Page 1

Ayanoðlu: 60 yaþýndaki altyapý þebekesini deðiþtirmek bize nasip oldu

M

ardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, "Biz altyapýyý deðiþtirmekle Mardin’de tarihi bir olayý gerçekleþtirdiðimizi düþünüyoruz. Göz boyayarak makyaj yaparak iþ yapmadýk. Þükürler olsun ki

60 yaþýndaki altyapý þebekesini deðiþtirmek bize nasip oldu." Dedi. MÜSÝAD Mardin Þubesi'nin geleneksel olarak düzenlediði Dost Meclisi toplantýlarýnýn bu haftaki konuðu

Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu oldu. Ayanoðlu, bilgi birikimini paylaþmanýn yaný sýra, göreve geldiði 4 yýllýk süre içerisinde yaptýklarý icraatlarla ilgili bilgi verdi. Sayfa 2’e

Öðrencilere Obeziteyle mücadele semineri Ýsmail Erkar

N

usaybin’de öðrencilere Obeziteyle mücadele hakkýnda seminer verdi. Nusaybin Toplum Saðlýðý Merkezi Bulaþýcý olmayan hastalýklar ve Kanser biriminde görevli saðlýk personelleri tarafýndan Bülent Pekdemir ilköðretim okulunda Obezite (Þiþmanlýk) ve saðlýklý beslenme hakkýnda öðrencilere seminer verildi.

Obezite olan insanlarda Vücuttaki yað oranýn fazla olmasý nedeniyle kalp damar hastalýklarý, tansiyon, þeker ve nefes darlýðý gibi birçok saðlýk sorunlarýna yol açmaktýðý belirtildi. Obeziteyi önlemek için saðlýklý beslenme ve bol bol spor aktivite yaparak ideal kilolarý korumak gerektiði kaydedildi. TSM yetkilileri okullarda bu tür seminerlerin süreceðini sözlerine ekledi.

Derneklere Yönelik Proje Tanýtým ve Ýstiþare toplantýsý yapýldý

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

5 Mart 2013 Salý

Yýl: 9 Sayý 2587 Fiyatý :25 Kr Sayfa 2’e

15 bin Suriyeliye yardým yapýldý Mardin Suriye Yardýmlaþma Platformu Baþkaný Mehmet Timuraðaoðlu, il genelinde þu ana kadar yapýlan tespitlere göre, Mardin'de bin 950 Suriyeli ailenin yaþadýðýnýn kayýt altýna alýndýðýný söyledi...

M

Suriyeli 8 aileye yardým yapýldý

A

zim-Der Suriyeli 8 Mülteci Aileye Sahip Çýktý Midyat Eðitim Kültür Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, ülkelerindeki olaylardan kaçýp geçici olarak Midyat’a gelen Suriyeli ailelere gýda, giyim ve ev eþyasý yardýmý yaptý. Midyat Ýlçesi’nde faaliyet gösteren Midyat Eðitim Kültür Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (AZÝM-DER), ülkelerinde yaþanan iç savaþ ve þiddet nedeniyle Türkiye’ye sýðýnan ve ilçedeki Orta Çarþý Mahallesi’nde kalan Suriyeli mültecilere yardým eli uzattý. Sayfa 2’de

ardin Suriye Yardýmlaþma Platformu Baþkaný Mehmet Timuraðaoðlu, il genelinde þu ana kadar yapýlan tespitlere göre, Mardin'de bin 950 Suriyeli ailenin yaþadýðýnýn kayýt altýna alýndýðýný söyledi. Timuraðaoðlu, toplamda 15 bini aþkýn Suriyelinin Mardin'de yaþadýðýný ifade etti. Mardin'de bulunan STK Platformu bünyesinde üç ay önce kurulan Suriye Mardin Yardýmlaþma Platformu tarafýndan yapýlan çalýþmalarla ilgili bilgi veren

Platform Baþkaný Mehmet Timuraðaoðlu, üç aylýk zaman süresinde yapýlan çalýþmalar neticesinde, gerek Mardin il genelinde yaþayan gerekse kendi ülkelerinde yardýma muhtaç olarak hayatýný sürdüren Suriyelilere insani yardým ulaþtýrma konusunda çalýþmalarýn aralýksýz sürdürüldüðünü ifade etti. Mardin'de 1950 Suriyeli aile kayýt altýna alýndý Platformun yaptýðý alan çalýþmalarý sonucu, ülkelerindeki çatýþma ortamýndan kaçarak Mardin'e

sýðýnan Suriyelilerle ilgili verileri platform üyeleriyle paylaþan Baþkan Mehmet Timuraðaoðlu, "Aralarýnda, Suriye'den gelen gönüllü üyelerin de olduðu platformumuzun sosyal denetçi ekibi arkadaþlarýmýzýn alandaki tespitlerine göre ellerimizde veriler oluþtu. Bu verilerde eksiklik var, fazlalýk yok, yani kayýtlarýmýz sürüyor. Þu ana kadar elimizdeki kayýtlara göre Mardin il merkezinde 2 bin 850 kiþi, Kýzýltepe ilçesinde 8 bin, Nusaybin ilçesinde ise iki bin 500 kiþi yaþamaktadýr. Sayfa 2’de

Midyat Adliyesi tenis turnuvasý sona erdi Ahmet Türk, Nevruz'dan Ali Edis

M

idyat adliyesi tarafýndan düzenlenen tenis turnuvasý sona erdi. Hâkim ve savcýlarýn yaný sýra adliye personelinin katýldýðý turnuvanýn birincisi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi kâtibi Hüseyin Ergün oldu. Aziz Önen Lisesi spor salonunda düzenlenen tenis turnuvasýna hâkim ve savcýlarýn aralarýnda olduðu 26 kiþi katýldý. Eleme usulü oynanan turnuvada çeyrek final, yarý final ve final maçlarý büyük çekiþmelere sahne oldu. Final maçýna Kaymakam

Oðuzhan Bingöl, Baþsavcý Adnan Küçükyumuk, Aðýr Ceza Reisi Sezgin Güverçin, hâkim ve savcýlarýn yaný sýra adliye personeli katýldý. Finale kalan Asliye Hukuk Mahkemesi katibi Hüseyin Ergün ile savcýlýk hazýrlýk katibi M. Sait Deniz arasýnda oynandý. Ýki seti 2014 ile 21-17 skorla alan Hüseyin Ergün birinci oldu. Ýkiciliði M. Sait Deniz’in kazandýðý turnuvada, üçüncülüðe Baþsavcý Adnan Küçükyumuk’un Sulh Ceza Mahkemesi kâtibi Mehmet Kanýk’la oynadýðý maçta iki seti 21-19 ile 2116 skorla sonuçlandý. Yapýlan turnuva sonunda kupa ve madalyalar protokol tarafýndan takdim edilirken, Baþsavcý Adnan Küçükyumuk kupasýný Kaymakam Oðuzhan Bingöl’ün elinden aldý. Kaymakam Bingöl, turnuvanýn düzenlenmesinde emeði geçenleri kutlarken, adliye çalýþanlarýný tebrik etti. Turnuvanýn sonunda hatýra fotoðrafý çekilmesiyle program son buldu.

önce silahlar susabilir

M

ardin Baðýmsýz Milletvekili ve DTK Baþkaný Ahmet Türk, 21 Mart Nevruz öncesi silahlarýn susmasýný umduðunu söyledi. Türk, BDP heyetinin Kandil'de PKK'nýn yönetici kadrosuyla yaptýðý görüþmendeki izlenimlerini ve barýþ sürecindeki

beklentilerini Cihan Haber Ajansý'na( Cihan) deðerlendirdi. Ahmet Türk, Kandil görüþmesinde PKK'nýn, Abdullah Öcalan'ýn aldýðý kararýn arkasýnda olduklarýný kendilerine beyan ettiklerini dile getirdi. Sayfa 3’te


5 Mart 2013 Salý

2

15 bin Suriyeliye yardým yapýldý M Ali Edis

ardin Suriye Yardýmlaþma Platformu Baþkaný Mehmet Timuraðaoðlu, il genelinde þu ana kadar yapýlan tespitlere göre, Mardin'de bin 950 Suriyeli ailenin yaþadýðýnýn kayýt altýna alýndýðýný söyledi. Timuraðaoðlu, toplamda 15 bini aþkýn Suriyelinin Mardin'de yaþadýðýný ifade etti. Mardin'de bulunan STK Platformu bünyesinde üç ay önce kurulan Suriye Mardin Yardýmlaþma Platformu tarafýndan yapýlan çalýþmalarla ilgili bilgi veren Platform Baþkaný Mehmet Timuraðaoðlu, üç aylýk zaman süresinde yapýlan çalýþmalar neticesinde, gerek Mardin il genelinde yaþayan gerekse kendi ülkelerinde yardýma muhtaç olarak hayatýný sürdüren Suriyelilere insani yardým ulaþtýrma konusunda çalýþmalarýn aralýksýz sürdürüldüðünü ifade etti. Mardin'de 1950 Suriyeli aile kayýt altýna alýndý Platformun yaptýðý alan çalýþmalarý sonucu, ülkelerindeki çatýþma ortamýndan kaçarak Mardin'e sýðýnan Suriyelilerle ilgili verileri platform üyeleriyle paylaþan Baþkan Mehmet Timuraðaoðlu, "Aralarýnda, Suriye'den gelen gönüllü üyelerin de olduðu platformumuzun sosyal denetçi ekibi arkadaþlarýmýzýn alandaki tespitlerine göre ellerimizde veriler oluþtu. Bu verilerde eksiklik var, fazlalýk yok, yani kayýtlarýmýz sürüyor. Þu ana kadar elimizdeki kayýtlara göre

Mardin il merkezinde 2 bin 850 kiþi, Kýzýltepe ilçesinde 8 bin, Nusaybin ilçesinde ise iki bin 500 kiþi yaþamaktadýr. Toplamda 15 bini aþkýn Suriyeli Mardin'de yaþamýný sürdürmektedir. Ancak kayýtlarýmýz tamamlandýðýnda bu rakamlarýn misliyle artacaðýný düþünüyoruz. Platform olarak Suriyeli sýðýnmacýlarýn her türlü saðlýk ve ilaç giderleri de karþýlanmaktadýr." dedi.

Platform, Suriyeli bin 50 öðrenciye eðitim vermek için giriþimlerde bulundu Suriye'den gelen sýðýnmacý ailelerin çocuklarýnýn, eðitimlerinden geri kalmamalarý için de çalýþmalar yürüttüklerini belirten Timuraðaoðlu, þöyle dedi: "Yapýlan çalýþmalar neticesinde Kýzýltepe'de bulunan bin elli öðrenciye, Suriye'deki eðitim müfredatýna göre eðitim görmelerini saðlamak için ilgili birimlerden resmi talepte bulunduk. Eðitim talebini platform olarak Mardin Valiliði'ne ilettik. Özellikle Kýzýltepe ilçemizdeki ailelerin çocuklarý için eðitim talebi, oran olarak çok yüksek. Bu çocuklarýn hafta sonu Suriye'deki eðitim müfredatýna göre eðitimlerini sürdürmelerini öngörüyoruz. Bu eðitimi yine, tespitlerimiz neticesinde Suriye'den gelen 51 sýðýnmacý öðretmen tarafýndan yapýlmasýný planlýyoruz. Ülkemizdeki eðitim sistemini sýkýntýya sokmayacak þekilde hafta sonu belirlenecek okullarda, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere sýðýnmacýlara Arapça'nýn kendi talepleri üzerine tercihli olarak Türkçe olarak da eðitim

verdirmeyi düþünüyoruz." diye konuþtu. Bugüne kadar 400 bin lira yardým yapýldý Mardin-Suriye Yardýmlaþma Platformu'nun, geçen zaman zarfýnda Suriye'deki yardýma muhtaç insanlara ulaþtýrýlmak üzere Kýzýlay aracýlýðýyla 7 TIR dolusu insani yardým ve gýda maddesi gönderildiðini hatýrlatan Timuraðaoðlu, þöyle devam etti: "Mardin'deki yardýmseverlerin gösterdiði teveccühle toplanan gýda ve insani yardýmlar platforma ait bir merkezde toplatýlmaya devam ediyor. Mardin il genelinde bulunan misafirlerimiz olan sýðýnmacýlara toplanan yardýmlarla yaklaþýk olarak yüz bin liralýk yardým ulaþtýrmanýn huzuru içerisindeyiz. Mardin-Suriye Yardýmlaþma Platformu olarak, bugüne kadar yaptýðýmýz yardým bilançosuna baktýðýmýzda, yaklaþýk 350 ila 400 bin lira deðerinde bir insani yardým ulaþtýrdýðýmýzý tahmin ediyoruz."

Ayanoðlu: 60 yaþýndaki altyapý þebekesini deðiþtirmek bize nasip oldu

M. Sait Çakar

M

ardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, "Biz altyapýyý deðiþtirmekle Mardin’de tarihi bir olayý gerçekleþtirdiðimizi düþünüyoruz. Göz boyayarak makyaj yaparak iþ yapmadýk. Þükürler olsun ki 60 yaþýndaki altyapý þebekesini deðiþtirmek bize nasip oldu." dedi. MÜSÝAD Mardin Þubesi'nin geleneksel olarak düzenlediði Dost Meclisi toplantýlarýnýn bu haftaki konuðu Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu oldu. Ayanoðlu, bilgi birikimini paylaþmanýn yaný sýra, göreve geldiði 4 yýllýk süre içerisinde yaptýklarý icraatlarla ilgili bilgi verdi. Tüm siyasi kaygýlardan uzak büyük bir cesaretle Mardin’in altyapýsýna el attýklarýný ifade eden Baþkan Ayanoðlu, "Biz altyapýyý deðiþtirmekle Mardin’de tarihi bir olayý gerçekleþtirdiðimizi düþünüyoruz. Göz boyayarak makyaj yaparak iþ yapmadýk. Çünkü yýllardýr zaten öyle yapýldý. Öyle olduðu için de 50-60 yýldýr biriken sorunlar artýk patlama noktasýna gelmiþti. Altyapý dünyanýn her yerinde belediye baþkanýný yýpratýr. Ama biz kendimizi ya da siyasi ikbalimizi deðil bu þehri

ve bu þehirde yaþayan insanlarý düþündük. Þükürler olsun ki 60 yaþýndaki altyapý þebekesini deðiþtirmek bize nasip oldu. Bu çalýþmalar kolay olmadý çünkü Mardin gibi çok zor bir coðrafyada çalýþmalar gerçekleþtirdik. Bir metre geniþliðinde ki iþ makinalarýyla dar ve dik sokaklarda çalýþtýk. Bu süre içinde halkýmýz sýkýntý çekti ama sabýr da gösterdi. Çalýþmalarýn yüzde doksaný bitti. Artýk bu çalýþmalarýn semeresini almaya baþladýk. Sularýmýz temiz ve saðlýklý akýyor. Altyapýsý tamamlanan sokaklarý gezmenizi öneririm. Adeta rüya gibi buram buram tarih kokuyorlar. Mardin’in tüm sokaklarý öyle olacak.” dedi. Mardin'i yaþanýlýr kýlan tüm eserleri kýsa sürede içerisinde tamamlayýp halkýn hizmetine sunduklarýný belirten Baþkan Ayanoðlu þunlarý söyledi: "Mardin’e 50 bin metrekare büyüklüðünde 11 park kazandýrdýk. Özellikle Yaz mevsiminde bu parklar dolup taþýyor. Mardin’in bir evlendirme dairesi bile yoktu.Ama þu an var. Çaðdaþ þehirler de kullanýlan Katý Atýk Tesislerini Mardin’e kazandýrdýk. Türkiye’deki çoðu þehirde Katý Atýk Tesisi yok. Ama þükürler olsun Mardin’de var. Semt spor sahalarý, mezbahane

Suriyeli 8 aileye yardým Sedat Aslanaçier

A

zim-Der Suriyeli 8 Mülteci Aileye Sahip Çýktý Midyat Eðitim Kültür Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, ülkelerindeki olaylardan kaçýp geçici olarak Midyat’a gelen Suriyeli ailelere gýda, giyim ve ev eþyasý yardýmý yaptý. Midyat Ýlçesi’nde faaliyet gösteren Midyat Eðitim Kültür Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (AZÝM-DER), ülkelerinde yaþanan iç savaþ ve þiddet nedeniyle Türkiye’ye sýðýnan ve ilçedeki Orta Çarþý Mahallesi’nde kalan Suriyeli mültecilere yardým eli uzattý. Azim-Der Derneði tarafýndan organize edilen Suriyeli vatandaþlar için baþlatýlan yardým kampanyasýnda toplanan gýda, giyim ve ev eþyasý sýðýnmacý 8 aileye evlerinde teslim edildi. Dernek gönüllüleri, yaptýklarý yardýmlarý muhtaç vatandaþlarýn adreslerine teslim ederken yardým alan aileler derneðe ve yardýmda katkýsý olan hayýrseverlere dualar ettiler. Yaptýklarý yardýmlar hakkýnda açýklamada bulunan Azim-Der Derneði Yardým Komisyonu üyelerinden Galip Çelik, muhtaç ve maðdur durumda olan Suriyeli sýðýnmacýlara her türlü desteði verdiklerini belirterek, “Suriyeli aileler kardeþimiz ve misafirlerimizdir. Misafirlerimizi de en güzel þekilde aðýrlamak için gerekeni yapýyoruz” dedi. Dernek üyelerinin ve hayýrsever vatandaþlarýn maddi imkânlarý dâhilinde muhtaç vatandaþlara yardýmda bulunduklarýný söyleyen Çelik, yardým kampanyasý sýrasýnda Midyat halkýnýn büyük desteðini gördüklerini vurgulayarak, þunlarý kaydetti: “Yaný baþýmýzda sýnýrda yaþanan olaylardan dolayý Suriyeli muhacir kardeþlerimiz için yardým

kampanyasý baþlattýk. Yardým için oluþturulan gezici ekipler, aileleri ziyaret ederek ihtiyaçlarýný yerinde tespit ettiler. Belirlenen ihtiyaçlar, derneðimiz ve kardeþ ailelerin desteðiyle karþýlanýyor. Dernek üyelerimiz ve hayýrsever esnaf ve vatandaþlar tarafýndan vatandaþlara verilmek üzere 2 adet çamaþýr makinesi, 2 adet buzdolabý, yeteri kadar halý, battaniye, halýfleks, nevresim takýmý, yatak, yastýk, yorgan, perde, gýda ve giyim malzemeleri ile mutfak eþyasý verildi. Ýnsanlýðý erdeme ulaþtýracak, insanlýðý kamil yapacak, öteki insana yardým yapmaktan geçer. Öteki insan için yardým yaparsa o kadar kamil ve erdemli insan seviyesine çýkar. Medeniyette böyle bir þeydir.” Açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþayan vatandaþlarýn sahipsiz býrakýlmamasý gerektiðini ifade eden Çelik, “Verilen sadaka sýkýntý ve belayý giderir. Bizler muhtaç ailelere yardýmlarda bulunurken aslýnda kendi malýmýzý temizliyor ve sýkýntý, belalarý kapýmýzdan uzaklaþtýrýyoruz. Ýnþallah yapýlan bu yardýmlar misafirlerimizin sýkýntýlarýna küçük de olsa bir derman olur. Yardýmýn büyüðü, küçüðü, þekli olmaz. Önemli olan gönülden ve içten yapýlmýþ olmasýdýr. Bizler buradaki konuklarýmýzý bir komþunun diðer komþusunu misafir etmesi gibi görüyoruz. Nasýl ki bir komþumuzun evinde yangýn çýksa hemen seferber oluyoruz, bu durum da ülke olarak bir komþumuzda meydana gelen olaylar karþýsýnda zorda kalan Müslüman kardeþlerimize kucak açma gibi görüyoruz. Ýnþallah ülkelerindeki sýkýntýlar da bir an önce sona erer de kendi ülkelerinde huzur içerisinde yaþamaya baþlarlar.” diye konuþtu. Yardýmlarýn ev ev dolaþýlarak verildiðini belirten Çelik, destekte bulunan tüm hayýrseverlere teþekkür etti.

binasý, hayvan barýnaðý gibi bir þehri gerçek anlamýyla þehir yapan tüm eserleri Mardin’e kazandýrdýk." þeklinde konuþtu. Dost Meclisi toplantýsý, sunulan ikramlarýn ardýndan sorucevap kýsmý ile dilek ve temennilerle sona erdi. Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, bir þehri yaþanýlýr kýlan tüm eserleri kýsa sürede içerisinde tamamlayýp halkýn hizmetine sunduklarýný ifade ederek; “ Mardin’e 50 bin metrekare büyüklüðünde 11 park kazandýrdýk.Özellikle Yaz mevsiminde bu parklar dolup taþýyor.Mardin’in bir evlendirme dairesi bile yoktu.Ama þu an var.Çaðdaþ þehirler de kullanýlan Katý Atýk Tesislerini Mardin’e kazandýrdýk.Türkiye’deki çoðu þehirde Katý Atýk Tesisi yok.Ama þükürler olsun Mardin’de var.Semt spor sahalarý, mezbahane binasý, hayvan barýnaðý gibi bir þehri gerçek anlamýyla þehir yapan tüm eserleri Mardin’e kazandýrdýk.”þeklinde konuþtu. Dost Meclisi toplantýsý, sunulan ikramlarýn ardýndan soru-cevap kýsmý ile dilek ve temennilerle sona erdi.

Derneklere Yönelik Proje Tanýtým ve Ýstiþare toplantýsý yapýldý Ýsmail Erkar çiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðý’nýn ortak olduðu ve Eðitim Bilimleri ve Sosyal Araþtýrmalar Derneði (EBSAD) tarafýndan yürütülen “Sivil Toplum Kuruluþlarýný Geliþtirme Projesi” kapsamýnda Valilik Mehmetçik Toplantý Salonunda “Proje Tanýtýmý ve Ýstiþare Toplantýsý” düzenlendi. Toplantýya Eðitim Bilimleri ve Sosyal Araþtýrmalar Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Þaban Karaköse, Dernek Yöneticileri ile Ýl Dernekler Müdürü Hüseyin

Ý

Kurtay katýldý. Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn daha profesyonel yönetilmesine ve daha verimli çalýþmasýna katký sunmak, verimli ve etkin hale getirerek toplumsal geliþmeye, Ýl ve Ülke düzeyindeki kalkýnmaya katký saðlamak amacýyla yürütülen Sivil Toplum Kuruluþlarýný Geliþtirme Projesinin tanýtýmýnýn yapýldýðý toplantýnýn çok verimli geçtiðini belirten katýlýmcýlar, önümüzdeki günlerde iki aþamalý ve ilimizdeki tüm derneklerin katýlacaðý geniþ kapsamlý çalýþtay yapýlacaðýný söylediler.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

5 Mart 2013 Salý

3

Ahmet Türk, Nevruz'dan önce silahlar susabilir Kandil görüþmesi barýþ ümidimi daha da artýrdý

Van Baðýmsýz Milletvekili ve DTK Baþkan Yardýmcýsý Aysel Tuðluk ise Kandil görüþmesinden sonra barýþ umudunun daha da güçlendiðini belirtti.

Diyarbakýr’daki 159 STK’dan çözüm sürecine tam destek

Kandilin bu meselenin barýþçýl ve siyaset yoluyla çözülmesini çok istediðini iddia eden Tuðluk, "Kandil'de barýþ umudum daha da güçlendi. Onlar da bu meselenin barýþçýl çözümünü, siyaseten çözümünü çok istiyorlar. Öcalan'ýn bu konuda baþlattýðý sürecin ve kendi liderlerinin arkasýnda olacaklarýný ifade ediyorlar. Bu bir barýþ iradesi zaten. Eðer Türkiye devleti bu iradeyi doðru deðerlendirir ise, gerçekten samimi, gerçekçi, makul çözüm iradesi ortaya koyarsa bu mesele çözülecektir."

M

ardin Baðýmsýz Milletvekili ve DTK Baþkaný Ahmet Türk, 21 Mart Nevruz öncesi silahlarýn susmasýný umduðunu söyledi. Türk, BDP heyetinin Kandil'de PKK'nýn yönetici kadrosuyla yaptýðý görüþmendeki izlenimlerini ve barýþ sürecindeki beklentilerini Cihan Haber Ajansý'na( Cihan) deðerlendirdi. Ahmet Türk, Kandil görüþmesinde PKK'nýn, Abdullah Öcalan'ýn aldýðý kararýn arkasýnda olduklarýný kendilerine beyan ettiklerini dile getirdi. Baþlatýlan sürece tüm Kürtlerin destek verdiðini ifade eden Türk, "PKK'nýn, Abdullah Öcalan'ý aþacak veya kendisini zora düþürecek bir tutum içerisinde olacaðýný zannetmiyorum. Elbette ki onlarýn da talepleri olacak. Eleþtirileri olacak. Bunlar doðru. Ama sonuç olarak bize "Baþkanýmýzýn aldýðý kararýn arkasýndayýz " dediler. Bunu açýk bir þekilde bize ifade ettiler. Ancak hiç endiþeleri yok mu? var. Bu gün birçok Kürt'te bir güvensizlik var. Bu güvensizliðin ortadan kalkmasý için de beklentiler var, bütün bunlar doðru. Ama sürecin iþletilmesi konusuna bütün Kürtler destek veriyor. Kürtlerin bu süreçte büyük umutlarý var" Hükümet projesini kürtlerle paylaþmalý Ahmet Türk, Öcalan'ýn Kandil'e gönderdiði mektubun cevabýnýn Nevruz'dan önce kendilerine iletilmesini

beklediklerini, söz konusu tarihten önce de silahlarýn susmasýný umduðunu kayd etti. Ahmet Türk konuþmasýna þöyle devam etti,"Evet bugün söylüyoruz, ama hükümetin projesi nedir? ne düþünüyor? Biz milletvekili olmamýza raðmen bu konunun detayýný bilmiyoruz. Ama sonuçta baþlayan bir süreç var. Þimdi biz silahlarýn býrakýlmasýný öne koyarsak, burada süreç iþlemez. Tabi ki esas hedef silahlarýn tamamen gündemden kalkmasýdýr. Hiçbir þey netleþmeden silahlarý býrakýn denildiði zaman bu sürecin önü týkanýr. Nasýl hükümet bize hassasiyet gösterin diyor. Bizim de nelerin yapýlmasý gerektiði konusunda oturup tartýþmamýz ve bu konuda hükümetin düþüncelerini bilmemiz lazým. Sonuç olarak melse sorun olmaktan çýktýðý zaman, zaten silahlar da Türkiye'nin gündeminden çýkar. Yani temel hedef, esasen son hedef budur. Ama bu süreci 'sadece silahlarýn býrakýlmasý için yapýyorum' dediðiniz zaman o zaman Kürtler de diyecek ki 'peki biz niçin silahý aldýk' gibi bir tartýþmalar baþlar. Bence bu tartýþmalara girmeden Kürtleri kucaklayýcý bir siyasetin bir sürecin baþlatýlmasý gerekiyor. Kucaklayýcý, onun farklýlýðýný gören onun farklýlýðýný da anlayan bir yaklaþým biçiminin ortaya çýkarýlmasý ile süreç doðru bir þekilde yürüyebilir diye düþünüyorum. "

D

Bazý þeyleri konuþmak için daha çok erken Bazý þeyleri konuþmanýn çok erken olduðunu da vurgulayan Tuðluk," Biliyorsunuz Öcalan Kandil'e, Avrupa'ya ve BDP'ye olmak üzere üç tane mektup gönderdi. Nasýl bir çözüm istediðini mektuplarýnda ifade ediyor. Bunlar deðerlendirilecek Kandil, BDP bizler bu konudaki düþüncelerimizi ifade edeceðiz kendisine. Ondan sonra zaten süreç daha da netleþecek. Þimdiden geri çekilme konusunun konuþulmasýnýn zamaný olduðu düþüncesinde deðilim. Barýþ ilerledikçe, çözüm ilerledikçe bu tür meseleler de oturup konuþularak halledilebilir. " "Ben bir þey sýzdýrmadým" Cihan'â konuþan BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan ise basýnda çýkan haberlerin kendisinin sýzdýrdýðý yönündeki iddialarýn yalan olduðunu ifade etti. Tan, "Bunlarýn kökü yalan" diyerek tepkisini dile getirdi. Kendilerinden hiç bir þeyin sýzdýrýlmadýðýný iddia eden Tan, "Bunlarýn kökü yalan. Hiçbir þekilde bizden sýzan bir þey yok. Bizim heyetimizden, arkadaþlarýmýzdan sýzan bir þey yok. Bunu devlette biliyor ve bilmesi gereken herkes biliyor. Kesinlikle yalan, aslý astarý yok. Bunu bilmesi gereken devlette dahil herkes nasýl olduðunu biliyor. Beni tanýyan herkes biliyor." dedi. (CÝHAN)

Diyarbakýr’daki ‘esrarengiz doða olayý’nýn altýndan kaçak elektrik çýktý

D

iyarbakýr’da toprakta oluþan çatlaktan çýkan esrarengiz buhar ile fokurdama sesinin sýrrý çözüldü. Olay yerinde inceleme yapan Maden Tetkik Arama Bölge Müdürlüðü ekipleri, buhar ve fokurdama sesinin kaynaðýnýn kaçak elektrik hattý olduðunu tespit etti. MTA Güneydoðu Anadolu Bölge Müdürü Ekrem Tosun, “ Kaçak elektrik nedeniyle suyun ýsýndýðý ve buhar oluþtuðunu tespit ettik. TEDAÞ uyardýk ve elektrik kaçaðýný kapattýrdýk.” dedi. Diyarbakýr’ýn Kayapýnar ilçesinde Huzurevleri Mahallesi’nde

yerde oluþan çatlaktan buhar ile fokurdama sesi geldiðini tespit eden vatandaþlar, sýcak kaplýca suyunun yüzeye çýktýðýný belirterek, durumu yetkililere ve gazetecilere bildirdi. Bunun üzerine olay yerinde detaylý bir inceleme yapan MTA Güneydoðu Bölge Müdürü Ekrem Tosun, olayýn sebebinin kaçak elektrik hattý olduðunu tespit etti. Olayýn kaynak olduðunun ifade edildiðini ancak böyle bir þeyin olmadýðýný anlatan Tosun, “Gerekli kontrolleri yaptýk. Bunun elektrik kaçaðý olabileceði sonucuna vardýk. TEDAÞ Bölge Müdürlüðü'nü uyardýk. Bir

jeotermal kaynak bilimsel verilere göre bu þekilde olmaz. Çünkü sýcaklýk þu an yok denecek kadar az. Ama dün sýcaklýk 100 derecenin üzerindeydi. Buhar da çýkýyordu. Bunu hemen fark ettik. Çevredeki vatandaþlarý mahalle sakinlerini uyardýk, çocuklarýný buradan uzak tutmalarýný istedik. Bu bir elektrik kaçaðý direðin üzerinden. Malum Diyarbakýr’da elektrik kaçaðý biraz fazla. Öyle olduðu kanaatindeyiz. Elektrik kaçaðý suyu ýsýtmýþ.” diye konuþtu. (CÝHAN)

iyarbakýr'daki 159 sivil toplum kuruluþu, barýþ görüþmelerine tam destek verdiklerini belirtirken, görüþmeleri akamete uðratacak adýmlardan uzak durulmasý gerektiði uyarýsýnda bulundu. Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti’nde, aralarýnda Diyarbakýr Barosu, Diyarbakýr Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (DÝSÝAD), Dicle Fýrat Diyalog Grubu, Diyarbakýr Giriþimci Ýþadamlarý Derneði, Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þubesi, Sanayi Ticaret Odasý ve 153 sivil topmum kuruluþunun (STK) temsilcisi, barýþ süreciyle ilgili basýn toplantýsý düzenledi. STK temsilcileri adýna basýn açýklamasý yapan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, Türkiye’nin, son aylarda yeni bir çözüm sürecine girdiðini söyledi. Devlet yetkililerinin Ýmralý’yla baþlattýðý diyalogun ilerlediðini kaydeden Bilici, geçmiþteki olumsuz deneyimlere raðmen halkýn sürece destek verdiðini dile getirdi. Sürecin, Türkiye genelinde özellikle de bölgede umut yeþerttiðini belirten Bilici, “Bölgenin sivil toplum örgütleri olarak, yürütülen görüþmelerin, barýþ sürecinin geliþimi açýsýndan önemli olduðunu her fýrsatta dile getirmeye çalýþtýk. Nitekim bu süreçte rol alabileceðimizi, üzerimize düþen görev ve sorumluluk olmasý halinde bunu tereddütsüz yerine getirebileceðimizi deklare ettik. Bu süreçte, görüþmeler ve diyalog sürecine çok fazla dahil olmasak da yürütülen çalýþmalarýn yanýnda olduðumuzu belirttik. Gerçekleþen görüþmeler ve hükümetin Öcalan ile kurduðu diyalog, günümüze kadar olumlu bir seyir izlemiþ, süreç belli bir aþamaya gelmiþtir.” dedi. Ýmralý’da gerçekleþen ikinci görüþmenin ardýndan, süreci akamete uðratacak

nitelikte bazý olumsuz geliþmelerin de yaþandýðýný hatýrlatan Bilici, “Görüþme tutanaklarýnýn basýna sýzdýrýlmasý, yürütülen askeri operasyonlar sürece zarar vermektedir. Böyle önemli bir sürecin yaþandýðý bir dönemde hala ölümlerin yaþanmasý, baþlatýlan sürece olan inancý zedelemektedir. Bunun dýþýnda, sýnýr hatlarýnda askeri yýðýnaklarýn yapýldýðýna yönelik bilgiler de bulunmaktadýr. Barýþýn, diyalog ve müzakerelerin konuþulduðu bir süreçte böyle operasyonlarýn yapýlmasý ve insanlarýn yaþamýný yitirmesi kabul edilebilecek bir durum deðildir.” þeklinde konuþtu. Taraflarýn süreci bozmaya dönük giriþim ve saldýrýlardan uzak durmasý gerektiðini önemle vurgulayan Bilici, “TBMM'de bazý siyasi partilerin sürece denk düþmeyen açýklamalarý, halkýmýzda var olan barýþ umutlarýný kýrmaktadýr. Gerek bölgemizde gerekse Türkiye genelinde halkýn büyük çoðunluðu bu süreci desteklemekte ve onurlu bir barýþýn gerçekleþmesini istemektedir. Halklarýn barýþ umutlarýný kýrmayalým, gelin hep birlikte ülkemizin aydýnlýk geleceðini inþa edelim.” diye konuþtu. Gazetecilerin, terör örgütü PKK'nýn elinde bulunan devlet görevlileriyle ilgili bir geliþmenin olup olmadýðýný sormasý üzerine Bilici, þu cevabý verdi: “Biz çaðrýmýzý dönem dönem yapýyoruz. Yine çaðrýmýzý yaptýk, eðer bir çaðrý gelirse, bölgedeki STK'larýn üzerine sorumluluk düþerse biz komisyonlar oluþturup gidip alabiliriz, bu konuda bir sýkýntý yok. Umarým, bir an önce ailelerine ve özgürlüklerine kavuþurlar. Biz de üzerimize düþen görevi yapmaya hazýrýz.” (CÝHAN)

Anafen SBS'ye rekor katýlým

A

nafen Derhsaneleri'nin Diyarbakýr'da düzenlediði Seviye Tespit Sýnavýna(SBS) bu yýl rekor katýlým gerçekleþti. 30 bin öðrencinin sýnava katýlmasýyla þehirdeki her iki öðrenciden birinin anafen dershanesinin sýnavýna girdiði görüldü. Çýnar Anafen Þubesi Müdürü Bedran Samian, gerçekleþtirdikleri SBS'ye 30 binlik gibi rekor bir katýlýmýn gerçekleþtiðini söyledi. Bu rakamla Diyarbakýr'da her iki çocuktan birinin anafen tarafýndan düzenlenen SBS'ye katýldýðýný dile getiren Samian, "Böyle bir rakama ulaþmak bizleri çok mutlu etti." dedi. Eðitime

verilen önemin her geçen yýl bölgede artmasýnýn herkesi mutlu ettiðini ifade eden Samian, SBS ve okul derslerine takviye kursu dýþýnda öðrencilere bu yýl Mental Aritmetik Kursuda verdiklerini söyledi. Samian, bu kursa olan ilginin fazla olmasýnýn kendilerini çok sevindirdiðini belirtti. Çermik Anafen Þube Müdürü Murat Erdem ise Çermik'te sýnava yoðun bir katýlým olduðunu ifade etti. Dershaneye ilginin bu kadar yüksek olmasýnýn kendilerini sevindirdiðini belirten Erdem, "Çermik'te de SBS sýnavýna yoðun bir katýlým oldu. Bunu görmek bizi hem çok sevindirdi hem de çok heyecanlandýrdý." dedi. Çermik'te þubelerinin yeni

açýlmýþ olmasýna raðmen dershaneye yoðun talebin olduðunu dile getiren Erdem, dershanede daha çok kýz çocuklarýnýn bulunduðunu kaydederek, "Dershanemizde kýz çocuklarý daha fazla. Kýzlar daha fazla okumak istiyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Her geçen gün eðitim kalitesini arttýrmak için çabalýyoruz." Dedi. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

BDP’li Buldan: 21. yüzyýl barýþ yýlý olacak

B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Grup Baþkanvekili Pervin Buldan, "21. yüzyýl barýþýn yýlý olacaktýr. 21. yüzyýl, Kürt sorununun demokratik yollarla çözüldüðü ve Sayýn Abdullah Öcalan’ýn özgürlüðüne kavuþtuðu bir yýl olacaktýr.” dedi. Batman Cumhuriyet Meydaný'nda Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) öncülüðünde 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla bir miting düzenlendi. Batmanlý kadýnlarýn yoðun ilgi gösterdiði mitingdeki konuþmasýna "Sayýn Öcalan'ýn hepinize selamýný getirdim." diyerek baþlayan BDP Grup Baþkan Vekili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan'ýn, "Tüm Dünya 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutluyor. Kadýn özgürleþmediði sürece bir halk ve bir toplum asla özgür yaþayamaz. Kadýnýn özgürlüðü bu coðrafyanýn özgürlüðüdür." dediðini aktardý. 23 Þubat'ta Öcalan ile görüþtüklerini hatýrlatan Buldan, “Ýþte bu görüþmenin vermiþ olduðu heyecan, onur ve gururla ilk kez Batman'a geldim ve ilk kez sizinle birlikteyim. Bu sürecin içinde olmak, bu sürecin bir parçasý olmak da bizleri onurlandýrýyor, gururlandýrýyor. Ama Sayýn Öcalan'ýn bir sözü var; 'Bu süreçte herkesten destek bekliyorum. Aydýnlardan, sanatçýlardan, Kürtlerden, Türklerden, Ermenilerden herkesten destek bekliyorum. Bu sürece katký sunmalarýný bekliyorum.' Niye bunu istiyoruz. Özgür bir gelecek demokratik bir Türkiye için istiyor bunu. Bunun adýný ne koyarsak koyalým, ister Ýmralý süreci, ister barýþ süreci, istersek de çözüm süreci diyelim. Adýný ne koyarsak koyalým bu süreci en iyi

þekilde götürmek, bir barýþ süreciyle noktalamak ve akan kardeþ kanýnýn durmasý için her birimiz üzerimize düþen görevi, sorumluluðu en iyi þekilde yerine getirmek durumundayýz.” diye konuþtu. Her koþulda Abdullah Öcalan'ýn arkasýnda olacaklarýný kaydeden Buldan, Öcalan'ýn muhatap alýnmadan bu sorunun çözülemeyeceðini yýllar önce de söylediklerini ve bugün muhatap alýndýðýný dile getirdi. Buldan, barýþ sürecini sabote edenlere inat bu süreci devam ettireceklerini kaydetti. Buldan, þunlarý kaydetti: “Bu halk baskýlara maruz kalarak Öcalan’ýn arkasýnda olduðunu her zaman dile getirmiþ ve her zaman bunu ispatlamýþtýr. Bu gün bir kez daha Batman’da bu sürecin arkasýnda olduðumuzu ve barýþ sürecine katký

sunacaðýmýzý ifade ediyoruz. Bu süreci sekteye uðratmaya, sabote etmeye çalýþanlar olacaktýr. Týpký Sakine’yi, Leyla’yý ve Fidan’ý Paris’te katleden güçler gibi. Yüreklere ve beyinlere sýkýlan kurþunlar bu süreci sabote etmeye engel olmayacaktýr. Ýki gün önce görüþme notlarýný basýna sýzdýranlarýn da bu süreci sabote etme amacýyla bunu yaptýðýný çok iyi biliyoruz. Her ne olursa olsun önümüze engel de çýkarsalar, sabote etmeye çalýþsalar da biz bu barýþ sürecinde varýz. Önümüzde engel tanýmýyoruz. Barýþ süreci için elimizi bir kez daha havaya kaldýrýyoruz. 21. yüzyýl barýþýn yýlý olacaktýr. 21. yüzyýl Kürt sorununun demokratik yollarla çözüldüðü bir yol olacaktýr. Ve 21. yüzyýl, Sayýn Abdullah Öcalan’ýn özgürlüðüne kavuþtuðu bir yýl olacaktýr." (CÝHAN)

B

baðlayan en önemli ikinci nitelik; ‘Allah’ýn kitabýnýn koruyucularý’ olmalarýdýr. Süryaniler, Hýristiyanlýðý ilk kabul eden topluluktur. Bunun nedenleri arasýnda: Hz. Ýsa ile ayný dili konuþuyor olmalarý, Filistin’de Asurlularýn kolonilerinin olmasý, Asurlular arasýnda yýllardan beri bir kurtarýcý.” Prof. Dr. Özdemir, Süryanilerin Osmanlý sýnýrlarý içinde Mardin, Urfa, Diyarbakýr ve Musul dolaylarýnda yaþayan Yakubiler ile Keldaniler, Ermeni tehciri sýrasýnda yaþanan bazý kargaþalar hariç savaþ sýrasýnda ve sonrasýnda barýþ içinde yaþamaya devam ettiklerine dikkat çekerek sözlerini þöyle sürdürdü: “Nesturiler ise savaþta taraf olarak yerlerini almýþlar ve Rus birlikleri ve Ermeni çeteleri ile birlikte Osmanlý Devleti’ne karþý mücadele etmiþlerdir. 20. yüzyýlýn baþlarýna kadar, Osmanlý Ýmparatorluðu içinde yaþayan Süryani toplumunun etnik kimlik kaygýlarýnýn olmadýðýný söyleyebiliriz. II. Meþrutiyetin ilâný sonrasýndaki özgürlükçü ortamýn da yardýmýyla ‘ulus’ kavramýna vurgu yapan bazý Süryani entelektüellerin ortaya çýktýðýný görüyoruz. 2 Mayýs 1915’te resmen Osmanlý Ýmparatorluðuna savaþ ilan eden Nesturiler 1917’ye kadar Doðu Anadolu’da Rus ordusunun yanýnda oluþturduklarý birliklerle savaþmýþlardýr. Rusya’nýn savaþtan

4

Köylerde parke taþý dönemi baþlýyor

Þ

Batman Üniversitesi'nde 'Süryani Toplumu ve Kimlik Sorunu' ele alýndý

atman Üniversitesi'nde 'Süryani Toplumu ve Kimlik Sorunu' ele alýndý. Batman Üniversitesi bölümler koordinatörlüðü tarafýndan düzenlenen “Süryani Toplumu ve Kimlik Sorunu” konulu konferansa Balýkesir Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dekaný Prof.Dr. Bülent Özdemir'in konuþmacý olarak katýldý. Prof. Dr. Özdemir, konuþmasýnda Süryani toplumunun kimlik oluþumundaki kýrýlmalarý dönemsel olarak üçe ayýrak, Eskiçað’dan 19. yüzyýla kadar olan dönem 19. Yüzyýl: Milliyetçilik düþüncesi ve Misyonerler I. Dünya Savaþý ve Türkiye Cumhuriyeti: Süryani Diasporasý olduðunu ifade ederek þunlarý söyledi: “Etnik kimlik ve dinsel kimlik olmak üzere iki önemli sorun. Etnik olarak Süryaniler Antik çaðlarda Urfa, Nusaybin ve Musul’un kültürel merkezler olarak ön plâna çýktýðý Kuzey Mezopotamya’da yaþayan ve Süryanice olarak tanýmlanan Sami dil ailesinden Aramice konuþan bir toplumdur. Dinsel açýdan ise, M.S. 1. yüzyýlda çok hýzlý bir þekilde Kuzey Mezopotamya’da yayýlan Hýristiyanlýðý ilk kabul eden ve Antakya’da ilk kilise merkezlerini kurduktan sonra da Doðu Hýristiyanlýðý ya da Doðu Kilisesi olarak nitelendirilen Hýristiyan toplumdur. Süryanileri tarihe

5 Mart 2013 Salý

anlýurfa’nýn köy yollarýnda çamur çilesi bitiyor. Vali Celalettin Güvenç, bu hizmetleri yaptýklarý için övünmediklerini söyledi. Vali Güvenç, "Geç kaldýk diye üzülüyoruz, insanlarýmýzýn bundan önceki dönemlerde bu hizmetlere layýk olduðunu biliyoruz. Baþka sýkýntýlarla uðraþtýðýmýzdan dolayý yapamadýk." þeklinde konuþtu. Zararýn neresinden dönülürse kar misali çalýþtýklarýný kaydeden Vali Güvenç, köylülerin yüzünü güldürmeyi hedeflediklerini ifade etti. Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, merkeze baðlý Akziyaret köyünde Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan gerçekleþtirilen kilit parke döþeme çalýþmalarýný yerinde inceledi. Kilit parke taþý üretim tesislerinin kurulmasýnda ve yapýlan çalýþmalar için büyük emek sarf eden Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik’i telefonla arayan Vali Güvenç, Akziyaret köyünde yapýlan çalýþmalar hakkýnda Bakan Çelik’e bilgi verdi. "Bizim iddiamýz þehrin her tarafýnýn yaþanabilir hale getirilmesidir" diyen Vali Güvenç, “Amacýmýz bizi utandýran çamurdan, çaylaktan, yolsuz köylerden þehrimizi kurtarmaktýr. Bunun için Ýl Özel Ýdaresi, merkezi hükümet imkânlarý ve yerel idarelerin iþbirliðiyle elimizden geleni yapýyoruz. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýmýz da bu anlamda toplulaþtýrma çalýþmalarý

kapsamýnda toplam bin 200 köyde köy iþlerini yapýyor. Kanalizasyonlarýný yapýyor. Ýnsanýn yaþayabileceði meskenleri, mekânlarý, köyleri oluþturmaya çalýþýyoruz. Þu yaptýðýmýz çalýþma Þanlýurfa’da bir ilktir.” diye konuþtu. Kilit parke projesinin geliþimine deðinen Vali Güvenç, “Sayýn Bakanýmýz Faruk Çelik’in delaletiyle Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný ile görüþtük. Bakanýmýzýn ricasýyla Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi bize piyasa deðeri 1,5 milyon TL olan bir parke üretim makinesi hibe etti. Bunun üzerine biz de beton santralinin diðer aksamlarýný kurarak günlük üretim kapasitesi bin metre kare olan yaklaþýk 3 milyon TL deðerindeki bir tesisi hizmete açtýk.” ifadelerini kullandý. Akziyaret köyünde köylünün de desteðiyle 4 bin metrekareyi döþediklerini dile getiren Vali Güvenç, bu iþ 4 bin metre kareyle kalmayacaðýný ve Akziyaret köyünü bir örnek köy olarak ara sokaklarýna kadar parkeyle döþeyeceklerini belirtti. Çalýþmalarýn 12 ay süresince devam edeceðini ve Kilit Parke Taþý Üretim Tesisleri'nde üretilen günlük bin metre kare taþýn ayrým yapýlmadan tüm köylere daðýtýlacaðýný belirten Vali Güvenç, Þanlýurfa’nýn bin 100 köyü ve 2 bine yakýn mezranýn tamamýna bu parke taþlarýnýn önümüzdeki dönemlerde daðýtýlacaðýný ifade etti. (CÝHAN)

çekilmesi sonrasýnda Ýngiltere’nin yanýnda yer aldýlar.” Konferans soru-cevap þeklinde devam etti. Prof. Dr. Özdemir'in konuþmasýndan sonra Vali Yardýmcýsý Soner Karataþloðlu'nun Prof. Dr. Özdemir'e plaket vermesiyle program son buldu. Konferansa Vali Yardýmcýsý Soner Karataþoðlu, Rektör Yardýmcýsý Tahsin Kýlýçoðlu, Ýl Genel Meclis Baþkaný Salih Aktan, akademik ve idari personellerin yaný sýra öðrenciler katýldý. (CÝHAN)

Bakan Yýlmaz: Ülkemiz vesayetçi demokrasiden kurtuldu

K

alkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Türkiye'nin vesayetçi demokrasiden kurtulduðunu belirterek, "Güçlülerin iktidarýndan çýktý, hukukun üstünlüðünü tesis eden bir ülke haline geldi. Bu bizim, gelecek nesillere býrakacaðýmýz en önemli mirastýr diye düþünüyorum. Çok þükür AK Parti bunu baþardý." dedi. Yýlmaz, Þanlýurfa’nýn Birecik ilçesinde düzenlenen, AK Parti Siyaset Akademisi'nin "Lider Ülke Türkiye 3" ve "Yerel Yönetimler 2" programlarýna katýldý. M.Emin Akan Belediye Kültür Salonu'ndaki programda konuþan Bakan Yýlmaz, "TRT 6’dan tutun da okullarda Kur'ân–ý Kerîm ve Peygamber Efendimiz'in hayatýnýn seçmeli ders olarak okutulmasýna kadar çok sayýda adým attýk. Ýnsanýmýzý rahatlattýk, gereksiz tartýþmalara son verdik. Birilerinin istismar ettiði konularý birer birer ellerinden aldýk. Ýnþallah Türkiye, normal bir demokrasiden de ileri bir demokrasiye geçmek durumundadýr." þeklinde konuþtu. Programý düzenleyenlere teþekkür eden Cevdet Yýlmaz, "Burada yapýlan faaliyetlerin halkýmýzýn siyaset konusunda daha da bilinçlenmesine katkýda bulunmasýný temenni ediyorum." dedi. Programdan sonra ilçeyi dolaþan Bakan Yýlmaz, yemekten sonra Birecik'ten ayrýldý. Bakan Yýlmaz: Provokatif

hadiseler olabilir, deðer vermemek lazým Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, sýzdýrýldýðý ileri sürülen tutanaklarla ilgili olarak, "Provakatif hadiseler yaþanabilir, deðer vermemek lazým." dedi. Þanlýurfa’daki temaslarý kapsamýnda Balýklýgöl ve Þanlýurfa Dijital Tanýtým Merkezi'nde incelemelerde bulunan Yýlmaz, sorularý da cevapladý. Hükümetin çözüm süreciyle ilgili çabasýný açýk bir þekilde ortada olduðunu söyleyen Bakan Yýlmaz, her türlü provokatif eylemin de olabileceðine dikkat çekti: “Ülkemizin genel yapýsý ve hükümetimizin genel prensipleri ortada. Biz ülkemizin birliðini ve beraberliðini, milletimizin kardeþliðini her zaman en üst noktada tutan bir hükümetiz. Ýlkelerimiz ortada, hiçbir þekilde geri adým atmayýz. Terör konusunu ülke gündeminden çýkarma çabalarýmýz devam edecek.” Dinleri ve medeniyetleri

baðrýnda barýndýran Þanlýurfa, teknolojinin imkanlarýyla dünyaya tanýtýlýyor. Balýklýgöl Platosu'nda kurulan Dijital Tanýtým Merkezi'yle þehir üç boyutlu gezilebiliyor. Bakan Cevdet Yýlmaz da merkezde incelemelerde bulundu. Þanlýurfa Ýli Kültür Eðitim Sanat ve Araþtýrma Vakfý (ÞURKAV)'nýn, Karacadað Kalkýnma Ajansý 2011 Turizm Altyapýsý Mali Destek Programý kapsamýnda aldýðý destekle yaptýðý merkezle Þanlýurfa’nýn tarihi ve turistik bölgeleri gezilebilecek. Hafta içi günlük yaklaþýk 100 kiþinin ziyaret ettiði merkezi, hafta sonu ortalama 300 kiþinin gezdiði bildirildi. Bakan Yýlmaz, özel gözlüklerle þehrin üç boyutlu gezilebildiði merkezde incelemelerde bulundu. Gözlük takan Yýlmaz, Þanlýurfa’yý üç boyutlu gezdi. Çok güzel bir projenin hayata geçirildiðini dile getirerek, emeði geçenlere teþekkür etti. Daha sonra beraberindekilerle birlikte Birecik’e hareket etti. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

5 Mart 2013 Salý

5

Diþ teknisyenlerinin iþi yükü yüzde 160 BASINDAN arttýrýldý, protez 28 dakikada yapýlacak O Ýslam bir kültür mü?

T

ürkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) ‘Diþ Protez Teknisyenlerinin Günlük Ýþ Yükü Miktarlarý’ konulu bir genelge yayýnlandý. Genelge ile birlikte diþ protez teknisyenlerinin bir günde yapmalarý gereken iþ sayýsýný artýrýldý. Yapýlan düzenlemeyle kamuda bir diþ tamiri 4 dakika, diþ protezi 28 dakikada yapýlacak. 2010 yýlýnda çýkarýlan bir önceki genelgeye göre diþ teknisyenlerinin iþ yükü yüzde 160 arttýrýldý. TKHK Hastane Hizmetleri Baþkan Yardýmcýlýðý tarafýndan yayýnlanan 2013/1 sayýlý ‘Diþ Protez Teknisyenlerinin Günlük Ýþ Miktarlarý’ baþlýklý bir genelge yayýnlandý. Ýþ yükü yüzde 160 artýrýldý Müsteþar Yardýmcýsý Uzm. Dr. Ýsmail Demirtaþ imzalý genelge ile diþ protez teknisyenlerinin günlük iþ miktarlarý yeniden düzenlendi. 2010 yýlýnda yayýnlanan bir önceki genelgeye göre diþ teknisyenlerinin iþ yükleri yüzde 160’lara varan oranlarda arttýrýldý. Örneðin diþ ilavesi iþlemleri tek çene için (alçý dökme, uygun diþ seçimi, diþleri sabitleyerek soðuk akril tepimi, akril polimerizasyonu, tesviye ve polisaj) önceden 68 dakikada yapýlmasý istenirken bu süre yeni genelge ile 28 dakikaya çekildi. Bölümlü protez iþlemleri tek çene için (ölçü dökümü, alçý kesme makinesinde model düzeltme, base plak hazýrlama, mum þablon hazýrlanmasý, modelin arikülatöre baðlanmasý, diþ dizimi, diþeti modelajý, muflaya alma, mum atýmý – izolasyonu, akril tepimi, akril polimerizasyonu, mufladan

çalýþanlarýn iþ yükünü anormal derecede arttýrmak yanlýþtýr. Teknolojik geliþme ile artýþý izah edilemeyecek bu iþ yükünün tamamlanmasý fiilen mümkün deðildir. Diþ Protez Teknisyeni istihdamý her personel alýmýnda bir elin parmaklarý ile sýnýrlý tutulurken çalýþanlarýn iþ yükünü arttýrarak soruna, zulüm yoluyla çare aranmasý kabul edilemez.” þeklinde konuþtu.

çýkarma temizleme, tesviye ve polisaj) 329 dakikada yapýlmasý istenirken bu süre 102 dakikada yapýlmasý istendi. Ülke genelindeki 87 Kamu Hastaneleri Birliði’ne gönderilen genelge de diþ protez çalýþanlarýnýn da iþ yükünü arttýrdý. 22 iþ gününde 33 parça iþ yapmak zorunda olan diþ protez teknisyenleri yeni genelge ile 22 iþ gününde 88 ila 103 parça iþ yapmak zorunda olacak. Genelgede geliþen teknolojinin birimlerde kullanýlmaya baþlanmasý nedeniyle iþ yapým sürelerinin kýsaldýðý belirtilerek böyle bir düzenleme yapýldýðý ifade edildi. Yeni düzenlemeyle tek çene tam protez iþleminin süresi 372 dakikadan 122 dakikaya, tek çene bölümlü protez iþlemi 329 dakikadan 102 dakikaya, immediat protez iþlemi 320 dakikadan 102 dakikaya, rebezaj iþlemi 204 dakikadan 116 dakikaya, proteze yumuþak astar uygulama 179 dakikadan

77 dakikaya, besleme iþlemi 194 dakikadan 77 dakikaya, tamir 95 dakikadan 39 dakikaya, kroþe ilavesi 89 dakikadan 42 dakikaya, diþ ilavesi ise 68 dakikadan 28 dakikaya indirildi. "Ýþ yükünün anormal derecede artýrýlmasý yanlýþ" Genelge ile Diþ Protez Teknisyenlerine altýndan kalkýlamaz bir iþ yükü yüklendiðini belirten Türk Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Önder Kahveci, “Söz konusu genelge ile teknisyenlerin yapmalarý gereken iþ miktarý yüzde 160 artýrýldý. Bu artýþýn dayandýðý gerekçelerin ise gerçeklikle bir alakasý yoktur.” dedi. Diþ çalýþanlarýnýn saðlýklarýný riske ederek çalýþtýklarýný belirten Kahveci, “Bugün diþ protez teknisyenleri çalýþma ortamlarýndaki sorunlar, maruz kaldýklarý kimyasallar yüzünden saðlýklarýný bile riske ederek hizmet sunmakta. Ortada böyle bir durum varken teknoloji geliþti diyerek

"Diþ teknisyenlerinin iþ yükü imkansýz bir seviyeye çekildi" Kamuda Çalýþan Diþprotez Teknisyenleri Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ayten Solak, 2010 yýlýnda, özellikle Türkiye'de slikozis hastalýðýnýn duyulduðu o günlerde diþ protez teknisyenlerinde slikozis baþlangýcý ve diþ protez teknisyeni pnömokonyozu ile karþýlaþýlmasý sonucu Meslek Hastalýklarý Hastanesi ile taramalar yapýldýðýný söyledi. Taramalar sonucunda çalýþanlarýn saðlýðýnýn korunmasý yönünde karar alýndýðýný belirten Solak, “Bu baðlamda Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüðü'nce kurulan komisyon ile üniversiteler, özel laboratuvarlar ve 3 ayrý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezinde yapýlan çalýþmalar neticesinde diþ protez yapým süreleri tespit edilerek diþ protez teknisyenlerinin aylýk iþ sayýsý 22-26 parça tam protez olarak belirtilmiþti. Ancak geçtiðimiz günlerde kurumunuzca yayýmlanan genelge ile bu çalýþmalar yok sayýlarak, zaten zor þartlarda çalýþan arkadaþlarýmýzýn iþ yükü imkânsýz bir seviyeye çekilmiþtir.” diye konuþtu. (CÝHAN)

Yanýltýcý bitkisel ürünlere 'kamu' ayarý

B

ütün yasaklama ve kýsýtlamalara raðmen ‘gýda takviyesi’ adý altýnda izin alýnarak ithal edilen bitkisel ürünlerin satýþý, bir türlü durdurulamýyor. Kullananlarýn þikâyet ettiði bu ürünlere karþý Saðlýk Bakanlýðý, yaþanmýþ hikâyelerle hazýrladýðý kamu spotlarýyla mücadele edecek. Saðlýk Bakanlýðý, getirilen yasaklar ve kýsýtlamalara raðmen satýþý bir türlü durdurulamayan sahte

M. Sait Çakar

bitkisel ürünlere karþý mücadelede yeni bir strateji geliþtirdi. Buna göre saðlýða yararlý olup olmadýklarý bilimsel olarak kanýtlanmamýþ bitkisel ürünlerin alýnmamasý noktasýnda vatandaþlarý uyaran bakanlýk, çaðrýsýný kamu spotlarý aracýlýðýyla ekranlardan yapacak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) onay verdiði spotlar, bugünden itibaren bütün ulusal kanallarda gösterime giriyor. ‘Gýda takviyesi’ adý altýnda Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý’ndan izin alýnarak ithal edilen zayýflama amaçlý, cinsel içerikli ve kalp-damar hastalýklarýna yönelik olarak satýlan bitkisel haplara birçok kez yasak ve ceza geldi. Fakat bu ürünlerin satýþý, reklamlarý ve pazarlama faaliyetleri engellenemedi. Saðlýk Bakanlýðý, geçtiðimiz aylarda “Clavis” “Klavis Panax” ve “Clavis Panax” isimli ürünlerin televizyon ve internette satýþýna müdahale etti. Gerçeðe aykýrý beyanlarla halkýn istismar edildiðini belirterek, ürün hakkýnda toplatma kararý aldý. Çok sayýda televizyon ve

radyo kanalý ile internet sitelerinde, “Bitkisel gýda takviyeli, kalp damar hastalýklarýnýn iyileþtirilmesinde faydalý.” diye tanýtýlan ürünlerin herhangi bir tedavi etkisinin olmadýðýný belirten bakanlýk, halk saðlýðýnýn tehlikeye düþürüldüðüne dikkat çekti. Ürünlerin mühür altýna alýnarak satýþýnýn engellenmesi için il valiliklerine, her türlü reklamýn acilen durdurulmasý için de RTÜK’e bildirimde bulunuldu. Ancak söz konusu ürünlerin, uydu kanallarý ve internette satýþlarýna devam ediliyor. Bu ürünlerle ilgili “þikayetvar.com” adlý tüketici sitesine her gün onlarca þikâyet iletiliyor. Kullananlar, haplarýn hiçbir iþe yaramadýðýný ya da baþka rahatsýzlýklara yol açtýðýný belirtiyor. Gelen þikâyetleri

deðerlendiren Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu, toplumda farkýndalýk oluþturmak ve halký bilinçlendirmek amacýyla yeni bir uygulamayý hayata geçiriyor. Türk Kardiyoloji Derneði ile ortak olarak hazýrlanan 3 kamu spotunda, kalp ve damar hastalýklarýna iyi geldiði iddia edilen ‘Panax’ gibi ürünlerin zararlarý anlatýlýyor. Yaþanmýþ hikâyelerden yola çýkarak hazýrlanan filmlerde, bu ürünleri kullanýp hiçbir fayda görmeyen ve baþka saðlýk sorunlarý ile karþýlaþan kiþilerin hikâyelerine yer veriliyor. Konuyla ilgili üç farklý video film hazýrlandý. Filmler, bugünden itibaren ulusal kanallarda gösterime giriyor. (CÝHAN)

rtaya çýkýþýndan bu yana “kültür ” üzerine çok þey yazýldý, söylendi. Baþlangýçta Almanlarýn ürettiði bu kavram konusunda hâlâ bir anlaþma saðlanmýþ deðil. Antropologlar 360’a yakýn kültür tanýmý yapar.

Tanýmý konusunda yaygýn bir belirsizlik varsa bile, en azýndan modern dünyada gördüðü iþlevler konusunda bir ihtilaf olmasa gerek. Müslüman aydýnlarýn bir bölümü ise kültürün mümkün ve gerekli olduðunu düþündükleri gibi, “Ýslam’ýn üstün bir kültür” olduðu iddiasýný öne sürmektedirler. Bu kategorideki aydýnlar çoðu zaman kurumlarýn ve yapýlarýn ithalinde olduðu gibi Batý’dan gelen kavramlarýn da semantiðine pek dikkat etmeden alýr ve onlarý bir tür “Ýslamileþtirme” ameliyesine tabi tutma yolunu seçer, sonra da Ýslamileþtirdikleri þeylerin artýk “bize ait” olduklarý zehabýna kapýlýrlar. Yanýlgý, bu tutumun kendisinde yatmaktadýr. Günümüz Müslüman’ýnýn bir müdahale aracý ve yöntemi olarak baþvurduðu “Ýslamileþtirme”, bu türden mümkün ve meþru olmayan türden görünmektedir. Bunun canlý örneði öteden beri “Ýslam” ile “kültür” arasýnda kurulmak istenen umutsuz iliþkinin mahiyetinde yatmaktadýr. Zira “kültür” kavramý da semantiði, referans kaynaklarý ve temel felsefi varsayýmlarý itibarýyla Ýslamileþtirilemez. Kültür, özü açýsýndan a) Ýnsana özgü bir etkinliktir, sabiteleri olmayýp hakikatle bað kurmaz, insanýn tabiat, tarih ve toplumsal durumlarýna göre þekillenen deðiþkenler eþliðinde yürür. b) Doðasý gereði dünyevi, yani sekülerdir; c) Ulusal ve devlete aittir. Bu özellikleri olmaksýzýn herhangi türden bir kültür tasarlanamaz, beþerin zihni koordinatlarý yerine geçemez. Kültürün amacý, toplumu sekülerleþtirmek ve bireyin uyumlu bir varlýk olarak seküler temelde ulusal bir formasyon kazanmasýnýn mümkün ve elveriþli zeminini saðlamaktýr. Modern devletler kültürle kaimdirler. Ulus inþa etmek isteyen devlet, bunu kültür üzerinden yapar. Dünyanýn dinden arýndýrýlmasý demek olan sekülerlik ve bunu mümkün kýlan toplumsal ve ulusal ortam modernliðin varoluþ nedenidir. Dine ait bir dünyada yer alan insanýn varoluþ nedeni ise mahiyetçe bundan farklýdýr. Ýnsanýn ilk sahip olduðu bilgilerden hareket ederek varlýk alemi ve tabiatla münasebete giriþmesi ve bu münasebetin sonucunda yeni bilgiler elde etmesi mümkün ve zorunludur. Bizim yaratýlýþtan getirdiðimiz ve ancak Ýlahi bir lütuf sonucunda sahip olduðumuz potansiyel bilgilerimiz “Öðretilmiþ Bilgi”, yani “Ýsimlerin Bilgisi”dir. Tarih boyunca peygamberlerin getirdiði ve öðrettiði “Ýndirilen Bilgiler” ise “Vahyi bilgiler”dir. Bu iki bilgi aracýlýðýyla varlýkla münasebetimiz sonucunda bir üçüncü bilgi türünü elde ediyoruz ki bu “Öðrenilmiþ Bilgi”dir. Batýlýlar buna “kültür” adýný veriyor; biz ise buna “hikmet veya irfan” deriz. Kültürün insaný, Öðretilmiþ Bilgi’yi lütuf ve ihsan saymaz, Ýndirilen Bilgileri, güvenilir bilgi kabul etmez. Kültür, deist insanýn etkinliðidir. Ýslamiyet’i kültürleþtirmeye veya Ýslamiyet’ten bir kültür türetmeye yönelen bir zihni çaba, dini dünyevileþtirme ve millileþtirme ile sonuçlanabilir ancak. Teknik açýdan “Ýslam Kültürü” denemez; ama “Ýslam Ýrfaný” denebilir. Kültürün araya girdiði yerlerde etnik gruplar arasýnda çatýþma potansiyeli doðar, çünkü her etnik grup modern anlamda kendi kültürünü icad eder. “Türk kültürü” varsa, “Kürt kültürü” de olur. Eldeki araç amacý, yöntem muhtevayý belirlemek üzere icad edilmiþ ve öyle geliþtirilmiþtir. Biz bu formatý tersine çeviremeyiz, ama tersine iþleyen bir formatý harekete geçirerek, hakiki, sahici ve iþe yarar bilgiler elde edebilir, hayatýmýzý buna göre kurabiliriz. Batý modernliði din olarak Hýristiyanlýðý sahneden çýkardý, Yahudiliði siyonizme hapsetti. Þimdi Ýslamiyet’i kültürleþtirerek hakkýndan gelmeye çalýþýyor. Ýslamiyet vahy ve Ed Din olma vasfýný korudukça küresel tahakküm ve hegemonyaya itiraz edebilecektir. Ali Bulaç (Zaman) a.bulac@zaman.com.tr


5 Mart 2013 Salý

PKK, kaçýrdýðý kiþilerin fotoðraf ve açýklamalarýný yayýnladý T

erör örgütü PKK, Doðu ve Güneydoðu’da yol keserek kaçýrdýðý kaymakam adayý, polis ve askerlerin toplu fotoðraflarýný yayýnladý. Terör örgütünün yayýn organlarýnda yer alan haberde, kaçýrýlan kiþilerin açýklamalarý da yer aldý. Örgütün yayýn organlarýnda yer alan haberlere göre PKK'nýn elindeki kiþiler özetle þu açýklamalarý yaptý: Kaymakam adayý Kenan Erenoðlu: 2011 yýlýnýn Aðustos ayýnda sivil yolculuk yaparken Muþ ve Diyarbakýr arasýnda alýndýk. O tarihten bu yana da buradayýz. Ýyiyiz. Þu an ailelerimizin bizleri iyi bilmesini istiyoruz. Tek dileðimiz bu. Ýyiyim ve kendilerine bu süreçte çok iyi bakmalarýný istiyorum. Moralli olsunlar. Ve inþallah en kýsa

zamanda, en yakýn zamanda onlara kavuþma ümidindeyiz. Bir sürecin iþlediðini radyodan takip edebiliyoruz, kýsýtlý imkanlarla. Uzman çavuþ Zihni Koç: Diyarbakýr-Lice arasýnda yaklaþýk iki yýl önce alýndým. Þu anda buradayýz iki yýldýr yaklaþýk olarak. Saðlýk durumum iyi. Gayet iyiyim. Ailemin öyle bilmesini istiyorum. Onlara mesajým benim iyi olduðumu bilsinler. Onlarý seviyorum. Ýlla ki bu süreç içerisinde biraz özledik. Yaklaþýk iki yýl oldu. Onun dýþýnda söyleyeceðim bir þey yok. Dik dursunlar, saðlam dursunlar. Astsubay Abdullah Söpçeler: 9 Temmuz 2011 tarihinde Diyarbakýr-Lice karayolunda alýndým. Yaklaþýk 21 aydýr burada tutuluyorum. Saðlýk durumum genel olarak iyi. Çok ciddi herhangi bir

problemim yok. Aileme söylemek istediðim onlarýn da kendilerine dikkat etmeleri, iyi olmalarý, morallerini bozmamalarý; dirayetli ve moralli bir þekilde davranmaya devam etmek istiyorum. Ben arkadaþlarým gibi bu sürecin olumlu sonuçlanmasýný istiyorum. En hayýrlý sonuçla nihayete ermesini diliyorum. Uzman Çavuþ Kemal Ekici: Þýrnak’ta evimin önünden alýndým. Yaklaþýk 18 aydan beri buradayým. Saðlýk durumum çok þükür iyidir. Aileme de buradan selamlar söylüyorum. Ailemin de bu süreçte dik durmasýný bekliyorum. Ailemin de katkýda bulunmasýný istiyorum. Polis memuru Nadir Özgen: Van Çatak’tan alýndým. 2011 Eylül ayýnda alýndým. Van Çatak’ta polis memuruydum. Saðlýk durumum çok iyi. Ailemin de dimdik ayakta durmasýný istiyorum bu süreçte. Kaçýrýlan erler Ramazan Baþar: Mardinliyim. Amed - Bingöl arasýnda yakalandýk. Saðlýðýmýz, durumumuz iyidir. Ailelerimiz bizi merak etmesin. Umarým en yakýn zamanda kavuþuruz birbirimize. Reþat Çeçan: Urfa Suruçluyum. 6 Aðustos 2012 tarihinde Amed - Bingöl istikametinde yakalandýk, HPG tarafýndan... Saðlýk durumumuz iyidir... Benim de bir kardeþim daðdadýr... Demek oluyor ki kardeþ kardeþi vuruyor. Bir an önce bu kan dursun, barýþ kardeþlik olsun diyoruz. Hadi Gizli: Urfa Viranþehir’denim. Aslen Arabým... Bir an önce ailemize kavuþmayý umuyoruz. Umarýz bir an önce bu hasretlik biter. Bu sürecin iyi gitmesini umut ediyoruz. (CÝHAN)

6

Cizre Organize Sanayi Bölgesi yatýrýmcý bekliyor

Þ

ýrnak'ýn Cizre ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nin fiziki alt yapýsý tamamlandý, yatýrýmcý bekliyor. Cizre Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Adnan Elçi, bin dönümlük arazi üzerinde kurulan Organize Sanayi Bölgesi’nin 500 dönümün fiziki alt yapýsýnýn tamamlandýðýný ve yatýrýmcý beklediðini söyledi. Cizre, yýllar sonra Organize Sanayi Bölgesine kavuþtu. Son zamanlarda Hükümetin 6. bölge olarak adlandýrarak tüm teþvik, sigorta primleri ve hibe desteklerini saðlamasýndan sonra yatýrýmcýyý bölgeye çekti. Organize Sanayi Bölgesi’nin bin dönümlük arazisinin 500 dönümünün fiziki alt yapýsý tamamlandýktan sonra 27 Cizreli iþ adamý yatýrým bölgesinde yerini alarak 2 ay içerisinde fabrika temellerini atacak. Cizre Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Adnan Elçi, "Organize Sanayi Bölgesi bin dünüm arazi üzerinde kurulmuþ. Ýlk etapta 500 dönümlük arazinin fiziki alt yapýsý bitmiþ, 27 parselin tahsisi yapýlmýþ bu 27 parsel üzerinde 2 ay içerisinde 10 sanayicimiz temel atma sefasýna gelmiþler." dedi. Geri kalan parsellerde zaman içerisinde temel atma sürecinin devam edeceðini söyleyen Baþkan Adnan Elçi, "Cizre Organize Sanayi Bölgesi, baþka organize sanayi bölgesine mukayese etiðimizde daha

iyidir. Hem fiziki þartlarý olsun hem de ulaþým anlamýnda olsun daha cazip bir yerdir. Birde teþvik anlamýnda avantajlý Organize Sanayi Bölgemiz, 70 km Irak’a yakýn ve Suriye sýnýrý ile sýfýr noktadadýr. Ýlerde Suriye’nin durumu ve idari yapýsý düzeldiði zaman bizim için Suriye’de bir pazaryeri olacaktýr. Avantajlarýmýz, Mersin’de üretilen bir malý Irak a götürdüðünüz zaman bin 500 dolar bir maliyete ulaþýyor. Ama Cizre Organize Sanayi Bölgesi’nden gönderdiðiniz zaman 250 dolara mal olacak. Bu da sanayici için çok önemli." diye konuþtu. Ayný zamanda Organize Sanayi Bölgesi’nin 27 km Þýrnak Havaalanýna da yakýn olduðunu ifade eden Adnan Elçi, "Ayrýca yaný baþýnda tarihi ipek yolu geçiyor. Ýlerde Þanlýurfa’dan Silopi Habur’a kadar otoban projesi bitmiþ ve otobanda yanýndan geçecek. Yine Organize Sanayi Bölgemizin Kuzey kýsmýnda ilerde hýzlý tren hattý da geçecek. Mardin’in Nusaybin ilçesi ve Silopi Habur Gümrük Kapýsý’na kadar yük tren projesi de söz konusudur. Yani bunlara baktýðýmýzda Cizre Organize Sanayi Bölgesi çok avantajlý bir bölgedir. Bugün yatýrým yapmayan bir sanayici ilerde çok piþman olacak. Daha önce Cizre’de Organize Sanayi Bölgesi olmadýðý için Cizre’de bir sürü firmamýz il dýþýnda veya batý ilerinde yatýrým yaptýlar. Ama þimdi bizim sanayi bölgemiz oldu ve her þeyi hazýr sadece marka sahipleri gelip temeli atýp burada fabrika kuracak." dedi. Cizreli hemþerilerine seslenen Adnan Elçi, gerek il içinde gerekse il dýþýnda bulunan tüm Cizrelere ve yabancý marka sahiplerine çaðrýda bulunarak Cizre Organize Sanayi Bölgesine gelip yatýrým yapmalarýný istedi. (CÝHAN)

5 mart 2013 Salı Gazete Sayfaları  

5 mart 2013 Salı Gazete Sayfaları

Advertisement