Page 1

Derik’in köylerindeki anasýnýflarý yenileniyor D Ali Edis

erik Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan Sosyal Destek Programý (SODES)

"Benimde Anasýnýfým olsun" projesi kapsamýnda ilçedeki köylerde yer alan anasýnýflarý yenileniyor. Proje kapsamýnda Derik

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

Süper kahramanlar Marksist oldu! Ýsmail Erkar

G

üzel sanatlar Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Toka'nýn, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi'nde açtýðý "Marksist Pop – Süper kahramanlar" baþlýklý çaðdaþ sanat sergisi büyük bir ilgi görüyor. Ötekileþtirilmiþ olan politik gruplarýn imgeler üzerinden anlaþýlmasý çabasýný yansýtan ve fotomontajlardan oluþan 30 çalýþmanýn yer aldýðý sergide eserler; biçimsel ortaklýklar üzerinden yan yana getirilmiþ popüler imajlarýn farklý bir gözle yeni baþtan ele alýnmasýný gündeme taþýyor. Çalýþmalarýn damarjinalleþmiþ figürleri salt toplumun bir parçasý olarak ele almadýðýný ifade eden Serdar Toka, ayný zamanda onlarýn da kendilerini diðer bütünün bir parçasý olarak algýlamalarýný önerdiðini belirtti. Superman, Batman, BillyTheKid, Batgirl, Örümcek Adam gibi alt kültür ürünü sayýlan çizgi roman kahramanlarýndan yola çýkarak ortaya koyduðu özgün çalýþmasýyla farklý bir bakýþ açýsý getiren Yrd.Doç. Toka 15 Nisan’a kadar sürecek "Marksist Pop – Süper kahramanlar" sergisinin, sanatsal ifadeyi yeni boyutlara ulaþtýracak yöntemlerden biri olarak tanýmlanabileceðini kaydetti. Geçtiðimiz þubat ayýnda “Uluslararasý Çaðdaþ Sanat Galeri”leri standartlarýnda renovasyonu gerçekleþtirilerek açýlýþý yapýlan ve birbirinden farklý sanatsal çalýþmalarýn sanatseverlerle buluþtuðu Mardin Artuklu Üniversitesi Sanat Galerisi'nde, Toka’nýn "Sürekli bir oluþ halindeki bedenin yaþama hali olarak titreþimi'ni konu alan yaðlýboya çalýþmalarýndan oluþan “Titreþim” isimli kiþisel resim sergisi de 15 Nisan 2013 tarihine kadar sanatseverleri aðýrlamaya devam edecek.

"Ekmek israfý, milli servet kaybýdýr"

T

ürkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, ekmek israfýnýn milli servet kaybý olduðunu söyledi. Sayfa 3’te

4 Nisan 2013 Perþembe

Bozbayýr Köyü Ýlköðretim Okulu, Ballý Köyü Ýlköðretim Okulu, Adak Köyü Ýlkokulu, Otluk Köyü Ýlkokulu ile Derik Kýz teknik ve Meslek Lisesi bünyesindeki Anasýnýflarý için tadilatlar yapýlýyor. Yapýlan çalýþmalarý ve proje býraktýðý izi görmek amacýyla Derik Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Kahraman ile Proje koordinatörü Mustafa Çekmez çalýþma yapýlan alanlarý ziyaret etti. Projenin uygulandýðý anasýnýflarý ziyareti sýrasýnda projenin çok isabetli bir alana yapýldýðýný, eðitime erken baþlayan toplumlarýn ilerlediðini, küresel ölçekte rekabet ettiðini belirten Derik Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Kahraman projeyi finanse eden Mardin Valiliði'ne ve Kalkýnma Bakanlýðý'na, veliler ve okul idarecileri adýna teþekkür etti.

Yýl: 9 Sayý 2613 Fiyatý :25 Kr

Yetenek Avcýsý 7 Nisan’da Mardin’de Sedat Aslanaçier

G

ençlik stantlarý, spor gösterileri, ödüllü yarýþmalar ve dijital oyunlar ile “Yetenek Avcýsý AVM’lerde”ekibinin bu sefer ki duraðý Mardin Mova Park AVM oldu. Türkiye’de bir uçtan bir uca spor gösterileri düzenleyerek, sporu yaþam tarzý haline getirmeyi hedefleyen “Yetenek Avcýsý AVM’lerde” sporcu avýna Batman’da devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanlýðý Spor Genel Müdürlüðü'nün organize ettiði proje ile ilgili bilgi veren Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mustafa Kuzu “Yetenek Avcýsý AVM’lerde” projesi kapsamýnda düzenlenen etkinlikler beþinci haftasýnda yoðun ilgi ile devam ettiðini belirterek, Sporseverler düzenlenen etkinlikler kapsamýnda, her türlü spor branþýný yakýndan tanýma fýrsatýný

yakaladýklarýný söyledi. Etkinlik alanýnda bulunan katýlýmcýlar, antrenörlerin yönlendirmesiyle Gençlik ve Spor Bakanlýðý’nýn tüm tesislerinden ücretsiz olarak faydalanabileceklerini ifade eden Kuzu” Gençlik ve Spor Bakanlýðý antrenörleri, milli sporcular ve olimpiyat adaylarý tarafýndan sergilenen tekvando, güreþ, judo, capoiera, matrak, eskrim, cimnastik, badminton, masa tenisi, aikido, wushu, dart ve daha bir çok olimpik ve diðer branþlarýn tanýtýmý yapýlarak, izleyenlere etkileyici gösteriler sunuluyor.” dedi Mova Park Genel Müdürü Fedai Baþtürk ise “Sürpriz konuklarýn ve sürpriz hediyelerin de olduðu “Yetenek Avcýsý AVM’lerde” ekibi 7 Nisan’da Mardin Mova Park AVM’de bütün Mardin'lileri beklediðni söyledi. Baþtürk” Sporu tüm topluma yaymak için yola çýkan “Yetenek Avcýsý AVM’lerde” ekibinin muhteþem gösterileri halkýmýzýn beðenisine sunulacak.”

‘2013 dengeli büyüme yýlý olacak’ Merkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý, 2012'nin dengelenme yýlý olduðunu, 2013'ün ise dengeli büyüme yýlý olacaðýný söyledi...

M

erkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý, 2012'nin dengelenme yýlý olduðunu, 2013'ün ise dengeli büyüme yýlý olacaðýný söyledi. Merkez Bankasý'nýn önümüzdeki dönemde elindeki politika araçlarý ile dengeli büyümeyi desteklemeye devam edeceðini belirten Baþçý, mevcut konjonktürde, Türkiye için doðru ekonomik politika bileþiminin 'düþük faiz, dengeli büyüme' olduðunu belirterek, "Dengeli büyüme iç dengeyi (fiyat istikrarýný) ve dýþ dengeyi (ödemeler dengesini) gözeterek büyüme anlamýna gelmektedir. Yurtiçi nihai talep 2013 yýlýnýn ilk çeyreðinde toparlanmaya baþlamýþtýr. Merkez Bankasý önümüzdeki dönemde elindeki politika araçlarý ile dengeli büyümeyi desteklemeye devam edecektir." dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý, Hilton Garden Inn Otel’de

düzenlenen 'Para Politikalarý' konulu konferansa katýldý. Burdada yaptýðý konuþmada, Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili deðerlendirmelerde bulunan Baþçý, Türkiye genelinde il bazýnda reel sektörün nabzýný tutacak yeni bir çalýþma baþlattýklarýný ifade etti. Baþçý, bu konuda þu bilgileri verdi: "Bu çalýþmanýn sonuçlarýnýn Para Politikasý Kurul Toplantýsý'nda deðerlendirilecek. Özel sektörde yapýlan bir ankete göre Türkiye için büyüme beklentisinin þu anda yüzde 4'e yakýndýr. Önemli olan ekonomiye güven enjekte etmek, para enjekte etmek tek baþýna yeterli olmuyor. Emtia fiyatlarýnda güçlü bir enflasyonist baský gelmiyor. Tüketiciler ve iþadamlarý geleceðe güvenmiyorsa harcamýyor ve yatýrým yapmýyor. Tüketici için olduðu kadar devletler içinde güven çok önemli, Almanya için bu güven var ama bazý ülkeler için zayýflamýþ durumda. Türkiye'de devletin

borcunu ödeyeceðine dair giderek artan bir güven var." Euro Bölgesin'deki iþsizlik oranýnýn çok endiþe verici bir seviyede olduðunu ve ABD'de ise iþsizlikte hafif bir düþüþ gözlemlendiðini ancak orada da tatmin edici bir düþüþ olmadýðýný belirtti. Baþçý dýþ dünya ile ilgili olarak, þu deðerlendirmeleri yaptý: "Geliþmekte olan ülkelerde büyüme ile ilgili biraz daha olumlu konuþmak mümkün, özellikle Asya ülkelerinde resim biraz daha olumlu. Ancak orada da Çin baþta olmak üzere büyümede biraz yavaþlama var. ABD’de durum nispeten biraz daha ýlýmlý,

Japonya'da biraz belirsizlik var. Euro Bölgesi'nde ise öncü göstergeler büyüme yerine küçülmeye iþaret ediyor. Dünyada düþük büyüme, düþük faiz ortamý devam etmektedir." Merkez Bankasý Baþkaný Baþçý, söz konusu geliþmelere dikkat çektikten sonra, "Bu konjonktürde Türkiye için doðru ekonomik politika bileþimi düþük faiz, dengeli büyümedir. Önümüzdeki dönemde de Merkez Bankasý, elindeki politika araçlarý ile dengeli büyümeyi desteklemeye devam edecektir." ifadelerini kullandý.

Devamý Sayfa 2’de

Akdað Kürt Sorunu ve Uludere Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Öðrencilerinden Vali Ayvaz’a ziyaret ile ilgili açýklamalarda bulundu

B

olu Valiliði Ýl Sosyal Etüt Projeler Müdürlüðü ve Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan desteklenen “Kardeþlik Ýçin El Ele Projesi” kapsamýnda Mardin Ýlini

gezip görmeye gelen Bolu Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi öðrencileri, Mardin Valiliðini ziyaret ederek Vali Turhan Ayvaz ile bir araya Sayfa 2’de geldiler.

A

dalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Mardin Ýl Danýþma Meclisi toplantýsýna katýlan AK Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdað, Kürt sorunun çözüm süreci ve Uludere raporu ile ilgili önemli açýklamalarda bulundu. Bir otelde AK Parti Mardin Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen toplantýya, AK Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdað, AK Parti Mardin Ýl Baþkaný Vekili Bedrettin Aðalday, Belediye Baþkan Vekili Murtaza Varlýk, Merkez Ýlçe Baþkaný Murat Bayar, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katýldý.

Sayfa 2’de


4 Nisan 2013 Perþembe

2

‘2013 dengeli büyüme yýlý olacak’ Ali Edis

M

erkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý, dünyada düþük büyüme, düþük faiz ortamýnýn devam ettiðini belirterek, ”Bu konjonktürde, Türkiye için doðru ekonomik politika bileþimi düþük faiz, dengeli büyümedir. Dengeli büyüme iç dengeyi (fiyat istikrarýný) ve dýþ dengeyi (ödemeler dengesini) gözeterek büyüme anlamýna gelmektedir.” dedi Dünya Gazetesi ile Mardin Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan organize edilen Para Politikalarý Konferansý’nda ekonomiyi deðerlendiren Erdem Baþçý, dünyada bunalým ortamýnýn devam ettiði; pek çok ülkeden olumlu sinyaller gelmediðini ifade etti. Bu minvalde büyüme

tahminlerinin yeniden ele alýndýðýný aktaran Baþçý, ileri ülkelerde faiz indirimlerine gidildiðini vurguladý. Baþçý, sözlerine þöyle devam etti: “Geliþmekte olan ülkeler toparlandýklarý halde faizleri artýrmadý. Son 1-2 ayda faiz oranýný indirmeye baþladý. Þimdi Avrupa kaynaklý bir yavaþlama ile karþý karþýya olduðumuzdan onlarda faiz indirmeye baþladý. 2009’da aþaðý yukarý bütün ülkeler bütçe dengelerini bozdu. Almanya’ya göre Portekiz’de bozulma var. Avrupa’nýn güvenli limaný olarak Almanya kalmýþ durumda. Almanya’da denk bütçe kuralý anayasaya yazýldý. Denk bütçeye doðru ilerliyorlar. Kamu borç yükü yüzde 80 seviyesinde olmasýna karþýn 10 senelik faiz yüzde 10 seyrediyor. Güven yoluyla faiz düþürmeyi baþarmýþ oluyor. Kamu borç

yükünde ortalama bir yerdeyiz. Kamu borç yükü ne kadar yüksekse büyüme o kadar düþük oluyor. Maliye politikasýnda güven mali teþvikten daha deðerli olabilir. Güven varsa ekonomik büyümeye katkýsý açýklardan mali disiplin büyümenin gazýdýr, motorudur. “ Dünyada faizlerin bir dönem yatay bir seyirde olduðunu anlatan Baþçý, þu beyanatta bulundu: ”ABD’de iki defa parasal geniþlemeye gidildi. Ýlkinde geliþmekte olna ülkelerin paralarý deðer kazandý. Ýkinci parasal geniþlemede paranýn haddinden fazla deðerlenmesini engelledik. Kendimize has bir politika izledik. Aþaðý yönlü esneklik verelim. Faizlerimiz yüzde 1,5’e kadar geriledi. TL’nin üzerindeki aþýrý deðerlenme baskýsýný engelledik. Avrupa borç krizinde de finansman kanalýndan etkisi oldu. Bankalara açýlan sanitasyonlarda bir sýkýþma görüldü. Bu defa da haddinden fazla deðer kaybý oldu ve enflasyonu etkiledi. Faiz koridorunu yukarý geniþlettik. Döviz kurunun istikrar kazanmasýný saðladýk. Kurlar istikrar kazandý bizde hýzla geçici faiz artýrýmlarýna baþladýk. Eylülekim-kasým piyasanýn ihtiyacýndan fazla para verdik. Ocak-Þubat-Mart

ayýnda iþlerde bir toparlanma var diye görünüyor. Þimdi ihtiyaçtan fazla likidite vermedik ama faiz düþürerek parasala teþvik vermeye devam ettik. Faizler ne kadar yükselebilir. “ “Ýhracatçýyý Exim üzerinden destekliyoruz“ Merkez Bankasý Baþkaný,“Ýhracatçýmýzýn kullandýðý reeskont faizi. Krediyi dövize endeksli gibi düþünüyoruz kýsa vadeli TL veriyoruz döviz alýyoruz. 4 aylýk finansman saðlýyoruz. Bunun maliyeti son derece düþük. Eximbank, 0,75 faizle bankalardan garanti mektubu veriyoruz. Libor+0,75. döviz rezervlerinde bir artýþ oluyor. Yaklaþýk 15 milyar dolarlýk bu yolla rezervlere giriþ bekliyor. Altýn dahil brüt rezerv 126 milyar dolar.“ dedi. Türkiye’nin ilk defa dýþ dengeyi kendisinin düzelttiðine iþaret eden Erdem Baþçý, sözlerini þöyle sürdürdü: ’Yüzde 10 olan cari açýk yüzde 6’ya indi ve bir senede. Onun için 2012 bir dengelenme dönemi. Etkisi olarak büyüme yavaþladý. Bunun faydasýný 2013, 2014 ve 2015’te göreceðiz. Mevcut konjonktürde sürdürülebilir. Uzun

süre problemsiz sürdürebiliriz. Ýlk çeyrekteki canlanmayý ne gösteriyor. Ýthalatta artýþ, ihracatta zayýf ithalattaki artýþ canlanmanýn önemli bir göstergesi. 2013’te cari iþlemler dengesinin GSMH’ya orasý biraz daha yüksek olabilir. Ýhracat nasýl büyüme kaldý iþ adamlarýmýzý takdir etmek gerekir dinamizm ve esneklik. Avrupa Birliði yeniden gözden geçiriliyor AB belki yeniden kurulacak Ortadoðu da ayný þekilde.”

Akdað Kürt Sorunu ve Uludere ile ilgili Açýklamalarda Bulundu M. Sait Çakar

Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Öðrencilerinden Vali Ayvaz’a ziyaret Ýsmail Erkar

B

olu Valiliði Ýl Sosyal Etüt Projeler Müdürlüðü ve Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan desteklenen “Kardeþlik Ýçin El Ele Projesi” kapsamýnda Mardin Ýlini gezip görmeye gelen Bolu Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi öðrencileri, Mardin Valiliðini ziyaret ederek Vali Turhan Ayvaz ile bir araya geldiler. Valilik Dara Toplantý Salonunda gerçekleþen ziyarette Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Bolu Valiliði Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Gürbüz Yavuz ile Bolu’dan gelen 26 kiþilik heyet katýldý. Mardin'in tarihi, kültürel ve insani güzelliklerini gezip görmeye gelen vatandaþlarýmýzý aðýrlamaktan memnuniyet duyduðunu belirten Mardin Valisi Turhan Ayvaz, öðrencilere Mardin ilinin geçmiþinin çok eskilere dayandýðýný ve Mardin de 8 bin yaþýnda mabet ve evlerin olduðunu bu nedenle bir çok medeniyete beþiklik ederek çok kültürlü bir yer olduðunu anlattý. Öðrencilere önerilerde bulunan Vali Ayvaz, "Yaþam süremizi kaliteli yaþamalýyýz ve yaþatmalýyýz. Güzellikleri ve olumlu olaylarý yeþertmeliyiz. Olumsuzluklardan uzak durmalýyýz. Kötülükten, ayrýþtýrmadan, itelemeden, ötelemeden ve uzaklaþtýrmadan kimsenin bir fayda görmez. Onun için biz benimseyeceðiz, birleþtireceðiz, çekeceðiz, cazip kýldýracaðýz ve sevdireceðiz. Yüreðimizde sevgiyi, güzelliði taþýyorsak, karakterimizin, inancýmýzýn ve deðerlerimizin özünü yüreðimizdeki

sevgide bulabiliyorsak onu vicdani kanaatlerimizle ortaya çýkarabiliyorsak bunu yansýtabilmeliyiz. Biz sevebilmeliyiz, anlayabilmeliyiz ve anlatabilmeliyiz. Sevgimizi yansýtabilmeliyiz iþin esasý aslýnda budur. Birbirimizi anlayýp sevgi ile yaklaþmazsak birbirimize karþý önyargýlar oluþturursak, ideolojiler genel olarak insanlarý kör, kulaklarýný saðýr, söylemlerini de fakir yapar; bundan kurtulmamýz gerekiyor. Bundan kurtulabilirsek her þey daha güzel olacaktýr. Sevmek, sevgiyi yeþertmek, bütünleþtirmek ve güzellikleri vermek gerektiðine inanýyorum. Herkesin üzerine düþen bir görev ve sorumluluktur. Sizin buraya gelmeniz ve buralarý incelemeniz, yerinde görmeniz, gerçek manada hissetmenizi ve bu hislerinizi gittiðiniz yerlerde aktarmanýzý istiyoruz. Çünkü kardeþliðe, dostluða, birlikteliðe ve geleceðe bir tuðla koyacaksak bu proje bunlarýn hepsini içeriyor. Ýyi ki geldiniz hepinize çok teþekkür ediyoruz” dedi. Mardin'in içinde barýndýrdýðý güzellikleri yakýndan inceleme fýrsatý bulan Bolu Heyeti Vali Turhan Ayvaz’a göstermiþ olduðu yakýn ilgi ve desteklerinden dolayý teþekkür ederek Mardin'in gezilip görülmesi gereken bir þehir olduðunu Bolu’ya döndükten sonra buradaki güzellikleri ailelerine, arkadaþlarýna ve çevrelerine anlatacaklarýný belirttiler. Heyet Mardin'de kaldýklarý süre içerisinde þehrin tarihi ve kültürel mekânlarýný gezecekler.

A

dalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Mardin Ýl Danýþma Meclisi toplantýsýna katýlan AK Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdað, Kürt sorunun çözüm süreci ve Uludere raporu ile ilgili önemli açýklamalarda bulundu. Bir otelde AK Parti Mardin Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen toplantýya, AK Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdað, AK Parti Mardin Ýl Baþkaný Vekili Bedrettin Aðalday, Belediye Baþkan Vekili Murtaza Varlýk, Merkez Ýlçe Baþkaný Murat Bayar, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan katýlýmcýlara hitap eden AK Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdað, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Kürt sorununu çözmede çok kararlý olduðunu söyledi. Akdað, "Bugün Türkiye'de 90 yýldýr milletin ayaðýnda pranga olan ülkemizin hýzýný kesen, emeðini ve insan kaynaðýný tüketen bu sorunu çözmek isteyen güçlü bir irade var. Tabi burada yük birinci derece Sayýn Baþbakan'ýn, hükümetin ve AK Parti'nin dolayýsý ile bu güzel camianýn omuzundadýr. Bu sorunun çözümünde azimli, kararlý, istekli olduðunu bildirmesi için bir liderin daha ne söylemesi gerekiyor? 'Benim iktidarýma mal olsa da' demesi yeterli deðil mi? ya da 'bir zehir olsa da içerim' demesi acaba bu kararlýlýðýn göstergesi deðil midir? Bu samimiyetin, dürüstlüðün, bu sorunu çözmenin iradesinin göstergesidir" dedi. Sorunun bölge insaný olarak daha çok kendi yüreklerini yaktýðýný ifade eden Akdað, birilerine raðmen bunun çözüleceðini söyledi. Akdað, "Daha çok biz bu acýyý hissettik. Kangren hale gelmiþ binlerce trajedi olaya sebebiyet vermiþ olaylarýn sonu da çözüm sürecine baðlýdýr. Neye raðmen çözülüyor. Bu iþe karþý olanlara raðmen bu sorun çözülüyor. Uluslararasý silah kaçakçýlarýna raðmen, nüfus casuslarýna raðmen, kan ve gözyaþý üzerinden kendine servet edinen makam çýkaranlara raðmen çözülüyor. Ýnanýyorum bizler ve çocuklarýmýz bu meselenin ehemmiyetini on yýl sonra daha iyi, daha net görme imkanýna sahip olacaðýz. Ýnanýyorum sizler hepiniz bunun farkýndasýnýz, böyle bir ekibin içerisinde olmanýn sevabý çok büyük olur. Herhangi hayýrlý bir iþe sebep olan, o iþte olanlarýn sevabý diðerini eksiltmiyor, azaltmýyor. Çünkü Allah'ýn rahmeti, baðýþlamasý, nimeti sonsuz ve sýnýrsýzdýr. Dolayýsýyla herkese yetecek ve artacak derecededir" diye konuþtu. Çözüm sürecine destek vermeyenlerin ortak özelliðinin laikçi kesimden olmalarý olduðunu ileri süren Akdað, bunun anketlerle ortada olduðunu söyledi. Akdað, "Anketlere

göre sorunun çözüm sürecine destek verenlerin oraný yüzde 58. Bu kadar maðduru olan, bu kadar zahmetini çekmiþ, iki bölgede maðdur olan bir olayýn çözülmesini istemeyenlerin baþýnda 90 yýldýr bu memleketin kaymaðýný yiyen, imkanlarýný paylaþan, ama halka küçümseyici gözle tepeden bakan ekipler, gruplardýr. Diðer grup ise Türk ulusalcýlardýr, mecliste açýk açýk yüzümüze söylüyorlar. Aðýzlarýna gelen her þeyi söylüyorlar. Ölçmeden, tartmadan, biçmeden konuþuyorlar, hakaret ediyorlar, ama huzurunuzda tenzih ederek söylüyorum. Bazen de küfrediyorlar. Ama bizim sineye çekmek gibi bir mecburiyetimiz var. Omuzumuzda yetmiþ altý milyonun hak hukuku var. Adalet, barýþ güvenlik, hak noktasýnda sorumluluðumuz var. Sorunsuz insanlar çok rahat konuþurlar. Tartmadan, ölçemeden, biçmeden konuþurlar. Boðazlarýnda herhangi bir derecelendirme, herhangi bir basamak yoktur. Diðer grup maalesef onu da söylemek durumundayým. Kürt ýrkçýlarýdýrlar. Yýllardýr Kürtlerin mazlumiyetini sömüren suistimal eden, bunun üzerinden kendilerine bir rol biçmeye çalýþan bir konum elde etmek isteyenlerdir. Peki bu üç grubun ortak özelliði nedir? Bu üç grubun ortak bir özelliði var. Bunlar laikçi kesimlerdir. Bunlarýn maneviyatla ortak deðerlerle bir ilgisi yoktur. Yani Marks'tan, Stalin'den Musa, Ýsa ve Muhammed'e evrilmeyi benimsemeyelim mi? Hepimizin sevilmesi gerekmiyor mu? Ama birileri sevilmiyor. Çünkü tek bir statüleri var, o da buna dayalýdýr. Ama hamd olsun ayaklarýnýn altýndaki zemin kayboluyor. Türkiye'deki yýðýnlarýn bilinç düzeyi siyasi vizyonu kaderlerine el koyacak düzeye geldi. Bu kardeþiniz, bu hizmetkarýnýz kendi adýma söylüyorum, her gün Salý gününü iple çekiyorum, ve sayýn Baþbakaný ortalama 1 saate yakýn dinliyorum. Beynimi, gönlümü zihnimi o gün için yenilemeye çalýþýyorum. Orada iki þey yapýlýyor. Geçen haftanýn muhasebesi ve gelecek haftanýn programý ortaya çýkýyor. Biliyorum ki sizler de bu konuþmalarý kaçýrmýyorsunuz" þeklinde konuþtu. Kurumlar arasý çatýþmalarýn artýk geçmiþte kaldýðýna iþaret eden Akdað, "Dikkatinizi bir þeye daha çekmek istiyorum. Kurumlararasý çatýþma da bitti. Bu ellerini ovuþturanlar, kurumlar üzerinden halký birbirine çatýþtýrmak isteyenler, bugün Silivri'dedirler. Bugün Diyarbakýr Cezaevi'nde insanlarýmýzýn kemiklerini asit kuyularýna atanlar, bugün adalet önünde hesap veriyorlar. Arkadaþlar bunlar kolay gerçekleþmedi. Soruyorum size güven, istikrar ve huzur konusunda bugün mü iyi yerdeyiz yoksa 10 yýl önce mi? Bu çabalarýn hayýrlý çabalar olduðunu bilmenizi istiyorum. Çýtamýz her gün biraz daha yükseliyor. Halkýmýzýn tamamýný kucakladýk. Kürt, Türk, Arap, þehirliydi, köylüydü, þu

mahalleliydi, bu mahalleliydi, elimizin tersi ile ittik bunlarý ve hepsini kucakladýk. Biz deðerler üzerinden giden bir partiyiz. Avantajýmýz o kadar çok ki, saðlýkta, eðitimde, ulaþýmda altyapýda sosyal yardýmlarda devrim niteliðinde düzenlemelere imza atýldý" dedi. Uludere raporuna da deðinen Akdað, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Benim de içinde olduðum ve sizin de merak ettiðiniz bir hususu sizlerle paylaþmak istiyorum. 28 Aralýk 2011 gecesi Uludere'de meydana gelen uçaklarýn bombalamasý sonucu 34 insanýmýzýn ölmesi ile ilgili bölgeye gittik. Basýnda bu konuda bazý spekülasyonlar var. Rapor tam 88 sayfadan oluþuyor. Ýnsan haklarý bünyesinde oluþan ekibin içinde kardeþiniz olarak ben de vardým. Hem köylerimizi ziyaret ettik, hem de oradaki yerel, askeri ve idari makamlarla görüþtük. Ankara'ya gelirken 8 saatlik heron görüntülerini izledik. Genelkurmay'dan, MÝT'ten, emniyetten, içiþlerinden bilgiler topladýk. Bu 88 sayfa içinde olayýn meydana geliþi, olayýn gerisindeki nedenleri, kaçakçýlýk, göç, sýnýr ticareti geçim, imkansýzlýklarý, hepsini raporda yazdýk. Muhalif partiler bizden þunu istediler. Birilerini mahkum edin. Biz de dedik ki biz bir inceleme komisyonuyuz. Zaten Diyarbakýr özel yetkili mahkeme bu konuda adli yönden olayý soruþturuyor. Biliyorum toplumun büyük bir kýsmý o rapordan razý olmadý. Ama Türkiye önemli bir süreçten geçiyor. Fotoðrafýn tamamýný baktýðýmýz zaman bir insanýn ölümü bizim için çok önemlidir. Ýnancýmýza göre haksýz bir insanýn ölümü insanlýðýn ölümüdür ve bir insaný yaþatmak da insanlýðý yaþatmakla eþdeðerdir. Ama Türkiye'nin bir karar arifesinde eþiði geçmek üzereyken bir takým olaylara, bir takým hadislere takýlýp sürece zarar vermemek gerektiðini düþündük ve Sayýn Baþbakanýmýz da zaten þunu demiþti. Tazminatlar konusunda gerekeni yaptý. Eðer özür dilemek gerekiyorsa onu da dileriz demiþti. Þahsi kanaatim ve görüþüm þu, onun da belki günü bugün deðil, belki zaman ve þartlar müsait olursa, inþallah yaranýn bu manevi tarafýný tamir etme, giderme noktasýnda da bir deklarasyon olacaðýný umut ediyorum".


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

4 Nisan 2013 Perþembe

3

"Ekmek israfý, milli servet kaybýdýr" Gizli, tekrar askere gitti

T

ürkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, ekmek israfýnýn milli servet kaybý olduðunu söyledi. Ekmek israfý plansýzlýk, ihmal ve bilgisizlikten kaynaklandýðýný hatýrlatana Bendevi Palandöken, "Birliklerimize genelge göndererek israfýn önlenmesi için üretim ve tüketim sýrasýnda gerekli tedbirlerin alýnmasýný, esnafýmýzýn konu hakkýnda bilgilendirilmesini istedik." diye konuþtu. Palandöken, Türkiye’de günde 6 milyon adet, yýlda 2,1 milyar adet ekmek israf edildiðini söyleyerek, þöyle devam etti: "Türkiye'de üretilen toplam ekmeðin yaklaþýk yüzde 6'sý israf edilmektedir. Ekonomik olarak hesapladýðýmýzda, yýllýk yaklaþýk 1,5 milyar, eski parayla 1,5 katrilyon lirayý heba etmekteyiz.

Ekmek israfýnýn baþ aktörleri yerel yönetimlerin fýrýncý esnafý ile girdiði haksýz rekabetten kaynaklanmaktadýr. Birde fýrýncý esnafýnýn üretim planlamasý yapamamasý da ekmeðin israf edilmesinin nedenlerindendir. Bir önemli konu ise köylerde üretilip satýþ için pazarlara getirilen ve araba arkasýnda hijyen olmayan ortamda satýþa sunulan ekmeklerde israfýn artmasýna neden olmaktadýr. Bunun için pazarlarda geliþi güzel üretilip satýlan ekmek satýþýnýn denetlenmesi kaçýnýlmaz." "Ekmekte kepek arttý, Tuz azaldý" Tam buðday ekmeði tüketiminin artýrýlmasý için tedbirler alýnmasýný olumlu olarak deðerlendiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Eski zamanlarda herkesin kullandýðý kepekli ekmeði terk edip, beyaz pazar ekmeðine döndük. Naylon poþet çýktý, hemen fileyi, kese kaðýdýný býraktýk. Bunlarý

Þ

anlýurfa’nýn Viranþehir ilçesinde ikamet eden Hadi Gizli, PKK tarafýndan salýverilmesinin ardýndan Bayburt’taki askeri birliðinde vatani görevini tamamlamak üzere ilçeden ayrýldý. Ailesi ve kalabalýk bir grup tarafýndan birliðine gönderilen Hadi Gizli, yaklaþýk 4 ay daha askerlik yapacak.

modernliðin göstergesi saydýk. Ama þimdi eskiye dönmek için tedbirler alýyoruz. Saðlýklý ekmekte kepek oraný artýrýlýrken, kullanýlan tuz miktarý da yüzde 25 oranýnda azaltýlmýþtýr. Ekmeðin israf edilmemesi bilinci artarken en uygun yöntemler ile saklanmasý, bayatlamýþ veya ihtiyaç fazlasý ekmeði yine yiyecek olarak kullanabilmesi için yöntemler anlatýlmalýdýr. Birde saðlýklý poþetlerle taþýnmasýna da dikkat etmek gerekir. Çünkü saðlýklý olan eski kullandýklarýmýz ve tükettiklerimizmiþ." izahýný yaptý. (CÝHAN)

5 TL'lik mor banknotlar geliyor

M

erkez Bankasý, sarý tondaki renkleri benzediði için karýþtýrýldýðý þikayetleri aldýðý 5 ile 50 TL'lik kaðýt paralarda renk ayrýmýna gidiyor. Banka yeni 5 lirayý mor renkli olarak basacak. Merkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý ile Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Yörükoðlu’nun imzasýný taþýyacak mor 5'likler 8 Nisan’da tedavüle girecek. Yeni düzenlemeyle 200 TL’lik banknotlarda Merkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý ile Baþkaný Yardýmcýsý Mehmet Yörükoðlu, 50 TL banknotlarda

da Baþkan Baþçý ile Baþkan Yardýmcýsý Turalay Kenç’in imzalarý olacak. TCMB, söz konusu banknotlarýn, imzalar ve 5 TL’lik banknottaki renk deðiþimi dýþýnda, boyutlarý, ön ve arka yüz kompozisyonlarý ile genel nitelik ve görünümleri bakýmýndan birinci tertipleriyle tamamen ayný olacaðýný, birinci ve ikinci tertip banknotlarýn birlikte tedavül edileceðini bildirdi. Yeni 5 TL’nin örnek resmine “ www.tcmb.gov.tr/yeni/egm/5T L_tanitim_brosuru.pdf ” adresinden bakýlabilir. (CÝHAN)

Ergani Emniyeti'nden kaçak sigara operasyonu

E

rgani Ýlçe Emniyet Müdürlüðü, þehirde yaptýðý çeþitli operasyonlarda 70 litre kaçak akaryakýt, 39 bin 573 adet gümrük kaçaðý sigara ele geçirdi. Olaylarla ilgili olarak 6 kiþi gözaltýna alýndý. Þehirde maçlar üzerinden bahis oynattýðý tespit edilen iki kiþi hakkýnda da adli iþlem baþlatýldý. Ergani Ýlçe Emniyet Müdürlüðü, huzur ve güvenin temini için hafta içinde þehirde yaptýðý asayiþ uygulamalarýnda Sanayi Sitesinde 70 litre kaçak akaryakýt ele geçirdi. Olayla ilgili olarak F.F. isimli þahýs hakkýnda

iþlem yapýldý. Ayný gün Ziya Gökalp Caddesi'nde tablacýlýk suretiyle satýlan 211 paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan E.K., H.A. ve B.K. isimli þahýslar hakkýnda soruþturma baþlatýldý. 29 Martta ise Ziya Gökalp Caddesinde iki ayrý yerde, A.Ý. ve F.B. isimli þahýslardan tablacýlýk suretiyle sattýklarý toplam 112 paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirildi. 02 Nisan’da bir nakliye kamyonunda çeþitli markalarda 38 bin 250 paket, bir yolcu otobüsünde ise bin paket olmak üzere toplam 39 bin 250 paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirildi. Ýki ayrý olayla ilgili olarak H.A., H.A. ve S.A. isimli toplam üç þahýs hakkýnda adli iþlem baþlatýldý. Öte yandan Ergani’de 30 Mart'ta Ýsmetpaþa Mahallesinde S.E. 31 Martta ise Fevzi Çakmak Mahallesinde A.K. isimli toplam iki þahýs hakkýnda futbol müsabakalarý üzerine kaçak bahis oynattýklarý için iþlem yapýldý. (CÝHAN)

Viranþehir Otogarý'ndan birliðine giden Gizli, 7 ay boyunca PKK tarafýndan daðda tutulmuþ, ardýndan baþlatýlan barýþ süreci çerçevesinde serbest býrakýlmýþtý. Viranþehir Sergen köyünde ikamet eden Gizli’nin ailesi, çocuklarýnýn bir an önce askerlik vazifesini bitirip eve dönmesini bekliyor. (CÝHAN)

Japon sivil toplum kuruluþu Suriyeli sýðýnmacýlara yardým edecek

J

apon sivil toplum kuruluþu AAR JAPAN yetkilileri, Suriyeli sýðýnmacýlara yardýmlarda bulunmak amacýyla Þanlýurfa'da temaslarda bulundu. Japon sivil toplum kuruluþu AAR JAPAN, Viranþehir Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü Mehmet Özbilek ile görüþtü. Kuruluþun yetkilisi olan Takako Oda ve

Yoshifuma Kagehýra, Viranþehir Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Müdürü Mehmet Özbek’i makamýnda ziyaret ederek, bilgi aldý. Görüþmede hangi yardým malzemesinin gerekli olduðu konusunda bilgi alýþveriþinde bulunuldu. Japon heyeti, ilçedeki Suriyeli sýðýnmacýlarý da ziyaret ederek, veriler doðrultusunda yardýmda

bulunacaklarýný söyledi. AAR JAPAN'ýn ilçede sýðýnmacýlara yardým yapmasý durumunda vakýf ile koordineli bir þekilde çalýþacak. (CÝHAN)

T.C. MARDÝN ÝLÝ DAMIZLIK KOYUN-KEÇÝ YETÝÞTÝRÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ GENEL KURUL ÝLANI Mardin Ýli Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði olarak aþaðýda belirlenen gündem maddelerini görüþerek karara baðlamak üzere 20.04.2013 tarihinde Cumartesi günü saat 10:00'da 13 Mart Mahallesi Sincar Ýþ merkezi kat:2 no :6 Yeniþehir adresinde Olaðan Mali Genel Kurul Toplantýsý yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanmadýðý takdirde söz konusu Olaðan Mali Genel Kurul Toplantýsý 27.04.2013 Cumartesi günü saat 10.00'da yine ayný adreste yapýlacaktýr. 20.04.2013 TARÝHLÝ OLAÐAN MALÝ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMÝ: 1- Açýlýþ ve Yoklama. 2- Divanýn oluþturulmasý 3- Saygý duruþu ve Ýstiklal marþý 4- Yönetim kurulunun Faaliyet raporun okunmasý 5- Denetim raporun görüþülmesi 6- Yönetim ve Denetleme kurullarýn ibrazý 7- 2011 ve 2012 yýlý bütçesinin okunmasý ve ibrazý. 8- 2013 ve 2014 yýlý tahmini bütçenin görüþülmesi. 9- Üyelere yapýlacak desteklemelerin(Et,süt,yapaðý damýzlýk,alet,ekipman,kuzu,yem bitkisi) birlik aracýlýðýyla yapýlmasý yetkilerinin yönetim kuruluna verilmesi. 10- Ana sözleþmede yer alan Genel Kurulun devredilebilen görevlerinin tamamýnýn icrasý için yönetim kuruluna yetki verilmesi. 11- Ýllerde yapýlacak ýslah çalýþmalarýna üyeler adýna karar verilmesi yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi. 12- Birlik üyelerinin faaliyetlerini yürütebilmek için her türlü hizmet satýn alýnmasýna, yer tespiti, gayrimenkul alým satýmý ve benzeri konularýn icrasý için yönetim kuruluna yetki verilmesi. 13- Üyelerin ürettiði ürünlerin pazarlanmasýnýn yapýlmasýna yönetim kuruluna yetki verilmesi. 14- Birlik adýna kurulacak tesisleri kurmaya, Kredi temini konusunda üyelerine yardýmcý olmak üzere üyelerine birlik aracýlýðý ile saðlanan ayni ve nakdi kredilerin ödenme þekli ve miktarlarýný tespit etmek ve birlik amaçlarýný gerçekleþtirmek için bankalar ile uygun bulacaðý kiþi ve kuruluþlardan ve üyelerden borç almaya ve kredi kullanmaya ve alýnacak borç miktarlarý ile koþullarý belirlemek ve gerekli teminat ve ipotekleri vermek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi. 15- Üyeler adýna hak ediþlerini düzenleyip ödemeleri alýp ilgili çiftçilere verilmesi yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi. 16- Bakanlýðýn iç ve dýþ projeler ve bakanlýk dýþý her türlü uluslar arasý projeleri yapmaya ve uygulamaya karar verme yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi. 17- Gerekli bankalarda hesap açma kapatma, çek alam ve kullanma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi. 18- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin Huzur hakký ve seyahat yevmi yelerinin belirlenmesi ve görevlendirilen gün sayýsýna göre ödenecek yevmiyelerin belirlenmesi ve bu ödemeleri yapma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi. 19- Birliðe gelir temini amacýyla üye giriþ aidatý, üye yýllýk aidatý ve soy kütüðü hizmet bedelinin belirlenmesi, üyelerin hayvanlarýnýn güncellenmesi, kayýt altýna alýnmasý, küçükbaþ hayvancýlýk desteklemeleri ile ilgili faaliyetlerinin yürütülmesi gibi üyelerden alýnacak hizmet bedelinin belirlenmesi. 20- Birlik adýna bina ve hizmet aracý alýnmasýna ve kiralanmasý yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi. 21- Birliðin ihtiyacýna binaen yeteri kadar personel almaya-çýkarmaya çalýþtýrýlacak personelin kadrolarý, nitelikleri ve ücretlerinin belirlenmesi için yönetim kurulun yetki verilmesi 22- Yurt içi ve yurt dýþý eðitim için toplantý seminer , fuar ve eðitim ile ilgili faaliyetlere katýlmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi. 23- Birlik konularý ile ilgili olarak ÝPARD, Kýrsal Kalkýnma Projesi hazýrlatarak konu ile ilgili iþ ve iþlemleri yapmaya ve Kýrsal Kalkýnma Projesi amacýyla veya damýzlýk çiftlikleri kurmak maksadýyla veya hayvan pazarý, mandýra, Süt Ýþleme ,Süt Soðutma Merkezi , mezbaha ne , laboratuar , hayvan hastanesi , yem fabrikasý , slaj paketleme veya birlik çalýþma konularý için satýþ yerleri ve þube binalarýnýn veya arsalarýnýn alýnmasý için pazarlýk usulünün takip edilerek alýnmasýna ve alýnacak gayri menkulün niteliðini belirlemeye ve bu iþlerle ilgili kredi kullanmaya ve karar almaya konu hakkýndaki iþ ve iþlemleri yapmaya ve yaptýrmaya ve Birlik konularý ile ilgili imalat ve inþaat iþlerinin teklif alma usulü ile yapýlmasý ve ihtiyaç halinde bu konular için kredi kullanmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi. 24- Birlik üyelerine personellerine ve birliðin faaliyetleri konusu ile ilgili ilgili kurum ve kuruluþlarýnýn personellerine, diðer il birlik baþkan ve misafirlerine birlik bütçesinden lokantalardan yemek,çay ve diðer içecek giderleri, birlik araçlarýnýn bakým onarým v.b giderleri, birliðin kýrtasiye ve bilgisayar sarf malzeme giderleri, birliðin faaliyetleriyle ilgili kurum ve kuruluþlarýn amirlerine ilimize ait yöresel Telkari, Leblebi, Þekerli Leblebi gibi hediyelerle ilgili giderler gibi birlik faaliyetleri amacýyla yapýlacak giderleri birlik bütçesinden ödenme yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi. 25- Ýhtiyaca ve geliþen durumlara göre iþ programýnda ve bütçede deðiþiklik yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi. 26- Birlik faaliyetlerini yürütebilmek amacýyla gerektiðinde hizmet alýmý yapmaya, hizmet alýmý sözleþmelerini hazýrlamaya ve hizmet alým konularýyla ilgili yüklenici firmalarla anlaþma ve pazarlýk yapmaya protokol ve sözleþme imzalamaya yönetim kuruluna yetki verilmesi 27- Dilek ve temenniler. 28- Kapanýþ.


4 Nisan 2013 Perþembe

4

Sahabe camisini Diyarbakýr Kültür Envanteri’ne almadýlar D

iyarbakýr'ýn Hz. Ömer dönemindeki ilk valisi, Peygamber Efendimizin sahabelerinden Sultan Sasa’nýn tescilli türbe ve camisini Diyarbakýr Kültür Envanterine almadýlar. Diyarbakýr Müze Müdürlüðü tarafýndan 2 cilt halinde yayýnlanan 860 sayfalýk envanterde, sahabe türbe ve camisinin olduðu yere ‘sivil mimari eser’ denildi. Müze Müdürlüðü, Vakýflar’da 'Sultan Sasa Türbe ve Camii' olarak kayýtlý bulunan yer için daha önce ‘Roma dönemine ait kilise kalýntýsý’ raporunu vermiþti. Bu rapor üzerine söz konusu yerde iþ merkezi inþaatý yapýlmasýnýn yolu açýlmýþtý. Ancak üniversitedeki Ýslam tarihi araþtýrmacýlarýnýn tarihi belgeleri sunmasý üzerine Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu iþ merkezi projesini iptal etmiþti. Anýtlar Kurulu bölgeyi 'Sultan Sasa Türbe ve Camii' olarak tescil ettikten sonra vakýflar bölge müdürlüðü aslýna uygun restorasyon için adým attý. Türbe ve mescit için hazýrlanan proje onaylandý ve ihale aþamasýna geçildi. Önümüzdeki günlerde inþaatýn baþlamasý bekleniyor. Diyarbakýr'ýn 639 yýlýnda Ýslam ordularý tarafýndan fethi sýrasýnda yaralanan sahabe Sultan Sasa, 6 ay valilik yaptýktan sonra vefat etti. Ulu Cami'nin yan tarafýnda, Hasanpaþa Haný’nýn önünde kendi adýna yaptýrýlan caminin bahçesinde toðraða verildi. Yaklaþýk bin 300 yýl burada kalan mezar, 1925'te yol çalýþmasý gerekçesiyle Rýzvanaða Mezarlýðý'na taþýndý. Mescidi yýkan belediye, bölgede Gazi Caddesi'ni açtý. Yýkýlan türbenin bir bölümü, Ýslam'ýn ilk valisinin makamý olarak kaldý. Gazi Caddesi'nde 4 yýl önce uygulanan rehabilitasyon projesi kapsamýnda Sultan Sasa'nýn makamýnýn olduðu yerde kazý çalýþmasý yapýldý. Diyarbakýr Müze Müdürlüðü, Vakýflar'da 'Sultan Sasa Türbesi ve Camisi' olarak kayýtlý 5 No'lu parsele 'Roma dönemine ait bir kilisenin müþtemilatýnýn kalýntýsý' þeklinde rapor verdi. Ardýndan bölgede iþ yeri yapýlmasýnýn önü açýldý. Türbenin görmezden gelinmesi araþtýrmacýlarýn tepkisine yol açtý. Dicle Üniversitesi’ndeki bilim adamlarýnýn tarihi belgeleri sunmasý ve Diyarbakýrlýlarýn rapora tepki göstererek yürüyüþ düzenlemesi üzerine söz konusu yere

Bakan Çelik, ÞUTSO'nun yeni binasýný hizmete açtý

Ç

yapýlmasý planlanan projeden vazgeçildi. Ancak sahabe makamý 2 yýla yakýn boþ kaldý ve çöplük alanýna dönüþtü. Bunun üzerine Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak devreye girerek buranýn aslýna uygun hale getirilmesi için talimat verdi. Vakýflar Bölge Müdürlüðü, söz konusu yere “Sahabe Sultan Sasa Türbesi ve Mescidi” yapýlmasý amacýyla proje hazýrladý. Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu’nca kabul edilen projenin, önümüzdeki günlerde hayata geçmesi bekleniyor. Gazi Caddesi üzerinde bulunan yerin aslýna kavuþmasý için geçtiðimiz ay ihale iþlemleri tamamlandý ve sahabe makamýnýn inþasý için yer ilgili firmaya teslim edildi. Sultan Sasa Türbesi ve Mescidi’nin ekim ayýna kadar bitirilmesi hedeflenirken, Diyarbakýr Müze Müdürlüðü ilginç bir adým daha attý. Müze görevlileri tarafýndan hazýrlanan 2 ciltlik kültür envanterinde, sahabe makamý ve mescidi ikinci kez görmezden gelindi. Tarihi ve manevi deðeri yüksek olan yere, ‘sivil mimari eser’ denildi. Diyarbakýr’da hemen hemen her taþýn envantere alýndýðý çalýþmada sahabenin yok sayýlmasýna Ýslam tarihi araþtýrmacýlarý tepki gösterdi ve müzeyi envanteri düzeltmeye çaðýrdý.

Dicle Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ýrfan Yýldýz, müze müdürlüðünün bir hata yapmýþ olabileceðini belirterek düzeltmesi gerektiðini söyledi. Yýldýz, çalýþma yapýlýrken ya da çizim hazýrlanýrken Sahabe Sultan Sasa’nýn yeri için ‘cami, mescit ve türbeler’ ibaresi yerine ‘sivil mimari’ denmesinin büyük bir ihtimalle yanlýþlýktan kaynaklandýðýný kaydetti. Yýldýz, aksi halde böyle bir yere kasýtlý olarak sivil mimari denilemeyeceðini kaydetti. Þýrnak Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Ýslam Tarihi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Kasým Ertaþ ise Osmanlý Arþivleri’nde Sultan Sasa mescidi ve vakfýndan bahseden belgelerin ortada olduðunu söyledi. Ertaþ, “Böyle önemli önemli bir þehrin kültür envanteri çýkarýlýrken birkaç mimar ve sanat tarihçisi ile yetinmek son derece yanlýþtýr. Mutlaka Ýslam tarihçileri ve dinler tarihçilerinin bilgilerine müracaat edilmesi gerekiyordu.” diyor. Ertaþ, Osmanlý arþivinde Sultan Sasa ile ilgili “Diyarbekir'de Sasaa Camii'nde dersiamlýk cihetinin tevcihi”, “Seyid Sasaa Mescidi Evkafý tevliyetlerinin nýsf hissesinin mahlülünden diðer hisse sahibine tevcihi.”, “Diyarbakýr'da Seyid Sasa Mescidi Vakfý tevliyetinin tevcihi” þeklinde çok sayýda belge olduðunu kaydetti. Diyarbakýr Müze Müdürü Nevin Soyukaya ise envanterin önsözünde yaptýklarý çalýþmayý þöyle özetliyor: “Müdürlüðümüz uzmanlarý tarafýndan, öncelikle mevcut bilgi ve belgeler ile Diyarbakýr Kültür Varlýklarýný Koruma Kurulu Müdürlüðü’nden alýnan tescil fiþlerinin derlenerek dijital ortama aktarým çalýþmalarý yapýlmýþtýr. Büyükþehir Belediyesi Kültür Varlýklarýný Koruma Uygulama Denetleme Birimi elemanlarýnýn da katýlýmýyla alan çalýþmasý baþlatýlmýþtýr. Yerinde yapýlan bu çalýþmayla; baþta, kentsel sit alaný olan ve Diyarbakýr Kalesi’nin çevrelediði Sur ilçesi olmak üzere, Büyükþehir Belediye sýnýrlarýnda kalan tüm kültür varlýklarý yerinde incelenmiþ, fotoðraflanarak var olan tescil bilgileri güncellenmiþ, bu güne kadar tescillenmemiþ kültür varlýklarý da tespit edilerek belgelenip tescile sunulmuþtur.” (CÝHAN)

alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ile TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýkoðlu, Þanlýurfa Ticaret ve Sanayi Odasý’nýn (ÞUTSO) açýlýþýna katýldý. Bakan Çelik, ÞUTSO’nun yeni hizmet binasýnýn tüm bölgeye hitap edecek kapasitede tasarlandýðýný söyledi. “Umarým buradaki mahsullerin ihracatýnda önemli hizmetler sunacak” diyen Bakan Çelik, dualar eþliðinde kurdeleyi kesti. Çeþitli temel atma törenleri ve açýlýþlara katýlmak üzere Þanlýurfa’ya gelen Bakan Çelik'in iþtirak ettiði programda Haran Üniversitesi ve ÞUTSO tarafýndan barýþ sürecine destek saðlamasý amacýyla oluþturduðu Barýþ ve Kardeþlik Korosu’nun Türkçe, Kürtçe ve Arapça okuduðu ezgi ve türküler söylendi. Koronun kýsa konserinden sonra Ýstiklal Marþý okundu. Ardýndan ÞUTSO’nun yeni hizmet binasýnýn kýsa bir tanýtým filmi izlendi. TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýkoðlu ise ÞUTSO’nun çok güzel bir hizmet binasýný hizmete açtýðýný ve ÞUTSO'nun artýk 5 yýldýzlý bir oda haline geldiðini belirterek yönetimi kutladý. ÞUTSO Baþkaný Sabri Ertekin, sözlerine hükümetin barýþ süreci ve yeni anayasasý ile ilgili deðerlendirmede bulundu. Çözüm sürecinde hükümetin attýðý adýmlarý caný gönülden desteklediðini vurgulayan Ertekin, anayasa süreci ile ilgili güzel çalýþmalarýn da devam ettiðini hatýrlattý. Þanlýurfa’nýn potansiyeline de deðinen Ertekin, “Þanlýurfa 11 bin 500 yýllýk bir kent. Bu kadar uzun yaþam olunca 11 peygamber ayak basmýþ. Bir milyon 800 bin nüfusla 9. sýradayýz. Kýsa sürede ilk 5 ile gireceðiz. Büyük bir coðrafyamýz var. Bunun yüzde 60’ý tarýma elveriþli. Kiþi baþý milli gelir 25 bin dolar hedefleniyor. Bu

imkansýz deðil tarým ve hayvancýlýkta büyük potansiyelimiz var.” diye konuþtu. Kentin tarýmsal geliri ile ilgili bilgi veren Ertekin, ürün deseninin deðiþmesi gerektiðine deðinerek þu bilgileri verdi: “Ürün deseninde deðiþikliðe gitmeliyiz. Meyveciliðe geçersek dekar baþýna 4 bin 600 civarýnda bir gelir hedefliyoruz. Toplamda ilde 2023’te 35 milyar tarýmsal gelir hedefliyoruz.” Yenilenebilir enerji potansiyeline de deðinen Ertekin, yapýlan hesapta 16 milyar gelir elde edilebileceðini kaydetti. Ertekin, Þanlýurfa’nýn son teþviklerle ciddi yatýrým beklediðini hatýrlattý. Ertekin konuþmasýnýn ardýndan emniyet için TOBB Baþkaný Hisarcýkoðlu’dan 20 ekip aracý istedi. Turizm ile ilgili hiçbir endiþesinin olmadýðýný dile getiren Þanlýurfa Belediye Baþkaný Eþref Fakýbaba da Þanlýurfa’nýn geliþen bir þehir olduðunu söyledi. Barýþ sürecinin de olumlu sonuçlanmasýný ümit ettiklerini dile getiren Fakýbaba, Þanlýurfa’nýn bu anlamda liderlik yapabileceðini aktardý. ÞUTSO’nun hizmet binasý açýlýþýna Bakan Çelik, TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýkoðlu, bölgenin bütün ticaret odasý baþkanlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. (CÝHAN)

Sason'da öðrencilere ücretsiz internet evi

S DÝGÝAD, Irak ziyaretinde iþ ortaklýklarý kurdu

D

iyarbakýr Giriþimci Ýþadamlarý Derneði(DÝGÝAD) üyeleri, ticari baðlantýlar kurmak üzere Irak’a ziyarette bulundu. Görüþmeler sonrasýnda mobilya, tarým, iletiþim ve tekstil sektöründe baðlantýlar saðlandý.

DÝGÝAD üyeleri, Irak’a düzenlediði gezide Erbil ve Dohok þehirlerinin tarihi ve turistik mekanlarýný gezdi. Erbil’deki Türk okullarýný ve Iþýk Üniversitesi'ni ziyaret eden iþadamlarý, Iþýk Eðitim Kurumlarý Genel Müdür Yardýmcýsý Ali Aydýn’dan okullar ve Kuzey Iraktaki ticari faaliyetler hakkýnda bildi aldý. Iraklý iþadamlarýyla plastik, turizm, inþaat alanlarýnda deðiþik anlaþmalar yapýldý. Irak’la iliþkilerini daha da artýrmak isteyen DÝGÝAD üyeleri, gerçekleþtirdiði ikili görüþmeler neticesinde mobilya, tarým, iletiþim ve tekstil sektörlerinde büyük adýmlar attý. Türk iþadamlarý, Irak’la yapýlan görüþmelerin olumlu geçtiðini, ticaret hacminin her geçen gün daha da artacaðýný söyledi. Irak’a yatýrýmlarýn hýzla devam ettiðini dile getiren iþadamlarý, ticaretin her yýl katlanarak devam ettiðini kaydetti.

Korkutata, DÝGÝAD olarak zaman zaman yurtdýþýna geziler düzenlediklerini söyledi. Yurtdýþý gezilerini Diyarbakýrlý iþadamlarýnýn yatýrým alanlarýný üst seviyelere çýkarmak için düzenlediklerini dile getiren Korkutata, "Amacýmýz gittiðimiz ülkelerde ortaklýklar kurarak oralarda yatýrým faaliyetlerinde bulunmak. Orada olan yatýrýmlarýn aynýsýný kendi bölgemize taþýmak. Daha önce de Irak’a gezi düzenlemiþtik. Þimdi 12 kiþilik bir grupla gezi düzenlendi. Oraya giden arkadaþlardan iþ baðlantýsý yapanlar oldu. Diyarbakýr’a ticari yönüyle en yakýn olan ülkelerden bir tanesi de Irak. Sürekli özellikle Irak’ýn kuzeyi olan bölgede inþaat ve alt yapý sektöründe hýzlý bir ilerleme var." þeklinde konuþtu. Ekonomik iliþkilerle birlikte oradaki insanlarla gönül köprülerinin de kurulduðunu kaydeden Korkutata, gezilerden her iki yönüyle de olumlu sonuçlar alýndýðýný dile getirdi. (CÝHAN)

ason Eðitim Kültür ve Yardýmlaþma Derneði(SASON-DER) öðrenciler için ücretsiz internet evi açtý. SASON-DER, Dernekler Dairesi baþkanlýðýnýn desteðiyle yürüttüðü 'Sason Bilinçleniyor' projesi kapsamýnda internet evi açtý. Sason orta mahallede aile saðlýðý merkezi yanýnda açýlan internet evinin açýlýþýný Kaymakam Bahadýr Yörük yaptý. Açýlýþta konuþan Kaymakam Yörük, "Özellikle öðrencilerin okul ödevlerine yardýmcý olmaya yönelik açýlan bu yerin çok faydalý olacaðýný düþünüyorum. Öðrencilerimizin eðitimöðretim seviyelerinin yükselmesi için bu tür yerlerin çok faydalý olacaðýný düþünüyorum. Buranýn açýlmasýnda emeði olanlara teþekkür eder, hayýrlý olsun diyorum." ifadelerini kullandý. Ýnternet evinin ortaokul ve liselerde okuyan öðrencilerin ev ödevi, performans ve proje ödevlerine yardýmcý olmak amacýyla kurulduðunu belirten

Dernek Baþkaný Metin Özmen, "Teknoloji çaðýný yaþadýðýmýz bu dönemde, Sason’da öðrencilerimizin rahat bir þekilde ödevlerini çýkarabileceklerini bir yerin ihtiyacýný hissettik. Öðrencilerimiz bugün açýlan internet evine gelerek burada görevli gönüllü öðretmenlerimiz ve arkadaþlarýmýzýn kontrolünde ödevlerini ve diðer araþtýrmalarýný ücretsiz olarak yapabilecekler. Ben katkýlarýndan dolayý Kaymakamýmýz Sayýn Bahadýr Yörük’e ve açýlýþýmýza yoðun ilgi göstererek katýlan vatandaþlarýmýza ve öðrencilerimize teþekkür ediyorum." Dedi. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

4 Nisan 2013 Perþembe

Böbrek hastalarý evinde diyalize girebilecek B

öbrek hastalarýna uygulanan hemodiyaliz artýk evde de yapýlabiliyor. Daha uzun ve daha sýk diyalize imkan veren hemodiyaliz tedavisi hizmeti aralarýnda Bolu, Adana, Ýstanbul, Ankara ve Diyarbakýr’ýn yer aldýðý 25 ilde 54 merkezde veriliyor. Ev hemodiyalizi tedavi uygulamasý ile ilgili hastadan herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Ev diyalizi, ülkemizde hemodiyaliz tedavisi gören yaklaþýk 60 bin hastayý yakýndan ilgilendiriyor. Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü ‘Ev Hemodiyalizi’ genelgesini 81 il valiliðine gönderdi. Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Nihat Tosun imzalý genelge de ev hemodiyalizi uygulama esaslarý sýralandý. Hizmeti vermek isteyen merkezlerin öncelikle içerisinde nefroloji uzmanýnýn da bulunduðu Diyaliz Merkezleri Baþvuru Deðerlendirme Komisyonu’ndan Ev Hemodiyalizi Uygulama Ýzni almasý gerekiyor. Evde diyalize girmekte olan hastalarla iliþkili olarak týbbi iþleyiþ ve uygulamalarda sorumluluk diyaliz merkezlerinde olacak. Merkezlerde kullanýlacak hemodiyaliz cihazýnýn en fazla 7 yaþýnda olmasý gerekiyor. Bu cihazlar eðitim alan hastalar dýþýnda kesinlikle kullanýlamayacak. Ev hemodiyalizi yapacak hasta ve yardýmcýsý, diyaliz merkezinde yetkili personeller nefroloji uzmaný, diyaliz hemþiresi ve dilayiz teknisyeni tarafýndan en az bir ay süreyle eðitime tabi

tutulacak. Eðitim döneminin bitiminde uygulama yapýlacak kiþiye bir ay süreyle diyaliz merkezinde diyaliz yaptýrýlacak. Her iki eðitimi tamamladýktan sonra ekip tarafýndan deðerlendirme yapýlarak uygun görülmesi halinde ‘ev hemodiyalizi yeterlilik belgesi’ düzenlenecek. Bu hizmeti evde diyaliz sertifikalý bir hemþire tarafýndan evde almak isteyen kiþilerin bu eðitimi almasýna gerek olmayacak. Merkezler Ev Hemodiyalizi Uygulama Ýzni, Yapýlabilir Raporu, Yeterlilik Belgesi, Diyaliz Raporu, Bilgilendirilmiþ Hasta Onay Formu ile birlikte eve kurulan cihaz ve su sistemi ile ilgili rapor, cihazýn 7 yýldan eski olmadýðý raporu, teknik servisçe düzenlenen cihazýn faal durumda olduðu belge ve cihazýn faturalarýndan oluþan dosya Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü’ne verilecek. Müdürlük tüm belgelerin

mevzuata uygunluðunu denetleyerek onay verecek. Müdürlük gerektiðinde görevlendireceði sertifikalý diyaliz hemþiresi ya da hekim vasýtasýyla hastanýn evinde kurulmuþ olan sistemin incelemesini yapacak. Ev hemodiyalizi uygulamasý için her hastaya bir cihaz tahsis edilecek. Hemodiyaliz cihazý ve gerekli gereçler (su sistemi, reverse osmos dahil) diyaliz merkezince saðlanacak. Hastalarýn laboratuar tetkikleri ayda bir kez nefroloji uzmaný tarafýndan deðerlendirilerek, diyaliz tedavisi ve ilaçlarý düzenlenmekte. Aylýk muayene ve deðerlendirmeler hastanýn evinde yapýlacaðý gibi merkezde de yapýlabilecek. Hasta üç ayda bir merkezin görevlendireceði sertifikalý diyaliz hemþiresi ve diyaliz teknisyeni tarafýndan evinde ziyaret edilecek. Hijyen ve kullandýðý malzemeler açýsýndan gerekli deðerlendirme

yapýlacak. Saðlýk Bakanlýðý’nýn verdiði bilgilere göre ‘Ev Hemodiyalizi’ tedavisi uzun yýllardýr Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde her 7 hastadan birinde uygulanýyor. Ev hemodiyalizi uygulamasýna katýlýp katýlmamak tamamen hastanýn isteðine baðlý. Hasta bu tedaviye katýlmaya karar verirse doktoruna bu isteðini iletiyor. Doktor hastanýn ev hemodiyalizi tedavisine katýlmasýnda gerekli koþullara uyduðuna karar verdiði takdirde çalýþma ekibi hasta ile beraber ‘Ev hemodiyalizi Bilgilendirilmiþ Hasta Onay Formu’ inceleyerek hastadan bu formu imzalamasýný isteyecek. Hasta tedaviye katýlmayý kabul etse bile istediði zaman hiçbir sebep göstermeksizin ayrýlabilir. Bu tedaviden ayrýlan hastanýn standart bakýmýnda herhangi bir deðiþiklik olmayacak. Ev hemodiyalizi almak isteyen hasta gerekli koþullarý yerine getirdikten sonra 1 aylýk bir eðitime tabi tutulacak. Eðitim kapsamýnda böbreðin görevleri, böbrek yetersizliðinin nedenleri ve bulgularý, son dönem böbrek yetmezliði tedavi seçenekleri, hemodiyaliz tedavileri (merkezde ve evde hemodiyaliz) anlatýlacak. Sertifikalý diyaliz hekimi, diyaliz hemþiresi ve diyaliz teknisyeninden oluþan bir ekip tarafýndan verilecek eðitim süresi sonunda hastaya ‘ev hemodiyalizi uygulayabilir’ yeterlilik belgesi verilecek. Ev hemodiyalizi tedavi uygulamasý ile ilgili hastadan herhangi bir ücret talep edilmeyecek. (CÝHAN)

Bu meyveler her derde deva nsanlarý psikolojik ve fiziksel olarak etkileyen mevsimlerin reçetesi de meyve ve sebzelerinde gizli. Ýlkbaharda çilek, hem iltihap hem kanseri önlüyor. Maydanoz ise cilt güzelliði kadar kansýzlýk ve böbrek hastalýklarýna da iyi geliyor.

Ý

Sonbaharda tüketilen baharatlar ilkbaharla birlikte yerini yeþil yapraklýlara býrakýyor. Kýþýn vazgeçilmezi karbonhidratlarýn tahtýný ise yazýn meyveler alýyor. Dört mevsime özgü meyve ve sebze listesi hazýrlayan beslenme ve diyet uzmaný Taylan Kümeli, kýzý Elif Ezgi Uzmansel ile birlikte yazdýðý ‘Lezzetin Ýnanýlmaz Hafifliði’ kitabýnda saðlýklý beslenmenin püf noktalarýný anlatýyor. Ýlkbahar meyve ve sebzelerinde çilekle maydanoz baþý çekiyor. Hem lezzetli hem de

M. Sait Çakar

ferahlatýcý olan çilek, besin deðeri yüksek bir meyve. Ýltihap karþýtý olan çilek artritten astýma kadar pek çok iltihabi kökenli hastalýkla savaþabilecek özlere sahip. Ayrýca kansere de iyi gelen çilek, içerdiði C vitamini, folat ve flovonoidler ile olasý kanser hücreleriyle savaþabilecek güçte. Genellikle salata malzemesi, þifa verici nitelikleriyle mide bulantýsýný giderici ve böbrek taþý düþürücü olarak bilinen maydanozun yararlarýysa saymakla bitmiyor. Baðýþýklýðý güçlendiren maydanoz, kansere ve kalp hastalýðýna karþý koruma saðlýyor. Vücuttan toksinleri atan, kaný temizleyen ve kansýzlýða, böbrek ve karaciðer rahatsýzlýklarýna iyi gelen maydanozun cilt güzelliðinin geri kazanýlmasýnda ve korunmasýnda da rolü büyük. Maydanoz çið olarak yenildiði gibi yemeklerde ve çorbalarda tat verici olarak da kullanýlýyor. Ancak maydanozu olasý hastalýklara karþý iyi yýkamak gerekiyor. Ýlkbahar listesinin bir baþka önerisi ise bulgur. Yüksek miktarda lif içeren bulgur, tok tuttuðu gibi yapýsýndaki B1 vitaminleri sinir ve sindirim sisteminin güçlenmesinde önemli rol oynuyor. Yapýsýnda folik asit bulunduran

BASINDAN 'Barýþ'ýn kaybedeni olur mu? stiþare edilecek kiþi ya da kiþileri, istiþare edecek olan ya da olanlar seçer. Duruma göre deðiþiklikler olabilir, ama birisinin ortaya çýkýp: “Bu mesele ile ilgili olarak mutlaka benimle de istiþare etmelisiniz” demesi durumunda, genellikle o kiþi istiþare dýþý kalýr.

Ý

Kýymet, insanýn kendi takdirinden çok, baþkalarýn takdiri iledir, diyebiliriz. Muhtemelen bir-iki gün içerisinde isimlerini öðrenme imkaný bulabileceðimiz ‘Akil Adamlar' konusu da biraz böyle. Ortaya çýkýp ‘beni de Akil Adamlar Heyeti'ne alýn' diyen yok. Ancak, teklif ettikleri bazý isimlerin ‘Akil Adamlar' arasýnda olmasý gerektiðini söyleyenlerin sayýsý epey fazla. Ýþin ilgi çekici tarafý, önerilen isimlerin ‘Akil Adamlar Heyeti' mevzuuna sýcak bakmayanlardan oluþmasý. Onlarý önerenler de, Akil Adamlar arasýnda bulunmalarý için deðil, kararý çoktan verilip uygulamaya geçilmiþ bir geliþmeyi durdurabilme ümidi ile bunu yapýyor gibiler. Kendilerini herkesten yukarýlarda bir yerlerde kabul edip; geliþmelerin kendilerinden baðýmsýz olmasýna canlarý sýkýldýðý için olsa gerek, terör örgütünün silah býrakmayý kabul etmesini eleþtirenleri bile gördükten sonra, Akil Adamlar mevzuuna kafa takanlarý normal karþýlamak gerekir belki de… Ancak, hala ‘uzlaþma'dan, gerekirse milletin her bir ferdinin fikirlerine müracaat etmekten bahsedenler bile var. Hükümetin barýþa doðru giden yolda attýðý adýmlarý durdurabileceðini umduklarý her türlü yolu denemeyi sürdürüyor bazýlarý. En azýndan son 30 senedir dayanýlmaz hale gelmiþ bir problemi bitirmek için yürütülen faaliyetler sýrasýnda genellikle susan ya da ‘bu böyle olmaz' benzeri sözlerden baþka bir þey söyleyemeyenler; iþin sonuna yaklaþýldýðýný hissettiklerinden, son kozlarýný oynamaya çalýþýyorlar anlaþýlan. Terör, basit haliyle, en azýndan istikrarsýzlýk demek. Ýstikrarsýzlýðýn kimlerin iþine yaradýðý sorusunun cevabý; barýþa giden yolu týkamaya çalýþanlarýn kimlikleri hakkýnda da bilgi verir. Siz deyin uyuþturucu kaçakçýlarý, ben diyeyim enerji üzerine hesap-kitap yapanlar. Ülkemizin, bölgemizin, hatta dünyanýn geleceði üzerine bizi bozacak türden bazý emelleri olanlarý ve daha baþkalarýný da listeye ilave edebiliriz.

bulgurun, bebeklerin zeka geliþimi için hamilelikte de sýklýkla tüketilmesi öneriliyor. Karpuz, vücudu temizliyor Yaz aylarýnýn meyve ve sebzelerinin baþýnda ise þeftali, karpuz ve incir geliyor. Þeftali idrar söktürücü, iþtah açýcý, kalp kaslarýný güçlendirici, kan üretimini artýrýcý, karaciðer fonksiyonlarýný destekleyici, kramp çözücü, metabolizmayý ve bað dokusunu güçlendirici özelliðe sahip. Karpuz ise böbreklerdeki üre ve ürat tuzlarýný temizlemesi nedeniyle kum ve taþ þikâyeti olanlara iyi geliyor. Astým, aterosklerozis, diyabet, kolon kanseri ve artrit gibi rahatsýzlýklara karþý yatýþtýrýcý özelliði bulunuyor. Ýncir ise içerdiði yüksek oranda

kalsiyum ve fosforla kemik ve diþlerin oluþumunu ve saðlýðýný garantiliyor. Ýncirdeki kalsiyum diðer besinlerdekine göre daha kolay sindiriliyor. Böylece süt içemeyen kiþiler incir yiyebilir. Ayrýca incir içeriðindeki liflerle kötü huylu kolesterolün kana karýþmadan atýlmasýný saðlýyor. Sindirimi kolaylaþtýran incirin, bedeni bakterilere karþý koruyan etkileri de var. Yazýn olmazsa olmazlarýndan birisi de su tüketimi. Su tüketimi yaz aylarýnda daha da artsa da günlük 12 bardak su tüketmek gerekiyor. Su vücuttaki bütün metabolik olaylarýn oluþmasý için ortam hazýrlayýp vücut ýsýsýný dengeliyor. Ayrýca eklemlerin kayganlýðý için de su içmek oldukça önemli. (CÝHAN)

Bebeklerde de katarakt olabilir!

Y

5

aþlý hastalýðý diye görülen ve göz merceðinin saydamlýðýný kaybedip matlaþmasýyla ortaya çýkan katarakt, gençlerde ve bebeklerde de görülebiliyor. Bayýndýr Hastanesi Göz Kliniði’nden Prof. Dr. Yonca Akova, genelde orta yaþ üstü hastalýðý olan kataraktýn, yenidoðan bebeklerde ve çocuklarda doðumsal olarak görülebildiðini kaydediyor.

Ayrýca þeker ve böbrek hastalarýnda ve uzun süre kortizonlu ilaç kullananlarda da kataraktýn daha erken yaþlarda ortaya çýkabildiðini belirten Akova, “Göze gelen bir darbe sonrasýnda da katarakt görülebilir. Kataraktta görme netliði her ne kadar yitiriliyor olsa da uygun cerrahi teknikle yüksek oranda baþarý saðlanabilir.” Diyor. (CÝHAN)

Terörün sona ermesine karþý çýkabilecek insanlar olabileceðini düþünmek, biz sýradan insanlar açýsýndan sýkýntýlý bir mesele. Herkesi kendimiz gibi bilir, dolayýsýyla insan olanýn terörün bitmesi için gereken her türlü fedakarlýðý yapmasý gerektiðine inanýrýz. Ancak, yaþananlar gösteriyor ki, problemin bu kadar dal budak sarabilmesi, sadece normal geliþmelerle izah edilebilecek kadar basit deðildir. Ýçerden ya da dýþarýdan birileri tarafýndan saðlanan aktif katkýlar olmasaydý, bu mesele bu zamana kadar çoktan çözülmüþ olabilirdi çünkü. Koparýlan bütün gürültülere raðmen Barýþ Süreci'nin saðlýklý bir biçimde yürüyeceði ve arzu edildiði þekilde neticeleneceði anlaþýlýyor. Birileri her ne kadar problem çýkacak beklentisinde olsalar da, þu ana kadar yaþananlar, muhtemel bütün geliþmelere karþý gereken tedbirlerin alýnmýþ olduðunu ortaya koyuyor; olmasý gerektiði gibi… Mutlaka bitirilmesi gereken bir problemin nihayet bitirileceðine dair emareler arttýkça rahatsýzlýklarý yükselenler, kaybedecekleri çok þey olmalý ki, terörün bitecek olmasýna pek sýcak bakmýyor gibiler. ‘Barýþ'ýn kaybedeni olmaz' sözü, barýþ geldiðinde bir þeyler kaybedecekleri kesin olanlar açýsýndan pek bir þey ifade etmiyor olsa da; bu söz, geliþmeleri büyük bir mutlulukla izleyen milyonlarca insan için çok þey ifade ediyor… Ekrem Kýzýltaþ - Haber7 Ekremkiziltas@gmail.com


4 Nisan 2013 Perþembe

6

Milli rallici Çetinkaya, çocuklarla bir araya geldi

M

illi rallici Burcu Çetinkaya, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn düzenlediði 'Gelin Spor Yapalým, Tek Galibi Dostluk Olsun’ projesi kapsamýnda Diyarbakýrlý çocuklarla bir araya geldi. Proje kapsamýnda Diyarbakýr ’a gelen Çetinkaya Spor TIR’ý ile þehirde tur attý. Daha sonra Seyrantepe Spor Salonu’nda spor yapan gençlerle buluþtu. Salonda düzenlenen programa Kayapýnar Kaymakamý Cemal Hüsnü Kansýz, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Abdüllatif Umut, Milli rallici Burcu Çetinkaya ve çok sayýda öðrenci katýldý. Programda konuþan Çetinkaya, Diyarbakýr ’ý çok sevdiðini, daha önce 3 defa geldiðini dile getirdi. Bu defa Diyarbakýr ’a ‘Gelin spor yapalým tek galibi dostluk olsun’ mesajýný vermek için Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn organizasyonuyla gelme fýrsatý yakaladýðýný dile getiren Çetinkaya, “O yüzden de benim için çok daha özel bir anlam ifade ediyor.” dedi. Hiçbir zaman savaþtan yana olmadýðýný söyleyen Çetinkaya, savaþýn hiçbir zaman galibi olmadýðýný kaydetti. ‘Kazanan da kaybeden de her zaman savaþta kaybediyor ’ diyen Çetinkaya, “O

yüzden barýþ ve kardeþlik çok önemli. Bu süreçte de Diyarbakýr ’da böyle bir etkinlikte olmaktan dolayý çok mutluyum.”dedi. Sporun gençlerin hayatýnda çok önemli olduðunu belirten Çetinkaya, sporu ‘ilaç’ olarak deðerlendirerek, “Kötü alýþkanlýklardan uzak durmak oluþabilecek öfkelerden uzak durmak adýna çok önemli bir ilaç spor. Spor benim de hayatýma çocukluðumdan bu yana çok þey kattý.” Sporun hayatýna çok þey kattýðýný anlatan Çetinkaya, konuþmasýný þöyle sürdürdü: “Çok baþka ülkeler keþfetmeme çok baþka insanlar tanýmamý saðladý. Olimpiyatlara hazýrlanan bir Türkiye’yiz artýk. 2020 olimpiyatlarýnýn Ýstanbul’da olacaðýna hepimiz yürekten inandýk. O yüzden iþ olimpiyatlarý almakla bitmiyor. Sporcu gençliði daha da güçlendirmek gerekiyor. Bu projenin çok önemli olduðuna inanýyorum. Diyarbakýr çok sevdiðim ve çok keyif aldýðým bir yerlerden biri. Ne yazýk ki 2-3 gün önce operasyon geçirdiðim için bu kez çok

fazla gezemedim. O yüzden içimde kaldý biraz. Bir sonraki Diyarbakýr seyahatim yakýn zamanda olacak.” Otomobil kullanmada kadýnlarýn daha dikkatli olduðunu belirten Çetinkaya, kadýnlarýn sadece tecrübesiz olduðunu ifade ederek, “Çünkü daha geç tanýþýyorlar otomobille. Ben ve birçok rallici bayan arkadaþým Türkiye ralli þampiyonasýnda erkeklere karþý baþarý elde ettik. Kadýnlarýn isterse yapabileceði bir þey. Diyarbakýr ’da da kadýn otobüs þoförünüz varmýþ. Ýsteyince olabiliyor. Sadece biraz daha çok çalýþmak lazým. Bunun deðiþebileceðine inanýyorum.” diye konuþtu. Çetinkaya, kadýnlara otomobil kullanma konusunda ise þu tavsiyelerde bulundu: “Kendinize güvenin otomobil kullanmayý iyi öðrenin. Trafiðe çýkarsanýz sað þeritten gidin. Panik yapmayýn. Kendine güvenerek otomobil kullanmak da çok önemli. Aþýrý güven olmamalý. Dengeli bir güven olmalý. Aþýrý güven de kaza getirebiliyor çünkü.” (CÝHAN)

Kýz futbol takýmý, gözünü Türkiye þampiyonluðuna dikti B

ölgesel yýldýz kýzlar futbol müsabakalarýnda birinci olan Birecik Sadettin Miyese Bilgin Ortaokulu, Türkiye þampiyonluðunu

hedefliyor. Beden eðitim öðretmeni Tufan Aslan baþkanlýðýnda futbol takýmý oluþturduklarýný belirten okul müdürü

Berkel Polat, takýmýn Þanlýurfa’da il birincisi, Mardin’de bölge birincisi olduðunu söyledi. Aslan, Elazýð’daki Türkiye þampiyonluðunda da birinci olmayý hedeflediklerini vurguladý. Beden eðitimi hocalarýna, Kaymakam Fehmi Sinan Niyazi'ye, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ali Özçelik ve okulun yapýmýnda kendilerine destek veren iþ adamý Sadettin Bilgin’e teþekkür ettiklerini belirten Polat, ilçe adýna tarihi bir baþarý yakaladýklarýný kaydetti. Türkiye þampiyonu olmak için çok çalýþtýklarýný belirten beden eðitim öðretmeni Yufan Aslan ise "Ýnþallah orada da birinciliði alýp Birecikimize, Þanlýurfamýza hediye ederiz. Genelde öðrencilerimiz dar gelirli ailelerin çocuklarý. Kýsýtlý imkânlarla baþarýya odaklandýk. Kýzlarýn da futbol oynayabileceðini göstererek ilçede bir ilke imza attýk. Bundan sonraki amacýmýz Türkiye þampiyonluðunda ilçe ve ilimize dereceler hediye etmek. En kötü þartlarda bir kupa ile dönmek istiyoruz.“ þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

Seyyidlerden barýþ için önemli adým

M

erkezi Batman'da bulunan, Ortadoðu’da en fazla nüfusa sahip Seyid Bilal ve Becirmanlýlar Vakfý yönetimi TBMM'de grubu bulunan partilerin grup toplantýlarýna katýlarak, barýþ sürecine katký sunmak istediklerini belirtti. Vakýf Baþkaný Abdülmecit Aslan ve vakýf yöneticisi Emin Bulut, Mardin temsilcisi Abdurrahman Yiðit ile Þýrnak temsilcisi Cemal Sincan, AK Parti, CHP ve BDP grup toplantýlarýna katýlarak, bazý milletvekilleriyle görüþtü. Vakýf üyeleri, AKP'den Þýrnak Milletvekili Dr. Emin Dindar, BDP Mersin

Milletvekili Ertuðrul Kürkçü, CHP Konya milletvekili Atilla Kart ile 1992 yýlýndan beri barýþ için bütün hükümetlere raporlar hazýrlayan gazeteci yazar Ýlnur Çevik'le bir araya geldi. Vakýf Baþkaný Abdülmecit Aslan görüþmelerle ilgili yaptýðý açýklama da, “Bizler Hz. Ýbrahim’in torunlarý olarak, Türkler ve Kürtler arasýnda yýllardýr geliþen çatýþmalý ortamýn son bulmasýný ve Ortadoðu’da akan kanýn durmasýný istiyoruz. Irklar, dinler ve mezhepler savaþýnýn son bulmasý gerekiyor. Hz. Muhammed’in neslinden gelen biz Ehl-i Beyt mensuplarý olarak insanlýðýn içinde

bulunduðu bu çirkin çatýþmalý sürecin bir an önce sona ermesini diliyoruz. Ülkemizde de son günlerde yakaladýðýmýz barýþ sürecine bizler de bir adým atmak istedik. Ýlk ziyaretimizi Ankara'ya TBMM'de grubu bulunan siyasi parti temsilcileri ile önemli gazetecilerle gerçekleþtirdik. Ülkemiz ve dünya barýþý için elimizden ne gelirse yapmaya hazýrýz. Ýnsanlar ölmesin canlar, can bulsun yaþam insanlýðýn onuru ve þerefi olan Hz. Ýbrahim, Hz. Musa, Hz Ýsa ve Hz. Muhammed’in yaþam tarzlarýyla sürsün. ülkemize ve Dünya'ya barýþ, huzur ve kardeþlik hakim olsun." diye konuþtu. (CÝHAN)

Diyarbakýr'ýn YGS birincisi Özel Dicle Fen Lisesi’nden çýktý zel Dicle Fen Lisesi öðrencisi Hafsa Ceren Demirci, YGS'de üç puan türünde de Diyarbakýr birincisi oldu. Aslen Aksaraylý olan Demirci, hedefinin Ýstanbul’da mimarlýk okumak olduðunu belirterek, çok sevdiði Diyarbakýr ’da da çalýþmak istediðini söyledi. Diyarbakýr ’da 1994’ten bu yana eðitim öðretim faaliyetlerini sürdüren Özel Dicle Fen Lisesi, baþarýlarýna bir yenisini daha ekledi. Okul müdürü Tuncay Þen ile baþarýlý öðrenciler basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Þen, öðrencileri Hafsa Ceren Demirci’nin 2013 YGS’de YGS 3, YGS 4 ve YGS 5 puan türünde de Diyarbakýr birincisi olduðunu söyledi. Okullarýnýn Nehir Eðitim Kurumlarý bünyesinde faaliyet gösterdiðini anlatan Þen, diðer liselerin öðrencileri üniversiteye gönderme oranýnýn yüzde 2-3 olduðunu ancak okullarýnda bu oranýn yüzde 85 olduðunu kaydetti. Þen, okulun üniversite kazandýrma ve yerleþtirme baþarýsýyla, Diyarbakýr ’ýn ve ülkemizin seçkin kurumlarý arasýnda yerini aldýðýný söyledi. Özel Dicle Koleji’nin yalnýzca üniversite yerleþtirme baþarýsýyla deðil; liseler arasý basketbol turnuvalarýnda, her yýl, Diyarbakýr ’ý ve Güneydoðu’yu temsilen Türkiye yarý finaline kadar yükseldiðini belirten Þen, “ Ayrýca kompozisyon, þiir ve resim dallarýnda il ve Türkiye dereceleri elde etmesi; TÜBÝTAK proje ve olimpiyat yarýþmalarýnda kazandýðý madalyalarý; öðrenci ve velilerine dönük, konferans ve seminerleri ile çok yönlü eðitim ve öðretim faaliyetleriyle de öne çýkmaktadýr.” ifadelerini kullandý. Okullarýnýn baþarýlý olmasýnýn altýnda hedefi olan öðrenci, bilinçli aile, fedakar ve yüksek donanýma sahip öðretmen kadrosunun büyük rol oynadýðýný diye getiren Þen þunlarý söyledi: “ Öðrencisinden elde ettiði geliri, yine öðrencisinin iyi yetiþmesi adýna, eðitim- öðretim ortamlarýnýn donanýmýna harcamaktadýr.

Ö

Eðitim-öðretimin bir fedakarlýk ve ekip iþi olduðuna inanan kadrosuyla kendine has bir kokusu, havasý vardýr Özel Dicle Koleji’nin. Onun havasýnda kimse kendisini yabancý hissetmez. Ýbadet neþvesiyle, insan aþkýyla dört elle sarýlýr iþine herkes. Yoksa, hangi ekonomik kaygý haftanýn en az dört günü saat 21.30’a kadar öðrencisinin baþýnda tutabilir öðretmeni? Kýþ ve yaz okullarýyla, kesintisiz eðitim öðretim anlayýþýný sýradan bir iþ haline getirmiþtir Dicle öðretmenleri. Özel Dicle Koleji yabancý dil öðretiminde uyguladýðý teknikler ve hazýrlýk programlarý, yaz ve kýþ yurt dýþý dil kamplarý; ESOL sýnavlarýna hazýrlýklarý ve elde ettiði mükemmel baþarýlarýyla daha lisede iken, hazýrlýðý olan bir üniversitenin hazýrlýk bölümünü okumadan geçebilecek yetkinlikte verdiði eðitim düzeyi ile çaðýna uygun nesiller yetiþtirmektedir.” Diyarbakýr birincisi Demirci: Kitaplara gömüldüðüm zamanlar oldu Diyarbakýr birincisi olan Hafsa Ceren Demirci ise baþarýsýný okulun kendisine tanýdýðý þartlardan kaynaklandýðýný söyledi. Diyarbakýr ’daki liselerde çok deðerli ve kapasiteli öðrencilerin olduðunu ancak onlarýn bir takým þartlara sahip olmadýklarý için baþaramadýklarýný belirten Demirci, onlarýn ayný þartlarda olmasý durumunda baþaracaklarýnýn inandýðýný kaydetti. Sýnava hazýrlanýrken konularý çok iyi anlamaya çalýþtýðýný belirten Demirci, hiçbir zaman yazýlýlardan yüksek puan alma gibi düþüncesinin olmadýðýný kaydetti. Demirci, “ Zaman zaman kitaplara gömüldüðüm oldu. Zaman zaman da olmayacak gibi düþündüðüm. Ama pes etmedim ve çalýþmaya devam etti. Öðretmen ve ailemin desteðiyle baþardýðýma inanýyorum.” diye konuþtu. (CÝHAN)

Diyarbakýr’da ‘Koruyucu Aile Bilgilendirme’ toplantýsý düzenlendi

T

oplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri Projesi’nin birinci aþamasý olan ‘Koruyucu Aile Bilgilendirme’ toplantýsý Diyarbakýr ’da yapýldý. Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak’ýn eþi Selime Toprak koordinasyonunda yürütülen proje toplantýsý Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu konferans salonunda düzenlendi. Toplantýya Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Hidayet Bozkurt, Ýl Müdür Yardýmcýsý Faysal Yaþa, Diyarbakýr ’daki Kadýn Dernekleri, Kadýn Vakýflarý, Kadýn STK’larý, Sendikalarýn Kadýn Kollarý ve Partilerin Kadýn Kollarý katýldý. Proje ile toplumla bütünleþme ve topluma destek olmayý hedeflediklerini ifade eden Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Hidayet Bozkurt, asýl amacýn gönül elçisi olmak isteyen insanlarla yardým almak isteyen insanlarý ayný

platformda buluþturmak olduðunu söyledi. Gönüllülük kavramýna yönelik farkýndalýðýn geliþtirilmesinin amaçlandýðýný dile getiren Bozkurt, “Toplumsal kalkýnmaya katký saðlayacak gönüllü sayýsýnýn arttýrýlmasý, insan kaynaðý ihtiyacýnýn güçlendirilmesi ve gönüllü çalýþmanýn yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla yapýlan toplantýlar çok verimli oluyor.” dedi. Bozkurt, konuþmasýnýn ardýndan koruyucu aile hizmeti hakkýnda toplantýya katýlanlara bilgi verdi. Toplantý sonunda Gönül Elçisi olmak isteyen katýlýmcýlarý internet üzerinden www. gönülelçileri.gov.tr adresine yönlendirilerek destek istendi. Projenin kendilerini heyecanlandýrdýðýný dile getiren katýlýmcýlar, gönül elçiliðinde Diyarbakýr ’ý hak ettiði noktaya getirme konusunda gayet göstereceklerini söyledi. (CÝHAN)

4 Nisan 2013 Perşembe Gazete Sayfaları  

4 Nisan 2013 Perşembe Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you