Page 1

DIPL OMOVÁ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK:

2013 – 2014 LS JMÉNO A PŘIJMENÍ STUDENTA:

Bc. Marek Tůma …………………………………………

………………………………………… PODPIS:

E-MAIL: marek.tuma@gmail.com UNIVERZITA:

ČVUT V PRAZE FAKULTA:

FAKULTA STAVEBNÍ

THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 STUDIJNÍ PROGRAM:

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ STUDIJNÍ OBOR:

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ ZADÁVAJÍCÍ KATEDRA:

K129 - KATEDRA ARCHITEKTURY VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:

prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE:

Městská knihovna, Holešovice - sever Library, Holešovice - North


Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatně. Nemám závažný důvod proti užití t o h o t o š k o l n í h o d í l a v e s m y s l u § 6 0 Z á k o n a 1 2 1 / 2 0 0 0 S b ., o p r á v u a u t o r s k é , o p r á v e c h s o u v i s e j í c í c h s p r á v e m a u t o r s k ý m a o z m ě n ě n ě k t e r ý c h z á k o n ů (a u t o r s k ý z á k o n ). V P r a z e d n e 1 6 .5 .2 0 1 4


Poděkování Touto cestou bych rád poděkoval konzultantům Ing. Lence Hanzalové , d o c . Ing. Lukáši Vráblíkovi, Ing. Miroslavu

Urbanovi

a

Ing. Haně

Kalivodové

za

vstřícný

přístup

a

cenné

rady

při

tvorbě

toho

diplomního projetu. Zvláštní poděkování patří prof. Ing. arch. Tomáši Šenbergerovi za inspirativní vedení a podporu projektu. Rovněž

děkuji

svým

kolegům

Bc.

Petře

Hanzlíkové

a

Bc.

Ondřeji

předdiplomním projektu, který položil základy pro vznik této studie. Za neustálou podporu při studiu děkuji mé rodině. Marek Tůma

Zámečníkovi

z

týmu

v


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta stavební Katedra architektury

DIPLOMOVÁ PRÁCE STUDIE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE - HOLEŠOVICÍCH DESIGN OF MUNICIPAL LIBRARY IN PRAGUE - HOLEŠOVICE

I d e n t i fi k a č n í ú d a j e : Vypracoval:

jméno a příjmení:

MAREK TŮMA

škola:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

fakulta:

STAVEBNÍ

obor:

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

email:

m a r e k .t u m a @ g m a i l .c o m

telefon:

733 391 091

podpis:

Název diplomové práce:

Městská knihovna, Holešovice sever

Vedoucí diplomové práce:

prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger

Konzultanti: Konstrukce pozemních staveb:

I n g . L e n k a H a n z a l o v á , P h .D .

Statika:

d o c . I n g . L u k á š V r á b l í k , P h .D .

TZB:

I n g . M i r o s l a v U r b a n , P h .D .

Anotace: Předmětem návrhu je novostavba budovy městské knihovny situovaná v lokalitě Výstaviště v Praze Holešovicích. Umístění a hmotový koncept vychází z urbanistického konceptu oblasti Výstaviště zpracovaném v předdiplomním projektu. Budova tvoří významný solitér v těžišti nového centra dolní oblasti Výstaviště. Celý program je doplněn

o provoz kavárny, přednáškového

sálu, výukových

prostor a prostorů pro výstavní a osvětové účely. V objektu jsou dva pronajímatelné komerční prostory a informační centrum městské části Prahy 7.

Abstract: The proposal is for a new building municipal library situated in Výstaviště in Prague - Holešovice. Location and concept is based on the urban study area of Výstaviště processed in pre-d i p l o m a p r o j e c t . T h e b u i l d i n g f o r m s a s i g n i fi c a n t s o l i t a i r e i n t h e n e w c e n t e r o f g r a v i t y o f b o t t o m V ý s t a v i š t ě area. The entire program is complemented by the café, lecture hall, teaching rooms and spaces for exhibition and educational purposes. There are two rentable commercial spaces and information center city district of Prague 7 .


OBSAH A

Úvod Zadání diplomové práce Předdiplomní projekt Koncept diplomové práce

B

1 2 3

4 5 8

1 2 3

11 18 20

1 2 3

21 23 24

1 2 3 4

25 35 37 41

1 2 3 4

45 46 47 48

Statické posouzení Konstrukční schémata

1 2

52 53

Zpráva TZB Koncept provozu budovy

1 2

55 57

Textová část Technická zpráva Požárně - bezpečnostní řešení Energetický štítek obálky budovy

C

Situační výkresy Nadhledové perspektivy území Situace širších vztahů Architektonická situace

D

Architektonická část Půdorysy jednotlivých podlaží Řezy Pohledy Vizualizace

E

Stavební část Půdorys podlaží v podrobnosti DSP Řez v podrobnosti DSP Stavebně - architektonický detail fasády Komplexní detaily

F

G

Statická část

Část TZB


želez. estakáda umožnující vzájemné otevření prostoru

kompaktní hmota s halovými objekty

přímý kontakt s želez. dopravou

bývalá spirála jako težište prostoru křížení dopravních i pěších tras (příležitost pro veřejnou stavbu) lineární charakter hmot s bydlením

vygradování výšky hmot

příčné objemy dotvářející veřejné prostory

konceptuální model

železniční estakáda více otevírá řešené území

Řešené území - oblast severně od průmyslového paláce - je dlouhodobě devastováno jak nevhodným využíváním, tak živelnými katastrofami. Současná funkce ploch zábavního parku není do budoucna udržitelná. Nevhodné stavby rozdrobující charakter jinak velmi cenného území s kulisou průmyslového paláce je nezbytné odstranit. Klíčová je otázka dopravní dostupnosti. Nezbytnou součástí návrhu tak je zřízení vlakové zastávky a výstavba nové trasy tramvajové trati. Jasnější napojení na okolní oblasti má zajistit výstavba železniční estakády místo stávajícího valu. Potenciál území je podpořen také dostatečnou kapacitou krátkodobých i dlouhodobých parkovacích stání. Návrh bytových domu v území je základním předpokladem pro oživení území. Historie a tradice území i bezprostřední kontakt s parkem Stromovka navíc poskytuje řadu zájmových a kulturních možností. Stávající funkce jsou až na výjimky zachovány a zkvalitněny v podobě výstavby adekvátních objektů. Chybějící vybavenost je doplněna v množství nově vzniklých ploch pro služby.

ZS

bariérové řešení objektu eliminuje hlukové zatížení od železnice

k o n c e p t

vedoucí práce prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger Ing. arch. Michal Šourek

2013

vypracovali

otevření hmot k zeleni parku Stromovka

M.

T u° m a ,

O.

ˇník, Zámec

P.

Hanzlíková

Revitalizace

nevhodnˇ e

využívaného

areálu

ˇ Výstavište

severnˇ e

od

1:2,00 , 1:2,58 , vývoj1 hmotového konceptu :0,87 , ú z e m í 1:3,23

P r u° m y s l o v é h o

H O L E Š O V I C E

-

paláce S E V E R

A2.1

5


bytový dum

Parkovací dum

bytový dum

admin. budova

bytový dum

bytový dum

2

bytový dum

bytový dum

bytový dum

želez. zastávka

vyhlídková platforma (bývalé divadlo spirála)

bytový dum

admin. budova

bytový dum

centrum galileo

bytový dum

vedecko-technická knihovna

restaurace služby

služby

byt. dum, služby bytový dum, služby bytový dum

1

občerstvení

služby

SEVER

0

ZS

vypracovali

s i t u a c e

vedoucí práce prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger Ing. arch. Michal Šourek

2013 M.

T u° m a ,

O.

ˇník, Zámec

P.

Hanzlíková

15

Revitalizace

nevhodnˇ e

využívaného

areálu

ˇ Výstavište

75

d e t a i l u severnˇ e

od

150

ú z e m í

P r u° m y s l o v é h o

H O L E Š O V I C E

-

paláce S E V E R

1:1500

A2.2

6


M . T ů m a , 1/ 2 0 1 4

ZS

2013

vypracovali

n a d h l e d o v á

vedoucí práce prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger Ing. arch. Michal Šourek

M.

T u° m a ,

O.

ˇník, Zámec

P.

Hanzlíková

Revitalizace

nevhodnˇ e

využívaného

areálu

ˇ Výstavište

v i z u a l i z a c e

severnˇ e

od

P r u° m y s l o v é h o

H O L E Š O V I C E

-

paláce S E V E R

1:3,65

A2.3

7


M . T ů m a , 1/ 2 0 1 4

ZS

2013

vypracovali

v i z u a l i z a c e

vedoucí práce prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger Ing. arch. Michal Šourek

M.

T u° m a ,

O.

ˇník, Zámec

P.

Hanzlíková

Revitalizace

nevhodnˇ e

využívaného

areálu

ˇ Výstavište

d e t a i l u severnˇ e

od

ú z e m í

P r u° m y s l o v é h o

H O L E Š O V I C E

-

paláce S E V E R

1:3,50

A2.4

8


M . T ů m a , 1/ 2 0 1 4

ZS

2013

vypracovali

v i z u a l i z a c e

vedoucí práce prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger Ing. arch. Michal Šourek

M.

T u° m a ,

O.

ˇník, Zámec

P.

Hanzlíková

Revitalizace

nevhodnˇ e

využívaného

areálu

ˇ Výstavište

d e t a i l u severnˇ e

od

ú z e m í

P r u° m y s l o v é h o

H O L E Š O V I C E

-

paláce S E V E R

1:3,65

A2.5

9


S t ě ž e j n í m m o t i v e m p ř i n á v r h u n o v é b u d o v y m ě s t s k é k n i h o v n y b y l a p o d s t a t a p o l i č k y p r o k n i h y . Ta umožňuje volné vkládání nejen knih, ale i dalších předmětů. Stejně tomu tak je u navržené prosotoré struktury knihovny. Ta je místem pro knihy, ale také pro umění a vzdělávání. Jednotlivé funce jsou zakonponovány do silného horizontálně směřovaného systému platforem. Funcke se navzájem prolínají. Lehkost bílých horizontál je stabilizována vertilkáními komunikacemi. Výrazné jsou dva plány podélných hmot - přední lehčí je v letmém kontaktu se severnější hmotnější. Prostorový koncept je doplněn momenty, které celkovému objemu dodávají lehkost. Jsou jimi právě místa vynechání - mezery, tedy podobně jako v knihovně, která není zcela zaplněna knihami. Jsou patrné v exteriéru i interiéru. A právě tyto prostory obohacují navržený provoz o místa odychu, uvolnění vzájemných průhledů. Zmínění prosotry místy vyplní zeleň, která je nedílnou součástí budovy a je

prodloužením

proudu zeleně

směrem ze Stromovky, jak bylo navrženo v urbanistické studii v rámci projektu předdiplomu. Knihovna je navržena v těžiští nové čtvrti v oblasti Výstaviště - sever. Poloha na dopravním i komunikačním uzlu je cílená vzhledem k náplni funcí pro veřejnost - městská knihovna, vzdělávací p r o s o r y , v ý s t a v n í a p r o p a g a č n í p l o c h y , i n f o r m a č n í c e n t r u m , k a v á r n a , ... B u d o v a s v ý m l i n e á r n í m u s p o ř á d á n í m z á r o v e ň d o t v á ř í t v o ř í u l i č n í p r o fi l n o v é t ř í d y s p o j u j í c í V ý s t a v i š t ě a a r e á l H o l e š o v i c k é elektrárny.

foto: Sabine Menzel

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

K o n c e p t

d i p l o m o v é

p r á c e

Me ˇstská H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

A3.1 10


TECHNICKÁ ZPRÁVA A.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.

SITUACE STAVBY

D.

DOKLADOVÁ ČÁST - není předmětem diplomové práce

majetku hl. města Praha. Na parcele stojí jiná stavba, která byla v rámci předchozí fáze v

E.

ZÁSADY ORGANICZACE STAVBY - není předmětem diplomové práce

urbanistické studii Holešovice - sever navržena k demolici.

F.

DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Knihovna se nachází

A .2

ÚDAJE

O

DOSAVADNÍM VYUŽÍTÍ

A

ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ , O

STAVEBNÍM

POZEMKU

A

O

MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Ř e š e n ý o b j e k t m ě s t s k é k n i h o v n y j e n a v r ž e n n a p a r c e l e v k .ú . P r a h a B u b e n e č , k t e r á j e v

v těžišti

nově navržené čtvrti

v severní části současného areálu

Výstaviště, jednom z center území v sousedství historické budovy Průmyslového paláce. Budova je u nové hlavní komunikační tepny nové čtvrtě, která propojuje oblast Výstaviště s

A.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

areálem

bývalé

holešovické

elektrárny. V

docház kové

vzdálenosti

je

stanice

metra

H o l e š o v i c e (7 m i n ), v b e z p r o s t ř e d n í m o k o l í k n i h o v n y s e p o č í t á s t r a m v a j o v o u z a s t á v k u M H D a zastávkou městské vlakové dopravy.

A .1 I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E S T A V B Y A .1 .1 I d e n t i fi k a č n í ú d a j e s t a v e b n í k a

A .3 Ú D A J E O N A P O J E N Í N A D O P R A V N Í A T E C H N I C K O U I N F R A S T R U K T U R U

A . 1 .2 . Ú d a j e a d o k l a d y o z p r a c o v a t e l i d o k u m e n t a c e Bc. Marek Tůma

B u d o v a m ě s t s k é k n i h o v n y j e n a p o j e n a n a t e c h n i c k o u i n f r a s t r u k t u r u (v o d o v o d , p l y n o v o d ,

Václavkova 3 6 5 /2 4

e l e k t ř i n a ).

160 00

t e p l á r e n s k é a .s . N a p o j e n í n a d o p r a v n í i n f r a s t r u k t u r u s e p r o v e d e d l e u r b a n i s t i c k é s t u d i e v

Praha 6 - Dejvice

Objekt

bude

také

napojen

na

potrubí

CZT

z

nedalekého

zdroje

Pražské

předcházejícího projektu Holešovice - sever, kdy zásobovací přístup je ze severozápadní strany a nástup návštěvníku je z nové hlavní ulice vedoucí jižně od budovy. Přípojky správců

A . 1 .3 Ú d a j e a d o k l a d y o o p r á v n ě n í a r c h i t e k t a

e l e k t r i c k é s í t ě , v o d o v o d u , p l y n o v o d u , k a n a l i z a c e a p o t r u b í C Z T b u d o u p ř i v e d e n y d o 1. P P v

-

objektu, kde bude investorem zbudovaná přípojková skříň s elektroměrem a vodovodní

A .1 .4 N á z e v s t a v b y Městská knihovna, Holešovice - sever

p ř í p o j k a s v o d o m ě r n o u s e s t a v o u . P r o o b j e k t b u d e z ř í z e n a v 1 .P P z d ů v o d u n a p o j e n í n a C Z T

Výstaviště

jedna předávací stanice.

Praha 7 - Holešovice A .4 I N F O R M A C E O S P L N Ě N Í P O Ž A D A V K Ů D O T Č E N Ý C H O R G Á N Ů

kraj Středočeský, Česká republika

Požadavky dotčených orgánů nejsou předmětem řešení tohoto projektu.

A . 1 .5 Ú d a j e o t y p u s t a v b y a j e j í f u n k c i d l e § 1 3 9 b s t a v e b n í h o z á k o n a TYP:

stavba trvalá

NÁZEV:

Městská knihovna, Holešovice - sever

FUNKCE:

60

% knihovna, 20

A .5 I N F O R M A C E O D O D R Ž E N Í P O Ž A D A V K Ů N A V Ý S T A V B U

% výstavní prostory, 10 % vzdělávací prostory, 10 % Navržená stavba je po prostorové a konstrukční stránce v souladu s platnými normami a

kavárna

prováděcími vyhláškami o obecně technických požadavcích na výstavbu. Navrhovaná

budova

kombinuje

provoz

městské

knihovny

vzdělávacích

prostorů

pro

veřejnost a prostoru pro výstavy a propagaci záměrů městské části Praha 7. V přízemí

Navržené prostorové, konstrukční a materiálové řešení splňuje Vyhlášku hl. města Prahy o o b e c n ý c h p o ž a d a v c í c h n a v ý s t a v b u v h l a v n í m m ě s t ě P r a z e č .2 6 / 1 9 9 9 .

objektu je situován přednáškový sál s kapacitou 180 míst, který je přístupný nezávisle na v s t u p u d o s a m o t n é k n i h o v n í č á s t i , a p r o n a j í m a t e l n é k o m e r č n í p l o c h y (v d u c h u k o n c e p t u budovy je zde navrženo knihkupectví, copy centrum a informační centrum městské části

A .6 Ú D A J E O S P L N Ě N Í P O D M Í N E K R E G U L A Č N Í H O P L Á N U , Ú Z E M N Í H O R O Z H O D N U T Í , P O P Ř Í P A D Ě ÚZEMNĚ

PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB PODLE § 104 O D S T . 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Praha 7. Pro chod budovy nezbytné administrativní prostory jsou umístěny jednak v kontaktu

s

výpůjční

a

registrační

sekcí

knihovny

a

dále

pak

v

posledních

dvou

nadzemních podlažích z celkových osmi. V podzemních podlažích jsou umístněny garáže

V rámci řešení tohoto projektu nebylo požadováno dodržení územního plánu a splnění s ním souvisejících regulativů.

pro potřeby všech funkcí budovy i pro krátkodobé stání pro nerezidenty.

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

p r u° v o d n í

z p r á v a Me ˇstská

H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

B1.1 11


A .7 V Ě C N É A Č A S O V É V A Z B Y S T A V B Y N A S O U V I S E J Í C Í A P O D M I Ň U J Í C Í S T A V B Y A J I N Á O P A T Ř E N Í V DOTČENÉM ÚZEMÍ Tato stavební

akce

bude

probíhat

od

1. m ě s í c e

od

získání

pravomocného

stavebního

povolení. V současné době nejsou známy žádné jiné věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území. A .8 P Ř E D P O K L Á D A N Á L H Ů T A V Ý S T A V B Y V Č E T N Ě P O P I S U P O S T U P U V Ý S T A V B Y Je řešeno v dalším stupni projektové dokumentace. Předpokládány jsou tyto technologické etapy: 1) T E Z e m n í p r á c e 2) TE Základové konstrukce 3) TE Hrubá spodní stavba 4 ) TE Hrubá vrchní stavba 5) TE Zastřešení 6 ) TE Fasáda + výplně otvorů 7 ) TE Vnitřní příčky a rozvody instalací 8 ) TE Vnitřní úpr. povrchů, podkladní vrstvy podlah 9 ) TE Provádění podlah, kompletace povrchů a technologie 10) TE Kompletace rozvodů instalací a vnitřních prací 11) T E V n ě j š í ú p r a v y A .9 S T A T I S T I C K É Ú D A J E O O R I E N T A Č N Í H O D N O T Ě S T A V B Y B Y T O V É , N E B Y T O V É , N A O C H R A N U ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OSTATNÍ V TIS. KČ, DÁLE ÚDAJE O PODLAHOVÉ PLOŠE BUDOVY BYTOVÉ ČI NEBYTOVÉ V M2 , A O POČTU BYTŮ V BYTOVÝCH BUDOVÁCH Orientační cena za realizaci je řešena v dalším stupni projektové dokumentace. ZÁKLADNÍ PARAMETRY NOVÉ MĚSTSKÉ KNIHOVNY HOLEŠOVICE - SEVER: 17 565,5 m 2 6 532 m2 4 750 m2 154,3 m2 8 683 m² 920 m² 972 m2 78 958 m3 35,07 m 8 NP, 2 PP 1 8 3 (8 x i n v a l i d é )

Podlahová plocha budovy Celková výměra pozemku Zastavěná plocha pozemku Plocha teras Podlahová plocha prostorů pro veřejnost Podlahová plocha skladů Podlahová plocha administrativy Obestavěný prostor Výška objektu Počet podlaží Počet parkovacích stání v podzemní garáži

(p o d r o b n o s t i p o d l a h o v é p l o c h y v i z . t a b u l k y m í s t n o s t í j e d n o t l i v ý c h p ů d o r y s ů ) KAPACITY KNIHOVNY : Volný výběr Automatický skladovací systém BookBot Počet studijních míst Počet počítačů Uživatelé

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

158 4 0 0 svazků 512 0 0 0 svazků 294 70 700 denně

Šenberger

p r u° v o d n í

z p r á v a Me ˇstská

H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

B1.2 12


B.

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dispoziční řešení

B .1 U R B A N I S T I C K É , A R C H I T E K T O N I C K É A S T A V E B N Ě T E C H N I C K É Ř E Š E N Í B . 1 . 1 Z h o d n o c e n í s t a v e n i š t ě ,u

změny

dokončené

stavby též

vyhodnocení

současného stavu

konstrukcí, stavebně- historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo zóně.

památkovou

rezervaci.

V

současném

stavu

je

charakter

zástavby

značně

nesourodý. Území je dlouhodobě v zanedbaném stavu. Důležitou součástí a dominantou území však je secesní budovy Průmyslového paláce. Významným areálem má do budoucna šanci se stát i sousední areál bývalé elektrárny. Jehož poloha je klíčová při otázce přímého nástupu od stanice metra Nádraží Holešovice. Terén

knih. Tento typ veřejné instituce ale i

dnes

zahrnuje nejen komplexní prostory pro vzdělávání,

příležitosti k inovativní formám poznání. Je to instituce pro setkání vědění a umu. Je

proto v těsné návaznosti navržen nejen provoz prezenční i výpůjční knihovny městské části

Staveniště se nachází v severní oblasti areálu Výstaviště v Praze - Holešovicích. Leží mimo pražskou

Knihovna v současném vnímaní nepředstavuje již jen pouze prostory pro četbu a studium

- Terén staveniště

je

rovinný. Na

Praha 7 , ale i prostory pro výuku, přednášky a prezentace. Ty jsou samostatným , ale v případě potřeby i propojitelným provozem s knihovnou i jejím zázemím. Oddělený

přístup

umožňuje konání akcí nezávisle na provozu knihovny, společné je zázemí v podobě šatny a vstupní haly. Budova je navrhována z hlediska pohybu obyvatel v exponovaném, ale zároveň i

atraktivním

místě.

V

přízemí

je

navrženo

i

informační

centrum

s

výstavními

a

propagačními prostory ve vyšších podlažích jižní části. Tyto prostory budou využívány pro p o t ř e b y m ě s t s k é č á s t i a j e j i c h i n s t i t u c í. M o ž n ý j e i p r o n á j e m n e z á v i s l ý m v y s t a v o v a t e l ů m.

parcele

se

nachází

zeleň

a

stromy

určené

k

odstranění. Ochranná pásma - Při výstavbě přípojek k objektům je třeba dbát i na ochranná pásma sítí vedoucí kolem staveniště - kanalizačního řadu, vodovodního řadu, plynovodního potrubí, podzemního vedení elektrizační soustavy a komunikačního vedení. Přístup na staveniště - přístup na staveniště pro osoby i techniku je možný především z východní a severní strany, kde jsou přivedeny příjezdové komunikace.

Primárně však slouží pro osvětu obyvatel. Příkladem může být prezentace plánovaných záměrů od zadání, průběh až po vyhodnocení veřejných soutěží na poli architektonických studií.

V

návaznosti

na

funkce

knihovny

jsou

v

objektu

umístěny

ještě

další

dva

pronajímatelné prostory. Další součástí je v přízemí a 2 . NP umístěná kavárna s možností pořádání autorských čtení, setkání a prezentací, opět v těsném funkčním kontaktu s knihovnou - v podobě čítárny denního tisku. Z kavárny je umožněn vstup i do exteriéru s malým pódiem pro konání venkovních akcí.

Typ zeminy - geologický průzkum nebyl proveden

Pro potřeby nejen knihovny a jejích dalších provozů je ve dvou podzemních podlažích

Hladina spodní vody - hydrogeologický průzkum nebyl proveden

umístěna garáž pro osobní automobily. Přístup do garáže je umožněn dvěma nezávislými vstupy přímo z uličního prostoru. Vjezdovou rampu do podzemní garáže využívá i provoz zásobování objektu, který je umístěn na severní straně pod úrovní okolního terénu.

B .1 . 2 . U r b a n i s t i c k é a a r c h i t e k t o n i c k é ř e š e n í s t a v b y , p o p ř í p a d ě p o z e m k ů s n í s o u v i s e j í c í c h (A U T O R S K Á Z P R Á V A)

B .1 .3 . T e c h n i c k é ř e š e n í s p o p i s e m p o z e m n í c h s t a v e b a i n ž e n ý r s k ý c h s t a v e b a ř e š e n í v n ě j š í c h ploch

Urbanistické řešení a místní podmínky Předem je nutno podotknout, že urbanistický koncept vychází z projektu zpracovaného vrámci přediplomního projektu řešeném v tříčlenném týmu. Ten stanovil základní strategii rozvoje

územní

Holešovice

-

sever,

která

zahrnuje

oblast

Výstaviště,

areálu

bývalé

elektrárny a areálu bývalé panelárny Prefa Wolf. Právě propojení těchto tří nesourodných území nejen navzájem, ale až

k

Vltavě,

se

východozápadní

stalo

osy

i přímého pěšího napojení na stanici metra, či umožnění přístupu nosnou

ideou

městského

celého

projektu.

charakteru, tedy

hlavní

Ten

počítá

s

vybudováním

tepny, která obslouží

právě

i

navrhovanou budovu městské knihovny. Nedílnou součástí je i vybudování trasy městské hromadné dopravy, v této lokalitě konkrétně vznikne zastávka tramvaje a nadzemní stanice

Spodní stavba Drenáž: Před započetím výstavby bude ve stavební jámě zhotovena drenáž k odvodnění jámy, jež b u d e s l o u ž i t i d á l e k o d v á d ě n í v s a k o v a n é v o d y . D r e n á ž b u d e z h o t o v e n a z P V C v e s p á d u 0 ,5 % uložených na podkladním betonu. Nad nimi bude násyp 50 cm štěrku. Trubka se štěrkem bude zakryta geotextilií, aby nedocházelo k pronikání malých částic zeminy do trubky. V každém rohu bude osazena revizní šachta DN 3 0 0 . V rohu, kde dojde ke spojení drenáží, bude revizní šachta DN 400 s lapačem písku. Odtud bude voda vedena do vsakovacího pole na kraji pozemku.

městské a příměstské vlakové dopravy. Toto vybudované těžiště subcentra Výstaviště sever je místem pro knihovnu - veřejnou instituci. Budova je orientována delší - jižní fasádou podél městské třídy, nástup je vybudován z jiho východního směru. Příjezd k budově je především nově vybudovanou komunikací ze severu, zásobování má umožněno příjezd i přímo po zmíněné městské třídě. Architektonické řešení Nastavená idea

předdiplomního

projektu

- čili

výrazné lineární

kompoziční uspořádní

zástavby - se promítá i do konceptu objemu budovy knihovny. Celá struktura je výrazně podélně orientovaná, tvoří dva vstupní

haly. Lineární

plány

charakter

vrstev. Mezi tyto objemy je vložena pauza v podobě

- prolínání

těchto

horizontálních

vrstev

je

podstatou

uspořádání celé budovy. Tato struktura volně přechází z interiéru do exteriéru a naopak. Hranice je pak převážně elementárních

prvku

prolínání vložených fungování

nejen

d e fi n o v á n a j e n t r a n s p a r e n t í m p l á š t ě m .

- desek

je

vytvářeno

členité

funkcí. Právě návaznost dílčích

knihovny.

Členění

prostorů

domu

a

Kompoziční skladbou

dynamické

prostředí. U m o ž ň u j e

funkčních celků je klíčová v celém poskytuje

jeho

obyvatelům

pocit

nerušeného pohybu s množstvím osobních zón k odpočinku. Lehkost plynutí horizontál nad terénem umocňuje bílý odstín těchto linií,

v symbióze s transparentním pláštěm vytváří

levitující strukturu nad patrem přítomné okolní zeleně. Budova je nenásilným přechodem zelené osy vedoucí ze Stromovky do vyššího navrženého souboru budov v těžišti areálu.

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

Založení stavby: Objekt je založen na základové desce zhotovené z monolitického železobetonu o tloušťce 600 m m . Výsledky průzkumů a vlivů prostředí budou zohledněny při návrhu betonové směsi. Po okraji desky a pod zvláště zatíženými místy se pod základovou deskou nacházejí b e t o n o v é p a t k y / p i l o t y . Z á k l a d o v á s p á r a j e v h l o u b c e 9 ,8 5 0 m m p o d p o v r c h e m . Izolace proti zemní vlhkosti: Bude zhotovena na podkladním

betonu

podsypaném

štěrkem. Izolace

je

navržena

z

bentonitových rohoží, z obou stran s ochrannou geotextilií. Tloušťka stěn v kontaktu se zeminou je 3 5 0 m m . Na nich je připevněna hydroizolace a tepelná izolace z desek XPS tl. 100m m . Betonové obvodové stěny

i zákl. deska podzemních

podlaží

jsou provedeny z

vodonepropustného betonu. Zastřešení oblasti zásobovacího dvora a přilehlých místností je navržené ve skladbách zateplené a nezateplené s hydroizolačním souvrstvím z asfaltových m o d i fi k o v a n ý c h p á s ů S B S n a v a z u j í c í c h v p ř e c h o d o v é l i š t ě n a i z o l a c i s u t e r é n n í c h s t ě n z b e n t o n i t o v ý c h r o h o ž í (c c a 7 0 0 m m s v i s l á č á s t p o d t e r é n e m ). Svislé nosné konstrukce Hlavním nosným systém budovy je železobetonový monolitický skelet. Ztužení objektu je z a j i š t ě n o p o m o c í b e t o n o v ý c h j a d e r (tloušťka stěn je 2 0 0 - 2 5 0 m m ) s ú n i k o v ý m i s c h o d i š t i a výtahy, či instalačními šachtami.

s o u h r n n á

t e c h n i c k á

z p r á v a Me ˇstská

H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

B1.3 13


Velmi

štíhlé

sloupy

jsou

provedeny

z

ocelobetonu,

kdy

ocelová

trubka

je

vyplněna

Vnitřní stěny

přibetonováním

Povrch vnitřních stěn tvoří vápenosádrová omítka, nebo jsou stěny řešeny jako pohledové

v r s t v y b e t o n u (s p o l u b p ů s o b e n í s k r z e n a v a ř e n é o c e l . t r n y ), k t e r á z á r o v e ň z l e p š u j e j e h o

betonové plochy. V technických místnostech budu stěny omítnuty vápennou omítkou nebo

únosnost.

ponechány

vysokopevnostním

Pomocí

betonem, požární

empirických

výpočtů

byly

ochrana

tohoto

stanoveny

sloupu

základní

je

dimenze

řešena

nosných

prvků. Běžné

v

betonové

pohledové

s

ochranným

nátěrem. V

místnostech

hygienických

zařízení budou stěny opatřeny omyvatelným nátěrem.

sloupy jsou navrženy kruhové o průměru 400 m m . Podhledy V objektu

Svislé nenosné konstrukce Jsou navrženy jako zděné z keramických tvárnic, případně variabilní sádrokartonové příčky s

dostatečnou

požární

odolností

pro

vytvoření

vymezených

požárních

úseků.

budou

navrženy podhledy

pro vedení elektroinstalace, umístění

vestavěných

stropních svítidel a vedení vzduchotechniky a rozvodu SHZ.

V Výplně otvorů

hygienických prostorech jsou navrženy sanitární příčky a instalační předstěny.

Okna Vodorovné nosné konstrukce

Velké prosklené plochy

jsou řešeny jako skleněný plášť tvořený bezrámovou nosnou

Jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami se skrytými průvlaky a hlavicemi. V

k o n s t r u k c í a i z o l a č n í m s k l e m P i l k i n g t o n . N o s n o u k o n s t r u k c i t v o ř í o c e l o v é p r o fi l y v i n t e r i é r u

exponovaných místech

nebo

jsou navrženy

průvlaky

převyšující

tloušťku

desky. Desky

jsou

skleněné

sloupky

a

částech

kde

je

žádoucí

maximální

transparentnost

pláště.

obousměrně pnuté. V deskách jsou navrženy otvory pro schodiště a pro instalační rozvody

Skleněné výplně jsou neseny systémovými prvky Pilkington. Dilatace je řešena pomocí

TZB.

s y s t é m o v ý c h k o t e v n í c h ř e š e n í fi r m y P i l k i n g t o n . O s t a t n í o k n a b u d o u h l i n í k o v á S c h ü c o A W S

Podrobné

vyznačení

pnutí

stropních

desek

a

jejich

rozponů

je

zobrazeno

v

konstrukčních schématech. Empirickým výpočtem byla určena orientační tloušťka desky

75 SI s tepelně izolačním trojsklem.

350 m m .

Dveře Vnitřní dveře budou provedeny jako skleněné / d ř e v ě n é / b e z p e č n o s t í k o v o v é. Interiérové dveře jsou navrženy dle konkrétních architektonicko - technicky - hygienických požadavků

Konstrukce zastřešení

v souladu s platnými OTP. Vnější dveře jsou skleněné z bezpečnostního skla. Vstupy do tech.

Střešní konstrukce je řešena jako železobetonová monolitická tvořená stropní deskou. Na železobetonové desce je navržena tepelná izolace z minerální vlny v průměrné tloušťce 2 0 0 m m . S p á d j e r e a l i z o v á n p o m o c í s p á d o v ý c h k l í n ů z m i n e r á l n í v l n y (I s o v e r S D ) v e s p á d u 1 ,7 5 % ( 1 ° ) . H y d r o i z o l a č n í v r s t v a j e z h o t o v e n a z j e d n é v r s t v y P V C f ó l i e E v a l o n V ( b a r v a b í l á ) t l . 2 m m . V m í s t e c h u k o n č e n í s t ř e c h y (b e z a t i k o v é u k o n č e n í ) s e p o d P V C f ó l i í n a c h á z í podkladní textilie. Skladba je mechanicky kotvená s přeplátováním další vrstvou fólie v místě kotvení.

z á z e m í j s o u b e z p e č n o s t n í k o v o v é. V p o d z e m n í c h g a r á ž í c h b u d o u n a r v ž e n a r o l o v a c í v ý s u v n á vrata. Zámečnické konstrukce Vnitřní

zámečnické

konstrukce

budou

vyrobeny

komponent z nerez oceli. Venkovní zámečnické Schodiště

z

přesných

šroubovaných

konstrukce fasád

budou

p r o fi l ů

a

šroubované z

ocelových tyčových prvků a pásovin, žárově zinkované, popř. z nerez oceli. Oplechování je

Desky jsou jednostranně pnuté, v únikových schodištích prefabrikované železobetonové s

řešeno titanzinkovým či hliníkovým plechem.

již nabetonovanými stupni. Jsou kloubově uloženy do desky mezipodesty a stropní desky, případě jednoramenných schodišť jsou uloženy do stropních desek. Deska

mezipodesty

je

jednostranně

pnutá

monolitická

Klempířské konstrukce

železobetonová.

Jedná

se

o

vetknutou desku do vnitřních stěn. Tloušťka desky je 200 m m . Akusticky je od svislých

Veškeré

oplechování

bude

provedeno

z

titanzinkového

nebo

hliníkového

eloxovaného

plechu.

konstrukcí oddělena pomocí prvku Schöck Tronsole® typ F. Únikové schodiště v východní části je zhotoveno jako ocelové se schodnicemi a navařenými stupni.

Řešení vnějších ploch

Z á b r a d l í a m a d l a - n o s n á k o n s t r u k c e b u d e z h o t o v e n a z k o v o v ý c h s v a ř o v a n ý c h p r o fi l ů , kotvená do konstrukcí pomocí kotevních destiček . Madlo bude kovové. V případě

zábradlí v

Vnější plochy jsou řešeny jako dlážděné v kombinaci s povrchy z pohledového betonu s přiznanými tahy kartáčem. Řešení vnějších ploch respektuje pěší trasy a doplňuje je o

halách a prostorech knihovny budou použity skleněné desky AGC Balustra kotvené z boku

vysokou

do betonové stropní konstrukce.

urbanizovanou zeleň, doplněnou o noční osvětlení. Na venkovních terasách je navržen dřevo

zeleň

v

kombinaci

s

travnatými

plochami

a

lavičkami.

Jedná

se

o

přísně

ze sibiřského modřínu. Podlahy N á š l a p n é v r s t v y p o d l a h j s o u ř e š e n y p o h l e d o v o u b e t o n o v o u s t ě r k o u v s u t e r é n e c h , v 1. N P j e navrženo

bituteraco,

v

běžných

podlažích

velkoformátovými

keramickými

deskami

Techlam,

případně barvenou kaučukovou vrstvou na zdvojené podlaze v administrativní

Zeleň Je

navržena vysoká zeleň v

popsána ve výkresu

kombinaci

s

travnatými plochami, tato část je podrobnějí

architektonická situace a řez A-A .

části. V kuchyních a WC je pak použit metalický nátěr. Přesné skladby podlah jsou vypsány ve výkresu „řez A-A v podrobnosti DSP“. Do roznášecí vrstvy podlahových souvrství je integrováno podlahové teplovodní topení/chlazení.

Vytápění a chlazení Zdrojem tepla je předávací stanice napojena na nedalekou holešovickou teplárnu. DPS bude n a p o j e n a n a s t r o j o v n u v y t á p ě n í ( 1 . P P ) , a s t r o j o v n u v z d u c h o t e c h n i k y ( 1 .P P ) . S t r o j o v n a z d r o j e c h l a d u j e u m í s t ě n a v 2 .P P , k o n d e n z á t o r j e n a s t ř e š e o b j e k t u . S t u d e n á v o d a z e s t r o j o v n y

Povrchové úpravy Vnější stěny

zdroje chladu je vedena do strojoven vzduchotechniky k vzduchotechnickým jednotkám s

Na obvodové stěny je navržen kontaktní zateplovací systém z tepelné izolace z desek min.

výjimkou jednotky připravující vzduch pro prostory s fancoily, neboť tam jsou na rozvod

vlny tl. 2 0 0 m m . Povrchy s imitací betonu tvoří omítka Sto Optikbeton . V y k o n z o l o v a n é d e s k y

chladu připojeny přímo fancoily. Distribuce tepla a chladu do jednotlivých podlaží je pomocí

jsou obloženy sendvičovými hliníkovými fasádními deskami Alucobond tl. 4 mm v barvě

čtyř vertikálních instalačních jader. Horizontálních rozvody jednotlivých podlaží jsou pak napojeny na vzduchotechnické jednotky, které se starají o koncovou úpravu přiváděného

White Silver.

vzduchu v závislosti na požadavcích konkrétní zóny.

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

s o u h r n n á

t e c h n i c k á

z p r á v a Me ˇstská

H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

B1.4 14


Údaje o napojení na technickou infrastrukturu

Ostatní

Sítě

technické

infrastruktury

jsou

vedeny

pod

ulicí. Napojení

objektů

na

technickou

i n f r a s t r u k t u r u b u d e p r o v e d e n o z u l i c e v e d o u c í p o d P r ů m y s l o v ý m p a l á c e m (v o d o v o d , el.

Hromosvody Hromosvodná

ochrana

objektu

bude

zajištěna

hřebenovou

soustavou tvořenou

drátem

vedení NN, splašková kanalizace) pomocí přípojek, které jsou popsány výše. Z holešovické teplárny bude přivedeno potrubí systému CZT.

upevněným na svody přes zkušební svorky na uzemňovací soustavu.

B .1 .5 Ř e š e n í t e c h n i c k é a d o p r a v n í i n f r a s t r u k t u r y v č e t n ě ř e š e n í d o p r a v y v k l i d u

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ROZVODY Splašková kanalizace

Vodovod, elektrická a plynová přípojka jsou vedeny v instalačním kolektoru pod terénem v

Objekt bude napojen na veřejnou síť splaškové kanalizace. Vnitřní splašková kanalizace je

nezámrzné hloubce. Parkování je navrženo dvojí - na přilehlé komunikaci ze severu v počtu

vedena

7 m í s t , v 1 . P P a 2 .P P j e g a r á ž

gravitačně

či

přečerpáním

v

níže

položených

podlažích. Napojení

na

veřejnou

o kapacitě 183 míst, z toho 8 pro invalidy. Podzemní

zásobovací dvůr umožňuje vjezd i nákladních vozidel.

kanalizaci bude provedeno do potrubí vedeného v prostoru Výstaviště.

B .1 .6 V l i v s t a v b y n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í a ř e š e n í j e h o o c h r a n y

Dešťová kanalizace D l e č l á n k u 11 o d s t a v c e 7 v e v y h l á š c e č . 2 6 / 1 9 9 9 S b . h l . m . P r a h y , o o b e c n ý c h t e c h n i c k ý c h požadavcích

na

výstavbu

v

hlavním

městě

Praze

je

nutné

dešťové

vody

likvidovat

Při nakládání se stavebním odpadem budou dodržena ustanovení uvedená v zákoně č.

přednostně vsakem na pozemku. Z tohoto důvodu jsou dešťová potrubí svedena do retenční

383/2008

nádrže v objektu, kde je následně využívána na zavlažování střešní vegetace či okolí stavby.

platným

V případě mimořádných dešťových úhrnů je vybudován bezpečnostní přepad do splaškové

souvisejícími

kanalizace. Dimenze bude na základě hydrogeologického průzkumu.

2 7 2 / 2 0 1 1 S b ., o o c h r a n ě p ř e d n e p ř í z n i v ý m i ú č i n k y h l u k u a v i b r a c í . P o u k o n č e n í s t a v e b n í c h

S b . o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Stavba se bude řídit

zákonem

č. 8 6 /2002

předpisy.

prací na objektech

budou

S b . o ochraně ovzduší ve znění pozdějších novelizací a výstavby

bude

plně

respektováno

nařízení

provedeny terénní a sadové úpravy. Komunální

vlády

odpad

č.

bude

pravidelně odvážen technickými službami města. Odpady budou shromažďovány do nádob

Vodovod Vodovodní

Během

přípojka

bude

napojena

na

veřejný

vodovodní

řad

v

prostoru

Výstaviště.

umístěných v zákoutí na hranici pozemku u komunikace vedoucí severním směrem. Předpokládá se, že stavba nebude mít výraznější vliv na životní prostředí.

V o d o m ě r n á s o u s t a v a b u d e u m í s t ě n a v t e c h n i c k é m z á z e m í v 1.P P .

B .1 .7 Ř e š e n í b e z b a r i é r o v é h o u ž í v á n í n a v a z u j í c í c h v e ř e j n ě p ř í s t u p n ý c h p l o c h a k o m u n i k a c í

El. vedení Přípojka elektrického vedení NN bude vedena zemním kabelem k domovní rozvodní skříni s elektroměrem.

Přípojka

bude

provedena

z

kabelového

vedení

v

ulici

vedoucí

pod

Stavbou navrhovaného objektu nevzniknou žádné nové bariéry. Venkovní plochy parteru

Průmyslovým palácem.

jsou řešeny jako zpevněné s navigačními prvky. Řešení stavby nabízí 2 bezbariérové vstupy

Slaboproudé rozvody:

bezbariérový, jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance objektu. Oba veřejné přístupy do

V o b j e k t e c h j e u v a ž o v á n o s n á s l e d u j í c í m i s l a b o p r o u d ý m i r o z v o d y (s í t ě m i ):

podzemních garáží jsou taktéž řešeny bezbariérově.

na

-

východní

fasádě

objektu

a

1 na

jižní

fasádě. Interiér

objektu

je

pak

řešen

jako

rozvody televizního a radiového signálu, včetně vnitřního okruhu TV signálu

-

elektronické zabezpečovací zařízení

-

vnitřní rozvod počítačové sítě

B .1 .8

-

o v l á d á n í o k e n n í c h r o l e t , ž a l u z i í a f a s á d n í c h l a m e l a d a l š í c h p r v k ů z a j i š ,. o p t i m á l n í

dokumentace

Průzkumy

a

měření, jejich

vyhodnocení

a

začlenění

jejich

výsledků

do

projektové

podmínky vnitřního prostředí Průzkumy nebyly předmětem zpracování této diplomové práce. Výškový a polohopisný Odvětrání objektu

plán

O b j e k t j e k o n c i p o v á n t a k , a b y č á s t e č n ě v y s t a č i l s p ř i r o z e n ý m v ě t r á n í m i n fi l t r a c í o t v o r y u

podkladem.

řešeného

území

byl

včetně

zakreslení

stávajících

inženýrských

sítí

zadávacím

podlah. Dále je v objektu systém nuceného větrání zajišťují potřebnou výměnu vzduchu. Garáž bude odvětrána nuceně s odvodem vzduchu do exteriéru.

B .1 .9 Ú d a j e

o

podkladech

pro vytýčení

stavby, geodetický

referenční polohový

a

výškový

systém B .1.4 N A P O J E N Í S T A V B Y N A D O P R A V N Í A T E C H N I C K O U I N F R A S T R U K T U R U O b j e k t y b u d o u v y t y č e n y p o d l e p o l o h o v é h o s y s t é m u S-J T S K a v ý š k o v é h o s y s t é m u B p v. Údaje o napojení na dopravní infrastrukturu Pozemek

je

napojen

veřejnou

obslužnou

jihovýchodní hranou na městskou třídu.

komunikaci

navrženou

ze

severní

strany

a

(z t é s e p ř e d p o k l á d á n á s t u p d o o b j e k t u ). O b ě

B .1 .1 0 Č l e n ě n í s t a v b y n a j e d n o t l i v é s t a v e b n í a i n ž e n ý r s k é o b j e k t y a t e c h n o l o g i c k é p r o v o z n í soubory

spadají mezi místní obslužné komunikace skupiny C. Z těchto je veden vjezd rampami do podzemní části objektu, výjezd je pak opět veden rampou do ulice směrem k severu. Tyto

Stavba je členěna na stavební objekty:

rampy tvoří podzemní obslužnou ulici. Parter objektu je dále přístupný v případě krizových

S 01 objekt městské knihovny Holešovice - sever

situací pro záchranné složky po zpevněném parteru, kde jsou zachovány dostatečně široké průjezdy a odpovídající sklony, např. pro hasičské vozidlo.

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

s o u h r n n á

t e c h n i c k á

z p r á v a Me ˇstská

H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

B1.5 15


B . 1 .1 1 V l i v s t a v b y n a o k o l n í p o z e m k y a s t a v b y , o c h r a n a o k o l í s t a v b y p ř e d n e g a t i v n í m i ú č i n k y

-

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace

sběrných

Odpady budou shromažďovány v místě vzniku odděleně podle druhu odpadu do nádob

či

kontejnerů,

a

odtud

budou

průběžně

odstraňovány

a

odváženy

ke

zneškodnění. Negativní

účinky

Výstavbový

realizace

proces

stavby

nepřekročí

budou

minimalizovány

předepsané

hlukové

a

v

co

další

nejvyšší limity

možné

-

míře.

požadované

-

příslušných platných právních předpisů V rámci stavby dojde k prokácení náletových dřevin a některých starých stromů dřevin v prostoru navrhovaných objektů.

Odvoz odpadků a úklid staveniště bude prováděn průběžně, aby v blízkosti stavby

nevznikal nežádoucí nepořádek

dle

Po ukončení stavby budou provedeny terénní a sadové úpravy

Veškeré úpravy

budou provedeny s ohledem na minimalizaci zásahu do okolní zeleně. Generální dodavatel

V průběhu výstavby není předpokládáno ohrožení životního prostředí a vzhledem k účelu a

stavby zajistí, a b y b y l o s o d p a d y n a k l á d á n o d l e p l a t n ý c h p ř e d p i s ů (d l e z á k o n a č . 3 8 3 / 2 0 0 8

funkci objektů se nepředpokládá žádný další výraznější vliv na jeho poškození, p r o t o n e b u d o u

S b ., k t e r ý m s e m ě n í z á k o n č .1 8 5 / 2 0 0 1 S b . , v e z n ě n í p o z d ě j š í c h z m ě n , j e h o p r o v á d ě c í c h

navrhována žádná další opatření pro jeho ochranu.

předpisů) a to i zakotvením do smluv se svými subdodavateli. Během výstavby bude plně r e s p e k t o v á n o n a ř í z e n í v l á d y č . 2 7 2 / 2 0 1 1 S b ., o o c h r a n ě p ř e d n e p ř í z n i v ý m i ú č i n k y h l u k u a vibrací. Veškerá stavební část se bude řídit příslušnými stavebními normami. Po dokončení

B .5 B E Z P E Č N O S T P Ř I U Ž Í V Á N Í

objektu se předpokládá, že objekty nebudou mít žádný negativní vliv na své okolí. Bezpečnost užívání po dokončení stavby je zajištěna dle předepsaných předpisů. B .1 .1 2 Z p ů s o b z a j i š t ě n í o c h r a n y z d r a v í a b e z p e č n o s t i p r a c o v n í k ů B .6 O C H R A N A P R O T I H L U K U

Při všech stavebních pracích musí být dodrženy podmínky a požadavky uvedené v: -

Z á k o n ě č . 3 0 9 / 2 0 0 6 S b ., k t e r ý m s e u p r a v u j í p o ž a d a v k y n a o c h r a n u z d r a v í p ř i p r á c i v

pracovně právních vztazích -

S t a v b a j e v s o u l a d u s p l a t n ý m i p r á v n í m i p ř e d p i s y t ý k a j í c í m i s e o c h r a n y p ř e d h l u k e m (Č S N 7 3

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

0532

ochranu zdraví při práci na staveništích -

Ochrana

proti

hluku

v

budovách

a

nařízení

vlády

č. 2 7 2 /201

S b ., o

ochraně

před

n e p ř í z n i v ý m i ú č i n k y h l u k u a v i b r a c í ).

Nařízení vlády č. 3 6 2 / 2 0 0 5 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Všechny podlahy nadzemních i podzemních podlaží obsahují zvukově-izolační materiál. Výtah je osazen do samostatné konstrukčně oddělené šachty. Dělící konstrukce mezi schodištěm a dalšími části stavby je zabezpečena pomocí akustických prvků Schöck Tronsole® typ F. Učeny

Dále všech souvisejících norem a předpisů o bezpečnosti při výstavbě.

u severní fasády jsou chráněny dvojitou fasádou. Příčky mezi kancelářemi nebo učebnami svým

materiálolvým

a

konstrukčním

řešením

vyhovují

daným

limitům

na

vzduchovou

neprůzvučnost.

B .2 M E C H A N I C K Á O D O L N O S T A S T A B I L I T A Posouzení mechanické odolnosti a stability bude součásti dalšího stupně zpracování projektové

B .7 Ú S P O R A E N E R G I E A T E P L A

dokumentace.

Navrhovaná opatření jsou v souladu s tepelně-t e c h n i c k ý m i p o ž a d a v k y d a n ý m i v Č S N 7 3 0 5 4 0 a platnými

B .3 P O Ž Á R N Í B E Z P E Č N O S T

posouzení

právními dílčích

předpisy. konstrukcí

zpracován příslušným

Požárně bezpečnostní řešení stavby bude řešeno v samostatné části diplomové práce.

Průkaz (s

energetické

vyloučením

specialistou

s

náročnosti

vzniku

odbornou

budov

kondenzace

způsobilostí

k

a

a

tepelně-technické

tepelných

těmto

mostů) bude

úkonům. Energetický

štítek obálky budovy je v samostané příloze. B .4 H Y G I E N A , O C H R A N A Z D R A V Í A Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í B .8 Projekt je vyhotoven v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, v souladu s

ŘEŠENÍ

PŘÍSTUPU

A

UŽÍVÁNÍ

STAVBY OSOBAMI

S

OMEZENOU

SCHOPNOSTÍ

POHYBU

A

ORIENTACE

požadavky na ochranu veřejného zdraví, které vycházejí z hygienických a zdravotních předpisů zajišťuje

Stavbou navrhovaného objektu nevzniknou žádné nové bariéry. Venkovní plochy parteru jsou

v z d u c h o t e c h n i c k á j e d n o t k a a i n fi l t r a c e v ě t r a c í m i o t v o r y .

řešeny jako zpevněné s navigačními prvky. Řešení stavby nabízí 2 bezbariérové vstupy na

Hygienická nezávadnost bude zajištěna použitím schválených výrobků, které splňují příslušná

východní fasádě objektu a 1 na jižní fasádě. Interiér objektu je pak řešen jako bezbariérový, jak

ustanovení a normy. Dále je třeba dodržet správnou technologii výstavby, aby nedocházelo k

pro návštěvníky, tak pro zaměstnance objektu. Oba přístupy do podzemních garáží jsou taktéž

výskytům plísní a k podobným nežádoucím jevům.

řešeny bezbariérově.

a

zároveň

respektuje

podmínky

ochrany

životního

prostředí. Výměnu

vzduchu

Ochrana zdraví je řešena v odstavci „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ P ř i n a k l á d á n í s e s t a v e b n í m o d p a d e m b u d o u d o d r ž e n a u s t a n o v e n í z á k o n a č . 3 8 3 / 2 0 0 8 S b ., k t e r ý m s e m ě n í z á k o n č . 1 8 5 / 2 0 0 1 S b ., o o d p a d e c h a o z m ě n ě n ě k t e r ý c h d a l š í c h z á k o n ů , v e znění pozdějších předpisů.

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

s o u h r n n á

t e c h n i c k á

z p r á v a Me ˇstská

H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

B1.6 16


B .9 O C H R A N A S T A V B Y P Ř E D Š K O D L I V Ý M I V L I V Y V N Ě J Š Í H O P R O S T Ř E D Í Stavba

je

navržena

tak, aby

odolávala

nepříznivému

vlivu

vnějšího

prostředí. Příslušné

navržené materiály a technologie jsou určeny do vnějšího prostředí. Pro zaručení předepsané životnosti materiálu je nutno provádět pravidelné údržby dle pokynů výrobců materiálu a dodavatele technologií. Protiradonová opatření: Bude stanoveno na základě radonového průzkumu. Případná opatření související s výskytem radonu je třeba zohlednit v stavebně-technickém řešení stavby. Možností je ochrana pomocí stěrkové izolace. Ochrana před hlukem: P o d r o b n o s t i j s o u u v e d e n y v k a p . B .6 Agresivní spodní vody: Bude předmětem hydrogeologického průzkumu. Sníh a vítr: Stavba

bude

dimenzována

na

normové

hodnoty

zatížení

sněhem

a

větrem

uvedené

v

příslušných normách. Jedná se o I. sněhovou a I. větrnou oblast. UV záření: Materiály vystavené přímému slunečnímu záření mají dostatečnou odolnost proti UV záření a jsou pro dané použití schváleny výrobcem. Seismicita: Není uvažována. Poddolování: Objekt je mimo poddolovaná území.

B .1 0 O C H R A N A O B Y V A T E L S T V A Stavba není řešena pro využití k ochraně obyvatelstva.

B .11 I N Ž E N Ý R S K É S T A V B Y ( O B J E K T Y ) Dimenze a návrh vedení domovních rozvodů inženýrských sítí není obsahem této diplomové práce. Nicméně se bude řídit dle všeobecných zásad a příslušných platných předpisů. -

O d v o d n ě n í p o z e m k u v č e t n ě z n e š k o d n ě n í o d p a d n í c h v o d : p o p s á n o v č á s t i B .1 . 3 - „

INŽENÝRSKÉ STAVBY A ROZVODY“ -

Zásobování vodou a energiemi:

p o p s á n o v č á s t i B .1 . 3 - „ I N Ž E N Ý R S K É

STAVBY A

ROZVODY“ -

Ř e š e n í d o p r a v y : p o p s á n o v č á s t i B .1 . 4 a B .1 . 5

-

P o v r c h o v é ú p r a v y o k o l í s t a v b y : p o p s á n o v č á s t i B .1 . 3 - „ Ř E Š E N Í V N Ě J Š Í C H P L O C H “

B .1 2 V Ý R O B N Í A N E V Ý R O B N Í T E C H N O L O G I C K Á Z A Ř Í Z E N Í S T A V E B ( P O K U D S E V E S T A V B Ě V Y S K Y T U J Í ) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb nejsou v objektu navržena.

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

s o u h r n n á

t e c h n i c k á

z p r á v a Me ˇstská

H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

B1.7 17


a d B .3 P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í Požární úseky, požární riziko, stupeň požární bezpečnosti: Název stavby:

Městská knihovna, Holešovice sever

Místo stavby:

Výstaviště sever, Praha 7 - Holešovice

Objekt je rozdělen do požárních úseků tak, že žádný nepřekračuje stanovené hodnoty. Jelikož

je

obvodová

skladovány

knihy, je

konstrukce

řešena

jako

navrženo

samočinné

lehký

hasící

obvodový

zařízení

v

plášť

celém

a

v

budově

objektu. V

jsou

druhém

podzemním podlaží jsou z tohoto důvodu zřízeny prostory pro hasivo s trvalou zásobou Podklady pro zpracování:

h a s e b n í l á t k y p r o p o ž á r n í z á s a h . V 1.P P j e u m í s t ě n a s t r o j o v n a v z d u c h o t e c h n i k y , k t e r á b u d e řešena jako samostatný požární úsek. Požární riziko a stupeň požární bezpečnosti nebyl v

[1] Č S N 7 3 0 8 1 8 – P o ž á r n í b e z p e č n o s t s t a v e b – O b s a z e n í o b j e k t ů o s o b a m i (1 9 9 7 / 0 7 + Z 1 2 0 0 2 / 1 0 )

rámci diplomové

[2 ] Č S N 7 3 0 8 0 2 – P o ž á r n í b e z p e č n o s t s t a v e b – N e v ý r o b n í o b j e k t y (2 0 0 0 / 1 2 )

konstrukcemi s

[3 ] P O K O R N Ý M a r e k . P o ž á r n í b e z p e č n o s t s t a v e b – S y l a b u s p r o p r a k t i c k o u v ý u k u .

zábranami proti šíření kouře.

práce podrobněji odpovídající

řešen. Jednotlivé

požární

požární

úseky jsou pak rozděleny

odolností. Velkoprostorové otevřené

prostory

pak

V e r z e 0 1 _ 2 0 1 0 . 1 2 . I n t e r n e t o v é s t r á n k y . [ o n l i n e ] . h t t p : / / k p s .f s v .c v u t .c z / [ 4 ] Z O U F A L R . a k o l e k t i v . H o d n o t y P O s t a v e b n í c h k o n s t r u k c í p o d l e E u r o k ó d ů . P A V U S a .s . P r a h a , 2 0 0 9 . 128 s . ISBN 9 7 8 -8 0 -9 0 4 4 8 1 -0 -0

B . 3 .2 S t a v e b n í k o n s t r u k c e a p o ž á r n í o d o l n o s t

[4 ] K U P I L Í K V á c l a v. K o n s t r u k c e p o z e m n í c h s t a v e b - P o ž á r n í b e z p e č n o s t s t a v e b. Č V U T v P r a z e

Nosné konstrukce:

2 0 0 9 . 195 s . ISBN 9 7 8 -8 0 -01-0 4 2 9 1 -5

Požárně dělící nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové stěny s minimální tloušťkou 200 m m . Nenosné stěny - požárně dělící jsou navrženy jako zděné s tloušťkou

Zkratky používané v textu:

min. 150 m m . Stropní konstrukce - požárně dělící jsou navrženy jako železobetonová deska tl. 3 5 0 m m . S t ř e c h a j e p l o c h á s n o s n o u k o n s t r u k c í s t r o p n í d e s k y p o s l e d n í h o p o d l a ž í . N o s n é

PÚ = požární úsek, SPB = stupeň požární bezpečnosti, PO = požární odolnost, POP =

konstrukce

požárně otevřená plocha, PNP = požárně nebezpečný prostor, C H Ú C = chráněná

vykazují

PO

alespoň

30

m i n ., p o k u d

není

požadováno

více. U

materiálů

nesplňujících dostatečnou požární odolnost pro konstrukce nosné a požárně dělicí, musí být

úniková cesta, N Ú C = nechráněná úniková cesta, S H Z = stabilní hasicí zařízení, E P S = elektronická

proveden ochranný nátěr.

požární signalizace, ZOKT = zařízení pro odvod kouře a tepla

Požární uzávěry: V p o d z e m n í m p o d l a ž í j s o u n a v r ž e n y d v e ř e z n e h o ř l a v ý c h m a t e r i á l ů d r u h u D P 1 (k r o m ě

B .3 . 1 P o p i s s t a v b y :

šachetních výtahových dveří a uzávěrů instalačních šachet)

Předmětem řešení projektu je novostavba městské knihovny Prahy 7 v revitalizovaném území Výstaviště

v Praze - Holešovicích. Budova s

8 NP, dvoupodlažním

suterénem

V n a d z e m n í c h p o d l a ž í c h b u d o u ř e š e n y j a k o D P 1 i DP 2 . O t v o r y v p o ž á r n í c h s t ě n á c h a

s

stropech mezi PÚ budou v případě požáru bezpečně uzavřeny.

garážemi a technickými místnostmi, včetně požární místnosti pro hasivo. Pro potřeby knihovní části má budova 5 nadzemních podlaží, ve kterých je především volný výběr knih.

Schodiště:

Dále je v budově kavárna, přednáškový sál, učebny pro veřejnost a galerie. Budova má

V C H Ú C j s o u s c h o d i š t ě n a v r ž e n a j a k o k o n s t r u k c e t y p u D P 1.

v n i t ř n í z a s t ř e š e n é a t r i u m j d o u c í p ř e s p r v n í c h 6 n a d z e m n í c h p o d l a ž í . V ý š k a o b j e k t u j e 4 2 ,3 5 m , p o ž á r n í v ý š k a 3 7 ,8 m , p o ž á r n í h l o u b k a - 7 m d l e Č S N 7 3 0 8 0 2 . C h r á n ě n é ú n i k o v é c e s t y

Šachty:

jsou typu A, jedna je typu B, celkem jsou v objektu 5 C H Ú C . Vzduch do podzemního podlaží je

Šachty procházející přes více PÚ jsou řešeny jako samostatné PÚ. Dveře do těchto šachet

přiváděn nuceně. CHÚC splňují podmínky pro CHÚC dle ČSN 73 0802.

jsou řešeny jako požární uzávěry. Odvětrání šachet je umístěno nad úrovní nejvyšší polohy výtahové kabiny.

Nosná konstrukce: Je navržena jako nehořlavá - železobetonový monolitický sket místy s ocelobetonovými sloupy. Stropní deska je železobetonová monolitická

se skrytými

Instalační šachty:

průvlaky v tloušťce

Instalační šachty jsou řešeny jako jeden PÚ, instalace prostupující požárním uzávěrem jsou

desky.

požárně utěsněny. Z akustických důvodů jsou průběžné šachty doplněny přebetonávkami, které neslouží k protipožárnímu dotěsnění, mají pouze akustickou funkci.

Obvodové stěny: Jsou řešeny jako lehký obvodový plášť Pilkington ev. jako stěna s kontaktním zateplovacím

Požární pásy:

systémem s izolací z minerální vlny.

Obvodová

Střecha objektu: Je plochá s tepelněizolační vrstvou ze spádových klínů z minerální izolace, foliovou hydroizolací a místy zatížená vegetačním souvrstvím extenzivní zelené střechy. Další část střechy - nad vnitřní halou - je zastřešena pomocí ETFE folií a nosnou konstrukci tvoří nerezové nosníky a je v ní umístěno ZOKT.

V objektu jsou úniková schodiště řešena jako prostě uložená deska do dvojice podest, které jsou pnuté mezi sousední železobetonové nosné stěny. V š e c h n y n o s n é s t ě n y , p ř í č k y a s t r o p n í k o n s t r u k c e j s o u t y p u D P 1, k o n s t r u k č n í s y s t é m b u d e řešen jako nehořlavý.

vypracoval

je

řešena

jako

lehký

obvodový

plášť.

V

některých

případech

B .3 .3 Ú n i k o v é c e s t y V o b j e k t u j s o u n a v r ž e n y 4 ú n i k o v é c e s t y . P o ž á r n í v ý š k a o b j e k t u j e 3 7 ,8 v e č á s t i k n i h o v n y a 2 2 ,5 m v č á s t i g a l e r i e . P o ž á r n í h l o u b k a j e 7 m . J s o u t e d y n a v r ž e n a j e d n a C H Ú C t y p u B s předsíní vyhovující danému počtu osob na podlaží a tři CHÚC typu A. CHÚC jsou v podzemních

Schodiště:

2014

konstrukce

neobsahuje tedy požární pásy. V těchto prostorech bude umístěna EPZ a SHZ.

CHÚC mají únikové východy do venkovnícho prostoru v prvním nadzemním podlaží. Maximální délka úniku k CHÚC je stanovena na 24 m v nadzemní části a 35 m v podzemní garáži . Mezní délka pro dvě únikové cesty je 40 m a není překročena. Výpočet a posouzení doby zakouření nebylo v rámci diplomové práci řešeno. Dveře se CHÚC se otevírají ve směru úniku.

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

patrech odvětrány nuceně v nadzemních podlažích nuceně a pomocí přivětrávacích otvorů.

T u° m a

Tomáš

Šenberger

ˇ p o ž á r n e

ˇ n o s t n í b e z p e c

ˇ e š e n í r Me ˇstská

H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

B2.1 18


A

Na chráněné únikové cestě bude instalováno nouzové osvětlení a bude funkční v době požáru nejméně po dobu 30 min. V celém objektu budou viditelně označeny směry úniku, pomocí fotoluminescečních tabulek se zásadou viditelnosti od značky ke značce.

-3,500 -4,700

ZÁSOBOVACÍ RAMPA

P 1.2 2

B .3 .4 O d s t u p o v é v z d á l e n o s t i a p o ž á r n ě n e b e z p e č n ý p r o s t o r

CHÚC B

-3,500

VRÁTNICE, O S T R A H A

S K L A D

Ú D R Ž B Y

P 1.0 3

Výpočet sálaní tepla pro obvodový plášť nebyl řešen. Odstupové vzdálenosti budou stanoveny v

D O M O V N Í PŘEDÁVACÍ STANICE

P 1.0 2

další fázi projektu. Velikost požárně nebezpečného prostoru je u obvodové konstrukce LOP

P 1.0 5

-7,000

-7,000

ř e š e n p o m o c í E P S , S H Z . O s t a t n í k o n s t r u k c e o b v o d o v é k o n s t r u k c e j s o u d r u h u D P 1.

P 1.0 4

P 1.0 1

-3,500

evak. výtah

P 1.1 0

P 1.0 7

B .3 .5 Z a ř í z e n í p r o p o ž á r n í z á s a h

P 1.1 8

P 1.1 7

B

P 1.1 9

P 1.2 0

P 1.2 1

P 1.0 8

P 1.0 6

důvodů

samočinné

eliminace stabilní

škod hasicí

způsobených zařízení.

hašením

Tento

případného

princip

hašení

požáru, je

spočívá

na

použito

mlhové

chladicím

efektu

P 1.1 2

B

P 1.1 3

CHÚC A

Z

P 1.11

P 1.0 9

CHÚC A evak. výtah P 1.1 4

-3,500

mikroskopických kapek vody. Ty se vytvářejí ve speciálních tryskách pod vysokým tlakem.

88 PARKOVACÍCH MÍST

Díky velkému povrchu hasební látky dochází k rychlému odpařování a vzniká velké množství páry, která přispívá k uhašení požáru svým zřeďovacím efektem. Tento systém je také velmi šetrný na spotřebu vody. P 1.1 5

Příjezdy k objektu jsou zajištěny až ke vstupům do jednotlivých

sekcí domu po místních

CHÚC A

komunikacích navržených v předdiplomním projektu. Budou vyhovovat pro příjezd vozidel HZS

CHÚC A evak. výtah

(m a x . v z d á l e n o s t o d v s t u p u j e d o 2 0 m ). R o z m ě r y v y h r a z e n é h o m í s t a n a c h o d n í k u s p l ň u j í p o d m í n k u 4 m x 2 0 m . C h o d n í k s p l ň u j e p o ž a d o v a n o u n o s n o s t ( 1 0 0 k N / n a j e d n u n á p r a v u ). N A P

-5,250

P 1.1 6

A

je řešena s podélným sklonem max. 8 % a příčným sklonem max. 4 %. Vnitřní zásahové cesty se nepožadují, přístup na střechu zajišťuje střešní výlez z CHÚC. V každém patře CHÚC bude umístěn hydrant.

S C H É M A Ú N I K O V Ý C H C E S T V 1 .P P

V k a ž d é m p a t ř e C H Ú C b u d e u m í s t ě n n á s t ě n n ý h y d r a n t s p r ů t o k e m v o d y Q = 0 , 3 l/ s a m i n . p ř e t l a k e m 0 ,2 M P a ( Z d r o j - S y l a b u s s t r . 5 4 ) . P r o n á v r h r o z v o d n é v o d o v o d n í s í t ě s e p o č í t á s e současným

použitím

nejvýše

dvou

hadicových

systémů

na

jednom

stoupacím

potrubí. A

Hydranty budou s hadicemi o jmenovité světlosti min. 25 mm v suterénu postačí hadice se j m e n o v i t o u s v ě t l o s t í 1 9 m m . V ý š k a s t ř e d u h y d r a n t u n a d p o d l a h o u b u d e 1 ,2 m .

-3,500

Vnější odběrné místo bude dle ČSN 73 0873 do 150 m od objektu. Požadované množství

CHÚC B

požární vody bude možno odebírat z nově osazeného nadzemního odběrního místa, které bude umístěno max. 5 m od objektu.

1.3 4

V případě požáru je objekt napojen na záložní nezávislý zdroj elektrické energie. Přenosné

1.3 1

1.3 3

hasící přístroje budou v objektu umístěny na přístupných a dobře viditelných místech cca 1300

1.0 4 1.0 5

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

REGISTRAČNÍ SLUŽBY 1.3 6

Projekt stavby počítá s instalací elektronické požární signalizace v součinnosti se stabilní

1.0 6

1.0 3

1.2 8

nebyla větší než 2 0 m .

v l a s t n í z á l o ž n í n á d r ž e n a v o d u . V p ř í p a d ě v ý p a d k u e l e k t r i c k é e n e r g i e j s o u v 1. P P k d i s p o z i c i

1.1 2

1.2 9

mm nad úrovní podlahy. Rozmístění PHP bude provedeno tak, aby jejich vzájemná poloha

požární zavodněnou soustavou Sprinkler, ta má pro případ mimořádných událostí v 2 . PP

1.1 0

1.3 2

1.3 0

evak. výtah

1.0 9

CHÚC A 1.11

1.0 2

1.0 8

1.3 5 1.2 6

B

1.0 7

N Ú C

S A M O O B S L U Ž N É VRACENÍ KNIH

1.2 7

1.1 3

CHÚC A

CHÚC A

1.0 1

±0,000

diesel agregáty starající se o zajištění chodu požární signalizace a požárních čerpadel nádrže.

VEŘEJNÝ VSTUP DO G A R Á Ž E

evak. výtah

B

1.2 5

Každý PU bude vybaven zařízením EPS a SHZ, které je napojeno na místnost s hasebními l á t k a m i v 2 . P P (p ř e d p o k l á d á s e h a š e n í v o d n í m l h o u ). P r o v o z y j a k o a r c h i v c e n n ý c h v ý t i s k ů n e b o

N Ú C

KAVÁRNA

1.1 4

NÁSTUP DO VÝSTAVNÍCH PLOCH VE 4 . - 6 . N P

velín se serverovnou budou hašeny speciální směsí plynů. Hasicí médium označované jako IG-

ZÁZEMÍ

KAVÁRNY

541 je směsí dusíku, argonu a oxidu uhličitého. Toto plynné hasivo snižuje koncentraci O2 pod 1.2 4

15% a zastavuje tak chemickou reakci hoření.

1.1 7

1.2 0 1.2 2

1.1 8

1.2 1

1.1 9

1.1 5 1.2 3

1.1 6

PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA

V prvním a druhém podzemním podlaží je volná hromadná garáž pro 180 automobilů, která je h o d n o c e n a d l e Č S N 7 3 0 8 0 4 j a k o h r o m a d n á g a r á ž p r o o s o b n í v o z i d l a - s k u p i n a 1. N e n í p o č í t á n o

evak. výtah

CHÚC A

PRONAJÍMATELNÁ P L O C H A

A

B .3 .6 P o ž á r n í b e z p e č n o s t g a r á ž í

PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA

VEŘEJNÝ VSTUP DO G A R Á Ž E

s p a r k o v á n í m s a u t o m o b i l y n a a l t e r n a t i v n í p o h o n y (L P G a C N G v p o d z e m n í g a r á ž i ). D o v j e z d u do

hromadné

garáže

bude

umístěno

dopravní

značení

zakazující

vjezd

vozidel

s

výše

CHÚC A

zmiňovaným palivem. Jednotlivé sekce garáže budou vybaveny kouřovými clonami. Požární riziko a ekonomické riziko nebyly řešeny. V garážích je navrženo signalizační zařízení EPS s

S C H É M A Ú N I K O V Ý C H C E S T V 1 .N P

detektory hořlavých směsí s sprinklerové SHZ. Odvětrání garáží je nucené.

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

ˇ p o ž á r n e

ˇ n o s t n í b e z p e c

ˇ e š e n í r Me ˇstská

H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

B2.2 19


Výstaviště sever

Výstaviště - sever, Praha 7

54 633 9 558 0,17

0,16 0,70 544,0

12 319,8

12 319,8

B

Marek Tůma B - Úsporná 14. května 2014 Marek Tůma

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

B - Úsporná 14. května 2014

e n e r g e t i c k ý

š t í t e k Me ˇstská

H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

B3.1 20


Nové administrativně obchodní centrum

Areál bývalé holešovické elektrárny

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

Nově zřízená vlaková zastávka

Multifunkční hala

Průmyslový palác

Nová hlavní

ulice

Stromovka

Navrhovaná budova městské knihovny Holešovice - sever

N a d h l e d

z e

s e v e r u Me ˇstská

H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

C1.1 21


Planetárium

AVU

2014

vypracoval

Nová hlavní ulice s tramvaj. tratí

Bývalé divadlo Spirála

Navrhovaná budova městské knihovny Holešovice - sever

Lapidárium Národního muzea

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

N a d h l e d

z

j i h o v ý c h o d u Me ˇstská H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

C1.2 22


BYDLENÍ 7N P

BYDLENÍ 6NP

PARKING 7N P

ADMIN. 13N P

BYDLENÍ 5NP

BYDLENÍ 2NP

VODÁRNA 2NP ATELIÉRY 5NP

BYDLENÍ 2NP

BYDLENÍ 6NP

BYDLENÍ 6NP

ATELIÉRY 3NP

ŽIDOVSKÉ MUZEUM 4NP TEPLÁRNA

ADMIN. 18N P MĚSTSKÁ KNIHOVNA

SLUŽBY SLUŽBY 7N P

KNIHOVNA 3N P

PARKING 5NP TEPLÁRNA

BYDLENÍ 6NP

RESTAURACE 3N P

DIVADLO

B AZÉN-W E L L N E S S

MUZEUM UMENÍ , SL . EPOPEJ ˇ

MULTIFUNKČNÍ HALA 7N P

PRŮMYSLOVÝ PALÁC

NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE

ADMIN. 6NP

ADMINISTRATIVA 14N P

ADMIN. 5NP

OBCHODNÍ PASÁŽ 7N P HOTEL 6NP

KAVÁRNY-VÝSTAVY

ADMINISTRATIVA 5NP planetárium

TRÉNINKOVÁ HALA 7N P

PARKING 7N P

BYDLENÍ 6NP

MUZEUM

AVU

ADMINISTRATIVA 8NP

BYDLENÍ 6NP

SLUŽBY 2NP

SEVER

0

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

S i t u a c e

23,05

1125,05

š i r š í c h

32050

v z t a h u °

Me ˇstská H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

1:300 1 : 3 0 00

C2.1 23


VJEZD A VÝJEZD Z POZD. GARÁŽE -3,500

VJEZD PRO ZÁSOBOVÁNÍ JAVOR SACHARINUM VIERI (S T Ř Í B Ř I T É L I S T Y )

TERASA KAVÁRNY, VENKOVNÍ AKCE KNIHOVNY

PLATAN JAVOROLISTÝ

PROSTOR PRO EXT. VÝSTAVY ±0,000

VSTUP DO GARÁŽE

HLAVNÍ VSTUP DO KNIHOVNY

LETNÍ VSTUP DO KAVÁRNY

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HOLEŠOVICE - SEVER TUPELA NYSSA VSTUP DO KNIHOVNY

(V Ý R A Z . V O D O R O V . V Ě T V E N Í )

VSTUPY DO KOMER. PROST.

JAVOR FREEMANŮV (Č E R V E N É L I S T Y )

VSTUP DO GARÁŽE

ZÁSOBOVÁNÍ

TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA

JAVOR SACHARINUM VIERI (S T Ř Í B Ř I T É L I S T Y )

PLOCHY Z KARTÁČOVANÉHO BET.

POJEZDOVÉ PLOCHY - BET. DLAŽBA

TRAMVAJOVÉ TĚLESO

PLOCHY PRO PĚŠÍ - MALOFOR. BET. DL.

ASFALTOVÉ PLOCHY

TRÁVNÍK

TRÁVNÍK ČERVENÝ - KULTIVAR RUBY

LAVIČKA

SMĚR PROVOZU

SEVER

0

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

2, 55

12, 55

A r c h i t e k t o n i c k á

2 55 0

s i t u a c e

1:500

Me ˇstská

C3.1 24

H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R


A P 2 .0 2

P 2 .0 4

P 2 .2 1

P 2 .2 2

P 2 .0 3 P 2 .0 1

P 2 .1 9

AUTOMATIZOVANÝ SKLAD

KNIH

BOOK

BOT 1

AUTOMATIZOVANÝ SKLAD

P 2 .2 0

P 2 .1 5

P 2 .1 4

P 2 .1 6

P 2 .1 7

P 2 .1 8

BOOK

BOT 2

P 2 .0 9

P 2 .0 6

B

KNIH

P 2 .0 7

P 2 .0 5

P 2 .0 8

B

P 2 .2 4 P 2 .1 0

P 2 .11

-7,000

95 PARKOVACÍCH MÍST

Tabulka místností 2 .P P 37,5 m 2 chodba skl. retrospek. doplň. 19,6 m 2 únikové schodiště 12,5 m 2 strojovna TZB 53,2 m 2 chodba 10,9 m 2 WC 10,0 m 2 sklad 22,9 m 2 zázemí TZB 68,8m 2 zázemí knih. systému 14,0 m 2 únikové schodiště 27,8 m 2 podzemní garáž 2543 m2 únikové schodiště 18,8 m 2 únikové schodiště 25,5 m 2 únikové schodiště 18,5 m 2 místnost pro hasivo 7,6 m 2 depozitář 29,6 m 2 zpracování starých tisků 35,3 m 2 založní zdroje 22,8 m 2 archiv 90,6 m 2 sklad 27,3 m 2 sklad knih 338,4 m 2 sklad knih 307,8 m 2 tech. zázemí 3,2 m 2 sklad 2,9 m 2

P 2.01 P 2.02 P 2.03 P 2.04 P 2.05 P 2.06 P 2.07 P 2.08 P 2.09 P 2.10 P 2.11 P 2.12 P 2.13 P 2.14 P 2.15 P 2.16 P 2.17 P 2.18 P 2.19 P 2.20 P 2.21 P 2.22 P 2.23 P 2.24

P 2 .2 3

P 2 .1 2

-8,750

P 2 .1 3

3 7 4 8 ,5 m 2

CELKEM

A

SEVER

0

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

2,5

12,5

25

2 . P P

Šenberger

Me ˇstská H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

1:250

D1.1 25


A -3,500 -4,700

ZÁSOBOVACÍ RAMPA

P 1.2 2

S K L A D

-3,500

VRÁTNICE, O S T R A H A

Ú D R Ž B Y

P 1.0 3 D O M O V N Í PŘEDÁVACÍ STANICE

P 1.0 2

P 1.0 5

-7,000

-7,000

P 1.0 4

P 1.0 1

-3,500

P 1.1 0

P 1.0 7 P 1.1 7

B

P 1.1 8

P 1.1 9

P 1.2 0

P 1.2 1

P 1.0 8

P 1.0 6

P 1.11

P 1.1 2

P 1.0 9

B

P 1.1 3

P 1.1 4

Tabulka místností 1.P P

-3,500

P 1.01 P 1.02 P 1.03 P 1.04 P 1.05 P 1.06 P 1.07 P 1.08 P 1.09 P 1.10 P 1.11 P 1.12 P 1.13 P 1.14 P 1.15 P 1.16 P 1.17 P 1.18 P 1.19 P 1.20 P 1.21 P 1.22

88 PARKOVACÍCH MÍST

P 1.1 5

-5,250

chodba chodba příjem materiálu únikové schodiště výměníková stanice chodba zázemí zaměstatnců sklad depozitář sklad sklad sklad únikové schodiště podzemní garáž únikové schodiště únikové schodiště únikové schodiště čerpadla SHZ strojovna TZB strojovna TZB dílna vrátnice se zázemím

32,6 14,2 10,2 20,3 39,7 10,9 22,0 10,1 71,1 6,7 7,1 4,3 20,1 2678 13,6 19,3 10,1 7,6 27,7 33,5 22,8 25,2

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

3107,1 m 2

CELKEM

P 1.1 6

A

SEVER

0

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

2,5

12,5

25

1 . P P

Šenberger

Me ˇstská H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

1:250

D1.2 26


A -3,500

1.3 4

1.3 1

1.3 3

1.1 0

1.3 2

1.3 0

1.0 4

1.1 2

1.2 9

1.0 5

1.0 6

1.0 3

1.2 8 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

REGISTRAČNÍ SLUŽBY

1.0 9

1.11

1.0 2

1.3 6

1.0 8

1.3 5 1.2 6

B

1.0 7 S A M O O B S L U Ž N É VRACENÍ KNIH

1.2 7

B

1.1 3

Tabulka místností 1.N P VEŘEJNÝ VSTUP DO G A R Á Ž E

1.0 1

±0,000

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36

1.2 5

KAVÁRNA

1.1 4

NÁSTUP DO VÝSTAVNÍCH PLOCH VE 4 . - 6 . N P ZÁZEMÍ

KAVÁRNY

1.1 7

1.2 0

1.2 4

1.2 2

1.1 8

1.2 1

1.1 9

1.1 5 1.2 3

1.1 6

PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA

PRONAJÍMATELNÁ P L O C H A

A

PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA

vypracoval

Marek

T u° m a

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

SEVER

0

vedoucí práce prof. Ing. arch.

539,3 9,5 20,5 31,7 88,2 64,7 28,3 15,3 118,9 28,3 23,3 7,3 21,6 12,4 84,5 76,2 14,6 10,1 5,6, 9,3 14,0 6,5 112,6 95,6 229,9 32,7 12,1 168,3 35,16 38,7 18,2 17,4 24,0 21,3 146,7 140,2

2074,5 m 2

CELKEM

VEŘEJNÝ VSTUP DO G A R Á Ž E

2014

vstupní hala předsíň schodiště WC šatna přízemí před. sálu chodba security velín se zázemím serverovna chodba schodiště schodiště zádveří í infocentrum copy centrum sklad galerie zázemí copycentra zázemí infocentra schodiště zádveří zázemí obchodu knihkupectví zázemí a skl. kavárny kavárna - přízemí W C - kavárna schodiště dětské oddělení chodba výuková místnost bibliografie public relations oddělení knihovnictví zázemí zaměstnanců W C - dětské odd. vstupní prostor knih.

Tomáš

2,5

12,5

25

1 . N P

Šenberger

Me ˇstská H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

1:250

D1.3 27


A 2 .1 9

2 .2 2 2 .2 1

2 .0 3

2 .2 0 KNIŽNÍ NOVINKY 2 .1 5

2 .0 8 2 .0 2

2 .1 8

2 .1 4

2 .0 6

±0,000

2 .0 4

2 .1 7

2 .0 6 2 .0 7

VÝPŮJČKY

VYHLEDÁVÁNÍ

2 .0 1

2 .1 6

+4,500

2 .2 3

B

+4,500

ČÍTÁRNA DENNÍHO TISKU

2 .0 5

B

2 .1 3

2 .1 2

±0,000

A U T O R S K Á ČTENÍ

Tabulka místností 2 .N P

LITERÁRNÍ

KAVÁRNA

+4,500 2 .0 9

2 .11

í 11,2 předsíň schodiště 12,1 WC 42,8 foyer 73,0 chodba 101,4 hlediště před. sálu 133,5 tech. zázemí sálu 8,9 schodiště 8,9 odpočinková zóna 112,4 schodiště 12,6 literární kavárna 207,7 čítárna denního tisku 70,0 schodiště 12,6 vyhledávání v kniž. fondu 145,0 výpůjční služby 68,4 nástupní prostor 161,0 zprac. a evidence knih 36,6 chodba 17,2 kanc. zpětného ukládání 18,8 kanc. věcné katalogizace 18,3 příruční sklad 24,3 zázemí zaměstnanců 22,2 tech. zázemí 2 ,2

2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23

+4,500

2 .1 0

A

±0,000

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

1321,0 m 2

CELKEM

SEVER

0

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

2,5

12,5

25

2 . N P

Šenberger

Me ˇstská H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

1:250

D1.4 28


A

AKUSTICKÁ

PŘEDSTĚNA

3 .0 4

3 .2 2 3 .0 5

3 .0 6

3 .0 7

3 .0 3

3 .1 2

3 .2 1 3 .0 2 3 .1 8

U Č E B N Y

3 .0 1 3 .1 0

3 .1 7

3 .1 9

3 .11

+9,000

3 .1 6

+4,500

3 .1 3

B

+9,000

±0,000

3 .1 5

TICHÁ

3 .0 9

3 .2 0

+9,000

B

3 .0 8

Tabulka místností 3.N P

STUDOVNA

3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22

+4,500

3 .1 4

A

+4,500

předsíň schodiště WC sklad kancelář lektorů učebna s počítači učebna učebna učebna chodba chill out schodiště schodiště schodiště tichá studovna schodiště tech. zázemí volný výběr nástupní prostor chodba manipulační prostor příruční sklad

11,2 12,1 40,0 6,7 26,0 57,0 57,4 46,3 46,3 115,6 46,6 11,2 24,2 12,4 360,3 12,6 2,2 470,1 37,1 32,4 23,1 11,9

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

1462,9 m 2

CELKEM

SEVER

0

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

2,5

12,5

25

3 . N P

Šenberger

Me ˇstská H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

1:250

D1.5 29


A 4 .1 8 4 .0 4 INFORMACE

4 .0 7

4 .0 3

4 .0 9

FILM. K L U B 4 .0 2 MÉDIATÉKA

4 .1 7 4 .0 5

ODPOČINKOVÁ ZÓNA 4 .0 1

4 .0 6

4 .1 0

4 .0 8

+13,500 4 .1 5

4 .1 4

B

4 .1 6

+13,500

B

±0,000

±0,000

4 .1 3

Tabulka místností 4 .N P INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ MÍSTA

4 .1 2

VÝSTAVNÍ PROSTORY

4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18

4 .11

A

+13,500

předsíň 11,2 schodiště 12,1 WC 44,4 projek. sál film. klubu 51,7 audioviz. stud., střižna 10,4 audioviz. stud., střižna 10,3 mediatéka 78,3 univer. pros. pro projekce 106,0 schodiště 15,0 chill out 88,5 výstavní prostory 308,7 schodiště 12,6 volný výběr 504,5 schodiště 12,8 tech. zázemí 1,8 nástupní prostor 62,8 volný výběr 419,7 manipulační sklad 9,9

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

1761,2 m 2

CELKEM

SEVER

0

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

2,5

12,5

25

4 . N P

Šenberger

Me ˇstská H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

1:250

D1.6 30


A 5 .1 3 OBČERSTVENÍ INFORMACE

5 .0 3

5 .0 4

5 .0 5

5 .0 2 5 .1 2

+13,500

5 .0 1

5 .0 6

+18,000

+13,500

5 .1 0 5 .11

+18,000

5 .0 9

B

B

±0,000

5 .0 8

+13,500

+18,000

Tabulka místností 5 .N P 5 .1 4 VÝSTAVNÍ PROSTORY

5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14

A

5 .0 7

předsíň schodiště WC volný výběr odpočinková zóna schodiště výstavní prostory čítárna časopisů schodiště tech. zázemí nástupní prostor volný výběr příruční sklad schodiště

11,2 12,1 44,4 188,8 14,4 84,2 238,6 263,2 12,6 2,2 85,2 334,0 4,19 12,9

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

1308,5 m 2

CELKEM

SEVER

0

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

2,5

12,5

25

5 . N P

Šenberger

Me ˇstská H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

1:250

D1.7 31


A 6 .1 3 OBČERSTVENÍ INFORMACE

6 .0 3

6 .0 5

6 .0 2 6 .11

6 .0 4

6 .1 0

+22,500 6 .0 1

6 .0 9

+22,500 6 .1 2

B

6 .0 6

+22,500 6 .0 8

Tabulka místností 6 .N P VÝSTAVNÍ PROSTORY

6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14

+18,000

A

6 .0 7

předsíň schodiště WC volný výběr schodiště výstavní prostory schodiště vstup na střechu nástupní prostor volný výběr venkovní terasa schodiště příruční sklad tech. zázemí

11,2 12,1 44,4 513,5 15,0 298,3 9,3 2,0 71,0 326,4 109,8 12,6 4,2 2,2

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

1430,4 m 2

CELKEM

SEVER

0

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

2,5

12,5

25

6 . N P

Šenberger

Me ˇstská H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

1:250

D1.8 32


A

7 .0 6 7 .2 1

7 .0 4 7 .0 3

7 .2 0

7 .0 5

7 .0 7

7 .1 0

7 .0 8

7 .0 9

7 .0 2 7 .11

7 .1 8

7 .1 9

7 .0 1

7 .2 2

7 .1 7

7 .1 2 7 .1 3

7 .1 6

7 .1 5

B

7 .1 4

+22,500

B

+27,000

Tabulka místností 7.N P předsíň 11,2 m 2 schodiště 12,1 m 2 WC 24,0 m 2 čajová kuchyňka 20,0 m 2 příruční sklad 8,6 m 2 příruční sklad 8,5 m 2 kan. akvizice monografií 49,0 m 2 kan. jmenné katalog. 48,6 m 2 vedoucí odboru 33,8 m 2 schodiště 10,8 m 2 chodba 40,1 m 2 foyer 34,6 m 2 venkovní terasa 44,5 m 2 chodba 79,0 m 2 schodiště 9 ,9 m 2 tech. zázemí 2 ,2 m 2 studovna 126,4 m 2 badatelna histor. fondu 131,7 m 2 příruční sklad 2 0 ,2 m 2 archiv 2 0 ,5 m 2 WC invalidé 4 ,6 m 2 manipulační prostor 37,2 m 2

A

7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22

778,8 m 2

CELKEM

SEVER

0

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

2,5

12,5

25

7 . N P

Šenberger

Me ˇstská H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

1:250

D1.9 33


A

8 .0 6 8 .2 1 8 .1 9 8 .1 7

8 .0 4

8 .0 5

8 .2 0

8 .1 8

8 .11

8 .0 9

8 .0 3 8 .0 7

8 .1 2

8 .1 0

8 .0 8

8 .0 2 8 .1 3 8 .0 1 8 .1 4

8 .1 6 8 .1 5

+30,800

+27,200

B

B

Tabulka místností 8 .N P

A

8.01 8.02 8.03 8.04 8.05 8.06 8.07 8.08 8.09 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21

předsíň schodiště WC čajová kuchyňka zasedací místnost kancelář ředitele archiv sekretariát WC schodiště vedoucí ekonom. úseku kanc. e k o m . úseku chodba foyer chodba míst. s centr. katalogem kanc. správy fondu univ. kanc. pracoviště IT oddělění manip. prost., čaj. kuch. WC invalidé

7,2 12,1 24,0 20,0 65,9 25,9 7,8 14,1 4,2 10,6 23,3 35,6 59,1 23,5 2 9 ,0 8 3 ,4 2 5 ,4 4 9 ,5 2 7 ,7 18,7 4 ,6

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

572,6 m 2

CELKEM

SEVER

0

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

2,5

12,5

25

Šenberger

Me ˇstská H O L E Š O V I C E

8 . N P

1:250

knihovna

D1.10 34

-

S E V E R


+35,070

+31,000

+34,700

+30,800

+27,150

+27,000

Rostliny vybrané pro vegetační porosty na budově +23,060

+22,500

Tavola - kultivar ruby Sambucus - Bez černý Colorata Davick purple Rui vlasatá Rubra

+22,500

+21,820

+18,000

Dřeviny v parteru knihovny

+18,000

Tupela nyssa Javor Freemanův Javor Ginnala Dřezovec - Gledicia - kultivar ruby

+15,750

+13,500

+13,500

+9,000

+4,500

+4,500

+2,250

ÚT = -0,150

±0,000

±0,000

±0,000

ÚT = -0,150 -0,480

-3,500

-3,500

-3,500 -4,830

-5,250 -7,000

-7,000

-8,750

0

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

2,5

12,5

25

ˇ r e z Me ˇstská H O L E Š O V I C E

A - A knihovna -

S E V E R

1:250

D2.1 35


+35,070

+30,800

+27,000

+22,670

+27,170

+22,500

+18,000

+13,500

+9,000

+4,500

+0,000

ÚT = -0,150

ÚT = -0,150

-3,500

-7,000

0

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

2,5

12,5

25

ˇ r e z Me ˇstská H O L E Š O V I C E

B - B knihovna -

S E V E R

1:250

D2.2 36


+35,070

+30,800

+27,000

+22,500

+18,000

+13,500

+9,000

+4,500

+0,000

ÚT=-0,150

SEVER

0

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

2,5

12,5

25

p o h l e d

j i ž n í

Me ˇstská H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

1:250

D3.1 37


+35,070

+30,800

+27,000

+22,500

+18,000

+13,500

+9,000

+4,500

+0,000

ÚT=-0,150

SEVER

0

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

2,5

12,5

p o h l e d

25

z á p a d n í

1:250

Me ˇstská

D3.2 38

H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R


+35,070

+30,800

+27,000

+22,500

+18,000

+13,500

+9,000

+4,500

+0,000

ÚT=-0,150

STĚRKA STOBETON OPTIK - IMITACE POHLEDOVÉHO BETONU

SEVER

0

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

2,5

12,5

p o h l e d

25

s e v e r n í

1:250

Me ˇstská

D3.3 39

H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R


+35,070

+30,800

+27,000

+22,500

+18,000

+13,500

+9,000

+4,500

+0,000

ÚT=-0,150

SEVER

0

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

2,5

12,5

p o h l e d

25

v ý c h o d n í Me ˇstská

H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

1:250

D3.4 40


2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

c e l k o v ý

ˇ r z á b e

Me ˇstská H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

D4.1 41


2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

p a r t e r Me ˇstská H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

D4.2 42


2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

h l a v n í

v s t u p

Me ˇstská H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

D4.3 43


liniové svítidlo Foscarini Troag

sezení Vitra Alcove Highback Work barva dark grey nebo ice blue

skleněné zábradlí AGC Balustra

podhledy z perforovaného plechu

stěny z pohled. betonu s ochr. nátěrem

keramické desky Techlam tl. 3m m barva Neu, série Blizzard 3000 x 1000 m m

vápenosádrová omítka/ c e m . stěrka bílá (s c h o d i š t ě )

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

i n t e r i é r

k n i h o v n y Me ˇstská

H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

D4.4 44


A 8000

8000

2700

2800

4330

6200

8000

8000

8000

5000

82450

8 .1 4

5100

700 1500

350

5650

8600

8200

8 .1 2

3750 5 P

3000

6000

6300

6200 250

800 2 500

5 P

2750

900

6675

32250

300

300

8 .1 3

2900

2500 8 .1 0

800 2 500

4 P

2560 7650

5 P

2250

700 2100

250

800 2 500

4 L

700 2100

100

5 P

8 .0 8

8 .11

1150

5100

580

100

11x 1 7 3 / 2 6 5 2650

11x 1 7 3 / 2 6 5 8 .0 9

1300 2 500

700 2100 2450

1300

100

300

8250

+27,200

3525

1675 3325

3950

200

+30,800

1000 1600 2100

3250

2325

2600

4 L

350

4200

350

300

800 2100

1750 2900

1160

8 .1 5

5 L

200

4675

8 .1 6 20200

8 .0 1

8000

8 .0 7

1 P

200

3600

200

6700 2500

4850

6200

2600

2645

3000

2300

8 .0 5

8 .0 4 460

1700 3530

8000

1 L

850

800 2100

4780

800 2 500

200

2 L

550

800 2100

3 P

+28,900

8 .0 6

200 2500

8 .0 3

800 2100

600

1 L

1000 6600

400

850 600

1020

2700

3000

5800

10645

1900

600

850 600

400 200 1750

2230

200

1 L

3 P

200

8 .0 2

200 800 2100

1250

400

700 2100

2200

11x 1 7 3 / 2 8 5 2850

11x 1 7 3 / 2 8 5 2600

5 L

1115

800 2 500

200

1700

1000

2500

5 P

800 2 500

800 2 500

5 P

2060

200 200 1800 200 200 200

8000

16400

11050

5 P

200 30 200 1000 985 985 970 30 492 1015 492 700 2100

3000

200

250

3 P

700 2100

2300

4475

1500

100 700 2100

4 L

700 2100

800 2100

250

1750

6275

7750

1115

250

835

4250

8 .1 8

8 .2 1

+28,900

200

8 .2 0 8 .1 7

800 2100

1800

8 .1 9

850

450

1850

1 L

2150

180

2600

26900 1800 (1000)

200

7880

200

2500

6800

300

50 1250

22875

4725

15900

8000

8000

2600

200

2600

200

4230

35550

A

46900

T A B U L K A M Í S T N O S T Í 8 .N P 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05 8.06 8.07 8.08 8.09 8.10 8.11

předsíň schodiště WC čajová kuchyňka zasedací místnost kancelář ředitele archiv sekretariát WC schodiště vedoucí ekonom. úseku

7,2 12,1 24,0 20,0 65,9 25,9 7,8 14,1 4,2 10,6 23,3

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

LEGENDA MATERIÁLŮ betonová stěrka betonová stěrka keramické desky keramické desky kaučuková podlaha kaučuková podlaha kaučuková podlaha kaučuková podlaha ker. dlažba betonová stěrka kaučuková podlaha

č.

název místnosti

plocha

8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21

kanc. e k o m . úseku chodba foyer chodba míst. s centrálním katalogem kanc. správy fondu univ. kanc. pracoviště IT oddělění manip. prost., čaj. kuch. WC invalidé

35,6 59,1 23,5 2 9 ,0 8 3 ,4 2 5 ,4 4 9 ,5 2 7 ,7 18,7 4 ,6

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

nášlapná vrstva kaučuková kaučuková kaučuková kaučuková kaučuková kaučuková kaučuková kaučuková keramické keramická

BETON VYZTUŽENÝ

podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha podlaha desky dlažba

KERAMICKÉ ZDIVO MONTOVANÁ SANITÁRNÍ PŘÍČKA AKUSTICKÁ IZOLACE INTERIÉROVÁ SKLENĚNÁ PŘÍČKA TEPELNÁ IZOLACE LEHKÝ OBV. PLÁŠŤ PILKINGTON

572,6 m 2

CELKEM

SEVER

0

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

p u° d o r y s

8 . N P

v

2 1,5

172,,55

2 15

p o d r o b n o s t i Me ˇstská H O L E Š O V I C E

D S P knihovna -

S E V E R

KRESLENO 1:100

1:150

E1.1 45


S1 260

+35,070

SKLADBY STĹ˜EĹ NĂ?CH SOUVRSTVĂ?:

400

+34,700

4050

S1

3200  

 P4

 

182

480

13 x

P3

+22,500

17 3

/

5 28

170

4500

+18,000

17 3

144

130

1000

8520

90

28

S4

250

13 x

17

Marek

4050 400

+4,500

17 3

SKLADBA VEGETAÄŒNĂ? STĹ˜ECHY

dvojitĂĄ podlaha Linder Nortec, tl. desky 45 mm

vegetace (tråva, keře, stromy)

nosnå ŽB stropní konstrukce tl. 350 mm

substrĂĄt

konstrukce podhledu - perforovanĂ˝ plech. plech/ vĂĄpeno sĂĄdrovĂĄ omĂ­tka hlazenĂĄ

+6,750

85

ŽB konstrukce schodiťżovÊho ramene

P6

400

2�900

75 x1

/2

parotěsnå vrstva tepelnå izolace - min. vlna tl. 200 mm nosnå konstrukce fasådních obkladů obkladovÊ fasådní desky Alucobond tl. 4 mm

geotextilie zĂĄsyp zeminy 1000

St2

+0,000

ĂšT = -0,150

80

P6

armovanĂĄ betonovĂĄ roznĂĄĹĄecĂ­ vrstva tl. 100 mm

vnitřní våpenosådrovå omítka

akustickĂĄ izolace 40 mm

obvodovå stěna (ŽB/keramickÊ zdivo)

nosnå ŽB stropní konstrukce tl. 350 mm

tepelnĂĄ izolace z min. vlny tl. 200 mm sklotextilnĂ­ sĂ­ĹĽovina

20

500 3000

20

-7,000 1

x1

75

/

-3,500

P7

VNÄšJĹ Ă? POCHOZĂ?/ POJEZDOVĂ PLOCHA betonovĂĄ vrstva - kartĂĄÄ?ovanĂ˝ beton s vĂ˝ztuŞí tl. 100/150 mm

-3,500

separaÄ?nĂ­ vrstva drcenĂŠ kamenivo 16/32 tl. 150 mm S E V E R

-4,830

0 28

PODLAHA 1. PP PODZEMN� GARà ŽE cementovå stěrka tl. 10 mm

OBVODOVĂ STÄšNA

stěrka Sto Stobetonoptik - imitace pohledovÊho betonu -3,500 21

P1

nosnå ŽB stropní konstrukce tl. 350 mm

tepelnĂĄ izolace XPS tl. 100 mm

3970 40

350 2900

P6

separaÄ?nĂ­ vrstva

OBVODOVĂ STÄšNA POD ĂšROVNĂ? TERÉNU hydroizolaÄ?nĂ­ vrstva - bentonitovĂĄ rohoĹž

+2,770

85

+0,000 41

20

betonovĂĄ mazanina s potrubĂ­m vytĂĄpÄ›nĂ­/chlazenĂ­ tl. 80 mm kroÄ?ejovĂĄ izolace z min. vlny tl. 40 mm (Isover TDPT, s uĹžit. zat. aĹž 10 kN/m2)

St1

480 4020

/2

PODLAHA NAD EXTERIÉREM keramickå deska Techlam (barva Neu, sÊrie Blizard)

ŽB monolitickå stěna - vodonepropustný beton

17 3

ÚPRAVA SCHODIŠŤ . STUPŇŎ otěruvzdornå stěrka tl. 2 mm - bílå

SKLADBY STÄšN

600

+0,000

P5

4150

/2

PODLAHA ADMIN. ÄŒĂ STI (7. A 8. NP) kauÄ?ukovĂĄ podlaha 2 mm

konstrukce vnitřního podhledu

67

40

110

konstrukce podhledu - perforovanĂ˝ plech. plech/ vĂĄpeno sĂĄdrovĂĄ omĂ­tka hlazenĂĄ

P4

XPS izolace

-0,480

350 200

T u° m a

nosnå ŽB stropní konstrukce tl. 350 mm

ochrannå vrstva proti kořenům

480 4020

90 4020 100 150

P2

3000

zhutněnå zemina

-7,000 0

20 , 5

1,5

1 2 , 57 , 5

1 25

KRESLENO 1:100

-8,195 1050

1450

200 100 600 150

500 3000

Ĺ enberger -9,800

200

vypracoval

-8,750

TomĂĄĹĄ

kroÄ?ejovĂĄ izolace z min. vlny tl. 40 mm (Isover TDPT, s uĹžit. zat. aĹž 10 kN/m2)

spĂĄdovĂĄ vrstva - polystyrenbeton

hydroizilaÄ?nĂ­ souvrstvĂ­

13 x

P3

350

350 4020 600 4650

5150 3500

3000

vedoucĂ­ prĂĄce prof. Ing. arch. 40 600 110

2014 -9,850

separaÄ?nĂ­ vrstva

geotextilie 300 g/m 2

40

200

400 4620

4050 100 200 1950

150 1500 350

350

2820 40 350

-7,000

betonovå mazanina s potrubím vytåpění/chlazení tl. 80 mm

hydroizolaÄ?nĂ­ souvrstvĂ­

drenåŞní vrstva - rohoŞ s nahodile uspořådanými vlåkny

92

-5,250

110

St1

-3,500

keramickĂĄ deska Techlam (barva Neu, sĂŠrie Blizard)

(separaÄ?nĂ­ vrstva)

ďŹ ltraÄ?nĂ­ rouno

+11,250

85

PODLAHA BĚŽNÉHO PODLAŽ�

tepelnĂĄ izolace XPS t. 100 mm

ŽB stropní deska 350 mm

8270

8200

+9,000

2 3/

P3

difuzně otevřenå ochrannå fólie

5

118

16 x

+0,000

ochranný nåtěr na beton

SKLADBA TERASY NAD SUTERÉNEM

konstrukce podhledu - perforovanĂ˝ plech

400

40

+13,500

3/

+15,750

+2,250

ĂšT = -0,150

XPS telelnĂĄ izolace 150 mm

tepelnĂĄ izolace z min. vlny tl. 100 mm

350

480 250

P3

17 13 x

56

HYDROIZOLACE

separaÄ?nĂ­ folie

konstrukce podhledu - perforovanĂ˝ plech

nosnå ŽB stropní konstrukce tl. 350 mm

5600

St2

3770

4020

4500 9000

8450 390

TEPELNĂ IZOLACE

betonovå mazanina 75 mm s potrubím vytåpění/chlazení

nosnå ŽB stropní konstrukce tl. 350 mm

rektiďŹ kanÄ?Ă­ podloĹžky

+20,250

35070

4020 90

P3

P3 +4,500

bituteraco 25 mm - bĂ­lĂĄ

spĂĄdovĂĄ vrstva - polystyrenbeton

ŽB stropní kontrukce 350 mm

S3

5

350

40

13 x

8 /2

PODLAHA 1. NP NAD SUTERÉNEM

hydroizolaÄ?nĂ­ souvrstvĂ­

podlahovÊ roťty ze sibiřskÊho modřínu

79

INTERIÉROVĂ SKLENÄšNĂ PĹ˜Ă?ÄŒKA

+24,750

7500

1750

3780P2

(separaÄ?nĂ­ vrstva)ZZZHQHUJLWHFKF]

ZEMINA PĹŽVODNĂ?

Ĺ TÄšRKOVĂ? ZĂ SYP

zhutněnÊ podloŞí

tepelnĂĄ izolace XPS t. 200 mm

400

 

P3

S4

podkladnĂ­ beton 150 mmPAĹ˝Ă?CĂ? STÄšNA VYROV. STĹ˜Ă?KANĂ?M BET.

PODLAHOVĂ BETONOVĂ MAZANINA

geotextilie 300 g/m2

difuzně otevřenå ochrannå fólie104

ZEMINA NASYPANĂ

hydroizolace z bentonitových rohoŞí Schomburg

SKLADBA STĹ˜EĹ NĂ? TERASY rektiďŹ kanÄ?Ă­ podloĹžky

196

BETON PROSTĂ?

KERAMICKÉ ZDIVO

ŽB zåkladovå deska z vodonepropustnÊho betonu tl. 600 mm

podlahovÊ roťty ze sibiřskÊho modřínu 

/2

/

/

/  

 

 

 

  

17 3+27,000 11 x

S2

85

 

ZZZHQHUJLWHFKF]

250

480

400 31150

4500 400

BETON VYZTUŽEN�

XPS izolace 150 mm

konstrukce vnitřního podhledu

separaÄ?nĂ­ a ochrannĂĄ vrstva 28900

P4   

+15,750

+13,500

separaÄ?nĂ­ folie

ŽB stropní deska 350 mm156

P6

LEGENDA MATERIĂ LĹŽ

ŽB roznåťecí deska 150 mm

parotěsnå zåbrana+20,250

+18,000

cementovå stěrka 5 mm

tepelnĂĄ izolace z min. vlny spĂĄdovĂŠ klĂ­ny (Isover SD) tl 200 mm

+21,820

P3

PODLAHA PODZ. GARà ŽE NA TERÉNU 

 

 

 

 400

1670 1800 890

4020350

3508520/  

 

280 600

   

LQIR#HQHUJLWHFKF]

90003950

3570

YÂżPĂ?QÂŻN4003250

4150

280 600

LQIR#HQHUJLWHFKF]

5R]PĂ?U\8450217

206

+23,060

P1 

+30,808

 

+22,500 

+27,150

400 

 

4150 

/

/ //

YÂżPĂ?QÂŻN

 

+27750

SKLABA PLOCHÉ STĹ˜ECHY hydroizolaÄ?nĂ­ souvrstvĂ­ - fĂłlie Evalon - barva bĂ­lĂĄ (kotvenĂĄ)

5R]PĂ?U\

+31,000

S1

SKLADBY PODLAHOVĂ?CH SOUVRSTVĂ?:

ˇ e z r

A - A

v

p o d r . Me ˇstskå H O L E ŠO V I C E

D S P knihovna -

S E V E R

55 0 1:16

E2.1 46


0

vedoucí práce prof. Ing. arch. 118

165

165

165

165

165

49 52

49 52

Tomáš Šenberger 1,5 15

k o m p l e x n í H O L E Š O V I C E

Me ˇstská

r ˇ e z

-

knihovna S E V E R

P2

P3

P3

P3

P3

P3

info@energitech.cz

P4

výměník

Rozměry

S1

4541

67

67

218

±0,000

+4,500

+9,000

+13,500

+18,000

+22,500

315

315

315

315

315

+27,022 124

124

+30,950

4541 41 45

L 41 45

4541

L 41 45

52

52

90

110 140

52

52 52 92

52

4541

212

92

212

180

300

4541

L 41 45

52

177

177

355

355

355

355

355

67

67

318

4541

L 41 45

90

110

41 45

90

110 140 180

52 52 92

212

400

400

400

400

400

67

67

418

www.energitech.cz

166

166 4541 41 45

52

52 52 92

212

140 180

300

Tuma 300

4541 41 45

90

110 140

Marek 180

vypracoval 300

2014 0 ,37 5 73,05

1:75

E3.1 47

4

+22,750

S2

DETAIL 1

DETAIL 2

P6

S3

u k o n č o v a c í p r o fi l b e z a t i k o v é s t ř e c h y Alwitra

-0,150

skladby konstrukcí jsou uvedeny ve výkresu řezu na předchozí straně

terčový kotevní úchyt sys. řešení Pilkington

DETAIL 3

izolační trojsklo Pilkington Optitherm GS barva Arctic Blue

skleněné odrazivé lamely 2 pásy kaleného skla

DETAIL KONSTRUKCE SKL. LAMEL VIZ. DETEIL 3

pochozí deska kalené sklo tl. 10 m m (o c h r . p r o t i š í ř e n í k o u ř e)

DETAIL 4

terasové zábradlí skleněná deska z kaleného skla

fasádní hliníkové panely Alucobond sendvičový panel tl. 4 m m , b a r v a W h i t e S i l v e r

pozinkovaný krycí plech v interiéru

exteriérové žaluzie elox. hliník RAL 7016

P o z n .: Za transparentním skl. pláštěm je pohledový beton interiéru


potrubí podlahového vytápění

vodící lanko vnitř. rolet n o s n ý p r o fi l z a s k l e n í u c h y c u j í c í h l i n í k o v ý p r o fi l v rovině podlahy

s o u v r s t v í p o d l a h y 1 .n p (n a d v j e z d e m d o g a r á ž e )

pružný tmel

bituteraco 25 m m

fóliový parotěsný uzávěr

betonová mazaina 75 m m

izolační trojsklo Pilkington Optitherm GS ( U g = 0 ,7 W / m 2 K )

souvrství podlahy v exteriéru (n a d v j e z d e m d o g a r á ž e ) nášlapná vrstva ze sibiřského modřínu

terčový kotevní úchyt Pilkington

r e k t i fi k a č n í p o d l o ž k y difúzně otevřená ochranná fólie

dilatační páska

s topnými hady

tepelná izolace XPS tl. 100 m m

separační vrstva

hydroizolační souvrství

patka nesoucího svislého p r o fi l u nabetonovaný okraj na betonovou desku

tepelná izolace XPS tl. 15O m m ŽB stropní deska 350 m m tep. izolace - m i n . vlna tl. 100 m m

spádová vrstva - polystyren beton ŽB stropní deska tl. 350 m m tepelná izolace z min. vlny tl. 100 m m

ochran. krycí plech

konstrukce podhledu - perforovaný plech

2%

350 100

100

350

30

100

150

100

3

250

r e k t i fi k a č n í s t o j k a

77

75

45

40

25

konst. podhledu - perforov. plech

h l i n í k o v ý k r y c í p r o fi l

LEGENDA MATERIÁLŮ BETON VYZTUŽENÝ BETON PROSTÝ

nosný systém podhledu rychlozávěs 150

150

POLYSTYRENBETON DŘEVO - sibiřský modřín POCHOZÍ VRSTVA - Bituteraco

13

13

SKLENĚNÁ TABULE h l a v n í p r o fi l

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

d e t a i l Me ˇstská H O L E Š O V I C E

1

knihovna -

S E V E R

E4.1 48


60

150

izolační trojsklo Pilkington Optitherm GS ( U g = 0 ,7 W / m 2 K )

souvrství podlahy (b ě ž n é p o d l a ž í k n i h o v n y ) keramická deska Techlam 3 m m

terčový kotevní úchyt Pilkington

(b a r v a N e u , s é r ie Bliza r d) betonová mazaina 80 m m s topnými hady separační vrstva kročejová izolace z min. vlny tl. 4 0 m m

100

n o s n ý o c e l . p r o fi l

vodící lanko vnitř. rolet (p o u z e 1. a 2 . n p )

ocel. úhelník žárově zinkovaný

ocel. úhelník žárově zinkovaný 19

(I s o v e r T D P T , s užit. z a t . a ž 10 k N / m 2)

podložka

dilatační páska trvale pružné těsnění

ŽB stropní deska 350 m m vápeno sádrová omítka - hlazená /konstrukce podhledu

50

10 80 40

130

exterier

trvale pružný tmel izolační tmel

vodorovný

ˇez r

ocel.

nosným prvkem (každý 3.

zasklení sloupek) M 1:5

parotěsná zábrana krycí hlíníkový plech

19

19

skleněný sloupek deska 2 x 9 m m

490

ocel. plech žárově zinkovaný

350

podložka

19

ocel. úhelník (p o u z e v m í s t e c h s t y k u 4 d e s e k ) pouzdro vnitřní rolety s automatizovaným pohonem (n a v r ž e n o p r o 1. a 2 . n p ) 10

exterier

vodorovný

ˇez r

sklen.

nosným prvk zaskle (mezilehlé sloupk M 1

k o t e v n í o c e l . p a t k a n o s . p r o fi l u

e n y :

m í ) 5

(d i l a t a č n í m e c h a n i s m u s bude strojním specialistou navrhnován v dalších fázích dokumentace)

LEGENDA MATERIÁLŮ BETON VYZTUŽENÝ BETON PROSTÝ OCEL. PLECH TRVALE PRUŽ. TMEL POCHOZÍ VRSTVA - keram. desky IZOLAČNÍ TMEL SKLENĚNÁ TABULE

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

d e t a i l Me ˇstská H O L E Š O V I C E

2

knihovna -

S E V E R

E4.2 49


PŘEDSAZENÁ KONSTRUKCE SE SKLENĚNÝMI LAMELAMI izolační trojsklo Pilkington Optitherm GS ( U g = 0 ,7 W / m 2 K )

souvrství podlahy (p o d l a h a n a d e x t e r i é r e m ) keramická deska Techlam 3 m m

skleněná lamela laminované sklo ze dvou pásů kaleného skla

terčový kotevní úchyt Pilkington

(b a r v a N e u , s é r i e B l i z a r d) betonová mazaina 80 m m s topnými hady

posuvná subtilní tyč řídící naklonění skl. lamely

dilatační páska trvale pružné těsnění

separační vrstva kročejová izolace z min. vlny tl. 4 0 m m (I s o v e r T D P T , s užit. z a t . a ž 10 k N / m 2)

vodící lanko ext. žaluzií

ocel. úhelník žárově zinkovaný

ŽB stropní deska 350 m m parotěsná vrstva tepelná izolace - m i n . vlna tl. 2 0 0 m m

pevně uchycená tyč stabilizující lamely

dilatační páska

obkladové desky Alucobond 4 m m

k o t e v n í p a t k a n o s n é h o p r o fi l u

40

80 10

parotěsná zábrana krycí hlíníkový plech

n o s n ý p r o fi l nesoucí pohyblivou fasádu

ocel. plech žárově zinkovaný

uchycení konstrukce předsazených lamel

pochozí lávka žár. zin. rošt

trvale pružný tmel

350

1% styčné plochy pro lepení

4 42

200

150

okapní hrana o c e l o v ý T n o s n í k (s t o j n a ) podkladní plech

LEGENDA MATERIÁLŮ systémové úchyty nesoucí obkl. fasádní desky

vzduchová mezera

styčná ocelová deska zabetonovaná v desce

kompresní uchynení plechu

BETON VYZTUŽENÝ h l i n í k o v ý T p r o fi l n e s o u c í d e s k y

BETON PROSTÝ OCEL. PLECH TRVALE PRUŽ. TMEL POCHOZÍ VRSTVA - keram. desky IZOLAČNÍ TMEL SKLENĚNÁ TABULE

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

d e t a i l Me ˇstská H O L E Š O V I C E

3

knihovna -

S E V E R

E4.3 50


souvrství podlahy pochozí terasy (n a d i n t e r i é r e m )

skleněná deska zábradlí

nášlapná vrstva ze sibiřského modřínu r e k t i fi k a č n í p o d l o ž k y

sloupek nesoucí skleněnou desku zábradlí

difuzně otevřená ochr . folie tepelná izolace XPS tl. 200 m m spádová vrstva - polystyren beton ŽB stropní deska tl. 350 m m konstrukce podhledu - akustické panely

200

490

100

2%

73

40

kotevní pakta sloupku zábradlí kompresní uchycení hydroiz.

parotěsná fólie

50

200

čelní deska ocel. konzoly

40

250

250

175

350

pouzdro vnější žaluzie s automatizovaným pohonem 1%

o c e l . n o s n ý I p r o fi l krycí hlíníkový plech nosný systém podhledu rychlozávěs

těsnící páska zatmelená h l i n í k o v ý k r y c í p r o fi l terčový kotevní úchyt Pilkington

izolační trojsklo Pilkington Optitherm GS ( U g = 0 ,7 W / m 2 K ) vodící lanko ext. žaluzií

pohon naklápěcích skl. lamel

skleněná lamela laminované sklo ze dvou pásů kaleného skla posuvná subtilní tyč řídící naklonění skl. lamely

LEGENDA MATERIÁLŮ BETON VYZTUŽENÝ

parotěsná zábrana

pevně uchycená tyč stabilizující lamely

BETON PROSTÝ OCEL. PLECH TRVALE PRUŽ. TMEL VÝPLŇ DESEK ALUCOBOND IZOLAČNÍ TMEL SKLENĚNÁ TABULE AKUSTICKÝ PANEL

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

d e t a i l Me ˇstská H O L E Š O V I C E

4

knihovna -

S E V E R

E4.4 51


Technická zpráva ke statické části projektu F .1 P o p i s s t a t i c k é h o ř e š e n í Předmětem statického řešení je popis a empirický návrh nosných konstrukcí novostavby městské knihovny v revitalizovaném území Výstaviště - sever v Praze - Holešovicích. Nosný systém budovy tvoří železobetonový monolitický skelet se skrytými průvlaky lokálně podepřený sloupy Ø 400 m m . U z n a č n ě z a t í ž e n ý c h d e s e k a k o n z o l j s o u p r ů v l a k y v y š š í - a ž 8 0 0 m m (s k r y t é v p o d h l e d u ). S l o u p y s velkou vzpěrnou výškou jsou ocelobetonové s vybetonovaným jádrem o Ø 500 m m . Železobetonové obousměrně pnuté desky jsou navrženy v modulu 8 x 8 m . Sloupy doplňují železobetonové ztužující stěny

jader

a

vertikálních

přednáškovou

místností

komunikací

v

-

požárních

administrativním

schodišť

křídle

je

a

výtahových

nesen

soustavou

šachet. Strop

vynášena

ocelových

ocelovou

svařovanou

vzpěradel. Zatížení

z

konstrukcí

vodorovných

z

uzavřených

nosných

p r o fi l ů

železobetonových

konstrukcí

bude

konstrukcí sloupů a stěn, resp. do základových konstrukcí tvořených místech

extrémního

navrženy podle

zatížení

železobetonovými

patkami

hydrogeologického průzkumu podle

podporovaných přenášeno

svislých

základovou deskou případně v

(p i l o t a m i ). Z á k l a d o v é

zjištěné

soustavou

do

konstrukce

budou

únosnosti podloží. Můstky spojující

jednotlivé části objektu jsou z ocelových nosníků s protipožárním obkladem. Vykonzolované

části

desek

viditelných

na

fasádě

jsou

tvořeny

ocel.

nosníky

stálé zatížení

g k [k N / m 2]

γ

g d [k N / m 2]

skladba izol. souvrství

0,15

1,35

0,20

v l a s t n í t í h a Ž B d e s k y (0 , 3 5 * 2 5 )

8,75

1,35

11,81

vrs. zeminy a pochozích vrstev

39,4

1,35

53,19

65,20

1,5

3,0

nad

předepjatých nosníků s mezilehlými jednosměrně pnutými deskami s rozponem 4 m . Střecha atria je

Zatížení stropu garáže pod zeminou

přivařenými

(p ř i š r o u b o v a n ý m i ) n a č e l o d e s k y a f a s á d n í m o b k l a d e m . Č á s t i n e s o u c í s t ř e š n í z a h r a d y j s o u t v o ř e n y

nahodilé zatížení užitné zatížení (d o p r . p l o c h y )

2

celkové návrhové zatížení stropu

68,2

Zatížení stropu garáže stálé zatížení

g k [k N / m 2]

γ

g d [k N / m 2]

skladba podl. souvrství

3

1,35

4,05

v l a s t n í t í h a Ž B d e s k y (0 , 3 5 * 2 5 )

8,75

1,35

11,81

15,86

1,5

3,0

nosníky o výšce 1200 m m . Vykonzolované prostory jsou vyneseny pomocí diagonálního taženého prvku. Dilatační spáry v objektu nejsou navrženy, neboť objekt bude tvořit jeden dilatační úsek. Toto je umožněno díky rozměrům a předimenzování výztuže , která bude předmětem výpočtu v dalších fázích projektu.

nahodilé zatížení užitné zatížení (d o p r . p l o c h y )

2

celkové návrhové zatížení stropu

18,86

Vlastní tíha sloupu stálé zatížení

F .2 V ý p o č e t z a t í ž e n í

vlastní tíha ŽB (π x 0 , 2

Zatížení stropu knihovny

2

x 1,0x2 5 )

g k [ k N / m ´]

γ

g d [k N / m 2]

= 3,14

1,35

4,24

Z a t í ž e n í v p a t ě s t ř e d o v é h o s l o u p u (p r o s t o r k n i h o v n y )

stálé zatížení

g k [k N / m 2]

γ

g d [k N / m 2]

konstrukce

zatížení

zatěžovací plocha

počet

G [k N ]

skladba podlahy

0,5

1,35

0,675

střecha

15,3

8 x 8

1

979

v l a s t n í t í h a Ž B d e s k y (0 , 3 5 * 2 5 )

8,75

1,35

11,81

typické podlaží

24,0

8 x 8

6

9216

konst. podhledu

0,2

1,35

0,27

strop nad garážemi

18,86

8 x 8

1

1207

12,75

sloup

4,24

31,2 b m

132

celkové zatížení v patě sloupu

11534

nahodilé zatížení užitné zatížení (k n i h o v n a )

7,5

1,5

celkové návrhové zatížení stropu

11,25

F .3 E m p i r i c k ý n á v r h p r v k ů

24,0

Vstupní hodnoty:

Zatížení střechy knihovny stálé zatížení

g k [k N / m ]

γ

g d [k N / m ]

skladba střechy

1,55

1,35

2,09

v l a s t n í t í h a Ž B d e s k y (0 , 3 5 * 2 5 )

8,75

1,35

11,81

konst. podhledu

0,2

1,35

0,27

14,17

2

0,7

1,5

1,05

údržba

0,75

1,5

1,13

celkové návrhové zatížení střechy

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

B 500B

ŽB stropní deska rozpon 8 x 8 m h d 1 / 2 5 lm a x = 1 / 2 5 x 8 0 0 0 = 3 2 0 m m = > n á v r h 3 5 0 m m ŽB stropní desky N rd = 1 1 5 3 4 k N

z a t í ž e n í s n ě h e m ( I. o b l .) n e b o

vypracoval

C50/60

ocel 2

nahodilé zatížení

2014

beton

T u° m a

A c = N rd/(0 , 8 x fcd + ρ x fyd) = 1 1 5 3 4 /(0 , 8 x 3 3 , 3 x 1 0 3 + 0 , 0 2 5 x 4 0 0 x 1 0 3) = 0 , 3 1 5 m 2 b x h ≤ 0 , 3 1 5 ... 0 , 4 5 x 0 , 7 0 ≤ 0 , 3 1 5 = > n á v r h s l o u p u 4 5 0 x 7 0 0 m m

15,30

Tomáš

Šenberger

s t a t i c k á

ˇ á s t c

p r o j e k t u Me ˇstská

H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

F1.1 52


79 600

76 000 8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

3 600

4 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

2 700 2 800

4 300

6 200

2 700 2 800

4 300

6 200

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

350

450

800

350

6 000 8 000

350

8 000

51 500

6 000

38 000

4 000

4 000

8 000

8 000

350

4 000

4 000

8 000

1 550 350

8 000

4 150

8 000

3 850

1 200

5 500

2.np

350

2.pp

(1.pp) 76 000 76 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

4 000

8 000

8 000

8 000

8 000

2 700 2 800

4 300

6 200

8 000

8 000

4 000

4 000

6 000

350

6 000

4 000 8 000 4 000 8 000

6 000

43 300

6 000 8 000

40 250

4 000

3 600

6 000

350

8 000

6 000

4 000

3 000

4 000

4 000 2 250

350

3 300

5 500

1 600

5 150

2 850

8 000

8 000

8 000

8 000

2 850

3.np

200

8 000

8 000

8 000

2 900

29 750 SEVER

4 000

200

12 500

8 000

8 000

5 800 2 150 8 000

7 750

2 250

2 250

600

2 250

8 000

2 250

350

1.np 0

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

ˇ n í k o n s t r u k c

2, 55

s c h é m a t a

12, 55

2 . p p

2 55 0

Me ˇstská

H O L E Š O V I C E

3 . n p knihovna -

S E V E R

1:500

F2.1 53


77 900 68 000 3 600 8 000

8 000

2 700 2 800

4 300

6 200

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

2 700 2 800

4 300

6 200

8 000

8 000

4 000

8 000

2 300

350 2 500

8 000

2 400

8 000

2 300

8 000

17 750 6 000

800

10 400

8 000 350

8 000

350

2 000

6 000

6 000

350

3 850

2 250

1 400

350

8 000

8 000

4.np

1 200

8 000

4 000

2 150

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

3 000

78 100

68 000

8 000

8 000

43 000

6.np

33 000

8 000

8 000

1 650

8 000

2 250

2 850

6 000

8 000

3 600

800

8 000

350

8 000

450

7 750

12 500

2 150

1 550

9 050

8 000

2 150

30 500

4 000

3 150

1 000

2 700 2 800

4 300

6 200

8 000

8 000

8 000

4 000

8 000

8 000

8 000

2 700 2 800

4 300

6 200

8 000

8 000

8 000

5 000

8 000

8 000

5 000

2 300

350

6 000 1 650

550

350 200

350

8 000

10 400

3 850 2 150

7.np

2 250 8 000

4 000

2 150

2 700 2 800

4 300

6 200

8 000

2 400

6 000

350

350

10 400 8 000

8 000

8 000 8 000

8 000

600

2 250

2 850

12 500

3 600

8 000

350

800

8 000

350

8 000

450

7 750

4 300

1 650

8 000

65 300

2 150

30 500

4 000

8 000

350

2 000

6 000

2 400

350

950

33 000 SEVER

5.np

8.np

0

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

ˇ n í k o n s t r u k c

2, 55

s c h é m a t a

12, 55

4 . n p

2 55 0

Me ˇstská

H O L E Š O V I C E

6 . n p knihovna -

S E V E R

1:500

F2.2 54


Technická zpráva TZB G .1 P o p i s o b j e k t u , k o n c e p c e T Z B

G . 2 .4 P o ž á r n í v o d o v o d

Řešeným objektem je novostavba městské knihovny v revitalizovaném území Výstaviště - sever v

řad, který je zavodněn a trvale pod tlakem. Speciální hlavice s tryskami v případě spuštění vytváří

V o b j e k t u j e n a v r ž e n s a m o č i n n ý s t a b i l n í h a s í c í s y s t é m (h a š e n í v o d n í m l h o u ) n a p o j e n ý n a v o d o v o d n í Praze - Holešovicích. Budova knihovny

má 8 nadzemních a 2 podzemní podlaží, převážná část

provozů je umístěna v severnější části, kde jsou situovány prostory volného výběru, administrativní část a vzdělávací prostory. V jižnější

polovině jsou exponovány výstavní plochy, komerční prostory a

některé části knihovny. V suterénu se nacházejí podzemní garáže a automatizovaný samostatně k l i m a t i z o v a n ý s k l a d k n i h . S p e c i fi c k é

podmínky

jsou pak zajištěny pro sklady vzácných tisků a

vodní

mlhu, která

nejméně

poškozuje

knihy

a

vybavení

knihovny. V

suterénu

v

technických

prostorech jsou umístěny dvě pohotovostní nádrže na vodu, která bude v případě spuštění SHZ průběžně

doplňována

z

vodovodního

řadu. Dále

jsou

v

prostoru

požárních

únikových

schodišť

situovány nezavodněné rezervní suché požární vodovody, na které lze v přízemí v případě požárního z á s a h u n a p o j i t c i s t e r n y h a s i č s k ý c h a u t o m o b i l ů . B l i ž š í s p e c i fi k a a d i m e n z e s y s t é m u b u d o u s t a n o v e n y v další fázi projektu.

archiválií. Pro budovu knihovny je navržen technologický koncept, který si klade za cíl snížení energetické

G .2 . 5 V ý p o č t y

náročnosti objektu. V

knihovně

je

navržen

systém

přirozeného

příčného

provětrávání

budovy

pomocí

soustavy

D l e p ř í l o h y 1 2 v y h l á š k y M i n i s t e r s t v a z e m ě d ě l s t v í č . 1 2 0 / 2 0 1 1 S b .:

automaticky otvíravých průduchů v kombinaci s komínovým tahem atria Díky tomu se koncepčně předpokládá

možné

zmenšení

potřeby

chodu

vzduchotechniky

v

jižní

části

objektu.

U

vyloučit

nelze. Systém

provětrávání

se

také

může

využít

při

nočním

předchlazování

budovy.

Prosklená fasáda v maximální možné míře využívá tepelných zisků ze slunce, přesazené konstrukce konzol v

kombinaci

s

vnějšími

horizontálními

skleněnými

lamelami

(p ř e d e v š í m

zajišťují

popis

knihovna

pracovník návštěvník

kavárna obchody

slunečních paprsků) a stínícími exteriérovými žaluziemi zabraňují přehřívání v letních měsících. Jakousi bariéru pro severnější část tvoří i jižnější polovina budovy s mezilehlou vstupní halou. V některých jižně exponovaných částech budovy budou před samotné zasklení budovy instalovány skleněné

trubice

pokrytými

Schott

Rohrglas, které

fotovoltaickými články

fungují

jednak

díky

jako stínění

uvnitř

umístěným

proti slunečním

pohyblivým

lamelám

paprskům, případně

tyto

trubice mohou být využity pro výrobu elektriké energie. Vytápění

a

chlazení

knihovny

bude

zajišťováno

rozvody

v

podlahách. V

menších

technologického

konceptu

je

prostorech

plochy.

Systém

inteligentní

osvětlení

3382

5

3500

zaměstnanec

6

80

219

1314

zaměstnanec

12

18

49

588

Průměrná potřeba vody celkem

∑QP

Maximální denní potřeba vody

Q m = Z Q P x k d = ∑ Q p x 1,2 5

8 7 8 4 l/ d e n

Maximální hodinová potřeba vody

Q h = ( Q m .k h ) / 1 6 = Q m x 2 ,1/ 1 6

1 0 9 8 0 l/ d e n 1 4 4 2 l/ h o d ( 0 ,4 l/ s )

k d ... s o u č i n i t e l d e n n í n e r o v n o m ě r n o s t i

nad 2 0 0 0 0 obyv.

k h ... s o u č i n i t e l h o d i n o v é n e r o v n o m ě r n o s t i

soustředěná zástavby

k d = 1,25 k h = 2,1 Z = 16 h

Potřeba požární vody dle ČSN 73 08 73 Nevýrobní objekt 1000 < S < 2 0 0 0

systém

soustavou podstropních zářivek v kombinaci s lampami pracovní

38

2

osvětlení.

Hloubka

dispozice

P o t r u b í D N 1 2 5 O d b ě r Q p o ž = 9 ,5 l/ s , p r o v = 0 ,8 m / s ( 1 8 l/ s p r o 1,5 m / s )

je

D i m e n z e p ř í p o j k y D = [ ( 4 x Q M A X ) / ( π x v ) ] 1/ 2 = [ ( 4 x 9 ,5 ) / ( π x 0 ,8 ) ] 1/ 2 = 1 2 3 = > D N 1 2 5

optimalizována za účelem max. využití přirozeného osvětlení. Systém umělého osvětlení je tvořen osvětlení

14

Z ... d o b a č e r p á n í v o d y ( p r o v o z o d 6 : 0 0 d o 2 2 : 0 0 )

administrativní části jsou navrženy konvektory. Součástí

89 700

(d e n n í Ø )

odklon

s p e c i fi c k á p o t ř e b a v o d y q P r ů m ě r n á d e n n í p o t ř e b a Směrné číslo roční [ l/ j e d n o t k a x d e n ] v o d y Q p = q x n [ l/ d e n ] s p o t ř e b y v o d y [m 3/ r o k ]

počet n [-]

popis

specializovaných místností a pracovišť klimatizace a úprava vzduchu vzhledem k daným podmínkám

je

na stolech pro vytvoření dostatečného

automaticky

regulován

vzhledem

k

hladině

přirozeného osvětlení a jeho regulace je nastavena s ohledem na dobu provozu jednotlivých sekcí knihovny. Celý systém osvětlení včetně uživatelsky ovládaných lamp na stolech je automaticky vypínán v době uzavření knihovny. Prosvětlení dispozice napomáhá i vstupní hala. V budově je navržen systém akumulace dešťové vody se zásobníky v suterénu, která bude využívána na zavlažování rostlin a přidružené zelené plochy v okolí knihovny.

G .3 K A N A L I Z A C E G .3 . 1 . O d v á d ě n í o d p a d n í c h v o d z o b j e k t u Odkanalizování objektu bude provedeno oddílným způsobem. Svody dešťové kanalizace ze střechy vedené vnitřními svody v instalačních šachtách budou zaústěny do akumulačních nádrží v suterénu, z nichž bude voda využívána na závlahu zeleně či přilehlých zelených ploch. Přebytečná dešťová voda v bude z přepadu akumulačních nádrží odvedena společnou kanalizační přípojkou do veřejného kanalizačního řadu. Ploché střechy a terasy knihovny budou odvodněny vnitřními svislými svody DN

G .2 V O D O V O D

160 a napojenými ležatým potrubím DN 2 0 0 do veřejné jednotné kanalizace. Na terasách se zelení je

G .2 .1 Z á s o b o v á n í o b j e k t u v o d o u

n a v r ž e n a h y d r o fi l n í v a n a , k t e r á s l o u ž í j a k o v e g e t a č n í v r s t v a p r o i n t e n z i v n í z e l e n o u s t ř e š n í z a h r a d u , t a

Objekt bude napojen na vodovodní řad vedoucí v severně v oblasti od současného plaveckého bazénu

absorbuje velké množství dešťové vody. Pro případ větších dešťových úhrnů je odvodněna atikou

v areálu Výstaviště.

p ř e d f a s á d u o b j e k t u . Materiál potrubí kanalizace je PVC. Po 18m l e ž a t é h o p o t r u b í b u d e v y b u d o v á n a

G . 2 .2 P ř í p o j k a

p o k l o p 6 0 0 x 6 0 0 m m , v e k t e r é j e p o t r u b í D N 2 5 0 o p a t ř e n o č i s t í c í t v a r o v k o u.

revizní šachta z betonu společná pro dešťové i splaškové potrubí; vnitřní rozměry 1000x8 0 0 m m , Vodovodní přípojka z plastového polyuretanového potrubí bude vedena v nezámrzné hloubce do t e c h n i c k ý c h m í s t n o s t í v 1.P P ., k d e b u d e u m í s t ě n a v o d o m ě r n á s e s t a v a .

G .3 .2 . V n i t ř n í r o z v o d y a d e š ť o v á k a n a l i z a c e Sociální zařízení navrhovaná v objektu budou odvodněna jednotlivými svislými odpady vedenými v

G .2 . 3 V n i t ř n í v o d o v o d Vnitřní rozvody vodovodního potrubí budou plastové, opatřené tepelnou izolací z polyuretanové pěny. Vedení ležatého potrubí je navrženo v instalačních předstěnách, popř. ve stěnových drážkách. Svislé potrubí je vedeno v instančních šachtách.

instalačních

šachtách. Z

objektu

jsou

jednotlivými

hlavními

svodnými

potrubími

napojena

na

kanalizaci kanalizační přípojkou DN 250 kanalizace města. Odkanalizování jednotlivých zařizovacích předmětů

bude

řešeno

pomocí

připojovacího

odpadního

potrubí

vedeného

v

instančních

předstěnách. Pro možnost čištění jsou uvažovány čistící tvarovky jednak na svislých odpadních potrubích a dále v čistících šachtách na ležaté svodné části.

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

t e c h n i c k á

z p r á v a Me ˇstská H O L E Š O V I C E

T Z B knihovna -

S E V E R

G1.1 55


G .3 .3 V ý p o č t y Výpočtový průtok dešťových a splaškových vod: Q r w = 0 ,3 3 Q w w + Q r = 0 , 3 3 x 7 , 5 + 3 9 = 4 1 ,4 8 l/ s

Centrální VZT jednotka pro administrativní část je opatřena rekuperací tepla z odpadního vzduchu. Vzduchotechnické potrubí je navrženo čtyřhranné z pozinkovaného plechu vedených v podhledu

D i m e n z e k a n a l i z a č n í p ř í p o j k y p ř i s k l o n u 2 ,5 % = > D N 2 5 0

chodby administrativních částí budovy.

G .4 V y t á p ě n í , z d r o j e t e p l a

G .5 .3 P ř e d n á š k o v ý s á l b u d e v ě t r á n v m o ž n ý c h p ř í p a d e c h p ř í č n ě p r o v ě t r á v á n í m p o m o c í s y s t é m u Hlavním

zdrojem tepla knihovny pro vytápění, větrání a částečně ohřev TUV bude

předávací

stanice, napojenou

na

systém

CZT

oblasti

Holešovice

výměníková

- sever. Revitalizovaná

oblast

Holešovice - sever bude napojena na přivaděč o jmenovité světlosti 200 m m . Předávací stanice je

automaticky otevíraných větracích oken. Systém nuceného mechanického VZT větrání je aktivní v případě potřeby, kdy je příliš velký rozdíl teplot vnitřního a vnějšího přiváděného vzduchu. S y s t é m VZT potrubí je veden ve zdvojených stěnách sálu a pod stropním podhledem.

u m í s t ě n a v 1. P P ř e š e n é h o o b j e k t u . R e g u l a c e v ý k o n u d o m o v n í p ř e d á v a c í s t a n i c e p r o v y t á p ě n í b u d e koncipována jako jednotná s možností nočního útlumu. DPS budou osazeny oběhovými čerpadly s

G .5 .4

automatickou regulací výkonu.

jednotek - fancoilů. Ty fungují pro dodatečnou regulaci centrálně předklimatizovaného vzduchu. V

Větrání

pronajímatelných

prostor

je

řešeno

pomocí

samostatných

vzduchotechnických

c e n t r á l n í v z d u c h o t e c h n i c k é j e d n o t c e u m í s t ě n é v 1 .P P b u d e u p r a v e n o p o u z e m i n i m á l n í h y g i e n i c k é Vytápění

(a

chlazení) knihovny

bude

zajišťováno

rozvody

v

podlahách. V

menších

prostorech

množství

čerstvého

vzduchu, které bude dále rozváděno do jednotlivých zón, které mají různé

administrativní části jsou navrženy konvektory. Topným médiem je voda o teplotě 16-2 7 ° C dle

nároky a požadavky

potřeby vnitřního prostředí. Voda je rozváděna systémem plastových trubek, které jsou instalovány

jednotka - fancoil, která bude zajišťovat koncovou úpravu teploty vzduchu, směšování čerstvého

v

betonové mazanině

podlahového

souvrství. Komerční plochy

budou

vytápěny

podlahového topení, v případě potřeby v zimním období budou dovytápěny vzduchotechnické jednotky - clony. Prostory zádveží budou ve chlaných

taktéž

na koncovou úpravu vzduchu. V každé zóně se tak bude nacházet lokální

pomocí

vzduchu s cirkulačním. Sestavu tvoří dvě potrubí přívodní a dvě odvodní, které budou k jednotlivým

temperovány pomocí

zónám vedeny ve dvou vlastních instalačních šachtách umístěných u schodišťových prostor a v

obdobích

temperovány

místech hegienických zázemí. Ležaté potrubí bude

rozváděno pod stropem v podhledech.

pomocí vzduchotechnické jednotky - clony. V menších prostorech administrativní části jsou navrženy p o d l a h o v é k o n v e k t o r y . S t r o j o v n a z d r o j e c h l a d u j e u m í s t ě n a v 2 .P P , k o n d e n z á t o r j e n a s t ř e š e o b j e k t u .

G .5 .5 V p r o s t o r á c h W C a k o u p e l e n j e n a v r ž e n o p o d t l a k o v é v ě t r á n í s p ř i s á v á n í m v z d u c h u z o k o l n í c h

Studená

k

vnitřních prostorů přes větrací mřížky osazené ve spodní části dveří. Množství odsávaného vzduchu

vzduchotechnickým jednotkám s výjimkou jednotky připravující vzduch pro prostory s fancoily,

je navrženo podle zařizovacích předmětů nebo podle doporučených výměn vzduchu pro jednotlivé

voda

ze

strojovny

zdroje

chladu

je

vedena

do

strojoven

vzduchotechniky

neboť tam jsou na rozvod chladu připojeny přímo fancoily.

p r o s t o r y (p o d l e n á s o b n o s t i v ý m ě n y v z d u c h u ). O d v o d v z d u c h u b u d e z a j i š t ě n p o m o c í v e n t i l á t o r ů s rekuperací odpadního tepla.

N e p ř í l i š k a p a c i t n í s y s t é m o h ř e v u T U V b u d e k o n c i p o v á n j a k o p r ů t o k o v ý. Potřeba teplé užitkové vody bude

minimální: S

ohledem

na

environmentálně

šetrný

technologický

koncept

budovy

se TUV

G . 5 .6 M í s t n o s t i s k l a d ů k n i ž n í h o f o n d u , p r o s t o r y s v z á c n ý m i t i s k y , a r c h i v y j s o u v ě t r á n y p o d l e p ř e s n ě

v y u ž í v á p o u z e n a n e z b y t n ě n u t n ý c h m í s t e c h (ú k l i d o v é m í s t n o s t i , h y g . z á z e m í - s p r c h y a v z á z e m í

předepsaných podmínek. Tyto

doplňkových

k a ž d é m z e s p e c i fi c k ý c h p r o s t ř e d í .

gastroprovozů - kavárna, prostor pro rauty v zázemí

přednáškové

m í s t n o s t i ). N a

potřeby zajišťují lokální vzduchotechnické jednotky individuálně v

splachování WC a mytí rukou je využívána pouze studená voda. G . 5 .7

Objekt

knihovny

je

rozdělen

na

několik

funkčních

celků

s

rozdílnými

požadavky

na

větrání

a

distribuci vzduchu:

budovy s výstavními plochami a knihovny. Systém VZT potrubí je veden pod stropem v podhledech, vzduchotechnické vyústky jsou umístěné za mžížkami v podhledech , odvod vzduchu je vybaven r e k u p e r a c í . J e n a v r ž e n s y s t é m s f a n - c o i l y . V c e n t r á l n í v z d u c h o t e c h n i c k é j e d n o t c e u m í s t ě n é v 1 .P P bude upraveno pouze minimální hygienické množství čerstvého vzduchu, které bude dále rozvedeno do jednotlivých zón, které mají různé nároky a požadavky na koncovou úpravu vzduchu. V každé zóně se tak bude nacházet lokální jednotka, která bude zajišťovat koncovou úpravu teploty vzduchu, směšování čerstvého vzduchu s cirkulačním. Sestavu tvoří tři potrubí přívodní a tři odvodní, které k

G .5 .8

Objekt

nevytápěných

jednotlivým

zónám

vedeny

ve

třech

vlastních

instalačních

šachtách

umístěných

průduchů. Odtah znehodnoceného vzduchu je realizován pomocí přirozeného komínového efektu

větrán

nuceně, centrálně

podtlakově. Průtok

Nasávací i vyfukovací hlavice musí být min. 600 mm nad terénem, chráněna mřížkou. Strojovna vzduchotechniky je umístěna v suterénu. Materiál potrubí - pozink. Nároky na hluk jsou minimální vzduch může proudit relativně vysokou rychlostí. Prostor technického zázemí v suterénu a místností TZB bude podtlakově odvětráván s přívodem v z d u c h u i n fi l t r a c í z p r o s t o r u g a r á ž í p ř e s v ě t r a c í o t v o r y v e s p o d n í č á s t i d v e ř í . O d v o d v z d u c h u z p r o s t o r ů b u d e p r o v e d e n p o d s t r o p e m , v z d u c h b u d e p o t r u b n í m (s t ě n o v ý m ) v e n t i l á t o r e m v y f u k o v á n do venkovních prostor. Potřebné části potrubí budou požárně, tepelné a hlukově izolované.

knihovna

tento koncept je ale nutné podrobné prověření a simulace prováděná v dalších fázích projektu.

kanceláře

G .5 . 2 V ě t r á n í k a n c e l á ř í b u d e v m o ž n ý c h p ř í p a d e c h r e a l i z o v á n o p ř i r o z e n ý m p r o v ě t r á v á n í m o k n y . V případě velkého rozdílu teplot vnitřního a vnějšího přiváděného vzduchu budou kanceláře a učebny pomocí

samostatných

vzduchotechnických

jednotek

dodatečnou regulaci centrálně předklimatizovaného vzduchu.

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

-

fancoilů. Ty

fungují

pro

objem větr. vzduchu [m 3/ h ]

podlahová plocha

světlá výška

n á s o b n o s t v ý m ě n y [ 1/ h ]

halové prost.

323

8 ,5

5

13727

volný výběr

3327

3 ,7

5

61549

komunikace

1492

4

popis

přes větrací otvory ve střeše atria. tento systém také umožňuje noční předchlazování budovy. Pro

vypracoval

je

stání. Vzduch je nasáván pod zemí ze zahrady a vyfukován do přilehlého parku na západě od budovy.

část budovy

Koncepčně se navrhuje i příčné provětrávání pomocí systému automaticky otevíraných větracích

2014

garáží

ve

schodišťovém prostoru. Ležaté potrubí bude rozváděno pod stropem v podhledech.

klimatizovány

podzemních

odváděného vzduchu musí být o 10 - 2 0 % vyšší než průtok přiváděného vzduchu, proudícího přes větrací otvory ve vjezdových vratech. Na celou sekci podzemních garáží připadá 122 parkovacích

G .5 .1 S y s t é m n u c e n é h o m e c h a n i c k é h o V Z T v ě t r á n í j e h l a v n í m z d r o j e m č e r s t v é h o v z d u c h u p r o č á s t

budou

Prostory schodišť a CHÚC jsou větrány přirozně pomocí automaticky elektricky otevíraných

požárních světlíků v nejvyšším podlaží na schodišti s doplňkovou požární vzduchotechnikou.

G .5 V ě t r á n í , v z d u c h o t e c h n i k a

3

17904

celkem

93180

kanceláře

775

3 ,1

4

9610

kanceláře

247

3 ,7

4

3655

komunikace

509

4

3

6108

celkem

19373

přednáškový sál

198

-

6

1188

kavárna

374

8 ,5

10

31790 12224

obchody

382

4

8

výstavní plochy

975

3 ,7

4

14430

atrium

410

22

5

45100

podzemní garáž

183 stání

t e c h n i c k á

100 m 3/h /stání

18300

z p r á v a Me ˇstská H O L E Š O V I C E

T Z B knihovna -

S E V E R

G1.2 56


P o z n .: Ř e z j e p o u z e s c h e m a t i c k ý , u k a z u j e t y p y d í l č í c h s y s t é m ů p o u ž i t ý c h n a b u d o v ě

střešní zeleň Střešní plochy se zelení podobně jako vysoká zeleň v uličním prostoru zvhlčuje mikroklima a poskytuje stín vnitřním plochám a snižuje přehřívání interiéru. Zároveň má i funkci psychologickou, kdy navozuje příjemnější pocit při pohledu z vnitřních prostorů do exteriéru. Jsou použity keře a nízké dřeviny vyhovující podmínkám nasákavé

na

těchto

vrstvě

ve

střechách. Zavlažování vegetačním

souvrství

je

či

realizováno

dodatečým

akumulací

v

zavlažováním

z

akumulačních nádrží s dešťovou vodou.

skleněné fasádní trubice

skleněné lamely předsazené před proskleným pláštěm Lamelový systém se skládá z bezrámových povrchů ze skla. Nastavení úhlu otevření lamel je variabilní. Svým přímé

sluneční

paprsky

a

p r o fi l o v a n ý m p o v r c h e m

odrážet

je

mimo

umoňují

fi l t r o v a t

Skleněné trubice

fi r m y S c h o t t R o h r g l a s j s o u j a k e s t e t i c k ý m , t a k i m o ž n o u

funkční

fasád.

součástí

Každá

trubice

je

vyztužena

dvojicí

skleněných

půltrubic, na konci jsou připevněny litinové kruhové prvky ve tvaru hvězdy,

budovu, difuzní světlo naopak

p r o p o u š t ě j í . Tento vnější a vnitřní plášť (izolační trojsklo) doplňují stínící a denní

které zároveň drží pohyblivé

sklo odklánějící exteriérové žaluzie. Lamely jsou vyrobeny z laminovného skla

mohou být pokryty

lamely

umístěné

uvnitř

trubic. Lamely totiž

složeného ze dvou cca 6 mm silných pásů kaleného skla .

stínění proti slunečním paprskům. Umístění zmíněných fotovoltaických článků

tenkými fotovoltaickými články, fungují tedy tak i jako

je spíše vizí, která by v principu pomáhala zlepšovat energetickou náročnost budovy. I bez článku ale trubice optimalizují světelné podmínky uvnitř budovy a

příčné provětrávání budovy

v y t v á ř í a t r a k t i v n í v z h l e d v n i t ř n í c h p r o s t o r (v ý s t a v n í p r o s t o r y , s t u d o v n y a p o d .)

Konceptuálně navržené příčné provětrávání je realizováno pomocí automaticky řízených větracích otvorů ve fasádě. Tyto otvory oproti

klasickým okenním

o t v o r ů m m o h o u fi l t r o v a t v z d u c h o d n e ž á d o u c í c h č á s t i c n e b o e l i m i n u j í n a p ř í k l a d vniknutí ptactva do budovy. Vzduch je komínovým efektem nasáván a odváděn otvory v zastřešení vstupní haly. Jde pouze o konceptuální myšlenku. Výsledné fungování je závislé na konkrétních podmínkách. Je tedy nutná simulace a výpočty ověřující fungování tohoto systému.

vstupní hala přesahy konstrukcí

Vstupní hala přes 5 podlaží má nejen funkci reprezentativní ale i funční z

Vykonzolované části a předsazené deskové konstrukce

hlediska prosvětlení severnější hmoty budovy. Umožňuje vstup denního světlo

poskytují vniřnímu

hlouběji

prostředí stín a brání přehřívání v době, kdy je slunce vysoko nad obzorem.

do

dispozice, avšak

postavením

jižnější

části

budovy

je

zajištěno

zároveň stínění a tím i nepřehřívání ploch.

uliční zeleň Patro uliční zeleně před jižní fasádou stíní

v

podlažím.

letních

měsích

nižším

Vytváří

příjemné

stinné

prostředí i v parteru.

materiálové řešení vnitřních povrchů Volba

materiálů

s

vysokou

mírou

akumulace

akumulace dešťové vody

zajišťuje

Akumulace v retenčních nádžích je způsob vyhovění požadavku na likvidaci

pohcování energie ze solárních zisků v letním období a tím i

dešťové vody. Ta je pak využita na zavlažování zelených střech či jako užitková

omezení

voda, například pro splachování v hygienických zařízeních.

přehřívání

budovy.

Teplo

může

být

odváděno

pomocí podhlahového chlazení nosným médiem v podobě vody.

2014

vypracoval

vedoucí práce prof. Ing. arch. Marek

T u° m a

Tomáš

Šenberger

K o n c e p c e

p r o v o z u

b u d o v y Me ˇstská

H O L E Š O V I C E

knihovna -

S E V E R

G2.1 57

marek tuma master thesis  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you