Page 1

EGZEPLARZ BEZP£ATNY NR 11

SEZON 2013/20114 ROZPOCZÊTY

WOLSZTYNIAK

KAR-DO

WOLSZTYN

SPÓJNIA GDYNIA

21.09.2013 - godz. 17.00


2 (11)


3 (11)

KPR WOLSZTYNIAK - KAR-DRO SPÓJNIA GDYNIA Przed nami druga kolejka pi³karzy rêcznych. Zawodnicy Marcina Pietruszki z pewnoœci¹ bêdê chcieli siê zrehabilitowaæ kibicom po sromotnej pora¿ce w poprzednim spotkaniu w Gdañsku. Miejmy nadzieje, ¿e dzisiejszy mecz bêdzie bardzo dobrym pokazem pi³ki rêcznej w wykonaniu zawodników Wolsztyniaka i dwa punkty zostan¹ w Wolsztynie. Zespó³ goœci, który tydzieñ temu wygra³ z beniaminkiem I ligi w Bydgoszczy nie przyjedzie ³atwo oddaæ punktów. Dru¿yna Leszka Elbickiego przed nowym sezonem doœæ mocno zmieni³a sk³ad. Jeszcze w poprzednich rozgrywkach z ekipy odeszli Maciej Gêbala - trzon dru¿yny, który w tym roku zagra w Magdeburgu. Kolejny zawodnik, który zmieni³ klub to Dawid Weso³ek przeszed³ do Reaul Astromal Leszno, natomiast Karol Radecki od poprzedniego sezonu leczy chore kolano. Z tego wzglêdu w Gdyni zaczêto rozgl¹daæ siê za nowymi graczami. Do dru¿yny do³¹czy³o a¿ oœmiu zawodników. Bramkarz Skowron, dwóch rozgrywajacych: Artur Serafinowicz i Krzysztof Machniewicz, ca³a trójka to zawodnicy z Bydgoszczy. Kolejne wzmocnienia to wychowanek Ciechanowa leworêczny skrzyd³owy

Kamil Kowalski. Do gry w Spójni wróci³ wypo¿yczony do Wybrze¿a £ukasz Naus, do dru¿yny do³¹czyli juniorzy Rober Dziemian i Krzysztof Bielec.Wszyscy nowi zawodnicy to z pewnoœci du¿e wzmocnienie dla dru¿yny goœci co pokazali w pierwszej kolejce. Kar-Do Spójnia w trakcie przygotowañ do nowego sezonu rozegra³a dziesiêæ spotkañ sparingowych, g³ównie z zespo³ami z regionu. Jako rywali wybrali sobie: Pomezaniê Malbork, Soko³a Koœcierzyn, SMS Gdañsk, Wójcik Elbl¹g. Na koniec przygotowañ zagrali nawet z zespo³em ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wiêkszoœæ tych spotkañ sparingowych Spójnia przegra³a. Jak przekonuje trener Elbicki wszystkie mecze by³y prób¹ przed prawdziwymi meczami o punkty. W wywiadzie dla sportowefakty.pl powiedzia³: „Chcemy graæ dobrze, szybko i skutecznie oraz siê rozwijaæ. Liczymy na wygrane, jednak nastawiamy siê na ciê¿k¹ walkê w ka¿dym meczu. Potrzeba du¿o czasu, aby m³odzi ludzie wdro¿yli siê do dru¿yny. W sparingach przegrywaliœmy wiêkszoœæ spotkañ, jednak nie by³y to wysokie pora¿ki”. Trener Spójni twierdzi równie¿, ¿e czarnym koniem rozgrywek bêdzie Pomezania Malbork. My jednak liczymy, ¿e Wolsztyniak postawi wysoko poprzeczkê i nie odda punktów przyjezdnym.


4 (11)

WYBRZE¯E GDAÑSK - KPR WOLSZTYNIAK 35:20 (19:10) Wolsztyniak: Kapela, P³ócieniczak - Kaczmarek 8/5, Wajs 4, Horowski 2, Czeka³owski 2, Rogoziñski 1/1, Gessner 1, Raczkowiak 1, Kuta 1 oraz G³owacki, Szutta, Chrapa. Karne: 6/6. Kary: Horowski 2 min. Wybrze¿e: Soko³owski, Chmieliñski, G³êbocki - Rakowski 8, Rogulski 7, ¯ak 5, Mogielnicki 5, Moszczyñski 3, Nilsson 3, Strzebiecki 2, Abram 1, Kornecki 1 oraz Papaj, Kondratiuk, Sulej. Karne: 0/0., Kary: Wybrze¿e - 16 min. (Nilsson 4 min., ¯ak 2 min., Moszczyñski 2 min., Mogielnicki 2 min., Strzebiecki 2 min., Sulej 2 min., Soko³owski 2 min.) Sedziowie: Patyk-Sarnowski. Widzów: 600.

Wybrze¿e pokaza³o siê ze znakomitej strony w meczu z Wolsztyniakiem Wolsztyn. Mimo szesnastu minut kar, gdañszczanie pokonali rywala a¿ 35:20, a znakomity mecz rozegrali bramkarze i skrzyd³owi. Ju¿ pierwsze minuty by³y znakomite w wykonaniu szczypiornistów Wybrze¿a. Dziêki twardej grze w obronie i skutecznym skrzyd³om, nadmorscy zawodnicy w siódmej minucie po bramce £ukasza Rogulskiego prowadzili ju¿ 6:1. PóŸniej goœcie skorzystali z licznych kar, jakie ³apali nadmorscy zawodnicy i po rzucie karnym celnie wykonanym przez Mariusza Rogoziñskiego, po dwudziestu minutach przegrywali ju¿ tylko ró¿nic¹ trzech trafieñ. Od tego czasu na boisku niepodzielnie brylowali jednak gdañszczanie, którzy mimo ³apanych co chwila kar rzucili siedem bramek z rzêdu. Co ciekawe w tym czasie na ³awkê za przewinienie usiad³ nawet znakomicie radz¹cy sobie bramkarz gospodarzy, Sebastian Soko³owski. - W ¿yciu nie mia³em kary. Nie chcia³em, by pi³ka zatrzyma³a siê po faulu. Pi³ka siê sklei³a w rêkach - opisa³ sytuacjê bramkarz. Ostatecznie gdañszczanie na przerwê schodzili przy wyniku 19:10. Druga czêœæ spotkania to po raz kolejny œwietna gra gospodarzy.

Znakomicie spisywali siê bramkarze tej dru¿yny, bo poza Soko³owskim kilka pi³ek odbi³ te¿ Artur Chmieliñski, a ze skrzyde³ gospodarze ³¹cznie zdobyli a¿ czternaœcie bramek. Niemal bezb³êdny w tym elemencie by³ Andrzej Rakowski. Tak dobra gra doprowadzi³a do tego, ¿e po bramce Damiana Moszczyñskiego Wybrze¿e prowadzi³o na dziesiêæ minut przed koñcem spotkania ju¿ 30:14. W ostatnich dziesiêciu minutach gdañszczanie trzykrotnie ³apali kary i z pewnoœci¹ nie pomaga³o im to w skutecznej grze. Dodatkowo skuteczny by³ Hubert Kaczmarek i Wolsztyniak zdo³a³ zmniejszyæ stratê swojej dru¿yny do piêtnastu bramek. Ostatecznie mecz zakoñczy³ siê wynikiem 35:20. - Wybrze¿e dysponuje ogromnym potencja³em, co pokazali nam od pierwszych minut. le weszliœmy w mecz, pope³nialiœmy b³êdy i byliœmy od pocz¹tku psychicznie rozbici. Nasi rywale powiêkszali przewagê. ¯a³ujê momentu w którym odrabialiœmy mozolnie straty i zmarnowaliœmy dwie sytuacje sam na sam. To by³ moment, w którym Wybrze¿e na tyle bezpiecznie odjecha³o, ¿e nie da³o siê dogoniæ gdañszczan - oceni³ Marcin Pietruszka, trener Wolsztyniaka Ÿród³o: Micha³ Ga³êzki dla www.sportowefakty.pl


5 (11)

Nie uda³a siê inauguracja sezonu. Wróciliœmy z Gdañska pokonani. Niewiele dobrego mo¿na powiedzieæ o naszym wystêpie. W zasadzie zawiod³o wszystko. Mamy nadziejê, ¿e by³ to tylko falstart, wypadek przy pracy, bo do tej pory nasza praca i forma wygl¹da³y naprawdê dobrze. Udanie zaprezentowaliœmy siê we wszystkich meczach sparingowych. Pozwoli³o to optymistycznie patrzeæ na rozgrywki ligowe. Ciê¿ko oceniæ co mog³o byæ przyczyn¹ tak s³abego wystêpu w Gdañsku. Wybrze¿e sprowadzi³o nas na ziemiê i da³o wyraŸny sygna³, ¿e zmierzaj¹ do ekstraklasy. No a my musimy jak najszybciej zapomnieæ o tym meczu. Okazja do zmazania plamy Ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê, kiedy to podejmiemy na w³asnym parkiecie zespó³ Spójni Gdynia. Niewiele mo¿emy powiedzieæ o naszym nastêpnym przeciwniku. W przerwie letniej w zespole Spójni Gdynia dosz³o do wielu zmian. Dru¿ynê opuœci³o kilku wartoœciowych zawodników, w ich miejsce przyszli nowi. W pierwszej kolejce nasi przeciwnicy pewnie pokonali w meczu wyjazdowym beniaminka I ligi AZS Bydgoszcz. Z pewnoœci¹ bêd¹ chcieli zdobyæ kolejne wa¿ne punkty. Czeka nas bardzo ciê¿ki pojedynek. Miejmy nadziejê, ¿e nasza gra bêdzie wygl¹daæ znacznie lepiej i bêdziemy mogli cieszyæ siê z pierwszych punktów w tym sezonie. Liczymy na to, ¿e stêsknieni emocji kibice zape³ni¹ halê i g³oœno nas bêd¹ dopingowaæ.

NOWI ZAWODNICY W KLUBIE: Kapela Micha³ – rocznik 1992, bramkarz, wychowanek Chrobrego G³ogów, w latach 2008/2011 uczeñ SMS w Gdañsku. Bramkarz reprezentacji Polski Juniorów i M³odzie¿owej. W sezonie 2011/2012 zadebiutowa³ w ekstraklasie (Chrobry G³ogów). Najwiêksze osi¹gniêcia: br¹zowy medal Mistrzostw Polski M³odzików, srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów (Chrobry G³ogów), 10 miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów, 12 miejsce w Mistrzostwach Europy z reprezentacj¹ M³odzie¿ow¹. Czeka³owski Grzegorz – rocznik 1992, lewoskrzyd³owy, wychowanek Chrobrego G ³ o g ó w, W s e z o n i e 2 0 11 / 2 0 1 2 zadebiutowa³ w ekstraklasie (Chrobry G³ogów). Najwiêksze osi¹gniêcia: br¹zowy medal Mistrzostw Polski M³odzików, srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów (Chrobry G³ogów), Kuta Krystian – rocznik 1984, rozgrywaj¹cy, wychowanek MKS Poznañ z którym zdoby³ br¹zowy medal Mistrzostw Polski Juniorów M³odszych, w latach 2000/2003 uczeñ SMS w Gdañsku. Rozgrywaj¹cy reprezentacji Polski Juniorów M³odszych, Juniorów i M³odzie¿owej. Po powrocie z Gdañska zawodnik pierwszoligowego Grunwaldu Poznañ. Kolejne dziewiêæ sezonów rozegra³ na ekstraligowych parkietach, reprezentuj¹c zespó³ Chrobrego G³ogów. Wasilek Andrzej – rocznik 1983, rozgrywaj¹cy, wychowanek Stilonu Gorzów, wystêpowa³ w pierwszoligowych zespo³ach AZS Zielona Góra, AZS Gorzów, Ostrovii Ostrów Wlkp. Reprezentowa³ barwy kilku ekstraligowych zespo³ów: Gorzów, Nielba W¹growiec oraz w lidze holenderskiej.


6 (11)

Juniorzy Wolsztyniaka równie¿ rozpoczêli ligowe zmagania. Po dwóch meczach na swoim koncie maj¹ dwa punkty. A oto jak trener juniorów - Alan Raczkowiak relacjonuje oba spotkania: Grunwald - Wolsztyniak 26-24 Niestety nasi juniorzy przegrali w Poznaniu z tamtejszym Grunwaldem. Ca³y mecz by³ wyrównanym widowiskiem a ¿aden zespó³ nie móg³ wyjœæ na wiêksze prowadzenie ni¿ dwoma bramkami.

Najwiêkszym problem tego dnia naszych szczypiornistów by³a skutecznoœæ. Mimo dosyæ dobrej gry w obronie i ma³ej iloœci b³êdów technicznych, nie wykorzystane sytuacje zawa¿y³y na wyniku. Wolsztyniak - MKS Poznañ 30:24 Mecz z MKSem w pierwszej po³owie nie przebiega³ po myœli naszych juniorów. Du¿o b³êdów technicznych oraz nieskuteczna gra w ataku pozycyjnym doprowadzia³o do wyniku 10-7 dla poznaniaków. Naszczêœcie jescze przed przerw¹ nasi zawodnicy zaczêli lepiej rozgrywac swoje akcje oraz twardo grac w obronie i do przerwy zniwelowali przewage MKSu do jednej bramki. Druga po³owa to ju¿ popis gry naszej dru¿yny którzy od samego poczatku wyszli na prowadzenie 13-12 któr¹ systematycznie i powoli powiekszali do samego koñca meczu ostatecznie wygrywajac 30-24. Na bosiko weszli dos³ownie wszyscy zawodnicy i kazdy do³ozy³ swoj¹ "cegie³kê" aby 2 punkty zosta³y w Wolsztynie.


7 (11)

LP

DRU¯YNA

ME PKT

1

Wybrze¿e Gdañsk

1

2

2

Nielba W¹growiec

1

2

3

Astromal Leszno

1

2

4

Sokó³ Koœcierzyna

1

2

5

SMS Gdañsk

1

2

6

Pomezania Malbork

1

2

1

2

7 Kar-Do Spójnia Gdynia 8

MKS Poznañ

1

0

9

AZS Bydgoszcz

1

0

10

Warmia Traveland

1

0

11

AZS UW Warszawa

1

0

12

Wójcik Meble Elbl¹g

1

0

13

Grunwald Poznañ

1

0

14

WOLSZTYNIAK

1

0

Szczegó³owa tabela dostêpna na www.kpr-wolsztyniak.pl

1 KOLEJKA Wybrze¿e - Wolsztyniak 35:20 (19:10) AZS Bydgoszcz - Spójnia 28:31 (12:19) Wójcik Elbl¹g - Real Leszno 24:31 (11:17 Pomezania - MKS Poznañ 31:28 (16:13) SMS Gdañsk - Warmia 34:29 (15:13) Grunwald - Nielba 18:26 (10:12) Sokó³ - AZS Warszawa 26:21 (12:10)

2 KOLEJKA Wolsztyniak - Spójnia Gdynia AZS UW Warszawa - Wybrze¿e Nielba - Vetrex Sokó³ Warmia - Grunwald MKS Poznañ - SMS Gdañsk Real Leszno - Pomezania Malbork AZS Bydgoszcz - Wójcik Elbl¹g

1. Kaczmarek 8 2. Wajs 4 3. Horowski 2 4. Czeka³owski 2 5. Rogoziñski 1 6. Gessner 1 7. Raczkowiak 1 8. Kuta 1


BANER

BANER

11 ok  
11 ok  
Advertisement