Page 1

Polis ve Gazeteciler Dostça: 6-6 Ýsmail Erkar

T

ürk Polis Teþkilatýnýn 168. Kuruluþ Yýl Dönümü dolayýsýyla Mardin Emniyet Müdürlüðü tarafýndan organize edilen etkinlikler çerçevesinde polisler ile gazeteciler halý sahada

dostluk maçý yaptý. Baþlama vuruþunu yapan Mardin Emniyet Müdürü Derviþ Kara, her iki takýma da baþarýlar diledi. Emniyet Müdürlüðü halý sahasýnda yapýlan futbol maçýnda Mardin Emniyet Müdürlüðü’nde görevli müdür yardýmcýlarý ve þube müdürleri ile

gazeteciler arasýnda oynan futbol maçý çekiþmeli geçti. Emniyet Müdürlüðü þube müdürleri ve emniyet görevlilerin, ilk yarýda üstünlük gösterdiði maçýn ikinci yarýsýnda güzel bir oyun sergileyen gazeteciler beraberliði yakaladýlar. Maçýn son anlarýna kadar temponun hiç düþmediði karþýlaþmanýn ilk yarýsýný polisler 43 üstünlükle tamamlanýrken, gazetecilerin ikinci yarýda farký kapatmasýyla maç 6-6 berabere bitti. Maçýn ardýndan, Mardin Emniyet Müdürü Derviþ Kara, Müdür yardýmcýlarý ve þube müdürleri ile gazeteciler hatýra fotoðrafý çektirdi. Maçýn ardýndan bir açýklama yapan Mardin Emniyet Müdür Derviþ Kara, Türk Polis Teþkilatýnýn 168. Yýl dönümü etkinlikleri kapsamýnda kapsamýnda Mardin’de çeþitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, bu etkinlikler kapsamýnda Mardin’de görev yapan

gazetecilerle dostluk maçý yaparak baþladýklarýný söyledi. Daha sonra Mardin Emniyet Müdürü Derviþ Kara, Gazetecilerin takým kaptanlýðýný yapan Zaman Gazetesi Mardin muhabiri Þeyhmus

Edis’e Türk Polis Teþkilatýnýn 168.yýl dönümü adýna plaket verdi. Maç sonrasý takým oyuncularýna Mardin Emniyet Müdürlüðü tarafýndan baklava ve meyve suyu ikram edildi.

Esnaf, Hububat Ticaret merkezine kavuþtu

K

ýzýltepe ilçesinde 213 dönüm üzerinde kurulan Türkiye’nin ve Ortadoðu’nun en büyük Hububat Ticaret Merkezi'nde esnaflar yeni iþ yerlerine kavuþtu.

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

8 Nisan 2013 Pazartesi

Noter huzurunda yapýlan kura çekiminde 245 esnafýn iþ yerleri belirlendi. Sayfa 2’de

Yýl: 9 Sayý 2616 Fiyatý :25 Kr

Öðrencinin Eðitim öðretim hakký engellenemez Ýl Milli Eðitim Müdürü Mevlüt Kuntoðlu baþkanlýðýnda, il milli eðitim müdür yardýmcýlarý, þube müdürleri ve ilçe milli eðitim müdürlerinin katýlýmý ile, Mardin'de eðitim ve öðretim çalýþmalarýyla ilgili genel deðerlendirme toplantýsý yapýldý. M. Sait Çakar

Derik Hastanesi'ne katkýda bulunan Ektiren ailesine jest Ali Edis

D

erik ilçesi Devlet Hastanesi'nde yatan hasta servis odalarýnýn dizaynýna destek veren hayýrseverlerin isimleri Derik Devlet Hastanesi Baþhekimi Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Serdar Kalkan ve Hastane Müdürü Barýþ Sevdi, Müdür Yardýmcýsý Hasip Karabat, Kalite Kontrol Temsilcisi Aytekin Ayebe, tarafýndan yapýlan organizasyonla odalarýn kapýsýna yazýldý. Hastane Baþhekimi Serdar Kalkan, hastanenin yeniden þekillendirilmesinde ilçedeki hayýrseverlerden büyük destek gördüklerini belirterek, " Hastanenin içi dýþý her tarafýný yeniledik. Her yatan hasta servis odalarýmýzý baþtan aþaðýya yenileyerek klima, buzdolabý, elbise dolabý, televizyonlarla donattýk. Bu konuda destek veren ilçe halkýna teþekkür ediyoruz. Hastanemizin ilçe halkýnýn ihtiyaç duyacaðý uzman hekim eksikliklerini giderdiðimizi düþünüyoruz” dedi. Hastane yönetimi tarafýndan servislerin yenilenmesine babasý Abdullah Ektiren adýna katkýda bulunan Sinan Ektiren ve Av. Dildar Ektiren'e plaket verildi. Sinan Ektiren, yapýlan jestin kendilerini duygulandýrdýðýný belirterek, "Nasýl ki Cami, Okul v.b durumlarda destekler veriliyor ise hepimizin sürekli uðrak yerimiz olan bu tür yerlere de desteklerimizi esirgemememiz gerekir. Yaþayan her hayýrseverlerimiz bu tür katkýlarý sunmalarýný caný gönülden istiyoruz. Ayrýca Hastane yöneticilerinin bu giriþimlerini destekliyoruz. Baþhekimimize teþekkür ediyoruz.” Dedi.

M

ardin'in YGS Sýnavýnda Türkiye'nin 178. sýrada yer almasý yetkilileri harekete geçirdi. Ýl Milli Eðitim Müdürü Mevlüt Kuntoðlu baþkanlýðýnda, il milli eðitim müdür yardýmcýlarý, þube müdürleri ve ilçe milli eðitim müdürlerinin katýlýmý ile, Mardin'de eðitim ve öðretim çalýþmalarýyla ilgili genel deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Mardin'de Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nce eðitim deðerlendirme toplantýsý yapýldý Ýl Milli Eðitim Müdürü Mevlüt Kuntoðlu baþkanlýðýnda, il milli eðitim müdür yardýmcýlarý, þube müdürleri ve ilçe milli eðitim

Ümmetin kanayan yarasýnýn genç þehidi “FURKAN”…(r.a)

B

ismillehirrahmenirrahim

müdürlerinin katýlýmý ile, Mardin'de eðitim ve öðretim çalýþmalarýyla ilgili genel deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Toplantýda konuþan Kuntoðlu, Mardin'de eðitim sorunlarý ve çözüm önerilerinin masaya yatýrýldýðýný, eðitimde baþarýnýn artýrýlmasýna yönelik alýnabilecek tedbirlerin irdelendiðini söyledi. Öðrencilerin sebebi ne olursa olsun hiçbir þekilde eðitim öðretim hakkýndan mahrum býrakýlamayacaðýný belirten Kuntoðlu, okula devamlarýnýn saðlanmasý, kýlýk kýyafet ile ilgili herhangi bir sorun ile karþýlaþmamalarý için gerekli her türlü tedbirin alýnmasý gerektiðini kaydetti. Kýz çocuklarýnýn okullaþma oranlarýnýn artýrýlmasý

Þehadetinden fazla zaman geçmeden seni tanýmak bir þeref ve ayný zaman da Allah’a imanýn mührünü taþýman açýsýndan seni kýskanmamak elde deðil. Ben seni yeni Muharrem tanýdým. Ýyi ki de sen Aðalday gibi bir insanla ayný dinin mensubuyum. Evet belki senin kadar cesur davranmadým þimdiye kadar ama duam seninle ve yoluna gittiklerinle birlikte haþrolmaktýr.

Sayfa 2’de

Ýl Milli Eðitim Müdürü Mevlüt Kuntoðlu kampanyasý yapýlacaðýný da sözlerine ekledi.

Kýzýltepe'de okuma salonu hizmete açýldý Sedat Aslanaçier

Ey þehid!

için gerekli çalýþmalarýn da devam ettiðini bildiren Kuntoðlu "Mardin'de eðitimin tüm kademelerinde okullaþma oranlarýnýn Türkiye geneli okullaþma oranlarý seviyesine ulaþtýrýlmasý için gerekli her türlü çalýþma yapýlacak. Öðrencilerimizin bir üst öðrenimlerini hangi tür okullarda yapmak istediklerine dair anket çalýþmalarý yapýldý. Okul türleri veya dönüþtürmeleri yapýlýrken öðrenci ve velilerin istek ve ihtiyaçlarý göz önünde bulundurularak iþlem yapýlacak" dedi. Kuntoðlu, okuma kültürü oluþturma ve okuma bilincinin kazandýrýlmasý için okuma

K

ýzýltepe ilçesinde ihtiyaç sahibi öðrenciler için yapýlan okuma salonunun açýlýþý Ýstanbul'dan gelen misafirlerin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Yoksul öðrencilerin liselere hazýrlandýðý salonda okulda görülen derslerinin yaný sýra sosyal etkinliklerde yapýlýyor. Kýzýltepe Saðlýk Mensuplarý Derneði (SAMADER) bünyesinde faaliyet gösteren okuma salonuna köylerden taþýmalý sistem ile öðrenci taþýnýyor. Ýlçe Stadyumu’nun yanýnda bulunan binada açýlýþý yapýlan

Mehmet Nezir Tekcan Okuma Salonu’na saðladýðý katkýdan dolayý babasýnýn ismi verilen iþ

adamý Cemal Tekcan, Mardin ve Afrika’ya okul yaptýrmak istediðini söyledi.


8 Nisan 2013 Pazartesi

Esnaf Hububat Ticaret B merkezine kavuþtu

2

Ümmetin kanayan yarasýnýn genç þehidi “FURKAN”…(r.a)

2

13 dönüm üzerinde kurulan Türkiye’nin ve ortadoðunun en büyük Hububat Ticaret merkezinde 245 üye noter huzurunda kura çekiliþi ile iþ yerlerine kavuþtu.

talýmatýyla Nisan sonuna kadar buraya taþýnmýþ olacak eski buðday pazarý tamamen kapanacaktýr.” Dedi. Dernek baþkaný Öter,” Hububat Ticaret merkezine yapýlacak kavþak için Karayoluna müracaak ettik. Valimiz Kaymakamýmýz emniyet müdürlüðümüz ellerinden gelen herþeyi yaptýlar. 17 kez 9.cu bölge karayollarýna gittim. En sonunda milletvekilimizle Ankara’da Karayollarý genel müdürlüðüne gittik. onay çýktý. Onay þu anda elimizdedir. Ancak þu ana kadar Karayollarý hiçbir çalýþma yapmadý. Allah Korusun burada bir kaza olursa altýný çiziyorum bunun vebali

Karayollarý 9.cu bölge ve Karayollarý Genel müdürlüðünün boynundadýr.” ifadeleri kullandý.Çekiliþ sýrasýnda hazýr bulunan Kýzýltepe Ziraat Odasý Baþkaný Bedirhan Dinler “ bu güzel hububat ticaret merkezinin yapýmýnda emeði geçen herkese teþekkür ederek hayýrlý olsun dileklerinde bulundu.Kýzýltepeli Zahirecilerden Cebrail Bülbül ise birlik ve beraberlik sayesinde bu ticaret merkezinin olduðunu belirterek çok sevinçli olduklarýný söyledi.Daha Sonra 245 üye Noter huzurunda iþyerleri için kura çekmeye baþladý. Kura çekiliþine devam edildi.

Öðrenciler, ‘Peygamberimizin Hayatý’ yarýþmasýnda buluþtu

M

M

ardin il Jandarma Alay Komutanlýðý sorumluluk bölgesindeki 9 ilçede ve oluþturulan 67 uygulama noktasýnda yapýlan huzur operasyonel faaliyetler kapsamýnda aranan 8 kiþi yakalandý ve 19 araç

Geçenlerde bir konferansa katýldým. Konuþmacý olarak katýlan hocamýzýn sayesinde seni tanýmam nasip oldu. Ýyi ki o konferansa katýldým ve eminim ki katýlanlarýn hepsi ayný duygularý paylaþýyorlar. Seni anlattýkça hoca aklýma Enes Bin Malik(r.a) geldi aklýma, Musab Bin Umeyr (r.a). Evet onlar bize çok uzak geliyorlardý hep. Ama iþte þimdi sen çok yakýnýmýzda: Allah’ýn(c.c) Allah olduðuna þehadetinle tanýklýk ediyor bizim de þahit olmamýzý ve þehadet gömleðini giyinmemizi istiyorsun. Ve sen uzaklarda deðilsin. Seninle ayný davaya inanan, ayný kutlu yolun yolcusu olan birinden seni tanýmak farklý bir duygu olsa gerek. Senin gibi þahit ama þehadet þerbetini içmeyen birinden seni duymak …seni anlatýrken dudaklarý titriyor, gözyaþlarý boðazýnda ve orada bulunan bizlerin boðazýnda düðümleniyor.

Sadece Furkan deðil bu yolun yolcusu…tam otuzaltý ülkeden zulme seyirci kalmayan; dini, mezhebi, rengi, ideolojisi, tarikatý, dili, ýrký farklý insanlar ile vahþeti protesto etmek için. zulme uðrayan birileri varsa dininin ne olduðuna bakýlmaksýzýn zalimin karþýnda durulmasý gerektiðinin bir fotoðrafýný göstermeleri açýsýndan da çok anlamlý. Daha ondokuzda bir gençtir Furkan…anne kuzusu babasýnýn biricik evladý.

Þehadet yolculuðuna çýkarken acaba annemin yükünü aðýrlaþtýrmadým mý? Annem mi ? þehadet mi? Ben þehit olurda cennete gidersem ya annemin cehennemi olursam… birkaç satýr karalar kaðýda…Sabah namazý kýlýndýktan sonra gemiyi abluka altýna alan Allah’ýn düþmanlarýnýn zulmünü kayde almak için güverteye çýkan Furkan’ý(r.a) þahadet kurþunlarý beklemekteymiþ; almýþ olduðu alnýndan 3 göðsünden 1 mermilerle rabbine yolculuðu baþladý Furka’nýn… hayalindeki mesleðine kavuþtu artýk. En mutlusu o. Rabbine halis bir kul olmanýn sevinciyle gözlerini yumdu fani olan bu dünyaya…

geçtikten sonra finale kalacak öðrencilere 10 adet dizüstü bilgisayar, 10 adet bisiklet ve 10 adet çeyrek altýn hediye edilecek. Yarýþmanýn sunuculuðunu yapan Halil Ýbrahim Önen, “30 okuldan Midyatýmýzýn 30 okuluna baðlý öðrenci arkadaþlarýmýzdan yaklaþýk 3 bin öðrenci arasýndan seçildiler ve buraya geldiler. Önce

okullarýnda bir eleme yapýldý. Elemeyi kazanan arkadaþlarýmýz da bu yarýþmaya hak kazandýlar. Bu demektir ki binlerce öðrenci efendimizin hayatýný öðrenmiþ oldu, bu yarýþma sayesinde hepsini tebrik ediyoruz. Yarýþmayý hazýrlayanlarý da tebrik ediyoruz.” diye konuþtu. Yarýþmanýn finali ise 17 Nisan tarihinde yapýlacak.

trafikten men edildi. Mardin Valiliðince konuyla ilgili yapýlan yazýmý açýklamada, “Emniyet ve asayiþ ile kamu güvenliðinin saðlanmasý, suç iþlenmesinin önlenmesi ve aranan þahýslarýn yakalanmasý maksadýyla il merkez ve (9) ilçe jandarma komutanlýðý sorumluluk bölgesinde

toplam (67) ayrý noktada yol arama ve kontrol faaliyeti ile il genelinde huzur operasyonu icra edilmiþtir. Faaliyet; (776) personel [(7) Subay, (89) Astsubay, (104) Uzman Çavuþ, (3) Uzman erbaþ, (468) erbaþ ve er ile (105) Geçici Köy Korucusu, (1) bakö, (1) makö ve (2) narkotik köpeði ile icra edilmiþ olup, aramalar neticesinde; 4 bin 874 þahsýn Uyap sorgulamasý yapýlarak aranan (8) þüpheli þahýs yakalanmýþ ve adli makamlara sevk edilmek üzere iþlemleri baþlatýlmýþtýr. 2 bin 135) aracýn kontrolü yapýlarak (19) araç trafikten men edilmiþtir. 4 ehliyetsiz sürücü hakkýnda iþlem yapýlarak 46 araca 4 bin 760 Türk Lirasý para cezasý uygulanmýþtýr” denildi. Uygulamalarda ayrýca 188 karton Gümrük kaçak sigara yakalandýðý belirtilerek, Mardin il jandarma Komutanlýðýnca vatandaþlarýmýzýn huzur ve güvenliðini saðlamak amacýyla uygulamalara devam de belirtildi.

“Ýslam; dönüþü olmayan yolun adýdýr.”(m.a) Bir kere yola baþ koyduk mu kimsecikler tutmamalý bizleri. Ve bu konuda bizlerin sahibi olandan yardým etmesi için çokça dua etmeli. Yardým edeceðini zaten garanti altýna almýþtýr Allah(c.c). bizler yeter ki samimi olalým.

Babasý Furkan’ý karþýlamaya gitmek için hazýrlýk yaparken; annesi de O’na takým elbisesini hazýrlamýþtý. Oðlumun elbiseleri kirlenmiþtir diye yanýna bunu da al. Ama giymek nasip olmadý. Lakin bembeyazlar içerisinde karþýlayacaktý annesini ve þahadete giderken en büyük imtihanýnýn annesi olduðunu biliyordu.” Ya ben þehit olurum da annem bu imtihaný kazanamasa. Ya sabretmez de isyan etse. Þehadet mi? Annem mi?” Diye iki tercihi vardý? Sana þehadeti nasip eden Allah(c.c) nasýl olur da annenin içine sükûneti ilham etmesin Furkan kardeþ. Kaç anne senin gibi bir imtihaný istemez ki? Benim oðlum þehit oldu deyip de gurur duymayacak kaç anne çýkar? Damatlýðýný giyemedin amma þehadet gömleðini giydin Furkan’ým.

Günler sonra onunla ayný yolculuða çýkan onun gibi genç ama gayri Müslim fakat insanlýk deðerleri en üst düzeyde bir kýz Bir þehidi ne kadar anlatabiliriz ki bizler? Furkan’ýn mezarýný ziyarete gelir kayseriye. Mezarýn baþýnda kalabalýk, basýn mensubu O yolculukta onunla birlikte olandan kiþilerin þaþkýn bakýþlarý genç kýzýn üzerinde baþka kimse anlatamaz ki…ilk buluþmadan meraktan ne söyleyeceðini hepsi bekler bir gemiye kadar olan süreçte Furkan’ýn(r.a) vakarlý vaziyette. duruþu herkesin gözünü kamaþtýrýyor. Alnýndaki secde izinden olacak ki bir nurani güzellik ve Bizden olmayýp ama zülmü alkýþlamayan tefekkürün en doruk noktasýnda baþlar Þahadet/ bu kýzýn dudaklarýndan dökülen kelimeler bizleri Gazze yolculuðu. bir nebze rahatlatýyor, Rahman ve rahim olan

Þahadete az kala…

Jandarma suçlulara göz açtýrmýyor M. Sait Çakar

Muharrem Aðalday

Sabah namazýna mutaakip elindeki kalemi alýp birkaç satýr yazasý gelmiþtir…belkide o’na birileri yazdýrdý kimbilir...

Ali Edis idyat ilçesinde, 3 bin öðrenci Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in hayatý konulu bilgi yarýþmasýnda buluþtu. Midyat Aktif Öðretmenler Derneði (MÝAD) tarafýndan organize edilen yarýþmaya 30 okul katýldý. Kocatepe Ýlköðretim Okulu Konferans Salonu’nda düzenlenen yarýþmaya 30 okul katýldý. Ýlahiyatçý Yazar Dr. Reþit Haylamaz’ýn ‘Gönül Tahtýmýzýn Eþsiz Sultaný Efendimiz’ adlý kitabýndan sýnava tabi tutulan ve yaklaþýk 3 bin öðrenci arasýndan ön elemelere katýlan öðrenciler, finale kalabilmek için bilgi yarýþmasýnda ter döktü. Öðrenciler tarafýndan hazýrlanan ‘Kazanmak Ýçin Deðil, Efendimiz'i Tanýmak Ýçin Geldik’ afiþi, salonda büyük alkýþ aldý. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öðretmenleri tarafýndan oluþan jüri dýþýnda öðrenciler, öðretmenler ve öðrenci velileri hazýr bulundu. Ön elemeleri

gaye Allah ise varýþta da mutlaka bizleri karþýlayacak olan da Allah’týr. Onlar eskidendi var mý þimdi böyleleri demenin ne kadar zavallý bir savunma sistemi olduðunun bir ispatýdýr. Çaðýn Musabý olmaktýr Furkan’ýn diðer adý.

Ey þehid!

Þehadetinden fazla zaman geçmeden seni tanýmak bir þeref ve ayný zaman da Allah’a imanýn mührünü taþýman açýsýndan seni kýskanmamak elde deðil. Ben seni yeni tanýdým. Ýyi ki de sen gibi bir insanla ayný dinin mensubuyum. Evet belki senin kadar cesur davranmadým þimdiye kadar ama duam seninle ve yoluna gittiklerinle birlikte haþrolmaktýr.

Ali Edis

Çekiliþ Yeni yapýlan Kýzýltepe Hububat Ticaret merkezi konferans salonunda yapýldý. Çekiliþ öncesinde Hububat Ticaret merkezinde bir açýklama yapan Kýzýltepe Zahireciler Derneði Baþkaný Mehmet Þerif Öter Çeliþin noter huzurunda yapýldýðýný belirterek þunlarý söyledi. “ 2007 de bu iþe baþladýk bu iþ için dernek kurduk. Birlik ve beraberliðimiz sayesinde bu güzel eser ortaya çýktý. Tüm halkýmýza hayýrlý olsun. Bu solonumuzda dev ekranlar olacak esnafýmýz her sabah Konya Antep, Mersin ve Adana’nýn hububat fiyatlarýný takip edebilecek. Türkiyenin hububat piyasasýný takipð edebilecektir. Burada 245 esnaf olacak geri kalan esnaflarýmýz içinde ek iþ yerleri var kapýmýz herkese açýktýr. Ticaret yapmak isteyenler müracaatlarýný yaparlar. Ayrýca burada sosyal 76 sosyal donatýlar var. Esanýfýmýz çiftçimiz burada her istediðini bulabilecektir. Biz burada küçük modern bir kýzýltepe kurduk. Esnaflarýmýzýn tamamý belediyemizin

ismillehirrahmenirrahim

Peki buraya kadar gelirken Furkan kimdi? Anne ve babasýnýn bir dediðini iki etmeyen bir evlat, arkadaþlarýna örnek bir þahsiyet, gayet akýllý ve bir o kadar da çalýþkan. Fen lisesinin ender talebelerinden. Ama o okuldan ayrýlýþý var ki, akýllara durgunluk veren: babasý anlatýyor; bir gün Furkan geldi, babacýðým benim kaydýmý baþka bir okula alýrmýsýn diye ricada bulundu. Ben de o istiyorsa bir bildiði vardýr deyip kaydýný baþka okula aldýrdým. Çünkü oðluma güveniyordum. Ayrýlýþ sebebini daha sonra öðrendim; onun sýnýfýnda onu taciz eden bir kýz varmýþ… gömleði yýrtýlmasýn diye istemiþti kaydýný aldýrmayý…Yusuf(a.s) hayasýyla hayalanmýþtý Furkan’ým…

Allah’a hamdimizi bir kat daha artýrýr cinsten. “bu güne kadar çok Müslüman tanýdým ama Furkan gibi beni etkileyecek kiþi ile karþýlaþmadým. Burada bulunmamým tabi ki önemli bir sebebi var; burada bulunmamýn sebebi benim hayatýmý deðiþtiren insanýn mezarýnýn baþýnda yeni dinimi açýklamamdýr. Bundan böyle bende Müslümanlardaným: Eþhedu enleilehe illallah ve Eþhedu enne Muhammedun resulullah. Ýþte meselenin özü burada; bizim de baþkalarýnýn inançlarýný olumlu yönde deðiþtirme noktasýnda ne kadar örnek olduðumuz cevap bekleyen bir soru. Ne mutlu bu yolun yolcularýna, hem kendilerini hem de baþkalarýnýn kurtuluþu için Allah’ý þahit tutanlara. Bu yolda þehit olanlara. Rabbim bizlere de örnek olmayý ve o’nun yolunun yolcusu olmayý , þahadet þerbetini de içmeyi nasip etsin.(amin) Bir garip olay daha: Ayný gemide yine zulme karþý seyirci kalmayan Vatikan’dan kalkýp, ta Antalya’ya oradan da Gazze’ye gitmek için bu kadar yolu kat etmiþ seksen yaþýnda bir papaz. O da Furkan’ýn mezarýný ziyaret etmek için Kayseri’ye yol arkadaþýna son görevini yapmak için zahmet etmiþ. Mezarýnýn baþýnda; þu ayet meali dökülüyor aðzýndan “Allah yolunda ölenlere ölüler demeyin” Furkan; sadece sizin þehidiniz deðil ayný zamanda bizimde þehidimizdir.” Hocanýn papaz hakkýndaki duaya amin dememek elde deðil. Allah(c.c) genç , cesur, yürekli kýzýmýza hidayeti nasip ettiði gibi bu papaza da hidayeti nasip etsin. (Amin)

Taziye günlerinin birinde her zaman o mahalleye uðrayan sütçü amca o gün yine süt daðýtmak için uðradýðý mahalleye bir de ne görsün her taraf Filistin/Türkiye bayraklarýyla süslenmiþ bir de aralarýna Furkan’ýn fotoðraflarý da bir ayrý duruyor. Þaþkýn þaþkýn etrafýndakilere ne oluyor burada sormadan kendini alamýyor. Haberin yok mu amca, bu apartmanda oturan þu fotoðrafý asýlý olan çocuk Þehid oldu. Þu an taziyesini yapmaktayýz. Gözleri fotoðrafa Ey Allahým! Sana sonsuz hamd olsun kilitlenen ihtiyar adamýn dudaklarýndan; bu o ki,her zamana bir Yusuf veriyorsun ya ,sana secde çocuk evet bu o çocuk tanýdým. Ve anlatmaya etmekten baþka yapacak bir þeyi olmayan bizleri devam eder: Ben her zaman bu apartmanýn merhametinle kuþat. Kabul buyur secdelerimizi. önüne geldiðim zaman bu çocuk beni karþýlar elimdeki sütleri alýr benim istirahat etmem Bir baba olarak þehidim olsa tavrým ne gerektiðini söyleyip beni oturtur, sütlerimi o olur düþünmeye baþladým bile...her baba da düþünmeli. Bizler de Furkanlar yetiþtirmeli ve bu daðýtýrdý. Gözyaþlarý yanaklarýný ýslatmaya baþlar konuda bizlerin üzerine ne düþüyorsa yapmalýyýz. yaþlý adamýn… Benim de Allah’ým! Bu nasýl bilinç? Bu nasýl bir Yusuf ’um/Ahmed’im/Furkan!larým/Enes’lerim var. terbiye? Bu nasýl Ahlak? Onlarda gömlekleri yýrtýlmasýn diye baþka okula Kendileri oturur ama yaþlýlarýn ayakta bir nakillerini isteyebilecekler mi Furkan aðabeyleri vaziyette beraber yolculuk yapan gençler! gibi? Buna bir açýklama yapacak var mý? Ya da Furkan’la son buluþmasýndan sonra babalarý otururken bacak, bacak üstüne atýp, bir babasýnýn söylediði sözler hakikaten altý çizilecek de sigarasýný tüttürenler? Ya da yemek beðenmez kalitede ve bir o kadar anlamlý. Þehadet üstüne annesine, ablasýna, eþine kýzanlar? tebessümüyle karþýlamýþtý babasýný Furkan. Bir Furkan bunlarý yapmazken nelere dikkat giriþi vardý morga birde çýkýþý vardý furkanýn edip kimleri örnek aldýðýný bir düþünsek… Çok babasýnýn; girerken bitkin yorgun ama çýkarken müteessir olduðumu itiraf temek zorundayým. içindeki hüzün yerini mutluluða dönüþüvermiþ. Sabah namazlarýný bile cemaatle kýlmaya özen Niye dönüþmesin ki, bizler de Allah’a(c.c) þahit gösteren bu kardeþimi kýskanmayýp da ne olacak evlat veya evlatlar yetiþtirirsek Allah(c.c) yapayým? da hüznümüzü sevince döndürecektir. Furkan’ýn babasýnýn sözleri þunlardan ibaret: “bundan sonra Furkan kardeþ seni ve senin gibileri ve ki hayatýmý oðluma layýk bir baba olarak sizin gibi olacaklarý en güzel ancak sizi yaradan yaþamaya gayret edeceðim” tarif edebilir. Benimkisi acizane seni baþkalarý da Þimdiye kadar hep babama layýk bir evlat olmaya çalýþacaðým diye duyduk. Ama bu gerçekten garip bir durum. Acaba bizlerde çocuklarýmýza layýk, çocuklarýmýzý bize layýk top yekün Allah’ýn istediði kular arasýna katýlmaya ne kadar layýk hareket etmekteyiz? Yol çetin, zahmetli, meþakkatli, sorumluluk ister, aþký yaratana aþýk olmak için yola koyulmak cesaret ister. Ama bir o kadar da anlamlý…start alýrken

tanýsýn diye bir þeyler yazmaktan öte deðil. Allah þehadetini kabul, bizleri de bu kutlu yolun yolcusu kýlmayý ve bu yolda þehid olmayý nasip etsin.(amin) Ve ehiru davene enilhamdulillehi rabbilalemin. “Allah yolunda ölenlere/öldürülenlere, ölüler demeyiniz; tam tersine onlar diridirler, fakat siz anlayamazsýnýz. ” (Al-i Ýmran, 3/154)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

8 Nisan 2013 Pazartesi

3

'Zafer üzerine kurulmuþ 'Çözüm Süreci' kaybedilmiþ demektir' stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Anabilimdalý Baþkaný Doç. Dr Mehmet Ö. Alkan, çözüm sürecinin 'zafer' üzerine kurulmamasý gerektiði uyarýsýnda bulundu. Türkiye'deki asýl sorunun farklýlýklarýn bir arada yaþamasý olduðunu belirten Alkan, "Sorun farklýlýklarla bir arada yaþam derdi. Bu çok basit bir dert. Bunu birlikte kurabileceðimize inanýyorum. Bu çözüm süreci ya da barýþ sürecinin zafer üzerine kurulmamasý gerekiyor. Zafer üzerine kurulmuþ müzakere süreci kaybedilmiþtir." dedi. Genç Siviller barýþ sürecinin parametrelerini, Kürtlerin beklentilerini, Türklerin hassasiyetlerini, Türk sorununu konuþmak üzere Diyarbakýr Forumu'nu topladý. Diyarbakýr Forumu Programý'na Genç Siviller Koordinatörü Fatih Demirci, Zaman Gazetesi yazarý Mümtazer Türköne, Araþtýrmacý Yazar Sevan Niþanyan, Taraf Gazetesi yazarý Yýldýray Oður, Yeniþehir Eski Belediye Baþkaný Fýrat Anlý gibi birçok ünlü isim katýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Ýstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Anabilimdalý Baþkaný Doç. Dr. Mehmet Ö. Alkan, 1963 yýlýnda kurulan Anayasa Mahkemesi'nin teknik nedenler dýþýnda iki nedenle parti kapattýðýný söyledi. Bunlardan birinin dinin siyasete alet edilmesi, ikincisinin ise 1971’de kapatýlan Türkiye Ýþçi Partisi'nin programýnda Türkler dýþýnda Kürtlerin millet olarak tanýnmasý olduðunu dile getiren Alkan, “1971’de kapatýlan Türkiye Ýþçi Partisi programýnda Türklerden baþka bir milletin olduðunu ifade etti. O etnik grup Kürtlerdi. 1925’ten itibaren resmi ideolojinin iki kýrmýzý çizgisi de kendini Kürt meselesiyle ifade etmiþ oldu.”dedi. Kürtlerin ve Türklerin birbirine yabancý kaldýðýný belirten Alkan, Ýngilizce'yi öðrenmeye harcadýðý emeðin onda birinin Kürtleri tanýmak için sarf etmediðini

Ý

söyledi. ‘Ýngilizce için harcadýðým emeðin onda birini keþke Kürtçe bir þeyler öðrenmeye harcasaydým’ diyen Alkan, “Çok Kürt dostum oldu. Onlar Türkçe'yi öðrendiler ama bana Kürtçe'yi öðrenmek hiç doðal gelmedi. Keþke öðrenseydim. En azýndan bundan sonra bunlarý yapabiliriz, diye düþünüyorum. Onlarý normalleþtirebiliriz. Doðallaþtýrabiliriz. Hayatýn bir parçasý olabilir.”þeklinde konuþtu. Türkiye’de kendini Türk olarak tanýmlayan bir kesimin olduðunu dile getiren Alkan, onlarýn hassasiyetlerini anlayabilecek en iyi grubun Kürtler olduðunu kaydetti. Bundan dolayý çözüm sürecinde geleceðin düþünülerek hareket edilmesi gerektiðinin altýný çizen Alkan, þöyle konuþtu: “Dolayýsýyla bu süreçte biraz daha hakikaten barýþ dilini geleceði düþünerek kullanmak gerekiyor. Daha önemli bir görevleri de var: etnik kimlik milliyetçiliði faþizme meyilli bir ideoloji. Kürt aydýnlarýnýn burada çok önemli bir rolü var. O milliyetçiliði; ýrkçýlýða, faþizme meyil halinin önünde demokrat bir kültür oluþturabilmek gerekiyor. Bunun üzerinde durmak lazým.” Sorunun farklýlýklarla bir arada yaþam derdi olduðunu vurgulayan Alkan, “Çok basit bir dert. Bunu birlikte kurabileceðimize inanýyorum. Bu çözüm süreci barýþ sürecinin zafer üzerine kurulmamasý gerekiyor. Zafer üzerine kurulmuþ müzakere süreci kaybedilmiþtir. Herkesin en az rahatsýz olacaðý bir alt sýnýr inþa etmek gerekiyor. O yüzden de iyi kötü herkesin az çok tatmin edilmesi gerekiyor. Tam tatmin edilmesini beklememiz ve zafer üzerine dilimizi, jargonumuzu kurmamamýz gerekiyor.”ifadelerini kullandý. Türkiye’de milliyetçilik, din ve ahlak konularýnýn çok hassa olduðunu ifade eden Alkan, “Bu üç hassas konunun içinden geçiyoruz þu anda.” dedi. Araþtýrmacý Yazar Sevan

Bakan Kýlýç: Terör prangasýndan kurtulursak yatýrýmlar yaðmur gibi yaðacak

G

ençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, Türkiye'nin ayaðýndaki terör prangasýndan kurtulmasý halinde yatýrýmlarýn adeta yaðmur gibi yaðacaðýný söyledi. Diyarbakýr’a geliþinde havaalanýnda Vali Mustafa Toprak, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir ve AK Parti milletvekilleri tarafýndan karþýlanan Bakan Kýlýç, daha sonra valiliðe geçti. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker tarafýndan karþýlanan Kýlýç, Valilik makamýnda gazetecilerin sorularýný cevapladý. Terör sorununu kalýcý olarak çözeceklerini anlatan Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, ne kadar doðru bir iþ yapýldýðýný anlamak için muhalefetin tavrýna bakmanýn yeterli olduðunu vurguladý. Kýlýç, sözlerini þöyle sürdürdü: “Türkiye bugüne kadar kalkýnmayý ayaðýndaki terör prangasýna raðmen sürdürdü. Bu sorundan kurtulursak Türkiye bambaþka bir ivme kazanacak, yatýrýmlar yaðmur gibi tüm bölgelere

yaðacak. Ýnsanlarýn yaþam kalitesi artacak. Bu süreci proveke etmek, sabote etmek isteyenlere karþý dikkatli ve duyarlý olmak gerekir. " Diyarbakýr’a 33 bin kapasiteli yeni bir stadyum yapacaklarýný belirten Kýlýç, ilçe ve beldelere de çok sayýda spor tesisi kazandýracaklarýný kaydetti. Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, valilik ziyaretinin ardýndan Mehmet Akif Ersoy, Ziya Gökalp ve Selahattin Eyyubi Kýz Yurdu'nu gezdi. Bahçe de öðrencilerin sorunlarýný dinleyen Kýlýç, bu coðrafyanýn bütün çocuklarýna kardeþ olduklarýný hissettirmek istediklerini vurguladý. Bakan Kýlýç, “Türküyle Kürtüyle Arabýyla ve Arnavutuyla bu medeniyeti hep birlikte inþa ettik. Bu yurda ismini veren Selahattin Eyyubi’nin farklýlýklarý bir arada yaþatma ve farklý kültürlere kucak açma becerisinden istifade edebilsek yeter." diye konuþtu. Yurt bahçesine öðrencilerle fidan diken Gençlik ve Spor Bakaný, daha sonra öðrencilerle birlikte davul zurna eþliðinde halay çekti. (CÝHAN)

Niþanyan, Türkiye’nin son yýllarda müthiþ bir deðiþim geçirdiðini söyledi. Niþanyan, Türkiye’nin geçirdiði deðiþimi þu sözlerle anlattý: “Bundan deðil 10 sene, 5 sene, 2 sene önce ‘Diyarbakýr’da Türk sorunu, Türklerin hassasiyetleri ve Türklerin ulusal kimliðine iliþkin bir toplantý yapýlacak ve burada Türklerin hassasiyetlerini anlatma görevi Sevan Niþanyan’a verilecek’ denilseydi herhalde bu kiþinin aklýndan zoru olduðu kanaatine varýrdýk. Çok acayip bir durumdayýz. Sevan Niþanyan geliyor burada Kürtlere Türkleri anlatmak için. Yanýnda Türk milletçi hareketinin içinden gelmiþ, bir bakýma hala kendini Türk milliyetçisi olarak tanýmlayan Mümtazer Türköne bulunuyor. Ýkisi yan yana bulunuyor. Akþam beraber çay içiyorlar, makara yapýyorlar. Türklerin hassasiyetlerini anlatýyorlar

Diyarbakýr’daki bir toplantýda. Bunun tarihi bir olay olduðunu düþünüyorum. Böyle bir þeyin kabul edilebilir hale gelmesi, bu derece hassas, duygusal bir konuda Sevan Niþanyan’a söz verilmesi bana çok çarpýcý bir geliþme gibi geliyor.” Yaþanan geliþmelerin Türkiye’nin son 10 yýl da bir yere geldiðinin göstergesi olduðunu kaydeden Niþanyan, “Bir þeylerin çok radikal bir þekilde deðiþtiðini bir takým kutsallarýn ciddi bir þekilde sorgulandýðýný ve bir takým yeni bir düþünce platformunun oluþma halinde olduðunu çok kuvvetli bir

belirtisidir.” þeklinde konuþtu. Ulusal kimliðin son derece muðlak ve esnek bir kavram olduðunu dile getiren Niþanyan, ulusal kimliðin belirsizliklerle dolu bir kavram olduðunu belirterek, “Hiçbir ulus homojen deðildir. Hiçbir ulus temiz bir þekilde tanýmlanamaz. Her zaman bir ulusu tanýmladýðýnýz zaman bunun içine amalar, fakatlar, bir bakýma öyleler, bir bakýma böyleler girer. Her ulus bir takým þubelere ayrýlýr. Oðuzlar vardýr Kýpçaklar vardý. Birbirlerini bazen severler bazen sevmezler.”þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

'Ýklim Yumuþadý Bu Bahar Türkiye'de Baþka Yaþanacak’ Ç

özüm sürecine destek aramak ve halkýn nabzýný tutmak için bölgeye çýkarma yapan AK Parti milletvekilleri Batman'da davul zurna ile karþýlandý. AK Parti Grup Baþkanvekili Ahmet Aydýn, "Bu bahar Türkiye'de baþka yaþanacak." dedi. Aralarýnda AK Parti Grup Baþkanvekili Ahmet Aydýn'ýn da bulunduðu 50 milletvekili Batman giriþinde zýlgýt ve halaylarla karþýlandý. Bardakçýlar Tesisi'nde davul zurna ile karþýlanan vekiller bir süre halk oyunlarý ekibine dahil olarak 'barýþ halayý' çektikten sonra gruplar halinde Batman'ýn 5 ilçesine daðýldý. AK Parti Ýl Baþkanlýðý'na geçen AK Parti Grup Baþkanvekili Ahmet Aydýn burada yaptýðý açýklamada, "Bugün buraya mutlu bir þekilde geldik. Çünkü dün bu mutluluðu Diyarbakýr'da da arkadaþlarýmýzla birlikte yaþadýk. Bugün Batman'a da giriþte o heyecan ilk giriþte verildi. Bugünün anlam ve önemine uygun bir þekilde hepimiz omuz omuza kol kola tutuþup o barýþ halayýný hep beraber çektik. Ben bütün Batmanlýlara bu nazik karþýlamalarýndan dolayý, bu ince jestlerinden dolayý çok teþekkür ediyorum. Aslýnda bu günün her daim böyle olmasý gerektiðini düþünüyorum. Bunun hep birlikte yaþanmasý gerektiðini düþünüyorum." dedi. Bu geziyi daha önce düþündüklerini anlatan Grup Baþkanvekili Aydýn, "Hem bu güne denk gelmesi hem de sayýnýn birde kalabalýk olmasý tabi birde dönemsel olarak anlamlandýrýldýðý için aslýnda çözüm sürecine iliþkin bir þey anlatmamýza gerek yok zaten. Çünkü bunu en iyi yaþayan acýlarý sýkýntýlarý yaþayan bölgenin insanlarý sizlersiniz biz ne kadar anlatsak anlatalým sizin o dertlerinize deva olamayýz. Ancak bunu çözersek deva olabiliriz. Dolayýsýyla siz bunu bizden çok daha iyi biliyorsunuz. ve sizden aldýðýmýz mesaj sizden aldýðýmýz ýþýk yüzlerinizdeki o tebessüm o umut belirtisi emin olun çözümün bize yakýn olduðunu gösteriyor. Barýþýn huzurun bize yakýn olduðunu gösteriyor." diye konuþtu. BU BAHAR TÜRKÝYE'DE BÝR BAÞKA YAÞANACAK Bu baharýn Türkiye'de bir baþka þekilde kutlanacaðýný vurgulayan Aydýn konuþmasýna

þöyle devam etti. " Ýklim son derece yumuþadý. Ýnþallah her daim bu baharý bu ülkede kardeþçe ve hep birlikte yaþayacaðýz. Biz AK Parti olarak ta baþtan beri siyasetin merkezine insaný oturtacaðýz dedik. Dini dili etnik kökeni, ne olursa olsun insan olduðu için bizim için deðerlidir. ve o insaný yaþatarak devleti yaþatmaya çalýþacaðýz. Kim olursa olsun vazifesi görevi, makamý mevkisi, mezhebi ne olursa olsun fark etmez yeter ki insan olsun. Bu insan bizim için nerede yaþýyorsa yaþasýn kim olursa olsun birinci sýnýf vatandaþtýr dedik. ve o insanýn bütün sorunlarý bizimde sorunlarýmýzdýr. Birliðimiz zedelenmiþ, bin yýllýk kardeþlik ne oldu. Geçmiþte hatalar yapýldý arkadaþlar özellikle tek parti zihniyetinin CHP'nin geçmiþteki tek tip insan yetiþtirme politikalarý farklýlýklarý yok sayan politikalarý ret inkar asimilasyon politikalarý aslýnda bu günü doðurdu." Aydýn konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Biz zannettik ki CHP yenilendi ama bakýyoruz ki CHP'nin geçmiþten farký yok. Hala iþte þunla þu eþit olamaz diyor. Hala farklý farklý ideolojik siyaset yapýyorlar. Ýþte birisi terörün müsebbibi… Bir diðeri Milliyetçi Hareket Partisi sermayesi tükenircesine elindeki malzemeyi kaybetmiþcesine elindeki oyuncaðý kaybetmiþ çocuðun feryadýyla saldýrganlaþýyor hýrçýnlaþýyor. Türkiye'nin bunu bilmesi lazým. Milletimiz Allah'a þükür aydýnlanmýþ durumda. Herkes her þeyi görüyor. ve tarih bunu yazacak. Sadece tarih yazmayacak tarih yargýlayacak. Sadece tarih yargýlamayacak insanýmýz da milletimizde sorgulayacak. ve günü geldiðinde sandýða gittiðinde herkesin hak etiði þekilde davranacak. Bu nedenle arkadaþlar çok önemli bir fýrsatýn eþiðindeyiz. Tarihi bir fýrsat yakaladýk." Bu sorunu Türkiye'nin gündemin düþüreceklerini anlatan Grup Baþkanvekili Aydýn, "Böylesine güçlü bir irade biz buna tamam demiþsek milletimizde bu sorunu gündeminden düþürmek istiyorsa ki öyledir. Artýk bu sorunu kim ne yapýyorsa yapsýn gündemden düþüreceðiz. Muhalefet Sayýn Baþbakandan randevu istedi sözünde durmadý çark etti. Bu sefer araþtýrma komisyonu

kurulsun dedi onu da verdik grup olarak bu seferde çark eti. Yok anayasaya aykýrýymýþ iç tüzüðe aykýrýymýþ. Hiç alakasý yok tamamen hukukidir tamamen anayasaya uygun iç tüzük çerçevesinde verilmiþ bir araþtýrma komisyonu… Yani þunu diyoruz sorunun çözümüne katký sunmuyorsan bari gölge etme." diye konuþtu. Muhalefete seslenen Aydýn, "Bu millet seni yargýlayacak. Hesabýný soracak senden Bu tarihi fýrsata ne olur sende katký sun. ve gene önemsiyoruz gene katkýsýný bekliyoruz. CHP'nin de MHP ve diðer siyasi partilerinde STK'larýn da katkýsýný önemsiyoruz. Belki saðduyu hakim olur onlar da katký sunmaya baþlarlar diye ümit ediyorum. Çünkü bizleri dinlemiyorsanýz bile tabana gidin tabanýn sesine kulak verin diyoruz. Kendi seçmeniniz bile sorun çözülsün diyor. ve bunun için fikir sunuyorlarsa sizde ne olur gelin bu sorunun çözümüne katký sunun. MHP lideri þunu diyor eðer sorun çözülürse AK Parti'nin oy oraný yüzde 70'e çýkacak ne güzel iþte keþke siz çözseydiniz siz yüzde 90 oy alsaydýnýz. Ne yaptýnýz 3.5 yýl ülkeyi idare ettiniz ülke periþan durumdaydý. Keþke siz çözseydiniz ya da gelin katký sunun yani varsa siyaseten bundan bir rant elde etme sizde istifade edin. Onlarýn asýl istifadesi bu sorun olduðu müddetçe devam edecektir bunu milletimiz biliyor. Onun için arkadaþlar uyanýk olacaðýz temkinli olacaðýz, provokasyonlara asla gelmeyeceðiz. Gelmedik, gelmeyeceðiz. Hassas bir süreç çözüme yakýn olduðumuz bir süreç. Bahar Batman'da çok güzel burada gördük. Baharý þimdiden yaþýyor ve bu bahar inþallah bundan sonra daim olacaktýr. Kardeþlik hakim olacaktýr diyorum." Þeklinde konuþtu. (CÝHAN)


8 Nisan 2013 Pazartesi

4

Atalay: Bu süreçte halk ne isterse o olacak

A

K Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Kürtlerin ve Türklerin Çanakkale cephesinde omuz omuza savaþtýðýný söyledi. Son 30 yýllýk dönem paranteze alýnarak yola devam edilmesi gerektiðini dile getiren Atalay, “Bu konuda en büyük desteði sizden bekliyoruz. Halk isterse hiç kimse halkýn gücüne karþý kimse duramaz. Millet neyi istiyorsa er geç o olur. Söz de karar da milletin olur. Biz bütün yüreðimizle inanýyoruz, bütün millet barýþý istiyoruz. Bu millet kardeþliði, dostluðu istiyor.” dedi. AK Partili 45 milletvekili Diyarbakýr, Batman ve Siirt’te vatandaþlarla bir araya gelmek için

Diyarbakýr’a geldi. Diyarbakýr Havaalaný’nda partililer tarafýndan karþýlanan milletvekilleri programýnýn birinci gününü Diyarbakýr’da geçirmek için gruplar halinde ilçelere daðýldý. AK Parti Grup Baþkan Vekili Ahmet Aydýn, Silvan ilçesinin Çatakköprü köyünde köy sakinleriyle kahvede bir araya geldi. Selamlaþmanýn ardýndan AK Partili milletvekilleri ve köylüler çözüm sürecine yönelik sohbet etti. AK Parti Ardahan Milletvekili Atalay, geçmiþteki olaylarýn geride kaldýðýný söyledi. CHP ve MHP’nin problemin yegane müsebbibi olmalarýna raðmen kendi hatalarýyla yüzleþip bu sürece katký vermesini istediklerini ifade eden Atalay, CHP ve

MHP’nin “Kendimizi tarihe millet affettirmek istiyoruz. Yanlýþ yaptýk. Milletten özür diliyorum” demelerini beklediklerini dile getirdi. CHP döneminde Derrsim’de 30-40 bin insanýn katledildiðini herkesin bildiðini ifade eden Atalay, yýllar sonra anamuhalefet partisi yerine Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn milletten özür dilediðini kaydetti. CHP lideri Kemel Kýlýçdaroðlu’nun Dersimli olduðunu hatýrlatan Atalay, “CHP lideri Dersimli olmasýna raðmen o olayý bile sahiplenmedi. MHP ve CHP kendi geçmiþlerine bir ayna tutsunlar; 'Biz geçmiþte ne cürümler iþlemiþiz ne hatalar iþlemiþiz, ne aptalca yasaklardan dolayý nice canlar yakmýþýz, ülkeye kan kaybettirmiþiz.' Bütün dünyada herkes kendi insanýn refah payýný artýrmak, kendi insanýný daha mutlu kýlmak, kendi insanlarýnýn yarýnlarýný daha güzel inþa etmek, kendi birlik ve beraberliðinin bütün imkanlarýný oluþturmak için yarýþýrken ne yazýk ki biz bütün bunlarý bir kenara itmiþiz, yýllarca anlamsýz sebeplerden dolayý kavgalar oluþturmuþuz. Sen ben davasýna ayrýlýk gayrýlýk sevdasýna düþürmüþüz insanlarýmýzý.” þeklinde ifadelere yer verdi.

1980 darbesi öncesinde ülkede gençlerin saðcý solcu diye kamplara ayrýldýðýný hatýrlatan Atalay, “Birbirlerinin kanýna girdiler. Kimi katil oldu kimi mahkum oldu. 80’den sonra yine bu memleketin çocuklarýný TürkKürt diye öteki beriki diye Alevi-Sünni diye birbirine vuruþturup, havayý bulandýrýp, suyu bulandýrýp bu memleketi sövüþlemeyi tercih ettiler.” dedi. "AK Parti sizinle, desteðinizle, dualarýnýzla, gayretlerinizle, çabalarýnýzla bu memleketin her ilçesinden, her köyünden bir destek almýþtýk. Bu desteðe AK Parti’den baþka bir partinin de sahip olmadýðýný görüyoruz." diyen Atalay, konuþmasýný þöyle sürdürdü: “Buna raðmen biz istiyoruz ki bu memlekette herkes kendi inancý, siyasi görüþü, ideolojisi, rengi, dini, kültürü, dili, mezhepi ne olursa olsun yaþasýn. Madem ki biz bu topraklarda bu topraklarýn

kazanýlmasýnda, vatan edinilmesinde, vatan olarak korunmasýnda hep bedelleri ortaya koyduk. Ayný cephelerde savaþtýk. Ayný mevzilerde koyun koyuna þehit düþtük. Madem ki biz bu bedelleri beraber ödedik. Dostluk duygularýný yeniden pekiþtirsinler istiyoruz. Bu amacýmýz inþallah gerçekleþecek.” Türklerin Anadolu’ya geliþinde Malazgirt’te en büyük desteði Kürtlerin verdiðini söyleyen Atalay, “Çanakkale’de beraberdik. Ýnþallah yarýn da beraber olacaðýz. Bu 30 yýllýk dönemi paranteze alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu konuda en büyük desteði sizden bekliyoruz. Halk isterse hiç kimse halkýn gücüne karþý kimse duramaz. Millet neyi istiyorsa er geç o olur. Söz de karar da milletin olur. Biz bütün yüreðimizle inanýyoruz bütün millet barýþý istiyoruz. Bu millet kardeþliði, dostluðu istiyor.” þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

Doktor darbýna Cizre'de toplu tepki Þ Bakan Eker: Bölge halký çözüm sürecinin arkasýnda

G

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, çözüm sürecinde herkese büyük sorumluluklar düþtüðünü söyledi. Diyarbakýr'ýn ve bölgenin barýþa ve kardeþliðe hasret kaldýðýný belirten Eker, bölge halkýnýn sürecin arkasýnda olduðunu dile getirdi. Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasýnca (TSO) Green Park Otel'de verildiði yemeðe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, AK Parti Grup Baþkanvekili Ahmet Aydýn, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Remzi Can, Diyarbakýr Giriþimci Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Alaaddin Korkutata, milletvekilleri ve STK temsilcileri katýldý. Yemeðin ardýndan çözüm süreciyle ilgili konuþan Eker, Diyarbakýr'ýn tarihi günlerden birini yaþadýðýný dikkati çekti. Ülkenin 39 ayrý þehrinden 45 milletvekilinin Diyarbakýr'a gelerek 8 ilçeyi ziyaret ettiðini ifade eden Eker, "Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn liderliðinde, onun baþlattýðý süreçle bu topraklarda birlik ve beraberliði, huzur ve güveni, kardeþlik ve aidiyet duygusunu tekrar geliþtirme kararlýðýndayýz. Bu süreçte herkese büyük sorumluluk düþüyor."

dedi. Diyarbakýr'ýn uzun süreden bu yana barýþa ve kardeþliðe hasret kaldýðýný vurgulayan Eker, bundan dolayý halkýn büyük bir istekle çözüm sürecinin arkasýnda durduðunu belirterek, "Bunu görmenin memnuniyetini yaþýyoruz. Millet, çözüm sürecini destekliyor." dedi. Birçok teþvik kanununun çýkarýlmasýna raðmen Diyarbakýr ve bölgeye yatýrýmcý getiremediklerini kaydeden Eker, çözüm süreciyle yaþanan olumlu havanýn iþ dünyasýna da yansýdýðýný ifade etti. Eker, "Umut havasý Diyarbakýr'a ve bölgeye yatýrýmcý çekmeye yetti. El ele, gönül gönüle binlerce yýl nasýl türküler söylediysek, þimdi de geleceðe doðru birlikte barýþ, kardeþlik ve özgürlük türkülerini söyleyeceðiz." þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

ýrnak’ýn Cizre Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmaný Doktor Þafak Þahin, bir vatandaþ tarafýndan darp edildi. Bu duruma tepki gösteren Cizre Devlet Hastanesi çalýþanlarý ve sivil toplum örgütleri saldýrýyý, hastane önünde toplu basýn açýklamasý yaparak kýnadý. Basýn açýklamasýna Þýrnak Ýl Saðlýk Genel Sekreteri Hakan Tokur, Cizre Belediye Baþkan Vekili Yusuf Dadak, Cizre Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý Genel Sekreteri Casým Boyacý, Cizre Devlet Hastanesi Baþhekimi Orhan Tezcan, Cizre Devlet Hastanesi Müdürü Ramazan Sabuncu, hastane idaresi, doktorlar ve hastane çalýþanlarý katýldý. Basýn açýklamasýný yapan Þýrnak Ýl Saðlýk Genel Sekreteri Hakan Tokur, genel cerrahi uzmaný doktorumuz Þafak Þahin’e karþý yapýlan saldýrý için toplandýklarýný belirterek, "Doktor arkadaþlar ve bizler içimizdeki duygularý sizlere aktarabilmek, bu kötü olaylarý engellemek amacýyla toplanma gereði duyduk. Bizi burada yalnýz býrakmayan baþta basýn mensuplarýna, belediye baþkan vekilimize ve ticaret odasý temsilcilerine teþekkür ediyorum. Ayný zamanda Cizre’nin deðerli halký da çok büyük bir destek verdi onlara da çok teþekkür ediyorum. Ben kendi adýma Ýl Genel Sekreter olarak þunu söylemek istiyorum. Ben burada bir idareci doktor olarak bulunmuyorum. Ayný zamanda halktan yana olarak da bulunuyorum. Çünkü þiddete uðrayan doktor ayný zaman da benim de doktorum. Benim de hekimim, bir

sýkýntý olduðumda ona baþvuruyorum. Burada birlikte çalýþtýðýmýz bütün arkadaþlar meslektaþýmýz, halkýmýz herkes ayný bilinçte olursak, hizmetler katlanarak büyür. Çünkü bir gün sonra baþýmýza ne geleceði, ne olacaðý belli deðil. Biz hastaneye geldiðimizde bize bakacak hekimimiz, saðlýk personellerimiz bizler için çok deðerliler." dedi. Þimdiye kadar Þýrnak halkýnýn, Cizre halkýnýn çok büyük desteðini gördüklerini anlatan Genel Sekreter Hakan Tokur, " Bütün sivil toplum kuruluþlarý bize destek oluyor. Burada vermek istediðim mesaj þu; Bize saðlýk veren, bu konuda gece gündüz çalýþan arkadaþlara iyi bakmalýyýz ki onlarda bize iyi baksýnlar. Onlarýnda bize bakacak gücü olsun. Gece gündüz bu hizmeti

Birecik’te baþarýlý sporcu öðrenciler ödüllerini aldý

Þ

anlýurfa’nýn Birecik ilçesinde Sosyal Destek Programý (SODES) kapsamýnda hayata geçirilen 'Eðitim Sporsuz Spor Eðitimsiz Olmaz' projesi kapsamýnda baþarýlý öðrenciler ödüllendirildi. Birecik Spor Salonu'nda düzenlenen programa AK Parti Þanlýurfa Milletvekili Yahya Akman, Birecik Kaymakamý Fehmi Sinan Niyazi, Birecik Belediye Baþkaný Faruk Pýnarbaþý, Ýlçe Jandarma Komutaný Dursun Çiftçi, Ýlçe Emniyet Müdürü Barýþ Ertuðrul, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ali Özçelik, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Sadýk Þahin, BÝRGÝAD Baþkaný Ahmet Yavuz, Royal Halý

Basketbol Takýmý, okul müdürleri, öðretmenler ve yüzlerce öðrenci katýldý. Programda basketbol, voleybol, atletizm, tekvando, güreþ, masa tenisi, badminton ve satranç alanlarýnda olmak üzere 9 branþta ve 13 ayrý merkezde olmak üzere toplam 1972 öðrenciye spor kursu verildiði öðrenildi. Bu öðrencilerin ulaþýmý dahil eþofman, spor ayakkabý, forma-þort ve spor malzemeleri gibi bütün ihtiyaçlarý proje kapsamýnda Birecik Kaymakamlýðý tarafýndan ücretsiz karþýlandýðý öðrenildi. Açýlýþ konuþmasýnda Birecik Kaymakamý Fehmi Sinan

Niyazi, "Sizler bizim hayatýmýzýn yegane enerji kaynaðý ve geleceðimizin yegane teminatlarýsýnýz. Bu faaliyetlerin önümüzdeki yýllar içinde artarak

devamý için kaymakamlýðýmýzca ve proje ofisindeki arkadaþlarýmýzca çalýþmalarýmýz durmaksýzýn devam edecektir." þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

veren gerçekten büyük özveri ile gayret gösteren arkadaþlara deðer vermemiz lazým, deðer vermeyenlere zaten halkýmýz gereken cevabý verecektir.” diye konuþtu. Darp edilen Doktor Þafak Þahin ise þunlarý ifade etti: “Olayýn nasýl olduðu aslýnda pek bir öneminin olmadýðýný düþünüyorum. Genel anlamda bu þekilde saðlýk çalýþanlarýna karþý olan þiddet için biz buradayýz. Tabi bu çok küçük bir kesimi ilgilendiren bir konu aslýnda halkýn hepsi için söyleyemeyiz bunu. Ufak bir kýsým. Onlarýn da yakýnda bizi anlayacaklarýný umut ediyoruz. Bu tür olaylarýn yaþanmamasýný istiyoruz. Ýnþallah bu bir daha kimsenin baþýna gelmez. Halkýn da üzerinde duracaðýna inanýyoruz.” Belediye Baþkan Vekili Yusuf Dadak ise Kürtçe olarak, “Burada yapýlacak her þiddete biz karþýyýz. Bu doktor arkadaþýmýza yapýlan hakaret sadece onlara deðil hepimize yapýlmýþ bir hakarettir. Burada olan her türlü kötü ve þiddete karþýyýz. Kötü ve þiddet olan her þeyi protesto ediyoruz.” dedi. Cizre Ticaret Odasý Baþkanlýðý Genel Sekreteri Casým Boyacý da þunlarý söyledi: “Öncelikle doktorumuza yapýlan bu saldýrýyý nefretle kýnýyoruz. Bu þiddetin son olmasýný diliyoruz. Tekrar doktorlarýmýz ve baþhekimimiz nezdinde doktorumuza geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyoruz.” Vatandaþ Zeki Macartay da, “Doktorumuz bugün darp edilmiþ. Doktor hem anne hem de baba þefkatidir. Ama bugün doktorlarýmýz bugünlerde böyle sorunlarla karþýlaþýyoruz. Biz böyle olmasýný istemiyoruz. Doktorlarýmýza yapýlan bir haksýzlýk var. Biz de bu haksýzlýðýn karþýsýndayýz. Biz doktorlarýmýza duyarlý olarak davranmalarýný istiyoruz.” diye konuþtu. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

8 Nisan 2013 Pazartesi

Ani ýsý deðiþimleri ve Ý bahar alerjilerine dikkat M

5

BASINDAN Neyin özgürlüðü?

çeriði yeterince bilinmeden zihin piyasasýna sürülen kavramlar çoðu zaman yanýltýcý sonuçlara yol açarlar. Modern dünyanýn öne çýkarýp neredeyse fetiþleþtirdiði “özgürlük” de bunlardan biri. Siyasetin ve reklam sektörünün anahtar terimi özgürlüktür.

evsim geçiþlerinde görülen ani ýsý deðiþimleri ve insanlarýn buna hazýrlýksýz yakalanmalarý hastalýklara davetiye çýkartýyor. Isý deðiþimlerine bir de polenler eklenince özellikle bahar alerjisi olarak adlandýrýlan þikayetlerde artma yaþanýyor. Baharla birlikte ortaya çýkan aðaç, çim ve saman polenleri, alerjiye neden olarak birçok kiþinin hayatýna kabusa çevirebiliyor. Ani ýsý deðiþikliklerine karþý giyim ve kuþama dikkat etmek gerektiðini belirten uzmanlar, bahar alerjilerine karþý da özellikle bu duruma yatkýn olanlarý daha dikkatli olmalarý konusunda uyarýyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Týp Fakültesi Farabi Hastanesi Baþhekimi Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Tevfik Özlü, bahar mevsiminin saðlýklý ilgili bazý riskleri de beraberinde getirdiðine vurgu yaptý. Bunlardan bir tanesinin iklim deðiþikliklerine baðlý olabildiðine iþaret eden Prof. Dr. Özlü, ani ýsý deðiþikliklerinin insanlarý etkileyebildiðini belirtti. Bu mevsimle birlikte bahar alerjilerinin de artýþ gösterdiðini ifade eden Prof. Dr. Özlü, "Astým, alerjik nezle, alerjik göz nezlesi gibi bazý hastalýklar var ki bunlar özellikle bahar mevsimlerinde polenlerle kendini daha çok gösteriyor. Onun için bu dönemde

alerjiyle ilgili þikâyetlerde bir artma olursa bunlarý gözardý etmemek ve nezle, grip gibi deðerlendirmemek lazým. Çünkü bazen alerjik nezle ve astým, soðuk algýnlýðý veya nezle sanýlýyor. Alerjik yapýsý olan hastalarýn bu dönemde þikâyetleri ortaya çýktýðýnda mutlaka bu açýdan da deðerlendirilmeli ve bir göðüs hastalýklarý uzmaný tarafýndan görülmeli.” uyarýsýnda bulundu. Ýlkbahardaki alerjik sorunlarýn daha çok polenle ilgili

olduðunu kaydeden Özlü, aðaç ve bitkilerin çiçek açmasýna baðlý olarak özellikle rüzgârlý günlerde havadaki polen oranýn artabildiðine dikkat çekti. Polenlerden korunmanýn çok kolay olmadýðýný söyleyen Özlü, þu önerilerde bulundu: “Öncelikle polen yükünün yoðun olduðu saatlerde çok dýþarý çýkmamakta fayda var. Eðer alerjik bir þikâyetiniz varsa özellikle rüzgârlý günlerde çimenlik, yeþillik ve aðaçlýk

alanlarda çok dolaþmamak lazým. Nitekim bazý hastalarýmýz ‘þehirdeyken bir sorun yok ama köye, yaylaya gittiðim zaman sorun yaþýyorum’ diyor. Buna dikkat etmek lazým. Özellikle aðaç polenlerinin, çiçek polenlerinin yoðun olarak bulunduðu alanlarda bulunmamakta fayda var. Kiþinin aðýr polen alerjisi varsa daha sýký tedbirler almak gerekebilir. Onun da tespit edilmesi ve bu kiþilerin polenin yoðun olduðu günlerde daha çok evde vakit geçirmesi lazým.” Bahar alerjilerinin tedavi ile kontrol altýna alýnabildiðine deðinen Özlü, “Eðer kiþinin bahar mevsiminde hapþýrmaya, öksürmeye, takýnmaya veya diðer geniz akýntýsý, kaþýntýsý gibi þikâyetleri varsa bir göðüs hastalýklarý uzmanýna baþvursun. 2–3 aylýk dönemi kapsayan bir tedaviyle bu sorunlar büyük ölçüde çözülebilir.” dedi. Bu mevsimde sýký ve dar giysilerin yerine daha rahat giysiler tercih edilmesi gerektiðini belirten Özlü, “Sentetik giysiler yerine olabildiðince doðal, pamuklu, yünlü, ipekli giysiler kullanmalý. Ýklime, neme ve sýcaklýða göre kýyafetler ayarlanmalý. Kiþinin kendini rahat hissedebileceði, üþümeyeceði, terlemeyeceði kýyafetler giyilmeli.” tavsiyesinde bulundu. (CÝHAN)

Prof. Dr. Bayýndýr: Ýlkbahar alerjik yapýdaki insanlar için sýkýntý mevsimi lkbaharýn alerjik yapýdaki insanlar için sýkýntý mevsimi olduðunu söyleyen Prof. Dr. Ülkü Bayýndýr, her dört kiþiden birinde, yaþamlarýnýn bir döneminde alerjik hastalýklar görüldüðüne dikkat çekti. Prof. Dr. Bayýndýr, “Anne veya babasý alerjik olan kiþide herhangi bir þeye karþý alerji geliþmesi riski yüzde 30'dur. Hem anne hem de babasý alerjik olan kiþilerde ise yüzde 50-60’a çýkýyor. Genetiðin yanýnda hava kirliliði, endüstriyel kimyasal maddeler, sigara dumaný ve enfeksiyon gibi faktörler de alerji geliþmesine katkýda bulunuyor.” dedi. Ýzmir Kent Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Bayýndýr, baharla birlikte pek

Ý

M. Sait Çakar

çok kiþinin gündemine giren alerji konusuna dikkat çekti. Alerjinin, benzer þartlarda baþka insanlara zarar vermeyen maddelere karþý vücudun gösterdiði aþýrý bir duyarlýlýk þeklinde tanýmlandýðýný belirten Bayýndýr, “Güzel bahar günleri baþlýyor; ne yazýk ki bazý alerjik yapýdaki insanlarýmýz, bu günleri biraz sýkýntýlý geçirebilir. Bir taraftan havaya karýþan polenler, diðer taraftan havalarýn ýsýnmasý, atmosfer basýncýndaki deðiþiklikler ve havanýn nem miktarýndaki farklýlýklar, alerjik yapýsý olanlarda hastalýklarýn ortaya çýkmasýna yol açar.” diye konuþtu. Prof. Dr. Bayýndýr, alerjinin büyük ölçüde genetik olarak belirlendiðini, insanlarýn yaklaþýk yüzde 25’inde yaþamýnýn bir döneminde alerjik hastalýklar görüldüðünü kaydetti. Genetiðin yanýnda alerjiye hava kirliliði, endüstriyel kimyasal maddeler, sigara dumaný ve enfeksiyonlarýn da sebep olduðunu ifade eden Bayýndýr, “Genel görüþe göre alerjik hastalýklar, karmaþýk genetik faktörlerle çevresel faktörlerin etkileþimi sonucunda oluþmaktadýr. Ýlkbaharda en sýk görülen alerjik hastalýklar, halk arasýnda bahar nezlesi veya saman nezlesi diye bilinen alerjik rinit ve alerjik astýmdýr. Alerjik rinitte ilk belirtiler, çocuklukta veya gençlikte ortaya çýkar.

Burunda ve genizde akýntý, týkanýklýk, kaþýntý, hapþýrýk, gözlerde sulanma ve kýzarýklýk tarzýndadýr. Yaþam kalitesini oldukça bozan bu rahatsýzlýk, polenlerin solunmasýyla ve gözlerle temas etmesiyle ortaya çýkar. Her polen alerjiye yol açmaz. Ülkemizde özellikle çayýr polenleri, hububat polenleri ve yöreye göre çeþitli aðaç polenleri etkilidir. Her alerjik rinitli mutlaka astýmlý olur diye bir kural yoktur ancak alerjik rinitli kiþilerde astýmýn ortaya çýkma riski, normal popülasyona göre erkeklerde dört, kadýnlarda altý kat daha fazladýr.” dedi. Polen alerjisi olan astýmlý hastalarýn, alerjik olduklarý polenlerle karþýlaþtýklarýnda þikayetleri

artacaðýný da anlatan Bayýndýr, bu dönemlerde hastanýn ilaç tedavisinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiði uyarýsýnda bulundu. Hangi polenlere karþý alerjik olduðunuzu öðrenin ve bilinçli bir þekilde korunmaya çalýþýn. Polenlerin en fazla olduðu saat 05.00-10.00 arasýnda açýkhavada kalmamaya çalýþýn, zorunlu hallerde maske kullanýn. Polen zamaný açýkhavada spor yapmayýn ancak spordan da uzak kalmayýn. Saçlar toz tuttuðu için her akþam yýkayýn. Evinizi öðleden sonra havalandýrýn. Çamaþýrlarýnýzý dýþarýda kurutmayýn. Klima filtresini sýk yýkayýn veya deðiþtirin. Evde tüylü hayvan ve bitki bulundurmayýn. (CÝHAN)

Ÿ Piyasaya sürülen bir ürünü, tüketicinin niçin satýn alýp kullanmasý gerektiði anlatýlmak istendiðinde “çünkü bu ürünle özgürleþeceksin” mesajý verilir. Babil Kulesi’nin insanlarý gibi ayný kelimeleri kullanýyor olsak bile, ayný muhtevayý kastetmiyor olabiliriz. Ýçeriði suistimale uðrayan her kavram gibi, özgürlüðü de teþrih masasýna yatýrýp neyin özgürlük olduðu ve neyin özgürlük olmadýðý sorusunu sormamýz gerekir. Liberalizm, kendini “ideolojiler üstü ideoloji” ilan ettiðine göre, kavramlar üzerinde hegemonya kurmuþ demektir, bunun anlamý “liberal özgürlük” tanýmý dýþýndaki tanýmlar geçersizdir, bizi totalitarizme götürür. Ama bir Müslüman’ýn þu suali sorma hakký ve görevi vardýr: Bedensel hazlarýn her türü üzerine konulmuþ baský ve kýsýtlamalarý kaldýrýp hazzýn her türünün önünü açmak özgürlük mü? Kiþi bedenini zinada veya fýtri cinselliði tahrifata uðratmasýnda kullanabilir mi? Hatta insanýn hayatýna son verme (intihar) özgürlüðü olabilir mi? Eðer “hayýr, elbette bir sýnýr (hudut) olmalý” diyorsanýz, bu durumda size göre Avrupa tarihinde Katolikliðin koyduðu kýsýtlamalara karþý Rönesans ve liberal kapitalizmin öne çýkardýðý serbestlikler özgürlük olamaz. O zaman þunu da soralým: Nefsin arzu ve isteklerinin önünü açan bir demokrasi, salt komünist veya faþist rejimlerdeki müdahaleleri ortadan kaldýrýyor diye kabule þayan olabilir mi? Ýnsan bittabii özgürleþmek ister. Varlýk yapýsý itibarýyla ilahi tabiatý dünyevi tabiatýnda içkindir, nemin toprakta içkin olmasý gibi. Ruh da bedende içkin ise, beden ruhun hapishanesidir. Ýnsan “bura”ya ait olmadýðý bilincini kaybettiðinde kendine yabancýlaþýr. Efendimiz, dünyanýn bizim için “gurbet diyarý” olduðunu söylemiþtir. Kiþi gurbette olduðunu unutmadýðý müddetçe sorun yok, unutup da gurbetteki varlýðýný anlamlandýramadýðýnda sorun baþlar ki, modern insan burayý asli vataný sayýyor, ama bir süre yaþadýktan sonra dünyayý býrakýp gideceðini de kesin olarak biliyor. Pekiyi, eninde sonunda gideceksen burasý nasýl senin asli vatanýn olabilir ve burada nasýl sýnýrsýz özgür olabilirsin! Ýstediðin maddi cevherle kendini tanýmlayabilirsin: Rengin, topraðýn, ýrkýn, kabilen, sýnýfýn, ulusun veya cinsiyetinle. Bunlar seni özgürleþtirebilir mi? Hayati faaliyetlerin birer türevi olduðu ruhun sýnýfý, topraðý, ýrký, rengi olabilir mi? O mahiyeti itibarýyla bir emr-i ilahi ise ve bir “nefha” olarak bedene üfürülmüþse, bedenin hammaddesi toprak onunla eþdeðer olamaz. Susuzluðumuzu gideren aziz su mu deðerli, yoksa bardak mý? Altýn kupa veya cam bardak olsun, kap sudan daha aziz deðildir. Ölüm ruhun özgürleþmesidir, beden yataðýnda dünya uykusuna yatmýþ ruh ölümle uyanýr. Ölüm iki hayat arasýnda vuku bulur. Ruh, bu dünyanýn garibi olduðunu unuttuðunda dünya onun ceza çektiði hapishane olur, bedeni ve bir parçasý olduðu dünyayý asýl ait olduðu yere tekrar kavuþmak üzere içinden geçtiði bir sýnav süreci olarak düþündüðünde, zor geçen sürecin ödülü özgürlük olur. Nefsin arzularýna malzeme taþýdýkça ruhu hapseden zindanýn duvarlarý daha çok yükselir, kalýnlaþýr. Her biri maddi bir cevhere gönderme olan bilumum kimlikler de ruhumuzun, ilahi özümüzün hapishanesidir. Kabilemiz, sýnýfýmýz, kavmimiz, ýrkýmýz, ulusumuz, alýþkanlýklarýmýz, kritik edemediðimiz geleneklerimiz. Her biri bizim zindanýmýz! “Ruhun özgürlüðü” ile “nefsin özgürlüðü” arasýnda tercih yapmak durumundayýz. Rejimin siyasal felsefesi de bununla ilintili. Bedenin sýnýrsýz arzularýný ve güç temerküzünü hedefleyen liberal demokrasi bizi ne kadar özgürleþtirebilir? Dinler ve kadim hikmet öðretilerinin bize öðrettiði hakikat þudur: Nefsin önündeki engeller kalktýkça ruh özgürlüðünü kaybeder. Ali Bulaç (Zaman) a.bulac@zaman.com.tr


8 Nisan 2013 Pazartesi

6

Þýrnak'ta sanayi üniversite iþbirliði masaya yatýrýldý

Þ

ýrnak Üniversitesi Rektörü Ali Akmaz, üniversite olarak halkla bütünleþme programlarý baþlattýklarýný söyledi. Þýrnak’ýn Cizre ilçesindende üniversite sanayi iþbirliði masaya yatýrýldý. ‘Þýrnak Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Geleneksel Üniversite-Sanayi Ýþbirliði’ toplantýsý Cizre Mem-u Zin Oteli'nde yapýldý. Toplantýya AK Parti Þýrnak Milletvekili Emin Dindar, Þýrnak Üniversitesi Rektörü Ali Akmaz, Þýrnak Ticaret Odasý Baþkaný Osman Geliþ, Cizre Meslek Yüksekokulu Müdürü Ýbrahim Gürbüzer, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayýda iþ adamý katýldý. Þýrnak Üniversitesi Rektörü Ali Akmaz, üniversitenin baþarýlarýndan bahsederek, üniversitenin bilimsel olarak üzerine düþen görevi yaptýðýný ifade etti. Rektör Akmaz, “Fiziki imkanlarýmýz geri kaldý. Kusura bakmayýn bunun sorumlusu ben deðilim. Ama her þeye raðmen hiç kimseyi eleþtirmiyorum. Vatandaþýndan sivil toplum örgütlerine, kamu kurumlarýndan belediyelere hepsi ile omuz omuza Þýrnak bir aileyiz noktasýna geldik. Bununla da gurur duyuyorum. Dün TOKÝ’deki ihale dairesi komisyonu baþkaný arkadaþýmla görüþtüm. Ýhalemiz bitti. 102 bin metre kare kapalý alanlý alt yapýsý ile beraber kampüsümü kuracaðýmý imzalayacaðým. Þu da var devlet imkanlarýyla tüm kampüsünü tamamlayan ilk devlet üniversitesi Þýrnak Üniversitesi olacak. Bu nokta da bir dediðimizi iki etmeyen Baþbakanýmýza teþekkürlerimi sunuyorum. Þu anda Þýrnak Üniversitesi eðitimi uluslararasý bazda eðitim standartlarýný yakalamýþ bir üniversite. Bunu savunun ve Allah rýzasý için üniversitemizi hiçbir yerde kendi elimizle negatif hususlara itmeyelim. Þu anda 4 yýllýk Turizm ve Otelcilik Yüksekokulumuz kurulmuþ durumda. Binamýzýn yarýsýna bu ay içinde gireceðiz. TOKÝ’den ayrý olarak. Merkezi laboratuvar ihalesini ve turizmcilik ihalesini inþallah 6 ay içinde bitirmeyi planlýyoruz. Seneye kampüsümüzde eðitim vermeye baþlayacak. Bu sene saðlýk bölümleri fakültelerimizi devreye soktuk. Bunu da Silopi ve Cizre arasýndaki kampüse düþünüyoruz.” diye konuþtu.

Rektör Akmaz: Anadolu insaný yekvücuttur Üniversite sanayi iþ birliðini geliþtirmek için toplandýklarýnýn ifade eden Rektör Ali Akmaz, “ Üniversite olarak þehirde zaten bir sýkýntýmýz yok. Diðer konularda biz halkla beraber bütünleþme programlarý baþlattýk. Biz bunu üniversite olarak yaptýk. Halkýmýzdan destek bekliyoruz. Bugün ki toplantýmýzýn ana konusu olmasý kaydýyla ilimizin kaynaklarý ve bu ilimizin kaynaklarý maksimum düzeyde sanayici ve iþ adamlarýmýzý nasýl büyütebiliriz. Bunlarý nasýl yapacaðýz. Üniversitemizde ve sanayide teknolojik geliþtirme merkezini kuralým. Burada bunun kararýný alalým. Ýnþallah Cizre’de iþ adamlarýmýzla beraber bunu baþlanmýþ, biliyoruz. Bize bir gün çok uzun zaman. Teknoloji geliþtirdiðimiz zaman artýk nereye lazýmsa oraya organize sanayi bölgesi kuralým. Biz burada yol gösteriyoruz artýk gerisi iþ adamlarýmýza kalýyor. Ýnþallah bizden sonra gelecek nesillere arkamýzdan hayýr duasý olacak bir eser býrakalým diye çabalýyoruz. Þunda hiçbir endiþem yok zaten. Anadolu coðrafyasýndaki bütün insanlar yek vücuttur. Millet olarak hepimiz Ýbrahimi milletiz. Tek milletiz. Mezhep olarak Allah’la pazarlýk yapýlmaz. Ben Konya’da doðdum sen Þýrnak’ta doðdun. Bunun haricinde bir farkýmýz yok.” þeklinde konuþtu. Emin Dindar: Barýþ olmazsa hiçbir þey yapýlamaz AK Parti Þýrnak Milletvekili Emin Dindar da, AK Parti hükümeti döneminde Þýrnak’ta yapýlan hizmetlerden bahsederek, Þýrnak’ta en büyük eksikliðin eðitimsizlik olduðunu söyledi. Vekil Emin Dindar, “Barýþ ortamý olmazSa arkadaþlar bu bahsettiðimiz þeyler maalesef olmayacak. Barýþ hepimiz için geçerlidir. Bir de yerinde meseleleri dinleyebilmek. Çözüm varsa hep beraber akýl birlikteliði yaparak ben deðil biz demeliyiz. Bunu yaptýðýmýz zaman bir neticeye varacaðýmýza inanýyorum. Eðer bizim dertlerimizi, þikayetlerimizi, isteklerimizi, arzularýmýzý yetkili kiþi yoksa dinlemiyorsa sadece biz birbirimizi þikayet etmiþ oluruz. Olumlu veya olumsuz sitemlerde bulunmuþuz.

'Þefkat Çemberi Projesi' Þ

anlýurfa Ýl Emniyet Müdürlüðü koordinasyonunda Birecik'te 'Þefkat Çemberi Projesi' kapsamýnda yetimlere yönelik program düzenlendi. Programda yetimlere 'yanýnýzdayýz' mesajý verildi. Düzenlenen etkinliðe Kaymakam Fehmi Sinan Niyazi, AK Þanlýurfa Milletvekili Yahya Akman, Þanlýurfa Ýl Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdür Yardýmcýsý Mehmet Þen, Birecik Belediye Baþkaný Faruk Pýnarbaþý, daire amirleri, siyasi parti teþkilatý ve öðrenciler katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn ardýndan açýlýþ konuþmasýný yapan Þanlýurfa Ýl Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdür Yardýmcýsý Mehmet Þen, projenin Þanlýurfa ve ilçelerinde bir ilk olduðunu ifade ederek, projede emeði geçenlere baþarýlar diledi. AK Parti Þanlýurfa Milletvekili Yahya Akman ise þunlarý söyledi: “Benim sizden ricam þudur: Anne veya babanýzýn Allah’ýn takdiri veya kendi arzusu ile sizin yanýnýzdan ayrýlmýþ

olmalarýný bir eksiklik olarak görmeyin. Biz devlet büyükleri olarak size el uzatacaðýz, daha iyi imkanlarda eðitim görmeniz için çalýþacaðýz, ama esas iþi siz yapacaksýnýz, önce bu eksikliðinizi motivasyon olarak kabul edeceksiniz. Benim madem annem babam yok, benim daha çok çalýþmam lazým demeniz gerekmektedir. Annesi, babasý, imkânlarý, evi ve arabasý olan biri günde iki saat çalýþýyorsa, ben daha fazla ders çalýþmalýyým dediðiniz zaman sizin bu memlekette gelemeyeceðiniz bir nokta yoktur. Biz de size bu imkânlarý hazýrlayacaðýz. Ýleriki hayatýnýzda sizlere baþarýlar diliyorum.” Kaymakamý Fehmi Sinan Niyazi de programa iþtiraklerinden dolayý AK Parti Þanlýurfa Milletvekili Yahya Akman’a teþekkür ederek baþladýðý konuþmasýnda þunlarý dile getirdi: "Devletimizden aile þefkati görerek, geleceðe hazýrlanmalarýnda bilgilendirilmeleri çok önemli. Sizler daima, her zaman çocuklarýmýz arasýnda ilk akla gelen ve geleceðine yatýrým yapýlmasý gerektiðine bütün kalbimizle inandýðýmýz evlatlarýmýzsýnýz. Bu projede emeði geçenler sayesinde sizlere anne ve baba rolü oynama þansýný elde ettiðimiz için çok mutluyum." Program, bir yarýþma programýyla ünlenen Bilal Göregen’in vermiþ olduðu konser ile son buldu. (CÝHAN)

Sadece þikayet ne iþe yarar. Hiçbir þeye yaramaz. Ben memleketimizin çocuðuyum benim ortaokul, lise yýllarým burada geçti. Babam esnaflýk yapardý bizde onun yanýnda çalýþýyorduk. Sonra üniversiteye gittim. Ýnanýn arkadaþlar Cerrahpaþa da ben Þýrnaklýyým demekten çekiniyor ve korkuyordum. Ama bugün hamd olsun Mevlam Baþbakanýmýzý baþýmýzdan eksik etmesin. Bugün Þýrnak’ta üniversite var arkadaþlar. Bu az bir þey deðil. Devlet yetkilileri buralara geldiði zaman bir þey istiyorduk ne istiyorsunuz veya biz gidiyorduk onlara ulaþmaya çalýþýyorduk. Yeter ki bu olaðan üstü kaldýrýn baþka bir þey istemiyoruz diyorduk. Arkadaþlar olaðanüstü hal kalktý. Hamdolsun faili meçhul cinayetlerde azaldý veya bitti.

Bu bölge insanýna yapýlan zulümleri yapan insanlardan devletimiz artýk hesap soruyor. Kimse bize artýk dayýlýk yapamaz o duruma geldik. Yeter ki birbirimizi anlayalým, bilelim ve iyi niyetli olalým.” ifadelerini kullandý. Toplantý da konuþan Þýrnak Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Osman Geliþ ise þunlarý söyledi: “Bu toplantý birbirimizle daha çok kaynaþmamýza, ilimiz ve ilçelerimizin

sorunlarýna katký sunmamýza da vesile olacaðýna inanýyorum. Cizre ilçemiz turizm açýsýndan çok büyük medeniyetler barýndýrýyor. Havaalanýmýzýn bitmesi ve Cudi’nin de turizme açýlmasý dýþarýdan gelecek turist sayýsýnda patlama olacaðýnýn altýný çizmek istiyorum. Habur Sýnýr Kapýsý’na bakarsak ilimizden ziyade bölgemizin bacasýz fabrikasýdýr.” (CÝHAN)

MUHTELÝF KÖY YOLLARI ASFALT YAMASI YAPIMI ÝÞÝ MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ YOL VE ULAÞIM HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ Muhtelif Köy Yollarý Asfalt Yamasý Yapýmý Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/42678 1-Ýdarenin a) Adresi : ÝSTASYON MAH. REKTÖR AYKAÇ CAD. NO: 82 47100 ÝSTASYON MARDÝN MERKEZ/MARDÝN b) Telefon ve faks numarasý : 4822151930-4822151932 c) Elektronik Posta Adresi : 47ilozelidare@icisleri.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Mardin Merkeze baðlý köyler ile Ýlçeler ve Baðlý Köyleri c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 240 (Ýkiyüzkýrk) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ (Sosyal Tesisleri Toplantý Salonu) Ýstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 82 47060 -MARDÝN b) Tarihi ve saati : 29.04.2013 -10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Tebliðde yer alan A/V, Grubu iþler ile her türlü asfalt kaplama ve yol yapýmý iþi benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ Destek Hizm. Müd. Ýstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 82 47060 - MARDÝN adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ Sosyal Tesisleri Toplantý Salonu) Ýstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 82 47060 -MARDÝN adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,2 BASIN NO : 131

8 Nisan 2013 Pazartesi Gazete Sayfaları  
8 Nisan 2013 Pazartesi Gazete Sayfaları  

8 Nisan 2013 Pazartesi Gazete Sayfaları

Advertisement