Page 1

Ankara’da Mardin rüzgarýMesecek ardin’i tanýtmak amacýyla 08-11 Kasým 2012 tarihleri arasýnda Ankara Atatürk Kültür Merkezinde “Mardin Tanýtým Günleri” düzenlenecek.

Bugün baþlayacak olan tanýtým etkinliklerinde ilimizin öne çýkan özellikleri tanýtýlacak. Yöresel badem þekeri,

cevizli sucuk, mýrra, leblebi gibi yöresel gýdalar ikram edilecek Tanýtým Günlerinde Mardin yöresine özgü yemekler piþirilip gelen ziyaretçilere daðýtýlacak.

Telkari (gümüþ iþleme) ürünleri, bakýr iþleme ürünleri ve taþ iþleme ürünleri teþhir edilecek ve bu sanatlarýn ustalarý tarafýndan ziyaretçilere yapýlýþý gösterilecek. Sayfa 2’de

Margenç’ten Vali Ayvaz’a ziyaret

M

argenç Masa Tenisi sporcularý ve Antrenör Ýzzettin Atasever baþarýlarýný Vali Turhan Ayvaz’ý makamýnda ziyaret ederek paylaþtý. Sporcularý tebrik ederek hediyeler veren Vali Turhan Ayvaz,

“Saðlam kafa saðlam vücutta bulunur diye boþuna söylememiþler. Sporcu insan saðlýklý düþünür, baþarýlý olur. Bizde her zaman çalýþkan ve baþarýlý insanlarýn destekçisi olacaðýz. Sayfa 2’de

Midyat Devlet Hastanesi Baþhekimliði'ne Opr. Dr. Bilal Arýkan getirildi

S

aðlýk Bakanlýðý’nýn Kamu Hastaneleri Birliði dönüþüm politikalarý çerçevesinde Midyat Devlet Hastanesi yönetiminde deðiþiklik yapýldý.

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

8 Kasým 2012 Perþembe

‘Baþkan’ 5 yýl için seçilecek, bakanlarý kendisi atayacak

A

K Parti’nin önceki gün Komisyon’a sunduðu ‘baþkanlýk sistemi’ önerisinin detaylarý belli oldu. Buna göre, yasama organý yeni sisteme göre þekillendirilecek. ‘Baþkan’ 5 yýl için seçilecek, bakanlarý dýþarýdan atayabilecek. Ýktidar partisi, muhalefetin tavrýna göre ‘yarý baþkanlýk’ ve ‘partili cumhurbaþkanlýðý’ tekliflerini de gündeme getirecek. Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, parlamenter sistemde vatandaþýn, sandýða kimin baþbakan olacaðýný bilmeden

Genel Cerrahi Uzmaný Opr. Dr. Bilal Arýkan, Hastane Yönetici Ve

Yýl: 9 Sayý 2489 Fiyatý :25 Kr

Baþhekimliði görevine atanýrken, Baþhekim Yardýmcýlýðý'na Uzm. Dr Ahmet Nas, Ýdari Mali Ýþler Müdürü Beyazýt Arslan, yardýmcýlýðýna Hýdýr Akýncý, Saðlýk Hizmetleri Müdürlüðü'ne ise Yonca Altýnok atandý.

Sayfa 2’de

Çalýntý araç alarmý Yapýlan araþtýrma neticesinde söz konusu araç Þýrnak ili Cizre ilçe merkezinde terkedilmiþ vaziyette bulundu. Olay sonrasýnda þüpheli þahýs ile ilgili olarak yapýlan çalýþma neticesinde aracý çaldýðý tespit edilen R.S.(21) isimli þahýs, Midyat ilçesinde kaldýðý otelde yakalandý. Ýsmail Erkar

gittiðini söyledi. Bozdað, “Ama baþkanlýk sisteminde vatandaþ kimin ülkeyi yöneteceðini bilerek oy verir.” dedi. Sayfa 3’te

Gümrükte iþlem süresi kýsaldý

G

ümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, ithalat ve ihracatta beklemelerin 24 saatin altýna indiðini söyledi. Yazýcý, ihracat beyannamelerinin yüzde 76’sýnýn iþlemlerinin yarým saatte bitirildiðini kaydetti. Bakanlýk, 2012 sonuna kadar farklý kadrolarda 1.500 kiþi daha istihdam edecek.

Sayfa 3’te

M

ardin’de aracýnýn çalýndýðýný ve bunun kötü amaçlý eylemlerde kullanýlma olasýlýðýný beyan eden C.A. adlý vatandaþýn ihbarý üzerine Poliste çalýntý araç alýrýmý verildi ve tüm yollar tutuldu. Edinilen bilgiye göre, Mardin Emniyet Müdürlüðü Asayiþ þube Müdürlüðü görevlilerince, C.A. isimli þahsýn polis merkez Amirliðine müracaatta bulunarak aracýnýn çalýndýðýný beyan etti. Bunun üzerine; il merkezinde ve yol güzergahýnda bulunan Mobese ve Pts kayýtlarý incelenmeye alýndý. Yapýlan araþtýrma neticesinde söz konusu araç Þýrnak ili Cizre ilçe merkezinde terkedilmiþ vaziyette bulundu. Olay sonrasýnda þüpheli þahýs ile ilgili olarak yapýlan çalýþma neticesinde aracý çaldýðý tespit edilen R.S.(21) isimli þahýs, Midyat ilçesinde kaldýðý otelde yakalandý. Aracýn terörist eylemlerde kullanýlmadan ele geçilmesi Mardin polisine ve vatandaþlara rahat bir nefes aldýrdý. Yakalanan R.S.

Proje döngüsü yönetimi (Pcm) eðitimi sona erdi Ali Edis

3

0-31 Ekim ve 1 Kasým 2012 tarihleri arasýnda, Ýngilizce öðretmenlerine verilen ve Mardin Valiliði AB Projeleri Koordinasyon Merkezi Toplantý Salonunda gerçekleþtirilen ‘’Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eðitimi’’, 1 Kasým 2012 Perþembe günü saat 12.00’de Sertifika Töreni ile sona erdi. Eðitim süresince öðretmenlerimizden 4’er kiþilik 4 grup oluþturuldu. Her gruptan ilimizin ihtiyaçlarý ve geliþimi ile ilgili fikirler üretmesi istendi. Beyin fýrtýnasý ve soru-cevap tekniklerine aðýrlýk veren öðretmenlerimiz, ürettikleri fikirleri projelere

þiv Ar

dökerek, her bir gruptan seçtiði bir temsilci ile sunumlar yaptý. Öðretmenlerimizin katýlýmý ve onlarý çalýþmalarýnda istekli görmek, eðitimin amacýna ulaþtýðýný gösterdi. Eðitimi baþarý ile tamamlayan 17 Ýngilizce öðretmeni sertifikalarýný Avrupa Birliði Projeleri Koordinasyon Merkezi Proje Uzmanlarý olan Eda Ümit Albayrak, Ümit Tuzdelen ve Nurullah Yenigün ’ün elinden aldý. 3 Gün süren eðitimlerin beklenenin de üzerinde ilgi topladýðýný belirten Vali Turhan Ayvaz, ‘’Yapýlan eðitimlerden gayet verim aldýk, bu gibi eðitimler Mardin’e yapýlan hizmet kalitesini arttýracaktýr. Eðitimlere tüm hýzýmýzla devam edeceðiz, bu eðitimler nice Tarihi Dönüþüm Projeleri doðuracaktýr’’ dedi.

adlý þahsýn, asker firarisi olduðunun tespit edilmesi üzerine teslim edildiði askeri birimlerce sevk edildiði adli makamlarca tutuklandý. Bu arada, Kýzýltepe ilçesinde E.G. isimli þahsýn kimliði belirsiz bir þahýs tarafýndan boðazýnýn sýkýlarak saldýrýya uðradýðýný ve cep telefonunun gasp edildiðini bildirmesi üzerine, Kýzýltepe Asayiþ Büro Amirliðine baðlý ekiplerin yapmýþ olduklarý

araþtýrmalar neticesinde; olayda gasp edilen telefonun bir iþ yerine satýldýðý tespit edildi. Söz konusu iþ yerinde yapýlan incelemeler neticesinde A.K, isimli þahsýn çalýntý telefonu iþyerine sattýðý tespit edildi. Yakalanan þüpheli A.K. müþteki E.G. tarafýndan da teþhis edilmesi üzerine sevk edildiði adli makamlarca tutuklanarak Mardin E Tipi ceza evine gönderildi.

TSK, Suriye sýnýrýndaki askeri birliklere konteyner kuruyor

S

uriye’de Beþþar Esed rejimi ile muhalifler arasýnda süren iç savaþýn Türkiye sýnýrýna sýçramasýný önlemek ve sýnýr güvenliðini saðlamak için Türk Silahlý Kuvvetleri (TSK), sýnýrda bulunan hudut birliklerine konteynerlerden oluþan askeri barýnma evleri kuruyor.

Sayfa 4’te

Eczaneler, 1 Ocak'tan itibaren e-reçete yazmayan doktorun ilacýný vermeyecek

1

Ocak 2013 tarihinden itibaren doktorlar tarafýndan elle yazýlan reçetelere eczaneler ilaç vermeyecek. Sayfa 5’te


8 Kasým 2012 Perþembe

2

Margenç masa tenisi takýmýndan Ankara’da Mardin rüzgarý esecek Vali Ayvaz’a ziyaret Ali Edis

M

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yýldýzlar D Grubu yarýþmalarýnda 24 takýmýn katýldýðý turnuvaya ilimiz Margenç Masa Tenisi Takýmý ilk 5’e, iki takýmla girerek büyük bir baþarýya imza attý.

ardin’i tanýtmak amacýyla 08-11 Kasým 2012 tarihleri arasýnda Ankara Atatürk Kültür Merkezinde “Mardin Tanýtým Günleri” düzenlenecek. Bugün baþlayacak olan tanýtým etkinliklerinde ilimizin öne çýkan özellikleri tanýtýlacak. Yöresel badem þekeri, cevizli sucuk, mýrra, leblebi gibi yöresel gýdalar ikram edilecek Tanýtým Günlerinde Mardin yöresine özgü yemekler piþirilip gelen ziyaretçilere daðýtýlacak. Telkari (gümüþ iþleme) ürünleri, bakýr iþleme ürünleri ve taþ iþleme ürünleri teþhir edilecek ve bu sanatlarýn ustalarý tarafýndan ziyaretçilere yapýlýþý gösterilecek.

M. Sait Çakar

M

argenç Masa Tenisi sporcularý ve Antrenör Ýzzettin Atasever baþarýlarýný Vali Turhan Ayvaz’ý makamýnda ziyaret ederek paylaþtý. Sporcularý tebrik ederek hediyeler veren Vali Turhan Ayvaz, “Saðlam kafa saðlam vücutta bulunur diye boþuna söylememiþler. Sporcu insan saðlýklý düþünür, baþarýlý olur. Bizde her zaman çalýþkan ve baþarýlý insanlarýn destekçisi olacaðýz. Bu günün baþarýlý

çocuklarý ve gençleri yarýnýn baþarýlý yöneticileri olacak. Baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum” dedi. 2012-2013 sezonun ilk kupasý, Margenç Masa Tenisi sporcularýndan geldi.21-22 Ekim 2012 tarihinde Nevþehir ilinde yapýlan Türkiye Masa

Tenisi Federasyonu Yýldýzlar D Grubu yarýþmalarýnda 24 takýmýn katýldýðý turnuvaya ilimiz Margenç Masa Tenisi Takýmý ilk 5’e, iki takýmla girerek büyük bir baþarýya imza attý. Masa Tenisi Antrenörü Ýzzettin Atasever müsabakanýn oldukça heyecanlý ve çekiþmeli geçtiðini belirterek turnuvada Kayseri, Batman, Elazýð, Nevþehir, Gaziantep gibi takýmlarý yenerek uzun yýllar sonra kulüpler bazýnda böyle bir baþarýyý yakaladýklarýný, 2 yýl içinde Türkiye Þampiyonu olmayý hedeflediklerini belirtti. Atasever, “ayrýca bizlere büyük destekleri olan Valimiz Sayýn Turhan Ayvaz’a ve bizlere öncülük ederek her zaman yanýmýzda olan Ýl Müdürümüz Sayýn Mustafa Kuzu’ya masa tenisi camiasý adýna þükranlarýmýzý sunuyorum” dedi. Masa tenisinde sezonun ilk kupasýný almanýn anlamlý olduðunu ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mustafa Kuzu, 2 yýldýr masa tenisinde çýtamýzýn yükseldiðini, ayrýca 2 ligde mücadele eden Margenç Masa Tenisi takýmýnýn da bu sene zirveye oynayacak bir ekip kurduklarýný da belirterek antrenör ve sporcularý tebrik ettiðini söyledi.

Midyat Devlet Hastanesi Baþhekimliði'ne Opr. Dr. Bilal Arýkan getirildi

Bunlarýn yanýnda Mardinli sanatçýlar tarafýndan Mardin yöresine ait türküler ve þarkýlar çalýnacak ve müzik eþliðinde yöresel halk oyunlarý oynanacak. Tanýtým etkinliði çerçevesinde ilimizi tanýtmak amacýyla Atatürk Kültür Merkezinde stand kurulacak ve standý ziyaret edecek olan konuklara ilimiz tanýtým yayýnlarý, kitapçýklarý, haritalarý ve CD’leri daðýtýlacak. Tanýtým standýmýzda ilimiz turizm aktiviteleri, tarihi yapýlarý ve doðal güzellikleri ziyaretçilere aktarýlacak ve Mardin’indeki turizm hareketliliðinin artýrýlmasýna yönelik çalýþmalar yapýlacak. Ýlimize gelen turist sayýsýný ve turizm gelirini artýrmak için tanýtým fýrsatlarýný deðerlendirmek ve etkili bir tanýtým faaliyetiyle belirlenen turizm hedeflerine varmak temel gerekçemizdir. Þeklinde Mardin Tanýtým Günleri’nin önemine deðinen Vali Turhan Ayvaz, “Mardin, günümüz medeniyetinin temelini oluþturan Akad, Asur, Babil, Fars, Roma, Selçuklu, Osmanlý gibi eski

kültürlere ait pek çok tarihi eseri bünyesinde barýndýrmaktadýr. Bunlarýn tanýtýlmasý ilimizde kültür turizminin ve inanç turizminin geliþmesine ek bir katký saðlayacaktýr. Turizm, ilimizin kalkýnmasý için gerekli olan en önemli sektörlerden biridir. Turizm sektörünü geliþtirmenin ilk adýmlarýndan biri etkili tanýtým etkinlikleridir. Ülkemizin deðiþik illerinde bulunan kültür ve inanç turizmine ilgisi olan vatandaþlarýmýzýn Ýlimize gelmesi önemli bir gelir akýþýný baþlatacaktýr” dedi. Etkinlik çerçevesinde Mardin El Sanatlarý Ustalarý (Taþ, GümüþBakýr, Halý Dokuma, Cam Süsleme Sanatý-Semercilik-Demircilik), Yöresel Mardin Yemekleri yapan aþçýlar, halk oyunlarý dansçýlarý, müzisyenler ile Sivil Toplum Örgütleri, Mardin Belediyesi, Mardin Ýlçe Belediyeleri, Mardin’de bulunan konaklama tesisleri, iþletmeler ve fabrikalar Ankara’da ilimizin tanýtýlmasýna katký saðlayacaklardýr. Mardin Tanýtým ve Bilgilendirme etkinliði 4 gün boyunca sürecek.

Silahlý saldýrý: 1'i çocuk 4 yaralý Sedat Aslanaçier

N

usaybin ilçesinde silahlý saldýrý gerçekleþti, 1'i çocuk 4 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, saldýrý akþam saatlerinde Köprübaþý mevkiinde meydana geldi. Bir otomobil içerisinden cadde üzerinde bulunan iki kiþiye yapýlan saldýrý sýrasýnda tüfekten çýkan kurþunlar, yoldan geçen 9 yaþýndaki Þ.N.Ç ile F.Ç, Ö.A. ve R.S.'ye isabet etti. Çevredeki vatandaþlar tarafýndan Nusaybin Devlet Hastanesine kaldýrýlan 4 kiþi tedavi altýna alýndý. Yaralýlarýn hayati tehlikesinin bulunmadýðý öðrenildi. Polisin saldýrgan veya saldýganlarý bulmak için ilçede geniþ çapta soruþturma baþlattýðý öðrenildi.

Ali Edis

S

aðlýk Bakanlýðý’nýn Kamu Hastaneleri Birliði dönüþüm politikalarý çerçevesinde Midyat Devlet Hastanesi yönetiminde deðiþiklik yapýldý. Genel Cerrahi Uzmaný Opr. Dr. Bilal Arýkan, Hastane Yönetici Ve Baþhekimliði görevine atanýrken, Baþhekim Yardýmcýlýðý'na Uzm. Dr Ahmet Nas, Ýdari Mali Ýþler Müdürü Beyazýt Arslan, yardýmcýlýðýna Hýdýr Akýncý, Saðlýk Hizmetleri Müdürlüðü'ne ise Yonca Altýnok atandý. Saðlýk Bakanlýðý’nýn yeni sistem politikalarýyla vatandaþlara daha kaliteli ve hýzlý hizmet verilmesinin hedeflendiðini vurgulayan Hastane Yöneticisi ve Baþhekim Opr. Dr Bilal Arýkan hastane hakkýnda genel bilgiler verdi.

Arýkan, "Þuanda 10 yataklý eriþkin yoðun bakýmýmýz mevcut. Mevut hekim sayýmýz 30 olurken, yapýlan artýþla çocuk yoðun bakým ve yeni doðan yoðun bakým ünitelerini hizmete koyacaðýz.” dedi. 150 yatak kapasiteli hastanede günde ortalama bin kiþiye hizmet verildiðini kaydeden Arýkan, "Bizim hedefimiz çok daha fazla vatandaþlarýmýza hizmet etmek. Bölgenin en modern sterilizasyon ünitesine sahibiz. Fizik tedavi ünitesi malzemeleri gelme aþamasýnda inþallah bir iki ay içerisinde gelir onu da aktif hale getiririz diye tahmin ediyoruz. Birçok konuda donanýmlý olan hastanemizde hedefimiz vatandaþlarýmýza her anlamda kaliteli hizmet sunmak.” þeklinde konuþtu.

Kesk'ten açlýk grevlerine destek açýklamasý Ýsmail Erkar

K

amu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Mardin Þubesi, cezaevlerindeki açlýk grevlerine dikkat çekmek amacýyla basýn açýklamasý düzenledi. Platformu adýna açýklama yapan

KESK Mardin Þube Baþkaný Mehmet Can Yýldýz, cezaevlerinde baþlayan açlýk grevlerinin 56. gününe girdiðini, çözüme dair hiçbir adýmýn atýlmamasýnýn kaygý verici olduðunu söyledi. 72 cezaevinde 10 bine yakýn siyasi tutuklu ve hükümlünün daha açlýk grevine baþladýðýný dile getiren

Yýldýz, "Siyasi ve insani taleplerle yapýlan açlýk grevlerine bugün katýlým giderek daha da büyümektedir. Þüphesiz açlýk grevleri, bugün hala sorunlarýn ve taleplerin ifade edilmesinde bir protesto yöntemi olarak kullanýlýyorsa, bu çözümsüzlüðün, inkarcýlýðýn ve faþizmin hakim olduðu bir düzenin sonucudur. Bu, tüm toplumsal muhalefete raðmen, tüm büyüyen seslere inat, ýsrarla bu düzeni inþa edenlerin suçudur. Ýçinde bulunduðumuz 21. yüzyýlda, insani diyaloglarýn, demokratik yaklaþýmlarýn hala bir çözüm yolu olarak görülmüyor olmasý, yaþanan sorunlarý sadece daha da büyütmekte, toplumun vicdanýnda telafisi mümkün olmayacak derin yaralar açmaktadýr. Yýllardýr acý ve ölümlerle daðlanmýþ bu topraklarda artýk bu kadar acý yeter. Bir insanýmýzýn dahi ölümüne artýk kimsenin tahammülü kalmamýþtýr" dedi. Açýklamanýn ardýndan oturma eylemi yapan grup, daha sonra sessizce daðýldý.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

8 Kasým 2012 Perþembe

3

‘Baþkan’ 5 yýl için seçilecek, bakanlarý kendisi atayacak ‘Baþkan’ 5 yýl için seçilecek, bakanlarý dýþarýdan atayabilecek. Ýktidar partisi, muhalefetin tavrýna göre ‘yarý baþkanlýk’ ve ‘partili cumhurbaþkanlýðý’ tekliflerini de gündeme getirecek.

A

K Parti’nin önceki gün Komisyon’a sunduðu ‘baþkanlýk sistemi’ önerisinin detaylarý belli oldu. Buna göre, yasama organý yeni sisteme göre þekillendirilecek. ‘Baþkan’ 5 yýl için seçilecek, bakanlarý dýþarýdan atayabilecek. Ýktidar partisi, muhalefetin tavrýna göre ‘ yarý baþkanlýk’ ve ‘partili cumhurbaþkanlýðý’ tekliflerini de gündeme getirecek. Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, parlamenter sistemde vatandaþýn, sandýða kimin baþbakan olacaðýný bilmeden gittiðini söyledi. Bozdað, “Ama baþkanlýk sisteminde vatandaþ kimin ülkeyi yöneteceðini bilerek oy verir.” dedi.

baþkanlýk sistemine göre kaleme alan AK Parti, sistemin asýl ayrýntýlarýný ‘ yürütme’ bölümünde yazacak. AK Parti, muhalefetin tavrýna göre ‘yarý baþkanlýk’ ve ‘partili cumhurbaþkanlýðý’ önerilerini de gündeme getirecek. AK Parti’nin ‘Baþkana göre bir Meclis’ þeklindeki önerisine göre baþkan ve Meclis’in görev süreleri 5 yýl olacak. Ýkinci kez seçilebilecek olan baþkan, bakanlarý doðrudan kendisi Meclis dýþýndan atayacak. Yani bakanlar, milletvekilleri arasýndan seçilmeyecek. Son referandumla milletvekillerinin görev süresi 5 yýldan dört yýla, cumhurbaþkanýnýn görev süresi ise 7 yýldan 5 yýla indirilmiþti.

Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Meclis’te gazetecilerin sorularýný cevapladý. Yeni anayasa çalýþmalarý kapsamýnda ‘yasama’ bölümüne iliþkin AK Parti’nin önerilerini önceki gün Uzlaþma Komisyonu’na sunduklarýný hatýrlattý. Baþkanlýk sisteminde yasama ve yürütmeyi birbirinden ayýran, yasamayý güçlendiren bir yapý ile etkin bir denetim’ olduðunu kaydetti. Yeni anayasanýn Meclis’in yapýsýný düzenleyen ‘yasama’ bölümünü

AK Parti’nin 22 maddelik ‘ yasama’ bölümü önerisine göre baþkanlýk sisteminde tek Meclis olacak. Halk tarafýndan seçileceði için Meclis’in baþkana güvenoyu vermesi gerekmeyecek. Meclis’te güvenoyu, gensoru ve Meclis soruþturmasý gibi denetim mekanizmalarý olmayacak. Ancak baþkanýn iþleyebileceði suçlara karþý Yüce Divan benzeri bir yapý olacak. Baþkan, Meclis’e deðil, halka karþý sorumlu olacak. Ülke bütçesini

baþkan hazýrlayýp Meclis’e sunacak ve bütçe onayýný Meclis’ten alacak. Hükümet Meclis’e kanun tasarýsý sunamayacak, ancak milletvekilleri kanun teklifi verebilecek. Meclis’te kanun görüþmeleri sýrasýnda yürütmeyi temsilen bir bakan oturamayacak. Ancak bilgi almak istendiði zaman çaðýrýp bilgisine baþvurulabilecek. Muhalefet partileri ise baþkanlýk sistemine karþý çýkýyor. Uzlaþma Komisyonu’nda oybirliði ile kabul edilemeyen maddeler ‘o partinin görüþü’ olarak parantez içinde kýrmýzý olarak yazýldýðý için, AK Parti’nin ‘baþkanlýk sistemi’ önerilerinin de ‘parantez içinde’ maddelere eklenmesi bekleniyor. AK Parti, milletvekili andýnda da önemli bir deðiþiklik yapmayý planlýyor. Mevcut Anayasa’daki yemin kýsaltýlýyor. Yemin, ‘devletin varlýðý ve baðýmsýzlýðý, vatanýn ve milletin bölünmez bütünlüðü ile demokrasi, insan haklarý ve hukukun üstünlüðü’ ile sýnýrlandýrýlýyor. ‘Laik Cumhuriyet’e ve Atatürk ilke ve inkýlaplarýna baðlý kalacaðýma’ ve ‘Türk milleti önünde’ ifadelerine de yer verilmiyor. BDP ise komisyona ‘demokratik özerklik veya federasyon’ benzeri bir sistem önerdi. ‘Yasama’ bölümüne iliþkin önerilerinde Ankara’daki Büyük Meclis’in yaný sýra 22 bölge parlamentosu teklif etti. Bölge meclislerinden seçilerek Ankara’ya gönderilen milletvekili sayýsýnýn 600 olmasýný istedi. CHP ise ‘güçlendirilmiþ bir parlamenter sistem’ önerisinde bulundu. Cumhurbaþkanýn halk deðil, yeniden Meclis tarafýndan 7 yýllýðýna seçilmesini teklif etti. Cumhurbaþkanýnýn yetkilerinin de daraltýlmasýný istedi. Anamuhalefet partisi ayrýca, 550 milletvekilinden 100’ünün, ‘Türkiye milletvekili’ olmasýný önerdi. (CÝHAN)

'Halkýn yüzde 98’i, askeri hedef alan teröristlerin idamýný istiyor'

B

üyük Birlik Partisi (BBP) Genel Baþkaný Mustafa Destici, Türkiye'de 29 ilde yaptýklarý anket sonucunda halkýn yüzde 98'inin, daðda askeri hedef alan teröristlerin idam edilmesini istediðini bildirdi. BBP Genel Baþkaný Destici, partisinin genel merkezinde Ýnsani Deðerler Derneði heyetini misafir etti. Mustafa Destici, terör örgütü elebaþý Abdullah Öcalan'ýn özgür kalmasý ve anadilde savunma hakký elde etme gibi nedenlerle cezaevlerinde açlýk grevi yapan PKK ve KCK üyelerini eleþtirdi. Bunun bir oyun olduðunu vurgulayan Mustafa Destici, "Hükümet buradaki oyunu görmelidir. Öcalan'ýn serbest kalmasý bir yana halk idamýný istiyor. Biz terörün her kademesindeki insana, örneðin PKK sempatizanlarýna idam cezasý gelsin demiyoruz. Sadece askeri hedef alan daðdaki terörist idam edilsin istiyoruz." dedi. Hükümetin iki konuda referanduma gitmesi gerektiðine iþaret eden BBP Genel Baþkaný, "Öncelikle teröristler ve küçük çocuklarý tecavüz ederek öldüren suçlular için idam cezasý referanduma taþýnmalý. Bir de büyükþehir yasasýný referanduma taþýmalý." diyerek hükümete seslendi. Büyükþehir Belediye Yasasý'nda, hukukun

G

Ýthalatçý ve ihracatçýlarýn en çok þikayet ettiði uzun gümrük iþlem süreleri kýsaldý. Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, büyük baþarý saðladýklarý gümrük iþlem sürelerinin kýsaltýlmasý konusunda çalýþmalarýnýn aralýksýz sürdüðünü anlattý. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuþan Bakan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar sonucunda ithalatta iþlem gören gümrük beyannamelerinin yüzde 72’sinin iþlemlerinin ilk 24 saat içinde tamamlanarak eþyasý teslim edilebilir hale getirildiðini ifade etti. Yazýcý’nýn

verdiði bilgilere göre, 2012’nin ilk 6 ayýnda ihracat beyannamelerinin yüzde 76’sýnýn iþlemleri ilk yarým saatte sonuçlanýrken yüzde 96’sýnýn iþlemleri de ilk 24 saat içinde tamamlandý. Yýllýk özet beyan uygulamasýnýn elektronik ortama taþýnmasýyla hava ve denizyolunda kullanýlan 540 bin özet beyandan yýllýk 1 milyon lira tasarruf saðlanmýþ olacak.

Türkiye’nin 2011’de yaklaþýk 262 milyar liralýk vergi gelirinin 55 milyar 200 milyonluk kýsmýný Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý topladý. Bunun toplam gelirin yüzde 21’ine tekabül ettiðini belirten Gümrük ve Ticaret Bakaný, bu verginin gümrük idareleri aracýlýðýyla tahakkuk ettirildiðini kaydetti. Gümrük kapýlarýnýn modernizasyonu çerçevesinde özel sektörle iþbirliði yapan bakanlýk, þimdiye kadar Gürbulak, Ýpsala, Cilvegözü, Habur, Kapýkule,

Hamzabeyli ve Sarp gümrük kapýlarýný hizmete açtý. Þu aþamada 9 gümrük idaresinde yenileme çalýþmalarý devam ediyor. Tüketicilerin alýþkanlýklarýnýn deðiþtiðine dikkat çeken Yazýcý, Bankalararasý Kart Merkezi’nin verilerine göre, 2011’de kartlý sistemde yapýlan 265 milyar liralýk alýþveriþin yaklaþýk yüzde 8’inin e-ticaret yoluyla olduðunu bildirdi. Bu da 2005 yýlýna göre 16 kat artýþ göstererek 23 milyar liralýk hacme ulaþtýðý anlamýna geliyor. Bu rakam bu yýlýn ilk 8 ayýnda 20 milyar lirayý aþmýþ durumda. Öte yandan kadrolu olarak 11 bin 549 personel çalýþtýran Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý, yýl sonuna kadar 1.500 kiþiyi daha kadroya almayý planlýyor. (CÝHAN)

Terörle mücadele eden hükümetin Büyükþehir Belediye Yasasý konusundaki tutumuyla birlikte PKK'nýn ekmeðine yað sürdüðüne deðinen BBP Genel Baþkaný, þu þekilde konuþtu: "BDP'li belediyeler PKK'ya maddi yardýmda bulunuyor. Bunu bilmeyen yok. Aksini ispat edebilirlerse beni mahkemeye versinler. Bu bilindiði halde AKP, Büyükþehir Belediyesi Yasasý konusunda yürüttüðü politika ile tüm doðu ve güneydoðu illerinin belediyelerini PKK hizmetine verecektir. Bir taraftan bunu yapýp diðer yandan terörle mücadele edilmez." BBP Genel Baþkaný Destici'yi makamýnda ziyaret eden Ýnsaný Deðerler Derneði heyetinde, derneðin genel baþkaný Mehmet Bozdemir, genel baþkan yardýmcýlarý Prof. Dr. Hayrani Altýntaþ ve Prof. Dr. Ali Bilgili yer aldý. (CÝHAN)

Diyarbakýrlý basketbolcu kýzlar, gözünü WNBA‘ye dikti

Gümrükte iþlem süresi kýsaldý B

ümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, ithalat ve ihracatta beklemelerin 24 saatin altýna indiðini söyledi. Yazýcý, ihracat beyannamelerinin yüzde 76’sýnýn iþlemlerinin yarým saatte bitirildiðini kaydetti. Bakanlýk, 2012 sonuna kadar farklý kadrolarda 1.500 kiþi daha istihdam edecek.

uygulanmadýðýný öne süren Destici, "Bir þehrin büyükþehir olmasý için yasada üç önemli husus var. Nüfusunun 750 bini aþmasý ve ekonomik geliþmiþliði göz önüne alýnmasý gerekiyor. Türkiye'de sadece nüfusa bakýlýyor. Geri kalan hususlara dikkat edilmiyor. Nasýl Kocaeli'nin geliþmiþliði ile Van'ýn geliþmiþliðini bir tutabiliriz?" diye eleþtiride bulundu.

asýnda sürekli toplumsal olaylarla gündeme gelen Diyarbakýr’ýn Baðlar ilçesinde bugünlerde farklý bir heyecan yaþanýyor. Belediye bünyesinde kurulan kýz basketbol takýmý, baþarýdan baþarýya koþuyor. Nevþehir’de yapýlan Anadolu Þampiyonasý'nda zirveye çýkan Diyarbakýrlý kýzlar, gözünü milli takýma dikti. Slovenya’daki FIBA Avrupa Uluslararasý Basketbol karmasýna Türkiye adýna katýlan Diyarbakýrlý Zilan, turnuvadaki yüksek performansý sayesinde Türkiye Yýldýz B Milli Takýmý'na alýndý. Zilan’ýn þimdiki hedefi ise Amerika’daki bayanlar NBA liginde potalarý havalandýrmak. Baðlar ilçesinde eðitim

veren Fehmi Koç ilköðretim Okulu'nda 9. sýnýf öðrencisi olan Zilan, basketbolla ilk tanýþtýðýnda 5. sýnýf öðrencisi olduðunu dile getirerek, basketbolun kendisi için yaþam biçimi olduðunu söyledi. Zilan, "Basketbolu çok seviyorum; býrakmayý da düþünmüyorum." ifadesini kullandý. Basketbola baþladýðý yýl, minikler þenliðine gittiðini anlatan Zilan, "Orada Türkiye 2.'si olduk. Geçen sene de küçükler Anadolu Þampiyonasý'na gittik. Turnuvanýn en deðerli oyuncusu ve sayý kraliçesi seçildim. Daha sonra takýmý þampiyon yapýp Türkiye Þampiyonasý için Isparta’ya gittik. Orada da sayý kraliçesi oldum.” diye konuþtu. (CÝHAN)

Bizi dinleyeceklerini bilsek, ‘açlýk grevini býrakýn’ deriz

B

DP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, hiç kimsenin cezaevinde açlýk grevine girmesini istemediklerini ancak eylemin kendi ricalarýyla sona ereceðini düþünmediklerini söyledi. Demirtaþ, “Ricamýzla býrakacaklarýný bilseydik ki her ziyarette bunu ifade ettik, günde 10 defa rica da ederiz.” dedi. Selahattin Demirtaþ, partisinin TBMM grup toplantýsýnda yaptýðý konuþmada cezaevlerinde süren açlýk grevlerine deðindi.

Bu hafta içinde meselenin, talepler ve açlýk grevleri açýsýndan sonlanmasýný ümit ettiklerini anlattý. Hükümetin ana dilde savunma hakkýna iliþkin hazýrlýk çalýþmalarýnýn da önemli olduðunu kaydetti. Grup toplantýsý sonrasýnda da gazetecilerin sorularýný cevapladý. Bir soru üzerine, partili milletvekillerinin fiilî olarak açlýk grevi baþlatmasý konusunda belirlenmiþ bir zaman olmadýðýný belirten Demirtaþ, “Aðýrlýklý olarak grubun neredeyse tamamý, böyle bir eylemi yapmak istiyorlar. Belki

önümüzdeki bir iki gündeki geliþmelere göre gündemimize alacaðýz.” dedi. Sorunun diyalog ve karþýlýklý adýmlarla bir iki gün içinde çözümünü umduklarýný anlatan BDP lideri, hükümetle herhangi bir temaslarý olup olmadýðý sorusuna “Henüz olmadý ama olacaktýr” cevabýný verdi. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

8 Kasým 2012 Perþembe

4

Diyarbakýr Suriçi kaçak yapýlardan kurtuluyor Alan içinde bulunan baþta surlar olmak üzere pek çok köþk, konak, kilise, cami, han, hamam, anýt gibi tarihi yapý restore edilecek.

K

entsel dönüþüm kapsamýna Diyarbakýr da alýndý. Bakanlar Kurulu kararýyla Suriçi bölgesi riskli alan ilan edildi. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi’nden gelen talep doðrultusunda çalýþmalarýna baþladý. Buna göre öncelikli olarak kaçak, saðlýksýz ve güvensiz yapýlar yýkýlarak alanýn tarihî ve kültürel deðeri ön plana çýkarýlacak. Alan içinde bulunan baþta surlar olmak üzere pek çok köþk, konak, kilise, cami, han, hamam, anýt gibi tarihi

yapý restore edilecek.

da aktif olarak rol alacak.

Kaçak yapýlarda oturanlarýn durumu henüz netlik kazanmazken, boþ alanlarda tarihi binalarla birlikte yeþil alan, eðitim ve saðlýk tesisleri de kentin mimarisine özgün olarak inþa edilecek. Hem tarihi güzellikler ortaya çýkarýlacak hem de Diyarbakýr ’ýn turizm potansiyelinin artýrýlmasýna yönelik destek çalýþmasý yapýlacak. Kentsel dönüþüm sürecinde Bakanlýk ve büyükþehir belediyesinin yaný sýra kalkýnma ajansý, yerel yönetimler, üniversite ve sivil toplum kuruluþlarý

Bölgenin çarpýk ve saðlýksýz yapýlaþmadan arýndýrýlarak tarihi dokusunun ön plana çýkarýlmasý amacýyla Diyarbakýr Ýli, Sur Ýlçesi, Suriçi Bölgesi 6306 Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Kanun kapsamýnda, Bakanlar Kurulu kararý ile ‘riskli alan’ ilan edildi. Söz konusu karar 4 Kasým 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Deprem riski taþýyor Suriçi yaklaþýk 186 hektar büyüklüðünde bir alaný kapsýyor. Bölgede bulunan 15 mahallede 71 bin kiþi yaþýyor. 141 anýtsal kültür varlýðý, 342 sivil mimarlýk örneði yapý ve 97 adet kamu binasý bölgenin içerisinde yer alýyor. Suriçinde toplam 9 bin 246 adet yapý bulunuyor. Alandaki betonarme yapý sayýsý da yüzde 5’in altýnda. Yapýlan büyük bölümü yýðma binalardan oluþuyor. Bölgenin ikinci derece deprem kuþaðýnda yer aldýðýna dikkat çeken Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý yetkilileri bölgede herhangi bir deprem olmadan aðýr hasar görebilecek bina bulunduðunu söylüyor. Yetkililere göre, bölge ciddi bir can ve mal kaybý riski altýnda. (CÝHAN)

TSK, Suriye sýnýrýndaki askeri birliklere konteyner kuruyor

S

uriye’de Beþþar Esed rejimi ile muhalifler arasýnda süren iç savaþýn Türkiye sýnýrýna sýçramasýný önlemek ve sýnýr güvenliðini saðlamak için Türk Silahlý Kuvvetleri (TSK), sýnýrda bulunan hudut birliklerine konteynerlerden oluþan askeri barýnma evleri kuruyor. TIR'lara yüklenerek getirilen 10 adet konteyner, bugün Þanlýurfa’nýn Suruç ilçesinde 2. Hudut Tabur Komutanlýðý'na baðlý Mürþitpýnar askeri birliði içinde konuþlandýrýldý. Geçmiþ dönemde Suriye sýnýrýna yoðun olarak tank, füze rampasý, uçaksavar, stinger füzeleri ve askeri personel takviyesi yapan TSK, sýnýrdaki askeri birlikler içine askeri çadýrlar kurmuþtu. Elde edilen bilgilere göre, kýþ mevsiminin yaklaþmasý ile beraber sýnýr birliklerinde kurulu askeri çadýrlara ek olarak, Suriye sýnýrýndaki hudut birliklerinde konteyner kentlerden oluþan askeri barýnma evlerinin

kurulacaðý öðrenildi. Öte yandan, askeri konteyner barýnma evlerinin Akçakale, Kilis, Karkamýþ, Mardin, Hatay, Reyhanlý gibi hudut birliklerinde ayrýca kurulacaðý belirtildi. Suriye sýnýrýnasevkiyat tüm hýzý ile devam ediyor Askeri nakliye CASA uçaklarýyla Diyarbakýr 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý Ana Jet Üssü’ne asker sevkiyatý yapýlýrken, karadan da Suriye sýnýrýndaki askeri birliklere mayýna ve bombalý saldýrýlara dayanýklý “Kirpi” olarak adlandýrýlan zýrhlý askeri personel taþýyýcýlar sevk ediliyor. Diyarbakýr ’da toplanan askeri araçlar, sinyal bozucu jammerlar eþliðinde Suriye sýnýrýndaki askeri birliklere konuþlandýrýlmak üzere yola çýkarýldý. Toplam 40 araçtan oluþan askeri konvoyun geçiþinde geniþ güvenlik önlemleri alýndý. (CÝHAN)

Karacadað Kalkýnma Ajansý'ndan Þanlýurfa Yarý Maratonu DÝGÝAD üyelerine seminer 25 Kasým'da koþulacak

D

iyarbakýr Giriþimci Ýþadamlarý Derneði (DÝGÝAD) Baþkaný Alaaddin Korkutata, bölgedeki destekleme projelerinden birçok iþ adamýnýn faydalandýðýný ancak oranýn istenilen seviyede olmadýðýný söyledi. DÝGÝAD iþadamlarýna yönelik olarak Karacadað Kalkýnma Ajansý'nýn destekleme projeleri ile ilgili bir seminer düzenledi. Seminerin açýlýþýnda konuþan DÝGÝAD Baþkaný Alaaddin Korkutata, Karacadað Kalkýnma Ajansý'nýn 2010 yýlýndan itibaren hibe projelerini gerçekleþtiðini anlattý. Geçen dönemde üyelerinden bu destekleme projelerinden faydalananlarýn olduðunu hatýrlatan Korkutata, þöyle devam etti: "Ama bu da arzu ettiðimiz seviyede deðil. Bize düþen sizleri bilgilendirmek. Sizlere de

düþen bu projeleri profesyonelce uygulamak. Bu hibe projeleri ve 6.Bölge kapsamýndaki teþvikler önemli avantajlar saðlýyor. Bunlardan faydalandýðýnýz takdirde istihdam oluþturma yönüyle bölge insanýmýza önemli katký sunulacaktýr.” Söz konusu destek projeleri için toplam 19 milyon lira bütçe ayrýldýðýný kaydeden Korkutata, bunlarýn imalat, sanayi ve turizme yönelik olduðunu ifade etti. Karacadað Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Ýlhan Karakoyun ise iþadamlarýna 3. dönem hibe projeleri ile ilgili bir sunum yaptý. Karakoyun, yaklaþýk 2 saate yakýn süren sunumda tüm ayrýntýlarýyla projeler hakkýnda bilgi verdi. Programýn son bölümünde de iþadamlarýnýn destekleme programý ve

B

projelerle ilgili sorularý cevaplandýrýldý. (CÝHAN)

'Çanakkale 1915' filmi, Þýrnak’ta ilgi gördü

G

ençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn 'Ücretsiz sinema' projesi kapsamýnda Þýrnak'ta ilk etapta öðrencilere ücretsiz sinemaya çýkan ‘Çanakkale 1915’ filmi izleyicilerden büyük ilgi gördü. Gençlik Hizmetleri ve Spor

Ýl Müdürü Selahattin Yürenç, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn 'Ücretsiz sinema' devrini baþlattýðýný bu doðrultuda Þýrnak'taki öðrencilere ücretsiz sinema günleri düzenlediklerini söyledi. Müdür Yürenç, "Gençlik ve

Spor Bakanlýðý tarafýndan yeni uygulamaya alýnan ücretsiz sinema günleri için vizyondaki filmlerden oluþacak olan film gösterimi üç seans olarak gösterilecek. Lise ve üniversite öðrencileri ile halk için ayrý ayrý seanslar halinde olacak. Son dönemin en gözde yerli sinema eseri olan 'Çanakkale 1915' filmi Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan sinema salonu bulunmayan 11 ilde ücretsiz olarak özel gösterime çýkýyor. Gençlik ve Spor Bakanlýðý, filmin yapým þirketi FÝDA Film ile özel bir anlaþma imzalayarak, Aðrý, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Gümüþhane, Hakkari, Iðdýr, Kilis, Sinop, Þýrnak ve Tunceli olmak üzere toplam 11 ilde 'Çanakkale 1915' filminin özel gösterimini yapacak. Çanakkale'yi geçilmez kýlan destansý savaþýn beyaz perdeye aktarýldýðý 'Çanakkale 1915' filminin özel gösterime alýndý. 11 ilin tamamýnda tek bir sinema salonun bulunmamasý Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn dikkatini çekti. Bu seansta öðrencilerimize bu sinemayý gösterdik. Öðrencilerimiz ‘Çanakkale 1915’ filmine büyük ilgi gösterdiler.” Dedi. (CÝHAN)

u yýl 2'ncisi gerçekleþtirilecek olan Þanlýurfa Yarý Maraton ve 10 Kilometre bay-bayan koþusu 25 Kasým Pazar günü yapýlacak. Þanlýurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü, Þanlýurfa Valiliði, Karaköprü Belediyesi, Urfa Atletizm kulübünün iþ birliði ile düzenlenen dev organisazyona dünyanýn çeþitli yerlerinden ve Türkiye'den yaklaþýk 500'e yakýn sporcu katýlacak. Konu ile ilgili açýklamada bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Ertuðrul Yýldýz þu ana kadar 300 sporcunun kayýt iþleminin gerçekleþtirildiðini belirterek, ''Uzmanlarýmýzýn gelecekte Türkiye'nin en büyük yarýþmalarýndan biri olacaðýný söyledikleri 2. Yarý Maraton Koþumuza 18 yaþýndan 70 yaþýna kadar herkes katýlabilir. Ýlkini geçen sene gerçekleþtirdiðimiz bu yarýþ Þanlýurfa'nýn tanýtýmýna, ekonomisine, hem de spor noktasýndaki vizyonuna çok ciddi katký saðlamaktadýr. Böylesi güzel bir

yarýþmaya düzenlemekten dolayý çok mutluyuz.'' dedi. 24 Kasým 2012 Cumartesi gününe kadar Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðüne baðlý Atatürk Spor Salonu'nda kayýtlarý alýnacaðýný belirten Atletizm Ýl Temsilcisi Avukat Salih Yýldýz ''Bu yýl 2. düzenlenecek olan Þanlýurfa Yarý Maraton koþusuna tüm Þanlýurfalý vatandaþlarýmýz davetlidir. Ýnþallah bu yarýþma Urfamýz için hayýrlý olur.'' þeklinde konuþtu. Geçen yýl birincisi düzenlenen koþuya dünyanýn farklý kentlerinden yaklaþýk 500 sporcu katýlmýþtý. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

8 Kasým 2012 Perþembe

5

Her yýl 3 bin lösemi hastasý tedavi BASINDAN þansý bulamadan yaþamýný yitiriyor B

Deve hörgücü görüntüsündeki baþýn yorumu

Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ertem “2011 yýlýnda toplam 2 bin kök hücre nakli yapýldý. Yýlda en az 5 bin nakil yapýlmasý gerekiyor. Yani 3 bin kiþi bu tedavi þansýna ulaþamadan hayatýný kaybetti.” Dedi. içerisinde 3 katý nakil sayýsý arttý. Hiçbir sayý dünyada 5 yýlda 3 misli artmadý. Fakat bu yeterli deðil. 2011 yýlýnda toplam 2 bin kök hücre nakli yapýldý. Yýlda en az 5 bin nakil yapýlmasý gerekiyor. Yani 3 bin kiþi bu tedavi þansýna ulaþamadan hayatýný kaybetmiþ.” dedi.

A

nkara Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ertem, her yýl yatak, hekim ve personel yetersizliði nedeniyle nakil yapýlamayan 3 bin lösemi hastasýnýn yaþamýný yitirdiðini söyledi. Ertem, "2011 yýlýnda toplam 2 bin kök hücre nakli yapýldý. Yýlda en az 5 bin nakil yapýlmasý gerekiyor. Yani 3 bin kiþi bu tedavi þansýna ulaþamadan hayatýný kaybetti.” dedi. Türk Hematoloji Derneði tarafýndan düzenlenen 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya Belek’teki Maritim Pine Beach Otel’de gerçekleþtirildi. Yurtiçinden ve yurtdýþýndan çok sayýda bilim adamýnýn katýldýðý kongrenin ardýndan, kongrede tartýþýlan konularla ilgili basýn toplantýsý yapýldý. Toplantýda konuþan Ankara

Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ertem, yatak, hekim ve personel yetersizliði nedeniyle her yýl 3 bin lösemi hastasýnýn yaþamýný yitirdiðini söyledi. En az 5 bin nakil yapýlmasý gerekiyor Kemik iliði nakillerinin son 5 yýlda 3 kat artmasýna raðmen yetersiz olduðunu belirten Prof. Dr. Ertem, “Eskiden aþk filmlerinde sevgililerden birisi yaþamýný yitirir ayrý kalýrlardý. ‘Love Story’ hikayesi artýk deðiþti. Türkiye’de 20 yýl önce 'kök hücre nakli' diye bir kavram yoktu. 20 yýl içerisinde muhteþem ilerledi. Bundan gurur duyabiliriz. Yýlda kök hücre nakli 200 bile deðildi. Hastalar tedaviye ulaþamadan ölüyordu. 5 yýl

Eczaneler, 1 Ocak'tan itibaren e-reçete yazmayan doktorun ilacýný vermeyecek

1

Ocak 2013 tarihinden itibaren doktorlar tarafýndan elle yazýlan reçetelere eczaneler ilaç vermeyecek. Bu tarihten itibaren doktorlar reçeteleri internet ortamýnda hazýrlayacak. Elle yazýlmýþ, manuel reçeteler ise sadece bilgi iþlem sisteminde yaþanan arýzalarda geçerli olacak. Sosyal Güvenlik Eskiþehir Ýl Müdürü Göksel Canpolat, SGK tarafýndan oluþturulan e-reçete uygulamasýnýn Saðlýk Bakanlýðý ile yapýlan koordineli çalýþma neticesinde 1 Temmuz 2012'de Türkiye genelinde uygulanmaya baþladýðýný söyledi. Canpolat, bu sebeple söz konusu bu tarihten itibaren doktorlarýn yazdýðý reçetelerinde e-reçete olarak yazýlmasýnýn þart olduðunu kaydetti.

SGK kurumsal hekim þifresini alan hekimlerin Medula, saðlýk hizmet sunucusu bilgi iþlem ve aile hekimliði bilgi iþlem sisteminin çalýþmamasý durumunda manuel reçete yazabileceðinin altýný çizen Canpolat, þöyle dedi: "SGK kurumsal hekim þifresi almamýþ olan hekimlerin ya da þifre almýþ olmasýna karþýn e- reçete yazmayan hekimlerin (Saðlýk Bakanlýðý 1. basamak saðlýk tesislerinde, KÝT-belediye-bakanlýk 1. basamak saðlýk tesislerinde, özel 1. basamak saðlýk tesislerinde, iþ yeri hekimliklerinde, kurum hekimliklerinde ve üniversite 1. basamak saðlýk tesislerinde görev yapan hekimler hariç) 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yazmýþ olduklarý manuel reçeteler eczaneler tarafýndan kesinlikle karþýlanmayacak." Canpolat, doktorlar tarafýndan bu

Doktor, yatak ve donör yetersiz Nakil sayýsýnýn yetersiz olmasýnýn 3 önemli sebebi bulunduðunu anlatan Ertem, bunlarý fiziksel koþullarýn yetersizliði, uzman doktor eksikliði ve donör azlýðý olarak sýraladý. Türkiye’nin hala bir kemik iliði bankasý bulunmadýðýný vurgulayan Ertem, “Gönüllü kayýt sisteminin biran önce oluþturulmasý gerekiyor. Almanya’da 6 milyon 500 bin gönüllü kök hücre, 15 bin kordon kaný bulunuyor. Bu sayede Almanya’da hastalarýn yüzde 90’ý dönor bulabiliyor. Türkiye’de donör sayýsý 37 bin, saklanan kordon kaný ise 187. Bu durumda hastalara Türkiye’de donör bulamýyoruz. Bu 3 eksiðin bir tanesinin tamamlanmasý yeterli olmaz. Saðlýk Bakanlýðý’nýn yürüttüðü Türk-Kök projesi biran önce hayata geçirilmeli.” diye konuþtu. Türkiye’de sadece 300 Hematolog var Türk Hematoloji Derneði Baþkaný Prof. Dr. Teoman Soysal, mecburi hizmetin yeni hematolog yetiþmesine engel olduðunu söyledi. Türkiye’de yaklaþýk 300 hematolog bulunduðunu ifade eden Soysal, “75 milyon nüfusa 2 bin 200 hematolog gerekli. Hematoloji çok fedakarlýk

gerektiren bir dal. Yýllarca týp okuduktan sonra yan dal eðitimleri ve mecburi hizmet sorunu karþýya çýkýyor. Hem bu kadar fedakarlýk yapýyorlar hem de en zor görevi üstleniyorlar. Hematolog sayýsý zorla artmaz. Mecburi hizmet baþta olmak üzere önündeki engeller kalkmalý.” þeklinde konuþtu. Babanýn da sigara içmemesi gerekiyor Hematoloji Derneði Ýkinci Baþkaný Prof. Dr. Hale Ören ise Avustralya’da sigara ve lösemi iliþkisi üzerine yapýlan bir araþtýrmayla ilgili bilgi verdi. Araþtýrmaya göre babalarýn sigara içmesinin çocuklarda akut lösemi riskini artýrdýðýný kaydeden Ören, þunlarý söyledi: “Sadece annenin sigara içmesi buna etken deðil. Avustralya’da babayý da araþtýrmýþlar. Annenin alkol, sigara içmesinin yanýnda, babanýn da günde 20’den fazla sigara içmesi çocukta akut lösemisi olma riskini arttýrýyor. Ayrýca son bir yýldýr yapýlan araþtýrmalara göre sigara kan kanserine de neden oluyor.” Türkiye’nin demir eksikliði yüzde 40 “Ülkemizdeki çocuklarýn yüzde 40’ýnda demir eksikliði görülüyor.” diyen Hale Ören, bunun en önemli nedeni olarak süt çocuklarýnýn ek besinlere zamanýnda geçmemesini gösterdi. Demir eksikliðinin doðru beslenme ile düzeleceðini söyleyen Ören, insanlarýn bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiðini ifade etti. (CÝHAN)

-Ben yeni tesettüre girmiþ bir okuyucunuzum. Çevremdeki bazý tesettürlü hanýmlar beni de kendileri gibi tesettürlü görünce ilgi gösterip tebrik ederek moral verdiler. Ben de bu ilgiden memnun oldum. Ancak bazý hanýmlar tam aksine baþörtümün görüntüsüne takýlýp beni acý þekilde uyardýlar: “Senin dediler saçýn baþörtünün altýnda deve hörgücü gibi görünüyor; böyle deve hörgücü görüntüsündeki baþörtünle cennete girmeyi býrak, cennetin kokusunu dahi duymazsýn!..” uyarýsýnda bulundular. Ben de bu farklý bakýþlardan sonra konuyu size sorma gereði duydum. Baþýn deve hörgücü görüntüsünde olmasý ne demektir? Böyle bir yasak mý var kitaplarýmýzda? Çünkü bazý tesettürlü kýzlarýmýzýn baþlarý da deve hörgücünü hatýrlatan görüntülerle dikkatleri çekmektedir. Bana bu konularda bilgi verebilirseniz doðrunun hangisi olduðunu öðrenecek, tercihimi ona göre yapacaðým!. Derin saygýlarýmla. ***

Cevap: Okuyucum güzel bir baþlangýç yapmýþ, tebrik edenlerin verdiði moral yanýnda, sert üslupta uyarýda bulunanlarýn dikkatini çektikleri konuda da bilgi sahibi olduktan sonra baþýný deve hörgücü görüntüsü vermeyecek þekilde düzeltecektir anlaþýlan... Çünkü saçlarýný tepesinde deve hörgücü gibi toplayarak dikkatleri çekmeye çalýþanlarýn cennetin kokusunu dahi duyamayacaklarý yolunda uyarýlar var Buhari ve Müslim hadislerinde.. Bu bakýmdan, hadislerin “ahir zaman kadýnlarýnýn giyimi” olarak tarif ettiði deve hörgücü görüntüsünü tercih etmeye ihtiyaç duyulmamalý, düz baþörtüsü tercih edilmelidir, diye düþünmekteyim. Çünkü tesettürünü dikkatleri üzerine çekmeyecek þekilde düzenleyerek “Cennetin hangi kapýsýndan istersen o kapýdan gir!” müjdesine layýk olmak varken, “Cennetin kokusunu dahi duyamayanlarýn içine düþecek hale gelmek” göze alýnabilecek bir akýbet deðildir. Bu konuda ahir zaman kadýnlarýnýn giyimlerini tarif eden hadislerde: “kasiyatün!- ariyatün!..” kelimeleri kullanýlmýþtýr. Yani, onlar giyinmiþler ama çok dar giyerek hiç giyinmemiþler gibi görüntü verecekler... saçlarýný baþlarýna toplayýp deve hörgücü görüntüsü vererek de dikkatleri hep kendi üzerlerine çekmeye çalýþacaklar.. Ýþte bu türlü tahrikçi giyimleri tercih edenler cennetin kokusunu dahi duyamayacaklar... uyarýsýnda bulunulmuþtur.

yolla hastaya verilen saðlýk hizmetlerinin, kuruma fatura edilmesine izin verilmeyeceðini vurguladý. Canpolat, "Belirtilen nedenlerden dolayý doktorlarýn medeczane.sgk.gov.tr/doktor web uygulamasýndan SGK kurumsal

hekim þifrelerini almalarý,bilgi iþlem sistemleri çalýþtýðý sürece reçetelerini, e-reçete olarak düzenlemeleri, yalnýzca bilgi iþlem sistemlerinin çalýþmamasý durumlarýnda manüel reçete yazmalarý gerekmektedir." diye konuþtu. (CÝHAN)

‘Tatil dönüþü girilen depresyonu fýrsata çevirin’ H

areketli ya da sakin nasýl geçerse geçsin, tatil bittiðinde iþe veya okula dönmek zor olabiliyor.

M. Sait Çakar

enimsediði baþörtüsü sebebiyle farklý yorumlara muhatap olan haným okuyucum diyor ki:

Dönüþte yaþanan bu duygu halini ‘tatil depresyonu’ olarak adlandýran Anadolu Saðlýk Merkezi Uzman Klinik Psikolog Aylin Sezer, dinlenmiþ zihin ve beden ile dönüþün, problemleri çözmek için bir fýrsat olduðunu söylüyor. Sezer, “Nasýl vücudumuzun gün boyunca harcadýðý enerjiyi geri kazanmak için, yemek yiyor ve uyuyorsak, bedenimizin ve zihnimizin ayný þekilde tatile de ihtiyacý var.” diyor. Tatil dönüþü iþe veya okula baþlama sonrasýnda olumsuz duygular hissedildiðini ifade eden Sezer, bu durumu þöyle açýklýyor: “Eski, alýþýldýk düzene geri dönmek, artýk

heyecanlandýrmayan yaþamsal gereklilikleri yerine getirmekle uðraþmak karamsar duygulara neden olabiliyor. Bu duygu halinin yaptýklarý iþle, yaþadýklarý yerle veya iliþkileriyle sýkýntýlarý olanlarda daha yoðun yaþandýðýný gözlemliyoruz. Kiþinin yalnýz

kalmaya, sessiz, sakin bir ortamda olmaya ihtiyacý varsa, bu ihtiyaca uygun bir tatil planlamalý. Ayrýca kiþinin ihtiyacý, zevk; enerji aldýðý þey, yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanýþmaksa, yine bu ihtiyaca yönelik hareket etmeli.” (CÝHAN)

Bu sebeple, ahir zaman kadýnlarýnýn giyimini tercih eden görüntü vermemek için el-yüz dýþýnda bedeni tümüyle örten bolulukta, beden hatlarýný belli etmeyen geniþlikte giyimleri tercih etmekte isabet olduðu kesindir. Yani giyinmiþler ama giyinmemiþler gibi kendine baktýran darlýkta giymemeli, saçlarýný baþýna deve hörgücü görüntüsü verecek þekilde toplayarak dikkatleri üzerine çekmeye çalýþýyor yorumuna sebep olmamalýdýr.. Zaten tesettürün hedefi de, bakýþlarý üzerine çekmek deðil tam aksine, üzerine yönelecek rahatsýz edici bakýþlardan kendini korumaya almaktýr.. Kaldý ki, günümüzde tercih edilecek tesettürlü giyim çeþitleri çoðaldýðýndan ahirzaman kadýný giyimlerine yönelmeye ihtiyaç da yoktur artýk. Çünkü tesettürün beðenilecek model çeþitleri oldukça çoðalmýþtýr. Nitekim baþýný dikkatleri çekmeyecek þekilde örtecek her zevke uygun eþarp çeþitleri, þal modelleri geliþtirilmiþtir. Her türlü zevke cevap verecek zenginlikte tesettür modelleri oluþmuþtur. Yani, beðenilmeyecek hantallýkta tesettür giyimleri söz konusu deðildir günümüzde.. Buna raðmen, kendini henüz bu tesettür giyimlerine de hazýr bulmayanlar olabilir. Onlar da, þu anda olmasa da, ileride ben de zevkime uygun düþen bir tesettür modelini tercih edebilirim niyetinde olmalýlar. Bugün deðilse de yarýn inþallah ben de.. diyerek duygularýný hazýrlamaya yönelmeli, mahrum kalma niyetine girmemeliler.. Bilmem soru sahibi okuyucum, “ahirzaman kadýnlarýnýn giyimi” tarifinde aradýðý tesettür bilgilerini bulabildi mi? Ahmed Þahin (Zaman) a.sahin@zaman.com.tr 07 Kasým 2012


8 Kasým 2012 Perþembe

6

Baydemir: Esnaf temizlik konusuna dikkat etmiyor Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, kent genelinde yaþanan kirliliði halkýn ve esnafýn tutumuna baðladý.

Nil Koleji, obeziteyle D mücadele baþlattý D

iyarbakýr'da faaliyet gösteren Özel Nil Ýlköðretim Okulu, çaðýn hastalýðý olarak kabul edilen obeziteyle mücadele baþlattý. Okul yönetimi, bilim adamlarýnýn 'günümüzde ülkelerin en önemli saðlýk sorunu' olarak tanýmladýðý hastalýða karþý, öðrenci ve velilerle iþbirliði yaptý. Özel Nil Ýlköðretim Okulu Müdürü Ali Pehlivan, yaptýðý açýklamada, abur cubur yeme baþta olmak üzere dengesiz tek tip beslenme, doðal olmayan ürünlerle beslenme, öðün atlama ve porsiyonlarýn büyümesi gibi faktörlerin obezitenin nedenleri arasýnda yer aldýðýný söyledi. Beslenmenin, anne karnýndan baþlayarak yaþamýn sonlandýðý ana kadar devam eden vazgeçilmez bir ihtiyaç olduðunu hatýrlatan Pehlivan, "Saðlýklý bir yaþam sürdürmek için alýnan enerji ile harcanan enerjinin

dengede tutulmasý gerekmektedir. Biz de okul olarak bir dizi önlem aldýk. Yaþamýn ve okulun içerisine aktivite kattýk. Günlük bedensel aktiviteleri ders içi ve ders dýþý faaliyetlere yaydýk. Özellikle yemekten sonra yürüyüþ ve kondisyon aletleriyle teneffüslerde kalori yakmanýn yolunu açtýk. Yemek menülerini çocuklarýn ihtiyaç duyacaklarý kalori miktarýna göre ayarladýk. Okul kantininde gazlý ve zararlý meþrubat, cips gibi ürünlerin satýþýný engelledik. Zaman içerisinde aldýðýmýz önlemlerin neticesi ortaya çýkacaktýr. Saðlýklý bir nesil, mutlu bir aile, saðlýklý bir toplum hedeflemekteyiz.” dedi. Ali Pehlivan, Dicle Üniversitesi ile de iþbirliði yaparak, bilimsel anlamda yardým alma, süreci takip etme ve bununla ilgili öðrenci ve velilere seminer vermenin de programlarýnda olduðunu kaydetti. (CÝHAN)

Batmanlý atletler, 10 Kasým’da baþkentte koþacak

A

tletizm Federasyonu faaliyet programýnda yer alan 10 Kasým Atatürk’ü anma törenlerine katýlacak olan Batman Karma Atletizm Takýmý karayoluyla Ankara’ya hareket etti. Minik erkek, yýldýz erkek, yýldýz kýz ve genç kýzlar kategorisinde müsabakalara katýlacak karma atletizm takýmýnýn birkaç kategoride Türkiye derecesi almasý bekleniyor. 15 gün önce yapýlan elemelerde seçilen karma atletizm takýmýnýn çoðunluðu Batman Petrolspor Atletizm Takýmý sporcularýndan oluþuyor. 2000 Metre Minik Erkekler, 2000 Metre Yýldýz Kýzlar, 3000 Metre Yýldýz Erkekler ve 3000 Metre Genç Kýzlar

kategorilerinde koþacak 15 sporcunun haftanýn 5 günü antrenman yaparak müsabakalara hazýrlandýklarý açýklandý. Batman Atletizm Ýl Temsilcisi Ufuk Baþkut, Ekim ayý içinde TPAO Tesisleri'nde müsabakalara katýlacak takýmý seçtiklerini, antrenörler nezaretinde takým sporcularý ile yaklaþýk 1 aydan bu yana çalýþmalarýný sürdürdüklerini söyledi. Müsabakalara 4 kategori ve 15 sporcu ile katýlacaklarýný belirten Baþkut, “Amacýmýz geçen sene yaþamýþ olduðumuz Türkiye þampiyonluklarýný kimseye býrakmamaktýr. Batman atletizmi kat kat büyüyerek Türkiye çapýnda söz sahibi olmuþtur. Bunu da elde etmiþ olduðumuz baþarýlar ile kanýtlamýþ bulunmaktayýz.” Dedi. (CÝHAN)

Þanlýurfa çiçekle güzelleþecek Þ

anlýurfa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü, ana arterlerde kýþ sezonu çiçek ekim çalýþmalarýný sürdürüyor. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mahmut Kýrýkçý; menekþe, lale, papatya, çuha vb. türlerden oluþan 500

bin adet çiçeðin 1 hafta içerisinde ekimini gerçekleþtireceklerini ifade etti. Kýrýkçý; ana arter, orta refüj, kavþak vb. yerlerde çiçek dikim çalýþmalarýnýn aralýksýz olarak devam ettiðini kaydetti. Diyarbakýr-Mardin Çevreyolu, Þanlýurfa-Mardin Karayolu, ÞanlýurfaGaziantep Karayolu (TOKÝ), ÞanlýurfaAkçakale Karayolu ve ÞanlýurfaDiyarbakýr yolunda, Abide kavþaðýyla otoban çýkýþýna kadar þehir merkezindeki tüm refüj ve kavþaklarý çiçekle donatacaklarýný belirten Baþkan Yardýmcýsý Kýrýkçý, “Park ve Bahçeler Müdürlüðümüze baðlý ekiplerimiz, çiçek ekiminin yaný sýra aðaç dikimi ve budama çalýþmalarýný da sürdürüyor. Kent merkezinde, trafik akýþýna engel olan aðaçlarda budama iþlemi gerçekleþtiren Park ve Bahçeler Müdürlüðümüz, ana arterlerde 60 iþçi ile 1 hafta süre içersinde 500 bin çiçek dikimini tamamlamayý hedefliyor.” diye konuþtu. (CÝHAN)

iyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, kent genelinde yaþanan kirliliði halkýn ve esnafýn tutumuna baðladý. Baydemir, “Halk ve esnaf korumazsa kent temiz olamaz, bunun mümkünatý yok. Örneðin Gazi Caddesi ve Melikahmet Caddesi’ndeki esnafýmýz temizlik konusuna dikkat etmiyor. Cadde ve kaldýrým iþgali

konusunda da sert yaptýrýmlar uygulanmalý.” dedi. Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ’ýn kurduðu 'Kýrklar Meclisi' üyelerini kabul eden Osman Baydemir, kentin sorunlarý ile ilgili eleþtirileri cevapladý. Baydemir kentin temizlik ve kaldýrým iþgali gibi iki temel sorununda yurttaþlarýn katýlýmýnýn þart olduðunu söyledi. Çöpleri toplamak ve

caddeleri süpürmenin ilgili ilçe belediyelerin görevi olduðunu hatýrlatan Baydemir, “Ancak ilçe belediyelerimiz bütün bütçesini temizliðe ayýrsa bile halk ve esnaf bunu korumazsa kent temiz olamaz, bunun mümkünatý yok. Bu tüm ilçeler için geçerlidir. Örneðin Gazi Caddesi ve Melikahmet Caddesi’ne ciddi yatýrým yapýldý ancak buradaki esnafýmýz temizlik konusuna dikkat etmiyor. Cadde ve kaldýrým iþgali konusunda da sert yaptýrýmlar uygulanmalý.” diye konuþtu. Havayi fiþekler yasaklanmalý Çevre ve gürültü kirliliði yaratan havai fiþekler konusuna da deðinen Baydemir, “Kentin ortasýnda yer alan düðün salonlarýnda zevk için havai fiþek patlatýlýyor. Patlayýcý madde ve havai fiþeklerin atýlmasý bir travma yaratýyor. Gecenin bir saatinde uyuyan çocuklar ürpertiyle uyanýyor. Vilayetle birlikte tamamen satýþýnýn yasaklanmasý için ortak çaba sarf edelim.” þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

ÝHALE ÝLANI MARDÝN ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI FORD TRANSÝT ARAÇLARI ÝÇÝN YEDEK PARÇA ALIMI ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI JANDARMA GENEL KOMUTANLIÐI Mardin Ýl Jandarma Komutanlýðý( Mardin) Ford Transit Araçlarý Ýçin Yedek Parça Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/162666 1-Ýdarenin a) Adresi : Diyarbakýrkapý Mah. 191'inci Yayla Sk. No: 19/1 47100 MARDÝN MERKEZ/MARDÝN b) Telefon ve faks numarasý : 4822123942 - 4822132642 c) Elektronik Posta Adresi : jandarma.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Mardin Ýl Jandarma Komutanlýðý 847 Nu.lý Taþýnýr Mal Saymanlýðý Yedek Parça Deposu (Kýzýltepe J.Komd.Tb.K.lýðý kýþlasý içerisinde Bakým Onarým Komutanlýðý bünyesinde) c) Teslim tarihi : Sözleþmenin taraflarca imzalanmasýný müteakip, idare tarafýndan yükleniciye ayrýca bir " Ýþe Baþlama Tebligatý" gönderilmeyecek olup; teslim tarihi sözleþmenin imzalandýðý günü takip eden ilk iþ gününde baþlatýlacaktýr. Ýþin süresi 10 (On) takvim günüdür.Ýhale konusu mallar, yüklenici tarafýndan; bu þartname belirtilen birliklere 10 (On) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Mardin Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Komisyon Baþkanlýðý Diyarbakýr Mah. 191. Yayla sk. No: 19/ Merkez Mardin b) Tarihi ve saati : 15.11.2012 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler; Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Mardin Ýl Jandarma Komutanlýðý Lojistik Þube Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mardin Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Komisyon Baþkanlýðý adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BASIN NO : 497

8 Kasım 2012 Perşembe Gazete sayfaları  
8 Kasım 2012 Perşembe Gazete sayfaları  

8 Kasım 2012 Perşembe Gazete sayfaları

Advertisement