Page 1

Margenç ilk yarýyý ikinci bitirdi Aktaþ'tan Suriye'ye M. Sait Çakar

2

8-29-30 Aralýk 2012 Tarihinde Ýstanbul da yapýlan Masa Tenisi Türkiye 2. Ligi 2. Etap müsabakalarý sonunda Margenç Masa Tenisi takýmý ilk yarýyý ikinci olarak bitirdi. Takýmda yüreðini ortaya koyarak ve müthiþ bir performans ortaya koyan sporculara teþekkür ettiðini belirten Masa Tenisi Antrenörü Ýzzettin Atasever; “Lig çok zorlu ekiplerden kurulu bu zorlu

rakipleri geçerek Ýstanbul da oynanan müsabakalarda Lider Çukurova Üniversitesinin iki maðlubiyetinin birini Margençten aldý. Ligde bulunan takýmlarýn birbirine çok denk olduðunu, birçok takýmýn Fenerbahçe, Beþiktaþ, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ve birçok Avrupa ülkesinden transfer yapmalarýna raðmen, bizler bu güçlü rakipler karþýsýnda ilk yarýyý hedeflediðimiz þekilde bitirmenin sevincini yaþýyoruz. Ligde üst sýralarda bulunan Polis Akademisini(Ankara) ve

Bosch sporu(Bursa) gibi takýmlarý yenerek büyük bir avantaj yakaladýk, þimdiye kadar oynadýðýmýz 15 maçtan 12 galibiyet ve 3 yenilgi aldýk. Buda Mardin Masa Tenisi adýna büyük bir baþarý, bu sene gittiðimiz her turnuvada baþarýlý olduk sadece Ligde deðil minikler , yýldýzlar , gençler ve büyükler kategorisinde grup maçlarýnda dereceye girdik 2012 yýlýnda Masa Tenisinde büyük baþarýlar yakaladýk bunu 2013 yýlýnda daha çok çalýþarak bu baþarýyý sürdüreceðiz” dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mustafa Kuzu Masa Tenisindeki bu baþarýlarýn bizim adýmýza mutluluk verici olduðunu belirterek; “Masa Tenisi Türkiye 2 Liginde Doðu ve Güneydoðunun Tek Temsilcisi Margenç takýmýmýz olmasý bizler için gurur verici, Lig sonunda Ýlk 3’e girerek Türkiye 1. Ligine çýkmak istediyoruz. 2013 yýlýnda Büyük bir organizasyona ev sahipliði yapacaðýz Masa Tenisi Kuruluþlar arasý Türkiye Þampiyonasý Ýlimizde yapýlacak. Bu baþarýlarýndan dolayý Antrenör ve sporcularýmýzý gönülden tebrik ediyorum.”

yardým çaðrýsý

Ýsmail Erkar

K

ýþ geldi... Suriye Ýçin Bir Ekmek, Bir Battaniye" kampanyasý kapsamýnda, Mardin'in Nusaybin ilçesinde çalýþmalar sürüyor. TOBB'ye baðlý Nusaybin Ticaret Borsasý kampanyaya birn ekmek ve 100 battaniyle katýldý. Kampanyayý desteklediklerini bildiren Ticaret Borsasý Baþkaný Necdet Aktaþ, Nusaybinli hayýrsever iþ adamlardan da kampanyaya katýlým çaðrýsý yaptý. Suriyelilerin ekmek ve battaniye yaný sýra yakacak, elektrik, akaryakýt ve yiyecek sorunu yaþadýðýný da kaydeden Aktaþ; "Suriye'ye yardým insani bir durumdur. Herkesi kendi imkanlarý çerçevesinde destek

verip katký saðlamaya davet ediyoruz." dedi. Aktaþ, TOBB'nin de kendi bünyesinde kampanya yapmasý için TOBB baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu'na mektup gönderdiðini ifade etti.

KCK operasyonu: 11 gözaltý

N

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

4 Ocak 2013 Cuma

Yýl: 9 Sayý 2536 Fiyatý :25 Kr

usaybin ilçesinde KCK’nýn talimatlarý doðrultusunda yasa dýþý gösterilere katýlan, çeþitli okullara ve polise Molotof bombalý saldýrýlarda bulunan 11 kiþi gözaltýna alýndý. Mardin Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube ekipleri tarafýndan bu sabah Nusaybin ilçesinde düzenlenen eþ

zamanlý operasyonda, yasadýþý PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapýlanmasýna üye olduðu belirlenen toplam 11 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan þahýslar sorgulanmak üzere Mardin Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (CÝHAN)

Vatandaþ devlet dayanýþmasý

Okullarýn tatil olacaðý tarih belli oldu

M

illi Eðitim Bakanlýðý'nýn genelgesine göre, yarý yýl tatili 25 Ocak'ta baþlýyor. Tatil 11 Þubat'ta sona eriyor. 2012–2013 eðitim öðretim yýlýnda yarý yýl tatilinin ne zaman baþlayacaðý belli oldu. Sayfa 3’te

Gül Mahallesi'nde Yol yapým çalýþmalarý tamamlandý Sedat Aslanaçier

M

ardin Belediyesi geçtiðimiz günlerde Gül Mahallesi'nde baþlattýðý yol yapým çalýþmasýný tamamladý. Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, Ýl Saðlýk Müdürlüðü ile Ýmam Hatip Lisesi güzergahýnýn tamamýný parke taþý ile döþedi. Yýpranan parke taþlarý sökülerek yenileriyle deðiþtirildi. Yol Yapým çalýþmasýndan önce Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüðü ekipleri Gül Mahallesi'nde altyapý çalýþmasý yapmýþ, çürüyen ve yetersiz kalana þebeke borularý yenileriyle deðiþtirilmiþti.

Resmen açýklandý: En çok bu isimleri kullanýyoruz

N

üfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü, Türkiye’de en çok kullanýlan 20 isim ve soyadýný açýkladý. Nüfus Ýstatistikleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre; en çok kullanýlan kadýn isimleri arasýnda Fatma, Ayþe Emine yer alýrken en çok raðbet gören erkek isimleri ise Mehmet, Mustafa, Ahmet. Sayfa 6’da 3’te

Üçyol'da bulunan binanýn sahibi Avukat Mahmut Can, Vali Turhan Ayvaz ile birlikte eline kazmayý alarak yýkýmý kendisi baþlattý. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Can ailesinin bu güzel davranýþýnýn diðer Mardinli ev sahiplerine örnek olmasýný temenni etti.

M

ardin Valiliði ve Belediye Baþkanlýðý tarafýndan yürütülen tarihi dönüþüm projesi kapsamýnda hiçbir ücret almadan kendi imkanlarýyla 3 katlý binasýnýn 1 katýný yýkan vatandaþa plaket verildi. Üçyol'da bulunan binanýn sahibi Avukat Mahmut Can, Vali Turhan Ayvaz ile birlikte eline kazmayý alarak yýkýmý kendisi baþlattý. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Can ailesinin bu güzel davranýþýnýn diðer Mardinli ev sahiplerine örnek olmasýný temenni etti. Ayvaz, "Tarihi projemizin en önemli safhasý olan alt

yapýyý hemen hemen tamamen bitirdik. Þu anda ikinci önemli safhasý bu betonarme binalarýn yýkýlmasýdýr. Bu betonarme binalar yýkýldýðý zaman bu þehrin gerçek görüntüsü ortaya çýkacaktýr. Bu betonlarýn yýkýlmasý safhasýnda bütün her þeyi devletten beklemediði için Can ailesinin yaptýðý gibi betonarme binalarý kamulaþtýrma yapýlmadan bizzat kendilerinin yýkmasý bize hýz verir. Þu anda 150 bina yýkýldý. Hali hazýrda þu anda Mardin'de 500 tane bina yýkýlmasý gerekiyor. Sayfa Sayfa 2’de 3’te

Milli Eðitim Müdürü Kuntoðlu Nusaybin'deki okullarý inceledi M. Sait Çakar

M

ardin'e yeni atanan Milli Eðitim Müdürü Mevlüt Kuntoðlu, Nusaybin'i ziyaret ederek okullar hakkýnda bilgi aldý. Nusaybin Kaymakamý Murat Girgin, ilçe Milli Eðitim Müdürü Ýzzettin Aydýn ve þube müdürü Zeki Atalay'la birlikte ilçedeki okullarý gezen Kuntoðlu, okullarýn fizik durumu, öðrenciler ve eðitim seviyesi konusunda bilgi aldý.

Emire Gözü Lisesi, Endüstrü Teknik ve Meslek Lisesi, Gazi Ortaokulu ve Akarsu Çok Programlý Lisesini ziyaret eden Milli Eðitim Müdürü Kuntoðlu, ilçede lise ihtiyacýný karþýlamak için Kaymakam Girgin'le çalýþmalarýna hýz vereceklerini belirtti. Ýncelemelerden sonra Kuntoðlu ve Þube Müdürü Atalay ilçeden ayrýldý. Kaymakam Girgin, ilçedeki eðitim sorunlarýný görüþtüklerini ve çözüm için çaba göstereceklerini bildirdi.

Ýþsiz vatandaþýmýza iþ imkaný saðlayacaðýz M

ardin Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (MESOB) ve Türkiye Çalýþma ve Ýþ Kurumu Mardin Ýl Müdürlüðünün (Ýþkur) ortaklaþa baþlattýðý Uygulamalý Giriþimcilik eðitimi programý sözleþmesi imzalandý. Mardin iþkur binasýnda bir araya gelen Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Doðan Gazan ve Türkiye Çalýþma ve Ýþ Kurumu Mardin Ýl Müdürü Mehmet Akýn tarafýndan sözleþme imzalandý. Mardin esnaf ve sanatkarlar odalarý (MESOB) ve Ýþkurun ortaklaþa baþlattýðý Uygulamalý Giriþimcilik eðitiminden yararlanmak isteyen iþsizlere eðitim verileceðini belirten Doðan Gazan, “ Giriþimcilik kursundan baþarýlý olan kursiyerlerimiz kurs sonunda aldýklarý sertifikayla birlikte hazýrladýklarý projelerini KOSGEB ‘e sunup hibeden Sayfa Sayfa 2’de 3’te yararlanabilecek.


4 Ocak 2013 Cuma

2

Vatandaþ devlet dayanýþmasý Ýsmail Erkar

M

ardin Valiliði ve Belediye Baþkanlýðý tarafýndan yürütülen tarihi dönüþüm projesi kapsamýnda hiçbir ücret almadan kendi imkanlarýyla 3 katlý binasýnýn 1 katýný yýkan vatandaþa plaket verildi. Üçyol'da bulunan binanýn sahibi Avukat Mahmut Can, Vali Turhan Ayvaz ile birlikte eline kazmayý alarak yýkýmý kendisi baþlattý. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Can ailesinin bu güzel davranýþýnýn diðer Mardinli ev sahiplerine örnek olmasýný temenni etti. Ayvaz, "Tarihi projemizin en önemli safhasý olan alt yapýyý hemen hemen tamamen bitirdik. Þu anda ikinci önemli safhasý bu betonarme binalarýn yýkýlmasýdýr. Bu betonarme binalar yýkýldýðý zaman bu þehrin gerçek görüntüsü ortaya çýkacaktýr. Bu betonlarýn yýkýlmasý safhasýnda bütün her þeyi devletten beklemediði için Can ailesinin yaptýðý gibi betonarme binalarý kamulaþtýrma yapýlmadan bizzat kendilerinin yýkmasý bize hýz verir. Þu anda 150 bina yýkýldý. Hali hazýrda þu anda Mardin'de 500 tane bina yýkýlmasý gerekiyor. Bazýlarý kat þeklinde, bazýlarý komple yýkýlacak. 5 bin civarýnda dairenin yýkýlmasý gerekiyor. Þu anda biz iþin yüzde 60 kýsmýný bitirdik. 2 yýl sonrada tamamýný bitirmemiz

gerekiyor. Daha önce burada telefon, elektriktik kablolarý yoktu. Onlarý ortadan kaldýrdýk. Burasý tarihi bir film platosu, sinema platosu olmasý için bunlarý yer altýna aldýk. Þimdi yeni yapýlan betonarme binalarý yýkýyoruz. Bunlarý birer birer kamulaþtýrýp yýkýyoruz. Her binayý birer birer kamulaþtýrýp yýkmak bir külfet. Bu yüzden devlet vatandaþ iþbirliðini arzu ediyoruz. Bu güzel örneði Can ailesinden görüyoruz. Kendileri kamulaþtýrma veya baþka bir ücret istemeden binanýn bir katýný yýkmaya baþladý.

Mali durumu iyi olan Mardinli vatandaþlarýmýzdan bu tarihi bölgedeki betonuma binalarýný kendileri yýkmalarýný arzu ediyoruz" dedi. Binalarýn yýkýlmasý ile Unesco'ya daha erken baþvuru yapabileceklerini belirten Vali Ayvaz, böylelikle miras listesine bir an önce girebilme fýrsatýnýn yakalanabileceðini söyledi. Ayvaz, "3 sene önce Unesco'ya baþvurduðumuzda bize söyledikleri þartlarý yavaþ yavaþ yerine getiriyoruz. Bu þartlarý 2014 yýlýnda tamamen yerine getirmiþ olacaðýz. Gelen turist sayýsý her yýl peyder pey artmaktadýr. Þu anda yýlda 250 bin yabancý, 750 bin yerli yýllýk bir milyon ziyaretçi geliyor. Mardin Unesco'ya girince bu sayý katlanarak artacaktýr" diye konuþtu. Avukat Mahmut Can ise bu güzel çalýþmalardan ilham oldýklarýný ve imkanlarý nispetinde her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný söyledi. Can, "Memleketimizin daha güzel görünmesi için ne varsa gene yapmaya hazýrýz. Bundan dolayý da mutluyuz. Bu memleketimizde çok çalýþan valimize de teþekkür ediyorum. Memlekete kim güzel þey yapýyorsa Allah ondan da razý olsun, bunun bir an önce yapýlmasý ve bitirilmesi Unesco'ya girilmesi bizim için fevkalade bir ortam teþkil edecek" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Can ailesi adýna Avukat Mahmut Can'a teþekkür plaketi verdi

Ýþsiz vatandaþýmýza iþ imkaný saðlayacaðýz M. Sait Çakar

M

ardin Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (MESOB) ve Türkiye Çalýþma ve Ýþ Kurumu Mardin Ýl Müdürlüðünün (Ýþkur) ortaklaþa baþlattýðý Uygulamalý Giriþimcilik eðitimi programý sözleþmesi imzalandý. Mardin iþkur binasýnda bir araya gelen Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Doðan Gazan ve Türkiye Çalýþma ve Ýþ Kurumu Mardin Ýl Müdürü Mehmet Akýn tarafýndan sözleþme imzalandý. Mardin esnaf ve sanatkarlar odalarý (MESOB) ve Ýþkurun ortaklaþa baþlattýðý Uygulamalý Giriþimcilik eðitiminden yararlanmak isteyen iþsizlere eðitim verileceðini belirten Doðan Gazan, “ Giriþimcilik kursundan baþarýlý olan kursiyerlerimiz kurs sonunda aldýklarý sertifikayla birlikte hazýrladýklarý projelerini KOSGEB ‘e sunup hibeden yararlanabilecek. Giriþimcilik Proje destek programýndan yararlanmaya hak kazanacak giriþimciler 30 bin lira hibe alabilecek ve ayrýca iþlerini kurduktan sonra 2 yýlý ödemesiz olmak üzere 36 ay vade ile faizsiz 70 bin lira kredi alabilecekler. Müracaatlar 9 Ocak Çarþamba gününe kadar Ýþkur Mardin il müdürlüðü ve iþkurun web sitesi aracýlýðý ile yapýlabilecektir. 10 Ocak Perþembe günü yapýlacak yazýlý sýnavda baþarýlý olan 50 iþsizimiz Uygulamalý Giriþimcilik eðitimini almaya hak kazanacaktýr. Eðitimler 25 kiþilik iki grup halinde Mardin esnaf ve sanatkârlar odalarý birliði eðitim salonunda verilecektir. Eðitimi baþarýlý

ile tamamlayan kursiyerlerimiz aldýklarý sertifikalarla geleceðin birer baþarýlý esnaf ve sanatkârý olacaktýr” dedi. Ýþsiz vatandaþýmýza iþ imkaný saðlayacaðýz Yönetim olarak göreve geldiðimiz ilk günden bu yana eðitim çalýþmalarýna önem verdiklerini kaydeden Gazan, “Daha önce birliðin imkânlarý ile 60 kiþiye Giriþimcilik eðitimi verdik ve bu eðitimlerin sonunda kendi iþini kuran katýlýmcýlarýmýz oldu. Giriþimciliðin desteklenerek yeni istihdam imkanlarý yaratýlmasý ve iþsizliðin önlenmesi amacýyla Ýþsiz vatandaþýmýza kendi iþyerini açma noktasýnda katký saðlýyor olmak bizi son derece mutlu

etmektedir” 50 kiþi bu program sayesinde iþ sahibi olabilecek Mardin Esnaf ve Sanatkârlar odalarý Birliði ile 2013 yýlýnda farklý konularda iþbirliði içinde olacaklarýn belirten Çalýþma ve Ýþ Kurumu Mardin Ýl Müdürü Mehmet Akýn ise “Bugün imzaladýðýmýz sözleþmeyi bir baþlangýç olarak kabul ediyoruz. Giriþimcilik eðitimi programý ile kendi iþini kurmak isteyen 50 giriþimciye giriþimcilik, iþ fikri geliþtirme ve iþ planý hazýrlama konularýnda eðitim verilecektir eðitimlerin verimli olmasýný temenni ederim” dedi. Yapýlan açýklamalardan sonra Giriþimcilik eðitimi iþbirliði programýnýn sözleþmesi imzalandý.

Çocuklarýna bakabilmek için böbreklerini satýþa çýkardý Ali Edis

K

ýzýltepe ilçesinde ikamet eden 29 yaþýndaki Abdulbaki Yýlmaz, içinde bulunduðu maddi imkansýzlýklardan kurtulmak ve çocuklarýna bakabilmek için böbreklerini satýþa çýkardý. Yenimahalle 559 Sokak'ta bulunan 2 odalý kiralýk evde yaþam mücadelesi veren Yýlmaz ailesi, maddi imkansýzlýklardan dolayý büyük sýkýntý yaþýyor. Ýmkaný yetersiz olduðu için ilkokulu 2. sýnýftan terk eden aile reisi Abdulbaki Yýlmaz, devletin verdiði yeþil kartla saðlýk sorunlarýný hallettiklerini söyledi. Bugüne kadar kaymakamlýktan 100 lira yardým alabildiðini belirten

Yýlmaz, çok zor durumda olduðunu ve bakmakla yükümlü bulunduðu eþi ile 2 çocuðunun ihtiyaçlarýný karþýlayamadýðýný dile getirdi. Kendisinin saralýk ve enfeksiyon hastasý olduðunu belirten Yýlmaz, eþi Rukiye Yýlmaz'ýn nefes darlýðý, çocuklarý Abdurrahim ve Azize Yýlmaz'ýn ise astým ve bronþit tedavisi gördüðünü kaydetti. Ýþsiz olduðu için evin ihtiyaçlarýný karþýlayamadýðýný belirten Yýlmaz, ev eþyalarýnýn da olmadýðýný ve komþularýnýn yardýmý ile ayakta durduðunu söyledi. Hiç bir geliri olmayan Yýlmaz, çocuklarý ve eþinin saðlýðýna kavuþmasý için böbreklerini satýþa sunduðunu ve bu durumdan kurtulmak için hayýrseverlerden yardým beklediðini dile getirdi.

Yeþilli'de yoksul öðrecilere giyim yardýmý Y Sedat Aslanaçier

eþilli ilçesinde Eðitim Severler Derneði ve Yeþilli Kalkýndýrma ve Güçlendirme Deneði ilçeye baðlý Dereyaný Ýlköðretim Okulu'nun 200 öðrencisine giyim yardýmýnda bulundu. Yardým kapsamýnda ihtiyaç sahiplerine ceket, takým elbise, pantolon, gömlek ve eþofman gibi giyim malzemeleri daðýtýldý. Ýhtiyaç sahibi öðrencilerin ihtiyaçlarýný bir nebze olsun gidermek amacýndan olduklarýný ifade eden Yeþilli Kalkýndýrma ve Güçlendirme Derneði Baþkaný Nasrettin Bayhoca, amaçlarýnýn ilçede ve köylerde mutlu ve huzurlu bir nesil yetiþtirmek olduðunu söyledi. Beyhoca, "Bu baðlamda öðrencilerin giyim ihtiyaçlarýnýn bir kýsmýný karþýlayarak onlarý mutlu etmeyi amaçlýyoruz. Dernek olarak

tek hedefimiz gençlerimiz için huzurlu ve kendilerini güvende hissedebilecekleri bir ortam hazýrlamaktýr. Eðitim faaliyetlerinin dýþýnda sosyal etkinlikler ve çeþitli yardýmlarla da daha çok insana ulaþmak istiyoruz." þeklinde konuþtu. Özellikle köy çocuklarýnýn ilgiye ve þefkatte daha çok muhtaç olduklarýný belirten Bayhoca, yardýmlarýn artarak devam edeceðini söyledi. Eðitim Severler Derneði Baþkaný Mustafa Zorlu ise "Ýlçeye 15 kilometre uzaklýktaki Dereyaný köyündeki öðrenci ve öðrenci velilerine giyim yardýmýnda bulunduk. Eðitim faaliyetlerinin yanýnda böyle sosyal faaliyetlere de büyük önem veriyoruz. Bu doðrultuda ileriki zamanlarda daha güzel etkinliklerle gençlerimizi sevindirmek istiyoruz." ifadilerini kullandý.

Öðretmenler serbest kýyafetlerle okula gitme kararý aldý Ali Edis

E

ðitimciler Birliði Sendikasý (Eðitim-Bir-Sen) Mardin'in Midyat Ýlçe Temsilciliði, bir gün boyunca iþe ve derslere serbest kýyafetlerle gitme kararý aldý. Eðitim Bir-Sen Midyat Temsilci Abdulkadir Altay, sendika binasýnda yaptýðý açýklamada, iþe ve derslere serbest kýyafetle girdiklerini söyledi. 1982 model darbe ürünü, çaðdýþý kýlýk ve kýyafet yönetmeliðini protesto etmek için iþe ve derslere serbest kýyafetlerle gittiklerini kaydeden Altay, 'Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Çalýþan Personelin Kýlýk ve Kýyafetine Dair Yönetmelik'teki akla zarar kurallarýn durduðunu devlet memurlarýna adeta üniformalý asker muamelesi yapýldýðýný ileri sürdü. Altay, "Ense týraþý, sakal, favori, býyýk, týrnak uzunluðu ile ilgilenen, çalýþanlarýn kot ve benzeri pantolon giyemeyeceði hükmünü içeren, inancý gereði baþýný örtme ihtiyacý duyan ve tercihinden dolayý saygý duyulmasý gereken kadýn çalýþanlara baþörtüsü yasaðý getiren darbe döneminin ürünü, çaðdýþý yönetmeliði tanýmadýðýmýzý haykýrmak için buradayýz" dedi. Öðrencilerin kýlýk ve kýyafet yönetmeliði deðiþmiþ, tek tipçilikten vazgeçilmiþ, imam hatip okullarýnda bütün derslerde, diðer okullarda sadece Kur’an-ý Kerim dersinde baþörtüsü serbestisi içerecek þekilde serbest kýyafet hakký tanýnmýþken, öðretmen adaylarýna staj dönemlerinde serbest kýyafetle okula gitme haklarý iade edilmiþken, eðitim

çalýþanlarýnýn saçýyla, býyýðýyla, ense týraþýyla, favorisiyle, pantolonunun kumaþýyla ilgilenilmesini kesinlikle doðru bulmadýklarýný dile getiren Altay, "Ülkemizde 1930 yýlýnda seçme, 1934 yýlýnda seçilme hakký verilen kadýnlarýn 2013 yýlýnda hala ne giyeceklerine karar verme haklarý yok. Þiddetle mücadele konusunda kampanyalar baþlatan devlet, ne yazýk ki en büyük þiddeti, baþörtüsü yasaðýyla kadýnlara kendisi uygulamaktadýr. Baþarýyý, geliþmeyi ve deðiþimi zihinsel bir süreç olmaktan ziyade dýþ görünüþe endeksleyen bu çarpýk bakýþ açýsýnýn tedavülden kalkma zamaný gelmiþ ve geçmektedir" diye konuþtu. Eðitim Bir-Sen olarak, darbe dönemlerinin dayatmalarýna uymayacaklarýný aktaran Altay, "Ýnsan onurunu ve tercihlerini hiçe sayan yaptýrýmlar zorla yasal çerçeveye oturtulmuþ olabilir ama bu yaptýrýmlarý asla meþru görmüyoruz. TBMM önünde kýlýk ve kýyafet yönetmeliðine dair Memur-Sen Konfederasyonu olarak baþlattýðýmýz itirazý, Eðitim Bir-Sen olarak 81 ilde 'Kýlýk-Kýyafet Özgürlüðü ve Baþörtüsü Yasaðýna Hayýr' çýkýþýmýzla devam ettirdik. Bugün ise, Eðitim Bir-Sen olarak bir adým daha atarak, sivil itaatsizlik gösteriyor, hükümete, darbe döneminin izlerini silmesi çaðrýmýzý yineliyoruz. Özgürlük taleplerimiz karþýlanmalý, ne giyip ne giymeyeceðimizi bilecek yetiþkinler olduðumuz kabul edilmeli ve bu talebimize kulak verilmelidir. Þimdi yönetmeliði yok sayýyor, okullarýmýza serbest kýyafetle giriyoruz" ifadelerini kullandý.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

4 Ocak 2013 Cuma

3

Meclis Baþkaný Çiçek: 4 siyasi parti olarak geri dönülmez bir noktadayýz T ürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Baþkaný Cemil Çiçek, 4 siyasi parti olarak geri dönülmez bir noktada olunduðunu söyledi. "Ata binmek bir ayýp, inmek iki ayýptýr." atasözünü hatýrlatan Çiçek, "Bize de ayýp iþ yapmak yakýþmaz. Dolayýsýyla bizim bu iþi ne yapýp yapýp sonlandýrmamýz lazým." ifadelerini kullandý. Siyasi partilerin liderleriyle görüþtükten sonra basýn toplantýsý düzenleyen Çiçek, komisyon olarak 1 Mayýs 2012 tarihinden itibaren ikinci aþama olan yazým bölümüne geçtiklerini kaydetti. Bunun sürecin en zor kýsmý olduðunu dile getiren Çiçek, bu sürecin de baþarýlý bir çalýþma olmasý ve olumlu bir þekilde sonlandýrýlabilmesi halinde sonraki kýsmýn artýk iþin en kolay kýsmý olacaðýný ifade etti. Komisyonun þu ana kadar 71 maddenin, temel hak ve özgürlükler ile ilgili konularýn tamamýnýn müzakere edildiðini anlatan Çiçek, "Bunun 23'ünde genel mutabakat vardýr. Bazý maddeler ile ilgili olarak ise yoðun bir çalýþmayla bu sayýyý 2'ye, 3'e katlamak mümkün olabilecektir. Çünkü orada teknik olarak anayasa hukukçularý ve konuya ilgi duyanlar gelecektir ve özellikle hak ve özgürlüklerin sýnýrlandýrýlmasýyla ilgili uluslararasý metinlerde de söz konusu olan bir kýsým kavramlar, deðerlendirme farklýlýklarý var, bunlara ortadan kaldýrmak suretiyle ki bu mümkün gözüküyor. Bu sayýyý daha yukarýlara çýkarma imkaný var. Þimdi üzerinde çalýþtýðýmýz konu yasama ve yürütme organý ile ilgili kýsýmdýr. Devlet organlarýnýn iþleyiþi ile ilgili bugün yaþadýðýmýz çok ciddi sorunlar var. Maalesef yürürlükteki anayasanýn herkesin kabul ettiði þekliyle, ne felsefesi ne öncelikleri ne de erkler arasýndaki dengeler günün ihtiyaçlarýna cevap vermediði için zaman zaman ciddi sýkýntýlar yaþanmakta ve bu da Türkiye'de enerjimizin içe dönük

kullanýlmasý gibi olumsuz bir sonuç doðurmaktadýr. O halde bu Anayasa'nýn dengelerini yeni baþtan kurmak, devlet erklerinin yetki, görev ve sorumluluklarýný günün ihtiyaçlarýna uygun yeni baþtan, yaþadýðýmýz tecrübelerden de yola çýkarak ele almak gerekmektedir." dedi.

"Bize ayýp iþ yapmak yakýþmaz" 4 siyasi parti olarak geri dönülmez bir noktada olunduðunun altýný çizen Çiçek, Yozgat'a ait "Ata binmek bir ayýp, inmek iki ayýptýr." atasözünü hatýrlatarak "Bize de ayýp iþ yapmak yakýþmaz. Dolayýsýyla bizim bu iþi ne yapýp yapýp sonlandýrmamýz lazým. Bu anayasayý biz yapamadýðýmýzda kim yapacak? Meclis yapacak. Meclis'in dýþýnda bir baþka yöntemi artýk Türkiye'nin kabul etmesi mümkün deðil. Zaten böyle bir komisyonun kurulmasýnýn gerekçesi de önceki Anayasalarýn anti demokratik yol ve yöntemlerle yapýldýðýdýr. Bu yeni dönemde elbette 'Anayasa yapýyoruz' dedik ve çala kalem bir Anayasa yazamayýz. Ama ucu açýk da günlerce, aylarca bu konu gündemde kaldýðý takdirde de kamuoyunda olumsuz beklentiler, deðerlendirmeler oluyor. Biz de kamuoyu adýna görev yapan insanlarýz. Dolayýsýyla bu ikisini bir noktada buluþturacak makul bir süre içerisinde bunu sonlandýrmamýz gerekiyor. Makul süre zaten bu çalýþma sürecinin içerisinde vardýr. Bir takvim verdiðimiz takdirde, bu, çek ve senet üzerindeki bir tarih gibi kabul ediliyor, onun baskýsý oluyor deniliyor. Bunun doðru yaný var ama bu ikisini birleþtirmemiz gerekiyor. Ucu açýk, nihayetsiz bir müzakere tarzý kamuoyunda çok uygun karþýlanmaz ama çala kalem bir Anayasa yapmamýz da doðru deðildir. Bu ikisini birlikte komisyon deðerlendirerek... Ama þu ana kadar yaptýðýmýzdan daha yoðun bir

çalýþma yaparak, öncelikli meselemizin sadece Anayasa olduðunu kabul ederek bu süreci yeni baþtan deðerlendirmemiz gerekiyor." diye konuþtu.

"Komisyonun þimdi daha yoðun çalýþmasý gerekiyor" Görüþtüðü siyasi partilerin genel baþkanlarýnýn bu konuda iradesi ve desteklerinin mevcut olduðunu dile getiren Çiçek, komisyonun þimdi daha yoðun bir çalýþma yapmasý gerektiðini ifade etti. Geçen dönemki genel mazeretlerin de bu dönem söz konusu olmadýðýný vurgulayan Çiçek, þöyle devam etti: "4 siyasi partinin genel kurullarý, bayramlar bu döneme denk geldi. Ama artýk bunlarýn hiçbirisi bu dönem söz konusu olmadýðýna göre, gece gündüz en öncelikli mesele kabul ederek bu çalýþmalarý sürdürmemiz gerekiyor. Ümit ederim, sizlerle baþka bir basýn toplantýsý yaptýðýmýzda, daha olumlu cevaplarý verme imkaný olacaktýr." Gazetecilerin sorularýný da cevaplayan Çiçek, makul süreye iliþkin bir soruya "Bu sürecin içerisinde o makul süre vardýr zaten, o kendi kendini tanýmlar. Þu ana kadar olan çalýþmalarýmýzdaki tempo, zaten o süreyi belli bir noktaya getirir." karþýlýðýný verdi. Liderlerin desteði konusunda ise Çiçek, þu ana kadar görüþtüðü 4 siyasi partinin genel baþkanlarýndan "Bu iþ olmadý, býrakalým" tarzýnda bir þey duymadýðýný ifade etti. Tam tersi bu iþin bir an evvel yoðun bir çaba ile sürdürülmesi noktasýnda da genel bir yaklaþým olduðunu belirten Çiçek, bunun da önemli olduðunu vurguladý. "71 madde görüþtük herkesin farklý görüþü var" Baþkanlýk sisteminin önerilmesinin komisyonun çalýþmalarýný nasýl etkileyeceðine dönük bir soruya Çiçek, "Bu komisyon önemli tecrübeler de elde

etti. '23 madde de mutabýk kaldýk' dedik. 23 madde daha baþlangýçtý, hemen bir günde bir saatte mutabýk kalýnan maddeler deðildi. Her siyasi partinin farklý görüþleri vardý. Müzakeresi yapýldý, bir noktaya geldi. 71 madde görüþtük. 71 madde de herkesin farklý görüþleri var. Bu komisyonun konumunu iyi deðerlendirmek lazým. Bu komisyon Türkiye'yi sýkýntýya sokan, muhakkak çözmesi gereken ne kadar sorunu varsa Anayasa ile baðlantýlý, bunlarýn hepsini konuþuyor, görüþüyor. Her parti birbirimiz için ne kadar ters de gelse, bu görüþlerini komisyona bildirecek, bildiriyor. Sonuçta müzakeresi yapýlýyor, mutabýk olunan noktalarda birlikte mutabakat, olmayan noktalarda. Bazýlarýnda 3 parti evet diyor, bir parti farklý görüþ söylüyor. Onu

Semt pazarlarýnda yeni dönem baþladý

Okullarýn tatil olacaðý tarih belli oldu G M illi Eðitim Bakanlýðý'nýn genelgesine göre, yarý yýl tatili 25 Ocak'ta baþlýyor. Tatil 11 Þubat'ta sona eriyor.

2012–2013 eðitim öðretim yýlýnda yarý yýl tatilinin ne zaman baþlayacaðý belli oldu. Belirlenen resmi iþ günü takvimine göre her yýl Þubat ayýnda baþlayan yarý yýl tatili, Ocak ayýnýn sonlarýna doðru baþlayacak. Yayýmlanan genelgeye göre, 2013 yarýyýl tatili 25 Ocak 2013 Cuma günü baþlayacak, 11 Þubat 2013'de sona erecek. Ýkinci dönem okullar 11 Þubat 2013'de açýlacak. 2013 yýlýnda kaç gün tatil var? 2013 Yýlbaþý Tatili olan; 1 Ocak 2013 Salý günü bütün okullar ve devlet daireleri resmi tatil yaptý. Peki 2013'te kaç gün resmi tatil var? Ýþte cevabý... Yýlbaþý: 1 Ocak Salý - 1 gün tatil 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramý: 23 Nisan Salý - 1 gün tatil Emek ve Dayanýþma Günü: 1 Mayýs Çarþamba - 1 gün tatil Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramý: 19 Mayýs Pazar - 1 gün tatil Ramazan Bayramý Arefesi: 7 Aðustos Çarþamba - Yarým gün tatil Ramazan Bayramý: 8-9-10 Aðustos Perþembe, Cuma, Cumartesi 3 gün tatil Zafer Bayramý: 30 Aðustos Salý - 1 gün tatil Kurban Bayramý Arefesi: 14 Ekim Pazartesi Yarým gün tatil Kurban Bayramý: 15-16-17-18 Ekim Salý, Çarþamba, Perþembe, Cuma - 4 gün tatil Cumhuriyet Bayramý: 28 Ekim Yarým gün tatil, 29 Ekim 1 gün tatil (CÝHAN)

TTNET’ten ilk 10 ay, yüzde 50 indirimli internet

T

TNET’li olmak isteyenlere çok cazip avantajlar sunan TTNET, 24 ay taahhüt veren yeni müþterilerine limitli ve limitsiz internet paketlerini ilk 10 ay yüzde 50 indirimli sunuyor.

taahhüt karþýlýðýnda limitli ve limitsiz ADSL ve Yalýn internet paketlerini ilk 10 ay boyunca yüzde 50 indirimli satýn alabilecek, kalan 14 ayda ise mevcut paket fiyatý üzerinden kullanabilecek.

Türkiye’nin iletiþim ve eðlence þirketi TTNET, yeni müþterileri için avantajlarla dolu yepyeni bir kampanya baþlattý. Tüm Türkiye genelinde sunulan bu kampanya ile TTNET’liler, 24 ay

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, NET6, NET12, NETLimitsiz, NETLimitsiz Plus, 8Limitsiz, Ultranet5, Ultranet Limitsiz paketlerini indirimli satýn alabilecek. 28 Þubat 2013’e kadar devam edecek kampanya hakkýnda detaylý bilgi almak ve kampanyadan yararlanmak isteyenler; TTNET satýþ noktalarýndan, 444 0 375 TTNET müþteri hizmetlerinden veya www.ttnet.com.tr adresinden baþvuru yapabiliyor. (CÝHAN)

paranteze alýyoruz tekrar oraya dönmek üzere. Bazý konularda 2 parti bir yaklaþým, 2 parti farklý bir yaklaþým sergiliyor. Onlarý da bu þekliyle not ederek, önemli bir mesafeyi bugüne kadar aldýk, geldik. Bundan sonraki konularý da lütfen siz de bu çerçevede mütalaa edin. Baþka da zaten bir Anayasa yapýmý söz konusu olmaz. Konuþarak, görüþerek, uzlaþarak, kendi içinde yeni yöntemler bularak, akademik tecrübelerden, baþka ülkelerden, partilerin geçmiþte hazýrladýðý metinlerden. Türkiye bir çok konuda AÝHM tarafýndan mahkum edildi. Yargý içtihatlarýndan istifadeyle, bu sorunlarý bizim çözmemiz gerekiyor. Bugün olmadý, diyelim 3 sene sonraya kaldý. 3 sene sonra bu yine ayný yöntemlerle çözülecektir." karþýlýðýný verdi. (CÝHAN)

ümrük ve Ticaret Bakanlýðý, sebze ve meyve hallerinin ve semt pazarlarýnýn belirli bir geçiþ dönemi sonunda daha modern ve çaðdaþ bir altyapýya kavuþturulacaðýný açýkladý.

Hal Kayýt Sistemi’nde hem komisyoncu hem de tüccar olarak faaliyet gösterenlerin, bu sýfatlardan hangisiyle faaliyette bulunacaðýný bildireceði son tarih 31 Aralýk 2014 olarak deðiþtirildi.

‘Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancý Halleri Hakkýnda Yönetmelik’ ile ‘Pazar Yerleri Hakkýnda Yönetmelik’te yapýlan deðiþikliklerin yürürlüðe girmesi üzerine açýklama yapan Bakanlýk, sektörün yeni düzenlemelere uyumunu kolaylaþtýrýcý birtakým geçiþ süreleri belirledi; buna göre toptancý halinde faaliyet gösterecek kiþilerden halin iþletmesinden sorumlu belediyeler tarafýndan alýnacak teminat tutarýnýn belirleneceði dönem aralýk ayý yerine ocak ayý olarak öngörüldü.

Belediyelerin, yetki alanlarý içindeki mevcut pazar yerlerinin, yönetmelikteki þartlara sahip olup olmadýðýný inceleyeceði son tarih 31 Aralýk 2013, inceleme sonucunun Gümrük ve Ticaret il Müdürlüðü’ne iletileceði son tarih ise 31 Ocak 2014 olarak yeniden belirlendi. Pazar yerlerindeki tahsis sahipleri ile bunlarýn çalýþtýrdýklarý kiþilerin yönetmelikte öngörülen kimlik kartýný bulundurma ve kýyafeti giyme zorunluluðu 31 Aralýk 2013 tarihine ertelendi. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Ýlginç mezarlarýn sýrrý çözüldü B

atman Kozluk ilçesi Alýçlý köyünde bulunan, üzerinde ilginç figürlerin bulunduðu mezarlýkta inceleme yapan Batman Müze Müdürlüðü uzmanlarý; mezarlarýn 17. veya 18. yüzyýla ait olabileceðini ve mezar taþlarýndaki iþaretlerin Alevi ve Yezidi inancýný yansýttýðýný söyledi. Ýlginç mezarlýkta inceleme yapan Batman Müze Müdürlüðü uzmanlarý, elde edilen bulgularý Ege Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Batman Üniversitesi’ndeki akademisyenlerle paylaþtý. Uzmanlar, mezarlýktaki gömülerin doðu batý yönünde olmasý,

mezar taþlarýnda çizgisel insan betimi, güneþ motifinin yaný sýra Arapça yazýlarýn olmasý bölgede Ýslam kültürü ile paralellik gösteren bir anlayýþýn yansýmasý þeklinde yorumlanabileceðini ancak Ýslamiyetin bu tür uygulamalara pek olumlu bakmadýðý için daha çok Alevi ve Yezidi geleneðindeki uygulamalarý hatýrlattýðýný ileri sürdü. Özellikle iç içe daireler ve karelerin Alevi ve Yezidi geleneði hakkýnda ipuçlarýný iþaret ettiðini belirten Batman Müze Müdürü Tenzile Uysal, Alevi geleneðinde günümüzde bile varlýðýný sürdüren kökeni

Akkoyunlulara kadar inen daha çok 'koç' þeklinde mezar taþlarý ve üzerinde 'hançer', 'kýlýç' gibi betimlemelerin bulunduðu geleneðin sürdürüldüðünü hatýrlattý. Ýþin sosyolojik ve antropolojik boyutuna kadar inecek bir araþtýrmaya ihtiyaç olduðuna vurgu yapan Uysal, “Atölye sistemi geliþmemiþ ve sosyal açýdan fazla alana yayýlmamýþ köy geleneðine göre böylesi basit insan iþlemleri bize daha çok etkileþime girmemiþ bir köy geleneðini yansýtmaktadýr. Þifai araþtýrmalar en azýndan son yüz yýl içinde bu köyde Alevi ve Yezidilerin de yaþamýþ olduðuna dair bir bilgi yok. Fakat tarihleme konusunda bölgedeki Yezidi yaþamýnýn 1700’lerden sonra göç ve deðiþik nedenlerle yavaþ yavaþ yok olduðu, bu bilgiler ýþýðýnda mezarlýklarýn 17. veya 18. yüzyýlla tarihlenebileceðinin tahmin edilebilir." diye konuþtu. Mezarlýðýn koruma altýna alýnacaðýný belirten Uysal ayrýca mezarlarýn çok güzel bir tez konusu olabileceðini bu konuda araþtýrma yapmak isteyenleri yönlendirebileceklerini ifade etti. (CÝHAN)

Güneydoðu Anadolu, ihracatta hýz kesmedi

G

üneydoðu Anadolu Bölgesi'nden 2012 yýlýnda, önceki yýla oranla yüzde 16,7 artýþla 8 milyar 208 milyon dolarlýk ihracat gerçekleþtirildi. Güneydoðu Anadolu Ýhracatçý Birlikleri (GAÝB) Baþkaný Abdulkadir Çýkmaz, yaptýðý yazýlý açýklamada, 2011'de bölgeden 7 milyar 34 milyon 114 bin dolarlýk ihracat yapýldýðýný, geçen yýl bu oranýn 16,7 artýþla 8 milyar 208 milyon dolara yükseldiðini belirtti. 2012'de diðer ihracatçý birlikleri adýna ise toplam 777 milyon 314 bin dolarlýk ihracat gerçekleþtirildiðini ifade eden Çýkmaz, böylece ihracat kayýt iþlem hacminin, önceki yýla oranla yüzde 14,2'lik artýþla 8 milyar 986 milyon dolar olduðunu ifade etti. Bölgeden 2012 yýlýnda, önceki yýla göre yüzde 29,2 oranýnda artýþla 1 milyar 480 milyon 853 bin dolarlýk halý, yüzde 20,1 artýþla 2 milyar 24 milyon 981 bin dolarlýk hububat bakliyat, yüzde 9,4 artýþla 231 milyon 746 bin dolarlýk kuru meyve ve yüzde 34,1 artýþla 2 milyar 37 milyon 718 bin dolarlýk diðer sektörlerden ihracat gerçekleþtirildiðini aktaran Çýkmaz, tekstil sektöründe ise geçen yýla oranla yüzde 1,5 azalýþla 2 milyar 433 milyon 175 bin dolarlýk ihracat yapýldýðýný dile getirdi. Çýkmaz, bölge ihracatýyla ilgili þu bilgileri verdi: ''Bölgemiz ihracatýnda Ortadoðu ülkeleri yüzde 61 payla ilk sýradaki yerini korumakta. AB ülkeleri yüzde 14,5 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 9,1 payla üçüncü sýrada bulunmaktadýr. Toplam 192 ülkeye ihracat gerçekleþtirilmiþ olup bu ülkelerden Irak, Suudi Arabistan, ABD, Ýtalya, Almanya, Libya, Rusya, Mýsýr, Ýngiltere ve Ýran, bölgemiz ihracatýnda ilk sýralarda yer alan ülkeler. Ayrýca, halý, bitkisel yaðlar, kimyevi maddeler, konfeksiyon ürünleri, buðday unu, polipropilen iplikler, dokuma kumaþlar, bisküvipasta, çimento ve toprak ürünleri ile makarna, bölgemizden en çok ihracatý gerçekleþtirilen ürünler

oldu.'' -''Bölgenin lokomotifi Gaziantep'' Çýkmaz, ''bölgenin lokomotif ili'' konumundaki Gaziantep'in, 2012 yýlýnda 5 milyar 879 milyon 414 bin dolarlýk ihracatýyla Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6. ili konumundaki yerini koruduðunu belirtti. Gaziantep'in, 2011'de 4 milyar 927 milyon 141 bin dolar

olan ihracatýný 2012'de yüzde 19,3 oranýnda artýrdýðýna dikkati çeken Çýkmaz, hububat, bakliyat, yaðlý tohumlar ve mamulleri, halý, tekstil ve hammaddeleri, kimyevi maddeler ve mamulleri ile demir, demir dýþý metallerin Gaziantep'in ihracatýnda önde gelen sektörler olduðunu kaydetti. Çýkmaz, 2012'deki ihracat artýþýnýn 2013 yýlýnda da da devam etmesini dileyerek, ihracatçýlara teþekkür etti. (CÝHAN)

4 Ocak 2013 Cuma

DÝKA, þirketlere 500 bin liraya kadar hibe desteði verecek

D

icle Kalkýnma Ajansý(DÝKA) Genel Sekreteri Dr. Tabip Gülbay, faaliyet gösterdikleri Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak illerinde 2010-2013 yýllarýný kapsayan dönemde 100-110 milyon lira tutarýnda kaynaðýn yatýrýma dönüþtürülmüþ olacaðýný söyledi. Bu yýl üç mali destek programýnda toplam 25 milyon 337 bin lira kaynak saðlayacaklarýný söyleyen Dr. Gülbay, yatýrým yapacak küçük ve orta ölçekli þirketlere 500 bin liraya kadar hibe desteði vereceklerini, Dr. Gülbay, DÝKA'nýn Siirt Yatýrým Destek Ofisi'nde düzenlediði basýn toplantýsýnda, 2013 yýlý mali destek çaðrýsý hakkýnda bilgi verdi. Dr. Gülbay, 2013 yýlý mali çaðrý desteði ile birlikte 2010-2013 yýllarý arasýnda 110 milyon mali destek saðlamýþ olacaklarýný belirtti. 2013 yýlýnda üç mali destek programýnda toplam 25 milyon 337 bin lira kaynak saðlayacaklarýný söyleyen Dr. Gülbay, yatýrým yapacak kobilere 500 bin liraya kadar hibe desteði vereceklerini kaydetti. Bölgede yapýlmasýný saðladýklarý yatýrýmlarla birlikte istihdam saðladýklarýný belirten Dr. Gülbay, 2010-2011 yýllarý arasýnda 120 si bayan olmak üzere 930 kiþiye istihdam saðladýklarýný, bunlara 2012 yýlý rakamlarý da eklendiðinde bu rakamýn iki katýna çýkacaðýný söyledi. Mali destek programlarýna baþvurularýn 14 ocakta baþlayacaðýný ve 18 martta sona ereceðini belirten Dr. Gülbay, bu baþvurularýn online olarak yapýlacaðýný ve bu baþvurulara iliþkin olarak vatandaþlara yönelik bilgilendirme toplantýlarý düzenleyeceklerini belirtti. 2013 yýlýnda üç mali destek programý uygulayacaklarýný ifade eden Dr. Gülbay, "Ýlk mali destek programýmýz Rekabetçi Sektörlerin Desteklenmesi Mali Destek Programýmýzdýr. 15 milyon 337 bin lira tutarýndaki bu programla kobileri destekleyeceðiz. Asgari destek tutarýmýz 40 bin lira, azami 500 bin liradýr. Siirt'te bir daire

Eðitim Bir Sen: Kamuda kýlýk kýyafet dayatmasý son bulsun

B

atman'da Eðitim Bir-Sen üyeleri, 'Kamuda kýlýk kýyafet dayatmasý son bulsun' sloganýyla eylem yaptý. Batman Milli Eðitim Müdürlüðü önünde sembolik olarak kravat takan eylemci öðretmenler, okullara serbest kýyafetle gitti. Eðitim Bir-Sen Batman Þubesi'ne baðlý üyeler 'Kamuda kýlýk kýyafet dayatmasý son bulsun' sloganýyla eylem yaptý. Milli Eðitim Müdürlüðü önünde basýn açýklamasý yapan eðitim birsen üyeleri kýlýk kýyafet yönetmenliðinin deðiþtirilmesini istedi. Eðitim Bir Sen Batman Þube Baþkaný Þafii Özperk, 1982 model darbe ürünü, çaðdýþý kýlýk ve kýyafet yönetmenliðini protesto etmek amacýyla toplandýklarýný belirterek, yönetmelikteki akla zarar kurallarýn durduðunu, devlet memurlarýna adeta üniformalý asker muamelesi yapýldýðýný

ileri sürdü. Eðitim çalýþanlarýnýn saçýyla sakalýyla, býyýðý, ense taraþýyla pantolonunun kumaþýyla ilgilenilmesini doðru bulmadýklarýný söyleyen Özperk, "Devlet vatandaþýyla kavga etmeyi artýk bir kenara býrakýp insanlarý tanýmlamayý deðil tanýmayý seçmelidir." dedi. Daha sonra basýn açýklamasýný okuyan Eðitim Bir Sen Batman Þubesi Basýn Yayýn Sekreteri Aydýn Mutlu, öðrencilerin sivil kýyafetle geldiði bir dönemde öðretmenlere kravat takacaksýn, ceket giyeceksin dayatmasýný anlamanýn mümkün olmadýðýný söyledi. Eðitim çalýþanlarý olarak kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan personelin kýlýk ve kýyafetine dair yönetmenliðin acilen deðiþtirilmesini, çalýþanlar olarak ne giydiklerine deðil ne ürettikleriyle ilgilenmesini istediklerini belirten Mutlu açýklamada

4

þunlarý dile getirdi: "Memur Sen Konfederasyonu olarak TBMM önünde kýlýk kýyafet yönetmenliðine dair itirazý Eðitim Bir Sen olarak 81 ilde ‘Kýlýk kýyafet özgürlüðü ve baþörtüsü yasaðýna hayýr” çýkýþýmýzla devam ettirdik. Bu gün ise Eðitim Bir sen olarak bir adým daha atarak sivil itaatsizlik gösterip hükümete darbe döneminin izlerini silme çaðrýmýzý yineliyoruz. Özgürlük taleplerimiz karþýlanmalý ne giyip giymeyeceðimizi bilen yetiþkinler olduðumuz kabul edilmeli ve taleplerimize kulak verilmelidir." Açýklamanýn ardýndan sembolik olarak kravat yakan Eðitim Bir-Senli öðretmenler okullara serbest kýyafetle gitti. (CÝHAN)

fiyatýnýn 100 bin lira olduðunu göz önünde bulundurduðumuzda yatýrým yapacak kobilere 5 daire tutarýnda destek veriyoruz. Burada Siirt ve Þýrnak illerine özgü mali programlar uygulayarak pozitif ayýrýmcýlýk yapýyoruz. Yalnýzca Siirt'te uygulayacaðýmýz "Tarýmsal Üretimde Su Kaynaklarýnýn Etkili Kullanýmý" programýnýn bütçesi ise 3 milyon liradýr. Uygulayacaðýmýz bir baþka destek programý da "Turizm kent ve sanayi alt yapýsýnýn iyileþtirilmesi "mali destek programýdýr. Bu destekle þehirlerin yaþanabilirliðini, üretici faaliyetlerinde bulunan kobilerin daha bir alt yapýya sahip olabilmesi için turizm alanlarýnýn kentsel alt yapýnýn ve organize sanayi bölgelerinin alt yapýsýnýn iyileþtirilmesine yönelik mali destek programýdýr. Bu programýn bütçesi de 7 milyon liradýr. Bu program kapsamýnda 50 bin lira ile 750 bin lira arasýnda destek vereceðiz. Potansiyel yararlanýcýlarýn ayaðýna bizzat giderek bunlarý anlatacaðýz. Siirt Yatýrým Destek Ofisi bunu þimdiden yapmaya baþlamýþ bile." dedi. Siirt Fýstýkçýlýðýnýn geliþtirilmesi ve turizm alt yapýsýnýn iyileþtirilmesi projelerine yaptýklarý katkýlarý anlatan Siirt Yatýrým Destek Ofisi Koordinatörü Ömer Faruk Mergen, Siirt'in alt yapý projelerinde bölgede ikinci durumda olduklarýný belirterek, Kobilerde geride olduklarýný ve bunu aþmaya çalýþtýklarýný söyledi. Mergen "AB kapsamýnda uygulanacak olan bu iki projenin tutarý 30 milyon liradýr. Fýstýkçýlýðýn geliþtirilmesi projesi imza aþamasýna geldi.Turizm alt yapýnýn geliþtirilmesi de yürüyor. Önümüzdeki hafta da bir heyet Siirt'te gelerek incelemelerde bulunacak. Amacýmýz bu iki projenin en seri bir þeklide bitirilmesine katký yapmaktýr. Bunun dýþýnda da her alanda yatýrýmcýya yol göstermek ve rehberlik yapmaktýr." diye konuþtu. Dr. Gülbay, daha sonra destekler konusundaki sorularý cevaplandýrdý. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Haftanýn Duasý

Ü S R Ü K

Ey zikrinden aciz olduðumuz biricik Mezkûr ve þükrüne takat getiremediðimiz yegâne Meþkûr! Bize Sen’i anma hususunda bir an bile fütur getirmeyecek diller, muradýný anlamaya muktedir gönüller, saðanak saðanak gönderdiðin nimetlerine karþý hamd ve þükür duygusuyla gerilmiþ zihinler ver.. sinelerimizi ilmine muvafýk bilgi ve hikmet damlacýklarýyla doldur.. günahlarýmýzý yarlýða..

Ýnsanýn, muttasýf olmadýðý hâlde ‘azamet’ ve ‘kibir’ gibi vasýflara sahip çýkýp, bunlarla diðer insanlara karþý üstünlük taslamasý, onun ruh dünyasý adýna ciddi bir hastalýk emaresidir. Böylesi insanlar, her ne kadar akýllý görünseler de, ben onlarýn psikolojik bir hastalýk içinde olduklarýna inanýyor ve mutlaka tedavi olmalarý gerektiðini düþünüyorum.

Vefalýlar Cennetle

müjdelenmiþtir 1- Sahabe-i kiram arasýnda sadece on sahabiye “Cennetliksin” denmesi, ne yaparlarsa yapsýnlar, hep istikameti takip ettiklerini vurgulamak içindir. 2- Cennetle müjdelenen bu on sahabi, hayatlarýnýn sonuna kadar tuttuklarý zirveyi hep korumuþ ve dünya metaý karþýsýnda hiç mi hiç eðilmemiþlerdir. 3- Bu dava uðrunda hapse girenleri, çile çekenleri, sürgüne yollananlarý, Allah unutmamýþtýr ve bizim de onlarý unutmamamýzý istemektedir.

E

Þunu belirtmekte yarar var: Sahabe-i kiram arasýnda sadece bu on sahabiye “Cennetliksin” denmesi, ne yaparlarsa yapsýnlar, hep istikameti takip ettiklerini vurgulamak içindir. Bu, önemli bir husustur. Esasen bütün mü’minler, Cennete gireceklerdir ama yukarýda bahsini ettiðimiz on sahabiye, “Cennetliksin” denmesi, onlara özel bir iltifat ve deðer ifade etmektedir. Bu durum, diðer sahabiler için, hususî mahiyette deðil de mutlak olarak zikredilmiþtir.

Zor Zamanda Sahip Çýkanlar Evvelâ herkes, Efendimiz’e sýrtýný döndüðü günlerde onlar, Allah Resûlü’ne ve Kur’ân’a sahip çýkmýþlardýr. Gökte, yalancý bir þimþeðin dahi çakmadýðý, ümit verebilecek

hiçbir sebep ve faktörün ortada bulunmadýðý, inen ayetlerin sayýsý beþ veya altýya varmadýðý bir zorlu dönemde bu büyük hakikate sahip çýkmak yüksek bir payedir. Ýlk Müslümanlardan Hz. Ebû Bekir’in gayretleriyle Hz. Osman, Said b. Zeyd ve arkasýndan Sa’d b. Ebî Vakkas Ýslâm dairesine girmiþlerdir. Hz. Ali, Ebû Ubeyde b. Cerrah ve Sa’d b. Ebî Vakkas da Allah Resûlü’nün yanýnda yer alan ilklerdendir. Öyle ki, Hz. Sa’d b. Ebî Vakkas, daha on sekiz yaþlarýndayken henüz gözüne günah girmeden annesinin bütün ýsrarlarýna raðmen, hatta “Ölsen bile anne, ben, gönül verdiðim o hakikatten dönmeyeceðim!” diyecek kadar civanmert bir zattýr. Hz. Ebû Bekir, o dönemin zorluðunu þu ifadelerle anlatmaktadýr: “Ölümü göze almadan dýþarýya çýkmaya cesaret edemezdik! Ve bir yere girmeye de…” Ýkinci olarak, bu sahabiler, hangi perdeden iþin içine girmiþlerse, bitirirken de ayný seviyede bitirmiþlerdir. Yani duygu ve düþüncelerinde zerre kadar sapma göstermemiþ ve olabildiðine civanmert bir þekilde hep Allah Resûlü’nün yanýnda kalabilmiþlerdir.

M. Sait Çakar

Ufuklarýn olabildiðine karanlýk olduðu, kurtuluþ adýna hiçbir ümit emaresinin bulunmadýðý bir dönemde onlar, asla ümitsizliðe düþmemiþlerdir. Gün olmuþtur ki, vatanlarýndan, çoluk çocuklarýndan ayrýlýp hicret etmeleri istenmiþ, onlar tereddüt etmeden bu emri de yerine getirmiþlerdir. Yine onlar Medine’ye geldiklerinde, “Biz önce Müslüman olduk. Medineli kardeþlerimize karþý bir üstünlüðümüz vardýr.” iddiasýna kalkýþmamýþlar ve mahviyetle derinliklerine derinlik katmýþlardýr. Evet, Aþere-i Mübeþþere’nin o devirde de kýymetlerini ve kadirþinaslýklarýný koruduklarýný görüyoruz. Onlar, hayatlarýnýn sonuna kadar tuttuklarý zirveyi hep korumuþ ve dünya metaý karþýsýnda hiç mi hiç eðilmemiþlerdir. Ticareti çok iyi bilen bu insanlar, gün gelmiþ

5

Sözün Özü

Ýkindi Sohbetleri

fendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) tarafýndan Cennete girecekleri daha hayatta iken kendilerine müjdelenen on sahabiye “Aþere-i Mübeþþere” denilmektedir. Bu on sahabi; Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Talha b. Ubeydullah, Hz. Zübeyr b. Avvam, Hz. Abdurrahman b. Avf, Hz. Sa’d b. Ebî Vakkas, Hz. Ebû Ubeyde b. Cerrah ve Hz. Said b. Zeyd’dir (radýyallâhu anhüm ecmain).

4 Ocak 2013 Cuma

ticaret sayesinde Medine’nin en zenginleri hâline gelmiþlerdir; ancak dünya karþýsýnda asla serfüru etmemiþ ve onlar her zaman safvet ve sadeliklerini korumuþlardýr. Yerinde Hz. Osman beþ yüz deveyi yükü ile beraber hibe etmesini bilmiþ, Hz. Abdurrahman b. Avf ise, varlýðý ne kadarsa, hepsini Allah yolunda infak etmesini bilmiþ ve hep birer örnek teþkil etmiþlerdir. Öndekilere Vefa Burada þunu da ifade etmekte fayda var: Her hizmette ilk defa bayraðý çeken ve doðrulup ruhunun ilhamlarýný her tarafa haykýran insanlar, hiçbir zaman unutulmamalýdýr ve zaten unutulmamýþtýr da. Bu husus, günümüz için de aynýyla geçerlidir. Ýman ve Kur’ân davasýna hizmet eden ve bu iþin bayraktarlýðýný yapan insanlar ciddî sýkýntýlar yaþamýþlar ve iþin bugünlere gelmesine vesile olmuþlardýr. Bu insanlar sayesinde her þeyin düzlüðe çýktýðýný duyuyor ve biz biraz daha rahat ediyoruz. Ýnþâallah bizden sonra gelecekler, daha da rahat edecek ve belki de bizi hayýrla anacaklardýr. Evet, arkadan gelenler, önlerinde onlara çýðýr açan ve onlar için bu þehrâhý hazýrlayan insanlarý daima hayýrla yâd edeceklerdir ki, bu ayný zamanda Kur’ân’ýn öðrettiði bir edeptir. Nitekim “Onlardan sonra gelenler (baþta muhacirler olarak, kýyamete kadar gelecek mü’minler): ‘Ey kerim Rabb’imiz, derler, bizi ve bizden önceki mü’min kardeþlerimizi affeyle! Ýçimizde mü’minlere karþý hiçbir kin býrakma! Duamýzý kabul buyur yâ Rabbenâ, çünkü Sen Raûfsun, Rahîmsin! (þefkat ve ihsanýn son derece fazladýr).” (Haþir, 59/10) âyet-i kerimesi bu hakikati dile getirmektedir. Biz burada, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatýyla alâkalý, Kur’ân’ýn yardýmýyla tavzih edilip aydýnlýða kavuþturulan bir mevzu üzerinde durmaya çalýþtýk. Her iman ve Kur’ân’a hizmet hareketinde mutlak bir öncü grup olmuþtur. Bunlar, o muallâ ve mukadder mevkilerini daima zihinlerimizde ve gönüllerimizde korumalýdýrlar. Bu dava uðrunda hapse girenleri, çile çekenleri, köy köy, kasaba kasaba sürgüne yollananlarý, mahbeslerde kendilerine yer hazýrlananlarý Allah unutmamýþtýr ve bizim de onlarý unutmamamýzý istemektedir. Onlarý daima, kadirþinaslýk içinde hayýrla anmak bizim için bir vecibedir. Rabb’imizden niyaz edelim, bize iyi eserler býraktýrsýn ve bizden sonrakiler de bizi hayýrla yâd etsinler…

Fasýldan Fasýla Dinî konular hafife alýnmaz Ý slâm’ýn herhangi bir emrini yapmamak küfür deðildir ama en küçük bir emri dahi olsa onu dahi hafife almak küfürdür. Âyeti ve âyetin hükmünü inkâr eden kâfir olur.

Hadisin mütevatirini inkâr mevzuunda ise ulema, “fîhi nazar” demiþlerdir. Kuvvetli bir ihtimal ile mütevatiren ifade edilen hadisteki bir hakikati inkâr eden veya hafife alan kimse de kâfir olur. Kaldý ki elfâz-ý küfrü anlatanlardan Ýmam Birgivî’nin Tarikat-i Muhammediye adlý eserini Berîka ismiyle þerheden Ýmam Hâdimî, elfâz-ý küfrü saydýðý yerde þöyle demektedir: Efendimiz’den açýk nassla gelen hususlar þöyle dursun, zayýf dahi olsa O’na nispet edilen þeyi hafife alan kâfir olur. Meselâ, “Efendimiz þundan hoþlanýrdý.” Buna karþýlýk birisi, “O hoþlanýrdý ama ben hoþlanmýyorum.” derse küfre düþer. Bir insan o tür bir þeyden hoþlanmayabilir. Ancak burada mesele Efendimiz’e nispet edildiði için, bir kimsenin böyle bir tepkisi, Allah Resûlü’nü hafife almayý iþmam ettiðinden böyle bir tepki o kiþiyi küfre götürür. Bir de doðrudan doðruya Efen-dimiz’in eliyle tahkim edilmiþ bir mevzuda,

“Hayýr, bu öyle deðil de böyle olmalý!” diyen kimse de küfre düþer. Ne var ki bu mevzular fazla kurcalanarak insanlar küfre zorlanmamalýdýr. –Allah muhafaza buyursun!– þer’î kýstaslar olmadýðýndan çoðu kimse bu konuda küfre gidebilir. Her þeyden önce akidenin iyice güçlendirilmesi gerekir. Evet, insanlarda dini duygu ve düþünce öyle saðlam hâle gelmelidir ki, onlar dine ait herhangi bir meseleyi konuþurken baþlarýnda kuþ varmýþ gibi konuþmalý, onu uçurup kaçýrýrým diye ödleri kopmalýdýr.

Evet, insanlarý bu hâle getirmek gerekir. Laubali bir insanla, dinin teferruatýna ait meseleler konuþulmaz. Böyle bir kiþi meseleyi keser atar ve dalâlete düþer. Zira böyle bir insanýn derdi daha büyüktür; büyüðü býrakýp daha alttaki konularda münakaþa ve tartýþma, maksadýn aksiyle sonuçlanýr.

His Dünyasý

Büyük Çilekeþ Kan-ter içinde yaþadýn kan-terdi pazarýn;Yoktu hiç vefâdârýn... Sînelere çarpýp geçiyordu âh u zârýn.. Ateþten o efkârýn... Maðmalar gibiydin yalnýz kaldýðýn günlerde; Âlâmýn perde perde.. Hasretle geçip gitti hicrân dolu her anýn; Netti gâyet kararýn: Hep diyordun nur zulmetleri boðuncaya dek, Bu ýzdýrap sürecek..! Aþk rehberin olmuþtu, mefkûren de dildârýn; Ýçtendi ah u zârýn. Ýnleyip dolaþtýn çöllerde; çöldü her yöre: Ova, oba, dað, dere.. Bahar müjdelemiþtin, tüllenmeden baharýn, Masmavi gülizarýn. Göçüp gittin bir gece tan yeri aðarýrken.. Tam horozlar öterken... Hep anýp durmuþtun, erdin vuslatýna Yâr’ýn.. Ve gönüller mezarýn... M. Fethullah Gülen Hazýrlayan : Sedat Aslanaçier


4 Ocak 2013 Cuma

6

Diyarbakýrlýlar, terör kurbaný fidanlarý unutmadý D

iyarbakýrlýlar, terör örgütü PKK'nýn sivillere yönelik düzenlediði saldýrýda hayatýný kaybeden 6 üniversiteye hazýrlýk öðrencisi ile bir veliyi unutmadý. 3 Ocak 2008 tarihinde bomba yüklü aracýn, askeri servis aracýnýn geçiþi sýrasýnda patlatýlmasý sonucu hayatýný kaybeden 6’sý öðrenci, 7 kiþinin ailesi olay yerinde gözyaþý döktü. Terör örgütü PKK’nýn 2008 yýlýnda düzenlediði saldýrýda

dershane öðrencileri Rýdvan Süer, Ferhat Mutlu, Eren Þahin, Engin Taþkýn, Salih Ekinci, Melek Ýpek ile öðrenci velisi Cengiz Kaya hayatýný kaybetmiþti. Terör saldýrýsý kurbaný olan gençler için ilk anma programý olayýn meydana geldiði yerde yapýldý. Burada bir araya gelen çok sayýda kiþi, saygý duruþunda bulundu. Aralarýnda AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Oya Eronat'ýn da olduðu aileler olay yerine karanfil býraktý, dershaneyi ziyaret etti. Dershane öðrencileri ise saldýrýda hayatýný kaybeden 6 arkadaþýnýn fotoðraflarýný taþýdý. Ýkinci anma töreni ise Cahit Sýtký Tarancý Kültür Merkezi'nde yapýldý. Törene Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Emniyet Müdürü Recep Güven'in yaný sýra çok sayýda kurum müdürü, öðrenci ve öðretmen katýldý. Hayatýný kayberenlerden Rýdvan Süer'in babasý Þemsettin Süer, Allah'ýn evlat acýsýný kimseye yaþatmamasý için dua ettiðini belirterek, artýk hiçbir ailenin bu acýyý yaþamasýný istemediðini kaydetti. Süer, "Terör olaylarýnýn bitmesini, anne babalarýn bu nedenle üzülmemesini istiyorum. Terörle bir yere varýlmadý, varýlmayacak. Her yaþanan terör

olayý acýmýzý tazeliyor. Bu acýyý çok iyi bildiðimiz için acý çekenin ne hissettiðini iyi biliyoruz. Saldýrýnýn emrini verenlerden birinin ölü ele geçirildiðini duymak vicdanen biraz rahatlatýyor. Bu olaylara vesile olanlarýn cezalarýný bulduðunu duymak insaný rahatlatýyor. Ama hiçbir þey ölen çocuðumuzu geri getirmiyor." diye konuþtu. Milletvekili Eronat: Gençlerimize olaylarda etek giydirip onursuzlaþtýrýyorlar Hayatýný kaybedenlerde Eren Þahin'in annesi AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Oya Eronat ise 7 kiþinin hayatýný kaybettiði saldýrýdan sonra ailelerin periþan olduðunu söyledi. Evlat acýsý yaþadýðýný anlatan Eronat, bundan daha derin acýnýn ise Diyarbakýr'ýn hep olaylarla gündeme gelmesi olduðunu söyledi. Diyarbakýr'ýn peygamber ve sahabe kabirleri, ev sahipliði yaptýðý 27 medeniyetle deðil terörle gündeme geldiðini anlatan Eronat, "Ben onun için gençlere sesleniyorum; onlar gibi taþ atmayýn, molotof atmayýn. Sürü psikolojinden kurtulmasýnýz gerekiyor. Çocuklarý Ýstanbul'da özel okullarda okuyor, garibanýn çocuðu daða taþa gönderiyorlar. Çocuklar

alýp daða götürüyorlar, kendi iradesi diyorlar. Benim için ölümlerden daha acý bir olay ise Güneydoðu'da olay yaptýrmak için erkek çocuklarýmýza etek giydiriliyor, eþarp taktýrýlýyor olmasý. Gençlerimizi onursuzlaþtýrýlýyor." ifadelerini kullandý. Törende acýlý babalardan Þemsettin Süer'in oðlunu anlattýðý þiiri okuduðu sýrada törene katýlanlar gözyaþlarýna hakim olamadý. Olayýn faili 9 kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet cezasýna çarptýrýldý Bombalý saldýrýnýn bir numaralý faili olan PKK’lý Erdal Polat ile kendisine yardým ve yataklýk eden 6 kiþi Diyarbakýr 5’inci Aðýr Ceza Mahkemesi’nde

yargýlandý. 6’sý öðrenci 7 kiþinin ölümü, 68 kiþinin yaralanmasýyla sonuçlanan bombalý saldýrýyý gerçekleþtiren PKK’lý Erdal Polat geçen yýl 9 kez aðýrlaþtýrýlmýþ ömür boyu ve toplam 75 yýl hapis cezasýna çarptýrýlmýþtý. Terörist Erdal Polat’ýn 2002 yýlýnda PKK’ya katýlýp Irak’ýn Kuzeyindeki Hakurk, Hýnere, Þehidan kamplarý ile Kandil Daðý’nda askeri ve siyasi eðitim aldýktan sonra Zap bölgesinden Türkiye’ye giriþ yaparak Diyarbakýr’ýn Lice Ýlçesi kýrsalýna geldiði ortaya çýkmýþtý. Saldýrýda öðrencilerin ölmesi üzerine terör örgütü PKK, saldýrýyý önce üstlenmemiþti ancak terörist Polat yakalandýktan sonra örgüt üstlenmek zorunda kalmýþtý. (CÝHAN)

Resmen açýklandý; en çok Fatma ve Mehmet ismini kullanýyoruz

N

üfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü, Türkiye’de en çok kullanýlan 20 isim ve soyadýný açýkladý. Nüfus Ýstatistikleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre; en çok kullanýlan kadýn isimleri arasýnda Fatma, Ayþe Emine yer alýrken en çok raðbet gören erkek isimleri ise Mehmet, Mustafa, Ahmet. Cihan Haber Ajansý'nýn (Cihan) Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü’nden derlediði bilgiye göre, nüfus kütüklerine kayýtlý en çok kullanýlan 20 kadýn ismi þöyle sýralandý: “Fatma, Ayþe, Emine, Hatice, Zeynep, Elif, Meryem, Þerife, Sultan, Zehra, Hanife, Merve, Havva, Zeliha, Fadime, Esra, Özlem, Hacer, Yasemin ve Hülya”. ‘Mehmet, Mustafa ve Ahmet’in ilk üç sýrada geldiði erkek isim listesinde ise “Ali, Hüseyin, Hasan, Ýbrahim, Ýsmail, Osman, Yusuf, Murat, Ömer, Ramazan, Halil, Süleyman, Abdullah, Mahmut, Recep, Salih, Fatih” isimleri yer aldý. En çok ‘Yýlmaz’ soyadýný kullanýyoruz Ýçiþleri Bakanlýðý Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü

istatistiklerine göre en çok kullanýlan soyadlarý listesinde ise Yýlmaz, Kaya, Demir, Þahin ve Çelik ilk 5 sýrada yer aldý. En çok kullanýlan diðer soyadlar ise þöyle sýralandý: “Yýldýz, Yýldýrým, Öztürk, Aydýn, Özdemir, Arslan, Doðan, Kýlýç, Aslan, Çetin, Kara, Koç, Kurt, Özkan ve Þimþek.” Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü verilerinde illere göre en çok kullanýlan erkek ve kadýn isimleri de yer aldý. Buna göre, Ýstanbul, Adana, Ankara baþta olmak üzere birçok ilde en çok kullanýlan kadýn ismi Fatma olurken Isparta’da en çok raðbet gören kadýn ismi Ayþe oldu. Yine Türkiye’nin büyük bölümünde ‘Mehmet’ ismi en çok tercih edilen ad olurken Giresun ve Gümüþhane’de ‘Mustafa’ ismi en çok kullanýlan isim olarak istatistiklerdeki yerini aldý. Öte yandan 2000 ile 2011 yýllarý arasýnda dünyaya gelen çocuklarýn burç istatistiði de açýklandý. Buna göre; 11 yýlda Türkiye’de 1 milyon 569 bin 25 çocuk oðlak burcuyla, 1 milyon 491 bin 724 aslan ve 1 milyon 438 bin 797 yengeç burcu olarak dünyaya geldi. (CÝHAN)

4 Ocak 2012 Cuma Gazete Sayfaları  

4 Ocak 2012 Cuma Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you