Page 1

Müze'de 5 bin eser restore edildi M Sedat Aslanaçier

ardin’de yapýlan kazý çalýþmalarýnda bugüne kadar ortaya çýkan 5 bin eser müze bünyesinde kurulan laboratuarlarda restorasyonu yapýldýktan sonra teþhir edildi. Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Davut Beliktay, Mardin Müzesi Restorasyon ve Konservasyon Laboratuarý'nda, geliþmiþ cihazlar ve güçlü donaným ile müze depolarýnda muhafaza edilen kültür varlýklarý restorasyonu ve konservasyonu yapýldýðýný söyledi. Kültür varlýklarý bakýmýndan oldukça zengin bir mirasa sahip olan Mardin ve yöresinin, bu zengin mirasý belgeleyen kültür varlýklarýnýn tüm bakým ve onarýmlarý müze bünyesindeki laboratuarda

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

Akýmýna kapýlan Dedaþ görevlisi hayatýný kaybetti Ýsmail Erkar

N

usaybin ilçesinde 6 gün önce elekrik akýmýna kapýlan Dedaþ görevlisi hayatýný kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Dicle Mahallesi Tunç sokak üzerinde bir arýzayý gidermek için elektrik direðine çýktýðý sýrada elektrik akýmýna kapýlan Dedaþ görevlisi Necdet Kurtok (30) 6 günlük yaþam savaþýný kaybetti. Kurtok'un tedavi gördüðü Mardin'deki Özel bir hastanede hayatýný kaybettiði öðrenildi.

31 Ekim 2012 Çarþamba

Yýl: 9 Sayý 2482 Fiyatý :25 Kr

yapýldýðýný belirten Beliktay, ”Yaklaþýk olarak 5 bini aþkýn eserin restorasyon ve konservasyon iþlemleri tamamlanan laboratuarda, teknolojik donaným ve yeni sistemler takip edilerek çalýþmalar bu yönde sürdürülmektedir.” dedi Kazýlarda ortaya çýkan altýn, gümüþ, bakýr, tunç, demir ve bronz gibi metal eserlerle birlikte seramik, taþ, cam, mozaik, ahþap, kaðýt, deri, tekstil gibi organik ve inorganik tüm taþýnabilir kültür varlýklarýnýn restorasyon iþlemleri müzede yapýldýðýný anlatan Beliktay, konuþmasýna þöyle devam etti: "Mimari özellikleri

bakýmýndan ülkemizde ve dünyada çok önemli bir yere sahip olan Mardin'deki tarihi dokuya özgü taþ yapýlarýn cephe sorunlarý ve bunlarýn çözümleri ile ilgili çeþitli analizler ve spot testler Mardin Müzesi Restorasyon ve Konservasyon Laboratuarý'nda yapýlmaktadýr. Yapýlan tüm çalýþmalar, belgeleme ve arþivleme ile kayýt altýna alýnmaktadýr. Ýnsanlýðýn ortak mirasý olan kültür varlýklarýmýzý koruyup yaþatmak ve onlarý gelecek kuþaklara saðlýklý bir biçimde aktarmak için çalýþmalar aralýksýz devam ediyor.” þeklinde konuþtu.

Yýldýrým: Cumhurbaþbanýmýzdan yardým bekliyorum

K

ýzýltepe Ýlçesi'nde yaþayan ve 4 yýl önce iþ kazasý sonucu iki bacak ve iki kolunu kaybeden 38 yaþýndaki Hüseyin Yýldýrým, organ nakli için yetkililerden yardým bekliyor. Yardým almadan bir bardak su dahi içemeyen Yýldýrým, 4 yýldan beri çocuklarýný kucaklamaya hasret kaldýðýný söyledi. Sayfa 2’de

‘Bir otel parasý ile þehrin alt yapýsýný deðiþtirdik’ Mardin'de yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Valilik ve Belediye ile birlikte þehrin tarihi vizyonunu deðiþtirecek olan bir projeye imza attýklarýný Ali Edis

M

ardin Valisi Turhan Ayvaz, bir otel parasý ile 7 bin yýllýk tarihi geçmiþi bulunan Mardin'in alt yapýsýný deðiþtirdiklerini belirtti. Mardin'de yapýlan çalýþmalar

hakkýnda bilgi veren Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Valilik ve Belediye ile birlikte þehrin tarihi vizyonunu deðiþtirecek olan bir projeye imza attýklarýný söyledi. Bir otel parasýyla koca þehri deðiþtirmek için yola çýktýklarýný belirten Ayvaz” Þehrin alt yapýsý için 130 milyonluk TL'lik bir

Mardinspor, ikinci kez sahaya çýkmazsa küme düþecek

S

por Toto 3. Lig 3. Grup'ta Maltepespor ile Mardinspor takýmlarý arasýnda dün yapýlmasý gereken 9. hafta mücadelesi, konuk ekibin sahaya çýkmamasý nedeniyle oynanmadý.

proje hazýrlandý. Buda sadece bir otel parasýdýr.”dedi Altyapý için þu ana kadar 80 milyon TL harcandý Þu ana kadar alt yapý için 40 milyon TL harcandýðýný belirten vali Ayvaz” Þu ana kadar 80 milyon TL harcama yapýldý. Tarihi Mardin'in kanalizasyonu, içme suyunu, Telekom, Tedaþ gibi bunlarýn yüzde 90'ýný yer altýna döþedik. Ara sokaklarýn taþ döþemesi yaklaþýk yüzde 60'ý bitti. Ve ikinci etapta bu betonarme binalarýn yýkýmý gelecek, onu TOKÝ ile birlikte yapacaðýz. Bunu da kýsa zamanda yapmak istiyoruz. Bizi zorlayan konu yeraltýydý. Yeraltýnýn da yüzde 90'ýný bitirdik. Diðer önemli projemiz Kaleye sahip çýkmaktýr.. Kalenin projesi tamamlandý. Ýhalesi de yapýldý. Þu anda Tabiat Kurulunda onayýný bekliyoruz, Onayý geldikte sonra hemen kalenin restorasyonuna tadilatýna baþlanacak. O da hýzlý bir þekilde yapýlacaktýr.” 2012 yýlýnda 1 milyar dolar ihracat bekliyoruz Az bir para ile tarihi þehri deðiþtirmeye çalýþtýklarýný anlatan Vali Ayvaz konuþmasýna þöyle devam etti”

Sanayi, tarým gibi diðer alanlarda Mardin'de önemli geliþmeler yaþanýyor. Mardin gerçekten güzel bir yol alýyor. GAP suya bereketli topraklara kavuþtuðu zaman yýlda üç ve dört ürün elde edilecek. Buda bölgenin kalkýnmasýna neden olacaktýr. Tarýma baðlý olarak muhakkak sanayi de geliþecektir. 2012 yýlý sonu itibari ile ihracatta Mardin 1 Milyar dolarý geçecek. Bu da Türkiye de az þehre nasip olan bir þey. Bu bir Milyar dolar da bizim yeterli deðildir. Bunu önümüzdeki yýllarda yýllýk 3 ile 5 milyar dolara çýkarmayý hedefliyoruz. Hedefimiz bizden sonraki gelecek nesillere daha güzel bir Mardin daha güzel bir Ülke býrakmaktýr.”diye konuþtu

Zeytin hasadý baþladý

Nusaybin'de Cumhuriyet Bayramý'na Trafikte radarla hýz katýlanlara taþlý saldýrý Z denetimi artýrýlýyor N Ý Sayfa 2’de

M. Sait Çakar

çiþleri Bakanlýðý, hýz denetimlerini artýrýyor. Trafik birimlerinin günlük çalýþma programlarýnýn yüzde 30'u hýz denetimlerine ayrýlýyor. Bu oran yüzde 15 daha artýrýlacak. Radarla hýz denetimleri gündüz 4, gece 1 saat olacak þekilde artýrýlacak. Sayfa 2’de

usaybin ilçesinde Cumhuriyet Bayramý kutlamalarýna katýlanlara taþlý saldýrý düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Stadyumu'nda yapýlan kutlamalarýn ardýndan Nusaybin-Midyat karayolu kavþaðýnda öðrencileri taþýyan bazý araçlar, yol kenarýnda

bekleyen bir grubun taþlý saldýrýsýna uðradý. Saldýrýda 1 öðretmen ve 1 öðrenci baþlarýna isabet eden taþlar nedeniyle yaralandý, 2 otomobil ile bir minibüsün de camlarý kýrýldý. Yaralýlar, Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapýlan müdahalenin ardýndan taburcu edildi.Olayla ilgili soruþturma sürüyor.

eytin üretiminin bin yýl öncesine dayandýðý tahmin edilen Derik ilçesinde, hasat baþladý.

Mardin Zeytin Üreticileri Birliði Baþkaný Erkan Doðan, yaptýðý açýklamada, zeytin hasadýna baþladýklarýný kasým ayýnýn sonuna kadar devam edeceklerini kaydetti. Doðan, zeytin aðacýnýn bir yýl bol, diðer yýl az ürün verdiðini, zeytinin bu yýl yok yýlýný yaþamasýna raðmen il genelinde 500 ton ürün beklendiðini belirtti. Sayfa 2’de


31 Ekim 2012 Çarþamba

2

Yýldýrým: Cumhurbaþbanýmýzdan yardým bekliyorum S

Mardinspor, ikinci kez sahaya çýkmazsa küme düþecek M. Sait Çakar

por Toto 3. Lig 3. Grup'ta Maltepespor ile Mardinspor takýmlarý arasýnda dün yapýlmasý gereken 9. hafta mücadelesi, konuk ekibin sahaya çýkmamasý nedeniyle oynanmadý.

Kýzýltepe Ýlçesi'nde yaþayan ve 4 yýl önce iþ kazasý sonucu iki bacak ve iki kolunu kaybeden 38 yaþýndaki Hüseyin Yýldýrým, organ nakli için yetkililerden yardým bekliyor. Ýsmail Erkar

K

ýzýltepe Ýlçesi'nde yaþayan ve 4 yýl önce iþ kazasý sonucu iki bacak ve iki kolunu kaybeden 38 yaþýndaki Hüseyin Yýldýrým, organ nakli için yetkililerden yardým bekliyor. Yardým almadan bir bardak su dahi içemeyen Yýldýrým, 4 yýldan beri çocuklarýný kucaklamaya hasret kaldýðýný söyledi. Kýzýltepe Ýlçesi Turgut Özal Mahallesi'nde yaþayan ve dekorasyon iþleri yapan 4 çocuk babasý Hüseyin Yýldýrým, dýþ cephede boya iþi yaparken, elektrik akýmýna kapýldý. Elektirik çarpmasý sonucu her iki kolu ve iki bacaðýný kaybeden Hüseyin Yýldýrým, devletin verdiði aylýk 600 TL bakýcý ücreti ile geçimini saðlýyor. Bakýcý ücreti ile okula giden 4 çocuðun masrafýný bile karþýlayamadýðýný anlatan Yýldýrým, ailesiyle birlikte tek gözlü barakadan yapma bir evde yaþýyor. 2008 yýlýnda boyacýlýk yaptýðý sýrada elektriðe kapýldýðýný, kol ve bacaklarýný kaybettiðini ifade eden baba Yýldýrým, "Sosyal güvencem olmadýðý için tazminat da alamadým. Geçimimi devletten aldýðým bakýcýlýk ücreti ile saðlýyorum. Aldýðým 600 lirayý evimin ve çocuklarýmýn ihtiyaçlarýna yettirmeye çalýþýyorum. Bacaklarým olmadýðý için yürüyemiyorum, kollarým olmadýðý için Kur’an-ý Kerimi okurken sayfayý bile yardým almadan yalnýz baþýma deðiþtiremiyorum. Çocuklarýma dahi sarýlamýyorum. Ben halime her türlü þükür ediyorum. Ancak benimle beraber eþimin de hayatý karardý. Lavabo

ihtiyacýmý da týraþýmý da eþim yapýyor. Bir su bardaðýný bile eþimin yardýmý olmadan içemiyorum, onun için de üzülüyorum. Akdeniz Üniversitesi’nde yapýlan baþarýlý organ nakli ameliyatlarý bana da umut oldu. Akdeniz Üniversitesi’ni arayarak organ nakli için kaydýmý yaptýrdým ancak ben bu konuda bütün yetkililerden özellikle yardým bekliyorum. Organ bulunmasý durumunda bana öncelik verilmesini özellikle istiyorum.” dedi. Öncelikle yakýnlarýný kaybeden ailelerden organ baðýþýnda bulunmalarý konusunda duyarlý olmaya davet eden Hüseyin Yýldýrým, “Hayýrsever cumhurbaþkanýmýzdan, çocuklarýmý sevmek, kucaklamak, kendi ihtiyaçlarýmý gidermek için yardým bekliyorum. Bugüne kadar yaþadýðým ve çocuklarýmýn arasýnda olduðum için þükrettim, halimden bir kez bile olsa þikayetçi olmadým. Ama Akdeniz Üniversitesi ve Almanya'daki bir çok hastanede nakil yapýldýðýný öðrenince ben de sayýn Cumhurbaþkanýmýz Abdullah Gül devreye girerek bana yardýmcý olmasýný istiyorum" Kopan iki ayaðýna kendi imkanlarý ile protez taktýran Yýldýrým, protezlerin kendi

vücudunu taþýyamayýnca sadece ev içinde en fazla 10 adým atabilecek þekilde yapýldýðýný söyledi. Yýldýrým, vücudunu taþýyacak armoni protez taktýrmak için de sayýn Cumhurbaþbanýmýzdan yardým bekliyorum."dedi

Maltepe Hasan Polat Stadý'nda saat 13.30'da baþlamasý gereken maç için karþýlaþma saatinde hakemler Ümit Öztürk, Serkan Gülçer, Cemalettin Gündoðdular ile Maltepespor Futbol Takýmý sahaya çýktý. Mardinspor takýmý karþýlaþma için sahada hazýr olmayýnca maç yapýlamadý.

Futbol Müsabaka Talimatý'nýn 24. maddesinde konuyla ilgili, ''a) Bir lig devresinde müsabaka kýyafeti ile Hüseyin Yýldýrým'ýn bütün ihtiyaçlarýný belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, karþýlayan vefakar eþi Songül Yýldýrým ise, kocasýnýn durumunu gözyaþlarý içinde anlattý. müsabaka sahasýna gelmekle beraber Eþinin yanýndan 5 dakika bile ayrýlamadýðýný müsabakaya çýkmayan dile getiren Yýldýrým, "Eþim tek baþýna ayaða veya baþlamýþ bir bile kalkamýyor. Onu yalnýz baþýna müsabakayý terk eden býrakamadýðým için çoðu zaman hastalanan takým hakkýnda hükmen çocuklarýmý bile doktora götüremiyorum. Bu maðlubiyet kararý duruma benden çok çocuklarým üzülüyor. Allah'a çok þükür ediyorum ki her þeye verilmekle beraber ayrýca raðmen kocam aramýzda. Duyarlý mevcut puanlarýndan vatandaþlardan organ baðýþý konusunda galibiyet halinde verilen yardýmcý olmalarýný istiyorum. Bir kol nakli ile puan kadar, puan silinir. hepimizin hayatý deðiþecek" diye konuþtu. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin Hüseyin Yýldýrým'ýn 11 yaþýndaki kýzý masraflarý ile diðer Büþra da babasýnýn en çok kendisini kucaklamasýný istediðini, okulda yapýlan veli masraflarý ve karþý takýmýn toplantýsýna katýlarak kendisine destek zararlarýný karþýlamak olmasýný istediðini belirterek babasýnýn üzere TFF tarafýndan dýþarýda yürüyemediði için kendisini takdir edilecek tazminatý gezdirememesinden yakýndý.

Zeytin hasadý baþladý Ali Edis

Z

eytin üretiminin bin yýl öncesine dayandýðý tahmin edilen Derik ilçesinde, hasat baþladý.

Derik zeytinin literatürde geçtiðini, Mezopotamya bölgesinin zeytinin ana vataný olduðunu belirten Doðan, "Derik zeytini dýþ pazara açýlamadýðý için, zeytin doðduðu yerde ölüyor" dedi.

Doðan, zeytin aðacýnýn bir yýl bol, diðer yýl az ürün verdiðini, zeytinin bu yýl yok yýlýný yaþamasýna raðmen il genelinde 500 ton ürün beklendiðini belirtti.

Nem oraný düþük olduðu için diðer bölgelere nazaran zeytinde sulu tarým yaptýklarýný, ayrýca hiçbir kimyasal madde kullanýlmadýðýný dile getiren Doðan, þunlarý söyledi:

Ýldeki zeytin üretiminin yüzde 70'inin Derik'te yapýldýðýný vurgulayan Doðan, "Bu yýl 4'te bir bile verim alabileceðimizi zannetmiyorum. Ona raðmen 500 ton çýkar diye düþünüyorum. Tam anlamda verim aldýðýmýz zaman bu rekolte bin-2 bin ton civarý oluyor. Bu sene çiftçimizin verim alamadýðý yýlý. Derik merkezinde 20 bin dekara yakýn ekili zeytin var. Devlet teþvikleriyle birlikte yeni ekilen 10 bin dekar alan var. Toplam olarak 40 bin dekar civarýnda ekili alan var" dedi.

"Diðer bölgelerden diðer bir farkýmýz da tamamen organik olmasý. Hiçbir kimyevi gübre kullanmýyoruz. Çok zengin çeþitlerimiz var. 10'un üzerinde çeþitlerimiz var. Derik'e has olan 'halhal' çeþidi var. Kalitesi onaylanmýþ bir çeþidimizdir. Yað kalitesi 0,20 olarak çýkýyor. Bu çok iyi bir rakam. Damak tadý olarak onaylanmýþ bir çeþidimiz. Birçok þirkete verdik. Örneðin Amerika Türk ortaklý bir þirkete verdik. Bayaðý raðbet görüyor. Bugün zeytinyaðýnýn fiyatý, piyasada 5-6 lira iken bizim halhal zeytinimiz 6-7 lira kilo fiyatý. Ýþte bu verdiðimiz firmalar çýkardýklarý yaðý litresini 60 ile 90 lira arasýnda satýldýðýna þahit olmuþuz."

Doðan, ilçede yapýlan

Okuma salonu öðrencileri için kermes düzenlendi

araþtýrmalarda 500 yýllýk zeytin aðaçlarýnýn bulunduðunu, ayrýca eski aðaçlar sürekli ýslah edildiði için 2 bin yýllýk zeytin aðaçlarýnýn da var olduðunu kaydetti.

Mardin Zeytin Üreticileri Birliði Baþkaný Erkan Doðan, yaptýðý açýklamada, zeytin hasadýna baþladýklarýný kasým ayýnýn sonuna kadar devam edeceklerini kaydetti.

Ýlçe nüfusunun yarýsýnýn zeytincilikle uðraþtýðýný ifade eden Doðan,"Zeytincilik, Derik'in yüzde 50'sinin geçim kaynaðý. Ýrili ufaklý, babadan kalma 5 dekar 10 dekar araziler var. Yani fakir kesimin geçim kaynaðý. Onun için biz bunu sürekli dile getiriyoruz. Zeytine destek verilirse, ekonomik açýdan ilçeye büyük faydasý olacak. Geçim kaynaðý olduðu için ilçe nüfusuna çok katkýsý olacak. Biz üreticiden çok üretime destek verilmesini istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Zeytine destek istiyoruz. Bu da zeytini geliþtirmekle olur, yeni zeytinliðin dikimiyle olur" diye konuþtu.

ödemek zorundadýr'' ifadesi yer alýyor. Mardinspor, bu sezon ikinci kez bir maç için sahaya çýkmazsa küme düþme cezasýyla karþý karþýya kalacak. Talimatýn 24. maddesinde bu konuyla ilgili bölümde de ''Bir lig devresinde ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasýna gelmekle beraber müsabakaya çýkmayan veya müsabakayý terk eden takým hakkýnda hükmen maðlubiyet kararý verilmekle beraber, bu takým ligden çýkarýlarak bir alt lige düþürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takýmla müsabakasý olan diðer takýmlar müsabakalarý oynamaksýzýn hükmen galip gelmiþ sayýlýrlar'' ifadeleri bulunuyor. Mardinspor Kulübü yetkilileri, ekonomik sýkýntýlar nedeniyle Ýstanbul'a gitmeyip, maça çýkamayacaklarýný daha önce açýklamýþtý. Mardinspor, bu sezon oynadýðý 8 maçý da yitirirken, toplam 38 gol yedi, hiç gol atamadý.

Doðan, halhal çeþidinin taliplisinin fazla olduðunu ve bölgede tüketildiðini ancak diðer zeytin çeþitlerinin "Derik zeytini" adý altýnda pazarlanmasýný istediklerini kaydederek, "Halhal çeþidimiz çevre ilçelere ancak yetebiliyor. Bu sofralýk olarak tüketiliyor. Çok raðbet görüldüðü için ilçe dýþýna çýkarmayý fazla düþünmüyoruz açýkçasý. Diðer kalibreli zeytinlerimizi birkaç sene Aydýn'daki þirketlere verdik. Bunlar da Romanya pazarýnda satýlýyordu. Biz

Sedat Aslanaçier

M

idyat ilçesinde, Midyat ve Köyleri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (MÝKAD) okuma salonu öðrencileri tarafýndan kermes düzenlendi. Kermesten elde edilen gelirle kurbanlýk alýnýp muhtaç öðrencilere daðýtýlacak.

kendi patentimiz altýnda kendimiz bunu iþleyip dýþ pazarlara, Derik zeytini adý altýnda satmak istiyoruz. Bunun için de biraz rekoltenin yükseltilmesi lazým. Devlet teþvikleriyle beraber tesislerin de kurulmasý gerekiyor" dedi. Son günlerde yaþanan terör olaylarý nedeniyle üzüntü duyduklarýný da dile getiren Doðan, þunlarý belirtti: “Zeytin dalý barýþý simgeleyen bir semboldür. Buradaki olaylara baktýðýmýz zaman hepimiz barýþýn saðlanmasýný istiyoruz. Biz sivil toplum örgütleri olarak birçok yerde bunu dile getirdik. Buradaki olaylarýn her ne taraftan kaynaklý olursa olsun halký tamamen etkilediðini bizi ekonomik siyasi birçok alanda gerilettiðini düþünüyoruz. Açýkçasý cefasýný biz çekiyoruz. Buradan bütün büyüklerimize sesleniyoruz. Birlik olarak gerekirse biz de zeytin dalýmýzý uzatalým. Bu yaþananlara son verilmesini diliyoruz." Zeytin hasadýnda çalýþan 65 yaþýndaki Nejat Gür de ekili arazisi

olmadýðýný fakat yýllardýr zeytin toplayarak geçimini saðladýðýný belirterek, "Senelerdir zeytin iþiyle uðraþýyorum. Benim zeytinliðim yok. Baþka arkadaþlarýn var. Zeytin toplama süresi deðiþiyor. Ýyi verim olunca 1 ay sürüyor. Bazen de 10 gün sürüyor. Derik zeytini çok iyidir" dedi. Üniversite mezunu Mehmet Yavuz Gür ise hasat dönemi ailesine yardým etmek için geldiðini belirterek, þunlarý söyledi: "Normalde ben bu iþle uðraþmýyorum, sosyoloji bölümünden mezun oldum. Derik zeytini çok kaliteli ama reklamý az yapýlýyor. Üniversitede birçok arkadaþýma Mardin'de zeytin yetiþtiðini söyledim. Kimse burada zeytinin yetiþtiðine ihtimal vermiyor. Burada üretildiðinden haberdar deðiller. Burada belki fabrika olsaydý daha iyi tanýnabilirdi. Zeytini toplarken zorluðu var. Yaðmur yaðmadýðý zaman çok zor oluyor. Bir de aðaçlara çýkmak çok zahmetli. Aðaçlarýn dallarý hemen kýrýlýyor. Öyle bir tehlikesi var.”

Midyat Belediyesi yanýnda düzenlenen kermesin açýlýþýný Kaymakam Oðuzhan Bingöl’ün eþi Ayþegül Bingöl gerçekleþtirdi. Yardýmlaþma ve dayanýþma adýna önemli bir çalýþma olduðunu vurgulayan Bingöl, emeði geçenleri tebrik etti. Vatandaþlarýn gösterdiði ilgiden dolayý memnun olduklarýný ifade eden dernek gönüllüsü Zeynep Babayiðit, öðrenciler ve velilerin desteði ile yapýlan kermesten elde edilen gelirle kurbanlýk alýnýp, yardýma muhtaç öðrencilere daðýtýlacaðýný kaydetti.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

31 Ekim 2012 Çarþamba

3

Bakanlýktan iklim deðiþikliði ile mücadelede vatandaþa destek çaðrýsý Ýklim deðiþikliði etkilerini en aza indirmenin yollarýna dikkat çeken Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Çevre Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Baþ, “Ýklim deðiþikliðiyle mücadelede vatandaþa çok büyük roller düþüyor. Küçük önlemlerle büyük sonuçlar elde edebiliriz”...

Ç

Trafikte radarla hýz denetimi artýrýlýyor çiþleri Bakanlýðý, hýz denetimlerini artýrýyor. Trafik birimlerinin günlük çalýþma programlarýnýn yüzde 30'u hýz denetimlerine ayrýlýyor. Bu oran yüzde 15 daha artýrýlacak. Radarla hýz denetimleri gündüz 4, gece 1 saat olacak þekilde artýrýlacak. Sürücü kusurlarý, trafik kazalarýnýn sebepleri arasýnda birinci sýrada yer alýyor. Ýçiþleri Bakanlýðý, aldýðý yeni bir kararla trafik denetimlerini yoðunlaþtýracak. Özellikle hýzlý araç kullanan þoförlere yönelik bir takým tedbirler geliþtirildi. Trafik birimlerinin günlük çalýþma programlarýnýn yüzde 30'u hýz denetimlerine ayrýlýyor. Her bir radar aracý ile gündüz 5 saat ve gece 3 saat olmak üzere toplam günlük 8 saat hýz denetimi yapýlýyor. Hýz denetimleri 2015 yýlýna kadar yüzde 15 oranýnda artýrýlarak hýz ihlallerinin azaltýlmasý hedefleniyor. Hýz denetimlerinin 2020 yýlýnda da 2015 yýlýna göre yüzde 15 oranýnda artýrýlarak hýz ihlallerinin azaltýlacak. Radar bulunan trafik timlerince radarla hýz denetimlerine ise günlük 4 saat ayrýlýyor. Radarla hýz denetimleri gündüz 4, gece 1 saat olacak þekilde artýrýlacak. 2020'de de radarla hýz denetimleri gündüz 4, gece 2 saat olacak þekilde artýrýlacak.

Ý

Alkol denetimi yüzde 20 artýrýlacak Türkiye'de kayýtlý toplam 22 milyon 798 bin 282 sürücü bulunuyor. Trafik ekipleri 2011 yýlýnda toplam 18 milyon 128 bin 683 sürücüyü denetledi. Bunun 3 milyon 461 bin 183'ünü alkol denetimi oluþturuyor. Alkol denetimi yapýlan sürücülerin de 308 bin 976'sýna cezai iþlem uygulandý. Alkol denetimlerinin yüzde 20 artýrýlarak caydýrýcý önlemlerle alkollü araç kullanýmýnýn en aza indirilmesi hedefleniyor. Alkol denetimleri, 2020 yýlýnda ise 2015 yýlýna oranla yüzde 25 artýrýlarak alkollü araç kullanýmý en aza indirilecek. Trafik timlerince kontrol edilen yýllýk yaklaþýk 11 milyon sürücünün asgari yüzde 5'ine (550 bin kiþi) alkol denetimi yapýldý. Alkol denetimlerinin 2015 yýlýnda yüzde 10 artýrýlarak caydýrýcý önlemlerle alkollü araç kullanýmýnýn azaltýlmasý hedefleniyor. Alkol denetimlerinin 2015 yýlýna oranla 2020 yýlýnda yüzde 15 artýrýlarak alkollü araç kullanýmý azaltýlacak. Ayrýca kampanyalar, projeler, kurslar, kulüp faaliyetleri ve okul içi diðer faaliyetler yoluyla temel ve ortaöðretim kurumlarýmýzda eðitim gören öðrencilerin yüzde 75'ine; öðretmen, veli ve servis þoförlerinin yüzde 50'sine trafik ve ilk yardým eðitimi verilmesi ve trafik bilinci kazandýrýlmasý hedefleniyor. Saðlýk bakanlýðý 377 bin kiþiye ilk yardým eðitimi verdi Saðlýk Bakanlýðý 377 bin

135 kiþiye ilk yardým eðitimi verdi. 2015 yýlýna kadar yaklaþýk 750 bin kiþinin, 2020 yýlýna kadar da yaklaþýk 1 milyon 600 bin kiþinin eðitim almasý hedefleniyor. Ýçiþleri Bakanlýðý (Emniyet Genel Müdürlüðü) yol kullanýcýlarýna trafik kurallarýna uyma tutum ve alýþkanlýðý kazandýrmak amacýyla, Emniyet Genel Müdürlüðü Trafik Hizmetleri Baþkanlýðý’nýn organizasyonu ve Valiliklerin koordinasyonunda ülke genelinde "Sürücü ve Yaya Eðitim Seminerleri" düzenleniyor. 2000 yýlýnda baþlatýlan seminerlerde 2006-2011 tarihleri arasýndaki 6 yýlda ortalama 1 milyon 200 bin yol kullanýcýsýna eðitim verildi. Eðitim kalitesinin yükseltilmesi ve eðitim verilen ortalama 1 milyon 200 bin olan yol kullanýcý sayýsýnýn yüzde 50 oranýnda artýrýlmasý hedefleniyor. Trafik hizmetlerinin etkinliðinin artýrýlmasý, trafik personelinin bilgi ve becerilerinin geliþtirilmesi amacýyla ise 2011 yýlý içerisinde bin 166 astsubay, 2 bin 332 uzman jandarma olmak üzere toplam 3 bin 498 jandarma trafik personeline çeþitli konularda hizmet içi eðitim verildi. Ayrýca, trafik personeli haricindeki subay, astsubay ve uzman jandarmalara trafik güvenliðinin saðlanmasý maksadýyla bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi ve kurs verildi. Ayný uygulamalara daha geniþ kapsamlý ve yaygýn bir þekilde devam edilmesi planlanýyor. (CÝHAN)

evre ve Þehircilik Bakanlýðý Çevre Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Baþ, iklim deðiþikliði ile mücadelede vatandaþtan destek istedi. Ýklim deðiþikliði etkilerini en aza indirmenin yollarýna dikkat çeken Baþ, “Ýklim deðiþikliðiyle mücadelede vatandaþa çok büyük roller düþüyor. Küçük önlemlerle büyük sonuçlar elde edebiliriz.” dedi. Çevre Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Baþ, iklim deðiþikliðinin etkilerini en aza indirmede vatandaþlarýn yapabileceklerini þöyle sýraladý: "Ampullerinizi enerjiyi verimli kullanan tasarruflu ampullerle deðiþtirin. Akkor telli ampuller yerine kompakt fluoresan ampul kullanýn. Akkor telli ampullerin yerine kullanýlan KFL’ler ile yüzde 80’lere varan enerji tasarrufu saðlanabilir. 60 watt deðerinde bir akkor telli ampulü 11 watt deðerinde bir kompakt fluoresan ampul ile deðiþtirdiðinizde, yýlda 20 kg karbondioksit gazýnýn atmosfere salýmýný önlemiþ olursunuz. - Elektrikli cihazlarýnýzý stand-by (bekleme) konumunda býrakmayýn. Cihazý açma-kapama düðmesinden kapatýn. Þarj cihazlarýnýzý kullanmadýðýnýz zaman fiþe takýlý tutmayýn. - Çamaþýr ve bulaþýk makinenizi sadece tam dolduðunda çalýþtýrýn. - Buzdolabýnýzýn ve dondurucunuzun yerini deðiþtirin. Soðutma cihazlarýnýzý evin serin odalarýnda, ýsýtma cihazlarýndan uzakta yerleþtirin. Bu sayede hem daha az elektrik harcarsýnýz, hem de önemli miktarda karbondioksit üretilmesine engel olursunuz. - Eski buzdolaplarýnýzý düzenli olarak defrost (buz çözdürme) yapýn. Eðer buzdolabýnýz buzlanmayý önleyici sisteme sahip yeni bir model deðilse, sýk aralýklarla buzunu çözdürün (defrost). Gücünüz yeterse, yüksek enerji sýnýfýnda yeni bir modelle deðiþtirin. Bu sayede yarý yarýya elektrik tasarrufu saðlayabilirsiniz. Buzlanmýþ buzdolaplarý çok elektrik harcar. - Daha az sýcak su kullanýn. - Yemek piþirirken, su kaynatýrken, tencerenizin kapaðýný kapalý tutun. Bu sayede ciddi miktarda gaz tasarrufu saðlayabilirsiniz. Düdüklü tencere kullandýðýnýzda ise yapacaðýnýz tasarruf yüzde 70’i bulur. Çaydanlýk ya da elektrikli ýsýtýcý ile su ýsýtýrken yalnýzca ihtiyacýnýz kadar su koyun ve öyle ýsýtýn. - Evinizdeki sýcaklýðýn uzun sürelerle dýþarýya kaçmasýna fýrsat vermeyin. Kýþýn evinizi havalandýrýrken

pencereleri birkaç dakikadan fazla açýk tutmayýn. - Evinizin yalýtýmýný iyileþtirin. Kapý ve pencere aralýklarýnýzý uygun malzemelerle kapatarak, pencerelerinizi çift cam ile deðiþtirerek, kalorifer peteklerinin arkasýna yalýtým malzemesi koyarak ya da binanýza ýsý yalýtýmý yaptýrarak ýsýtma için kullandýðýnýz yakýttan önemli miktarda tasarruf saðlayabilirsiniz. Binanýzdaki hava kaçaklarýný önleyerek yakýt masraflarýnýzý yüzde 30 oranýnda azaltabilirsiniz. Sadece, tek camlý pencerelerinizi çift camlý olanlarla deðiþtirerek saðlayacaðýnýz enerji tasarrufu yaklaþýk yüzde 70’tir. Unutmayýn, ýsýnma için kullanýlan enerjinin üçte biri yalýtýmý yetersiz olan yerlerden kaçar. - Yeni beyaz eþya alýrken A enerji sýnýfýnda ya da daha ekonomik olanlarý tercih edin. Almayý düþündüðünüz beyaz eþyanýn enerji sýnýfý etiketini inceleyin ve en az enerji harcayanýný satýn alýn. Beyaz eþya satýn alýrken yalnýzca fiyat olarak deðil, enerji tasarrufu açýsýndan da deðerlendirin. - Güneþ enerjisi kullanýn. Büyük olmayan bir yatýrýmla en azýndan sýcak su ihtiyacýnýzýn önemli bir bölümünü güneþ enerjisinden saðlayabilir, büyük oranda enerji tasarrufu yapabilir ve karbondioksit üretiminin azaltýlmasýna önemli bir katký saðlayabilirsiniz. - Evinizdeki atýklarý geri dönüþüme verin ya da yeniden kullanýn. Atmak yerine birçok þeyi deðiþik þekillerde yeniden kullanabilirsiniz. Yaþadýðýnýz þehirdeki yerel yönetim tarafýndan bir geri dönüþüm programý uygulanýyorsa, organik ve katý atýklarýnýzý ayýrýn ve ambalaj atýklarýnýzý geri dönüþüme verin. - Alýþveriþ yaparken büyük ambalajý tercih edin. Evinizin ihtiyacýna göre, alabileceðiniz en büyük ambalajdaki ürünleri satýn alýn. Hem daha ekonomik olur, hem de ambalaj atýðý miktarýnýzý önemli oran azaltýrsýnýz. Geri

dönüþüm sýrasýnda uygulanan iþlem sayýsý normal iþleme göre daha az olduðu için, geri dönüþüm ile malzeme üretilmesinde enerji tasarrufu saðlanýr. Örneðin; alüminyum kutunun geri dönüþümü ile yüzde 95, kâðýdýn geri dönüþümü ile yüzde 59 oranýnda enerji tasarrufu saðlanýr. - Küçük ambalaj gerektiren ürünlerde (sývý sabun, kolonya gibi) doldurulabilir olanlarý tercih edin. Bu sayede hem ev ekonominize katký saðlarsýnýz, hem de atýk miktarýnýzý azaltýrsýnýz. - Donmuþ deðil, taze gýda tüketin ve mümkün olduðunca yerel pazarlarý/kooperatifleri tercih edin. (Taze, yerli ve mevsiminde olaný seçin.) Donmuþ gýdalar için, taze gýdalar için kullanýlandan 10 kat daha fazla enerji tüketilmektedir. Gýda tarladan tabaðýnýza gelene kadar belli bir yol kateder. Gýda ne kadar uzun bir yol katederse, o kadar çok ulaþým kaynaklý karbondioksit salýmýna yol açar. - Mümkün olduðunca yürümeyi, bisiklete binmeyi ya da toplu taþýma araçlarýný tercih ederek, otomobil kullandýðýnýz süreyi azaltýn. Þehir içinde arabayla gidilen mesafelerin yarýsý 3 km’den kýsa ise, arabayý çalýþtýrdýktan sonraki ilk kilometrede motor ýsýnana kadar araba normalden dört kat daha fazla hava kirliliðine sebep olur. Her hafta 170 km daha az otomobil kullandýðýnýzda 225 kg daha az karbondioksit üretirsiniz. Diðer taraftan, yürümek saðlýk için alýnabilecek en önemli önlemlerin baþýnda gelir. - Aracýnýzýn bakýmlarýný zamanýnda yaptýrýn. Motorlu taþýt sahiplerinin yalnýzca yüzde 1’i araç bakýmlarýný düzenli yaptýrsa, yýlda 450 bin tondan fazla karbondioksitin üretilmesi engellenebilir. - Taþýtlarýnýzýn lastiklerini haftada bir kontrol edin ve uygun þekilde þiþmiþ olduklarýndan emin olun. Uygun lastik basýncý bir depo yakýtla aldýðýnýz mesafeyi yüzde 3’e kadar artýrýr. Tasarruf edilen her 4 litre benzin, 10 kg karbondioksitin engellenmesi demektir. - Yeni bir taþýt alacaðýnýzda, az yakýt tüketenleri tercih edin. Daha az yakýtla daha uzun yol gittiðinizde, önemli oranda karbondioksitin atmosfere salýmýna engel olursunuz. - Bir aðaç dikin. Tek bir aðaç yaþamý boyunca ortalama bir ton karbondioksiti süzer. Evinizin kenarýnda yetiþmiþ bir aðacýn saðladýðý gölge, klima masrafýnýzý yüzde 10-15 civarýnda azaltýr.” (CÝHAN)

7,5 milyon kiþi aracýn hasar durumunu usta yerine 'cep'ten öðrendi kinci el oto almak isteyenler kýsa mesajla aracýn sabýkalý veya hasarlý olup olmadýðýný, poliçe ödemelerinin tam olarak yapýlýp yapýlmadýðýný öðrenebiliyor. Sigorta Bilgi Merkezi TRAMER tarafýndan geliþtirilen Otokontrol 5664 Sorgulama Servisi ile 2 yýlda 7,5 milyon kiþi ikinci el aracýn hasar geçmiþini, kaza tutanaðýný ve maðdur bilgilerini cepten öðrendi. Sürücüler bu sistem sayesinde oto tamircileri verdiði yüzlerce liralýk kontrol parasýndan kurtuldu. Sigorta Bilgi Merkezi'nin hazýrladýðý 'Otokontrol 2011–2012' raporuna göre 2 yýlda 7,5 milyon vatandaþ aracýnýn durumunu cepten öðrendi. Rapora göre, 2012 yýlý ilk 9 ayýnda 3 milyon 831 bin 57 kiþi otokontrol sistemini kullanarak araçlarýnýn durumunu sordu. En fazla sorgulama yapýlan ay ise 522 bin 84 ile aðustos ayýnda gerçekleþti. Projede, servis ücretleri 2 ile 3 lira 60 kuruþ arasýnda deðiþiyor. Ýkinci el araç alacaklara büyük kolaylýk sunan Otokontrol 5664, tüm

sorgulamasý yapmayý saðlayan Otokontrol 5664'ün vergiler dahil servis ücretleri Turkcell, Vodafone ve Avea'da ayný oranda.

Ý

Araç bilgilerine nasýl ulaþýlýyor? Hasar bilgisi sorgulama: HASAR yazýp boþluk býrakýp plakayý yazmak ya da sadece plakayý yazýp tüm operatörlerden 5664'e göndermek gerekiyor.

operatörlerden kullanýlabiliyor. Tüm operatör kullanýcýlarý ikinci el araçlarýnýn hasar geçmiþini (pert olup olmadýðý dahil), kaza tutanaðýný, maðdur bilgilerini, kasko ve trafik poliçelerini ayrý ayrý sorgulayabildiði gibi sahip olduðu tüm sigortalarýný mesaj yoluyla saniyeler içerisinde öðreniyor. Sistemden faydalanmak isteyenler

araçlarýnýn plakasýný yazarak 5664'e mesaj gönderiyor ve birkaç saniye içerisinde aracýn hasar durumu hakkýnda bilgi alýyor. Ya da TC kimlik veya vergi kimlik numarasýný yazarak 5664'e mesaj gönderiyor ve birkaç saniye içerisinde sahip olduðu tüm araçlarýn sigortalarýný öðreniyor. Abonelik gerekmeden sadece mesaj yoluyla araç

Hasar bilgileri, 2003'ten itibaren sigorta þirketleri tarafýndan yapýlan kasko trafik sigortasý hasar ödemeleri ile sýnýrlý. Servis ücreti 3 lira 60 kuruþ. Kaza bilgisi sorgulama: KAZA yazýp boþluk býrakýp ardýndan plakayý yazýp 5664'e göndermek yeterli. Bedeli 2 lira 80 kuruþ. Ayný zamanda ikinci el araçlarýn hasar geçmiþi (pert olup olmadýðý dâhil), kaza tutanaðý, maðdur bilgileri, kasko ve trafik poliçeleri ayrý ayrý sorgulanabiliyor. Projede ücretlendirmeler þöyle; "Hasar 3,6, kaza 2,8, trafik 2,4, kasko 2,4 ve maðdur 2 lira." (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

31 Ekim 2012 Çarþamba

4

‘Esrar, bölgenin geleneksel

tarým ürünü haline geldi’ Raporda uyuþturucu kullaným yaþýnýn 11’e kadar düþtüðü ve terörle anýlan mahallelerde yaygýnlaþtýðý belirtiliyor. Rapora göre, son iki yýlda uyuþturucu ekimi ve satýþý ile ilgili 600 olay gerçekleþti.

A

K Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Halit Advan’ýn Genel Merkez’e sunduðu rapor, Güneydoðu’da uyuþturucu baðýmlýlýðýnýn ulaþtýðý boyutu gözler önüne serdi. Raporda uyuþturucu kullaným yaþýnýn 11’e kadar düþtüðü ve terörle anýlan mahallelerde yaygýnlaþtýðý belirtiliyor. Rapora göre, son iki yýlda uyuþturucu ekimi ve satýþý ile ilgili 600 olay gerçekleþti. 50 kilodan fazla eroin, 21 ton esrar, 2 bin adet ecstasy hap ve 6 milyon Hint keneviri kökü ele geçirildi. Savcýlýðýn verilerinde de son üç yýlda 342 çocuðun madde baðýmlýlýðý sebebiyle denetimli serbestliðe tabi tutulduðu ifade edildi. Raporda, 400 aile ile yapýlan görüþmelere de yer veriliyor. Aileler, Diyarbakýr ’da uyuþturucu pazarýnýn her sokakta, parkta ve okul önünde kurulduðunu söylüyor. Halit Advan, bu tabloyu þöyle özetliyor: “Maalesef esrar, bölgenin geleneksel tarým ürünü haline geldi. Ýntihar vakalarý artýyor.” 30 yýlý aþkýn süredir terörle

boðuþan Doðu ve Güneydoðu Anadolu, bir yandan da uyuþturucu tehdidi altýnda. Terörün en yoðun olduðu bölgelerde esrar tarlalarý boy gösteriyor. Diyarbakýr-Bingöl arasýnda uçsuz bucaksýz uyuþturucu tarlalarý bulunuyor. Diyarbakýr kýrsalýnda yýlda ortalama 500 ton esrar yetiþtiriliyor. Bu korkunç tablo karþýsýnda harekete geçen AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý bünyesinde Uyuþturucu ile Mücadele Komisyonu oluþturuldu. Komisyon, yaptýðý alan tarama çalýþmalarýný bir rapor halinde Genel Merkez’e sundu. Rapora göre terör örgütü faaliyetlerinin yoðun olduðu Baðlar ilçesi Kaynartepe, 5 Nisan ve Muradiye mahalleleri, Yeniþehir ilçesi Seyrantepe, Dicle, Ferit Köþk ve Fiskaya mahalleleri ile Sur ilçesi Saraykapý ve Hançepek mahallelerinde uyuþturucu madde kullanýmý ve satýcýlýðý had safhada. Bu durum raporda þöyle anlatýlýyor: “Uyuþturucu kullanýmýnýn ve satýmýnýn birinci dereceden etkisinin yoksulluðun ve terör örgütü

Diyarbakýr’da iki ayrý trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti

D

iyarbakýr-Ergani kara yolunda aþýrý hýz ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen iki ayrý kazada 5 kiþi öldü, çok sayýda kiþi yaralandý. Yaralýlar, çevredeki çeþitli hastanelere kaldýrýldý. Kazalarda ölen ve yaralananlarýn kimlikleri netlik kazanmadý. Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne iki kilometre mesafedeki kazada, kontrolden çýkan otomobil, karþý yönden gelen baþka bir araçla kafa kafaya çarpýþtý. Olay yerine gelen emniyet güçleri, geniþ güvenlik önlemi aldý, saðlýk ekipleri ise yaralýlara müdahale etti. Olay yerinde yapýlan ilk belirlemelere göre 3 kiþi öldü, 5 kiþi yaralandý. Kaza sonrasýnda yaralýlar, Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ve çevre hastanelere kaldýrýldý. Kazayý gören Nesih Baydemir, aracýn bir anda karþý yöne geçerek, karþýdan gelen araçla kafa kafaya çarpýþtýðýný anlattý. Baydemir, “Sanýrým sürücü direksiyon

hakimiyetini kaybetti ve bir anda karþý þeride geçerek kaza yaptý. Daha sonra olay yerine hýzla ambulanslar geldi. 3 kiþinin öldüðünü söylediler, 5-6 kiþinin de yaralandýðýný bildirdiler. Yaralýlarý da hastaneye götürdüler. Durumu kritik olanlarý hemen götürdüler. Ne olduðunu anlayamadýk doðrusu.” dedi. Ayrýca, Diyarbakýr'da meydana gelen ikinci kazada, 21 EZ 239 plakalý minibüs ile 21 AT 023 plakalý minibüs yol çalýþmasý nedeni ile tek þeritten akan trafikte kafa kafaya çarpýþtý. Olay sonrasýnda kaza mahalline çok sayýda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen saðlýk ve itfaiye ekipleri, kaza sonucu minibüs içinde sýkýþan sürücüyü çýkarmak için yoðun çaba sarf etti. Sürücüye, her ihtimale karþýn oksijen takviyesi yapýldý. Uzun süren çalýþmalar sonunda minibüs sürücüsü sýkýþtýðý yerden çýkarýlarak, hastaneye kaldýrýldý. Söz konusu kazada 2 kiþinin hayatýný kaybettiði, çok sayýda kiþinin de yaralandýðý öðrenildi. (CÝHAN)

faaliyetlerinin birleþtiði alan üzerinde yoðunluðu komisyonumuz tarafýndan fark edilmiþtir. Diyarbakýr kentimizde yine çocuklarýn terör örgütü eylem faaliyetlerinin içinde yer almalarý, kuþkusuz çocuklarýn ailelerinin denetim eksikliðinden kaynaklanmaktadýr. Çocuklarýn uyuþturucu madde kullandýktan sonra yapmýþ olduklarý terör örgütü gösterilerinde bir banka binasýnýn yakýlmasý giriþiminde bulunmalarý kýsa bir örnek olarak durumun ciddiyetini ortaya koyabilir niteliktedir.”

Selzedelere çadýr yardýmý yapýldý

Raporda ayrýca, þehrin diðer problemlerine de dikkat çekiliyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu’nun (TÜÝK) verilerine göre son 5 yýlda 333 kiþinin intihar ettiði, Ýþ-Kur verilerine göre iþsiz sayýsýnýn 50 bin civarýnda olduðu, Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü istatistiklerine göre de kentte 11 bin 500 sabýkalý hýrsýz bulunduðu bilgileri sýralanýyor. Terör örgütünün dini de kullanmaya baþladýðýna vurgu yapýlan raporda, “Mele açýlýmý, müftülüklerin iyi yönlendirememelerinden ötürü beklenen sonuçlarý henüz verememiþtir.” itirafý da yapýlýyor. Buna karþýlýk ‘PKK’lý imamlar’ýn çok iyi organize olarak ciddi anlamda propaganda yaptýðýna ve kimi yerlerde baþarýlý olduðuna dikkat çekiliyor. “Bölgede cami cemaatinin sayýsý batý illerine nazaran ciddi ölçüde fazladýr. Ancak bu denli inançlý bir toplumun BDP’ye yüzde 58 oranýnda oy vermesinin altýnda yatan gerçeklerin sosyolojik analize muhtaç olduðu aþikardýr.” deniliyor. AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Halit Advan, raporu þöyle yorumluyor: “Maalesef esrar, bölgenin geleneksel tarým ürünü haline geldi. Uyuþturucu kullanýmý ve intihar vakalarý artýyor. Ýþsizlik yüksek. Ýnsanlar mutsuz.” Advan, yetkilileri tedbir almaya çaðýrýyor. (CÝHAN)

Þ

anlýurfa'da 3 kiþinin ölümü ile sonuçlanan sel felaketi sonrasý yaralar sarýlmaya baþlandý. Ýlk etapta 4 aileye çadýr ve battaniye yardýmý yapýldý. Þanlýurfa merkez ve ilçelerinde geçtiðimiz günlerde meydana gelen sel felaketi nedeniyle çok sayýda ev su altýnda kaldý, yüzlerce hayvan telef oldu, binlerce dönüm arazideki ürünler yok oldu. Selin þiddetli olduðu bölgelerdeki evler kullanýlamaz hale geldi. Valilik zarar tespit çalýþmalarýný sürdürüyor. Ýlk etapta merkeze baðlý Yaðmurlu köyünde evlerini tek eden 4 aileye çadýr ve battaniye yardýmý yapýldý. Elektriðin kesik olduðu, sularýn akmadýðý köyde hayat mücadelesi veren köylüler, dondurucu soðukta çadýrda yatýp kalkýyor. Özel idare Genel Sekreter Yardýmcýsý Bayram Türkdili, “Selin ilk günü köylüler beni aradý. 4 evin oturulamaz durumda olduðunu, evlere çamur dolduðunu, çadýr ihtiyacý olduðunu söylediler. Ben de afet müdürümüze 4 vatandaþýn evlerinin oturulmaz durumda olduðunu bildirdim,

sað olsun o da 4 çadýr, 20 battaniye gönderdi.” dedi. Sel maðduru Salih Demir çadýrlarýn soðuk olduðunu, ancak geceleri burada yatmak zorunda olduklarýný söyledi. Selin her þeyi götürdüðünü aktaran Hüseyin Aslan da maddi zarardan çok þimdiki yaþam sýkýntýsýna dikkat çekti. Yiyecek bir þeyin kalmadýðýný ifade eden Aslan, “Bu gördüðünüz yatak ve yiyecekler baþka yerden geldi. Akrabalarým getirdiler. Artýk nasýl yaþanacaksa bu çadýrda.” ifadelerine yer verdi. 125 koyunun telef olduðunu ileri süren Halil Aslan ise akrabalarýnýn getirdiði yiyeceklerle idare ettiklerini dile getirdi. 9 kiþinin bir çadýrda yaþam mücadelesi verdiðini aktaran Halil Aslan, küçük kardeþinin sürekli öksürdüðünü belirtti. Psikolojilerinin bozulduðunu söyleyen Aslan, sel aný ile ilgili þu ifadelere yer verdi: “Ýki dakikada oldu. Ýçeri girip çýktým, baktým arabalar havada, hani kaðýttan gemi yaparsýn ya onun gibi olmuþlar.” (CÝHAN)

Genç kýzýn organlarý, nakil bekleyen hastalara umut oldu

Þ

anlýurfa’da beyin ölümü gerçekleþen 21 yaþýndaki genç kýzýn organlarý, birçok hastaya umut oldu. Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde gerçekleþtirilen böbrek ameliyatý ile 45 yaþýndaki hasta hayata ikinci defa ‘merhaba’ dedi. Þanlýurfalý bir ailenin, beyin ölümü gerçekleþen 21 yaþýndaki genç kýzlarýnýn organlarýný baðýþlamasý birçok hastaya umut oldu. Diyarbakýr ’da böbrek nakli bekleyen Selim Yýldýz (45), bu þekilde hayata bir kez daha ‘merhaba’ dedi. Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde gerçekleþtirilen ameliyatla saðlýðýna kavuþan Selim Yýldýz, "Böylesi bir operasyonu Diyarbakýr dýþýnda yapmaya kalksak hem maddi, hem de manevi açýdan yýpranýrdýk. Yüce Rabb'ime þükürler olsun, bu günleri de gördük. Kendi memleketimizde böbrek nakli yapýlmasý, takdire þayan bir olay. Çok mutluyum." þeklinde konuþtu. DEAH’ta böbrek nakliyle hayata dönen sadece Selim Yýldýz’ýn yaný sýra 55 yaþýndaki Kadri Atan da 50 yaþýndaki eþi Bedriye Atan’a böbreðini verdi. Eþinin rahatsýzlýðý nedeniyle gözlerine uyku girmediðini belirten 55 yaþýndaki Kadri Atan, "Ýki yýldýr

diyalize giren eþimin saðlýnýn köklü bir çözüme kavuþmasýný istiyorduk. Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde baþarýyla organ nakli yapýldýðýný duymuþtuk. Hiç tereddüt etmeden baþvuruda bulunduk. Doktorlar, doku uyumu halinde nakil yapabileceklerini

söyledi. Gerekli tetkik ve tahliller sonucu naklin yapýlabileceðine karar verildi. Baþarýlý geçen operasyon sonrasý eþim saðlýðýna kavuþtu. Ýkimiz de çok mutluyuz.” þeklinde konuþtu. Eþinin böbreði baþarýyla kendisine nakledilen 50 yaþýndaki Bedriye Atan ise tarifi imkânsýz duygular içinde olduðunu söyledi. Bedriye Atan, “Baþarýlý geçen ameliyat sonrasý saðlýðýma kavuþtum.” ifadesine yer verdi. Baþarýlý geçen nakil operasyonlarý sonrasý hastalarýn

durumunun gayet iyi olduðunu belirten DEAH Baþhekimi Prof. Dr. Yusuf Yaðmur, þunlarý söyledi: "Beþinci organ nakli operasyonumuzu da gerçekleþtirmenin mutluluðunu yaþýyoruz. Organ nakli ekibimiz büyük bir özveriyle çalýþmalarýný sürdürüyor. Gerek bölgemiz ve gerekse ülkemiz genelinde ne kadar çok nakil bekleyen hasta olduðunu düþünürsek, sorumluluðumuzun ne denli büyük olduðu daha iyi anlaþýlýr. Organ baðýþýnýn büyük bir sevap olduðu herkes tarafýndan biliniyor. Bu nedenle biz Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi olarak zaman zaman hastanemiz bünyesinde yaptýðýmýz eðitim içerikli sempozyum ve toplantýlarda, organ baðýþýna sýk sýk deðiniyoruz. Þanlýurfa ilimizden bir ailemiz, kýzýnýn beyin ölümü gerçekleþmesinden dolayý organýný baðýþladý. Kadavrayý alýp, bir insan kurtarmanýn sevincini tüm personellerimizle birlikte gerçekleþtirdiðimiz operasyonla yaþadýk. Bu vesileyle bir kez daha organ baðýþýnýn ne denli önemli olduðunu ifade etmek istiyorum. Unutmayalým ki, bir hayat kurtarmak kadar güzel bir duygu olamaz. Herkesi organ baðýþýna davet ediyorum.” (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

31 Ekim 2012 Çarþamba

5

"Aileler, çocuklarýnýn þeker hastasý olduðunu saklýyor" B

BASINDAN

Dindarlar neden cumhuriyet karþýtý gibi gösterilemez?

ir yanlýþ deðerlendirme yapýlmakta, cumhuriyete sahip çýkma gösterileri düzenleyen bazý art düþünceli kimseler, dindarlara karþý cumhuriyeti korumak istediklerini söyleyebilmekteler.

Uzmanlar, ailelerin gizledikleri bu hastalýk yüzünden çocuklarýna bilmeyerek zarar verdiklerine iþaret etti. Anne ve babalarýn mutlaka çocuklarýnýn þeker hastasý olduðunu okula gidiyorsa, öðretmenleri ve yakýn arkadaþlarýyla paylaþmalarýný istedi.

B

irçok ailenin küçük yaþlarda görünen þeker hastalýðý nedeniyle çocuklarýnda oluþan bu rahatsýzlýðý sakladýðý ortaya çýktý. Uzmanlar, ailelerin gizledikleri bu hastalýk yüzünden çocuklarýna bilmeyerek zarar verdiklerine iþaret etti. Anne ve babalarýn mutlaka çocuklarýnýn þeker hastasý olduðunu okula gidiyorsa, öðretmenleri ve yakýn arkadaþlarýyla paylaþmalarýný istedi. Bu paylaþýmýn, çocukta oluþabilecek ani rahatsýzlýk sýrasýnda önemli katkýsý olacaðý ifade edildi. Çocukta þekere baðlý olarak oluþan bir rahatsýzlýk anýnda, organlara verebilecek tahribatýn en aza indirilmesinde önemli katký saðlayacaðý anlatýldý. Uzmanlar, öðretmenlerin bu tür rahatsýzlýðý bulunan çocuklarý yakýndan takip etmeleri ve okuldaki durumlarýný da aile ile paylaþmasý gerektiðini kaydediyor. Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kendirci, okul idaresi ve öðretmenlerin çocuklarýn rahatsýzlýklarý ile ilgili konularý bilmesi gerektiðini belirtti. Prof. Dr. Mustafa Kendirci, bu konuda anne

ve babalara görev düþtüðünü ifade ederek, "Maalesef aileler çocuklarýnýn þeker hastasý olduðunu saklýyor. Oysa bu rahatsýzlýðýný acil durumda ona yardýmcý olma adýna en yakýn arkadaþý ve öðretmeninin bilmesi gerekir." dedi. Prof. Dr. Kendirci, son yýllarda þeker hastasý sayýsýnýn arttýðýný ifade ederek, eskiden ileri yaþlarda görülen rahatsýzlýðýn þimdilerde bebeklerde bile teþhis edildiðini aktardý. Halk arasýnda þeker hastalýðý olarak adlandýrýlan diyabetin birçok sebebi olduðunu ifade eden Prof. Dr. Kendirci, þöyle konuþtu: "Diyabetli çocuklarda ve ailelerde zaman zaman hastalýðý saklama hali görüyoruz. Hastalýktan bahsetmiyorlar. Hasta deðilmiþ gibi davranýyorlar. Oysa böyle çocuðun zaman zaman ciddi desteklere ihtiyacý vardýr. Yakýn arkadaþlarý mutlaka bilmelidir. Hastalýk saklanmamalýdýr. Okul çaðýndakilerde öðretmeninin mutlaka bilmesi gerekiyor. Okul yöneticisi mutlaka bilmelidir. Acil durumda nasýl müdahale edilecek, neler yapýlacak bunu önceden bilmesi gerekiyor. Hazýrlýklý olmalýdýr. Diyabetlilere evde ve okulda sýký denetim olmalýdýr.

Kayýtlar düzenli olmalýdýr. Çocuk ihtiyaç olduðu zaman kan þekerine, idrar þekerine, idrar ketumuna bakabilmesi gerekiyor. Günümüzde artýk bütün diyabetler ve çocuklar için þeker ölçüm cihazlarý mevcuttur." Diyabet hastasý kiþinin gençlik döneminde tek baþýna yapýlan aktivitelerden yani havada ve suda yapýlan tehlikeli aktivitelerden uzak durmasýný isteyen Kendirci, þu tavsiyelerde bulundu: "Havada ve suda yapýlan aktivitelerle birlikte hipoglisemiyi fark etmede ve kýsýtlayan aktivitelerden mutlaka uzak durulmalýdýr. Bunlar daða çýkma, uçma, araba kullanma, araba yarýþý, motosiklet yarýþý, kayak ve açýk denizde yüzme gibi sporlarda dikkatli olunmalýdýr. Bu sporlardan uzak durulmasý gerekir. Daha baþka sporlara yönelmesi ve teþvik edilmelidir." Þeker hastasý çocuklarýn ailelerinin okullarý ziyaret etmesini isteyen Kendirci, "Aileler, öðrenci kayýtlarýnda, öðretmenlerle, rehber öðretmenleri ile görüþüp bilgiler vermelidir. Yapýlmasý gerekenleri anlatmalý ve okul idaresinden yardým istemeleridir. Bu konuda siz

Uzmanlar, horlamanýn hastalýk belirtisi olduðu konusunda uyardý T

oplumda horlama olarak bilinen uyku apnesinin ciddi saðlýk problemlerine yol açabileceðine dikkat çeken uzmanlar, horlamanýn hafife alýnmamasý gerektiðini konusunda uyardý. Kulak Burun Boðaz (KBB) Hastalýklarý ve Baþ-Boyun Cerrahisi Uzmaný Op. Dr. Vural Büyüksoy, horlama þikâyeti olanlarýn ciddi bir

saðlýk sorunu ile karþý karþýya kalabileceklerini söyledi. Horlama genel olarak uyku sýrasýnda bireyin çýkarttýðý gürültülü ses olarak tanýmlandýðýný kaydeden Büyüksoy, horlamanýn yumuþak damak ve küçük dilin normalden fazla büyümesi ya da sarkmasý sonucu oluþtuðunu hatýrlattý. Söz konusu kaslarýn gerginliklerini kaybederek uyku sýrasýnda solunum yolunu týkayarak, küçük dilin titreþmesine neden olduðunu belirten Op. Dr. Vural Büyüksoy, "Fakat burundan, ses tellerine kadar üst hava yolunu daraltan bütün problemler (alerjik nezle, burun kemiðindeki eðrilikler, sinüzit, alt ve üst çenedeki yapýsal anormallikler, dilin aþýrý büyük olmasý) horlamaya sebep olabilir. Çocuklardaki horlama sýklýkla geniz eti ya da bademciðinin belirtisidir.

Bütün horlamalar hava yolundaki daralmanýn göstergesidir. Eðer daralma çok ciddi ise, hava yolu tamamen kapanabilir. Bu da uykuda solunum duraklamasý ile sonuçlanýr." dedi. Horlamanýn obezite, yaþlý ve aðzýnda kronik hastalýklarý olan kiþilerde daha sýk gözüktüðünü vurgulayan Baþ-Boyun Cerrahisi Uzmaný Op. Dr. Vural Büyüksoy, horlamanýn tedavi þeklini ise þöyle anlatýyor; “Horlama sesi sizden çok, yataðýnýzý ya da odanýzý, hatta ayný çatýyý paylaþtýðýnýz kiþileri rahatsýz eder. Yakýnlarda yapýlmýþ bir araþtýrmaya göre horlayan kiþi eþinin uyku süresinde ortalama bir saat azalmaya yol açmakta, yani eþini uykusuz býrakmaktadýr. Bunun yaný sýra horlama, uykuda solunum duraklamalarý hastalýðýnýn da bir belirtisi olabilir. Hastanemizde bu

*********** Cumhuriyetimiz bir asra yaklaþan ömre ulaþacak pek yakýnda inþallah..

öðretmenler yardýmcý olursanýz onlara en büyük iyiliði yapmýþ olursunuz." dedi. Hasta çocuklarýn normal çocuklarla bir farký olmadýðýný anlatan Prof. Dr. Kendirci, "Bunlarda eðitim alýr, meslek sahibi olabilir ve evlenebilir. Ama biraz daha destek olunmalýdýr. Gençlerde ergenlik dönemi normal çocuklarda problemli dönemdir. Diyabetli ise bu probleme katlanýyor. Çocuklar sýk tuvalete gitme ihtiyacý duyar. Çocuk böyle bir istekte bulunursa güvenmek gerekir. Çünkü böyle bir ihtiyacý vardýr. Acýkmýþ olabilir. Þekeri düþer. Bunlara dikkat etmek gerekir. Bazý çocuklar bunu kullanabilir. Buna da dikkat etmek gerekir. Diðer çocuklarla iletiþim konusunda da zaman zaman destek vermek gerekir." uyarýlarýný yaptý. (CÝHAN)

M. Sait Çakar

olmayabileceðine de dikkat çeken Kunter, "Ancak hem alerjik astým hem de alerjik olmayan astýmda virüsler, bakteriler, kirli hava, sigara dumaný, egzersiz, ani ýsý deðiþiklikleri, keskin kokular gibi deðiþik sebepler hastalýðýn atak yapmasýna neden olabilmektedir. Bu etkenlerle

Biz bununla iftihar etmek istiyoruz. Çünkü cumhuri idare þekli bizim anlayýþýmýza ters deðildir. Müslümanlarýn ilk devlet yöneticileri raþit halifeler cumhuri yönetim þeklinin baþlangýcýný yapmýþlardýr. Kur’an-ý Kerim’in istiþareyi emreden ayeti cumhuri yönetimin uygunluðunu ifade eder. Dört büyük halifeden hiçbiri halka raðmen tayinle, ya da ihtilalle gelmemiþlerdir. Hiçbiri diðerinin akrabasý deðildir. Babadan oðula yönetim devir teslimi söz konusu olmamýþtýr. Hepsi de kendileri istemeksizin halkýn istek ve hatta ýsrarý üzerine sorumluluk yüklenmiþlerdir. Halife Hazreti Ömer’in son anlarýnda, oðlunu yerine halife tayin etmesi tekliflerine verdiði cevap, tarihin þeref levhalarýna geçmiþtir. -Bir evden bir kurban yeter! Sorumluluk duygusunu gösteren þaheser bir cevaptýr bu. Devlet baþkanlýðýný kendini kurban etmekle eþit tutan bir sorumluluk anlayýþý.. Cumhuriyetle baðdaþmayan baský ve dayatmalara karþý duranlarý cumhuriyet karþýtý olarak göstermek insafla baðdaþan bir anlayýþ olamaz. Bu türlü yorumlamalar bilgisizlik eseri bir önyargý göstergesidir.. Zira dindar insanlar cumhuriyet düþmaný olamazlar. Hatta onlarýn cumhuriyet anlayýþý doksan yýllýk gibi kýsa bir geçmiþe deðil, belki bin dört yüz küsur yýl gibi tarihi bir köke de sahiptir.. Ýlk dört büyük halifenin icraat ve uygulamalarýný bir bakýma cumhuri bir yönetim þekli olarak yorumlayan insanlarý, nasýl cumhuriyet karþýtý olarak takdim edeceksiniz? Ýsterseniz Asr-ý Saadet’teki cumhuriyetçi uygulamalardan bazý örnekler sunalým. Bakalým bugünkü anlayýþa çok mu ters düþecek, fazla mý yanlýþ görülecek? Yoksa bizim hedefimizdeki uygulama da budur, ama henüz varamamýþ, aynýný uygulamaya muvaffak olamamýþýz mý denecek? Medine’de zeytinyaðý sýkýntýsý çekilmektedir. Bu yüzden devlet baþkaný Hz. Ömer, dýþarýdan getirttiði zeytinyaðýný þehrin meydanýnda halka bizzat nezaret ederek daðýtmaktadýr. Bu sýrada yakýnlarýndan biri yaklaþýp halifenin kulaðýna bir þeyler fýsýldar. Bunun üzerine hiddetlenen halifenin cevabý herkesin duyacaðý açýklýktadýr.

sorun ile ilgili kullandýðýmýz radyofrekans yöntemi ile hastalar bir kaç seans içinde bu sorundan kurtulabiliyorlar. Gece uyurken kimseyi rahatsýz etmek istemiyorsanýz Mutlaka bir uzman doktora gözükmeniz gerekmektedir.” (CÝHAN)

Uzmanlardan sonbaharda astým uyarýsý Ý stanbul Medipol Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Erdoðan Kunter, havalarýn serinlemeye baþladýðý sonbaharda astým krizlerinin arttýðýný söyledi. Prof. Dr. Erdoðan Kunter, yaklaþan kýþý hatýrlatarak, astým hastalýðýnýn en çok ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde atak yaptýðýný belirtti. Kunter, "Sonbaharda havalarýn çok deðiþken olmasý nedeniyle mikrobik bronþit, nezle ve gribal enfeksiyonlarda artýþ meydana geliyor. Özellikle bazý virüslerin astýmlý hastalarda, hastalýðýn atak yapmasýna veya kötüleþmesine neden olduklarý biliniyor. Kimi zaman basit bir soðuk algýnlýðý veya enfeksiyon ciddi bir astým tablosunu baþlatabiliyor." dedi. Kunter, öte yandan kirli havanýn ve sigara dumanýnýn astým hastalýðýný büyük ölçüde etkilediðini sözlerine ekledi. Astým hastalýðýnýn nedeninin her zaman alerji

Sanki dindar insanlar cumhuriyete karþýlar da onlara karþý cumhuriyeti korumaya çalýþmaktalar.. Gerçek öyle mi acaba?.. Çok eskiden yazdýðým bir yazýda konuya bakýþýmýzý arz etmiþtim. O yazýyý hiç deðiþtirmeden aynen arz ediyorum. Bakalým dindarlarýn cumhuriyeti ne zamandan baþlýyor, ne kadar geçmiþi bulunuyor görelim.

sonbaharda daha sýk karþýlaþýlacaðýný tahmin etmek zor deðildir. Dolayýsýyla sonbahar mevsiminde astýmý tetikleyen alerjik ve alerjik olmayan nedenlerin iyi bilinmesi bu dönemin sorunsuz geçirilmesi bakýmýndan çok önemlidir." þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

-Sana düþen, halktan biri gibi sýraya girmek, sýran gelince zeytinyaðý hisseni almaktýr. Halifenin yakýnlýðýna güvenerek herkesten öne geçmek deðildir. Benden sonra gelecek yöneticilere, akrabalarýný kayýrdý diyecekleri bir kötü örnek veremem.!.. Ve halifenin yakýný doðruca kuyruða girer, sýrasý gelince hissesini alýr, bir kayýrma olayý asla söz konusu olmaz.! Ne dersiniz, çok kötü örnek mi bugün için? Yoksa bütün feryatlarýmýz böylesine adil bir uygulamayý elde etmek için mi? Henüz o seviyeye ulaþamamýþ mýyýz? Bir baþka örneði de arz edeyim izin verirseniz. Boþaltýlan küplerden birinin içine elini sokup zeytinyaðýyla saçlarýný yaðlayan bir çocuðu gören halife, hemen çocuðun elinden tutarak oradaki birine teslim eder ve der ki: -Derhal bu çocuðun saçlarýný kestirin!. Çünkü bu saçlarda devlet malý bulaþýðý vardýr. Þimdiden devlet malýnýn bulaþýðýna alýþan çocuk, yarýn bunun tamamýna göz koyacak bir anlayýþa yönelebilir. Zapt edilmez bir sorumsuzluða girebilir. Biz de ona kötü örneklik etmiþ oluruz. Ve çocuðun saçlarý kestirilip, devlet malýnýn bulaþýðýna dahi yaklaþmamasý konusunda unutulmaz bir örnek de böyle verilir. Bugün bunlar çok mu kötü örnekler, fazla mý yanlýþ misaller? Cumhuriyetin gereði hangisi? Kimler kimleri cumhuriyet karþýtý gibi göstermeye çabalýyor? Biraz insaflý olmak, önyargýsýz düþünmek gerekmiyor mu? Ahmed Þahin (Zaman) a.sahin@zaman.com.tr 30 Ekim 2012


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

31 Ekim 2012 Çarþamba

6

Silvan Barajý, Türkiye ekonomisine yýlda 837 milyon lira katký saðlayacak Silvan Barajý’nda depolanacak sularýn tarým arazileriyle buluþturulmasý neticesinde yýlda 735 milyon TL gelir elde edilecek.

S

ilvan Barajý’nýn tamamlanmasýyla, bölgede yaþanan iþsizlik probleminin çözümü, bölgeler arasý farklýlýklarýn giderilmesi ve köyden kente göçün azalmasý konusunda büyük mesafe alýnacak. Silvan Barajý’nda depolanacak sularýn tarým arazileriyle buluþturulmasý neticesinde yýlda 735 milyon TL gelir elde edilecek. Hidroelektrik santralde üretilecek enerjinin yýllýk getirisi ise 102 milyon TL olacak. Proje ile ülke ekonomisine yýlda 837 milyon TL katký saðlanacak. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn Diyarbakýr için açýkladýðý çýlgýn proje olan Silvan Projesi, GAP’ýn en önemli bileþenlerinden biri olarak Silvan Barajý ile birlikte toplam 8 adet depolama tesisini kapsýyor. Proje kapsamýnda Pamukçay, Ambarçay, Kuruçay, Baþlar, Bulaklýdere, Kýbrýs ve Karacalar

Depolama tesisleri de hizmete alýnacak. Bölge için büyük önem arz eden ve '2023 Hedefleri' içinde açýklanan Silvan Barajý’nýn inþasý bütün hýzýyla sürüyor. GAP kapsamýnda Atatürk Barajý’ndan sonra en büyük sulama barajý olma özelliðini taþýyan Silvan Barajý tamamlandýðýnda üreteceði enerji ile bölgeye ve ülkeye büyük fayda saðlayacak. Silvan Barajý ve HES baþlangýçta tamamen enerji üretimi maksadýna hizmet edecek. Daha sonra Silvan ovalarýnýn geliþimine paralel olarak enerji üretiminde kullanýlan su, kademeli olarak sulamaya verilmeye baþlanacak. Ovalarýn tam olarak sulamaya elveriþli hale getirilmesini takiben barajda depolanan su büyük ölçüde sulamaya verilerek 2 milyon 453 bin dekar alanýn sulanmasý saðlanacak. Baraj, hiçbir sulama tesisi bulunmayan

Silvan Ovasý'nýn suyla buluþmasýný saðlayacak. Silvan Barajý’nýn 5 yýllýk süre zarfýnda inþa edilmesi planlanýyor. Baraj inþaatý tamamlandýðýnda 7 milyar metreküplük bir göl hacmi oluþacak ve göl alaný yaklaþýk 178 kilometrekareli sahayý kaplayacak. Silvan Barajý’nýn yapýmý esnasýnda yaklaþýk 500-600 kiþi istihdam edilecek. Silvan Barajý ve HES tamamlandýðýnda, zirai sulamanýn saðlanmasýnýn da etkisiyle 318 bin vatandaþa iþ imkaný doðacak. Silvan Barajý iþletmeye alýndýðýnda sulama ve enerji üretimini kapsayan 4 ayrý aþamada iþletilecek. 1. aþamada Silvan Barajý ve HES sadece enerji üretimi için çalýþtýrýlacak ve toplam 681,37 GWh enerji üretecek. 2. aþamada Silvan depolamalarýndan olan Baþlar, Bulaklýdere, Kýbrýs ve Karacalar Barajlarý ile cazibe ana kanalýnýn 71,6 km’sinin devreye girmesiyle 856 bin 540 dekar arazi sulanacak ve Silvan HES’de toplam 465,11 GWh enerji üretilebilecek. 3. aþamada bütün ova depolamalarýnýn; Ambar, Kuruçay, Pamukçay, Baþlar, Bulaklýdere, Kýbrýs ve Karacalar Barajlarý ile cazibe kanalýnýn devreye girmesiyle sulanan arazi miktarý 2 milyon 143 bin 500 dekara çýkacak ve Silvan HES’de toplam 153,61 GWh enerji üretilebilecek. Son aþamada ise 5 numaralý pompaj ana kanalý dahil bütün sulama developmanýnýn devreye girmesiyle sulanan arazi miktarý 2 milyon 453 bin 720 dekara çýkacak ve Silvan HES’de toplam 88,41 GWh enerji üretilebilecek. Barajdan elde edilecek enerji üretiminin de yöre halkýna ve ülke ekonomisine büyük katkýlarý olacak. (CÝHAN)

Cezaevi önünde toplanan BDP’lilere polis müdahale etti

B

44 bin Suriye vatandaþý ülkesine geri döndü

B

aþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD), Suriye’den gelenler için kurulan 13 çadýr kent, bir geçici kabul merkezi ve bir konteyner kentte 107 bin 769 Suriye vatandaþýnýn bulunduðunu açýkladý. AFAD Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliði'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Suriye'den gelenler için kurulan 13 çadýr kent, bir geçici kabul merkezi ve bir konteyner kentte bugün itibariyle 107 bin 769 Suriye vatandaþý bulunuyor. AFAD, Hatay’da 5, Þanlýurfa’da 2, Gaziantep’te 3, Kahramanmaraþ, Osmaniye ve Adýyaman’da birer olmak üzere toplam 13 çadýr kent ile Kilis’te 12 bin kiþilik bir konteyner kent kurdu. 2011 yýlý Nisan ayý içerisinde Suriye’de baþlayan iç karýþýklýklar nedeniyle, nüfus hareketlerine yönelik bugüne kadar Türkiye'ye gelen 150 binden fazla Suriye vatandaþý için 7 ilde kamplar kurulduðu belirtilen

açýklamada, "Bir yýlý aþkýn süredir, her türlü insani yardým ihtiyacý karþýlanmakta. Baþkanlýðýmýzýn koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluþlarca çadýr kentlerde ve konteyner kentte barýnma, yiyecek, saðlýk, güvenlik, sosyal aktivite, eðitim, ibadet, tercümanlýk, haberleþme, bankacýlýk ve diðer hizmetler verilmekte. Konteyner kent ve çadýr kentlerde her türlü koordinasyon; ulusal ve uluslararasý afet ve acil durumlarda ülkemiz adýna yetkili kurum olan Baþbakanlýk AFAD tarafýndan saðlanmakta." denildi. AFAD’ýn gönderdiði ödenekler ile kurulan kamplarda okul, cami, ticaret, polis ve saðlýk merkezi, basýn brifing birimi, çocuk oyun alanlarý, televizyon izleme üniteleri, su deposu, arýtma merkezi, trafo ve jeneratör gibi donatýlarýn da yer aldýðý belirtildi. Konteyner kent ve çadýr kentlerde Suriye vatandaþlarýna günlük 3 öðün sýcak yemek verildiði vurgulanan

DP’nin Diyarbakýr Cezaevi önünde yapmak istediði grup toplantýsý valilik tarafýndan yasaklandý. Cezaevi önünde yoðun güvenlik önlemi alýnýrken, uyarýlara raðmen daðýlmayan yaklaþýk 500 kiþilik gruba polis müdahale etti. BDP’nin, Meclis'te yapmasý gereken grup toplantýsýný, cezaevlerinde tutuklu bulunan terör örgütü PKK üyelerine destek amacýyla Diyarbakýr Cezaevi önünde yapacaðýný açýklamasý nedeniyle yoðun güvenlik önlemi alýndý. Diyarbakýr ’ýn genelinde kepenkler açýlmazken, açýklamanýn yapýlacaðý Baðlar ilçesindeki cezaevi önüne polis barikat çekti. BDP’lilerin cezaevi çevresine toplanmasýna izin verilmedi. Diyarbakýr Valiliði'nin yasak kararý da polis telsizinden anons edilerek bütün emniyet birimlerine iletildi. Anonsta, Diyarbakýr Valiliði'ninin dün basýn açýklamasý, toplantý, yürüyüþ ya da çadýr kurma eylemlerine izin vermediði belirtilerek, vatandaþlarýn da

bilgilendirilmesi istendi. Bunun üzerine cezaevi önünde toplanan kalabalýðý, Diyarbakýr polisi defalarca uyararak daðýlmalarýný istedi. Emek Caddesini trafiðe kapatan grup, daha sonra yoldan geçen ve içinde yolcularýn olduðu minibüsleri taþladý. Polis, tekrar grubu uyararak daðýlmalarýný istedi. Buna raðmen daðýlmayan gruba, önce tazyikli su daha sonra biber gazý sýkýlarak daðýtýldý. Mevlana Halit Mahallesi'nin ara sokaklarýna kaçan grup polise taþlý saldýrýda bulundu. Diyarbakýr ’da belediyenin sistemine baðlý olarak çalýþan resmi ve özel halk otobüsleri ise çalýþmadý. Belediyenin çöpleri toplamamasý nedeniyle cadde ve sokaklarda çöp öbekleri oluþtu. (CÝHAN)

açýklamada, bugüne kadar Türkiye'ye toplam 152 bin 51 Suriye vatandaþýnýn giriþ yaptýðý kaydedildi. 44 bin 282 Suriye vatandaþýnýn ülkesine döndüðü belirtilen açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Hatay’da 12 bin 198, Gaziantep’te 20 bin 737 (8 bin 91’i Ýslahiye, 6 bin 733’ü Karkamýþ, 5 bin 913’ü Nizip çadýr kentlerinde), Kilis’te 12bin 826, Þanlýurfa’da 33 bin 203 (19 bin 113’ü Ceylanpýnar ’da, 14 bin 90’ý Akçakale çadýr kentlerinde), Kahramanmaraþ’ta 13 bin 938 kiþi, Osmaniye’de 8 bin 407 kiþi ve Adýyaman’da 5 bin 660 kiþi barýndýrýlmakta. 108’i refakatçi, 692’si hasta ve yaralý olmak üzere toplam 800 kiþi hastanede bulunmakta. Hastanedekilerle birlikte ülkemizde toplam 107 bin 769 Suriye vatandaþý bulunmakta.” (CÝHAN)

Turizm gelirleri yüzde 4,1 azaldý T urizm gelirleri geçen yýlýn 3. dönemine göre yüzde 4,1 azaldý. Ziyaretçi sayýsý ise geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 3,7 arttý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) bu yýlýn 3. dönemine ait turizm istatistiklerini yayýnladý. Temmuz, Aðustos ve Eylül aylarýndan oluþan 3. dönemde turizm geliri, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 4,1 azalarak 8 milyar 957 milyon 384 bin 30 dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 79,2’si yabancý ziyaretçilerden, yüzde 20,8’i ise yurt dýþýnda ikamet eden vatandaþ ziyaretçilerden elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini

kiþisel veya paket tur ile gerçekleþtirirken, bu dönemde yapýlan harcamalarýn 6 milyar 792 milyon 22 bin 938 dolarýný kiþisel, 2 milyar 165 milyon 361 bin 92 dolarýný ise paket tur oluþturdu. 3. dönemde kiþi baþýna ortalama harcama 576 dolar olurken, bu dönemde yabancýlarýn ortalama harcamasý 534 dolar, yurtdýþýnda ikamet eden vatandaþ ziyaretçilerin ortalama harcamasý ise 820 dolar olarak gerçekleþti. Ziyaretçi sayýsý ise geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 3,7 arttý. 3. dönemde Türkiye'den çýkýþ yapan ziyaretçi sayýsý 15 milyon 552 bin 120 kiþi olurken, bunun

13 milyon 276 bin 114 kiþisini yabancý, 2 milyon 276 bin 6 kiþisini ise yurt dýþýnda ikamet eden vatandaþlar oluþturdu. Turizm gideri geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 12,1 azaldý. Yurt içinde ikamet edip baþka ülkeleri ziyaret eden vatandaþlarýn harcamalarýndan oluþan turizm gideri, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 12,1 azalarak 918 milyon 257 bin 900 dolar oldu. Bunun 818 milyon 615 bin 924 dolarýný kiþisel, 99 milyon 641 bin 976 dolarýný ise paket tur harcamalarý oluþturdu. Yurt dýþýný ziyaret eden 1 milyon 379 bin 205 vatandaþýn kiþi baþý ortalama harcamasý ise 666 dolar olarak gerçekleþti. (CÝHAN)

31 Ekim 2012 Çarşamba Gazete Sayfaları  

31 Ekim 2012 Çarşamba Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you