Page 1

DIPLOMNÍ PROJEKT - ČÁST 2 PRAHA - MALOVANKA MAREK SMOLKA ATELIÉR JANA JEHLÍKA LS 13/14 FA ČVUT


OBSAH _

ČÁST 1 - VEŘEJNÉ PROSTORY PRAHY 6

(diplomní seminář)

ČÁST 2 - MALOVANKA

(diplomní projekt)

86

_ VÝBĚR TÉMATU A LOKALITY

MĚŘÍTKO - 1:25 000

_ OBSAH

3

_ ZADÁNÍ

4

_ PROHLÁŠENÍ DIPLOMANTA

5

_ ANALÝZY ÚZEMÍ _

91 109

M - 1:5000

_ Problémový výkres

111 112 113 114 116 120 126 132 138

_ NÁVRH _ Širší vztahy _ M - 1:5000 _ Koncept _ M - 1:2000

_ ÚVOD

6

_ Představení Prahy 6

_ Urbanistická studie _ M - 1:2000 _ Řešená území _ Nad Kajetánkou

_ HISTORIE

13

_ Blok Malovanka _ Křížení Malovanka

_ MORFOLOGIE

20

_ URBÁNNÍ STRUKTURY

26

_ Park Královka

_ NÁVRH VEŘEJNÉHO PROSTORU _

_ Katalog urbáních struktur a jejich veřejných prostorů

_ Koncepce veřejných prostorů a zeleně

_ Přehled urbánních struktur

_ NÁMĚSTÍ MALOVANKA

M - 1:200

_ PARK MALOVANKA

_ TYPOLOGIE VEŘEJNÝCH PROSTORŮ _ Ulice _ Náměstí _ Park

50 52 56 62

_ ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ _ OSAZOVACÍ PLÁN _ M - 1:200

- MODUL ZKA _ M - 1:200

162

_ KATALOG: _ POVRCHŮ

_ SOUTISK

70

_ MOBILIÁŘE

_ ZÁVĚR

72

_ ROSTLINNÉHO MATERIÁLU

_ DROBNÉ ARCHITEKTURY _DETAIL

_ INSPIRAČNÍ ZDROJE

143 144 152 154

167 168 170 173 176

75 _ ZÁVĚR

178

_ PODĚKOVÁNÍ

179

_ ZDROJE

181

83


84


85


VÝBĚR TÉMATU A LOKALITY

86


TÉMA A LOKALITA _ M - 1 : 25 000

Většina městských části či jednotlivých ucelených lokalit má tendenci se vztahovat k ústřednímu veřejnému prostoru, kterým je náměstí nebo park. Jde například o Vítězné náměstí pro Dejvice, Macharovo náměstí pro Ořechovku nebo náměstí Před Bateriemi pro Střešovice. Přestože je Břevnov velmi ucelenou lokalitou a městskou částí, žádné takové lokální centrum nemá. Jeho centrem je linie v podobě ulice Bělohorské. Domnívám se, že takto velké území s převažující rezidenční funkcí, by si své lokální centrum v podobě náměstí rovněž zasloužilo.

BŘEVNOV ?

DEJVICE HANSPAULKA

VOKOVICE STŘEŠOVICE

PETŘINY

OŘECHOVKA

BUBENEČ

RUZYNĚ

NÁMĚSTÍ V NÁZVU NÁMĚSTÍ V NÁZVU - NEFUNGČNÍ NÁMĚSTÍ BEZ NÁZVU OBJEKTY NEVEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÝ PROSTOR PROSTOR NESE OFICIÁLNÍ NÁZEV “NÁMĚSTÍ”

PROSTOR NESE NÁZEV “NÁMĚSTÍ”, ALE NECHOVÁ SE TAK

PROSTOR SE CHOVÁ JAKO NÁMĚSTÍ, ALE NEJMENUJE SE TAK

HRANICE PRAHY 6

87


TÉMA A LOKALITA _ M - 1 : 10 000

Přestože byl Břevnov povýšen na město již v roce 1907, v jeho urbanistické struktuře není žádný centrální prostor, který by mohl plnit úlohu náměstí. Jádrem původní středověké vesnice, vzniklé nedaleko benediktýnského kláštera s kostelem sv. Markéty, byla náves v místě dnešní ulice Břevnovská. Toto místo se nazývalo Malé náměstí a bylo obklopeno menšími jednopatrovými domy. Od roku 1947 neslo toto místo název Břevnovská, podle ulice tudy procházející. V 70. letech však došlo k nešetrné demolici při výstavbě sídliště Obušek. Místo, jenž nese ve svém názvu slovo náměstí, je Kutnaurovo náměstí v ústí ulice Vodňanského do ulice Bělohorská. Zde se o náměstí, plnící svou funkci veřejného prostranství, nejedná. Podobných menší prostorů na křížení ulic má Břevnov několik. Žádné však s potenciálem stát se významnějším lokálním centrem. V katastru Břevnova se ještě nachází náměstí Heyrovského. To je ale situováno na Petřinách a fakticky, místně a funkčně připadá jim, nikoli Břevnovu. Roli lokálního centra pro Břevnov by mohl hrát Břevnovský klášter a jemu přilehlý park. Tento prostor je ale příliš oddělen od urbánní struktury Břevnova, nenabízí žádné služby a je tedy spíše rekreačním parkem s kulturní dominantou než živým městským centrem.

Historicky byl Břevnov jedna z vesnic na cestě ze západních Čech do Prahy. Tato cesta byla lemována usedlostmi jako je Malovanka, Petynka, Kajetánka a další. Pražský hrad byl tedy s Břevnovem spojen už od dávných dob, a to dnešní ulicí Bělohorská.

Území MALOVANKA tedy nese velký potenciál korálku navlečeného na niti Bělohorské ulice, který by se mohl stát významným lokálním centrem pro Břevnov. Zároveň má toto centrum, potenciál plnit roli propojení, a to mezi Břevnovem, Střešovicemi, Strahovem a Pražským Hradem.

Bělohorská plní roli živého městského bulváru, ulice s tramvajovou tratí a významným stromořadím Jírovců. Parter domů je obchodní, velmi různorodý a nabízí okolní rezidenční čtvrti většinu potřebných služeb každodenního charakteru. Hlavní dopravní ruch vede ulicí Patočkova, což živosti Bělohorské velmi napomáhá. Nikoliv názvem, ale spíše prostorově a funkčně, začíná ulice Bělohorská u Břevnovského kláštera, kde se hlavní dopravní zátěž odděluje do ulice Patočkova. Druhý konec, opět faktický, nikoliv názvem, je na styku s ulicí Pod Královkou, před hotelem Pyramida. Zde se živý městský bulvár otvírá do neurčitého, neuzavřeného a příliš nedefinovaného prostoru, který není příliš využíván. Bělohorská dále míří až k významnému místu Pohořelec, mezi nímž a místem faktického konce Bělohorské se nachází zajímavé území dnes však zanedbané a nevyužité. Břevnovká náves (Malé náměstí) 1925 - foto Ladislav Šiška

Břevnovká náves (Malé náměstí) 1977 - foto p. Valterov8

PETŘINY ŠLEJFERKA PETYNKA KAJETÁNKA

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER

BŘEVNOVSKÁ

Á

RSK

HO

O BĚL

MALÉ NÁMĚSTÍ

POD KRÁLOVKOU

PATOČKOVA

HEYROVKÉHO NÁMĚSTÍ

PRAŽSKÝ HRAD

MALOVANKA

VYPICH MALÝ VATYKÁN

KUTNAUEROVO NÁMĚSTÍ

88

MALOVANKA


TÉMA A LOKALITA _ M - 1 : 10 000

Lokalita Malovanka se nachází na pomezí Strahova, Střešovic, Pohořelce, na území Břevnova. Protínají jí dvě významné dopravní tepny, a to ulice Bělohorská a Patočkova a její urbánní prostředí je z velké části poničené ne ústrojnými dopravními stavbami Městského okruhu: vyústěním tunelů Strahovského a Blanka a příslušejících objektů a terénních úprav. Cílem diplomního projektu je nalézt řešení, které vhodně doplní stávající urbánní struktury, vytvoří funkční veřejné prostory a navrátí této lokalitě městskost a obytnost. To vše samozřejmě při respektování technických limitů a požadavků již realizovaných staveb.

Úkolem je prostorově i funkčně scelit a propojit bariérami rozdělenou část města a vybavit ji kvalitními veřejnými prostory, které budou účelnou a žádoucí infrastrukturou dané lokality. Je třeba proto nalézt vhodné proporce, vztahy a měřítka pro vytvoření jak silného celkového konceptu, tak konkrétního architektonického a krajinného řešení objektů i prostorů. Ty musí prokázat jak zapojení do stávající části města, tak i vlastní svébytnost a přirozenou užitnost urbánního prostoru.

V projektu si kladu za cíl vytvořit s tohoto místa lokální centrum nejen pro Břevnov, ale i pro širší okolí. Malovanka by se měla stát místem propojení Břevnova s Pražským Hradem, Strahovem a Střešovicemi. Pro rozvoj Malovanky bude mít rovněž velký význam Strahov a jeho budoucnost. Stále častěji se hovoří o přestěhování vysokoškolských kolejí a výstavbě další rezidenšní čtvrti až pro 10 000 lidí, pro kterou je Malovanka místem křížení na cestě do centra Prahy.

MALOVANKA

STŘEŠOVICE

TUNEL BLANKA PARK HISTORICKÝCH USEDLOSTÍ

PRAŽSKÝ HRAD POD KRÁLOVKOU

PATOČKOVA HOTEL PYRAMIDA STRAHOVKÝ TUNEL

NA MALOVANCE

KOLEJE KAJETÁNKA

MUK MALOVANKA

BĚLOHORSKÁ PARK KRÁLOVKA

STRAHOV PARK LADRONKA

zdroj: www.here.com

89


TÉMA A LOKALITA _

STŘEŠOVICE

VYMEZENÉ ÚZEMÍ

_ M - 1 : 25 000

EL

A

K

N

LA

B

N

TU

PARK HISTORICKÝCH USEDLOSTÍ

MUK MALOVANKA

PATOČKOVA PARK PARLÉŘOVA

PARLÉŘOVA

BŘEVNOV

MYSL BEKO VA

E NA MALOVANC

POD KRÁLOVKOU

NAD KAJETÁNKOU

HOTEL PYRAMIDA

ZA POHOŘELCEM

PRAŽSKÝ HRAD

STRAHOVSKÝ TUNEL

OV

BAČ

DLA

SKÁ

KÁ C

Á

TI

AŘSK

N AS

DISK

VA N

HRADBY

YM

ÍČ

G

KO

VA

D EC

K

Á

ZA STRAHOVEM

BĚLOHOR

OVA

C

H

O

ŠLIK

PARK KRÁLOVKA

NAD ZÁ VĚRKOU

S

0 5

90

10

20

30

40

50 [m]

STRAHOV


ANALÝZY _

M - 1:5 000

91


HISTORICKÝ VÝVOJ OBLASTI

92

1953

1938

1953

1975

1989

1996

2001


2003

2004

2007

2009

2011

2013 93


Břevnov dvacátých let. Úplně vlevo část. Přes lom lze vidět Šlajferku a nad ní škola na Marjánce se školní kaplí. Vpravo nad lomem Břevnovský mrakodrap nad ním Drinopol. Foceno zhruba od zastávky Na Petynce.

80.léta, ústřední dům rekreace ROH, dnes hotel Pyramida

Rok 1930, pohled od Strahova na dnešní Malovanku. V pozadí opukové lomy, kdysi pro Břevnov typické. Na fotografii ještě neexistuje ulice Vaníčkova dnes spojující Strahov s Břevnovem

Pohled na břevnovskou náves od Bělohorské. Foto: Ladislav Šiška

Obecní domy nad ulicí Patočkovou.

Rok 1945, stavba barikád v Radimově ulici během pražského povstání. Nahoře uprostřed parcelu pro budoucí dům rekreace ROH - nynější hotel Pyramida. Foceno z takzvaného "Břevnovského mrakodrapu".

94

Rok 1977, zaniklá náves Velkého Břevnova. V popředí je vidět již postavená Patočkova. Z návsi dnes existuje pouze kaplička mezi paneláky. Foto: p. Valterová

20. léta, dnešní ulice Břevnovská.

Zdroj fotografií: Facebook profil Starý Břevnov https://www.facebook.com/starybrevnov?fref=ts


Tzv. Zelená brána, s restaurací a tančírnou U Vonásků. Dále je vidět ulice za Strahovem a Šlikova. Foto: Ladislav Šiška

Točna tramvaje Královka - 60. léta. Foto: Kateřina Machaňová

Malovanka - kaplička poutní cesty

Pohled na Malovanku. Foto: Ladislav Šiška

cihelna a v pozadí Malovanka. Pohled od dnešního koupaliště Petynka. Foto: Alena Bernášková

Pohled mezi dnešní Svojsíkovou ulicí a Nad Kajetánkou - Foto: Martina Kováčová. Trafika na Břevnovské návsi. Původně snad patřila válečnému invalidovi panu Kotoučovi. Foto: Alena Bernášková

Pohled na Malovanku. Foto: Ladislav Šiška

Zdroj fotografií: Facebook profil Starý Břevnov https://www.facebook.com/starybrevnov?fref=ts

95


MALOVANKA

URBÁNNÍ STRUKTURY _

_ M - 1 : 5 000

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY VRSTEVNICE 2 m

96

+ VRSTEVNICE


MORFOLOGIE _

TOPOLOGIE TERENU + ZÁSTAVBA

_ M - 1 : 5 000

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

265 m.n.m

GRADIENT 6 m

361 m.n.m

97


VEŘEJNÝ PROSTOR _ _ M - 1 : 5 000

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY NEVEŘEJNÝ PROSTOR VRSTEVNICE 2 m

98

+ URBÁNNÍ STRUKTURA


URBÁNNÍ STRUKTURY_

TYPOLOGIE

_ M - 1 : 5 000

USEDLOSTI

OBYTNÉ BLOKY OTEVŘENÉ

VILOVÁ STRUKTURA

KOSTELY

OBYTNÉ SOUBORY

AREÁLY

VESNICKÁ ROSTLÁ STR.

VOLNÉ SÍDLIŠTNÍ STR.

DROBNÁ ROZPTÝLENÁ STR.

OBYTNÉ BLOKY UZAVŘENÉ

SOLITÉRNÍ MONOBLOKY

OSTATNÍ OBJEKTY

99


NÁMĚSTÍ PŘED BATERIEMI

HRADBY

PARK HISTORICKÝCH USEDLOSTÍ

PARK PARLÉŘOVA

PARK KRÁLOVKA

ZELEŇ _

+ URBÁNNÍ STRUKTURY

_ M - 1 : 5 000 PLOCHY PRO REKREACI ZELEŇ MĚSTSKÉHO TYPU, PARKY, HŘBITOVY

100

ZAHRADY, SADY, VINICE ZAHR. OSADY, ZAHRADNICTVÍ

ZELEŇ KRAJINNÉHO TYPU, IZOLAČNÍ ZELEŇ, TRAVNÍ POROSTY LESY OBJEKTY

LADRONKA

HRADBY


ZELEŇ _ URBÁNNÍ STRUKTURY + VEŘEJNÝ PROSTOR _ M - 1 : 5 000

PLOCHY PRO REKREACI ZELEŇ MĚSTSKÉHO TYPU, PARKY, HŘBITOVY ZAHRADY, SADY, VINICE ZAHR. OSADY, ZAHRADNICTVÍ

ZELEŇ KRAJINNÉHO TYPU, IZOLAČNÍ ZELEŇ, TRAVNÍ POROSTY LESY OBJEKTY

NEVEŘEJNÝ PROSTOR

101


SIBELIOVA U VOJENSKÉ NEMOCNICE

NÁMĚSTÍ PŘ ED BATERI EMI

NORBER

TOV

HLÁDKOV

NA PETYNCE

KAJETÁNKA KÁ

NOVS

BŘEV

POHOŘELEC

NKA

MALOVA

U KAŠTANU KA MARJÁN

DRINOP

OL

DOPRAVA _

+ URBÁNNÍ STRUKTURY

_ M - 1 : 5 000

102

TELEVIZN

Í VĚŽ

TRAMVAJ

ZASTÁVKA

AUTOBUS

ZASTÁVKA

MALOVANKA


SIBELIOVA U VOJENSKÉ NEMOCNICE

NÁMĚSTÍ PŘ ED BATERI EMI

NORBER

TOV

BLANKA

KEPLEROVA HLÁDKOV

MUK MALOVANKA

NA PETYNCE

KAJETÁNKA

MYSLBEKOVA

PATOČKOVA

NOVS

BŘEV

POHOŘELEC

RSKÁ

BĚLOHO U KAŠTANU

NKA

MALOVA

MALOVANKA

KA MARJÁN

DRINOP

OL

STRAHOVSKÝ TUNEL

VANÍČKOVA

DOPRAVA _

+ URBÁNNÍ STRUKTURY

TOMANOVA

_ M - 1 : 5 000

TRAMVAJ

ZASTÁVKA

AUTOBUS

ZASTÁVKA

103


VYUŽITÍ ÚZEMÍ _

BYDLENÍ

_ M - 1 : 5 000

OBJEKTY VYUŽITÉ PRO BYDLENÍ OSTATNÍ VRSTEVNICE 2 m

104


VOJENSKÁ NEMOCNICE STŘEŠOVICE KOSTEL EV. SBORU

MEZINÁRODNÍ ZŠ

KOSTEL SV. NORBERTA

TENIS

PETYNKA

MINISTERSTVO ZAHRANIČÍ

KOLEJE KAJETÁNKA

KAJETÁNKA

GYMNÁZIUM JANA KEPLERA

KOLEJE KOMENSKÉHO

HOTEL SAVOY MŠ PARLÉŘOVA

ZŠ ŠKOLA HROU MŠ J.A. KOMENSKÉHO PYRAMIDA POLIKLINIKA POD MARJÁNKOU TENIS ZŠ CESTA K USPĚCHU ZŠ MARJÁNKA HOTEL CROWNE PLAZA

STRAHOVSKÝ KLÁŠTER

STRAHOV BEACH VOLEJBAL

VYUŽITÍ ÚZEMÍ _

OBČASNKÁ VYBAVENOST

SPARTA FOTBAL

_ M - 1 : 5 000

KOLEJE STRAHOV

CÍRKEVNÍ STAVBY, USEDLOSTI

STÁTNÍ SPRÁVA

ZDRAVOTNICTVÍ

UBYTOVÁNÍ

ŠKOLSTVÍ

BYDLENÍ

SPORTOVIŠTĚ

OSTATNÍ

RUGBY, LUKOSTŘELBA

ATLETIKA

SQUAS, BAZÉN

TELEVIZNÍ VĚŽ

105


VYUŽITÍ ÚZEMÍ _ M - 1 : 5 000

106

ARMÁDA

OPUŠTĚNÉ OBJEKTY

TECHNICKÁ INFRASTR.

BYDLENÍ

VÝROBA

OSTATNÍ

POLYFUNKČNÍ VYUŽITÍ


PLYN

_ M - 1 : 5 000 VYSOKOTLAKÝ PLYNOVOD bezpečnostní pásmo 40/20m STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

107


1

2

POUTNÍ CESTA _ M - 1 : 5 000

HISTORICKÁ POUTNÍ CESTA Z LORETY NA HÁJEK KAPLIČKA


PROBLÉMOVÝ VÝKRES

STŘEŠOVICE

_ M - 1 : 3 000

CH

ZANEDBANÉ HISTORICKÉ USEDLOSTI

-

CH NÝ ELE

PLO

TZ

OS JIT

+

O ESP

N

MUK MALOVANKA PARK HISTO

+

-

RICKÝCH U

SEDLOSTÍ

? BŘEVNOVSKÁ RADIÁLA

?

PARK PARLÉŘOVA

LINIOVÁ BARIÉRA PATOČKOVA

+

VTL PLYNOVO

D

NEVYUŽITÉ ÚZEMÍ

TAVBY

HRANICE KOMPAKTNÍ ZÁS

ŘEŠENÉ UZEMÍ

PRAŽSKÝ HRAD HOTEL PYRAMIDA

+

-

KTNÍ OMPA NICE K

-

VBY ZÁSTA

HRA

Í CESTA

POUTN

BŘEVNOV

+

STRAHOVKÝ TUNEL

-

A TOČN ÍVANÁ

RA

UŽ NEPO

NT POTENCIÁL CE

RS LVÁR BĚLOHO

MĚSTSKÝ BU

NEPOUŽÍVANÁ

TOČNA

PARK KRÁLOVKA

+

PLY NO VO D

-

LP

VT

STRAHOV

ŘEŠENÉ UZEMÍ

VTL

BŘEVNOV

D

VO

NO LY

+

-

KOMPAK T

NÍ ZÁSTA VBY

NESP OJIT OST

HRANICE

ZELE

NÝC HP

LOC H

POUTNÍ CESTA Z LORETY NA HÁJEK

S

LADRONKA 0 5

10

20

30

40

50 [m]

109


110


NÁVRH _

M - 1:2000

_ ŠIRŠÍ VZTAHY _ M - 1:5000

_ KONCEPT

_ ÚZEMÍ

_ NAD KAJETÁNKOU

_ BLOK BĚLOHORSKÁ

_ KŘÍŽENÍ MALOVANKA

_ PARK KRÁLOVKA

111


ŠIRŠÍ VZTAHY _ M - 1: 5000

112


KONCEPT _ M - 1 : 3000

Základní myšlenkou projektu je nalézt řešení, které vhodně doplní stávající urbánní struktury, vytvoří funkční veřejné prostory a navrátí této lokalitě městskost a obytnost. To vše samozřejmě při respektování technických limitů a požadavků již realizovaných staveb. Úkolem je prostorově i funkčně scelit a propojit bariérami rozdělenou část města a vybavit ji kvalitními veřejnými prostory, které budou účelnou a žádoucí infrastrukturou dané lokality.

STŘEŠOVICE

PARK HISTORICKÝCH USEDLOSTÍ

PARK PARLÉŘOVA

PARK MALOVANKA

PRAŽSKÝ HRAD

Nové veřejné prostory chápu jako korálky navlečené na jednu živou městkou linii v podobě Bělohorské ulice, která dnes na Břevnově zdárně plní funkci lineárního centra čtvrti. Právě ulice Bělohorská je tou městotvornou životodárnou žilou, která v určitých místech nabízí možnost zastavit se a prožít další zážitek z bytí ve městě. Tímto nabízím dané lokalitě infrastrukturu veřejných prostorů, která svým významem přesahuje i do fungování okolních lokalit.

BŘEVNOV

RS LVÁR BĚLOHO

MĚSTSKÝ BU

V návrhu doplňuji urbánní strukturu na třech územích, rekonstruuji stávající park Královka a vytvářím nové veřejné prostory, a to především park Malovanka na střeše Strahovského tunelu a náměstí Malovanka mezi novým parkem a parkem Královka. Tímto dociluji prodloužení ulice Bělohorská jako městského bulváru z Břevnova dále směrem na Pohořelec. Doplněním nové urbánní struktury je docíleno utažení dnes rozvolněného, těžko uchopitelného a využitelného volného prostoru do jasně prostorově definované ulice, náměstí a parku.

NÁMĚSTÍ MALOVANKA

STRAHOV PARK KRÁLOVK A

Spojením nového náměstí a parku Malovanka tvořím silné lokální centrum nejen pro Břevnov, ale i pro širší okolí. Ve spojení s projektem „Zelená Malovanka” (OV architekti), který přináší pěší propojení přes mimoúrovňovou křižovatku Malovanka, a plánovanými projekty na Strahově, dociluji propojení dalších lokalit s hlavním centrem a těžištěm právě na Malovance. Můj návrh je koncipován tak, aby přinesl řešení pro aktuální situaci, ale zároveň byl připraven svými kapacitami reagovat na dnes nepředvídatelný rozvoj v okolí, a to především na Strahově, což bude pro danou lokalitu velmi významné. Z hlediska koncepce zeleně je vytvořeno propojení tří parků, a to v projektu zrekonstruovaného parku Královka, podél potoka Brusnice vinoucím se parkem historických usedlostí a menším parkem u ulice Parléřova. V místě nově navržených veřejných prostorů na Malovance tak vzniká zajímavé křížení městského bulváru Bělohorská a přírodní linie zmíněných parků. Náměstí a park Malovanka na toto reagují svým ztvárněním a využívají daného potenciálu. Přináší vznik nového lokálního centra, kde se dohromady propojují aktivity spojené s městskou i přírodní krajinou.

S

0 5

10

20

30

40

50 [m]

113


NÁVRH

_ M - 1 : 3000

PATOČKOVA

PARLÉŘOVA

MYSLB

EKOVA

NA MALOVANCE

NAD KLAJETÁNKOU

BĚLOHORSKÁ

VA N

ÍČK OV A

TIC

Á

PARK KRÁLOVKA

DI

SK

ÁŘ SK

AS

MN GY

ŘEZ ÚZEMÍM

0 5

10

20

40

50 [m]

STÁVAJÍCÍ STROMY

NAVRŽENÉ OBJEKTY

NAVRŽENÉ STROMY

REKONSTRUOVANÝ PARK

114

30

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

S


NÁVRH

_ M - 1 : 2000

PATOČKOVA

PARLÉŘOVA

MYSLB EKO

VA

NA MALOVANCE

NAD KLAJETÁNKOU

BĚLOHORSKÁ

VA N

ÍČK OV A

Á

SK Á

ŘS

PARK KRÁLOVKA

DI

ICK

ST

A MN GY

S

0 5

10

20

30

40

50 [m]

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

REKONSTRUOVANÝ PARK

NAVRŽENÉ OBJEKTY PARTER

STÁVAJÍCÍ STROMY

NAVRŽENÉ OBJEKTY POHLED SHORA

NAVRŽENÉ STROMY

115


ÚZEMÍ

_ M - 1: 3000

Lokalita je rozdělena na několik menších území, které budou dále popsány odděleně.

PATOČKOVA

NAD KAJETÁNKOU

PARLÉŘOVA

MYSLB EKO

VA

NA MALOVANCE

NAD KLAJETÁNKOU

PARK MALOVANKA

BĚLOHORSKÁ

KŘÍŽENÍ MALOVANKA BLOK MALOVANKA

VA N

NÁMĚSTÍ MALOVANKA

Á KÁ

PARK KRÁLOVKA

DI

SK Á

ŘS

ICK

ST

A MN GY

ÍČK OV A

PARK KRÁLOVKA

S

0 5

116

10

20

30

40

50 [m]

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

REKONSTRUOVANÝ PARK

NAVRŽENÉ OBJEKTY PARTER

STÁVAJÍCÍ STROMY

NAVRŽENÉ OBJEKTY POHLED SHORA

NAVRŽENÉ STROMY


BŘEVNOV BĚLOHORSKÁ

HOTEL PYRAMIDA

LEGENDA

NAVRŽENÝ OBJEKT V ŘEZU ŘEZ TERÉNEM

OBYTNÝ BLOK BĚLOHORSKÁ

NAVRŽENÝ OBJEKT V POHLEDU

TERÉNEM POHLED

STÁVAJÍCÍ OBJEKT V POHLEDU

NOVĚ NAVRŽENÝ STROM

STÁVAJÍCÍ OBJEKT V POHLEDU

NÁMĚSTÍ MALOVANKA

PATOČKOVA

NAD KAJETÁNKOU

BŘEVNOV

JÍLKOVA

PARK KRÁLOVKA

ŠLIKOVA

ZÁVĚRKA

DISKAŘSKÁ

STRAHOV

NAD ZÁVĚRKOU

ŘEZ ÚZEMÍM

STŘEŠOVIČKY PETYNKA

PARK MALOVANKA STRAHOVSKÝ TUNEL

BYDLENÍ NAD KAJETÁNKOU

OFFICE PATOČKOVA

PARK HISTORICKÝ USEDLOSTÍ

0 1

5

10

20

30

40

50 [m]

NAVRŽENÝ OBJEKT V ŘEZU ŘEZ TERÉNEM

OBYTNÝ BLOK BĚLOHORSKÁ

NAVRŽENÝ OBJEKT V POHLEDU

TERÉNEM POHLED

STÁVAJÍCÍ OBJEKT V POHLEDU

NOVĚ NAVRŽENÝ STROM

STÁVAJÍCÍ OBJEKT V POHLEDU

BŘEVNOV BĚLOHORSKÁ

PARK KRÁLOVKA

LEGENDA

ŠLIKOVA

ZÁVĚRKA

DISKAŘSKÁ

STRAHOV

NAD ZÁVĚRKOU

_ M - 1 : 2000

HOTEL PYRAMIDA

NÁMĚSTÍ MALOVANKA

PARK MALOVANKA

PATOČKOVA

JÍLKOVA

BŘEVNOV

NAD KAJETÁNKOU

HOTEL PYRAMIDA

STŘEŠOVIČKY PETYNKA

ANKA STRAHOVSKÝ TUNEL

BYDLENÍ NAD KAJETÁNKOU

OFFICE PATOČKOVA

PARK HISTORICKÝ USEDLOSTÍ

0 1

5

10

20

30

40

50 [m]

_ M - 1 : 1000 117


VIZUALIZACE

118


VIZUALIZACE

119


NAD KAJETÁNKOU

Území Nad Kajetánkou je pozemek situovaný mezi hotelem Pyramida na jižní straně, ulicí Patočkova na severní straně, ulicí Pod Královkou na západní straně a bezejmennou ulicí na hraně Strahovského tunelu. Daný pozemek je dnes prázdný a zdevastovaný z dob, kdy sloužil jako manipulační a skladovací prostor při stavbě tunelu Blanka a mimoúrovňové křižovatky Malovanka. Terén je svažitý směrem na sever k Patočkově ulici. Návaznost na zástavbu je pouze na západní straně, kde zrcadlově přes ulici Pod Královkou přichází ulice Nad Kajetánkou. Pozemek je 125 m široký (V-Z) a 100 m dlouhý (S-J).

PATOČKOVA

PARLÉŘO

VA

POD KRÁLOVKOU

NA MALOVANCE

NAD KAJETÁNKOU

MYSLBE KOVA

ZA POHOŘELCEM

SK Á

OV DLABAČ

DI

SK

Á BĚLOHORSK

Á BĚLOHORSK

NA GY M

ZA STRAHOVEM

ST

IC

OVA VANÍČK

Á ECK OD CH

DI

SK

SK

Á

VA ŠLIKO

NAD ZÁ VĚRKOU

S

0 5

120

10

20

30

40

50 [m]


NÁVRH

_ M - 1 : 3000

PATOČKOVA

PARLÉŘOVA

MYSLB EKO

VA

NA MALOVANCE

NAD KLAJETÁNKOU

BĚLOHORSKÁ

VA N

ÍČK OV A

Á

SK Á

ŘS

PARK KRÁLOVKA

DI

ICK

ST

A MN GY

S

0 5

10

20

30

40

50 [m]

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

REKONSTRUOVANÝ PARK

NAVRŽENÉ OBJEKTY PARTER

STÁVAJÍCÍ STROMY

NAVRŽENÉ OBJEKTY POHLED SHORA

NAVRŽENÉ STROMY

121


VIZUALIZACE

122


NAD KAJETÁNKOU

R2

OU OFFICE PARK NAD KAEJTÁNK

PATOČKOVA

Office park a bydlení nad Kajetánkou jsou dva soubory objektů vznikající v přímém pokračování ulice Nad Kajetánkou. Office park, tedy administrativní či kancelářské budovy, jsou umístěny na severní hraně pozemku, aby tvořily bariéru proti hluku a exhalacím z ulice Patočkova, kde se po otevření tunelu Blanka čekají vysoké intenzity dopravy. Komplex je situován tak, aby na sever tvořil kompaktní zábranu a na jižní stranu se otvíral a tvořil v zálivech mezi jednotlivými budovami veřejný prostor s obchodním parterem v budovách. Budovy jsou situovány ve svahu, takže parter je na severní a jižní hraně vždy v jiné výškové úrovni. PARLÉŘOVA

Objemové rozdělení do čtyř severojižně orientovaných objektů navazuje na zástavbu sociálního bydlení z konce 30. let, rozprostírající se dále na západ mezi Patočkovou a Bělohorskou ulicí. Komplex budov je založený na modulu 8,1 m po delší hraně a 5, 6 a 5 m po kratší straně budov. Pod budovami jsou navrženy podzemní garáže. Mezi jednotlivými budovami jsou navrženy propojovací krčky. Podlažní plocha jednoho patra budovy je 695 m2. Celková kapacita souboru je 11 120 m2 kancelářských ploch a 2 376 m2 obchodních ploch v parteru. Velkou devizou zde umístěných kanceláří je dobrá dostupnost po městském okruhu a blízkost letiště.

R1 R1

MYSLB EKO

VA

NA MALOVANCE

NAD KLAJETÁNKOU

Zrcadlově přes nové protaženou ulici Nad Kajetánkou navrhuji komplex tří bytových domů. Ty jsou situovány ve svahu ubíhajícím od jihu k severu. Objemově opět navazují na domy dále podél ulice Nad Kajetánkou. Kvůli výstavbě těchto domů je nutné zastavět část parkoviště hotelu Pyramida, které však nově a o větší kapacitě umisťuji vedle hotelu pod zem. Samotné bytové domy jsou upět založeny na modulovém rastru umožňujícím podzemní parkování.

BYDLENÍ NAD KAJETÁNKOU

R2

Prostor mezi domy je částečně veřejným a částečně obchodním parterem v severní části. Jižní část okolí domů je zvýšena o půl patra a tvoří soukromé zahrady rezidentů domů. Od parkoviště hotelu Pyramida jsou domy odděleny opěrnou stěnou. Prodloužení ulice Nad Kajetánkou na východní hraně ústí na silnici, která je jedním z příchodů k nově navrženému parku na střeše strahovského tunelu. Tímto je celá lokalita velmi jednoduše napojena na systém městské zeleně. V ulici jsou vysázeny nové stromy (Javor babyka, Acer campestre elsrijk). Veřejný prostor mezi budovami je opět doplněn výsadbou nových stromů.

BĚLOHORSKÁ

M - 1:2000

VA N

ŘEZ _ R2

Á

4

DI

4 5

MODUL 7

3

[m]

5

6

5

[m]

PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ 3

3,5

3,5

3

[m]

4

PATOČKOVA

SK

ÁŘ

4

PARK KRÁLOVKA

STRAHOVSKÝ TUNEL

3

4

A

MN GY

4

Z 7

IC ST

SK

POD KRÁLOVKOU Z

4

NAD KAJETÁNKOU

OFFICE PARK NAD KAEJTÁNKOU

OFFICE PARK NAD KAEJTÁNKOU

BŘEVNOV

ÍČK OV A

BYDLENÍ NAD KAEJTÁNKOU

8,1

8,1

8,1

3,2 3,2 3,2 3,2 5

P

MODUL

3,2

5

3 8,1

2,5 3,5

3,5

NA MALOVANCE

3,2

4

PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ

HOTEL PYRAMIDA ZA POHOŘELCEM

ŘEZ _ R1

PARKOVIŠTĚ HOTELU SOUKROMÁ ZAHRADA

P

VEŘEJNÝ PROSTOR

2,5

3

[m]

PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ HOTELU PYRAMIDA

PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ

[m]

123 0 1

5

10

20

30

40

50 [m]


VIZUALIZACE _

124

NADHLED


VIZUALIZACE -

POHLED CHODCE

PATOČKOVA

PARLÉŘOVA

EKOVA MYSLB

NA MALOVANCE

NAD KLAJETÁNKOU

125


BLOK BĚLOHORSKÁ Pozemek je vymezen ulicemi Šlikova na severu, Gymnastická na východě, Bělohorská na jihu a Za Strahovem na západě. Terén je svažitý ze severu na jih. Výškový rozdíl je až 8 m. Dnes se zde nachází točna tramvají, která je využívána jen zřídka a v roli tramvajové dopravy neplní zásadní funkci.

PATOČKOVA

PARLÉŘO

VA

NAD KAJETÁNKOU

POD KRÁLOVKOU

Významným faktorem při úvahách o výstavbě na tomto pozemku je přítomnost vysokotlakého plynovodu s bezpečnostním pásmem 40 m. Ten se nachází ve východní části pozemku a prochází na rozhraní parku Královka a tohoto pozemku.

NA MALOVANCE

ZA POHOŘELCEM MYSLBE KOVA

Historicky tato točna fungovala především jako nástupní a výstupní místo pro přepravu cvičenců a návštěvníků spartakiády, která se konala na nedalekém Strahovské stadionu. Na pozemku se nachází tři nástupiště a ocelový nadchod s nástupními schodišti. Tento nadchod propojuje pozemek s parkem Královka. Ve zbylé ploše pozemku je trávník, několik stromů a keřů bez jakékoliv jasné koncepce a kvalitní možností užití. Prostor neplní funkci městské zeleně ani místa pro rekreaci rezidentů z okolí.

Pozemek je zásadním místem při úvahách o prodloužení ulice Bělohorská jako městského bulváru s živým parterem, která dnes v této podobě končí právě na západní hraně tohoto pozemku.

SK Á

OV DLABAČ

DI

SK

Á BĚLOHORSK

Á BĚLOHORSK

NA GY M

ZA STRAHOVEM

ST

IC

OVA VANÍČK

Á ECK OD CH

DI

SK

SK

Á

VA ŠLIKO

NAD ZÁ VĚRKOU

S

0 5

126

10

20

30

40

50 [m]


NÁVRH

_ M - 1 : 3000

PATOČKOVA

PARLÉŘOVA

MYSLB EKO

VA

NA MALOVANCE

NAD KLAJETÁNKOU

BĚLOHORSKÁ

VA N

ÍČK OV A

Á

SK Á

ŘS

PARK KRÁLOVKA

DI

ICK

ST

A MN GY

S

0 5

10

20

30

40

50 [m]

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

REKONSTRUOVANÝ PARK

NAVRŽENÉ OBJEKTY PARTER

STÁVAJÍCÍ STROMY

NAVRŽENÉ OBJEKTY POHLED SHORA

NAVRŽENÉ STROMY

127


VIZUALIZACE

128


MYSLB EKO

VA

NA MALOVAN

BLOK BĚLOHORSKÁ

V místě bývalé točny tramvají navrhuji nový obytný blok, který je jasným pokračováním blokové struktury pokračující dále na západ. Blok je vymezen ulicemi Bělohorská, Šlikova a Gymnastická. Východní hrana bloku plně nevyužívá kapacity pozemku, a to z důvodu procházejícího vysokotlakého plynovodu s bezpečnostním pásmem 40 m. Východní hrana je tedy formována hranicí bezpečnostního pásma. Díky tomu odkláním ulici Gymnastická z původního směru a vedu ji podél nově navrženého bloku. Tím dociluji vytvoření prostoru pro nově navržené náměstí a přímější napojení parku Královka na Bělohorskou ulici. R1

V navrženém bloku, ve kterém uvažuji převažující funkci bydlení, umisťuji v jeho severní a východní části obchodní parter. Tím dociluji prodloužení charakteru Bělohorské ulice jako městského bulváru s živým parterem. Na tramvajovém tělese pokračuji se stromořadím Jírovců (Jírovec maďal, Aesculus hippocastanum) po jižní hraně kolejí. Ulice Bělohorská, jež dnes fakticky, nikoliv názvem, končí právě na křížení s ulicemi Za Strahovem a Pod Královkou, tak díky dostavbě obytného bloku pokračuje dále směrem k Pohořelci v charakteru městského bulváru.

BĚLOHORSKÁ

R2 R2

Pod jednotlivými bloky je navrženo podzemní parkování. Krátkodobé parkování je rovněž možné po hranách celého bloku v parkovacím pruhu. Výšková úroveň bloku udržuje standardní výšku domů v okolí. Dům je navržen se zvýšeným nadzemním podlažím v parteru s plánovaným umístění obchodních ploch přístupných z ulice. Dále jsou navrženy čtyři nadzemní podlaží a obytné VA NÍ ČK OV na západ navrhuji v celém bloku podkroví. Z důvodu udržení charakteru zástavby Břevnova dále A šikmé střechy. Vnitroblok je soukromým prostorem rezidentů bloku.

R1

Á Á

PARK KRÁLOVKA

DI

SK

ÁŘ

SK

ICK

ST

A MN GY

M - 1:1000

ŘEZ _ R2 BLOK MALOVANKA

ZA STRAHOVEM

GYMNASTICKÁ

3,2 3,2

3,2

0 5

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

3,2

4,2

3,5 3,25 3,25

8

P 3

4

TRAM Z

P

2,5

3,5 2,5 3

PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ

2,5

NAVRŽENÉ OBJEKTY 3,5

3,5

3

[m]

P 3

3,5

3,5

3,2

10

3,2

20

30

40

50 [m]

S

3,2

3,2

HOTEL PYRAMIDA

HOTEL PYRAMIDA

BLOK MALOVANKA

ŘEZ ÚZEMÍM

ŠLIKOVA

BĚLOHORSKÁ

STRAHOVSKÝ KLÁTER

GYMNASTICKÁ

ŘEZ _ R1

2,5

3,2 4

REKONSTRUOVANÝ PARK 3

[m]

STÁVAJÍCÍ STROMY

NÁMĚSTÍ MALOVANKA

NAVRŽENÉ STROMY P

PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ

3

2,5

P 3,5

3,5 2,5

3

[m]

[m]

M - 1:1000

0 1

5

10

20

30

40

129 50 [m]


VIZUALIZACE _

130

NADHLED


VIZUALIZACE -

POHLED CHODCE

PATOČKOVA

PARLÉŘOVA

EKOVA MYSLB

NA MALOVANCE

NAD KLAJETÁNKOU

BĚLOHORSKÁ

VA N

ÍČK OV A

ÁŘ S SK

PARK KRÁLOVKA

Á

DI

ICK

ST

A MN GY

131


KŘÍŽENÍ MALOVANKA Tato lokalita se nachází na styku ulic Bělohorská a Vaníčkova, která přichází ze Strahova. Právě ulice Vaníčkova dělí lokalitu na dvě části. Východní část je dnes nejasné zakončení parku Královka v podobě hustých křovin a v nich schované cesty. Nachází se zde stanice autobusu a menší hospoda nižší cenové kategorie. Pozemek nese potenciál v možnosti propojení rušného dopravního křížení s přestupem cestujících z autobusu na tramvaj a propojení s parkem Královka. PATOČKOVA

PARLÉŘO

VA

NAD KAJETÁNKOU

POD KRÁLOVKOU

Úvahy o zastavení pozemku opět limituje vedení vysokotlakého plynovou s bezpečnostním pásmem 20 m, který vede ulicí Diskařská.

ZA POHOŘELCEM MYSLBE KOVA

Oba pozemky společně nesou potenciál v podobě přímé návaznosti na významné přestupní místo pro lidi cestující ze Strahova a dále směřující na tramvaj do centra. Tento potenciál se zvýší v případě budování zamýšlených rezidenčních čtvrtí na Strahově.

SK Á

OV DLABAČ

SK

Á BĚLOHORSK

DI

Oba pozemky dané lokality jsou dnes zcela bez využití, přestože jsou na přímé linii spojení Břevnova s Pohořelcem a Pražským hradem. V daném místě se pohybuje velké množství turistů i místních rezidentů. Ulice Bělohorská je zde jen průjezdní ulicí nikoliv městským bulvárem.

NA MALOVANCE

Východní část dané lokality je dnes opuštěná točna tramvají Dlabačov, jejíž funkcí bylo dopravně obsloužit spartakiádu na Strahově. Točna je dnes zpustlá a zcela bez využití. Pozemek jasně vymezují ulice Bělohorská na severní straně, ulice Vaníčkova na jižní a západní hraně a ulice Diskařská na východní straně. Pozemek je na rovině díky opěrné zdi, která vyrovná výškový rozdíl až 6 m mezi severní a jižní hranou pozemku.

Á BĚLOHORSK

NA GY M

ZA STRAHOVEM

ST

IC

OVA VANÍČK

Á ECK OD CH

DI

SK

SK

Á

VA ŠLIKO

NAD ZÁ VĚRKOU

S

0 5

132

10

20

30

40

50 [m]


NÁVRH

_ M - 1 : 3000

PATOČKOVA

PARLÉŘOVA

MYSLB EKO

VA

NA MALOVANCE

NAD KLAJETÁNKOU

BĚLOHORSKÁ

VA N

ÍČK OV A

Á

SK Á

ŘS

PARK KRÁLOVKA

DI

ICK

ST

A MN GY

S

0 5

10

20

30

40

50 [m]

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

REKONSTRUOVANÝ PARK

NAVRŽENÉ OBJEKTY PARTER

STÁVAJÍCÍ STROMY

NAVRŽENÉ OBJEKTY POHLED SHORA

NAVRŽENÉ STROMY

133


VIZUALIZACE

134


KŘÍŽENÍ MALOVANKA

VA

NA MALOVANCE

PARLÉŘOVA

MYSLB EKO

Křížením Malovanka nazývám místo styku ulice Bělohorská a Vaníčkova. Na tomto místě navrhuji zrušit nepoužívanou točnu tramvají Dlabačov a místo ní na pozemku dostavuji nový objekt, který tvoří na severní hraně uliční frontu v ulici Bělohorská a dotváří a prodlužuje ji až směrem na Pohořelec. Tento dům je dále formován ulicí Vaníčkova a opět bezpečnostním pásmem vysokotlakého plynovodu vedoucího ulicí Diskařská. Dům je objemově formován jako blok a navazuje na blokovou zástavbu severně od Bělohorské. Svým objemem tvoří přechod mezi ulicí Bělohorská a přírodní krajinou dále směrem na Strahov. Druhým objektem je dům, jež tvoří uliční frontu vyústění ulice Vaníčkova a ulice Bělohorská. Na druhou stranu je dům zakončením svahu parku Královka a tvoří zde spolu s prudkým terénním zlomem směrem k ulici Diskářská dvůr, jež by se měl stát místem styku zástavby s parkem Královka a nabídnou návštěvníkům jak domu tak parku služby, především kavárnu či restauraci. Oba dostavěné objekty jsou navrženy se zvýšeným parterem pro umístění obchodního parteru a služeb. Východní objekt svou funkcí navrhuji jako administrativní. Západní objekt navrhuji jako částečně administrativní a částečně jako hotel, jež bude sloužit pro turisty, kteří chtějí bydlet v naprosté blízkosti Pražského hradu.

R2

R1

Mezi nově navrženými budovami vzniká veřejný prostor. Jednou z jeho hlavních náplní je přestup cestujících ze Strahova, přestupujících na tramvaj do centra. Nejen pro tyto cestující musí okolní stavby nabízet náležité služby a obchodní plochy. Nově zde zavádím tramvajovou trasu směrem na Strahov. Tímto mezi budovami vzniká nová zastávka tramvaje Malovanka. Poloměry otáčení nově navržené trasy v poměrně stísněném prostoru jsou 25 m. Tramvaj zastavuje mezi budovami spolu s autobusy v zastávce. Dále však nepokračuje ulicí Vaníčkova, ale projíždí pod mostem ulice Chodecká a na krátký usek zajíždí do tunelu. Dále pak pokračuje pro hraně vozovky dále na Strahov.

R1 R1

Veřejný prostor mezi budovami je doplněný lipami (Lípa srdčitá, Tilia cordata greenspire). Stromy tvoří stromořadí kolem budov a dotváří příjemnější pocit z ulice doplněné zelení. VA N

ÍČK OV A

Á

SK Á

ŘS K

Á

PARK KRÁLOVKA

DI 4 4 5

DISKA5SKÁ

4

BĚLOHORSKÁ

4

PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ

STRAHOVSKÝ KLÁTER

DISKAŘSKÁ

BĚLOHORSKÁ

ŘEZ _ R2 MYSLBEKOVA

ŘEZ _ R1

VANÍČKOVA

ICK

ST

A MN GY

Hlavní význam v doplnění nových domů v tomto místě spatřuji ve vyřešení přestupu cestujících, zavedení nové tramvaje pro potenciálně se rozvíjející oblast Strahova a nabídnutí prostor pro umístění obchodních ploch a služeb pro lidi i z širšího okolí. Dané služby budou fungovat i jako infrastruktura pro nově navržené veřejné prostory náměstí a park Malovanka.

3 TRAM 7

2,5

4

3,5

3

3

7

[m]

PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ

3

[m]

P

TRAM

PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ

M - 1:1000 ŘEZ ÚZEMÍM

[m]

0 1

5

10

20

30

40

50 [m]

135


VIZUALIZACE _

136

NADHLED


VIZUALIZACE -

POHLED CHODCE

PATOČKOVA

PARLÉŘOVA

EKOVA MYSLB

NA MALOVANCE

NAD KLAJETÁNKOU

BĚLOHORSKÁ

VA N

ÍČK OV A

ÁŘ S SK

PARK KRÁLOVKA

Á

DI

ICK

ST

A MN GY

137


PARK KRÁLOVKA Park Královka je krásný městský park situovaný v poměrně prudkém severním svahu. Klesá od Strahova až k Bělohorské ulici. Je vymezen blokovou zástavbou na západní straně, ulicí Bělohorská, točnou tramvají na jižní straně, dlouhým oploceným pozemkem na straně západní a zástavbou kolem ulice Nad Závěrkou.

PARLÉŘO

VA

NAD KAJETÁNKOU

NA MALOVANCE

Ulici Diskařskou od samotného parku Královka odděluje velmi prudký svah, který je dnes zarostlý jak keři, tak stromy. Jižní část parku je travnatý svah směřující k Bělohorské. Kolem cest jsou místy situované stromy.

ZA POHOŘELCEM MYSLBE KOVA

OV DLABAČ

SK Á

Po severovýchodní hraně parku vede silnice Diskařská. Zajímavostí je zapadlá ulice Chodecká, jež je dnes takřka nepoužívanou a zapomenutou, přestože je dimenzovaná na několik jízdních pruhů. Tato ulice prochází pod hranou krásných skal, které jsou i rodilým Břevnovanům často neznámé. Mezi ulicí Diskařská a Chodecká se nachází malý lesík.

PATOČKOVA

POD KRÁLOVKOU

Hlavní osou parku je spojení strahovského stadionu s nástupištěm a točnou tramvají. Toto spojení dnes již není aktuální. Nástup do parku ze severní hrany je díky zarostlým neudržovaným místům poměrně nejasný. Obdobně je tomu při vstupu od ulice Vaníčkova. Z ulice Bělohorská je park vidět nejlépe, avšak ulice Gymnastická plná parkujících vozů park odděluje od života na Bělohorské.

DI

SK

Á BĚLOHORSK

Á BĚLOHORSK

NA GY M

ZA STRAHOVEM

ST

IC

OVA VANÍČK

Á ECK OD CH

DI

SK

SK

Á

VA ŠLIKO

NAD ZÁ VĚRKOU

S

0 5

138

10

20

30

40

50 [m]


PATOČKOVA

NÁVRH

_ M - 1 : 3000 PARLÉŘOVA

MYSLB EKO

VA

NA MALOVANCE

NAD KLAJETÁNKOU

BĚLOHORSKÁ

VA N

ÍČK OV A

Á

ÁŘ SK

Á

PARK KRÁLOVKA

DI SK

ICK

ST

A MN GY

S

0 5

ŘEZ ÚZEMÍM

10

20

30

40

50 [m]

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

REKONSTRUOVANÝ PARK

NAVRŽENÉ OBJEKTY PARTER

STÁVAJÍCÍ STROMY

NAVRŽENÉ OBJEKTY POHLED SHORA

NAVRŽENÉ STROMY

139


VIZUALIZACE

140


PARK KRÁLOVKA

Park Královka ve svém návrhu nechávám velmi podobný dnešnímu stavu. Měním však význam jeho cest a jejich dimenze. Hlavní osou již není spojení Strahova s nástupištěm pro spartakiádu, ale propojení Strahova a Bělohorské ulice a především napojení parku na nově vzniklé veřejné prostory, konkrétně náměstí a park Malovanka. V navržené rekonstrukci parku se snažím zachovat všechny vzrostlé stromy a novým uspořádáním cest je nijak neohrozit. Novou hlavní osou se stává propojení mezi severní hranou parku, střední eliptickou plochou a náměstím Malovanka. Mezi nově navržené cesty parku umisťuji tři eliptické plochy, které jdou v poměrně svažitém terénu parku místy zpevněné rovné plochy s možností posezení. Nově je možnost zaparkovat přímo v parku a to podél ulice Diskařská, která středem parku prochází. Koncepcí cest a změnami jejich dimenzí se snažím návštěvníkům zpříjemnit a ujasnit pohyb v parku. Mezi ulicí Diskářská a Chodecká zachovávám lesík, kde přidávám několik cest a tím se snažím odtajnit velice zajímavou, ale dnes zapadlou cestu Chodecká, kde jsou nádherné skály Strahovského kopce. Při rekonstrukci parku by bylo nutné očistit místa s náletovou zelení a především zprůhlednit mnoho zákoutí, jež dnes především ve večerních hodinách nepůsobí důvěryhodně. Parku jistě prospěje zviditelnění vstupu do něj a především jeho otevření a napojení na nově navržené náměstí Malovanka v jižní části. Významné je také napojení na nově navrženou stavbu u ulice Vaníčkova, která parku nabídne možnost služeb. V mozaice různých charakterů veřejných prostorů na sebe v okolí Malovanky navazujících, park Královka chápu jako přírodní městský park klasického ražení s volnými travnatými plochami, se stromy a cestami skrz. Napojení parku Královka na náměstí a nový moderní park Malovanka nabídne velmi různorodou mozaiku veřejných prostorů nejen pro rezidenty Břevnova a blízkého okolí.

pohled do parku z náměstí

141 park z nadhledu


142


NÁVRH VEŘEJNÉHO PROSTORU _ KONCEPCE ZELENĚ _ NÁMĚSTÍ MALOVANKA _ PARK MALOVANKA

MODUL

_ ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY _ ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ _ KATALOGY

_ POVRCHY

_ MOBILIÁŘ

_ DROBNÁ ARCHITEKTURA

_ ROSTLINNÝ MATERIÁL

143


NÁVRH VEŘEJNÝCH PROSTORŮ + KONCEPCE ZELENĚ _ M - 1 : 3000

Celý návrh, a to jak jeho urbanistická část, tak detailnější návrh veřejného prostoru, je navrhován s maximálním důrazem na kvalitu veřejného prostoru a jeho funkčnost. Návrh urbánní i krajinné složky města chápu jako snahu tyto kvalitní prostory utvářet.

HRADBY

PARK HISTORICKÝCH USEDLOSTÍ

Návrh doplněných urbánních struktur utváří a formuje srozumitelnější a funkčnější veřejný prostor.

PARK PARLÉŘOVA

PARLÉŘOVA

NAD KLAJETÁNKOU

NÁMĚSTÍ MALOVANKA

EKOVA MYSLB

V této části práce podrobněji popisuji návrh veřejných prostorů a to:

PATOČKOVA

NA MALOVANCE

Koncepce zelených ploch je součástí návrhu veřejných prostorů. Důraz je kladen na propojenost jednotlivých ploch, které jsou od sebe charakterově velmi odlišné, což vytváří pestrou paletu možností užívání těchto prostorů.

PARK MALOVANKA POD KRÁLOVKA

Oba tyto nové veřejné prostory se zapojují do koncepce zelených ploch okolí Malovanky. Přesněji spíše díky nim vzniká nová koncepce propojení veřejných prostorů a tím i propojení zelených ploch, což umožňuje lepší prostupnost městem a především nabízí kvalitnější užívání města a aktivní život v něm.

BĚLOHORSKÁ

VA N

ÍČK OV A

CH

OD

EC

Á ÁŘ SK DI

SK

PARK KRÁLOVKA

TIC

AS

MN GY

0 5

144

10

20

30

40

50 [m]

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

STROMOŘADÍ A ALEJE

NAVRŽENÉ OBJEKTY

PROPOJENÍ ZELENĚ

NAVRŽENÉ VEŘEJNÉ PROSTORY

STÁVAJÍCÍ STROMY

PARKY A PARKOVÉ PLOCHY

NAVRŽENÉ STROMY

S


PARK HISTORICKÝCH USEDLOSTÍ

NÁVRH

_ M - 1 : 2000

PATOČKOVA

PARK PARLÉŘOVA

PARLÉŘOVA

POD KRÁLOVKA

MYSLB EKO

VA

NA MALOVANCE

NAD KLAJETÁNKOU

BĚLOHORSKÁ

VA N

ÍČK OV A

CK Á DE

SK Á

ŘS

PARK KRÁLOVKA

CH O

Á

DI

ICK

ST

A MN GY

S

0 5

10

20

30

40

50 [m]

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

REKONSTRUOVANÝ PARK

NAVRŽENÉ OBJEKTY PARTER

STÁVAJÍCÍ STROMY

NAVRŽENÉ OBJEKTY POHLED SHORA

NAVRŽENÉ STROMY

145


NÁMĚSTÍ A PARK MALOVANKA

PARLÉŘO

VA

NAD KAJETÁNKOU

NA MALOVANCE

ZA POHOŘELCEM MYSLBE KOVA

Střecha Strahovského tunelu je připravena pro další stavění. V územním plánu byla ještě donedávna vedena jako plocha pro zeleň (ZVK). To se aktuálně změnilo na zvláštní komplexy - ostatní (ZVO), což napovídá snaze pozemek zastavět. Aktuálně získal územní rozhodnutí projekt na výstavbu multifunkčního operačního střediska, proti kterému se vedou mezi Břevnovany protesty. Zeleň, respektive park na tomto místě, byl rezidentům úřady slíben v době výstavby zrůdné mimoúrovňové křižovatky Malovanka, což se dodnes nestalo.

PATOČKOVA

POD KRÁLOVKOU

Místo, kde navrhuji nové náměstí a park Malovanka je dnes nenápadnou stanicí tramvaje, kde vystupují lidé přestupující na autobus na Strahov, turisté mířící do Hotelu Pyramida a několik málo místních rezidentů. Do kopce stoupá cesta parkem Kajetánka a míjí jednu z kapliček historické poutní cesty z Lorety do Hájku. Za vysokým zeleným plechovým plotem, přes který není vidět, je schovaná velká jáma s otevřenou stavbou severního portálu Strahovského tunelu. Zvědavec, který nahlédne přes plot, spatří plochu posetou sloupy připravenými pro další stavbu a zanedbaný prostor s odpadky.

OV DLABAČ

SK Á

V útrobách portálu tunelu je rovněž schované nedostavěné podzemní parkoviště a další technické místnosti. Zvláště parkoviště, k němuž je i vybudovaná příjezdová cesta by se mohlo začít užívat. DI

SK

Á BĚLOHORSK

Á BĚLOHORSK

NA GY M

ZA STRAHOVEM

ST

IC

OVA VANÍČK

Á ECK OD CH

DI

SK

SK

Á

VA ŠLIKO

NAD ZÁ VĚRKOU

S

0 5

146

10

20

30

40

50 [m]


VIZUALIZACE _

CELÉ ÚZEMÍ

PARK KRÁLOVKA

OK

BL

B

RS

HO

ĚLO

KA

N VA LO

A

ÍM

N ÍŽE

U

O

K ÁN ET

J

D NA

KA

NÁMĚSTÍ MALOVANKA PARK MALOVANKA

147


NÁMĚSTÍ A PARK MALOVANKA _ návrh Náměstí a park Malovanka jsou jedním z korálků veřejných prostorů navěšených na hlavní tepně Břevnova, ulici Bělohorskou. Tím, že se nachází na styku Břevnova, Strahova, Pražského hradu a Střešovic, mají velký potenciál stát se významným místem propojení. Nově navržené prostory mají ambici stát se lokálním centrem nejen pro Břevnvov, kterému takovéto centrum chybí, ale i centrem širšího záběru. Aby mohl být tento cíl naplněn, musí prostor nabízet kvalitní zpracování a využít všech svých potenciálů, jako je například krásný výhled na Střešovice s vedutou kostela sv. Norberta, blízkost Pražského hradu, přímé napojení na městský bulvár Bělohorskou ulici aj.

LEGENDA HRANICE BUDOV A VOZOVEK HRANICE PLOCH POVRCHY D01 -

žulové kostky 15/17

D02 -

žulové kostky 8/10

D03 -

žulové kostky 4/6

D04 -

betonová dlažba

D05 -

žulové desky

D06 -

asfalt

D07 -

MZK

D08 -

trávník

D09 -

litý beton

D10 -

prkna

ZELEŇ lípa srdčitá - Tilia cordata greenspire jírovec maďal - Aesculus hippocastanum hrušeň Calleryova - Pyrus calleryana Chanticller javor babyka - Acer campestre Elsrijk bříza papírová - Betula papyrifera

M - 1:200 0

148

1

2

5

10 [m]

Přímé propojení 3 charakterově odlišných prostorů, jimiž jsou tradiční park Královka, náměstí Malovanka a moderní park na střeše tunelu , nabízí takřka celou škálu možností využití veřejného prostoru. Zvláště pak netradiční park Malovanka je platformou pro aktivní život ve městě. Místem, kde se mohu lidé potkávat, meditovat, hrát divadlo, veřejně vystupovat, nebo se projít kouskem přírodního prostředí ve městě. Dnešní moderní společnost trpí problémem upadání do anonymních hloubek kybernetického světa a veřejný prostor se často přesouvá na internet. Funkci návsi plní sociální sítě. Přesto je však lidský kontakt nenahraditelný. Proto musí město nabízet prostory, které umožní v rytmu rychlé informační doby, prožít zajímavé okamžiky ve veřejném prostoru reálném. Proto navrhuji park Malovanka jako otevřené médium, platformu pro různé aktivity. Prostor je co nejvíce univerzálním a variabilním, aby naplnil touhy a potřeby všech generací a obyvatelé města se opět sešli ve veřejném prostoru mimo reálné i kybernetické schránky kanceláří a bytů.

SITUACE _

M - 1:800


VIZUALIZACE

149


ŠLIKOVA

BĚLOHORSKÁ

HOTEL PYRAMIDA BŘEVNOV

LEGENDA

NAVRŽENÝ OBJEKT V ŘEZU ŘEZ TERÉNEM

NAVRŽENÝ OBJEKT V POHLEDU

TERÉNEM POHLED

STÁVAJÍCÍ OBJEKT V POHLEDU

NOVĚ NAVRŽENÝ STROM

STÁVAJÍCÍ OBJEKT V POHLEDU

ŘEZ ÚZEMÍM _

OBYTNÝ BLOK BĚLOHORSKÁ

NÁMĚSTÍ MALOVANKA

PATOČKOVA

JÍLKOVA

PARK KRÁLOVKA

BŘEVNOV

NAD KAJETÁNKOU

ZÁVĚRKA

DISKAŘSKÁ

STRAHOV

NAD ZÁVĚRKOU

ŘEZ

STŘEŠOVIČKY PETYNKA

PARK MALOVANKA STRAHOVSKÝ TUNEL

BYDLENÍ NAD KAJETÁNKOU

OFFICE PATOČKOVA

PARK HISTORICKÝ USEDLOSTÍ

0 1

5

10

20

30

40

50 [m]

M - 1:2000

Pohled do Břevnova a dále ulicí Bělohorská směr Vypich

ŘEZ NÁMĚSTÍ + PARK MALOVANKA _

M - 1:500

Pohled směr Pohořelec

STRAHOVSKÝ KLÁŠTER

BĚLOHORSKÁ

ZA POHOŘELCEM

KŘÍŽENÍ MALOVANKA

NA MALOVANCE

ALTÁN - DA3 SAD RAMPA - DA4

NÁMĚSTÍ MALOVANKA

TRAM 6

PODIUM

150

PARK MALOVANKA

POBYTOVÝ TRÁVNÍK - DA7

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ - DA1

5,2

3

5,6

3

5

4,5

[m]

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ - DA2 0

1

5

10

20

[m]


VIZUALIZACE _

NADHLED

151


NÁMĚSTÍ MALOVANKA Náměstí Malovanka je prostor vymezený nově navrženým obytným blokem na západní hraně, parkem Královka na jižní hraně, stávajícím domem na východní hraně a ulicí Bělohorskou na severní hraně. Jedná se o volný prostor, který plně navazuje na ulici Bělohorskou a stává se jejím rozlitím do plochy. Volná plocha nabízí využití v podobě trhů, setkání občanů, performance, festivalů, instalace vánočního stromu a jiných aktivit, pro které Břevnov dnes nemá umístění. HRADBY

Po hraně parku je navržen sad z okrasných hrušní v mlatové ploše, který tvoří přechod přírodního parku Královka na zpevněnou plochu náměstí. Hlavní osou prostoru je stopa historické poutní cesty z Lorety do Hájku a její zrcadlový obraz. Cesta přichází do středu náměstí a ve volné ploše pokračuje už jen jako stopa v dlažbě. Tyto dvě cesty propojují náměstí s parkem, který stoupá výše na Strahov. Mezi cestami je navržena rampa s mozaikově uspořádanými záhony s cibulovinami a okrasnými travami a lavičkami, které shlíží do náměstí. Výškový rozdíl mezi parkem a náměstím je překonán pobytovými schody, které slouží jednak prakticky pro výstup z náměstí, ale také jako hlediště dění na náměstí. Ve východní části mezi schodišti je navržena kašna . PARK PARLÉŘOVA

Na kraji náměstí se nachází jedna z kapliček poutní cesty. Kaplička je nechána v náměstí volně, což podtrhuje její význam a ve volné ploše stojí jako socha.

PARLÉŘOVA

POD KRÁLOVKA

MYSLB

EKOVA

NA MALOVANCE

Prostor náměstí je doplněn o altán ve východní části, který tvoří zastřešené zázemí volného prostoru.

VA N

ÍČK OV A

152

KÁ Á

Á

TIC

AS

N YM


NÁMĚSTÍ MALOVANKA _

M - 1:300 153


PARK MALOVANKA Severní portál strahovského tunelu je prázdný a opuštěný pozemek skýtající velký potenciál pro návrh parku, který by alespoň částečně kompenzoval rezidentům z okolí důsledky vysoké dopravní zátěže z pražského okruhu. Střecha tunelu je dnes otevřená nedokončená stavba, kde se tyčí sloupy připravené pro další výstavbu. Navrhuji zde moderní veřejný prostor PARK MALOVANKA. Park má ambici stát se platformou, kde se setkávají lidé a žijí aktivní život ve městě. Nabízí plochy pro relaxaci, hru, performance, street art i běžnou vycházku do městské přírody. Park je rovněž propojen s nově navrženým NÁMĚSTÍM na Malovance. Tato dvojice nových veřejných prostorů má ambici stát se novým lokálním centrem v Praze 6 a centrem pro Břevnov.

HRADBY

PARK PARLÉŘOVA

POD KRÁLOVKA

MYSLB

EKOVA

NA MALOVANCE

PARLÉŘOVA

VA N

ÍČK OV A

154 ICK

ST

A MN

Á

_

M - 1:2000


PARK MALOVANKA _ M - 1:400

LEGENDA HRANICE BUDOV A VOZOVEK HRANICE PLOCH POVRCHY D01 -

žulové kostky 15/17

D02 -

žulové kostky 8/10

D03 -

žulové kostky 4/6

D04 -

betonová dlažba

D05 -

žulové desky

D06 -

asfalt

D07 -

MZK

D08 -

trávník

D09 -

litý beton

D10 -

prkna

ZELEŇ lípa srdčitá - Tilia cordata greenspire jírovec maďal - Aesculus hippocastanum hrušeň Calleryova - Pyrus calleryana Chanticller javor babyka - Acer campestre Elsrijk bříza papírová - Betula papyrifera

M - 1:200 0

1

2

5

10 [m]

155


PARK MALOVANKA _ KONCEPT

Dnes za neprůhledným plotem schovaný pozemek střechy severního portálu Strahovského tunelu neslouží nikomu ani ničemu. Otevřená nedokončená stavba stojí ladem a nenaplňuje potenciál v sobě skrývající. Štěrkem zasypaný prostor s trčícími sloupy a obnaženými opěrnými stěnami se zemními kotvami je dírou ve městě bez využití.

Střecha tunelu tvoří jámu, kde výškový rozdíl mezi úrovní ulice Bělohorská a dnem jámy je 8 m. Stěny jámy jsou odkryté železobetonové stěny se zemními kotvami. Navrhuji zpevnění stěn jámy novými betonovými stěnami, které budou přímo navazovat na úroveň ulice Bělohorská a Na Malovance. Betonové stěny parku budou doplněny o ocelové konstrukce pro růst popínavých rostlin. Prostory přiléhající k jámě jsou rovněž nově navrženy. V ulici Na Malovance na východní hraně jámy vznikají nová parkovací stání a na severní hraně předprostor, který spojuje park s náměstím a rušnou ulicí Bělohorská.

Jáma nad tunelem bude zasypána do takové výšky, aby nebyly vidět vystouplé sloupy a aby se co možná nejvíce srovnala úroveň mezi dnem jámy a okolním veřejným prostorem. Samotný prostor parku je rozdělen do tří úrovní, které tvoří samostatné charakterově odlišné části. Jak výškové tak plošné uspořádání parku reaguje na zanechaný konstrukční systém, což se promítá do orientace dlažby a umístění dalších součástí parku. Hlavní a nejvyšší úroveň parku je v jižní části pozemku. Tato část je převážně dlážděná a po stranách doplněna vyvýšeným trávníkem ohraničeným hranou se sedákem a březovým hájkem. Střední část parku je věnována aktivitám a hrám. Je zde hřiště, podium a volná plocha. Dolní severní část parku je navržena jako přírodní park s modelovaným trávníkem a záhony okrasných trav.

V jižní části parku, kde je největší výškový rozdíl mezi ulicí a parkem jsou navrženy čtyři vyhlídkově věže. Dvě jižní slouží pro posezení s výhledem do parku a jako komunikační jádra spojující jednotlivé výškové úrovně. Nejvyšší patro je vyhlídkové, nižší patro nabízí napojení na ulici Bělohorská, další úroveň je střecha altánu a nejnižší je úroveň parku. Dvě severní věže jsou vyhlídkové s možností posezení a výhledem na Střešovice a vedutu kostela sv. Norberta. Jednotlivé věže jsou mezi sebou propojeny. Jsou navrženy jako ocelová konstrukce s dřevěnými prvky. Rozměry jsou odvozeny od modulového systému sloupů tunelu, na kterých stojí. Vež má rozměry 7,5 x 8 m. Konstrukční výška je 3 m. V úplně nejjižnější části parku je spolu s věžemi navržen altán, který nabízí střechu a možnost posezení jak v nejnižší úrovni, tak na střeše altánu.

Mezi věžemi jsou zavěšená ocelová lana, která nesou konstrukce pro zavěšení popínavých rostlin. Ty rostou po konstrukci ve tvaru převislého jehlanu a vytváří zelené sloupy v jádru parku. Druhové složení rostlin nabízí během roku měnící se barvu, a tím i celý charakter parku. Tímto efektem je docíleno zcela odlišného zážitku při každé návštěvě parku. Rozkvetlé vistárie zbarví jádro parku do fialova a naopak podzimní barevné listí rév ukáže park v červenožlutém provedení.

Jednotlivé výškové úrovně v parku jsou od sebe odděleny záhony s okrasnými travami. Mobiliář v parku je co nejvíce mobilní a možný přizpůsobit libovolné aktivitě. Náplň parku může být čistě rekreační stejně tak jako aktivní i pracovní. Park nabízí velké množství druhů posezení za jakéhokoliv počasí. Materiály v parku jsou především kamenná dlažba, ocelové konstrukce a dřevo. Park nabízí různá zákoutí s odlišným charakterem i možnosti pro různé činnosti. Hlavní ambice je nabídnout prostor pro aktivní život ve městě.

156


PARK MALOVANKA _

ROZDĚLENÍ

Prostorové i výškové uspořádání parku vychází ze stávajícího modulového systému střechy tunelu. Základní modul je 8 x 7,5 m. Park je rozdělen do 3 výškových úrovní, kdy každá tvoří část parku s odlišnou náplní.

Nejvyšší úroveň parku nabízí prostor pro relaxaci a odpočinek. Posezení je možné pod střechou v altánu, na střeše altánu, s výhledem z vyhlídkové věže, uprostřed zeleného jádra parku mezi popínavkami, na pobytovém trávníku, nebo na dlouhé lavici po okrajích. Prostor výškově zakončují piknikovací terasy ohraničené záhonem okrasných trav.

Střední úroveň parku je věnován hrám a aktivitám. Dětské hřiště na pravé straně parku obklopené lavičkami pro rodiče s ústřední multifunkční prolézačkou. Levá část parku nabízí volnou plochu pro hry dospělých a starších dětí. Můžete si zahrát petanque, kroket a další outdoorové hry. Zároveň jsou zde nainstalované betonové sloupky pro upnutí slackline, což je forma moderního provazochodectví, které nabírá na popularitě zvláště mezi mladými lidmi.

březový háj

altán vyhlídková věž zelené jádro parku ze sloupů z popínavek

Ve středu plochy se nachází vyvýšený prostor, podium, které se může stát prostorem pro hru, ale zároveň pro vystoupení, performance či koncert. Hlediště danému podiu tvoří schodiště a okolní lavičky.

podium

pobytový trávník

hřiště

přírodní park

pikniková terasa Nejnižší úroveň je věnována přírodnímu parku. Prostorem prochází spojení ulice Za Pohořelcem a Nad Kajetánkou. Níže je navržen modelovaný trávník se záhony s okrasnými trávami a cibulovinami. Hrana portálu tunelu je od parku oddělena záhonem.

157


VIZUALIZACE

158


VIZUALIZACE

159


160


161


M3

M3

M8

M3

Z04

S04 M6

M6

M8

M10 D08

M10

9 000

1 500

M11

1 500

2 070 7 x 143 x 330

S04 M8

Z04

Z04

9 000

Z04

M10 D08

-8,350

Z04

LEGENDA

S04

M8

3 275

S04

3 750

3 750

S04

S04

7 500

M3

M3

S04

S04

S04

Z03 11 250

3 750

3 750

1 000

800

6 700

800

6 700

7 500

800

6 700

7 500

13 400

M3

M3

M10

M3

M3

S04

D08

S05

1 000

S04

M11 - osvětlení - lampa RAMA 6m

DA1

M12 - lavička svah

DA1 DA7 M8 M1

7 200 8 000

Z01

S02 - jírovec maďal, Aesculus hippocastanum

9 000

800

-6,100

M8

STROMY - S

M10

Z01

S03 - hrušeň Calleryova, Pyrus calleryana "Chanticleer"

S04 800

S04 - javor babyka, Acer campestre "Elsrijk" M1

M8

M1 D03

M1

7 200 8 000

DROBNÁ ARCHITEKTURA - DA D02

DA1 - vyhlídková věž - park

800

6 700

DA2 - vyhlídková věž + vertikální spojení - park

800

6 700

800

6 700

6 700

6 700

M10 800

6 700

800

6 700

7 500

M8

-6,000

Z01

6 700

7500

7 500

7 500

800

M9

Z01

7 200 8 000

M9

DA6 - prolézačka - park

800

800

M8

DA5 - kašna - náměstí

Z01

M1

7 500

7 500

7 500

7 500

800

DA3 - altán - náměstí

_ KATALOG ROSTLINNÉHO MATERIÁLU

9 000

M10

7 200 8 000

M09 - stojan na kolo

_ KATALOG DROBNÉ ARCHITEKTURY

M10

-5,000

-5,500

800

D08

M08 - odpadkový koš

DA4 - rampa - náměstí

DA7 - pobytový trávník M1

ZÁHON - Z

DA2

VÝTAH

DA2

7 200 8 000

_ DETAIL

800

M3

D07

7 200 8 000

M07 - mříž ke stromům

S05 - bříza papírová, Betula papyrifera

M3

M8

M3

D05

S01 - lípa srdčitá, Tilia cordata "Greenspire"

3 400

S05

M06 - mříž ke stromům

_ KATALOG MOBILIÁŘE

M3

M10 -5,500

2 500

D10

D02

-5,000

M04 - dvojitá lavička

6 775

S04 Z03

-6,000

800

M8

5 000

9 000

M3

9 000

M3

-6,000

M10 - osvětlení - lampa RAMA 8m

M10

4 570

M3

M03 - lavička

_ KATALOG SKLADEB A POVRCHŮ

S04

M6

3 350 8 000

Z03

M3

M02 - piknikový set

M05 - dvojitá lavička s opěradlem

M8

1 000

M10

1 000

D10

M3

M01 - parková lavička

_ SITUACE _ DETAIL M - 1:200

800

7 500

4 300 10 x 100 x 430

-7,000

MOBILIÁŘ - M

6 700

4 100 M6

D10 - prkna

_ PRŮVODNÍ ZRPÁVA

800

-7,000

D08 - trávník D09 - litý beton

M10

1 250

M3

D07 - mlat

-7,000

6 200

M10

D06 - asfalt

MODUL KRAJINNÉ A ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY

S04

D07

7 500

8 000

DA6 M3

D05 - žulové desky

M8

S04

Z03

M8 3 275

D05

D03 - žulové kostky 4/6

D06

800

D07 M3

D04 - betonová dlažba

4 000

D02

D01 - žulové kostky 15/17 D02 - žulové kostky 8/10

M10

9 000

M3

-8,500

7 500

7 250

POVRCHY - D

S04

D03

-8,350

9 000

STÁVAJÍCÍ DOMY

M3

5 680

M3

1 000

M3

7 500

7 500

1 500

S04

VSTUP DO PARKU

M10

S04 3 000

M3

NOVĚ NAVRŽENÉ DOMY

1 500

7 500

M8

HRANICE PLOCH

M10

S04

D03

HRANICE BUDOV A VOZOVEK

2 970 1 000 10 x 150 x 330

ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

M10

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

M10

D04

D04

M8

M8

M8

6 000

+0,000

D03

D03

M10

M10

M10

M10

D06

M10

5100

5 300

-0,150

D06

D06

2 500

3 000

+0,000

D03

1 300 3 000

D01

1 300

3 000

2 500

1000

D03

4 500

M10

M10

M10

+0,000

D03

14 000

14 000

14 000

M10

S01

S01

M7

M7

S01

D03

M10 M7

M8

2 299

M8

2%

3000

5 100

D06

2%

1 500

3 000

S02

5 600

D03

5 600

D01

D05

800

M10

7 500

M5

2 000 6 000

6 700

2 000

+0,000

D02

7 200 8 000

S03

M9

800

6 700

7 500

800

6 700

7 500

800

6 700

7 500

800

6 700

7 500

800

7 500

6 700

800

7 500

6 700

800

5 385

7 500

M11

800

S03 D07

7 200 8 000

7 500

M8

DA3

M10

D05

800 7 200 8 000

7 500

S03 M5

+0,000

M10

M10

DA4

7 500

800

S03

M8

DA5

D02

7 200 8 000

Z02 Z02

D09

M10

M12 D09

Z02

7 500

S03

M11

M12 M12

M5

4 950 16 x 150 x 330

M10

M10

M8

M4

M10 S03

S03

M4

S03

S03

S03

S03

0

1

2

3

4

5

10

[m]

S03

8 637

D04

13 000

M4

D07

S03

M4

S03

S03

M8

M - 1:800

M8

M4

S03

S M5 D07

162

0 00

+2,400

D08

S03

D03

3

3 000

M8

D05

Z02

M12

00 0

3 000

D03

3

3 000

6 397

S03

4 950 16 x 150 x 330

Z02

M4

S03

S03

M4

S03

S03

S03

M8

D08

VEDOUCÍ PROJEKTU:

doc. Ing. arch. Jan Jehlík

KONZULTOVAL:

doc. Ing. arch. Jan Jehlík

VYPRACOVAL:

Bc. Marek Smolka

MÍSTO STAVBY:

Praha 6 - Malovanka

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

STAVBA:

náměstí a park Malovanka

UČEL:

ČÁST: SITUACE - OSAZOVACÍ PLÁN

FAKULTA ARCHITEKTURY Thákurova 9 Praha 6 - Dejvice 166 34

Diplomní práce

DATUM:

LS 2013/2014

MĚŘÍTKO:

1:200

ČÁST:


PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Zpracovatel:

Marek Smolka

Název stavby: Náměstí a park Malovanka Místo stavby:

Praha 6 Malovanka

Řešené území:

1,78 ha

z toho- náměstí: 4818 m2 park: 5545 m2 účel stavby:

rekonstrukce veřejného prostoru

Seznam vstupních podkladů:

Ulice Bělohorská prochází středem obou navrhovaných prostorů. V rámci projektu

Výškové zaměření - data IPR Praha

je navržena její rekonstrukce a změna jízdních profilů. Dané změny slouží pro max-

polohopis - data IPR PRaha

imální propojení parku s náměstím Malovanka.

Údaje o území:

Náměstí Malovanka se nachází na rozhraní parku Královka a ulice Bělohorská.

Řešené území se nachází na Praze 6 v lokalitě Malovanka, a to na střeše severního

Náměstí vymezují okolní stavby a navržený pás okrasných stromů v mlatové ploše.

portálu Strahovského tunelu, v okolí současné tramvajové zastávky Malovanka a

Ústředním motivem náměstí je křížení historické cesty s její zrcadlovou kopií, což

na přilehlém území k ulici Bělohorská směrem do parku Královka. Území je svažité

propojuje park Královka s náměstím. Výškové vyrovnání parku a náměstí je řešeno

dolů z jihu na sever.

pobytovými schody a rampou, na které se nachází záhony a posezení.

Základní charakteristika řešení:

Dopravní řešení:

Návrh parku je koncipován na stávajícím nosném systému strahovského tunelu,

Projekt nemění fungování dopravy v okolí stavby. Vznikají nové prostory pro do-

který je připraven pro další stavbu. Modulové rozměry jsou 8 x 7,5 m. Návrh nového

pravu v klidu a to po západní hraně náměstí a východní hraně parku. Další možnost

parku je realizován na ploše střechy tunelu. Park je navržen ve třech výškových

parkování je v podzemních garážích parku, přístupných z ulice Nad Kajetánkou

úrovních s odlišným charakterem a vybavením jednotlivých úrovní. Ústředním mo-

nebo Patočkova.

tivem parku jsou 4 vyhlídkové věže, mezi nimiž jsou zavěšeny převislé sloupy popínavých rostlin.

Bilance: Použité skladby a materiály povrchů, mobiliář, drobná architektura a rostlinný materiál je dále specifikován v příslušném katalogu.

163


000 1 300

3 000

2 500

1000

D03

4 500

M10

M10

M10

+0,000

D03

14 000

M10

S01

S01

M7

M8

2 299

M8

2%

3000

5 100

D06

2%

1 500

3 000

S02

600

D03

5 600

D01

D05

800

M10

7 500

M5 2 000

6 000

M9

6 700 2 000

+0,000

D02

7 200 8 000

S03

800

6 700

7 500

800

6 700

7 500

800

6 700

7 500

800

6 700

7 500

800

7 500

6 700

800

7 500

6 700

800

5 385

7 500

M11

800

S03

D07

7 200 8 000

7 500

M8

DA3

M10

D05

800 7 200 8 000

7 500

S03

M5

+0,000

M10

M10

DA4

7 500

800

S03

M8

DA5

D02

7 200 8 000

Z02 Z02

D09

M10

M12

D09 M11

Z02

7 500

S03

M12 M12

M5

4 950 16 x 150 x 330

M8

M4

M10

3

0 00

3 000

M8

M10

M10

3 000

D03

D05

Z02

M12

00 0

3 000

6 397

S03

3

4 950 16 x 150 x 330

Z02

+2,400

M4

M8

M4

D08 S03

S03

S03

S03

S03

S03

S03

S03

M4

8 637

S03

S03

D04

13 000

M5

D07

M4 S03

S03

M4 S03

S03

M4 S03

S03

M8

D08

NÁMĚSTÍ MALOVANKA M - 1:300 164

1

2

3

4

5

10 S

D07

D03

0

S03

M8

[m]

M


PARK MALOVANKA

M3

M3

M8

S04

M6 D08

M10

9 000

M11

M8

M10

1 500

M - 1:400

M3

Z04

M6

1 500

2 070 7 x 143 x 330

S04 M8

Z04

Z04

9 000

Z04

M10

D08

-8,350

Z04

LEGENDA

M10

2 970 1 000 10 x 150 x 330

M3 S04

VSTUP DO PARKU M3

STÁVAJÍCÍ DOMY

5 680

M3

M8

3 275

S04

3 750

3 750

S04

M3

M3 S04

Z03

11 250

3 750

3 750

1 000

800

6 700

800

6 700

7 500

800

6 700

7 500

Z03

M8 3 275

13 400

S04

D07 -7,000

800

800

M8

1 000

7 500

M10

-7,000

D06 - asfalt

M10

M3

4 100

4 300 10 x 100 x 430

D08 - trávník

M6 -7,000 D10

D10 - prkna M3 M3

M3

M3

M8 M10

M03 - lavička

M3

M3

M3

M3

M3

M10

D07

M10

7 200 8 000

-5,500

M05 - dvojitá lavička s opěradlem

M3

M8

-5,000

M04 - dvojitá lavička

3 400

D10

D02

800

M02 - piknikový set

M3

2 500

9 000

M3

Z03

-6,000

4 570

M3

M01 - parková lavička

-6,000

6 775

S04

3 350 8 000

MOBILIÁŘ - M

Z03

5 000

M6

1 000

D09 - litý beton

9 000

S04

6 200

M10

D07 - mlat

M10

1 250

6 700

7 500

8 000

DA6

M3

D05 - žulové desky

M8

S04

D05

M3

D03 - žulové kostky 4/6

D06

800

D07

D04 - betonová dlažba

4 000

S04

D02

D01 - žulové kostky 15/17 D02 - žulové kostky 8/10

M10

9 000

M3

-8,500

7 500

7 250

POVRCHY - D

S04

D03 7 500

S04

1 000

NOVĚ NAVRŽENÉ DOMY

M3

1 500

HRANICE PLOCH

7 500

7 500

S04

-8,350

9 000

7 500

M8

M10

S04

3 000

D03

HRANICE BUDOV A VOZOVEK

M10

S04

1 500

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

S04

-5,000

-5,500

S04

D08

S05

M06 - mříž ke stromům M08 - odpadkový koš

S05

800

D08

1 000

7 200 8 000

M09 - stojan na kolo

9 000

M10

D05

M07 - mříž ke stromům

M10 - osvětlení - lampa RAMA 8m

S04

M11 - osvětlení - lampa RAMA 6m

DA1

DA1

M12 - lavička svah

DA7

Z01

S02 - jírovec maďal, Aesculus hippocastanum

9 000

M8 M1

7 200 8 000

S01 - lípa srdčitá, Tilia cordata "Greenspire"

800

-6,100

M8

STROMY - S

M10

Z01

S03 - hrušeň Calleryova, Pyrus calleryana "Chanticleer"

S04

800

S04 - javor babyka, Acer campestre "Elsrijk" M1

S05 - bříza papírová, Betula papyrifera

M8

M1 D03

M1

7 200 8 000

DROBNÁ ARCHITEKTURA - DA D02

DA1 - vyhlídková věž - park

800

DA2 - vyhlídková věž + vertikální spojení - park

6 700

800

6 700 7 500

7 500

800

6 700

800

6 700

M10

800

6 700

800

6 700

6 700 7 500

M8

-6,000

Z01

800

7500

7 500

Z01

7 200 8 000

M9

DA6 - prolézačka - park

6 700

800

M8

DA5 - kašna - náměstí

Z01

M1

7 500

7 500

7 500

DA3 - altán - náměstí DA4 - rampa - náměstí

800

M9

DA7 - pobytový trávník M1 VÝTAH

DA2

DA2

800

ZÁHON - Z

7 200 8 000

M10

D04

D04

D06

165 M8

M8

M8


KATALOG POVRCHŮ

D01 - ŽULOVÁ DLAŽBA - KOSTKA 15/17 cm

D02 - ŽULOVÁ DLAŽBA - KOSTKA 8/10 cm

D03 - ŽULOVÁ DLAŽBA - KOSTKA 4/6 cm

ŽULOVÁ KOSTKA 160 x 160 x 160 mm

ŽULOVÁ KOSTKA 90 x 90 x 90 mm

ŽULOVÁ KOSTKA 50 x 50 x 50 mm

KLADECÍ VRSTVA tl. 50 mm - kamenivo frakce 2/5 mm

KLADECÍ VRSTVA tl. 30 mm - kamenivo frakce 2/5 mm

KLADECÍ VRSTVA tl. 30 mm - kamenivo frakce 2/5 mm

NOSNÁ VRSTVA tl. 150 mm - kamenivo frakce 4/8 mm

NOSNÁ VRSTVA tl. 150 mm - kamenivo frakce 4/8 mm

NOSNÁ VRSTVA tl. 150 mm - kamenivo frakce 4/8 mm

ROZNÁŠECÍ VRSTVA tl. 200 mm - kamen. fr. 16/32 mm

ROZNÁŠECÍ VRSTVA tl. 200 mm - kamen. fr. 16/32 mm

ROZNÁŠECÍ VRSTVA tl. 200 mm - kamen. fr. 16/32 mm

KONSOLIDAČNÍ VRSTVA tl. 100 mm - kam. f. 0/4+4/8 mm

KONSOLIDAČNÍ VRSTVA tl. 100 mm - kam. f. 0/4+4/8 mm

KONSOLIDAČNÍ VRSTVA tl. 100 mm - kam. f. 0/4+4/8 mm

ZHUTNĚNÁ ZEMINA

ZHUTNĚNÁ ZEMINA

ZHUTNĚNÁ ZEMINA

D04 - BETONOVÁ DLAŽBA - 200 x 100 x 60 mm

D05 - ŽULOVÁ DESKY 400 x 200 x 20 mm

D06 - ASFALTOVÁ VOZOVKA

BETONOVÁ DLAŽBA 200 x 100 x 60 mm

ŽULOVÁ DESKA 400 x 200 x 30 mm

LOŽE Z KAMENNÉ DRTĚ tl. 40 - 50 mm - kamenivo fr. 4/8 mm

MALTOVÉ LOŽE tl. 60 mm

PODKLADNÍ KAMENNÁ DRŤ tl. 150 mm - kam. fr. 8/16, 11/22, 16/32,

BETONOVÁ NOSNÁ VRSTVA tl. 100 mm

ASFALTOBETON tl. 40 mm

PODKLADNÍ KAMENNÁ DRŤ tl. 100-120 mm - kam. frakce 0/64

ROZNÁŠECÍ VRSTVA tl. 200 mm - kamenivo frakce 16/32 mm

OBALOVÉ KAMENIVO tl. 80 mm

PÍSKOVÉ LOŽE tl. 50 mm - kamenivo frakce 0/4 mm (filtrační vrstva)

KONSOLIDAČNÍ VRSTVA tl. 100 mm - kam. fr. 0/4+4/8 mm (1:1)

MECHANICKY ZHUTNĚNÉ KAMENIVO tl. 150 mm - fr. 16/32 mm

ZHUTNĚNÁ ZEMINA

ZHUTNĚNÁ ZEMINA

ŠTĚRKODRŤ tl. 200 mm - kamenivo frakce 0/64 ZHUTNĚNÁ ZEMINA

166


KATALOG POVRCHŮ

D07 - MZK - MINERÁLNÍ BETON

D08 - TRÁVNÍK

HLINITOPÍSČITÁ SMĚS jemná tl. 80 - 100 mm - kamenivo frakce 5/8 mm HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ tl. 150 mm - kam. fr. 8/16 mm GEOTEXTÍLIE

BYLINNÝ TRÁVNÍK

ROZNÁŠECÍ VRSTVA tl. 200 mm - kam. fr. 16/32 mm

VEGETAČNÍ SOUVRSTVÍ - SUBSTRÁT tl. 200 - 300 mm

KONSOLIDAČNÍ VRSTVA tl. 100 mm - kam. fr. 0/8 mm

ZHUTNĚNÁ ZEMINA

ZHUTNĚNÁ ZEMINA

D02 D03 D05 D07 D10

D09 - LITÝ BETON

D10 - PRKENNÁ TERASA

DILATOVANÁ BETONOVÁ DESKA tl. 70 mm

NÁŠLAPNÁ VRSTVA - PRKNA 120 x 40 mm

VYROVNÁVACÍ VRSTVA tl. 30 mm - kamenivo frakce 2/5 mm

KONTRALAŤ - 60 x 40 mm

NOSNÁ VRSTVA tl. 150 mm - kamenivo frakce 4/8 mm

BETONOVÁ NOSNÁ VRSTVA tl. 100 mm

ROZNÁŠECÍ VRSTVA tl. 200 mm - kamenivo frakce 16/32 mm

ROZNÁŠECÍ VRSTVA tl. 200 mm - kamenivo frakce 16/32 mm

KONSOLIDAČNÍ VRSTVA tl. 100 mm - kam. fr. 0/4 + 4/8 mm (1:1)

KONSOLIDAČNÍ VRSTVA tl. 100 mm - kam. fr. 0/4+4/8 mm (1:1)

ZHUTNĚNÁ ZEMINA

ZHUTNĚNÁ ZEMINA

D08 D04 D03 D07 D06 D01 D03 D07 D02 D05 D09 D02

167


M01 - parková lavička - MM CITÉ - Miela

M02 - stůl - MM CITÉ - Vera

KATALOG MOBILIÁŘE

LME152b LV910b

LME152r

LV910r

LME152t

LV910t

LME151b

LV911b

LME151r

LV911r

LME151t

LV911t

VÝROBCE:

POČET - 42 kusů

M03 - lavička GRIJSEN - Plane single seat

VÝROBCE:

POČET - 13 kusů

VÝROBCE:

POČET - 7 kusů

VÝROBCE:

POČET - 4 kusů

M04 - lavička GRIJSEN - Plane double seat

890

456

456

490

2 600

2 600

VÝROBCE:

POČET - 26 kusů

M05 - lavička GRIJSEN - Plane doble seat

M06 - lavička GRIJSEN - Plane picnic set

890

790

2 600 1 600

2 600

VÝROBCE:

168

800

456

456 906

490

POČET - 4 kusů


M07 - mříž ke stromu - MM CITÉ - Arbotura

M08 - odpadkový koš - MM CITÉ - Nanuk

KATALOG MOBILIÁŘE

NNK165t o640 o1600 o540

NNK165tp

VÝROBCE:

VÝROBCE:

POČET - 3 kusů

M10 - lampa SANTA & COLE - Rama 8m double section

70

20

440

600 590

M09 - stojan na kolo - MM CITÉ - Lotlimit

POČET - 23 kusů

80 20

SL505

216 VÝROBCE:

POČET - 3 kusů

M11 - lampa SANTA & COLE - Rama 6,2m single section

VÝROBCE:

POČET - 35 kusů

VÝROBCE:

POČET - 4 kusů

M12 - lavička -GRIJSEN - Lounge 2

500

600 590

600

70

20

1 900

20

80 116

VÝROBCE:

POČET - 3 kusů

169


DROBNÁ ARCHITEKTURA Vyhlídkové věže v parku

Náměstí

Vyhlídková věž je dominantní objekt v parku na Malovance. Jsou zde umístěny 4 věže dvou různých provedení. Proporce a dimenze věží vychází z modulu konstrukčního systému tunelu, který zde byl zachován. Navržené věže jsou umístěny přesně nad stávající sloupy tunelu. Rozměr patra je 7,5 x 8 m na osu sloupů a konstrukční výška je 3 m. Věže jsou navrženy z ocelových profilů s dřevěnými prvky. Nosná konstrukce je ocelová z profilů HEB. Podlahy, zástěny a zábradlí jsou ze dřeva.

Park Královka je svažitým parkem, který padá ze Strahova směrem k ulici Bělohorská. Návrhem nového náměstí bylo třeba vyřešit výškové vyrovnání parku s rovnou plochou náměstí. Rozdíl výšek zde po západní a severní hraně vyrovnávají pobytová schodiště s možnostmi sezení v úrovni i nad úrovní plochy náměstí. Mezi těmito schodišti se nachází vodní prvek v úrovni plochy náměstí. Přechod mezi parkem a vlastní plochou náměstí je vždy změkčen pásem mlatové plochy s okrasnými stromy, tvořící sadový pás zeleně kolem náměstí.

Jižní dvě věže slouží jako pro propojení úrovně ulice Bělohorské s úrovněmi v parku. A to úrovní podlahy parku a úrovní střechy altánu. Samotné věže jsou mezi sebou rovněž propojeny v úrovni prvního nadzemního podlaží. Severní dvě věže mají hlavní funkcí vyhlídky a s možností posezení.

Vyhlídková věž + vertikální propojení - DA1 Propojují ulici Bělohorská s parkem. Zároveň je zde možnost posezení s výhledem do parku a na sloupy z popínavých rostlin, které tvoří zelené jádro parku.

Dominantou severní hrany náměstí je dvojice šikmých cest, které přicházejí z parku do náměstí. Mezi nimi se nachází svažitá rampa dlážděná ze žulových desek, ve které je vytvořena mozaika záhonů a laviček. Z daného místa lze obklopen zelenými záhony shlížet směrem na námětí a tiše nebo i aktivně pozorovat dění na něm. Na náměstí je na jeho východní hraně umístěn altán, který slouží jako přístřeší. Zároveň se může stát zázemím při různých akcích na náměstí nebo prostorem pro občerstvení a jiné služby.

Altán - DA3

Vyhlídková věž + vertikální propojení - DA2 Nabízí zvětšený prostor pro posezení a ničím nerušený výhled do parku.

Rampa - DA4

Kašna - DA5

Pobytové schodiště

Sad

Park a jeho atrakce Park se snaží být co nejvíce variabilní platformou pro aktivity ve městě. Nabízí mnoho druhů posezení, a to jak v intimnějších uzavřenějších místech, tak na volném prostoru. Dlouhou lavici pro sezení tvoří hrana vyvýšeného trávníku, kde je umístěn sedák ze dřeva. Samotný trávník je vysazen jako zátěžový, takže je rovněž místem pro posezení. Nad trávníkem dává ploše stín hájek z bříz. Dvě piknikové terásky obklopené záhonem z okrasných trav, který tvoří zábranu nad výškovým zlomem, jsou umístěny mezi prvním a druhým patrem parku. Vychází z konstrukce střechy tunelu. V návrhu jsou ztvárněny jako výhledové terasy s dřevěnou podlahou a stoly pro piknik. Prostřední patro parku je určeno hrám. Je zde navrženo dětské hřiště s abstraktní prolézačkou, která se může stát pokaždé jiným objektem dětských her. Ve středu plochy je umístěno podium, které může sloužit hře, posezení, ale i oficiálnímu vystoupení. Hlediště mu tvoří schody a okolní lavičky. Třetí plochou je volná mlatová plocha s instalovanými sloupy pro upnutí slackline, což je moderní provazochodectví trénující balanc, koncentraci a koordinaci pohybů a stává se oblíbenou činností nejen mladých lidí v parcích. Dolní úroveň parku je navržena jako přírodní, se štěrkovými záhony a modelovaným trávníkem.

prolézačka - DA5 pobytový trávník - DA6 podium slackline plac trávník

170


DROBNÁ ARCHITEKTURA

vyhlídka

sezení s výhledem propojení z ulice Bělohorská ulice Na Malovance

sezení s výhledem

altán

propojení

kašna -

DA5

záhon s popínavkami

vyhlídková věž + vertikální propojení park - ulice vyhlídková věž -

DA2

DA1

prolézačka -

altán -

DA3

rampa -

DA6

DA4

171


DROBNÁ ARCHITEKTURA

vyhlídkové věže

pobytový trávník

pikniková terasa

podium

172


KATALOG ROSTLINNÉHO MATERIÁLU STROMY V návrhu se objevuje 5 druhů stromů. Lípy jsou vysazeny v reprezentačních prostorech kolem nových objektů na křížení Bělohorské a Vavříkovy a dále směrem na Pohořelec. Lipová alej pak dále pokračuje v okolí Pražského hradu. Navržen je kultivar Greenspire.

S02 - jírovec maďal, Aesculus hippocastanum

S01 - lípa srdčitá, Tilia cordata "Greenspire"

S03 - hrušeň Calleryova, Pyrus calleryana "Chanticleer"

Jírovec je navržen podél tramvajové tratě na Bělohorské. Jedná se o pokračování stromořadí, které prochází skoro celou touto ulicí. Okrasná hrušeň je navržena v pásu podél náměstí, který tvoří plynulý přechod mezi parkem a náměstím. Pás hrušní tvoří sad, který slouží pro posezení. Hrušně kultivaru Chanticleer kvetou bílou barvou a jsou vhodné pro městské prostředí. Nejsou navrženy pro plody, ale pro potěchu oka. Javory navrhuji v okolí parku podél cest ve stromořadí. Kultivar Elsrijk je vhodný pro městské prostředí. Tvoří bohatě větvenou korunu a dorůstá výšky kolem 10m. Břízy navrhuji v malém hájku na vyvýšeném místě v parku. Navrženy jsou vícekmenné stromy z důvodu dojmu přírodního prostředí a divokého březového háje.

lípa

hrušeň

javor

bříza

jírovec

S04 - javor babyka, Acer campestre "Elsrijk"

S05 - bříza papírová, Betula papyrifera

173


KATALOG ROSTLINNÉHO MATERIÁLU zóna - 9m - fialová

POPÍNAVÉ ROSTLINY - Z1 Jednou z hlavních dominant parku jsou vysoké převislé sloupy popínavých rostlin, které jsou umístěny do středu parku a stávají se pomyslným zeleným jádrem celého prostoru. Popínavé rostliny rostou po ocelové konstrukci, která je navržena z ocelových lanek právě do tvaru převislého sloupu.

9m

Druhy vysazených popínavých rostlin se díky rozdílným barvám květu a především díky různým zabarvení listů na podzim postarají o barevnou proměnlivost parku v čase. Každé roční období, dokonce každý měsíc, přináší do parku jinou barvu a charakter popínavých sloupů. Vysazeny budou rostliny ze 3 skupin. Skupiny jsou dle výšky, do které rostliny zvládnou vyrůst. Základní skupina jsou rostliny do výšky 9 a více metrů. Střední skupina rostliny dorůstající výšky 6 m a nejnižší skupina jsou rostliny do 3 m. Tím je vyplněn prostor celého popínavého sloupu z důrazem na pevný základ.

Vistárie čínská Wisteria sinensis 6m

Réva coignetové Vitis coignetiae

Révě letní Vitis aestivalis

Loubinec pětilistý Parthenocissus quinquefolia

Plamének plotní Clematis vitalba l.

Hortenzie řapíkatá Hydrangea petiolaris

Rdesno baldžuánské Polygonum baldschuanicum

Zimokeř okrouhlolistý Celastrus orbiculatus

Zimolez ovíjivý Lonicera periclymenum

Trubač kořenující Campsis radicans

Plamének východní Clematis orientalis

Chmel otáčivý Humulus lupulus

Růže Rosa New Dawn

zóna - 9m - bílá

3m

Břečťan popínavý Hedera helix

Popínavky

zóna - 6m

Plamének horský Clematis montana

zóna - 3m

174

Zimolez japonský Lonicera japonica


KATALOG ROSTLINNÉHO MATERIÁLU ZÁHONY - Z2 - Z4

PŘÍKLADY POUŽITÝCH DRUHŮ _ Okrasné trávy

V návrhu je umístěno několik záhonů, které jsou převážně osazeny okrasnými travami a okrasnými cibulovinami, což zajišťuje změnu charakteru jednotlivých prostorů během roku. Z2 - na rampě směřující z parku Královka na náměstí Malovanka je umístěno několik menších záhonů mezi lavičkami. V těchto záhonech navrhuji vysadit okrasnou trávu a tulipány. Menší záhonky na rampě jsou poskládány v mozaice s lavičkami shlížejícími na náměstí. Z3 - Park Malovanka je navržen na poměrně složitém základu střechy Strahovského tunelu, která mění výškové úrovně v několika místech. Toho využívá i nový návrh parku a prostor je rozdělen do 3 základních úrovní. Výškové rozdíly mezi těmito úrovněmi jsou odděleny nikoliv zábradlím, ale vyvýšeným záhonem. Zde jsou navrženy pro výsadbu okrasné trávy.

Dochan psárkovitý Pennisetum alopecuroides

Kavyl nejtenčí Stipa tenuissima

Ozdobnice čínská Miscanthus sinensis Silberfeder

Uniola širolistá Chasmanthium latifolium

Bezkolenec rákosovitý Molinia arundinacea

kostřava atlasská Festuca mairei

Dochan východní Pennisetum orientale

Třtina ostrokvětá Calamagrostis x acutiflora Karl Foerster

Z4 - záhony ve spodní části parku jsou navrženy jako součást modelovaného trávníku. Charakter této části parku je co nejvíce přírodní. Důvodem je vytvořit místo, které co nejvíce odcloní blízkost výjezdu ze Strahovského tunelu. Záhony jsou navrženy jako štěrkové s okrasnými travami.

Zdroje fotografii v katalogu rostlinného materiálu: zelen.cz, biolib.cz, beaute.blog.cz, garten.cz, profizahrada.cz, plantdatabase.co.uk, knollgardens.co.uk, kwietnik.com.pl, burntmeadow.com, www.zahrada-cs.com,hiltonpond.org, inaturalist.org, geograph.org.uk, discoverlife.org, zahradnictvihluk.cz, wikimedia.org, novinky.cz

175


M - 1:20

DETAIL 01 _

D07 - MZK DILATOVANÁ BETONOVÁ DESKA tl. 70 mm VYROVNÁVACÍ VRSTVA tl. 30 mm - kamenivo frakce 2/5 mm NOSNÁ VRSTVA tl. 150 mm - kamenivo frakce 4/8 mm ROZNÁŠECÍ VRSTVA tl. 200 mm - kamenivo frakce 16/32 mm KONSOLIDAČNÍ VRSTVA tl. 100 mm ŽULOVÁ DESKA tl. 30 mm kamenivo frakce 0/4 + 4/8 mm (1:1) MALTOVÉ LOŽE tl. 30 mm ZHUTNĚNÁ ZEMINA ŽELEZOBETONOVÁ DESKA min. tl. 200 mm HRUBÝ BETON tl. 100 mm ROZNÁŠECÍ VRSTVA tl. 420 mm - kamenivo frakce 16/32 mm 330 KONSOLIDAČNÍ VRSTVA tl. 100 mm kamenivo frakce 0/4 + 4/8 mm (1:1) ZHUTNĚNÁ ZEMINA

HLINITOPÍSČITÁ SMĚS jemná tl. 60 - 80 mm - frakce 5/8 mm HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ tl. 150 mm - kamenivo frakce 8/16 mm GEOTEXTÍLIE ROZNÁŠECÍ VRSTVA tl. 200 mm - kamenivo frakce 16/32 mm KONSOLIDAČNÍ VRSTVA tl. 100 mm - kamenivo frakce 0/8 mm ZHUTNĚNÁ ZEMINA betonový obrubník 100 x 180 v podkladním betonu

150

DETAIL _

POBYTOVÉ SCHODIŠTĚ NÁMĚSTÍ

1 000

+ PŘECHODY POVRCHŮ

D02 - ŽULOVÁ KOSTKA 500

200

ŽULOVÁ KOSTKA 90 x 90 x 90 mm KLADECÍ VRSTVA tl. 30 mm - kamenivo frakce 2/5 mm NOSNÁ VRSTVA tl. 150 mm - kamenivo frakce 4/8 mm ROZNÁŠECÍ VRSTVA tl. 200 mm - kamenivo frakce 16/32 mm KONSOLIDAČNÍ VRSTVA tl. 100 mm - kamenivo frakce 0/4 + 4/8 mm ZHUTNĚNÁ ZEMINA

200

60

100

200

150

100

330

500

440

100

Liniový žlab ACO MULTIDRAIN V100

DETAIL 02 _

PŘECHOD CHODNÍK - VOZOVKA

D03 - ŽULOVÁ KOSTKA

D06 - ASFALTOVÁ VOZOVKA

ŽULOVÁ KOSTKA 50 x 50 x 50 mm KLADECÍ VRSTVA tl. 30 mm - kamenivo frakce 2/5 mm NOSNÁ VRSTVA tl. 150 mm - kamenivo frakce 4/8 mm ROZNÁŠECÍ VRSTVA tl. 200 mm - kamenivo frakce 16/32 mm KONSOLIDAČNÍ VRSTVA tl. 100 mm - kamenivo frakce 0/4 + 4/8 mm ZHUTNĚNÁ ZEMINA

žulový obrubník 250 x 205

150

podkladní beton

350

176

ASFALTOBETON tl. 40 mm OBALOVÉ KAMENIVO tl. 80 mm MECHANICKY ZHUTNĚNÉ KAMENIVO tl. 150 mm - kamenivo frakce 16/32 mm ŠTĚRKODRŤ tl. 200 mm - kamenivo frakce 0/64 ZHUTNĚNÁ ZEMINA


177


ZÁVĚR _

Projekt vznikl s cílem najít konkrétní lokalitu a navrhnout nový kvalitní veřejný prostor na Praze 6. Z analýz vyplívající téma hledání lokálního centra pro Břevnov a objevení běžnému nepozornému chodci skrytého pozemku na střeše Strahovského tunelu, utvořilo pevný rámec pro téma náměstí a park na Malovance. Návrhem představuji názor, jak by mohl vypadat moderní veřejný prostor a jak lze efektivně přetvořit nevyužité území, kterých jsou města stále plná. Téma veřejného prostoru, jeho dnešní podoba a význam ve struktuře města, stejně tak jako otázka sociálních vazeb obyvatelů k místu kde žijí a pohybují se, je dnes stále diskutovanější. Návrhem netradičního parku se řadím k zastáncům názoru, že reálný veřejný prostor není mrtví, nepřesouvá se jen do kybernetických rovin sociálních sítí, jen je třeba nabídnout lidem atraktivní multifunkční prostor, který zvládne požadavky a rychlost dnešní doby. Věřím, že navržené veřejné prostory, stejně tak jako dostavěné domy, by napomohly zkvalitnění dané lokality. Park a náměstí by se staly platformou pro setkávání, venkovní aktivity a tvorbu pozitivních vztahů jak mezilidských, tak k danému místu, což se následně vrací v podobě kvalitnějšího života.

178


PODĚKOVÁNÍ patří doc. Ing. arch. Janu Jehlíkovi nejen za vedení diplomní práce, ale i dalších předmětů studia. Ing. Radmile Fingerové, Ing. arch. Haně Špalkové, Ing. arch. Tomáši a Kláře Hradečným, Ing. arch. Ivanu Lejčarovi za podmětné konzultace během diplomního projektu i semináře. Velké poděkování patří mé rodině a blízkým, kteří mě během studia podporovali.

179


ZDROJE:

DIGITÁLNÍ PODKLADY _ IPR - institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy _ OV-A, Opočenský a Valouch architekti _ Pudis, a.s. MAPY _ _ _ _ _ _ _

Výkresy územního plánu Územně analytické podklady Katastr nemovitostí - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ https://maps.google.cz/ http://mapy.cz/ http://archivnimapy.cuzk.cz/ http://geoportal.gov.cz/

LITERATURA _ _ _ _ _ _

noviny Šestka - Flegl Michal, Z historie Prahy 6 Cutáková, Lucie, DP - Pražské vesnice Janíčková Marie, DP - Kontinuální liniový park vršovice Kosek Filip, DP - Evropská 2050 Leňo, Michal, DP - Pražské náměstí pro 21. st. Sládek Martin DP - Rub a líc městského bloku, Sládek Martin

INTERNET http://www.praha6.cz/ http://www.praha6.cz/rozvoj_historie.html http://www.sestka.cz/ http://www.iprpraha.cz/cs/uvod http://cs.wikipedia.org/ http://archiweb.cz/ http://www.landezine.com/ http://www.prahazelena.cz/ http://www.archiexpo.com/ http://www.grijsen.nl/ http://www.mmcite.com/vyrobky http://santacole.com/ http://www.praha6ztracitvar.cz/ http://www.sppzo.cz/ http://www.ov-a.cz

181

Diplomní projekt - část 2  
Diplomní projekt - část 2  

_ Veřejné prostory Prahy 6 - Malovanka _ FA ČVUT _ Ateliér Jehlík _ LS 2013/2014

Advertisement