Page 1

Vybrané žánry na rozhraní stylů Marek Hýř


název kapitoly

Cíl prezentace Stručně seznámit s vybranými tvůrčími žánry


název kapitoly

Funkční styly • esej • fejeton • reportáž • rozhovor


název kapitoly

• úvaha na určité téma, spočívající v přemýšlení o faktech a jejich hodnocení • autor posuzuje problém v širším kontextu, komentuje řešení, klade otázky a na ně hledá odpověď. • nejběžnějšími tématy je: literatura, politika, věda, umění, společnost apod.


• též poznámka pod čarou vtipně zpracovává zdánlivě nevýznamné, ale zajímavé téma a ukazuje ho v novém světle • méně rozsáhlý článek typický subjektivním nádechem a lehkou formou, zaměřený na aktuální společenské či kulturní téma • měl být gradován do pointy a obsahovat nové, nečekané pohledy na věc


• popisuje a zobrazuje skutečnost na základě konkrétních faktů, většinou získaných přímou účastí • autor reportáže událost popisuje i hodnotí • znaky : věcnost, důraz na detail, být přesný a objektivní • může být psaná + obrazová (noviny), rozhlasová či televizní


• neboli Interview je metodicky vedená komunikační činnost s cílem získat potřebné informace • novinář roli tazatele a iniciuje, určuje témata, otázky, okruhy atd. • při reprodukci se pak snaží zachytit nejen slova dotyčné osoby, ale také atmosféru, typické charakteristiky osobnosti a smysl jejích výpovědí


http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana


Děkuji za pozornost

Prezentace stylů  
Prezentace stylů  

prezentace

Advertisement