Page 4

4  Mare · 29 november 2012 Nieuws

Fors bedrag ‘Een fors bedrag’, noemt minister voor Hoger Onderwijs Jet Bussemaker de vertrekregeling van rector Paul van der Heijden. In het licht van alle bezuinigingen die het kabinet in de komende jaren moet doorvoeren, kan zij zich voorstellen dat de regeling vragen oproept, antwoordde ze op Kamervragen van Jasper van Dijk (SP) over het sabbatical. Maar alvorens tot een oordeel te komen wil de minister meer informatie inwinnen. Van Dijk vroeg om opheldering omdat van der Heijden een sabbatical van bijna 14 maanden, met doorbetaling van zijn salaris van 210.677 euro per jaar zou krijgen. Inmiddels heeft de rector al van de regeling afgezien ‘omdat de hierover binnen en buiten de universiteit ontstane discussie niet in het belang is van de universiteit’. Zijn sabbatical wordt ingekort tot negen maanden en zijn salaris zal dan maximaal 120.000 euro bedragen.

Chipkaart Als een burger zijn vervoerspas kwijt of stuk maakt, kan hij naar het loket om een tijdelijke vervanging aan te vragen. Voor studenten en hun OV-studentenkaart werkt het niet zo: vervoerders beschikken niet over de data van studenten en kunnen dus niet controleren of degene voor hun loket wel student is. Resultaat is dat een student die zijn pas verliest, daar veel meer hinder van ondervindt. D66 en de ChristenUnie hadden daarover Kamervragen gesteld, en deze week kwam het antwoord van onderwijsminister Bussemaker. In het kort: er verandert voorlopig niks: de Wet Bescherming Persoonsgegevens verbiedt het uitwisselen van gegevens van studenten tussen DUO, chipverzorger TLS en de vervoerders. ‘Wel zoeken de vervoerders en TLS naar mogelijkheden om de vervanging van defecte ov-chipkaarten te versnellen’, aldus Bussemaker.

Bouw bètafaculteit Bouwbedrijf Heijmans zal de nieuwe faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen gaan bouwen. Met de klus gaat 38 miljoen euro gemoeid. De bouwwerkzaamheden starten in mei 2013 en het complex wordt naar verwachting in september 2015 opgeleverd. De nieuwe faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen vormt een eerste onderdeel van de nog te realiseren Bèta Campus op het Leiden Bio Science Park. Hier wil de faculteit verschillende instituten op het gebied van natuurkunde, wiskunde, biologie, chemie, biofarmacie, informatica, milieu en sterrenkunde in één gebouw verenigen. Dit moet de samenwerking tussen de verschillende onderzoeksrichtingen en de interactie tussen onderwijs en onderzoek bevorderen.

Syrische studenten Het merendeel van de Tweede Kamer wil Syrische studenten, wie het studeren moeilijk wordt gemaakt door de burgeroorlog in hun moederland, in Nederland opvangen. De Kamer heeft het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking gevraagd het Libertas Noodfonds weer op actief te stellen. Dit fonds, dat vorig jaar werd wegbezuinigd, biedt hulp aan studenten uit landen met een lastige politieke situatie. UAF, de stichting voor studentvluchtelingen, en de mensenrechtenorganisatie Hivos willen dit initiatief van de Kamer ondersteunen. Een aantal instellingen is bereid de Syrische studenten het ‘normale’ collegegeld te laten betalen, in plaats van de 10.000 euro die normaal van niet-Europese studenten wordt gevraagd.

Sumerisch Bram Jagersma heeft de De la Courtprijs 2013 gewonnen; een bedrag van 7500 euro voor alfa- of gammawetenschappen dat onbetaald en zelfstandig is verricht. Jagersma promoveerde in 2010 aan de Universiteit Leiden op een proefschrift dat de grammatica van het Sumerisch beschrijft; de oudste taal ter wereld die we nog kunnen lezen. De prijs wordt om het jaar uitgereikt.

‘Waarom komen ze niet?’ Opkomst rechtenstudenten valt tegen Het blijft moeilijk om rechtenstudenten naar colleges te krijgen. Vooral de opkomst bij het vak verbintenissenrecht valt dit jaar tegen. Het rechtenbestuur gaat uitzoeken hoe dit komt. Door Vincent Bongers ‘In het werkgroepenonderwijs bij verbintenissenrecht is sprake van groot absenteïsme’, zei universitair docent Pieter De Tavernier , vorige week tijdens de faculteitsraadvergadering. ‘Een hele groep studenten komt niet naar de werkcolleges. Dat was vorig jaar nog niet zo. Hoe kan dat plots zo veranderen? Het evolueert blijkbaar. We moeten daar een onderzoek naar doen. Soms staan er drie, vier studenten bij een lokaal. Dat is heel erg weinig. Docenten zetten zich heel erg hard in en dan is er zo’n kleine opkomst. Waarom komen ze niet?’ Volgens Pauline Schuyt van het rechtenbestuur getuigt het van ‘grote ironie’ dat rechten meer contacturen wil leveren. ‘Terwijl er nu niemand komt naar extra uren.’ Rechten wil het aantal contacturen opschroeven naar twaalf, het door de politiek gewenste minimum. Maar dan moeten studenten wel meewerken. ‘Ik zeg wel eens voor de grap tegen studenten: “Misschien moeten jullie demonstreren tegen teveel contacturen.” We moeten bij het uit-

breiden van contacturen kijken naar welke vormen van onderwijs studenten het meest effectief bindt.’ De faculteit heeft inmiddels een commissie contacturen ingesteld

Vertrek instituut zou niets met geld te maken hebben > Vervolg van de voorpagina ‘Er komen bijvoorbeeld ook steeds meer Indonesische studenten hier naar toe. Ook onze onderzoekers zijn van groot belang voor het Leidse profiel’, zegt Oostindie. ‘Maar mogelijk is het nu al te laat. Of het college moet snel met een nieuw voorstel komen.’ Aanvankelijk zou de KNAW maandag beslissen over de verhuizing, maar dat besluit blijkt te zijn uitgesteld. Een woordvoerder laat weten dat de KNAW al haar geesteswetenschappeninstituten het ‘liefst geconcentreerd in Amsterdam’ wil zien. Maar of het KITLV daarbij hoort hangt af van de ‘financiële consequenties van een verhuizing. We verwachten een dezer weken de uitkomst van de verkenning, waarna een besluit wordt genomen.’ ‘We wilden nog eens goed en helder op een rijtje zetten waarom het belangrijk is dat instituut hier moet blijven’, zegt de decaan van de faculteit Geesteswetenschappen Wim van den Doel over de brief. ‘De collectie en bibliotheek is zeer uitgebreid. De universiteitsbibliotheek heeft, omdat er hier dus al een grote Zuidoost-Azië-verzameling is, geen ‘schaduwbibliotheek’ opgebouwd over dit gebied. Als het instituut vertrekt uit Leiden valt er dus een gat. Het gaat tijd en geld kosten om dat te herstellen. Daarnaast zijn er allerlei samenwerkingsverbanden tussen het KITLV en de universiteit en komen veel studenten en wetenschappers naar Leiden omdat hier veel kennis over Azië is geconcentreerd. Het instituut speelt daar een

grote rol in.’ Hij stelt dat het geen kwestie van ‘een paar euro’s’ is. ‘De KNAW staat voor een majeure keuze. Het beheer van de bibliotheken en collecties van instituten moet goedkoper en beter. Er zijn dan twee opties. Of ze kiezen ervoor het instituut in Leiden te laten en het voor wat betreft het collectiebeheer nauw te laten samenwerken met bijvoorbeeld onze universiteitsbibliotheek. ‘Of ze kiezen ervoor al haar instituten onder te brengen in een nieuw instituut. Een dergelijke keuze zou echter lijnrecht ingaan tegen het beleid dat past in de strategische agenda die is opgesteld door Halbe Zijlstra, de voormalig staatssecretaris voor het hoger onderwijs en wetenschap. Deze strategische agenda wordt door het huidige kabinet gevolgd en een van de punten is dat KNAW- en NWO-instituten moeten bijdragen aan de profilering van het Nederlandse onderzoekslandschap. Het KITLV zou zich daarbij dus moeten aansluiten bij de Leidse keuze voor “Azië” – dat is goed voor Leiden en voor het KITLV. In de wens een eigen groot instituut te hebben lijkt de KNAW echter dit nationale beleid te willen negeren en daarbij dus nauwelijks oog te hebben voor het belang van de wetenschap’. Universiteitswoordvoerster Caroline van Overbeeke ontkent dat de kwestie te maken heeft met geld. ‘Het is geen financiële discussie.’ Volgens haar heeft het college ‘intensief gelobbyd’ om het instituut voor Leiden te behouden. ‘We wachten nu net als ieder ander op wat de KNAW besluit.’ VB

om hier plannen voor uit te broeden. Wat betreft de wegblijvers bij verbintenissenrecht, zegt Schuyt: ‘Ik denk dat het goed is om uit te zoeken wat de achterliggende reden is voor

het wegblijven van de studenten. En waarom het bij dit vak zo extreem lijkt te zijn. We gaan ook vergelijken met andere vakken die tegelijkertijd lopen.’

Afschaffen OV-kaart Wat gaat het afschaffen van de OVjaarkaart voor studenten betekenen voor het openbaar vervoer in Nederland? Niemand lijkt het te weten. Het kabinet Rutte-II wil volgens haar regeerakkoord in 2014 de OVjaarkaart voor studenten vervangen door een kortingskaart. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de studenten met zo’n kaart. Maar wat betekent het voor de rest van Nederland? Eerst even de cijfers: er zijn meer dan zeshonderdduizend OVstudentenkaarten in Nederland. Daarmee wordt een derde van alle treinkilometers gereden, en maar liefst de helft van alle kilometers in tram, bus en metro. In ruil daarvoor krijgen de vervoersbedrijven nu 700 miljoen euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW); 400 miljoen daarvan gaat naar de NS. De afschaffing van de OV-studentenkaart moet 425 miljoen euro besparen op die 700 miljoen. In context: de totale omzet aan reizigersvervoer voor de NS was bijna 2,8 miljard. Bij de NS leveren de studenten dus maar een zevende van het geld op, terwijl ze een derde van de kilometers maken. Dat suggereert dat als alle studenten net zoveel blijven reizen maar voortaan kortingskaartjes kopen, het openbaar vervoer in Nederland er honderden miljoenen per jaar bij krijgt. Er is echter geen enkele reden om aan te nemen dat studenten dat gaan doen. In een enquête van televisieprogramma Een Vandaag gaf zestig procent van de studenten aan om minder naar college te gaan als de reis niet meer gratis is. Als ze voor

hun colleges al thuisblijven, dan zal het bezoekje aan de borrel van de Groningse zustervereniging al helemaal sneuvelen. Wat gaat er wel gebeuren? Dat weet nog niemand. De NS heeft een zogeheten stuurgroep OV-studentenkaart, en die heeft ooit een inschatting gemaakt van wat ‘versobering’ van de kaart zou betekenen. De conclusies zijn verleden jaar verschenen in vervoersvakblad OV Magazine: ‘Als er minder studenten reizen, gaat dat ten koste van de kwaliteit van het openbaar vervoer. Frequenties gaan omlaag, en sommige verbindingen zijn niet meer levensvatbaar. Daar ondervinden ook andere reizigers last van’, zei stuurgroep-voorzitter Jan Breugem toen. In hetzelfde artikel verklaarde VVD’er Charlie Aptroot overigens nog: ‘Discussie over versobering van de OV-studentenkaart is onzinnig.’ Omdat de regeringsplannen nog weinig concreet zijn is onduidelijk of de versobering van de stuurgroep ook die van Rutte en co is. ‘We weten niet wat de gevolgen zullen zijn’, aldus NS-woordvoerder Eric Trinthamer: ‘Er staan maar twee regels in het regeerakkoord over de studentenkaart.’ De NS zijn bij zijn weten niet van plan om lijnen op te heffen. Trinthamer: ‘Als studenten minder reizen, is dat ook de langere termijn vervelend voor ons. Vijftig procent van de studenten blijft ook na hun afstuderen trouwe treinreiziger. Dat is een groot goed voor ons. Wij zullen er alles aan doen om de trein aantrekkelijk te houden zodat studenten kunnen reizen, maar wat er gaat gebeuren wordt pas concreet bij de begrotingsbespreking van OCW van volgend jaar.’ BB

Profile for Mare Online

Mare 11  

Leids Universitair Weekblad

Mare 11  

Leids Universitair Weekblad

Advertisement