Page 1

Çevre günü kutlandý

5

Haziran Dünya Çevre günü Mardin’de çeþitli etkinliklerle kutlandý. Mardin Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen etkinlik kapsamýnda Mardin Artuklu Üniversitesinde bir etkinlik düzenlendi.

Artuklu Üniversitesinde düzenlenen etkinliðe Mardin Vali Yardýmcýsý Ali Güldoðan, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdür V. Melih Melik Kara, Mardin Saðlýk Müdürlüðü' den Þube Müdürü Seda Doðan, kamu kurum müdürleri ve öðrenciler katýldý. » Sayfa 3’te

Kýlýç’tan Baþkan Türk’e hayýrlý olsun ziyareti

M

idyat Selhe (Barýþtepe) Derneði Temsilcisi Mehmet Salih Kýlýç, Mardin Büyükþehir Belediye Eþ baþkanlarý Ahmet Türk ve Febrinuye Akyol’u ziyaret etti. Büyükþehir belediye eþ baþkanlarý Türk ve Akyol’ya görevlerinde baþarý dileklerinde bulunmak için ziyaret ettiðini belirtti. » Sayfa 10’da

6 Haziran 2014 Cuma

www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Yýl : 10 Sayý : 2970 Fiyat : 25 Kr

» Sayfa 8’de

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

Korucubaþýnýn ölümüyle ilgili 3 kiþi gözaltýna alýndý

Çiftçiler DEDAÞ’ý bastý M

ardin'de tarýmsal destekleme prim çiftçi, DEDAÞ Ýl Müdürlüðü binasýna taþ, biber gazý alacaklarýna elektrik borçlarý nedeniyle bloke fiþeði attý. Biber gazý fiþeði nedeniyle bir polis nefes konulduðunu gerekçe gösteren bir grup almakta zorlanýrken tedavi altýna alýndý. » Sayfa 2’de

Halký saðlýk konusunda bilinçlendirecek

Çiftçiler DEDAÞ il binasýný bastý Mardin'de DEDAÞ'ýn yaptýðý son uygulama ile Çiftçi Kayýt Sistemi'nde (ÇKS) Sulu Tarým Arazisi olarak kaydý bulunan üreticilere 380 liralýk fatura çýkarýldý. Faturalara tepki gösteren Mardinli çiftçiler DEDAÞ il binasýný bastý.

2 bin çiftçi eylem yaptý Sabah saatlerinde DEDAÞ il binasý önünde toplanan yaklaþýk 2 bin çiftçi, sorunun çözülmesi için eylem yaptý. Daha sonra eylemciler arasýndan bir grup, DEDAÞ il binasýný taþ yaðmuruna tuttu. Çiftçilerin taþlý saldýrýsýna, polis biber gazý ile müdahale etti.

Mardin-Diyarbakýr yolunu trafiðe kapattýlar Polisin müdahalesi ile olay yerinden kaçan çiftçiler daha sonra Mardin Diyarbakýr yolunu trafiðe kapattý. Yolu taþlarla kapatan çiftçiler hükümet ve Baþbakan Erdoðan aleyhine sloganlar attý.

K

ýzýltepe Belediyesi katýlýmcýlýk ilkesinden yola çýkarak halký saðlýk konusunda bilinçlendirmek amacýyla Kýzýltepe Devlet Hastanesi’nde görev yapan saðlýk çalýþanlarýyla istiþare gerçekleþtirdi. » Sayfa 4’te

Memur - Sen’den saðduyu çaðrýsý

M

emur - Sen Mardin Ýl Temsilcisi Mustafa Aydýn, terör örgütünün çocuk kaçýrmasý ve Lice'deki izinsiz gösterilere iliþkin " Daha ortaokul ve lise çaðlarýndaki öðrencilerin daða kaçýrýlmasý, iþ makineleri ve sivil araçlarýn yakýlmasý ve yollarýn kesilerek seyahat özgürlüðünün kýsýtlanmasý asla kabul edilemez." Dedi. » Sayfa 6’da

Kardeþ okula anlamlý yardým

Borçlu belediyelerin elektriði kesilecek

M

idyat ilçesinde eðitimleri ni sürdüren Mehmet Nezih Erdem Koleji, Budaklý Mahallesi’nde bulunan ana sýnýf, ilk ve ortaokula sinevizyon, ses sistemi ve forma yardýmýnda bulundu. » Sayfa 5’te

Eyyuphan Kaya

Bu Ülkenin Ýnsaný Barýþý Haketmiþtir

B

arýþ ve huzur arayýþý olmasaydý, Hükümetin baþý olan Recep Tayyip Erdoðan Anadolu insanýna bu umudu vermeseydi, bir parti 12 yýl iktidarda kalýr mýydý? » Sayfa 5’te

Suriye’de bahar trajediye dönüþtü

D

icle Elektrik Pazarlama Satýþ Anonim Þirketi (DEPSAÞ) Genel Müdürü

Neþet Demirbað, borcu bulunan belediyelerin elektriðinin kesileceðini bildirdi. » Sayfa 5’te

M

ardin Düþünce ve Araþtýrma Merkezi, Suriye’de yaþanan insanlýk trajedisini tartýþtý. » Sayfa 2’de

0 106311 220141


6 Haziran 2014 Cuma

2

Çiftçiler DEDAÞ binasýný bastý Tarýmsal destekleme prim alacaklarýna elektrik borçlarý nedeniyle bloke konulduðunu gerekçe gösteren bir grup çiftçi, DEDAÞ Ýl Müdürlüðü binasýna taþ ve biber gazý fiþeði attý. Diyarbakýr Mardin karayolunu trafiðe kapattý..

M

ardin'de tarýmsal destekleme prim alacaklarýna elektrik borçlarý nedeniyle bloke konulduðunu gerekçe gösteren bir grup çiftçi, DEDAÞ Ýl Müdürlüðü binasýna taþ, biber gazý fiþeði attý. Biber gazý fiþeði nedeniyle bir polis nefes almakta zorlanýrken tedavi altýna alýndý. Burada aralarýnda oluþturduklarý bir gurup temsilci, DEDAÞ yetkilileri ile görüþtü. Görüþmenin ardýndan DEDAÞ il Müdürülüðü hizmet binasý önünde gurup adýna açýklama yapan Mardin Ziraat Odalarý Ýl Koordinasyonu Mehmet Ali Doðru, bölgede kullanýlan kaçak elektriðin, borcunu tam olarak ödeyen çiftçilere mal etmek istendiðini ileri sürdü. Þirket tarafýndan ÇKS temel alýnarak elektrik abonesi bulunmadýðý veya sulama birlikleri tarafýndan arazilerini sulayan çiftçilerin kaçak,usulsüz enerji kullanýldýðý tespiti yasal olmayýp usulsüzce çiftçilere elektrik faturalarý gönderildiðini öne süren Doðru, “Yine DEDAÞ

tarafýndan elektrik abonesi olan çiftçilere gönderilen mýsýr ve pamuk üretimi için dekar baþýna 280 TL-ile 380 TL buðday için 85 Tl. ile 100 TL gibi astronomik fiyatlar tespit edilmiþ, yapýlan bu tespitlerin neye dayandýrýlarak çýkarýldýðý çiftçiler tarafýndan bilinmemektedir. Oysa ki her kuyuda kullanýlan dalgýç ve kuyu derinleri farklý olmasýna raðmen ayný miktar tüketim yapmasý mümkün deðildir. DEDAÞ þirketi tarafýndan çiftçilerin pamuk ve mýsýr için dönüm baþýna 380 TL. buðday için ise 100 TL. gibi toplam da 480 TL tüketim bedeli çiftçilerden talep edilmektedir. Yine þirketçe tarafýmýza gönderilen son ödeme tarihi 16 haziran olan kampanyada çiftçilerimizden 2 ürün için 110 TL. tüketim bedeli talep edilmektedir, oysa ki 370 TL farkla biz çiftçilerin maðduriyetine sebeb olan DEDAÞ’ýn kendisidir." Dedaþ tarafýndan elektrik abonesi olan ve olmayan çiftçileri bir tutarak dekar üzerinden borç taahhüt edilmesinin yasaya aykýrý olduðunu öne süren Doðrý,

çiftçinin DEDAÞ elektrik abonesi olmakla beraber 2 ayda bir çiftçilere elektrik sayacý okunaraktan kendilerine fatura gönderildiðini, bu faturalarý ödeyen çiftçilere de tekrar dekar baþýna borç çýkarýldýðýný söyledi. Ýsteklerinin yerine getirilmediði takdirde eylemlerini sürdüreceklerini ifade eden Doðru þöyle konuþtu: "Sözde kayýp kaçaðý sonlandýrmak amacýyla 9.3.2014 tarihli bakanlar kurulunca biz çiftçilerin alýn teri emeði olan desteklemelere elektrik borcu olan çiftçilere destekleme yapýlmayacaðý bildirilmektedir, DEDAÞ firmasý da bu kanundan yararlanarak mayýs ayýn da çiftçilere yapýlacak olan desteklemelere bloke koymuþtur. Yapýlan bu blokelerin biran önce DEDAÞ þirketinin bu adaletsizliðe son vermesi ve blokelerin kaldýrýlmasý gerekmektedir. Yine DEDAÞ tarafýndan çiftçilere gönderilen dekar baþýna faturalarýn iptal edilmesi ve Çiftçilerin ödeyebileceði trafo veya kuyu baþýna uygun fiyat belirlenmesi

gerekmektedir. Eðer bu istek ve taleplerimiz kabul edilmezse eylemlerimiz devam edecek" Açýklamanýn ardýndan DEDAÞ yetkilileri ile görüþen temsilciler, çiftçilerin sessizce daðýlmasýný istedi. Bunun üzerine grup, DEDAÞ binasýný taþ yaðmuruna tuttu. Güvenlik güçlerinin de bulunduðu alana biber gazi fiþeði atan grup daha sonra Mardin Devlet Hastanesini yakýnýnda Diyarbakýr Mardin karayolunu trafiðe kapattý. Yollara taþlar dizen Gurubu

polis yolun açýlmasý için uyardý. Bir süre yolu trafiðe kapatan grup, ambulansýn gelmesiyle yolu trafiðe açtý. Burada atýlan biber gazýndan bir polisin nefes almakta zorlandýðý ve ambulans ile devlet hastanesine kaldýrýldýðý görüldü. » M. Sait Çakar

Suriye’de bahar trajediye dönüþtü

M

ardin Düþünce ve Araþtýrma Merkezi, Suriye’de yaþanan insanlýk trajedisini tartýþtý. Kýzýltepe’de yapýlan toplantýya katýlan katýlýmcýlar Suriye kaynaklý bölgede yaþanan sorunlarý ve Suriyelilerin sorunlarýný masaya yatýrdý. Mehmet Ali Demir'in moderatörlüðünü yaptýðý 'Suriye’de ki Savaþýn Bölgemize Yaptýðý Sosyal Siyasal Ve Ekonomik Etkilerini' toplantýsýnda Suriye’de yaþananlarýn ‘bahar’dan çok ‘trajedi’

dönüþtüðü görüþü dile getirildi. Toplantýda, 2 ülke arasýndaki sýnýr ticaretinin sona ermesinin etkileri, Suriyelilerin iþ, eðitim, barýnma, entegrasyon, bölge sanayicisinin ticaret, turizm, nakliyat gibi sorunlarý, emlak piyasasýndaki dalgalanmalar, Suriyeli bayanlarýn kuma olarak evlenmesi gibi sorunlar ele alýndý. Toplantý sonunda ele alýnan konularýn bir rapor ile kamuoyu ile paylaþýlacak. » CÝHAN


3

6 Haziran 2014 Cuma

Çevre günü kutlandý 5 Haziran Dünya Çevre günü Mardin Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen etkinlik kapsamýnda Mardin Artuklu Üniversitesinde bir etkinlik düzenlendi...

5

Haziran Dünya Çevre günü Mardin’de çeþitli etkinliklerle kutlandý. Mardin Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen etkinlik kapsamýnda Mardin Artuklu Üniversitesinde bir etkinlik düzenlendi. Artuklu Üniversitesinde düzenlenen etkinliðe Mardin Vali Yardýmcýsý Ali Güldoðan, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdür V. Melih Melik Kara, Mardin Saðlýk Müdürlüðü' den Þube Müdürü Seda Doðan, kamu kurum müdürleri ve öðrenciler katýldý. Etkinlikte bir konuþma yapan Çevre ve Þehircilik Ýl Müdür V. Melih Melik Kara, Doðal kaynaklarýn aþýrý derecede ve sorumsuzca kullanýlmasý sonucu artan kirliliðin yol açtýðý çevre

sorunlarýnýn uluslararasý boyutlara ulaþmasý ve canlý yaþamýný doðrudan tehdit ettiðini söyledi. Tüm insanlýðýn ortak geleceði olan çevrenin ve doðal deðerlerin korunmasý ve geliþtirilmesi, çevre koruma bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasý ile vatandaþlarýn aktif katýlýmýnýn saðlanmasý önemli olduðunu belirten ve Þehircilik Ýl Müdür V. Melih Melik Kara,” Kendini koruma gücünden yoksun olan doða ve çevreye karþý birey olarak hepimizin sorumluluklarý vardýr. Saðlýklý bir yaþam sürdürülmesi ancak saðlýklý ve temiz bir çevre ile mümkündür. Bunu saðlayacak olan da insanýn kendisidir. Bu ayný zamanda anayasal bir zorunluluktur. Saðlýklý nesiller, saðlýklý ve temiz bir çevrede

yetiþir. Bunun içindir ki doðayý seven, hayvan ve bitkileri koruyan, çevresini güzelleþtirmek için çaba sarf eden, yaptýðý tüm iþlerde çevreye karþý duyarlý ve bilinçli bir toplum oluþturmak zorundayýz.”dedi Daha sonra kürsüye gelen Mardin Vali Vekili Ali Güldoðan,Çevreyi ve doðal deðerleri korumak hepimizin görevi olduðunu söyledi. Güldoðan,” Çünkü çevre bize bir emanettir. Biz bu emaneti, havasýyla, suyuyla, topraðýyla ve doðal kaynaklarý tükenmemiþ olarak yani yaþanabilir bir dünya olarak bizden sonraki nesillere aktarmak sorumluluðu ile karþý karþýyayýz. Asýrlarca birçok medeniyete kucak açmýþ, dört mevsimin bir arada yaþandýðý, her köþesi doðal ve

kültürel zenginliklerle dolu ülkemizi, gelecek nesillere temiz ve mutlu bir ülke olarak býrakan neslin insaný olmak istiyorsak; doðaya sevgi, þefkat ve içtenlikle sahip çýkmalý, sevgi barýþ ve huzurun hakim olduðu daha güzel bir dünya ve daha temiz bir çevre için el ele vermeliyiz. Tüm kiþi ve

kurumlar çevre sorunlarýný dikkate almak, kendine düþen sorumluluðu üstlenmek ve eyleme geçmek zorundadýr.”þeklinde konuþtu Daha sonra etkinliðin ilk günü halk pazarýnda geri dönüþümlü Pazar çantalarýnýn daðýtýmýyla sona erdi. » Sedat Aslanaçier

Midyat’ta, Kayseri'de bir öðretmenin ölümüyle sonuçlanan saldýrý kýnandý

M

idyat’ta, faaliyet yürüten eðitim sendikalarý, Kayseri'de bir öðretmenin ölümüyle sonuçlanan saldýrýyý kýnadý. Yenimahalle Cumhuriyet Bulvarý Atatürk Anýtý Parký'nda bir araya gelen Türk Eðitim Sen, Eðitim Sen, Eðitim Ýþ, Eðitim Bir Sen, Türk Yerel Sen, Türk Diyanet Vakýf Sen ve Mider üyeleri adýna basýn açýklamasýný okuyan Türk Eðitim Sen Midyat Temsilcisi Mustafa Yýlmaz, Kayseri'de Seyyid Burhanettin Endüstri Meslek Lisesi Teknik Müdür Yardýmcýsý Mehmet Aktaþ'ýn öðrencisinin saldýrýsý sonucu hayatýný kaybettiðini hatýrlatarak, öðretmen Aktaþ'a yapýlan saldýrýyý kýnadýklarýný belirtti. Bütün eðitim sendikalarý olarak bu olayý kýnadýklarýný dile getiren Yýlmaz, þöyle konuþtu: "Merhum öðretmenimizin

acýlý ailesine baþsaðlýðý diliyoruz. Mehmet Öðretmen, 16 Mayýs Cuma günü öðrencisi tarafýndan saldýrýya uðramýþ ve bu elim olay sonucu 18 gün boyunca yaþam mücadelesi verdikten sonra 3 Haziran Salý günü maalesef hayatýný kaybetti.Buradan aziz milletimize ve Milli Eðitim Bakanlýðýmýza sesleniyoruz. Lütfen öðretmenlerimize; eðitim neferlerimize yönelik þiddet eylemlerine tepkisiz ve duyarsýz kalmayalým. Öðretmenlerimizin ve bütün kamu çalýþanlarýnýn yanýnda duralým. Onlarý gurbet ellerde sahipsiz býrakmayalým." Yýlmaz, bütün eðitim sendikalarý olarak, gerekli olan yasal düzenlemelerin bir an evvel tamamlanýp uygulamaya konulmasýný talep ettiklerini kaydetti. Basýn açýklamasýnýn ardýndan Mehmet Aktaþ'ýn ruhuna Fatiha okundu. » (AA)


mardin

iletiþim

6 Haziran 2014 Cuma

4

Kýzýltepe Belediyesi halký saðlýk konusunda bilinçlendirecek Kýzýltepe Belediyesi katýlýmcýlýk ilkesinden yola çýkarak halký saðlýk konusunda bilinçlendirmek amacýyla Kýzýltepe Devlet Hastanesi’nde görev yapan saðlýk çalýþanlarýyla istiþare gerçekleþtirdi...

K

ýzýltepe Belediyesi katýlýmcýlýk ilkesinden yola çýkarak halký saðlýk konusunda bilinçlendirmek amacýyla Kýzýltepe Devlet Hastanesi’nde görev yapan saðlýk çalýþanlarýyla istiþare gerçekleþtirdi. Kýzýltepe Belediyesinde saðlýk ile ilgili yapýlan istiþare toplantýsýnda katýlýmcýlýk ilkesine vurgu yapan Kýzýltepe Belediyesi Eþbaþkaný Leyla Salman, “Katýlýmcýlýk ilkesinden yola çýkarak halkýmýzý saðlýk konusunda bilinçlendirmek amacýyla Kýzýltepe Devlet Hastanesi’nde görev yapan saðlýk çalýþanlarýyla istiþare yaptýk. Belediyemizin hazýrlayacaðý 5 yýllýk strateji planýnda saðlýk önemli bir yer tutacaktýr. Halkýmýzý saðlýk konusunda bilinçlendirmek için mahallelerimizde yapýlacak saðlýk taramasý sonucunda ihtiyaca göre farklý branþlardaki saðlýk çalýþanlarý ile planlý bir þekilde halkýmza hizmet vereceðiz. Halkýmýzla

beraber bu kenti beþ yýl boyunca beraber yönetip geleceði ile ilgili birlikte karar vereceðiz. Bu kadim kentimiz için güzel kararlar alacaðýz. Doðrularý ortak paydada, mantýk çerçevesinde hep birlikte doðru kararlar alarak çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz” dedi. Saðlýk stratejik plan çalýþmalarý kapsamýnda hazýrladýklarý çalýþma takvimine iliþkin açýklama yapan Kýzýltepe Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniðinde görev yapan Uzman Doktor Berivan Tunca, “Kýzýltepe Belediyesi ve Mardin’de çalýþan saðlýk çalýþanlarýnýn Kýzýltepe Belediyesi Saðlýk Komisyonu çatýsý altýnda gönüllülük esasýna dayanan bilgilendirme ve eðitim toplantýlarý gerçekleþtirilecektir. Bu amaçla 14 Haziran’da Koçhisar Mahallesi’nde bulunan Þeyhdavut Yalçýnkaya Halkevin’de Bulaþýcý

Hastalýklar Derneði (BUHASDER) kurucusu ve baþkaný Doçent Doktor Þükran Köse’nin “Hijyen ve Bulaþýcý Hastalýklar” konulu halk toplantýsý yapýlacaktýr. 2014 yýlýnda Mardin’de Hepatit B ile mücadeleyi hedeflenmekteyiz. Bu amaçla ilimizde bir dizi etkinlik planlanmatadýr. ‘Hepatit B ile mücadele komisyonu’ adý altýnda Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Komu Hastaneleri Birliði, Artuklu Üniversitesi, Mardin Tabip Odasý, Aile Hekimleri Derneði, Ýl Halk Saðlýðý ve Bulaþýcý Hastalýklar Müdürlüklerinin katýlýmýyla bir komisyon faaliyetine baþlamýþ bulunmaktadýr. Eðitim, kayýt sistemlerinin standardizasyonu ve tarama

'En deðerli miraslardan biri temiz bir çevre'

M

ardin Vali Vekili Selim Palamut, temiz bir dünyada saðlýklý bir yaþam sürmenin yaný sýra gelecek kuþaklara býrakýlabilecek deðerli miraslardan birinin temiz bir çevre olduðunu belirtti. Palamut, 5 Haziran

Dünya Çevre Günü dolayýsýyla yayýmladýðý mesajýnda, Birleþmiþ Milletler tarafýndan 1972 yýlýnda düzenlenen Çevre Konferansýnda alýnan bir kararla 5 Haziran'ýn Dünya Çevre Günü olarak kabul edildiðini hatýrlattý.

Herkesin saðlýklý ve dengeli bir çevrede yaþam hakkýna sahip olduðunu belirten Palamut mesajýnda þunlarý kaydetti: "Herkesin saðlýklý ve dengeli bir çevrede yaþama sahip olduðu Anayasamýzda güvence altýna alýnmýþ, bununla birlikte çevreyi geliþtirmek ve çevre saðlýðýný korumak ile çevre kirlenmesini önlemek yine devletle birlikte vatandaþlarýn ödevi olarak tanýmlanmýþtýr. Dolayýsýyla çevrenin korunarak yaþanabilir yarýnlar saðlanabilmesi için toplumumuzun tüm kesimlerine önemli görevler düþmektedir. Temiz bir dünyada saðlýklý bir yaþam sürmenin yaný sýra bizlerden sonraki kuþaklara býrakýlabilecek deðerli miraslardan biri de temiz bir çevre olmalýdýr.Temiz, saðlýklý ve yaþanabilir bir çevre dileðiyle Dünya Çevre Gününü kutlarým.” » (AA)

programlarýný içeren proje 16 Haziran’da Artuklu Üniversitesi Koçaklar Konferans Salonu’nda gerçekleþtirilecek ilk tanýtým, bilgilendirme ve eðitim toplantýsý ile start verilecektir” dedi. Komisyon üyeleri Kýzýltepe Belediyesi Eþbaþkaný Leyla Salman,

Yekta Zangýrtlý, Mariya Akmeþe, Selahattin Ertaþ, Þükrü Yýldýrým, Nuda Kadýn Merkezi Sosyologu Emine Konak, Uzman Doktor Berivan Tunca ve Hemþire Gülistan Tunç gelecek toplantýda yapýlacak çalýþmalar üzerinde fikirlerini beyan ettikten sonra toplantý sona erdi. » Ýsmail Erkar

Görmez, taziye ziyaretinde bulundu

D

iyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, Kýzýltepe ilçesinde bir aileye taziye ziyaretinde bulundu. Baþkanlýk tarafýndan düzenlenen ve 4 gün süren "29'uncu Ýl Müftüleri Ýstiþare Toplantýsý" dolayýsýyla Mardin'de bulunan Görmez, organizasyonun sona ermesinin ardýndan Kýzýltepe'ye geçti. Görmez, Kýzýltepe Kaymakamý Erdoðan Turan Ermiþ ve bölgenin kanaat

önderlerinden Selahaddin Seydaoðullarý, bir süre önce 38 yaþýnda vefat eden Galericiler Sitesi Camisi Ýmam Hatibi Alaaddin Elalmýþ'ýn ailesinin Ýpek Mahallesi'ndeki evine gitti. Beraberindekilerle Elalmýþ'ýn ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileklerini ileten Görmez, dua ettirdi. Görmez, Elalmýþ'ýn çocuklarýyla ilgilenerek vatandaþlarla sohbet etti. » (AA)

Gazetenizi bayiden almayý unutmayýn.


5

6 Haziran 2014 Cuma

Borçlu belediyelerin elektriði kesilecek DEPSAÞ Genel Müdürü Sözcüsü Neþet Demirbað: ”Biriken borçlarýn tahsil edilememesinden kaynaklý karþýlaþýlan sýkýntýlarýn aþýlmasý için son çare olarak borcu bulunan belediyelerin elektriði kesilecek” dedi...

D

icle Elektrik Pazarlama Satýþ Anonim Þirketi (DEPSAÞ) Genel Müdürü Neþet Demirbað, borcu bulunan belediyelerin elektriðinin kesileceðini bildirdi. Demirbað, yaptýðý yazýlý açýklamada, aralarýnda Mardin, Diyarbakýr ve Þanlýurfa Büyükþehir Belediyeleri'nin de bulunduðu bölgedeki çok sayýda belediyenin elektrik

borçlarýnýn 130 milyon lirayý aþtýðýný belirtti. Bölgedeki köy içme sularýnýn da yaklaþýk 49,4 milyon lira elektrik borcunun bulunduðunu kaydeden Demirbað, açýklamasýnda, þu ifadelere yer verdi "Bölgede 109 belediyenin elektrik borcu 130 milyon lirayý aþtý. Biriken borçlarýn tahsil edilememesinden kaynaklý karþýlaþýlan sýkýntýlarýn

aþýlmasý için son çare olarak borcu bulunan belediyelerin elektriði kesilecek." Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ) Sözcüsü Gökay Üstün de, þirket olarak bedelini peþin ödeyerek aldýklarý enerjiyi bölgede tüketicilere daðýttýklarýný fakat tahakkuk eden faturalarýn tahsilatý noktasýnda ciddi sýkýntý yaþadýklarýný bildirdi. » (AA)

Kardeþ okula anlamlý yardým M

idyat ilçesinde eðitimlerini sürdüren Mehmet Nezih Erdem Koleji, Budaklý Mahallesi’nde bulunan ana sýnýf, ilk ve ortaokula sinevizyon, ses sistemi ve forma yardýmýnda bulundu. Ýstanbul Merter Fatih

Koleji’nin okul aile birliði ve üyeleri tarafýndan gönderilen ses sistemi ve futbol formalarýný kardeþ okula ulaþtýran Erdem Koleji Müdürü Salih Aslan, öðrencilerin eðitimine katkýda bulunmak amacýyla çeþitli etkinlik ve desteklerde bulunduklarýný belirtti. Budaklý Mahallesi'nde ana okul, ilk ve ortaokulunda toplam 270 öðrencinin eðitim gördüðü ve 12 dersliði bulunan okulda 21 öðretmen görev yapýyor. Kardeþ okullarýndan aldýklarýný hediyelerin mutluluðunu yaþadýklarýný ifade eden Okul Müdürü Mehmet Ali Kaya, "Bizleri öncelikle seçip, oralardan buralara kadar zahmet edip, bizleri kardeþ okul olarak seçtikleri için kendimizi çok þanslý olarak görüyoruz. Mehmet Nezih Erdem Koleji Müdürü Salih Aslan’ýn katký ve desteklerinden ötürü,

öðretmen ve öðrencilerim adýna sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum." dedi. Erdem Koleji Müdürü Salih Aslan ise "Açýldýðý günden itibaren yardýmlaþma ve kardeþliði her zaman ön planda tutmuþ olan Erdem Koleji yardýmlaþma refleksiyle hareket etmeyi ilke edinmiþ ve kardeþ okul olarak ilan ettiði Budaklý Ýlkokulunun her zaman yanýnda olmuþtur. Erdem Koleji Budaklý Ýlkokulu öðrencilerine kýyafet kýrtasiye yardýmý yapmýþ, öðrencilerle tiyatro gibi sosyal aktivitelerde buluþtuðu gibi okul binasýna ve sýnýflarýna sinevizyon ve ses sistemi gibi yardýmlarla da Budaklý Ýlkokulu'nun yanýnda olmuþtur.” ifadelerini kullandý. Çok amaçlý ses sistemi, üzerinde okulun ismi bulunan 15 forma ve 4 sinevizyon teslim edildi. » Tayfur Demir/Midyat

"Çocuk Gelinlere hayýr" Semineri

merli ilçesinde çocuk yaþta kýzlarýn evlendirilmesinin önlenmesi için "Çocuk Gelinlere Hayýr" semineri düzenlendi. GAP Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý ve Uçan Süpürge Kadýn Ýletiþim ve Araþtýrma Derneði'nin katkýlarýyla düzenlenen Çocuk Gelinlere Hayýr Semineri çerçevsinde Ömerli GAP Cheetos Çocuk Geliþim Merkezi, ilçe merkezinde Öemrli ilçesinde Uçan Süpürge Kadýn iletiþim ve araþtýrma derneði ve GAP bölge kalkýnma idaresi baþkanlýðý tarafýndan 3-4 Nisan Ömerli ilçesi ve merkeze baðlý mahallerde erken yaþtaki evliliklerin sakýncalarý anlatýldý. Merkezin Müdürü Songül Bilbay, ilçe merkezinin yaný sýra Alýç, Çýnaraltý, Yaylatepe ve Fýstýklý Mahallerinde verilen eðitime 150 Kadýn ve kýza ulaþýldýðýný, kendilerine ulaþtýklarý kadýn ve genç kýzlarýn bu çalýþmalardan çok memnun kaldýðýný belirtti. Bu tür eðitimlere

Ö

her zaman öncülük etmeye hazýr olduðunu dile getiren Bilbay, þöyle konuþtu: "Kýz çocuklarý, aileleri için ekonomik yük olarak görülüyor. Bazen de aileler, kýzlarýný evlendirmeyi gelir getirici olarak görüyor. Unutmayalým, her 18 yaþýn altýndaki kýz çocuklarý, daha çocuktur. Evlilik, onlarýn hakký deðil, yetiþkin hakkýdýr. Çocuk evlilikleri, belli bölgelerin sorunu deðildir. Yaygýndýr, kemikleþmiþtir. Önlenmelidir ve önlenebilir çocuk gelin oraný tahminlerin ve resmi verilerinin çok üzerindedir. Küçük yaþta evlilikler normal ve kabul edilebilir deðildir. Hak ihlalidir, þiddettir. Çocuklarýmýzýn geleceðini erken evliliklere kurban etmeyelim. 18 yaþýn altýndaki her birey çocuktur ve oyun çaðýndakiler gelin olmasýn." Eðitime katýlanlar, bu eðitimlerin eðitici olduðunu ifade ederek, bu tür eðitimlerin sýk sýk tekrarlanmasýný istedi. » (AA)


6 Haziran 2014 Cuma

6

Memur - Sen’den saðduyu çaðrýsý Memur-Sen Mardin Ýl Temsilcisi Mustafa Aydýn, "Daha ortaokul ve lise çaðlarýndaki öðrencilerin daða kaçýrýlmasý, iþ makineleri ve sivil araçlarýn yakýlmasý ve yollarýn kesilerek seyahat özgürlüðünün kýsýtlanmasý asla kabul edilemez” dedi...

M

emur - Sen Mardin Ýl Temsilcisi Mustafa Aydýn, terör örgütünün çocuk kaçýrmasý ve Lice'deki izinsiz gösterilere iliþkin " Daha ortaokul ve lise çaðlarýndaki öðrencilerin daða kaçýrýlmasý, iþ makineleri ve sivil araçlarýn yakýlmasý ve yollarýn kesilerek seyahat özgürlüðünün kýsýtlanmasý asla kabul edilemez." dedi. Aydýn gazetecilere yaptýðý açýklamada bölgede

huzur ve barýþýn tesisinin millet tarafýndan büyük bir kabul ve takdirle karþýlandýðýný belirtti. Halkýn barýþ ve huzura olan özlem ve desteði tüm kamuoyu araþtýrmalarý sonuçlarýnda açýkça görüldüðünü, bu sürecin baþlatýlmasýnda, geliþtirilmesinde ve ilerletilmesinde emeði ve katkýsý olan herkese teþekkür ettiklerini belirten Aydýn, beklentilerinin sürecin derinleþtirip yaygýnlaþtýrýlarak

ve yasal zemini tahkim edilerek devam etmesi olduðunu söyledi. Ancak sürecin nazikliði, kýrýlganlýðý ve karmaþýklýðýný istismar ederek kendi kirli ve küçük dünyalarýný tatmin etmek isteyen odaklarýn da boþ durmadýðýný kaydeden Aydýn þunlarý söyledi: "Son günlerde meydana gelen ve haklý olarak kamuoyunu tedirgin eden bazý olaylar karþýsýnda herkesin duyarlý ve sorumlu davranmasý gerekmektedir. Daha ortaokul

ve lise çaðlarýndaki öðrencilerin daða kaçýrýlmasý, iþ makineleri ve sivil araçlarýn yakýlmasý ve yollarýn kesilerek seyahat özgürlüðünün kýsýtlanmasý asla kabul edilemez. Barýþ ve huzur, tetikteki parmaklarla, sýkýlý yumruklarla ve öfkeli demeçlerle deðil, ikna, empati

ve güvene dayalý yöntemlerle ancak saðlanabilir. Herkesi bu yüzyýlýn en hayýrlý sürecine katkýda bulunmaya ve tüm taraflarý sükunet, saðduyu ve barýþa daha çok yatýrým yapmaya ve barýþ, huzur ve güveni zedeleyecek her türlü söz ve eylemlerden kaçýnmaya davet ediyoruz.” » (AA)

durumdadýr. Yýllardýr emekçilerle ilgili istisnasýz bütün saldýrýlarý medyaya “müjde” eþliðinde servis ederek meþrulaþtýrmaya çalýþan hükümet, yýllardýr katlanarak artan iþ cinayetlerini kendisi ve temsilcisi olduðu sermaye güçleri için bir fýrsat olarak gördüðünü yaptýðý yeni düzenlemeler ile açýkça ortaya koymuþtur. Taþeron sisteminin patronlar için yarattýðý avantajlar ortadayken, devletin en büyük iþveren olarak taþeron iþçi çalýþtýrmayý yaygýnlaþtýrmak için peþ peþe adýmlar attýðý bir ortamda iþgücü maliyetlerini arttýracak düzenlemeler yapmasý AKP'nin fýtratýnda yoktur. Yýllardýr taþeronda çalýþan iþçiler, kadro bekleyen 4C'liler, karayolu iþçileri, hastanelerde çalýþan taþeron temizlik iþçileri ve güvencesiz olarak çalýþmaya mahkûm edilenlerin “kadro” beklentileri üzerinden siyaset yapmak umut tacirliðinden öte bir þey deðildir. Meclis gündemine getirilen taþeron yasa tasarýsý, yýllardýr kadro umuyla bekleyen, yargý kararlarý ile kadroya geçirilmesi gerektiðine karar verilen iþçilerin durumunda hiçbir somut iyileþtirme yapýlmamaktadýr. Taþeronda çalýþan iþçileri yýllarca boþ

vaatlerle kandýranlar, güvencesiz çalýþmak zorunda býrakýlan iþçilerin güvenceli ve kadrolu iþ taleplerini yok saymaya devam ederken, yeni Soma'larýn yaþanmasýna resmen davetiye çýkardýklarýný bile bile geri adým atmayarak takiye yapmaya devam etmektedirler. AKP Hükümetini Bir Kez Daha Uyarýyoruz! Meclise sevk edilen taþeron yasasý geri çekilerek emek ve meslek örgütlerinin görüþleri ve talepleri doðrultusunda: Ýþ cinayetlerinin artýþýna neden olan taþeron çalýþma yasaklanmalý, Özelleþtirildikten sonra iþ cinayetlerinin ve katliamlarla gündeme gelen tüm madenler tekrar kamulaþtýrýlmalý, Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliðini özelleþtiren yasa iptal edilerek, denetim yetkisi emek ve meslek örgütleri tarafýndan yapýlmalý, Öncelikle Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný istifa etmelidir. Yaþanýlan böylesi katliamlarýn sonrasýnda siyasilerin fýtratýnda da istifa etmek olduðunu buradan kamuoyu ile paylaþýyor, AKP Hükümetini sorumluluða davet ediyoruz.” » M. Sait Çakar

‘Ülkemizin Taþeron Cumhuriyeti olmasýna izin vermeyeceðiz’

B

üro Emekçileri Sendikasý (BES) Mardin Þubesi taþeron iþçi çalýþtýrmaya karþý olduðunu açýkladý. Bes adýna açýklamayý yapan BES Mardin Þubes Baþkaný Mustafa Benli þunlarý söyledi; “Ülkemizde gündem çok hýzlý deðiþiyor, 30 Mart yerel seçim tartýþmalarý bitmeden Cumhurbaþkanlýðý seçimleri, peþinden 2015 yýlýnda yapýlacak genel seçimler siyasetin ýsýnmaya devam edeceðini göstermektedir. 31 Mayýsta Türkiye tarihinin en kitlesel halk ayaklanmasýnýn yýl dönümünde o süreçte

kaybettiklerimizi anmaya bile tahammülü olmayan AKP iktidarý faþizan uygulamalarý ile darbe dönemlerini aratmayan uygulamalarýnda ýsrarcý olacaðýný ortaya koymuþtur. 13 Mayýs 2014 tarihinde Soma'da Türkiye tarihinin en büyük iþçi katliamý yaþanmýþ, resmi rakamlara göre 301 emekçi hayatýný kaybetmiþtir. Katliamýn ilk gününden itibaren AKP hükümeti tarafýndan yaþanýlan katliamý örtme ve önemsizleþtirmeye dönük politikalar aktif bir þekilde ortaya konulmuþtur. AKP hükümeti bununla da yetinmeyerek Soma' da yaþanan hukuksuzluklara kýlýf olacak bir yasal düzenlemeyi alelacele TBMM'ye sevk etmiþtir. Ülkemizin Taþeron Cumhuriyeti Olmasýna Ýzin Vermeyeceðiz! AKP iktidarýnýn 12 yýllýk sürecinde ortaya koyduðu neoliberal politikalar eðitim ve saðlýk gibi en temel haklarýn piyasalaþmasýný hýzlandýrmýþ çalýþma hayatýný ise emekçiler için adeta cehenneme çevirmiþtir. Kamuya ait ne varsa bu dönemde haraç mezat satýlmýþ taþeronlaþma, güvencesiz, esnek, kuralsýz çalýþma uygulamalarý ile ülkemiz ucuz emek cenneti haline getirilmiþ, özel sektörün kar hýrsý da iþin içine girince iþ kazalarýnda Türkiye dünya sýralamasýnda birinci ülke olmuþtur. Soma katliamýnýn nedeninin, uygulamaya konulan özelleþtirme, taþeronlaþtýrma, rodevans, örgütsüzleþtirme, sendikasýzlaþtýrma, köleci çalýþma sistemi, kamu

madenciliðinin yok edilmesi ve kamu kurumlarýnda uzun yýllar sonucu elde edilmiþ olan madencilik bilgi ve deneyimin birikiminin daðýtýlmasý gibi neoliberal politikalar olduðunu bu ülkenin emekçileri olarak çok iyi biliyoruz. Kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapýlamamasý iþ cinayetlerinin Soma'da olduðu gibi katliama dönüþmesine neden olmuþtur. Ýþ cinayetlerinden katliama dönüþen Soma faciasý bizlere bir kez daha göstermiþtir ki; kuralsýz, esnek çalýþma dayatmasý, resmiyette olup fiiliyatta olmayan sendikal anlayýþlar, resmiyette olup gerçekte olmayan denetimler, sürdüðü sürece facialar son bulmayacaktýr. AKP Hükümetinin bugüne kadar iþçi haklarý konusundaki olumsuz sicili herkes tarafýndan biliniyor. Taþeron çalýþtýrma ilk kez uygulanmaya baþladýðý yýllarda sadece sýnýrlý alanlarda uygulanýrken, devletin öncülük etmesiyle birlikte bugün oldukça yaygýn bir istihdam biçimi haline getirildi. Taþeron çalýþmanýn yaygýnlaþmasýna paralel olarak iþçilerin baþta can güvenliði olmak üzere, ücret, sigorta, izinler, kýdem tazminatý vb en temel haklarý fiilen ortadan kaldýrmýþtýr. Yýllardýr iþçiler aleyhine yaptýðý düzenlemeler ile iþçileri iþ cinayetlerine, güvencesizliðe, düþük ücrete, örgütsüzlüðe ve 19. yüzyýla özgü çalýþma koþullarýna mahkûm eden siyasi iktidar, iþ cinayetlerinin temel nedeni olan taþeron çalýþmayý yasaklamak bir yana, kapsama alanýný daha da geniþletmek için düðmeye basmýþ


7

6 Haziran 2014 Cuma

Uzmanlardan sýcak havalarda su ve beslenme uyarýsý Sýcaklarýn artmasý ile birlikte uzmanlar vatandaþlarýn saðlýk beslenmeleri için önemli uyarýlarda bulundu...

S

ýcaklarýn artmasý ile birlikte uzmanlar vatandaþlarýn saðlýk beslenmeleri için önemli uyarýlarda bulundu. Mardin devlet hastanesi Baþhekimi Dr. Yavuz Orak, “Sýcak havalarda vücudun en önemli ihtiyacý su olduðunu belirterek, Siz terlemediðinizi düþünseniz de hava sýcaklýðý ve nem ile deri, solunum, idrara ve dýþký ile normalden fazla su kaybý olur. Bu kayýp elektrolit kaybý ile beraber, tansiyon dengesizliði, baþ aðrýsý ve halsizlik yorgunluk yapabilir.”dedi Aþýrý yaðlý ve þekerli yiyeceklere dikkat edilmesi gerektiðini belirten Orak,”

Sýcak havalarda su, vitamin ve mineral içeriði yüksek meyve, sebze ve tam tahýllara dayalý bir beslenme þekli daha uygundur. Akdeniz diyeti bunun için en uygun örnektir. Balýk, zeytinyaðlý sebze, meyve ve salata en iyi seçimdir. Ayrýca sýcak ile birlikte terleme oraný arttýðý için elektrolit dengesini saðlayacak yoðurt, ayran cacýk tüketimi de unutulmamalýdýr, Kýzartmalar, aþýrý yaðlý gýdalar ya da sakatatlar yerine ýzgara, buðulama, haþlama olarak hazýrlanmýþ, yaðý alýnmýþ etler yenilmeli. Omega-3 yað asitlerini içeren balýk haftada

2 kez tüketilmeli. Kan þekerinin hýzla yükselip, hýzla düþmesine sebep olan yaðlý, þekerli, aðýr tatlýlar yerine dondurma veya sütlü tatlýlar tüketilmeli.”þeklinde konuþtu Akþam yemekleri çok geç olmamalý Akþam yemeði en geç 20.30 yenilirse insan saðlý açýsýndan çok iyi olacaðýný anlatan Orak, þöyle konuþtu” Yaz akþamlarý davetler ve özel geceler daha fazla oluyor bu durumda bu saatlere uymak pek mümkün olamýyor. Ben böyle durumda iki küçük öðün öneriyorum çünkü saat 21.00 gibi yemeði beklerseniz çok acýkýrsýnýz ve açlýðýnýzý kontrol edemezsiniz. Oysa saat 19.00 gibi peynir ve salata veya 10- 15 fýndýk ile kuru kayýsý veya ayran ile grisini veya 1 dilim ekmek peynir bulunduðunuz ortama göre buna benzer küçük bir öðün yapýlmalý. Saat 21.00 de ise baþlangýç yemeði ve salata veya baþlangýç yemeðini yemeyip sadece ana yemek yenilebilir. Alkol olarak 1-2 kadeh beyaz þarap iyi bir seçim olur ama akþam yemekte tatlý ver ise tatlý veya þaraptan birisi tercih edilmelidir. Tatlý olarak dondurma veya meyveli tatlýlar, sorbe yaz için en doðru seçimlerdir. Sýcak günlerde hiç yenilmemesi

gerekenler: Kremalý ve mayonezli yiyeceklerden yaz aylarýnda uzak durulmalýdýr. Bu besinler çabuk bozulduðu gibi sindim açýsýndan da vücudu zorlar. Aþýrý yaðlý hamur tatlýlarý ve þerbetli tatlýlar da tercih edilmelidir.”diye konuþtu Yaþlýlar ve çocuklar risk altýnda Özellikle sodyum potasyum ve magnezyum vücuttaki sývý-elektrolit dengesini saðladýklarýndan, meyve sebze, peynir, yoðurt ayran cacýk her gün tüketilmesine önem verilmesi gerektiðini kaydeden Orak, konuþmasýna þöyle devam etti.”. Yaz aylarýnda ishal vakalarý arýþ gösteriri bu durumda bol sývý ve ayran tüketimi hayati önem taþýr ülkemizde su kaybýndan ölen birçok bebek ve çocuk oluyor maalesef. Sýcaklar kalp ve tansiyon hastalarýný da

olumsuz etkiliyor, aþýrý sýcaðýn hissedildiði saatlerde dýþarýda olmamalýlar. Sýcaklar sývý kaybýna, elektrolit kaybýna neden olduðu için kiþilerin hem kan basýnçlarý etkileniyor hem de ritim bozukluklarý bakýmýndan tehlikeli oluyor. Sabah ve akþam saatlerinde güneþ etkisini kaybedince dýþarý çýkmalýlar.Sývý takviyesi: Vücudumuzdan sývý kaybý, ter, solunum, dýþký ve idrar ile olur yani sýcak havada nefes alýp vermek bile sývý kaybýna sebeptir. Günlük sývý ihtiyacý her bir kalorinin metabolize olmasý için 1 ml dir yani kadýnlarýn ortalama 2000 kalorilik ihtiyaç için 2000 ml ( 2 litre), erkeklerin ise 2500 ml ( 2,5 litre) ihtiyacý vardýr ancak egzersiz yapýldýðýnda ise her yarým saat için 1-2 bardak daha eklemek gerekir. 3 litre maksimum ihtiyaç denilebilir. » Sedat Aslanaçier

Kaymakam Ermiþ’ten temizlik kampanyasýna destek

K

aymakam Ermiþ'ten “Daha temiz bir çevre, daha temiz bir Kýzýltepe” temizlik kampanyasýna destek

Kýzýltepe Belediyesi tarafýndan “Daha temiz bir çevre, daha temiz bir Kýzýltepe” þiarýyla düzenlenen

Temizlik Kampanyasý, Kýzýltepe Kaymakamý Erdoðan Turan Ermiþ destek verdi. Anadolu Lisesi ve ipek mahallesinde yapýlan temizlik kampanyasýna Kýzýltepe Kaymakamý Erdoðan Turan Ermiþ, Kýzýltepe Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Bahçývancý, Belediye Meclis üyeleri, Temizlik iþler müdürü, temizlik personelleri ve Anadolu Lisesi öðrencileri katýldý. “Daha temiz bir çevre, daha temiz bir Kýzýltepe” adý altýnda baþlatýlan Temizlik kampanyasýna iliþkin açýklama yapan Kýzýltepe Kaymakamý Erdoðan Turan Ermiþ, “Ben her zaman görüyorum yolda özelikle

kadýn kardeþlerimizin çok temiz ve güzel çalýþýyorlar. Akþam saatlerde bile temizlik yaptýklarýný görüyorum, çok memnun olduðumu ifade edecektim, böyle bir ortamý buldum. Baþlatmýþ olduðunuz kampanya destek veriyoruz. Ne zaman

çaðýrsanýz ben bir nefer olarak her zaman yardýmcý olmaya hazýrýz”. dedi. Belediye meclis üyeleri, Temizlik iþler müdürü “Daha temiz bir çevre, daha temiz bir Kýzýltepe” temizlik kampanyasýna verdiði destekten dolayý teþekkür etti. » Ýsmail Erkar


6 Haziran 2014 Cuma

8

BASINDAN Gýyabî cenaze namazýnda tartýþmayý bitiren bilgiler

S

oru: Son zamanlarda gýyabî cenaze namazlarý çoðalmaktadýr. Bazý hocalarýmýz kýble tarafýnda hazýr bulunmayan cenazenin namazý kýlýnmaz, diyorlar.

Resim Sergisi Büyük Ýlgi Gördü Midyat Aziz Önen Lisesi öðrencileri yaðlý boya çalýþmalarýný sergi açarak taçlandýrdý...

M

idyat Aziz Önen Anadolu Lisesi’nde eðitim gören öðrencilerin, 2013-2014 eðitim öðretim döneminde okulda yaptýklarý resimler büyük beðeni topladý. Öðrencilerin kendi el emeði, içlerindeki duygu ve düþüncelerini açýða vurarak bilgi ve becerilerini yansýtarak bir yýl boyunca yaptýklarý resimler öðretmen ve öðrencilerin beðenisine sunuldu. Öðrencilerini her alanda nitelikli insanlar olarak yetiþtirmeyi amaçladýklarýný belirten Aziz Önen Anadolu Lisesi Müdürü Turgut Mete, eðitimciler olarak öðrencileri en iyi þekilde geleceðe hazýrlamanýn yaný sýra kültürel ve sanatsal faaliyetlere de büyük önem verdiklerini söyledi. Serginin, öðrencilerin kendi becerileri ve gayretleriyle açýldýðýný ifade eden Mete, “Öðrencilerimizin hayal güçlerini ve öðrendiklerini emeðe dönüþtürdükleri yýl sonu sergisinin açýlýþýna katýlmak ve onlarla birlikte olmaktan büyük keyif aldým. Yýl sonu sergisinde öðrencilerimiz öðretim yýlý boyunca hazýrladýklarý deðiþik türlerdeki resimler sergileniyor. Öðrencilerimizi açtýklarý sergiden ötürü kutluyoruz. Ýnþallah devamýný da bekliyoruz. Gerçekten sergide bir birinden güzel resimler yer alýyor. Her biri ayrý güzel. Ben sergide emeði geçen öðrenci ve öðretmenlerimize teþekkür ediyorum. Bu çalýþmalar öðrencilerimizin sosyal açýdan daha baþarýlý olmalarý saðlýyor” dedi. Aziz Önen Anadolu Lisesi öðrencilerinin yaptýðý 40 eserin sergilendiði eserler hakkýnda ve yapýlan çalýþmalarla alakalý bilgi veren Görsel Sanatlar Öðretmeni Gülabin Zebek, öðrencilerinin bir birinden deðerli eserleri ortaya koyduklarýný belirtti. Zebek, “Bu sergi bizim okuldaki öðrencilerimizin bir yýllýk emeðinin bir sonucu. Sergiyi açmaktaki amacýmýz öðrencilerimize özgüven kazandýrmak. Toplam 40 tane yaðlý boya eserimiz mevcut.

Öðrencilerimizin resimlerini öðretmenlerinin de görmesini ve öðrencilerimize moral desteði olmasý için görücüye çýkardýk. Sergi ile öðrencilerimizin kendilerine öz güvenlerini tam olmasýný ve ‘bende resim yaparým’ duygusunu ön plana çýkmasýný saðladýk” ifadesini kullandý. Açýlan sergide yer alan resimlerin tamamýnýn

kendilerine ait olduðunu söyleyen 11. sýnýf öðrencisi Emel Kurt ise, günlük yaþamlarýnda gördüklerini resme yansýttýklarýný ifade etti. Sergiyi gezen öðretmen ve öðrenciler de yapýlan eserler karþýsýnda þaþkýnlýklarýný gizleyemeyerek yapýlan çalýþmalarýn olaðanüstü olduðunu belirttiler. » Ali Edis

Korucubaþýnýn ölümüyle ilgili 3 kiþi gözaltýna alýndý

D

argeçit ilçesinde geçici köy korucusu Mehmet Uðurtay'ýn hayatýný kaybettiði silahlý saldýrýyý gerçekleþtirdikleri iddiasýyla 3 kiþi gözaltýna alýndý. Alýnan bilgiye göre, Dargeçit ilçesinde 28 Mayýs'ta Misak-ý Milli Ýlköðretim Okulu önünde uðradýðý silahlý saldýrý sonucu hayatýný kaybeden

emekli geçici köy korucusu Mehmet Uðurtay'ýn ölümüne iliþkin baþlatýlan soruþturma sürüyor. Soruþturma kapsamýnda Uðurtay'ýn ölümüne neden silahlý saldýrýyý gerçekleþtirdikleri gerekçesiyle Mehmet Þerif T, oðlu Ömer T ve Mehmet Emin O. gözaltýna alýndý. Zanlýlarýn emniyetteki ifade verme iþlemi sürüyor. » (AA)

Gýyabî cenaze namazý kýlýnmasýný uygun görmüyorlar. Ama bazýlarý da kýlýnabileceðini söyleyerek gýyabi cenaze namazlarý kýlýyorlar. Bizler de bu farklý söylenti ve uygulamalardan þaþýrýyor, hangisi doðru diye tartýþmaya giriyoruz. Söylendiði gibi önde hazýr olmayan cenazenin namazý kýlýnmazsa gýyabî cenaze namazý kýlanlar neye göre kýlýyorlar? Önde cenaze yoktur çünkü? Bu konuda bilgi verirseniz farklý söylenti ve uygulamalarýn sebeplerini öðrenmiþ olacak, tartýþmaya girmeye de gerek duymayacaðýz. Bizi, þüpheden kurtaracak bilgilendirmenizi bekliyoruz. Saygýlarýmýzla. Cevap: Gýyabî cenaze namazý kýlýnmasýný birazcýk derinlemesine incelersek, kýlanlara da kýlmayanlara da bir itirazýmýz olmaz, mezheplere göre hüküm deðiþiyor, diyerek konuyu tatlýya baðlayabiliriz, diye düþünüyorum. Þöyle ki: Hanefi fýkýh kitaplarýnda mesele hakkýndaki hüküm þöyle ifade edilmektedir: -Gaib bir cenaze üzerine namaz kýlmak caiz deðildir! Çünkü kýble istikametinde yanýlmalar söz konusu olur. Mesela, namazý kýlýnacak cenaze doðu tarafta ise, siz de namazý kýbleye yönelerek kýlýyorsanýz, cenaze önde deðil yanda, hatta arkada bile kalabilir. Eðer cenazenin bulunduðu tarafa doðru yönelirseniz, bu defa da kýble yanda, ya da arkada kalmýþ olur. Yine mahzur söz konusu olur. Nitekim Maliki mezhebinde de bu gibi sebeplerle cenazenin önde hazýr bulunmasý þartý aranmýþ, görünmeyen cenazenin üzerine gýyabî namaz kýlýnmasýna taraftar olunmamýþtýr. Ancak Þafii ile Hanbelilerde gýyabî cenaze namazý caiz görülmüþtür. Çünkü Peygamberimiz (sas), Habeþ Meliki Necaþi’nin gýyabî cenaze namazýný ashabýyla birlikte Medine’de kýlmýþtýr. Sünnette bunun yeri vardýr. Hanefiler bu

gýyabî namazý þöyle yorumlamýþlar: - Gaib üzerine cenaze namazý kýlmak Peygamberimiz’in zatýna mahsus özel bir ikram olabilir. Çünkü O, Necaþi’nin öldüðünden vahiyle nasýl hemen haberdar olmuþsa, cenazenin de önünde göreceði þekle getirilmesine de öyle þahit olmuþtur, yani gaib üzerine deðil görerek kýlmýþtýr o namazý, demiþler. Nitekim Diyanet’in basýna akseden yorumlarýnda da bu iki farklý konuda hoþgörücü ve birleþtirici bir üslubun tercih edildiðini görmekteyiz. Deniyor ki: “Aslýnda cenazenin namazý kýlýnabilmesi için önde hazýr bulunmasý gerekir. Ancak hazýr görünmeyen cenaze için namaz kýlmak da caiz olur. Çünkü Hz. Peygamber (sas)’in sünnetinde bu uygulamaya rastlanmaktadýr. Nitekim Resulüllah (sas), Necaþi’nin vefatýný ashabýna haber vermiþ, sonra da cemaatin önüne geçip namazýný kýlmýþtýr. Ayrýca, Rasulüllah’ýn (sas), Uhud þehitleri için ve kendisine haber verilmeden defnedilen diðer cenazeler için de gýyabî cenaze namazý kýldýðý da bilinmektedir.” Demek ki günümüzde gýyabî cenaze namazý kýlmayanlar, kýlýnmaz diyenlerin içtihatlarýný tercih ederek kýlmýyorlar; kýlanlar da kýlýnýr diyenlerin içtihatlarýna uyarak kýlýyorlar. Hak mezheplerden ‘kýlýnmaz’ diyenlerin görüþüyle amel etmek nasýl caiz ve mümkün ise, ‘kýlýnýr’ diyenlerin görüþüne uyarak kýlmak da öyle caiz ve mümkündür. Þaþýrmaya, hele kýlanlarla tartýþmaya hiç gerek yoktur. -“Ümmetimin müspet ihtilafýnda rahmet vardýr.” uyarýsýnda bulunan hadis de tartýþmayý deðil anlaþmayý istemektedir taraflardan. Yani isteyen kýlar, istemeyen de kýlmaz. Bazýlarýnýn dediði gibi: No problem! Ahmed Þahin-Zaman


9

6 Haziran 2014 Cuma

Mezopotamya'dan Türkiye'ye Kadýn Hareketi Kampanyasý baþladý Mazýdaðý ileçsinde, kadýnlarýn psiko-sosyal geliþimini ve sosyalkültürel birikimlerini arttýrmak amacýyla "Mezopotamya'dan Türkiye'ye Kadýn Hareketi" kampanyasý baþladý...

M

azýdaðý ilçesindeki kadýnlarýn psikososyal geliþimini ve sosyalkültürel birikimlerini arttýrmak amacýyla "Mezopotamya'dan Türkiye'ye Kadýn Hareketi" kampanyasý baþladý. Çatom Koordinatörlüðünde Milli Eðitim ve SODES projesi kapsamýnda Kocakent Mahallesinde baþlatýlan kampanya ile kadýnlarýn, Psiko-sosyal geliþimine katký saðalama, kadýnlarýn sosyokültürel birikimlerini arttýrma, kadýnlar arasýndaki dayanýþma ve kaynaþmayý saðlama, kadýnlarýn üreten, bilen ve uygulayan birer birey olmalarýný saðlamanýn hedeflendiði belirtildi. Kampanyaya katýlan Mazýdaðý Kaymakamý Fýrat Çelik, "ilçemizdeki kadýnlarýn daha bilinçli ve üreten

G

Derleyen: M. Sait Çakar

Benim Çocuðum Filmin Adý: Benim Çocuðum Filmin Türü: Belgesel Filmin Süresi: 1s 22dk Filmin Özeti:

bireyler olmasý ve psikososyal geliþimlerinin ve psiko-kültürlerinin artýrmanýn, kendi aralarýnda ve aile içinde daha sosyal olmalarý açýsýndan bu tür faaliyetler her zaman yararlar saðlýyor. Büyük görevler üstlenilerek gerçekleþtirilen bu tür projeler, çok önemlidir" dedi. Kampanya çerçevesinde yapýlan faaliyetlerde, aile içi iletiþim,

cinsiyet eþitliði, kadýn saðlýðý, hijyen, saðlýklý beslenme ve kanserin engellenmesi gibi konularda eðitim verildi. Kampanyada, çocuk gelinlerle ilgili film izletildi ve 100 çocuða hijyen ve temizlik eðitimi verildi. Programa katýlan bayan kursiyerler, bu tür programlarýn kendileri için çok faydalý olduðunu ve bunun devamýný beklediklerini kaydetti. » (AA)

Emzik ve biberonlar denetlenecek ümrük ve Ticaret Bakanlýðý, emzik ve biberonlarýn bildirimi, piyasa gözetimi ve denetimi iþlemleri kapsamýnda ilk defa Haziran ayý içinde Ýstanbul ve Ankara'da denetimler gerçekleþtirileceðini duyurdu. Emzik ve biberonlarýn bildirimi, piyasa gözetimi ve denetimi iþlemleri 31 Ekim 2013 tarihinden itibaren Bakanlýðýn sorumluluðuna

Vizyona Giren Filmler

geçtiði ve o tarihten bugüne bakanlýk tarafýndan yürütüldüðüne iþaret edilen açýklamada, " 'Emzik, Biberon, Biberon Baþlýðý, Alýþtýrma Bardaðý, Alýþtýrma Bardaðý Kapaðý Ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, Ýthalatý, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Ýle Bildirim Esaslarýna Dair Teblið' çerçevesinde üretici ve ithalatçýlar ürünlerini piyasa arz etmeden önce Bakanlýðýmýza bildirmek ve uluslararasý akreditasyona

itiraf öyküleriyle beyazperdeye yansýyor. Yönetmenliðini belgesel sinemacý ve akademisyen Can Candan'ýn üstlendiði yapým, homofobinin ve transfobinin karþýsýna çýkabilecek en güçlü direniþin yine aile desteði olduðunu ispatlar nitelikte.

Saksý Olmanýn Faydalarý sahip veya Bakanlýðýmýzca yetkilendirilmiþ laboratuvarlardan alýnmýþ test raporlarýný sunmakla yükümlüdürler. " denildi. » CÝHAN

Þiir Köþesi BÝR ACIDIR SEVMEK TUTSAK AYRILIÐA

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü

Ergenlikten yetiþkinliðe geçen sevgili çocuðunuz bir gün sizi karþýsýna alýp, kendisiyle ilgili bilmediðiniz bir gerçeði açýklýyor. "Benim cinsel kimliðim senin dýþarýdan gördüðün gibi deðil" diyor ve sizden anlayýþ bekliyor. Sýrf cinsel kimliðini farklý hissediyor diye biricik evladýnýza kýzabilir misiniz? Onu suçlar mýsýnýz? Bir insan cinsel kimliði fiziki görünüþünden farklýysa suçlu mudur? Türkiye'den 5 ailenin katýlýmýyla hayata geçirilen belgesel projesi lezbiyen, gey, biseksüel ve trans çocuklarýnýn hikayelerine bu sefer annebabalarýn gözünden bakýyor. Ebevyenlerin ve çocuklarýn hissettiði inkar, travma, çaresizlik, korku, utanma ve kabullenme insani duygular

Hatýralara kaldý seninle vedalaþmam Bir acýydý ayrýlýða karýþan Engel olmaz ateþli barikatýna Tek çarem tutmaktan yanaydý

M. Sait Çakar Sonu aðlamakla noktalamýþtý Gidiþi nostaljik bir yaraydý Ýstemezdim aþký kökten siliþini Çünkü Seninleydi her þeyim Seninleydi ölüþüm Ve þimdi Öyle sýkýyor bu diyar Senden sonra ölmek istiyorum Ölüm fermaný gelmiþ günleri sayýyor O gamsýz yüreðin tutsak ayrýlýktýr.

Rewan Brindar… Mardin Artuklu Üniversitesi

Filmin Adý: Saksý Olmanýn Faydalarý Filmin Türü: Dramatik Komedi, Romantik Filmin Süresi: 1s 43 dk Filmin Özeti: Charlie, arkadaþlarý tarafýndan daima küçümsenen ve görmezden gelinen, kendi dünyasýndaki kiþisel sorunlarýyla boðuþmakta olan sorunlu bir gençtir. Gerek sýnýf gerekse okul arkadaþlarýnýn acýmasýzca alay ettiði Charlie, en yakýn arkadaþýnýn intihara teþebbüs etmesiyle iyice dibe batar. Ayný sene liseye baþlar. Bu yeni okulda tanýþtýðý iki kardeþ, Sam ve Patrick'in kendisini arkadaþ olarak kabul etmeleri baþlarda imkansýz gibi görünse de kýsa zaman içerisinde yakýn arkadaþ olurlar. Ýki kardeþ, son derece çekingen bir genç olan Charlie'yi uyandýrýp ona hayattan zevk almayý öðretmeye baþlarlar. Charlie, her daim bir kenarda

beklemekte olan çocukluk travmasýyla baþ etmeye çalýþacak; Sam ve Patrick aracýlýðýyla gerçek dünyayý tanýmaya baþlayacaktýr. Amerikalý romancý Stephen Chbosky'nin kendi kitabýndan sinemaya uyarladýðý film, ilgiyi hak eden bir büyüme hikayesi. Baþrollerde son dönemin en yetenekli genç oyuncularýndan Ezra Miller Logan Lerman ve Emma Watson izliyoruz.


6 Haziran 2014 Cuma

Kýlýç’tan Baþkan Türk’e hayýrlý olsun ziyareti

Eyyuphan Kaya

Bu Ülkenin Ýnsaný Barýþý Haketmiþtir

M

idyat Selhe (Barýþtepe) Derneði Temsilcisi Mehmet Salih Kýlýç, Mardin Büyükþehir Belediye Eþ baþkanlarý Ahmet Türk ve Febrinuye Akyol’u ziyaret etti. Kýlýç eþ baþkanlara baþarý dileklerinde bulundu. Büyükþehir belediye eþ baþkanlarý Türk ve Akyol’ya görevlerinde baþarý dileklerinde bulunmak için ziyaret ettiðini belirten Kýlýç “ Bölgemizde sevilen siyaset adamý sayýn Ahmet Türk’ü tebrik etmek için ve ekibine baþarý dileklerimizde bulunmak için ziyaret gerçekleþtirdik. Kozmopolitik bir yapýya sahip olan ilimizin; Türk, Kürt, Arap, Süryani ve Yezidi vatandaþlarýmýza eþit ve ayrýmcýlýktan uzak bir hizmet sunulacaðýný düþünüyorum. Baþta Mardin’imiz olmak üzere tüm ilçelerimizin sosyal ve kültürel alanda kalkýnmasýný temenni ediyoruz. Geliþen ve büyüyen kentimizin de baþta turizm

B

olmak üzere, sanayileþme, altyapý ve üstyapý gibi olan sorunlarýn giderilmesi ve daha da iyileþtirilmesini temenni ediyoruz. Sayýn Türk’ün bu konuda hassasiyet göstereceðine inanýyorum.” ifadelerini kullandý. Kýlýç ayrýca yerel seçimlerde seçilen; Midyat belediyesi baþta olmak üzere diðer tüm ilçelerin belediye

baþkanlarýný tebrik ederek konuþmasýna son verdi. Kýlýç daha sonra ziyaret anýsýna Türk’e plaket takdim etti. Ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren büyükþehir belediye baþkaný Türk ise baþkan Kýlýç’a ziyaretinden dolayý teþekkür etti. Ziyaret dilek ve temennilerle son buldu. » Tayfur Demir/Midyat

Nusaybin'de açýlan THK Model Uçak baþlangýç kursu sona erdi

T

ürk Hava Kurumu (THK) desteðiyle Nusaybin'de açýlan THK Model Uçak baþlangýç kursu sona erdi. THK desteðiyle

10

Nusaybin Oðuzhan Ortaokulunda Fen ve Teknoloji öðretmeni Sinan Er tarafýndan açýlan kursun bitiminde sertifika töreni düzenlendi.

GÜNÜN OKURU

Gökhan Daðlý/Toplum Destekli Polis - Remazan Sürer/Memur

Muhteþem Ýkili, Vatandaþýn her zaman yanýnda ve yardýmýnda olan Toplum Destekli Polislerimiz. Gazetenizde yapmýþ olduðunuz haber ve çalýþmalarýnýzda baþarýlar dileriz.

Öðrencilerin yaptýðý model uçaklarýn sergilenmesinden sonra kursu baþarýyla tamamlayan 12 kursiyere sertifikalarý, THK Mardin þube sorumlusu Musa Öztürk, Okul Müdürü Mehmet Þefik Yenigün ve öðretmenler tarafýndan verildi. THK Mardin þube sorumlusu Musa Öztürk, THK hizmetleri ve kurslarý hakkýnda bilgi verdi. THK'nýn kuruluþ amacýnýn havacýlýðýn önemini anlatmak ve gençleri çeþitli dallarda yetiþtirmek olduðunu belirten Öztürk, Gençlere ücretsiz Planör, Paraþüt, yelken kanat, yamaç paraþütü ile model uçak kurslarý verdiklerini söyledi. Öztürk, amaçlarýnýn bu kurslarla gençleri havacýlýða karþý ilgili duymalarýný saðlamak olduðunu ifade etti. » (AA)

arýþ ve huzur arayýþý olmasaydý, Hükümetin baþý olan Recep Tayyip Erdoðan Anadolu insanýna bu umudu vermeseydi, bir parti 12 yýl iktidarda kalýr mýydý? Hem de oylarýný arttýra arttýra. Peki niye bu kadar gecikti bu barýþ? Hatýrlayýnýz 2005'te Baþbakan Diyarbakýr'da barýþa ve huzura dönük bir þeyler dile getirdi. Kürt sorununu sahiplendi, neredeyse Ankara da adamý duman edeceklerdi. Baþbakan barýþý önde takoz gibi duran engellerle uðraþtý,30 maddelik 12 eylül anayasa paketi referandumuyla kýsmen nefes almýþtý ki yine Mit müsteþarý Hakan Fidan'dan baþlamak üzere bu sürecin aktörlerine çelme atmaya baþlandý. Ya 17 Aralýk sözde yolsuzluk operasyonuna ne demeli? Al birini vur ötekine.Neden çünkü barýþ demek, Anadolu insanýný huzur ve mutluluðu, zenginliði demektir. Benim zoruma giden bu ayak oyunlarýný gören birçok yazar-çizer iþi hafiften alýyor, sulandýrýyor, bu müdahaleleri adi gerekçelere baðlayarak Hükümetin üzerine gidiyor. Yüce Allah'a bin bir þükür olsun ya da gerektiði kadar þükürler olsun ki, iniþli çýkýþlý da olsa bazen yavaþlasa da barýþ süreci hep ilerledi. Niye barýþ sürecine bu kadar endeksli yazýyorum derseniz çünkü yüzlerce sorunun çözümü bu sürecin baþarýya ulaþmasýna baðlýdýr. Ýþte görüyorsunuz Aðrý Belediye Baþkanýna soruyorlar, Aðrý'ya dönük bir projen var mý? Diyor ki ben Barýþ ve Kardeþliði vaad ediyorum. Bundan daha büyük bir musibet var mý? Yani sen hizmeti unut demektir. O da haklý çünkü barýþ gelmeden birçok sorunun çözülmesi mümkün deðildir. Malum siyaset sahnesinde Kürtler adýna siyaset yaptýðýný iddia eden bir parti var, ama bir kýsým Kürt'leri temsil ediyor. Ancak Türkiye geneli Kürt oylarýný yaklaþýk %30'unu, bölgedeki Kürtlerin de % 51 oylarýný alabiliyor, hoþ güzel de diðer %60 Kürtlerin sorununu kim temsil ediyor acaba? Bekli Kürt'lerin %50'den fazlasý ya da en az BDP'ye oy verenler kadar da AK Partiye oy veriyorlar deðil mi? Öyleyse, Mecliste adil bir çözüm komisyonu kurulsun; Üç vekil BDP den üç vekil AK Partiden mütedeyyin Kürt vekillerden CHP ve MHP'den birer gözlemci bir Meclis baþkan vekilinin baþkanlýðýnda akil adamlar raporu üzerinde 15 günlük bir çalýþma yapýp meclise 8-10 maddelik bir teklif TBMM'ye versinler, Meclis de bu teklif paketine “ama” býrakmadan yasal güvenceye kavuþtursun. Göreceksiniz kamuoyu nasýl da rahat edecek, Kürtler ayný zamanda bu geliþmeden mutluluk duyacak. Bu maksatla defalarca bölgeye gelinip gidildi.Vay efendin

bölgenin kanaat önderleriyle görüþüldü, STK'larla görüþüldü ama tam bir netice elde edilmedi. Kürtler de tedirgin, Anadolu insaný da barýþa temkinli yaklaþýyor. Sürecin Koordinatörü Beþir Atalay uzun süredir barýþ ile ilgili çalýþýyor: en son “Kürtlerin lideri Abdullah Öcalan'dýr” dedi. Halbuki Abdullah Öcalan PKK lideridir. Peki bu ifade nerden icabetti, çünkü bölgeye gelip gidiyor ama dinlemeyi Akredite olmuþ STK'larla yapýyor. En basit bir örnek vereyim, ben hem hasbel kader medrese tahsilini görmüþ bir mollayým, eðitimci yazarým, TkMM þemsiyesi altýnda STK platformunu üç yýldýr yönetiyorum. Benimle hiç görüþmedi, hem benim gibi kaç tane dertli insan var bu meselelere zaman ayýran? Ben ulusal ve uluslar arasý Kürt sorunun ele alan bir çok çalýþtay, forum ve konferansa katýlmýþ duyarlý, nitelikli bir vatandaþým. Eðer bunu devlet bilinmiyorsa bölgenin neyini biliyor? Eski valilerimizden biri, toplantýya çaðýrýlanlar arasýnda ismimi görünce gelmesin diye üstünü çiziyormuþ. Ben bir anlam veremiyordum, sonra ayrýlmasýna bir hafta kala, bazý güzel meziyetlerini kaleme alarak hoþ bir yazýyla uðurlamýþtým. Telefon açtý bana teþekkür etti, bir de gazetenin genel yayýn yönetmenine ne desin? “Ya ben Eyüphan Beyi BDP'li biliyordum meðerse deðilmiþ”. Yaaa meðerse bu memlekette BDP'li olmak ötelenmeniz için yeterliymiþ. Halbuki ben BDP'li olmadýðým gibi bir partiye gereðinden fazla yaklaþma gibi bir lüksüm de yok. Çünkü DkMM koordinatörü oluþ sýfatýyla herkese eþit yakýnlýkta olma gibi bir zorunluluðum var, seçim günü sandýk baþýnda hariç. Aldýðým duyumlara göre 6 Haziran'da Diyarbakýr'da bir çalýþtay olacakmýþ. Saða sola dostlarýma soruyorum, bilen yok. Bu iþi organize eden yetkililere sesleniyorum. Bu sefer görüþeceklerinizin %50'si hiç görüþmediklerden olsun. Eðer bu çalýþtayýnýzda Mustadaflar Cemiyeti, Özgür-Der , Ay-Der, Mazlum-Der.. ve 8-10 tane þehir yazarý yoksa(her gazeteden en az bir tane olmak kaydýyla) ve hepsine konuþma imkaný vermezseniz, bu çalýþtay kaðýt üzerinde kalýr, çünkü barýþa Kürtlerin tüm renkleri katký vermeli ve ayný zamanda sahiplenmelidir. Bu kadar yýldan sonra eðer yarým-yamalak bir barýþ saðlanacaksa vay halimize. Barýþ süreciyle ilgili söylenecek çok þey var, ben kýsa kesiyorum. Ama þunu söylemden edemiyorum Anadolu insaný barýþý çoktan hak etmiþtir, en medeni tercihini sandýk aracýlýðýyla da her seferinde haykýrýyor. Annelerimizin oturma eylemi de bunun açýk bir örneðidir. Artýk haklýn sesine kulak verip süreci hýzlandýrmak lazýmdýr.

diyarbakirkmm21@gmail.com

6 haziran 2014 cuma  

6 haziran 2014 cuma

Advertisement