Page 1

Kürtçe Ýletiþim Fakültesi talebi

M

ardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý ve Yaþayan Diller Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kadri

Yýldýrým, "Kürtçe Ýletiþim Fakültesinin açýlmasý için rapor hazýrlayýp Yükseköðretim Kuruluna (YÖK) göndereceðiz. » Sayfa 3’te

Korucunun oðlu

‘Babamýn katillerini bulun’

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE 31 Mayýs 2014 Cumartesi

www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Yýl : 10 Sayý : 2966 Fiyat : 50 Kr

D D

argeçit ilçesinde önceki argeçit ilçesinde gün, uðradýðý silahlý çocuklarýný okuldan saldýrý sonucu þehit almak için okul edilen Altunoluk Mahallesi eski bahçesinde köy muhtarýbekleyen ve korucuAltýnoluk Mehmet köyünde korucu baþý olarak Uðurtay’ýn oðlu Süleyman görev yapan Mehmet Uðurtay Uðurtay babasýnýn faillerinin kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan bulunmasýný istedi. » Sayfa 2’de

‘Hayatýnýzla oyun oynamayýn’ Yeþilay Mardin Baþkaný Lütfü Günlüoðlu, ”Ölümlerin, kanser ve benzeri tehlikeli hastalýklarýn artmasý sigaranýn ne derece tehlikeli bir madde olduðunun göstergesidir” dedi...

Y

eþilay Mardin Baþkaný Lütfü Günlüoðlu, 31 Mayýs Dünya Sigarasýz Günü nedeniyle açýklamalarda bulundu. Ölümlerin, kanser ve benzeri tehlikeli hastalýklarýn artmasý sigaranýn ne derece tehlikeli bir madde olduðunun göstergesidir. Artýk hayatýnýzla oyun oynamamamýzýn gerektiðinin farkýnda olmalýyýz dedi. Günlüoðlu,

‘Mardin film platosuna dönüyor’

B

u yýl 30 Mayýs - 6 Haziran 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan 9. SineMardin Uluslararasý Mardin Film Festivali ünlü yönetmen ve oyuncularý aðýrlýyor. » Sayfa 8’de

Akman: PKK ve BDP akýllarýný baþlarýna almalý

A rþ

1988 yýlýndan bu yana her yýlýn 31 Mayýs günü Dünya Sigarasýz Günü olarak kutlandýðýný, Bu vesile ile biz de Türkiye Yeþilay Cemiyeti Mardin Þubesi olarak kamuoyuna sesimizi duyurmak istediklerini kaydetti. Günlüoðlu, "Küresel bir sorun olan tütün tüketimini kontrol altýna almak üzere Saðlýk Bakanlýðýnca birtakým tedbirler alýnmýþtýr. » Sayfa 4’te

Mardin'de bin 266 çiftçiye destek

iv

M

ardin'de kütlü pamuk ve soya fasülyesi üreten bin 266 çiftçiye 20 milyon 489 bin 439 lira destek verilecek. » Sayfa 8’de

H

ÜDA PAR Mardin Ýl Baþkaný Þehmus Akman, HÜDA PAR gönüllüsü Mehmet Uðurtay'ýn katledilmesine ve HÜDA PAR Dicle Ýlçe Temsilcisi Ercan Alparslan'ýn PKK'lilerce kaçýrýlmasýna tepki gösterdi. » Sayfa 6’da

Þampiyonluk maçý nefesleri kesti

M

idyat ÝMKB Anadolu Lisesi Spor Kulübü’nün düzenlemiþ

olduðu sýnýflar arasý futbol turnuvasýnýn bu yýlki þampiyonu 11/C sýnýfý oldu. » Sayfa 10’da

Mim Yavuz Binbay

Anne çocuk ve olmak

2 » (AA)

1. yüzyýlý bilim, teknoloji, iletiþim, demokrasi çaðý gibi birçok iddialý olgularla tarif etmekten geri kalmýyoruz. » Sayfa 5’te


31 Mayýs 2014 Cumartesi

2

Korucunun oðlu faillerin bulunmasýný istedi, 'namus meselemizdir' cevabýný aldý.

Babamýn katillerini bulun Dargeçit ilçesinde önceki günlerde, uðradýðý silahlý saldýrý sonucu þehit edilen Altunoluk Mahallesi eski köy muhtarý ve korucu Mehmet Uðurtay’ýn oðlu Süleyman Uðurtay babasýnýn faillerinin bulunmasýný istedi...

D

argeçit ilçesinde önceki gün, uðradýðý silahlý saldýrý sonucu þehit edilen Altunoluk Mahallesi eski köy muhtarý ve korucu Mehmet Uðurtay’ýn oðlu Süleyman Uðurtay babasýnýn faillerinin bulunmasýný istedi. Altunoluk Mahallesi'nde bulunan taziyeevine; Mardin Vali Vekili Ali Güldoðan, Ýl Jandarma Komutaný Kurmay Albay Ýlhan Vural, Midyat Kaymakamý Oðuzhan Bingöl, Dargeçit Kaymakamý Ýbrahim Gencer, Ýlçe jandarma komutaný Binbaþý Taner Þahin, Geçici Köy Korucularý ve Þehit Aileleri Federasyonu Baþkaný Orhan Kandemir ziyaret gerçekleþtirdi. Burada þehit yakýnlarý ve köylüler taziye ziyaretleri için gelen heyeti karþýladý. Acýlarýný paylaþtýklarýný belirten Mardin Vali Vekili Ali Güldoðan “Rahmetliyi hayatýnda tanýma fýrsatým olmamýþtý ama yaptýðý

çalýþmalar, kahramanlýklarý, fedakârlýklarý karþýsýnda biz kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz, geride kalanlara sabýr diliyoruz. Biz taziye vesilesiyle buradayýz ama size kapýlarýmýz her zaman açýk.” dedi. Ýl Jandarma komutaný Kurmay Albay Vural Erol ise “ Baþta Sayýn Genelkurmay Baþkanýmýz ve bütün Kuvvet Komutanlarýmýz olmak üzere tüm silahlý kuvvetlerin taziye dileklerini baþta ailesine ve tüm koruculara, Altunoluk köylülerine iletiyoruz. Terörle mücadelenin baþladýðý günden itibaren devletinin milletinin yanýnda olan Mehmet Uðurtay ne derece kahraman olduðunu, köyün çocuklarýný okula götürüp getirmekte bile kendini görevli hissederek göstermiþtir. Ama maalesef kalleþçe bir saldýrýyla þehit edilmiþtir. Hepimizin acýsý büyük çok izler býrakan ve arkasýnda anlatýlacak çok þey býrakan Mehmet Uðurtay

inþallah, hepimizin ona olan borcunu ödemiþ oluruz. Hepimizin tekrar baþý sað olsun. Silahlý kuvvetler ve jandarma olarak ailesinin sonuna kadar yanýndayýz.” ifadelerini kullandý. Babasýný korucu olmadan önce muhtar olduðunu ve tüccar olduðunu belirten Süleyman Uðurtay ise “ Buraya gelip bu zor günde bizleri yalnýz býrakmadýklarý için çok teþekkür ederim. Türkiye’nin, bölgeniz ve bizim baþýmýz sað olsun. Babam 90’lý yýllarda korucu olmadan önce bu köyde muhtardý, minibüsü vardý, dükkâný vardý, tacirdi, durumu iyiydi. PKK terör örgütü geldi bu köyde 3 þart koþtu;. ‘Ya bizim gibi olacaksýnýz, bizim yanlýmýz olacaksýnýz ya bu bölgeyi terk edeceksiniz ya da hepinizi öldüreceðiz’ babam da dedi ‘Biz sizin fikrinizi paylaþmýyoruz, yanlýþ yoldasýnýz, biz kabul etmiyoruz, sizi kabul etmiyoruz, bizden uzak durun.’ Babam dindar, namazýnda niyazýnda bir insandý, oruç tutuyordu, gece namazlarýna kalkan, çok hayýrsever bir kiþiydi. Babamýn bu bölgenin terör örgütünün eline geçmemesi için üç amacý vardý. Terör örgütüne karþý baþ kaldýrmak, bu bölgeyi teröristlerin elinden kurtarmak ve son olarak da þehit olmak... 25 yýldan beri cesur bir þekilde terörle mücadele etti. Son þeyi de buradaki öðrencileri burasý ve Dargeçit arasýnda öðrenci taþýyordu. Sadece buradaki insanlarý okutmaktý. Herkesin bilmesini isterim ki babam ne ajandý, ne MÝT'ti. Türkiyemiz için, bölgemiz için ailemiz için

büyük bir kayýptýr. Hepimizin baþý saðolsun.” diye konuþtu. Kýsa süre ailesiyle görüþen yetkililer daha sonra vedalaþýrken, Süleyman Uðurtay babasýný katillerinin bulunmasý için yetkililerden yardým istedi. Buna karþýn Ýl Jandarma Komutaný Erol “ Bu bizim namus meselemizdir, kaný yerde kalmayacaktýr.” þeklinde teselli etti. Heyet daha sonra taziye evinden ayrýldý.

Olay: Altýnoluk Mahallesi eski muhtarý ve korucu Mehmet Uðurtay (57) önceki gün Dargeçit Misak-ý Milli Ýlkokulu bahçesinde servis minibüsünde öðrencilerin çýkýþ saatini beklerken, düzenlenen silahlý saldýrý sonucu öðrencilerin gözü önünde infaz edildi. Zanlýlar motosikletle olay yerinden kaçtý. » CÝHAN

Baþarýlý öðrencilere ödül

N

usaybin Mehmet Emin Kuþ Anadolu Ýmam - Hatip Lisesi, yýl boyunca yapýlan etkinliklerde dereceye giren öðrencileri ödüllendirildi. Okul bahçesinde yapýlan ödül töreninde konuþan Nusaybin Milli Eðitim Müdürü Ýzzettin Aydýn, ilçedeki tüm okullarý ve özellikle Ýmam Hatip Lisesi'nin ilçede en çok önemsedikleri okullardan biri olduðunu belirtti. Baþarýnýn sadece akedemik baþarý olmadýðýný dile getiren Aydýn, þöyle konuþtu: "Sizler bizim için önemlisiniz. Sizler yarýn bizim yerimize geçecek, bizi yönetecek olan geleceðimizsiniz. O bakýmdan sizin baþarýnýzdan gurur duyarýz. Hepinizin

gözlerinde o ýþýðý görüyoruz. Sizlerin iyi, erdemli, örnek insanlar olmanýzdýr. En büyük arzumuz budur. Mesleðiniz ne olursa olsun bu deðerlerden vazgeçmeyin." Nusaybin Mehmet Emin Kuþ Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hasan Kocahal da, baþarýlarýndan dolayý öðrencileri kutladýðýný, her geçen yýl çýtayý daha da yükselttiklerini kaydetti. Konuþmalardan sonra Aydýn, Kocahal, Þube Müdürü Abdurrahman Keleþ, Okul Aile Birliði yöneticileri ve öðretmenler, Matematik, Satranç, Hadis, Arapça ve Futbol dallarýnda baþarý gösteren öðrenci ve öðretmenlere çeþitli hediler verdi. » (AA)


3

31 Mayýs 2014 Cumartesi

YÖK'ten Kürtçe Ýletiþim Fakültesi talebi Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr.Kadri Yýldýrým,"Kürtçe Ýletiþim Fakültesinin açýlmasý için rapor hazýrlayýp Yükseköðretim Kuruluna (YÖK) göndereceðiz" dedi...

M

ardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý ve Yaþayan Diller Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kadri Yýldýrým, "Kürtçe Ýletiþim Fakültesinin açýlmasý için rapor hazýrlayýp Yükseköðretim Kuruluna (YÖK) göndereceðiz. Kürtçe Ýletiþim Fakültesi açýldýðý zaman AA ve diðer Kürt ajanslarý ya da Kürtçe yayýn yapan kanallar kendi elemanlarýný, uzmanlarýný bize gönderip fakültede temel eðitim alabilirler" diye konuþtu. Anadolu Ajansý tarafýndan düzenlenen Kürtçe Habercilikte Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalýþtayý'nýn üçüncü oturumu Yard. Doç. Dr. Ercan Çaðlayan baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý ve Yaþayan Diller Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kadri Yýldýrým, "Üniversitelerdeki Kürtçe Eðitimin Haberciliðe Katkýsý" konulu konuþma yaptý. Kürt dilbilgisi, imla, terminoloji ve çeviride uzman kiþilerin eðitiminin olmasý gerektiðini ifade eden Yýldýrým, ajanslardaki hocalarýn ve uzmanlarýn da eðitim almasý gerektiðini söyledi. Yýldýrým, "Anadolu Ajansý çatýsý altýnda öðrencilerimizin çalýþýyor olmasýný görmek, baþarýlý olduklarýný görmek bizi mutlu ediyor. Üniversiteler arasýnda iliþkiler devam ederse uzmanlarýn görevlendirilmesi daha iyi hale gelecektir" dedi. Kürtçe Ýletiþim Fakültesi

Üniversite olarak bilimsel çalýþmalar yaparak kitap hazýrladýklarýný ve farklý lehçeler üzerine odaklandýklarýný belirten Yýldýrým, Kürdoloji'nin ilk çalýþmasý olarak Zazaki Külliyatý yayýnladýklarýný söyledi. Sorani üzerine de kapsamlý kitap hazýrladýklarýný anlatan Yýldýrým, bu konuda da ihtiyaç olursa Zazaki ve Sorani'de de boþluklarý doldurabileceklerini kaydetti. Kürtçe Ýletiþim Fakültesinin açýlmasý için rapor hazýrlayýp Yükseköðretim Kuruluna (YÖK) göndereceklerini ifade eden Yýldýrým, "Daha sonra Sayýn Bülent Arýnç'ý ziyaret edeceðiz. Ýletiþim Fakültesi açýlmasý için bize yardýmcý olabilmesini isteyeceðiz. Bu konuda da baþarýlý olacaðýz eminim. Kürtçe Ýletiþim Fakültesi açýldýðý zaman AA ve diðer Kürt ajanslarý ya da Kürtçe yayýn yapan kanallar kendi elemanlarýný, uzmanlarýný bize gönderip fakültede temel eðitim alabilirler" diye konuþtu. Kürtçe Sosyal Bilimler Sözlüðü Muþ Alparslan Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Kýran, "Kürtçe yazýmda terminoloji sorunu" baþlýklý konuþmasýnda, Kürtçe'nin terminolojisinin tarým ve hayvancýlýk konusunda son derece yeterli olduðunu, eksikliklerini daha sonra kapitalizmle birlikte ortaya çýkmaya baþladýðýný söyledi. Uzun bir çalýþmadan sonra "Kürtçe Sosyal Bilimler Sözlüðü"nü hazýrladýklarýna

iþaret eden Kýran, þöyle devam etti: "Günümüzde komþu olan uluslar, Türkler, Araplar ve Acemler, bu konuda epey ilerlemiþler diyebiliriz. Bazen bunlara yönelik eleþtiriler de gelmektedir, Kürt literatürünün, terminolojisinin geri kalmasýyla ilgili... Yeterince sýkýntýlar yaþanmýþtýr, bundan dolayý bazý eksiklikler mevcuttur. Çalýþmalarýmýz süresince epey bir karþýlaþtýrmalar yaptým, Türklerin bu konuda epey bir ilerlemiþ olduðunu görmek mümkündür. Ýranlýlar, örneðin Arap terminolojisini kullanmaktadýr. Sorani, terminolojide epey bir geridir. Dolayýsýyla böyle bir çalýþma içerisine girdik. Ýþin zor olduðunun farkýndaydým." Kürtçe Sosyal Bilimler Sözlüðü'nü hazýrlarken oluþturmaya çalýþtýklarý her terminolojiyi üniversitede, sýnýfta öðrencilerle paylaþtýklarýný, tartýþma konusu haline getirdiklerini anlatan Kýran, öncelikle daha önce kullanýlan ama daha sonra kullanýlmamaya baþlayan kelimelere öncelik verdiklerini ifade etti. Kürtçede oluþturulan kavramlardan örnekler veren Kýran, "Yayýnladýðýmýz bu kitap, bu modern çalýþma Ýngilizce, Türkçe, Arapça'dan akademik çalýþmalar bundan rahatlýkla yararlanabilecekleri bir kitaptýr. Bu sözlükten yüzde 90 ihtiyaçlarýný karþýlayabileceklerdir" dedi Kürtçe'de Muhabirlik ve Karþýlaþýlan Güçlükler

AA Kürtçe Haberler Baþmuhabiri Ramazan Toprak ise "Kürtçe'de Muhabirlik ve Karþýlaþýlan Güçlükler" konusunda görüþlerini paylaþtý. Toprak, Çalýþtay'ýn büyük bir anlama sahip olduðunu ve tarihe kaydedileceðini, böylece yeni aydýnlýk bir dönemin baþlangýç delilleri arasýnda olacaðýný söyledi. Emeði geçen herkese teþekkür eden Toprak, "Birlikte yaþadýðýmýz acýlarýn toplumsal hafýzamýzda gereði gibi yer edinmesini, bir daha benzer þeyler yaþamamak üzere bize rehberlik etmesini temenni ediyorum. Bir asýrdýr hayat pratiði olmayan, siyasette konuþulmayan, ticarette iþlevi bulunmayan, kültür sanat ve edebiyatta çok sýnýrlý bir sahada sýkýþan Kürtçe, bir zindanda geçirdiði zamanýn ardýndan hafýzasýný kaybetme tehlikesiyle yüz yüze kalmýþ ve yorgun bir þekildedir" dedi. Günümüzde bir dilin saha dýþýnda kalmasýnýn o dilin ölümüyle eþ deðer olduðuna dikkati çeken Toprak, "Kürtçeyle saðlýðý, teknolojiyi, eðitimi, savunmayý ve diplomasiyi yazmak, yorumlamak gerçekten çok uzun ve meþakkatli bir yol yürümeyi, sayýsýz pratikler yapmayý gerektirmektedir" ifadesini

kullandý. Toprak, bugün Kürt medyasýnýn kullandýðý standart dilin halk nezdinde anlaþýlmasýnda güçlükler yaþandýðýna iþaret ederek, konuya iliþkin önerilerini anlattý. Sinema, sanat ve müziðin duygusal dünyaya seslendiði için etki alanlarýnýn daha geniþ olduðunu kaydeden Toprak, Kürt medyasýnda ve yayýn dünyasýnda hizmet verenlerin "sanat için sanat" anlayýþýndan ziyade, halk tarafýndan okunmak ve anlaþýlmak için hareket etmesi gerektiðinin altýný çizdi. Ramazan Toprak, Kürtçenin, Türkçe, Arapça ve Acemce ile etkileþim halinde olduðunu, bu akrabalýk baðlarýnýn yok sayýlamayacaðýný dile getirdi. "Türkiye son yýllarda çok hýzlý bir deðiþim yaþamaktadýr. Özellikle yasakçý, tekçi ve dayatmacý uygulamanýn ürünü olan uygulamalar bir bir ortadan kalktý ve kalkýyor" diyen Toprak, yaþadýklarýndan küçük bir kesiti de anlattý. Türkiye'de Kürt Medyasýnýn Durumu AA Kürtçe Haberler Editör Yardýmcýsý Adem Balta, "Türkiye'de Kürt Medyasýnýn Mevcut Durumu" konulu konuþmasýnda, "Türkiye'de bin 495 medya kuruluþundan, 28 tanesi Kürtçe dilinde yayýn yapmaktadýr" dedi. Türkiye'de Kürtçe yayýn yapan sadece bir gazete olduðunu belirten Balta, "Bu yerel gazeteler resmi ilanlarýn yayýnlanmasýndan gelir elde ederler. Resmi ilanlar olmadýðýnda ayakta durmak çok da mümkün deðil. Bu sorunun ortadan kalkmasý ve yerel gazetelerin güçlenmesi için devlet desteðinden yararlanmasý, resmi ilanlar verilmesi için yasal engellerin kaldýrýlmasý gerekir" diye konuþtu. Balta, Kürtçe haber dilinde özellikle "-di'li geçmiþ zamanýn" kullanýlmasýna özen gösterilmesi gerektiðini sözlerine ekledi. Çalýþtay'ýn sonunda katýlýmcýlar toplu fotoðraf çektirdiler. » (AA)


mardin

iletiþim

4

31 Mayýs 2014 Cumartesi

Günlüoðlu: Hayatýnýzla oyun oynamayýn Yeþilay Mardin Baþkaný Lütfü Günlüoðlu, ”Ölümlerin, kanser ve benzeri tehlikeli hastalýklarýn artmasý sigaranýn ne derece tehlikeli bir madde olduðunun göstergesidir” dedi...

Y

eþilay Mardin Baþkaný Lütfü Günlüoðlu, 31 Mayýs Dünya Sigarasýz Günü nedeniyle açýklamalarda bulundu. Ölümlerin, kanser ve benzeri tehlikeli hastalýklarýn artmasý sigaranýn ne derece tehlikeli bir madde olduðunun göstergesidir. Artýk hayatýnýzla oyun oynamamamýzýn gerektiðinin farkýnda olmalýyýz dedi. Günlüoðlu, 1988 yýlýndan bu yana her yýlýn 31 Mayýs günü Dünya Sigarasýz Günü olarak kutlandýðýný, Bu vesile ile biz de Türkiye Yeþilay Cemiyeti Mardin Þubesi olarak kamuoyuna sesimizi duyurmak istediklerini kaydetti. Günlüoðlu, "Küresel bir sorun olan tütün tüketimini kontrol altýna almak üzere Saðlýk Bakanlýðýnca birtakým tedbirler alýnmýþtýr. Ülkemizde de ciddi sorunlara yol açan ve tüketimi bir hayli fazla olan sigaraya ve zararlarýna karþý

böylece, önemli çalýþmalar, gerekli kanun ve düzenlemeler yapýlmýþtýr. Atýlan bu önemli adýmlar sonucunda ülkemiz Dumansýz Hava Uygulamasý ve sigara yasaðý düzenlemeleri ile bu konuda sayýlý ülkeler arasýnda yerini almýþtýr. Sigara yasaðý ile ilgili denetimler yeterli olmasa bile geçmiþe nispeten önemli mesafe alýnmýþtýr. Dünya Saðlýk Örgütü’nün yaptýðý araþtýrmalara göre dünya çapýnda tütün kullanýcýlarýnýn sayýsýnýn artmasýnýn yaný sýra kullanýcýlarýnýn da yaþ ortalamasý oldukça düþmüþtür. Neticede ölümlerin, kanser ve benzeri tehlikeli hastalýklarýn artmasý sigaranýn ne derece tehlikeli bir madde olduðunu da açýkça göstermiþtir. Günümüzde geliþmiþ ülkelerin birçoðu tütün ürünlerinin tüketimindeki zararlarý engellemek için gerekli önlemleri almýþ

bulunmaktadýr. Birçok sigara markasýna ev sahipliði yapan Amerika’da dahi dünyaya örnek teþkil edecek çok etkin önlemler alýnmýþtýr. Yine ayný þekilde diðer geliþmiþ ülkelerde de kapalý alanlarda sigara içilmesi yasaklanmýþ, kamuya açýk alanlarýn çoðunda da yine ayný þekilde sigara yasaðý getirilmiþtir. Fransa’da sigara yasaðýný denetlemek üzere 175 Bin Sigara Kontrol Polisi görevlendirilmiþtir. Dünya genelinde tütün tüketimindeki düzenlemelerde hal böyle iken, ülkemizde de Saðlýk Bakanlýðýnca Dumansýz Hava Sahasý Uygulamasý ile tütün ürünlerinin zararlarýna karþý önlem alýnmasý noktasýnda, özellikle gençlerde özendirilmenin engellenmesi için birçok çalýþma yapýlmýþ ve kapalý alanlarda sigara içilmesi yasaklanmýþtýr. Ne yazýk ki, yeterli denetim yapýlmadýðýndan Mardin ilimizin birçok yerinde yasaða uyulmamaktadýr. Türkiye Yeþilay Cemiyeti olarak 94 yýldýr verilen mücadele kapsamýnda ülkemizde tütün ürünlerinin kullanýmýnýn azaltýlmasý için yaptýðýmýz etkinlikler çerçevesinde sigara yasaðý konusunda daha fazla önlem alýnmasýný savunmaktayýz. Türkiye’de sigara baðýmlýlýðýndan dolayý yetiþkin nüfusumuzun üçte birinden fazlasý tütün kullanmaktadýr. Bu oran kadýnlarda da bir hayli fazladýr. Ayný þekilde erkek

kullanýcýlarýnýn % 90’ný günde en az bir paket sigara tüketmektedir. Genç nüfusumuzda da sigara kullaným yaþý oldukça düþmüþ durumdadýr. Yaþlarý 13-15 arasýndaki genç nüfusun % 6,9’u sigara baðýmlýsýdýr. Tüm bunlarýn neticesinde ülkemizde tütün ürünlerinden dolayý ortaya çýkan kanser hastalýklarý her yýl ortalama % 6 oranýnda artmaktadýr. Ülkemizde yaygýn hale gelen bu baðýmlýlýk artýk bir halk sorunu haline gelmiþtir. Günümüz dünyasýnda artýk açlýk ve terörden çok sigara ve zararlarý konuþulmaktadýr. Sigara nedeniyle verdiðimiz kayýplar, her yýl yaklaþýk 120 bin kiþinin ölümü bu konuda daha birçok düzenlemenin de gerekli olduðunu göstermektedir. Bölgemizde 30 küsur yýldan beri sürmekte olan çatýþmalarda toplam 40 Bin insanýn hayatýný kaybettiði bildirilmektedir. Bu rakam sigaradan sadece 4 ayda kaybettiðimiz insan sayýsýna

tekabül etmektedir. Yeþilay Cemiyeti olarak mevcut kanun ve mevzuatlarýn daha da geliþmesi gerektiðini ve bu yasal düzenlemelerin uygulanmasýnda esneklik gösterilmemesi için halkýmýzda yeterli bilincin oluþturulmasý taraftarýyýz. Kesinlikle bilinmelidir ki; Hedefimiz sigara kullanýcýlarý deðil, bu zararlý maddeyi piyasaya süren ve sigara yasaðýna karþý mücadele eden tütün þirketleridir. Tütün þirketlerinin oluþturduðu politikalarý teþhir etmek ve halký bu konuda uyarmak bizim en büyük vazifemizdir. Dünyaya örnek olacak nice çalýþmalar yapacaðýmýzýn temennisi ile toplumumuzun ve gelecek nesillerimizin saðlýðýnýn korunmasý için verdiðimiz mücadelenin bilinci ile Mardin halkýnýn 31 Mayýs Dünya Sigarasýz Gününü kutlar, saðlýklý ve mutlu bir ömür temenni ediyorum." Dedi. » Sedat Aslanaçier

700 çocuk daða kaçýrýldý

T

erör örgütü PKK, 2013 baþýndan bu yana toplam 700 çocuðu zorla ya da kandýrarak daða kaçýrdý. AA muhabirinin aldýðý bilgiye göre, son yýllarda insan kaynaðý temininde zorluklar yaþayan terör örgütü 18 yaþýn altýndaki çocuklara yöneldi. Geçen yýl 600 çocuðun, bu yýlýn 4 aylýk döneminde ise 100 çocuðun, PKK tarafýndan zorla ya da kandýrýlarak daða çýkarýldýðý belirtildi. PKK’nýn çocuklara yönelik giriþimleri, 23 Nisan pikniði için Lice kýrsalýna götürülen bir grup çocuðun kaçýrýlmasýnýn ardýndan ailelerin baþlattýðý oturma eylemleriyle gündeme geldi. Yaþlarý 14 ve 16 arasýnda deðiþen çocuklarýn, piknikten eve dönmemesi üzerine Bökçün ailesinin yaptýðý oturma eylemi, kýsa sürede ülke gündemine oturdu. Lice’deki pikniðin ardýndan 15 yaþýndaki oðullarý

Sinan’ýn eve dönmemesi üzerine oðlunun daða çýkarýldýðýný öðrenince eylem baþlatan anne Aysel Bökçün, eyleminde ýsrar edince oðlu serbest býrakýldý. Erol Bökçün ve Aysel Bökçün’ün eylemin 12’inci gününde oðluna kavuþmasý üzerine çocuðu daða kaçýrýlan diðer aileler de Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesinin önünde bir araya geldi. 2013'ten beri zorla veya kandýrýlarak terör örgütünün saklandýðý kamplara götürülen çocuklarýn tamamýnýn isimlerinin, güvenlik birimlerinin elinde olduðu belirtildi. PKK'nýn eleman temini için Kürtçe dil kurslarý ve sosyal faaliyetlerle bir araya getirdiði gençleri ve çocuklarý, propaganda yöntemlerini kullanarak sempatizan haline getirdiði ve suça sürükledikten sonra kuryeler aracýlýðýyla kýrsala götürdüðü belirlendi. Terör örgütünün þehir yapýlanmasýnýn örgüte eleman

saðlamak amacýyla son günlerde özellikle üniversitelerde doðu kökenli öðrencilere yönelik yoðun bir çalýþma yürüttüðü kaydedildi. AA muhabirinin aldýðý bilgiye göre özellikle "Kürtçe dil kursu" ya da sosyal faaliyet bahanesiyle toplanan gençler, örgütün yönlendirilmesiyle çeþitli gruplara dahil ediliyor. Yürütülen propagandayla sempatizan haline getirilen gençler, güvenlik güçlerine mukavemet, kamu binalarýna saldýrý eylemlerine karýþtýrýlýyor. Daha sonra eyleme katýlanlar gençler, "Aranýyorsunuz, cezaevine gireceksiniz" sözleriyle korkutup, örgütün dað kadrosuna yönlendiriliyor. Alýnan bilgilere göre Ýzmir'de 2013 yýlý baþýndan bu yana 4'ü 18 yaþýn altýnda toplam 39 kiþi kandýrýlarak ailelerinden uzaklaþtýrýldý. Örgütün kýrsal kadrosuna götürüldüðü iddia edilen bu kiþilerden 9'unun kýzo

lduðu öðrenilirken, 19 ailenin de durum karþýsýnda emniyet güçlerine kayýp müracaatýnda bulunduðu kaydedildi. Bu kiþiler arasýnda yer alan Nurettin Ö, nisan ayýnda Þýrnak'ta güvenlik güçlerine teslim olurken, 4 kiþi ise güvenlik güçlerince yakalandý. 34 kiþinin ise halen PKK terör örgütünün kýrsal alandaki faaliyetleri içinde olduðu deðerlendiriliyor. Terör örgütüne eleman kazandýrýlmasýna yönelik çalýþmalar karþýsýnda Ýzmir Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü (TEM) ekipleri son 20

günde bir dizi operasyon gerçekleþtirdi. Polis, terör örgütünce kandýrýlarak dað kadrosuna götürülmek istenen Manisa'dan 18 yaþýn altýnda 3 çocuk ile 2'si kadýn 6 üniversite öðrencisini Ýzmir Þehirlerarasý Otobüs Terminali'nde yakalandý.

Zayi Ýlaný Ýletiþim matbaasýnda bastýrmýþ olduðum Seri A Sýra No: 020951’den 021100’e kadar olan 3 Cilt Gider Pusulasý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Mardin Ýli Damýzlýk Koyun ve Keçi yetiþtiricileri birliði Mardin V.D. No: 6120554604


5

31 Mayýs 2014 Cumartesi

Mim Yavuz Binbay

Anne çocuk ve olmak

2

1. yüzyýlý bilim, teknoloji, iletiþim, demokrasi çaðý gibi birçok iddialý olgularla tarif etmekten geri kalmýyoruz. Çocuklarý ve anneleri saflýðýn, kutsallýðýn vb. birçok terimin simgesi olarak belirten hasametli nutuklar atarýz. Ama gerçekten ülkemizde Anne ve çocuklar ne durumda? Bir dönem uzun bir süre Taþ Atan çocuklar, cezaevindeki çocuklar vicdanlarýmýzý yaralayarak gündemimizi iþgal etti. Hafýzalarýmýza polisin gözaltýna almaya çalýþtýðý oðlunu ciðerparesini kurtarmaya çabalayan veya cezaevi arabasýnýn arkasýndan çaresizce “o daha çocuk diye baðýran” annelerin gazetelere veya televizyonlara yansýyan kareleri kazýndý. Toplum olarak bir nebze duyarlýlýk göstererek o annelere ve çocuklara gösterdiðimiz duyarlýlýk sonucunda, yetersiz olsa da o çaðdýþý ayýptan bir nebze olsun sýyrýldýk. Gün yok ki, gazete ve televizyon haberlerinde taciz

edilen, öldürülen, þiddete maruz kalan anne ve çocuk haberleri olmazsýn. Son günlerde anne ve çocuklarla ilgili, insaným diyen her kesimin vicdanlarýný yaralayan iki olay gündemi iþgal etmekte. Biri, ne olduðundan habersiz ve tamamen alakasýz anneleriyle cezaevine girecek veya annesi cezaevinde olduðu için, sevgisine þefkatine en çok ihtiyaç duyulduðu bir dönemde annesinden ayrýlmak zorunda kalan veya annesi ceza aldýðý için cezaevinde olan çocuklarýn durumu. Bu bebeklerin veya çocuklarýn birçoðu, daha anne rahmine düþmeden annenin yargýlanmasý sonucunda olan olaylarla ilgili ceza almasýyla ilgilidir. Peki, burada daha anne rahmine düþmemiþ bir bebeðin suçu ne? Akli-selim bir tek insanýn bu soruya cevap vermesi mümkün mü?

Ýkizler Lorin ve Özgür'ün annesi Mülkiye Demir Kýlýç'ýn cezasý onaylanýnca yargýlandýðýnda daha ana rahmine düþmemiþ, doðmamýþ ikizleri de hukukumuz gereði cezaevine koyma gereði doðdu. Hukukun mantýðý öç alma, etkinliðini tesis etme duygusunun Saik'iyle bir bebekle annesini dahi cezalandýrma mantýðý olmamalýdýr. Hukuk toplumsal düzenin denge unsuru vasfýný taþýmalýdýr. Toplumsal barýþý saðlamaya hizmet etmelidir. Bir anne ile bebeklerini birbirinden ayýrmak hangi toplumsal barýþa katkýda bulunacaktýr. Belki hukukun tahakkümünü yansýtacaktýr ama o ölçüde de toplumsal vicdanlarý yaralayacak, en azýndan bebek ve annesine bir yaþam boyu öfke duygusunun tohumunu atacaktýr. Biraz toleransla, toplumsal barýþa katkýda bulunulacak bir yorumla saflýðýn ve geleceðin simgesi bebekleri annelerine fiziksel ve duygusal yaþamsal ihtiyaç duyduklarý bir dönemde ayýrmak veya dört duvar arasýnda dünyayý tanýmaya mahkûm etmeyerek çaðdaþlýk sýnavý verebiliriz. Denetimli serbestlik ve ceza erteleme müessesesi bu durumlar için konulmuþtur. Hukukun bu müessesesini

iþleterek anne ve bebeklerini cezaevine yollamayarak ortaçað zihniyetinden geriye düþmekten kurtulabiliriz. Bu konuda, son dönemlerde kiþiye özel yaratýlan durumlardan bahsetmeyeceðim. Zaten hukukumuzda var olan denetimli serbestlik müessesesini yorumlayarak binlerce bebeði dört duvar arasýndan kurtarabiliriz, binlerce anneyi de bebeklerine kavuþturabiliriz. Ýkinci ise, Diyarbakýr'da bir grup annenin 17 yaþýn altýnda yani reþit olmadýðý için imza yetkisi dahi vermediðimiz, çocuklarýna (ne ad verirsek verelim ) kavuþabilme eylemi. Anneler Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi önünde oturuyor ve çocuklarýný almadan þuradan þuraya gitmeyeceklerini söylüyorlar. Bu tutum annelerin Kararlýlýklarý da haklýlýklarý kadar etkileyicidir. Endiþe ve özlem yüklü olsa da bu eylem, çözüm sürecinin saðladýðý güven ortamýný, gelecek umudunu ve anne olmanýn özgüvenini yansýtýyor. Bu çocuklar her ne biçimde gitmiþ olurlarsa olsun onlarýn çocuk olduklarý yani reþit olmadýklarý ve uluslararasý çocuk haklarý sözleþmesine tabi olduklarý gerçeðini deðiþtirmez. Anneninse ne annelik statüsünü nede annelik duygularýný deðiþtirmez. Unutulmamasý

gerekir ki, bu durum Cenevre sözleþmesi hükümlerine yoruma yer býrakmayacak þekilde aykýrýdýr. HPG'nin açýklamasýndaki “çocuklarýn iþkenceye maruz kaldýklarý, takibata uðradýklarý ve günlük yaþamda yaþamlarýný sürdüremez duruma geldikleri” hususu da çok önemlidir. Bu konuda birçok reform yapan devlet hala eski uygulamalarý sürdürüyorsa bu vahimdir. Bu sebeple ilgili kurumlarýn bu çocuklarýn adli durumlarýyla ilgili açýklama yapmasý toplumsal vicdan gereðidir. Her iki olayda da insaným diyen herkes anne ve çocuklarýyla empati kurarak akli-selim bir yaklaþýmla çözümler üretmeye çabalamasý çaðdaþ bir gelecek kurma umudunu yükseltecektir. Olumlu yönde atýlan hiçbir adým zayýflýðýn deðil, tam aksine güçlü ve hâkli olmanýn, çaðdaþ ve demokrat olmanýn, anne ve çocuklara saygýnýn göstergesi olacaktýr.

araskem@gmail.com

Kýzýltepe’de temizlik kampanyasýna muhtarlar da katýldý

K

ýzýltepe Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan ‘Daha temiz bir çevre daha temiz bir Kýzýltepe’ sloganýyla Kýzýltepe genelinde baþlatýlan temizlik kampanyasý Yol-Ýþ

Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü bünyesinde yürütülen temizlik kampanyalarý çerçevesinde temiz bir ilçe konumuna girmek ve çevremize örnek olmak adýna bundan sonra ilk iki hafta Salý, Çarþamba ve Perþembe günleri saat.13:00‘te temizlik kampanyalarý düzenlenecek ve kalan son üç hafta ise Salý ve Perþembe günleri kampanyamýz devam edilecektir. Halký bilgilendirmek çevre kirliliði en az seviyeye indirmek, temizliðe önem verilmesi ve duyarlýlýðýn artýrýlmasý için kamu kurum ve kuruluþlarýn bu konuda temizlik kampanya günlerine katýlmalarý Sendikasý Ýlköðretim’inin ilçemiz için faydalý olacaðý öðretmenleri, öðrencileri ve düþünülmektedir. Temizlik mahalle muhtarlarýnýn katýlýmý kampanyasýnda vatandaþlarýile devam etti. Konuya iliþkin açýklama mýza çöp poþetlerinin daðýtýmý yapýlmaktadýr” dedi. yapan Temizlik Ýþleri Müdürü Abdurrahim Aslan, “Kýzýltepe » Ýsmail Erkar

Yeni öðretim yýlý 15 Eylül'de baþlayacak

M

illi Eðitim Bakanlýðý (MEB), gelecek eðitim öðretim yýlýnýn çalýþma takvimini yayýmladý. MEB, çalýþma takvimine iliþkin hazýrlanan genelgeyi illere gönderdi. Genelgede, Bakanlýða baðlý her derece ve türdeki eðitim ve öðretim kurumlarýnda 20142015 eðitim ve öðretim yýlýnýn 15 Eylül 2014 Pazartesi günü baþlayacaðý, Ortaöðretim Genel Müdürlüðünün geçen sene yayýmladýðý genelge ile belirlendiði hatýrlatýldý. Bu eðitim ve öðretim yýlýna ait çalýþma takviminin, Milli Eðitim Bakanlýðý Ýlköðretim Kurumlarý ve Ortaöðretim Kurumlarý Yönetmelikleri hükümleri doðrultusunda belirtilen þekilde düzenlenmesinin uygun görüldüðü ifade edildi. Buna göre, 2014-2015 eðitim ve öðretim yýlý; okul

öncesi, ilkokul birinci sýnýf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarýnýn 5. sýnýflarýndaki öðrencilerin eðitim ve öðretime hazýrlanmasý 8-12 Eylül 2014 tarihleri arasýnda yapýlacak. Birinci kanaat dönemi, 15 Eylül 2014 Pazartesi baþlayacak ve 23 Ocak 2015 Cuma sona erecek. Yarý yýl tatili, 26 Ocak-6 Þubat 2015'te yapýlacak. Ýkinci kanaat dönemi, 09 Þubat 2015 Pazartesi baþlayacak ve 12 Haziran 2015 günü sona erecek. Çalýþma takvimi, bu tarihler dikkate alýnarak, "Milli Eðitim Bakanlýðý Örgün ve Yaygýn Eðitim Kurumlarýnýn Çalýþma Takvimi" örneði esaslarýna göre valiliklerce düzenlenecek. 2015-2016 eðitim ve öðretim yýlý 14 Eylül 2015 Pazartesi günü baþlayacak. » (AA)


31 Mayýs 2014 Cumartesi

6

Akman: PKK ve BDP akýllarýný baþlarýna almalý HÜDA PAR Mardin Ýl Baþkaný Þehmus Akman, HÜDA PAR gönüllüsü Mehmet Uðurtay'ýn katledilmesine ve HÜDA PAR Dicle Ýlçe Temsilcisi Ercan Alparslan'ýn PKK'lilerce kaçýrýlmasýna tepki gösterdi...

H

ÜDA PAR Mardin Ýl Baþkaný Þehmus Akman, HÜDA PAR gönüllüsü Mehmet Uðurtay'ýn katledilmesine ve HÜDA PAR Dicle Ýlçe Temsilcisi Ercan Alparslan'ýn PKK'lilerce kaçýrýlmasýna tepki gösterdi. HÜDA PAR gönüllüsü Mehmet Uðurtay'ýn Mardin Dargeçit ilçe merkezinde katledilmesi ve sonrasýnda HÜDA PAR Dicle ilçe temsilcisi Ercan Alparslan'ýn PKK'lilerce kaçýrýlmasýna sert tepki gösteren HÜDA PAR Mardin Ýl Baþkaný Þehmus Akman, yaþanan olaylar ile

ilgili olarak yazýlý bir açýklama ile durumu deðerlendirdi. PKK ve BDP'nin Kürdistan bölgesinde kendilerinden baþka kimseye hayat hakký tanýmak istemediklerinin altýný çizen Akman, bir süredir yapýlan saldýrýlarla da bu durumun söylemden eyleme geçirildiðine iþaret etti. Akman, “Adýna 'Çözüm süreci' denilen süreç nedeniyle Kürdistan Bölgesi adeta PKK ve BDP'ye teslim edilmiþtir. Bu nedenle istediklerini yapýyorlar.

Bölgede sorumluluk üstlenebilecek birçok kiþi ve kesimin de bu gidiþatý engellemeye yönelik kayda deðer bir giriþimde bulunmadýðýný söyleyebilirim." diyerek çözüm sürecinin bölgede oluþturduðu duruma iþaret etti. Ýki hafta öncesine kadar birçok yerde üyelerine ve kurumlarýna yönelik taþlý, sopalý, molotoflu saldýrýlarýn yapýldýðýný hatýrlatan Akman, bu eylemlerin 16 Mayýs gecesi sonrasý yerini silahla öldürme eylemlerine

býraktýðýný söyledi. Akman sözlerini þöyle sürdürdü: "Lice'de silah kullanýldý ve öldürmek kastýyla açýlan ateþte biri kadýn üç kiþi yaralandý. 28 Mayýs Çarþamba günü bir kez daha silahlar konuþturuldu, bir kez daha kan aktý. Bu sefer can kaybý var. Son olarak da henüz Dargeçit'te katledilen gönüllümüz defnedilmeden Hüda Par Dicle ilçe temsilcisi Ercan

Alparslan kaçýrýldý." Akman son olarak; “Gönüllümüz Mehmet Uðurtay'a Allah'tan rahmet ailesine sabrý cemil diliyorum. Kaçýrýlan kardeþimizin bir an önce salimen býrakýlmasý ve evine dönmesini temenni ediyorum ve bir daha bu tür acý olaylarýn yaþanmamasý için PKK ve BDP'yi akýllarýný baþlarýna almalarý gerekmektedir.” Ýfadelerini kullandý. » M. Sait Çakar

Güneydoðulu gençler ilk kez çay topladý R ize Gençlik Merkezi Gençlik Kulübü Derneði tarafýndan yapýlan 'Gençler Çayda Buluþuyor' projesi kapsamýnda Doðu illerinden Rize’ye gelen gençler ilk kez gördükleri çay tarlalarýnda çay toplama deneyimi yaþadý. Öðrencilerin, çay hasadýnda maharetli olduklarý gözlendi. Rize Gençlik Merkezi tarafýndan tasarlanan ve Türkiye Ulusal Ajansý Gençlik Programlarý tarafýndan kabul edilen proje kapsamýnda aralarýnda Rizeli gençlerinde bulunduðu Van, Mardin, Þanlýurfa, Gaziantep, Kars ve Iðdýr’dan gelen gençler ilde bir araya geldi. Kültürel paylaþým ve etkileþim atmosferi oluþturmak adýna þehre gelen gençler, proje koordinatörleri eþliðinde ilk kez gördükleri çay tarlalarýnda çay hasadý yapma deneyimi yaþadý. Öðrencilerin, ilk aþamada

zorlandýklarý çay hasadýnda zaman geçtikçe iþi kavradýðý gözlendi. Tarlada, Karadeniz yöresine ait ‘Hayde’, ‘Çayeli’nden Öteye’ gibi müzikleri seslendiren gençler daha sonra Ziraat Çay Bahçesi, Rize Kalesi, Rize Müzesi ve Ayder Yaylasý’ný gezmek için tarladan ayrýldý. Proje Koordinatörü Esra Alemdaroðlu, proje amacýnýn kültürel paylaþým ve Doðu bölgelerinden gelen gençlerin çaydaki emeði yerinde görmesi olduðunu ifade ederek "Çayýn toplanmasý, iþlenmesi ve bardaða giriþ sürecine kadar olan aþamalarý bizimle beraber görmelerini istedik. Çay kültürü ve damak tadýnýn farklý olduðu illerdeki gençleri özellikle seçtik. Projemizde Rizeli olup da baþka illerde kalan ya da okuyan gençlerimize de yer verdik. Toplamda 30 kiþilik bir grup olarak projeyi yürütmekteyiz."

dedi.

Projeye Iðdýr’dan katýlan Þükriye Kaya, Rize’yi çok güzel bulduðunu, çay toplama deneyimi yaþadýklarýný ve çay hasadýnýn çok yorucu olduðunu söyledi. Gaziantepli Demet Özkýlýnç ise "Çay toplamak çok zahmetli bir iþ. Ýçmesi daha kolay. Çay keserken çok zorlandýk. Makaslarla kesiyoruz ama ne kadar iþe yarýyor bilemiyoruz. Bunu biz düz alanda topluyoruz ama daha dik yamaçlarda yaþlý insanlarýn bu iþi yaptýðýný görüyoruz. Allah yardýmcýlarý olsun." dedi. Þanlýurfalý Mehmet Mehmet Karataþ da, “Güneþ altýnda çay toplamak gerçekten çok zor. Yorucu bir iþmiþ. Kollarýmýzda derman kalmadý. Artýk Urfa’da artýk çay içerken çayýn Rize’de ne kadar zahmetli bir süreçte toplandýðýný düþünerek içeceðim. Kendi

þehrimde çayýn ne þekilde ve nasýl özveriyle toplandýðýný anlatacaðým. Rize’yi gerçekten çok sevdim. Ýnsanlarý çok

sýcakkanlý. Buraya gelirken böylesine bir sýcak ortamla karþýlaþabileceðimi düþünmemiþtim.” diye konuþtu. » CÝHAN

Ak Parti Þýrnak Ýl Baþkaný ve yönetimi istifa etti

A

K Parti Þýrnak Ýl Baþkaný Mehmet Demir, yönetim kurulu üyesi 40 kiþi ile birlikte partilerinden istifa ettiklerini açýkladý. Demir'in basýn toplantýsýna elinde Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 'Mefkûre Yolculuðu' adlý kitabýyla katýlmasý dikkat çekti. Demir, basýn toplantýsý sýrasýnda kitabý masanýn üstüne koydu. Mehmet Demir, parti binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda, yönetim kurulu üyesi 40 arkadaþýyla birlikte istifa ettiklerini söyledi. Basýn açýklamasýnda konuþan Mehmet Demir, "26 Mayýs 2012 AK Parti 4'üncü olaðan kongresinde baþlamýþ olduðumuz Ak Parti Þýrnak Ýl Baþkanlýðý görevini bugün itibariyle býrakacaðýz. Bize göre siyaset, halkýn hoþnutluðu çerçevesinde, hakka hizmet davasýydý. Biz o günden bugüne, bu çizgide gönül rahatlýðý içinde alnýmýzýn ak,

baþýmýzýn dik olduðu bir istikamette, bu noktaya kadar getirdiðimizi net bir þekilde ifade edebiliriz. Milletimize ihanet etmeyeceðimizi belirtmek isteriz. Bugün yine gönül rahatlýðý içerisinde milletimize hizmetten baþka, hiç kimseye hizmet etmediðimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Bu süre içerisinde birlikte çalýþtýðým arkadaþlara ben þahsen hakkýmý helal ediyorum. Onlarýn da haklarýný helal etmesini diliyorum. Ýnþallah ilimiz, partimiz için hayýrlý olur." diye konuþtu. » (CÝHAN)


7

31 Mayýs 2014 Cumartesi

Yapýcýoðlu: PKK bize savaþ ilan ediyor Hür Dava Partisinin Genel Baþkaný Zekeriya Yapýcýoðlu, partisinin Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý'nda bir basýn toplantýsý düzenledi. Önceki günlerde Mardin'in Dargeçit ilçesine baðlý Géra Cafer’e köyünde öldürülen parti üyesi Mehmet Uðurtay ile Hüda Par Dicle Ýlçe Baþkaný Ercan Alparslan'ýn kaçýrýlmasý ile ilgili açýklama yaptý...

H

ür Dava Partisinin Genel Baþkaný Zekeriya Yapýcýoðlu, terör örgütü PKK'nýn kendilerine savaþ ilan ettiðini söyledi. PKK ve BDP'nin Kürdistan bölgesinde kendilerinden baþka hiç kimseye hayat hakký tanýmadýðýný anlatan Yapýcýoðlu, örgüt tarafýndan kaçýrýldýðý ileri süren Dicle Ýlçe Baþkaný Ercan Alparslan'ýn derhal serbest býrakýlmasýný istedi. Yapýcýoðlu, ”Evet bu bir savaþ ilanýdýr. Bu savaþý biz ilan etmedik.“ dedi. Yapcýoðlu, partisinin Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý'nda bir basýn toplantýsý düzenledi.

Önceki günlerde Mardin'in Dargeçit ilçesine baðlý Géra Cafer’e köyünde öldürülen parti üyesi Mehmet Uðurtay ile Hüda Par Dicle Ýlçe Baþkaný Ercan Alparslan'ýn kaçýrýlmasý ile ilgili açýklama yaptý. Yapýcýoðlu, barýþ sürecine destek verdiklerini söyledi. Devlet ve PKK'nýn bir barýþ görüþmesini yaptýðýný ifade eden Yapýcýoðlu, ”Öyle görülüyor ki devlet bu iþe PKK sorunu olarak bakýyor. Kürt sorunu PPK sorununa indirgenmiþ. PKK sorunu daha çok Kürt sorunu haline gelmiþtir. Eðer devlet Kürt sorunu PKK sorununa indirgese bu sorunun barýþla bitmeyecek gibi görünüyor.

PKK bugüne kadar birçok saldýrý yaptý. Fakat kendilerine yakýn basýn yayýn organlarýyla bu eylemlerin kendilerinin imzasý olduðunu görüyoruz.“ diye konuþtu. Mardin Dargeçit Ýlçesinde bir cinayet iþlendiðini belirten Yapýcýoðlu, ”Bu cinayetten sonra Dicle Ýlçe Temsilcimiz Ercan Arpaslan kaçýrýldý. PKK ve BDP Kürdistan bölgesinde kendisinden baþka hiç kimseye hayat hakký tanýmýyor. Bir süredir yapmýþ olduðu saldýrýlarla bunu fiili olarak ortaya koyuyor. Evet bu bir savaþ ilanýdýr. Bu savaþý biz ilan etmedik. Söz ile cesaret edemedikleri bir cesaret

ilanýdýr. Son saldýrýlarda PKK silahlý bir savaþ ilan ettiðini görüyoruz.” þeklinde konuþtu. Siyasi bir parti olduklarýný vurgulayan Yapýcýoðlu, ”Daha önce birçok saldýrý yapýldý. Biz bu saldýrýlarý BDP'nin daha önce seçimde uyguladýðý gerginlik stratejisi olarak görüyoruz. Sürekli tabanýmýzý sükunete davet ettik. Olaylarýn daha fazla

büyümemesi için elimizden geleni yaptýk. Fakat olaylarýn boyutlarý büyürse iþ çýðýrýndan çýkarsa, bir siyasi parti olarak bundan sonra geliþebilecek olaylar önüne geçme noktasýndan gücümüz bir yere kadardýr. Biz de onlarýn saldýrýlarýna yem olmamak için yapmamýz gereken neyse onu yapacaðýz.” ifadelerini kullandý. » (CÝHAN)

Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý DSÝ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Baþkanlýðýndan: MARDÝN KIZILTEPE OVASI YERALTISUYU ÝÞLETME SAHASI ÝLANI 1 - Ekli haritada sýnýrlarý belirtilen saha, Mardin Kýzýltepe Ovasý Yeraltýsuyu Ýþletme Sahasý olarak tespit edilmiþtir. 2 - Ekli haritada sýnýrlarý belirtilen Mardin Kýzýltepe Ovasý yeraltýsuyu emniyetli iþletme rezervi 205,5 hm3/yýldýr. 3 - Sýnýrlarý belirtilen Mardin Kýzýltepe Ovasýnda 167 Sayýlý Yeraltýsularý Hakkýndaki Kanun'un 8. Maddesi ile Yeraltýsularý Tüzüðünün 4. maddesi gereðince 10 metreden derin açýlacak her türlü kuyu, galeri, tünel vb. kazýlar için belge alýnmasý mecburidir. 4 - 167 Sayýlý Yeraltýsularý Hakkýnda Kanun'a göre açýlan her türlü kuyu, galeri, tünel vb. kazýlara yapýlan tahsisler emniyetli iþletme rezervine eriþtiðinde, ekli haritada belirtilen sahada bu kanunun 8. maddesi kapsamýndaki her derinlik ve çapta, kuyu, tünel, galeri veya her türlü yeraltýsuyuna iliþkin su alma yapýsýnýn inþaasý yasaklanacaktýr. 5 - Mardin Kýzýltepe Ovasý Yeraltýsuyu Ýþletme Sahasý Ýlanýnýn yürürlüðe girmesinden sonra 18.11.1967 tarih ve 12754 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe giren "Mardin Kýzýltepe Ovasý Yeraltýsuyu Ýþletme Sahasý Ýlaný" yürürlükten kalkar. 6 - Bu Yeraltýsuyu Ýþletme Sahasý Ýlaný, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýnýn Onay'ýný ve Resmi Gazete'de yayýmlanmasýný müteakip yürürlüðe girer.

Basýn No: 73

www.bik.gov.tr

Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

En fazla ihracat Siirt'te

S

iirt, Batman, Þýrnak ve Mardin ilinin oluþtuðu TRC3 bölgesinde Nisan 2014 verilerine göre en fazla ihracatý yüzde 309 ile Siirt gerçekleþtirdi. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Siirt Bölge Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, TÜÝK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre Türkiye'de ihracatýn yüz 7,9 arttýðý, ithalatýn ise 9,5 azaldýðý belirtildi. TRC3 Bölgesinde ise 2013 Nisan ayýna göre ihracatta Siirt'in yüzde 309 arttýþ göstererdiði ithalatta yüzde 80 azalýþ olduðu belirtilen açýklamada, Þýrnak’ta ihracat yüzde 93,3 artýþ, ithalatta yüzde 20,4 azalýþ, Batman'da ihracatta yüzde 14,9 arttýþ, ithalatta yüzde 50,2 azalýþ ve Mardin'de ise ihracatta yüzde 1,6 ve ithalatta yüzde 7,5 azalýþ görüldüðü kaydedildi. » (AA)


31 Mayýs 2014 Cumartesi

‘Mardin film platosuna dönüyor’ Bu yýl 30 Mayýs - 6 Haziran 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan 9. SineMardin Uluslararasý Mardin Film Festivali Mardin’i bir film platosuna çevirecek...

B

u yýl 30 Mayýs - 6 Haziran 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan 9. SineMardin Uluslararasý Mardin Film Festivali ünlü yönetmen ve oyuncularý aðýrlýyor. SineMardin Film Festivali Baþkaný Helün Fýrat, "SineMardin, sürdürülebilir bir deneyim kültürünün Mardin'in sinemayla alakalý altyapýsýyla harmanlanarak tanýtýlmasýný amaçlandýðýný söyledi. Dokuzuncu kez gerçekleþtirilecek olan SineMardin, onuncu yýlýna doðru giderken dopdolu bir programla Mardinli sinemaseverlerle buluþacaklarýný belirten

SineMardin Film Festivali Baþkaný Helün Fýrat, ”9. SineMardin, bu kez yine doðasý gereði senaryo üzerinden yaptýðý film seçkisiyle Mardinli sinemaseverin huzuruna çýkýyor. Hikâyeleriyle sinemaya yansýmýþ olan Mardin, her zaman olduðu gibi yine kendi coðrafyasýnýn hikâyelerine ev sahipliði yapacak. Bazen keskin bir dille bazen duygusal yoðunlukta ama her zaman sinema estetiði üzerinden bölgemizde ve dünyada yaþanan insani travmaya odaklanacak. 6 Hazirana kadar devam edecek olan festivalde birçok ödüllü filmde yer alacaktýr.” dedi.

SineMardin Film Festivali Baþkaný Helün Fýrat

Mardin Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Februniye Akyol Mardin Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Februniye Akyol ise, Mardin son yýllarda tarihi ve kültürleri ile ön plana çýktýðýný belirterek, Dünyanýn ve Türkiye’nin birçok film þirketi yönetmenleri artýk Mardin’de film çekmek için sýraya girdiðini ifade etti. Akyol, ”Bu yýl 9.cusu düzenlenecek olan SinemaMardin film festivalinde birçok sanatçýyý aðýrlayacaðýz. Mardin artýk film platosuna dönüþüyor. Farklý dinleri, dilleri ve kültürleri ile Kadim Þehir Mardin’i artýk dünya tanýyor. Bu þehri dünya kenti yapmak için herkesin destek vermesi gerekir.” ifadelerini kullandý. » Sedat Aslanaçier

Mardin'de bin 266 çiftçiye destek

M

ardin'de kütlü pamuk ve soya fasülyesi üreten

bin 266 çiftçiye 20 milyon 489 bin 439 lira destek verilecek. Mardin Valliði'nden

yapýlan açýklamada, 2013 yýlý ürünü kütlü pamuk primi desteklemeleri kapsamýnda dosya kayýtlarýnýn tmamlandýðý, çiftçi kayýt sisteminden kütlü pamuk primi için kesin icmaller alýndýðý hatýrlatýldý. Alýnan bu icmallere göre il genelinde bin 266 üreticiye 78 bin 704 dekar alanda yaptýklarý kütlü pamuk ve soya fasülyesi üretimlerine karþýlýk 20 milyon 489 bin 439 lira primlerinin ödenmesi konusunda Ýl Komisyonu'nýn toplandýðý belirtilen açýklamada, Komisyon Kararý ve Ödeme Ýcmali prim ödemelerinin yapýlmasý doðrultusunda Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Bitkisel Üretim Genel Müdürlüðü'ne gönderildiði kaydedildi.

8

BASINDAN ‘Dersim 62’ tepki mi çekmeli?

D

uymuþ olabilirsiniz, yine de kýsaca özetleyeyim: Gençlerbirliði’nde oynayan bir sporcu koluna ‘Dersim 62’ yazdýrdýðý için sorunlar yaþamaya baþlayýnca, uzun yýllardýr Fenerbahçe’de top koþturan bir futbolcu “Ben de Dersimli’yim, bununla iftihar ediyorum” dedi ve ‘Alevi’ kimliðini hiç saklamadýðý halde þimdiye kadar bir ayrýmcýlýkla karþýlaþmadýðýný söyledi. Haberi okuyunca “Eyvah” çýðlýðý kopardýðýmý saklayacak deðilim... Türkiye’de genel nüfus içerisinde azýnlýk teþkil etseler de azýmsanmayacak sayýda ‘Alevi’ vatandaþýmýz var. ‘Farklý’kimliklerin sahipleri her toplumda sorun yaþarlar; büyük kentlere göçler yoðunlaþtýðýndan beri ‘Alevi sorunu’ bizde de kendini belli etmeye baþladý. Genellikle kiþisel olarak yaþanan bir sorun deðil bu; daha çok ‘kimlik’ ile ilgili ve topluca yaþamanýn getirdiði ihtiyaçlara dönük sorunlar bunlar... Cemevi açýyorlar, ama açýlan cemevlerinin statüsü belirsiz; bu yüzden dini önderleri ve mekânlarý bütçeden hak alamýyor... Alevi toplumunu devlete karþý temsilde de belirsizlik var... Bir süredir, devlet, sorunun varlýðýný kabul etti ve çözüm için arayýþlar sürüyor... “Eyvah” çýðlýðýný koparmam, sorunlarý kaþýma alýþkanlýðý olanlar yüzünden... Yýllarca varlýðý gözardý edilmiþ ‘Kürt sorunu’ çözüm yoluna girdi. Ýnsanlar rahatça sýkýntýlarýný ifade edebiliyor, dertler dile getirildiði için kimse haksýzlýða uðramýyor... Tersine, geçmiþte uygulanan yanlýþ politikalarýn ürünü haksýzlýklarla, yargýsýz infaz ve fâili meçhul cinayetlerle hesaplaþýlýyor bugün... Kaþýnmaya elveriþli bir açýk sinir ucu olarak ‘Kürt sorunu’ deðerini büyük çapta yitirdi. ‘Alevilik’ birileri tarafýndan onun yerine yerleþtirilmek isteniyor... Geçmiþte yaþanan

kanlý olaylar belleklerde taze: 1980 öncesinin Malatya (18 Nisan 1978), Sivas (4 Eylül 1978), Maraþ (19-24 Aralýk 1978), Çorum (3-4 Temmuz 1980)... 1990 sonrasýnýn Sivas/Madýmak (2 Temmuz 1993), Ýstanbul/Gazi Mahalle (12 Mart 1995) ve Ýstanbul/Ümraniye (1415 Mart 1995)... Benzerlerine yeniden zemin hazýrlama çabalarý hiç eksilmedi, o gayret bugün de çeþitli biçimlerde kendini belli ediyor. Devlet görevlerinin ýrk ve din kimliðine bakýlmaksýzýn herkese açýk tutulduðu bir ülkede önemli makamlarý sayýp “Kaçý Alevi?” sorusu eþliðinde ayrýmcý hisleri körüklemeler yeniden baþladý. Orduda, Yargýtay’da, Anayasa Mahkemesi’nde ve baþka kurumlarda görev alanlarýn belirgin bir dini kimliðe sahibi olmasý önemliymiþ gibi... Futbol sahalarýnýn da kaþýma amaçlý kullanýma sokulmasýna izin verilmemeli. Bir yýl önce bu zamanlar Galasaray takýmýndan önemli bir futbolcunun doðum yerinden hareketle bir zorlama devreye sokulmak istenmiþti; þimdilerde ayný þey Gençlerbirliði takýmýnýn oyuncusu üzerinden yapýlmak isteniyor... Yerli-yabancý kýþkýrtýcý ellerin oyunlarýna gelmemek þart. En baþta da hükümetin ve ona destek veren çevrelerin olaðanüstü hassas davranmalarý ve ‘Alevilik’ konusunu istismara müsait bir sorun olmaktan çýkarma çabasý göstermeleri beklenir. Her ülkenin birbirinden farklý da olsa sorun/larý vardýr; uygar ülkeler sorunlarýnýn varlýðýný kabul edip, onlarý içinden çýkýlmaz hale getirmek yerine çözmek üzere gayret sarf eden insanlarýn yaþadýðý ülkelerdir... Türkiye uygar bir ülke... Fehmi KORU-Star


9

31 Mayýs 2014 Cumartesi

MEB'den okullara "seçmeli ders" uyarýsý

Vizyona Giren Filmler Derleyen: M. Sait Çakar

Malefiz

MEB, ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5, 6 ve 7. sýnýflarda okuyacak öðrencilerin gelecek eðitim öðretim yýlýnda okuyacaklarý seçmeli derslerini okul müdürlüklerine 2-13 Haziran'da teslim etmelerini istedi...

M

illi Eðitim Bakanlýðý (MEB), tarafýndan 81 ilin valiliðine seçmeli derslere iliþkin yazý gönderildi. Yazýda, Ýlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarýnda seçmeli ders seçiminin nasýl yapýlacaðýna iliþkin bilgilere yer verildi. Seçmeli derslerin, öðrencilerin akademik baþarýlarýnýn artýrýlmasýnýn yanýnda ilgi ve yeteneklerini keþfetmeleri ve geliþtirmelerinin amaçladýðýna dikkat çekilen yazýda, gelecek eðitim öðretim yýlýnda ortaokul ve imam hatip ortaokullarýnýn 5, 6 ve 7. sýnýflarýnda okuyacak öðrencilerin ders seçimlerine iliþkin iþlemlerde dikkat edilecek hususlar anlatýldý. Buna göre, 20142015 eðitim öðretim yýlýnda

ortaokul 5, 6 ve 7. sýnýfta okuyacak öðrenciler 6 saat, imam hatip ortaokulunda okuyacak öðrenciler ise 2 saatlik seçmeli ders seçecek. Seçmeli derslerin amacý, tanýtýmý, kaç kez ve kaç saat seçilebileceði gibi konularda, ilköðretim kurumlarý haftalýk ders çizelgeleri ve imam hatip ortaokulu haftalýk ders çizelgelerinde yer alan hususlar da dikkate alýnarak, ilkokul 4. sýnýf öðrencileri ve velileri için sýnýf öðretmenleri tarafýndan, ortaokul öðrencileri için de okul müdürlükleri ve rehber öðretmenler tarafýndan, öðrenci ve velilere yönelik bilgilendirme yapýlacak. Gelecek yýlýn seçmeli dersleri için 13 Haziran'a kadar süre Ýlgili alanda öðretmen yokluðu gerekçesiyle okul yönetimlerince öðrenci ve veliler belli derslere yönlendirilmeyecek. Okulda ilgili alanda yeterli sayýda öðretmenin bulunmadýðý derslerin seçilmesi halinde öncelikle diðer okullardan maaþ veya ek ders karþýlýðý görevlendirmeler yoluyla

öðretmen temin edilecek, bunun da mümkün olmadýðý hallerde ücretli öðretmen temin edilmek suretiyle bu dersler açýlacak ve okutulacak. Okullarda en az 10 öðrencinin ayný dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabilecek. Gelecek eðitim öðretim yýlýnda ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5, 6 ve 7. sýnýflarda okuyacak öðrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerini dikkate alarak belirleyecekleri seçmeli dersler, okul müdürlüklerine 2-13 Haziran'da teslim edilecek. Öðrenciler tarafýndan verilen dilekçelerde yer alan ders seçimleri, okul yönetimleri tarafýndan e-okul sistemine, dilekçelerin verildiði tarihten baþlanarak 30 Haziran'a kadar iþlenecek. Yazýda ayrýca konuyla ilgili öðrenci ve velilerin bilgilendirilmesi, dilekçe örneklerinin okullarda görülebilecek yerlerde bulundurulmasý ve ders seçimlerinin yapýlacaðý tarihlerde öðrencilerin, ders seçimine iliþkin tüm iþ ve iþlemleri yapýlabilmesine yönelik gerekli tedbirlerin valiliklerce alýnmasý istendi. » (AA)

Þiir Köþesi BÝR ACIDIR SEVMEK TUTSAK AYRILIÐA

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü

M. Sait Çakar

Hatýralara kaldý seninle vedalaþmam Bir acýydý ayrýlýða karýþan Engel olmaz ateþli barikatýna Tek çarem tutmaktan yanaydý Sonu aðlamakla noktalamýþtý Gidiþi nostaljik bir yaraydý Ýstemezdim aþký kökten siliþini Çünkü Seninleydi her þeyim Seninleydi ölüþüm Ve þimdi Öyle sýkýyor bu diyar Senden sonra ölmek istiyorum Ölüm fermaný gelmiþ günleri sayýyor O gamsýz yüreðin tutsak ayrýlýktýr. Rewan Brindar… Mardin Artuklu Üniversitesi

Filmin Adý: Malefiz Filmin Türü: Fantastik Filmin Süresi: 1s 37dk Filmin Özeti: Klasik Uyuyan Güzel masalýna hiç kötünün tarafýndan bakmayý denediniz mi? Barýþçýl bir orman krallýðýnda büyüdüðü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz, görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadýndýr, ta ki bir zamanlar inandýðý adam olan Stephan topraklarýnýn düzenini tehdit edinceye kadar… Malefiz, topraklarýnýn koruyucusu olur ama acýmasýz

bir ihanete uðrayýnca o saf kalbi taþa dönüþür. Onun bu kadar kin ve öfke dolu olmasýnýn nedeni budur, Aurora'yý 100 yýllýk bir ölüme mahkum etmesi de tüm bu çektiði acýlarýn sonucudur... Bu lanetin hikayesini anlatan filmin yönetmenliðini Robert Stromberg üstlenirken, baþrol Malefiz'i Angelina Jolie canlandýrýyor. Genç prenses ise Elle Fanning oynarken kendisine kadroda Sharlto Copley, Miranda Richardson, Sam Riley, Kenneth Cranham gibi tecrübeli oyuncular eþlik ediyor.

Azem Filmin Adý: Azem Filmin Türü: Korku, Gerilim Filmin Süresi: 1s 23dk Filmin Özeti: Azem: Cin Karasý, korku türünün meraklýsýný sevindirecek türden bir film. Hikayesini yaþanmýþ, gerçek bir öyküden esinlenen film, Düzce'nin bir dað köyünde geçiyor. Filme adýný veren Azem ise, Türkçesi "Savunucu" olarak bilinen ve Arap yarýmadasýnda oldukça yaygýn olarak kullanýlan eski bir büyüden alýyor. Filmin yönetmenliðini Volkan Akbaþ üstlenirken baþrolleri Zeki Þen ve Eylül Öztürk paylaþýyor. Aileden miras kalan bir evi görmek üzere genç çift yola çýkar. Gittikleri evle ilgili hiçbir bilgileri yoktur. Düzce'ye vardýklarýnda da evin düþündükleri gibi olmamasý onlarda hayalkýrýklýðý yaratýr.

Sýradan bir yapý olarak görünen evin kapýsý bir kez dahi açýlmamýþtýr. Yine de geceyi evde geçirmeye karar verirler. Ancak evin Azem büyüsü altýnda olduðunun ve kötücül bir varlýðýn kol gezdiðinden habersizdirler. Kýþ mevsimi olduðundan köyde hemen hemen kimse yoktur. Bu ýssýz köyde genç çift, sýðýndýklarý metruk evde þeytani bir varlýkla savaþarak hayatta kalma mücadelesi vereceklerdir


31 Mayýs 2014 Cumartesi

10

Þampiyonluk maçý nefesleri kesti Midyat ÝMKB Anadolu Lisesi Spor Kulübü’nün düzenlemiþ olduðu sýnýflar arasý futbol turnuvasýnýn bu yýlki þampiyonu 11/C sýnýfý oldu...

M

idyat ÝMKB Anadolu Lisesi Spor Kulübü’nün düzenlemiþ olduðu sýnýflar arasý futbol turnuvasýnýn bu yýlki þampiyonu 11/C sýnýfý oldu. 19 takýmýn katýldýðý turnuvada tüm rakiplerini yenerek finale yükselen 11/C sýnýfý ile 11/A sýnýfý arasýnda oynanan þampiyonluk maçý nefesleri kesti. Öðrenciler arasýnda Bahar þenlikleri kutlamalarý çerçevesinde düzenlenen Futboll Turnuvasý'nda 19 takým mücadele etti. Turnuva sonunda final maçý, 11/C ile 11/A sýnýflarý arasýnda oynandý. Okulda oynanan maçý, Okulun Beden Eðitimi Nurullah Tekin yönetti. Futbolcular maça “Bir avuç kömür için bir ömür verenlerin anýsýna” yazýlý pankart ile sahaya çýktý. Final maçýnda ise 11/C sýnýfý rakibi 11/A sýnýfý 3-2 yenerek Þampiyonluk Kupasý’nýn sahibi

oldu. Final maçýný Midyat Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürü Hüseyin Tunç, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýlçe Müdürü Abdurrahim Güneþ, Kýz Meslek Lisesi Müdürü Zekeriya Atilla, Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Tercan, ÝMKB Anadolu Lisesi Müdürü Abdulðafur Alptekin ve öðrenciler izledi. Çekiþmeli geçen maçlar sonunda tüm rakiplerini yenerek namaglup þampiyon olan 11/C sýnýfý ile ikinci 11/A sýnýfý ve üçüncü 10/F sýnýfýnýn kupa ve madalyalarý düzenlenen törenle verildi. Kupayý alan futbolcular sevincini saha içinde takým arkadaþlarý ile birlikte doyasýya yaþadý. Turnuvaya katýlan takýmlarý tebrik eden Okul Müdürü Abdulðafur Alptekin, tüm öðrencilere ve bu turnuvanýn hazýrlanmasýnda emeði geçen öðretmenlere teþekkür etti.

GÜNÜN OKURU

Turnuva Organizatörü Beden Eðitimi Öðretmeni Nurullah Tekin ise, maçýn ardýndan yaptýðý açýklamada, bu tarz organizasyonlarýn devam etmesi temennisinde bulundu. Tekin, organizasyonda en ufak bir olumsuzluk yaþanmadýðýný belirterek, “Turnuvaya katýlan takýmlarýmýza teþekkür

Mardin halkýnýn 31 Mayýs Dünya Sigarasýz Gününü kutlar, saðlýklý ve mutlu bir ömür temenni ediyorum. Sigarasýz mutlu bir hayat diliyorum. Zararlý alýþkanlýklar konusunda gazetenizin göstermiþ olduðu hassasiyetten dolayý sizleri tebrik eder, baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim...

geliþimlerine katkýda bulunmayý istedik.” dedi. Yaþanan birlik ve beraberlik ortamýndan dolayý da mutlu olduðunu ifade eden Tekin, bu tarz turnuvalarda kaybedenin olmadýðýný sözlerine ekledi. Ödül töreninin ardýndan program, çeþitli ikramlarýn ardýndan sona erdi. » Ali Edis

Büro Memur Sen, Mardin’de yetkili sendika oldu

M

Lütfü Günlüoðlu - Yeþilay Mardin Baþkaný

ediyorum. Kültür spor sanat etkinlikleri güzel etkinliklerdir. Amacýmýz, öðrencilerimizin tanýþýp, kaynaþmasý ve centilmence mücadele ederek spor yapmalarýydý. Bunun gerçekleþtiðini görmek bizleri mutlu etti. Takýmlarýmýz centilmence mücadele ettiler. Turnuvasýyla öðrencilerimizin sosyal ve sportif açýdan

ardin de, kendisi dýþýndaki 5 sendikanýn toplamýndan daha fazla üye sayýsýný elde eden Büro Memur Sen, 'Büro Ýþ' kolunda yetkili sendika oldu. Adalet Bakanlýðý, Ýçiþleri Bakanlýðý, Sosyal Güvenlik Kurumu , Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlýðý, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý gibi 12 Bakanlýk ve 53 kurumda faaliyet gösteren Büro Memur Sen, Türkiye genelinde olduðu gibi Mardin’de de diðer sendikalara açýk ara fark atarak yetkili sendika oldu. Yetkili sendika olmalarý münasebetiyle bir açýklama yapan Büro Memur Sen Þube Baþkaný Ümit Unat, gösterilen teveccühten dolayý

tüm üyelere teþekkür ederken kýsa zamanda büyük iþler baþardýklarýný söyledi. Unat açýklamasýnda þunlarý söyledi "Büro Memur Sen dýþýnda ilimizde Büro Ýþ kolunda 6 adet sendika faaliyet göstermektedir. Büro Memur Sen üye sayýsý olarak ilimizde yaptýðý baþarýlý çalýþmalarla kendisi dýþýndaki diðer 5 sendikanýn toplam üye sayýsýndan fazla üye yaptýðý gibi Bilecik'te sendikacýlýða yeni bir nefes ve ses getirmiþtir. Bizler laf deðil icraat sendikacýlýðý yapýyoruz. Sadece sayým zamaný ve basýn önünde deðil 365 gün 7/24 hizmet anlayýþý ile memur üyelerimize hizmet veriyoruz. Büro Memur Sen þube Baþkaný olarak bize

Teveccüh göstererek ilimizde açýk ara yetkili sendika olmamýzda destek olan tüm üyelerimize, þube yönetim kurulu üyelerine, ilçe baþkanlarýma, iþyeri temsilcilerime ve desteklerinden dolayý Büro Memur Sen Genel Merkezimize çok teþekkür ediyorum". » M. Sait Çakar

31 mayis 2014 cumartesi  

31 mayis 2014 cumartesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you