 – – 100% 100% wartości wartości wyjściowej wyjściowej wyjściowej Obniżenie konwersji Obniżenie Obniżenie konwersji konwersji SO 2 3 /SO w razie potrzeby /SO w SO 2 3 razie potrzeby potrzeby SO2/SO3 w razie Możliwość wielokrotnej Możliwość Możliwość wielokrotnej wielokrotnej regeneracji regeneracji regeneracji Niezmienione właściwości Niezmienione Niezmienione właściwości właściwości mechaniczne mechaniczne mechaniczne

Bargloyer Weg 12 Bargloyer Bargloyer Weg Weg 12 12 D-27793 Wildeshausen Wildeshausen D-27793 D-27793 Wildeshausen Tel. +49 +49 4431 // 9350-0 9350-0 Tel. Tel. +49 4431 4431 / 9350-0 Fax + 49 4431 / 9350-50 Fax Fax + + 49 49 4431 4431 // 9350-50 9350-50 www.ebinger-kat.com www.ebinger-kat.com www.ebinger-kat.com partner Państwa partner Państwa Państwa partner dla regeneracji regeneracji katalizatora DeNO DeNOx dla dla regeneracji katalizatora katalizatora DeNOxx


Z P O R TA L U

W Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz Grupy PGE powstanie instalacja odazotowania spalin

46 % sprawności netto Tyle pozwoli osiągnąć zastosowanie najnowszych technologii w Elektrowni Opole

Fot. grafika ilustracyjna

Fot. ilustracyjne 123rf

RO Z M A I TO Ś C I

Dzięki realizacji inwestycji o wartości 47,4 mln zł netto bydgoski oddział spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) spełni zaostrzone limity emisyjne wynikające zarówno z Dyrektywy IED (o emisjach przemysłowych), jak i przyszłych tzw. konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać od 2021 roku. Inwestycję zrealizuje firma SBB Energy. Zakres prac wynikający z kontraktu obejmie zabudowę instalacji odazotowania spalin dla dwóch kotłów OP-230 nr 3 i 4. Zastosowana technologia oparta jest na wykorzystaniu reaktorów katalitycznych oraz roztworu wody amoniakalnej jako reagenta. – Jesteśmy świadomi wpływu naszych jednostek wytwórczych na otoczenie, dlatego podejmujemy szerokie działania mające na celu ograniczenie oddziaływania na środowisko – powiedział Sławomir Zawada, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Budowa instalacji odazotowania spalin jest kolejną inwestycją proekologiczną Grupy Kapitałowej PGE, której ambicją jest prowadzenie działalności w sposób zrównoważony, przy zachowaniu wysokich standardów ekologicznych. W ZEC Bydgoszcz rozpoczęła się również rozbudowa instalacji odsiarczania spalin, która zagwarantuje uzyskanie ograniczenia emisji SO2 do wyśrubowanego poziomu 130 mg/m3 i pyłu – poniżej 10 mg/m3 – dodał. Budowa instalacji odazotowania spalin wraz z realizowaną rozbudową instalacji odsiarczania spalin kończą proces dostosowania kotłów OP-230 nr 3 i 4 w ZEC Bydgoszcz do Dyrektywy IED oraz docelowo do limitów wynikających z przyszłych konkluzji BAT. Zgodnie z zapisami podpisanego kontraktu, instalacje odazotowania spalin zostaną przekazane do eksploatacji kolejno w sierpniu 2018 roku (instalacja kotła K4) oraz w listopadzie 2018 roku (instalacja kotła K3). Rozbudowywana instalacja odsiarczania spalin przekazana zostanie do eksploatacji w grudniu 2018 roku.

– W pierwszej fazie „e-Mobility dla miast” uruchomimy sześć szybkich, publicznych stacji ładowania oraz zaoferujemy usługę instalacji i zarządzania wolnymi stacjami ładowania dla klientów flotowych prowadzących swoją działalność biznesową w Łodzi – Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

k i e ru n e k e n e r g e t y k a . p l

Kluczowe porozumienie dla elektromobilności

Rynek elektromobilności nie rozwinie się bez aktywnego wsparcia państwa i dialogu z branżą. Cele są ambitne, bo według rządowych dokumentów, już w 2020 roku po polskich drogach ma jeździć niemal 80 tys. pojazdów elektrycznych (obecnie jest ich niecałe dwa tysiące) i działać ponad 6 tysięcy punktów ładowania (dzisiaj jest ich ok. 150). Z pomocą przychodzi branża, która wskaże administracji kluczowe bariery i najlepsze praktyki rozwoju rynku.

Na zdjęciu wiceminister Michał Kurtyka podpisuje list intencyjny

Ministerstwo Energii i wiodące organizacje branżowe podpisały list intencyjny, którego celem jest inicjowanie i prowadzenie konsultacji branżowych, wymiana wiedzy oraz integracja różnych środowisk zaangażowanych w rozwój elektromobilności i rynku paliw alternatywnych w Polsce. W wyniku współpracy mają zostać wypracowywane najlepsze rozwiązania prawne i organizacyjne, przyczyniające się do szybszego rozwoju rynku. Źródło i fot.: informacja prasowa

PGE Ventures z Fundacją Startup Poland

PGE Ventures nawiązało partnerstwo strategiczne z Fundacją Startup Poland. W ramach współpracy z fundacją, PGE Ventures może liczyć na bieżący monitoring rynku start-upów z różnych branż, udział w specjalistycznych i eksperckich warsztatach oraz spotkaniach, które będą odbywały się w ramach statutowej działalności Startup Poland. Partnerstwo z fundacją jest dla PGE Ventures kluczowe, ponieważ zapewni dostęp do wiedzy na temat start-upów działających w Polsce i powstającego ekosystemu. Fundacja wspiera również przedsiębiorców we współpracy ze startupami, prowadzi dialog z administracją publiczną oraz uczestniczy w konsultacjach projektów legislacyjnych, a także monitoruje, identyfikuje i promuje projekty biznesowe o innowacyjnych cechach opracowywanych przez start-upy prowadzące działalność na polskim rynku. Źródło: informacja prasowa

Źródło: informacja prasowa ECiZ 5/2017 9


T E M AT N U M E R U

I

inwestycje

Energetyczna „polska droga” – Idealnie byłoby, by Unia Europejska, dostrzegając specyfikę naszej energetyki, zaakceptowała „polską drogę” do osiągnięcia wyznaczonych celów. Tym bardziej, że jest ona zgodna z międzynarodowymi normami. A jednocześnie – co niezwykle ważne – nie zagraża stabilności gospodarki – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Warto otwarcie uświadamiać, że Unia Europejska chcąc wyeliminować węgiel, myli cele ze środkami. Deklaruje słuszny cel, który popieramy, czyli ochronę klimatu poprzez ograniczanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, ale jednocześnie nie chce zaakceptować naszej drogi, czyli sposobu, w jaki Polska chce ten cel osiągnąć. Tymczasem, wbrew negatywnym opiniom, Polska od lat znajduje się w pierwszej piątce państw Unii Europejskiej, pod względem poziomu redukcji emisji. Jednocześnie cały czas modernizujemy nasze elektrownie. Na przestrzeni ostatnich 30 lat Polska ograniczyła emisję CO2 w energetyce o 36 procent. Nie możemy zapominać o  wysiłku modernizacyjnym w  zakresie pozostałych emisji. W samym PGE ograniczenie emisji na przestrzeni ostatnich niemal 30 lat w  przypadku związków siarki sięgnęło 94 proc., związków azotu ponad 60 proc., a w przypadku pyłów aż 99 proc. Europa zdaje się tego nie dostrzegać, a był to ogromny wysiłek finansowy, organizacyjny, technologiczny. I  idziemy dalej, bo nowe bloki w elektrowniach, które budujemy, w przypadku CO2 będą emitowały o 25 procent mniej C02 niż te obecnie pracujące.

członkowskiemu Unii, poszanowanie prawa do wolnego wyboru miksu energetycznego oraz technologii.

• Ale polska energetyka opiera się na węglu. I dlatego plan dekarbonizacji energetyki w  Unii Europejskiej wydaje się z  naszej perspektywy nieracjonalny. Posiadając krajowe zasoby surowca, który

Henryk Baranowski prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Fot. PGE S.A.

• Obecnie polska energetyka oparta jest na węglu, jednak Unia stawia wymagania środowiskowe, aby ograniczać to paliwo. Jakie widzi pan kierunki rozwoju dla polskiego sektora energetycznego?

• Pytanie, co dalej? Idealnie byłoby, by Unia Europejska, dostrzegając specyfikę naszej energetyki, zaakceptowała „polską drogę” do osiągnięcia wyznaczonych celów. Tym bardziej, że jest ona zgodna z międzynarodowymi normami. A jednocześnie – co niezwykle ważne – nie zagraża stabilności gospodarki. I nie chodzi tu o jakieś nadzwyczajne oczekiwania naszego kraju, ale o możliwości, by przejść do gospodarki niskoemisyjnej na takich zasadach, które zagwarantują Polsce, jako krajowi

ECiZ 5/2017 11


T E M AT N U M E R U

I inwestycje

w 38-milionowym kraju pozwala utrzymać niezależność energetyczną, nie możemy pozwolić sobie na odchodzenie od energetyki węglowej na rzecz importowanego gazu lub wciąż niestabilnych i drogich odnawialnych źródeł energii. Polscy konsumenci powinni mieć pewność, że zapewnia się im bezpieczne i stabilne dostawy energii po akceptowalnych i przewidywalnych cenach, tym samym przyczyniając się do rozwoju gospodarczego.

• Jak zatem chcemy wypełnić zobowiązania klimatyczne?

– Zmieniający się model biznesu w sektorze sprawia, że największe firmy energetyczne potrzebują nowych źródeł pozyskiwania przychodów i budowania wartości. Z tego powodu poszukiwanie nowych obszarów prowadzenia zyskownej działalności umieściliśmy wśród kluczowych celów zaktualizowanej strategii Grupy PGE do 2020 r. – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

12 ECiZ 5/2017

Fot. PGE S.A.

Konsekwentnie przecież ograniczamy poziom emisyjności naszych aktywów, poprzez modernizacje istniejących jednostek wytwórczych, zwiększenie mocy zainstalowanej oraz podnoszenie ich sprawności. Podejmujemy w PGE tego typu działania, mimo że średni wiek naszych bloków energetycznych i innych elementów instalacji jest najniższy na rynku. Wszystko po to, by spełniać restrykcyjne normy środowiskowe. Polska nie powinna więc ustawać w walce o prawo do samodzielnego kształtowania swojego miksu energetycznego, który uwzględniałby lokalne uwarunkowania gospodarcze i surowcowe. Tylko w ten sposób możemy zapewnić sobie możliwość dalszego rozwoju,

przy jednoczesnej, wielopłaszczyznowej polityce ograniczania emisyjności.

• 28 kwietnia 2017 r. przyjęte zostały tzw. konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP) – jak w ich kontekście wygląda sytuacja PGE? Spodziewaliśmy się ich wprowadzenia od dłuższego czasu. Koszt dostosowania naszych aktywów do nowych, restrykcyjnych norm środowiskowych oszacowaliśmy na ok. 1,8 mld zł. Dysponujemy rozbudowanymi analizami regulacyjnymi i ekonomicznymi, jesteśmy gotowi, żeby ten ambitny plan modernizacyjny zrealizować. Zgodnie z wyliczeniami Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, w ramach sektora energetycznego w Polsce proces inwestycyjny obejmie 25,7 GW i kosztowo będzie się mieścił w  przedziale 9-17 mld zł, z  czego 3-7,6 mld zł w  segmencie wytwarzania konwencjonalnego. Polska energetyka jest jednym z najbardziej znaczących sektorów gospodarki, który będzie musiał się dostosować do tych wytycznych. Jest ich więcej.

• Rozmawiając o przyszłości, nie sposób nie wspomnieć o projekcie „e-Mobility”. Jak ważny jest to temat dla PGE i dlaczego?


T E M AT N U M E R U

Zmieniający się model biznesu w sektorze sprawia, że największe firmy energetyczne potrzebują nowych źródeł pozyskiwania przychodów i budowania wartości. Z tego powodu poszukiwanie nowych obszarów prowadzenia zyskownej działalności umieściliśmy wśród kluczowych celów zaktualizowanej strategii Grupy PGE do 2020 r. Jako PGE jesteśmy zaangażowani w  projekt „e-Mobility dla miast”, oparty na współpracy z samorządami, aktywnie uczestniczymy także w tworzeniu warunków dla rozwoju elektromobilności w  Polsce, jako jeden z  udziałowców spółki ElectroMobility Poland. Każdy z  tych projektów będzie wpływał nie tylko na budowanie wartości Grupy PGE, ale także stanowić będzie realny wkład w pobudzanie rozwoju gospodarczego kraju. Wśród wielu innych rozpatrywanych scenariuszy i opcji szczegółowo przeanalizowaliśmy również łańcuch wartości systemu elektromobilności i uznaliśmy, że PGE powinna wejść komercyjnie na rynek w roli inwestora i operatora infrastruktury ładowania, a także sprzedawcy usługi ładowania. W pierwszej fazie „e-Mobility dla miast” uruchomimy sześć szybkich, publicznych stacji ładowania oraz zaoferujemy usługę instalacji i  zarządzania

I

inwestycje

wolnymi stacjami ładowania dla klientów flotowych prowadzących swoją działalność biznesową w Łodzi. Docelowo takich stacji powstanie kilkaset. Wybraliśmy Łódź, ponieważ jest to największe miasto naszego obszaru dystrybucyjnego, ale także miasto z  dużym potencjałem do rozwoju rynku samochodów elektrycznych, ze względu na jego centralne położenie oraz krzyżujące się węzły komunikacyjne. Współpracę w tym zakresie zainicjowaliśmy również z Krakowem, Rzeszowem i Lublinem.

• Jak będzie wyglądać system zachęt dla posiadaczy samochodów elektrycznych? Przewidzieliśmy m.in. preferencyjne stawki dla klientów korzystających z publicznych stacji ładowania oraz preferencyjne stawki użytkowania wolnych stacji ładowania dla klientów flotowych w pierwszym roku umowy. Chcemy także rozszerzyć ofertę o usługi dodatkowe opracowane wspólnie z producentami samochodów elektrycznych oraz z firmami leasingowymi.

Wbrew negatywnym opiniom, Polska od lat znajduje się w pierwszej piątce państw Unii Europejskiej, pod względem poziomu redukcji emisji

Analiza wytwarzanych dotychczas modeli samochodów elektrycznych oraz tych, których produkcję planuje się wdrożyć, jasno wskazuje, że większość producentów samochodów zdecydowała się na ich zasilanie za pomocą ładowarek, szczególnie tych szybkich, tj. na prąd stały o mocy 50 kW i  więcej. Dlatego wraz z planowanym wzrostem liczby pojazdów elektrycznych w Polsce będzie rozrastała się także infrastruktura ładowania, tworząc nowy perspektywiczny rynek. W  związku z  tym dla planowanego rozwoju rynku motoryzacji elektrycznej w Polsce konieczne jest opracowanie i  wdrożenie opłacalnego dla głównych uczestników tego rynku modelu biznesowego. Jako największy koncern energetyczny w  kraju jesteśmy na dobrej drodze, by taki model – przy współpracy z administracją publiczną – wypracować. Program „e-Mobility” zainicjowany przez PGE wpisuje się również w  cel strategiczny wyznaczony przez Ministerstwo Energii, który nakreśla perspektywę miliona samochodów elektrycznych na polskich drogach w  roku 2025. Ministerstwo Energii pracuje nad tym projektem w ramach Planu Rozwoju Elektromobilności. Inwestycje w elektromobilność wypełniają cele naszej strategii, będąc szansą na rozwój nowych obszarów biznesu i źródeł generowania przychodu. ________________________________________________ Rozmawiał Maciej Szramek, redaktor ECiZ i kierunekenergetyka.pl

ECiZ 5/2017 13

5/2017 Energetyka Cieplna i Zawodowa  
5/2017 Energetyka Cieplna i Zawodowa  
Advertisement