Page 1

Nusaybin Sýnýr kapýsý insani yardýmlar için açýlmalý

Þahin ailesinin mutlu günü

S

ivil Toplum Kuruluþlarý (STK) ve Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) yöneticileri, Nusaybin Kara Hudut sýnýr kapýsýnýn Suriye’ye yapýlacak insani yardýmlar için açýlmasýný istiyor. Suriye’de devam eden iç savaþ, Türkiye tarafýnda bulunan akrabalarý tedirgin etmeye devam ediyor. 8 Aralýk 2011’de ‘bakým ve onarým yapýldýðýný gerekçe gösterilerek’ Suriyeliler tarafýndan kapatýlan Nusaybin Sýnýr kapýsý, bir daha açýlmadý. Her geçen gün iç savaþýn þiddetlendiði ülkeden kaçýþlar devam ederken, geride kalanlarýn ise içler acýsý bir durumla karþý karþýya kaldýklarý öðrenildi. Sayfa 2’de

Ali Edis

M

ardin’in meþhur doktorlarýndan Halk Saðlýðý uzmaný Doktor Zülküf Þahin nâmý diðer “Kral” oðlu Özgür Þahin için yaptýðý Niþan töreni, gelen davetliler arasýnda Krala layýk oldu dedirtti. Mardin’e geldiði günden bu yana sempatik tavýrlarýyla ve yardýmseverliðiyle Mardinlilerin gönlünde taht kuran doktor Þahin’in oðlu Özgür Þahin, Bayhoca ailesinin güzel kýzý Mine Bayhoca ile niþanlandý. Oldukça renkli görüntülere sahne olan Niþan törenine doktor Þahinin akrabalarý ve yakýn dostlarý katýldý. Mardin öðretmenevinde yapýlan Niþan töreninde çiftin niþan yüzüklerini Kýzýltepe Devlet Hastanesi Baþhekim yardýmcýsý Doktor Ýbrahim Demir takarken gelen davetliler gönüllerince eðlendi.

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

Kýzýltepe'de Aile Danýþma Merkezi açýldý Sedat Aslanaçier

K

ýzýltepe ilçesinde Kaymakamlýk Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý bünyesinde Aile Danýþma Merkezi (ADEM) açýldý. Merkez bünyesinde kadýnlara çeþitli kurs ve seminerler veriliyor. Boþ vakitlerini merkezde geçiren kadýnlar hem meslek sahibi oluyor hem de sosyal hayata katýlým saðlýyor. Eski çarþý karakol binasýnda açýlan merkezde kadýn ve çocuklar için her þey düþünülmüþ. Anasýnýfý, oyun alanlarý, dinleme odalarý, mutfak gibi alanlarýn bulunduðu merkezde okuma yazma, kuaförlük, bilgisayar ve dikiþ nakýþ kursu veriliyor. Kurs bünyesinde þu an 106 kursiyer eðitim görüyor. Merkezin kadýnlar tarafýndan yoðun ilgi gördüðünü belirten merkez müdürü Naciye Yýldýrým, kadýnlarýn sosyal hayata kazandýrýlmasý için gayret sarf ettiklerini söyledi. Merkezde aile ortamý bulunduðunu belirten Yýldýrým, kurslara talebin her gün arttýðýný anlattý.

8 Þubat 2013 Cuma

Yýl: 9 Sayý 2566 Fiyatý :25 Kr

Sýk sýk davetlilerle halay çekerek oynayan genç çiftin mutluluklarý gözlerine yansýdý.

M

Doktor Þahin, “Çok mutluyum. Duygularýmý nasýl ifade edeceðimi bilmiyorum. Bu mutlu günümüzde bu kadar dostu bir arada görmek bana ayrý bir mutluluk verdi. Allah her anne babaya çocuklarýnýn mürüvvetini göstermesini nasip etsin. Ýnþallah düðünü yakýn bir zamanda ve daha geniþ bir salonda yapacaðýz. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnýz býrakmayan tüm dostlarýmýza teþekkür ediyorum“ þeklinde duygularýný ifade etti. Ýletiþim Gazetesi olarak genç çiftimizi tebrik eder, uzun, saðlýklý ve mutlu bir ömür diliyoruz

Yeniþehir'in altyapýsýnýn tamamen deðiþtirmek 41 milyon euro projenin yüzde 85'i AB hibesi olarak, yüzde 6'sý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'ndan, kalan kýsmý ise Mardin Belediyesi tarafýndan finanse edilecek. Ýsmail Erkar

M

ardin Belediyesi, Yeniþehir'in altyapýsýnýn tamamen deðiþtirmek için AB hibeleri kapsamýnda 41 milyon euroluk kaynak saðladý. "Mardin Su ve Atýk Su" yatýrým projesini hayata geçirmek için AB heyetiyle yapýlan görüþmeler neticesinde Mardin merkez, Yeniþehir, 13 Mart, Nur Mahallesi, Artuklu Üniversitesi Kampüs yaný içme suyu, kanalizasyon, yaðmur drenajý ve bunlara baðlý olarak Mardin güney ve kuzey kýsým arýtma tesislerinin ihalesinin 2013 yýlýnda yapýlmasý kararlaþtýrýldý. 41 milyon euro

Ali Edis

illi Eðitim Bakanlýðý, B sýnýfý ehliyet sýnavlarýnda 120 olan soru sayýsýný 60’a düþürdü, sýnav süresini de 150 dakikadan 75’e indirdi. Milli Eðitim Bakanlýðý Yenilik ve Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü ve Özel Öðretim Kurumlarý Genel Müdürlüðü Motorlu Taþýt Sürücü Adaylarý Sýnavý e-Kýlavuzu’nda önemli deðiþiklikler yaptý. Teorik sýnavda birçok yenilik yapýldý. Sýnav takvimine göre yýlda 6 tez yapýlan Motorlu Taþýt Sürücü Adaylarý Sýnavý (MTSAS) sayýsý 7’ye çýkarýldý. Teorik sýnavda yeni yýl ile birlikte birçok çok önemli deðiþiklikler yapýldý. Sayfa 3’te

Gelen misafirlerle tek tek ilgilenen damadýn anne ve babasý da mutluluklarý ve heyecanlarý dikkatlerden kaçmadý.

Yeniþehir'in Altyapýsýna 41 milyon Euro’luk kaynak projenin yüzde 85'i AB hibesi olarak, yüzde 6'sý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'ndan, kalan kýsmý ise Mardin Belediyesi tarafýndan finanse edilecek. Yeniþehir'deki altyapýnýn ihtiyaca cevap vermediði için acilen yenilenmesi gerektiðini belirten Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, "Mardin tarihinde ilk defa bu miktarda kredi saðlanýyor. Rakamýn büyüklüðü, iþin büyüklüðünü de göstermektedir. Yaklaþýk 100 milyon lira harcayarak Yeniþehir'in altyapýsýnýn tamamýný yenileyeceðiz. Gelecek nesillere altyapýsý saðlam bir þehir býrakacaðýz. Halkýmýza hayýrlý olsun." dedi.

Konuyla ilgili görüþmelere Baþkan Ayanoðlu, AB Türkiye Delegasyonu'ndan Bölüm Baþkan Yardýmcýsý Ekonomi ve Sosyal Kalkýnma Uzmaný Virue Vimpari, Sürdürülebilir Bölüm Baþkaný Elif Ceyda Torcu, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'ndan Çiðdem Çoygun, AB Yatýrým Dairesi Baþkanlýðý'ndan Yeliz Öymen ve Seda Arzýk, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'ndan Finansal Yönetim Þube Müdür Vekili Fatih Yelken ve AB delegasyonu danýþmaný Ruy Frank katýldý.

Midyatlýlar kýrsal kalkýnma destekleri hakkýnda bilgilendirildi

Ehliyet sýnavýnda deðiþiklik

Niþan törenine Diyarbakýrdan getirilen özel müzik ekibinin söylediði Kürtçe ve Türkçe þarkýlarla renklenen törende gelin ve damadýn arkadaþlarý çifti bir an olsun yalnýz býrakmayarak heyecanlarýna ortak oldular.

T

arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Mardin’in Midyat ilçesinde yatýrýmlara yönelik toplantý gerçekleþtirdi. Toplantýya iþadamlarý ve yatýrýmcýlar yaný sýra merkezi belde ve köy muhtarlarý katýldý. Hükümet Konaðý'nda gerçekleþen toplantýda, TKDK uzmanlarýnca teþvikler hakkýnda bilgiler verildi. Süt üreten tarýmsal iþletmelere yatýrým, et üreten tarýmsal iþletmelere yatýrým, süt ve süt ürünlerinin iþlenmesi ve pazarlanmasý, et ve et ürünlerinin iþlenmesi ve pazarlanmasý, meyve ve sebzelerin iþlenmesi ve pazarlanmasý,

su ürünlerinin iþlenmesi ve pazarlanmasý, çiftlik faaliyetlerinin çeþitlendirilmesi ve geliþtirilmesi, yerel ürünlerin ve mikro iþletmelerin geliþtirilmesi, kýrsal turizm ve kültür balýkçýlýðýnýn geliþtirilmesi alanlarýnda yatýrýmlara hibe verileceði vurgulandý. TKDK Mardin Ýl Koordinatörü Tahsin Aba, konuþmasýnda þunlarý ifade etti: “Mardin’in her köþesindeki çiftçiye ve bu konuda bizimle çalýþma yapmak isteyen tüm yatýrýmcýlara ve kuruluþlara kapýlarýmýz sonuna kadar açýktýr. TKDK olarak çiftçimizin ve yatýrýmcýlarýmýzýn her zaman yanýndayýz. Bize ihtiyaç duyulan, tarýmsal ve kýrsal yatýrýmlarla ilgili her konuda herkese yardýmcý olmaya

hazýrýz. Burada bizim amacýmýz fonlardan Mardin Ýlimizi maksimum düzeyde yararlandýrmaktýr. Ýþte bu amaçla daha önce Kýzýltepe, Mazýdaðý, Derik, Ömerli, Savur, Dargeçit ilçelerinde kaymakamlarýn, ilçe müdürlerinin, muhtarlarýn ve potansiyel baþvuru sahiplerinin katýlým gösterdiði toplantýlarda kurum hakkýnda, IPARD programý ile ilgili ve IPARD programý kapsamýnda verilen destekler ile ilgili tanýtým toplantýlarý gerçekleþtirdik. Ziyaret etmediðimiz diðer ilçelerimiz olan Midyat, Yeþilli ve Nusaybin’de de tanýtým toplantýlarýný gerçekleþtireceðiz.” dedi. Aba, yatýrým yapmayý düþünen vatandaþlarý 15 Þubat-15 Mart tarihleri arasýnda projeleriyle beraber Mardin Ýl Koordinatörlüðüne beklediklerini sözlerine ekledi. Ýl Koordinatörü Tahsin Aba ve uzmanlar, katýlýmcýlara TKDK olarak Mardin’de hangi yatýrýmlara destek vereceklerini, verecekleri destek oranlarý ile destek miktarlarý ve baþvuru koþullarý hakkýnda bilgiler verdi.

Silah ve uyuþturucu operasyonu

Ali Edis

M

ardin polisi Kýzýltepe, Þanlýurfa’nýn Akçakale ilçesi ve Mazýdaðý ilçesinde düzenlediði operasyonlarda çok sayýda silah ve uyuþturucu madde ele geçirdi. Mardin Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, Kýzýltepe ve Þanlýurfa’nýn Akçakale ilçesinde eþ zamanlý operasyon düzenledi. Operasyonda 980 adet Kalaþnikof fiþeði, 5 adet tabanca ve 5 adet þarjör ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan 6 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan þahýslardan 4’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrýca Mazýdaðý ilçesinden batý illerine yüklü miktarda uyuþturucu madde sevkiyatý yapýlacaðý bilgisi alýnmasý üzerine Mazýdaðý ilçesi giriþinde üç ayrý araca eþ zamanlý operasyon düzenlendi. Operasyonda, toplam 69 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Araçlarda bulunan 5 þahýs gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan 5 þahýstan 4’ü tutuklanarak Mardin Cezaevi'ne teslim edildi.


8 Þubat 2013 Cuma

2

Nusaybin Sýnýr kapýsý insani yardýmlar için açýlmalý S Ýsmail Erkar

ivil Toplum Kuruluþlarý (STK) ve Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) yöneticileri, Nusaybin Kara Hudut sýnýr kapýsýnýn Suriye’ye yapýlacak insani yardýmlar için açýlmasýný istiyor. Suriye’de devam eden iç savaþ, Türkiye tarafýnda bulunan akrabalarý tedirgin etmeye devam ediyor. 8 Aralýk 2011’de ‘bakým ve onarým yapýldýðýný gerekçe gösterilerek’ Suriyeliler tarafýndan kapatýlan Nusaybin Sýnýr kapýsý, bir daha açýlmadý. Her geçen gün iç savaþýn þiddetlendiði ülkeden kaçýþlar devam ederken, geride kalanlarýn ise içler acýsý bir durumla karþý karþýya kaldýklarý öðrenildi. Türkiye’de çeþitli kampanyalarla toplanan yardýmlar Hatay Sýnýr kapýsýndan Suriye’ye gönderilmeye devam ediyor. Bölgedeki STK ve STÖ temsilcileri insani yardýmlar için kapalý tüm kapýlarýn açýlmasýný istiyor. Suriye’nin Kamýþlý kentine açýlan Nusaybin Sýnýr kapýsýnýn bir yýldan fazla bir zamandýr kapalý olduðunu hatýrlatan Nusaybin Ticaret Borsasý Baþkaný Necdet Aktaþ, hem dini hem de akrabalýk baðýyla Suriye’yle kardeþ olduðumuzu söyledi. 500 bin civarýnda olan Kamýþlý kent nüfusunun, bölgede henüz çatýþmalarýn baþlamamasý nedeniyle Bir Milyonu aþtýðýný kaydeden Aktaþ; “Kamýþlý ilçesi bu göçü aldýktan sonra tabi ki savaþýn da etkisiyle elektrik, gaz, akaryakýt ve gýda sýkýntýsý yaþýyor. Suriye hükümeti tarafýndan bölgeye herhangi bir yardým yapýlamadýðý gibi ülkemizden de giden yardýmlar güvenlik gerekçesiyle bölgeye ulaþamýyor.” dedi. Suriye halkýyla yüzyýllardýr kardeþ olduðumuzu ifade eden Aktaþ, kardeþlerin

savaþ gibi doðal bir afetle karþý karþýya olduðunu belirtti. Aktaþ konuþmasýný þöyle sürdürdü; “Bu savaþ yaný baþýmýzda. Biz Müslüman bir ülkeyiz ve insani duygularýmýz var. Müslüman ve ayný zamanda akrabalýk baðýmýz olan bu halka insani yardým yapmak istiyoruz. Ancak bu ülkeye açýlan Nusaybin sýnýr kapýmýzýn kapalý olmasý nedeniyle bu yardýmlarý yapamýyoruz. Ýlçemizdeki Kent Konseyi, STK ve STÖ temsilcileri bu yardýmlar için seferber olmuþ durumda. Belediyemiz, Kamýþlý halký için kuru gýda toplamaya baþladý. Tüm kuruluþlar bir araya geldik. Bu kapýnýn insani yardýmlar için açýlmasý talebimizdir. Doðal felaketler yaþayan Somali, Pakistan ve Van’a yaptýðýmýz yardýmlarý Suriye’deki kardeþlerimiz için de yapmak istiyoruz. Tek amacýmýz var o da insanlýk. Onun dýþýnda hiçbir amacýmýz yok.” Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Müfit Adnan Yumuþak, Sýnýr kapýsýnýn açýlmasý için Baþbakanlýk ve AFAD’a müracaat ettiklerini söyledi.

Türkiye ile Suriye arasýndaki tüm kapýlarýn insani yardýmlar için açýldýðýný ancak bir tek Nusaybin sýnýr kapýsýnýn kapalý olduðunu belirten Yumuþak, Nusaybin sýnýr kapýsý üzerinden yardýmlarý Kamýþlý ve Haseki baþta olmak üzere tüm çevre þehirlere ulaþtýrabileceklerini ifade etti. Yumuþak, “Burada toplayacaðýmýz yardýmlarý karþýlayacak Arap, Kürt, Süryani ve Mahallemilerden oluþan baðýmsýz bir heyet kurulmuþ durumda. Oraya gidecek yardýmlar ihtiyaç sahiplerine daðýtýlmasý için bizim de katkýlarýmýz olacaktýr. Nusaybin ve Kamýþlý’da yaþayan halkýn çoðu birbiriyle akrabadýr. Tek ihtiyaç olan þey Nusaybin sýnýr kapýsýnýn insani yardýmlar için açýlmasýdýr.” Bu arada Suriye için baþlatýlan "Kýþ Geldi... Suriye Ýçin Bir Ekmek, Bir Battaniye" Kampanyasý tüm hýzýyla sürüyor. TOBB’ye baðlý Nusaybin Ticaret Odasý ve Ticaret Borsasý da kampanyaya maddi olarak destekte bulunduklarýný belitti.

Gençler için spor alanlarý yapýlmalý Ali Edis

Y

aklaþýk 200 bin nüfusu bulunan Midyat’ta halka açýk sentetik bir sahanýn bulunmamasýna bir tepki de Kaymakam Oðuzhan Bingöl’den geldi. Kaymakam Bingöl, spor yapabilecekleri alanlarý olmayan Midyat’ta ki gençlerin bilgisayarýn baþýna oturmaktan baþka yapacaklarý hiçbir alternatiflerinin olmadýðýný dile getirdi. Bingöl, gençlerin oyun ve spor ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için halka açýk sentetik yüzeyli futbol sahasý ve kapalý yüzme havuzlarýnýn yapýlmasý gerektiðini söyledi. Gençlere okullardan önce spor yapabilecekleri alanlarýn oluþturulmasýnýn elzem olduðunu ifade eden Bingöl, “Gençlerin geliþimsel ihtiyaçlarý için Midyat’ta en az dört adet sentetik yüzeyli futbol sahasý ve iki tane de kapalý yüzme havuzu yapýlmalý. Bunlar yapýldýðý takdirde çok kýsa zamanda Midyat’ta da farklý spor alanlarýnda çok yetenekli gençler ortaya çýkacaktýr. Yoksa bizim sportif alanlarda baþarýlý olmamýzýn imkâný yok. Þuan bizler sporu sadece bireysel olarak ön plana çýkarýyoruz.” dedi. Spor yapmadýðýndan dolayý hantallaþan ve hastalýklý bir gençliðin yetiþtiðini belirten Bingöl, “Midyat’ta yaþayan bir genç sabah kalktýðýnda bilgisayarýn baþýna oturmaktan baþka hiçbir alternatifi yok. Sonrada hantallaþan, hastalýklý bir gençlik yetiþiyor. Gün geçtikçe bende saðlýksýzlaþýyorum, çünkü bende spor yapamýyorum. Þehir merkezinde ki gençlerin asilik duygusu, gençlerin düþük bel pantolon duygusu ve gençlerin saçlarýný dikleþtirme merakýnýn enerjilerini bir yere harcamamalarýndan kaynakladýðýný düþünüyorum.” diye konuþtu. Kaymakam Oðuzhan Bingöl, konuþmasýný þöyle sürdürdü: “Düþünün Midyat’ýn daha bir sentetik sahasý bile yok. Saha olsa bile kapýsýna bir bekçi býrakýyoruz, burayý kapatýyoruz. Sadece maçlarda açýyoruz sahayý. Görev yaptýðým Elazýð’da Baskil’de bir sentetik saha vardý, bunu gençlerin kullanýmýna açmýþtýk. Ýsteyen gençler gelip burada rahat bir

þekilde oyunlarýný oynayabiliyorlardý. Bu anlamda Ýngiltere bizim için güzel bir örnek. Burada en ucuz þey spor malzemesi. Bir genç hiçbir þey alamazsa da bir çift spor ayakkabý alýr ve hemen 500 metre ileri de spor yapabileceði yeþil sahaya ulaþabilir. Bu nedenle Ýngiltere sporun ve futbolun merkezi olmuþ. Kendilerini eðitecekleri alanlarý var. Ama Midyat’ta böyle bir imkân yok. Þu ana kadar var olan spor salonu da tam anlamýyla kullanýlamamýþ.”

Þahkulubey'den teþekkür mesajý Sedat Aslanaçier

A

k Parti Mardin Milletvekili Gönül Þahkulubey geçirdiði trafik kazasýndan sonra bir teþekkür mesaj yayýnladý. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler'in Bakan olarak atanmasýndan sonra ilk yurt gezisini Yaptýðý 4 Þubat 2013 tarihinde, Ak Parti Mardin Milletvekili Gönül Þahkulubey'inde içinde bulunduðu araç konvoyunda bulunan diðer araçlarýn da trafik kurallarýna uymamasý sonucunda türkmen yokuþu'nda kaza yaptý. Kazada, Milletvekili Gönül Bekin Þahkulubey, AK Parti Mardin Kadýn Kollarý Baþkaný Zeynep Alkýþ ve Derik Ýlçe Baþkaný Ali Osman Tutal hafif þekilde yaralanmýþtý. Kaza sýrasýnda sarsýlan araçta beyin sarsýntýsý geçiren ve dudaðý patlayan Milletvekili Gönül Bekin Þahkulubey Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnmýþ ve daha sonra Ankara Numune Hastanesinde tedavisi sürdürülen Þahkulubey'in

saðlýðýnýn düzelmeye baþladýðý öðrenildi. Diðer hafif yaralýlar da kontrol amaçlý hastaneye götürülerek ilk tedavileri ayakta yapýlmýþtý.Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler de, Mardin Devlet hastanesine giderek milletvekili Þahkulubey'in durumu hakkýnda bilgi almýþtý. Ak Parti Mardin Milletvekili Gönül Þahkullubey kazadan sonra bir mesaj yayýnladý. Milletvekili Þahkulubey mesajýnda þunlarý söyledi: “Mardin programýnda geçirmiþ olduðum kaza neticesinde yakýn ilgilerini esirgemeyen Mardin devlet hastanesi baþhekim, baþhekim yardýmcýlarý, hasta bakým müdürü, hemþire ve hastane personeline, Ankara’daki tedavi sürecinde de Ankara numune eðitim ve araþtýrma hastanesi acil servisinde görevli doktor, hemþire ve hastane personeline ayrýca faks, mail, telefonla arayarak ve bizzat gelerek geçmiþ olsun dileklerini ileten herkese þükranlarýmý sunarým." Dedi.

Mardinliler, Vali Ayvaz'ý Ýstanbulda aðýrladý

M

ardinliler tarafýndan Avcýlar’da bir süre önce hizmete açýlan ve geleneksel Mardin mutfaðýndan çeþitler sunan Kasr-ý Serçehan Restaurant’ta verilen yemeðe, Mardin’e baðlý ilçelerin Ýstanbul’daki dernek baþkanlarý da katýldý. Oldukça samimi havada geçen yemekte çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Vali Turhan Ayvaz, 3-5 sene sonra Mardin’in önü alýnamaz bir þehir olacaðýný söyledi. MardinKýzýltepe arasýnda hayata geçirilecek proje ile Ýstanbul-Ýzmit arasýna benzeteceklerini belirten Vali Ayvaz, burada faaliyete geçecek iþyerleri için 30-35 bin çalýþana ihtiyaç duyulacaðýný kaydetti. Bu rakamýn Mardin’deki iþsiz sayýsýnýn 3 katýna eþit olduðuna dikkat çeken Ayvaz, “Zorunlu olarak Mardin dýþýndan eleman temin edeceðiz. Çünkü Mardin’de iþ sahibi olmayan kalmayacak” dedi. Mardin’in tarihi dokusu nedeniyle Avrupa’nýn Kültür Baþkenti olmayý hak ettiðini vurgulayan Ayvaz, sit alaný içindeki uygunsuz yapýlarýn bir kýsmýný yýktýklarýný kalanlarýn yýkým iþinin ise önümüzdeki yýl tamamlamayý hedeflediklerini anlattý. Turhan Ayvaz, Mardin’in þu an 5 bin yataða sahip olduðunu ancak önümüzde 10 yýl içinde bu sayýyý 50 bine çýkarmayý planladýklarýný söyledi. Vali Turhan Ayvaz, bir baþka

soru üzerine, köylerine dönmek isteyen vatandaþlara yardýmcý olduklarýný, bugüne kadar 3 bin kiþiye köylerine döndükleri için destek verdiklerini söyledi. Kapýsýnýn her zaman vatandaþa açýk olduðunu ifade eden Turhan, “Bizde randevu yok. Arzu eden herkes bizi ziyaret edebilir. Bizim gýdamýz hayýr duasý. Yardýmcý olalým, güzel davranalým ki hayýr duasý alalým” þeklinde konuþtu. Ýstanbul Mardinliler Derneði Genel Baþkaný A.Fuat Bodur da, tanýtýmýn çok önemli olduðunu belirterek, “Diziler Mardin’in tanýtýmýna önemli katký saðladý. Mardin son dönemlerde dizi ve diðer tanýtýmlarýn sayesinde ön plana çýktý.” dedi. Vali Ayvaz’a davetlerini kýrmadýðý için teþekkür eden Bodur, “29 dernekten oluþan bir federasyon kurma aþamasýndayýz. Son hazýrlýklarýmýzý yapýyoruz. Bu projemizi tamamladýktan sonra daha güçle bir platform kurmuþ olacaðýz. Sizi de daha sýk aramýzda görmek isteriz” dedi. Ýstanbul’daki Mardin

derneklerinin oluþturduðu platformun sözcüsü Mehmet Kendibilir de, Türkiye’de federasyonu olmayan iki il kaldýðýný bunlardan birinin Þýrnak diðerinin ise Mardin olduðunu hatýrlattý. Önümüzdeki günlerde müracaatlarýný yapacaklarýný ve artýk Mardin derneklerinin tek çatý altýnda toplanacaðýný bildiren Kendibilir, “Bu konuda herkese, her Mardinli’ye görev düþüyor” diye konuþtu. Mardinli Ýþadamý Ýbrahim Biter ise, Federasyon çatýsý altýnda daha güçlü olacaklarýna inandýðýný belirterek þöyle devam etti: “Doyduðumuz yerden doðduðumuz yere ahde vefa görevimizi yerine getirmeliyiz. Siyasi otoritede söz sahibi olacaðýz ama siyaseti federasyonumuza sokmayacak her partiye eþit mesafede kalacaðýz. Mardin’de kurulan medeniyet ittifakýný devam ettirecek ve barýþ sürecine katký saðlayacaðýz. Paylaþmaya devam edecek,

Ýstanbul’daki bütün hemþehrilerimize ulaþmaya çalýþacaðýz. Mardin’e hizmet etmek sadece bizim görevimiz deðil bütün Mardinlilere bu konuda görev düþüyor.” Söz alan dernek baþkanlarýndan biri, Mardin’e hizmette en büyük engelin kýskançlýk, çekememezlik olduðunu savundu. Bir diðer dernek baþkaný ise, “Keþke valiler kadar Mardin’e sevebilseydik. Þimdi Mardin beton yýðýný deðil Yeþil Mardin olmuþtu” þeklinde öz eleþtiri getirdi. Mardinli sanatçý Berdan Mardin’i ise, Mardin’e yönelik projeleri olduðunu, güzel bir senaryoyu Mardin’de çekmeyi hep hayal ettiðini dile getirdi. Bu arada, Ýçiþleri Bakanlýðý’na atanan Mardin Milletvekili Muammer Güler’i arayan Vali Turhan Ayvaz, telefonun hoparlörünü açarak konuþmalarý yemekte bulunan davetlilere de dinletti. Bu tür toplantýlarýn ve federasyon giriþiminin Mardin’in hayrýna olacaðýný vurgulayan Bakan Güler, “Ýstanbul’da sizlerle bir araya geleceðiz. Elbirliðiyle Mardin’in daha ileriye gitmesi için çalýþacaðýz. Sizlerin desteðini her zaman yanýmda hissettim,ilgi, alakanýza teþekkür ederim” dedi. Daha sonra sýrasýyla A.Fuat Bodur, Ýbrahim Biter ve Berdan Mardin’i de Bakan Muammer Güler’i telefonda kutlayýp yeni görevinde baþarýlar dilediler. Müslüm Aktürk / Ýstanbul Times


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

8 Þubat 2013 Cuma

3

'Uludere raporu yazýlýyor, sanmayýn olay örtülecek, böyle bir niyetimiz yok' T

BMM Ýnsan Haklarý Komisyonu Baþkaný Ayhan Sefer Üstün, Uludere raporu yazým çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirterek "Sanmayýn bu örtülecek. Ýnanýn böyle bir niyetimiz yok." dedi. Rapor yazýmýnda yeni bilgilerin geldiðini anlatan Üstün, "Dün akþam bir bilgi geldi. Onu yazmasak rapor eksik kalýrdý. Biraz zaman alýyor. Kamuoyunun hassasiyetini anlýyoruz." ifadelerini kullandý.

Ehliyet sýnavýnda deðiþiklik: Soru sayýsý 60’a, süre 75 dakikaya düþürüldü

M

illi Eðitim Bakanlýðý, B sýnýfý ehliyet sýnavlarýnda 120 olan soru sayýsýný 60’a düþürdü, sýnav süresini de 150 dakikadan 75’e indirdi. Milli Eðitim Bakanlýðý Yenilik ve Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü ve Özel Öðretim Kurumlarý Genel Müdürlüðü Motorlu Taþýt Sürücü Adaylarý Sýnavý e-Kýlavuzu’nda önemli deðiþiklikler yaptý. Teorik sýnavda birçok yenilik yapýldý. Sýnav takvimine göre yýlda 6 tez yapýlan Motorlu Taþýt Sürücü Adaylarý Sýnavý (MTSAS) sayýsý 7’ye çýkarýldý. Teorik sýnavda yeni yýl ile birlikte birçok çok önemli deðiþiklikler yapýldý. Özellikle ehliyet sýnav soru sayýsýnda ve sýnav süresinde yeni düzenlemeler yapýldý. B sýnýfý ehliyet sýnavlarýnda önceki yýllarda 120 olan soru sayýsý bu yýlki yeni uygulama ile birlikte 60’a indirildi. Buna paralel olarak da 150 dakika olan sýnav süresi 75 dakikaya indirildi. Yeni uygulamaya göre; daha önce trafikte 50 soru varken, soru sayýsý 25’e indirildi. Motor sýnavýndaki soru sayýsý 40’da 20’ye ve ilk yardýmdaki 30 soru da 15’e indirildi. Yazýlý sýnav sonuçlarý açýklandýktan sonraki ilk haftanýn sonunda uygulama sýnavý yapýlacak. Aday, yazýlý ve uygulamalý sýnavlardan baþarýlý olduðu takdirde sertifika almaya hak kazanacak. Emniyet Genel Müdürlüðü (EGM) on-line olarak Özel Motorlu Taþýt sürücü Kursu (MTSK) Modülü’nden sertifika kontrolü yaptýktan sonra sürücü belgesi düzenleyecek. Aday, 2013 yýlý ve her sýnav dönemi için ayrý-ayrý olmak üzere 50 TL (KDV dahil) MTSAS sýnav ücretini TC Ziraat Bankasý, Türkiye Vakýflar Bankasý TAO, Türkiye Halk Bankasý

AÞ þubelerinden birine 'Kurumsal Tahsilât Programý' aracýlýðý ile kendi TC kimlik numarasýna göre yatýracak. Adaylarýn derslere göre sorulara verdikleri doðru cevap sayýlarý tespit edilecek. Yanlýþ cevaplar dikkate alýnmayacak. Tespit edilen doðru cevap sayýlarý üzerinden her bir ders için 100 puandan hesaplama yapýlacak. Her ders için 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan aday baþarýlý sayýlacak. Merkezi sistem sýnavýnda her soru puan olarak eþit aðýrlýða sahip olacak. Sýnav sonuçlarý, http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Sürücü Kurslarý Konfederasyonu Genel Baþkaný Dursun Önal, konfederasyon alarak Milli Eðitim Bakanlýðý’na 2011 yýlýnda ehliyet sýnavlarý ile ilgili bir rapor sunduklarýný söyledi. Motor, trafik ve ilk yardým konularýnýn ayrý ayrý olarak deðil, tek sýnav halinde 100 ila 60 soru olarak önerdiklerini belirten Önal, “Yeni düzenleme de soru sayýsý azaldý. Ýlk yardým sorularýný inceledim. Tamamen akademik nitelikli. Bir sürücü adayýnýn pratik hayatta kullanmayacaðý sorular. Trafik ve motor sorularý geçmiþ yýllara oranla biraz daha mantýklý. Aslýnda soru sayýsýnýn indirilmesinde bir fayda olacaðýný düþünmüyorum.” açýklamasýnda bulundu. Motorlu taþýt sürücü adaylarý yazýlý sýnavý Sertifika Ýlk Yardým Trafik ve Çevre Motor ve Araç Soru Süre (dk) A1 – A2 15 20 10 45 60 B 15 25 20 60 75 C – D – E 15 25 20 60 75 F - G 15 20 15 50 65 H 15 25 --- 40 50 (CÝHAN)

Köylü çocuklar oyun parkýna kavuþtu

Þ

anlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, merkeze baðlý Geçit köyüne, Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan yaptýrýlan oyun parkýnýn açýlýþýný gerçekleþtirdi. Köylü çocuklar oyun parkýna sevindi. Köydeki yollarý da inceleyen Güvenç, eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi. Geçit Köyü Muhtarý Fuat Beþaltý tarafýndan karþýlanan Vali Güvenç, ilk olarak oyun parkýnda çocuklarla kýsa süreli sohbet ederek, çocuklara oyuncak ve þeker daðýttý. Vali Güvenç, oyun parký açýlýþýndan sonra köyün ileri gelenleriyle bir araya geldi. Burada bir açýklama yapan Vali Celalettin Güvenç, daire amirleriyle birlikte Geçit köyüne geldiklerini belirterek, “Geçit köyündeyiz hem yollara bakacaðýz hem de burada talep üzerine yaptýðýmýz çocuklarýn oyun alanýný ziyaret ettik. Buradan çýktýktan sonra okullarýmýzý

ve yollarý inceleyeceðiz. Ayný zamanda köylümüzün, öðretmenlerimizin, imamlarýmýzýn da sorunlarýný burada dinliyoruz. Meclis üyelerimizi dinliyoruz. Önümüzdeki dönem ne yapabiliriz. Yaptýklarýmýzdaki eksiklikler neler; bunlarý konuþacaðýz.” dedi. Geçit köyü ziyaretinin ardýndan beraberindekilerle birlikte Ýl Özel Ýdaresi’ne ait asfalt þantiyesine geçen Vali Güvenç, burada kurum bünyesinde kurulan kesme taþ parke fabrikasýnda üretilen parke taþlarýný inceledi. Ýl Genel Sekreteri Uður Büyükhatipoðlu, Vali Güvenç’e kesme taþ fabrikasýnda günlük bin metrekare parke taþý üretildiðinin bilgisini verirken, Vali Güvenç, iþçilerle sohbet etti. Öte yandan kesme taþ parke fabrikasý civarýnda dün bir çocuðun hayatýný kaybettiði, su birikintisinin bulunduðu alaný inceleyen Vali Güvenç, burada bulunan vatandaþlarla görüþtü. Vatandaþlardan gelen su birikintisinin yer aldýðý alanýn kapatýlmasý talebi üzerine Vali Güvenç, Belediye Baþkaný Ahmet Eþref Fakýbaba’yla görüþtü. Belediye ve il özel idaresinin birlikte yapacaðý çalýþmayla öncelikle alana giriþin kapatýlacaðýný ve vatandaþlara konunun en kýsa sürede çözüleceðini söyleyen Vali Güvenç, buradaki incelemesinin ardýndan hayatýný kaybeden çocuðun ailesine taziye ziyaretinde bulunarak baþsaðlýðý diledi. (CÝHAN)

Stratejik Düþünce Enstitüsü (SDÜ) tarafýndan 'Ýnsan Haklarý: Geliþmeler ve Beklentiler' konulu panel düzenlendi. SDÜ Ýç Politika ve Demokratikleþme Koordinatörü Dr. Murat Yýlmaz moderatörlüðündeki panele, TBMM Ýnsan Haklarý Komisyonu Baþkaný Ayhan Sefer Üstün, Ýnsan Haklarý Komisyonu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Yusuf Þevki Hakyemez ile insan haklarý araþtýrmacýsý Selve Çetin katýldý. Vicdani ret konusunda "Silah tutamayan gitsin hortum tutsun." dediðini ancak biraz alaya alýndýðýný dile getiren Ayhan Sefer Üstün, ordunun yüzde 40'ýnýn profesyonel askerliðe geçtiðini kaydetti. Üstün, "Zorunlu askerlik kalkar Türkiye'de, yerine profesyonel askerlik gelir. Yavaþ yavaþ da geliyor." dedi. Türkiye'de bir zihin deðiþiminin kolay olmadýðýný vurgulayan Üstün, nefret suçuyla ilgili bir kanun olmasa da uygulanabileceðini ve bunun da örneðinin yaþandýðýný kaydetti. Toplam 34 kiþinin hayatýný

kaybettiði Uludere olayýna iliþkin bir soruya Üstün, Uludere raporu konusunda çalýþmanýn devam ettiðini söyledi. Terör konusunda bir rapor hazýrladýklarýný belirten Üstün, son 30 yýlda ne kadar insan hayatýný kaybetti, asker, polis, vatandaþ, daðdaki terörist, hepsinin bunun içinde var olduðunu ifade etti. Taraflarýn çözüm önerileri ve duygularýnýn da bulunduðunu anlatan Üstün, ciddi bir çalýþma olduðunu kaydetti. Terör Komisyonu'nun Uludere'den önce kurulduðunu belirten Üstün, "Uludere çalýþmalarý devam ediyor. Sanmayýn bu örtülecek. Ýnanýn böyle bir niyetimiz yok. Biz o bölgeye gittiðimizde tüm ihtiyaç duyduklarýmýzý çaðýrdýk, davet ettik, herkes geldi, beyanatta bulundu, katkýda bulundu. Raporu yazýyoruz. Biraz ilerliyoruz yeni bilgi çýkýyor. Dün akþam bir bilgi geldi. Onu yazmasak rapor eksik kalýrdý. Biraz zaman alýyor. Kamuoyunun hassasiyetini anlýyoruz. Biraz gecikiyor farkýndayýz. Bitince kamuoyuyla paylaþacaðýz. Okuyunca 'ha demek bu olay böyle olmuþ' diyebilecekler. Ne aldýysak rapora yansýtýyoruz." Dedi. (CÝHAN)

MARDÝN MERKEZ SABÝHA GÖKÇEN ANAOKULU VE DARGEÇÝT ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU ONARIMLARI ÝÞÝ MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Mardin Merkez Sabiha Gökçen Anaokulu ve Dargeçit Zübeyde Haným Anaokulu Onarýmlarý Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/14595 1-Ýdarenin a) Adresi : ÝSTASYON MAH. REKTÖR AYKAÇ CAD. 82 47100 MARDÝN MERKEZ/MARDÝN b) Telefon ve faks numarasý : 4822151930 - 4822151932 c) Elektronik Posta Adresi : 47ilozelidare@icisleri.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Mardin Merkez Sabiha Gökçen Anaokulu ve Dargeçit Zübeyde Haným Anaokulu Onarýmlarý Ýþi c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (Kýrkbeþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ (Sosyal Tesisleri Toplantý Salonu) Ýstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 82 47060 – MARDÝN b) Tarihi ve saati : 15.02.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Tebliðde Yer alan B IV grubu iþler ile her türlü onarým iþi benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisi ve Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Mardin Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetler Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ (Sosyal Tesisleri Toplantý Salonu) Ýstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 82 47060 – MARDÝN adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,00 BASIN NO: 38


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

8 Þubat 2013 Cuma

4

Sulak alanlarýn korunmasý konusunda bilgilendirme yapýldý

B

atman Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürlüðü'nce Batman’da ve diðer illerde bulunan sulak alanlarýn korunmasýna yönelik bir bildiri yayýmlandý.

Batman Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürlüðü'nce yapýlan yazýlý açýklamada, Batman'da ve diðer illerde bulunan sulak alanlarýn korunmasýnýn ayný zamanda kültürel mirasýn korunmasý olduðu belirtildi. Sulak alanlarýn korunmasý ve bu konuda insanlarýn bilinçlenmesi için vatandaþlarý, "Doða ve Biyolojik Çeþitlilik" konusunda bilgilendiren Batman Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürlüðü, 2 Þubat 1971 yýlýnda imzaya açýlan Sulak Alanlarýn Korunmasý Sözleþmesi’nin (Ramsar Sözleþmesi) imzaya açýldýðý gün bütün dünyada 'Sulak Alanlar Günü' olarak kutlandýðýný hatýrlattý. Açýklamada, Türkiye’nin Ramsar Sözleþmesine 1994 yýlýnda taraf olduðu ve bugüne kadar 13 sulak alanýný sözleþme listesine dahil ettirdiði belirtilerek sulak alanlarýn, tropik ormanlardan sonra biyolojik çeþitliliðin en yüksek olduðu ekosistemler olduðuna dikkat çekildi. Sulak alanlarýn kuþlar için yuva olmanýn yanýnda bulunduklarý bölgenin su rejimini ve iklimini dengede tuttuðunu belirten Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü, ülkemizde toplam alaný 1 milyon hektarý aþan 300’den fazla sulak alan

bulunduðunu, bakanlýkça uluslararasý kriterler dikkate alýnarak yapýlan deðerlendirmelere göre, bu alanlarýn 135’nin uluslararasý öneme sahip olduðunu belirtti. Pek çok tür ve çeþitteki canlýlar için uygun beslenme, üreme ve barýnma ortamý olan sulak alanlarýn, yalnýz bulunduklarý ülkenin deðil, tüm dünyanýn doðal zenginlik müzeleri olarak kabul edildiði belirtilen açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Sulak alanlarýn ayný zamanda tortu ve zehirli maddeleri alýkoyarak suyu temizleyen, balýkçýlýk, tarým, hayvancýlýk, saz üretimi ve rekreasyonel kullanýmlar açýsýndan yüksek ekonomik deðere, bölge ve ülke ekonomisine katký saðlayan çok zengin biyolojik çeþitliliðe sahip coðrafi zenginliklerdir." Sulak alanlarýn, farklý insan kullanýmlarý nedeniyle tehdit altýnda olduðuna dikkat çekilen açýklamada, tür kaybýna ve habitat tahribatýna yol açan faktörler ise þöyle sýralandý: "Sulak alanlarý besleyen kaynaklar üzerine baraj inþa edilmesi, yönlerinin deðiþtirilmesi ve sistemden aþýrý miktarda su alýnmasý; Tarýmsal, evsel ve endüstriyel atýklardan kaynaklanan kirlenme sonucu su kalitesinin bozulmasý; Tarýmsal alanlar ve yerleþim bölgeleri açmak amacýyla sulak alanlarýn kurutulmasý ve doldurulmasý; Günümüzde artýk bu tür uygulamalardan kaçýnýlmaktadýr. Yasadýþý ve aþýrý balýk avlanmasý; Kuþlarýn, sürüngenlerin ve bunlarýn yavrularýnýn yasadýþý olarak avlanmasý veya yumurtalarýnýn toplanmasý; Aþýrý otlatma; Su bitkilerinin sökülmesi sazlarýn yakýlmasý ve kontrolsüz saz kesimi; Ýkincil konut ve turizm." (CÝHAN)

Açýlýþ hazýrlýklarý yapýlan tekstil fabrikasý soyuldu

B

atman’da açýlýþ hazýrlýklarý yapýlan tekstil fabrikasýna giren hýrsýzlar elektrik tesisatýna zarar verip bazý malzemeleri çaldý. 250 kiþiyi istihdam etmeyi hedefleyen fabrikanýn açýlýþý, hýrsýzlýk olayý nedeniyle bir ay ertelendi. Uzun zaman havaalaný terminal binasý olarak hizmet veren, ancak yeni hava limanýnýn hizmete girmesinin ardýndan Özel Ýdare Müdürlüðü tarafýndan Tekstilkent'e dahil edilen eski terminal binasýnda açýlan FGG Tekstil Fabrikasý, açýlýþ hazýrlýklarý yaparken hýrsýzlarýn hedefi oldu. Açýlýþ hazýrlýðý yaptýklarýný belirten fabrika sahiplerinden Þehmus Tarhan, memlekete hayýrlý bir hizmet yapmak, Batman’daki gençlere bir an önce istihdam alaný açmak için büyük özveriyle çalýþtýklarýný, ancak yaþanan

Ýzciler, 5 günlük kampýn ardýndan yemin etti

OSM’de meme kanseri erken taný polikliniði açýldý

O

SM Ortadoðu Hastanesi Cerrahi Onkoloji Kliniði bünyesinde Meme Kanseri Erken Taný Polikliniði açýldý. Genel Cerrahi Uzmaný Doç. Dr. Sabahattin Aslan yönetimindeki birimin amacý Güneydoðu'da yaygýn görülen meme kanseri vakalarýný erken evrede yakalayarak tedavisini gerçekleþtirmek. Tüm kanser çeþitleri arasýnda yüzde12’lik bir orana tekabül eden meme kanseri ayný zamanda kadýnlarda en sýk görülen kanser türü. Þanlýurfa’daki OSM Ortadoðu Hastanesi'nde bulunan Kanser Tedavi Merkezi bünyesindeki Cerrahi Onkoloji Kliniðinde meme kanseri erken taný polikliniði hizmet vermeye baþladý. Doç. Dr. Sabahattin Aslan yönetimindeki poliklinikte meme kanserinin erken evrede fark edilerek tedavi için avantaj saðlanmasý amaçlanýyor. Konuya iliþkin bilgi veren Doç. Dr. Sabahattin Aslan, meme kanserinde erken tanýnýn hayat kurtarýcý bir rol oynadýðýný vurguladý. Aslan, "Bu nedenle baþta mamografi çekimleri olmak üzere çeþitli taný yöntemlerini kullanarak kanserin

erken evrede yakalanmasýný saðlýyoruz. Tabi burada kadýnlarýn kendi kendine elle muayene yöntemine sýkça baþvurmasý gerekiyor. Memede saptanan her kitle tabi ki kanser deðildir hemen panik yaþamaya gerek yok, ancak mutlaka araþtýrýlmasý gerekiyor." dedi. "20 yaþýna ulaþan her bayan aylýk rutin olarak kendi kendine elle meme muayenesini yapmasý gerekiyor. Hiçbir belirti görülmese bile 3 yýlda bir defa hekime baþvurmakta fayda var." diyen Aslan, þu ifadelere yer verdi: "Çünkü memede elinize gelen kitle en az 2 yýl öncesine aittir. Mamografi ile biz bu durumu çok erken evrede fark ettiðimizde tedavi için çok büyük imkân elde etmiþ oluyoruz. Biliyorsunuz kanserin kesin tedavisi henüz yok, ancak en avantajlý duruma sahip olmak hem hastalarýmýz için hem de biz hekimler için büyük þans. Bu konuya dikkat edilmesi gerekiyor.” “Sosyoekonomik durumu iyi olanýn riski daha fazla” Bazý durumlarýn meme kanserini tetiklediðini ifade eden Doç. Dr.

Viranþehirli bayanlara nezaket kurallarý eðitimi veriliyor

Þ

anlýurfa'nýn Viranþehir ilçesinde SODES Projesi kapsamýnda temel görgü ve nezaket kurallarý geliþtirme semineri veriliyor. Viranþehir Kaymakamlýðý himayesinde, Ýlçe Emniyet Müdürlüðü koordinesinde düzenlenen seminer Gölbaþý Kadýn Kültür Merkezi'nde Emniyet Müdür Yardýmcýsý Selami Ermiþ tarafýndan veriliyor. Kursa 53 bayan katýlýyor. Seminerde kamusal, sosyal ve özel yaþamda bay bayan iliþkileri, bay bayan iliþlerinde desteklenen temel

davranýþlar, kaçýnýlmasý gereken beden davranýþlarý ve psikolojik farklýklar ele alýnýyor. Müdür Yardýmcýsý Selami Ermiþ ailenin korunmasý ve kadýna þiddetin önlenmesine dair kanun hakkýnda gereken bilinmesi gereken temel hususlarýnda seminerde ele alýndýðýna dikkati çekti. Ermiþ, seminerlerin ilgiyle takip edildiðini de vurguladý. Kursa katýlan Rojbin Timur kursa okumayan bayanlarýn daha fazla etkilenip bilgi sahibi olduklarýný, bu sayede evdeki iliþkilerin de artýk seviye kazanacaðýna inandýðýný söyledi. Rahime Yaþlý da kurs sayesinde insanlarýn daha kýymetli olduðunu öðrendiðini, çocuklarýn daha kýymetli ve eðitilmesi gerektiðine inandýðýný söyledi. Ýlçede aþiretçiðin çok yaygýn ve yanlýþ uygulandýðýný ufak iki çocuðun kavgasýnýn büyükler tarafýndan devam ettirildiðinin yanlýþlýðýný gördüklerini de anlattý. (CÝHAN)

hýrsýzlýk olayý nedeniyle açýlýþýn gecikebileceðini söyledi. Altyapý çalýþmalarý tamamlanan fabrikayý açmak için makinelerin geliþini beklediklerini belirten Tarhan, hýrsýzlarýn fabrikanýn elektrik tesisatýna büyük zarar verdiðini, tüm kablolarýný kesip aldýklarýný, ayrýca ütü, iþçilerin kaynak makineleri ile fabrikada bulunan bazý tekstil malzemelerini çaldýklarýný söyledi. Fabrika sahiplerinden Sait Taþdemir ise bu tür olumsuz olaylarýn Batman’a yatýrým için gelen yabancý giriþimcileri ürküttüðünü belirterek, “Çaldýklarý kablolarýn içindeki bakýrý çýkartýp satacaklar. Bu da çok cüzi bir þey tutar. Ama 250 iþçi kapasiteli fabrika en az bir ay gecikmeyle açýlacak. Bu da 250 ailenin bir ay iþsiz kalmasý demek oluyor.” Dedi. (CÝHAN)

Sabahattin Aslan, tanýsý konulan hastalarýn yüzde 70'inin 50 yaþýn üzerindeki kiþilerden oluþtuðunu söyledi. Özellikle 40'lý yaþlardan sonra düzenli kontrolleri yaptýrmanýn önem arz ettiðini kaydeden Aslan, "Ayrýca daha önce meme kanseri teþhisi konulup tedavisi gerçekleþtirilen kadýnlarýn diðer memelerinde kanser görülme ihtimali kansere hiç yakalanmayan kiþilere göre 4 kat daha fazla." ifadelerine yer verdi. Aslan, aile öyküsünde kanser bulunan kiþilerin özellikle 30'lu yaþlardan itibaren hiçbir belirti olmasa bile kontrollerini düzenli olarak yaptýrmasý gerektiðini dile getirdi. Meme kanserini sosyoekonomik deðerlerin de etkilediðini aktaran aslan þöyle devam etti: "Fark ettiðimiz bir konu var ki, sosyoekonomik durumun saðladýðý avantajlara baðlý olarak iyi beslenen bayanlar erken yaþta adet görmeye baþlýyor, buna karþýn bu bayanlar evliliklerini geç yaþlarda yapýyor, bu durum meme kanserinin görülme ihtimalini artýrýyor. Bu profildeki bayanlarýn da düzenli muayene konusunda duyarlý olmasýnda yarar var.”

G

üneydoðulu izci çocuklar Þanlýurfa Atatürk Ormaný'nda 5 günlük kampýn ardýndan vatan ve millete faydalý birey olma adýna yemin etti. 120 izcinin katýldýðý kampta, izcilik bilinci güçlendirildi. Kampa bölgenin 6 ilinden katýlým oldu. Gençlik ve Spor Bakanlýðý’nýn desteði ile Þanlýurfa Coþanlar Ýzcilik Kulübü'nün organizasyonunda Adýyaman, Diyarbakýr, Gaziantep, Mardin, Þanlýurfa ve Malatyalý çocuk izciler, Þanlýurfa Atatürk Ormaný’nda 5 günlük kamp yaptý. Türkiye Ýzcilik Federasyonu yetkililerinin de katýldýðý izcilik kampýna katýlan 120 öðrenciye 34 izci lider eþlik etti. Büyük bir kýsmý ormanda geçirilen kampýn bazý bölümleri Þanlýurfa Fen Lisesi'nde gerçekleþtirildi. Coþanlar Ýzcilik Kulübü'nün yürüttüðü ‘Þanlýurfa Ýzcilikle Tanýþýyor Projesi' kapsamýnda kampa katýlan öðrenciler, yemin törenine katýldý. Velilerin de

katýldýðý yemin töreninde izciler vatan ve milletine baðlý faydalý fertler olma adýna yemin etti. Guruplar halinde ellerini bayraða koyarak yüksek sesle ant içen izciler, çeþitli hediyelerle ödüllendirildi. Dönem içerisinde yapýlan çeþitli müsabakalarda derece yapan izcilerin ödül aldýðý törenle ilgili konuþan Karaköprü Ýzci kulübü Lideri Ýbrahim Göktepeli, kamplarda çocuklarý bilinçlendirdiklerini kaydetti. 5 günlük dolu dolu bir program yaptýklarýný anlatan Göktepeli, izcilik kampýný çeþitli konferans ve bilgilendirme faaliyetleri ile süslediklerini ifade etti. (CÝHAN)

Öðretmenler artýk Þýrnak’tan ayrýlmak istemiyor

Þ

ýrnak Valiliði'nin hayata geçirdiði proje sayesinde öðretmenler artýk ilden ayrýlmak istemiyor. Þýrnak Valiliði'nin kýrsal bölgelerde 150 gün gibi çok kýsa bir sürede inþa ettiði 400 adet dayalý döþeli ve kaloriferli ikamet merkezleri görenleri þaþýrtýyor. Þýrnak'ýn kýrsal bölgelerine atanan öðretmenler yanlarýnda valizlerinden baþka bir þey getirmeden kendileri için her detayýn düþünüldüðü bu ikamet merkezlerinde barýnýyor. Geliþmiþ kentlerin köylerinde bile olmayan bu ikametlerin Þýrnak gibi etrafý geçit vermeyen daðlarla çevrili kentin köylerinde kýsa bir sürede inþa edilmesi bir baþarý öyküsü olarak deðerlendiriliyor. Çekiliþsiz kurasýz piyango Vali Vahdettin Özkan'ýn Þýrnak'a ilk atandýðý dönemde gerçekleþtirdiði bir köy ziyaretinde; köy okulunda görev yapan bayan öðretmenlerin kalacak yer bulamadýklarýndan þikayetle merkeze tayin istemeleri, Eðitim Ýkamet Merkezi Projesi'nin fitilini ateþledi. Böyle bir durumda, büyük öncelik tanýdýðý kýrsal kalkýnmada

eðitim seferberliðini gerçekleþtiremeyeceklerini anlayan Vali Özkan, hemen kaynak aramaya koyularak, Milli Piyango Ýdaresi'ne ulaþtý. Vali Özkan, Eðitim Ýkamet Merkezi Projesi'ni ilgililere anlatýnca destek buldu. Milli Piyango'nun reklam için ayrýlan ödeneðinden verilen bütçeyle, 42 merkezde 150 günde 400 dayalý döþeli Eðitim Ýkamet Merkezi yaptýrýlarak hizmete sunuldu. Baþarý artacak Köy okullarýndaki devamlý öðretmen deðiþimi, okullarda öðrenim gören öðrencilerin eðitim faaliyetleri üzerinde olumsuz bir

etki yapýyordu. Bu projeyle, þehre gelir gelmez ayrýlmayý düþünen öðretmenler dönemi sona erdi. Motivasyonunu sadece eðitime ayýran öðretmenlerin yetiþtirdikleri öðrencilerle projenin meyvelerinin kýsa sürede alýnacaðý belirtiliyor. Ýnþa edilen merkezlerin giriþinde bulunan çok amaçlý salonlar köylerde yaþayan vatandaþlarýn da uðrak yeri. Belirli günlerde gelen uzmanlar köylülere baþta saðlýk olmak üzere, eðitim, tarým vb. konularda bilgilendirip eðitim verecek. Böylelikle Eðitim Ýkamet Merkezi Projesi adýna uygun bir iþleve kavuþacak. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

8 Þubat 2013 Cuma

Haftanýn Duasý

Ü S R Ü K

Rabb’imiz! Herhangi bir talep ve istek izhar etmediðimiz bir zamanda, Sen, rahmet ve merhametinin, lütuf ve inayetinin neticesi bir ilk mevhibe olarak bizleri varlýk sahasýna çýkardýn; bunlarýn da ötesinde imanla, Ýslam’la pâyelendirdin. Bizi, hoþnutluðundan mahrum býrakmak suretiyle cezalandýrma!.. Sana doðru yürüdüðümüz rýza yolunda hususî inayetinle bizi te’yid buyur ki, huzuruna yüzümüz ak olarak gelebilelim.

Sözün Özü Ýnsanýn Cenâb-ý Hakk’ýn kendisine vermiþ olduðu istidat ve kabiliyetleri rantabl bir þekilde kullanarak onlarý geliþtirmesi her zaman mümkündür. Ne var ki bu, biraz da fýrsatlarý deðerlendirmeye baðlýdýr. O, kendine ihsan edilen istidatlarýný, fâni ve geçici þeyler için kullanmamalý, onlarý esmâ, sýfat, zât dairelerine seyahat ile Zât-ý Ulûhiyet’e kadar uzanan yolculuðunda bir azýk yapmalý ve her hâl ü kârda onlarý inkiþaf ettirme yollarýný araþtýrmalýdýr.

Ýkindi Sohbetleri

Hicret neden önemli?

1- Hakiki manada hicreti, hicret derken kastettiðimiz o ulvi ve yüksek deðeri gerçek hayatta temsil eden, sahabe-i kiram olmuþtur.

3- Bugün de gönül verdiði dava uðrunda hicret eden ve sahabe misali bir daha geriye dönmeyi düþünmeyen, meçhul nice kudsiler var.

S

Ben bunlara yeni bir þey ilave edecek deðilim ama bunlar arasýnda önemli gördüðüm bir iki hususun dün ve bugün perspektifinde yeniden deðerlendirilmesinin yerinde olduðunu düþünüyorum. Sahabe-i kiram, her þeyden önce Mekke’de dinî hayatlarýný yaþama imkâný ve ölümüne deyip girdikleri o kudsî hakikatleri muhtaç gönüllere duyurma zemini bulamadýklarý için hicret ettiler. Buraya bir þey ilave edebilirim: Bunun yaný sýra, bana göre onlar hicrete alýþmak için hicret ettiler, gitmeye alýþmak için gittiler. Çünkü Medine’ye yaptýklarý bu hicret ve bu gitme bir ilk olsa da son olmayacaktý. Tabakat kitaplarý -ihtilaflý da olsaEfendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) vefat ettiðinde yüz bin sahabe olduðunu kaydediyorlar. Ýbn Hacer, El-Ýsabe isimli eserinde on bin insandan bahsediyor ama o günkü toplum telakkileri açýsýndan kadýn ve çocuklarýn pek çoðunun bu rakama dâhil edilmemiþ olacaðýný hesaba katmak lazým. Kaldý ki o günkü toplumda

M. Sait Çakar

Fasýldan Fasýla Hayalini kurduðum hicret

K

eþke ben de defalarca iç geçirdiðim, sürekli hayalini kurduðum, zaman zaman sözünü ettiðim, hatta söz verdiðim hicreti yapabilseydim! Yapabilseydim de öteler ötesinde, muhtemel “Sen bu muhacirlerle beraber olamazsýn. Çünkü sen hicret etmedin!” cümlesine muhatap olma endiþesinden kurtulabilseydim. Keþke!

2- Sahabe, sadece ziyaret için memleketlerine döndükleri zaman orada ölmeye, hicretlerini iptal edecek endiþesi ile yaklaþmýþlardýr.

ahabe-i kiram hazretlerinin önce Mek-ke’den Medine’ye daha sonra da dünyanýn dört bir tarafýna yaptýklarý hicretleri hakkýnda öteden bu yana çok çeþitli þeyler söylenmiþtir.

kadýnlarýn sayýsý erkeklerden az deðildi, belki daha da çoktu. Çünkü savaþlarda büyük ölçüde ölenler erkeklerdi. Bugün yine tarihçilerin tespitlerine göre Medine mezarlarýnda on bin insan bulunuyor. Bu demektir ki yaklaþýk doksan bin insan dünyanýn deðiþik yerlerine din-i mübin-i Ýslam’ý anlatmak üzere çýkmýþ ve bir daha geri dönmemiþ. Müthiþ bir ruh, heyecan ve inancýn göstergesi bu: Doksan bin insan ve dini i’lâ adýna hicret... Bakýn ülkemizin þanlý misafiri Ebu Eyyûb elEnsari Hazretleri’ne. Yezid döneminde, yetmiþ yaþýný aþmýþ iken, at sýrtýnda Medine’den Ýstanbul önlerine gelmiþ. Hayatý boyunca o cepheden bu cepheye koþmuþ, sýcak memleketlerde piþmiþ bu insan, o uzun yola çocuklarýnýn itirazýna raðmen seve seve çýkýyor. Ýhtimal bu uzun yolculukta hastalanýyor ve Ýstanbul surlarý önünde vefat ediyor; ediyor ama vefatý öncesi tabakat kitaplarýnýn kayýtlarýna göre; “Beni elinizden geldiðince Ýstanbul içlerine doðru götürün. Götüremediðiniz yerde beni gömün. Ben Allah Resulü’nden, buranýn mutlaka bir gün fethedileceðini duydum. Ýþte O’nun haber verdiði kahramanlarýn, yiðitlerin kýlýç seslerini, at kiþnemelerini duymak istiyorum!” diyor. Binlercesi içinden sadece bir örnek bu. Benim inancýma göre hakiki manada hicreti, hicret derken kastettiðimiz o ulvî ve yüksek deðeri gerçek hayatta temsil eden, canlandýran sahabe-i kiram olmuþtur. Hatta bu hicret düþüncesi, inancý ve heyecaný onlarýn içinde öyle bir seviyeye ulaþmýþtý ki, hicret ettikleri yerden geriye dönmeyi ihanet saymýþlardýr. Sadece ziyaret için ülkelerine, vatanlarýna, memleketlerine döndükleri zaman orada ölmeye, hicretlerini iptal edecek endiþesi ile yaklaþmýþlardýr. Tarihte örneði var bunun. Mekke’den Medine’ye hicret eden ve Veda Haccý

5

sýrasýnda Mekke’de vefat eden Sa’d b. Havle’nin kaderi baþkalarý için hep endiþe kaynaðý olmuþtur. Ayný hac esnasýnda ciddi þekilde rahatsýzlanan Hazreti Sa’d b. EbiVakkas, bu endiþesini kendisini ziyarete gelen Allah Resulü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) bildirince Efendimiz, ona ihbarý gayb nev’inden; “Sen daha yaþayacaksýn. Allah senin elinle bazýlarýný aziz, bazýlarý zelil yapacak.” buyurmuþ ve Hazreti Sa’d’ýn endiþesi izale olmuþtu. Cihad ve Niyetle Ulaþýlan Seviye Sahabe sonrasýna gelince; o günden bu yana farklý seviyelerde ve þekillerde de olsa hicret hiç kesintiye uðramamýþtýr. Gerçi Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Mekke fethinden dönerken; “Mekke fethedildikten sonra hicret yoktur; fakat cihat ve niyet vardýr.” buyurmuþtur. Ama bu, o ilk kutlularýn gerçekleþtirdiði Mekke’den Medine’ye olan hicrettir. Dolayýsýyla yukarýda belirttiðimiz gibi farklý þekil ve seviyelerde hicret hiç durmadan devam etmiþtir. Zaten bu hicretler olmasaydý Ýslam’ýn dünyanýn dört bir yanýna ulaþmasý mümkün olur muydu? Demek tarih boyunca Müslümanlar Peygamberlerinden tevarüs ettikleri o hicret düþüncesini koruma, yaþama ve yaþatmada fevkalade hassas hareket etmiþler. Ben zannediyorum ki ayný duygu ve düþünce bir yönüyle günümüzde de yaþanýyor ve yaþatýlýyor. Benim birçok yerde kudsiler kadrosu dediðim bu insanlar dünyanýn dört bir yanýna arkalarýna dönmeden gidiyorlar. Pekâlâ, gayeleri ne? Mensup olduklarý milletin, kültürün ve dinin deðerlerini muhtaç gönüllere duyurmak. Evet, bu gaye uðrunda dünyevî nice imkânlarý terk eden ve týpký sahabe misali bir daha geriye dönmeyi düþünmeyen, geriye dönmeyi döneklik sayan sayýlarý meçhul nice insanlar var bugün. Fakat hiç kimse bunu kendinden bilmemeli. Kendinden bilme, her þeyden önde Allah’a karþý ciddi bir saygýsýzlýktýr. Zira akýllarý bu istikamette ikna eden O. Gönülleri bu ruh ve heyecanla dolduran O. Eðer O’nun ilkâ buyurduðu bu inanç, bu duygu, bu düþünce olmasaydý, bir his ve heyecan tufaný halinde onlarýn gönüllerinde esmeseydi bu tablo gerçekleþir miydi? Bizler bu inanç ve heyecaný onlarýn gönüllerinde hâsýl edebilir miydik?

Keþke diyoruz ama kader cebr-i lütfî ile bizi baþka yerlere getirdi. Hastalýktý, havalar þiddetliydi derken kaldýk buralarda. Babamýn þiirinde dediði gibi ecelde müddet var demek. Babam bunu Erzurum zelzelesinde söylerdi de benim hafýzamda sadece bir kýtasý kalmýþ. Manzum cümlelerle Cenab-ý Hakk’a tazarruda bulunuyor: Dýþarýya çýkarýz þitâ þiddetli Ýçeri gireriz evler hiddetli Eceller gelmiþ, vade müddetli Sabýrlar buyur, Gufrana baðýþla bizi. Her neyse, biz hicret edemedik ama hicret edenlerin duygu, düþünce, hissiyatlarýný paylaþýyor, onlarla beraber oturup kalkýyoruz. Hadiste ifade buyurulduðu gibi “Onlarla beraber olan þaki

olmaz.” Ýnancým o ki bahsi geçen hicret ufkunu yakalamýþ, onu hayata geçirmiþ kiþilerle bu dünyada beraber olan bir insan öbür tarafta bahtsýz olmaz. “Haydi, sen de geç” derler ona da. Evet, keþke dünyanýn dört bir yanýnda idbarýmýzýn ikbale dönmesi için hicret edilse! Keþke bu uðurda anne ve babalar ikna edilebilse! Keþke hicret edilen yerlerde kültürümüze, milletimize, ülkemize hizmet edilebilse! Keþke bin bir defa gadre uðramýþ o güzelim dilimiz dünya dili haline getirilebilse! Þimdilerde yaptýklarý eðitim faaliyetleri ile milletimizin adýný duyurmaya çalýþanlarýn tutuþturduklarý meþaleler etrafý aydýnlatmaya baþladý. Gönüllüler kadrosunun yaptýklarý deðiþik yerlerdeki bu büyük-küçük hizmetlerin hüsn-ü kabul görmesi bana milletimize ait çok derinlerden gelen bir kýsým hususiyetlerin bulunduðunun göstergesi gibi geliyor. Hâsýlý; bizim dünyamýzda sahabe ile baþlayan hicret, onlarý takip eden kutlular tarafýndan devam ettiriliyor. Özü ayný. Fark sadece þekilde. Dolayýsýyla bu ayrýlýkta bir gayrýlýk olduðu söylenemez. Ne mutlu onlara!

His Dünyasý

Gurbet - 1 Gurbet rûhumda poyraz gibi estiydi bir gün,Hazan, türküler söylüyordu; yerlerde yaprak..Sînemde bir inilti hâlâ o hicranlý dün,Gönlüm týpký hafakanla dalgalanan bayrak... Daldým eski günlerdeki derin melâlime, Kandan bir lücceydi âdeta gördüðüm yerler. Ürperdim, bir kere daha acýdým hâlime, Geçince birer birer hayâlimden o günler... Gerçi yine bir gurbet hüznü var sînelerde, Poyraz biraz serince okþuyor çiçekleri; Perde perde neþ’enin çaðladýðý her yerde, Gamlý bir melodi susturuyor böcekleri. Ama o hep kasvetle esip gelen hicranlar, Artýk göç edip gittiler bir baþka diyara; Asýrlardan beri gerçeði sarsan hazanlar, Birer birer savulup yol verdiler bahara... Þimdi dertli sînemin o eski huysuzluðu, Yalnýzlýk, gecelerimde vefâlý arkadaþ.. Ve çöllerdekine denk gönlümün susuzluðu; “Az aðrý, âsân ölüm” ve iman ola yoldaþ..! M. Fethullah Gülen Hazýrlayan : Sedat Aslanaçier


8 Þubat 2013 Cuma

Özaydýn: Eðitim camiasýnýn Þ sesi olmaya devam edeceðiz

6

TSO Baþkaný Elçi: Hurda araçlarýn vergi düzenlemesi yeniden görüþülmeli

E

ðitimciler Birliði Sendikasý (EðitimBir-Sen) Diyarbakýr'da ikinci þubeye kavuþtu. Bugüne kadar Dicle Üniversitesi'nde faaliyet yürüten temsilcilik, þube statüsüne kavuþtu. Eðitim-Bir-Sen Dicle Üniversitesi Þube Baþkanlýðý olarak çalýþmalarýný yürütecek sendika temsilcileri, düzenledikleri basýn toplantýsýnda þube kuruluþunu ilan etti. Dicle Üniversitesi Teknokent'te düzenlenen toplantýya Eðitim-Bir-Sen Dicle Üniversitesi Þube Baþkaný Doç. Dr. Murat Özaydýn ile yönetim kurulu üyeleri katýldý. Diyarbakýr'da Eðitim-Bir-Sen'in ikinci þubesini bilim yuvasýnda açmanýn

mutluluðunu yaþadýklarýný anlatan Özaydýn, "Sendikamýzýn adýna yakýþan yerde, üniversitemizde þubeleþmesi gün geçtikçe sendikamýza olan desteðin, paylaþýmýn ne kadar arttýðýnýn göstergesidir. Bizler gücümüzü eðitim aþaðý, hak ve adalet eðitim camiasýndan alarak sendikamýzýn ilkelerini daha ileriye taþýmak için çalýþacaðýz." dedi. Sendikanýn Dicle Üniversitesi temsilciliðinin 2010 Aralýk ayýna kadar 110 üyeye sahip olduðunu belirten Özaydýn, görevi devraldýktan sonra 2011 Mayýs ayýnda 330 üyeye ulaþarak üniversitenin

yetkili ve etkin sendikasý durumuna geldiklerini kaydetti. Geçen yýl mayýs ayýnda ise 460 üyeye ulaþarak þube yetkisi aldýklarýný anlatan Özaydýn, bugün itibariyle üniversite þubesi olarak 510 üyeye sahip olduklarýný vurguladý. Sendikanýn iki temel amacýnýn olduðunu belirten Özaydýn, birincisinin eðitim düzeninin iyileþtirilmesi için sorunlarýn özgür bir ortamda tartýþarak bilimsel bir gerçekçilik içinde çözüm yollarýnýn bulunmasý, ikincisinin ise eðitim iþ koluna mensup kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki haklarýnýn geliþtirilmesi olduðunu söyledi. Bu iki amacý gerçekleþtirmek için þubeleri ile üniversite yönetimi arasýnda bugüne kadar yaptýklarý iþbirliði ve koordinasyonu bundan sonra da devam ettireceklerini kaydetti. Özaydýn, "Þube olarak baþta özgürlükler ve özlük haklarý olmak üzere personel tayinleri, üniversitelerin idari ve mali özerkliði yeni YÖK yasasý, Yükseköðretim Þurasý, baðýmsýz akreditasyon biriminin kurulmasý, akademik yükselme ve atamalar gibi önemli konulara iliþkin görüþ, öneri ve taleplerimizi hayata geçirmek için emin adýmlarla yürüme azminden asla taviz vermeyeceðiz." þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

ýrnak Cizre TSO Baþkaný Adnan Elçi, hurda araçlarýn vergi düzenlemesinin yeniden görüþülmesi gerektiðini Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'e aktardýðýný söyledi. Batman’da düzenlenen 'Batman’a Deðer Katanlar Ödül Töreni'ne katýlan Cizre Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Adnan Elçi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu ve Maliye Bakaný Mehmet Þimþek’le yaptýðý görüþmeyi deðerlendirdi. Baþkan Elçi, görüþmede hurda araç yasasýnýn uzatýlmasý gerektiðini söylediðini belirtti. Elçi, "Ýlimizde Irak’a yönelik ihracat ve nakliyecilik sektörlerin yoðun olmasý nedeniyle, nakliyecilik faaliyetinde kullanýlan araçlar kaza yapýyor, hurdaya ayrýlýyor. Taþýtlarýn, trafik sicil müdürlüklerindeki kaydýn silinme tarihi esas alýnarak, tescil kaydýnýn silindiði tarihte mükellefiyeti son bulmaktadýr. Mükelleflerin hiçbir faaliyeti olmadýðý halde gelir vergisi mükellefiyetinin devam ettirilmesi ve beyanname verilmemesi nedeniyle vergi usul kanunun mükerrer 355. maddesine göre kesilen özel usulsüzlük cezalarý vatandaþlarý maðdur etmektedir.” dedi. Örneðin 1980 model kamyonu yýllardýr hurdalýkta bekleyen bir vatandaþýn bu aracýný hurdaya ayýrarak trafikteki kaydýný 20.12.2012 tarihinde sildirmesi halinde gelir vergisi mükellefiyeti de 20.12.2012 tarihinde silineceðini

hatýrlatan Baþkan Adnan Elçi, “Bu durumda vergi dairesi vatandaþtan zamanaþýmý süresince verilmeyen 2007-20082009-2010-2011 ve 2012 yýllarýnýn yýllýk gelir vergisi beyannameleri, KDV beyannameleri, geçici vergi beyannameleri için her bir beyanname baþýna ilgili yýl için belirlenen tutarda özel usulsüzlük cezasý kesmektedir. Aracý çalýþmadýðý beyanname vermeyen bir mükellefe her yýl ortalama 20 bin 000 TL usulsüzlük cezasý kesilmektedir. 5 yýl boyunca beyanname vermeyen bir mükellefe kesilecek ceza 100 bin 000 TL’ye yaklaþmakta. bu da gerek vatandaþlarý gerekse vergi dairelerini zor durumda býrakmaktadýr.” diye konuþtu. Elçi sözlerini þöyle sýraladý: “Gelir vergisi mevzuatýnda yapýlacak ufak bir deðiþiklikle hiçbir faaliyeti olmayan ve nakliyecilikle kullanýlan araçlarýn ekonomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza durumunda yanma, tahrip edilme veya benzeri durumlar nedeniyle kullanýlamaz hale gelmesi durumunda bu durumun meydana geldiði tarih itibari ile gelir vergisi mükellefiyetlerinin silinmesi yerinde olacaktýr. Aksi taktirde trafik kayýtlarý esas alýnarak yapýlacak mükellefiyet iþlemleri, sýkýntýlarý çoðaltacaktýr. Bilindiði üzere bölgemiz sýnýr ticareti ile uðraþtýðýndan bu durumda olan binlerce vatandaþ vardýr.” (CÝHAN)

Viranþehirli öðrenciler Filipinli öðretmenle piknik yaptý

Þ

anlýurfa'nýn Viranþehir ilçesinde faaliyet gösteren Çaðlayan Baran Koleji öðrencileri, Filipinli Ýngilizce öðretmenleri Ms. Jovey ile Eyyup Nebi beldesinde piknik yaptý. Ms. Jovey, öðrencilerin sýcak kanlýlýðýnýn kendisini etkilediðini söyledi. Son iki yýldýr yaz ve kýþ okullarý düzenlediklerini belirten Çaðlayan Baran Koleji Müdürü Bekir Sabuncu ise öðrencilerinin yarýyýl tatillerini öðrenerek geçirdiklerini söyledi. Sabuncu, Ms. Jovey tarafýndan

öðrencilerine 6 gün boyunca Ýngilizce dersi verildiðini, Amerika ve Ýngiltere’den sonra en çok Ýngilizce dilinin Filipinler'de konuþulduðunu ifade etti. Gelen öðretmenin deneyimlerinden faydalanmak istediklerini dile getiren Sabuncu, sosyal etkinlikler çerçevesinde öðrencilerin yabancý öðretmenleri ile birlikte piknik yaptýklarýný, ilçedeki birçok maðaza ve markete birlikte giderek yabancý dillerini güçlendirdiklerini ifade etti. (CÝHAN)

Batmanlý sporcular Tayland boksu þampiyonasýndan 13 madalyayla döndü

B

atman, 15 sporcuyla katýldýðý Muay Thai (Tayland boksu) Güneydoðu Bölge Þampiyonasýndan 13 madalyayla geri döndü. Gaziantep’te yapýlan Muay Thai Bölge Þampiyonasýna 15 sporcusuyla katýlan Batmanlý Muay Thaciler 6 altýn, 4 gümüþ ve 3 bronz madalya alarak toplamda 13 madalya aldý. Ayrýca yaptýklarý maçlarda centilmenlikleriyle göz doldurdu. Büyük taktir ve beðeni kazanan Batmanlý Muay Thaiciler Antalya’da yapýlacak olan Türkiye þampiyonasýna ve daha sonra Ýstanbul’da yapýlacak olan dünya þampiyonasýna hazýrlanýyor. Batman Spor Akademisi

Baþkaný ve Türkiye Muay Thai Federasyonu Bölge Koordinatörü Abdulaziz Velioðlu, Batmanlý çocuk ve gençlerin çýkardýðý güzel maçlar karþýsýnda göðsünün kabardýðýný ve gurur duyduðunu belirterek Batman’ý ve Batman insanýný bu kadar güzel temsil ettikleri için hepsini ayrý ayrý tebrik ettiðini söyledi. (CÝHAN)

8 Şubat 2013 Cuma Gazete Sayfaları  

8 Şubat 2013 Cuma Gazete Sayfaları

8 Şubat 2013 Cuma Gazete Sayfaları  

8 Şubat 2013 Cuma Gazete Sayfaları