Page 1

Baþkan ve Vekillerden birinci M cadde esnafýna Ziyaret

Ýsmail Erkar

ardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu,yaklaþýk olarak 3 trilyon lira harcanarak yenilenen Birinci Cadde'yi ve çarþý esnafýný AK Parti Milletvekilleriyle birlikte gezdi.

Alt ve üstyapýsý yenilenen Birinci Cadde'yi gezen AK Parti Mardin Milletvekilleri Muammer Güler, Gönül Bekim Þahkulubey ve AK Parti Mardin Ýl Baþkaný Ýbrahim Fide'nin de katýldýðý geziye AK Parti Ýl teþkilatý da eþlik etti. Cumhuriyet Meydaný'ndan baþlayan ziyaret esnasýnda çarþý esnafý ile sohbet eden milletvekilleri ve partililere Baþkan Ayanoðlu Birinci Cadde'de yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Birinci Cadde'nin alt yapý ve üstyapý çalýþmalarý için 3 trilyon harcandýðýný söyleyen Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu; "Birinci Cadde'de

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

3 Ocak 2013 Perþembe

Yýl: 9 Sayý 2535 Fiyatý :25 Kr

yapýlan çalýþmalarýn kapsamýna bakýldýðýnda tarihi bir çalýþma olduðu görülecektir.Yer altýna 12,5 kilometre uzunluðunda 5 ayrý hat döþedik. Elektrik ve telefon hatlarýný yer altýna aldýk. Altyapýyý yeniledikten sonra, üç kilometre uzunluðunda ki caddenin tamamýný tarihi dokuya uygun bazalt taþýyla döþedik.Kaldýrýmlarý yeniledik.16.000 metrekare kaldýrým taþý,19.000 metreküp oluk ve bordür kullandýk. Bu rakamlara bakýldýðýnda yapýlan çalýþmanýn büyüklüðü ve deðeri zaten ortadýr."dedi. Göreve geldikleri günden beri her alanda çalýþma yaptýklarýný ve yapýlan çalýþmalarla Mardin'de yaþayan herkesin evinin ya da iþyerinin önüne hizmet götürdüklerini söyleyen Baþkan Ayanoðlu; " ilk günden itibaren tabandan tavana herkesin hizmetkarý gibi görev yapýyoruz.

Mardin’in hýzla ilerliyor.Tüm Mardin halkýnýn istifade edeceði faydalanacaðý çalýþmalarý yapýyoruz."dedi. Birinci Cadde esnafý da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirirken, Milletvekillerine ve Baþkan’a istek ve temennilerini de bildirdi. Ziyaretlerin önümüzdeki günlerde devam edeceði belirtildi. Ziyaretin sonunda Þehiriçi Minibüsüne binen Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, yolcularla sohbet etti.V atandaþlarýn bir sorusu üzerine Diyarbakýrkapý ile Cumhuriyet Meydaný güzergahýnda gerçekleþen çökmelerin kötü iþçilikten kaynaklandýðýný belirterek, "Sözkonusu bölümde çökmelerin olmasý kötü iþçilikten kaynaklandý. Yüklenici firma bu hatasýný kabul etti. Önümüzdeki yaz bu bölümde kalan taþlar müteahhid tarafýndan sökülerek yeniden yapýlacak."dedi.

Eðitim-Bir-Sen’e üye Öðretmenler

sivil kýyafetlerle derse girdi Eðitim-Bir-Sen'in tüm Türkiye’de baþlattýðý sivil itaatsizlik eylemi Mardin’de de yapýldý. Mardin’de Eðitim-Bir-Sen’e üye öðretmenler derslere serbest kýyafetlerle girdi. Erkek öðretmenler kravat takmazken, bazý kadýn öðretmenler ise derslere baþörtüsüyle girdi.

E

ðitim Bir-Sen Mardin Þube Baþkaný Emin Esen, eðitim çalýþanlarý olarak, kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan personelin kýlýk ve kýyafetine dair yönetmeliðin deðiþtirilmesi gerektiðini kaydetti. Eðitim-Bir-Sen'in tüm Türkiye’de baþlattýðý sivil itaatsizlik eylemi Mardin’de de yapýldý. Mardin’de Eðitim-Bir-Sen’e üye öðretmenler derslere serbest kýyafetlerle girdi. Erkek öðretmenler kravat takmazken, bazý kadýn öðretmenler ise derslere baþörtüsüyle girdi. Bu eyleme diðer sendikalara üye öðretmenlerden bazýlarý da destek vererek sivil kýyafetlerle okula geldi.

Nusaybin'de öðretmenlere 'Ýlk yardým ve temel yaþam semineri'

Eylemle ilgili olarak bir basýn açýklamasý yapan Eðitim-Bir-Sen Mardin Ýl Baþkaný Mehmet Emin Esen, halen derslere zorunlu kýyafetlerle girilmesinin çað dýþý bir uygulama olduðunu vurguladý. Milli

Eðitim Bakaný Ömer Dinçer'in, "Ýsteseydik öðretmenlere de kýlýk kýyafeti serbest býrakýrdýk" sözüne de alýndýklarýný dile getiren Esen, "2 hafta önce Milli Eðitim Bakanlýðý bir genelge yayýnladý. Bu genelgede öðrencilere kýlýk kýyafet yönetmeliðinin serbest olduðu belirtildi fakat o genelge içerisinde öðretmenler yok. Öðretmenler halen çað dýþý kýyafetlerle baþ baþa. Ýnsanlarýn kýlýk kýyafetlerine bakýlarak, þekillerine bakýlarak deðerlendirilmelerinin çaðdýþý olduðunu düþünerek böyle bir eylem yapma kararý aldýk. Üniversite sýnavlarýnda görev aldýðýmýzda 22 yaþýndaki öðretim görevlileri serbest kýyafetle geliyor, 55 yaþýndaki öðretmen arkadaþlarýmýz kravat takmadýklarý için geri çevriliyor. Dolayýsýyla biz de bugün Mardin’in bütün okullarýnda serbest kýyafetle derslere giriyoruz. Sayfa Sayfa 2’de 3’te

Öðrenciler tatlý yedi tatlý konuþtu Ali Edis

K

ýzýltepe ilçesinde edebiyatsever öðrenciler, 'okul baþarýsý hayata tatlý lezzetler katar' sloganýyla ‘tatlý saatler ’ etkinliði düzenledi. 60 Ýstiklal Ýlköðretim Okulu öðrencisi, Sadýk Künefe’de düzenlenen etkinlikte tatlý yedi tatlý konuþtu. Bir arada bulunmanýn sevincini yaþayan öðrenciler, Kültür ve Edebiyat Kulübü olarak düzenledikleri edebiyat etkinlikleri ile hayatlarýný renklendirdiklerini belirtti. Etkinlikte öðrenciler, derledikleri þiir ve edebi eserleri okudu. Öðrencilerden Emine Yýldýz, etkinliðin düzenlenmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Okul öðretmenlerinden Metin Aydýn, öðrencilerin derslerdeki baþarýlarýný teþvik etmeyi amaçladýklarýný bildirdi.

Demokratik Ofissen’den Asgari ücret tepkisi

ÖSYS'ye baþvurular baþladý

2

013 Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemine (ÖSYS) baþvuru iþlemleri baþladý.

M. Sait Çakar

N

usaybin ilçesinde öðretmenlere ilk yardým ve temel yaþam semineri verildi. Nusaybin Toplum Saðlýðý Merkezi (TSM) bünyesinde görev yapan Dr. Mehmet Ceylan, Dr. Özgür Baran ve Saðlýk Memuru Gülami Kurnaz tarafýndan verilen seminer,

Süleyman Bölünmez Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlendi. Ýlçede faaliyet gösteren tüm okullardan iki öðretmenin dahil edildiði seminerde, okullarda öðrenci ve öðretmenlerin karþýlacaðý bir saðlýk probleminde ilk yardým müdahale þekli hakkýn bilgilendirildi. Sinevizyon eþliðinde verilen seminerlerin ileriki günlerde devam edeceði belirtildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapýlan yazýlý açýklamaya göre, ÖSYS'ye baþvurular, 2-15 Ocak 2013 tarihleri arasýnda yapýlacak. Adaylar, 2013ÖSYS Kýlavuzu ile Aday Baþvuru Formuna ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr) internet adresinden ulaþabilecek.

Sayfa Sayfa 2’de 3’te

M

ardin Demokratik Ofissen Sendikasý bürosunda basýn açýklamasý yaptý. Mardin Demokratik Ofissen Sendikasý Mardin Ýl Baþkaný Mehmet Veysi Yýlmaz Asgari ücretle çalýþan milyonlarca vatandaþýmýza emekçimize yeni yapýlan yüzde 4.12’lik zamla asgari ücret 774 lira olduðunu belirtti. Sayfa Sayfa 2’de 3’te


3 Ocak 2013 Perþembe

2

Eðitim-Bir-Sen’e üye Öðretmenler

sivil kýyafetlerle derse girdi M. Sait Çakar

E

ðitim Bir-Sen Mardin Þube Baþkaný Emin Esen, eðitim çalýþanlarý olarak, kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan personelin kýlýk ve kýyafetine dair yönetmeliðin deðiþtirilmesi gerektiðini kaydetti. Eðitim-Bir-Sen'in tüm Türkiye’de baþlattýðý sivil itaatsizlik eylemi Mardin’de de yapýldý. Mardin’de Eðitim-Bir-Sen’e üye öðretmenler derslere serbest kýyafetlerle girdi. Erkek öðretmenler kravat takmazken, bazý kadýn öðretmenler ise derslere baþörtüsüyle girdi. Bu eyleme diðer sendikalara üye öðretmenlerden bazýlarý da destek vererek sivil kýyafetlerle okula geldi. Eylemle ilgili olarak bir basýn açýklamasý yapan Eðitim-BirSen Mardin Ýl Baþkaný Mehmet Emin Esen, halen derslere zorunlu kýyafetlerle girilmesinin çað dýþý bir uygulama olduðunu vurguladý. Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer'in, "Ýsteseydik öðretmenlere de kýlýk kýyafeti serbest býrakýrdýk" sözüne de alýndýklarýný dile getiren Esen, "2 hafta önce Milli Eðitim Bakanlýðý bir genelge yayýnladý. Bu genelgede öðrencilere kýlýk kýyafet yönetmeliðinin serbest olduðu belirtildi fakat o genelge içerisinde öðretmenler yok. Öðretmenler halen çað dýþý kýyafetlerle baþ baþa. Ýnsanlarýn kýlýk kýyafetlerine bakýlarak, þekillerine bakýlarak deðerlendirilmelerinin çaðdýþý olduðunu düþünerek böyle bir eylem yapma kararý aldýk. Üniversite sýnavlarýnda görev aldýðýmýzda 22 yaþýndaki öðretim görevlileri serbest kýyafetle geliyor, 55 yaþýndaki öðretmen arkadaþlarýmýz kravat takmadýklarý için geri çevriliyor. Dolayýsýyla biz de bugün Mardin’in bütün okullarýnda serbest kýyafetle derslere giriyoruz. Milli Eðitim Bakaný, 'Ýsteseydik öðretmenlere de kýlýk kýyafeti serbest býrakýrdýk' dedi. Peki Sayýn Bakan neyi istiyor ve neyi bekliyor da öðretmenlere kýyafet serbestisi getirmiyor. Darbe mantýðýyla mý birisi gelip tekrar bize

yönetmeliði serbest býrakacak. Biz bakanýn bu cümlesine de çok alýndýk. Bu bir baþlangýçtýr. Eðer bu uyarý eylemi dikkate alýnmazsa biz bu eylemlere devam edeceðiz. Biz çocuklarýmýzý asla maðdur etmeyiz. Onun için bugün dýþarýda derslere girmeyerek deðil serbest kýyafetle derslere girerek eylem yapýyoruz" ifadelerini kullandý. Darbe ürünü yönetmeliði protesto ediyoruz Esen açýklamasýnda ayrýca þu ifadeleri kullandý: “Eðitimöðretim ve bilim hizmet kolunun genel yetkili sendikasý olarak bugün ülke genelinde sivil itaatsizlik gösteriyor, iþe ve derslere serbest kýyafetle giriyoruz. Burada, 1982 model darbe ürünü, çaðdýþý kýlýk ve kýyafet yönetmeliðini protesto etmek için toplanmýþ bulunuyoruz. 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu ek madde 19’da Devlet memurlarý, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüðü kýlýk ve kýyafet kurallarýna uymak mecburiyetindedirler” hükmünden hareketle hazýrlanmýþ olan kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan personelin kýlýk ve kýyafetine dair yönetmelikteki akla zarar kurallar durmakta, devlet memurlarýna adeta üniformalý asker muamelesi yapýlmaktadýr. Ense týraþý, sakal, favori, býyýk, týrnak uzunluðu ile ilgilenen, çalýþanlarýn kot ve benzeri pantolon giyemeyeceði hükmünü içeren, inancý gereði baþýný örtme ihtiyacý duyan ve tercihinden dolayý saygý duyulmasý gereken kadýn çalýþanlara baþörtüsü yasaðý getiren darbe döneminin ürünü, çaðdýþý yönetmeliði tanýmadýðýmýzý haykýrmak için buradayýz. Öðrencilerin kýlýk ve kýyafet yönetmeliði deðiþmiþ, tek tipçilikten vazgeçilmiþ, imam hatip okullarýnda bütün derslerde, diðer okullarda sadece Kur’an-ý Kerim dersinde baþörtüsü serbestisi içerecek þekilde serbest kýyafet hakký tanýnmýþken, öðretmen adaylarýna staj dönemlerinde serbest kýyafetle okula gitme haklarý iade edilmiþken, eðitim çalýþanlarýnýn saçýyla, býyýðýyla, ense týraþýyla, favorisiyle, pantolonunun kumaþýyla

ilgilenilmesini kesinlikle doðru bulmuyoruz. Ülkemizde 1930 yýlýnda seçme, 1934 yýlýnda seçilme hakký verilen kadýnlarýn 2013 yýlýnda hala ne giyeceklerine karar verme haklarý yok. Þiddetle mücadele konusunda kampanyalar baþlatan devlet, ne yazýk ki en büyük þiddeti, baþörtüsü yasaðýyla kadýnlara kendisi uygulamaktadýr. Baþarýyý, geliþmeyi ve deðiþimi zihinsel bir süreç olmaktan ziyade dýþ görünüþe endeksleyen bu çarpýk bakýþ açýsýnýn tedavülden kalkma zamaný gelmiþ ve geçmektedir.” Kadýnlara topuklu ayakkabý, erkeklere ise süveter yasak Darbe dönemlerinin dayatmasý olan kamu çalýþanlarýna kýlýk ve kýyafet zorunluluðu insan tabiatýna aykýrý olduðunu dikkat çeken Esen, “Yönetmelik, “Býyýk tabiî olarak býrakýlýr, uzunluðu üst dudak boyunu geçemez, üstten alýnmaz, yanlar üst dudak hizasýnda olur, alt uçlarý dudak hizasýndan kesilir. Kravat takýlýr, kravatý örtecek þekilde balýkçý yaka veya benzeri sü¬veterler giyilmez. Hizmet gereðine uygun olarak verilmiþse tek tip elbise giyilir” demektedir. Yönetmeliðin resmettiði hükümler, anlamsýzlýðý dolayýsýyla þu an zaten çoðunlukla uygulanmamaktadýr. Kadýnlara, “Ayakkabýlar ve çizmeler sade, normal topuklu, boyalý, görev mahallinde baþ daima açýk, saçlar düzgün taranmýþ veya toplanmýþ, týrnaklar normal kesilmiþ olur” þeklinde getirilen yaptýrýmlarýn da pratikte hiçbir deðeri yoktur. Toplumu eðiten, çocuklarýmýzý geleceðe hazýrlayan öðretmenlerin ne giyeceðine ve nasýl giyineceðine dair sýnýrlar çizen ama baþörtüsü yasaðý hariç bütün sýnýrlarý geçersiz olan bu yönetmelik bir an önce deðiþtirilmelidir.”diye konuþtu. “Devlet, vatandaþýyla, halkýn inançlarýyla kavga etmeyi artýk bir kenara býrakmalýdýr.”diyen Esen, açýklamasýný þu þekilde sürdürdü: “Ýnsanlarýný tanýmlamayý deðil, tanýmayý seçmelidir. Olaðanüstü dönemlerin oluþturduðu psikolojik baskýlardan ve býraktýðý tortulardan bir an önce kurtulmak istiyoruz.

“Darbe dönemindeymiþiz gibi ilkel baþörtüsü yasaðý yönetmeliklerden hala tamamen kazýnmamýþtýr. Halk, nasýl giyinileceðini, saçlarýn nasýl taranacaðýný, baþýn örtülü mü açýk mý olunacaðýný belirlesinler diye hiçbir zaman otoriteye yetki vermemiþtir. Kimse kendisine verilmeyen yetkiyi kullanmaya kalkmasýn. Halk, despotlaþan yönetimlerin insan hak ve özgürlüklerini hiçe sayan yaptýrýmlarýný ortadan kaldýrsýn diye demokratik hakkýný kullanmýþ ve mevcut iktidarý iþ baþýna getirmiþtir. Ýktidar kendisinden beklenileni yerine getirmeli ve yasaklarý meþrulaþtýracak adýmlar yerine halký özgürleþtirecek adýmlar atmalýdýr. Baþörtüsü tamamen serbest býrakýlsýn Biz eðitim çalýþanlarý olarak, Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Çalýþan Personelin Kýlýk ve Kýyafetine Dair Yönetmelik’in acilen deðiþtirilmesini, kamuda çalýþan kadýnlara baþý açýk olacak þeklinde dayatma yapýlmamasýný, Birleþmiþ Milletler Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesine (CEDAW) aykýrý olan

M

ardin Demokratik Ofissen Sendikasý bürosunda basýn açýklamasý yaptý.

Mardin Demokratik Ofissen Sendikasý Mardin Ýl Baþkaný Mehmet Veysi Yýlmaz Asgari ücretle çalýþan milyonlarca vatandaþýmýza emekçimize yeni yapýlan yüzde 4.12’lik zamla asgari ücret 774 lira olduðunu belirtti. Asgari ücretle çalýþan bir emekçinin net 774 lira ile hayatýný devam ettireceðini ifade eden Yýlmaz “Bu alacaðý ücret neye yetecek bir aylýk çalýþtýðýyla ev kirasýný mý? Ödeyecek çocuklarýnýn eðitimini karþýlayabilecek yada olasý bir taksit yada kredi kartýný mý? Ödeyebilecek, yoksulluk sýnýrýnýn bile altýnda iken asgari ücret milyonlarca emekçimiz ve vatandaþýmýz ihtiyaçlarýný nasýl karþýlayacaklar ve hayatlarýný nasýl devam ettirecekler binlerce yuvalar yýkýlacak, el insaf takdiri kamuoyuna býrakýyorum. Sorunlar bununla kalmayýp bugün asgari ücretle çalýþan kamu kurumlarýnda çok emekçimizin olduðunu biliyoruz. Bunun baþýnda Devlet hastaneleri, Sosyal güvenlik kurumu ve Türkiye iþ kurumunda baþta olmak üzere diðer kurumlarda taþeron iþçileri adý altýnda çalýþan emekçilerimizin ve okullarda ek ders ücreti adý altýnda okullarda görevlendirilen öðretmenlerimiz çok düþük ücretlerle çalýþtýrýlmaktadýr. Bunun yanýnda basýnýmýzýn çok önemli temsilcileri ve yaz kýþ demeden toplumun nabzýný tutmak ve toplumu bire bir

haberdar etmek için gecelerini gündüzlerine katan gazetecilerimiz içinde sosyal devlet ilkesi olarak kendilerine hayatlarýný devam ettirebilmeleri için maaþ baðlanmasýný bir hak olarak görüyoruz” dedi. Sözleþmeli iþçiler kadroya alýnsýn Devlet yetkililerimizin bir sürerdir belediyede çalýþan sözleþmeli iþçilerin kadroya geçirilmesi çalýþmasýný olumlu bulduðunu belirten Yýlmaz “Bunun yetersiz olduðunu daha geniþ kapsamda bütün kurumlarýmýzda çalýþan baþta Devlet Hastanelerinde Sosyal Güvenlik kurumunda ve Ýþ kurda çalýþan binlerce taþeron iþçilerinde ve vekil öðretmenlerinde

bunun yanýnda geniþ kapsamlý bütün kamu kurumlarýmýzda hizmet ve görev yapan taþeron iþçilerine kadronun verilmesini talep ediyoruz.özelliklede Ýþ kurda çalýþan Ýþ ve Meslek danýþmaný olarak çalýþan emekçilerimize uzmanlýk kadronun verilmesini de talep ediyoruz. Eylül ayýndan beri yeterlilik sertifikalarýný alan ve atanmayý büyük ümitlerle bekleyen iþ ve meslek danýþmanlarýnda maðduriyetlerinin giderilmesi ve bir an önce atanmalarýný önemle beklediðimizi ifade etmek istiyorum. Bütün bu taleplerimizi sosyal devlet ilkesinin gereði olarak ve sosyal devlet adaletini bir kez daha yerine getirilmesi için istediðimizi söylemek isterim”

Eðitim-Bir-Sen olarak, darbe dönemlerinin dayatmalarýna uymayacaðýmýzý buradan ilan ediyoruz. Ýnsan onurunu ve tercihlerini hiçe sayan yaptýrýmlar zorla yasal çerçeveye oturtulmuþ olabilir ama bu yaptýrýmlarý asla meþru görmüyoruz. TBMM önünde kýlýk ve kýyafet yönetmeliðine dair Memur-Sen Konfederasyonu olarak baþlattýðýmýz itirazý, Eðitim-Bir-Sen olarak 81 ilde “Kýlýk-Kýyafet Özgürlüðü ve Baþörtüsü Yasaðýna Hayýr” çýkýþýmýzla devam ettirdik. Bugün ise, Eðitim-Bir-Sen olarak bir adým daha atarak, sivil itaatsizlik gösteriyor, hükümete, darbe döneminin izlerini silmesi çaðrýmýzý yineliyoruz. Özgürlük taleplerimiz karþýlanmalý, ne giyip ne giymeyeceðimizi bilecek yetiþkinler olduðumuz kabul edilmeli ve bu talebimize kulak verilmelidir. Þimdi yönetmeliði yok sayýyor, okullarýmýza serbest kýyafetle giriyoruz. Eylemimize katýlýmýnýz dolayý hepinize teþekkür ediyoruz.”

Mahkumlara aþçýlýk kursu veriliyor Ýsmail Erkar

K Demokratik Ofissen’den Asgari ücret tepkisi Sedat Aslanaçier

baþörtüsü yasaðýnýn tamamen kaldýrýlmasýný, çalýþanlar olarak ne giydiðimizle deðil, ne ürettiðimizle ilgilenilmesini istiyoruz.

ýzýltepe ilçesinde cezaevinde bulunan mahkumlara meslek edindirmek amacýyla Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü kanalý ile deðiþik zamanlarda açýlan kurslara bir yenisi daha eklendi. Adalet Bakanlýðý ve Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda yapýlan protokol doðrulusunda Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü tarafýndan Kýzýltepe Cezaevi'nde aþçýlýk kursu açýldý.

bünyesinde ahçýlýk kursu açtýklarýný söyledi. Ölçer, "Ýlk defa cezaevinde kurs vermekteyiz. Birinci kademe olarak açýlan kurslara katýlan 36 kursiyerimiz arasýnda baþarýlý olanlara Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü tarafýndan kurs katýlým belgesi verilecektir" dedi.

Kýzýltepe Halk Eðitim Merkezi tarafýndan açýlan ve usta öðreticiliðini Mardin bölgesinin tanýnmýþ ahçýlarý arasýnda yer alan Hikmet Ölçer'in yaptýðý kursa 36 tutuklunun katýldýðý belirtildi.

Kýzýltepe Halk Eðitim Merkezi Müdürü M. Hadi Gökdemir ise merkezleri bünyesinde açtýklarý çeþitli kurslarýn yanýnda cezaevinde tutuklu bulunan mahkumlara yönelik kurs açtýklarýný söyledi. Gökdemir, "Kursa katýlan mahkumlar cezalarýnýn bitiminde ellerinde yapabilecekleri bir meslekleri olmasý için bunu önemsiyoruz. Buna benzer kurslarýmýz devam edecektir" diye konuþtu.

Kasým 2012 tarihinde baþlayan ve 4 ay sürecek olan kursta, kursiyer mahkumlarýn haftanýn 3 gününde 5'er saat olmak üzere toplamda 272 saat eðitim alacaklarý bildirildi. Kurs eðitmeni Hikmet Ölçer, daha önce de Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü

Kýzýltepe Cezaevi'nde açýlan kursta yapýlan çalýþmalarý ve edinilen becerileri gözlemlemek amacýyla Kýzýltepe Adliyesi'nde görev yapan hakim ve savcýlar da ahçýlýk kursunu ziyaret ederek yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

3 Ocak 2013 Perþembe

3

Türkiye yeni yýla zamlarla girdi

T

ürkiye, 2013 yýlýna vergi zamlarýyla girdi. 150 metrekare altý konutlarýn vergisi yüzde 1, 8 ve 18 olarak kademelendirildi, lüks konutlarýn vergisi yükseldi. Emlak vergileri ise yüzde 7,8 olarak artýrýldý. Sigarada 34 kuruþluk maktu vergi artýþýna gidildi. Yeni yýlda tiryakinin cebinden 50 kuruþ ila 1 TL daha fazla para çýkacak. Bankalardaki mevduattan alýnan stopaj kademeli olarak düþürüldü. 1-3 yaþýndaki en düþük motorlu aracýn MTV’si 517 liraya çýktý. Bütçenin dengesinin bozulmasýnýn ardýndan Maliye Bakanlýðý, 2013 yýlýna yeni zamlarla baþladý. Eylül ayýnda akaryakýt ve otomotivin ÖTV’sinin artýrýlmasýnýn ardýndan sigara ve konutun KDV’si de yeni yýlda artýþ gösterdi. Resmî Gazete’de yayýmlanan düzenlemeye göre sigaranýn vergi oraný yüzde 65,25 olarak belirlenirken, paket baþýna vergi 3,24 liranýn altýnda olmayacak. Sigarada 34 kuruþluk maktu vergi artýþýna gidilmesinin ardýndan zammýn satýþ fiyatlarýna paket baþýna 50 kuruþ ile 1 lira arasýnda yansýyacaðý hesaplanýyor. Buna göre beþ liranýn altýnda sigara satýþý olamayacak. Purocularýn talepleri doðrultusunda ise asgari vergi oranlarý 2013 baþýndan geçerli olmak üzere yüzde 65’ten yüzde 40’a indirildi. Maliye Bakanlýðý Gelir Politikalarý Genel Müdürlüðü’nün çalýþmasý ile konut teslimlerine uygulanan KDV oranlarýnda da deðiþikliðe gidildi. Buna göre verginin hesaplanmasýnda arsa metrekare birim fiyatý geçerli olacak. Yeni vergilendirme, ruhsatýn büyükþehirde olmasý ve konutun lüks olarak projelendirilmesi halinde geçerli olacak. 1 Ocak 2013 tarihinden sonra

alýnacak ruhsatlarda geçerli olmak üzere 150 metrekarenin altýndaki konutlarýn satýþýnda Milli Emlak tarafýndan belirlenen arsa metrakare birim fiyatý 500 TL ile bin lira arasýnda olanlar için yüzde 8, bin Türk Lirasý ve üzerinde olan konutlarýn tesliminde ise yüzde 18 KDV alýnacak. Örneðin Etiler’de arsa metrekare birim fiyatý 700 lira olan bin metrekarelik bir arsaya konut projesi yapýldýðýnda dairenin net alaný 150 metrekarenin altýnda ise konutun KDV’si yüzde 8 olacak. 100 metrekarelik bir konuttan Maliye 8 bin lira KDV alacak. 150 metrekarenin üzerindeki konutlardan alýnan yüzde 18’lik KDV oranýnda ise herhangi bir deðiþikliðe gidilmedi. Bina ve arazi Emlak Vergisi deðeri artýþ oraný, yeniden deðerleme oranýnýn yarýsý yerine yüzde 7,8 olarak artýrýldý. Resmî Gazete’de dün yayýmlanan bir baþka karar ile de mevduat faiz hesaplanmasýnda deðiþikliðe gidildi. Buna göre mevduatta yüzde 15 olarak uygulan stopaj oraný vade uzadýkça kademeli olarak düþürülecek. Yeni düzenlemeye göre vadesiz ve ihbarlý hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15, bir yýla kadar (1 yýl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12, bir yýldan uzun vadeli hesaplarda ise stopaj oraný yüzde 10 olarak tahsil edilecek. Vadesinden önce bankalarýn onayý ile çekilen vadeli mevduata vadesiz mevduat faiz oraný uygulanacak. Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, stopaj oranýyla ilgili düzenlemenin bir yýl ve üzeri vadeyle bankaya yatan mevduatýn, toplam mevduat içindeki payýný önemli ölçüde artýrmasýný beklediklerini kaydetti. Ekonomi yönetimi, mevduatta vadenin uzatýlmasý için

stopaj oranlarýnda kademeli indirime giderken özel sektörün ucuz finansman bulmasý için de Kaynak Kullanýmý Destekleme Fonu (KKDF) oranlarýnda bazý düzenlemeler yapýldý. Bankalar ve finansman þirketlerinin yurtdýþýndan Türkiye’ye saðladýklarý döviz ve altýn kredilerine yönelik KKDF oranlarýnda tarifeli sistem uygulanacak. Ortalama vadesi bir yýla kadar olanlarda yüzde 3, bir yýl ile iki yýl arasýnda olanlarda yüzde 1, iki yýl ile üç yýl arasýnda olanlarda yüzde 0,5, 3 yýl ve üzerinde olanlarda ise yüzde sýfýr KKDF alýnacak. 2012’de bir yýlýn üzerindeki kredinin KKDF’si yüzde 3 idi. MTV’deki artýþ yüzde 7,8 oldu Yeni yýlda vergi ve idari para cezalarý da yeniden deðerleme oraný olan yüzde 7,8 oranýnda artýþ gösterdi. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1-3 yaþ grubunda yer alan otomobillerde yýllýk Motorlu Taþýtlar Vergisi 517 TL’ye çýkarýldý. Motor silindir hacmi 1.301 ve 1.600 cm³’e kadar otomobillerde ise MTV 827 lira olacak. Otomobil ve benzeri araçlar için 2013 yýlýnda yýllýk 56 lira ile 18 bin 803 lira arasýnda deðiþen tutarlarda vergi ödenecek. Pasaport kâðýt bedeli yüzde 15’lik artýþla 72 lira olurken pasaport harcý artýþ gösterecek. Yeni yýlda B sýnýfý sürücü belgesi almak isteyenlerin cebinden 300 liranýn üzerinde bir rakam çýkacak. Damga Vergisi Kanunu’nda emtia senetleri ve kira mukavelenamelerinin de aralarýnda olduðu bazý kâðýtlar için 2012’de uygulanan vergi oranlarý ile yeniden deðerleme oraný dahil olmak üzere maktu vergi tutarý yüzde 15 oranýnda

artýrýldý. Yeni yýlda geçerli olmak üzere noter kâðýdý ile beyanname bedeli 7,25 lira protesto, vekaletname, re’sen senet bedeli 14,50 lira olarak

belirlendi. Dünden geçerli olmak üzere mobil telefon aboneliðinin ilk tesisinde ödenen vergi tutarý, yüzde 7,8 oranýnda artýrýlarak 37 liradan 39 liraya yükseltildi. (CÝHAN)

Uyuþturucu madde terk edilmiþ yerler ve evlerde alýnýyor U

yuþturucu ve alkol baþta olmak üzere madde kullanýmýnýn daha çok terk edilmiþ yerler ile kullanýcýlarýn kendi evlerinde olduðu ortaya çýktý.

ÖSYS'ye baþvurular baþladý

013 Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemine (ÖSYS) baþvuru iþlemleri baþladý.

2

baþvurmuþ olanlardan öðrenim bilgilerinde deðiþiklik olanlar, baþvurularýný istedikleri baþvuru merkezine yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapýlan yazýlý açýklamaya göre, ÖSYS'ye baþvurular, 2-15 Ocak 2013 tarihleri arasýnda yapýlacak. Adaylar, 2013-ÖSYS Kýlavuzu ile Aday Baþvuru Formuna ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr) internet adresinden ulaþabilecek.

Mezun durumdaki adaylardan 2011-ÖSYS veya 2012 ÖSYS'den birine baþvuru merkezi aracýlýðýyla baþvurmuþ olan ve öðrenim bilgilerinde deðiþiklik olmayanlar baþvurularýný isterlerse bireysel olarak internet aracýlýðýyla, isterlerse diledikleri bir baþvuru merkezine baþvurarak yapabilecek.

Kýlavuz daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacak. Adaylar isterlerse baþvuru merkezlerine gönderilen örnek kýlavuzlarý da baþvuru süresi içinde baþvuru merkezlerinde inceleyebilecek.

2013-ÖSYS'ye (sýnavsýz geçiþ dahil) iliþkin baþvurma, baþvurma koþullarý, sýnav, deðerlendirme ve yerleþtirme ile ilgili kurallar ve iþlemler 2013ÖSYS Kýlavuzunda yer almakta.

Ortaöðretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sýnav Merkezi Koordinatörlükleri ÖSYS'de baþvuru merkezi olarak görev yapacak.

2013-ÖSYS'ye baþvurmak isteyen adaylarýn bu kýlavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Henüz mezun olmamýþ, son sýnýf düzeyindeki adaylar baþvurularýný okullarýnýn baðlý olduðu baþvuru merkezine yapacak. Mezun durumdaki adaylardan 2011-ÖSYS ve 2012ÖSYS'nin her ikisine de bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla baþvurmamýþ olanlar ile 2011ÖSYS veya 2012-ÖSYS'ye

2013 ÖSYS Kýlavuzu görme ve iþitme engelli ÖSYS adaylarý için sesli ve görüntülü olarak da hazýrlandý. Kýlavuz, uzman kiþiler tarafýndan, görme engelli adaylar için sesli ve iþitme engelli adaylar için iþaret dilinde video görüntüsü olarak hazýrlandý. Video görüntülerine adaylar ÖSYM'nin internet sitesi

Belediyeler baþta olmak üzere ilgili kurumlar ile kolluk görevlilerinin bu alanlardaki denetimlerini artýrmasý isteniyor. Türkiye Uyuþturucu ve Uyuþturucu Baðýmlýlýðý Ýzleme Merkezi'nin (TUBÝM) raporuna göre madde kullanýcýlarýnýn maddeyi kullaným yerlerinde ilk sýrada yüzde 44,57 ile terk edilmiþ yerler geliyor. Ýkinci sýrada ise yüzde 31,13'lük bir oranla kendi evleri bulunuyor. Sýrasýyla arkadaþýnýn evi yüzde 5,81; eðlence yerleri yüzde 2,85; akraba evi yüzde 0,2; okul yüzde 0,15; diðer mekanlar yüzde 13,85 yer alýyor. Raporda, "Buna göre maddelerin en sýk kullanýldýðý yer olan terk edilmiþ yerlerin ýslahý konusunda baþta belediyeler olmak üzere ilgili kurumlara önemli vazifeler düþmektedir. Bu çerçevede kolluk görevlilerinin de bu alanlardaki denetimlerini arttýrmalarý gerekmektedir." deniyor. Ebeveyenler çocuklarýný gözetim altýnda tutmalý TUBÝM'in uyuþturucu raporunda, özelikle çalýþan ebeveynlerin çocuklarýný çalýþma saatleri esnasýnda yetiþkin gözetiminde tutmalarýnýn etkili bir önleyici tedbir olacaðýna dikkat çekiliyor. Bu tür ailelerin uzun saatler ev dýþýnda olmasý sebebiyle madde kullanmak için evlerin güvenli ortamlar olarak tercih edildiðinin görüldüðünün belirtildiði raporda, "Ayrýca

ebeveynlerin, çocuklarýnýn maddeyi evde kullanýyor olabileceklerinden hareketle daha dikkatli olmalarý, buna dair herhangi bir emare (madde kullanmak için gerekli materyal vb) bulmalarý durumunda da temkinli olmalarý ve bir uzman kurumdan daha fazla bilgi ve destek almalarý gereklidir. Aceleci ve hýzlý bir þekilde sonuçlar çýkarmak ise son derece tehlikelidir. Zira tespit edilen bazý belirtiler mutlaka uyuþturucu kullanýmýna yönelik bir iþaret olmak zorunda deðildir. Kullanmadýðý halde, sadece bazý belirtiler benziyor diye kiþinin suçlanmasý olumsuz sonuçlara yol açabilir. Amacýn kiþiyi yakalamak

deðil, ona yardýmcý olmak olduðu unutulmamalýdýr." deðerlendirmelerine yer veriliyor. Rapora göre madde kullanýcýlarýnýn yüzde 60,62'si hiç evlenmemiþ þahýslardan oluþuyor. 2011 yýlýnda Türkiye'de 15 ve üstü yaþ grubunda hiç evlenmemiþ olan þahýslarýn oraný yüzde 27,44. Raporda, "Dolayýsýyla nüfusun büyük çoðunluðunun medeni durumunun evli olmasýna raðmen (yüzde 64,13) madde kullanýcýlarýnýn büyük çoðunluðunun hiç evlenmemiþ olan þahýslardan oluþmasý, madde kullanýmýnýn evlilere oranla bekarlar arasýnda daha yaygýn olduðu þeklinde deðerlendirilmektedir." Deniyor. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

3 Ocak 2013 Perþembe

4

Paravan þirketler üzerinden G sigorta vurgunu

Batman’da amatör kulüp maçlarý gece oynanacak

S

GK denetmenleri, Diyarbakýr ’da büyük bir sahte sigorta þebekesini ortaya çýkardý. Bir yýldýr yapýlan takip sonucu 106 paravan þirket üzerinden 6 bin 500 kiþinin sahte sigortalý yapýldýðý, devletten saðlýk yardýmý aldýklarý ve bazýlarýnýn emekli olduðu belirlendi. Bu kiþilerin sigortalarýyla birlikte 50 kiþinin emekliliði iptal edildi. Böylece devletin 8,5 milyon lira zarar etmesi engellendi. Diyarbakýr'da bir yýldan bu yana inceleme yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetmenleri, vatandaþlarý düþük ücretlerle sigortalý göstermek vaadiyle kandýran þebekeyi deþifre etti. Denetmenler, naylon þirket kurarak vatandaþlarý buradan sigortalý gösteren firmalarý yakýn takibe aldý. Yapýlan çalýþmada, gerçekte herhangi bir iþyerinde çalýþmayan kiþilerin sigortalý gösterildiði belirlendi. Sahte sigorta ile saðlýk yardýmlarýndan faydalanan kiþilerin bazýlarýnýn emekli olmasý, suistimalin yýllardýr sürdüðünü ortaya koydu. Ýlk etapta sahte olarak sigortalý bildirilen bin 500 kiþinin ifadeleri alýndý. Soruþturmayý derinleþtiren denetmenler, 6 bin 500 kiþinin dolandýrýldýðýný tespit etti. Sahte sigortalý gösterilen kiþilerin e-bildirge ortamýnda SGK'ya bildirildikleri, ancak adlarýna tahakkuk ettirilen prim borçlarýnýn ödenmediði anlaþýldý. Kendilerini muhasebeci veya mali müþavir olarak tanýtan þebeke üyelerinin özellikle gelir ve eðitim düzeyi düþük olan vatandaþlarý hedef aldýðý, kiþi baþýna aylýk 150-250 lira tahsil ettikleri tespit edildi. Küçük bir cep telefonu tamircisinde bile yüzlerce kiþinin sigortalý gösterildiði ortaya çýktý. Þebekeyi deþifre eden denetmenler, cumhuriyet baþsavcýlý-ðýna suç duyurusunda da bulundu.

Paravan þirketlerin daha çok medikal, büro iþyeri, inþaat ve taahhüt, cep telefonu tamiri ve satýþý gibi alanlarda faaliyet gösterdiði belirlendi. Yapýlan incelemeler paravan þirketler arasýnda organik baðlantý olduðu, bildirimi yapýlan sigortalarýnýn sýk sýk diðer paravan þirketlerden de bildirimlerinin yapýldýðý görüldü. Bazý sigortalýlarýn 5-6 farklý paravan þirketten sigortalý olarak gösterildikleri tespit edildi. Denetmenler, 5-10 metrakerelik cep telefonu tamircisinde bile yüzlerce kiþinin sigortalý gösterildiðini belirledi. Uzmanlar, özellikle istihdamýn düþük olduðu Doðu ve Güneydoðu illerinde bu tür paravan þirketlerin sayýsýnýn oldukça fazla olduðunu belirtiyor. Vatandaþlarýn ucuza sosyal güvenlik þemsiyesi altýna alýnma vaadiyle kandýrýldýklarýný ifade eden uzmanlar, “Çalýþmadan bir iþyerinden sigortalý gösterilmek mümkün deðildir. Kendilerini muhasebeci veya mali müþavir olarak tanýtan ve para karþýlýðýnda sigortalý bildirmek isteyen kiþilere kesinlikle itibar edilmemeli.” diyor. Ayrýca paravan iþyerlerinden gösterilen kiþilerin aldýðý saðlýk yardýmlarýnýn faiziyle geri alýnacaðý belirtiliyor. Ayný þekilde bu yolla emekli olup aylýk alan kiþilere ödenen aylýklar da faizleriyle birlikte tahsil ediliyor. Diyarbakýr ’daki sahte sigorta þebekesini ortaya çýkaran denetmenler, Cumhuriyet Baþsavcýlýðý’na suç duyurusunda da bulundu. Sosyal güvenlik sisteminin en büyük baþ belalarýndan olan sahte

sigortalýlýk, paravan þirketler üzerinden iþletiliyor. Paravan þirket kuran þebeke, sigortasý olmayan vatandaþlarla temasa geçip bu kiþileri düþük ücretlerle kurduklarý þirketlerin birinde sigortalý gösteriyor. Bu yolla sigortalý gösterilen kiþi, normal sigortalýnýn sahip olduðu bütün haklara sahip oluyor. Saðlýk hizmeti alýp günü geldiðinde emekli olabiliyor. Devlet de sosyal güvenlik mevzuatý gereði, sigortalý gösterilen kiþinin bütün haklarýný öderken prim alacaðýný þirketten tahsil etmeye çalýþýyor. Fakat paravan olarak kurulan þirketler, topladýðý primleri cebe indiriyor. Devlete tek kuruþ ödeme yapmýyor. Þirket paravan olduðu için de tahsilat yapýlamýyor. Bu durumda paravan þirket kuran çete, vatandaþtan prim olarak topladýðý paralarla saltanat sürüyor. Devlet ise tek kuruþ alamadýðý kiþiler için emekli maaþ ve saðlýk hizmeti bedeli ödüyor. (CÝHAN)

"Halk yýl baþýnda insanlar þans oyunlarýyla kumara teþvik ediliyor" Y

eþilay Diyarbakýr Þube Baþkaný Yasin Yýldýz, yýlbaþýnda oynanan þans oyunlarýyla halkýn kumara teþvik edildiðini söyledi. Yýldýz, “Þans oyunlarý toplumda alýnteri ile kazanmanýn kutsallýðýný zedelerken, havadan kazanmayý da teþvik etmektedir.” dedi. Türkiye’de yapýlan araþtýrma ve istatistiklere göre alkol ve madde kullanma yaþýnýn 15 yaþýn altýna düþtüðünün belgelendiðini ifade eden Yýldýz, “17 Aralýk tarihinde basýna yansýyan görüntülerde Ýstanbul’da bir alýþveriþ merkezinin açýlýþýnda 8-9 yaþlarýndaki çocuklara alkol servisi yapýlmýþtýr.” dedi. Yeni yýl veya yýlbaþý kutlamalarý gerekçesiyle özellikle eðlence partilerinde alkol tüketimi teþvik edildiðini kaydeden Yýldýz, bu ortamlara gençlerin de katýldýðýný belirterek, þu açýklamada bulundu: “Oysa anayasanýn 58.maddesinde “Devlet, gençleri alkol düþkünlüðünden, uyuþturucu maddelerden, suçluluk, kumar vb. kötü alýþkanlýklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alýr ” hükmü yer almaktadýr. Bu hükmün gereðinin yapýlmadýðý yukarýdaki verilerden anlaþýlmaktadýr.” "Halk kumara teþvik ediliyor" Yine yýlbaþý nedeniyle þans oyunlarý adý altýnda halkýn kumara teþvik edildiðini dile getiren Yýldýz, þöyle konuþtu: “Oynanan bu kumardan milyonda biri sevinirken, milyonlarca kiþi maðdur edilmekte ve hayal kýrýklýðý yaþanmaktadýr. Hatta bu oyunlara kumara servet yatýrýp kaybedenlerde psikolojik sorunlar oluþmakta; bunun neticesinde intihar olaylarý da yaþanmaktadýr. Ayrýca þans oyunlarýna oluþturulan bu raðbet; toplumda alýn teri ile kazanmanýn kutsallýðýný zedelerken, havadan kazanmayý da teþvik etmektedir.” Hükümetten anayasanýn 58.maddesinde belirtilen “Devlet, gençleri alkol düþkünlüðünden, uyuþturucu maddelerden, suçluluk, kumar vb. kötü

alýþkanlýklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alýr ” hükmünün yapýlmasýný istediðini belirten Yýldýz, “Peygamberimiz Hz. Muhammed(as) “Kim bir kavme benzemek isterse; o da onlardandýr ”

ençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Halil Çöl, “Amatörde gece maçlarý zevk verecek.” dedi. Batman amatör futbol tarihinde ilk defa oynanan gece maçlarýnda, hizmette sýnýr tanýmadýklarýný belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Halil Çöl, bunun devamýnýn gelmesi için canla baþla çalýþmalarýný sürdüreceklerini söyledi. Ýlk gece maçlarýný kusursuz ve hatasýz sonuçlandýrdýklarýný belirten Çöl, ekip olarak çok iyi bir alt yapý hazýrladýklarýný söyledi. Konuyla ilgili olarak açýklamada bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Halil Çöl, þöyle devam etti: “Amatör takýmlarýmýzýn talebi üzerine ilgili birimlerle görüþtükten sonra 19 Mayýs Sentetik çim sahada gece maçlarý oynatmaya baþladýk. Batman tarihinde ilk gece maçý Saðlýkspor ile Beþirispor arasýnda oynandý. Ýlk haftanýn diðer maçlarý ise 19 Mayýs

Gençlikspor – 72Batmanspor, Tüpraþspor – Balpýnar Belediyespor ile Güneþspor ile Batmanspor arasýnda oynandý. Tüm takýmlarýmýzýn sahadan son derece memnun kalmasý bizleri ayrýca mutlu etmiþtir. Stat ýþýklandýrmasýndaki tüm eksiklerimizi tamamlayýp çok güçlü bir jeneratörde devreye soktuk. Tecrübeli personelimiz, saðlýk görevlilerimiz, ambulansýmýz ve güvenliðimiz dört dörtlük bir þekilde saðladýk. Geriye takýmlarýmýzýn duyarlýlýðý kalmýþtýr.” Çöl, ayrýca amatörlerin daha iyi þartlarda hizmet görmeleri için yeni projeler üzerinde de durduklarýný sözlerine ekledi. (CÝHAN)

Batman Petrolspor'da 3 oyuncu ile yollar ayrýldý

S

por Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden ve 2. etap kamp çalýþmalarýný Antalya Evrenseki Xanthe Otel'de sürdüren Batman Petrolspor teknik heyetin raporu doðrultusunda 3 futbolcu ile yol ayrýmýna gitti. Ligin ilk devresinde takýmda yeterince þans bulamayan futbolculardan Gökhan Demir, Ýbrahim Kongur ve takým kaptaný Nedim Köseoðlu'na kendilerine kulüp bulmalarý istendi. Batman Petrolspor basýn sözcüsü Cemil Arýkan ''Bu 3 arkadaþýmýza takýma yaptýklarý hizmetlerden ötürü teþekkür ediyoruz. Teknik heyetin raporu doðrultusunda bu sporcu arkadaþlarýmýza kendilerine kulüp bulmalarýný istedik. Transfer çalýþmalarýmýz sürüyor. Teknik heyetin raporu doðrultusunda kadromuza 3 veya

4 sporcu katacaðýz. Yönetim ve teknik heyet olarak çok seçici davranýyoruz. En kýsa zamanda kadromuza katacaðýmýz sporcularý Batman kamuoyu ile paylaþacaðýz.'' dedi. Petrol Antalya’da kondisyon depoluyor Öte yandan 2. yarý kamp çalýþmalarýný Antalya Evrenseki Xanthe Otel'de sürdüren kýrmýzý beyazlý ekip sabah akþam olmak üzere günde çift idman ile ligin 2. yarýsýna hazýrlanýyor. Sabah fitness salonunda yapýlan aðýrlýk çalýþmalarýna sporcular teknik heyetin direktifleri doðrultusunda tam tempo çalýþýyor. Öðleden sonra Teknik Direktör Adnan Þentürk nezaretinde çim sahada taktik aðýrlýklý çalýþma yapan Batman Petrolspor günde 5 saat çalýþýyor. (CÝHAN)

tespitiyle kendi inanç ve kültür deðerlerimize göre yaþamamýz ve bu deðerleri çocuklarýmýza yaþatmamýz gerekir. Aksi takdirde yarýn çok geç olabilir.” þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

Tahir Vesek vefat etti Þ

ýrnak'ýn eski Cizre Belediye Baþkaný Tahir Vesek, vefat etti. Cizre eski Belediye Baþkaný Tahir Vesek, yaklaþýk bir haftadýr tedavi gördüðü Cizre Devlet Hastanesinde yaþama gözlerini kapadý. Vesek'in cenazesi Cizre Ulu Camii'nde öðlen namazýna müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Cizre Asri Mezarlýðý'nda topraða verildi.Cizre'nin önde gelen ailelerinden ve Cizre eski belediye baþkanlarýndan Vesek'in kaybý ilçede büyük bir üzüntü yaþattý. Vesek'in taziyesi Alibey Mahallesi Þeh Sait Merhum Camii ve Mehmet Aða Kasr'ýnýn önünde bulunan çadýrda

ailesi tarafýndan taziyeleri kabul ediliyor. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

3 Ocak 2013 Perþembe

Hatalý ayakkabý seçimi ayakta þekil bozukluðuna neden oluyor Ý

5

BASINDAN

Hep birlikte kardeþliðimizi koruma görevimiz...

Y

üksek topuklu, yüksek platformlular, çok dar ya da çok büyükler ve çok sert tabanlý olanlar. Þýk giyinmek ile moda her zaman birbirine karýþtýðý için ayaðýn rahat olmasý hep ikinci planda kalýyor. Sonuç; su toplayan, cildi soyulan, nasýr baðlayan ve sýk sýk burkulan ayaklar, Üstelik geç kalýndýðýnda problem gittikçe ilerleyerek ciddi sinir sýkýþmalarýna, ayaklarda ve parmaklarda þekil bozukluklarýnýn oluþmasýna yol açabiliyor. Acýbadem Kozyataðý Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Prof. Dr. Metin Türkmen, ayak saðlýðýný korumak için ayakkabý, bot veya çizme seçerken dikkatli davranýlmasý uyarýsý yapýyor. Ayakta þekil bozukluðuna yol açan nedenleri 6 baþlýkta toplayan Prof. Dr. Türkmen, þu bilgileri veriyor: “Ayakkabýlarda en sýk yaþanan problem, önü daralan ve ayaðý sýkan dar kalýp, topuklu ayakkabýlar ya da botlar giyilmesi ve bunlarla uzun süre ayakta kalýnmasý. Önü daralan ayakkabýlar parmaklarýn rahatça hareket etmesini engelliyor. Zamanla parmaklarýn þekli bozuluyor. Yüksek topuklu ayakkabýlarda aðýrlýk tarak kýsmýna geçeceði için parmaklara aþýrý yük biniyor ve uzun süreli

kullanýmlar ayak ile parmaklarda þekil bozukluklarýna neden oluyor.” Kadýnlarýn yüksek platform gibi denge bozan ürünler kullanýlabildiðine dikkat çeken Türknen, þöyle devam ediyor: “Ayrýca bu platformlarýn sert olanlarý ayaðýn kývrýlmasýný engelliyor, þoku emmeden diðer eklemlere aþýrý baský iletiyor. Özellikle gençlerin çok sýk tercih ettikleri tamamen topuksuz ve aþýrý yumuþak, genellikle bez veya süet olan ayakkabý ile çizmeler de sakýncalý. Çünkü ayaðý hiç tutmayan, iç tabaný

hiç desteklemeyen bu ayakkabýlar içe basmaya meyilli olanlarda bu durumun daha da kötüleþmesine neden olabiliyor. Topuklu ayakkabý ya da bot seçerken ince kalýplý ürünlerin büyük numaralarýný almak büyük bir hata. Çünkü ayak öne gidince ayakkabý önden vuruyor, arkadan boþluk kalýyor ve topuk yürürken hareket ediyor. Bunun sonucunda ayakkabýlar sürtüyor ve yara yapýyor. Sert rugan olanlar ise gerekli esneme ve yumuþama olmadýðý için ayaðýn fonksiyonlarýný

bozuyor.” Prof. Dr. Türkmen, ayak saðlýðý için ideal bir ayakkabýnýn özelliklerini þöyle sýraladý: “Ayaðýn þekline uygun olmalý ve tam oturmalý. Ayak üç boyutlu olduðu için ayakkabýnýn sadece boydan uymasý yetmez, eni ve yüksekliði de uymalý. Ayaðý iyi kavramalý ve özellikle bilek kýsmý iyi tutmalý. Ayaðý taraklý olanlar daha geniþ kalýplý ayakkabýlar kullanmalý, ince ayaklý kadýnlar ise ince kalýplý olanlarý giymeli. Ayaðý destekleyen bir iç taban ve þoku emen, doðru noktalarda esneyen bir dýþ tabaný olmalý. Ayakkabýnýn önü ve yanlarý dar olmamalý, parmaklar yanlardan ve üstten rahat etmeli. Ýçi dýþý deri olmalý. Bu tür ayakkabýlar hem nefes aldýðý için terletmez, hem de ayaðýn þekline daha kolay uyum saðlarlar. Derinin cinsi de önemli. Hassas cilde sahip, kemik yapýsý belirgin ve çýkýntýlý olanlar ile diyabet hastalarý yumuþak derileri giymeli. Ayakkabý tabanýnýn dýþ kýsmý yeterince geniþ olmalý. Özellikle denge ve burkulma sorunu olan kadýnlar geniþ, topuk kýsmý daralmayan ayakkabýlar seçmeli. Çok sert deri ve sert rugan yerine, ayaðýn þeklini daha iyi alan süet ve nubuk deriler tercih etmeli.” (CÝHAN)

Kadýnlarda küçük ayakkabý kullanýmý týrnak batmasýna neden oluyor

G

ünlük yaþamda vücudun aðýrlýðýný çeken en önemli organlar arasýnda ayaklar geliyor. Uzun saatler ayakta kalmak ayaklarýn yükünü artýrdýðý gibi, uzun saatler boyunca oturmak da ayaklarýn þiþmesine, ödeme neden olabiliyor. Ancak ayaklarla ilgili en sýk yaþanan sorunlarýn baþýnda týrnak batmasý geliyor. Acýbadem Bursa Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Ayhan Okumuþ, bu problemin en çok ayak baþparmaklarýnda görüldüðünü dile getirdi. Op. Dr. Ayhan Okumuþ, týrnak batmasýna yol açan 4 önemli nedeni þu þekilde açýkladý: “Kiþisel bakým ve hijyen eksikliðiyle beraber en sýk görülen nedenlerden ilki, uygun olmayan ayakkabý giyilmesi, daha kötüsü ayakkabýnýn uzun süreli giyilmesidir. Bu durum en çok askerde küçük numaralý botlarla uzun süreli eðitim ve spor yapýlmasýndan sonra oluþur. Ýkinci

en sýk grup ise göreceli olarak ayaklarý geniþ olan bayanlardýr ve ýsrarla ayaklarýný küçük ve dar ayakkabýlara sokmalarýndan ve bir nevi onlarý cezalandýrmalarýndan sonra oluþur. Üçüncü neden ise yanlýþ týrnak kesimidir. Týrnaðý çok kýsa kesmek bu konuda sýk karþýlaþýlan bir durumdur. Dördüncü en sýk görülen neden, hamilelik, doðum ve obezite gibi ayaðýn uzunlamasýna deðil, geniþlemesine büyüdüðü durumlardýr ki eðer yanlýþ týrnak kesimi de buna eþlik ederse batma görülür.” Týrnak batmasýna neden olan uygulamalar konusunda insanlarýn bilinçlendirilmesinin önemine deðinen Op. Dr. Okumuþ, tedavide yapýlanlarý þöyle özetledi: "Týrnak batmasý sorunu ile ilgili bilinç oluþmazsa kiþi birkaç ay sonra diðer parmaðýnda da ayný sorunu yaþayabilir ve tekrar hekime gitmek zorunda kalabilir. Muayene sýrasýnda parmaktaki enfeksiyonun durumu

deðerlendirilmelidir. Eðer aðýr bir enfeksiyon varsa öncelikle bu tedavi edilmeli, cerrahi müdahale ertelenmelidir. Eðer aðýr olmayan bir enfeksiyon varsa, cerrahi müdahalenin yapýlmasý ve sonrasýnda tedavisinin düzenlenmesi gerekmektedir. Çünkü enfeksiyon oluþturan týrnak, ortamdan uzaklaþtýrýlýrsa tedavi de kolaylaþacaktýr. Operasyonda amaç týrnaðý çekmek deðil, týrnak yataðýnýn düzeltilmesi olmalýdýr.” Týrnak batmasýnýn tedavisinin cerrahi olduðunu belirten Okumuþ, bu cerrahi müdahalenin de steril bir ortam oluþturarak ofis þartlarý altýnda lokal anestezi ile yapýlabileceðini vurguladý. Okumuþ, cerrahi müdahale aþamalarý hakkýnda da þu bilgileri verdi. "Cerrahi müdahale, steril bir ortam saðlanarak ofis þartlarýnda lokal anestezi altýnda yapýlabilir. Batan kýsýmdaki týrnak (eðer çift taraflýysa ayný iþlem iki taraf için

ayný anda yapýlabilir) çýkartýlýp diðer týrnak çekilmez ve yerinde býrakýlýr. Bozulmuþ ve yer deðiþtirmiþ týrnak yataðý da uygun ve dikkatli þekilde çýkartýlýr. Esas önemli olan nokta ise dipteki týrnak yapan üretken bölümün, batan týrnaðý üreten kýsmýnýn da çýkartýlmasýdýr. Bu çok hassas bir durumdur. Sorunlu kýsma denk gelen üretken kýsým çýkartýlýrken çok hassas olan diðer kýsýmlar hasar görmemelidir. Aksi takdirde týrnaðýnýz farklý þekillerde anormal bir týrnak olarak büyüyecektir. Eðer týrnaðýn altýndaki kýsým çýkartýlýr ama üretken kýsma dokunulmazsa ya da tam olarak temizlenmezse bu defa da týrnak dikenleri dediðimiz ve parmaðýnýzýn yanlarýndan ve üstünden, deri içinden çýkan týrnaðýmsý yapýlarla karþýlaþabilirsiniz. Eðer sadece týrnak çekilir ve diðer yapýlara müdahale edilmezse o zaman iki ay sonra ayný sýkýntýyla uðraþacaksýnýz demektir." (CÝHAN)

slam tarihi boyunca maneviyat büyüklerinin üzerinde en çok titredikleri konu, “Kardeþliðimizin korunmasý” olmuþtur.

Birlik beraberliðimizin özünü teþkil eden bu kardeþliðimizin korunmasý konusu, halen hepimizin bir numaralý meselemiz olma özelliðini devam ettirmektedir.

Nitekim Hocaefendi de sohbetlerinde hep bu kardeþliðimizi koruma konusuna vurgu yapmýþ, özellikle Uhuvvet Risalesi’nden verdiði bir misalinde de “bir nizaa deðmeyen!” dünyevi konularýn ayrýlýk sebebi olmamasý gerektiðine iþaret ederek þu tespitleri dikkatimize sunmuþtur: Uhuvvet Risalesi’nde Üstad Hazretleri, Hâfýz-ý Þirazî’den “Dünya öyle bir metâ deðil ki bir nizâa deðsin!.” ifadesini naklediyor. Zannediyorum hiçbirimiz “Hafýz-ý Þirazi bu sözüyle mübalaða yapýyor.” diye içimizden geçirmemiþizdir. Demek Hafýz-ý Þirazi doðruyu söylüyor, hakikati ifade ediyor. Gerçekten de dünya öyle bir meta deðil ki bir nizaa deðsin de birlik beraberliðimizi bozsun!.. Öyle ise biz, bu doðruyu hayatýmýza ne kadar yansýtýyor, fiilen ne kadar benimsiyoruz? Burasý cayi dikkattir!.. Bunlarý düþününce “O hâlde ne güne okuyoruz bu kitaplarý, ne diye Kur’ân ve sünnetle meþgul oluyor, ne diye Nurlarla iþtigal ediyoruz ki?” diye sormadan edemiyorum kendi kendime.. Þayet bu uyarýlar bize bir þeyler ifade etmeyecekse, kemalat-ý insaniye adýna elimizden tutup bizi Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’a ulaþtýrmayacaksa, niçin zamanýmýzý israf ediyoruz bu türlü meþguliyetlerle?.. Doðrusu, bîzarým bir nizaa deðmeyen konularda bile birbirini affetmeyen kardeþlerden, baðýþlamayan dostlardan. Dedi-koduya meyleden çevrelerden.. Demek bir yerde bir rehabilitasyona, davranýþlarýmýzý yeniden gözden geçirmemize ihtiyacýmýz var. Kanaatimce hepimiz için geçerli bir husus bu.. Zira çok küçük þeyleri büyütüyor, dil ucuyla dahi olsa hemen gýybetlere giriveriyoruz. Böylece zihinler gýybet mülâhazasýyla kirletiliyor; gönüllerin aydýnlýk çehresine gýybet ziftleri akýtýlýyor. Halbuki gýybet büyük bir günahtýr. Gýybet eden kimse, gýybet edilen tarafýndan affedilmedikçe yaptýðý gýybet günahý baðýþlanmaz!.. Gýybet eden, önce gýybetini yaptýðý kimseye sevaplarýný verecek, yetmezse onun günahlarýný yüklenecek, helalleþme ancak böyle gýybetçinin iflasýyla mümkün olacaktýr!. Demek ki gýybetin, gýybet yapaný iflasa sürükleyen kýsýmlarý da söz konusudur… Mesela, insanlarýn hüsnüzan besleyip arkasýndan gittiði büyük zatlar hakkýnda gýybetle konuþmak büyük bir günahtýr. Çünkü böyle bir zatýn gýybeti, arkasýnda olan bütün insanlarýn hakkýna girme gibi altýndan kalkýlamayacak bir günahý netice verebilir. Demek bazý gýybetlerde sonuç bu kadar büyüktür.. Eðer temelde biz, Allah Teala’nýn büyük gördüklerini büyük görüp büyük kabul etmiyorsak, neticede nice küçük mevzular gelip bu büyük meselelerin yerini alacaktýr/almaktadýr da!.. Hâsýlý, dertliyim, üzgünüm, bîzarým mü’minlere yakýþmayan tavýr ve davranýþlardan, ortaya konulan birlik beraberliði bozacak zaaf ve boþluklardan!.. Evet, bîzarým birbirini affetmeyen kardeþlerden, bîzarým hep kusur gören arkadaþlardan, bîzarým kardeþinin hata ve kusurlarýný kaydedip, sevaplarýný hiç görmezden gelenlerden!.. Þunu da ifade edeyim ki; bütün bunlarý, kendi heva-ü hevesime göre deðil, sizin de saygý duyduðunuz kaynaklara baðlý olarak dile getirmeye çalýþtým. Bu sebeple diyebilirim ki; eðer bu söylenenlere gerçekten inanýyorsak, o zaman gelin, kardeþliði zedeleyecek her türlü duygu ve düþüncenin rüyalarýmýza dahi girmesine hep birlikte fýrsat vermeyelim!. Gelin bize sýrtýný dönenleri dahi kucaklama ahlakýmýza devam edelim, Mevlânâ gibi hareket ederek, “Dövene elsiz, sövene dilsiz” olma düsturunu hayatýmýza hayat kýlma azmimizden geri kalmayalým!.” Çünkü bugün ülke çapýnda birlik beraberliðe, dünden daha çok muhtacýz! Ahmed Þahin (Zaman) a.sahin@zaman.com.tr

Bileklerdeki þiþlik neyin habercisi?

S

abahlarý bilekleriniz, el parmaklarýnýz þiþiyorsa, ellerinizi kullanmakta zorluk çekiyorsanýz ve aðrýya tutukluk da eþlik ediyorsa sebebi romatoid artrit hastalýðý olabilir.

M. Sait Çakar

Romatoid artrit, sebebi bilinmeyen, genetik olarak yatkýn bireylerde çeþitli çevresel faktörlerin de etkisiyle ortaya çýkan; baþta eklemler olmak üzere vücutta birçok organ ve yapýyý da tutabilen bir hastalýk. Kadýnlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha sýk görülüyor ancak Prof. Dr. Mehmet Soy, hastalýðýný ileri yaþlarda bu oranýn eþitlendiðini söylüyor. 16 yaþýndan sonra ortaya çýkan hastalýk en sýk 30-50 yaþlarý arasýnda görülüyor. "El bilekleri, dirsekler ve parmak eklemlerinizde aðrý, þiþme oluyorsa, özellikle sabahlarý uyandýðýnýzda ellerinizde tutukluk oluyor ve kullanmada zorluk yaþýyorsanýz, son dönemlerde sürekli yorgunsanýz, kilo kaybý yaþýyorsanýz bir romatoloji uzmanýna baþvurmanýzda fayda var" diyen Prof. Soy, hastalýktan

korunmak için yapýlmasý gerekenleri þöyle özetliyor: Tütün Ürünlerini Býrakýn: Sigara ve diðer tütün ürünleri romatoid artrit oluþumundan sorumludur. Özellikle ailesinde romatoid artrit olanlarýn sigara içmemesi gerekir. Ankilozan Spondilit olgularýnda da sigara içilmesi daha aðýr hastalýk tablosuna yol açabilir. Osteoartrit için sigara içmenin koruyucu olduðu iddia edilmiþse de günümüzde bunun aksine kanýtlar daha fazladýr. Diþ eti Ýltihaplarýndan kurtulun: Diþeti iltihaplarý da romatoid artrit oluþumundan sorumludur. Bu nedenle en kýsa sürede tedavi edilmesi gerekir. Egzersiz yapýn: Düzenli egzersiz yapýlmasý genel saðlýk için olduðu kadar eklem saðlýðý içinde zorunludur. Tempolu yürüyüþ, yüzme gibi sporlar kemik, eklem ve kas saðlýðý için oldukça önemlidir. Beslenmeye dikkat edin: Genel saðlýk kurallarý dahilinde saðlýklý ve dengeli beslenin. Sýk

balýk (Som, Uskumru, Ton, Sardalya, Lüfer, Morina, Ringa balýðý gibi) tüketirseniz A vitamini ve Omega 3 türü maddeleri aldýðýnýz için hem trigliseridleriniz düþer hem de romatoid artritiniz baskýlanabilir. Sebze, meyve ve tahýl tüketin. Günde 5-6 fincandan fazla kahve ve bir bardaktan fazla soda içmeyin.

Kemik metabolizmanýz zarar görebilir. Fazla kilolarýnýzý verin. Stresten kaçýnýn. Bu süreçte ilaçlarýnýzý hangi dozlarda kullanacaðýnýz ve nelere dikkat edeceðiniz konusunda hekiminizle sürekli iletiþim halinde olun. En ufak bir þüphede hekiminize baþvurun.


3 Ocak 2013 Perþembe

6

BDP'li Demirtaþ: 2-3 ay gibi bir süre baskýsý altýnda komisyon çalýþmamalý

B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, yeni anayasa yapýmýyla ilgili çalýþmalarýn ucu açýk olmamasý gerektiðini söyledi. Önlerinde birkaç yýl daha süre olmadýðýna dikkat çeken Demirtaþ, 2–3 ay gibi bir süre baskýsý altýnda da komisyonun çalýþmamasý gerektiðini vurguladý. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Baþkaný Cemil Çiçek ile BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ'ýn görüþmesi sona erdi. Meclis'te yapýlan görüþme sonrasý açýklamalarda

bulunan Demirtaþ, Cemil Çiçek'e bugüne kadar yeni anayasa konusunda yürüttüðü bütün çalýþmalar, çabalar ve azmi nedeniyle teþekkür etti. "Bugün yapýlan görüþmede uzlaþma masasýnýn daðýlmamasý, çalýþmalarýn sürmesi gerekliliðini; komisyonun üzerinde bir zaman baskýsý, basýncýnýn oluþmamasýný ama ayný zamanda süre açýsýndan ucu açýk bir çalýþmanýn da olamayacaðýnýn farkýnda olduðumuzu ifade ettik." diyen Demirtaþ, Anayasa Uzlaþma Komisyonu'nun devamý konusunda kararlýlýk sahibi bir duruþ içerisinde

olduklarýný ifade etti. Yeni anayasanýn Türkiye'nin önemli bir ihtiyacý olduðuna dikkat çeken Demirtaþ, þöyle devam etti: "Partimiz, özgürlükçü, sivil, yeni bir anayasayý sonuna kadar destekliyor. Meclis Baþkaný'nýn baþkanlýðýnda yürüyen bu çalýþmayý, çabayý desteklemeye devam edeceðiz. Ümit ediyorum ki çalýþmalar daha hýzlý bir þekilde sürecektir ve Türkiye kýsa zamanda özlediði, sivil anayasaya kavuþacaktýr. 30 yýldýr darbe anayasasýyla yönetiliyoruz. 30 yýl bekledik, meseleyi bir kaç aya sýkýþtýrýp, yeni anayasayý bu süre baskýsýna kurban etmemek gerekir. Ümit ederim ki diðer partiler de bu konuda desteklerini sunacaklardýr. Bizler yeni anayasanýn yapýlmasý için parti olarak üzerimize düþen sorumluluðu sürdürmeye devam edeceðiz.” Komisyonun çalýþma süresine yönelik bir soruya ise Demirtaþ, "Sayýn Baþkan süre ifade etmiyor, makul süreden bahsediyor. Elbette makul süre siyasi geliþmelere göre deðiþebilir. Yeni anayasayla ilgili çalýþmalarýn ucu açýk olmamalý, önümüzde birkaç yýl daha süre yok ama 2–3 ay gibi bir süre baskýsý altýnda da komisyon çalýþmamalý." karþýlýðýný verdi. (CÝHAN)

Diyarbakýrlý öðrencilerden kum çalýþmalarý sergisi

D

iyarbakýr Özel Bahaddin Bey Ortaokulu öðrencileri tarafýndan kum çalýþmalarý sergisi açýldý. Renkli kumla yapýlan eserlerin yer aldýðý sergiye sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Okulda düzenlenen serginin açýlýþýný Nehir Eðitim Kurumlarý Yönetim Kurulu Baþkaný Yýlmaz Demir, Okul Müdürü Süleyman Namazcý ve öðrenciler birlikte yaptý. Öðrencilerin görsel sanat dersinde yaptýklarý çalýþmalarýnýn sergilenmesinden mutluluk duyduklarýný anlatan Okul Müdürü Namazcý, öðrencilerin bu þekilde kendi emeklerinin ne kadar deðerli olduklarýný gördüklerini kaydetti.

Okul olarak kültürel, sportif ve sanatsal çalýþmalara da aðýrlýk verdiklerini anlatan Namazcý, serginin açýlmasýnda emeði geçenlere teþekkür etti. Namazcý, eðitim ve öðretimin bir bütünlük arz ettiðini, derslerle birlikte sanatsal faaliyetlerin birbirini tamamladýðýný ve açýlan sergiyle bu bütünlüðün saðlandýðýný belirtti. Okulun Görsel Sanatlar Öðretmeni Ekrem Turcan ise þunlarý söyledi: "Burada sergilenen çalýþmalarýmýzýn tamamý okulumuz öðrencilerinin yapmýþ olduðu resimlerden oluþuyor. Öðrencilerin yaptýklarý çalýþmalarýn sergilenmesi derse olan ilgi ve kendilerine olan güven duygusunun arttýrdýðýna inanýyorum." (CÝHAN)

Birecik Emniyeti'nden okullara malzeme yardýmý

Þ

anlýurfa’nýn Birecik ilçesinde Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü tarafýndan "Bir Kitap Bir Ýnsan" isimli proje kapsamýnda kütüphane malzemeleri hediye edildi. Birecik Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliði ilçede bulunan Fevzipaþa Ýlköðretim Okulu, 11 Temmuz Ýlköðretim Okulu, F. Suphi Bozkan Ortaokulu, Çoðan Ýlköðretim Okulu, Konak Ýlköðretim Okulu, Yunus Emre Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, S. Cemal Karata Ortaokulu, Dumlupýnar Ortaokulu,

Bilekli Köyü Ortaokulu'na kütüphane kurulmak üzere 2'þer adet kitaplýk dolabý 300 adet kitap ve TDP amblemi olan 1 adet duvar saati hediye edildi. Projenin amacýnýn ilçede polis-halk iliþkilerini güçlendirmek çocuklarýn polis teþkilatýna olumlu bakýþýný kuvvetlendirmek ve eðitimli nesillerini yetiþmesine katký saðlamak olduðu öðrenildi. 11 Temmuz Ýlkokulu Müdürü Mustafa Demir ise “Bu anlamlý ve güzel davranýþlarýndan dolayý, Þanlýurfa Ýl Emniyet Müdürlüðüne ve Birecik Ýlçe Emniyet Müdürlüð’ne teþekkür ederiz“ dedi. (CÝHAN)

3 Ocak 2012 Perşembe Gazete Sayfaları  

3 Ocak 2012 Perşembe Gazete Sayfaları