Page 1

Masa tenisi turnuvasý M nefesleri kesti

Ýsmail erkar

ardin’de düzenlenen kurumlar arasý masa tenisi turnuvasý büyük ilgi gördü. 3 gün boyunca devam eden ve 20 takýmýn katýldýðý turnuvada final maçýnda Artuklu Üniversitesi, Diyanet, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðünü 3-0 yenerek turnuvanýn birincisi oldu. Ýkinci Diyanet, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü, üçüncü Abdulkadir Tutaþý oldu. Þampiyonluk maçýný Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mustafa Kuzu, Þube müdürü Hadi Çomaktekin, Masa tenisi il temsilcisi Ýzzettin Atasever, Artuklu Üniversitesi Personel Daire baþkaný Halil Kaya Artuklu üniversitesi Spor Müdürü Mehmet Fidan ve bir çok masa tenisi sever katýldý. Turnuvada bir konuþma yapan

Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mustafa Kuzu, Turnuva boyunca heyecanlý bir o kadar da çekiþmeli maçlar yaþandýðýna dikkat çekerek, Mardin’de her yýl kurumlar arasý düzenlenen çeþitli sportif aktiviteler ile kurumlararasý

birlik ve beraberliði pekiþtirdiðini söyledi. Kuzu ”Turnuvaya katýlan bütün takýmlara teþekkür ediyorum. Her yýl bu tür etkinlikleri sürdürmek için Gençlik spor müdürlüðü olarak gereken desteði vereceðiz.”dedi.

Omay: Kürtçe öðretmenliði kontenjaný için YÖK'ten destek istirham ediyorum

M

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

5 Ekim 2012 Cuma

Yýl: 9 Sayý 2463 Fiyatý :25 Kr

ardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, YÖK’ün Mardin Artuklu Üniversitesi'ne verdiði 500 kiþilik Kürtçe öðretmenliði kontenjanýný 250'ye indirme kararýnda düzeltme yapmadýðý takdirde ya süreçten çekileceklerini ya da sadece formasyonu olan yaklaþýk 250 öðrenciye eðitim vereceklerini açýkladý. Rektör Omay, " Baþta YÖK olmak üzere yöneticilerimizin ve bu olayla ilgili mercilerin bu hayýrlý iþe ve gayrete destek olmalarýný istirham ediyorum." dedi. Sayfa 2’de

Büyükþehir otogarý 2013’te hazýr 365 günde tamamlanmasý hedeflenen Mardin þehirlerarasý otobüs terminali için 6 milyon 870 bin Türk Lirasýna ihalesi yapýldý. Sedat Aslanaçier

Sýnýrda güvenlik önlemleri artýrýldý M. Sait Çakar

S

uriye'deki top mermisinin Þanlýurfa'nýn Akçakale ilçesine düþmesi sonucu Mardin'in Nusaybin ilçesi sýnýrýnda güvenlik önlemleri artýrýldý. Nusaybin - Kamýþlý sýnýrýnda bulunan askeri nöbet kulelerine mobese kameralarý konuldu. 360 derece dönen kameralarla sýnýrdaki her hareket saniye saniye izleniyor. Öte yanda sýnýrda bulunan askeri karakollara da füze rampalarý yerleþtirildi. Sýnýrýn sýfýr noktasýnda bulunan Demirtepe ve Durakbaþý sýnýr karakollarýna konulan füze rampalarý açýk bir þekilde görülüyor. Sýnýrdaki devrileyelerin de artýrýldýðý öðrenildi.

Hýrsýzlýk yapyýðý iddia edilen 2 kiþi tutuklandý Ýsmail erkar

M

ardin'de, evden hýrsýzlýk yaptýðý iddia edilen 2 kiþi çýkarýldýklarý mahkemece

O

togarý olmayan tek il olma unvanýný elinde bulunduran tarihi Mardin, 2013 yýlýnda Büyükþehir statüsüne alýnmasý ile birlikte otogarýna da kavuþacaðý açýklandý. 365 günde tamamlanmasý hedeflenen Mardin þehirlerarasý otobüs terminali için 6 milyon 870 bin Türk Lirasýna ihalesi yapýldý ve yükleyici firma çalýþmalarýna hemen baþladý. Tarihi ve mimarisi ile ünlü 7 bin yýllýk Mardin'de, mevcut olan otogar þehrin ihtiyaçlarýna karþýlýk verememesi üzerine 1999 yýlýnda il Emniyet Müdürlüðüne satýldý. Halen Özel Harekât ve Çevik Kuvvet Þubelerine hizmet veren otogarýn bu defa tam karþýsýndaki açýk alanda yenisinin yapýlmasý için ihale yapýldý. Mardin'in 2013 yýlýnda 6 ay erkene alýnacak olan Türkiye'deki yerel seçimlerle birlikte kent nüfusunun 750 bini aþmasý sebebi ile Büyükþehir statüsüne alýnmasý otogarýn da Büyükþehir Otobüs otogarý olarak inþa edileceði belirtildi. Mardin'deki þehirlerarasý otobüs,

Sodes bilgilendirme toplantýsý yapýldý

tutuklandý.

Mardin Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, ikametten hýrsýzlýk olaylarýný önlemeye yönelik yapýlan çalýþmalarda Diyarbakýrdan gelen 2 kiþinin evden hýrsýzlýða teþebbüs ederken yakalanarak gözaltýna alýndýðý belirtildi. Açýklamada, yaþý küçük F.Y. ve B.B'nin çýkarýldýklarý mahkeme tarafýndan tutuklandýðý bildirildi. Öte yandan Kýzýltepe ilçesi Ýpekyolu üzerinde durdurulan bir araç içeresinden siyah bir poþet atýldýðý ve atýlan poþet içerisinde yapýlan aramada 1 tabanca ve tabancaya ait bir adet þarjör ve 7 adet fiþek ele geçirildiði belirtildi. Olayla ilgili olarak araç içerisindeki Ö.K. ve A.K. hakkýnda yasal iþlem baþlatýldýðý kaydedildi.

ilçeler, beldeler ve köyler arasý yolcu taþýmacýlýðýnýn bir tek çatý altýnda yapýlacak yeni otogarýn tarihi kentin imajýna uygun modernlikte inþa edileceðini belirten Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, “Eski otogarýn elden çýkarýlmasý ardýndan þehrin 13 yýldýr otogarsýz olan þehre, yeni otogar için önce proje hazýrladýk. Ardýndan da süratle ihaleye çýktýk. 365 günde tamamlanacak olan yeni otogarýmýz Büyükþehir unvanýna layýk olacaktýr. 2013 yýlý Temmuz ayýnýn 27'nci gününde yüklenici firmadan anahtar teslimi alacaðýz. Yeni otogarýmýzýn devlete maliyeti 6 milyon 870 bin Türk Lirasý olacaktýr. Otogarýn hizmete girmesi ile þehrin farklý alanlarýna yayýlan otobüs yazýhaneleri ve yolcu indirme ve bindirme hizmetleri de ortadan kalkacaktýr. Kent içi trafikte de önemli rahatlama saðlanmýþ olacaktýr” dedi. Tarihi kentin araç trafiðini önemli ölçüde rahatlatacak olan Mardin Büyükþehir Otogar hizmet binasý ile yýlda en az 500 bin yolcu taþýmacýlýðýnýn yapýlmasýnýn hedeflendiði belirtildi. Kentte ki Hava Limaný ile de yýlda ortalama 300 bin kiþi taþýnýyor.

Ali Edis

M

ardin Valiliði Sosyal Destek Programý (SODES) Proje Koordinasyon Birimi'nce, SODES bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Valilik toplantý salonunda sivil toplum kuruluþlarý ile SODES uygulama usul ve esaslarý hakkýnda bilgilendirme toplantýsý düzenledi. Bu yýl kabul edilen projeler hakkýnda bilgi veren Vali Turhan Ayvaz, Kalkýnma Bakanlýðý'na SODES erik ilçesinde 2012-2013 eðitim Proje Koordinasyon Birimi tarafýndan gönderilen projelerden 39'un kabul öðretim yýlýnýn baþlamasýna edildiðini, projelerin 22'sinin Sivil raðmen bazý okullarda Toplum Kuruluþu, 17'sinin kamu öðretmen sýkýntýsý yaþanmaya devam kurum ve kuruluþlarýna ait olduðunu ediyor. Sayfa 2’de kaydetti.

Derik'te öðretmen açýðýna velilerden tepki

D

Ayvaz, projelerin toplam bütçesinin 7 milyon 186 bin 335 lira olduðunu, hayata geçirilen projelerin eðitim, istihdam ve sosyal alanlara

olan olumlu katkýlarýna inancýnýn büyük olduðunu belirterek, projelere desteklerinin devam edeceðini bildirdi.


5 Ekim 2012 Cuma

2

Derik'te öðretmen açýðýna velilerden tepki Ýsmail erkar

D

erik ilçesinde 20122013 eðitim öðretim yýlýnýn baþlamasýna raðmen bazý okullarda öðretmen sýkýntýsý yaþanmaya devam ediyor.

Omay: Kürtçe öðretmenliði kontenjaný için YÖK'ten destek istirham ediyorum YÖK’ün Mardin Artuklu Üniversitesi'ne verdiði 500 kiþilik Kürtçe öðretmenliði kontenjanýný 250'ye indirme kararýnda düzeltme yapmadýðý takdirde ya süreçten çekileceklerini ya da sadece formasyonu olan yaklaþýk 250 öðrenciye eðitim vereceklerini açýkladý. M. Sait Çakar

M

ardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, YÖK’ün Mardin Artuklu Üniversitesi'ne verdiði 500 kiþilik Kürtçe öðretmenliði kontenjanýný 250'ye indirme kararýnda düzeltme yapmadýðý takdirde ya süreçten çekileceklerini ya da sadece formasyonu olan yaklaþýk 250 öðrenciye eðitim vereceklerini açýkladý. Rektör Omay, " Baþta YÖK olmak üzere yöneticilerimizin ve bu olayla ilgili mercilerin bu hayýrlý iþe ve gayrete destek olmalarýný istirham ediyorum." dedi. Artuklu Üniversitesi binasýnda basýn mensuplarý ile bir araya gelen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, yaþanan süreci basýn mensuplarýna anlattý. Artuklu Üniversitesi olarak, Mardin'in çok dilli ve çok dinli özelliðini üniversitenin doðal enerjisi olarak gördüklerini belirten Rektör Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, ” 4 yýldýr bu enerjiyi akademik üretime geçirmek için elimden gelen gayreti gösterdik. Bu gayretlerinin en önemlisi uzun yýllar ihmale uðramýþ bölgenin önemli dillerinden Kürtçe'ye diðer diller gibi sahip çýkmaktý. Bu sahip çýkýþ hükümetimizin açýlým politikasýna büyük bir destek teþkil etti. Vizyonumuz ortak bir karakter kazandý. Buraya 2009 yýlýndan baþlayarak her yýl yaklaþýk 20’þer tezli yüksek lisans talebesini imtihanla ve YÖK’ün izniyle kabul ettik. Haziran ayý itibarý ile Milli Eðitim Bakaný medyada seçmeli Kürtçe dersleri

programýný bu sene baþlatacaklarýný deklare etti. Üniversitemiz bu alanda yoðun emek ve enerji sarf etmesi nedeniyle Bakanlýk ve katýna hem yazýlý hem de sözlü olarak kendilerine bu konuda yardýmcý olacaðýmýzý arz ettik. Sað olsunlar teveccühle karþýlandý.” dedi Tek amaçlarýnýn ülkenin huzuruna ve barýþýna katký saðlamak olduðunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Omay, " Kürtçe öðretmeni için 500 kiþilik kontenjaný için yoðun bir çalýþma süreci baþladý. Öncelikle bizden 5.,6. ve 7. sýnýflarda seçmeli Kürtçe okutulmasý için bir müfredat hazýrlamamýz istendi. Eþ zamanlý olarak da bir Kürtçe dil öðretim kitabý hazýrlamamýz talep edildi. Bunu da memnuniyetle karþýladýk. Kürdoloji bölümümüz gecesini gücüne katarak çalýþtý. Þu anda gösterdiðim kitabýn dünya çapýnda en güzel kitap olduðunu iddia ediyorum. Ýki lehçede hazýrladýðýmýz orijinal, hiçbir yeri kopya olmayan kitabý Talim Terbiye Kurulu'na takdim ettik. Bütün gayemiz ülkenin huzuruna barýþýna katký saðlamaktan baþka bir þey deðil. Bir üniversiteye düþen, Türklerin, Kürtlerin, Araplarýn ve diðer unsurlarýn huzur içinde yaþayacaðý bir coðrafyayý oluþturmaktýr. Yaklaþýk olarak 2013 yýlý itibari ile 2 bine yakýn öðretmen yetiþtirmemizi ve mezun etmemizi istediler. Ekibimiz ile oturduk, çalýþtýk. Bütün þartlarýmýzý zorladýk. 2 bin deðil ancak 500 öðretmen yetiþtirebileceðimizi bildirdik. Üniversitenin baðlý olduðu kurum YÖK’tür. Eðitime bir an önce baþlanmasý yönünde bir yönlendirme

ve teþvik aldýk." diye konuþtu. Bu konuda bir yerde hata yaptýklarýný anlatan Prof. Dr. Omay, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "YÖK’ten resmi bir yazýlý ilanla çýkmamýz lazýmdý. Fakat bütün niyetimiz bir an önce yeteri kadar kaliteli öðretmeni yetiþtirmekti. Baþka gayemiz yoktu. Dolayýsýyla 500 kontenjan için ilana çýktýk. Tamamen objektif bir sýralama ile kazananlarý 'ilan' ettik. Fakat ne yazýk ki YÖK 500 kiþilik listemizi onaylamadý. 250 kiþi ile sýnýrlandýrdý. Ayrýca formasyon eðimi vermemize izin vermedi. Bunun sebebi de eðitim verecek bölümümüzde bir kiþinin eksik olmasý. Böyle bir karar karþýsýnda üniversite olarak nasýl bir pozisyonda kalacaðýmýzý kendinizi bizim yerimize koyarak deðerlendirebilirsiniz. Hem kazanmýþ 500 öðrenci karþýsýnda düþeceðimiz durum hem Kürt kamuoyu karþýsýnda düþeceðimiz durumu sizin insaf ve deðerlendirmelerinize býrakýyorum. Yeterli bir ekibe sahip olmamýza raðmen bu izinlerin verilmemesinin uygun olmadýðýný tüm ülke kamuoyuna arz etmek istiyorum. Baþta YÖK olmak üzere yöneticilerimizin bu olayla ilgili mercilerin bu hayýrlý iþe ve gayretine destek olmalarýný istirham ediyorum." Rektör Omay, konunun çözülmesi için açýk kapý býraktýklarýný da vurgulayarak þu bilgileri verdi: "Çözülemediði takdirde önümüzde iki alternatif çýkýyor. Ya tamamen süreçten çekilmek zorunda kalacaðýz. Ya da sadece formasyonu olan 250 civarýndaki talebemize eðitim vereceðiz. Her halükarda kamuoyuna ve öðrencilerimize mahcup olduk. YÖK'ten bir ýþýk bekliyoruz.”

Geçtiðimiz haftalarda öðretmen atamalarý yapýlmasýna raðmen bazý okullarda öðretmen açýðýnýn yaþanmasý ve bazý sýnýf öðretmenlerinin de alan deðiþikliði yapmasýndan dolayý ilkokullardaki sýnýf öðretmenliði açýðý gün geçtikçe daha da artmasý velilerin tepkisine neden oluyor. Ýlçe merkez ve köylerdeki bazý ilkokullarda dersler boþ geçiyor. Öðretmen olmadýðý için çocuklarýnýn dersine okulun müdür veya müdür yardýmcýlarýnýn girdiðini belirten veliler, sorunun bir an önce giderilmesini istedi. Konuyla ilgili açýklama yapan veliler, "Çocuklarýmýzý sabahýn erken saatinde uyandýrýp okula gönderiyoruz. Okulda öðretmen olmadýðý için çocuklarýmýz ders saatleri içinde okulun bahçesinde bekliyorlar. Yeni eðitim öðretim yýlýnda halen

Ali Edis

M

ardin Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün ortaklaþa organize edeceði Streetball Sokak Basketbolu Turnuvasý 10 Ekim'de Mardin Belediyesi Basketbol Sahasý'nda baþlayacak.Turnuva kayýtlarý 1-5 Ekim tarihleri arasýnda Mardin Belediyesi'nde yapýlacak.

Geçtiðimiz yýl ilki düzenlenen Ýkinci Streetball Sokak Basketbolu Turnuvasý büyükler ve gençler olmak üzere iki kategoride düzenlenecek.Turnuvaya hem erkekler hem de bayan sporcular katýlabilecek. Büyükler kategorisi 25 yaþ ve üstü, Gençler kategorisi ise 18 yaþ ve üstü katýlýmcýlarý kapsýyor. Bu yýl ikincisi düzenlenecek olan turnuva maçlarý, Yeniþehir

Mahallesi Saðlýk Lojmanlarý yanýndaki Mardin Belediyesi Basketbol Sahasý’nda yapýlacak. Organizasyonda, çeþitli etkinlikler de gerçekleþtirilecek. Çeþitli müzik yayýnlarý ile renklendirilecek olan etkinlikte tüm takýmlarýn yaný sýra derece elde eden takýmlara da kupa, madalya ve çeþitli hediyeler verilecek.

Eðitim-Sen Derik Temsilcisi Mahmut Öztemel ise, "Eðitim politikalarýnda tamamiyle günü birlik günü kurtarmaya yönelik kararlar alýnmaktadýr. 4+4+4 ile ilgili çalýþmalara iþin ehl asli unsuru olan öðretmenleri, eðitim çalýþanlarýný, akademisyenleri ve ilgili kurumlarý katmayan Bakanlýk, almýþ olduðu yanlýþ kararlarýn olumsuz sonuçlarýný yaþamaktadýr. Bu sistemle 60 bin sýnýf öðretmeninin norm fazlasý olacaðýný defalarca söylememize raðmen hem bakanlýkça hem de yandaþ çevrelerce böyle bir þeyin olmadýðýný dile getirmiþlerdir. Bakanlýðýn ileriyi göremediði süreci iyi yönetemediði hatta plansýz ve programsýz olduðu bugün yaþanan sorunlarla gün yüzüne çýkmýþtýr" dedi.

MARÝAD Baþkaný M.Ali Babaoðlu'nun annesi topraða verildi

Ýkinci Stretball Sokak Basketbolu turnuvasý 10 Ekim'de start alýyor M Ali Edis

öðretmen açýðý yaþanýyor. 4+4+4 eðitim sisteminden dolayý sýnýf öðretmenleri norm fazlasý durumuna düþerken alan deðiþikliðinden dolayý ilkokullarda sýnýf öðretmeni açýðý arttý. Bu durumda öðrenci ve biz veliler maðdur durumdayýz.Herkes ders baþý yaptý. Ama biz halen öðretmen sýkýntýsýndan bahsediyoruz" þeklinde konuþtu.

ardin Ýþ Adamlarý Derneði(MARÝAD) Baþkaný M.Ali Babaoðlu'nun dün vefat eden annesi Ayhan Babaoðlu(62) Mardin'de topraða verildi. Kalp problemi nedeniyle Ankara Ýhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Ayhan Babaoðlu

hastanede yaþama gözlerini kapamýþtý. Cenazesi uçakla Mardin'e getirilen Ayhan Babaoðlu, Fuat Yaðcý Camii’nde öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan aile kabristanlýðý olan Tekye Mezarlýðý'nda dualarla topraða verildi. Cenaze törenine çok sayýda iþ adamý ve bürokrat ve vatandaþ katýldý.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Ýdil’de 3 yaþýndaki kýz çocuðundan haber alýnamýyor Þ

ýrnak’ýn Ýdil ilçesinde 3 yaþýndaki kýz çocuðu Zehra Yanalak, 13 gündür kayýp. 3 yaþýndaki kýz çocuðundan 2 haftadýr haber alýnamýyor. Ýdil’e baðlý Sulak köyünde bir anda kaybolan 3 yaþýndaki kýz çocuðu Zehra Yanalak, için tüm köy halký seferber oldu. Köy halký belki bir ipucu bulunur diye köyün civarýnda her gün çocuðun bulunmasý için arama yapýyor. Olay günü yaþananlarý anlatan Baba Ömer Yanalak, “Salý günü Ýdil ilçesinde pazarlýk kuruluyor. Annesi pazara gitmiþti. Öðlen saat 12.00’de eve geldi. Çocuk o sýrada evdeydi. Annesi ona pazardan getirdiði yeni elbise ve terliði giydirdi. Bir elma ve bir simit eline verdi. Çocuk evden dýþarý çýkýyor. Onu en son traktörü ile gübre yükleyen aðabeyim gördü. Askerler ve köylülerin de yardýmý ile her yeri aradýk ama bulamadýk. Bu çocuðun bulunmasýný istiyoruz. Kuyularý dahi aradýk ama bulamadýk. Baþbakan’a kadar sesleniyorum. Kýzým kaybolduktan sonra Van ilinden gelen bir kurtarma ekibi kuyularda yaptýðý 2 saatlik bir çalýþmadan sonra köyden ayrýldý.

Ilýca Baraj suyu altýnda kalacak Ýmam Abdullah Türbesi restore ediliyor

3

Bakan Çelik: Yapýlan saldýrýnýn kaný yerde kalmamalý Çalýþma ve Sosyal Güvelik Bakaný ve Þanlýurfa Milletvekili Faruk Çelik yaralýlarý ziyaret etti. Bakan Çelik, "Güzel Akçakalemize yapýlan saldýrýnýn kaný yerde kalmamalý." dedi.

Ç

Askerler ise operasyonlardan dolayý arama çalýþmalarýný çok kýsa sürdürdü. Kendi çabalarýmýz ile 18 Eylül’den bu yana köy halkýnýn da desteði ile köy civarýnda sürekli arama çalýþmasý yapýyoruz. Bizim hiç kimse ile bir husumetimiz bulunmuyor.” diye konuþtu. Anne Gazal Yanalak, yetkililerden minik Zehra’nýn bulunmasý için yardým talebinde bulunarak, evladýnýn bulunmasý için köy civarýndaki alanlarda arama yaptýklarýný söyledi. Anne Gazal, konuþurken gözyaþlarýný tutamadý.(CÝHAN)

5 Ekim 2012 Cuma

alýþma ve Sosyal Güvelik Bakaný ve Þanlýurfa Milletvekili Faruk Çelik yaralýlarý ziyaret etti. Bakan Çelik, "Güzel Akçakalemize yapýlan saldýrýnýn kaný yerde kalmamalý." dedi. Akçakale’de top atýþýndan yaralanan vatandaþlarý hastanede ziyaret etmek için bu sabah hava yoluyla Þanlýurfa’ya gelen Bakan Faruk Çelik, ilk önce Þanlýurfa Polisevi'ne geçti. Bakan Çelik, burada parti yönetimi ve milletvekilleri ile görüþtü. Þanlýurfa Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne geçen Çelik, patlama sonucu yaralanan Meryem Timuçin, polis memuru Deniz Çakýr, Ali Çolak ve Ýskender Türker’i ziyaret etti. Bakan Çelik, ardýndan beraberindeki milletvekilleri, Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç ve AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Eðilmez ile Balýklýgöl Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedavisi süren Aysel Timuçin’in ailesine

geçmiþ olsun ve baþ saðlýðý dileklerinde bulunan Çelik, Þanlýurfa Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþtabibi Abdulkadir Yetiþkin ve Balýklýgöl Devlet Hastanesi Baþtabibi Þahin Yaztürk’ten yaralýlarýn durumu hakkýnda bilgiler aldý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, hastane çýkýþýnda gazetecilerin sorularýný cevapladý. Bakan Çelik, TBMM'de görüþülecek tezkere ile ilgili CHP'nin tutumunu eleþtirerek þöyle konuþtu: "Güzel Akçakalemiz bir saldýrý yaþadý. Bunlarýn kaný yerde kalmamalý, onlarca yüzlerce insanýn gönlü daðlanmýþ ve bir hiç uðruna kendi vatandaþýný acýmasýzca katleden bir yönetim. Bu yetmiyormuþ gibi bizim ülkemizde, bizim topraklarýmýzda da böyle bir vahþetin gerçekleþmesine vesile oluyor. Tabi burada alýnmasý gereken önlemler var." Devletin tüm kurumlarýnýn gece boyu çalýþma yaptýðýný

belirten Bakan Çelik, "Gerek uluslararasý boyutta gerekse ülke bazýnda alýnmasý gereken önlemlerle ilgili devletin tüm kurumlarý gece boyunca çalýþmalarýný sürdürdüler. Neticesinde tezkereyi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirdiler. Çözümden yana isek bu konuda bari birlik ve bütünlüðü korumamýz gerekiyor. Böyle bir saldýrý gerçekleþmiþ ve bu saldýrý karþýsýnda halen saða sola çekmenin bir manasý yok, yekvücut olmamýz gerekiyor, onun için siyasi polemiklere bu iþi dönüþtürmek ucuz yaklaþýmdýr. Bu ülke bizim, bu ülkeye dýþarýdan gelecek bu ve benzeri saldýrýlara karþý topyekün birlik olmamýz gerekiyor. Ben onu tavsiye ediyorum." þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

Þanlýurfa Valisi Güvenç: Olayda 3'ü çocuk 5 kiþi öldü, 10 kiþi yaralandý Þ

B

atman'ýn Hasankeyf ilçesinin eski kent merkezinde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan tescilli olan Ýmam Abdullah Türbe ve Zaviyesi restore ediliyor. Ilýcasu Barajý su tutmaya baþladýktan sonra baraj gölü altýnda kalacak olan türbenin restorasyonu için Ankara’dan gelen dört mimarla birlikte üniversite öðrencileri görev alýyor. Özellikle minare kýsmýnda ciddi tahribat olan türbe, güçlendirme ve restorasyon çalýþmalarý sonrasýnda yeniden ziyarete açýlacak. Zaviyenin sanat deðeri yüksek olan kapýsý Diyarbakýr Müzesi'nde sergileniyor. Hasankeyfliler her yýl haziran ayýnda Ýmam Abdullah'ý deðiþik etkinliklerle

anýyor. Batman Üniversitesi Öðretim Görevlisi Serdar Akgönül, temmuz ayýnda baþlanan çalýþmalarýn kýþ þartlarýna baðlý olarak 3-4 ay daha süreceðini belirterek, " Güçlendirme ve restorasyon çalýþmalarýnda orijinal malzemeler kullanýyoruz." dedi. Ýmam Abdullah, Peygamber Efendimiz(sav)'in amca oðlu Caferi Tayyar'ýn oðlu olarak biliniyor. Hasankeyf'i fetheden Ýslam Ordularý Komutaný Halid bin Velid'in komutanlarýndan Ýyaz bin Ganem'in sað kolu olarak da tanýnýyor. Kuþatma sýrasýnda þehit olan Ýmam Abdullah, Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen müstesna isimlerden biri olarak tarihte yer alýyor. (CÝHAN)

Tanrýkulu: Türkiye, fiilen savaþýn içinde

C

HP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu, Meclis'te görüþülen tezkere ile ilgili açýklama yaptý. Tanrýkulu, "Bu konuda arkadaþlarýmýz Meclis'te görüþlerini dile getiriyorlar. Biz, Türkiye’nin savaþ dýþýnda kalmasý görüþünü dile getirmiþtik. Ancak son yaþanan hadiseler gösteriyor ki Türkiye fiilen savaþýn içinde." dedi. Þanlýurfa Akçakale’ye düþen toplarla ilgili bölgeye inceleme yapmak üzere gelen CHP’li milletvekillerinden Sezgin Tanrýkulu, izlenimlerini basýn mensuplarý ile paylaþtý. Hükümetin Türkiye’yi savaþýn eþiðine getirdiðini savunan Sezgin Tanrýkulu, bütün Akçakale halkýnýn þu an itibari ile tedirgin olduðunu söyledi. Sýnýrý da ziyaret ettiklerini ifade eden CHP’li Tanrýkulu, "Suriye ile Türkiye arasýnda sýnýr kalmamýþ durumda. Çok yaygýn bir kaný, muhalifler silahlarý ile Suriye’ye girip çýkýyorlar. Umuyoruz Türkiye’yi savaþýn içine çekecek bir meclis kararý çýkmaz." ifadelerini kullandý. Tanrýkulu, "Hükümetin politikalarýyla Türkiye zaten bir savaþýn içine çekilmiþtir." Dedi. Öte yandan Sezgin Tanrýkulu’na, bir televizyon kanalýnda "Akçakale’de tiyatro oynanýyor."

þeklindeki ifadelerine tepki gösteren bir grup Akçakaleli, Tanrýkulu’nu yuhaladý. Vatandaþlar gergin olduðunu ve üzerine yürüdüðünü gören Tanrýkulu, aracý ile bölgeyi terk etti.(CÝHAN)

anlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, Suriye'den atýlan ve Akçakale ilçesine düþen top mermisinin 5 kiþinin ölümüne, biri polis 10 kiþinin de yaralanmasýna neden olduðunu söyledi. Hayatýný kaybedenlerden 2'sinin anne 3'ünün de çocuk olduðunu söyleyen Güvenç, yaralýlardan ikisinin durumunun da aðýr olduðunu belirtti. Celalettin Güvenç, Suriye'den atýlan top mermisinin düþmesinin ardýndan incelemelerde bulunmak üzere geldiði Akçakale ilçesinde Hükümet Konaðý önünde gazetecilere açýklamalarda bulundu. Konuyu Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a ilettiðini belirten Vali Güvenç, konu ile ilgili Baþkent'te Baþbakan Erdoðan baþkanlýðýnda toplantýnýn baþladýðýný ifade etti. Güvenç, þunlarý söyledi: "Bilindiði üzere bugün saat 16.30 sýralarýnda Suriye tarafýndan sýnýr bölgemize 3–4 top mermisi düþtü. Bunlardan biri boþalttýðýmýz birinci bölgeye, ikinci bölgede ise bir evimize isabet etti. Maalesef bunun sonucunda 5 vatandaþýmýzý kaybettik. Allahtan rahmet diliyorum. Üzüntülerimi belirtiyorum. Ailesine sabýr diliyorum. 10 vatandaþýmýz da

yaralandý. Bunlardan biri polis. Ýkisinin durumu aðýr görünüyor, tedavileri devam ediyor. Milletimizin baþý sað olsun. Kederli ailelerine kaymakamlýðýmýza belediyemize baþsaðlýðý diliyoruz." Olaylarýn ardýndan soðukkanlý olunmasýný isteyen Vali Güvenç, "Öfkelenmemek lazým, acýmýz ne kadar büyük olursa olsun, saðduyumuzu kaybetmemiz lazým. Baþbakanýmýzý bilgilendirdik. Ankara’da gerekli toplantýlar

TSK'nýn vurduðu hedefler yerle bir oldu

Þ

anlýurfa'nýn Akçakale ilçesine Suriye tarafýndan dün atýlan top mermilerine karþýlýk veren Türk Silahlý Kuvvetleri (TSK), tespit ettiði hedefleri etkisiz hale getirdi. TSK'nýn verdiði karþýlýkta 30’un üzerinde Suriyeli askerin etkisiz hale getirildiði öðrenildi. Suriye'nin Rakka kentine baðlý Tel Abyad ilçesinden dün saat 15.00 sularýnda atýlan top mermilerinden bazýlarý Akçakale’de halkýn yaþadýðý mahallelere isabet etti. Top mermisinin patlamasýyla bir anne ve 2 çocuðu olmak üzere toplam 5 kiþi feci þekilde hayatýný kaybetti. Olayýn akabinde Baþbakanlýk'tan yapýlan açýklamada þu ifadeler kullanýlmýþtý; ''Bu menfur saldýrýya, sýnýr bölgesindeki Silahlý Kuvvelerimiz tarafýndan angajman kurallarý doðrultusunda anýnda gereken karþýlýk verilmiþ, radarla tespit edilen Suriye'deki noktalara top atýþý yapýlarak hedefler vurulmuþtur.” Ýlk etapta Diyarbakýr’dan kalkan keþif jetleri, top mermisi atan

aðar silahlarýn koordinatlarýný tespit etti. Suriye sýnýrýndaki son durumu anlýk rapor eden jetler, sýnýr boyuna daha önce yerleþtirilen TSK’ya ait birliklere iletti. Koordinatlarý alan tanklar, olayýn akabinde ve gece yaptýðý isabetli atýþlarda Suriye tarafýndaki tanklarý ve toplarý vurdu. Adeta yerle bir olan Suriye birliklerinden 30’un üzerinde askerin öldüðü ve çok sayýda tankýn imha edildiði öðrenildi. Angajman kurallarý Angajman kelime olarak yükümlülük altýna girme, taahhüt etme, toplumsal, siyasal bir eylemin içinde yer alma ve ona baðlanma anlamlarýný taþýyor. 'Angajman Kurallarý' ise bir ülkenin baþka bir ülkenin hava sahasýný ihlal etme veya ülke topraklarýnda oluþacak bir tehdide karþý yapýlacak askeri müdahaleleri kapsýyor. Bir silahlý çatýþmada uygulanacak kurallar Lahey ve Cenevre Antlaþmalarýyla belirlenmiþ. Ancak Angajman Kurallarý bu uluslararasý düzenlemelerden ayrýlýyor. Devletler ya da NATO gibi

örgütler barýþ ve silahlý çatýþma zamaný, silahlý kuvvetlerinin operasyonlarda ne þekilde davranacaðýný, hangi durumlara nasýl tepki vereceðini, kendileri talimatnameler yoluyla tespit ediyor. Modern anlamda 'Angajman Kurallarý'nýn doðuþu, Kore Savaþý zamanýnda ABD Genelkurmayý’nýn general MacArthur’a ilettiði talimatlara dayanýyor. Angajman kurallarý her devletin her operasyona göre belirlediði talimatlardan ibaret. Hangi hedeflere ne þekilde operasyon düzenleneceði, hangi hedeflere saldýrýlmayacaðý, ateþ açýlýrsa ne þekilde buna cevap verileceði gibi konular düzenleniyor. Konuyla ilgili daha önce Baþbakan Tayyip Erdoðan, uçaðýn düþürülmesi sonrasý þu açýklamayý yapmýþtý: “TSK’nýn angajman kurallarý deðiþmiþtir. Suriye sýnýrýnda yapýlacak tüm ihlallere karþýlýk verilecektir. Bundan böyle Türkiye’ye yaklaþan her askeri unsur hedef olacaktýr.” (CÝHAN)

yapýlýyor. Öfkemiz ne kadar büyük olursa olsun, akýlcý olmak durumundayýz. Ölümler iki aileden. Bir aileden bir anne 2 çocuk, diðer aileden de bir anne bir çocuk öldü. Ýkinci bölgede zaten 30 ev boþalttýk." diye konuþtu. Hükümet Konaðý önünde toplanan bir grup vatandaþ, açýklamasýnýn ardýndan Vali Güvenç'e tepki gösterdi. Polis, tepki gösteren grubu daðýttý. (CÝHAN)

Akçakale’de esnaf tedirgin

Þ

anlýurfa’nýn Akçakale ilçesinde Suriye tarafýndan atýlan ve 5 kiþinin ölümü ile sonuçlanan top mermisinin patlamasýnýn ardýndan ilçede hareketli saatler yaþanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde patlamanýn meydana geldiði evde Akçakale itfaiyesi ekipleri tarafýndan temizleme çalýþmalarý gerçekleþtirildi. Evin etrafýndaki cesetlere ait parçalar ve kan izleri tazyikli su ile temizlendi. Bunun yaný sýra ilçe merkezinde bazý vatandaþlarýn ilçeden ayrýlmak için eþyalarýný arabalarýna yükledikleri görüldü. Bir kýsým esnaf kepenkleri açarken, bazýlarýnýn ise patlamanýn etkisiyle kepenklerini kaldýrmamayý tercih ettiði öðrenildi. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

5 Ekim 2012 Cuma

4

‘Terörü durdurmak için gerekirse Kandil'le görüþürüz’ Güneydoðu’daki 8 ilin ticaret ve sanayi odasý ile ticaret borsasý baþkanlarý Kürt sorununu çözüme kavuþturup, terörü durdurabilmek için gerekirse Kandil ve Ýmralý’yla görüþebileceklerini açýkladý.

D

iyarbakýr ’da toplanan doðu ve güneydoðu’daki 8 ilin ticaret ve sanayi odasý ile ticaret borsasý baþkanlarý Kürt sorununu çözüme kavuþturup, terörü durdurabilmek için gerekirse Kandil ve Ýmralý’yla görüþebileceklerini açýkladý. Kürt sorunu ve terörü çözüme kavuþturmak için yola çýkan Doðu ve Güneydoðulu iþadamlarý Diyarbakýr ’da bir araya geldi. Toplantýya Kars, Muþ, Aðrý, Van, Hakkari, Þýrnak, Batman ve Þanlý Urfa’nýn ticaret ve sanayi odasý ile ticaret borsasý baþkanlarý ve üyeleri katýldý. Ýþ dünyasý adýna açýklamayý

yapan Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Remzi Can, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgesi ticaret ve sanayi odalarý ile ticaret borsasý baþkanlarý olarak Kürt sorunu ve terörün son bulmasýný görüþmek üzere bir araya geldiklerini söyledi. Kürt sorununun Türkiye’de ve özellikle de bölgede yýllardan beri çok ciddi yaralar açtýðýný ifade eden Can, her gün onlarca gencin öldüðüne þahit olduklarýný, bu gençlerin acýsýný yüreklerinde hissettiklerinin altýný çizdi. Türkiye’de hiçbir annenin gözyaþý dökmesine tahammüllerinin kalmadýðýný belirten Can, TBMM’de grubu bulunan bütün siyasi partilere

görüþme talebinde bulunacaklarýnýn altýný çizdi. Can, Kürt sorununu ve terörü çözüme kavuþturmak için Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Meclis Baþkaný Cemil Çiçek, Ýmralý Cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan ve Kandil ile görüþebilmek için taleplerde bulunacaklarýný anlattý. Bütün amaçlarýnýn diyalog ve müzakere ortamýnýn bir an önce oluþmasý olduðunu vurgulayan Can, konuþmasýna þöyle devam etti: “Akan kanýn durmasý ve gölgede huzur ve güven ortamýnýn tesisi için bir an önce silahlarýn susmasý ve karþýlýklý müzakerelerin baþlamasýný istiyoruz. Bölge ticaret ve borsa odalarý olarak özellikle Cumhurbaþkaný, Baþbakan, CHP, AKP, MHP ve BDP’den görüþ alacaðýz. Gerekirse Kandil ve Ýmralý’dan da görüþme talebinde bulunacaðýz. Bu olayýn çözümü zaten iki tarafýn arasýnda çözüm olmadýkça olmaz. Birçok insanýmýz yaþamlarýný yitiriyor. Burada 'bize ne görev düþüyorsa' onu yapacaðýz. Önemli olan bir an önce kanýn durmasýdýr. Meclisteki gruplarýn görüþlerini aldýktan sonra gerekirse Kandil ve Ýmralý’nýn da görüþlerini alacaðýz. Bir yerlerde kopukluk var. 'Arabuluculuk' yapmak gerekiyorsa yaparýz. Ama bunun çözüm yeri Meclis'tir.” (CÝHAN)

AB'de islamofobi yok, azýnlýklara karþý hareket eden aþýrý gruplar var

A

vrupa Birliði (AB) Türkiye Delegasyonu Baþkaný JeanMaurice Ripert, Avrupa'da islamofobinin arttýðýný kesinlikle düþünmediðini belirterek, " Maalesef Avrupa'da azýnlýklara karþý hareket eden aþýrý gruplar var. Ayrýmcýlýkla mücadele edilmesi gerektiðini düþünüyorum." dedi. Diyarbakýr'a gelen AB Türkiye Delegasyonu Baþkaný Jean-Maurice Ripert, Diyarbakýr'da görev yapan gazetecilerle Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya geldi. Avrupa'da islamofobinin arttýðýný kesinlikle düþünmediðini belirten Ripert, azýnlýklara karþý hareket eden aþýrý gruplarýn olduðuna dikkati çekti. Ripert, " Müslüman, Yahudi ya da baþkalarýndan hoþlanmayan radikal gruplar var. Bu tür gruplar ekonomik ve sosyal krizlerde sesini daha yükseltiyor." diye konuþtu. Ýslamiyet Fransa 'da en çok mensubu bulunan ikinci din Kendisinin Fransýz olduðunu ve Fransa'da 6 milyon Müslüman'ýn yaþadýðýný anlatan Ripert, þöyle konuþtu: "Ýsmaliyet benim ülkemde en çok mensubu bulunan ikinci din. Bu nedenle ülkemde þimdiye kadar hiçbir problem yaþanmadý. Karikatür kriziyle bu konu bir kez daha gündeme geldi. Ben dinin özel bir konu olduðunu düþünüyorum. Bu yüzden ayrýmcýlýkla mücadele edilmesi gerektiðini söylüyorum. Dini nedenlerle yapýlan þiddet teþvikiyle de mücadele edilmesi gerekiyor. Bir çok Müslümanýn dine hakaret kabul ettiði bu krizlerle ilgili Adalet Divaný'nýn yorum yapmasý gerçekten zor. Bu nedenle medeni hukuktaki ifade özgürlüðü ile dine saygý arasýndaki farkýn belirlenmesi için din temsilcileri ile diðer alandaki kiþilerin görüþmesi gündemde." AB Türk göçmenlerden korkmuyor AB'nin Türk göçmenlerden korkmadýðýný ve bunu dile getirenlerin yanýldýðýný belirten Ripert þunlarý söyledi: " Türk göçmenlerden korkmuyoruz. Türk göçmenlerin Avrupa'ya akýn edeceði tezi doðru deðil. Çünkü rakamlara baktýðýmýzda þöyle bir gerçek var. AB'ye gelenler ile geri dönüp Türkiye'ye yerleþenler arasýnda bir fark yok. Sayý hemen hemen ayný." AB ve Türkiye iliþkileri

konusuna da deðinen Ripert, müzakere sürecinin çok yavaþ ilerlediðini söyledi. Ripert, " Genel anlamda olumlu geliþmeler var. Türkiye'ye yapýlan yatýrýmlara bakýldýðýnda, yüzde 80'inin AB'ye üye ülkelerden geldiðini görüyoruz. AB, bu yýl Türkiye ile uyum sürecine destek amacýyla ülkeye 850 milyon Avro'nun üzerinde bir para aktardý. Bu para insanlarýn daha geliþmiþ koþullarda yaþamalarýný saðlamak amacýyla kullanýlýyor." þeklinde konuþtu. Ripert bir soru üzerine ise terör örgütü PKK'nýn Avrupa'daki terörist örgütler listesinde olduðunu hatýrlattý ve terörle mücadelenin insan haklarý ve hukukun üstünlüðü kapsamýnda olmasý gerektiðini sözlerine ekledi. (CÝHAN)

Þ

B

atman Cumhuriyet Baþsavcýsý Muhammed Emre Ejder, lise öðrencilerine hayat hikayesini

anlattý.

'Okul Polisi ve Türk Telekom Anadolu Lisesi'nin ortak yürüttüðü 'Baþarý hikayeleri-Örnek hayatlar' projesi çerçevesinde öðrencilerle bir araya gelen Baþsavcý Ejder, Kars Sarýkamýþ’ýn köyünde doðduðunu, zor þartlar altýnda birleþtirilmiþ sýnýflarda okuduðunu ama asla çalýþmaktan taviz vermediðini söyledi. Öðrencilere önemli olanýn mesleðin kendisi deðil, yapýlan iþin kalitesi olduðunu vurgulayan Baþsavcý Ejder, “Her ne mesleði seçerseniz seçin ama o mesleðin en iyilerinden olun.” tavsiyesinde bulundu. Kendisinin de bu bölgeden çýkmýþ bir insan olduðunu, þimdiki þartlarýn eskisine göre çok daha iyi olduðunu ve tek ihtiyacýn iyi eðitim

alarak en iyi yerlere gelmek olduðunu söyleyen Baþsavcý Ejder, “ Batman bu yönüyle kendini kanýtlamýþ bir þehir. Bünyesinden en önemli bakanlýklardan birisi olan Maliye Bakanlýðý’na yükselmiþ bir bürokrat çýkardý. Bazý çevreler doðulu olmayý bir dezavantaj gibi lanse etmeye çalýþsalar da, ben bile buna bir örnek teþkil ediyorum." diye konuþtu. Baþsavcý Muhammed Emre Ejder, Mardinli Hakim Metin Acar'ý da çocuklarla tanýþtýrdý. Hakim Acar, yaptýðý konuþma da, çocukluðunda Midyat sokaklarýnda üç tekerlekli bisikletle taþýmacýlýk yaptýðý günleri anlattý ve çalýþarak her mevkiye ulaþýlabileceðini vurguladý. Okul Müdürü Hasan Erdal, 'Baþarý Hikâyeleri Buluþmalarý'nýn öðrenciler için çok faydalý olduðunu, yeni misafirlerle öðrencileri buluþturmaya devam edecekleri anlattý.(CÝHAN)

DÝGÝAD’dan Esmeray’a veda plaketi D

iyarbakýr Giriþimci Ýþadamlarý Derneði (DÝGÝAD), Ankara’ya tayini çýkan Radyo, Televizyon Üst Kurulu

Taþýma suyla eðitim görüyorlar anlýurfa’da kýsa sürede yapýlan birçok okulun altyapýsý yeni eðitim yýlýna yetiþtirilemedi. Kimi okul sudan kimisi yoldan mahrum bir þekilde eðitim vermeye çalýþýyor. Bu okullardan biri de Süleymaniye Mahallesi'nde açýlan Süleymaniye Anadolu Ýmam Hatip Lisesi. Kýsa sürede okula baþvuranlarýn sayýsý bin 500’e ulaþtý. Fakat okulun altyapý eksikliði dikkat çekiyor. Okullardaki altyapý eksikliði öðrencileri ve velileri bezdirmiþ durumda. Süleymaniye Anadolu Ýmam Hatip Lisesi taþýmalý su ile idare ediyor. Elektriði ise su þebekesinden farksýz, çekilen geçici bir kablo ile okul aydýnlatýlýyor. Eksiklikler elektrik ve su ile sýnýrlý deðil. Ýnternetin çekilmediði okula yol da gitmiyor. Stabilize yolda ilerleyen öðrenciler okula varýncaya kadar toz duman içerisinde kaldýklarýný

Batman Cumhuriyet Baþsavcýsý öðrencilere hayat tecrübesini anlattý

söylüyor. Öðrenciler önümüzdeki günlerde gelecek kýþý nasýl geçireceklerini kara karar düþünüyor. Okul Aile Birliði Baþkaný Ýsmail Yýlmaz, okulun altyapý eksiklikleri için belediyeye çok sayýda müracaatta bulunduklarýný belirtti. Yýlmaz, “Yolumuz toprak, çocuklar toz duman içinde kalýyor. Kýþýn burasý çamurdan geçilmeyecek. Müracaatlarýmýza kulak verilmedi. Elektrik ayný þekilde, trafodan bir hat çekilmiþ geçici olarak. 300 öðrencinin oturacaðý sýra yok. Okul müdürümüzle okul okul gezip masa sýra arýyoruz.” dedi. Öðrenciler ise tuvaletlerde bile suyun olmadýðýný ifade ediyor. Öðrenciler “Toprak yoldan kýþýn nasýl okula geleceðiz?” diye soruyor. Yerel yönetimle sorunu çözemeyen veliler, önümüzdeki günlerde valiliðin kapýsýný çalmayý planlýyor. (CÝHAN)

(RTÜK) Diyarbakýr Bölge Müdürü Erhan Esmeray için veda yemeði düzenledi. Kamu kurumlarýnýn yöneticilerinin de katýldýðý yemekte bir konuþma yapan DÝGÝAD Baþkaný Alaattin Korkutata, Diyarbakýr ’a hizmet eden herkese müteþekkir olduklarýný söyledi. Korkutata, “Erhan bey, yürüttüðü güzel çalýþmalarla Diyarbakýr ’da hoþ bir seda býraktý. Kendisini unutmayacaðýz. Ankara’da da Diyarbakýr ’ýn bir

temsilcisi olarak hizmetlerine devam edeceðine inanýyoruz.” dedi. “Daha sonra söz alan RTÜK Bölge Müdürü Erhan Esmeray da Diyarbakýr ’da güzel günler geçirdiðini, sarsýlmaz dostluklar edindiðini söyledi. Esmeray, “Bana gelirken ‘Diyarbakýr ’a hem gelen aðlar hem giden aðlar ’ demiþlerdi. Þu anda bu durumu yaþýyorum. Memleketim olarak gördüðüm Diyarbakýr ’dan bir müddet uzak kalsam da gönlüm hep burada olacak.” þeklinde konuþtu. DÝGÝAD Baþkaný Korkutata, verdiði hizmetlerden ötürü Esmeray’a bir teþekkür plaketi sundu. (CÝHAN)

Akçakale'de top atýþlarýndan tedirgin olanlar evini terk ediyor

S

uriye'nin Rakka kentine baðlý Tel Abyad ilçesinde çýkan çatýþmada ateþlenen top mermisinin, Sanlýurfa'nýn Akçakale ilçesinde bir mahalleye düþmesi sonucu 5 kiþinin hayatýný kaybetmesine vatandaþlar tepki gösteriyor. Top atýþlarýndan dolayý evde kalmadýklarýný, tarlalarda çadýrda kalacaklarýný belirten vatandaþlar, saldýrýlarýn durdurulmasýný istedi. Timuçin ailesine ait evde toplanan vatandaþlar ise uzun süre olay yerinden ayrýlmadý. Yeni bir saldýrýnýn yapýlmasýndan korktuklarýný ifade eden vatandaþlar, ilçede güvenlik önlemlerinin arttýrýlmasýný istedi. Yaklaþýk 15 gündür ilçelerinin bu þekilde saldýrýlara maruz kaldýðýný ifade eden Ýsmail Butkýran, Suriye’deki iç karýþýklýktan dolayý, ilçelerine yapýlan top atýþlarýndan dolayý yaklaþýk 20 kiþinin yaralandýðýný söyledi. Bu patlamalardan dolayý psikolojik olarak etkilendiklerinin kaydeden Butkýran, “Evimin ikinci katýna isabet etmiþ bulunuyor. Aþaðý mahallelerde de benzer sorunlara sahibiz. Biz de hayatýmýzdan endiþeliyiz. Bir top mermisinin

patlamasýndan herkes korkuyor. Bunun için evlerimizde kalmayacaðýz. Bazý akrabalarýmýz, tarlalarýnda çadýrlar kurmaya baþladý. Orada kalacaklar.” dedi. Timuçin ailesi hakkýnda da bilgi veren Butkýran, aile reisi Ömer Timuçin’in motor ustasý olduðunu, ailenin geçimini zor temin ettiðini sözlerine ekledi. Bugün ki saldýrýda hayatýný kaybeden Zeliha Timuçin’in kuzeni olduðunu ifade eden Kerim Kara ise bu saldýrýlarýn nereye kadar devam edeceðini bilmediðini dile getirdi. Bölgenin sahipsiz olduðunu iddia eden Kara, “Buna artýk dur demek gerekir. Bu caný Allah verdi, Allah alýr. Artýk hayatýmýzdan býktýk. 15 gündür ilçemize saldýrý yapýlýyor. Yetmez mi daha. Artýk evimizde rahat deðiliz.” ifadelerini kullandý. Öte yandan, patlamanýn yaþandýðý Yeni Mahalle’deki evine gelen Ömer Timuçin ve beraberinde gelen akrabalarý bir süre evin durumunu inceledi. Ömer Timuçin, evinden ayrýlýrken gazetecilerin sorularýný cevapsýz býraktý. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Haftanýn Duasý

Ü S R Ü K

Ey isteyenlere cevap veren ve dua dua yalvaranlarýn dualarýný kabul buyuran Yüceler Yücesi Rab! Bizim niyazlarýmýzý da kabul buyur. Kinle, nefretle oturup kalkan ve hep düþmanlýk duygularýyla köpüren imansýz ve amansýzlara karþý yardýmcýmýz ol. Bir de üzerimize sekine yaðdýr, yaðdýr ki, Sen'den baþka kimseye karþý hiçbir korkumuz, hiç kimseden de en küçük bir beklentimiz kalmasýn.

5

5 Ekim 2012 Cuma

Sözün Özü Her yönüyle ideal nesiller yetiþtirmek istiyorsak her þeyden evvel ideal bir yuvaya ihtiyaç vardýr. Evet, her þeyden evvel yuva, Cenab-ý Hakk'a baðlanmalýdýr. Ebeveyn veya onlardan biri Allah'ýn halifesi olarak bu iþi ele alýnca, O'na baðlýlýk sayesinde aile fertleri o kadar aziz, onurlu ve meselelere hâkim olacaklardýr ki, bunun daha ötesi olamaz ve böyle bir yuvada problem de söz konusu deðildir.

Fasýldan Fasýla

Ýkindi Sohbetleri

Lisân-ý hâl Çocuklarýmýza karþý ile anlatma vazifelerimiz T 1 - Çocuklarýmýzýn mükemmel yetiþtirilebilmesi için ortamýn da mükemmel olmasý þarttýr. Evet, her çocuk ortama göre þekillenir ve bir manada o, ortamýn çocuðu sayýlýr.

2 - Bir evde, Allah denilip rükûa ve secdeye gidiliyorsa, çocuðun ilk kelimesinin 'Allah' olmasý da kolaylaþacaktýr. Çünkü böyle bir evde her þey Gönüllerin sultaný Allah (cc)'týr. Gönülde O'nun muhabbetinin yerini hiçbir muhabbet almamalýdýr.

T

erbiye ortamý hazýrlama Çocuklarýmýzýn mükemmel yetiþtirilebilmesi için ortamýn da mükemmel olmasý þarttýr. Evet, her çocuk ortama göre þekillenir ve bir manada o, ortamýn çocuðu sayýlýr. Unsurlarýn baþýnda yuva gelir. Ýkinci olarak mektep, üçüncü olarak arkadaþ ve dost çevresi ve dördüncü olarak da ders ve mütalâa arkadaþlýðý gelir. Siz çocuðun gezip-tozacaðý ortamlarý iyi belirleyememiþ, onun insiyaklarýný bu istikamette geliþtirememiþ iseniz, çocuðunuzun bir gün mutlaka herhangi bir virüs kapmasý kaçýnýlmazdýr. Evet, bu çocuk, ortam bozuk olduðu takdirde bir gün kat'iyen bozulacaktýr. Onun için vasatý, hanenizden baþlamak suretiyle, yolun her menzilinde ve hayatýn her ünitesinde çocuðunuzun mükemmel yetiþmesine müsait hâle getirmelisiniz; çünkü olan olduktan sonra zamaný geriye iþletip durumu düzeltmemiz mümkün deðildir. Haram lokma yedirmeme Çocuðun, anne karnýndaki teþekkülünün ilk döneminden baþlayarak

onun helâl ve meþru rýzýkla beslenmesi de fevkalâde önemlidir. Damarlarýnýzdaki bir parça haram ya da þu veya bu þekilde elde ettiðiniz þüpheli bir nesne o çocuðun muvakkat veya müebbet kayma sebeplerinden biri olabilir. Kem nazarlara karþý koruma Çocuk dünyaya geldikten sonra, gýdasýna, bakýmýna, görümüne dikkat ettiðimiz gibi, onun kem ve hain nazarlardan korunmasý da çok önemlidir. Meselâ, duygularý kirli, düþünceleri kirli, tavýrlarý kirli, sözleri kirli, mücrim ve günahkâr gözlerin ifraz ettiði þerarelerle, o çocuðun ince bir kýsým duygularýnýn dumura uðrayabileceði mutlaka hesaba katýlmalýdýr. Aile ortamýný düzenleme Çocuk daha iki-üç yaþýndayken aðzýndan çýkan ilk sözün tabii olaný 'annebaba', iradisi de 'Allah' olmalýdýr. Çünkü Allah Evvel'dir, Allah Ezelî'dir, Allah Ebedî'dir. Sonra bu esaslý atký üzerine diðer þeyler bina edilecek, yaþýna ve idrak ufkuna göre vatan, toprak, bayrak, hürriyet, istiklâl vb. terimler de bunun etrafýnda örgülenecektir. Þayet, çocuk ilköðretimde okuyorsa ona göre malumat verilecek. Lisede okuyor, felsefe ve sosyal bilimler, içtimai bilimlerle iþtigal ediyorsa, o seviyenin malzeme ve materyaliyle takviye edilecektir. Bir evde, Allah denilip rükûa ve secdeye gidiliyor, Allah denildiðinde ayaklarýn baðý çözülüyorsa çocuðun ilk kelimesinin 'Allah' olmasý da kolaylaþacaktýr. Çünkü böyle bir evde her þey yörüngesinde sayýlýr. Muhabbetin dozunu ayarlama

M. Sait Çakar

Cenâb-ý Hak, bir çocuk ihsan edince, bütün kalbimizle ve sýnýrsýz bir muhabbetle ona yönelerek -hâþâ ve kellâ- Allah'ý sevme ölçüsünde bir alâka ifratýna da girmemeliyiz. Allah nazarýnda bu, bir nevi þirk sayýlabilir. Evet, doðrudan doðruya evlât sevgisine dalýp Allah'ý unutmanýn büyük bir yanlýþ olduðu þüphesizdir. Ayrýca, bir yönüyle çocuða karþý sizi böyle hesapsýz hareketlere sevk edecek derecede bir sevgi de zararlýdýr. Ýþte Allah nezdinde yasaklanan sevgi de bu olsa gerek. Allah'a karþý göstereceðiniz muhabbeti, herhangi bir fâniye tevcih ettiðinizde o sevgi bazen gayretullaha dokunabilir. Evet, þu hususlardan ötürü sevgide i'tidal çok önemlidir:

Kat'iyen bilmeliyiz ki bu yavru, Allah'ýn bize bir emanetidir. Bizim o yavruya duyduðumuz sevgi ve alâka, o emanetin bakým ve görümü için verilmiþ bir avans ve bir teþvik primidir. Evet, sizin o yavruya karþý sevginiz, sadece Rahman ve Rahîm olan Allah'ýn bir hediyesidir ve Allah'ýn size tevdi ettiði o emanete kusursuz bakmanýz için verilmiþtir. Güzel örnek olma Yetiþtirme durumunda olduðumuz çocuklarýmýza karþý duygularýmýz, düþüncelerimiz, sözlerimiz, kalbî hayatýmýz, davranýþlarýmýz hep örnek olma hedefine baðlanmalýdýr. Evet, onlarýn mükemmel þekilde yetiþmesini istiyorsak, bu hususa fevkalâde dikkat etmek zorundayýz. Meselâ, onlarýn namaz kýlmalarýný arzu ediyorsak, namazý gözlerinin önünde kemâl-i ihtimam ile eda etmeli, Allah'a karþý edebin sýnýrlarý konusunda tavrýmýzý ortaya koymalýyýz. Hep doðru söylemeli ve yalandan uzak olmalýyýz. Onlarýn uygunsuz söz söylemelerini arzu etmiyorsak, o evin içinde, uygunsuz hiçbir söz söylenmemeli ve onlarýn hafýza lûgatlarýna uygunsuz kelimeler kat'iyen yazýlmamalýdýr. Kur'ân-ý Kerim okumalarýný, Kur'ân'ýn hakikatlerine aþina olmalarýný istiyorsak, o evin içinde sabah akþam, hem de onlarýn duyacaðý þekilde Kur'ân müzakere etmeli, Kur'ân'ýn o muallâ mevkiine ihtiram göstermeliyiz ki, onlarý çeliþkiye itmeyelim. Çocuklara kadirþinaslýk hissi ve Allah sevgisi kazandýrma Bilindiði üzere çocuk, belli bir seviyeye kadar ibadet ü taatle mükellef deðildir. Binaenaleyh o, bu dönemde namazýnda, orucunda ve sair dinî vecibelerinde yaptýðý kusurlardan ötürü tedip edilmez; edilmemeli ve hele asla itap görmemelidir. Ancak, þu da bilinmelidir ki, henüz mükellef olmadýðý bu devrede, ona anlattýðýmýz þeylerin hiçbirisi, ömür boyu onun hatýrýndan, kafasýndan, kalbinden çýkmayacaktýr. Onlara karþý kadirþinaslýðýmýz da bu ölçüde pekiþtirilmesi gereken bir husustur. Evet, çocuklarýmýzýn kadirþinas olmalarýna dikkat etmemiz çok önemlidir. Onlar, kendilerine gelen ihsanlarý bilmeli, nimet karþýsýnda Allah'a da, insanlara da mutlaka teþekkür etmelidirler. Kadirþinaslýk hissi, sonralarý daha da derinleþerek Allah'ýn (cc) nimetleri karþýsýnda O'nu, hep hamd ü sena eden biri ve insanlardan gördüðü iyilikler karþýsýnda da müteþekkir biri hâline getirecektir.

erbiye ve talim adýna yapýlan iþlerin en tesirlisi davranýþlarla ifade edilenidir. Evde hayatý uygunca tanzim etmenin, çocuklara bir fikir verme bakýmýndan önemi münakaþa edilmeyecek kadar büyüktür. Bir teheccüd namazýný mümkünse- onun uyanýk olduðu saate rast getirme, sadece Mevlâyý Müteal'in sizi gördüðü o karanlýkta, týpký Resûl-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) gibi kývrým kývrým kývranýrken, çocuðunuzun mütecessis nazarlarýnýn þuuraltý sermaye açýsýndan ne ilhamlara erdiðini kestiremezsiniz. O, 'Niçin o inkisar, neden o aðlama, neden o kalb burkuntusu?' diyecek; þayet bunlarý sesli düþünecek olursa, siz de ona Allah'ýn huzuruna çýkýp da nimetlerinden mahrum kalacaðýnýz, azabýna dûçâr olacaðýnýz endiþesini taþýdýðýnýzý anlatacaksýnýz. Hem sevgi ve ümit dolu bakýþlarýnýzla hem de endiþeli hâlinizle Allah'a karþý saygýnýzý onun ruhuna duyuracak ve hep onun gözetiminde olduðunuzu vurgulayacaksýnýz. Kendinize tanzim ettiðiniz bu hayat þeklini ve þayet var ise iç derinliklerinizi ona hissettirmeye çalýþacaksýnýz. Aksine henüz ruhunuzda yer etmemiþ ya da size ait olmayan þeyleri anlatmaya uðraþtýðýnýz zaman, ona emniyet telkin edemeyecek ve müessir olamayacaksýnýz. Þefkat

Çocuk, sopadan, tehditten, azaptan deðil, eðer bir þeyden korkacaksa, ebeveyninin þefkatini kaybedeceðinden korkmalýdýr. Babasýnýn yüzünü ekþitmesi, annesinin sýmsýcak yüzünün buðulandýðýný müþahede etmesi veya sezmesi onu dengeye getirecek en büyük bir müeyyide

gibi algýlanabiliyorsa, yeter ve artar zannediyorum. Ancak çocuðun size güvenmesi, acýlarýný, elemlerini paylaþtýðýnýza inanmasý çok ehemmiyetlidir. Öyle ise, o aðladýðý zaman yapabiliyorsanýz oturup içten aðlayýnýz, hiç olmazsa üzüntüsünü paylaþýnýz. Böylece onlarýn nazarýnda daha bir ulvîleþirsiniz ve söylediðiniz, anlattýðýnýz sözler onlarda tesir icra eder ve onlarýn gönüllerine öyle bir girersiniz ki, artýk hiçbir güç oradan sizi söküp atamaz. Daha sonra söyleyeceðiniz her söz de onlarýn, gönüllerinde hep ma'kes bulur. Otorite Evin içinde, otorite boþluðunun yaþanmamasý da çok hayatidir. Hanede ahengi saðlayacak bir otorite olmazsa, yuva idari keþmekeþlikten, çocuklar da ikilemden kurtulamazlar. Erkek, evin içinde, belli hususlar itibarýyla düzenin ve genel ahengin sorumlusudur. Hatta denilebilir ki o, pek çok konuda birinci derecede mesuldür. Aslýnda, çocuklarýn da böyle bir sorumlu insana ihtiyaçlarý vardýr. Evin içerisinde sorumluluk bilincini açýkça gören çocuk, hayatý itibarýyla daðýnýklýk ve sorumsuzluða düþmeyecektir. Aksine bir evde iki sorumsuzun bulunmasý ve iki yerden ayrý ayrý emirlerin gelmesi, çocuðun efkârýný allak bullak edecektir.

His Dünyasý

Çocuk Göðüslerde koklanýp okþanacak tomurcuk,Üfül üfül esen tertemiz râyihasýyla;Ötelerin en büyük armaðanýdýr çocuk,Masmavi dünyâsý, neþ'e tüten havasýyla...Millet ulu bir çýnar, çocuksa bir çekirdek,Atkýlar salar her yandan topraðýn baðrýna;Ýþlediði iþ, Fâtih ordularýnkine denk,Her tohum bir baþka iklimi alýr aðýna...Çocuk bir neþ'e kaynaðýdýr yuvada inan!En tatlý naðmeler gibidir soluðusesi...Çocuksuz yuva eksik, onsuz mutluluk yalan,Týpký Cennet meltemlerine benzer nefesi...Goncalar gibi tebessüm eden çehresinde,Ardarda baþka güzellikler tüllenir durur...Çocukla seslendirilen hayat bestesinde,Ebediyet âleminden þarkýlar duyulur.Yuva çöl gibidir filizleninceye kadar,Tomurcuklar arasýnda ev Cennet'e döner...Filizlere giden yollar kapalýysa eðer,Millet pâyimâl olur, yuva devrilir-gider. M. Fethullah Gülen Hazýrlayan : Sedat Aslanaçier


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

5 Ekim 2012 Cuma

6

Diyarbakýr'ýn surlarýnýn onarýlmasý Valilik, Diyarbakýrspor için harekete geçti için imza kampanyasý baþlatýldý Uzunluðu bakýmýndan da Çin Seddi'nden sonra ikinci sýrada gelen binlerce yýllýk geçmiþe sahip Diyarbakýr surlarýnýn onarýlarak turizme kazandýrýlmasý için Büyükþehir Belediyesi ve Sur Belediyesi, '2013 Diyarbakýr Surlarý Yýlý Olsun' adý altýnda imza kampanyasý baþlattý.

D

ünyada burçlarýn büyüklüðü ve yüksekliði itibariyle birinci, uzunluðu bakýmýndan da Çin Seddi'nden sonra ikinci sýrada gelen binlerce yýllýk geçmiþe sahip Diyarbakýr surlarýnýn onarýlarak turizme kazandýrýlmasý için Büyükþehir Belediyesi ve Sur Belediyesi, '2013 Diyarbakýr Surlarý Yýlý Olsun' adý altýnda imza kampanyasý baþlattý. Kampanya ile 5 kilometre uzunluðundaki surlarýn restorasyondan geçirilerek Dünya Kültür Mirasý listesine aldýrýlmasý ve bölgeye yýllýk 3 milyon turist getirilmesi hedefleniyor. 'Surlar 100 yýldýr korunmuyor' Kampanya ile ilgili bilgi veren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Osman Baydemir, binlerce yýl Diyarbakýr’ý koruyan surlarýn son 100 yýldýr korunamadýðýný dile getirdi.

Surlarýn ayakta kalmasý için yeni bir çalýþma baþlattýklarýný ifade eden Baydemir, tüm Diyarbakýrlýlarý surlarý korumaya davet etti. Baydemir, “Diyarbakýr surlarýný restore etmek, 'Dünya Kültür Mirasý' listesinde yer almasýný saðlamak hepimizin görevidir. Restorasyon için gerekli kaynaðý bulabilmek amacýyla her kapýyý çalacaðýz. Sayýn Cumhurbaþkanýmýz'ýn Diyarbakýr gezisinde kentimizin surlarýný kendi himayesine almasýný istedik. Bu istek hemen yerinde kabul edildi. Ankara’da Çankaya Köþkü'nde iade-i ziyaretimiz oldu. Son zamanlarda bir hareketlilik var ancak bunun daha da hýzlanmasý, surlarýn restorasyonuna baþlanmasý büyük bir aciliyet gerektiriyor.”dedi. Surlarýn hak ettiði ilgiyi görmesi halinde Diyarbakýr’a her yýl 3 milyon turistin geleceðini anlatan Baydemir,

böylece bölgede yoksulluðun önüne geçileceðini kaydetti. Baydemir, “Bu proje karþýlýklý tanýma farkýndalýk oluþturma, farklýlýklara müsamaha gösterme projesidir. Dinler arasý saygý projesidir. Kültürler etnikler arasý bir saygý duyma projesidir.” þeklinde konuþtu. 'Surlar 33 medeniyete ev sahipliði yaptý' Diyarbakýr surlarýnýn 33 ayrý medeniyete ev sahipliði yaptýðýný belirten Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ da, surlarýn korunmadýðýný, bir tarihin yavaþ yavaþ yok olmaya doðru gittiðini söyledi. Surlarýn gelecek nesillere aktarýlmasý için kampanya baþlattýklarýný kaydeden Demirbaþ, “Ýnsanlýðýn ortak mirasý gelecek nesillere kazandýrýlmalý.”dedi. Surlarýn tarihi Türkiye'nin en önemli tarihi eserlerinden birisi olan Diyarbakýr surlarýnýn ilk kez MS.346 yýlýnda Ýmparator II.Constantinius tarafýndan yaptýrýldýðý belirtiliyor. Günümüzde bir açýk hava müzesi konumunda olan Diyarbakýr sur ve kaleleri Roma döneminden sonra bölgeye egemen olan Bizans, Abbasi, Mervan, Selçuklu, Artuklu, Ýnallý, Nisanlý, Eyyubi, Akkoyunlu ve Osmanlý dönemlerinde de önemini korumuþ ve yeni eklemeler yapýlarak onarýlmýþ Burçlar üzerinde deðiþik dillerde yazýlmýþ kitabeler, güneþ, yýldýz, çift baþlý kartal, aslan, kaplan, boða, at ve akrep gibi kabartma motifler, zengin medeniyet birikimini gösteriyor. (CÝHAN)

D

iyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, kapanma noktasýna gelen Diyarbakýrspor'un kurtarýlmasý amacýyla bugün Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Serkan Bayhan, eski kulüp yöneticileri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantýda konuþan Vali Toprak, "Göz göre göre kulüp kapanmaya gidiyor. Bunu önlemek için bir araya geldik." dedi. Diyarbakýr Valiliði toplantý salonunda Vali Mustafa Toprak'ýn çaðrýsý üzerine düzenlenen toplantýya, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Remzi Can, Ticaret Borsasý Baþkaný Fahrettin Akyýl, Diyarbakýr Giriþimci Ýþadamlarý Derneði (DÝGÝAD) Baþkaný Alaaddin Korkutata, Diyarbakýr Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (DÝSÝAD) Baþkaný Burç Baysal, kulüp eski Baþkaný Nurullah Edemen, TFF Bölge Müdürü Serkan Bayhan, Diyarbakýr sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, kentin ileri gelen spor adamlarý ve iþadamlarý bir araya geldi. Vali Mustafa Toprak toplantýda yaptýðý konuþmada, “Adamlar çok büyük paralar ödeyerek transfer ettikleri futbolcuyu 3- 5 maç oynattýktan sonra, 'Bu adam olmadý, baþkasýný

KCK’nýn kültür birimi eylemcilere bomba temin etmiþ

T Diyarbakýr’da faciayý vatandaþ ihbarý önledi D iyarbakýr’da vatandaþýn ihbarý sayesinde büyük bir facia son anda önlendi. Gece 01.00 sularýnda jandarmaya ihbar edilen þüpheli araçta 200 kilogram patlayýcý ele geçirildi. Bombalý araçla ilgili bir kiþi gözaltýna alýndý. Yazýlý bir açýklama yapan Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, 156 Jandarma Ýmdat Hattý’ný arayan bir vatandaþýn, þüpheli bir aracýn bölgede dolaþtýðý yolunda bilgi verdiðini söyledi.

Toprak, asfalt üzerinde mucur bulunmasýndan dolayý, aracýn direksiyon hâkimiyetini kaybederek Saðdýçlý köyü içerisinde kaza yaptýðýnýn öðrenildiðini belirtti. Mermer Jandarma Karakol

Komutalýðý’nda hazýr olarak bekleyen zýrhlý araçlar ve yeteri kadar kuvvetle olay yerine süratle müdahale edildiðini aktaran Toprak, önce þüpheli aracýn, ardýndan da olay yerine yakýn bir bölgeye kaçan araç sürücüsünün yakalandýðýný kaydetti. Toprak, açýklamasýný þöyle sürdürdü: “Araçta yapýlan ilk kontrolde bagaj kýsmýnda 55 Kg’lýk 2 adet LPG tanký (uçlarýnda kablo düzeneði mevcut), tanklarýn içerisinde 200 Kg’lýk AMFO olduðu deðerlendirilen patlayýcý madde (eritilmiþ, kaynatýlmýþ ve dondurulmuþ durumda) ve plastik patlayýcý ihtiva eden 2 adet elektrikli fünyeli patlama düzenekli el yapýmý patlayýcý ile 2 adet benzin dolu 17

Kg’lýk teneke, 8 adet pil ve 2 adet oto kumandasý, bagajdan þoför mahalline çekilmiþ kablolar ve þoförün aracý terk ettiðinde uzaktan aracý patlatacak bir düzenek olduðu tespit edilmiþtir.” Söz konusu bomba ve eklentilerin kontrollü bir þekilde araçtan indirilerek adli makamlarýn nezaretinde etkisiz hale getirildiðini vurgulayan Toprak, imha sonrasý 5 metre geniþliðinde 2 metre derinliðinde çukur oluþtuðunu belirtti.

Vali Toprak, bomba yüklü aracýn 2012 yýlý baþlarýnda hurdaya ayrýldýðý ve plakasýnýn da çalýntý olduðunun tespit edildiðini sözlerine ekledi. (CÝHAN)

alalým' gibi yanlýþ transfer politikalarý izlenmiþ. 5 liralýk transfere olmadýk ödemeler yapmýþlar. Bunun sonucunda kulüp borç bataðýna saplandý. Þimdiye dek Diyarbakýrspor'a pek çok kez katký sunduk. Ancak gelinen noktada kulüp týkandý. Yeni sezon öncesinde 4 kongre süreci yaþamasýna raðmen Diyarbakýrspor'u kimsenin sahiplenmedi. Divan heyetine kaldýktan sonra evraklarýn Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gönderildi. Þu anda kulübe bir kayyum heyeti atanmýþ deðil, ancak bizim hukuken Sulh Hukuk Mahkemesi'ne müdahale etmemiz söz konusu deðil. Þu anda ortada bir kayyum heyeti bile yok. Gelinen noktada Diyarbakýrspor göz göre göre kapanmaya doðru gidiyor. Ýþte ben bu kentin bir valisi olarak, bunun önüne geçmek için sizleri bir araya getirdim. Diyarbakýrspor'u nasýl kurtarabileceðimizi konuþmak ve çýkar yol bulmak üzere buradayýz. Ancak þunu belirtmek isterim ki, Diyarbakýr Valiliði olarak bizim Diyarbakýrspor'a maddi destek sunmamýz ve kulübü almamýz hukuken mümkün deðildir” dedi. Yapýlan açýklamalarýn ardýndan toplantý basýna kapalý devam etti.(CÝHAN)

erör örgütü KCK’nýn kültür birimi kapsamýnda faaliyet gösteren Ýstanbul Mezopotamya Kültür Merkezi’nin eylemcilere bomba ve bomba yapýmýnda kullanýlan malzemeler temin ettiði ortaya çýktý. Mahkemedeki belgelere göre; KCK Türkiye Meclisi üyelerinin kendi aralarýnda yaptýðý konuþmada, Ýstanbul Mezopotamya Kültür Merkezi’ne getirilen ses bombalarý ile bomba yapýmýnda kullanýlan gübrenin ilgili kiþilere daðýtýldýðý belirtiliyor. Terör örgütü KCK ana davasýnýn görüldüðü Diyarbakýr’da sanýklarla ilgili dosyadaki delillerin okunmasýna devam edildi. Diyarbakýr'da 94’ü tutuklu 152 sanýðýn yargýlandýðý KCK ana davasýnýn 58’inci duruþmasý Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde devam etti.

Duruþmada tutuklu 34 sanýk katýlýrken diðer sanýklar raporlu olduðu gerekçesiyle katýlmadý. Mahkeme heyeti, tutuklu sanýklardan Elif Kaya ile ilgili deliller okunmaya devam etti. Mahkeme heyeti, sanýðýn evinde ele geçirilen belgelerde, sanýðýn KCK sistemini oluþturan Kent Meclisleri, Demokratik Siyaset Akademisi, Demokratik Toplum Kongresi, Kooperatifçilik yapýsý altýnda bulunan kültür komitesinde görevli olduðunu gösteren belgeler olduðunu kaydetti. Mahkeme baþkaný sanýðýn evinde terör örgütü PKK mensuplarýnýn kýrsalda çekilen fotoðraflarýnýn olduðunu ve bu fotoðraflarýn slayt þekline dönüþtürüldüðünü kaydetti. KCK Türkiye Meclisi yöneticileri olmakla suçlanan tutuklu sanýk Çimen Iþýk ve Turan Genç’in yaptýðý görüþmede Ýstanbul’da sokak eylemlerinde kullanýlan ses bombalarýnýn gündeme geldiði belirtildi. Mahkeme sanýklarýn kendi aralarýnda konuþurken, 'Ýstanbul’da son birkaç günde çok sayýda bombalý eylem olmuþ. Bir çok yerde ses bombasý atýlmýþ. Çok sayýda daha bomba varmýþ. Ýstanbul MKM’ye bomba, gübre ve Molotof getirilmiþ saldýrý düzenleneceði kararlaþtýrýlmýþ. Bu malzemeleri Eyüp ilgili kiþilere vermiþ. Bunlarý Ýstanbul MKM’de saklamýþ' þeklinde ifadelerde bulunduklarýný dile getirdi. Okunan belgelere göre, geçirdiði bir trafik kazasýnda hayatýný kaybeden KCK Türkiye Meclisi sözcüsü Hüsnü Ablay ile KCK Türkiye Meclisi üyelerinin yapýlan ortam dinlemelerinde ise terör örgütü KCK’nýn yürütme organýnýn devrede olduðu anlaþýlýyor. Mahkeme baþkaný tarafýndan okunan belgelerde, KCK Türkiye Meclisi toplantýsýnda yapýlmasý gereken gündemler tek tek görüþüldüðüne dikkat çekiliyor. Toplantýda, “ Yürütmenin genel toplantýsýný bir an yapalým. Örgütsel faaliyetlerle ilgili Baydemir’in tavrýný, diðer konularý ele alalým ve yürütme savcýsýna sevk edelim.” ifadelerin geçtiði kaydedildi. (CÝHAN)

5 Ekim Cuma Gazete Sayfaları  
5 Ekim Cuma Gazete Sayfaları  

5 Ekim Cuma Gazete Sayfaları

Advertisement