Page 1

Kardeþlik turnuvasýnda büyük heyecan Ali Edis

M

ardin Özel Safiye Atak Beþir Koleji tarafýndan kardeþ okullar arasýnda

düzenlediði kardeþlik turnuvasý tamamlandý. Mardin Özel Safiye Atak Koleji önderliðinde daha önceden belirlenen kardeþ okullar arasýnda

gerçekleþtirilen turnuvaya 6 okul ve yaklaþýk 116 öðrenci katýldý. Turnuva sonrasý birinciliði ise Mehmet Doðru Ortaokulu elde etti. Bu tür sosyal aktivitelerin okullar arasýnda kardeþliði pekiþtirdiðini belirten Özel Safiye Beþir Atak Koleji Müdürü Erdal Boz, okul olarak her alanda örnek çalýþmalar yaptýklarýný söyledi. Boz, "Birlikte sosyal sorumluluk kapsamýnda okulumuz öðrencileri ile 6 kardeþ okullarýmýz öðrencileri arasýndaki kaynaþma ve yakýnlaþmanýn tesisi adýna yaptýðýmýz faaliyetlerden biri de bu kardeþlik turnuvasý oldu. Katýlan bütün öðrenci ve öðretmenlerine teþekkür ediyorum." dedi. Mehmet Doðru Ortaokul'unun Müdürü Eþref Kaya ise Atak koleji ile kardeþ okul olmanýn faydalarýný sosyal, sportif, eðitim-öðretim ve veliler bazýnda çok fazlasý ile gördüklerini ifade etti.

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

7 Mayýs 2013 Salý

Yýl: 9 Sayý 2640 Fiyatý :25 Kr

Galatasaray taraftarlarý þampiyonluk turu attý Sedat Aslanaçier

S

por Toto Süper Lig'in bitimine iki hafta kala þampiyonluðu garantileyen Galatasaray taraftarlarý, Mardin’de konvoy oluþturarak 19. þampiyonluðu kutladý. Galatasaray'ýn, Sivasspor'u Türk Telekom Arena'da 4-2 yenmesinden sonra Mardin’de yaklaþýk 4 kilometrelik araç kuyruðu oluþtu. Meþalelerin yakýldýðý kutlamalarda herkes þampiyonluk sevincine ortak oldu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar kutlamalar devam etti. Trafik ekipleri, herhangi bir kaza oluþmamasý için güvenlik tedbirlerini artýrdý.

Galatasaray’ýn, Sivasspor’u Türk Telekom Arena’da 4-2 yenmesinden sonra Midyat-Estel kara yolunda yaklaþýk 3 kilometrelik araç kuyruðu oluþtu. Motosiklet, kamyonet ve taksilerin yaný sýra bazý taraftarlar da araçlarýn önünde koþarak þampiyonluk sevincine ortak oldu.

Süryanilerde buruk bayram Mardin'de yaþayan Süryaniler, Paskalya Bayramý'ný, 1400 yýllýk tarihi Kýrklar Kilisesi'nde Metropolit Saliba Özmen'in yönettiði ayinden sonra yumurta tokuþturarak kutladý...

Asker adaylarýna düðün gibi uðurlama

M

idyat'ta 93/2 tertip olarak birliklerine teslim olmak için yola çýkmaya hazýrlanan asker adayý gençler için düðün gibi bir eðlence gecesi düzenlendi. Kalabalýk bir topluluðun katýldýðý gecede, halaylar çekildi asker adaylarýna kýnalar yakýldý. Sayfa 2’de

M

ardin'de yaþayan Süryaniler, Paskalya Bayramý'ný, 1400 yýllýk tarihi Kýrklar Kilisesi'nde Metropolit Saliba Özmen'in yönettiði ayinden sonra yumurta tokuþturarak kutladý. Kýrklar Kilisesi'ne sabahýn erken saatlerinde ailece gelen Süryaniler, çocuklarý ile birlikte kilise giriþinde mum yakarak dua etti. Ayin süresince erkek ve kýz ilahi korolarý Türkçe, Arapça, Ýbranice ve Süryanice ilahiler okuyarak ayine renk kattý. Ayine katýlanlar ruhani liderler tarafýndan özel olarak hazýrlanan çeþitli baharatlardan oluþan tütsüler, gümüþ

tütsülükler içinde yakýlarak kutsandý. Kýrklar Kilisesi'nde Suriye’de kaçýrýlan Halep Süryani Metropoliti Mor Grigorios Yuhanna ve Rum Ortodoks Halep Metropoliti Paulo Yazýcý’nýn bulunmasý için dua edildi. Ayinde Metropolit Özmen ve Baþrahip Gabriyel Akyüz, Türkçe, Arapça ve Süryanice konuþma ve dualar yaptý. Ayinin sonunda ayine katýlanlar kilisede bulunan dilek mumluðunda mum yakýp dileklerde bulundu. Baþrahip Akyüz, ayine katýlanlarýn aðzýna þaraba banýlmýþ ekmek parçacýklarýný koyarak oruçlarýný açtý. Sayfa 2’de

'Dalýcý' güvercinleri Mardin semalarýnda Ýsmail Erkar

Ç

Maraþpark cafe’nin açýlýþý yapýldý þ adamý ve Mardin MÜSÝAD baþkaný Mehmet Ali Dündar ve yönetimin öncülüðünde Kýzýltepe eski hastane caddesinde bulunan Maraþpark cafe’nin açýlýþý yapýldý.

Ý

Yaklaþýk olarak yarým ton dondurma vinç yardýmýyla iþ yerine taþýndý. Maraþ dondurmasý ilk önce Vali Turhan Ayvaz tarafýndan kesildi. Sayfa 2’de

eþit çeþit renkleri ve farklý özellikleri ile meraklýlarýný peþinden koþturan Adana yöresinin meþhur 'Dalýcý' güvercinleri artýk Mardin semalarýný da süslüyor. Güvercin çeþitliði ve özel süslemeleri ile dikkat çeken Mardin ve Kýzýltepe'de 'Dalýcý' güvercin yetiþtiriciliði yapýlmaya baþlandý. Farklý bir cins olan, uçuþ ve iniþ performans özelikleri ile de bilenen güvercinler, güvercin meraklýsý Hüseyin Tekin, tarafýndan Kýzýltepe'ye de getirildi. Dalýcý güvercinler, yüksekten uçuþ yaptýðý sýrada aniden iniþ yapabilmeleri ile dikkat çekiyor. Farklý renk ve boylarda olan güvercinler ne kadar yükseðe çýksa da Tekin'in basit bir yöntemle çaðýrmasý sayesinde 3 saniye gibi bir sürede iniþ yapabiliyor. Tekin, bazen iniþ sýrasýnda güvercinlerin yüksek hýzlarý sebebiyle kaza yapabildiklerini ve zaman zaman da yaralandýklarýný anlattý. Birkaç aylýkken

güvercinlerin eðitime tabi tutulduðunu ifade eden Tekin, uçuþ ve iniþ performanslarýný yakalayabilmeleri için 2'li veya 3'lü gruplar halinde uçurularak eðitildiðini belirtti. Çukuruova yöresine has güvercinlerin bazý türleri ise þöyle: "Sakar, Zýrklý veya Zýrhlý, Þami, Maverdi."


7 Mayýs 2013 Salý

2

Süryanilerde buruk bayram M. Sait Çakar

M

ardin'de yaþayan Süryaniler, Paskalya Bayramý'ný, 1400 yýllýk tarihi Kýrklar Kilisesi'nde Metropolit Saliba Özmen'in yönettiði ayinden sonra yumurta tokuþturarak kutladý. Kýrklar Kilisesi'ne sabahýn erken saatlerinde ailece gelen Süryaniler, çocuklarý ile birlikte kilise giriþinde mum yakarak dua etti. Ayin süresince erkek ve kýz ilahi korolarý Türkçe, Arapça, Ýbranice ve Süryanice ilahiler okuyarak ayine renk kattý. Ayine katýlanlar ruhani liderler tarafýndan özel olarak hazýrlanan çeþitli baharatlardan oluþan tütsüler, gümüþ tütsülükler içinde yakýlarak kutsandý. Kýrklar Kilisesi'nde Suriye’de kaçýrýlan Halep Süryani Metropoliti Mor Grigorios Yuhanna ve Rum Ortodoks Halep Metropoliti Paulo Yazýcý’nýn bulunmasý için dua edildi. Ayinde Metropolit Özmen ve Baþrahip Gabriyel Akyüz, Türkçe, Arapça ve Süryanice konuþma ve dualar yaptý. Ayinin sonunda ayine katýlanlar kilisede bulunan dilek mumluðunda mum yakýp dileklerde bulundu. Baþrahip Akyüz, ayine katýlanlarýn aðzýna þaraba banýlmýþ ekmek parçacýklarýný koyarak oruçlarýný açtý. 50 gün oruç tutan ve bu süre içinde hayvani gýda yemeyen Süryaniler, kilise çýkýþýnda Hz. Ýsa'nýn yeniden diriliþini simgeleyen kýrmýzýya boyanmýþ yumurta ikram edildi. Suriye'den savaþtan kaçarak Mardin’e sýðýnan ailelerin katýldýðý Kýrklar Kilisesi'ndeki ayin bitiminde kilisenin bahçesinde kutlamalara devam edildi. Ayin sonrasý bayram kutlamasýna gelen Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Belediye baþkaný Beþir

Ayanoðlu, Emniyet Müdürü Derviþ Kara, Mardin Ýl Müftü Vekili Masum Taþçý, Metropolit Özmen ile yumurta tokuþturdu. Vali, Suriye’de kaçýrýlan Metropolitler için tepki gösterdi Suriye’de Süryani Metropolitlerin kaçýrýlmasýna tepki göstererek konuþmasýna baþlayan Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Mardin'de dini bayramlarýn, geçmiþten gelen tarihsel ve kültürel zenginliklerin kentte katkýda bulunduðu hoþgörü ortamýnýn

bütün dünyaya örnek olduðunu söyledi. Paskalya Bayramý kutlanmasýnýn Mardin'de ayrý bir anlam taþýdýðýný belirten vali Ayvaz, "Kadim tarihten beri Mardin semavi dinlerden önce de insanlar birlikte yaþadý. Bu dinlerin getirdiði kardeþlik, sevgi ve barýþ bunlarý yüzyýllardýr taþýdýk ve dünyaya gösterdik. Bu bayramlar dolayýsýyla Mardin’de baþka bir anlam ifade eder. Dünyanýn baþka yerlerine baktýðýmýz zaman ýrk ve din yüzünden savaþlar var fakat bizim camiamýzda böyle bir þey mümkün deðildir. Geçen dönemlerde bu biraz hortlasa da biliyorsunuz yanlýþ hesap Baðdat’tan döner. Oda yakýn zamanda inþallah tamamen kalkacaktýr.” dedi Önümüzde ki yýllarda Mardin’in tarihi daha da güzelleþeceðini ifade eden Vali Ayvaz, þöyle konuþtu: "Bu birlik beraberlik sevgi ve barýþ bizleri daha da kaynaþtýracaktýr. Bunu hem toplum alanýnda hem ekonomi alanýnda da göreceðiz. Ýhtiyacýmýz olan sadece birlik ve beraberliktir. Mardin’de en üst seviyede saðlanmaktadýr. Suriye tarafýndan din adamlarýn kaçýrýlmasýný esefle karþýlýyorum. Dünyanýn hiçbir yerinde din adamlarýna yapýlan zulüm kesinlikle normal görülmez kimse sevmez hangi din adamýna hangi dine mensup olursa olsun din adamlarý toplumun aydýnlarýdýr. Onlarý doðruluða iyiliðe sevk eden insanlardýr. Bizlerde böyle bir kaçýrmayý lanetliyoruz. Ýnþallah kýsa sürede onlarý býrakýrlar. “ þeklinde konuþtu Mardin –Diyarbakýr Metropoliti Saliba Özmen ise Suriye de 2 metropolitimizin kaçýrýlmasý nedeniyle patrikliðimizin verdiði karar nedeniyle paskalya bayramýný her zaman ki gibi kutlamayacaðýz. Onlara saygý için en azýndan Suriye de ki olaylar için bayramý biraz buruk kutluyoruz. Yinede Sayýn Valimize ve katýlan herkese teþekkür ediyorum. Acýsýyla tatlýsýyla hayat bu zaman zaman üzülürüz. Zaman zaman mutlu oluruz. Bu dünyada ki halimizdir. Bu sene böyle bir kutlama oldu. Kusura bakmayýn Sayým Patriðimizin özel talimatýdýr.” ifadelerini kullandý. Mardin’deki hoþgörü ortamýna dikkat çeken Mardin Belediye Baþkaný Beþir Ayanoðlu ise “ Biz Süryani kardeþlerimizin paskalya bayramýný yürekten kutluyorum. Güzellikler, iyilikler getirmesini diliyorum. Ülkemizde devam eden bu çözüm süreci ile ilgili paskalya bayramý güzel bir örnek teþkil ediyor. Mardin olarak Türkiye olarak farklý kültürlere farklý anlayýþlara farklý felsefi bakýþ açýlarýna ne kadar hoþ görü içerisinde olduðumuzu tahammül ettiðimizin de bir göstergesidir.” diye konuþtu Ayin sonunda Kiliseye gelen misafirlere Süryani geleneði olan kök boyaya boyanmýþ piþmiþ yumurta ve çörek ikram edildi.

Maraþpark cafe’nin açýlýþý yapýldý Ýsmail Erkar þ adamý ve Mardin Müsiad baþkaný Mehmet Ali Dündar ve yönetimin öncülüðünde Kýzýltepe eski hastane caddesinde bulunan Maraþpark cafe’nin açýlýþý yapýldý. Yaklaþýk olarak yarým ton dondurma vinç yardýmýyla iþ yerine taþýndý. Maraþ dondurmasý ilk önce Vali Turhan Ayvaz tarafýndan kesildi. Kesme sýrasýnda Vali Ayvaz “dondurma kesmek Aðaç kesmekten daha zordur” ifadelerini kullandý daha sonra ustalar tarafýndan kesilerek katýlan herkese ikram edildi.

Ý

Açýlýþa Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Kýzýltepe Kaymakamý Erkaya Yýrýk, Kýzýltepe Belediye Baþkaný Ferhan Türk, Kýzýltepe ilçe Müftüsü Latif Topçu, Oda Baþkanlarý ve çok sayýda iþ adamý katýldý. Ýkramýn ardýndan bir konuþma yapan Mardin Valisi Turhan Ayvaz “ Ülkede her alanda kendi þekline göre meþhur olduðu bir

konusu vardýr. Kýzýltepe dediðimiz zaman aklýmýza mercimek geliyor. Dünyanýn en iyi mercimeði yetiþiyor. Dolayýsýyla Maraþ dediðimiz zaman Amerika Endonezya dünyanýn birçok ülkesinde Maraþ dondurmasý var. Mardin Kardeþlikler þehri Kýzýltepe sanayiciler tarým þehridir. Þu anda Organize sanayi bölgesinde çok sayýda sanayicimiz yatýrým için sýrada bekliyor. Önümüzdeki yýllarda iþsiz diye bir þey kalmayacak. Kýzýltepe eskiden doðudan batýya gidiyordu ama þimdi biz batýdan doðuya doðru iþçi isteyeceðiz. Tek þeye ihtiyacýmýz var birlik ve beraberlik inþallah oda saðlandý. Bundan sonra ülkemizin Mardin’imizin Kýzýltepe’mizin önü açýldý. Ýþ yerini Kýzýltepe’ye kazandýran Müsiad ve yöneticilerine teþekkür ediyorum.” Dedi. Kýzýltepe Kaymakamý Erkaya Yýrýk ise “ Böyle bir giriþim Kýzýltepe Ýnsanýnýn müteþebbis ruhunu ortaya koymaktadýr. Bu gün Maraþ dondurmasý Kýzýltepe’de satýlýyor. Kýzýltepe’nin bulguru baþka illerde satýlýyor. Dolayýsýyla insanlar birbirleriyle ürettikleri ile

tükettikleri ile kaynaþýr halde bulunuyorlar.” Dedi. Kýzýltepe Belediye Baþkaný Ferhan Türk “ Maraþ dondurmasýnýn Kýzýltepe’ye gelmesi bizleri sevindirdi. Türkiye’nin Her yerinde bulunan Maraþ dondurmasýný kardeþlik sembolü olarak destekliyoruz.” Dedi. Ýþ yari sahibi Mehmet Ali Dündar “ Önümüzdeki süreçte yapacaðýmýz daha büyük yatýrýmlara ön ayak olacaðýný düþünüyorum. Katýlan herkese teþekkür ediyorum” dedi. Daha sonra pastane önünde toplanan kalabalýða dondurma ikramý yapýldý.

Asker adaylarýna düðün gibi uðurlama

Ali Edis

M

idyat'ta 93/2 tertip olarak birliklerine teslim olmak için yola çýkmaya hazýrlanan asker adayý gençler için düðün gibi bir eðlence gecesi düzenlendi. Kalabalýk bir topluluðun katýldýðý gecede, halaylar çekildi asker adaylarýna kýnalar yakýldý. Midyat Belediyesi tarafýndan Ulu Cami Mahallesi'nde bulunan Ýstiklal Ýlköðretim Okulu bahçesinde askere gidecek olan gençler için düzenlenen eðlence gecesi coþkulu bir atmosferde gerçekleþti. Asker adaylarý, arkadaþlarý, aileleri ve mahalle halkýnýn da katýldýði programda coþkulu bir gece yaþadýlar. Uzun süre canlý müzik eþliðinde eðlenen asker adaylarý daha sonra hep beraber halay çektiler. Evlatlarýný vatan borcunu ödemeleri için Türkiye'nin deðiþik bölgelerine göndermenin mutluluðunu yaþayan aileler, bir yandan çocuklarý ile gurur duyarken, bir yandan da ayrý kalacaklarý için duygulu anlar yaþadýlar. Asker uðurlama þölenini tertipleyen Midyat Belediye Baþkaný Þehmus Nasýroðlu, vatani görevini yapmaya gidecek olan gençlerin birçoðunun ilk kez ailelerinden ayrýldýðýný kaydederek, onlar için eðlence düzenlediklerini ifade ederek, “Askerlik bir nöbet deðiþimidir, bugün ise sýra 1993 doðumlu

gençlerimize geldi. Bu evlatlarýmýz bizim rahat uyumamýz için 81 ilde hizmet edecekler. Midyatlý gençlerin de her vatan evladý gibi kazasýz belasýz bir þekilde vatani görevlerini tamamlamak suretiyle teskerelerini alarak memleketimize geri dönmelerini ümit ediyorum. Askerlik kutsal bir görevdir. Bu kutsal görevlerinde askerlerimize görevlerinde baþarýlar diler, asker analarýna da kutsal göreve evlat göndermelerinden dolayý kendilerini kutlarým” dedi. Vatan bekçiliðinin kutsal bir görev olduðunu dile getiren Midyatlý asker adayý gençler, her gencin severek yapacaðý görev için sýranýn kendilerine geldiðini belirterek, birliklerine teslim olacaklarý günü heyecanla beklediklerini söylediler. Asker adaylarý Erdal Akay, Murat Acar, Mahsum Akay, Yusuf Akkurt ve Emrullah Akan yaptýklarý açýklamada, “Bu vatanýn evlatlarý olarak en kutsal görevimizi yerine getireceðimiz için mutlu, gururlu ve onurluyuz. Vatan bize, biz Allah'a emanetiz” þeklinde konuþtular. Asker gençlere tüm sevenleri “hayýrlý teskereler” temennisinde bulundular. Vatani borcunu ödeyecek olan gençler gecenin sona ermesi ile birlikte ilçe merkezinde 'En Büyük Asker Bizim Asker' sloganlarý eþliðinde tur attýlar.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

7 Mayýs 2013 Salý

3

‘Vali ve kaymakamlarýn yetkilerini kýsýtlayan hükümler kaldýrýlmalý’ çiþleri Bakanlýðý, bazý bakanlýk, kurum ve kuruluþlarýn mevzuatýnda vali ve kaymakamlarýn yetkilerini kýsýtlayan hükümlerin kaldýrýlmasýný istedi. Vali ve kaymakamlarýn birinci derecede sorumlu olduklarý emniyet ve asayiþ hizmetlerinde gözetim, denetim, müdahale ve icra yetkilerini daha etkin kullanabilmeleri için kurumsal kapasitelerini artýrmaya yönelik yapýlan çalýþmalarýn devam ettirilmesi talep edildi. 'Ýçiþleri Bakanlýðý 2012 Yýlý Ýdare Faaliyet Raporu' yayýmlandý. Raporun 'öneri ve tedbirler' bölümünde dikkat çekici tespitler yer alýyor. Stratejik plan, bütçe, performans programý ve faaliyet raporlarý gibi faaliyetlerin yerine getirilmesinde zihinsel dönüþümün, etkinlik ve verimliliðin saðlanmasý amacýyla, bakanlýk personeline uygulamaya yönelik verilen eðitimlerin artýrýlmasý isteniyor. Ayrýca internet kafelerde kullanýcýlarýn gizli bilgilerinin elde edilmesi, saldýrýlar yapýlmasý, internet salonlarýnda internet ortamý üzerinden suç iþleyenlerin tespit edilememesi ya da kullanýcýlarýn kimliðinin belirsizliðinin kötü amaçlý ve yasal olmayan kullanýmlarýný teþvik etmesi sebebiyle rehberlik faaliyetlerine aðýrlýk verilecek, bilinç düzeyinin artýrýlmasý ve doðru kullanýmý teþvik edilecek. Ýnternet kafelerde kullanýcýlarýn gizli bilgilerinin elde edilebildiði,

Ý

saldýrýlarýn yapýlabildiðine dikkat çekilen raporda, "Ýnternet salonlarýnda internet ortamý üzerinden suç iþleyenlerin tespit edilememesi ya da kullanýcýlarýn kimliðinin belirsizliði kötü amaçlý ve yasal olmayan kullanýmlarý teþvik etmektedir. Bu tür olumsuzluklarý asgari düzeye indirmek için rehberlik faaliyetlerine aðýrlýk verilerek bilinç düzeyinin artýrýlmasý ve doðru kullanýmýnýn teþvik edilmesi gerekmektedir." deniliyor. STK'larýn kamu karar alma mekanizmalarýnda yer almasý teþvik edilmeli Katýlýmcý demokrasi anlayýþý çerçevesinde sivil toplum kuruluþlarýnýn geliþmesine yönelik katkýlarýn artýrýlmasý ve STK'larýn kamu karar alma mekanizmalarýnda yer almasýnýn teþvik edilmesi isteniyor. Ýl sistemini zayýflatan nedenlerin ortadan kaldýrýlmasý, bazý bakanlýk, kurum ve kuruluþlarýn mevzuatýnda vali ve kaymakamlarýn yetkilerini kýsýtlayan hükümlerin kaldýrýlarak, Ýl Ýdaresi Kanunu'yla uyumlu hale getirilmesi gerektiði ifade ediliyor. Vali ve kaymakamlarýn birinci derecede sorumlu olduklarý emniyet ve asayiþ hizmetlerinde gözetim, denetim, müdahale ve icra yetkilerini daha etkin kullanabilmeleri için kurumsal kapasitelerini artýrmaya yönelik olarak yapýlan çalýþmalarýn devam ettirilmesinin

önem arz ettiði vurgulanýyor. 5018 sayýlý Kanun ile Teftiþ Kurulunun Mahalli Ýdareler üzerindeki hesap denetiminin kaldýrýldýðý ve bu denetimin Sayýþtay'a verildiði hatýrlatýlýyor. Ancak idari ve mali denetim arasýndaki ayrýmýn nasýl olacaðý konusu netleþtirilemediði belirtiliyor. Mülkiye Teftiþ Kurulu'nun görev alanýyla ilgili bu konunun mevzuatla açýklýða kavuþturulmasý isteniyor. Mevzuattaki deðiþikliklerin uygulamaya aktarýlmasýnda sýkýntýlar yaþanýyor Raporda, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn üstünlükleri ve zayýflýklarý da dile getiriliyor. 'Kamuoyu nezdinde terör, toplumsal uzlaþmazlýk gibi kritik konularda Bakanlýðýn devletle özdeþleþmiþ olmasý' üstünlük olarak sýralanýrken; zayýflýklar bölümünde ise "Bakanlýk bünyesinde personel deðiþiminin yüksek olmasý; Mevzuattaki deðiþikliklerin uygulamaya aktarýlmasýnda sýkýntýlar yaþanmasý; Bakanlýðýn güvenlikle ilgili faaliyet alanlarýnýn diðer faaliyet alanlarýnýn önüne geçmesi; Bakanlýðýn geniþ yetkilerine ve faaliyet alanlarýna kýyasla kamuoyunu bilgilendirme ve tanýtým faaliyetlerinin yetersiz kalmasý; Bakanlýk bünyesindeki bazý birimlerin yasayla yapýlandýrýlmamýþ olmasý ve bu nedenle iþ ve iþlemlerinin diðer birimler yoluyla sürdürüyor olmasý; Yerel yönetimler ile ilgili diðer merkezi idare kuruluþlarýnda yerelleþme yönünde inisiyatif eksikliði bulunmasý; Bakanlýk personelinin stratejik planlama konusundaki bilgi eksikliði; Bakanlýk personeli için yapýlan hizmet içi eðitimlere üst düzey yöneticilerin katýlýmýnýn istenilen düzeyde saðlanamamasý" gibi maddeler yer alýyor. (CÝHAN)

BDP Kadýn Meclisi yönetimi belirlendi

B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Kadýn Meclisi yönetimi, 28 Nisan 2013 tarihinde Ankara'da yapýlan 2. Olaðan Kurultayý'nýn ardýndan belirlendi. 1BDP'den yapýlan açýklamada, 21. yüzyýlýn halklarýn ve kadýnlarýn özgürlük yüzyýlý olacaðý bildirildi. Kürt kadýnlarý olarak toplumsal mücadelede öncülük misyonlarýný her dönemde ve her koþulda yerine getirmek için yýllardýr mücadele ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerinin dile getirildiði açýklamada, "Kadýn meclisimizin 2. konferansýnda almýþ olduðu eþit temsiliyet kararý kurultayýmýzda kongre kararýna dönüþtürülmüþtür. Eþit temsiliyet salt yüzde 50'lik kota deðildir. Bu kararýmýz

kotayý da aþan bir dahiliyet kararýdýr. Biz kadýn hareketi olarak ideolojik bakýþ açýmýz gereði liberal demokrasinin temsili dahiliyetini deðil, radikal demokrasinin etkin dahiliyetini esas alýyoruz. Þu ana kadar uygulanan kota kararlarýmýz da temsili deðil, etkili olmuþtur." denildi. Mayýs ayý içerisinde Van, Diyarbakýr, Adana, Mersin, Ýzmir, Ýstanbul ve Þýrnak illerindeki meclislerin daha güçlü bir örgütlenme ile meclislerini düzenleyeceklerinin kaydedildiði açýklamada, yine mayýs ayý içerisinde örgütlenip düzenlenmesi hedeflenen iller arasýnda Hakkari, Siirt, Antalya, Aydýn, Muþ, Þanlýurfa, Mardin ve Gaziantep illeri bulunduðu ifade edildi.

Açýklamada, "Bilindiði üzere 8 Mayýs'ta geri çekilme baþlayacaktýr. Bileþeni olduðumuz Demokratik Özgür Kadýn Hareketi'nin Nisan ayý içerisinde yapmýþ olduðu ara dönem toplantýsýnda, 'Geri çekilme sürecine kadýn gözlemci heyetleri ve kadýn örgütlerinin eþlik etmesi' kararý kapsamýnda kimi illerimizde somut planlamalara gidilecektir. Bu planlama 9 Mayýs'ta kamuoyuna açýklanacaktýr. Yine Merkezi Kadýn Meclisi olarak Haziran ayý içerisinde 'Demokratik Siyaset ve Kadýn' ve 'Demokratik Anayasa ve Kadýn' konulu iki çalýþma yapýlacaktýr." denildi. Merkezi Kadýn Meclisi yönetimine seçilenler ise þunlar:

1- Pelin Yýlmaz 2- Naile Bali 3- Ayþe Yýldýz 4- Necla Nergiz 5- Hamide Yüksel 6- Miyeser Çelik 7- Sakine Kayran 8- Cihan Ekin 9- Aysel Ceylan 10- Naile Coþkun 11- Müslime Kalkan 12- Hülya Taþar 13- Hatice Güngör 14- Emine Ýnan 15- Suzan Kýlýç 16- Rahþan Engin 17- Kýymet Ilgaz 18- Aynur Aþan 19- Leyla Erdem 20- Zeynep Üren 21- Þemsi Akýn 22- Hande Kaya 23- Emine Özmen 24- Þahcan Tüner 25- Altun Yaray. (CÝHAN)

Batmanlý kýzlarýn hokey meraký B

atman'da okul polislerinin giriþimleriyle oluþturulan hokey takýmýnda oynayan öðrenciler, taþ yerine top oynuyor. Batman Emniyet Müdürlüðü tarafýndan, Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürlüðü ve Milli Eðitim Müdürlüðü ile

ortaklaþa Sosyal Destek Projesi (SODES) kapsamýnda hazýrlanan 'Hokey Ýçin Yetenek Sizden, Destek Bizden' projesi ile Batmanlý gençler ilk kez hokey ile tanýþtý. Kýz ve erkek takýmlarýnýn karþýlaþtýðý hazýrlýk maçý eðlenceli görüntülere oluþturdu. Mayýs ayý içerisinde

yapýlacak Türkiye finallerine katýlmak için oluþturulan 2 Erkek 1 bayan takýmýna girmek için 100 kiþilik kontenjana tam 650 öðrenci baþvuruda bulundu. Batman Emniyet Müdürlüðü Çocuk Þube Müdürlüðünde görevli Okul Polisi Þahin Avþar, "SODES projesi kapsamýnda okul polisi olarak proje doðrultusunda Batmanlý gençlere hokeyi tanýtmak için liselerde sýnýf sýnýf dolaþarak 650 öðrencinin baþvurusunu aldýk. Amacýmýz buradaki gençlere sporu sevdirmek, her türlü kötü alýþkanlýklardan uzak tutmak ve daha sonraki aþamalarda milli takýma sporcu göndermek, Batmanlý gençlerimizin bizi Avrupa'da temsil etmesi için milli takýma sporcu vermektir." diye konuþtu. Hokey ile tanýþan öðrenciler ise hokey oyunu ile ilk kez tanýþtýklarýný ve çok eðlenceli oyun olduðunu ifade ettiler. Elemeleri geçen ve hokey takýmýnda oynamayý hak kazanan Batmanlý öðrenciler Diyarbakýr Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü'nün Hokey takýmý ile hazýrlýk maçýna çýktý. Diyarbakýr Gençlik Spor il Müdürlüðü'nün hokey takýmýnda oynayan bir kýz öðrenci, Diyarbakýr'da yaþanan sokak olaylarýndan býktýðýný ve o sýrada Hokey oyunu ile tanýþtýðýný ifade ederek, “Sokaklarda taþla oynayacaðýmýza topla oynayacaðýz çok eðlencelidir.” Dedi. (CÝHAN)

Polisler, bu kez karanfil, çikolata ve balon vermek için durdurdu

Þ

anlýurfa'nýn Birecik ilçesinde polis ekipleri, sürücüleri; Trafik Haftasý nedeniyle karanfil, çikolata, balon ve çeþitli materyaller hediye etmek için durdurdu. Trafik polislerinden ilk defa karanfil, balon, çikolata aldýklarýný belirten sürücüler þaþkýnlýklarýný gizleyemedi. Trafik Haftasý nedeniyle ilçede düzenlenen program vatandaþlarýn beðenisini topladý. Burada konuþan Birecik Emniyet Müdürlüðü Trafik Komiseri Gökhan Genç, trafiðin unsurlarýnýn araç, yol ve çevresi ile insan olduðunu söyledi. Genç, "Sürücü, yaya ve yolculardan oluþan insan unsurunun, trafik kurallarýný bir yaþam biçimi olarak kabullenmesi ve bu kurallar demetine uyma alýþkanlýðý kazandýrýlmasý eðitim ve denetim gibi yöntemlerle olabilmektedir. Kazalara neden olan kusurlar içerisinde insan payý yüzde 98'ler düzeyindedir. Bu düzeyi azaltmada önemli yöntemlerden en önemlisi eðitimdir.“ þeklinde konuþtu.

Genç, otobüs ve araçlarda vatandaþlara emniyet kemerinin öneminden bahsederek emniyet kemeri hakkýnda bilgi verdi. Programda 39 yýldýr hiç trafik cezasý almamýþ ve yýlýn þoförü seçilen Cemil Kýlýç adýndaki vatandaþ altýn ve plaketle ödüllendirildi. Ayrýca yýlýn baþarýlý trafik personeline ve trafik haftasý nedeni ile resim, þiir ve kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere bisiklet ve çeþitli ödüller verildi. Trafik Haftasý nedeni ile D-400 Karayolu Mirkelam Tesisleri önünde araç þoförlerini durduran trafik polisleri; þoförlere broþür, promosyon ürünleri ve karanfil, çikolata ve balon daðýttý. Trafik polislerinden ilk defa karanfil alan þoförlerin þaþkýnlýklarý ise gözden kaçmadý. Trafik Komiseri Gökhan Genç, "Bu tür programlarý her yýl yapacaðýz. Halkýn polisle kaynaþmasý adýna etkinliklerimiz devam edecektir." diye konuþtu. (CÝHAN)

Asýrlýk Halfeti Ulu Camii kurtarýlýyor

Y

apýmý 1804 yýlýnda baþlayýp 1807 yýlýnda tamamlanan, inþasýnda Ermeni taþ ustalarýnýn görev aldýðý, halklarýn daha önce nasýl kardeþçe bir arada yaþadýðýnýn gösterilmesi bakýmýndan sembolik önem taþýyan Halfeti Ulu Camii'nin kurtarýlýp turizme kazandýrýlmasý için çalýþmalar devam ediyor. Proje çalýþmalarý için Halfeti’ye gelen Enerji Ýþleri Genel Müdürlüðü'nden bir heyet, Ýlçe Kaymakamý Mehmet Keklik’i makamýndan ziyaret etti. Heyet, Halfeti Ulu Camii’nin, mevcut

durumundan kurtarýlarak yeniden faaliyete geçebilmesi ve turizme kazandýrýlabilmesi için son adýmlarý uyguladýklarýný belirttiler. Kaymakam Keklik, gelen heyet ile birlikte Ulu Cami’ye giderek yerinde incelemelerde bulundu. Keklik, Ulu Cami’nin Halfeti için sembol deðer olduðunu, sürecin hýzlanmasý yönünde çalýþmalara süratle devam ettiklerini belirtti. Keklik, Halfeti Ulu Camii’nin hayata kazandýrýlmasý için Enerji Ýþleri Genel Müdürlüðü ile çalýþmalarýn devam ettiðini söyledi.(CÝHAN)

Raman Daðý çocuklarla þenlendi

B

atman Belediyesi, Eðitim Sen ve Bahar Kültür Merkezi'nin ortak giriþimiyle düzenlenen 4. Gökkuþaðý Uçurtma Þenliði ile Batý Raman Daðý etekleri rengârenk uçurtmalar ve çocuklarla þenlendi. 4. Geleneksel Gökkuþaðý Uçurtma Þenliði için aileler ve çocuklarý, Batman Belediyesi'ne ait araçlarla Batý Raman Daðý eteklerine taþýndý. Deðiþik

etkinlikler için sahnenin kurulduðu Batý Raman’dan çocuk þarkýlarý yükselirken, miniklere belediye ekipleri tarafýndan ücretsiz uçurtmalar daðýtýldý. Þehirden uzaklaþýp baharýn ve kýrlarýn tadýný doyasýya çýkaran aileler ve çocuklarýna yine belediye tarafýndan ücretsiz yemek daðýtýldý. Uçurtma þenliðine katýlan çocuklarý palyaço ve maskotlar eþliðinde eðlenirken, hayallerindeki çizgi film kahramanlarýyla el ele tutuþmak, fotoðraf çektirmek için büyük çaba harcadý. Hayallerine bürünme imkaný tanýyan yüz boyama sanatý ile yüzleri rengarenk boyalarla boyanan çocuklar için ayrýca mini bir illüzyon gösterisi de düzenlendi. (CÝHAN)


7 Mayýs 2013 Salý

4

‘Provokasyonlara raðmen süreç devam etmeli’ B

ünyesinde onlarca vakýf barýndýran Türkiye Gönüllü Teþekküller Vakfý (TGTV) çözüm süreciyle ilgili Diyarbakýr’da geniþ katýlýmlý bir toplantý düzenledi. ‘Ortak Vicdanýn Sesi’ sloganýyla düzenlenen toplantýya Diyarbakýr’da sivil toplum kuruluþlarý katýldý. TGTV Genel Baþkaný Hamza Akbulut, yaptý açýklamada, baþlatýlan çözüm sürecine destek verdiklerini belirterek, “ Her türlü aksi davranýþ ve provokasyonlara raðmen süreç kararlýlýkla yürütülmeli ve sonuçlandýrýlmalýdýr. Türkiye’nin huzuru, refahý, güvenliði ve geleceði için bu gereklidir.” dedi. Diyarbakýr’ýn Yeniþehir ilçesindeki Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti’nde yapýlan toplantý öncesi basýn açýklamasý yapan TGTV Genel Baþkaný Akbulut, geliþen dünyada, anlayýþlarýn da deðiþtiðini belirtti. Akbulut, “Ýletiþimin ve ulaþýmýn çok hýzlý olmasý adeta dünyayý küçük bir köy

haline getirmiþtir. Adil paylaþým, adalet, insan hak ve özgürlükleri, mülkiyet herkesin talebidir. Ulus devlet anlayýþý buna cevap vermemektedir. Krizlerin kaoslarýn aþýlabilmesi için yeni arayýþlar ortaya çýkmaktadýr. Bu tarihsel dönemde ülkemiz açýsýndan da çok önemli deðiþim ve karar süreçleri ile yüz yüzeyiz.” diye konuþtu. Türkiye’nin sorunlarýný tespit ederek çözüm bulmaya, kabuðunu kýrmaya çalýþtýðýný anlatan Akbulut, tarihi misyonuna uygun yeni bir vizyon geliþtirdiðini vurguladý. Hamza Akbulut, “Önüne çýkan tarihi fýrsatlarý deðerlendire bilmek için sistemden kaynaklanan yapýsal engellerin ortadan kaldýrýlmalýdýr. Dünyada etkin olma, geliþme, güç dengelerini kendi lehine çevire bilme, istikrara kavuþma için de bu engellerin ortadan kaldýrmasý gereklidir. Atýlacak doðru adýmlar Türkiye’yi parlak ufuklara taþýyacaktýr.

Türkiye’yi dünyada sözü geçen siyasi aktör haline getirecektir. Tarihi mirasý da bunu gerektirmektedir.” ifadelerini kullandý. Türkiye’nin imkânlarýný yeniden gözden geçirerek saðlam adýmlar atmak zorunda olduðunu dile getiren Akbulut þöyle devam etti: “Bütün toplumun huzur içinde olabileceði, kendini rahat ve özgür hissede bileceði düzenlemelerin yapýlmasý þarttýr. Yapýlacak yeni Anayasa bunu saðlamalýdýr. Baþkanlýk veya yarý baþkanlýk sistemi olmalýdýr. Eþitlik, özgürlük, adalet ve insan haklarý gibi evrensen deðerler etrafýnda bütün toplum kesimlerini rahatlatacak yeni bir bakýþ açýsý oluþturulmalýdýr. Devlet halkýn yeni talepleri doðrultusunda yeni yapýsal bütünlüðe kavuþmalýdýr.” Türkiye’de 30 yýlda 35 bin can kaybedildiðini hatýrlatan Genel Baþkan Akbulut, ülkenin geliþimine harcanabilecek kaynaklarýn boþa gittiðini dile getirdi. Bu duruma son vermek için þuan uygun bir rüzgârýn olduðunu belirten Akbulut þunlarý söyledi: “ Bu rüzgârý kalýcý bir iklim deðiþikliðine dönüþtürmek hepimizin görevidir. Baþlatýlmýþ olan süreç çok önemlidir. Bünyesinde çok sayýda kurumu barýndýran, Türkiye’yi kuþatan çatý kuruluþu TGTV olarak bu sürecin arkasýndayýz ve bu süreci olanca gücümüzle destekliyoruz. Müslüman milletimizin etnik temelli, mezhep temelli, ideolojik temelli anlayýþlara tahammülü yoktur. Baþlatýlan sürecin amacýna uygun güzel bir þekilde neticelenmesini temenni ediyor, hepinize saygýlar sunuyorum.” (CÝHAN)

Þýrnak'ýn barýþ güvercini Þ

ýrnak’ýn Silopi ilçesinde yaþayan PTT emeklisi babanýn 6 çocuðundan biri olan Sevcan Tunð, çözüm süreci nedeniyle barýþa olan umudunu anlatan bir þiir yazdý. 6 aylýkken geçirdiði havale sonucu her 2 gözünü de kaybeden Sevcan Tunð, okuma yazma bilmemenin acýsýný yaþadýðýný ifade etti. En büyük hayalinin okuyabilmek olduðunu dile getiren Tunð, görme engellilere eðitim verebilecek öðretmen bulamamaktan yakýndý. Görebilen insanlarýn barýþý neden istemediðine anlam veremediðini dile getiren Tunð, “Ben görme engelliyim. 23 yaþýndayým. 6 aylýkken havale geçirdim. Okumaya çok düþkün bir insaným. Okulu seven bir insaným. Çocukluðumdan beri göremiyorum. Bari biz görme engelliler okul okuyalým. Bizlerde eðlenelim, bir meslek sahibi olalým. Bizlerde mutluluk yaþayalým. Okumayý çok istiyorum. Buradaki dernek baþkanýmýza çok teþekkür ediyorum.

Bana yardýmcý olmaya çalýþýyor. Onlar bizi düþündü. Biliyorsunuz bu bölgemizde engellilere destek veren pek kiþi yok. Þuana kadar kimse bizi düþünemedi. Biz görme engelliler için ne hoca getirttiler, ne okuttular. Biz bunun için çok üzülüyoruz. Bize yardýmcý olmalarýný istiyoruz. Okul okuyamadýðým için evde psikolojim bozuluyor. Üzülüyorum, aðlýyorum, okul okumak istiyorum. Görme engelliler olarak barýþ istiyoruz. Gören insanlar neden barýþ istemiyor? Analarýn yüreklerinin yanmasýný istemiyorum. Annelerimiz aðlamasýn, gözyaþý dökmesinler artýk.” diye konuþtu Silopi Engelliler Yardýmlaþma Dayanýþma ve Destekleme Derneði Baþkaný Abdullah Süer de, “Derneðimizin faaliyeti evden çýkamayan engelli kardeþlerimizi evden çýkartýp topluma kazandýrmaktýr. Derneðimiz yeni olduðu için daha faaliyetlerimizi dört dörttük yapmýþ deðiliz. Faaliyetlerimizi

daha fazla yapmak için bu konuda büyüklerimizden destek bekliyoruz." þeklinde konuþtu.

'BARIÞ' ÞÝÝRÝ Barýþ güverciniyim ben Yýllardýr gökyüzüne uçurulmayý bekleyen. Barýþ güverciniyim ben, Görmese de gözlerim barýþýn yolunu gözleyen Biliyorum; O gün gelecek herkes kardeþçe yaþayacak, herkes sevinecek. Barýþ güverciniyim ben, Sadece barýþý ve huzuru temsil eden, Analarýn acýsýný yürekten bilen. Barýþ güverciniyim ben, Bir kanadým Doðu için Bir kanadým Batý için çýrpýnan Akan kanlara giden canlara çözüm bulan Barýþ güverciniyim ben… Gözleri görmeyen ama nereye uçacaðýný bilen Akan yaþlarý, dökülen kanlarý elleri ile silen Barýþ güverciniyim ben, sadece barýþý isteyen. (CÝHAN)

PKK, Silopi Belediye Baþkaný'ný kaçýrdý iddiasý

Þ

ýrnak'ýn Silopi Belediye Baþkaný Hüsnü Yýldýrým'ýn terör örgütü PKK tarafýndan kaçýrýldýðý iddia edildi. Silopi Belediye Baþkaný Emin Toðurlu'nun KCK kapsamýnda tutuklanmasý üzerine belediye meclisi Yýldýrým'ý baþkan seçmiþti. Aþiret sahibi olan Yýldýrým'ýn baþkanlýðýndan rahatsýz olan BDP, hiçbir gerekçe göstermeden Yýldýrým ile birlikte bazý meclis üyelerini ihraç etmiþ, istifa etmeleri çaðrýsýnda bulunmuþtu. Ancak tüm giriþimlerine raðmen Yýldýrým istifa etmemiþti. Baþkan Yýldýrým ile bazý meclis üyelerinin evlerine daha önce bomba atýlmýþtý. Alýnan bilgiye göre yaklaþýk 10 gün önce Kuzey Irak'ýn Erbil kentine yardýmcýsý Selahattin Atýz ile Silopi Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Tanýþ'la birlikte giden Baþkan Yýldýrým'ýn yolu kesildi. Terör örgütü PKK'lý olduðu iddia edilen kiþiler, Silopi Belediye Baþkaný Hüsnü Yýldýrým, yardýmcýsý Atýz ve meclis üyesi Taniþ'i kaçýrdý. Günlerdir yakýnlarýndan haber alamayan ailelerin bugün Silopi Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na baþvuracaklarý öðrenildi. Yýldýrým'ýn Kandil bölgesinde bir örgüt kampýnda sorguya alýndýðý iddia ediliyor. Bu arada PKK muhaliflerinin internet sitesi nasname.com; kaçýrýlma olayýnýn 2 yýl önce Yýldýrým'ýn baþkan seçilmesi ve BDP'nin istifa et çaðrýsýna uyulmamasý gibi nedenlerinin olduðunu yazdý. Site haberinde þunlara yer verdi: "BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Diyarbakýr Belediye Baþkaný Osman Baydemir, yerel yönetimlerden sorumlu milletvekili Ýdris Baluken ve BDP Milletvekili Demir Çelik’in Silopi’ye gitmesi ve Yýldýrým’ý istifaya zorlamasýyla keskin bir hesaplaþmaya dönüþmüþtü. Yaklaþýk üç ay önce de muhaliflerin evlerine molotof kokteyli atýlarak sindirilmek istenmiþlerdi. BDP yönetimi her ne kadar Hüsnü Yýldýrým ve arkadaþlarýný 'AKP ile birlikte hareket etmekle' suçladýysa da, yerel kaynaklar, çeliþkinin altýnda büyük bir rant kavgasý olduðunu belirtmiþlerdi." Silopi Belediye Baþkaný

Hüsnü Yýldýrým, BDP'den ihraç edildikten sonra 2 bin kiþilik aþiretiyle birlikte yaptýðý açýklamada, BDP Muþ Milletvekili Demir Çelik ve Bingöl Milletvekili Ýdris Baluken'i sert bir dille eleþtirmiþti. Yýldýrým, "Ya ihraç gerekçem net bir þekilde ifade edilir. Ya da bu yanlýþ kararý veren birkaç kiþi halk nezdinde yargýsýz infaz timi þeklinde deðerlendirilecektir. Bir baþkan vekili seçilmesi gerekiyordu. Ayný partiden baþka bir arkadaþla birlikte, demokratik bir ortamda 2 aday vekillik için meclis üyeleri arasýnda bir seçim yapýldý ve ben kazandým. Diðer arkadaþ ve onu destekleyen meclis üyelerinin itirazý üzerine vekillik seçimi 3 kez tekrarlandý ama her seferinde oylarýn çoðunluðuyla ben seçildim. Bu dönemden sonra vekillik seçimini kaybeden arkadaþ ve bazý meclis üyeleri, beni ve beni destekleyen meclis üyelerini karalama, aslý astarý olmayan iftiralar, çamur at izi kalsýn hesabý, bizleri yalnýzlaþtýrma, ihanetle suçlamalar ve hatta daha da ileri gidip bizleri AKP'li olmakla bile suçlamalarý bizleri üzdü. Açýkçasý ben ve bana destek veren BDP'li meclis üyesi arkadaþlarým böyle bir karar ummuyorduk, Ancak, ne yazýk ki, Milletvekili Ýdris Baluken, 28 Þubat günü basýna bir demeç vererek, benim parti ilkelerine ve parti iþleyiþine aykýrý davranýþlar içinde olduðum ve halka hizmet anlamýnda yetersiz kaldýðýmý beyan ederek, ihraç edildiðimi açýkladý. Beni derinden üzen, ihraç edilmemin yaný sýra böyle bir karar alýnýrken benim ifademe baþvurulmamasý, disiplin kurulunun hiç bir þekilde beni dinlememesi ve yargýsýz infaz edilmemdi. Ýdam edileceði kesin olan Saddam için bile mahkemede söz hakký verildiðini, savunmasýnýn alýndýðýný bilmekteyiz. En çok demokrasiye ihtiyacý olan bizlerin, böyle bir nahoþ vaziyetle karþý karþýya kalmasý, beni yürek baðý ile baðlý olduðum partim adýna daha da üzdü. Sayýn Ýdris Baluken'in alelacele yaptýðý açýklamada bana atfen yapýlan suçlamalarýn hiç birinde haklýlýk gerekçesi de yoktur." ifadelerini kullanmýþtý. (CÝHAN)

Ankara’dan Silopi’ye gönül köprüsü

T

ürkiye Eðitim ve Sevgi Derneði (TESED) Ufuk Temsilciliði tarafýndan organize edilen kardeþ okul projesi kapsamýnda Ankara Sincan Þehit Emrah Yiðit Anaokulu ile Þýrnak Silopi Þehit Teðmen Þenol Kamýþ Anaokulu kardeþ okul seçildi. Ankara Sincan Kaymakamý Ufuk Seçilmiþ’in eþi Selma Seçilmiþ, okul müdürleri ve TESED üyeleri kardeþ okul ziyareti kapsamýnda Silopi’ye geldi. Heyet, Silopi Kaymakamý Suat Demirci’nin eþi Hediye Demirci ve okul müdürleri tarafýndan karþýlandý. Heyet, önce maddi durumu iyi olmayan Sadak ailesinin evini ziyaret etti. Kaymakam eþleri, Sadak ailesinin evine ayakkabýlarýný çýkararak girdi. Yerde oturan heyet, ailenin sorunlarýný dinledi. Anne Taybet Sadak'ýn (58) Kürtçe konuþmalarý gelini Seyhan Sadak

tarafýndan Türkçe'ye çevrildi. Kürtçe tercüman eþliðinde sorunlarý dinleyen kaymakam eþleri, beraberlerinde getirdikleri hediye ve çikolatalarý çocuklara daðýttý. Sadak ailesini kardeþ aile olarak seçtiklerini belirten kaymakam eþleri, evden anne Taybet Sadak'ýn Kürtçe dualarý ile uðurlandý. Ankara Sincan Þehit Emrah Yiðit Anaokulu Müdürü Hava

Yýlmazoðlu, kardeþ okul ziyareti kapsamýnda Silopi’de bulunduklarýný söyledi. Ýlk gün kardeþ aile ziyareti gerçekleþtirdiklerini belirten Yýlmazoðlu, ikinci gün çocuklara Ankara’dan getirdikleri hediyeleri vereceklerini ifade etti. Yýlmazoðlu, "Çocuklarýmýza güzel anýlar býrakarak Ankara’ya döneceðiz.” Dedi. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

7 Mayýs 2013 Salý

Bahar yorgunluðuna dikkat! ç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Hüseyin Þimþekli, bahar yorgunluðu belirtilerinin uzun sürmesi ve kiþinin günlük aktivitelerini yapmasýna engel olmasý durumunda buna sebep olabilecek kansýzlýk, enfeksiyonlar, tiroid hastalýklarý ve baðýþýklýk sistemi hastalýklarýnýn da araþtýrýlmasý gerektiðini söyledi. Þimþekli, bahar yorgunluðuna karþý her sabah aç karnýna en az 5 dakika yürünmesi ve sigara içilmemesi gerektiðini kaydetti. Bursa Özel Bahar Hastanesi’nden Uzm. Dr. Hüseyin Þimþekli, bahar yorgunluðunun en önemli sebebinin; havalarýn ýsýnmasýyla birlikte daha fazla suyun buharlaþmasý sonucunda havadaki nem oranýnýn ve elektrik yükünün artmasý olduðunu belirtti. Þimþekli, pozitif ve negatif deðerde iki tür iyondan pozitif olanlar arttýkça vücuda zindelik geldiðine dikkat çekti. Dr. Þimþekli, þunlarý kaydetti: “Negatif yüklü iyonlarýn artmasý ise yorgunluk, halsizlik ve gerginliklere sebep olur. Havadaki elektrik yükü þehirlerde daha fazladýr. Taþýtlarýn havayý kirletmesi, sanayi atýklarý, trafik keþmekeþi gibi etkenler elektrik yükünü artýrýr. Elektrik

Ý

yükünün yoðunluðu, bahar mevsiminde sinir gerginliðini ve stresi týrmandýrmaktadýr. Bahar yorgunluðu bir hastalýk olarak tanýmlanýr. Önlem alýnmazsa bahar yorgunluðu kronikleþebilir.” Bahar yorgunluðu için alýnmasý gereken tedbirler Dr. Hüseyin Þimþekli, bahar yorgunluðuna yakalanmamak ya da

bahar yorgunluðunu daha hafif atlatmak için özellikle uyku düzenini bozmamaya ve deðiþtirmemeye dikkat edilmesi gerektiðini vurguladý. Her gün sabahlarý aç karnýna en az 5 dakika yürüyüþ yapýlmasýný tavsiye eden Dr. Þimþekli, “Ancak bu yürüyüþleri güneþli günlerde yapmaya özen gösterin. Her sabah 10-15 dakika aç karnýna jimnastik yapýn. Ama

vücudunuzu aþýrý yormaktan da kaçýnýn. Jimnastik yapacaðýnýz odayý ciðerlerinize bol oksijen girmesi için bir süre havalandýrmayý unutmayýn. Sofranýzdan meyve ve sebzeyi eksik etmeyin. Sevmeseniz de mevsimin özelliðini taþýyan meyve ve sebzelerin bütün çeþitlerinden bol miktarda yiyin. Baharda vücudunun daha çok vitamin ve minerale ihtiyacý olur. Özellikle de B ve C vitaminleri ile potasyuma. B ve C vitaminleri sebze ve meyvelerde, potasyum ise domates, patates ve kayýsýda bol miktarda bulunur. Günde 3 litre su tüketin. Yemek yemeden ve yatmadan önce azar azar içerek vücudunuza ihtiyacý olan suyu saðlayýn. Uyku ritmine dikkat edin. Alkol, kola ve kafein içeren içecekler ile sigaradan kesinlikle uzan durun.” dedi. Dr. Hüseyin Þimþekli, bahar yorgunluðu belirtilerinin uzun sürmesi ve kiþinin günlük aktivitelerini yapmasýna engel olmasý durumunda buna sebep olabilecek kansýzlýk, enfeksiyonlar, tiroid hastalýklarý, kronik yorgunluk sendromu, baðýþýklýk sistemi hastalýklarý, psikolojik hastalýklar gibi hastalýklarýn da araþtýrýlmasý gerektiðini söyledi. (CÝHAN)

Göz kapaklarýndaki kitle ve þekil bozukluklarýný ihmal etmeyin G

öz kapaklarý görme iþlevinin devamlýlýðý kadar, kiþinin yüz görünümü içinde önemli. Ama pek çok konuda olduðu gibi, iþ hayatý ve yaþamýnýn gündelik yoðunluðu içinde gözkapaklarýnda oluþmaya baþlayan küçük kitleler ve þekil bozukluklarý ihmal ediliyor. Teknoloji sayesinde göz kapaklarýnda oluþan bir çok rahatsýzlýk artýk çok kolay tedavi edilebiliyor. Dünyagöz Bursa Hastanesi doktorlarýndan Prof. Dr. Yaþar Sait Erda, göz kapaðýndaki bozukluklarýn, kapaðýn iþlevini bozarak görmeyi ve görme alanýný etkilemesi durumunda düzeltilmesi gerektiðini ifade etti. Erda, “Bu durumdaki olan göz kapaðý düþüklüklerinde, kapaðý kaldýran kas güçlendirilebiliyor ya da aský yöntemi ile kaldýrýlabiliyor. Özelikle

çocuklarda göz tembelliðine neden olan doðumsal kapak düþüklüklerinin erken yaþlarda düzeltilmesi çok önemli. Ayrýca doðuþtan ya da daha sonra ki yýllarda göz kapaklarý kenarlarýnda içe ya da dýþa dönmeler, kirpik düzenindeki bozukluklar, göz kapaðý tümörleri gibi durumlar da gecikilmeden düzeltilmesi ve tedavi edilmesi gerekiyor.” Prof. Dr. Erda, yaþ ilerledikçe göz çevresindeki kas ve deri dokularýnýn gevþediðini hatýrlatarak, þunlarý kaydediyor: “Göz kapaðýnýn yer çekimiyle aþaðý doðru sarkmasýna ek olarak, orbita içi yapýlarý yerinde tutan fasya da gevþeyip göz küresi etrafýndaki yað dokularý bazý alanlarda dýþa fýtýklaþabiliyor. Bu gibi durumlarda göz çevresindeki dokulara yapýlacak küçük güçlendirmelerle kapaklarýn

iþlevi bozulmadan bu sorunlarýn azaltýlmasý saðlanabiliyor. Ayrýca burun kökü, göz kenarý ve alýnda artan kýrýþýklýklarýn giderilmesi, kaþlarýn kaldýrmasý ve þekillendirilmesi de gerekiyorsa uygulanabilir.” Göz kapaðýnýn vücudun diðer

dokularýndan farklý özellikleri bulunduðuna dikkat çeken Erda, göz kapaklarý ve çevre dokularda bozulan iþlevi ve biçimi düzeltirken, kiþinin yüz görünümünde doðal olmayan kontürlerin oluþturulmamasýnýn önemine de vurgu yaptý. (CÝHAN)

Tedavisi geciken romatizmal sinir sýkýþmasý, ömrü azaltýyor O

ndokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalý ve Romatoloji Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ömer Kuru, iltihaplý eklem romatizmalarý ile eldeki sinir sýkýþmalarýnda erken teþhis ve tedavinin hasta saðlýðý için büyük önem taþýdýðýný söyledi.

M. Sait Çakar

Prof. Kuru, özellikle eldeki sinir sýkýþmalarýnýn zamanýnda tedavi edilmemesi halinde hem sakatlýða hem de yaþam süresinde 10 yýl kýsalmaya sebep olabileceðini kaydetti.

Görülme sýklýðý dünyada yüzde 1 iken bu oran Türkiye'de yüzde 0,5 ile yüzde 1 arasýnda deðiþiyor. Türkiye'de iltihaplý romatizmalar en çok eklemlerde görülürken, iltihapsýz romatizmalar ise halk arasýnda kireçlenme olarak bilinen boyun, disk ve omurgada ortaya çýkýyor. Tedaviye zamanýnda baþlanmamasý halinde ise hastalarýn yüzde 20'sini iþ özürlü duruma düþürüp, daha ileri safhada ise sakat býrakabiliyor. 170'ten fazla tanýmlý çeþidi bulunan romatizmal hastalýklarla

ilgili bilgi veren Prof. Ömer Kuru, 75 milyon nüfuslu Türkiye'de ortalama 400 bin kiþinin bu hastalýkla mücadele ettiðini dile getirdi. Kol eklemlerindeki romatizma sýrasýnda meydana gelebilecek sinir sýkýlmalarýnýn erken teþhis edilmesinin önemli olduðunu söyleyen Prof. Kuru, "Hasta elinde uyuþukluk, karýncalanma, þiþlik görülür. Bir süre sonra da elini sýkamamaya baþlar. Tedavi edilmezse mutlaka sakatlýkla sonuçlanýr. Belirtiler ortaya çýktýktan sonra 12 haftada taný konulur ve tedaviye baþlanýrsa hastalýðý durdurmak mümkün. Gecikme durumunda büyük bir bölümü sakat duruma düþüp çalýþabilme yeteneðini kaybediyor. Sinir sýkýþmasýnda sakatlýklarýn yaný sýra ölüm oranlarý da artýyor. Bu hastalarda, normal popülasyona göre yaþam süresi kýsalýyor. 10 yýl daha az yaþýyorlar." þeklinde konuþtu. Prof. Kuru, "Bir veya daha fazla eklemde þiþlik varsa mutlaka uzman hekime baþvurulmalý. Önce modern týp ne diyorsa yapýlmasý, çare olmuyorsa yine doktora danýþmak suretiyle alternatif týp yöntemleri devreye konulabilir.” ifadelerini kullandý. (CÝHAN)

5

BASINDAN Âhiret’e iman ve bir tablo

H

z. Bediüzzaman (r.a.), kendisine “Sosyalizm diye yeni bir akým var; ne buyurursunuz?” diye sorduklarýnda þu çok önemli tesbiti yapar: “Herhangi bir akýmýn Ýslâm dünyasýnda kabul görüp, zemin edinebilmesi, kaynaðýný Din’den almasýna baðlýdýr. Ÿ Hýristiyanlýðýn muharref olmasý sebebiyle Batý’da tesir edebilir, fakat Ýslâm dünyasýnda kalýcý ve köklü tesir yapamaz.” Yine Bediüzzaman, “Fâsýkýmýz, baþka fâsýklara benzemez. Baþka dinlerden çýkan bozulmuþ süte benzer; Ýslâm, baþka dinlerdeki bütün hakikatleri de muhtevî bulunduðu için ondan çýkan, ona itaat etmeyen ise bozulmuþ tereyaðýna benzer. Daha kanunla idare edilmez, anarþist olur.” der. Bu tesbit de, Ýslâm dünyasýndaki keþmekeþi, içtimaî hayattaki kaosu ve insanýmýzýn neden hayatý pahasýna da olsa kanunlara uymayý sevmediðini, hattâ kanunlarý ihlâli kahramanlýk gibi gördüðünü bir açýdan en özlü biçimde açýklamaktadýr. Elbette Türkiye dâhil bütün Ýslâm âleminde, içtimaî, iktisadî, siyasî bütün yönleriyle dünyevî hayatýmýzý en azýndan büyük çoðunluðun saadeti ve bu âlemin selâmeti adýna tanzimde Ýslâm’ýn en önemli dinamiklerinden biri, Âhiret’e imandýr. Her þeyi gören ve her hareketi, her sözü kaydeden veya kaydettiren olarak Cenab-ý Allah’ýn varlýðý ve iþlediðimiz zerre miktar hayýr ve zerre miktar þerrin hesabýný vereceðimiz bir dünyanýn gelecek olmasý, hem fert fert, hem toplum halinde saadet ve rahatýmýz, hem de âlem-i Ýslâm’ýn saadeti, düzeni ve selâmeti adýna en önemli ve yerini baþka hiçbir deðerin alamayacaðý bir dinamiktir. Bugün bu dinamikle olan alâkamýz, rahatlýkla sorgulanabilir. Âhiret’i inkâr eden ve onunla ilgili soran birisine Hz. Ali efendimizin (r.a.) verdiði kestirme cevap da, Âhiret’e imanýn bu pratik yanýyla ilgilidir: “Biz, Âhiret’e inanmakla bir þey kaybetmiyoruz (belki hayatýmýzý olmasý gereken istikamette tanzimle dünyada da kazanýyoruz). Bizim inandýðýmýz gibi Âhiret varsa, ya siz Âhiret’te ne yapacaksýnýz?” Kur’ân-ý Kerim, inkârýn en önemli sebeplerinden biri olarak Âhiret’e inanmamayý zikreder. Çünkü Âhiret’e iman, sürekli “kötülüðü emreden” nefsi gemleyip, terbiye edip, dünya hayatýný belli deðerler istikametinde disipline etmeyi gerektirir. Bu ise, nefis ve nefsaniyetin kölelerinin iþine gelmediði için, onlar kendilerini kandýrmayý Âhiret’i inkârda bulurlar. Kur’ân-ý Kerim, Âhiret tablolarýný zikrederken, deðiþik âyetlerinde, iktidar, servet, güç gibi imkânlarla kibirlenen, Allah’a teslimiyeti kibirlerine yediremeyen, söz konusu imkânlarý kullanarak baþka insanlar üzerinde hakimiyet kurup, onlarý sömüren ve ezen zâlimlerle, bu sömürülme ve ezilmeye âdeta rýza gösteren ve hakimiyet sahiplerine boyun eðip, onlara masiyette de itaat edenler arasýndaki atýþmalara yer verir. Meselâ: “O zâlimleri, Rabbilerinin huzuruna getirildiklerinde göreydin: birbirlerine laf yetiþtirirler. Dünyada iken ezilip sömürülmelerine ses çýkarmayan ve zillet içinde diðerlerine itaat edenler, üzerlerinde haksýz yere hakimiyet kurup onlarý ezenlere, ‘Eðer siz olmasaydýnýz, biz hiç kuþkusuz iman ederdik.’ derler. Diðerleri üzerinde haksýz yere hakimiyet kurup onlarý ezenler ise, zillet içinde onlara itaat eden ezilmiþlere, ‘Hidayet size geldikten sonra biz sizi ondan zorla mý geri çevirdik? Hayýr, asýl siz kendiniz günahkâr suçlulardýnýz... Artýk hep birlikte Ateþ’in içindeyiz.’ diye cevap verirler… Derken azapla karþý karþýya gelince (þok içinde) piþmanlýklarýný bile dile getiremezler…” (Sebe’, 31–33; Mü’min, 48) Evet, Hz. Ali, “Zulmün iki tarafý vardýr; bu iki taraf da zulme ortaktýr. Zâlim ve zulme rýza gösteren mazlum.” der. Ali Ünal (Zaman) ali.unal@zaman.com.tr


7 Mayýs 2013 Salý

6

'Diyarbakýrlý gençler ön yargýlardan þikayetçi' stanbul Bilgi Üniversitesi tarafýndan düzenlenen ‘Liseliler Kendini ve Kentini Keþfediyor 2013’ projesi kapsamýnda Sümer Park'ta düzenlenen çalýþmada gençlerin yüzde 90’ýnýn þehirden kaçmak istediði, yüzde 100’de Diyarbakýr’a karþý ön yargýlarýn deðiþmesini istediði ortaya çýktý. Ýstanbul Bilgi Üniversitesi öðrencileri, 8 yýldan bu yana çeþitli kentlerde ‘Liseliler Kendini ve Kentini Keþfediyor 2013’ projesi kapsamýnda farklý profildeki ve farklý þehirlerdeki öðrencilerin 30’lu yaþlarýn baþýndayken hayatta olmak istedikleri yeri ve hayallerini ortaya koymaya çalýþýyor. Bu

Ý

kapsamda Diyarbakýrlý gençlerin de 12 yýl sonra, 30’lu yaþlarýn baþýndayken yaþamlarýnda olmak istedikleri yeri saptamaya çalýþtý. '12 sene sonrasý için 12 soru' interaktif çalýþmasýnda gençlere 'nerede yaþamak isterim? Kim gibi olmak isterim? Çevremde nasýl insanlar görmek isterim? Nasýl bir iþyerinde çalýþmak isterim? Ne için para kazanmak isterim? Þu an yaþadýðým þehir için nasýl bir kültürel proje üretmek isterim? Bu proje kimleri etkilesin ve neyi deðiþtirsin isterim? Tüm bunlarý gerçekleþtirmek için hayatýmda neyi deðiþtirmek isterim?’ gibi 12 soru soruldu. Lise 11 ve 12. sýnýfa giden

yaklaþýk 30 Diyarbakýrlý gencin katýldýðý çalýþmada gençlerin yüzde 90’ý Diyarbakýr’dan gitmeyi istediði, sadece yüzde 1’inin þehrinde kalmak istediði belirlendi. Çalýþmada Diyarbakýrlý gençlerin geleceðe umutla baktýðý, dünyayý gezmek istediði belirlenirken, gençlerin ayrýca Diyarbakýr’da eðlence aradýðý, mevcut sýnýr ve kýsýtlamalardan bir an evvel kurtulmak istediði belirlendi. Gençlerin yüzde 100’ünün özgür olmak istediðini belirlenen çalýþmada, genç kuþaðýn Diyarbakýr’a dair ön yargýlardan rahatsýz olduklarý, bu ön yargýlarýn aþýlmasýný istedikleri kaydedildi. (CÝHAN)

Biri þampiyon oldu diðeri düþmekten kurtuldu, dostluk kazandý

S

Öðretmen ve öðrenciler el ele verip atýk pil topladý Ç

evre ve Þehircilik Bakanlýðý ile Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn ortaklaþa baþlattýðý belediyelerin de destek verdiði kampanya kapsamýnda Diyarbakýrlý öðretmen ve öðrenciler kýsa sürede 64 kilogram atýk pil topladý. Eðitimcilerin bu duyarlýlýðý sayesinde yýllarca etkisini gösterecek olan zehir toprak yerine geri dönüþüm için ilgili kurumlara gönderildi. Diyarbakýr’ýn Baðlar ilçesi ÝMKB Karacadað Ortaokulu’nda görev yapan öðretmenlerden Yahya Kamçý, Veysi Çoban ile Cengiz Zirek ile öðrencileri baþlatýlan atýk pil toplama kampanyasý kapsamýnda 64 kilogram pil topladý. Öðrencilerle ile yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Kamçý, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ile Taþýnabilir Pil

Üreticileri ve Ýhracatçýlarý Derneði'nin (TAP) okullara atik pil toplama kutularýný daðýttýðýný söyledi. Çevre ve halk saðlýðý üzerinde olumsuz etkileri olan atýk piller ile akülerin toplanmasý için öðrencileri ve öðretmen arkadaþlarýyla seferber olduklarýný dile getiren Kamçý, kýsa sürede velilerin de duyarlýlýðý sayesinde yüzlerce pil topladýklarýný belirtti. Atýk pillerin Türkiye’de özellikle okullarda 2004 yýlýndan beri baþlatýlan kampanyalarla toplandýðýný hatýrlatan Kamçý, 2004 yýlýndan 2012 yýlýna kadar Türkiye genelinde öðrencilerdin bin 762 ton atýk pil topladýðýný, geçen yýl ise 497 ton atýk pil topladýðýný dile getirdi. (CÝHAN)

por Toto 3. Ligi'ni þampiyon olarak tamamlayarak bir üst lige çýkan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, ligin son maçýný yenilgiyle tamamladý. Maçý alarak ligde kalmayý baþaran Bergama Belediyespor takýmý da en az þampiyon rakibi kadar sevindi. Bergama Belediyespor'a 1-0 yenilen þampiyon Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor maçtan sonra þampiyonluk kutlamasý yaptý. Konuk takýmýn oyuncularý da þampiyon olan oyunculara sarýlýp tebrik ederek dostluk gösterisinde bulundu. Diyarbakýr Atatürk Stadý'nda yapýlan karþýlamayý düþme potasýnda yer alan Bergama Belediyespor birinci yarýda penaltýdan elde ettiði golle tamamladý. Ev sahibi takým ise biri penaltý olmak üzere çok sayýda pozisyonu harcadý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor 4 hafta önce bir üst lige çýkmayý garantilediði için maçtan sonra þampiyonluk kutlamalarýný yaptý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor günler öncesinden þampiyonluk kutlamasý duyurusunu yapmasýna raðmen taraftarýn ilgisinin olmadýðý görüldü.

Maçtan sonra ligden bu hafta da düþmeyen Bergama Belediyespor ile Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor dostluk gösterisinde bulundu. Oyuncular daha sonra kupayý kaldýrarak saha içinde tur attý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin diðer branþlarda faaliyet gösteren takýmlarý da stattaki kutlamalara katýldý. Diyarbakýr Büyükþehir Voleybol Kulübü oyuncularý, "Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Demokratik Çözüm Sürecini Destekliyor" yazýlý pankartla stada girdi. Kutlamalarda bir konuþma yapan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Kulüp Baþkaný Metin Kýlavuz, kendilerine destek olan herkese teþekkür etti. Diyarbakýr'da 450 bin çocuðun, gencin olduðunu belirten Kýlavuz, bunun Diyarbakýr ve spor için çok büyük bir potansiyel olduðunu kaydetti. Kýlavuz, bu gençlerin spora kanalize edilmesi için de tesisleþmenin çok önemli olduðunu belirterek bunun için çaba gösterdiklerini kaydetti. Kýlavuz, önümüzdeki yýllarda dünyadaki Messi'lerin artýk 'Agitler, Jiyanlar, Welatlar'ýn olacaðýný dile getirdi. Kutlamalar çekilen halaylarla sona erdi. (CÝHAN)

Ýþçi servisi çöp kamyonu ile çarpýþtý: 3 ölü 4'ü aðýr 14 yaralý

Þ

ýrnak’ýn Ýdil ilçesinde havaalaný inþaatýnda çalýþan iþçileri taþýyan servis minibüsünün, belediyeye ait çöp arabasýyla çarpýþmasý sonucu 3 iþçi öldü, 4'ü aðýr 14 iþçi de yaralandý. Ýdil ile Cizre arasýnda yapýmý tamamlanma aþamasýnda olan Þýrnak

Havaalaný inþaatýnda çalýþan 17 iþçiyi taþýyan Agit Kaþbaþ yönetimindeki 06 DD 1230 plakalý servis minibüsü, sabah saatlerinde Dündar Abay yönetimindeki Ýdil Belediyesi'ne ait 73 KC 665 plakalý çöp arabasý ile çarpýþtý. Kazada, servis minibüsünde

bulunan 17 kiþi yaralandý. Minibüsün arka tarafýnda oturan 14 iþçi, sýkýþtýklarý yerden çýkarýlýrken, ön tarafta oturan 3 iþçi, spiral makinesiyle minibüsün ön tarafý kesildikten sonra ancak çýkarýlabildi. Yaralýlar, olay yerine gelen ambulanslarla Ýdil Devlet Hastanesi’ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Ýlk müdahaleleri yapýlan iþçilerden durumu aðýr olan 7 kiþi, Cizre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Cizre'ye sevk edilen yaralýlardan Menaf Kaþbaþ (26), Haci Savcý (42) ve Ahmet Adlýð (23) yolda hayatýný kaybederken, 2 iþçinin hayati tehlikesinin ise devam ettiði öðrenildi. Kaza nedeniyle Ýdil-Cizre karayolu yaklaþýk 2 saat süreyle trafiðe kapatýldý. Minibüste bulunan iþçilerin aileleri ve havaalanýnda çalýþan arkadaþlarý, kaza haberi üzerine olay yerine geldi. Savcýlýk kazayla ilgili inceleme baþlattý. (CÝHAN)

Zayi Ýlanlarý Dicle Üniversitesi Mardin Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Elektronik bölümünden almýþ olduðum Diplomamý Kaybettim. Hükümsüzdür. Sezgin BAÞÇI T.C. No: 28232273368 Artuklu Üniversitesinden almýþ olduðum Öðrenci Kimlik Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. M. Emin ALPAR T.C. No: 14314992340

7 Mayıs 2013 Salı Gazete Sayfaları  

7 Mayıs 2013 Salı Gazete Sayfaları

7 Mayıs 2013 Salı Gazete Sayfaları  

7 Mayıs 2013 Salı Gazete Sayfaları

Advertisement