Page 1

Biuletyn Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj” nr 2/2012

RYBACKA Gazeta Lokalna W NUMERZE: Dotacje od czego zacząć?

Wywiad z przewodniczącym Komitetu LGR „Żabi Kraj”

Kulinarny Atlas Ryb


Rybacka Gazeta Lokalna

SPIS TREŚCI Z kalendarza rybaka

3

Wydarzenia bieżące

4

Wywiad z...

6

Informacja dla rybaków

7

Kulinarny Atlas Ryb

8

Środki unijne

9

Współpraca

12

Czytelnia

13

Polecane imprezy

14

LGR „Żabi Kraj” zaprasza

14

Foto album

16

Redaktor: Marek Żagan Zdjęcia: archiwum LGR „Żabi Kraj” Skład i druk: ul. Cieszyńska 9, 43-430 Skoczów ( 33 853 22 55, * drukarnia@ox.pl www.madarpoligrafia.pl Wydawca:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów ( 33 487 49 55, * biuro@zabikraj.pl

www.zabikraj.pl

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycję w zrównoważone rybołówstwo

2


Rybacka Gazeta Lokalna

Z KALENDARZA RYBAKA

Agnieszka Gabzdyl

Harmonogram prac na stawach w drugim kwartale roku Kwiecień Jest to początek sezonu hodowlanego oraz bardzo pracowitego okresu wykonywania większości prac rybackich. W kwietniu główne prace to:

Ten okres przeznacza się na: - przygotowanie i skompletowanie sprzętu pomocniczego, - zalanie ogrzewalnika wodą (przefiltrowanie) na 2-4 dni przed spodziewanym tarłem ryb, - ocena stopnia„nabrania” tarlaków, dokładne zważenie samic lub hipofyzacja ryb, - zalanie tarlisk ciepłą wodą z ogrzewalnika, - ostrożny odłów tarlaków przy obniżonym poziomie wody po odbytym tarle oraz przeniesienie tarlaków do macierzystych stawów tarlakowych, - stała kontrola rozwoju zapłodnionej ikry na tarlisku, częste pomiary temperatury wody oraz określenie przepuszczalnego terminu wykluwania się wylęgu (larw ryb). 5. Odłów wylęgu i obsadzanie przesadek I: - przygotowanie odpowiedniego i odkażonego sprzętu do odłowu wylęgu, - odłów wylęgu z tarlisk, przeliczenie go oraz transport na przesadki I, - obsadzenie wylęgiem przesadek I wzdłuż całej linii brzegowej stawu oraz jego obserwacja, - sprzedaż nadwyżek wylęgu innym hodowcom. 6. Rozpoczęcie żywienia ryb. 7. Rozpoczęcie nawożenia stawów. 8. Przeprowadzenie odłowów próbnych (kontrolnych): - rozpoczęcie w maju odłowów próbnych możliwie dużej liczby ryb, zwłaszcza z końcem miesiąca przy temperaturze wody powyżej 18°C, - przygotowanie sprzętu połowowego, - odławianie ryb, przeliczanie, ważenie, obliczanie średniej masy oraz przyrostu jednostkowego, a także ocena stanu kondycyjnego i zdrowotnego. 9. Uprawy i obsiewy zimochowów. W maju zimochowy winny być całkowicie osuszone i w II połowie możliwie jest przeprowadzenie upraw i obsiewów dna stawu. 10. Rozpoczęcie koszenia roślinności wodnej. 11. Prowadzenie bieżących notatek (uwag) i zapisów gospodarczych: - temperatury wody, zawartości tlenu, odczynu pH i danych hydrologicznych, - wyników odłowów i obsad stawów letnich, żywienia, nawożenia, dawek leczniczych, połowów kontrolnych i innych,

1. Końcowa opieka nad materiałem obsadowym i innymi rybami w zimochowach. 2. Odłów zimochowów narybkowych i kroczkowych. Prace przygotowawcze do odłowu z kontrolą stawów, narzędzi i sprzętu rybackiego oraz sam odłów ryb. Niezbędne jest zabezpieczenie do odłowu sprawnego odpływu wody wyczyszczonymi rowami. 3. Odłów tarlaków ryb ze stawów tarlakowych i zimochowów. O ostatecznym terminie odłowu tarlaków i selektów w celu rozdzielenia według płci decyduje temperatura wody (do 14°C około połowy kwietnia). Manipulacje z tarlakami trzeba przeprowadzić starannie i ostrożnie. 4. Obsadzenie stawów letnich według opracowanego planu i kolejności odłowu zimochowów. 5. Zabiegi pielęgnacyjne na stawach, w tym: wygrabianie roślinności, nawożenie obornikiem, kontrola mnichów, filtrów, dezynfekcja wapnem, uprawy dna, obsiew poplonów ozimych i jarych. 6. Odchów dodatkowych ryb w gospodarstwie. Maj Maj to dla hodowców ryb jeden z najbardziej pracochłonnych miesięcy roku. W tym czasie wykonuje się m. in.: 1. Kontrola sprawności urządzeń. 2. Przygotowanie tarlisk i ogrzewalnika. Kontynuacja prac porządkowych z kwietnia. 3. Przygotowanie i zalew przesadek I: - za kończenie użytkowania rolniczego (wykoszenie poplonów), - nawiezienie stawu obornikiem w kupkach lub rozrzucenie luzem i wgniecenie go w dno, początek zalewania przesadek pokrywa się praktycznie z początkiem tarła karpia. 4. Przeprowadzenie tarła karpia. Rozpoczyna się go po uzyskaniu temperatury wody co najmniej 1819°C – zwykle po 15 maja i rozciąga się do początku czerwca.

3


Rybacka Gazeta Lokalna - zachowania się ryb, awarii i remontów stawów, urządzeń, wykonywanych upraw i obsiewów.

nawiezienie obornikiem, renowację dna o rowów oraz mnichów i innych urządzeń, - zalewanie stawów na 8-14 dni przed obsadzaniem ryb, - obsadzanie przesadek II narybkiem lipcowym. 6. Odłów przesadek I – po około 4-5 tygodniach chowu. 7. Żywienie ryb. 8. Próbne odłowy ryb (kontrolne): 9. Kontrola i pielęgnacja stawów: - stałe i bieżące kontrolowanie stawów, urządzeń, poziomu wody, obsad ryb oraz także drapieżników, - stała kontrola jakości dopływającej wody i ewentualnych zanieczyszczeń, - koszenie w I połowie czerwca twardej roślinności wynurzonej i natychmiastowe usuwanie z wody, kompostowanie oraz koszenie grobel o rowów. 10. Przygotowanie zimochowów i magazynów – w czerwcu stawy te winny być już całkowicie osuszone i zdezynfekowane, co umożliwia ich rolnicze użytkowanie. Przy braku tarlisk – można je wykorzystać jako tarliska sandacza i suma.

Czerwiec W tym miesiącu występuje szczyt prac hodowlanych na stawach. Przeprowadza się: 1. Tarło karpi (kontynuacja – jeżeli nie odbyło się w końcu maja): - selekcja ikrzyc i mleczaków pod względem dojrzałości gonad (nabrania), - przeniesienie tarlaków ze stawów przedtarłowych lub basenów z ciepłą woda do tarlisk naturalnych lub wylęgarni, - obsadzanie tarlisk kompletami trójkowymi tarlaków (1 samica + 2 samce), - całodobowe dyżury akcji tarłowej do momentu odłowu wylęgu z tarlisk (obserwacja ryb), - odłów tarlaków po odbytym tarle i przeniesienie ich do macierzystych stawów tarlakowych. 2. Odłów wylęgu z tarlisk i obsadzanie przesadek I. 3. Tarło innych ryb (dodatkowych) – najczęściej lina, karasi i suma. 4. Zalew przesadek I – w terminie 7-10 dni przed planowanym obsadzaniem wylęgu. 5. Przygotowanie, zalewanie i obsadzanie przesadek II: - uprzątnięcie zielonej masy roślin, uprawa dna,

Źródło: „Rybactwo stawowe” – J. Guziur, H. Białowąs, W. Milczerzewicz, Hoża Oficyna Wydawnicza, 2003.

WYDARZENIA BIEŻĄCE

Marek Żagan

„Żabi Kraj” na Święcie Pstrąga Kolejnym działaniem w ramach projektu współpracy było realizowane przez partnerską grupę rybacką Bielska Kraina „Święto Pstrąga” w Jaworzu. W niedzielę 3 maja w jaworzańskim Amfiteatrze wczesnym popołudniem przywitania gości, a oficjalnego otwarcia dokonał Prezes LGR Bielska Kraina Pan Zdzisław Bylok. Oprócz atrakcyjnego programu artystycznego dla przybyłych przygotowano szereg atrakcji kulinarnych: pokazy gotowania które prowadził Remigiusz Rączka, pokazy patroszenia i filetowania - Pana Jerzego Erdmańskiego oraz konkurs kulinarny na najlepszy przepis na potrawy z pstrąga. W imprezie brały LGR z południowej Polski zrzeszone w Sieci Południowej.

Targi Agrotravel 2012 W dniach 20-22 kwietnia 2012 roku odbyły się po raz 4 Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „AGROTRAVEL” w Kielcach, którym towarzyszyła Międzynarodowa Konferencja pn. „Perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w Europie”. Krajem partnerskim tegorocznej edycji była Słowacja a regionem partnerskim woj. Warmińsko-Mazurskie. Współorganizatorem targów było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dzięki czemu Lokalne Grupy Rybackie miały możliwość promocji w czasie trwania targów, na specjalnie przygotowanym przez MRiRW stoisku. W targach brało udział ponad 20 LGR-ów z całej Polski. Ogólnie w imprezie wzięło udział ponad 140

4


Rybacka Gazeta Lokalna wystawców. Oprócz naszej chodzącej maskotki „Żaby z Żabiego Kraju” z którą można było zrobić pamiątkowe zdjęcie, na naszym stoisku można było skosztować m.in. kiełbasy z suma afrykańskiego oraz zapoznać się z publikacjami LGR promującymi region objęty LSROR.

Szkolenie pt. „Oś 4 a kobiety aktywne” 14.03.2012 r. odbyło się szkolenie organizowane przez „Żabi Kraj”. Szkolenie skierowane było do kobiet z terenu objętego LSROR. Podczas prezentacji przygotowanych przez pracowników biura LGR, przybliżono możliwości pozyskania środków poprzez „Żabi Kraj” na działania stowarzyszeń (np. KGW) lub kółek zainteresowań. Oprócz tego przedstawiona została rola kobiet w procesie tworzenia i działania Europejskiego Funduszu Rybackiego. W drugiej części szkolenia do aktywnej formy wypoczynku zachęcał gości Pan Zbigniew Jaworski

Projekt współpracy 2012 Pierwsze wyjazdy studyjne z LGR „Żabi Kraj” już w maju 2012 r. Zapraszamy na strony WSPÓŁPRACA, tam znajdą państwo więcej szczegółów. Węgry, Niemcy i Gdynia to miejsca które na pewno odwiedzimy w tym roku. W ramach projektu współpracy „Żabi Kraj” zorganizował już 2 szkolenia pt. „Organizacje pozarządowe w praktyce” oraz „Sprzedaż bezpośrednia i marginalna ryb – zasady funkcjonowania” w których brało udział ponad 120 uczestników z 12 Lokalnych Grup Rybackich Polski południowej realizujących projekt współpracy.

IX Forum Rolnicze Podbeskidzia w Międzyświeciu już za nami 10 marca 2012 roku odbyło się IX Forum Rolnicze Podbeskidzia w Zespole Szkół Rolniczych w Międzyświeciu. Oprócz licznie przybyłych rolników z powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego w forum wzięli udział m.in. Jarosław Kalinowski – obecnie eurodeputowany, były minister rolnictwa, Roman Włodarz – prezes Śląskiej Izby Rolniczej oraz przedstawiciele władz samorządowych Podbeskidzia. Podczas forum swoje stoiska prezentowały instytucje związane z rolnictwem oraz funduszami unijnymi. Występy artystyczne przygotowały panie z KGW wraz z uczniami szkoły w Międzyświeciu. LGR „Żabi Kraj” również brała udział w spotkaniu prezentując i omawiając możliwości pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rybackiego, dla rybaków i rolników z terenu objętego LSROR.

Nowy Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj’’ Nowym Prezesem Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj” w dniu 09.03.2012 r. został Pan Krzysztof Szymura. Pan Stanisław Gabzdyl objął funkcję Członka Zarządu. Funkcję Wiceprezesa objął Pan Mirosław Duda. Pan Stanisławowi serdecznie dziękujemy za wkład pracy i doświadczenia w rozwój LGR „Żabi Kraj”. Gratulujemy nowym władzom i życzymy powodzenia w realizacji wszelkich podejmowanych działań!

LGR „Żabi Kraj” z pierwszą wizytą w Kemnath W dniach 30-31 stycznia 2011 przedstawiciele LGR „Żabi Kraj” przebywali z wizytą u Związku Rybaków „Erlebnis Fisch” w Kemnath (Bawaria, Niemcy). Miasteczko to położone jest w „Krainie Tysiąca Jezior”, niezwykle malowniczej krainie geograficznej związanej od zawsze z hodowlą ryb a w szczególności Karpia. Celem wizyty było nawiązanie współpracy z naszymi zachodnimi sąsiadami. W Kemnath zostaliśmy przyjęci przez prezesa miejscowego Związku Rybackiego p. Hansa Kluppa. Podczas spotkania określono założenia wspólnych projektów współpracy w najbliższym czasie. W ramach przyszłych wspólnych projektów planowane są m.in. wyjazdy studyjne, uczestnictwa w imprezach organizowanych przez LGR, wspólne projekty promocyjne, szkolenia, konferencje. Na rok 2012 zaplanowana została wizyta studyjna Lokalnych Grup Rybackich Polski Południowej właśnie w regionie Oberpfalz, na terenie którego znajduje się ponad 4100 stawów.

5


Rybacka Gazeta Lokalna

WYWIAD z... rozmowa z W. Bazgierem – przewodniczącym Komitetu LGR „Żabi Kraj” Na czym polega praca Komitetu? Jak wygląda procedura wyboru projektów? Komitet przeprowadza ocenę zgodności złożonych wniosków-projektów z LSROR oraz ich ocenę i wybór o dofinansowanie operacji jak również odpowiedzialny jest za rozpatrywanie odwołań od wyników swoich ocen. Po każdym naborze wniosków w terminie do 20 dni Komitet spotyka się na posiedzeniu na którym każdy złożony wniosek jest przedstawiany przez prowadzącego posiedzenie, a następnie członkowie Komitetu mogą wypowiadać się na temat wniosku. Po przeprowadzonej dyskusji wniosek podawany jest indywidualnej ocenie członka Komitetu pod względem zgodności z LSROR oraz oceniany jest zgodnie z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez nasze Stowarzyszenie. W ocenie wniosku nie może brać udział członek Komitetu, który jest w koligacji rodzinnej lub zależności służbowej do wnioskodawcy. Każda ocena wniosku jest sumą średnich ocen z danego kryterium wszystkich członków biorących udział w ocenie. Po omówieniu i ocenie każdego wniosku złożonego do konkursu sporządza się listę ocenionych operacji, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny. Lista ta jest podawana do wiadomości wnioskodawców, którzy mogą wnieść odwołanie w terminie 7 dni od otrzymanej oceny swoich wniosków. Po złożeniu odwołań Komitet spotyka się ponownie. Ponownie poddawane są ocenie wnioski od których wpłynęło odwołanie. Następnie ostatecznie komitet zatwierdza listę ocenionych operacji, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny i posiadanych środków finansowych oraz wniosków zgodnych i niezgodnych LSROR. Kto może być członkiem Komitetu? W skład Komitet wchodzi 18 osób, zgodnie z uchwalonym statutem Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj” wybierany jest on poprzez głosowanie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Każda wybrana osoba musi być członkiem Stowarzyszenia. Jednocześnie połowa osób musi być uprawniona do rybactwa lub

związana z rybactwem zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009r. Przy wyborze Komitetu brano również pod uwagę reprezentatywność każdej grupy społecznej, gdyż wiązało się to z dodatkowymi punktami przy wyborze Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) naszego Stowarzyszenia. Tak więc w skład Komitetu weszły co najmniej: jeden mieszkaniec każdej gminy wchodzącej w skład LGR, trzech przedstawicieli podmiotów sektora publicznego, trzech przedstawicieli podmiotów sektora społecznego, trzech przedstawicieli podmiotów sektora gospodarczego, 75 % składu komitetu stanowią osoby zameldowane na pobyt stały na obszarze objętym LSROR, 2 osoby poniżej 30 roku życia i 2 kobiety. Tak więc wybór składu był dosyć kłopotliwy, ale takie wygórowane wymagania tworzone są przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Za nami pierwsze konkursy. Jak Pan ocenia pracę Komitetu? Skład komitet jest mieszanką osób z różnych sektorów: rybackiego, publicznego i społecznego o różnych poglądach i wyrażających swoje opinie. Zróżnicowanie Komitetu ma dobre strony przy dyskusji na temat złożonych wniosków. Duże znaczenie w poglądach i ocenie ma też duża ilość osób z sektora rybackiego w Komitecie. Na szczęście każda dyskusja i ocena wniosków przebiega dosyć sprawnie. Jednocześnie dobrym rozwiązaniem jest suma średnich ocen z danego kryterium członków Komitetu, stwarza to sprawiedliwą ocenę końcową wniosku, która nie jest uzależniona od oceny pojedynczego członka Komitetu. Ogólnie patrząc na przebieg wszystkim spotkań i przeprowadzonych ocen jestem zadowolony z pracy członków Komitetu. Czy sektor rybacki dobrze wykorzystuje przyznane środki finansowe? Po pierwszych złożonych wnioskach można stwierdzić, że sektor rybacki nie ma pomysłu jak wykorzystać przyznane środki finansowe dla naszej LGR. Od samego początku przy two-

6


Rybacka Gazeta Lokalna rzeniu LSROR było jasno powiedziane że Oś 4 PO Ryby nie jest przeznaczona na produkcję i przetwórstwo ryb, tylko na działania towarzyszące rybactwu takim jak agroturystyka, wypoczynek, gastronomia i działalność towarzysząca mieszkańcom naszego obszaru. W obecnym czasie znajdziemy jeszcze rybaków, którzy uważają że otrzymane środki przez naszą LGR mogą być przydzielone na produkcję rybną. Jedynie garstka osób związanych z rybactwem skorzystała ze środków otrzymanych przez LGR „Żabi Kraj”. Największym problem wśród sektora rybackiego jest ślepe zapatrzenie tylko w produkcję rybną. Każdy rybak z naszego obszaru mając takie możliwości jakie dają otrzymane

środki finansowe przez naszą LGR musi je wykorzystać i równolegle zróżnicować swoje dochody poprzez częściową zmianą kierunku przychodu we własnym gospodarstwie. Pamiętać należy przy tym, że dochodowość produkcji rybnej jest zależna od sytuacji na rynku, a także chorób jakie dotykają ryby. Czy sektor rybacki wykorzysta ten zastrzyk finansowy, czas pokaże ile i jakie wnioski zostaną złożone przez rybaków. Mam nadzieję, że w najbliższych konkursach rybacy pokażą swoją siłę pomysłów. Dziękuję za rozmowę. Z przewodniczącym W. Bazgierem rozmawiała Żaba z Żabiego Kraju

INFORMACJA DLA RYBAKÓW

Marek Żagan

W dniu 25 kwietnia 2012 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Dokument ten został opracowany przy udziale szerokiego grona ekspertów oraz w oparciu o wyniki konsultacji społecznych i międzyresortowych oraz wyniki niezależnych ocen. Jest to jedna z dziewięciu zintegrowanych strategii rozwoju, które będą stanowiły podstawowe instrumenty realizacji aktualizowanej Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2020 r. oraz Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 r. Strategia będzie realizowana w latach 2012-2020, a głównym celem działań w niej zaprojektowanych jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju. Cel główny oraz cele szczegółowe zostały zaprojektowane pod kątem wykorzystania potencjałów i znoszenia barier rozwojowych, w oparciu o pięć kluczowych zagadnień, tj. kapitał ludzki, jakość życia, bezpieczeństwo, konkurencyjność i środowisko. Strategia posłuży m.in. do ukierunkowania wsparcia w ramach polityk UE, w tym Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020. Przedstawiona w strategii koncepcja opiera się na zasadzie zrównoważonego rozwoju oraz wielofunkcyjności obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa. Przyjęta przez Radę Ministrów wersja Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa zostanie zamieszczona na stronie MRiRW niezwłocznie po podpisaniu Uchwały przez Prezesa Rady Ministrów. Źródło: www.minrol.gov.pl

7


Rybacka Gazeta Lokalna

KULINARNY ATLAS RYB

Jerzy Erdmański

SANDACZ W PORACH

Składniki: Pory Masło Olej Curry

TATAR Z SANDACZA

Składniki: Kiszony ogórek Cebula Pieprz Maggi Olej Sól Sposób przyrządzania: Filety bez ości zmielić maszynką do mielenia mięsa, używając sitka o dużych otworach. Skroić drobno cebulę i ogórki. Ogórki odcisnąć. Mięso wraz z dodatkami wymieszać, przyprawić i dodać olej. Imbir Pieprz Vegeta Sól Mąka

Sposób przyrządzania: Sandacza sfiletować, pokroić na kawałki, posolić. Po około godzinie obtoczyć kawałki Sandacza w mące i usmażyć lekko na oleju. Do rondla dodać mało, olej, pokrojone w plastry pory, przyprawić. Dusić pod przykryciem do miękkości. Do naczynia żaroodpornego ułożyć usmażone kawałki ryby, przykryć uduszonymi porami i zapiekać w piekarniku 45 min w temperaturze 150 oC. Pieprz, Natka pietruszki, Jajko, Olej, Bułka tarta, Kieliszek koniaku

SUM EUROPEJSKI FASZEROWANY

Składniki: grzyby świeże lub mrożone (mogą być pieczarki), Sól,

SUM EUROPEJSKI W DZWONKACH

Sposób przyrządzania: Z suma wyciąć kręgosłup wraz z żebrami, nie przecinając grzbietu. Sum rozłoży się w formie otwartej książki. Przyprawić solą i pieprzem. Na patelni podsmażyć na oleju cebulę wraz z grzybami, przyprawić solą i pieprzem. Dodać posiekaną natkę pietruszki. Po ostygnięciu dodać bułkę tartą, jajko i koniak. Wymieszać. Masę włożyć do rozłożonego suma, następnie zamknąć suma jak książkę i ułożyć w naczyniu żaroodpornym w piekarniku. Piec w temperaturze 200 stopni około godziny. Podawać w naczyniu w którym się piekł. Składniki: Sól, Pieprz, Czosnek granulowany, Sos sojowy, olej

8

Sposób przyrządzania: Suma pokroić na dzwonki. Dzwonki przyprawić i skropić sosem sojowym. Odstawić na około 2 godziny. Następnie dzwonki ułożyć w żaroodpornym naczyniu przesmarowanym olejem. Piec w piekarniku około pół godziny.


Rybacka Gazeta Lokalna

ŚRODKI UNIJNE

Dorota Bathelt Nowe nabory wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” pragnie poinformować, iż 9 marca 2012 r. ogłosiła konkursy w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa dla operacji polegających na: 1. „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – sektor publiczny, gospodarczy i społeczny 2. „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” – sektor publiczny, gospodarczy i społeczny. Wnioski można składać do 13 kwietnia 2012 r. w biurze Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj” ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów II piętro pokój nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wszystkie niezbędne informacje na temat konkursów wraz z aktualnymi wzorami wniosków o dofinansowanie i załącznikami są zamieszczone na stronie internetowej www.zabikraj.pl w zakładce Realizacja LSROR, pod zakładce Aktualne konkursy.

Pierwsze umowy podpisane !!! 17 lutego 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach nastąpiło podpisanie pierwszej umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Szczęśliwym wnioskodawcą był Piotr Hansel. Wniosek został złożony w siedzibie naszej Lokalnej Grupy Rybackiej „Żabi Kraj” w dniu 29.07.2011 roku. W sierpniu Komitet Stowarzyszenia dokonał wyboru projektu do dofinansowania. Następnie dokumentacja została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, gdzie przeprowadzono weryfikację wniosku. Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji zaproszono Pana Piotra Hansla na podpisanie umowy. Pan Piotr Hansel złożył wniosek o dofinansowanie operacji pt. „Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia łowiska dla wędkarzy oraz stawu rekreacyjnego na terenie gospodarstwa rybackiego” w ramach środka „Restrukturyzacja i re

9


Rybacka Gazeta Lokalna orientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”. Operacja będzie realizowana na terenie miejscowości Bąków. Celem projektu jest reorientacja dotychczasowej działalności rybackiej i stworzenie dodatkowego źródła dochodu poprzez zakup wyposażenia łowiska dla wędkarzy oraz stawu rekreacyjnego. W ramach realizacji operacji wnioskodawca zakupi wyposażenie niezbędne do prowadzenia na terenie gospodarstwa rybackiego łowiska dla wędkarzy oraz stawu rekreacyjnego. Panu Piotrowi gratulujemy, a pozostałym beneficjentom, którzy złożyli wnioski za naszym pośrednictwem życzymy szybkiego podpisywania umów.

Kolejne podpisane umowy w ramach środka 4.1 1 marca 2012 r. umowę o dofinansowanie podpisał Pan Jerzy Hławiczka, który złożył wniosek o dofinansowanie operacji pt. „Remont i odbudowa zabytkowego dworu w Jarząbkowicach wpisanego do rejestru zabytków w celu zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności gminy Pawłowice” w ramach środka „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”. Operacja będzie realizowana na terenie miejscowości Jarząbkowice. W ramach realizacji operacji wnioskodawca wykona przebudowę dachu dworu, wymieni stolarkę okienną i drzwiową, wykona tynki zewnętrzne oraz instalację grzewczą wewnątrz budynku. 2 marca 2012 r. dwie umowy o dofinansowanie podpisała Gmina Zebrzydowice. Pierwsza umowa została podpisana na realizację operacji pt. „Remont Domu Ludowego w Kaczycach” w ramach środka „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”. Operacja będzie realizowana na terenie miejscowości Kaczyce. W ramach realizacji operacji zostanie wykonana elewacja budynku, stolarka okienna i drzwiowa, wymiana grzejników oraz instalacje: technologiczna, gazowa i elektryczna kotłowni. Ponadto wykonany zostanie remont dachu, kuchni, posadzek, sanitariatów, szatni, parkietów, pomieszczeń dla kółka wędkarskiego. Wykonane zostaną również roboty malarskie oraz zostanie zakupione zostanie wyposażenie: stoły, krzesła i szafy do kuchni. Druga umowa została podpisana na realizację operacji pt. „Remont linii brzegowej stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach” w ramach środka „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”. Operacja będzie realizowana na terenie Zebrzydowic. W ramach realizacji operacji zostanie wykonane umocnienie brzegu gabionami z kamienia naturalnego na skarpach, wykoszenie skarp, wyczyszczenie rowu opaskowego, uporządkowanie terenu oraz zakup i montaż tablic ekologicznych.

Realizacja pierwszej operacji W styczniu 2012 r. w Bąkowie, mimo braku podpisania umowy o dofinansowanie, Gmina Strumień rozpoczęła realizację operacji pt. „Modernizacja sali widowiskowej przy OSP w Bąkowie”. W zakresie prac są m.in.: prace rozbiórkowe, wykonanie instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana i ocieplenie pokrycia dachowego, wymiana kotłowni, izolacja ścian oraz roboty wykończeniowe, kanalizacja deszczowa oraz zakupione zostanie wyposażenie kuchenne. Zostaną również zbudowane schody zewnętrzne na pierwsze piętro budynku, gdzie również będzie zmodernizowane pomieszczenie dla strażaków. Ponadto wokół budynku powstanie parking, place manewrowe, chodniki, ławeczki.

10


Rybacka Gazeta Lokalna

Źródło: Gmina Strumień

11


Rybacka Gazeta Lokalna

Praktyczne rady dla beneficjentów DOTACJE – OD CZEGO ZACZĄĆ! Krok 1 W przypadku pozyskania dotacji należy rozpocząć od określenia: 1. przedmiotu operacji – co chcemy zrealizować, 2. wnioskodawcy – np. mikroprzedsiębiorstwo, osoba fizyczna, rybak, 3. miejsca realizacji operacji – gmina, miejscowość, 4. terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji – miesiąc / rok, 5. katalogu zakupów potrzebnych do zrealizowania planowanej operacji. Krok 2 Udać się do najbliższego punktu konsultacyjnego w gminie lub do Biura LGR „Żabi Kraj” w Skoczowie, w celu omówienia operacji z doradcą. Informacje dot. punktów konsultacyjnych zamieszczone są na stronie internetowej www.zabikraj.pl w zakładce Realizacja LSROR, podzakładce Punkty konsultacyjne. Krok 3 Wypełnić aktualny wzór wniosku o dofinansowanie oraz niezbędne załączniki, które należy dołączyć do wniosku. Krok 4 Złożyć wniosek w Biurze Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj” w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie zamieszczone na stronie internetowej www.zabikraj.pl w zakładce Realizacja LSROR, podzakładce Aktualne konkursy.

12


TELNI ZY

Joanna Strządała

j „Żabi Kra

L

GR

A

CZYTELNIA

C

Rybacka Gazeta Lokalna

Od grudnia ubiegłego roku funkcjonuje Czytelnia Stowarzyszenia. Od czasu otwarcia w czytelni przybyło woluminów. Zwróciliśmy się do poszczególnych Gmin należących do naszego Stowarzyszenia z prośbą o przekazanie nam wydawanych przez nich publikacji. Prośba spotkała się z szerokim odzewem i w czytelni można zapoznać się z publikacjami z prawie całego obszaru „Żabiego Kraju”. Są to różnego typu publikacje, broszury, mapy prezentujące zarówno tereny gmin jak i obszary, z którymi gminy współpracują. Wiele publikacji powstało w wyniku realizacji projektów ze środków pozyskiwanych z różnych funduszy europejskich. Pozwala to zapoznać się z różnorodnymi możliwościami pozyskania środków unijnych. Szczególne miejsce w naszej czytelni zajmuje publikacja wydana przez nasze Stowarzyszenie ”Akwakultura, rybactwo i turystyka w Żabim Kraju”. Jest to pozycja ciesząca się zainteresowaniem odwiedzających. W czytelni oprócz działu związanego z obszarem LGR szeroko rozbudowany został dział „ROLNICTWO RYBACTWO RYBÓWSTWO” szczególnie staramy się uzupełniać ofertę o pozycje dotyczące rybactwa śródlądowego. Wiele pozycji pozyskaliśmy z Instytutu Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna. Wśród licznych pozycji posiadamy także pozycje dotyczące ryb słodkowodnych promowanych w filmach wyprodukowanych w ramach Kulinarnego Atlasu Ryb. W grudniu i styczniu zaprezentowany był odcinek dotyczy karpia, a w lutym i marcu dotyczący suma afrykańskiego. W naszej czytelni można znaleźć literaturę na ich temat miedzy innymi Poradnik hodowcy Ryszarda Wojda pod tytułem: „KARP. Chów i hodowla”, czy książka Jerzego Adamek „SUM AFRYKAŃSKI Technologia chowu”. Godną uwagi pozycją w naszej czytelni jest książka „KOMPENDIUM PRAWA RYBACKIEGO” Wojciecha Radeckiego. Jest to lektura skierowana zgodnie ze słowami autora miedzy innymi do „- rybaków, inaczej mówiąc uprawnionych do rybactwa, zarówno w wodach stojących i stawach, jak i wodach płynących, - wędkarzy i kuszników podwodnych.” W publikacji omówione są informacje o prawie rybackim wraz z tekstami lub wyciągami z tekstów najważniejszych ustaw. Czytelnia jest otwarta w godzinach pracy biura, oprócz książek dostępne są nadal aktualne i archiwalne czasopisma związane z rybactwem i pozyskiwaniem środków unijnych.

13


Rybacka Gazeta Lokalna

POLECANE IMPREZY

Marek Żagan

12. MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI „W STRONĘ SŁOŃCA” OPOLE (RYNEK) 18-20 maja 2012 r. W dniach 18-20 maja 2012 r. na Rynku w Opolu odbędą się 12. Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę Słońca”, na które serdecznie zapraszamy w związku z licznymi atrakcjami rybackimi i nie tylko. Naszą główną atrakcją będzie wioska rybacka oraz gotowanie ogromnej zupy karpiowej (niedziela). Zupę ugotuje Pan dr Grzegorz Russak, a honorowymi gośćmi będą współpracujące z nami Lokalne Grupy Rybackie z terenu Polski Południowej. Źródło: LGR Opolszczyzna

II TARGI EKOLOGIA DLA RODZINY „ECOFAMILY” KIELCE (na terenie Targów Kielce) 18-20 maja 2012 r. II Targi Ekologia dla Rodziny „EcoFamily” odbędą się 18-20 maja 2012 na terenie Targów Kielce w Kielcach. Jest to największe w Polsce spotkania entuzjastów ekologii i rozwiązań wpływających na poprawę jakości życia codziennego. Gromadzą producentów, dystrybutorów, odbiorców produktów ekologicznych, produkowanych w oparciu o naturalne surowce, organicznych, a także tych, wytwarzanych zgodnie z tradycyjnymi recepturami regionalnymi. Ekspozycji towarzyszą warsztaty, seminaria, pokazy i degustacje. Propagowane będą idee sprawiedliwego handlu, recyklingu, zdrowego żywienia, mody ekologicznej, akcje edukacyjne i konkursy.Zapraszamy do zawarcia nowych kontaktów i zebrania informacji o bogatej ofercie! Źródło: www.targikielce.pl

STOWARZYSZENIE LGR „ŻABI KRAJ” ZAPRASZA RAJD ROWEROWY Aktywna forma wypoczynku w „Żabim Kraju”? Serdecznie zapraszamy na RAJD ROWEROWY, który wystartuje w Chybiu, a jego malownicza trasa poprowadzi przez sąsiadujące gminy. Szczegóły dotyczące rajdu rowerowego już wkrótce na: www.zabikraj.pl

Start: CHYBIE 26.05.2012 r.

14


Rybacka Gazeta Lokalna

CYKL KONKURSÓW WĘDKARSKICH

PAWŁOWICE 13.05.2012 r.

CHYBIE 19.05.2012 r.

STRUMIEŃ 20.05.2012 r.

DĘBOWIEC 25.05.2012 r.

LGR „Żabi Kraj” Zaprasza na

Zawody Wędkarskie z Okazji Dnia Dziecka

Serdecznie zapraszamy w szczególności młodych adeptów wędkarstwa do udziału w konkursach wędkarskich, organizowanych w każdej z 7 gmin należących do LGR „Żabi Kraj”

dnia 28.05.2011 miejsce:

Amfiteatr Zebrzydowice staw Młyńszczok

Program imprezy: - godz. 8:00 - otwarcie zawodów przywitanie zawodników i rejestracja - godz. 8:30 - losowanie stanowisk - godz. 9:00 -11:00 - zawody - godz. 11:30 - 12:00 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród - godz. 13:00 - zakończenie zawodów Serdecznie zapraszamy!

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo

ZEBRZYDOWICE 02.06.2012 r.

SKOCZÓW 03.06.2012 r.

Regulamin i szczegóły dotyczące poszczególnych konkursów znajdą Państwo już wkrótce na www.zabikraj.pl

FOTO ALBUM

GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 03.06.2012 r.

(okładka i str. 16)

1. Figura karpia.Pierwsza wizyta w ramach współpracy w bawarskiej miejscowości Kemnath położonej w Krainie Tysiąca Stawów – styczeń 2012 r. (okładka) 2. Muzeum Rybactwa w Kemnath – styczeń 2012 r. 3. „Karp po Ochabsku” – styczeń 2012 r. 4. Promocja LGR „Żabi Kraj” podczas spotkania z tradycją Ochaby – styczeń 2012 r. 5. Podpisanie umowy na zdjęciu Prezes Stowarzyszenia LGR Pan Krzysztof Szymura 6. Maskotka „Żabiego Kraju” na stoisku podczas Targów „Carp Festival” w Zabrzu – marzec 2012 r. 7. Promocja LGR „Żabi Kraj” na Targach „Połowy i Łowy” w Zabrzu – marzec 2012 r. 8. Forum rolnicze w Międzyświeciu – marzec 2012 r. 9. Aktywne formy wypoczynku prezentacja Nordic Walking Klub „Włóczykije”, szkolenie „Oś 4 a kobiety aktywne” – marzec 2012 r. 10. 11. Carving czyli jak oryginalnie przystroić stół, szkolenie „Oś 4 a kobiety aktywne”

15


Rybacka Gazeta Lokalna

FOTO ALBUM

3

2

6

5

4

9 8

7

11

10

16

Rybacka Gazeta Lokalna 2/2012  
Rybacka Gazeta Lokalna 2/2012  

Numer drugi RGL, zapraszamy do lektury

Advertisement