Page 1

Midyat MYO’da Elektronik Haberleþme Hz. Muhammed Cami Teknolojileri Bölümü açýldý dualarla ibadete açýldý Ali Edis

M

ardin Artuklu Üniversitesi'ne baðlý Midyat Meslek Yüksek Okulu (MMYO)'nda Elektronik Haberleþme Teknolojileri Bölümü açýldý. 2012-2013 eðitim öðretim yýlýndan itibaren bu programa 30 öðrenci alýnacak. Elektronik Haberleþme Teknolojisi Programý açýlmasý için Yükseköðretim Kurulu (YÖK)'na yapýlan baþvuru kabul edildi. Yeni programýn açýlmasýndan dolayý mutlu olduklarýný ifade eden MYO Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Ýdris Göksu, “Mevcut programlara yeni bölümün eklenmesi bizleri mutlu etti. Meslek yüksekokulumuzdaki bu programlar ile kamu ve özel iktisadi

iþletmeler, ülkemiz sanayiinin ihtiyacý olan eðitilmiþ kalifiye ara eleman gereksiniminin karþýlanmasýna yönelik eðitim veriyoruz. Midyat’a hayýrlý olmasýný dileriz.” þeklinde konuþtu. Bu yýl yaklaþýk 110 öðrenci mezuniyet heyecaný yaþarken, 380 öðrencinin bulunduðu yüksek okulda yeni açýlan programla öðrenci sayýsýnýn 400'ün üzerinde olmasý bekleniyor.

M

idyat ilçesinde hayýrsevere iki iþ adamý tarafýndan 3.5 yýlda tamamlanan cami dualar ve semazen gösterileriyle hizmete girdi.

Y

az aylarýnda nem Tatil yerine oranýnýn ve aþýrý sýcaklarýn yüksek bir an önce seviyelere ulaþmasýyla araç ulaþmak isteði, sürücülerinin fizyolojik ve psikolojik yapýsý olumsuz kural ihlalini yönde etkileniyor. Emniyet Genel Müdürlüðü Trafik tetikliyor

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

6 Temmuz 2012 Cuma

3 bin kiþinin ayný anda ibadet edebileceði caminin açýlýþýna Midyatlýlar büyük ilgi gösterdi.

Hizmetleri Baþkanlýðý, dikkati daðýlan sürücülerin, tatil yapma arzusu ile tatil yapacaklarý yere biran önce ulaþma isteðinin birçok kural ihlalini de beraberinde getirdiðini Sayfa 3’te duyurdu.

Baðlar Mahallesi 845 Sokakta yaptýrýlan Hz. Muhammed Cami, Midyat’ýn en büyük camisi oldu.

Midyatlý iki iþadamý tarafýndan yaptýrýlan camii düzenlenen törenle hizmete girdi. BÝPA Grup ortaklýðýnda Ahmet Bilgiç ve Ahmet Parlak isimli iþadamlarý tarafýndan yaptýrýlan camide 3 bin kiþi ayný anda ibadet edebilecek. Caminin açýlýþýna yüzlerce vatandaþ gelirken açýlýþýn Beraat Kandili'ne denk getirilmesi vatandaþlarýn takdirini toplandý. Sayfa 2’de

Yýl: 8 Sayý 2388 Fiyatý :25 Kr

Gurbetçilerden örnek davranýþ

A

lmanya'da yaþayan Kýzýltepeli gurbetçi Salih Çobanoðlu, arkadaþlarý arasýnda topladýðý parayla Kýzýltepe'de yaþayan yardýma muhtaç vatandaþlara 28 adet temel gýda yardým paketi getirdi.

Kürtçe Eðitime kokteyl’li tanýtým Milli Eðitim Bakanlýðýnýn 5. Sýnýftan itibaren verilecek Kürtçe seçmeli eðitim dersi için Mardin Artuklu Üniversitesi ilk defa geniþ kapsamlý bir toplantý gerçekleþtirdi. Toplantýda bir konuþma yapan Rektör Vekili Milli Eðitim Bakanlýðýnýn yasaklý harflerle ilgili olarak bilinen q,x,w, gibi harflerin önüne engel konulmasý halinde bu çalýþmalardan çekileceklerini söyledi. Nezir Güneþ

Midyatlý 10 Öðrenci Hafýzlýk Eðitimi için Sakarya'ya gönderildi Sedat Aslanaçier

M

idyat ilçesinde, baþarýlý 10 Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (AÝHL) öðrencisi, hafýzlýk eðitimi almak üzere Sakarya'ya gönderildi. Midyat Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Mezunlarý ve Mensuplarý Eðitim ve Kültür Derneði Baþkaný Hýdýr Atasal, yaptýðý açýklamada, dernek öncülüðünde Midyat Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerine 2 aylýk hafýzlýk eðitimi için Sakarya'ya gönderdiklerini söyledi. Öðretmen Fehmi Kýlýçkaya'nýn bu çalýþmada emeðinin çok olduðunu belirten Atasal, þöyle dedi: "Öðrencilerimizin, Kur'an'ý Kerim'i baþtan sona ezberlemeyi ifade eden hafýzlýk eðitimini almalarý için çalýþma baþlattýk. Hafýzlýk eðitimi, tarihsel süreç içinde zamanla sistemleþtirilmiþ ve bu eðitim için özel kurumlar oluþturulduðundan, öðrencilerimizi daha iyi eðitim almalarý için Sakarya'ya gönderdik. Hafýzlýk çok önemli bir yer tutmaktadýr. Hafýzlýk yanýnda kýraat bilgi ve becerisinin de öðrencilere kazandýrýlmasý gerekiyor. Ayrýca bölgemizde hafýzlýk mesleðini canlandýrmak için bu çalýþmayý baþlattýk.”

Beraat kandili coþkusu

H

ükümetin yeni eðitim sisteminde Kürtçe’nin seçmeli ders olarak verileceðini belirtmesinin ardýndan, Milli Eðitim Bakanlýðýnýn aday öðretmenler yetiþtirmesi için görevlendirdiði Mardin Artuklu Üniversitesinde hummalý bir çalýþma yapýlýyor. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn 5. Sýnýftan itibaren verilecek Kürtçe seçmeli eðitim dersi için Mardin Artuklu Üniversitesi ilk defa geniþ kapsamlý bir toplantý gerçekleþtirdi. Toplantýda bir konuþma yapan Rektör Vekili Milli Eðitim

Bakanlýðýnýn yasaklý harflerle ilgili olarak bilinen q,x,w, gibi harflerin önüne engel konulmasý halinde bu çalýþmalardan çekileceklerini söyledi. Yýldýrým, Kürtçe öðretmenler için üç günde 300 adayýn baþvurduðunu açýkladý. Toplantýya bölgedeki Kürt yazarlarýn yanýnda üniversitede eðitim veren Kürt Dili ve Edebiyatý Bölümü akademisyenleri ile bu alanda yüksek lisans eðitimi alan öðrenciler katýldý. Toplantýda bir konuþma yapan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Vekili Kadir Yýldýrým, Kürtçe seçmeli dersle ilgili olarak Milli

Eðitim Bakanlýðýnýn kendilerine ders kitaplarýnýn hazýrlanmasý konusunda kendilerine görev verildiðini açýkladý. Üniversite olarak Kürtçe’nin ortaöðretim kurumlarýnda ders olarak okutulmasý yönünde daha önce bakanlýk yetkilileri ile bilgili alýþveriþinde bulunduklarýný anlatan Yýldýrým, Türkiye’de Kürtçe’nin akademik alanýndaki bütün geliþmelerin ilk defa kendi üniversitelerinde gerçekleþtiðini söyledi.

Ýlk yayýn basýldý 5 yayýn sýrada

GABB, Ýtfaiye Mobil Ýstasyonu için Kýzýltepe'de bir araya geldi Ýsmail Erkar

G

Ali Edis

R

amazan ayýnýn müjdecisi olarak bilinen Beraat Kandili, Mardin merkez ve bütün ilçelerinde coþku ile idrak edildi. Camilere akýn eden vatandaþlar, ellerini semaya kaldýrýp dualar etti. Midyat'taki Hz. Muhammed Camisi kandil programý sebebiyle doldu. Kur'an-ý Kerim okundu, dualar edildi. Ýlahiler eþliðinde gecenin feyzine varan Midyatlýlar, kandili idrak etmenin mutluluðunu yaþadý.

üneydoðu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliði (GABB), Kýzýltepe Belediyesi'nde bir araya gelerek, Ýtfaiye Mobil Ýstasyonu projesi için bilgi alýþveriþinde bulundu. Toplantýya, Kýzýltepe Belediye Baþkan Yardýmcýsý Þemsettin Sulhan, Viranþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý, Derik Belediye Baþkan Vekili, Viranþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürü, Kýzýltepe Belediyesi Ýtfaiye Müdürü, Kýzýltepe Belediyesi Ýtfaiye Amirleri ve itfaiye eðitimi ile görevli iki eðitmen katýldý. Sulhan, toplantýnýn verimli geçtiðini söyleyerek, Ýtfaiye Mobil Ýstasyonu Projesi kapsamýnda Kýzýltepe, Derik ve Viranþehir bölgesi için ortak itfaiye noktasý belirleme noktasýnda þimdilik stratejik olarak Derik'i düþündüklerini ifade etti.

Kürtçe’nin önündeki bütün

engellerin kaldýrýlmasý adýna attýklarý bütün adýmlarda kendilerine desteklerini esirgemeyen ve ön ayak olan rektör Serdar Bedii Omay’a da teþekkür eden Yýldýrým, “Fýrsat eþitliði tanýndýðý takdirde hiçbir dil doðuþtan sahip olduðu medenileþme kabiliyetini yitirmez. Bu medenileþme yarýþýnda þartlar ayný olmadýðýnda hangi dil olursa olsun bu yarýþta geride kalýr. O dili konuþan toplumlar bireyler öyle bir gün gelir ki psikolojik bir travma yaþarlar. O dili kullanmaktan ve konuþmaktan utanç duyarlar.

Devamý Sayfa 6’da

Nusaybinli 350 Öðrenci Geziye Gidecek Murat Akgül

G

ençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn Seyyah Projesi kapsamýnda, 350 Nusaybinli çocuk kafileler halinde geziye götürülecek. Nusaybin Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Serkan Tekin, yaptýðý açýklamada,

proje kapsamýnda Nusaybinli öðrencilerin 40 kiþilik 9 kafile halinde Erzurum, Elazýð, Gaziantep, Adana ve Hatay'daki tarihi, turistik yerlerini ziyaret edeceðini söyledi. Ýkinci kafilenin yola çýktýðýný kaydeden Tekin, gezilerin ramazan ayý hariç yaz tatili süresince devam edeceðini ifade


6 Temmuz 2012 Cuma

3 bin kiþilik camii dualarla

ibadete açýldý Ali Edis

M

idyat ilçesinde hayýrsevere iki iþ adamý tarafýndan 3.5 yýlda tamamlanan cami dualar ve semazen gösterileriyle hizmete girdi. 3 bin kiþinin ayný anda ibadet edebileceði caminin açýlýþýna Midyatlýlar büyük ilgi gösterdi. Baðlar Mahallesi 845 Sokakta yaptýrýlan Hz. Muhammed Cami, Midyat’ýn en büyük camisi oldu. Midyatlý iki iþadamý tarafýndan yaptýrýlan camii düzenlenen törenle hizmete girdi. BÝPA Grup ortaklýðýnda Ahmet Bilgiç ve Ahmet Parlak isimli iþadamlarý tarafýndan

yaptýrýlan camide 3 bin kiþi ayný anda ibadet edebilecek. Caminin açýlýþýna yüzlerce vatandaþ gelirken açýlýþýn Beraat Kandili'ne denk getirilmesi vatandaþlarýn takdirini toplandý. Düzenlenen törede Midyat Kaymakamý Fatih Akkaya, Mardin Müftüsü Dursun Ali Coþkun, Batman Müftüsü Hasan Çaðlar, Belediye Baþkaný Þehmus Nasýroðlu, Kabala Belediye Baþkaný Þakir Nuhoðlu, belde belediye baþkanlarý, kanaat önderleri, din görevlileri ve yüzlerce vatandaþ hazýr bulundu. Saygý duruþu ve istiklal Marþý okunmasýyla baþlayan tören Kur’an

eþilli Belediye Baþkaný Enver Saðlam ile Yeþilli Kaymakamý Ediz Sürücü Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu’nu ziyaret ederek, geçtiðimiz günlerde düzenlenen kiraz festivaline verdiði destekten dolayý teþekkür etti.

Yeþilli Belediye Baþkaný Enver Saðlam ile Yeþilli Kaymakamý Ediz Sürücü Mardin Belediye Baþkaný

Tahiroðlu, yeni Türk Ticareti Kanunu hakkýnda uyardý Murat Akgül

M

tilavetiyle devam etti. Açýlýþ konuþmalarý ardýndan kesilen kurdele ile hizmete girdi. Açýlýþta konuþma yapan Kaymakam Fatih Akkaya “Kaymakamlýðým boyunca ilk kez bir camiinin açýlýþýný gerçekleþtiriyorum. Bu da dinler þehri dediðimiz Midyat’ta nasip oldu. Bu kadim þehirde de Hýristiyan Ortodoks dinine mensup bir Süryani vatandaþýmýzýn, kardeþimizin Müslüman vatandaþlarýmýzýn açtýðý camiye çelenk gönderip tebrik edebilecek kadar zarafet dolu bir þehir burasý. Bu zarif þehre böyle zarif bir cami yakýþýrdý. Ahmet Bilgiç ve Ahmet Parlak beylere ve tüm ailelerine sizlerin adýna caný gönülden teþekkür ediyorum.” diye konuþtu. Mardin Müftüsü Dursun Ali Coþkun ise “Camiler tarihimizdir, medeniyetimizdir, Camiler bir sanattýr, camiler ibadet yerleridir. Camiler eþitlik yeridir, amiri memuru, fakiri zengini, köylü çiftçi esnaf ayný safta yüce Allah’ýn huzuruna ‘Allah u ekber’ diye eþit bir þekilde durur. Camiler biriliðimizdir, âlimlerin ilim tedris ettiði yerdir. Camilerimizde Allah’a sýðýnacaðý bir yerdir. Bu vesileyle bu camiyi Midyat’a kazandýran Midyatlý iþadamlarýný tebrik ediyorum” þeklinde konuþtu. Ardýndan Cami hakkýnda genel bilgiler veren BÝPA Gurup ortaklarýndan Ahmet Bilgiç, ”3 bin metrekare açýk alaný ve bin 500 metrekare kapalý alanýnda ayný anda 3 bin kiþi ibadet edebilecek. 3.5 yýlda yapýmý tamamlanan cami 3 katlý ve dýþ cephesi Midyat taþýyla (Katori taþý) kaplanmýþ durumda. Ýki minareli camii de bay ve bayan mescitler bulunuyor. Ýç mimarý iste Osmanlý hat sanatý ile süslenmiþ durumda. Allah’ýn rýzasýný kazanmak için bu camiyi ilçemize kazandýrmanýn gururunu yaþýyoruz.” dedi. Okunan mevlitle birlikte vatandaþlara yemek ikram edildi. Batman Müftüsü Hasan Çaðlar tarafýndan okunan duanýn ardýndan Hz. Muhammed Camii açýlýþý semazen gösterileriyle son buldu.

Baþkan Ayanoðlu’na teþekkür ziyareti Y Ýsmail Erkar

2

Mehmet Beþir Ayanoðlu’nu ziyaret ederek, geçtiðimiz günlerde düzenlenen kiraz festivaline verdiði destekten dolayý teþekkür etti.

Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, festivallerin Mardin’in tanýtýmýna büyük katký saðladýðýný söyledi.

Belediye Baþkaný Enver Saðlam ile Yeþilli Kaymakamý Ediz Sürücü, geçtiðimiz günlerde Yeþilli’de düzenlenen, “9. Uluslararasý Kiraz ve Kültür Festivali” için verdiði destekten dolayý Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu’na Plaket verdi.

Yeþilli Kaymakamý Ediz Sürücü, destek saðlayan kurum ve kiþilere teþekkür ettiðini ifade etti. Yeþilli Belediye Baþkaný Enver Saðlam da festivali; Yeþilli’yi sadece Türkiye'ye deðil, dünyaya taþýmanýn bir anahtarý olarak gördüklerini söyledi.

ardin Müsiad Þube Baþkan yardýmcýsý Bilgisayar Mühendisi Mesut Tahiroðlu, Temmuz ayý itibariyle yürürlüðe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkýnda açýklamalarda bulundu. Bilindiði üzere 6102 sayýlý Türk Ticaret Kanunu 14 Þubat 2011 tarihinde 27846 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanmýþtýr. Söz konusu kanun ise 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüðe girmiþtir. Yeni Türk Ticaret kanununun 39.maddesine göre þirketlerin kullanacaklarý her türlü kâðýt ve belgede, tacirin sicil numarasý, ticaret unvaný, iþletmesinin merkezi, tacir sermaye þirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarasý gösterilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerde, sýrasýyla yönetim kurulu baþkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adlarý ile soyadlarý gösterilir. Tüm bu bilgiler þirketin internet sitesinde de yayýmlanýr. Yukarýda da açýkça görüleceði üzere 6102 sayýlý Türk Ticaret Kanunu þirketlere web sitesi hazýrlama zorunluluðu getirmiþtir. Söz konusu web sitesinde ise bulunmasý gereken asgari bilgilerin neler olduðunu Maddeler halinde aþaðýdaki gibi sýralamak mümkündür. 1) Þirketin sicil numarasý 2) Ticaret Unvaný, 3) Ýþletmenin Merkezi, 4) Taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarý 5) Yönetim kurulu baþkan ve üyeleri ile müdürlerin adlarýsoyadlarý. Ýþte bu noktada Web sitesinin hazýrlanmasý tek baþýna yeterli deðildir. Bununla beraber web sitesinde bazý duyurularýn yapýlmasýný ise Kanun zorunlu hale getirmiþtir. Bilindiði üzere, 6102 sayýlý Türk Ticaret Kanununa göre her sermaye þirketi, bir internet sitesi açmak, þirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aþaðýdaki hususlarýn yayýmlanmasýna özgülemek zorundadýr. •Bölünen þirketler internet sitesinde duyurulacak. (Md.171) •Bölünen þirketler alacaklarýný internet sitesinde ilan edeceklerdir.(Md.174) •Paylarýn elden çýkarýlmasý veya kazanýlmasý halinde internet sitesinden duyuru yapýlýr.(Md.198) •Fesih davalarý internet sitesinde ilan olunur.(Md.353) •Yönetim kuruluna seçilenlerin tescil olunduðu internet sitesinde ilan olunur.(Md.359) •Genel kurulca seçilen þirket denetçisi internet sitesinde ilan olunur.(Md.399) •Genel kurul kararý internet sitesinde ilan olunur.(Md.414) •Finansal tablolarýn müzakeresine yönelik erteleme kararý internet sitesinde ilan olunur.(Md.420)

•Genel kurul tutanaðý internet sitesinde ilan olunur.(Md.422.) •Genel kurul yetkili temsilcileri internet sitesinde ilan olunur.(Md.428) •Ýptal ve butlan davalarý internet sitesinde ilan olunur(Md.448) •Ýptal ve butlan davasýna iliþkin mahkeme kararý internet sitesinde ilan olunur.(Md.450) •Esas sözleþmenin deðiþtirilmesine iliþkin karar internet sitesinde ilan olunur.(Md.455) •Sermayenin arttýrýlmasýna iliþkin karar internet sitesinde ilan olunur.(Md.460) •Yeni pay alma ile ilgili karar internet sitesinde ilan olunur.(Md.461) •Sermaye borcunu yerine getirmeyen ortaða yapýlan ihtar internet sitesinde ilan olunur.(Md 482-483.) •Hamiline yazýlý pay senetlerinin çýkarýlmasý kararý internet sitesinde ilan olunur.(Md.486) •Finansal tablolar, yýllýk faaliyet raporu, kar daðýtýmýna iliþkin kararlar internet sitesinde ilan olunur.(Md.524) •Alacaklýlarýn çaðrýlmasý ile ilgili bildiri internet sitesinde ilan olunur.(Md.541) Ýnternet Sitesi Ýle Ýlgili Cezai Sorumluluklar; Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen internet sitesini Kanunun yürürlüðe girmesinden itibaren üç ay içinde oluþturmayan veya internet sitesi mevcut ise ayný süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim þirket yönetim kurulu üyeleri, limited þirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirkette yönetici olan komandite ortaklar altý aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasýyla ve ayný madde uyarýnca internet sitesine konulmasý gereken içeriði usulüne uygun bir þekilde koymayan bu bentte sayýlan failler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasýyla cezalandýrýlýrlar. Konunun oldukça ciddi olduðunu hatýrlatýr, firma sahiplerinin/yetkililerinin her hangi bir cezai yaptýrýmlarla karþýlaþmamalarý için yukarýda belirtmeye çalýþtýðýmýz hususlarýn alt yapý hazýrlýklarýnýn yapýlmasý gerektiðini tavsiye ederiz.

Gurbetçilerden örnek davranýþ Murat Akgül

A

lmanya'da yaþayan Kýzýltepeli gurbetçi Salih Çobanoðlu, arkadaþlarý arasýnda topladýðý parayla Kýzýltepe'de yaþayan yardýma muhtaç vatandaþlara 28 adet temel gýda yardým paketi getirdi. Salih Çobanoðlu'nun Almanya'da topladýðý parayla aldýðý yardým paketleri fakir ve yardýma muhtaç ailelere ulaþtýrýlmak üzere Kýzýltepe Belediye Baþkanlýðý'na teslim edildi. Yardým paketlerini getiren Salih Çobanoðlu ve annesini Kýzýltepe Belediye Baþkan Yardýmcýsý Leyla Salman, Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Öztürk ve Musa Sertkaya karþýladý. Belediye yetkilileri Çobanoðlu ailesini bu örnek davranýþýndan dolayý tebrik ederek, yardým paketlerinin ulaþacaðý vatandaþlar adýna da teþekkür etti.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Tatil yerine bir an önce ulaþmak isteði, kural ihlalini tetikliyor

Y

az aylarýnda nem oranýnýn ve aþýrý sýcaklarýn yüksek seviyelere ulaþmasýyla araç sürücülerinin fizyolojik ve psikolojik yapýsý olumsuz yönde etkileniyor. Emniyet Genel Müdürlüðü Trafik Hizmetleri Baþkanlýðý, dikkati daðýlan sürücülerin, tatil yapma arzusu ile tatil yapacaklarý yere biran önce ulaþma isteðinin birçok kural ihlalini de beraberinde getirdiðini duyurdu. Trafik Hizmetleri Baþkanlýðý, yaz tatili seyahatlerinde araç sürücülerinin güvenliði için alýnacak tedbirleri açýkladý. Sürücülerin, sýcak havanýn vereceði rehavet ile araç kullanmaktan kaynaklanabilecek yorgunluðu ile hava þartlarý ve yollarýn yapýlarýný dikkate almasý gerektiðinin vurgulandýðý açýklamada, yaz tatili seyahatlerinde özel araçlar yerine otobüs, tren, uçak, gemi, feribot gibi toplu taþým araçlarý tercih edilmesi tavsiye edildi. Araçla yola çýkacak sürücülerin yolculuk öncesi düzenli ve yeterli uyku almasý gerektiðinin dile getirildiði açýklamada þu uyarýlara yer verildi: "Yola çýkmadan önceki gece alkol alýnmamalý. Hasta olan sürücüler mutlaka doktor kontrolünden geçtikten sonra yola çýkmalý, ilaç kullanmalarý gereken sürücüler ise mutlaka doktor kontrolünde ilaçlarýný uygun dozda almalý. Uzun mesafeli yolculuklarda zorunlu olmadýkça tek baþýna yola çýkýlmamalý. Aracýn yazlýk (baþta fren, far, olmak üzere bütün aksamlarýnýn) bakýmlarý yaptýrýlmalý. Klimalý araçlarýn polen filtreleri ve anti bakteriyel bakýmlarý yetkili servislerce yapýlmalý. Lastik gibi zaman içerisinde deðiþmesi gereken aksamlarý deðiþtirilmeli. Yeni alýnan araçlarýn özellikleri tam olarak öðrenilmeli. Trafik yoðunluðu düþük olan alternatif güzergâhlar tercih edilmeli. Gidilecek güzergâh hakkýnda mümkün olduðunca fazla bilgi edinilmeli ve seçilen yol güzergâhý ile tahmini varýþ zamaný mutlaka yakýnlara bildirilmeli. Rahat, bol, vücudu sýkmayan ve terletmeyen kýyafetler giyilmeli. Sabah hafif bir kahvaltý yapýlmalý ve yola aç çýkýlmamalý. Aðýr ve yaðlý gýdalardan kaçýnýlmalý. Yiyecek olarak sebze ve meyve tercih edilmeli. Seyahat esnasýnda arka koltukta oturanlar dahil olmak üzere emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri mutlaka kullanýlmalý." Emniyet Genel Müdürlüðü Trafik Hizmetleri Baþkanlýðý'nýn resmi internet sitesinden yapýlan açýklamada, direksiyon baþýnda cep telefonu ile konuþulmamasý gerektiði vurgulandý. Direksiyon baþýnda sigara içilmemesinin istenildiði açýklamada, araç kullanýrken gözlerin karýncalanmasý, esneme, göz kapaklarýnda aðýrlýk, ensede gerginlik hissedilmesi durumlarda durup dinlenilmesi gerektiðine dikkat çekildi. Her 100 kilometrede veya 1,5-2 saatte bir 10-15 dakika dinlenme molasý verilmesinin sürücünün dikkat daðýnýklýðýný azaltacaðýnýn kaydedildiði açýklamada þu ifadelere yer verildi; "Araçta çocuk varsa yetiþkinlerden çok daha çabuk yorulacaðý ve sýkýlacaðý unutulmamalý. Molada kan dolaþýmýný arttýran hareketler yapýlmalý ve eller ile yüz yýkanmalý. Molalarda bol sývý, uyku açýcý çay ve kahve benzeri içecekler alýnmalý ve kiþisel ihtiyaçlar giderilmeli. Araç camlarý kýsa süreli açýlarak temiz, taze hava alýnmalý; ancak arý, sinek gibi sürücüyü rahatsýz edebilecek böceklerin aracýn içine giriþleri engellenmeli. Gözlerin güneþten etkilenmesini önlemek için araç içi güneþlikler uygun þekilde ayarlanmalý ve mümkünse ultraviyole ýþýnlara karþý koruyucu özellikte bir gözlük kullanýlmalý, otomobilde yalnýz seyahat edenler kendilerini aktif ve zinde tutacak türden müzikler dinlemeli. Çok kiþi ile seyahat edilmesi halinde tartýþmaktan ve yüksek sesli ani tepkilerden kaçýnýlmalý. Direksiyon baþýnda iken dikkati daðýtmayacak þekilde yanýndakilerle konuþulmalý. Tatil yörelerinde bulunan vatandaþlarýmýz, tatilde olmanýn vermiþ olduðu rehavet ile trafik kural ihlalinde bulunmamalý, kurallarýn her yerde geçerli olduðunu unutmamalýdýr. Ayrýca, hava sýcaklýklarýnýn artmasýndan dolayý vatandaþlarýmýz ve tatil dönemindeki çocuklarýmýzýn ev, iþyeri veya benzeri kapalý mekânlara göre açýk alanlarý tercih etmesi neticesinde; yollarda özellikle yayalarýn karýþtýðý trafik kazalarýnda önemli derecede artýþ olduðu görülmektedir. Bu tip kazalarýn önüne geçilebilmesi için sürücülerimiz daha dikkatli olmalý ve her an yola birilerinin çýkabileceðini düþünerek, ilk geçiþ hakkýný yayalara tanýmalý ve sürekli toleranslý davranmalýdýr.” (CÝHAN)

6 Temmuz 2012 Cuma

3

Saðlýk ve Gýda Bakaný'ndan 'dudak uçuklatan' denetim örnekleri

S

aðlýk Bakaný Recep Akdað ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, piyasadaki ürünlere yönelik yaptýklarý denetimlerde karþýlaþtýklarý 'dudak uçuklatan' sonuçlarý açýkladý. Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen Piyasa Denetimi, Gözetimi ve Ürün Güvenliðini Deðerlendirme Kurulu Toplantýsý açýlýþýnda konuþan bakanlar, bir gazetecinin sorusu üzerine karþýlaþtýklarý örnekleri paylaþtý. Saðlýk Bakaný Akdað, kendisinin bizzat televizyonda pazarlanan 'damarlarý açmaktan tutun cinsel gücü artýran her derde deva bir ürün için' telefon ettiðini söyledi. Kendisine bu ürünün satýlmaya çalýþýldýðýný ve bu ürünün ardýndan bakanlýða geldiðini belirten Akdað, yaptýklarý incelemede ise bunun sonucunun aðýr olduðunu dile getirdi.

Bunun yanýsýra özellikle sigara ile alakalý vatandaþlar arasýnda farkýndalýk arttýðý için, "Biz Saðlýk bakanlýðýndan sigara býrakma hattýndan arýyoruz." diyerek dolandýrýcýlýk yapanlar olduðunu belirten Akdað, bu durumu da savcýlýða intikal ettirdiklerini dile getirdi. Ancak hukukun ve yargýnýn bu konuda yavaþ ilerlemesinden yakýnan Saðlýk Bakaný, "Bu kiþileri tespit ediyoruz, yaptýrým da hukuk yoluyla oluyor. Ancak hukuk karar verinceye kadar bu kiþiler köþeyi zaten dönüyor. Bu dudak uçuklatan bir durum." dedi. Sahtekarlarýn tespit edilip ismi açýklanmýþ olsa bile mahkemelerin çok uzun sürdüðünü kaydeden Akdað, bu kiþilerin bu arada da yeniden baþka isimle piyasaya çýktýklarýný vurguladý. Akdað, uzun süren mahkemeler süresince de bu kiþilerin zengin

olduðunu kaydetti. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker de kendi denetimlerinden örnek verdi. Marketlerin raflarýndan alýp denetimlerde standartlara uygun çýkan bir ürün aynýsýnýn internetten veya kargo yoluyla satýlanlarda kusur

olduðunu tespit ettiklerini aktaran Eker, tespit ettikleri ürünle ilgili müeyyide uyguladýklarýný vurguladý. Eker, bazý medya organlarýnýn, 'Firmalar Tarým Bakanlýðýný da dolandýrdý' þeklinde haber yapmasýný, "Benim için dudaðýmý uçuklatan bir durum." þeklinde aktardý. (CÝHAN)

Bakanlar, vatandaþtan kusurlu gýdalara karþý destek istedi E

konomi Bakaný Zafer Çaðlayan, vatandaþlarý kötü ürünleri kamu kuruluþlarýna bildirmeye çaðýrýrken, Saðlýk Bakaný Recep Akdað da vatandaþýn farkýndalýðýnýn artmasý gerektiðini söyledi. Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliði Deðerlendirme Kurulu toplantýsý, Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan’ýn ev sahipliðinde Ekonomi Bakanlýðý’nda gerçekleþtirildi. Saðlýk Bakaný Recep Akdað ile Tarým, Gýda ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker’in de katýldýðý toplantýnýn açýlýþýnda bakanlar gýda denetimine iliþkin konuþma yaptý, piyasadaki kötü ve kusurlu ürünler konusunda vatandaþlara da görev düþtüðünü vurguladý. Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, Türkiye’nin ekonomisinin her geçen gün büyüdüðünü belirterek, büyüyen ekonominin denetimi de önemli hale getirdiðini söyledi. Saðlýk standartlarýný ihlal eden ürünleri engellemeye çalýþtýklarýný belirten Çaðlayan, bu konuda önemli adýmlar attýklarýný bugün de bu yüzden toplandýklarýný kaydetti. Türkiye ekonomisi büyüdükçe ithalatýn rakam ve çeþitlilik olarak arttýðýný belirten Çaðlayan, kendilerinin de güvensiz ürün ithalatýný önlemeye yönelik ithalat denetimleri yaptýklarýný belirtti. Ýthal tekstil ürünlerinde yaptýklarý denetimlerden örnek veren Çaðlayan, 35 bin kalem ürünün yüzde 1,74’ünde kanserojen maddeye rastladýklarýný dile getirdi. Her ürünü gümrük aþamasýnda denetlemenin fiziken mümkün olmadýðýnýn altýný çizen Çaðlayan, her ürünü denetlemek yerine yüksek riskli ürünleri denetlediklerini belirterek, bunun için dýþ ticarette risk esaslý kontrol sistemi geliþtirdiklerini aktardý.

2011’de 193 ürün piyasadan kaldýrýldý ve yasaklandý Bunun için geliþtirilen piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) çerçevesinde 2011 senesi içinde 95 bin 504 ürünün denetlendiðini belirten Çaðlayan, “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý ile Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu tarafýndan tehlikeli olduðu gerekçesiyle piyasaya arzý yasaklanan, piyasadan toplatýlan ve imha edilen ürün sayýsý 2009 yýlýnda 80 ve 2010'da 118 iken, 2011 yýlýnda 193'e yükseldi. Oyuncaklar, kozmetik ürünleri, cep telefonlarý kýrtasiye ürünleri gibi pek çok ürünün piyasaya arzý engellendi veya piyasadakilerin toplatýlmasý saðlandý." dedi. Çaðlayan, piyasaya kötü ürün sokmayý alýþkanlýk haline getirmiþ firmalarýn daha fazla denetime tabi tutulacaðýný da sözlerine ekledi. Ancak

kusurlu ürün ve gýda konusunda tüketicilere de görev düþtüðünü belirten Çaðlayan, vatandaþlara kullandýklarý ürünlerle ilgili her sorunu kamu kuruluþlarýna ulaþtýrmaktan çekinmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Vatandaþýn farkýndalýðý ile destek vermeli Çaðlayan’ýn ardýndan konuþan Recep Akdað da vatandaþlarý “þarlatanlara karþý uyanýk olmaya” çaðýrdý. Akdað, “Kurumlarýmýz görevini yapýyor ama vatandaþýn farkýndalýðý ile destek vermesi lazým." dedi. Özellikle Ýnternet yoluyla veya yurtdýþýndan yayýn yapan TV’lerin her derde deva gibi sunduðu ilaçlar olduðunu söyleyen Akdað, “Mazideki adý þarlatanlýktý bunun.” dedi. Kendilerinin bu tür satýcýlarýn peþinden koþtuklarýný belirten Akdað, savcýlýklara teslim edip reklamlarýný durdurduklarýný ve ürünlerin piyasadan toplatýlmasýný saðladýklarýný belirterek, “Vatandaþ doðrudan veya dolaylý reklamý yapýlan hiçbir ürüne itibar etmesin. Bizim bu konuda bilgilendireceðimiz kaynaklar açýk. Neye ihtiyacýmýz varsa ona gidelim. Vatandaþlarýmýz bu þarlatanlara izin vermesin. Ýþin ardýndan koþmak zor, özellikle Ýnternet'ten satýþa mani olmak çok zor. Herhangi bir saðlýk ihtiyacý içindeyseniz lütfen doktorunuzla görüþün.” Dedi.

Basýn kendisine otokontrol saðlayacak bir sistem kurmalý

Ancak bu konuda “kapýdan kovsanýz bacadan girilen bir ortam mevcut” olduðunu belirten Akdað, “Vatandaþýn kendi farkýndalýðýnýn artmasý önemli. Vatandaþ doðrudan veya dolaylý reklamý yapýlan hiçbir ürüne itibar etmesin. Bizim bu konuda bilgilendireceðimiz kaynaklar açýk. Neye ihtiyacýmýz varsa ona gidelim. Vatandaþlarýmýz bu þarlatanlara izin vermesin. Ýþin ardýndan koþmak zor, özellikle Ýnternet'ten satýþa mani olmak çok zor. Herhangi bir saðlýk ihtiyacý içindeyseniz lütfen doktorunuzla görüþün.” dedi. Bunun bir sosyal sorumluluk projesi olduðunu ve basýna da önemli rol düþtüðünü belirten Akdað, þöyle devam etti: “Basýn da bu meseleye itibar etmemeli. Basýn kendisine otokontrol saðlayacak bir sistem kurmalý. Bu sadece kamu kuruluþlarýnýn dýþarýdan yaptýrýmý þeklinde gitmemeli. Geliþmiþ ülkelerde bunun örnekleri var.”

Alo gýda hattýndan gelen 500 bin çaðrýdan 100 bini denetlendi

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker de bir yýlda 4 bin küsur denetim yapýldýðýný belirterek, gýda üretim, tüketim ve satýþ yerleri dahil gýda denetimi ile ilgili rakamlar verdi. Ancak denetimde kamunun desteðini, tüketicilerin desteðini temin etmenin çok önemli olduðunu belirten Eker, bunun için de çok fazla örneði olmayan bir uygulama baþlattýklarýný aktardý. Kurduklarý “Alo Gýda 174” hattýný örnek veren Eker, “Bu bir bant kaydýdýr demeden karþýnýza biri çýkýp sizi dinliyor. 500 binin üzerinde çaðrý aldýk, buradan aldýðýmýz sonuçla 100 bin denetim gerçekleþtirdik." dedi. Toplantý öncesinde teþhir sisteminin sadece gýda deðil diðer endüstriyel ürünler için de uygulanmasýný öneren Bakan Eker, “Modern tolumun en önemli ihtiyaçlarýndan birisi budur. Tüketicilerin para ödeyerek aldýklarý ürünlerin saðlýklý olmasýnýn temin edilesi ve bunun denetim mekanizmasýnýn saðlanmasý gerekiyor." diye konuþtu. (CÝHAN)

Bakanlýktan film sektörüne 2 milyon TL'lik destek

S

inema Destekleme Kurulu sinema sektörüne verdiði desteði yüzde 57 arttýrarak 2 milyon liraya çýkardý. Sinema Genel Müdür Vekili Cem Erkul, Türkiye'yi sinema alanýnda sürekli ve nitelikli eserler üreten cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlýðý, uzun metraj sinema filmi, kýsa film,

belgesel ve animasyon ile senaryo çalýþmalarýna kaynak ayýrýyor. Bakanlýk bünyesinde bulunan Sinema Destekleme Kurulu, Türk halkýnýn en çok izlediðini belirttiði belgesel ve filmlere toplam 2 milyon TL'lik katký saðlayacak. Kurul, belgesel yapýmlarýna 1 milyon 185 bin 100 TL'lik destek vermeyi planlarken, senaryo, animasyon ve kýsa film destek miktarýný ise 814 bin 900 TL olarak belirledi. Her yýl 2 kez toplanan Sinema Destekleme Kurulu, bakanlýða gelen baþvurularý söz konusu toplantýlarda deðerlendiriyor. Kurulun 27-28 Haziran'da gerçekleþtirdiði son toplantýsýnda da belgesel, senaryo,

animasyon ve kýsa film için yapýlan baþvurularý inceledi. 35 belgesel, 2 animasyon film, 6 kýsa film, 25 senaryo olmak üzere toplamda 68 yapýma destek kararý çýktý. Bu karar ile 2011 yýlýnda toplam 68 projeye destek verilirken, 2012 yýlýnda bu rakam 96'ya ulaþtý. Sektöre 2011 yýlýnda toplam 1 milyon 271 bin 500 TL destek saðlanýrken 2012 yýlýnda 729 bin 600 TL artýþla bu rakam toplam 2 milyon TL'ye çýkartýldý. Konu ile ilgili açýklama yapan Sinema Genel Müdür Vekili Cem Erkul, sektöre verilen desteðin miktarýnda yüzde 57'lik bir artýþ olduðunu belirtti. Bunun Sinema Genel Müdürlüðü'nün yeni misyonunu ortaya koyduðunu söyleyen Erkul, hazýrlanmakta olan "Türkiye Sinema Kanunu" yasalaþtýðý takdirde desteklerin çeþitleneceðinin ve miktarlarýn artacaðýnýn altýný çizdi. Erkul, ülkemizi sinema alanýnda sürekli ve nitelikli eserler üreten bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

6 Temmuz 2012 Cuma

4

Güneydoðulu 400 öðrenci Zirve'de

dil öðreniyor, spor yapýyor

B

atman, Bitlis ve Mardin’den gelen 400 lise öðrencisi Zirve Üniversitesi’nde hem Ýngilizce öðreniyor hem de spor aktivitelerine katýlýyor. Geçen yýl 600 öðrencinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen Ýngilizce Yaz Kampý Projesi, Batman Valiliði ve Zirve Üniversitesi iþbirliði ile Gaziantep ilinde gerçekleþtirilmiþti. Bu yýl da Kalkýnma Bakanlýðý ve Emniyet Genel Müdürlüðü Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programý (ÇOGEP) desteðiyle proje geniþletilerek 11 ilden seçilen 2 bin 500 öðrenci ile 7 ildeki 12 devlet üniversitesi ve özel üniversitede yapýlýyor. Proje kapsamýnda Zirve Üniversitesi, Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi’nden gelen 400 liseli öðrenciye gönüllü olarak Ýngilizce Yaz Eðitim Kampý düzenledi. Bu yýl Zirve Üniversitesi’ne Batman, Bitlis ve Mardin’den gelen lise öðrencileri yaz tatilini verimli bir þekilde geçirirken yabancý dil eðitimiyle kendilerini geliþtirme fýrsatýný buldu. Öðrenciler boþ zamanlarýnda ise üniversitenin sunduðu çeþitli sosyal aktiviteleriyle eðlenerek vakit geçiriyor. Ýngilizce Yaz Kampý’ný deðerlendiren hazýrlýk okulu okutmanlarýndan Darrel Niewsma, “Öðrencilerin motivasyonlarý çok yüksek, kendilerini tamamen öðrenmeye inandýrmýþlar. Bir þeyleri baþarmak

için azim göstermeleri gerçekten beni çok sevindiriyor. 2 hafta olmasýna raðmen birçok þey öðrendiler, günlük hayatta kullanýlan kelimeleri bu kadar çabuk öðrenmeleri beni þaþýrttý. Azimlerinden dolayý onlarý tebrik ederim.” þeklinde konuþtu. Mardin’den projeye katýlan lise öðrencisi Hüseyin Furkan, Zirve Üniversitesi’nde böylesine eðitici ve eðlendirici bir programda yer aldýðý için mutlu olduðunu belirtti. Furkan, “Okutmanlarýmýzýn bize bu kadar ilgi duymalarý bizi öðrenme konusunda daha da heyecanlandýrýyor. Çünkü, kendi lisemizdeki hocalarýmýz bize bu kadar yakýn deðiller, burada yabancý hocalarýmýzla bile çok iyi anlaþabiliyoruz. Bilgisayar laboratuvarlarýnda aldýðýmýz eðitimle kendimizi çok iyi geliþtirebilme fýrsatý bulabiliyoruz. Býrakýn laboratuvarý ilk defa Ýngilizce laboratuvarýnda eðitim alma fýrsatýmýz oldu. Bize her konu da fedakarlýk eden hocalarýma ve Zirve Üniversitesi’ne teþekkür ederim.” ifadelerini kullandý. Üniversite olarak bu projesi sosyal sorumluluk olarak gördüklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Adnan Kýsa da “Bölgemizdeki lise ögrencilerine yaz tatillerini verimli geçirmelerini saðlayarak, Ýngilizce öðrenmenin yaný sýra kiþisel geliþimlerine katkýda

TPAO Batman Bölgesi 65 sondaj hedefliyor

T

bulunacak dersleri uygulamalý verme ve birlikte yaþama kültürünü geliþtirmek için üniversitemizin tüm imkanlarýný sunduk.

Zirve Üniversitesi ülkemiz gerçeklerinden uzak yaþamayan, her türlü sorununu kendine çözüm üretmek için önemseyen bir üniversitedir.” diye konuþtu.

ürkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) Batman Bölge Müdürlüðü 2012 yýlýnda açmayý hedeflediði 65 sondaj kuyusundan 25’ini tamamladý TPAO Batman Bölge Müdürü Gökhan Akýn, düzenlediði basýn toplantýsýnda çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. 2012 yýlý içerisinde 65 sondaj kuyusunu açmayý planladýklarýný bunun 25 tanesinin tamamlandýðýný belirten Akýn, bunlarýn dýþýnda 2 kulede montaj ve nakliyat ile 7 kulede de sondaj çalýþmalarýnýn devam ettiðini söyledi. Serhat, Sason, Türkyurdu, Taþpýnar-2, Miyadi, Taþpýnar-5 ve Raman-260 isimli kulelerde çalýþmalarýn devam ettiðini belirten Bölge Müdürü Akýn, "Bugün itibariyle 47 bin 778 metrelik sondaj yapmýþ durumdayýz. Batman Bölge Müdürlüðü olarak 893 üretim kuyusunda günlük üretimimiz 23 bin 105 varil petrol olarak gerçekleþmiþtir. Petrol üretimimizin yaklaþýk 14 bin 930 varili Batman, 6 bin 285 varili Diyarbakýr ve yaklaþýk bin 890 varili ise Nusaybin bölgesinde üretilmektedir." dedi. Yeni saha ve arama kuyularýna ihtiyaç duyduklarýný belirten Akýn, "Üretimi arttýrmaya yönelik projelerimiz var. Bunun için yeni teknolojileri kullanarak arama çalýþmalarýna aðýrlýk veriyoruz." diye konuþtu. (CÝHAN)

KCK þehir deðil, bir Maganda kurbaný küçük Yusuf için ümitler tükeniyor Þ devlet yapýlanmasýdýr'

T

erör örgütü PKK'nýn üst yapýlanmasý olarak deðerlendirilen KCK'ya yönelik en kapsamlý açýklamalar Diyarbakýr Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam'dan geldi. KCK'nýn PKK'nýn bir þehir yapýlanmasý olmadýðýný belirten Saðlam, tam tersine KCK'nýn bir devlet yapýlanmasý olduðuna dikkat çekti. Polis Akademisi öðrencileri tarafýndan hazýrlanan 'Akademik Bakýþ' isimli dergide öðrencilerin sorularýný cevaplayan Mustafa Saðlam, terör örgütüne iliþkin önemli açýklamalarda bulundu. Bazý basýn yayýn organlarýnda KCK'nýn 'þehir yapýlanmasý' diyerek masum gösterilmek istendiðine dikkat çeken Saðlam, KCK'nýn çok geniþ bir yapýlanmaya sahip olduðunun altýný çizdi. KCK'nýn örgüt adýna her þeye hâkim olduðunu ve tüm seçilmiþleri yönettiðini kaydeden Diyarbakýr Emniyet Müdürü, konuyla ilgili olarak þunlarý söyledi: "Kýrsalý yöneten KCK'nýn baþý kim? Karayýlan. Bir yanlýþ anlaþýlma da var. Bugün bu silahlý eylem yapanlarý, eylem kararý verenleri, bütün bu örgütsel eylemleri oluþturanlar, bütün bunlarý siyasi partinin içerisinde bir yere monte ediyorlar. Monte edince parti içerisinde görev veriyorlar. Suç örgütü içerisinde bir operasyon

yapýldýðýnda hemen siyasi operasyon gibi deðerlendiriliyor." Seçim kanununda yapýlan yeni deðiþiklikle sandýk bölgesine polisin 15 metreye kadar yaklaþtýðýný, bunun da terör örgütünün etkisini büyük oranda kýrdýðýný belirten Emniyet Müdürü Saðlam, "Bazen oluyor ki sandýk müþahitleri o partiyle hiç ilgisi olmayan insanlar tarafýndan dolduruluyor. Örgüt elemanlarý hiç ilgileri olmayan tamamen ters bir partiye üye olup sandýk müþahitleri oluyor. Dolayýsýyla oy kullanmaya gelen vatandaþlara þiddetli bir tazyikte bulunuyorlar. Bu müþahitler vatandaþa yönlendirme ve tehditte bulunuyorlar. Ancak yeni deðiþiklikle örgütün bu çalýþmalarý büyük oranda kýrýldý. Vatandaþ nereye istiyorsa oraya oyunu kullanmaya baþladý." þeklinde konuþtu. Diyarbakýr Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam ayrýca, Toplum Destekli Polislik (TDP) uygulamasýyla polis ve vatandaþ arasýnda önemli bir bað kurulduðunu ifade etti. Özellikle Baðlar Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nde görevli iki kadýn iki erkekten oluþan iki grup kurduklarýný belirten Saðlam, bu kiþilerin þehirde yaklaþýk 70 bin kiþiye ulaþtýklarýna dikkat çekti. (CÝHAN)

anlýurfa'da geçtiðimiz günlerde iki grup arasýnda çýkan silahlý kavgada bir tabancadan çýkarak seken kurþunun, bulunduðu otobüste baþýna isabet etmesi sonucu aðýr yaralanan Yusuf Kerem Demirel (8) için ümitler tükeniyor. Saldýrýnýn ardýndan sanatçý Ýbrahim Tatlýses tarafýndan tedavi için önceki gün Ýstanbul'a getirilen küçük Yusuf'un beynindeki hasarýn, onarýlmaz halde olduðunun tespit edildiði bildirildi.

Acýbadem Maslak Hastanesi'nden yapýlan açýklamada, Demirel'in, dün ailesinin isteði ve yakýnlarýnýn desteðiyle hastaneye getirildiði hatýrlatýlarak, þunlar kaydedildi: “Hastanenin yoðun bakým servisine alýnan Yusuf Kerem Demirel'in, beyin cerrahisi, yoðun bakým ve radyoloji uzmanlarý tarafýndan

deðerlendirilmesi sonucunda beynindeki hasarýn onarýlmaz bir halde olduðu tespit edilmiþtir. Yüksek riski devam eden hasta,

Acýbadem Maslak Hastanesi Yoðun Bakým Servisi'nde solunum desteðine baðlý olarak yaþam mücadelesini sürdürmektedir.” (CÝHAN)

Belediyesi Destek Hizmetleri ve Spor Müdürü Saim Kanlý, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Organizasyon Direktörü Orhan Ýlerisoy, Turnuvanýn Onursal Direktörü Fatma Atilla, THF Merkez Hakem Komitesi BaþkanýBarbaros Yýlmaz verdi. Turnuvada ikinci olan 1995 Batman Belediyespor ’un hentbol takýmý kupayý Kulüp Baþkaný Gülistan Akel’ve yönetim kuruluna sundu. Akel,

turnuvada baþarýlý bir grafik çizen 1995 Batman Belediyespor ’un hentbol takýmýný kutlayarak baþarýlarýnýn devamýný diledi. Turnuvada, Muðla, Kastamonu, Ýzmir, Eskiþehir, Elazýð, Sivas, Bursa, Çorum, Denizli, Kababük, Artvin, Konya, Ankara, Ýstanbul, Adana, Batman, Trabzon, Bingöl, Kýrþehir, Erzincan, Adýyaman’dan gelen 56 takým mücadele etti. (CÝHAN)

Türkiye ikincilik kupasý Batman’da 1

995 Batman Belediyespor ’un hentbol takýmý Türkiye ikincisi oldu. Alanya Belediyesi tarafýndan düzenlenen ve 5 gün süren 18’inci Ramazan Demirci Açýk Alan Hentbol Turnuvasý ve Türkiye Minikler Hentbol Þenliði’de 21 ilden 56 takým arasýnda yarýþan 1995 Batman Belediyespor Türkiye ikincisi olmayý baþardý. Turnuvada dereceye giren takýmlara kupa ve madalyalarýný Alanya

Þýrnak'ta Garnizon Komutanlýðý’na ses bombasý atýldý

Þ

ýrnak’ýn Cizre ilçesinde, kimliði belirsiz kiþi ya da kiþiler tarafýndan Garnizon Komutanlýðý’na ses bombasý atýldý. Olay, Çarþamba saat 23.30 sýralarýnda Nur Mahallesi’ndeki komutanlýk önünde gerçekleþti. Bomba büyük bir gürültüyle patladý. Olayda can kaybý, yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmedi. Saldýrganlarý yakalamak için soruþturma baþlatýldý. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Ü S R Ü K

Haftanýn Duasý Ya Rab! Sen buyuruyorsun ki: "Bana dua edin, Ben de o dualarýnýza cevap vereyim!" Ýþte kapýkullarýn olarak huzurundayýz ve Sana teveccüh ediyoruz. Ne olur, bahtýna düþtük, dualarýmýzý kabul etmemek suretiyle bizi haybete dûçar kalan zavallýlardan eyleme; Yüce Kitab'ýnda vaadde bulunduðun gibi dualarýmýza icabet eyle. Sadakati, ihlâsý, Hak huzurunda hep hürmet içinde iki büklüm olup mütevazý davranmayý yani hudû ve huþûu da fýtratlarýmýzýn bir yaný haline getir!

6 Temmuz 2012 Cuma

Sözün Özü Gelin Allah aþkýna; þu Ýslâm ve Kur'ân davasýnda, hem de her seviyede elemana çok ciddî ihtiyaç duyulduðu bir dönemde, ayný çizgiyi paylaþtýðýmýz insanlarýn kusurlarýný araþtýrmayalým.. Kimsenin aleyhinde konuþmayalým ve konuþturmayalým. Daha önceleri defaatle ifade edildiði gibi kendi nefsimize karþý bir savcý, baþkalarýna karþý da bir avukat gibi davranalým. Ve soralým kendimize, acaba o gýybetlere girdiðimiz meseleler, Kur'ân ve Sünnet ölçüleri içinde mahzurlu mu?

Ýkindi Sohbetleri

Fasýldan Fasýla

Bir dava adamý portresi E D

ava adamý, gönül verdiði dava uðruna, kendi öz nefsine kadar her þeyi feda etmeye hazýrdýr ve bu hususta o, çoktan aklýný, nefsini ve ruhunu ikna etmiþtir bile.

Dava adamý, kendisini, baþkalarýný yaþatma zevkine adamýþ, nefsî haz ve zevklerinden sýyrýlmýþ bir insandýr. O, günde elli defa seve seve davasý uðrunda ölüme katlanmaya hazýrdýr ama körü körüne, hemen ölüme koþmak ve kendini ölüme atmak gibi düþüncesizce þeylerden de uzak bir basiret insanýdýr. Zira dava adamý, sadece bir fedaî deðildir. Hele bir gösteriþ budalasý asla.. o her gün davasý uðruna gördüðü, müþahede ettiði acý manzaralar ve gelecek adýna milletini tehdit eden þeyler karþýsýnda bin defa ölür, bin defa dirilir ve bir kere ölmekle kurtulmayý asla düþünmez. Bazen kendisini feda edip bir kere ölen insanlar arasýnda çok defa hayattan býkmýþ kimseler de bulunabilir. Dava adamý tepeden týrnaða hayat doludur. Yaþamanýn önemli olduðunun da farkýndadýr; ama o, diriliþ eridir ve hayatý gibi diðer deðerli þeylerini de, öldürmeye deðil yaþatmaya baðlamýþtýr. Her fedakâr insan dava adamý olamadýðý gibi, her ideal insan da dava adamý olamaz. Belki o bir idealist olabilir; zira dava adamý olmak, ayrý bir kýsým vasýflar ister. Dava adamý, ne yaptýðýný ve yapacaðýný çok iyi bilen biridir. O, "Hele þöyle bir yapalým da ne oluyor görelim." mülâhazasýyla hareket etmez. Düþünür, istiþare eder, planlar, sonra yapar ve ömrünü yap-sök'le tüketmez. Efendimiz ve Davasý Bu vasýflarla kâmil manada muttasýf olan en büyük dava adamý þüphesiz ki, Hz. Muhammed'dir (sallallâhu aleyhi ve sellem). Þimdi O'nun örnek hayatýndan bir kýsým kesitler sunarak yukarýda icmalen bahsettiðimiz dava adamý portresini çizmeye çalýþalým: Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayat-ý seniyyelerine baktýðýmýz zaman, O'nun çok kritik dönemlerde dahi ani ve isabetli kararlar verdiðini görürüz. Meselâ, Allah

Resûlü, ashab-ý kiramýn bir kýsmýnýn iþkence altýnda bulunduklarý Mekke'den, Habeþistan'a hicret etmelerine müsaade etmiþti. Baþkalarý belki bunu ilk bakýþta anlayamayabilirdi. Hatta yanlýþ yorumlara bile girebilirdi; ama Efendimiz'in anlayýþýna göre onlar Habeþistan'a gitmekle, hem Mekke'deki baskýdan kurtulacaklar hem de orada Müslümanlýðý duyuracaklardý. Nitekim öyle de oldu ve Habeþ kralý Necaþi bile Müslüman oldu.

Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatýnda, ilk anda anlaþýlamayan, ama anlaþýldýðýnda da O'nun ne kadar büyük bir dava adamý olduðunu gösteren bir baþka büyük olay da Hudeybiye sulhüdür. Ýzzet, þeref ve haysiyetiyle oynandýðý Hudeybiye'de O (sallallâhu aleyhi ve sellem), tam bir dava adamý olarak hareket etmiþtir. Þayet O, orada ashab-ý kiramýn önünü açsaydý, onlar Ýrem barajý gibi bütün müþrikleri sele vereceklerdi; belki o selin önünde kendileri de sürükleneceklerdi. Ama Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) böyle bir þeye meydan vermedi. Hemen Allah'ýn emriyle ve O'nun muradý istikametinde bir karar verdi ve bir anlaþma yaptý. Belki bu anlaþmada Müslümanlarýn onur ve þerefi kýrýlacaktý ama kat'iyen kan dökülmeyecekti ve Uhud'da, Hendek'te müþriklerle açýlan ara biraz daha açýlmayacak, problem, olduðu yerde dondurulacaktý. Müþrikler gelecek sene Müslümanlara Mekke'ye girme imkâný verecekler ve böylece sahabe de Müslümanlýðý anlatma fýrsatý bulmuþ olacaktý. Dahasý bu insanlar akrabalarýnýn yanýna gidecek ve aile yakýnlýðý içinde dinlerine ait meseleleri çok rahatlýkla anlatabileceklerdi. Hem Mekkelilerle böyle bir anlaþma yaptýklarýndan dolayý çok rahatlýkla Arap yarýmadasýnda çeþitli kabilelere Müslümanlýðý anlatma fýrsatý da bulmuþ olacaklardý. Çünkü Mekkelilerden artýk herhangi bir

5

tehlike gelmesi söz konusu deðildi. Ayrýca, bu esnada Allah Resûlü çeþitli meliklere, hükümdarlara mektuplar yazacak, adamlar gönderip onlarla meþgul olma imkâný bulacaktý.. ve bu arada kendi sistemini kuracak ve her þeyi saðlama baðlayacaktý. O Günden Bugüne

Efendimiz ile baþlayan bir dönem, çeþitli kimselerin elinde hakkýyla korundu ve günümüze kadar bütün canlýlýðýyla intikal etti. Eðer günümüzde de ayný ruh, ayný azim ve inançla; ayný þuur, ayný hasbîlik ve diðerkâmlýkla bu iþe sahip çýkmazsak, günümüze kadar elden ele emanet olarak intikal eden bu davanýn –Allah muhafaza buyursun!– enkaz hâline gelmesi mukadderdir. Tabiî buna sebebiyet veren de bizler olmuþ olacaðýz. Bence asýl üzerinde ýsrarla durulmasý gerekli olan husus da iþte budur: Maddî-mânevî her þeyin üstünde ona olaðanüstü bir ehemmiyet atfetme ve dünyevî iþlerin çok çok üstünde deðer verme, hatta o olmadýktan sonra yaþamanýn manasýz olduðuna inanma, dahasý genç nesillere bu ufku gösterme, inandýrma Rabb'imizin bize lütfettiði her fýrsatý bu istikamette yani nesillerimizin irfan hayatý adýna, imana ermeleri adýna deðerlendirme ve bunu en büyük vazife sayma... Evet, bunun dýþýndaki bütün paye, makam ve mansýplar bir hiç hükmünde olmalýdýr. Asrýmýzda dâvâ adamýnýn bulunup bulunmadýðý meselesi izafî bir konudur. Belli bir ölçüde dava adamlarý vardýr, ancak kâmil-i mükemmel manada dava adamýnýn bulunacaðýný iddia etmek oldukça zordur. Hususiyle asrýmýz, bir kolektif þuur asrýdýr. Fertler "ferd-i ferîd" dahi olsalar, "gavsiyet" ve "kutbiyet"i dahi temsil etseler, küfür cereyanýnýn çýkardýðý þahs-ý manevi karþýsýnda mukavemet edemeyeceklerinden dolayý bugün, dava adamý keyfiyet ve evsafýný, dava adamýna ait hususiyetleri, daha ziyade þahs-ý manevide aramak gerekir. Dava adamý hususiyetleri içinde kendini gösteren böyle bir heyet, bir þahs-ý manevi varsa, ideal bir dava adamýna ait evsafý onlar gösteriyorlar demektir.

Dünya, O'nu deðiþtiremedi

fendimiz, nasýl fakir olduðu zaman fakirdi, ayný þekilde dünya mâmelekine sahip olduðunda, yýðýn yýðýn hazineler karþýsýnda da hep bir fakir gibi davranmasýný bilmiþ ve hiç tavrýný deðiþtirmemiþti.

Hz. Ömer (radýyallâhu anh), bir gün Allah Resûlü'nün huzuruna girdiðinde, Efendimiz yattýðý hasýrýn üzerinde doðrulmuþtu ve bir tarafýnda hasýr izi görünüyordu. Hz. Ömer (radýyallâhu anh), bu manzara karþýsýnda rikkate gelmiþ ve aðlamýþtý. Allah Resûlü niçin aðladýðýný sorunca da o, "Yâ Resûlallah! Þu anda kisralar, krallar saraylarýnda kuþ tüyünden yataklarýnda yatarken Sen, sadece kuru bir hasýr üstünde yatýyorsun. Ýþte buna aðladým." cevabýný vermiþti. Bunun üzerine Allah Resûlü, Ömer'e þu karþýlýkta bulunmuþtu: "Ýstemez misin, yâ Ömer! Dünya onlarýn, ahiret de bizim olsun." Baþka bir rivayette ise þöyle buyurduðu nakledilmektedir: "Dünya ile benim ne alâkam var! Ben bir yolcu gibiyim. Bir aðaç altýnda gölgelenen, sonra da orayý terk edip yoluna devam eden bir yolcu." Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatýnýn sonuna kadar da hep ayný þekilde yaþamýþtý. Dahasý vefat ederken de üzerinde sadece yamalý bir hýrka vardý. Efendimiz, ne iþin baþýnda ne de muvaffak olduðu zaman tavrýný hiç mi hiç deðiþtirmemiþti. Bir Batýlý, büyük insanlarý sýraya koyarken mealen þöyle der: "Dünyada birçok kimse baþlangýçtaki durumlarýný, muzaffer ve muvaffak olduktan sonra koruyamamýþlardýr. Bunun tek bir istisnasý vardýr; o da Hz. Muhammed'dir. O, iþe

nasýl baþlamýþsa ulaþtýðý en son noktada da ayný seviyeyi korumuþtur." O, nasýl ilk devirlerde yumruklanýrken, Mekke'den iþkenceyle kovulurken insanca davranmýþ, þefik, refik bir habib gibi hareket etmiþti, aynen öyle de Mekke'ye muzaffer bir fatih olarak girdiðinde de hiç deðiþmemiþti. Zira O, nefsi için yaþamýyordu; hep baþkalarý için yaþýyordu. Baþkalarýna karþý vazifesi bittiði andan itibaren de artýk dünyadan gitmeyi mukadder görüyordu. Yani O, vazifesi bittikten sonra dünyada bulunmasýnýn manasýz olduðu kanaatindeydi. Öyle ki henüz Mekke döneminde, cinler de kendisine inandýktan sonra O, Ýbn Mesud'a þöyle demiþti: "Galiba bundan sonra ömrüm vefa etmez, ey Abdullah; ben herhâlde öleceðim..." Ýbn Mesud, "Neden yâ Resûlallah?" diye sorunca da, þöyle cevap vermiþti: "Allah, insanlar ve cinler sana inanacaklar diye vaad etmiþti. Görüyorsun ki, þimdilerde Mekke'de çok insan var. Þimdi cinler de inandýlar. Demek ki artýk benim vazifem bitti." Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) halkasýnda da Allah Resûlü'yle ayný duygu ve düþünce içinde yaþayan nice insan yetiþmiþti ki, bunlar hep yaþatmýþlar; yanmýþ ve ateþleri söndürmüþlerdir. Maddîmanevî füyûzat hislerinden fedakârlýkta bulunarak hep baþkalarý için soluklamýþ, baþkalarý için koþmuþ, baþkalarý için var olmuþlardý...

His Dünyasý

Altýn Tenler Taptâze altýn tenlere benzer bu yiðitler; Ýnmekte çevrelerine ýþýktan demetler. Sonsuzdan gelen ilhamla doldukça dolmuþlar, Hýzýr'la arkadaþ olup sýrlara dalmýþlar... Bir büyülü kevserle meðer hepsi de mest imiþ, Belli gözlerinden; her biri bir sýrra ermiþ. Tûfanlara denk heyecanlarý var dinmez; Polat gibi yürek taþýrlar korkmaz ve sinmez. Bilir cihân bunlarý, belli beldesi-köyü, Çehrelerinde fethedici gizli bir büyü... Her biri dehâya denk bu parlak firâsetler, Horozu çoktan ötmüþ bir kutlu þafak bekler... M. Fethullah Gülen Hazýrlayan : Sedat Aslanaçier


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

6 Temmuz 2012 Cuma

6

Kürtçe Eðitime kokteyl’li tanýtým birbirini tanýma ile olur. Burada yaptýðýmýz çalýþmalar bu dilleri tanýma ile ilgilidir.”diye konuþtu.

Kürtçe Latin alfabesinin bütün harfleri kullanýlacak Kürt Dili ve Edebiyatýnýn Yavuz Sultan Selim döneminde altýn dönemini yaþadýðýný anlatan Yýldýrým, bir gazetecinin yasaklý harflerle ilgili sorusuna ise þunlarý söyledi:

Sayfa 1’den devam

B

u da yavaþ yavaþ o dilin kaybolmasýna ve peyder pey hakim sýnýfýn dilinin etkisine girmeye kadar götürüyor. Ve o dili konuþanlar öyle bir gün geliyor ki hakim sýnýflardan çok daha fazla o dilin milliyetçisi olurlar. Bunu da Cezayir’de ve bütün Arap dünyasýnda gördük. Yaþadýk. Ülkemizden yaþanan travma sadece Kürtler için deðil Arap’ýna da Süryani’sine de çok acýlar çektirdi. Bu acýlar artýk ülkenin istikbalini sosyal yapýsýna dinamit yerleþtirme seviyesine gelince bazý ileriyi gören insanlarýmýzýn aklýna zihnine bu dillere bir sikke bir onay mühür vurmak geldi. Kurslar açýldý, bir kaç sene sonra biliyorsunuz Türkiye’nin ilk üniversitemiz bünyesinde yaþayan diller enstitüsü kuruldu. Ve bu enstitü bünyesinde ilk defa içinde Kürt ismi geçen bir bölüm kuruldu. Doðrusu biz bu master programýný açarken master tezlerinin bu dille yazýlacaðýný eðitim dilinde kendi dilimizle konuþacaðýmýzý ilk sýralarda biraz kuþku ile karþýlýyorduk. Ama bu da nasýp oldu. Bütün mastýr öðrencileri mastýr tezlerini ana dilde hazýrlýyorlar. Ve tabi böyle bir mühürden sonra böyle bir eðitim sürecine sýký bir þekilde girildikten sonra yayýnsýz olmuyordu. Bu son aylara kadar ders notlarý þeklinde verdiðimiz eðitimi bir müfredata baðlamak istedik. Ders kitaplarý düþüncesi ile aramýzda toplantýlar yaptýk. Ve bunun neticesinde þuan elimde bulunan iki yayýnýmýz basýldý. 5 tanesi ise hazýrlandý ve basým aþamasýnda. Bunlardan bir tanesi Zazaca edebiyatýnda örnekler, diðeri ise Kürtçe Dil bilgisi kurallarý kitabý. Bu bizim için çok önemli çünkü Resmi bir devlet üniversitesinde resmi bir yayýný olarak çýktý. ”dedi.

Süryani eðitimi için bakanlýða baþvuru Konuþmasýnda Süryanice eðitim için Mardin pilot il olmasý için bakanlýða baþvurduklarý bilgisini veren Yýldýrým, “Biz bakanlýða Süryanice dilini seçmeli ders olarak Mardin’de pilot il olarak verilmesi için dilekçe ile baþvuracaðýz. Bu dildeki öðretmen sýkýntýsýný da kendi bünyemizde kurulan Süryanice Anadil Dili Bölümündeki akademisyenlerimizce eðitilerek bu dersin de bu sezona yetiþtirilmesi için çalýþacaðýz.”dedi. Konuþmasýnda diller arasýnda kardeþliðin tesis edilmesi için çalýþtýklarýna vurgu yapan Yýldýrým, “Diller arasýnda kardeþlik tesis edildiði takdirde bu bizi halklar arasýndaki kardeþliðe götürecektir. Ne Kürt Arapa ne Arap Kürt’e ne Farsa Türke öteki gözü ile bakacaktýr. Birbirilerinin diline kimliklerine saygý gösterecektir. Karþýlýklý sevgi ve saygý

“Biz zaten materyallerimizde yayýnlarýmýzda tezlerimizde bu harlferi kullanmýþýz. Dolayýsý ile hiç sorma gereði duymadýk onlarý bizi her konuda serbest býraktýlar. Yani Celadet Ali Bedirhanýn öncülüðünde ekip olarak 1931 yýlýnda kabul edilen Latin Kürt alfabesinde hangi harfleri varsa istisnasýz bu harfler kullanacaðýmýz ve hazýrlayacaðýmýz Milli Eðitimin Kürtçe ders kitabýnda da ayný kendini koruyacak ve yer alacaktýr. Zaten böyle bir sýnýrlamayý bizlere iþaret olarak ileri sürdükleri takdirde böyle bir þeyi kabul etmeyiz. Eyvallah deyip Allaha ýsmarladýk deriz. Biz böyle bir þeyi kabul etmeyiz. Biz bu harfleri olmazsa olmaz olarak görüyor zaten onlarý çýkardýðýnýzda Kürtçe diye bir þey kalmaz.” Konuþmasýndan sonra üniversite bünyesinde eðitim verilen yüksek lisans tez çalýþmalarýnda Zaza ve Kurmanci lehçelerinde tezlerini ilk olarak teslim eden öðrenciler birer konuþma yaparak duygularýný ifade ettiler. Zazaca tez çalýþmasýný kitaplaþtýran Nadire Aldatmaz ise kendilerine “Bu çalýþma benim hayatýmda bir dönüm noktasý kendi anadilimde konuþmak kitap yazmak çalýþmak kadar daha güzel ne olabilir? Çok mutluyum. Zazaca da dil midir? Sorusuna en güzel

cevaptýr.”dedi.

Üç günde üçyüz baþvuru Kürtçe seçmeli ders için eðitim verecek öðretmenleri yetiþtirmek için açtýklarý tezsiz yüksek lisans programýna üç günde 300 adayýn baþvurduðunu ve baþvurunun kendilerini sevindirdiðini söyledi. Açtýklarý 500 kiþilik kontenjan çok üzerinde baþvuru beklediklerini anlatan Yýldýrým, “Türkiye'de Yaþayan Diller Enstitüsü Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalý bünyesinde açýlacak tezsiz yüksek lisans programýna 500 öðrenci alýnacak. 1 yýl süreli programdan mezun olacak adaylar, Kürtçe öðretmeni olarak atanacak. Yüksek lisans programýna, eðitim fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatý, Sosyal Bilgiler ve Türkçe öðretmenliði mezunlarý ile Fen Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatý ile Çaðdaþ Türk Lehçeleri bölümleri mezunlarý baþvurabilecek. Bu bölümlerden mezun olup formasyonu olmayanlara alan dersleriyle birlikte formasyon dersleri de verilecek. Bu iki alandaki formasyon dersleri üniversitenin Eðitim Bilimleri Bölümü uzmanlarýnca verilecek. Adaylarda, ALES sözel puanýndan en az 55 puan alma, lisans not ortalamasýnýn en az 60 olmasý ve Kürtçe'nin Kurmanci veya Zazaki lehçelerinden birini bilme þartý aranacak. Eðitim, bu iki lehçeden sýnýflarda karma olarak yapýlacak. Lisans öðrenimini yurt dýþýnda yapmýþ adaylarýn Yükseköðretim Kurulu'nca verilen denklik belgesini de dilekçelerine eklemeleri gerekiyor. Söz konusu programa baþvurularý, 27 Temmuz'da sona erecek, kesin kayýtlar 6-31 Aðustos 2012 tarihleri arasýnda yapýlacak.”bilgisini verdi.

Diyarbakýr’ýn 5 köyü Batman’a baðlanýyor

B

atman merkeze mesafe olarak daha yakýn olan ancak Diyarbakýr il sýnýrlarý içinde bulunan 5 köyün Batman’a baðlanmasý için hazýrlýklar tamamlandý. Üç yýldýr köylerin baðlanmasý için mücadele eden iþ adamý Þirin Bardakçý, Bismil'e baðlý Diktepe, Kocalar, Akuba, Akbaþ ve Boyacý köyleri ile 4 mezranýn Batman sýnýrlarýna dahil edilmesi için Diyarbakýr Valiliði'nden onay çýktýðýný söyledi. Anýlan köylerin Batman’a baðlanmasý talebi ile ilgili yapýlan iþlemlerin, baþvuru evraklarý ve Diyarbakýr Valiliði'nce anýlan Ýl Ýdare Kurulu kararý ile Genel Meclis'te alýnan kararlarýn birer örneklerinin kendilerine ulaþtýðýný belirten Bardakçý, “Batman Valiliði'nin onayýnýn ardýndan dosyalar Ýçiþleri Bakanlýðý'na gönderilecek. Bakanlýktan çýkacak onayýn ardýndan köyler Batman’a baðlanmýþ olacak.” dedi. Batman'a baðlanacak köyler Diktepe, Kocalar, Boyacý, Akbaþ ve Akuba köyleri ve mezralarý ile yaklaþýk 20 km'lik bir þeridi kapsayacak yeni bir Batman-Diyarbakýr sýnýrý oluþturacak. Batman’a baðlanmasý planlanan 5 köyün sakinleri, yýllardýr bir resmi iþlem için 5 kilometre ötedeki Batman’a gitmek yerine Diyarbakýr merkeze ya da Bismil ilçe merkezine gitmek zorunda kalýyorlardý. (CÝHAN)

Batman Valiliði gençleri yetenek sýnavlarýna hazýrlýyor

B

Küçük Sümeyye’nin kafasý artýk büyümeyecek K imse Yok mu Derneði, yakalandýðý hastalýk nedeniyle kafasý sürekli büyüdüðü için büyük sýkýntý çeken bir buçuk yaþýndaki Batmanlý Sümeyye Gökalp’a yardým elini uzattý. Sümeyye’nin yaþadýðý sýkýntýnýn basýnda yer almasýnýn ardýndan harekete geçen dernek, küçük kýzý Diyarbakýr’da ameliyat ettirdi. Baþarýlý geçen ameliyatla birlikte Sümeyye’nin kafasýnýn büyümesi durduruldu. Kimse Yok mu Derneði Diyarbakýr Müdürü Recep Tanýþ, doðuþtan kafatasýnda sorun bulunan Hüznü ve Azize Gökalp çiftinin bir buçuk yaþýndaki kýzlarý Sümeyye'yi Diyarbakýr’da tedavi ettirdikten sonra evine gönderdiklerini söyledi. Gökalp ailesinin 3 ayda bir aldýðý 670 TL engelli maaþýyla ailenin geçimini saðlamaya çalýþtýðýný ancak sýkýntýlar nedeniyle çocuklarýný tedavi ettiremediklerini anlatan Tanýþ, “Sümeyye’yi hemen Diyarbakýr’a getirdik. Dernek olarak bütün iþlemleri yapýp hastaneye yatýþýný yaptýk. Sümeyye baþarýlý bir ameliyatýn ardýndan saðlýðýna kavuþtu.” diye konuþtu. Hayýrseverlerin yardýmlarýný muhtaçlara yetiþtirmenin yanýnda hasta ve yaþlý ya da yardýma ihtiyacý olanlara sahip çýktýklarýný dile getiren Recep Tanýþ, “Küçük kýzýn ailesi maddi sýkýntýlara raðmen çocuklarýný tedavi için bir kez Ankara’ya götürmüþ ancak

çok daha fazla sýkýntýya dayanamayarak Batman’a dönmüþler. Yani maddi imkânsýzlýklardan dolayý tedavisini yapamamýþlar. Sümeyye’nin yaþadýklarýný görünce asli görevimizi yerine getirdik.” þeklinde konuþtu. Sümeyye’nin babasý Hüznü Gökalp ise kýzýnýn dünyaya gelmesinden sonra ilk kez ameliyattan sonra rahat uyuduðunu belirtti. Baba Gökalp, “ Kýzýmý bu iþkenceden kurtaran Kimse Yok mu Derneði gönüllülerine çok teþekkür ediyorum. Kýzýmý tedavisini yaptýrdýklarý gibi bütün ihtiyaçlarýmýzý da karþýladýlar. Allah hepsinden razý olsun.” Dedi.

Prof . Dr. Ceviz: Kafatasý kemikleri arasýndaki boþluk kapanmýþtý Küçük Sümeyye’yi ameliyat eden Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Beyin Cerrahi Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Adnan Ceviz ise Sümeyye’nin kafatasý kemikleri arasýnda bulunan boþluðun zamanla kapanarak kemikleþtiðini söyledi. Ceviz, “Bu nedenle Sümeyye’nin kafa þekli yanlýþ yönde büyümesiyle sonuçlanan bir hastalýk olduðunu gördük. Hasta bize gelir gelmez zaman kaybetmeden tedavisini yaptýk ve taburcu ederek evine gönderdik.” ifadelerini kullandý. (CÝHAN)

atman Valiliði bünyesinde SODES projesi kapsamýnda yaklaþýk 500 öðrenci, üniversitelerin müzik, resim ve beden eðitimi bölümlerine yerleþmek için valiliðin tahsis ettiði stadlarda çalýþmalarýný sürdürüyor. Yeþil sahalarda, 44 antrenör ve öðretmenin görev aldýðý yetenek sýnavlarý kurslarý 19 Mayýs Stadyumu'nda düzenleniyor. Sýnavlara hazýrlanan gençlerin forma ve yemek ihtiyaçlarý Batman Valiliði tarafýndan karþýlanýyor. Geçen yýl 55 öðrenciyi üniversitelerin müzik, beden eðitimi ve resim bölümlerine yerleþtiren antrenörler, çýtalarýný biraz daha yükselteceðini belirtirken, bu yýl daha iyi sonuçlarla Batman'a döneceklerini ifade etti. Vali Vekili Soner Karataþoðlu, kavurucu sýcaklarýn altýnda çalýþmalarýný sürdüren öðrencileri ziyaret etti. Ziyarete katýlan Milli Eðitim Müdürü Þerif Akboða, öðrencilerin çalýþmalarýný bir süre izledikten sonra bilgi aldý. Öðrencilerle sohbet eden Vali Vekili Karataþoðlu, çalýþma dönemi içerisinde bütün sorunlarýn bir kenara býrakýlarak baþarýya odaklanýlmasýný istedi. Maddi manevi desteklerin sürdürüleceðini belirten Karataþoðlu, "Yapmakta olduðunuz çalýþmalarý güzel bir ahlakla bütünleþtirdiðinizde baþarý kendiliðinden gelecektir, elinizden gelen bütün çabayý sarf ederek öðretmenlerinizin emeklerini boþa çýkarmayýn. Sizlerden beklentimiz sizlerin baþarýsýdýr." dedi. Son olarak sýnavlarda baþarý gösterecek olan öðrencilere Batman Valiliði'nin sürpriz hediyeleri olacaðýný belirten Karataþoðlu, bütün öðrencilere baþarýlar diledi. (CÝHAN)

6 Temmuz 2012 Cuma Gazete Sayfaları  

6 Temmuz 2012 Cuma Gazete Sayfaları