Page 1

Savur’da Kutlu Doðum Programýna büyük Ýlgi

S

avur ilçesinde faaliyet gösteren SAVURDER (Savur Eðitim Kültür Sanat Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði) Kutlu Doðum programý düzenledi.

Liseli genç kýzýn silah zoruyla kaçýrýldýðý iddia edildi

Program belediyenin Kültür Salonunda gerçekleþti. Programa ilgi büyüktü. Efendimizin simgesi olan canlý gül programa katýlan herkese daðýtýldý. » Sayfa 3’te

K

ýzýltepe ilçesinde oturan Fevzi Eren, Ýmam Hatip Lisesi son sýnýf öðrencisi 19 yaþýndaki kýzý Sümeyye Eren'in 27 Nisan'da evlerinin 200 metre ötesinde silah zoruyla kaçýrýldýðýný iddiasýyla polise baþvurdu. » Sayfa 5’te

Mardin’de yað tenekesinde patlayýcý ele geçirildi

G GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE 5 Mayýs 2014 Pazartesi

www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Yýl : 10 Sayý : 2943 Fiyat : 50 Kr

enelkurmay Baþkanlýðý, Mardin’in Derik ilçesinde ise beþ kiloluk yað tenekesi içerisinde plastik patlayýcý ve El Yapýmý Patlayýcý düzeneði bulunduðunu açýkladý. El Yapýmý Patlayýcý ve düzeneði, Derik Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Patlayýcý Madde Ýmha Unsuru tarafýndan yerinde imha edildi. » Sayfa 4’te

Barýþ süreci turizmi ikiye katladý 2023 yýlýnda 5 milyon turist aðýrlamanýn planlarýný yapan Mardin'in bu yýl ki hedefi ise 1 milyon 200 bin yerli ve yabancý turisti aðýrlamak...

B

Çocuklar bulduklarý mayýný eskiciye satmak istedi

N

usaybin'de çocuklar, bulduklarý mayýný demir parçasý zannederek, eskiciye satmak istedi. » Sayfa 5’te

“Her köþeyi Rabia, her yeri Minye yapacaðýz”

arýþ süreci 7000 yýllýk tarihi geçmiþe sahip Mardin'de turizmi patlattý. Otellerin eylül ayýna kadar bütün rezervasyonlarý dolarken, gelen turistler nedeniyle esnafýnda iþleri açýldý. 2023 yýlýnda 5 milyon turist aðýrlamanýn planlarýný yapan Mardin'in bu yýl ki hedefi ise 1 milyon 200 bin yerli ve yabancý turisti aðýrlamak. Son bir yýlda bölgede yaþanan Barýþ Süreci nedeniyle Mardin'in turizm potansiyelinin ikiye katlandýðýný belirten Mardin Valisi Dr. Ahmet Cengiz, bölgeye gelen huzur ve barýþ ile birlikte otellerde rezervasyonlarýn yüzde 90'lara kadar ulaþtýðýný söyledi. » Sayfa 2’de

Yürüyen Budalalar Mardinde

G

enel merkezi Mardin’de bulunan Dostluk Eðitim Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (DOST-DER), Mýsýr'da alýnan son idam kararlarýný kýnamak amacýyla Fuat Yaðcý Camisi avlusunda “Dua Programý” düzenledi. » Sayfa 6’da

Halsizlik, alerji ve enfeksiyona dikkat! lkbaharýn ardýndan havalar yavaþ yavaþ ýsýnmaya baþladý. Güneþin yüzünü göstermesiyle birlikte ani ýsý deðiþiklikleri ve mevsim geçiþleri hastalýklarý da beraberinde getiriyor. Halsizlik, eklem aðrýlarý, alerjik hastalýklar ile enfeksiyon türü hastalýklar bahar aylarýnda sýk görülüyor. Uzmanlar uyarýlara kulak asýldýðý taktirde mevsim geçiþlerinin hasta olmadan atlatýlabileceðini belirtiyor. » Sayfa 8’de

Ý

Kan davasý barýþla sonuçlandý

D

iyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde 2 kiþinin ölümü, 4 kiþinin yaralanmasýna neden olan 26 yýllýk kan davasý,

kanaat önderleri ve Mardin Büyükþehir Belediye Baþkaný Ahmet Türk'ün giriþimi sonucu barýþla sonuçlandý. » Sayfa 7’de

stanbul’da bir tekstil firmasýnda çalýþan yaklaþýk 70 üyesi bulunan kendilerine “ yürüyen budalalar” ismini veren ekip 32 kiþilik bir heyetle Mardin’e geldi. Gittikleri her

Ý

yörede o yöreye ait kýyafetler giyen ve o yörelere ait þarký ve türkü söyleyen “ yürüyen budalalar” adlý ekip Mardin’in tarih kokan sokaklarýnda ayný uygulamalarý yaptý. » Sayfa 10’da


5 Mayýs 2014 Pazartesi

Son bir yýlda bölgede yaþanan Barýþ Süreci nedeniyle Mardin'in turizm potansiyelinin ikiye katlandýðýný belirten Mardin Valisi Dr. Ahmet Cengiz, bölgeye gelen huzur ve barýþ ile birlikte otellerde rezervasyonlarýn yüzde 90'lara kadar ulaþtýðýný söyledi. Bu yýl çözüm süreci ile birlikte daha fazla yerli yabancý turist beklediklerini söyledi..

2

Bu yýl Mardin'de ciddi bir oranda turist yoðunluðu yaþandýðýna dikkat çeken turizmci ve iþ adamý Sabahattin Evrensel ise hafta sonunu Mardin'de geçirmek isteyenlerin turlar aracýlýðý ile tarihi kentte yoðunluk oluþturuyor. Barýþ süreci havasý turizim sektörünü canlandýrdý. Otellerde doluluk oraný bizi de mutlu etti. Özellikle hafta sonlarý turistler Mardin'i tercih ediyor...

Barýþ süreci turizmi ikiye katladý Barýþ süreci 7000 yýllýk tarihi geçmiþe sahip Mardin'de turizmi patlattý. 2023 yýlýnda 5 milyon turist aðýrlamanýn planlarýný yapan Mardin'in bu yýl ki hedefi ise 1 milyon 200 bin yerli ve yabancý turisti aðýrlamak...

B

arýþ süreci 7000 yýllýk tarihi geçmiþe sahip Mardin'de turizmi patlattý. Otellerin eylül ayýna kadar bütün rezervasyonlarý dolarken, gelen turistler nedeniyle esnafýnda iþleri açýldý. 2023 yýlýnda 5 milyon turist aðýrlamanýn planlarýný yapan Mardin'in bu yýl ki hedefi ise 1 milyon 200 bin yerli ve yabancý turisti aðýrlamak. Son bir yýlda bölgede yaþanan Barýþ Süreci nedeniyle Mardin'in turizm potansiyelinin ikiye katlandýðýný belirten Mardin Valisi Dr. Ahmet Cengiz, bölgeye gelen huzur ve barýþ ile birlikte otellerde rezervasyonlarýn yüzde 90'lara kadar ulaþtýðýný söyledi. Bu yýl çözüm süreci ile birlikte daha fazla yerli yabancý turist

beklediklerini anlatan Vali Cengiz, " Bizim hedefimiz 2023 yýlýnda 5 milyon turisti aðýrlamak. 2013 yýlýndaki turizm hareketliliðinde bir problem olmazsa yýl sonuna kadar 1 milyon 200 bin kiþiyi Mardin'de misafir etmeyi hedefliyoruz. Sadece turizm sektöründe deðil, sanayide, tarýmda de geliþme bekliyoruz. Ýþsizlik rakamlarý Güneydoðu'da aþaðýlara ineceðine inanýyorum. Ýnþallah bu çözüm iradesi ve çözüm süreci sonuna kadar baþarýya ulaþýr ve þehrimiz, bölgemiz, Türkiyemiz ve dünya insanlarý bir umut ve bir fayda saðlar." þeklinde konuþtu. Barýþ süreci turizmi patlattý Mardin Turizm ve Otelciler Derneði (MARTOD)

Baþkaný Özgür Gürgör ise Barýþ süreci ile birlikte son bir ayda Mardin'de otellerdeki rezervasyonlarýn ikiye katlandýðýný belirterek, "Gerek Türkiye'nin ve dünyanýn bir çok ülkesinden acenteler otellerimizle irtibata geçip rezervasyon alýyor. Mardin bu yýl turizm patlamasý yaþayacak. Bu da esnafýmýzýn iþlerinin açýlmasý anlamýna geliyor. Ayrýca birçok gencimize de yeni istihdam alanlarý oluþacak. Bu sürecin barýþla noktalanmasý ile birlikte Mardin yýlda bir milyon deðil 2 milyon 3 milyon turisti çok rahat aðýrlar." dedi. Yüzde 90 doluluk oranýna ulaþtýk Artuklu Kervansaray Butik otel sahibi , otelin yeni açýlmasýna raðmen doluluk oranlarýnýn yüzde 90'lara ulaþtýðýný ifade etti. Mardin'deki diðer otellerde de doluluk oranýnýn yüzde 90'larý bulduðuna dikkat çeken Evrensel, "Ben bunu son bir ayda ülkemizde yaþanan barýþ sürecine baðlýyorum. Çünkü bölgeye gelen huzur ve güven ile birlikte turizm acenteleri de yoðun talepleri oldu. Mardin'i

görmek isteyen yerli yabancý turistlerden yoðun talep alýyoruz. Eylül ve ekim ayýna kadar rezervasyon alan bile var. Bu süreçten turizmciler olarak çok umutluyuz." diye konuþtu. Ýþlerimiz açýldý Turizm sezonu ile birlikte esnafta bir hareketlilik yaþandýðýný dile getiren bakýrcý ustasý Tacettin Toparlý da, kentte gözle görülür bir turizm hareketliliði yaþandýðýný kaydederek, "Ýþlerimiz açýldý. Kendimizi ona göre hazýrlýyoruz. Barýþ süreci insanlara huzur ve güven getirecek. Ne kadar turist gelirse esnafta o kadar para kazanacak. Bu da bölge insanýn refah düzeyini artýracak." Dedi. Geçen yýla göre rezervasyonlar yüzde 40 arttý Bu yýl Mardin'de ciddi bir oranda turist yoðunluðu yaþandýðýna dikkat çeken turizmci ve iþ adamý Sabahattin Evrensel ise hafta sonunu Mardin'de geçirmek isteyenlerin turlar aracýlýðý ile tarihi kentte yoðunluk oluþturduðunu söyledi. Evrensel, " Barýþ süreci havasý turizim sektörünü canlandýrdý. Otellerde doluluk oraný bizi de mutlu etti. Özellikle hafta sonlarý turistler Mardin'i tercih ediyor. Umarým, bu yoðunluk devam eder. Þehre gelen yerli ve yabancý turistleri Mardin misafirperverliðiyl e, gelenek ve görenekler çerçevesinde

aðýrlýyoruz. Süreçten umutluyuz. Çünkü barýþ ve huzurun olduðu yerde refahta artar. Ýnsanlarda mutlu olur.” Mardin’in mekanlarý turist kaynýyor Tarihi, mimari ve kültürel dokusuyla yerli ve yabancý turistlerin gözde mekâný haline gelen Mardin'e gelen turistler Ulu Camii, Deyrul-Zafaran Manastýrý, Kýrklar Kilisesi, Dara harabeleri, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sas)'in ayak izinin içinde bulunduðu Sitti Radviye Medresesi, Þehidiye Camii, Kasimiye ve Zinciriye medreseleri ile tarihi çarþýlarý geziyor. Tarihi çarþýlarda gümüþ iþlemeciliði, Mardin leblebisi, badem þekeri ,bakýr ve cam üzerine iþlenen þahmaran motifi büyük ilgi görüyor. Tarihi kente turla gelen turistler ise tarihi kentle birlikte Midyat ilçesi ve Batman'ýn antik kenti Hasankeyf'i de gezmeyi tercih ediyor. » M. Sait Çakar


3

5 Mayýs 2014 Pazartesi

Savur’da Kutlu Doðum Programýna büyük Ýlgi Savur ilçesinde faaliyet gösteren SAVURDER (Savur Eðitim Kültür Sanat Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði) Kutlu Doðum programý düzenledi...

S

avur ilçesinde faaliyet gösteren SAVURDER (Savur Eðitim Kültür Sanat Yardýmlaþma ve

Dayanýþma Derneði) Kutlu Doðum programý düzenledi. Program belediyenin Kültür Salonunda

gerçekleþti. Programa ilgi büyüktü. Efendimizin simgesi olan canlý gül programa katýlan herkese daðýtýldý. SAVURDER bünyesinde Recep Bey Okuma salonunda öðrencilerin güzel ilahiler ve þiirlerle baþlayarak daha sonra konuþmacý olarak Numan Naim Selmanlar Peygamber Efendimize olan sevgiyi anlattý, Sahabeden örnekler verdi. Katýlýmcýlardan Berber esnaf olarak Alaaddin Ulaþ þöyle konuþtu, "Bu tür etkinlikler çok güzeldir hele konu Efendimiz olunca bir baþka güzel oluyor, ayrýca biz insanlar olarak pil gibi þarja

ihtiyacýmýz vardýr. Ayrýca efendimizi anmak hatýrlamak ümmeti Muhammed olarak vazifemizdir bu güzel programý organize eden SAVURDER e çok teþekkür ediyorum" dedi. Türkiye genelinde Herkes onu okuyor yarýþmasýnda ilçede dereceye girenlere hediyeler verildi ayrýca ilahi ve þiir okuyan öðrencilerede deðiþik hediyeler verildi, daha sonra katýlanlarla hep beraber salavatlar getirildikten sonra program sona erdi. » Ýsmail Erkar

Batman-Mardin yolu 50 kilometre kýsalacak Y

apýmýna 13 ay önce baþlanan Kantar Köprüsü ile daha önce 140 kilometre olan Batman-Mardin karayolu 90 kilometreye düþtü. Gercüþ ilçesinde 480 metre uzunluðunda, 60 metre yüksekliðinde ve 13 ayaktan oluþan Kantar Köprüsü'nün yapýmý tamamlandý. Batman için büyük bir öneme sahip olan Kantar Köprüsü hizmete girdi. Yapýmýna 13 ay önce baþlanan Kantar Köprüsü ile daha önce 140 kilometre olan Batman-Mardin karayolu 90 kilometreye düþtü. Köprüde incelemelerde bulunan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði Yol ve Ulaþým Þube Müdürü Sait Üner,

Kaymakam Ermiþ’ten eþbaþkanlara “hayýrlý olsun” ziyaret

K

yaptýðý açýklamada, yaklaþýk 50 yýldýr çevre ilçe ve

köylerinin beklediði köprünün tamamlandýðýný belirterek, köprüyle ulaþým yönünde büyük bir kolaylýk saðlandýðýný söyledi. "Kýsmen trafiðe açýlan köprü sayesinde Batman-Mardin yolu 50 kilometre kýsalacak" diyen Üner, köprüden 2 ilçe, 2 belde ve 60'a yakýn köyün faydalanacaðýný kaydetti. Üner, yaklaþýk 25 bin metreküp betonun kullanýldýðý köprünün yan yollarýnýn bitirilmesi durumunda önemli bir güzergah yolu olacaðýný sözlerine ekledi. » (AA)

ýzýltepe Kaymakamý Erdoðan Turan Ermiþ Belediye Eþbaþkanlarýný ziyaret etti. Kýzýltepe Kaymakamý Erdoðan Turan Ermiþ 30 Mart yerel seçimlerinde Kýzýltepe Belediye Eþbaþkaný seçilen Ýsmail Asi ve Leyla Salman’ý makamýnda ziyaret ederek “hayýrlý olsun” dedi. Kýzýltepe Kaymakamý Erdoðan Turan Ermiþ, Milli Eðitim Müdürü, Tapu Müdür, Yazý iþleri müdürü, Medya mahalle muhtarý ve beraberindekileri, Kýzýltepe Belediye Eþbaþkaný Ýsmail Asý ve Leyla Salman’ý makamýnda ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Kýzýltepe Kaymakamý

Erdoðan Turan Ermiþ, ilçenin sorunlarý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. Belediye Eþbaþkaný Ýsmail Asý ve Leyla Salman, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Erdoðan Turan Ermiþ ve beraberindekilere teþekkür etti. » Ýsmail Erkar


mardin

iletiþim

4

5 Mayýs 2014 Pazartesi

Ýnþaat ruhsatlarýndan 5 yýl katýlým payý alýnmayacak

Midyat belediyesinden güzel uygulama Midyat Ýlçesi Belediye Meclisi'nin Mayýs Ayý Olaðan Toplantýsýnda alýnan kararla, belde iken mahalle statüsüne dönüþen yerlerden, inþaat ruhsatlarý için 5 yýl süreyle katýlým payý ücreti alýnmayacaðý bildirildi...

M

idyat Belediye Meclisi'nin Mayýs ayý olaðan toplantýsý Belediye Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirildi. Midyat Belediye Baþkan yardýmcýsý Tevfik Baysal baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya, belediye baþkan yardýmcýlarý ve Meclis üyeleri katýldý. Toplantýda çeþitli imar konularýnýn yaný sýra, 6360

sayýlý kanun gereði merkeze baðlanan Acýrlý, Çavuþlu, Gelinkaya, Söðütlü, Þenköy ve Yolbaþý gibi, belde statüsü sona eren ve mahalle statüsüne dönüþen mahallelerden, 5 yýl ruhsat harcý dýþýnda katýlým payý ücretinin alýnmamasý kararlaþtýrýldý. Toplantý daha sonra çeþitli konularýn görüþülmesine geçildi. » Ali Edis

Mardin’de yað tenekesinde patlayýcý ele geçirildi

G

"Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn" eylemi nsan Haklarý Derneði (ÝHD) Batman Þubesi'nce "kayýplar bulunsun failler yargýlansýn" eylemi yapýldý. ÝHD Batman Þubesi üyeleri Gülistan Caddesi'nde bir araya gelerek "kayýplar bulunsun failler yargýlansýn" eylemi yaptý. Þube adýna açýklama yapan Osman Kündeþ, 1990'lý yýllarda kaybedilenlerin akýbetinin belirlenmesi ve faillerin belirlenip yargý önüne çýkarýlmasý için eylem ve etkinliklerin 273. haftasýnda

Ý

olduklarýný söyledi. Hukukun ve adaletin bir an önce tecelli etmesini ve yargýnýn harekette geçmesi yönündeki taleplerini yinelediklerini kaydeden Kündeþ, "Ülkemizin huzur ve selameti için askeri yargý derhal kaldýrýlmalýdýr. TMK tamamen ortadan kaldýrýlmalýdýr. Çocuk cezaevleri kapatýlmalýdýr" dedi. Daha sonra 1 dakikalýk oturma eylemi yapýldý. » (AA)

enelkurmay Baþkanlýðý, Diyarbakýr’ýn Lice ilçesinde 12 kilogramlýk tüp kullanýlarak hazýrlanmýþ El Yapýmý Patlayýcý, Mardin’in Derik ilçesinde ise beþ kiloluk yað tenekesi içerisinde plastik patlayýcý ve El Yapýmý Patlayýcý düzeneði bulunduðunu açýkladý. Siirt’te ise 20 kilo amonyum nitrat ele geçirildi. Genelkurmay Baþkanlýðý’ndan yapýlan açýklama þöyle: “Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutanlýðý'nca, Lice ilçesi Abalý köyü bölgesinde bir El Yapýmý Patlayýcý bulunduðuna dair yapýlan ihbar üzerine, bahse konu bölgeye, sekiz timden fazla kuvvet sevk edilmiþtir. Olay yerinde yapýlan inceleme sonucunda, 12 kilogramlýk tüp kullanýlarak hazýrlanmýþ bir adet El Yapýmý Patlayýcý tespit

Artýk hastalar Ankara ve Ýstanbul’a gitmeyecek

D

iyarbakýr Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði’nde hizmet kalitesi her geçen gün artýyor. Genel sekreterlik bünyesinde hizmet veren tüm merkez ve ilçe hastane laboratuvarlarýnda yapýlamayan test ve tahlil kalmayacak. Diyarbakýr Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði’nden yapýlan yazýlý açýklamada, sekreterliðe baðlý tüm merkez ve ilçe hastanelerinin laboratuarlarýnda yapýlamayan test ve tahlillerin yapýlabilmesi için 3 yýllýk bir sözleþme imzalandýðý belirtildi. Açýklamada, genel sekreterliðin yaptýðý 3 yýllýk alým ile artýk hastalar spesifik testler için

Ankara ve Ýstanbul gibi büyükþehirlere gitmek zorunda kalmayacaðý bildirdi. Açýklamada, “2 Mayýs 2014 tarihi itibariyle 3 yýllýðýna imzalanan sözleþme ile Diyarbakýr Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði’ne baðlý tüm merkez ve ilçe hastanelerinin laboratuvarlarýnda yapýlmayan test kalmayacak ve nadir gelen spesifik testler için de hastalarýmýz Ankara, Ýstanbul gibi büyük illere gitmeden tanýtedavi hizmetlerine doðrudan eriþim saðlayacaklardýr. Diyarbakýr Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði'nin alýmýný yaptýðý bu hizmet ile genetik tahliller gibi özel testler

de dahil tüm laboratuvar tahlilleri ilçelerdeki halkýmýz dahil tüm vatandaþlarýmýzýn ayaðýna kadar geliyor. Ýlk defa yapýlmakta olan bu hizmet ile bölge halkýnýn daha iyi ve kaliteli saðlýk hizmeti almasýna katkýda bulunmak amaçlanmaktadýr.” denildi. » CÝHAN

edilmiþtir. El Yapýmý Patlayýcý, Lice cumhuriyet savcýsýnýn talimatýyla yerinde imha edilmiþtir. Mardin/Derik Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekiplerince, bir duyum üzerine, Derik ilçesi Zeytinpýnarý Mahallesi'nde yol üzerinde, bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafýndan döþendiði deðerlendirilen, beþ kilogramlýk yað tenekesi içerisinde plastik patlayýcý ve El Yapýmý Patlayýcý düzeneði bulunmuþtur. El Yapýmý Patlayýcý ve düzeneði, Derik Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Patlayýcý Madde Ýmha Unsuru tarafýndan yerinde imha edilmiþtir.” Öte yandan, Genelkurmay Baþkanlýðý, Siirt’te bölücü terör örgütüne ait olduðu deðerlendirilen bir adet Kalaþnikof tüfek ile 20 kilo amonyum nitrat ve bir piknik tüpü ele geçirildiðini açýkladý. Konuyla ilgili açýklama þöyle:

“Siirt Ýl Jandarma Komutanlýðý'nca alýnan bir duyum üzerine, Siirt/Merkez Sarýtepe Köyü Taraklý Mezrasý mevkiinde, bölücü terör örgütü mensuplarýna ait olduðu deðerlendirilen, iki tarafý taþla kapatýlmýþ menfez içerisinde þüpheli malzemeler olduðu tespit edilmiþtir. Bölgeye sevk edilen Ýl Jandarma Komutanlýðý unsurlarýnca yapýlan incelemede; bir adet Kalaþnikof Piyade Tüfeði (Seyyar dipçikli), bir adet Kalaþnikof Piyade Tüfeði þarjörü, altý adet Kalaþnikof Piyade Tüfeði mermisi, 20 kilogram amonyum nitrat, bir adet piknik tüpü, beþ litre mazot, bir miktar yaþam malzemesi ele geçirilmiþtir. Ele geçirilen malzemeler, Siirt cumhuriyet savcýsýnýn talimatýyla Siirt Ýl Jandarma Komutanlýðý'nda muhafaza altýna alýnmýþ olup, adli tahkikata devam edilmektedir.” » CÝHAN


5 Liseli genç kýzýn silah zoruyla kaçýrýldýðý iddia edildi 5 Mayýs 2014 Pazartesi

Kýzýltepe ilçesinde oturan Fevzi Eren, 27 Nisan'da evlerinin 200 metre ötesinde 19 yaþýndaki kýzýnýn zorla kaçýrýldýðýný iddiasýyla polise baþvurdu...

K

ýzýltepe ilçesinde oturan Fevzi Eren, 19 yaþýndaki kýzýnýn zorla kaçýrýldýðýný iddiasýyla polise baþvurdu. Kýzýltepe'de Atatürk Mahallesi'nde oturan Fevzi Eren, Ýmam Hatip Lisesi son

sýnýf öðrencisi kýzý 19 yaþýndaki Sümeyye Eren'in 27 Nisan'da evlerinin 200 metre ötesinde silah zoruyla kaçýrýldýðýný ileri sürerek polise baþvurdu. Eren, yaptýðý açýklamada, kýzýnýn üniversitede okuma hayallerinin olduðunu belirterek, evlenmek istemediðini söyledi. Kýzýný kaçýranlarý tanýdýðýný belirten Eren, þöyle konuþtu: "Kýzýmýn bulunmasý için polis de jandarmaya da baþvurdum. Ancak bir sonuç alamadým. Kýzým kendi rýzasýyla gitmiþ olsaydý mutluluk dilerdim, ama silah zoruyla kaçýrdýklarý için kýzým asla o eve gelin olamaz. Bütün yetkililere sesleniyorum, lütfen kýzýmý bulun. Kýzýmý kaçýranlar belli. Kýzým için çok endiþeliyim." » (AA)

Çocuklar bulduklarý mayýný eskiciye satmak istedi

N

usaybin'de çocuklar, bulduklarý mayýný demir parçasý zannederek, eskiciye satmak istedi. Edinilen bilgilere göre, çocuklar Türkiye - Suriye sýnýrýnda bulduklarý mayýný, demir parçasý zannederek, satmak için Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir eskici

dükkanýna getirdi. Çocuklarýn bulduðu cismin mayýn olduðunu fark eden eskici, polise haber verdi. Bomba imha uzmanlarýnýn incelemesinin ardýndan mayýn imha etmek üzere muhafaza altýna aldý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. » (AA)

Merdiven altý dondurma uyarýsý

H

Bölge barolarý baþkanlarý Cizre'de toplandý

D

oðu ve Güneydoðu Anadolu bölgesinde bulunan 14 ilin baro baþkanlarý Þýrnak Barosu'nun ev sahipliðinde Cizre'de bir araya geldi. 14 ilin baro baþkanlarý Türkiye ve bölge gündemine iliþkin geliþmeleri deðerlendirecekleri toplantý için Þýrnak Barosu sosyal tesislerinde buluþtu. Toplantýya iliþkin açýklama yapan Þýrnak Baro Baþkaný Nuþirevan Elçi,"Bölgede ve ülke

genelinde yaþanan sorunlarý deðerlendirmek için bölge barolarý olarak bir araya geldik. Bu süre zarfýnda yaþanan sorunlarý ve yeni geliþmeleri deðerlendirme fýrsatý bulacaðýz. Toplantýnýn sonuç bildirgesini yarýn yapacaðýmýz basýn toplantýsý ile kamuoyuyla paylaþacaðýz" dedi. Toplantýya Þýrnak, Aðrý, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakýr, Hakkari, Kars, Mardin, Muþ, Siirt, Þanlýurfa, Tunceli ve Van baro baþkanlarý katýldý. » (AA)

avalarýn ýsýnmasýyla dondurma mevsimi de baþladý. Ancak dondurmanýn da ‘merdiven altý’ olaný ucuza piyasaya sürülüyor. TESK Baþkaný Bendevi Palandöken uyardý: “Vatandaþ, ucuz diye saðlýðýný hiçe sayarak kayýt dýþý çalýþan yerlerden dondurma almalarýnýn sonuçlarý kötü olabilir. Denetimlerin artýrýlmasý þart.” Sýcaklarýn bastýrmasýyla piyasada merdiven altý üretimin hýzla artmasý dondurmacý esnafýnýn tedirgin olmasýna yol açtýðýný belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, “Hazýr dondurmalar çýktý, el yapýmý nefis dondurma satýþlarý bitme noktasýna geldi. Halbuki dondurma tüketimi son yýllarda artýþ göstererek 400 bin ton civarýna yükseldi. Kiþi baþý 5 litre dondurma tüketimi yapýlýrken, dikkat edilmesi gereken önemli bir konu ise doðal þeker ya da meyve özü yerine yapay tatlandýrýcýlar kullanýlarak üretilen dondurmalardýr. Ýçeriðindeki kimyasal maddelerden saðlýðýmýz olumsuz etkilenebilir. Halbuki ustalarýmýzýn elinden çýkan katkýsýz doðal dondurmalar, protein, karbonhidrat ve kemiklerimiz için gerekli kalsiyum ile fosfor yönünden oldukça zengindir. Sütteki

kalsiyum ve fosfor miktarý, yapýlýrken kývamý koyulaþtýðýndan dolayý doðal dondurmada süte göre daha fazla bulunur. 100 gram dondurmada 135 miligram kalsiyum bulunurken, sütte bu miktar 115 miligramdýr.” diye ifade etti. "Saðlýðýnýz çok deðerli" Dondurmanýn yapýmýnda süt, þeker, tatlýlýk verici maddeler, bitkisel yað ve süt yaðý, çeþidine göre çikolata, kakao, meyve, fýndýk, fýstýk, karamel gibi besinler, sahlep, kývam verici, doðal ve doðala özdeþ aromalar kullanýldýðýný kaydeden

Palandöken, “Tükettiðiniz dondurmanýn içinde, sütten daha çok süt tozu, meyveden daha çok meyve aromasý ve þeker yerine tatlandýrýcýlar varsa, bu dondurmanýn faydalarýndan öte zararýndan bahsetmek daha doðru olur. Çünkü bu þekilde tükettiðiniz dondurmanýn bize getirisi, daha çok katký maddeleri ve tatlandýrýcýlar olacaktýr. Dondurma alýrken, geliþigüzel yerlerden ve ucuz diye almaktansa belli ve markalý yerlerden kaliteli ve iyi dondurma almak daha iyidir. Unutulmamalýdýr ki saðlýk paha biçilmeyecek kadar deðerlidir.” þeklinde konuþtu. » CÝHAN


5 Mayýs 2014 Pazartesi

6

“Her köþeyi Rabia, her yeri Minye yapacaðýz” Mardin Dost Der, Mýsýr'da alýnan son idam kararlarýný kýnamak amacýyla Fuat Yaðcý Camisi avlusunda “Dua yetmez ama Duasýz olmaz” þiarý ile "Dua Programý" düzenledi.

G

enel merkezi Mardin’de bulunan Dostluk Eðitim Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (DOST-DER), Mýsýr'da alýnan son idam kararlarýný kýnamak amacýyla Fuat Yaðcý Camisi avlusunda “Dua Programý” düzenledi. “Dua yetmez ama Duasýz olmaz” þiarý ile düzenlenen ve Yatýsý namazýnýn kýlýnmasýnýn ardýndan baþlayan programa Mardinlilerin yoðun katýlým gösterdiði gözlenirken programda ezgiler seslendirildi, þiirler okundu, konuþmalar yapýldý ve son olarak dua okundu. Yazar Metin Tekin’in sunuculuðunu yaptýðý program, Abdullah Tekdal’ýn

Kur’an-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Ardýndan Tülin Tekin; Þeyh Ahmet Yasin’in “Allah'ým! Ümmetin suskunluðunu sana þikâyet ediyorum!” baþlýklý duasýna okudu. Daha sonra Dost Der Baþkan Yardýmcýsý Eðitimci Önen, bir konuþma yaptý. Önen, bu akþam bu cami avlusunu Rabia’nýn bir köþesi, Nahda’nýn bir parçasý, Minye Hapishanesi’nin havasýnýn teneffüs edildiði bir koðuþ, Ýskenderiye Ýþkence Merkezi’nin iniltilerinin yüreklerde hissedildiði bir mekân yapmak üzere toplandýklarýný söyledi. Önen, “Hasan ElBenna denilince kimin yüreði ümitle dolmuyor ki, Seyyit

Kutup denilince kimin yüreði þehadetle, Kuran’la, mücadele ile dolmuyor ki? Ýhvan-ý Müslimin denilince 20. ve 21. yüzyýlda Ýslam’ýn emperyalizmin ayaklarýnýn altýndan kaldýrýlarak yüreklerde, ilim meclislerinde, bayýrlarda bayraklaþmasý kimin aklýna gelmiyor ki? Batý, Ýslam âleminin baþýna çöreklenmiþti, Hasan ElBenna ve arkadaþlarýnýn kurmuþ olduðu Ýhvan Hareketi ile ümmet bir daha dirildi. Bizler, onlarýn kitaplarýyla ve hayat mücadeleleriyle büyüdük. Dikkat edin! Özelikle âlimlerimizi ve liderlerimizi þehit ediyorlar. Bu þekilde bizleri susturacaklarýný zannediyorlar. Bugün yine âlimlerimize musallat olmuþlar. Muhammed Mursi’nin kýzý ‘Bana gösterilen fotoðraflar babama ait deðil’ diyor. Sýradan bir mahkûma bile tanýnan haklar onlara tanýnmýyor. Bu þekilde birer birer çürümelerini bekliyorlar. Þuan cezaevlerinde 23 bine yakýn darbe karþýtý mahkûm var. Bunlardan 704’ü kadýn, 684’ü çocuktur. Ve bunlarýn tek suçlarý ise Müslüman olmaktýr. Tek suçlarý batýnýn rüyasýný bozmaktýr, tek suçlarý Ýsrail’in uykularýný kaçýrmaktýr.” diye konuþtu. Sözde mahkemelerin 20 dakikada 529 kiþinin idam kararýný verdiðini hatýrlatan

Önen, çok geçmeden 683 kiþinin idamýný ise 9 dakikada verdiklerini söyledi. Türkiyeli Müslümanlara seslenen Önen, “Sizler, diðer Ýslam ülkelerindeki kardeþleriniz gibi sessiz mi kalacaksýnýz? Müslümanlar size ümit baðlamýþken tepkilerin nerede? Ey Ýslam ülkeleri tepkileriniz nerede? Bizler, Ýhvan gibi haklý tepkilerimizden vazgeçmeyeceðiz. Her köþeyi Rabia, her yeri Minye ve Ýskenderiye yapacaðýz.” dedi. Yapýlan konuþmanýn ardýndan Ýsmail Çevik’in yaptýðý duanýn ardýndan program sona erdi. » M. Sait Çakar

"Bu köyde her yer dumansýz hava sahasý"

Þ

anlýurfa'da yaklaþýk 200 kiþinin yaþadýðý köyde uzun yýllardýr sigaraya karþý mücadele ediliyor. Sigarayla savaþta dünyada adýndan söz ettiren Türkiye'de, tütün baðýmlýlýðýnýn giderek azaldýðý gözleniyor. Yasal düzenlemeler, denetim ve eðitim çalýþmalarýnýn ise sigarayý býrakmada etkili olduðu belirtiliyor. Þanlýurfa'daki bir köyde ise uzun yýllardýr sigaraya karþý mücadele veriliyor. Kent merkezine 65 kilometre uzaklýktaki Sarpdere köyü sakinlerinin büyük bölümü sigara içmediði gibi

misafirlerinin kullanmasýna müsaade edilmiyor. Kapalý alanlardaki sigara yasaðýný "mucize bir yasa" olarak nitelendiren vatandaþlar, bu konudaki yasal düzenlemeleri desteklediklerini ifade ediyor. Köy sakinlerinden Mustafa Tombaþ, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, þehre uzak olmalarýna raðmen yaþadýklarý yerleþim biriminde temizliðe ve saðlýklý yaþama önem verdiklerini söyledi. Kendisinin köye sonradan yerleþtiðini aktaran Tombaþ, vatandaþlarýn sigara yasaðýna uyduðunu söyledi.

Sigaranýn zararlarýnýn herkes tarafýndan bilindiðini ifade eden Tombaþ, "Sigara hem bedenimize zarar hem de aileler için maddi kayba neden oluyor. Bizim köy bu konuda çok kararlý ve disiplinli. Ziyaretimize gelenlere de sigaranýn zararlarýný anlatýyoruz. Onlar da bu isteðimize uyup sigara kullanmýyor" dedi. Adil Çiftçi ise dedelerinin hiç sigara içmediðini söyledi. Bu alýþkanlýðýn çocuk ve torunlara geçtiðini ifade eden Çiftçi, þöyle konuþtu:

"Dedem sigara kullanmadýðý için 3 oðlu da bundan etkilenmiþ. Dolayýsýyla bu aslýnda bir gelenek haline gelmiþ. Büyüklerimiz bu alýþkanlýðý edinmediði için genç nesil de buna uymuþ. Köyümüzde yaklaþýk 200 kiþi yaþýyor ve Allah'a þükür büyük çoðunluðu sigara kullanmýyor. Ayrýca köye

sonradan gelenler de bu sigara içmeme geleneðine uyuyor." Latif Demir de yaklaþýk 15 yýl sigara kullandýðýný ancak evlendikten sonra eþinin hassasiyetinden dolayý kýsa bir sürede sigarayý býraktýðýný söyledi. Demir, böyle bir karar aldýðý için çok mutlu olduðunu sözlerine ekledi. » (AA)


7

5 Mayýs 2014 Pazartesi

Ahmet Türk'ün giriþimi sonucu 26 yýllýk kan davasý barýþla sonuçlandý Çýnar ilçesinde 2 kiþinin ölümü, 4 kiþinin yaralanmasýna neden olan 26 yýllýk kan davasý Mardin Büyükþehir Belediye Baþkaný Ahmet Türk'ün giriþimi sonucu düzenlenen barýþ yemeðiyle son buldu...

D

iyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde 2 kiþinin ölümü, 4 kiþinin yaralanmasýna neden olan 26 yýllýk kan davasý, kanaat önderleri ve Mardin Büyükþehir Belediye Baþkaný Ahmet Türk'ün giriþimi sonucu barýþla sonuçlandý. Þekerören köyünden Demirtaþ ile Omera köyünden Ceylan ailesi

arasýnda bir husumet nedeniyle 26 yýldýr süren kan davasý sona erdi. Ýki aile arasýndaki kan davasýnýn kanaat önderleri ve Mardin Büyükþehir Belediye Baþkaný Türk'ün giriþimi sonucu son bulmasý nedeniyle Bismil ilçesi Boztepe Düðün ve Konferans Salonu'nda barýþ yemeði verildi.

Türk, burada yaptýðý Kürtçe konuþmada, kardeþlik

çaðrýsý yaptý. Konuþmalarýn ardýndan kan davalý aileler, barýþa olan baðlýlýklarýný göstermek amacýyla Kur'an-ý Kerim'in altýndan geçerek, kucaklaþtý. Ýki aile arasýnda 1988 yýlýnda bir anlaþmazlýk nedeniyle çýkan kavgada Ramazan Demirtaþ hayatýný kaybetmiþ, 4 kiþi de yaralanmýþtý. Husumetin kan davasýna dönüþmesi sonucu 1990 yýlýnda Dicle Üniversitesi'nde okuyan Ahmet Ceylan da » (AA) öldürülmüþtü.

yayýn yapan kanallar. Avrupa’da bunun örneklerini göremezsiniz. ABD’de bu dizileri görmezsiniz. Kravatlarý buraya kadar gelmiþ, etekleri. Birbirleriyle sadece argo konuþan; 25 kelimeyle hayatlarýný sürdüren ama her þeyin içerisinde cinsellik içeren, bu tür programlar Türkiye’deki cinsel hayatý sýnýrsýz ve sorumsuz hale getiriyor. Eleþtireceklermiþ, varsýn eleþtirsinler. Toplumdaki bunalýmýn kaynaklarýndan birisi de budur. Sonra RTÜK bazý görüntülere ceza verdiði aman ‘Vay RTÜK Kanuni Sultan Süleyman zamanýna döndü, her þeye yasak getiriyorlar.’ Gençlerimizi

korumak zorundayýz. Gençlerimizi korurken þüphesiz bu yaþantý içerisinde evden kaçanlar, annesine babasýna isyan edenler, genç yaþta cinselliði tatmak isteyenler. Týbbi bir gerçektir, buluða erme yaþý küçülmüþtür Türkiye’de. Uyarýlma yaþý, kýzlarda eskiden 13-14 iken þimdi 8—10’lara kadar gerilemiþtir. Bu, iyi bir þey midir, fizyolojik bir þeydir belki bunun önüne geçilemez. Ama çocuklarýmýzý bu çocuk yaþlarda cinsel açýdan uyaran pek çok etken var. Bu etkenler hangi sonuca bizi götürüyor ülkemizin çok ünlü pedagoglarý var onlarýn bunlarý konuþmasý lazým.” Dedi. » CÝHAN

Sigara, alkol, uyuþturucu kullanma yaþý küçüldü

B

aþbakan Yardýmcýsý ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arýnç, AK Parti iktidarýnýn 12 yýlda ekonomide önemli mesafeler aldýðýný, ancak ayný baþarýyý manevi anlamda gerçekleþtiremediðini söyledi. Arýnç, “Herkes bilmeli sigara içme yaþý küçüldü, alkol içme yaþý küçüldü. Uyuþturucuya baþlama yaþý küçüldü. Bunu liselere kadar geldiðini her seviyede görebilirsiniz, bu bir alarm deðil midir, bu bir kötü bir iþ deðil midir? Maddi anlamda ülkemize çok büyük hizmetler verdik. Türkiye birkaç yüzyýlda yapamadýðýný, göremediðini AK Parti’nin 12 yýlýk hükümetleri döneminde gördü. Ama ayný geliþmeyi ayný yüksek orantýyý manevi alanda, sosyal alanda yaþayýp yaþamadýðýmýzý, tekrar gözden geçirmemiz lazým.” dedi.

Sigara, Uyuþturucu kullanma yaþý küçüldü Türkiye’de son yýllarda uyuþturucu ve sigara kullaným yaþýnýn küçüldüðüne vurgu yapan

Arýnç, þöyle devam etti: “Herkes bilmeli sigara içme yaþý küçüldü, alkol içme yaþý küçüldü. Uyuþturucuya baþlama yaþý küçüldü. Bunu liselere kadar geldiðini her seviyede görebilirsiniz bu bir alarm deðil midir bu bir kötü bir iþ deðil midir? Anayasa’da devlete verilen görevler var. Ailenin korunmasýyla ilgili gençliðin korunmasýyla ilgili hükümler var. Dolayýsýyla gençliði uyuþturucu, alkol baðýmlýlýðý gibi zararlý kötü alýþkanlýklardan koruyacak tedbirleri hükümetlerimizin almasý lazým. Bu yüzden alkol her insanýn ulaþtýðý yerden alýnabilecek bir meta olmaktan çýkarýlmalý ama hükümet bu düzenlemeleri yaptýðý zaman kendisini çaðdaþ, ilerici görenler feryada baþlýyor ‘artýk bundan sona içemeyecek miyiz’ diye Türkiye’yi neredeyse orta çaðýn karanlýða götürdüðümüzü iddia ediyor. Maalesef okullarýn çevresinde bile uyuþturucuyla mücadele ediyoruz, asýl olan bunu kaynaðýndan itibaren takip etmek ve içiciye ulaþmasýný engellemek.”

Dizler gençlere kötü örnek oluyor Bazý televizyon dizilerinin gençleri kötü alýþkanlýklara teþvik ettiðine vurgu yapan Baþbakan Yardýmcýsý Arýnç, þunlarý kaydetti: “RTÜK’ten, basýndan birazcýk sorumlu olan bir arkadaþýnýz olarak söylüyorum, çok eleþtirecekler varsýn eleþtirsinler, ben buna alýþýðým. Pek çok televizyonda gençlik dizi furyasý baþladý. Yani liseli gençlere yönelik diziler. Okul sýralarýnda öðretmenlere karþý hitaplarý, arkadaþlarýyla iliþkileri, kýz yüzünden kava etmeleri, genç yaþta bazý özentilere gitmeleri, lüks hayat özlemleri, anne balarýyla olan iliþkileri o kadar büyük dejenerasyon halinde topluma naklediliyor ki ben Türkiye’nin yaþadýðý bu sosyal bunalýmda bu tür dizileri eðer eðitici ve öðretici olmuyorsa çok büyük payýnýn olduðuna inanýyorum. Bazý televizyonlar tüm gelir kaynaklarýný bu tür dizilere endeksliyor. Yani ulusal çapta


8

5 Mayýs 2014 Pazartesi

Halsizlik, alerji ve enfeksiyona dikkat! Ýlkbaharýn ardýndan havalar yavaþ yavaþ ýsýnmaya baþladý. Halsizlik, eklem aðrýlarý, alerjik hastalýklar ile enfeksiyon türü hastalýklar bahar aylarýnda sýk görülüyor... lkbaharýn ardýndan havalar yavaþ yavaþ ýsýnmaya baþladý. Güneþin yüzünü göstermesiyle birlikte ani ýsý deðiþiklikleri ve mevsim geçiþleri hastalýklarý da beraberinde getiriyor. Halsizlik, eklem aðrýlarý, alerjik hastalýklar ile enfeksiyon türü hastalýklar bahar aylarýnda sýk görülüyor. Uzmanlar uyarýlara kulak asýldýðý taktirde mevsim geçiþlerinin hasta olmadan atlatýlabileceðini belirtiyor. Mardin Devlet Hastanesi Baþhekimi Uzman Doktor Yavuz Orak, mevsim deðiþikliðinin beslenme alýþkanlýklarý ve hayat düzeninin deðiþmesi ile birlikte baðýþýklýk sistemi de olumsuz yönde etkilediðini kaydediyor. Orak, ýsýnan havanýn ve çevre þartlarýnýn da rolü ile bazý parazit ve bakterilerin ortamda çoðaldýðýnýn, bunun da enfeksiyon türü hastalýklarýn görülme sýklýðýný artýrdýðýný vurguluyor. Enfeksiyon hastalýklarýnýn yaný sýra havanýn ýsýnmasýyla halsizlik, isteksizlik, aþýrý uyuma, yorgunluk, eklem aðrýlarý þikayetlerinin arttýðýný , buna bahar aylarýnda havada artan iyonlarýn neden olduðunu belirtiyor. Pozitif iyonlarýn insaný daha zinde ve neþeli hissettirirken, negatif iyonlarýn ise insanýn kendini bitkin, yorgun ve halsiz hissetmesine neden olduðunu vurgulayan Orak þu bilgileri veriyor: “Bu mevsimde vücudun daha aktif olmasýný saðlayacak hormonlar salgýlanýr. Eðer kiþide beslenme bozukluðu ve vitamin noksanlýðý varsa vücut buna uyum göstermekte zorlanýr. Bu da bitkinlik, halsizlik ve yorgunluk olarak ortaya çýkar. Buna bahar yorgunluðu diyoruz. Uzun süren hastalýk belirtilerinin

Ý

olmasý halinde mutlaka bir hekime baþvurulmasý ve nedenlerinin araþtýrýlmasý gerekiyor. Ayrýca ýsýnan hava ile birlikte su ve gýda ile bulaþan bazý parazit ve bakterilerin de etkisi ile ishaller sýk görülebiliyor.” Hasta olmamak için öðütler: Bahar aylarýnda vücudun direncini artýrarak hastalýklardan korunmak mümkün. Ýþte bazý altýn tavsiyeler þöyle: - En az 6 -8 saat uyuyun. - Mutlaka kahvaltý yapýn. - Sebze ve meyveleri iyice yýkayýn - Lifli meyve ve sebze tüketin, aþýrý yaðlý gýdalar ve hamur iþlerinden uzak durun. - Güzel havada kapalý mekanda oturmak yerine

mümkünse açýk havada dolaþýn. - Günde 2,5 litre su içmeye çalýþýn. - Kan verin, çünkü kan hücreleri yeniliyor. - Kalýn ve tek parça terleten giysiler yerine ince pamuklu giysilerle kat kat lahana stili giyinin. - Ýçerdeyseniz çalýþma ortamýnýzý ya da evinizi sýk sýk havalandýrýn. - Günde en az yarým saat yürüyün ve istediðiniz kadar hafif egzersizler yapýn. - Kiþisel temizliðinize dikkat edin. Ellerinizi yemekten önce mutlaka yýkayýn. Elinizin aðzýnýza ve gözünüze deðmemesine özen gösterin. - Dondurma gibi çok soðuk gýdalarý tüketirken aðzýnýzda birkaç saniye ýsýtarak mideye gönderin. » Sedat Aslanaçier

BASINDAN Mendilinizi unutmayýn!..

H

er ne kadar adýna sahra hastanesi denilse de, dere boyunda derme çatma çadýrlardan oluþturulmuþ alanda hizmet vermeye çalýþan tabipler ve hasta bakýcýlar, yok denilebilecek imkanlarla yaralýlara hizmet vermeye çalýþýyorlardý. Günlerden beridir nerdeyse kendisini bilmeden yaralýlarla uðraþan askeri tabiplerden birisi, yüzü gözü kan içerisinde, baðýrsaklarý dökülmüþ ve bir bacaðý da kopmak üzere olan askere bir göz atar atmaz talimatýný verdi: Bunu da götürün. Tabibin hemen her gün onlarcasýný verdiði emirlerden birisiydi bu emir. Durumu müdahale etmeye elveriþli olmayan yaralýlar, þehadetlerini beklemeleri için azýcýk uzakta bir yere götürülüyorlardý. Kanlar içerisindeki asker, tabibin yanýndan götürüleceði sýrada biraz canlanýr gibi oldu ve þu sözler döküldü dudaklarýndan: "Tanýyamadýn mý baba? Benim, oðlun!..' Askeri tabip, yaralýnýn yüzündeki kanlarý temizlediðinde, onun aylardýr görmediði oðlu olduðunu anladý. Evet, bu oðluydu. Her daim üzerine titrediði ve en iyi þekilde yetiþmesi için elinden geleni yaptýðý oðlu... Parçalanmýþ karýn bölgesi ve kopmak üzere olan bir bacaðýn, bu þartlar altýnda kesinlikle ölüm manasýna geldiðini iyi bilen tabip için yapýlabilecek tek þey vardý: Ellerinde zaten çok az bulunan morfinlerden birisini, ölmek üzere olan oðlunun acýsýný biraz olsun dindirebilmek için kullanmak... Bir an oðluna morfin enjekte etmeyi düþünse de, sýrada bekleyen ve belki bazýlarý kurtulabilecek onlarca yaralýyý hatýrlayan tabip; takati kalmadýðý için bayýlan oðlunu öper ve ellerinde sedyeyle onu götürmek için bekleyen hastabakýcýlara 'mümkünse gölgelik bir yere koyun' diyebilir sadece. Aðlamak için bile vakti yoktur, müdahale edilecek yaralý vatan

evlatlarý onu beklemektedir çünkü... Ertesi gün bir ara rahatlayan tabip oðlunu hatýrlar ve sorduðunda, þehit olduðu ve defnedildiði cevabýný alýr... Hemen her gün binlercesi þehit olan Mehmetlerle birlikte defnedilmiþtir oðlu da... Þahitlerinden Dr. Salih Dörtbudak tarafýndan aktarýlan bu olay, 25 Nisan 1915'de baþlayan ve 8 ay süren Çanakkale Kara Savaþlarý sýrasýnda yaþanmýþ olup, kendisine ait mezarý bile olmayan on binlerce þehitten sadece birisinin hikayesidir. Baðcýlar Belediyesi'nin ilçede yaþayanlara yönelik hizmetlerinden birisi olan Çanakkale Þehitlik Gezisi sýrasýnda rehberliðimizi yapan Ertekin Köse'den olayý dinlerken, otobüste bulunanlar arasýnda gözyaþlarýna hakim olabilen yoktu... Baðcýlar Belediyesi gibi Ýstanbul'daki bazý ilçe belediyeleri ve Türkiye genelinde baþka birçok belediye de, günü birlik Çanakkale Þehitlik gezileri düzenliyor bildiðim kadarýyla. Çanakkale'ye ne kadar gitmiþ olursanýz olun; savaþýn yaþandýðý yerleri eðer iþini iyi bilen bir rehber eþliðinde dolaþmamýþsanýz ve yaþadýðýnýz il ya da ilçedeki belediye bu tür bir hizmet veriyorsa, hiç durmayýn ve ilk fýrsatta bu gezilerden birisine mutlaka katýlýn. O zaman Çanakkale Savaþý'nýn ve zaferinin önemini çok daha iyi kavrayacak ve emin olun tekrar ve tekrar gitme arzusu duyacaksýnýz... Eðer geziye katýlacak olursanýz, sakýn mendilinizi unutmayýn!.. Ekrem Kýzýltaþ Haber7


9

5 Mayýs 2014 Pazartesi

Fazla soda zayýflatmýyor, böbrek taþýna yol açýyor Yaz aylarýnda en yaygýn tüketilen soðuk içeceklerden soda, bilinenin aksine zayýflatmýyor. Günde 2 þiþeden fazla tüketilmesi ise diþ sararmasý ve böbrek taþý gibi hastalýklara yol açabiliyor...

Y

az aylarýnda en yaygýn tüketilen soðuk içeceklerden soda, bilinenin aksine zayýflatmýyor. Üstelik tadýnda fark edilmeyen karbonat ve sülfat tuzlarý, tansiyonu yüksek kiþiler için büyük risk oluþturuyor. Günde 2 þiþeden fazla tüketilmesi ise diþ sararmasý ve böbrek taþý gibi hastalýklara yol açabiliyor. Yemeðin fazla kaçýrýldýðý zamanlarda akla ilk

gelen, soda içmek oluyor. Oysa oranýyla iliþkili olduðunu soda zannedilenin aksine kaydeden Gündüz, “Ayrýca sindirime yardýmcý olmuyor. sodadaki mineraller, Üstelik tansiyon hastalarýna çoðunlukla karbonat, sülfat gibi içerdiði tuz sebebiyle de büyük tuzlar içerir. Bunlar tuz tadý risk oluþturuyor. Soda gibi vermeyen tuzlardýr. Týpký tatlý cabasýdýr.” uyarýsýnda ifade ediyor. Sodadaki flor ürünlerin karbondioksit ile olduðunu düþünmediðimiz ama bulunuyor. Aðýr sporlar mineralinin fazla tüketilmesinin gazlý içecek haline getirildiðini kan þekerini yükseltebilen yapmayanlarýn günlük diþleri de sarartacaðýna hatýrlatan Fatih Üniversitesi Týp pilav, patates gibi. Tuz tadý beslenmesinde sodaya ihtiyaç deðinen uzman, sodayý Fakültesi Kardiyoloji Uzmaný vermeyen bu mineral tuzlarý duymayacaðýný belirten yalnýzca tansiyonun düþük Mahmut Gündüz, “Sodaya tansiyonu yükseltebilir.” Gündüz, ihtiyaç duyulan olduðu zamanlarda içmeyi iþlenen karbondioksidi vücut ifadelerini kullanýyor. Yemek minerallerin bakliyat, sebze, et, öneriyor. istemez. Çünkü insan vücudu sonrasý sodanýn bir faydasý balýk, kuruyemiþ gibi saðlýklý Sodayý sindirime oksijeni olmadýðýný aktaran uzman, besinlerle de alýnabileceðini yardýmcý olduðunu düþünerek, almaya, “Hýzlý yemek yediðimizde hava vurguluyor. zayýflamak için tüketenlerin de karbondioksid yutarýz. Midedeki bu gaz olduðunu söyleyen beslenme i atmaya birikiminin üzerine sodanýn Tansiyonu düþük kiþiler soda ve diyet uzmaný Hayrettin programlýdýr.” gazý da eklendiðinde, mevcut tüketebilir Mutlu ise sodanýn zayýflamaya diyor. Hücre gazý çýkarmak kolaylaþýr ve Minerallerin vücuda hiçbir etkisi olmadýðýný kaydeiçinde mekanik bir rahatlama sürekli soda ile yüklenmesiyle diyor. “Böbrek, kalp, tansiyon enerjinin meydana gelir. Oysa sodanýn bir mineral birikimi olacaðýný gibi rahatsýzlýklarýnýz yoksa yakýlmasý, bileþiminde sindirim enzimi söyleyen Mahmut Gündüz, günde bir kere içmenizin bir zihinsel yoktur. Sadece midedeki raþtýrmalara göre bel ve boyun günde 2 ve daha fazla soda zararý olmaz.” diyen Mutlu, fonksiyonlar gazdan kaynaklanan gerginliði aðrýlarýnda sýkça baþvurulan aðrý tüketmenin içinde bulunan ancak midede asit salýnýmýný gibi birçok atmaya yardýmcý olmuþtur. kesiciler, doku iyileþmesini tuzlar nedeniyle böbrek taþý artýrdýðý için aþýrýya kaçýlmamaiþin kandaki Takip eden saatlerde içerdiði yavaþlatýyor ve fýtýk oluþumunu hýzlandýrýyor. oluþumuna neden olabileceðini sýný tavsiye ediyor. » CÝHAN oksijen tuzlarýn oluþturacaðý ödem de Her üç kiþiden birinde görülen kronik boyun ve bel aðrýsý þikâyeti, uzun süre masa baþýnda hareket kýsýtlýlýðý içinde çalýþma, egzersiz ve spor yapmaya vakti bulamama ve fastfood tarzý beslenme gibi sebeplerle ortaya çýkýyor. z. Psk. Sevda Sevimli Türkiye Proloterapi ve Aðrý Kliniði Yurtseven, kýz çocuklarý Direktörü Uzm. Dr. Ýlker Solmaz, sýk ve araba erkek çocuklarý bebek yüksek dozda kullanýlan aðrý kesicilerin, isteyen aileler çoðu zaman bu omurgayý saran baðlarýn zayýflamasýna neden durum karþýsýnda ne yapacaklarýný olarak fýtýk oluþumunu hýzlandýrdýðýný bilmediklerini söyledi. Yurtseven, belirtiyor. "Çocuðun beþ duyusunu uyaran, Solmaz, þikayetler baþladýðýnda aðrý bedensel, fiziksel ve sosyal kesici almak yerine aðrý kaynaðýnýn tespit geliþimini hýzlandýran bu oyun edilerek vücudun kendini iyileþtirme materyallerinin seçiminde eðitici, mekanizmasýný harekete geçiren Proloterapi güvenli ve yaþa uygun olmasý çok enjeksiyon uygulamasýný öneriyor. » CÝHAN önemlidir." dedi. Memorial Hizmet Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uz. Psk. Sevda Sevimli, "Özellikle 0-3 yaþ Dolayýsýyla oyuncak alýrken cinsiyet Sevda Sevimli Yurtseven, çocuklarda arasý dönemde çocuðun ayrýmý gözetmemek gerekmektedir. saðlýklý oyuncak seçimi hakkýnda oyuncaklarýný ebeveynler Çocuklar zaten okul öncesinde bilgi verdi. Oyuncak çocuðun zeka seçmektedir. 3 yaþýndan itibaren oyuncak seçimi konusunda geliþimini olumlu etkiler diyen çocuk ilgi duyduðu oyuncaðý tercih farklýlaþmaya baþlamaktadýr." Sevimli, "Çocuklarýn geliþiminde etmeye baþlamaktadýr. Bu yaþtan Kýyafet seçimlerinde çocuða uyaran çeþitliliði önemlidir. Bu itibaren çocuklarýn seçtikleri örnek olunmalý gerektiðini belirten nedenle ne kadar çok çeþit ve oyuncaklara saygý göstermek Uz. Psk. Sevda Sevimli, "Çocuklar 3özellikte oyuncak, gezilen görülen gerekmektedir. Çocuðun oynamayý 4 yaþ arasý bir dönemde kendi yer ve ne kadar çok insanla iletiþim tercih ettiði materyal yetenekleri, ilgi kendilerine giyinmeyi imkaný olursa çocuðun zeka geliþimi alanlarý, istekleri hakkýnda bilgi keþfetmektedirler. Bu dönemde bu de o kadar olumlu etkilenmektedir. vermektedir. Çocuðun oyuncak keþfin verdiði haz duygusu ile 2-7 yaþ arasý simgesel oyunlar baþlar, seçimine katkýda bulunmak onun kýyafet seçimlerini de kendileri bunlar sanki varmýþçasýna oynanan kiþilik özelliklerini, zeka ve fiziksel yapmak ister. Ancak anne ile kýyafet M. Sait Çakar oyunlardýr. Evcilik oyunu, bir özelliklerini, ilgi alanlarýný seçimleri konuþunda zaman zaman fincandan çay içiyormuþ gibi saptayabilmekle mümkün çatýþmalar yaþanabilmektedir. Bu tür yapýlmasý, bir sopanýn kýlýç gibi olmaktadýr." diye konuþtu. durumlarda çocuðu üzmeden, yeni hayal edilmesi bu dönemin baþlýca Hangi oyuncakla oynadýðý becerisinin tadýna varabilmesini oyunlarýdýr. 7-8 yaþ sonrasý kurallý deðil nasýl oynadýðý önemlidir diyen saðlayarak, seçenekler sunarak oyunlar baþlar, sosyalleþme burada Sevimli þöyle konuþtu: "Çocuk rehberlik edilebilinmektedir. Cinsel belirginleþmektedir. Çocuk kurallara oynadýðý oyuncakla kendini ifade kimliðin saðlýklý ilerlemesi adýna da uymayý, beklemeyi, paylaþmayý, etmektedir. Bu nedenle erkek veya kýyafet seçimlerinde çocuða örnek mücadele etmeyi, risk almayý, yani kýz oyuncaðý gibi bir ayrým yerine olmakta fayda vardýr. Ebeveyni ötekilerle sosyal anlamda iliþki çocuðun oyuncaðýyla nasýl oynadýðý, tarafýndan sürekli karþý cins kurmayý deneyimlemektedir. Bunlar neleri yansýttýðý ve neleri ifade kýyafetler giydirilen bir çocuðun ayný zamanda kültürel deneyimler etmeye çalýþtýðý önemli olmaktadýr. psikolojisi etkilenebilir. Ancak de olmaktadýr. Oyun iklimden, Kronik bir þekilde ayný oyuncakla kýyafetlere baðlý cinsel kimlik ve cinsiyetten, kültürden ve yaþanýlan sürekli ayný oyunu oynuyorsa bu yönelim hakkýnda henüz genetik, çaðdan etkilenmektedir." dedi. durum bir problem olabileceðini biyolojik, psikolojik veya hormonal Çocuðun yetenekleri ve ilgi iþaret etmektedir. Aksi halde denilen bir sebep tam olarak alanlarý hakkýnda bilgi sahibi çocuklar meraklýdýr ve her materyali bilinmemektedir." ifadelerini olabileceðini söyleyen Uz. Psk. inceleme fýrsatý istemektedir. kullandý. » CÝHAN

Aðrý kesiciler fýtýk oluþumunu hýzlandýrýyor

A

Çocuðunuza eðitici oyuncaklar seçin!

U


5 Mayýs 2014 Pazartesi

10

Yürüyen Budalalar Mardinde Gittikleri her yörede o yöreye ait kýyafetler giyen ve o yörelere ait þarký ve türkü söyleyen “yürüyen budalalar” adlý ekip Mardin’in tarih kokan sokaklarýnda ayný uygululamalarý yaptý... stanbul’da bir tekstil firmasýnda çalýþan yaklaþýk 70 üyesi bulunan kendilerine “ yürüyen budalalar” ismini veren ekip 32 kiþilik bir heyetle Mardin’e geldi. Gittikleri her yörede o yöreye ait kýyafetler giyen ve o yörelere ait þarký ve türkü söyleyen “ yürüyen budalalar” adlý ekip Mardin’in tarih kokan sokaklarýnda ayný uygulamalarý yaptý. Mardin müzesini, Zinciriye Medresesini, Kasýmiye medresesi gibi tarihi yerleri gezip sonunda Mardin

Ý

üçyolda bir çay ocaðýnda yorgunluklarýný çay içerek ve halkla konuþarak üzerlerinden attýlar. Mardin’de bulunan “ yürüyen budalalar” yöreye has puþi takýp Mardinlilerin þaþkýn ve hayran bakýþlarýn altýnda þarký söyleyip yürüdüler. Ekip Mardin’de Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice gibi çeþitli dillerde þarký ve türkü söylediler. Ekip sadece yurt içinde deðil ayný zamanda yurtdýþý gezileriyle de meþhur. Oralarda da Türkiye’yi çeþitle etkinliklerle temsil ediyorlar.

Ýki gün Mardin’de kalan “ yürüyen budalalar” adlý ekip bu arada bir akþamlarýný Mardin’in mahalli sanatçýlarýndan Hasan Çuha ile beraber bir müzik ziyafeti verip geçirdiler. Mardin’de bulunan “ yürüyen budalalar” ekibi iki þeye çok dikkat ediyorlar. Bunlar gerçekleþtirecekleri gezilerden önce bir hazýrlýk sürecine giriyorlar. Bu süreçte ekip her hangi bir þiirden esinlenerek bir þarký kitabý hazýrlayýp bunlarý okuyorlar. Ekip “insan oturarak bir baþarýya imza

atamaz” düþüncesini esas alarak bunu yürüyerek insanlara göstermeyi amaçlýyorlar. Ekip ayrýca birlikteðin önemini “yalnýz bir taþ bir taþ olmaktan öteye geçemez. Lakin bir çok taþ beraber olunca birþey ifade eder. Bir çok taþ bir yapýyý oluþturabilir” bu sözle vurguluyor. Grup sözcüsü Halil Çelik muhabirimize yaptýðý açýklamada þunlarý kaydetti “hepimizin ortak özelliði ayný þirkette çalýþýyor olmamýz. Burda bugün Mardin’de bulunmaktan büyük keyif alýyoruz. Aslýnda biz seyehat ediyoruz ama seyahat kelimesin çok kullanmak istemiyoruz. Biz medeniyetimizi , kendi medeniyetimizin þehirlerini ziyaret ediyoruz. Ziyaret bayramlarda büyüklere yapýlan þeydir. Biz þehirlerimizi bir büyüðümüze, hürmet gösterdiðimiz bir büyüðümüze ziyaret

gerçekleþtirir gibi bir hürmetle geliyoruz. Burda Mardin’ de yarýn Midyat’ta, öbür gün Hasankeyf ondan sonraki gün de Diyarbakýr’da bir büyüðümüze ziyaret eder gibi bir hürmetle tarihin dev þehirlerini ziyaret edeceðiz. Amacýmýz pergelin bir ayaðýný Ýstanbu’a koyarak medeniyetimizin þehirlerini dolaþacaðýz.” Grubun diðer bir üyesi olan Yeþim Çoruh Çalýþkan da þunlarý söyledi, “Gezilere giderken bir çalýþmamýz oluyor. Gezileri çok erkenden planladýðýmýz için yaklaþýk her seyahat için bir 5-6 aylýk bir sürecimiz oluyor. Bu 5-6 aylýk sürecimizde gideceðimiz þehri gitmeden önce tanýyabilmek için þarkýlarýndan, kültürlerinden çalýþmalara baþlýyoruz. Ve sonunda bunlarý toparladýðmýz bir kitabýmýz oluyor. Mardin, Midyat, Hasankeyf ve Diyarbakýr seyehati için de ‘tek taþtan duvar olmaz’ adlý kitabý hazýrladýk. Bu kitapta altý dilde þarký var ve bu þarkýlarý gittiðimiz yerlerde söylüyoruz.” Bir diðer grup üyesi Ata Türkoðlu da þunlarý söyledi “ yaptýðýmýz gezilerde medeniyetimizin þehirlerinin izini takip ediyoruz. Özellikle ilk gezilerimiz oralara yapýyoruz. Gittiðimiz yerlerde oranýn dilinde örneðin Bosna’ya gittiðimizde Boþnakça, Makedonya’ya gittiðimizde Makedonca ve Mardin’e de geldiðimizde Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice ve Ermenice gibi oranýn dilinde þarkýlar söylüyoruz. Bu þarkýlarý söylerken tercümelerini yapýp hem anlamýný hem de o dili öðrenmiþ oluyoruz.” Dedi. “Yürüyen budalalar” adlý ekip Mardin’den mutlu ve memnun ayrýldý. » M. Sait Çakar (Özel Haber)

5 mayis 2014 pazartesi  
Advertisement