Page 1


Možnosti a špecifiká zamestnávania absolventov rómskej národnosti  

Podiel rómskeho obyvateľstva na celkovom počte nezamestnaných je niekoľkonásobne vyšší, než ich podiel na celkovom počte obyvateľstva. V nie...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you