Page 1

TOKÝ’den 15 bin liraya iþyeri, 64 bin liraya konut

Vergi ve harçlara yüzde 7,8 zam yolda

B

aþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Mardin, Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Bursa, Adana ve Samsun gibi büyük þehirlerin de arasýnda olduðu 40 ilde 133 iþ yeri ve 25 konutu satýþa çýkardý. bugün düzenlenecek açýk arttýrmada iþ yerleri 15 bin lira, konutlar 64 bin liradan baþlayan cazip fiyatlarla, yüzde 15 peþin 120 ay vade ile satýþa sunulacak. TOKÝ, piyasa koþullarýnda ev ve iþ yeri sahibi olamayan vatandaþlara düþük maliyetli çözümler üretiyor. Ýdare bu kapsamda 158 konut ve iþ yerini cazip fiyatlarla açýk arttýrma yöntemi ile satýþa çýkardý. Sayfa 4’te

Sayfa 3’te

80 yaþýndaki dedenin 14 bin lirasýný çaldýlar Ali Edis

M

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

7 Kasým 2012 Çarþamba

Yýl: 9 Sayý 2488 Fiyatý :25 Kr

idyat ilçesine baðlý Mercimekli köyünde bir eve giren hýrsýz ya da hýrsýzlar, 80 yaþýndaki bir kiþinin oðlunu evlendirmek için bað ve arazisini satarak aldýðý 14 bin lira deðerindeki ziynet eþyasýný çaldý. Ziynet eþyalarýný büfeye koyup kýsa bir süreliðine evden ayrýlan Sait Gül (80), döndüðünde oðlunu evlendirmek için topladýðý para ve ziynet eþyalarýnýn yerinde olmadýðýný gördü. Gül, "Oðlumu evlendirmek için bað ve arazimi sattým. Bazý ihtiyaçlarý aldýktan sonra geri kalan 14 bin lirayý da evde bulunan büfeye sakladým. Çatýyý onarmak için dama çýktým. O esnada oðlum Felemez eve geldi ve bana 'Evin neden çok

daðýnýk olduðunu sordu'. Aþaðý indiðimde eve hýrsýzlarýn girdiðini anladým. Komþularýmýz bizim eve iki dilencinin girdiðini görmüþ. Ben de durumu jandarmaya haber verdim" dedi. Jandarmanýn konuyla ilgili soruþturma baþlattýðý belirtildi.

Çocuk festivali coþkusu M

Zanlýlar adliyeye sevk edildi

Festival kapsamýnda, Mardin Müzesi, Sabancý Kent Müzesi ve Artuklu Üniversitesi’nde hafta sonu atölye çalýþmalarýnýn ardýndan tarihi kentin Cumhuriyet Meydaný’nda 'Sanat Kervaný'' adlý kortej yürüyüþü gerçekleþtirildi.

M

ardin'de düzenlenen '3. Uluslararasý Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatrolarý Festivali' baþladý. Festival kapsamýnda, Mardin Müzesi, Sabancý Kent Müzesi ve Artuklu Üniversitesi’nde hafta sonu atölye çalýþmalarýnýn ardýndan tarihi kentin Cumhuriyet Meydaný’nda 'Sanat Kervaný'' adlý kortej yürüyüþü gerçekleþtirildi. Yaklaþýk 2 kilometrelik yürüyüþte palyaço, deve maketleri, uzun tahta bacaklý gelin ve damat, çeþitli hayvan figürleri ile Ýtalyan ekibinin heykel insan tiplemesi oyunlarý ile çocuklara adeta bayram havasý yaþattý. Mardin’in çarþý merkezinden festivali izleyen esnaflar ile bazý vatandaþlarýn festivaldeki oyuncu ile sanatçýlara

eþlik etti. Daha sonra tiyatro korteji, Cumhuriyet Meydaný'nda vatandaþlarla bir araya geldi. Ýtalyan sanatçýlarýn gösterileri ardýndan Hacývat -Karagöz ve kukla gösterileri düzenlendi. Festivaline katýlan Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrolarý oyuncusu Ümren Ýncioðlu, Mardin’de tiyatroya gösterilen yoðun ilgiden dolayý çok memnun olduklarýný belirtti. Giydiði ilginç kostümlerle Mardin sokaklarýnda tur atan Ýncioðlu, "Mardin’e büyük hayranlýk içinde kaldým. Burasý gerçekten çok güzel tarihi bir yer. Halklarýn kardeþçe yaþadýðý bir yer. Bugün de çok güzel bir þey oldu. Devamý sayfa 2’de

Emniyetten gençlere örnek proje

M

ardin Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü tarafýndan yürütülen "Herkes Eðlensin Turnuvaya Renk Gelsin" projesi kapsamýnda Mardin merkez, Kýzýltepe, Nusaybin ve Derik'te futbol ve voleybol turnuvasý baþlattý.

Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programý (ÇOGEP) kapsamýnda 2012 yýlýnda Emniyet Genel Müdürlüðünce kabul edilen proje kapsamýnda baþlatýlan turnuvaya 51 futbol ve 37 voleybol takýmý Sayfa 2’de katýlýyor.

ardin Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele (TEM) Þube Müdürlüðü ile Midyat TEM büro amirliði polislerince terör örgütü KCK’nýn gençlik yapýlanmasý DYG’ye yönelik yapýlan ikinci dalga operasyonunda gözaltýna alýnan Midyat BDP Ýlçe Baþkaný Filiz I.’nýn da aralarýnda bulunduðu 7 zanlý, adliyeye sevk edildi. Midyat Cumhuriyet Baþsavcýlýðý talimatlarý doðrultusunda geçen pazar TEM polislerince eþzamanlý yapýlan operasyonda 2’si bayan 7 zanlý gözaltýna alýnmýþ, Mardin Emniyet Müdürlüðü’ne götürülmüþtü. Zanlýlarýn emniyetteki sorgularýnýn ardýndan bu sabah Midyat Adliyesine getirildi.2011–2012 yýllarý arasýnda yapýlan yasa dýþý faaliyete bulunduklarý gerekçesiyle adliyeye sevk edilen zanlýlarýn sorgusu sürüyor. Öte yandan birinci dalga operasyonda 9 zanlý gözaltýna alýnmýþ, zanlýlarýn 5’i ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanýp, Midyat M Tipi Cezaevi'ne gönderilmiþti. Diðer zanlýlar tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlmýþtý. (CÝHAN)

Atak koleji kardeþlik turnuvasý Ýsmail Erkar

M

ardin’de eðitim faaliyetlerini sürdüren Özel Safiye Beþir Atak Koleji kardeþ okullarla birlikte “Kardeþlik Turnuvasý’nda” bir araya geldi. Mardin merkez Akýncý, Baðlýca, Ayfer Gök ortaokullarý ile Kýzýltepe ilçesinden Iþýklar Ortaokulu'nun öðrencilerinin katýldýðý turnuvada basketbol ve futbol müsabakalarý düzenlendi. Bulunduklarý okullarda sýnýrlý imkânlarý sahip olan kardeþ okul öðrencileri ilk defa halý sahada maç oynamanýn keyfini yaþadýlar. Safiye Beþir Atak koleji Ýlköðretim Müdürü Erdal Boz, Atak koleji olarak daha önce kardeþ okul olarak seçilen okullarla “Kardeþlik Turnuvasý”nda bir araya geldiklerini söyledi. Boz, "Gerek bulunduklarý bölge gerekse yaþadýklarý köyde belirli sýkýntýlar içerisinde olan çocuklar kardeþlik turnuvasýnda birlik ve beraberliðimizi kimsenin bozamayacaðý adýna güzel bir görüntü

sergilediler. Kardeþ okullarýmýzda eðitim gören çocuklarýmýzýn her yönden geliþimine katký saðlamak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Deðiþik programlarla bir araya gelerek bu kardeþliðimizi kavileþtirecek çalýþmalarýmýzý artýrarak devam edeceðiz." dedi.

Turnuva sonunda Mardin merkez Akýncý Ortaokulu futbol müsabakalarýnda rakiplerini yenerek birinci oldu. Basketbol da ise Safiye Beþir Atak Koleji birinciliði aldý.Turnuva sonunda dereceye giren öðrencilere de çeþitli ödüller verildi.


7 Kasým 2012 Çarþamba

2

Çocuk festivali coþkusu Ali Edis Sayfa 1’de devam

S

anat kervanýnda hiçbir þeyin önemi yoktu. Burada Süryani, Arap, Türk hep birlikte yürüdü. Burada Ýsveç, Ýtalya, Ýspanya ve Rusya’dan katýlan bütün tiyatrocular hep birlikte çocuklar için yürüdük. Bütün çocuklarý bekliyoruz.” dedi Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu oyuncularý ve Kayseri’den gelen Hacivat ile Karagöz tiyatro oyuncularý da, Mardin’e büyük hayranlýk duyduklarýný belirterek, "Daha önce Mardin’i faklý tanýdýk. Çok misafirperver ve sýcakkanlý insanlar var. Ön yargýlarýmýzý kýrdý. Ýnsanlar Mardin’i gelip görmeden bizim gibi önyargýlý bakýyor. Ýçinde barýndýrdýðý zengin kültürel yapýsý ve mimari yapýsý ile dünya çapýnda ender rastlanan tarihi mükemmel bir kenttir Mardin.” ifadelerini kullandý. Mardin Sakarya Çaltekin Ýlköðretim Okulu'ndan Tülay Açýkgöz de bu yýl 3’üncüsü yapýlan Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali’nin, içeriðinin çok zengin olduðunu vurgulayarak, ortaya konulacak tiyatro ile kukla oyunlarý ile

çocuklar eðlenirken eðitimlerine de büyük katkýlar saðlayacaðýný söyledi. 54 etkinliðin düzenleneceði festivalde, 6 yerli ve 4 yabancý oyun, Kýzýltepe, Midyat ve Ömerli ilçelerinde

dönüþümlü olarak oyunlar oynan gösterime sunulacak. Rusya, Ýspanya, Ýtalya ve Ýsveç’ten katýlan tiyatro sanatçýlarý de festival boyunca çeþitli gösteriler düzenleyecek.

olmak üzere 50 liseden 51 futbol takýmý 37 voleybol takýmý olmak üzere toplam 87 takým ve bin 320 öðrenci katýlacaðýný vurgulayan Kara, þöyle konuþtu: "Turnuva bitiminde Mardin merkez ve ilçelerde dereceye giren 1., 2. ve 3. Futbol ve voleybol takýmlarýna ve en centilmen futbol takýmýna kupalarý düzenlenecek törenle verilecektir. Turnuvaya katýlan okullara, ikiþer adet futbol ve voleybol toplarý ile katýlým saðlamalarýndan dolayý birer adet plaket verilecektir. Ayrýca turnuvaya katýlan

öðrencilerin suç ve kötü alýþkanlýklara karþý bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacýyla "Madde baðýmlýlýðý, Sigaranýn Zararlan, Toplum Destekli Polislik, Etkili Ýletiþim ve Verimli Ders Çalýþma Yöntemleri" konularýnda eðitim seminerleri düzenlenecektir. Seminerden sonra katýlan öðrencilere, kitap hediye edilecek ve öðle yemeði ikram edilecektir.” Daha sonra Mardin Emniyet Müdürü Derviþ Kara Mardin Anadolu Lisesi ile ÝMKB Anadolu Lisesi arasýnda oynanan halý saha futbol maçýnýn baþlama vuruþunu yaparak turnuvayý baþlattý.

Emniyetten gençlere örnek proje Sedat Aslanaçier

M

Ýlkokul öðrencilerine Saðlýklý Beslenme semineri Hayvancýlýk Müdürü Nevaf Kalkan, Okul Müdürü Þükrü usaybin ilçe Saðlýk Yýlmaz ve Okul öðretmenleri Grup Baþkanlýðý ile katýldý.Çocuklarýn saðlýklý Gýda, Tarým ve beslenmeleri üzerinde duran Hayvancýlýk Müdürlüðü Oðuz, küçük yaþtaki doðru tarafýndan Ýlkokul veya yanlýþ beslenmenin ileriki öðrencilerine Saðlýklý yaþlarda insanýn saðlýðýný Beslenme Semineri etkilediðini söyledi.Özellikle verildi.Vilayetler Hizmet Birliði Ýlkokul çocuklarýnýn saðlýklý Ýlkokulunda Saðlýk Memuru beslenmesi gerekiðini Tuba Oðuz tarafýndan 1 ve kaydeden Oðuz, ailelerin de bu 2'inci sýnýf öðrencilerine verilen konuda duyarlý olmalarýný seminere Gýda, Tarým ve istedi.

Ýsmail Erkar

N

13 Mart Mahallesi'nde yol yapým çalýþmalarý devam ediyor M. Sait Çakar

M

ardin Belediyesi yol yapým çalýþmalarýnda hýz

kesmiyor. Fen Ýþleri Müdürlüðü ekiplerinin yeni yerleþim alanlarýnda baþlattýðý çalýþmalar devam ediyor. Geçtiðimiz günlerde, 13 Mart Mahallesi'nde baþlatýlan yol yapým çalýþmalarý tamamlanma aþamasýna geldi. Mardin Belediyesi Fen

iþlerine baðlý ekipler 13 Mart mahallesinde yeni yerleþim alanlarýnda ki yol güzergahlarýný parke taþý ile döþüyor.

Kayalýklardan temizlenip zemin tesviyesi yapýlan yollar daha sonra kilitli parke taþýyla döþeniyor.Yol yapým çalýþmalarý sonrasý, çamur toz ve topraktan kurtulan mahalle sakinleri yapýlan çalýþmalar için memnuniyetlerini ifade etti.

ardin Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü tarafýndan yürütülen "Herkes Eðlensin Turnuvaya Renk Gelsin" projesi kapsamýnda Mardin merkez, Kýzýltepe, Nusaybin ve Derik'te futbol ve voleybol turnuvasý baþlattý. Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programý (ÇOGEP) kapsamýnda 2012 yýlýnda Emniyet Genel Müdürlüðünce kabul edilen proje kapsamýnda baþlatýlan turnuvaya 51 futbol ve 37 voleybol takýmý katýlýyor. Mardin Emniyet Müdürlüðü halý saha tesislerinde düzenlenen turnuvanýn açýlýþ maçýna Mardin Emniyet Müdürü Derviþ Kara, 70. Mekanize Tugay Komutaný Lokman Ali Yýlmaz, Mardin Milli Eðitim Müdürü Niyazi Ekin, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdür yardýmcýsý Hadi Çomaktekin, Mardin Hava Meydanlarý Müdürü Mübarek Bedir, Kamu kurum müdürleri ve davetliler katýldý. Turnuva öncesi bir konuþma yapan Mardin Emniyet Müdürü Derviþ Kara, turnuva ile öðrenciler arasýnda dostluðun ve kardeþliðin saðlanmasý, öðrencilerin eðlenmesi ve derslerine motive olmalarýný amaçladýklarýný söyledi. Geçmiþ yýllarda oluðu gibi bu yýlda gençlerle bir araya gelmenin mutluluðunu yaþadýklarýný belirten Kara, "Amacýmýz siz gençlerin arasýnda mevcut olan kardeþlik ve dostluk baðlarýný güçlendirmektir. Sizler bizim de milletimizin de ümidisiniz. Sizleri seviyoruz. Sizler eðer aileleri bir bahçe olarak kabul ediyorsak. Siz bu bahçenin en taze fidanlarýsýnýz. Kanaatimce sizler bu fidanlarýn toprak altýndaki köklerisiniz. Ne kadar çok ne kadar saðlam ve derin olursa bu fidanlar o kadar saðlam ve gür olacaktýr. Bizimde emeðimiz çabamýz bunun içindir." dedi. Mardin Merkez, Kýzýltepe, Nusaybin ve Derik ilçelerinde bulunan Liselerden Mardin merkez ve ilçelerden

Nusaybin'de Olaylar Çýktý

Ýsmail Erkar

C

ezaevlerinde süren açlýk grevlerine dikkat çekmek amacýyla Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapýlmak istenen izinsiz yürüyüþe polis izin vermedi. Kanarya Bulvarý ve Ahmet Kaya Köprüsü üzerinde toplanan grup, yürüyüþe geçmek istedi. Polis, grubun yürüyüþüne izin vermedi. Göz yaþartýcý gaz ve basýnçlý suyla yapýlan müdahale sonrasý ara sokaklara

daðýlan grup ile polis arasýnda kovalamaca yaþandý. Yüzü maskeli bir grup polise taþ ve molotoflarla saldýrdý. Öte yandan, çýkan olaylarda Selim Yakut'a ait Fýrat Mahallesi Tuðba Sokak üzerinde bulunan eve isabet eden gaz tüfeði fiþeði nedeniyle yangýn çýktý. Evin içerisinde çýkan yangýna mahalle sakinleri ve Nusaybin Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangýn nedeniyle evde maddi hasar oluþtu. Nusaybin ilçesinde esnaf da kepenk açmadý.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

7 Kasým 2012 Çarþamba

3

Vergi ve harçlara yüzde 7,8 zam yolda Bakanlar Kurulu deðiþikliðe gitmezse yeni yýlda Motorlu Taþýtlar Vergisi (MTV), harç ve cezalarda yüzde 7,8 artacak. Buna göre, en düþük taþýt vergisi 518,2 liraya çýkacak.

G

elecek yýl vergilerin artýþýnda kullanýlacak yeniden deðerleme oraný netleþti. Söz konusu orana esas teþkil eden ekim ayý üretici fiyat endeksi, yüzde 7,8 düzeyinde gerçekleþti. Bakanlar Kurulu deðiþikliðe gitmezse yeni yýlda Motorlu Taþýtlar Vergisi (MTV), harç ve cezalarda yüzde 7,8 artacak. Buna göre, en düþük taþýt vergisi 518,2 liraya çýkacak. Bir yýllýk pasaport harcý 121,5, B sýnýfý sürücü belgesi harcý 300 lira olacak. Kýrmýzý ýþýkta geçenler 166, hýz sýnýrlarýný yüzde 30’dan fazla aþan sürücüler 344 lira ceza ödeyecek. Emlak

Vergisi’ndeki artýþ oraný ise yüzde 7,8’in yarýsý kadar. Maliye Bakanlýðý tarafýndan belirlenen yeniden deðerleme oranýna esas teþkil eden Türkiye Ýstatistik Kurumu’nun (TÜÝK) üretici fiyat endeksi, ekim ayý sonunda 12 aylýk ortalamalara göre üretici fiyatlarýnda yüzde 7,8 düzeyinde gerçekleþti. Vergi Usul Kanunu uyarýnca artýþta, her yýl yeniden deðerleme ekim ayýnda ortaya çýkan yýllýk enflasyon oraný esas alýnýyor. Bakanlar Kurulu’na belirli limitler içinde bu tutarlarda deðiþiklik yapma yetkisi de tanýnýyor. Eðer Bakanlar Kurulu bir

deðiþikliðe gitmezse yeni yýlda Motorlu Taþýtlar Vergisi, harç ve cezalarda yüzde 7,8 artýþ uygulanacak. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý’nýn TÜÝK verilerine göre yaptýðý Yeniden Deðerleme Oraný hesabýna göre Motorlu Taþýtlar Vergisi’nin yaný sýra Damga Vergisi de bu oranda artýþ gösterecek. Emlak Vergisi’ndeki artýþ oraný ise yüzde 7,8’in yarýsý kadar olacak. Akaryakýt ve otomotive gelen zamlarýn ardýndan vergi, harç ve cezalar da yeni yýldan itibaren artýyor. Bakanlar Kurulu, herhangi bir deðiþiklik yapmadýðý takdirde Motorlu Taþýtlar Vergisi (MTV), trafik, idari ve vergi cezalarý ile harçlar yýlbaþýndan itibaren yüzde 7,8 zamlanacak. Maliye’nin belirlediði oranlarda herhangi bir deðiþiklik yapýlmamasý halinde yeni tarifeyle 1-3 yaþ grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1.300 cm³’ü geçmeyen otomobillerde Motorlu Taþýtlar Vergisi 480,7 TL yerine 518,2 lira olacak. 1.301 ve 1.600 cm³’e kadar olan otomobillerde ise MTV 768,7 liradan 828,6 TL’ye çýkacak.

Ýnternet kafedeki bilgisayarlardan kredi kartýyla alýþveriþ yapmak çok riskli

Ý

Uzmanlar, dolandýrýcýlarýn sanal alemde de yoðun bir þekilde faaliyet gösterdiðine dikkati çekerek, herkesin bildiði, 'güvenilir' internet sitelerinin tercih edilmesini ve kesinlikle internet kafe gibi halka açýk bilgisayarlardan, internet aracýlýðýyla alýþveriþ yapýlmamasýný tavsiye ediyor.

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren pasaport ve ehliyet harçlarý da yeniden deðerleme oranýnda artýþ gösterecek. Altý aya kadar pasaportlardan alýnan harç bedeli 77,2 liradan 83,2 liraya, üç yýldan fazla olan pasaport harç bedeli ise 368,2 Türk Lirasý’ndan 396,7 liraya yükselecek. B sýnýfý sürücü ehliyeti almak isteyenlerin cebinden ise 278,2 lira yerine 300 Türk Lirasý çýkacak. Deðerleme oraný geçen yýl yüzde 10,26 oranýnda artýrýlmýþtý. (CÝHAN)

YÖK gidiyor,TYK geliyor sýnýrlanacak. 8 yýl olan görev süresi 5’e inecek. Yabancý üniversiteler, Bakanlar Kurulu izni ile yüksekokul ve fakülte açabilecek. Kontenjanlarýný YÖK belirleyecek. Özel sektör de üniversiteye sahip olabilecek. Vakýf aracýlýðý gerekmeyecek.

Y

ükseköðretim Kurulu (YÖK) silbaþtan deðiþiyor. YÖK Baþkaný Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, yeni Yükseköðretim Yasa Taslaðý’nýn ayrýntýlarýný açýkladý. Buna göre YÖK internet sitesinden kamuoyuna açýklanan taslak üzerinden toplumun tüm kesimleri yeni YÖK’ün nasýl olacaðýna dair görüþ bildirecek. Yeni taslak ile YÖK’ün adý Türkiye Yükseköðretim Kurulu (TYK) olacak. TYK, planlama, koordinasyon ve denetlemeden sorumlu bir kurum haline gelecek. Rektörleri cumhurbaþkaný deðil üniversite konseyi seçecek. Ýki defa atanamayacak olan rektörlerin görev süresi 5 yýl ile sýnýrlandýrýlacak. Yükseköðretim Kurulu (YÖK), 30. yýlýnda silbaþtan deðiþiyor. YÖK Baþkaný Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’nýn dün açýkladýðý yasa tasarýsýna göre üniversiteler tek tip olmaktan çýkarýlarak çeþitlendirilecek. Kurumsallaþmýþ, büyük üniversiteler kendi kendilerini yönetecek, kurumsallaþmakta olanlar desteklenecek. Üniversitelere idari ve bilimsel özerklik gelecek. YÖK’ün onayýyla gerçekleþen birçok kararý, üniversite konseyleri kendi alacak. Öðretim üyeleri performans puanlarýyla farklýlaþacak. Bunun kriterlerini, YÖK

yerine kurulacak Türkiye Yükseköðretim Kurulu (TYK) belirleyecek. Akademik geliþime bilimsel çalýþmalarýn dýþýndaki unsurlar etki etmeyecek. Üniversitelere mali esneklik gelecek. Alternatif haklarý devreye sokarak kendi fonlarýný oluþturabilecekler. Rektörler, ikili bir sistemle seçilebilecek. Konseyi bulunmayan üniversitelerde rektör adaylarýnýn seçiminde iki alternatif üzerinde duruluyor. Birinci alternatife göre adaylarý tespit etme komisyonu üç aday belirleyecek. Bunlardan biri YÖK ve cumhurbaþkaný tarafýndan atanacak. Ýkinci alternatife göre de adayý öðretim üyelerinin oylarý belirleyecek. En çok oy alan aday, YÖK ve cumhurbaþkaný tarafýndan atanacak. Konseyi bulunan üniversitelerde ise adaylarý belirleme komisyonu üç aday belirleyecek. Adaylardan biri konsey tarafýndan seçilecek. Üniversite konsey baþkaný bu ismi rektör olarak atayacak. Kuruluþundan 15 yýl geçmemiþ üniversitelerde de rektörü YÖK ile cumhurbaþkaný belirleyecek. Vakýf ve özel okullarda da rektör, üniversite mütevelli heyeti tarafýndan yapýlan teklifle YÖK tarafýndan atanacak. 4 yýl olan rektörlük süresi 5 yýla çýkarýlacak. Ancak 2 olan atama sayýsý 1’le

Türkiye Öðrenci Konseyi, kurumsal ve yasal zemine kavuþacak. Buna göre her üniversitede bir öðrenci konseyi oluþturulacak. Seçimle gelecek konseyin bütçesi ve personeli de olacak. Üniversiteler konseye bütçe takviyesi yapacak. (CÝHAN)

nternetteki sitelerden kredi kartýyla yapýlan alýþveriþ miktarý her geçen gün artýyor.

Emniyet Genel Müdürlüðü, kredi kartý dolandýrýcýlýðý ve internetten alýþ veriþ yapmayla ilgili bir açýklama yaptý. Açýklamada, "Baðlandýðýnýz sitenin gerçekten alýþveriþ yapmak istediðiniz site olduðundan emin olunuz. Bazý siteler gerçeðine çok benzer url adresleri ve dizaynlarýyla yanýltýcý olabilirler. Sitenin güvenlik poliçesinin varlýðýný kontrol ediniz (SSL gibi). Zorunlu olmadýkça kredi limiti yüksek kartlarýnýzý Ýnternet alýþveriþlerinde kullanmayýnýz. Ýnternet alýþveriþi güvenliði için alýþveriþ yapan kart hamilinin kimliðini kontrol edin. Kredi kartýnýn arkasýndaki imza ile slipin arkasýndaki alýþ-veriþ yapan þahsýn imzasýný kontrol edin. Þüphelendiðinizde bankasýný arayýn. Kart güvenlik özelliklerinde bir bozulma olup olmadýðýný kartýn son kullanma tarihinin geçip geçmediðini kontrol edin. Kartýn güncel BUL'da olup olmadýðýný kontrol edin. Kart hamiline satýþ

belgesinin bir kopyasýný verin" denildi. Kredi kartý dolandýrýcýlýklarýna da dikkat çekilen açýklamada, internet siteleri ya da firmalarýn güvenli bile olsa, kart bilgilerini ele geçiren bir baþkasýnýn alýþveriþ yapabileceðine dikkat çekildi. Açýklamada, kredi kartlarýnda doðum tarihi, hesap-müþteri numarasý, nüfus cüzdaný numarasý, ardýþýk sýralý sayýlar, telefon numarasý ya da iþyeri sicil numarasý gibi kolay ulaþýlabilir þifrelerin kullanýlmamasý gerektiðine vurgu yapýldý. Bilgi hýrsýzlarýnýn çöp kutunuzu karýþtýrmasý ihtimaline karþý da tedbirli olunmasýnýn tavsiye edildiði açýklamada, kredi kartý ekstrelerinin parçalanmadan çöpe bile atýlmamasý istenildi. Açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Çöpe atacaðýnýz hesap ekstreleri, slipler, ATM fiþleri, kredi kartý baþvurularý veya kopyalarý, sigorta formlarý, kredi teklifleri gibi kiþisel bilgi içeren evraklarýnýzý iyice yýrtarak okunamayacak hale getirin. Süresi dolan kredi kartýnýzý da numarasý okunmayacak ve bir baþkasý tarafýndan kullanýlamayacak hale getirdikten sonra imha edin. Ýnternet kafe gibi halka açýk ve kalabalýk yerlerde bulunan bilgisayarlardan, internet aracýlýðýyla alýþveriþ yapmayýn. Kredi kartlarý sanal ortamda kullanýlýrken virüs tehlikesine dikkat edin.” (CÝHAN)

Baþbakanlýk AFAD: Suriye'den gelenlerin sayýsý 111 bin 890'a ulaþtý

B

aþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD), bugün itibari ile Suriye’den gelenlerin sayýsýnýn 111 bin 890 olduðunu açýkladý. AFAD ayrýca bugüne kadar Türkiye’ye toplam 157 bin 454 Suriye vatandaþýnýn giriþ yaptýðýný, bunlarýn 45 bin 564’inin ülkesine geri dönüþ yaptýðýný bildirdi. AFAD’tan yapýlan açýklamada, “Suriye’den gelenler için kurulan 13 çadýr kent, 1 geçici kabul merkezi ve 1 adet konteyner kentte bugün itibariyle 111 bin 890 Suriye vatandaþý bulunmaktadýr.” denildi. Baþkanlýkça Hatay’da 5, Þanlýurfa’da 2, Gaziantep’te 3, Kahramanmaraþ, Osmaniye ve Adýyaman’da 1’er olmak üzere toplam 13 çadýr kent ile Kilis’te 12 bin kiþilik 1 adet konteyner kent kurulduðu hatýrlatýlan açýklamada, þu bilgilere yer verildi: “2011 yýlý Nisan ayý içerisinde Suriye’de baþlayan iç karýþýklýklar nedeniyle, nüfus hareketlerine yönelik olarak bugüne kadar ülkemize gelen 155

binden fazla Suriye vatandaþý için, Baþbakanlýk AFAD tarafýndan 7 ilimizde kurulan kamplarda bir yýlý aþkýn süredir, her türlü insani yardým ihtiyacý karþýlanmaktadýr. Baþkanlýðýmýzýn koordinasyonunda; ilgili kurum ve kuruluþlarca çadýr kentlerde ve konteyner kentte barýnma, yiyecek, saðlýk, güvenlik, sosyal aktivite, eðitim, ibadet, tercümanlýk, haberleþme, bankacýlýk ve diðer hizmetler verilmektedir. Konteyner kent ve çadýr kentlerde her türlü koordinasyon ulusal ve uluslararasý afet ve acil durumlarda ülkemiz adýna yetkili kurum olan Baþbakanlýk AFAD tarafýndan saðlanmaktadýr.” Baþbakanlýk AFAD’ýn gönderdiði ödenekler ile kurulan kamplarda okul, cami, ticaret, polis ve saðlýk merkezi, basýn brifing birimi, çocuk oyun alanlarý, televizyon izleme üniteleri, su deposu, arýtma merkezi, trafo ve jeneratör gibi donatýlarýn da yer aldýðý kaydedildi. Yine Türkiye’ye giriþ yapan

Suriye vatandaþlarýna günlük olarak 3 öðün sýcak yemek verilmeye devam edildiðini belirtildi. Bugüne kadar Türkiye’ye toplam 157 bin 454 Suriye vatandaþýnýn giriþ yaptýðýný kaydeden AFAD, açýklamasýnda, “Bugüne kadar toplam 45 bin 564 Suriye vatandaþý ülkesine dönmüþtür. Bugün itibariyle; Hatay’da 12 bin 99, Gaziantep’te 22 bin 127 (8 bin 292’si Ýslahiye, 6 bin 734’ü Karkamýþ, 7 bin 101’i Nizip çadýr kentlerinde), Kilis’te 12 bin 934, Þanlýurfa’da 34 bin 746 (19 bin 299’u Ceylanpýnar ’da, 15 bin 447’si Akçakale çadýr kentlerinde), Kahramanmaraþ’ta 15 bin 20 kiþi, Osmaniye’de 8 bin 431 kiþi ve Adýyaman’da 5 bin 810 kiþi barýndýrýlmaktadýr. 110’u refakatçi, 613’ü hasta ve yaralý olmak üzere toplam 723 kiþi hastanede bulunmaktadýr. Hastanedekilerle birlikte ülkemizde toplam 111 bin 890 Suriye vatandaþý bulunmaktadýr.” ifadeleri kullanýldý. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

7 Kasým 2012 Çarþamba

4

Suriyeliler için yardým kampanyasý baþlattýlar ‘Suriyeli Kardeþ Yardým Bekliyor’ sloganý ile baþlatýlan kampanya ile ilgili basýn toplantýsý yapýldý. Kýsa bir süre önce baþlatýldýðý belirtilen kampanya kapsamýnda þu ana kadar 200 bin liralýk ilaç malzemesinin toplandýðý kaydedildi.

Þ

anlýurfa Belediye Meclisi, Suriye için kapsamlý bir kampanya baþlattý. ‘Suriyeli Kardeþ Yardým Bekliyor ’ sloganý ile baþlatýlan kampanya ile ilgili basýn toplantýsý yapýldý. Kýsa bir süre önce baþlatýldýðý belirtilen kampanya kapsamýnda þu ana kadar 200 bin liralýk ilaç malzemesinin toplandýðý kaydedildi. Þanlýurfa Belediye Meclisi üyeleri, Suriyeli maðdurlar için yardým kampanyasý düzenliyor. Kampanya, kýsa sürede büyük ilgi gördü. ‘Suriyeli Kardeþ

Yardým Bekliyor ’ sloganý ile yürütülen yardým kampanyasý kapsamýnda ilaç, kan torbasý, gýda, giyim, battaniye, halý gibi temel ihtayaçlar toplanmaya baþlandý. Kampanyanýn amacý ve kapsamý ile ilgili Þair Nabi Kültür Merkezi'nde basýn toplantýsý düzenlendi. Basýn notunu okuyan, kampanyayý organize eden AK Parti Meclis Üyesi Adil Saraç, kampanya teklifi ve geliþimi hakkýnda bilgi verdi. Saraç, Suriye’de maðdur duruma düþmüþ, göç edemeyen halk, çoluk çocuk, yaþlýlarýn hedef kitle olduðunu

kaydetti. Kampanyanýn baþladýðýný dile getiren Saraç, þu ana kadar 200 bin liralýk yardým toplandýðýný bundan 100 bin liralýk yardýmýn Suriye’ye ulaþtýðýný, kalan 100 bin liralýk yardýmý ise bugün ulaþtýracaklarýný aktardý. Nakit yardým kabul etmediklerinin altýný çizen Saraç, nakit parasý olanlarýn ayni yardým malzemesi alarak yardým noktalarýna ulaþtýrmasýný istedi. Adil Saraç, þöyle dedi: ”Bizim hedefimiz, 2 temelli artýk. Suriye’de maðdur duruma düþmüþ, göç edemeyen halk. Çoluk çocuk, yaþlý tüm kitle hedefimiz. Kýþý bu zor þartlarda geçirmek zorunda kalan insanlar. Baþta ilaç ihtiyacý var. Biz ilaç istiyoruz. Kan torbasý istiyoruz, diyaliz makinesi istiyoruz, serum istiyoruz. Kanamalý hastalar için kan istiyoruz. Çocuk antibiyotiði istiyoruz. Ateþ düþürücü öksürük þurubu istiyoruz. Ýkincisi gýda istiyoruz. Fazladan giyim, battaniye istiyoruz.” Kampanya kapsamýnda toplanan malzemeleri peyder pey göndereceklerini sözlerine ekleyen Saraç, bir iki kamyonluk malzeme toplanýnca göndereceklerini anlattý. Meclis üyeleri, þimdi de sivil toplum kuruluþlarýnýn desteði için kapýlarý çalmaya baþladý. AK Partili meclis üyelerinin baþýný çektiði kampanyaya sivil toplum kuruluþlarý da ilgi gösteriyor. Þanlýurfa Eczacýlar Odasý Baþkaný Nejdet Bayýk da kullanýlamayan ilaçlarýn ilaç deposuna teslim edilmesi çaðrýsýnda bulundu. (CÝHAN)

TOKÝ’den 15 bin liraya iþyeri, 64 bin liraya konut B

aþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Bursa, Adana ve Samsun gibi büyük þehirlerin de arasýnda olduðu 40 ilde 133 iþ yeri ve 25 konutu satýþa çýkardý. bugün düzenlenecek açýk arttýrmada iþ yerleri 15 bin lira, konutlar 64 bin liradan baþlayan cazip fiyatlarla, yüzde 15 peþin 120 ay vade ile satýþa sunulacak. TOKÝ, piyasa koþullarýnda ev ve iþ yeri sahibi olamayan vatandaþlara düþük maliyetli çözümler üretiyor. Ýdare bu kapsamda 158 konut ve iþ yerini cazip fiyatlarla açýk arttýrma yöntemi ile satýþa çýkardý. Satýþa sunulan taþýnmazlar arasýnda Baþkent Ankara’nýn turizm merkezlerinden Beypazarý’nda iþ yerleri de bulunuyor. 42 metrekare büyüklüðündeki iþ yerlerinin fiyatlarý 18 bin lira ile 21 bin lira arasýnda deðiþiyor. Ankara protokol yolunda bulunan 153 metrekare büyüklüðündeki iþ yeri de 145 bin liradan teklife açýlacak. Ýdare’nin satýþa çýkardýðý taþýnmazlar arasýnda Ýzmir Torbalý’da bulunan 132 metrekare büyüklüðündeki iþ yeri 62 bin lira, Diyarbakýr Merkez Üçkuyular’daki 48 metrekare büyüklüðündeki iþ yeri de 15 bin lira muhammen bedelle alýcýya sunulacak. Ankara Polatlý 1. Etap'ta 120 metrekare büyüklüðünde 3+1 konut 87 bin liradan, Polatlý 2. Etap'taki konutlar 121 liradan, Sincan Yenikent’te bulunan 135 metrekare büyüklüðündeki 3+1 konut da 85 bin liradan teklife açýlacak. Satýþa sunulan taþýnmazlar, Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Bursa, Adana, Sakarya, Balýkesir, Karaman, Tokat, Samsun, Osmaniye, Kahramanmaraþ, Diyarbakýr, Gaziantep, Konya, Yozgat, Burdur, Kýrþehir, Niðde, Trabzon, Zonguldak, Aðrý, Çorum,

Edirne, Aydýn, Eskiþehir, Kocaeli, Mardin, Ordu, Yalova, Giresun, Isparta, Kayseri, Kýrýkkale, Malatya, Mersin, Nevþehir, Sivas, Þýrnak ve Van illerinde bulunuyor. Açýk artýrmaya iliþkin bankacýlýk hizmetleri Halk Bankasý ve Ziraat Bankasý tarafýndan yürütülecek, baþvurular ve teminatlar bu bankalarýn yetkilendirilmiþ þubeleri aracýlýðý ile kabul edilecek. Ayrýca, açýk artýrma gününde müzayedenin yapýlacaðý salonlarda kurulacak stantlarda baþvuru kabul edilecek. Baþvuru sýrasýnda, muhammen bedeli 20 bin liraya kadar olan taþýnmazlar için 2 bin lira, muhammen bedeli 100 bin liraya kadar olanlar için 5 bin lira, muhammen bedeli 100 bin-200 bin lira arasýnda olanlar için 10 bin lira, muhammen bedeli 200 bin liranýn üstünde olan taþýnmazlar için 50 bin lira katýlým

teminatý alýnacak. Bütün taþýnmazlar açýk artýrmaya vadeli muhammen bedellerle çýkacak, bankada yapýlacak sözleþme imzalama aþamasýnda, dileyen katýlýmcýlar peþin ödeme talebinde bulunabilecek. Bu durumda, taþýnmazlar için peþin ödeme indirimi yapýlmayacak. 6 Kasým 2012 saat 14.00’de yapýlacak iþ yeri ve konut satýþ müzayedesi Eskidji firmasýnýn Ýstanbul’daki merkezinde ayrýca TOKÝ’nin Ankara Bilkent’deki merkez binasý canlý baðlantý yoluyla gerçekleþtirilecek. Adana Seyhan’da bulunan Mavi Sürmeli Otel’den de sesli baðlantý yapýlarak teklifler alýnabilecek. Satýþa sunulan taþýnmazlar hakkýnda ayrýntýlý bilgiye www.toki.gov.tr ve www.eskidji.com internet adreslerinden ulaþýlabilecek. (CÝHAN)

"Depresyon ve inme riskine karþý Akdeniz diyeti yapýn"

N

öroloji Uzmaný Zekai Tuncay, tüketilen besinlerin insan psikolojisi üzerinde büyük bir etkiye sahip olduðunu söyledi. Ýnsanlarýn depresyon ve inme riskine karþý beslenmesine azami derece dikkat etmesi gerektiðini ifade ede Tuncay, söz konusu risklere karþý Akdeniz diyeti, balýk ve kahve tüketiminin arttýrýlmasýný tavsiye etti. Beslenme biçiminin kalp hastalýðý, obezite ve diyabet gibi hastalýklarla çok yakýndan iliþkili olduðunu söyleyen Tuncay, tüketilen ürünlerin beyin içinde büyük öneme sahip olduðunu ifade etti. Saðlýksýz beslenmenin depresyon ve demans gibi psikiyatrik ve nörolojik hastalýk risklerini arttýrabildiðini kaydeden Tuncay, saðlýklý beslenmenin insan bünyesi için koruyucu olduðunu kaydetti. Akdeniz diyetinin meyve, sebze, kabuklu yemiþ, tam tahýl, balýk ve doymamýþ yaðlardan (özellikle zeytinyaðý) oluþtuðunu ifade eden Tuncay, bu diyeti yapanlarda yoðun et ve süt ürünleri tüketenlere göre depresyon geliþme riskinin yüzde 30 olarak daha az olduðunu kaydetti. Tuncay, "Zeytinyaðlý içerikle beslenme özellikle artmýþ fiziksel aktivite ile birlikte olduðu zaman inme için daha düþük bir risk gösterir ve hafif biliþsel bozukluk ile Alzheimer hastalýðý geliþme olasýlýðýný azaltýr." dedi. Ýspanya'da yapýlan bir çalýþmada doymamýþ yaðlarýn kabuklu yemiþler, tohumlar, yeþil yapraklý sebzelerde bulunduðunun tespit edildiðini belirten Tuncay, "Doymamýþ yaðlar, zeytinyaðýnda avokadoda ve kabuklu yemiþlerde bulunur. Araþtýrmada yað asitlerinin depresyon riskini azalttýðý bulundu. Ayrýca trans yaðlarýn tüketimi ile depresyon riskinin arasýndaki baðlantý belirgin olmakla birlikte iskemik inme riski ile trans yaðlar arasýnda ki iliþkiyi destekleyen veriler elde edildi. Trans yaðlar iþlenmiþ gýdalarda, pek çok ticari çikolatalarda yoðun olarak bulunur. Çoklu doymamýþ yað asitleri ile çocuklardaki dikkat eksikliði ve hiperaktivite sendromu arasýnda baðlantý bulundu." ifadelerine yer verdi. "Balýk tüketimini arttýrýn" Balýklarýn, Omega–3 olarak bilinen çoklu doymamýþ yað asitlerini yüksek oranda bulundurmasýndan dolayý beynin birçok hastalýklardan korunmasýna yardým edebildiðini dile getiren Tuncay, "Balýk tüketimi ile psikotik semptom riskini azaltýyor. Bireylerde koruyucu oluyor. Omega–3 yað asitlerinin depresyonda ve postpartum depresyonunda yararlý. Omega–3 eksikliðinin öz kýyým açýsýndan bir risk. Somon, herring ve makarel gibi yaðlý soðuksu balýklarý en yüksek Omega–3 seviyesine sahiptir." diye konuþtu. Kýrmýzý et saðlýksýz gýda

kategorisinde deðerlendirilmesine karþýn, iþlenmemiþ kýrmýzý etin depresyon ve anksiyete bozukluklarýna karþý koruyucu olduðunu belirten Tuncay, "Fakat endüstriel besleyicilik hayvanlardaki doymuþ yað oranýný arttýrýyor. Otlaklarda beslenerek büyüyen hayvanlar daha saðlýklý bir yað asit profiline sahip. 5 yýllýk yapýlan takipde saðlýklý bir diyet depresyon riskini de azaltýyor." þeklinde konuþtu. Kahve deprasyon ve inme 2011 yýlýnda yapýlan bir meta-analiz çalýþmasýnda günde 1–6 fincan arasý kahve tüketmenin inme riskini yüzde 17 azalttýðýnýn ortaya çýktýðýný belirten Tuncay, "Kahve kan basýncýný artýrabilmesine raðmen içerdiði antioksidan bileþikler sayesinde düþük kolesterolün oksidasyonunu azaltýyor. Ayný zamanda kahve tüketimi insülin duyarlýlýðýný arttýrýyor. 2011 yýlýnda yapýlan bir çalýþmada da günde 2–3 fincan kahve içen kadýnlarýn 1 kupadan daha az içenlere oranla depresyon riskinin yüzde 15 azaldýðý bildirildi. Günde 4 fincan ve fazlasýný tüketenlerde risk oraný yüzde 20 azaldýðý gözlemlendi. Kahvenin ruhsal durum üzerine süreli etkisin serotonin ve dopamin aktivitesini deðiþtirmesine ve uzun süreli etkisinin ise antioksidan ve anti-enflamatuar özelliklerine baðlý olabilir. Her iki faktörün de depresyon üzerinde rol oynadýðý düþünülüyor." þeklinde konuþtu. Günlük 6 gram çikolata tüketiminin eriþkinlerde inme riskini yüzde 39 oranýnda azalttýðýnýn bulunduðunu söyleyen Tuncay, Ýsveç'te yapýlan bir çalýþmada ise düzenli çikolata tüketen kadýnlarda inme riskinin yüzde 20 azaldýðýnýn tespit edildiðini kaydetti. Tuncay, doymuþ yað, iþlenmiþ karbonhidratlarýn depresyon ve streste yüksek rolü olduðunu söyledi. Yaðdan zengin þarküteri gýdalarý, kýzarmýþ, iþlenmiþ ve þekerli gýdalarýn depresyon riskini önemli ölçüde arttýrdýðýnýn çeþitli araþtýrmalarda ortaya çýktýðýný anlatan Tuncay, "Benzer þekilde Ýspanya'da yapýlan çalýþmada; pizza ve hamburger gibi gýdalarýn alýmýnýn depresyon riskini arttýrdýðý gösterildi. Baþka bir çalýþmada iþlenmiþ gýdalardan zengin bir beslenmenin kadýnlarda klinik major depresyon ve distimi görülmesinin arttýðý belirlendi. Geçen yýl yayýnlanan araþtýrma beslenme biçiminin daha sonraki yýllardaki ruh saðlýðý ile iliþkili olduðu ortaya çýktý. Aþýrý tuz alýmýnýn kan basýncý ve inme riskini arttýrdýðý uzun yýllardan beri biliniyor. Bununla birlikte son veriler yüksek oranda tuz alýmýnýn yanýnda trans ve doymuþ yaðlardan oluþan bir beslenmenin vücut fonksiyonlarýnýn bozulmasýyla yakýndan iliþkili olduðunu gösteriyor.” (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

7 Kasým 2012 Çarþamba

'Kadavradan organ B naklinde son sýradayýz'

5

BASINDAN

Ýntiharýn göze alýnamaz akýbeti üzerine...

u fevkalade önemli konuya þöyle bir misalle de bakabiliriz. Bilindiði üzere insan oturduðu kendi evinde istediði tasarrufta bulunabilir, hatta duvarlarýný yýkar, camlarýný dahi kýrabilir.

Canlýdan canlýya organ naklinde Avrupa’da birinci sýrada bulunan Türkiye, kadavradan nakilde son sýrada yer alýyor. Prof. Dr. Münci Kalayoðlu, ülkemizde 70 bin kiþinin baðýþlanacak organlarla hayat bulmayý beklediðini söylüyor.

Çünkü mülk kendisinindir. Baþkasý karýþamaz. Ancak kiracýsý olduðu evde ayný þekilde sorumsuz tasarrufta bulunamaz. Çünkü mülk kendisinin deðildir. Mal sahibi böyle bir yýkým yetkisi de vermemiþtir kendisine.

ronik organ yetmezliði nedeniyle ölümlerin fazla olduðu Türkiye’de, canlýdan ve kadavradan organ nakli istatistikleri ilginç bir gerçeði ortaya koydu. Canlýdan canlýya organ naklinde Avrupa’da birinci sýrada bulunan Türkiye, kadavradan nakilde son sýrada yer alýyor. Prof. Dr. Münci Kalayoðlu, ülkemizde 70 bin kiþinin baðýþlanacak organlarla hayat bulmayý beklediðini söylüyor. Organ nakillerindeki yetersizlikler kadar, konuyla ilgili yetersiz bilgilenmenin de olumsuzluklara neden olduðunu belirten Memorial Þiþli Hastanesi Organ Nakli Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Münci Kalayoðlu, yanlýþ inanýþlar ve bilinçsiz uygulamalara dikkat çekti. Organ naklinin kronik organ yetmezliði bulunan hastalara yapýldýðýný belirten Kalayoðlu, bu tip hastalarýn gerekli organ bulunamadýðý takdirde ölüm riskiyle karþý karþýya kaldýklarýný dile getirdi. Kalayoðlu, “böbrek hastalarýnýn durumu diyaliz sayesinde mevcut koþullarýný sürdürse bile içinde bulunduklarý koþullar yaþam süresini belirgin þekilde kýsaltýr. Organ nakli yapýldýðýnda ise hastalar eski saðlýklarýna kavuþabiliyor.” dedi. Türkiye’de yaklaþýk 70 bin kiþi yaþamýný saðlýklý bir þekilde sürdürebilmek için organ nakline ihtiyaç duyduðunu hatýrlatan Kalayoðlu, baðýþýn az olmasý

Ýþte insanýn içinde ruhuyla yaþadýðý bedeni de böyle kiracýsý olduðu hane gibidir.

K

olumlu çýkmasýyla organ vericisi olabildiðine iþaret etti. Organ baðýþý ve nakli için bir yaþ sýnýrý bulunmadýðýnýn da altýný çizen Kalayoðlu, hayati risk taþýyan alýcýlar için her yaþta ve koþuldaki organlarý kullanabilmenin mümkün olduðunu dile getirdi.

nedeniyle, organ nakillerinin kadavradan, yani hayatýný kaybetmiþ kiþilerden deðil canlýdan canlýya gerçekleþtirildiðini belirtti. Ýstatistiklerin bu konuda çarpýcý rakamlar ortaya koyduðunu anlatan Kalayoðlu, “Rakamlara bakýldýðýnda Türkiye canlýdan yapýlan nakillerde Avrupa birincisi, kadavra da ise sonuncu durumdadýr. Organ baðýþý konusunda gerekli toplumsal farkýndalýðýn oluþturulmasý ve kadavradan nakillerin artmasý çok önemlidir.” ifadesini kullandý. Organ nakillerinde hasta yakýnlarýnýn ve baðýþçýlarýn en büyük tereddütlerinden biri olan cenazenin bütünlüðünün korunmasýna de deðinen Kalayoðlu, bu konuda da

yetersiz bilgi sahibi olunduðunu anlattý. Kadavradan organ çýkarma iþleminin de en az bir canlý ameliyatý gibi özenli yapýldýðýný belirten Kalayoðlu, organlar kadavradan çýkarýldýktan sonra mümkünse estetik dikiþlerle dikilerek, kadavranýn hiçbir þekilde zarar görmemesine büyük özen gösterildiðini dile getirdi. Canlýdan canlýya nakillerde hayati risk var mý? Organ nakillerinde her iki taraf için de detaylý bir araþtýrma süreci yürütüldüðünü belirten Kalayoðlu, týbbi tahlil ve araþtýrma sonuçlarýnýn bir çok hekimin deðerlendirmesinden geçtiðini ve kiþinin ancak bütün sonuçlarýn

Para karþýlýðý organ satýlabilir mi? Organ baðýþý ve nakillerinde Saðlýk Bakanlýðý’nýn Bölge Koordinasyon Merkezi’nin müdahil olduðunu ve nakillerin bu merkez üzerinden saðlandýðýný belirten Kalayoðlu, baðýþlanan organlar üzerinden kesinlikle ticari bir amacýn güdülemeyeceðini aktardý. Hayatýný kaybeden bir kiþinin ardýndan Saðlýk Bakanlýðý’nýn giriþimiyle bildirimin Ulusal Koordinasyon Merkezi’ne (UKM) ulaþtýrýldýðýný belirten Kalayoðlu, nakil olacak organlarýn bu merkez kanalýyla ilgili hastalara ulaþtýrýldýðýný söyledi. Bu konuda kanuni düzenlemeler bulunduðuna da vurgu yapan Kalayoðlu, kiþinin dördüncü dereceye kadar olan yakýnlarýnýn organ baðýþlayabildiðini, diðer uzak akrabalarýnýn ve akraba olmayanlarýn isteklerinin bakanlýk bünyesindeki Etik Kurulu tarafýndan deðerlendirildiðini ve kuruluþlarýn bu kurulun verdiði kararlar doðrultusunda nakilleri yaptýðýný sözlerine ekledi. (CÝHAN)

"Çocuðunuza iyilik yapmanýn yollarýný anlatmayý ihmal etmeyin" B P

Obezitenin nedenini: Hareketsizlik

sikolog Ümran Akýncý, ebeveynlerin ahlaki ve duygusal zekâlarý yüksek, dayanýþma duygularýna sahip çocuklar yetiþtirmek istediklerini söyledi. Çocuklara örnek olmak için, anne-babalarýn kendi doðrularýný söylemeleri yerine davranýþlarýnda tutarlý olmalarý gerektiðini belirten Akýncý, "Hayatta en önemli þeyin okulda yüksek puan almanýn olmadýðýný, iyilik yapma, hayýr iþleme gibi deðerlerin de onlara kazandýrýlmasý gerekir. Ýyilik yapmayý hayat felsefesi haline getirmek gerekir." dedi.

M. Sait Çakar

Ebeveynlerin çocuklara örnek olmak için sözlü uyarýlardan çok, davranýþlarýnda tutarlý olmalarýný tavsiye eden Akýncý, ailesi tarafýndan her türlü kötülükten korunmaya çalýþýlan çocuklarýn çevreleri, internet, televizyon gibi faktörler tarafýndan olumsuz etkene maruz kaldýðýný dile getirdi. Ebeveynlerin çocuklarýna iyilik yapma, hayýr iþleme gibi deðerlerin kazandýrýlmasý gerektiðini vurgulayan Akýncý, olumsuz etkenlerin çocuklarýn ruh saðlýðýný tehdit edebileceðini, onlarý çaresiz, bunalmýþ ve kaygýlý hissettirebileceðini kaydetti, Akýncý, þöyle devam etti: "Çocuklarýmýzýn ruh saðlýðýný korumanýn birçok yolu vardýr. Bu yollardan en etkililerinden birisi de 'hayýr terapisi'dir. Belki bizler toplum olarak, sosyoekonomik olarak, çocuklarýmýzý savaþ olan, açlýðýn, kuraklýðýn kol gezdiði ülkelere göndermeye hazýr olmayabiliriz. Fakat yakýn çevremizde, komþularýmýzda, mahallemizde belki köyümüzde, þehrimizde yiyecek ekmeði olmayan, sobalarýnda yakacak odunu kömürü olmayan, okumak isteyip de kitabý defteri olmayan, huzurevlerinde yollarý gözleyip de hiç ziyaretçileri gelmeyen yaþlýlara, yetiþtirme yurtlarýnda sevgiye ilgiye ihtiyacý olan çocuklara, engelli çocuklarý olduðu için hiç evinden dýþarý çýkamayan ailelere yardým edebilecekleri ortamlar oluþturabiliriz. Çocuklarýmýzla birlikte bizler de bu aileleri, çocuklarý, ziyaret edip, illaki maddi

arem Araþtýrma son yýllarýn en büyük saðlýk sorunlarý arasýnda yer alan çocuk obezitesi konusunu masaya yatýrdý.

olmak zorunda deðil, verebileceðimiz ilgimiz varsa ilgimizi, sevgimizi, manevi desteðimizi vererek, onlara zaman ayýrarak aslýnda kendi ruhlarýmýzý iyileþtirmiþ oluruz."

Ebeveynlere göre obezitenin en önemli nedeni abur cubur tüketiminin yanýnda çocuklarýn hareketsiz kalmasý. 700 ebeveynle görüþülen araþtýrmada büyük çoðunluk, obeziteyi sorunlu beslenme (yüzde 95) ve hareketsizliðe (yüzde 72) baðlýyor. Beslenme sorunlarý arasýnda abur-cubur yeme (yüzde 79), dengesiz ve tek tip beslenme (yüzde 45) baþta geliyor. Ebeveynler az hareketli olmayý ise bilgisayar ve televizyon karþýsýnda uzun süre vakit geçirme, merdiven yerine asansör kullanma, okula servisle gidip gelmeye baðlýyor. Bazý ebeveynler ise obezitenin genetik olduðunu, yani aileden geldiðini (yüzde 11) düþünüyor. Ebeveynler obezitenin çocuklarda saðlýk sorunlarýna neden olduðu konusunda da hemfikir. Bu sorunlar fiziksel (yüzde 89) ve duygusal (yüzde 76) sorunlar baþlýklarý altýnda toplanabilir.

Ümran Akýncý, ebeveynlerin çocuklara hayattaki en önemli þeyin okuldaki sýnavlarýnda yüksek puan almak, üniversite sýnavýnda çok yüksek baþarý göstermek olmadýðýný, istediði marka giysinin telefonun derdine düþmenin gereksizliðinin iyi anlatýlmasý gerektiðini söyledi. Dünyevi hiçbir isteðin sýnýrýnýn olmadýðýna dikkat çeken Akýncý, "Arabanýn, evin, bilgisayarýn, telefonun hep daha yenisi daha güzeli Fiziksel sorunlar içinde çýkar. Bunlara sahip olamadýðý için denge bozukluklarý (yüzde 54) depresyona girmenin, hayata kahretmenin gereksizliðini görürüz ve baþta geliyor. (CÝHAN) gösteririz. Hepimiz gerçek derdi olan insanlarý görünce ve onlara yardým elimizi uzatýnca, kendi dertlerimizi iyileþtiririz aslýnda. Sadakanýn ömrü uzattýðý hadisini herkes bilir. Sadaka sadece maddi olarak olmayabilir; güler yüz, ilgi, sevgi de sadakadýr yerine göre. Osmanlýlar döneminde sadaka kutularý olurmuþ, kimse kimseyi rencide etmeden yaparmýþ yardýmlarýný. Sað elin verdiðini sol el görmezmiþ. Ýyilik yapmayý hayat felsefesi haline getirmek gerekir." diye konuþtu. (CÝHAN)

Ruhunu misafir eden cesedi, kendi mülkü deðildir. Hiçbir organýný kendisi yapmamýþtýr. Ne elini, ne gözünü, kulaðýný, kalbini, midesini kendisi yaratmamýþtýr. Öyle ise insanýn cesedi insana emanet olarak verilmiþtir. Emanetin hiçbir yerine zarar verme hakkýna sahip deðildir. Bu sebeple intihar ederek cesedini yok etme yetkisi yoktur elinde. Bir bombayý bedenine baðlayarak patlatýp parçalamayý düþünemez. Þakaðýna tabancayý dayayýp baþýný parçalamaya cür’et edemez. Kendini bir yerden atýp hayatýna son vermeyi aklýna getiremez. Öldürücü haplar yutup kendini zehirleyerek, aç susuz býrakýp bedenini mefluç hale getiremez. Çünkü imha etmek istediði beden kendisinin deðildir. Kiralýk evi tahrip eden, nasýl emanete ihanet eden hain durumuna düþerse, herhangi bir gerekçe ile intihara yönelen kimse de emanete ihanet eden durumuna düþmekten kurtulamaz. Ýþte bu kesin gerçekten dolayý intihar eden insanýn cenaze namazý kýlýnýr mý, kýlýnmaz mý konusu tartýþýlýr olmuþtur. Ýmaný varsa kýlýnýr görüþü aðýrlýk kazanmýþtýr. Çünkü Allah’ýn mülkünü tahrip eden Müslüman, bu büyük günahý mülk sahibini inkar ettiðinden deðil, maruz kaldýðý olayýn baskýsýna dayanamadýðýndan dolayý iþlemiþtir. Ýnançsýz kimse muamelesine maruz býrakýlamaz, imanýný kaybetmeyen insan, denmiþtir. Ancak tartýþýlmayan kesin hüküm odur ki intihara hiçbir þekilde izin vermeyen Ýslam, ölmeyi deðil yaþamayý emretmiþtir. Çünkü ölen insan hiçbir hayrýn, iyiliðin ve ibadetin sahibi olamaz. Her þey bitmiþ olur ölümle. Ama sýkýntý içinde de olsa yaþayan insan bir gün tövbe istiðfar edip istikametini düzeltir, iyi günlere eriþir, kaybettiklerini kazanabilir. Bu konuda Kütüb-ü Sitte’deki þu ibretli olay ölmeye deðil zorluk içinde de olsa yaþamaya çaðýrmaktadýr insanlarý. Saadet asrýnda iki kardeþ vardý. Biri savaþ meydanýnda aldýðý yaralardan þehit olarak ölmüþtü. Öteki ise bir sene daha ömür sürüp yaþamýþ, þehitten bir sene sonra ölmüþtü. Ýkisini de rüyada cennetin kapýsýnda beklerken gören bir komþusu, þehit olarak ölenin cennete önce çaðrýlacaðýný beklerken, sonra ölen kardeþi önce çaðrýlmýþ cennete.. Bu rüyasýný Peygamberimiz’e anlatan sahabi, cennete önce þehidin çaðrýlmasý gerekirdi, ama öyle olmadý, sonra ölen kardeþi önce çaðrýldý cennete. Bu rüya Rahmani deðildir herhalde, diye sormuþ: “Rüyan Rahmani’dir, yanlýþlýk yoktur!” buyuran Efendimiz, (sas) þöyle yorumlamýþ sonra ölenin cennete önce davet edilme sebebini: - Cennete önce çaðrýlan kardeþ, bir sene fazla yaþadý. Daha fazla iyilikleri ibadetleri oldu. Onu cennete önce davet ettiren, iþte bu bir senelik fazla ibadet ve iyilikleri olmuþtur!.. Efendimiz burada önemli bir ikazda bulunarak buyurur ki: -Sakýn bir senelik fazla iyilik ve ibadetin ne farký olabilir demeyin?. Bir sene fazla yaþayanýn ibadeti ile bir sene önce ölenin arasýndaki ibadet farký, yerle gök arasýndaki fark kadar farklýdýr!.. Demek ki, esas mesele ölmek deðil yaþamaktýr! Zorluk ve sýkýntý içinde de olsa ibadet ve itaat içinde yaþamaya devam etmektir. Ölende tüm hayýrlar biter, ama yaþayanda tüm hayýr ihtimalleri devam eder. Hele intihar yoluyla kendini öldürmek ise Allah korusun, asla göze alýnabilecek bir akýbet deðildir. Doðrudan Allah’ýn yaratýp kendisine emanet olarak verdiði bedene ihanet eden katil durumunda kalmak söz konusudur. Ahmed Þahin (Zaman) a.sahin@zaman.com.tr 06 Kasým 2012


7 Kasým 2012 Çarþamba

6

Burkay: BDP özgürce davranamýyor, Ýmralý'ya veya baþka yerlere bakýyor Kürt siyasetçi ve yazar Kemal Burkay, silah kullanan PKK'nýn, bu yöntemle sonuç alamayacaðýný kabul edip,silahlarý tümden býrakmasý gerektiðini söyledi. Bu aþamadan sonra silahlarýn getireceði olumlu hiçbir katký olmadýðýný vurgulayan Burkay, "Silah, artýk çözümün önünde engeldir. Savaþý sürdürmekte yarar gören çözüm karþýtlarýnýn elindeki en büyük bahane budur." dedi. Burkay, BDP'yi özgür davranamamakla suçlarken, Ýmralý'ya veya baþka yerlere baktýðýný ifade etti. Hak ve Özgürlükler Partisi (Hak-Par), 5. olaðan kongresini yaptý. Kongrede, Kemal Burkay ile Mehdi

Sarýkaya, genel baþkanlýk için yarýþacak. Kongreye, eski CHP Milletvekili ve Genel Baþkaný Yardýmcýsý Eþref Erdem ile eski CHP Mardin Milletvekili Mahmut Duyan'ýn da katýlmasý dikkat çekti. Bir konuþma yapan genel baþkan adayý Kemal Burkay, kongrenin kendisindeb hem hoþ hem buruk duygular uyandýrdýðýný ifade etti. Hoþ tarafýnýn gurbette, sürgünde geçen 32 yýla raðmen ayakta kalmayý baþarmak olduðunu belirten Burkay, asýl hoþ tarafýnýn ise zulme, baský ve iþkenceye, yargýsýz infazlara ve büyük ekonomik zorluklara raðmen mücadelenin sürdürülerek bugüne

getirilmiþ olmasý olduðunu kaydetti. Burkay; 32 yýlýn az bir süre olmadýðýna dikkat çekerken, darbelerin, özellikle 12 Eylül darbesinin ülkeye, halklara çok þey kaybettirdiðini, belki yarým yüzyýl, belki daha fazlasýný kaybettirdiðini ifade etti. 1990 yýlýnda Halkýn Emek Partisi (HEP)'nin ortaya çýkýþýnda kendisinin ve arkadaþlarýnýn payý olduðunu anlatan Burkay, DEP'te de ayný katkýlarýn olduðunu vurguladý. "Silahlarýn olumlu hiç bir katkýsý yok" Kürt legal siyasetinin, bazý kesimlerin izlediði yanlýþ yöntemler yüzünden ayrýþtýðýný ve ayrý kanallara

YEMEK HÝZMETÝ ALINACAKTIR Mardin Ýl Özel Ýdaresi ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ Yemek Hizmet Alým Ýþi hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/162397 1-Ýdarenin a) Adresi : ÝSTASYON MAH. REKTÖR AYKAÇ CAD. 82 47100 ÝSTASYON MARDÝN MERKEZ/MARDÝN b) Telefon ve faks numarasý : 4822151930 - 4822151932 c) Elektronik Posta Adresi : 47ilozelidare@icÝsleri.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idarÝ þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ (Sosyal Tesisleri Toplantý salonu) Ýstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 82 47060-MARDÝN c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi 02.01.2013, iþin bitiþ tarihi 31.12.2013 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ (Sosyal Tesisleri Toplantý salonu) Ýstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 82 47060-MARDÝN b) Tarihi ve saati : 29.11.2012 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6. Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Her türlü kartlý, kuponlu, manyetik, chipli dijital sistemli veya mobil ödeme sistemli yemek alým hizmetleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk lirasý)karþýlýðý MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ Destek Hizm. Müd. Ýstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No; 82 47060 - MARDÝN adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil 110 TRY (Türk lirasý)doküman bedelini Türkiye Vakýflar Bankasý Mardin Þub. TR 73000 1500 15800 729 347 4800 nolu hesabýna yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ (Sosyal Tesisleri Toplantý salonu) Ýstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 82 47060-MARDÝN adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar. BASIN NO: 494

yöneldiðini belirten Burkay, "Parti içi demokrasiye, barýþçý yöntemlere önem veren ve þiddeti dýþlayan hat DDP, DBP ve son olarak Hak-Par'da bugünlere kadar sürüp geldi. Öcalan, yakalandýktan sonra tüm talepleri reddetti. Kürt halkýnýn siyasal, yönetsel, kültürel tüm temel haklarýný savunuyoruz, eþitlik temelinde çözüm istiyoruz. Bunun biçimi federasyondur. Türkiye'de ülkenin çoðulcu, çok renkli gerçeðine uymayan üniter yapý terk edilmeli, ademi merkeziyetçi, federatif bir yapýya geçilmelidir. Kürt nüfusunun çoðunlukta olduðu Doðu illerinde, yani Kürdistan'da federatif bir yapý oluþmalýdýr. Kürtçe eðitim dili olmalý, ayný zamanda Türkçe'nin yaný sýra ikinci resmi dil olmalýdýr." diye konuþtu. Þiddetin þiddeti doðurduðunun altýný çizen Burkay, Kürt ve Türk halkýnýn çok büyük bedeller ödediðini, 50 binden fazla canýn yitirildiðini hatýrlattý. Çatýþma ortamýnýn ülkenin demokratikleþmesini, Avrupa Birliði ile bütünleþmesini de engellediðini vurgulayan Burkay, þunlarý söyledi: "Biz de diyalog yoluyla uygarca ve adil bir çözüm bularak, iki yüz yýldýr devam eden bu sorunu sona erdirebilir, ülkemize kalýcý bir barýþý getirebiliriz. Bunun için ilk elde silahlar karþýlýklý olarak susmalý. Türk devleti ve hükümeti, Kürt halkýnýn meþru haklarýný tanýmak için gerekli köklü, sorun çözücü adýmlarý atmalý. Kürt kesiminde silah kullanan PKK ise bu yöntemle sonuç alamayacaðýný kabul edip, silahlarý tümden býrakmalý. PKK'nýn silahlý eylemlerinin þimdiye kadar Kürt halkýnýn haklý davasýna nasýl bir etki yaptýðý bir yana, bu aþamadan sonra silahlarýn getireceði olumlu hiçbir katký yoktur. Silah artýk çözümün önünde engeldir. Savaþý sürdürmekte yarar gören çözüm karþýtlarýnýn elindeki en büyük bahane budur. Diðer bir deyiþle her iki taraf da geçmiþteki yanlýþ politikalardan dönmeli, ezberini bozmalý." "CHP'nin Kürt sorununun çözümüne yönelik umut vaadeden tutumu yok" AK Parti'nin, Kürt sorununa iliþkin bazý ezber bozucu, küçümsenmeyecek adýmlar attýðýný hatýrlatan Burkay, Kürt sorununun geçmiþle kýyaslanmayacak biçimde serbestçe tartýþýldýðýný ifade etti. Barýþ ve çözüme karþý olan statükocu çevrelerin açýlým sürecini engellemek, boþa çýkarmak için elden geleni yaptýklarýný anlatan Burkay, hükümetin, güçlükler karþýsýnda kararlý davranmadýðýný belirtti. CHP'nin, Kürt sorununun çözümüne yönelik umut vaadeden bir tutumu bulunmadýðýnýn altýný çizen Burkay, CHP'nin, bu sorunun ortaya çýkmasýna ve kangrenleþmesine yol açan geçmiþteki tutumu ve sorumluluðu bir yana, son yýllarda özellikle AK Parti'nin baþlattýðý açýlým döneminde de son derece tutucu, statükocu bir rol oynadýðýna dikkat çekti. Hemen her olumlu adýmýn karþýsýna dikildiðini anlatan Burkay, CHP'nin sorunun çözümüne yönelik

bir projesi olmadýðýný kaydetti. "BDP özgür davranmýyor, Ýmralý’ya bakýyor" BDP'yi de eleþtiren Burkay, "O da ne yazýk ki politika oluþturmakta özgürce davranamýyor ve Ýmralý'ya veya baþka yerlere bakýyor. Bu nedenledir ki BDP'nin ve onun öncülerinin siyaseti habire deðiþiyor. Önce Öcalan'ýn tercihine uygun olarak 'demokratik cumhuriyet' dendi, ardýndan 'demokratik özerklik' diye bugüne kadar siyasi literatürde ve uygulamada var olmayan, içi boþ bir þeyden bahsedildi." diye konuþtu. Sorunun çözümü için AK Parti, CHP baþta olmak üzere tüm partilere seslenen Burkay, "Gelin el ele verip bu sorunu çözelim, bu yarayý saralým, böylece tarih yazalým." diye ifade etti. BDP'ye yaklaþýmlarýnýn asla düþmanca olmadýðýný dile getiren Burkay, þöyle devam etti: "Biz dostça iliþkilerden yanayýz. Hem Kürt halkýnýn hak ve özgürlüklerine hem de genel olarak demokratikleþmeye iliþkin olarak ortak noktalarda birlikte davranabiliriz. Ama bu bizim BDP'nin veya PKK'nýn yanlýþlarýný eleþtirmemize engel olmamalý. Hele bu yanlýþlar önemliyse. Çünkü bu en baþta Kürt halkýnýn haklý davasý için gereklidir." "Yeni anayasa Kürt halký için de gerekli" Alevi sorununun da önemli olduðuna dikkat çeken Burkay, sorunun çözümü için adým atýlmasýný istedi. Kürt halkýnýn özgürlüðü, bu kapsamda Kürt sorununun adil ve eþitlikçi çözümü kendileri için ne kadar önemliyse Türkiye'nin demokratikleþmesinin de o kadar önemli olduðunu ve özellikle günümüzün koþullarýnda bu ikisinin birbirine baðlý olduðunu anlatan Burkay, "Yeni ve demokratik bir Anayasa, Avrupa standartlarýnda hak ve özgürlükler Türk halký için gerekli olduðu kadar Kürt halký için de gereklidir." diye konuþtu. Türkiye'nin, Avrupa Birliði üyeliðini savunduklarýný söyleyen Burkay, AB üyeliðinin halklarýn yararýna olduðunu belirterek, AK Parti hükümetini, bu konuda kararlý biçimde adým atmaya ve üyelik koþullarýný yerine getirmeye, ev ödemlerini zamanýnda yapmaya çaðýrdý. Suriye'deki iç karýþýklýða da deðinen Burkay, "Dünya, Suriye'deki taraflarýn boðazlaþmasýna daha uzun süre seyirci kalamaz, kalmamalýdýr. Birleþmiþ Milletler Örgütü ve Güvenlik Konseyi, Suriye'deki tüm taraflarýn, üzerinde uzlaþacaklarý bir barýþ planý sunmalýdýr." ifadelerini kullandý. (CÝHAN)

Þanlýurfa'nýn tarihi yapýlarý ayaða kaldýrýlýyor Þ

anlýurfa'da yüzlerce yýllýk geçmiþe sahip tarihi yapýlar hazýrlanan projelerle bir bir ayaða kaldýrýlýyor. Hazýrlanan proje kapsamýnda Balýklýgöl yerleþkesi, Yýldýz meydaný ve Hekimdede Mahallesi'nde harap halde bulunan tarihi evin restorasyon çalýþmalarý baþladý. Projeye Karacadað Kalkýnma Ajansý, ÞURKAV ve Ýl Özel Ýdaresi destek veriyor. Bu arada Þanlýurfa Müzesi

Baþkanlýðý tarafýndan Selçuklu dönemine ait hanlarda yapýlan çalýþma kapsamýnda onarýmla birlikte arkeolojik kazýlarda baþlatýldý. Yapýnýn bölümleri ve temellerinin ortaya çýktýðý kazýlardan sonra tarihi yapýlarýn röleve, restitisyon, restorasyon, statik saðlamlaþtýrma ve elektrik projeleri hazýrlandý. Çalýþmalarýn en kýsa sürede bitirileceði açýklandý. (CÝHAN)

7 Kasım 2012 Çarşamba Gazete Sayfaları  

7 Kasım 2012 Çarşamba Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you