Page 1

Sosyolog Doç. Kolukýrýk’tan teröre karþý sivil adým ve sosyal projeler

T

eröre karþý bölgesel kalkýnma politikalarýnýn devam ettirilmesi gerektiðini belirten Sosyolog Doç. Dr. Suat Kolukýrýk; göç, kentleþme, altyapý ve istihdam süreçlerini inceleyerek hazýrladýðý taslaðý Baþbakanlýk ve Ýçiþleri Bakanlýðý’na sundu. Raporda, terörün yol açtýðý travmalarla mücadele ve gençlerin terör örgütü saflarýna çýkmamasý için bir dizi önlem planý yer alýyor. Güneydoðu bölgesindeki illerin mevcut durumunu içeren rapor, teröre karþý atýlmasý gereken sivil adým ve sosyal projeleri içeriyor.

Sayfa 6’da

Oxford hayali kül oldu Mardin'de 42 yaþýndaki Leyla Kino Þeyhmus Kino'ya, Ýngiltere'deki Oxford Üniversitesiden gelen burslu okuma teklifini yanlýþlýkla ekmek piþirdiði tandýrda yaktý. Leyla Kino, oðlunun hayallerini adeta küle çevirdi. ÝSmail Erkar

M

ardin'de 42 yaþýndaki Leyla Kino, bu yýl liseyi bitiren oðlu 17 yaþýndaki Þeyhmus Kino'ya, Ýngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nden gelen burslu okuma teklifini yanlýþlýkla ekmek piþirdiði tandýrda yaktý. Leyla Kino,

oðlunun hayallerini adeta küle çevirdi. Kýzýltepe ilçesindeki Mezopotamya Lisesi'nden bu yýl mezun olan ressam Þeyhmus Kino, Almanya'nýn Mannheim Eyaleti'nde düzenlenen ve dünyanýn birçok ülkesinden yaklaþýk 200 bin kiþinin katýldýðý 'Hayal dünyasýnda serbest çalýþmalar' adlý resim

yarýþmasýnda birinci oldu.

Ödül olarak aldýðý 350 bin TL’yi Somali’ye baðýþladý

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

30 Aðustos 2012 Perþembe

Fabrika iþçisi baba ile ev kadýný annenin 5 çocuðundan biri olan Þeyhmus Kino, birincilik ödülü olan 350 bin lirayý Afrika'da açlýkla mücadele eden Somali'ye baðýþlamasýyla da bir anda dikkatleri üzerine çekti. Aradan geçen süre içerisinde resim yeteneði nedeniyle Oxford Üniversitesi baþta olmak üzere yurt içi ve yurt dýþýndan birçok üniversiteden burslu eðitim teklifi alan Þeyhmus Kino, bu teklif yazýlarýný bir dosya haline getirerek evindeki kitaplarýn arasýna koydu.

Yýl: 9 Sayý 2432 Fiyatý :25 Kr

Bu yýl gireceði üniversite sýnavý için çok iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdiðini belirten Þeyhmus Kino, "Sýnava girdim ancak migrenim olduðu için sanýrým stresten olacak ki baþ aðrým baþladý ve sýnavý yarýda terk etmek zorunda kaldým. Eve geldiðimde üniversitelerden gelen teklifleri deðerlendirmek için dosyayý býraktýðým yere gittim. Ancak dosyanýn yerinde olmadýðýný gördüm. Dosyanýn nerede olduðunu anneme sorduðumda ise þok oldum. Annem, tandýrda ekmek piþirmek için eski kaðýt diye evraklarýmý alýp tandýrda ateþte hayallerimle birlikte yaktý." Dedi. Devamý Sayfa 6’da

Ilýsu’da nehir derivasyon iþlemi baþladý Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Ilýsu Barajý Projesi'ne iliþkin, ''Ýçeride ve dýþarýda üretilen bütün kampanyalara raðmen, bugün Türkiye böyle büyük bir projeyi kendi kaynaklarýyla, baþkasýna el açmadan, kendi imkanlarýyla, kendi insanýyla yapabilecek güce gelmiþtir ve þu anda yapýyor'' dedi.

Milletvekillerinden Esnaf Odasýna ziyaret Sedat Aslanaçier

M

ardin Ak Parti Milletvekillleri Muammer Güler, Gönül Bekin Þahkulubey ve Abdurrahim Akdað Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði’ne nezaket ziyaretinde bulunarak Birlik baþkaný Doðan Gazan ve 2. Baþkan Ýsa Tunç ile bir süre görüþtü. Mardin Ak Parti Ýl Teþkilatý yöneticilerinin de katýldýklarý ziyarette konuþan MESOB Baþkaný Doðan Gazan, esnaf sanatkarlarýn toplumsal yapýda önemli rol oynadýðýna dikkat çekti. Gazan, ‘Toplumun içinde yaþayan, doðrudan halka mal ve hizmet üreten esnaf sanatkarlarýmýz, kentin ekonomik ve sosyal yaþamýna önemli katkýlar vermektedir. Mardin’in önünde ciddi sorunlar var. Sorunlarýn aþýlmasý için toplumu oluþturan kurum ve kuruluþlarla iyi diyaloglar kurmaya, ortak çalýþmalar yapmaya ayrý bir özen gösteriyoruz. Gerek üyelerimizin gerekse Mardin’in sorunlarý hakkýnda diyalog halinde çalýþýyoruz. Esnaf kesimine ayrý bir önem verdiðine dikkat çeken Mardin Milletvekili Muammer Güler, ‘Mardin’deki çalýþmalarýmýz çerçevesinde, toplumsal ve iktisadi hayatýn en büyük temsilcisi olan esnaf teþkilatýný da ziyaret etmek istedik. Genel merkezdeki ve il teþkilatýmýzdaki yöneticilerimiz, ülkenin geleneksel yapýsý içinde dayanýþmanýn simgesi olmuþ, Ahi ilkesini benimsemiþ esnaf sanatkar teþkilatlarýný yaþatmaya önem vermektedirler. Esnaf sanatkarlara destek vermek, onlarý yaþatmak bizim önceliðimizdir ’ dedi.

Murat Akgül - Ali Edis

G

AP bünyesindeki kilit projelerden biri olan Ilýsu Barajý ve HES inþaatýnýn en önemli safhalarýndan biri olan Nehir Derivasyon Ýþlemi, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu ile Maliye Bakaný Mehmet Þimþek tarafýndan törenle baþlatýldý. Mardin’in Dargeçit ilçesine baðlý Ilýsu Barajý havzasýnda düzenlenen törenle Ilýsu Barajý'nda ilk defa nehir derivasyon iþlemi baþladý. Ilýsu Barajý'nda düzenlenen törende bir konuþma yapan Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Ilýsu Barajý Projesi'ne iliþkin, ''Ýçeride ve dýþarýda üretilen bütün kampanyalara raðmen, bugün Türkiye böyle büyük bir projeyi kendi kaynaklarýyla, baþkasýna el açmadan, kendi imkanlarýyla, kendi insanýyla yapabilecek güce gelmiþtir ve þu anda yapýyor.'' dedi. Maliye Bakaný Þimþek, projede emeði geçen herkese Kürtçe ve Türkçe teþekkür etti. Þimþek, Türkiye açýsýndan ekonomik ve stratejik boyutlarý olan önemli bir projede yeni bir eþiðin aþýldýðýný belirtti. Sayfa 2’de

K

atý Atýk Düzenli Depolama Tesisleri’nin faaliyete girmesiyle, Nusaybin Yolu üzerinde bulunan vahþi çöp depolama alanýnýn oluþturduðu çirkin görüntüler tarihe Sayfa 2’de karýþtý.

Çöp görüntüleri yok oldu

Midyat'ta kaçak Bakan Eker: Mýsýrýn tonunu sigara ele geçirildi bu yýl 595 liradan alacaðýz ÝSmail Erkar

M

idyat ilçesinde, 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Midyat Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Büro ekipleri tarafýndan, R.B. (36) yönetimindeki 63 K 2830 plakalý cipte yapýlan aramada, 12 bin 500 paket kaçak sigara bulundu. Araç sürücüsü R.B'nin gözaltýna alýndýðý bildirildi.

G

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin mýsýrýn tonunu geçen yýla göre yüzde 10,2 artýþla 595 liraya almaya hazýr olduðunu ve bugün itibarýyla alýmlara baþladýklarýný açýkladý. Mehdi Eker, Türkiye Tarým ve Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüðü’ndeki ziraat mühendisleri atamasýnýn ardýndan yaptýðý basýn toplantýsýnda, 2012 yýlý mýsýr Sayfa 3’te alým fiyatlarýný açýkladý.

Üç ayda 106 bin 35 konut el deðiþtirdi

T Sayfa 3’te

ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2012 ikinci dönemine ait Konut Satýþ Ýstatistikleri'ni yayýmladý.

Kýzýlay'dan kan baðýþý kampanyasý

K

ýzýlay Mardin'de kan baðýþý kampanyasý düzenlenecek. Türkiye Kýzýlay Derneði Diyarbakýr Kan Baðýþý Merkezi'nden yapýlan yazýlý açýklamada, kan stoklarýnýn çoðu zaman yetersiz kaldýðý belirtildi.Bu kapsamda Karayollarý Otopark Alaný'nda, 7-9

Eylül tarihleri arasýnda kan baðýþý kampanyasý yapýlacaðý bildirildi. Ayrýca Diyarbakýr, Siirt, Batman, Elazýð, Mardin, Bingöl ve Þýrnak'ta faaliyet gösteren 52 hastanenin kan ihtiyacýnýn, düzenlenen kampanyalarla karþýlandýðý kaydedildi. M. Sait Çakar


30 Aðustos 2012 Perþembe

2

Ilýsu’da nehir derivasyon iþlemi baþladý M

aliye Bakaný Mehmet Þimþek, Ilýsu Barajý Projesi'ne iliþkin, ''Ýçeride ve dýþarýda üretilen bütün kampanyalara raðmen, bugün Türkiye böyle büyük bir projeyi kendi kaynaklarýyla, baþkasýna el açmadan, kendi imkanlarýyla, kendi insanýyla yapabilecek güce gelmiþtir ve þu anda yapýyor'' dedi. GAP bünyesindeki kilit projelerden biri olan Ilýsu Barajý ve HES inþaatýnýn en önemli safhalarýndan biri olan Nehir Derivasyon Ýþlemi, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu ile Maliye Bakaný Mehmet Þimþek tarafýndan törenle baþlatýldý. Mardin’in Dargeçit ilçesine baðlý Ilýsu Barajý havzasýnda düzenlenen törenle Ilýsu Barajý'nda ilk defa nehir derivasyon iþlemi baþladý. Ilýsu Barajý'nda düzenlenen törende bir konuþma yapan Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Ilýsu Barajý Projesi'ne iliþkin, ''Ýçeride ve dýþarýda üretilen bütün kampanyalara raðmen, bugün Türkiye böyle büyük bir projeyi kendi kaynaklarýyla, baþkasýna el açmadan, kendi imkanlarýyla, kendi insanýyla yapabilecek güce gelmiþtir ve þu anda yapýyor.'' dedi. Maliye Bakaný Þimþek, projede emeði geçen herkese Kürtçe ve Türkçe teþekkür etti. Þimþek, Türkiye açýsýndan ekonomik ve stratejik boyutlarý olan önemli bir projede yeni bir eþiðin aþýldýðýný belirtti. Derivasyon tünellerinin faaliyete geçeceðini, bundan sonra baraj yapýmýnýn daha da hýzlanacaðýný ifade eden Þimþek, projenin yarýlandýðýný, 2014 Haziran sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiðini aktardý. Türkiye'nin en büyük dar boðazýnýn, enerjide dýþa baðýmlý olmasý olduðunu dile getiren Þimþek, þunlarý söyledi: ''Biz geçen sene enerji ithalatýna 54 milyar dolar ödedik. Bu sene petrol fiyatlarý yüksek seyretmeye devam ediyor. Muhtemelen bu sene enerji ithalatýna Türkiye olarak yaklaþýk 60 milyar dolarlýk bir kaynaðý dýþarýya aktarmýþ olacaðýz. Tabi ki ülkemizin suyunu rüzgarýný, güneþini, enerjiye dönüþtürdüðümüz ölçüde sadece dýþarýya baðýmlýlýðý azaltmakla kalmýyoruz, ayný zamanda hakikaten çevreyle daha dost, özellikle sürdürülebilir kalkýnma açýsýndan çok büyük önemi olan bir kaynaðý da harekete geçirmiþ oluyoruz. Bu yatýrýmlar çok rentabýl. Ben deðerli bakanýmý ve ekibini gerçekten tebrik ediyorum.''

Türkiye'nin çok zor dönemler geçirdiðini aktaran Þimþek, sözlerine þöyle devam etti: ''Basit bir göletin yapýmý bile 10,20,30 yýllar almýþ. Bugün Türkiye'de kamu yatýrým projelerinin ortalama tamamlanma süresi 3.3 yýl. Yani bu türden büyük projeler dahi çok kýsa bir sürede bitirilebiliyor, ekonomiye kazandýrýlýyor. Rentabýl derken, þunu kastediyorum; yani ortalama 6-7 yýlda kendisini amorti eden bir projeden bahsediyoruz. Yani Türkiye'de kaynak tahsisi açýsýndan, en doðru tercihlerden bir tanesidir. Bu tabi ki genel anlamda bu türden yatýrýmlarýn ne kadar doðru olduðunu, hele deðerleri bakanýmýzýn çalýþmalarýyla eskiden kamu kaynaklarýyla belki 50 yýl alacak proje yükünü özel sektör dinamizmini kullanarak þimdi biz çok hýzlý bir þekilde Türkiye'ye kazandýrýyoruz. '' Sonuçta milletten vergi topladýklarýný, bu vergilerle hizmet sunduklarýný, bir kýsmýný yatýrýma ayýrdýklarýný kaydeden Þimþek, ''Eskiden öyle deðildi. Çok deðil. 10 yýl önce bu ülkede toplanan 100 liralýk vergi gelirinin 86 lirasý faize gidiyordu. Böyle bir ortamda bu tür projelerin 30 yýl almasý o yüzden sürpriz deðildi. Çünkü milletten toplanan vergi gelirleri, büyük ölçüde devletin iç ve borç faizlerine gidiyordu. Çok þükür bunu deðiþtirdik. Yani 2002'de 100 liralýk vergi gelirlerinin 86 lirasý faize giderken, geçen sene biz bu rakamý yüzde 16.6'ya yani 100 lirada 17 lira civarýna indirdik. Milleten aldýðýmýzý, millete eser ve hizmet olarak sunuyoruz'.' ifadelerini kullandý. Projeyi çok önemsediklerini vurgulayan Bakan Þimþek, þöyle devam etti.''Bizim su kaynaklarýmýzý, hele sýnýr aþan su kaynaklarýmýzý daha optimal kullanmamýzdan yola çýkýn, bu bölgenin hakikaten kaderinin ciddi bir þekilde deðiþtirilmesine kadar bir çok baþka boyutlarý var. Tabi bu projeyi bilmeyenler, bu projede çevreye, tarihe, kültüre gösterilen hassasiyetleri bilmeyenler maalesef zaman zaman bu türden projeleri istismar edip, ülkemize milletimize ayrý bir þekilde sunma çabasý içerisindeler. Þunun altýný açýk bir þekilde çizmek lazým; içeride ve dýþarýda üretilen bütün kampanyalara raðmen, bugün Türkiye böyle büyük bir projeyi kendi kaynaklarýyla, baþkasýna el açmadan, kendi imkanlarýyla, kendi insanýyla yapabilecek güce gelmiþtir ve þu anda yapýyor. Ýnþallah bu proje zamanýnda

bitecek. Türkiye'nin enerjide dýþa baðýmlýlýðý azalacaðý gibi, cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden bir tanesi olan Güney Anadolu Projesi'nin çok önemli bir ayaðý devreye girmiþ olacak. Sadece bu bölge açýsýndan deðil, bütün dünya tarým üretimi ve sanayiye dayalý tarým açýsýndan son derece önemli bir projenin, çok önemli bir ayaðý daha devreye girmiþ olacak. Bu proje aðýrlýklý olarak enerji üretimine yönelik olacak." Bu projenin tamamlanmasýnýn ardýndan Cizre Barajý'nýn yapýlmasýnýn mümkün hale geleceðini vurgulayan Þimþek, "Böylece bu bölgede yani Mezopotamya’nýn çok verimli topraklarý suya kavuþmuþ olacak. Ülkemiz açýsýndan hakikaten çok önemli bir eþiði aþmýþ olacaðýz. Bölgesel kalkýnma açýsýndan proje çok önemli. Bu projenin içinde kentsel dönüþüm var. Hasan Keyf'i ben çok iyi bilirim. Baraj bitmeden Hasan Keyfli kardeþlerimiz yeni þehre taþýnmýþ olacaklar. Orada fakültesinden tutun, hastanesine kadar belki bisiklet yollarýna kadar hakikaten Türkiye'ye örnek olacak. Hem tarihi korumaya hem de kentsel dönüþüm anlamýnda çok farklý bir boyutu olacak.'' þeklinde konuþtu.

Eroðlu: Hidroelektrik santralle yýlda yaklaþýk 110 milyar kilovat saat ilave elektrik üreteceðiz Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Ilýsu Barajý'nýn yüzde 45'inin tamamlandýðýný belirterek, ''Allah'ýn izniyle 2014 yýlýnda bitireceðiz.'' dedi. Çok önemli bir projenin hayata geçirildiðini, barajýn bu bölgeye hayat vereceðini aktaran Eroðlu, ''Yaklaþýk 24 milyon metre küp hacmi ile Türkiye'de ikinci büyüklükte. Enerji üretimi açýsýndan, 4 milyar kilovat saat elektrik üretecek ve Türkiye'de 4. sýrada. Ve Dicle Nehri üzerinde olan en büyük barajýn birazdan derivasyon iþlemini yapacaðýz.'' diye konuþtu. Yýlda enerji ithalatý için 60 milyar dolar harcandýðýný ifade eden Eroðlu, þunlarý söyledi: ''Bu büyük bir para. Hükümetimizin ilk dönemi, 2003 yýlýnda Türkiye'nin 186 milyar kilovat saat bu sulardan hidroelektrik enerji üretmesi mümkünken, maalesef sadece ve sadece 26 milyar kilovat saat üretebiliyormuþ... Yani Su akýyor biz bakýyormuþuz. Dolayýsýyla bu barajlarýn yapýlmasý bir zaruret, mecburiyetti. Çünkü Türkiye'de sürekli akan nehirlerimiz yok. Pek çok derenin yüzde 80'ni yazýn kuruyor. Bu yüzden gerek sulama ihtiyacý, içme suyu, hayvan suyu ve sanayi suyu ihtiyacý için mutlaka kýþýn yaðan yaðmurdaki suyu biriktirecek barajlar yapmamýz, göletler yapmamýz gerekir.'' Türkiye'de tarýmýn geliþtirilmesi için bütün alanlarýn sulanmasý gerektiðini dile getiren Eroðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Bakýn geçmiþte sulanmayan araziler þimdi sulanýyor. Þanlýurfa'da Diyarbakýr'da, Batman'da, Mardin'de sulanýnca bereket yaðýyor. Biz diyoruz ki sulamalarla, hidroelektrik enerji üretimiyle ve diðer yatýrýmlarla, bu

bölgeyi Türkiye'nin gýda üretim ve ihracat üssü yapacaðýz. Dünyaya ihracat edeceðiz. Þu anda dünyada en önemli sektör enerji gözüküyor. Ama ben size þunu söyleyeyim; 2025 yýlýndan sonra dünyada en önemli sektör gýda güvenliði olacaktýr. Dolayýsýyla bu topraklar gerçekten bereketli topraklar. Ýnþallah sulamayla 14 misli gelir artýracak, insanýmýzýn cebine girecek. Bütün dünyaya buradan gýda ürünlerini ihraç edeceðiz.'' DSÝ ve özel sektörün destanlar yazdýðýný, þuan da yaklaþýk bin 500 – bin 600 adet küçük büyük hidroelektrik santral yapýlmasý için talep olduðunu aktaran Eroðlu, ''Bunlarýn pek çoðun temelini attýk. 100-150 tanesinin açýlýþýný yaptýk. Sadece özel sektörünün yaptýðý hidroelektrik santralle yýlda yaklaþýk 110 milyar kilovat saat ilave elektrik üreteceðiz. Cari açýðýn veya enerji ithalatýn bir kýsmý da buradan karþýlanacak. Biz enerjide dýþa baðýmlý olursak sanayimizi de bütün çalýþmalarýmýzý da riske atarýz.'' ifadelerini kullandý. GAP'ýn Türkiye'nin en büyük kalkýnma projesi olduðunu kaydeden Eroðlu, þunlarý konuþtu: ''Mardin'de, Þýrnak'ta, Diyarbakýr'da, Gaziantep'te Siirt’te, Kilis'te nereye el atarsanýz atýn içme suyu meselesini kökünden çözdük. Muhtemelen 2017 yýlýnda bütün büyük barajlarýmýz bitmiþ

olacak. Bu da büyük bir müjde. Çok kýsa sürede de bütün ovalarý sulayacaðýz. Buradaki insanýn cebine muazzam bir para girecek. Daha önce sürünerek giden GAP'ý, Baþbakanýmýz yýldýrým hýzý ile yürür hale getirdi. Buraya baraj gelince hayat gelir bereket gelir. Buradan bölge insaný ve bütün Türkiye faydalanacak. Dicle Nehri, baraj bitinceye kadar artýk derivasyon tünelleri dediðimiz, bu çevirme tünellerinden akacak. Barajýn inþaatýnda en önemli adým bu adýmdýr. Yani barajýn inþaatýndan dolgu baþlattýk. Þuanda barajýn yüzde 45'i tamamlandý. Allah'ýn izniyle Baþbakanýmýz 'bunu 2014 yýlý ortasýnda bitirin' dedi. Zor bir baraj ama gece gündüz çalýþacaðýz. Burada çalýþmak fedakarlýktýr. Ýnsanlýða hizmettir.'' Veysel Eroðlu, baraj inþaatýndan önce yeni yerleþim, çevre düzenlemesi, kültürel varlýklarýn korunmasý çalýþmalarýnýn da yürütüldüðünü, insanlarý hiç bir konuda maðdur etmediklerini kaydetti. Eroðlu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn projeyle yakýndan ilgilendiðini, projenin her aþamasýný incelediðini, yanlýþlarý düzelttiðini ve projeye son þeklini verdiðini bildirdi. Daha sonra Mehmet Þimþek, Veysel Eroðlu ile Devlet Su Ýþleri Genel Müdürü Akif Özkaldý ve vatandaþlar birlikte butona basarak derivasyon iþlemini baþlattý.

Çöp görüntüleri yok oldu M. Sait Çakar

G

eçtiðimiz Haziran ayý içerisinde Zeytinli Köyü Yolu üzerinde yapýmý tamamlanarak törenle açýlýþý yapýlan Katý Atýk Düzenli Depolama Tesisleri’nin faaliyete girmesiyle, Nusaybin Yolu üzerinde bulunan vahþi çöp depolama alanýnýn oluþturduðu çirkin görüntüler tarihe karýþtý. Nusaybin Yolu üzerinde bulunan eski Vahþi Çöp Depolama alaný çevreye verdiði zararlar ve oluþturduðu görsel kirlilik nedeniyle yýllardýr Mardin’in en büyük sorunlarýndan birisiydi. Mardin Sürdürülebilir Çevre Yönetimi ve Belediyeler Birliðinin tarafýndan yapýmý tamamlanan ve Mardin’in 30 yýla kadar çöp sorunu çözecek olan Katý Atýk Düzenli Depolama Tesisleri’nin devreye girmesiyle artýk çöpler çevreye zarar vermeden imha ediliyor. 26 belediyenin faydalandýðý Mardin’in ilk Katý Atýk Düzenli Depolama Tesisleri’ne günde ortalama 250 ton çöp dökülüyor.Evsel atýklar

kamyonlarla taþýnýp depolama sahasýna (rutin) gömülüyor. Sinek ve koku probleminin oluþmamasý içinde ilaçlamalar yapýlýyor. Bu projenin hayata geçmesiyle, birliðe baðlý belediyeler çevresel yükümlülüklerini yerine getirmiþ olmakla birlikte halk ve çevre saðlýðýnýn korunmasýna büyük katký saðlanmýþ oldu. Faaliyete geçen tesislerle Mardin’in gelecekteki 30-40 yýla kadar çöp sorununu çözdüklerini söyleyen Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu Birliðe üye 26 belediyenin çöplerini tesislere daha rahat ulaþtýrmalarý için 6 ara istasyon kurulacaðýný ve bunun için de AB’ye proje hazýrladýklarýný belirtti. Nusaybin yolu üzerinde bulunan eski vahþi çöp depolama alanýnýn çevreye çok zarar verdiðini yola taþan çöplerin ayný zamanda trafik güvenliðini de tehlikeye düþürdüðünü ifade eden Baþkan Ayanoðlu “Þükürler olsun Nusaybin yolu üzerindeki o çirkin görüntüler artýk yok oldu.Kimse oraya çöp dökmüyor.Vahþi çöp depolama alanýný aðaçlandýrýp çevreye kazandýracaðýz.”dedi.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

30 Aðustos 2012 Perþembe

3

Bakan Eker: Mýsýrýn tonunu bu yýl 595 liradan alacaðýz Afet konutlarý teslim edilecek

V

an'ýn Erciþ ilçesinde meydana gelen depremden sonra konutlarý yýkýlan ve aðýr hasarlý olan afetzedeler için TOKÝ tarafýndan yapýlan Afet Konutlarý teslim edilecek. Karataþlar Mevkii ve Tekevler Mahallesi’nde TOKÝ tarafýndan yapýlan 4 bin 880 afet konutunun teslimi için son aþamaya gelindi. Alandaki çalýþmalarý inceleyen Kaymakam Barboros Baran, “Depremden sonra Sayýn Baþbakanýmýzýn verdiði talimatlar doðrultusunda yüklenici firmalar konutlarýn yetiþebilmesi için aðýr kýþ þartlarýnda bile çalýþmalarýný gece gündüz demeden sürdürdüler. Depremin 10. ayýnda afet konutlarý teslim aþamasýna geldi. Çevre düzenlemeleriyle ilgili çalýþmalar da hýzla devam ediyor." dedi. Barboros Baran, "Hak Sahipliði Ýnceleme Komisyonu’nun konut baþvurularýný inceleme süreci tamamlandýktan sonra,Sayýn Baþbakanýmýzýn talimatlarýný yerine getirerek hak sahibi vatandaþlarýmýza önümüzdeki ay içerisinde konutlarý teslime baþlayacaðýz.” þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

G

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin mýsýrýn tonunu geçen yýla göre yüzde 10,2 artýþla 595 liraya almaya hazýr olduðunu ve bugün itibarýyla alýmlara baþladýklarýný açýkladý. Mehdi Eker, Türkiye Tarým ve Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüðü’ndeki ziraat mühendisleri atamasýnýn ardýndan yaptýðý basýn toplantýsýnda, 2012 yýlý mýsýr alým fiyatlarýný açýkladý. Mýsýr alým fiyatlarýný netleþtirdiklerini belirten Eker, "Alýmlara bugün itibariyle baþlýyoruz. Biz de üretici lehine piyasaya TMO olarak müdahale ediyoruz. 595 lira ile TMO mýsýrýn tonunu almaya hazýr. Bu geçen seneye göre yüzde 10,2 oranýnda bir artýþa tekabül ediyor. Buna ilave olarak ton baþýn 55 lira prim ödeyeceðiz. Fiyat 595 lira artý 55 olduðunda ton baþýna üreticinin eline 650 lira geçecek. Diðer mazot, gübre, sertifikalý tohum ve toprak arazisi desteði gibi desteklerin toplamý 110 lira, bunun 55 lirasý prim." dedi. Geçen seneye göre yüzde

10,2 oranýnda bir artýþ olduðunu vurgulayan Eker, "Bir yýllýk ÜFE artýþý yüzde 6,13, TÜFE yüzde 9 oranýnda bir artýþ var. Hem ÜFE hem de TÜFE dikkate alýndýðýnda artýþ yüzde 10,2. Alým sistemiz hububat alýmlarýnda olduðu gibi kart alanlara her Salý günü ödeme yapýyoruz. 10 gün içerisinde en geç ürün bedelleri ödeniyor. Randevu sistemiyle ödeme yapýyoruz. Bugüne kadar ödemelerde herhangi bir aksama olmadý, hiçbir þikâyet telefonu alýnmýþ deðil.” diye konuþtu.

“Bu üretimi, ihtiyacýmýzýn üzerinde” Buðday alýmýnýn 1 milyon 650 bin tona yaklaþtýðýný da anýmsatan Eker, alýmýn sorunsuz bir þekilde devam ettiðini dile getirdi. Bu sene mýsýr üretiminde geçen seneye göre bir artýþ beklediklerini aktaran Eker, “Geçen sene 4,2 milyon ton iken, bu sene 4 milyon 850 bin tona yakýn bir üretim bekliyoruz. Bu sene mýsýr üretiminde özellikle ABD menþeli mýsýrda bir azalma söz konusu ama Türkiye'de bir artýþ var. Geçen seneye göre buðday üretiminde bir

BDP, parti binalarýna yapýlan saldýrýlarla ilgili suç duyurusunda bulundu

B

arýþ ve Demokrasi (BDP), Gaziantep’te yaþanan bombalý saldýrýnýn ardýndan Türkiye’nin çeþitli illerinde parti binalarýna karþý yapýlan saldýrýlan ile ilgili 11 ayrý suç duyurusunda bulundu. Ulusal mekanizmalardaki yaptýðý suç duyurularýndan sonuç alamadýklarýný savunan BDP Eþbaþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ, BM’ye de þikayet hazýrlýklarýnda bulunduklarýný bildirdi. BDP Eþbaþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ, Gaziantep’te yapýlan bombalý saldýrýnýn ardýndan, partilerine karþý yapýlan saldýrýlarla ilgili basýn açýklamasý yaptý. Danýþ, 11 ayrý parti binalarýna yapýlan saldýrý, Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin ve Meclis Anayasa Komisyonu Baþkaný hakkýnda suç duyurusunda bulunduklarýný söyledi. Ulusal mekanizmalardaki yaptýðý suç duyurularýndan sonuç alamadýklarýný savunan Beþtaþ, bunun için BM Örgütlenme Özgürlüðü Özel Raportörlüðü’ne BM Ýnsan Haklarý Ýþkence ve Irk Ayrýmcýlýðýný Önleme Alt Komisyonu’na da bir hafta içinde baþvuracaklarýný bildirdi. BDP’ nin suç duyurularýna karþý, yargýnýn suçlularý cezasýz býrakýldýðýný da iddia eden Beþtaþ, þöyle devam etti:“Bugün hala suç duyurusunda bulunup þikâyet ediyorsak, bu çok deðerlidir, bu çok anlamlýdýr. Bu cümlelerimin muhatabý Türkiye’de sorumluluk duyan herkestir. Bizim bu önemli duyarlý ve yasal giriþimlerimizin karþýlýk bulmasýný bekliyoruz.” MHP’nin dokunulmazlýklarýn kaldýrýlmasý ile ilgili gazetecilerin sorduðu soruya iliþkin de Beþtaþ, þu cevabý verdi: “Dokunulmazlýklarýn kaldýrýlmasý, Kürt sorununu çözebilecek bir çözüm deðildir. Bu kendini tekrar etmektir. Baþka hiçbir anlamý yoktur. Arkadaþlarýmýzýn dokunulmazlýklarýnýn kaldýrýlmasý için yasal ve anayasal hiçbir gerekçe yoktur. Bu sadece toplumu germekten baþka bir anlam taþýmayacaktýr. Türkiye tarihinde 54 parti kapatmýþtýr. Kapatma davalarýnda Türkiye mahkûm edilmiþtir.” Meclis Baþkaný Cemil Çiçek’in terör sorununun çözülmesi için ulusal mutabakat metnini hazýrladýðýný hatýrlatýlmasý üzerine de Beþtaþ, bu konuda yetkili organlarýnýn Türkiye’nin demokratikleþmesi ve ulusal mutabakat metinlerine iliþkin çok ciddi hassasiyet gösterdiklerini ve izlediklerini söyledi. Meral Danýþ Beþtaþ, yetkili kurullarýnda bunu tartýþacaklarýný ve ele alacaklarýný sözlerine ekledi. (CÝHAN)

azalma olmasýyla birlikte Türkiye'nin ihtiyacýnýn üzerinde bir üretim var. Türkiye'nin dünyadaki durumdan etkilenmemesi için önlemlerimizi aldýk. TÜÝK 20 milyon ton gibi bir açýklama yaptý, bunun bir miktar altýnda ama ihtiyacýmýzýn her halükarda üzerinde. TMO piyasayý regüle ediyor." ifadelerini kullandý. Karadeniz Havzasý, Hazar Havzasý, Rusya, Ukrayna ve Kazakistan'daki buðday üretiminde bir azalma olduðuna dikkat çeken Eker, bu bölgelerde buðdayýn tonunun 383 dolara kadar çýktýðýný ve þu anda 365 dolar civarýnda olduðunu belirtti.

için tekrar 2013 yýlýnda yapýlacak ödeme ile ilgili Bakanlar Kurulu kararý imzada, o da yayýnlanacak. 2012 yýlý ürünü için fýndýkta tekrar alan bazlý ödeme yapacaðýz." Sap-samanla ilgili Bakanlar Kurulu'nda imzanýn tamamlandýðýný açýklayan Eker, "Bu sene Orta Anadolu ile Doðu Anadolu bölgesinde nisan ayý yaðmurlarýnýn az olmasý nedeniyle sap-saman ve ot miktarýný olumsuz etkiledi. Bunu bazý yerlerde fýrsat bilen de oldu. Biz de ürecilerimiz maðdur olmasýnda diye önlem aldýk. TMO piyasaya cari fiyattan 100 bin ton arpa sundu. Bununla ilgili 25 bin ton bir talep oldu." dedi.

“Mýsýr üretimimiz 2,2’den 4,8 milyon tona çýktý”

“Besicilere hayvan baþýna 300 lira ödem yapacaðýz”

Prim politikalarýnýn devam ettiðini kaydeden Eker, "Özellikle mýsýr ve çeltikte arz açýðýmýz vardý. Hükümet olarak aldýðýmýz tedbir ve uyguladýðýmýz politikalarla mýsýr üretimimiz 2,2 milyondan 4,8 milyon tona çýktý. Çeltik üretimimiz 360 bin tondan 900 bin tona çýktý. Sadece mýsýrda 2005 yýlýndan itibaren ödediðimiz prim 1,2 milyar lira. Yani mýsýr üreticisi son 6 yýlda 1,2 milyar prim aldý." þeklinde konuþtu.

Eker, "Özellikle besicilik yapan kardeþlerimize hayvan baþýna 300 lira ödeme yapýlmasýyla ilgili bir kararýmýz var. O konuyla ilgili Hazine'den para aktarýlmasýný bekliyoruz. Tarýmsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu kararý verildi, Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile de görüþüldü. O para hesaplarýmýza geçer geçmez Türkiye'de besicilik yapanlara kayýtlý ve bir kayýtlý kombinede kestirmesi halinde hayvan baþýna 300 lira destek ödemesi yapacaðýz." þeklinde konuþtu. 2012 yýlý içerisinde meydana gelen doðal afetlerden etkilenen bütün çiftçilerle ilgili borçlarýnýn 1 yýl süreyle ertelenmesiyle ilgili olarak Bakanlarý Kurulu kararýnýn bugün yayýnlandýðýný bildiren Bakan Eker, “Çiftçilerimizin doðal afetlerden, kuraklýk, dolu, don gibi olaylardan ürün ve ekiliþlerinin yüzde 30'u zarar görenlerin borçlarý bir yýl süreyle ertelendi." ifadelerini kullandý. (CÝHAN)

"2012 yýlý ürünü için Fýndýkta tekrar alan bazlý ödeme yapacaðýz" Fýndýk fiyatlarýnýn belirlenip belirlenmediðine iliþkin ise Bakan Eker, fiyatlarýn serbest piyasada teþekkül ettiðini anlatarak, þöyle devam etti: "Fýndýkla ilgili 2009 yýlýnda alan bazlý destekleme uygulamasý geçtik. Üreticiye dönüm baþýnda 150 lira ödeme yaptýk. Bu yýlda 700 milyon lira ödeme demektir. Bu seneninkini ödedik Mart-Nisan ayýnda. 2012 yýlý ürünü

Üç ayda 106 bin 35 konut el deðiþtirdi

T

ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2012 ikinci dönemine ait Konut Satýþ Ýstatistikleri'ni yayýmladý. Nisan, mayýs, haziran aylarýný kapsayan ikinci dönemde bir önceki döneme göre yüzde 10,35 oranýnda artýþla 106 bin 35 konut satýldý. Konut satýþlarýnda bir önceki döneme nispeten en yüksek artýþ yüzde 102,89 oraný ile Van, Muþ, Bitlis, Hakkari (TRB2) bölgesinde gerçekleþti. Bir önceki döneme nispeten yüksek artýþ gösteren diðer bölgeler yüzde 37,33 ile Zonguldak, Karabük, Bartýn (TR81), yüzde 30,74 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt (TRA1), yüzde 27,33 ile Malatya, Elazýð, Bingöl, Tunceli (TRB1) ve yüzde 22,40 ile Tekirdað, Edirne, Kýrýkkale (TR21) oldu. Ayný dönemde konut satýþlarýnda bölge düzeyinde bir önceki döneme göre azalýþ gösteren iki bölge ise yüzde 5,51 ile Bursa, Eskiþehir, Bilecik (TR41) ve yüzde 3,82 ile Aydýn, Denizli, Muðla (TR32) bölgeleri oldu. 2012 yýlý ikinci döneminde, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 1,19 oranýnda düþüþ gerçekleþti. 2012 yýlý ikinci döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 13 bölgede artýþ, 13 bölgede düþüþ gerçekleþti. En çok artýþ gösteren bölgeler yüzde 19,59 oranýyla Zonguldak, Karabük, Bartýn (TR81), yüzde 14,04 oranýyla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova (TR42), yüzde 13,90 oranýyla Tekirdað, Edirne, Kýrklareli (TR21), yüzde 11,50 oranýyla Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt (TRC3) ve yüzde 9,96 oranýyla Malatya, Elazýð, Bingöl, Tunceli (TRB1) olurken; en çok düþüþ gösteren bölgeler ise yüzde 22,17 oranýyla Kastamonu, Çankýrý, Sinop (TR82), yüzde 20,53 oranýyla Aðrý, Kars, Iðdýr, Ardahan (TRA2), yüzde 18,31 oranýyla Erzurum, Erzincan, Bayburt (TRA1), yüzde 11,37 oranýyla Ankara (TR51) ve yüzde 8,87 oranýyla Samsun, Tokat, Çorum, Amasya (TR83) oldu. 2012 yýlý ikinci döneminde 4 dönemlik ortalamalara göre deðiþimlere bakýldýðýnda Türkiye genelinde yüzde 11,37 oranýnda artýþ gerçekleþti. Konut satýþlarýnda 4 dönemlik ortalamalara göre 25 bölgede artýþ, 1 bölgede düþüþ meydana geldi. Deðiþim oranlarýna bakýldýðýnda en yüksek artýþ gösteren bölge yüzde 56,66 oranýyla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova (TR42), en fazla düþüþ gösteren bölge yüzde 15,19 oranýyla Aðrý, Kars, Iðdýr, Ardahan (TRA2) bölgesi oldu. (CÝHAN)

Üniversite harçlarýnýn kaldýrýlmasý ile ilgili karar yürürlüðe girdi

2

012-2013 Eðitim-Öðretim Yýlýnda Yükseköðretim Kurumlarý’nda Cari Hizmet Maliyetlerine Öðrenci Katkýsý Olarak Alýnacak Katký Paylarý ve Öðrenim Ücretlerinin Tespitine Dair” Bakanlar Kurulu kararý Resmi Gazete’nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Karara göre, 2012-2013 Eðitim-Öðretim yýlýnda öðrenimine devam eden veya yeni kayýt yaptýracak birinci öðretim ve açýk öðretim öðrencilerinden öðrenci katký payý alýnmayacak. Bu öðrencilerden alýnmasý gereken öðrenci katký payý tutarlarýný ise devlet karþýlayacak. Ýkili anlaþmalar çerçevesinde Türkiye’deki üniversitelere yurtdýþýndan kabul edilecek öðrencilerden de öðrenim ücreti alýnmayacak.

Bir yükseköðretim programýna kayýtlý iken tekrar girdiði sýnav sonucuna göre baþka bir yükseköðretim kurumuna yerleþen öðrencilerin, kayýt yaptýracaklarý yükseköðretim programýna ait katký payý veya öðrenim ücretine tabi olacaðý ifade edilen kararda yabancý dille öðretim yapan yükseköðretim programlarýnda öðrenim ücretinin birbuçuk katý olarak alýnacaðý belirtildi. Ayrýca hazýrlýk sýnýfý veya yabancý dil geliþtirme programý hariç olmak üzere, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki yükseköðretim programlarýndan program süreleri sonunda mezun olamayan öðrencilerden de öðrenci katký payý ve öðrenim ücreti alýnacaðý kararda yer aldý. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

30 Aðustos 2012 Perþembe

4

20 yýl sonra gelen saðlýk B

‘Bölgede partimizin bayraðýný yükseltiyoruz’

A

K Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Halit Advan, Güneydoðu Anadolu Bölgesi’nde partilerinin bayraðýný yükseltmek gayreti içinde olduklarýný söyledi. AK Parti Nusaybin Ýlçe Teþkilatý Advan’ý ziyaret etti. Ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarýný dile getiren Advan, bölgede AK Partinin bayraðýný yükseltme gayreti içinde olduklarýný ifade etti. Mardin Nusaybin teþkilatý ile ellerinden gelen gayreti

atman'da 3 yaþýnda geçirdiði kaza ile iç organlarý yer deðiþtiren hasta 20 yýl sonra saðlýðýna kavuþabildi. Çocuk yaþta geçirdiði kaza ile göðüs ve karýn boþluðunu birbirinden ayýran perdenin (diyafragma) yýrtýlmasý sonucu midesi, dalaðý, ince baðýrsaklarý ve kalýn baðýrsaðýn bir kýsmý sol göðüs boþluðuna geçen hasta 20 yýl boyunca tedavi edilemedi. Þartlarýn deðiþmesi ve teknik altyapýlarýn artmasýyla ameliyat þansý bulan Erhan Zeroðlu (22) Medical Park Batman Hastanesi Cerrahý Op. Dr. Abdullah Yýldýz tarafýndan yapýlan baþarýlý bir ameliyat ile kalp ve akciðerine baský yapan organlarý tekrar karýn bölgesine yerleþtirildi.

Ayrýca göðüs perdesindeki 15 santimetre çapýndaki yýrtýk yama ile desteklenerek dikilen hasta 3 yaþýndan beri çektiði sýkýntýlardan kurtuldu. Tedavi sonrasý saðlýðýna kavuþarak rahat bir þekilde yemeðini yiyebilen ve uyuyabilen Zeroðlu, “Yýllardýr tedavi edilemeyen bu rahatsýzlýðýmla yaþamak zorundaydým, Medical Park Hastanesi'nde ameliyat olabileceðimi söylediklerinde çok sevindim. Ameliyat sonrasý kendimi çok iyi hissediyorum. Beni ameliyat eden doktorlara ve Medical Park Hastanesi'ne teþekkür ediyorum.” dedi. Medical Park Batman Hastanesi Cerrahý Op. Dr. Abdullah Yýldýz, “Yüksekten düþme ve trafik kazasý sonucu nadirde olsa göðüs perdesinin

göstereceklerini kaydeden Advan, hükümetin icraatlarýný halka anlatmaya çalýþtýklarýný ifade etti. Bu düþünce dahilinde birçok yayýn kuruluþunu ziyaret ettiklerini dile getiren Halit Advan, “Dilimiz döndüðünce AK Parti hükümetinin icraatlarýný anlatmaya gayret ediyoruz. Þimdi gelen misafirlerimizle Mardin ve Diyarbakýr olarak neler yapacaklarýmýzý konuþacaðýz.” Dedi. (CÝHAN)

Diyarbakýr Lojistik Merkezi Çalýþtayý yapýldý

Tansiyona radyo frekansýyla çözüm D

D

iyarbakýr ’da Karacadað Kalkýnma Ajansý tarafýndan þehirde Lojistik Merkezi kurulmasý adýna 2. çalýþtay düzenlendi. Yýl sonunda bitirilecek Lojistik Merkezi Fizibilite Raporu’ndan gelecek verilere göre projenin hayata geçirilmesi kararlaþtýrýlacak. Ulaþým ve ticaretin merkezi konumundaki Diyarbakýr ’ýn, lojistik açýsýndan sahip olduðu potansiyeli deðerlendirmeye yönelik çalýþmalar devam ediyor. Karacadað Kalkýnma Ajansý’nýn öncülüðünde Diyarbakýr Lojistik Merkezi Fizibilite Raporu hazýrlýklarý hýz kesmeden devam ediyor. Ýlki temmuz ayýnda yapýlan toplantýlarýn ikincisi ajans hizmet binasýnda 27 Aðustos tarihinde gerçekleþtirildi. Gün boyunca süren toplantýlarýn birinci bölümünde aralarýnda Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü, Diyarbakýr Büyükþehir

Belediyesi, Dicle Üniversitesi, GÜNSÝAD, MÜSÝAD, DÝSÝAD, GÜNTÝAD, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý, DESOB, Gümrük Baþmüdürlüðü, Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bölge Müdürlüðü gibi lojistik sektörüyle ilgili kurum ve kuruluþlarýn yetkilileri ile Sivil Toplum Kuruluþlarý(STK)’nýn temsilcileri katýldý. Toplantýlarýn ikinci bölümde ise lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalarýn temsilcileri hazýr bulundu. Toplantýlarda Diyarbakýr Lojistik Merkezi Fizibilite Raporu’nu hazýrlayan ekipte yer alan Maltepe Üniversitesi Uluslararasý Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Tanyaþ ile Çað Üniversitesi Öðretim Görevlisi Fevzi Filik birer sunum gerçekleþtirdi. Diyarbakýr ’ýn lojistik açýsýndan ‘Swot’ analizinin

Þanlýurfa'da Zafer Bayramý resepsiyonu iptal edildi

G

aziantep'teki bombalý saldýrý nedeniyle Þanlýurfa Valiliði, 30 Aðustos Zafer Bayramý resepsiyonunu iptal etti. Gaziantep'teki saldýrý nedeniyle Gaziantep Valiliði'nden sonra birçok ilde valiliklerce düzenlenmesi planlanan Zafer Bayramý resepsiyonlarýnýn iptal edildiði öðrenildi. Þanlýurfa Valiliði de resepsiyonun iptal edildiðini bildirdi. Konu ile ilgili Valilik Basýn Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi:

yýrtýlarak oluþan fýtýklaþma sonucu, karýn organlarýnýn göðüs boþluðuna geçtiði görülmektedir. Genellikle midenin bir kýsmý yýrtýk yerinden göðüse geçer, hastamýzda ise neredeyse tüm karýn içi organlarý göðüs boþluðuna geçmiþti. Eskiden Batmanda imkanlarýn yetersiz olmasý nedeniyle yapmadýðýmýz bazý ameliyatlarý hastanemizde ki yeterli donaným ile rahat bir þekilde yapmaktayýz. Özellikle bölgemizde bu yaz mevsiminde yaþanan yüksekten düþme ve trafik kazalarý nedeniyle bir sürü insan yaþamýný kaybetmekte veya sakat kalmaktadýr. Vatandaþlarýmýzýn dikkatli olmalarý ve gerekli tedbirleri almalarýnda fayda vardýr.” þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

"Geçtiðimiz günlerde Gaziantep’te yaþanan üzücü olaydan dolayý, 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 90. yýl dönümü münasebetiyle Haleplibahçe Belediye Konukevi’nde verilmesi planlanan resepsiyon Valilik tarafýndan iptal edildi.” Bayramýn ikinci günü Gaziantep'in Karþýyaka semtinde polis karakoluna yakýn bir bölgede bombalý saldýrý düzenlenmiþ, patlamada 9 kiþi hayatýný kaybetmiþ, 68 kiþi ise yaralanmýþtý. (CÝHAN)

yapýldýðý toplantýda, katýlýmcýlarýn lojistik merkezine iliþkin görüþ ve önerileri hazýrlanacak rapora yansýtýlacak. Yýlsonunda bitirilecek fizibilite çalýþmalarý sonunda, Diyarbakýr ’da Lojistik Merkezi’nin kurulup kurulamayacaðý belirlenecek. (CÝHAN)

Akýntýya kapýlan genç kýz boðuldu

B

atman'ýn Hasankeyf ilçesi Suçeken köyü mevkiinde serinlemek amacýyla Dicle Nehri'ne giren genç kýz boðuldu. Dicle Nehri'ne giren Þahadet Aydýn(15) boðuldu. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için Suçeken köyü mevkiine giden Aydýn ailesinin kýzlarý Þahadet Aydýn ve yengesi Gülsüm Aydýn, serinlemek için suya girdi. Biranda suya kapýlan Gülsüm ve Þahadet Aydýn’ý kurtarmak için çaba sarf eden aile bireyleri, Gülsüm Aydýn’ý sudan çýkardý. Ancak, Þahadet Aydýn akýntýya kapýlarak kayboldu. Batman Afet ve Acil kurtarma ekipleri tarafýndan cesedi çýkarýlan Þahadet Aydýn'ýn cenazesi, Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Gülsüm Aydýn ise özel bir hastanede tedavi altýn alýndý. Gülsüm Aydýn’ýn durumunun ciddiyetini koruduðu bildirildi. (CÝHAN)

iyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi tansiyon hastalarýný radyo frekansýyla tedavi etmeye baþladý. Tansiyona kesin çözüm olan tedavi sayesinde tansiyon ilacý kullanýmý da tarih oluyor. Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kardiyoloji Hekimleri Dr. Bernas Altýntaþ ve Dr. Erkan Baysal, yaptýklarý açýklamada, kan basýncýnýn yükselmesiyle, kalp damar hastalýklarýna ve felce neden olan yüksek tansiyonun günümüzde her yaþýn hastalýðý haline geldiðini söyledi. Türkiye’de 15 milyon tansiyon hastasý olduðunu kaydeden Baysal ile Altýntaþ, bu önemli hastalýðýn tedavisinde, artýk yarý cerrahi müdahalenin söz konusu olduðunu belirterek, "Diðer bir deyiþle, böbrek üstündeki sinirlerin radyo frekans sistemi ile yakýlmasý. Bu sinirleri kateter yoluyla yani kasýktan girip yakmaya baþlýyoruz. Bu iþlemi yüksek frekanslý enerji ile gerçekleþtiriyoruz. Bu sinirleri keserek tansiyonun düþmesini saðlýyoruz. Söz konusu operasyonda böbrek üzerindeki

sinirlere müdahale ediliyor. Çünkü yüksek tansiyon, insan vücudunda bu organa baðlý olarak geliþiyor ” diye konuþtu. Dr. Bernas Altýntaþ, þunlarý söyledi; "Ýlerde kalp yetersizliði olan hastalara da bu iþlem uygulanacak. Diyabet ile beraber böbrek hastalarýna da yapýlacak. Ýþlem yaklaþýk 30 dakika sürüyor. Hastalarýmýz 24 saat içinde taburcu olabilecekler. Güneydoðu Anadolu Bölgesinde ilk defa uygulanan bu yöntem ile yüksek tansiyona adeta savaþ açtýk.” dedi. Baþarýlý operasyonla saðlýðýna kavuþan 40 yaþýnda olan Emine Çaka ise duygularýný þöyle dile getirdi: “Yýllardýr bu hastalýktan muzdariptim. Gitmedik hastane kalmadý neredeyse. Sürekli üç dört ayrý ilaç kullanmak zorunda kalýyordum. Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde böylesi zor operasyonlarýn yapýldýðýný duyuyorduk. Baþarýlý geçen ameliyat sonrasý adeta kuþ gibi hafifledim. Yaþama sevincini yeniden kazandým. Allah razý olsun. Doktorlar ve diðer bütün saðlýk ekibi, tedavinin bütün aþamasý boyunca benimle yakýndan ilgilendiler.” (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

30 Aðustos 2012 Perþembe

5

Vertigo baþýnýzý döndürmesin

O

lduðunuz yerde etrafýnýz dönüyor ya da kendi kendinize döndüðünüzü hissediyorsanýz bu belirtiler vertigo olduðunuzun iþareti olabilir. Nörolojik hastalýklar ve kalp hastalýklarý gibi birçok hastalýðýn belirtisi olan vertigo, yaþam kalitesini ciddi ölçüde bozuyor. Memorial Þiþli Hastanesi Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý (KBB) Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Sami Katýrcýoðlu, vertigoya neden olan durumlar ve vertigo tedavisi hakkýnda bilgi verdi. Vertigo olup olmadýðýnýzý anlamak için kendi etrafýnýzda 40 kere dönün Vertigo yani baþ dönmesi bir illüzyondur. Etraf ya da kendisi dönmediði halde, kiþide þiddetle döndüðü hissi oluþur. Vertigo olduðunuzu anlamak için bir test yapmanýz gerekirse; kendi etrafýnýzda 30-40 kere dönün ve kendinizi serbest býrakýn. Nasýl

etrafýn döndüðünü hissediyorsanýz vertigo da aynen böyledir. Yerin tavana gelmesi gibi bir histir. Bunu yapmadan ayný þekilde etrafýnýzýn döndüðünü hissediyorsanýz vertigo hastasý olabilirsiniz. Hastalarýn çoðu “Sandaldaymýþým gibi sallanýyorum, ayaða kalktýðým zaman dengem bozuluyor” gibi þikayetlerle doktora baþvururlar. Bu þikayetlerin çoðunun vertigo ile ilgisi yoktur. Vertigosu olan kiþinin bu durumu anlamama gibi bir durumu söz konusu olamaz. Çünkü hasta ayakta duramayýp, hemen bir yere oturmak ya da yatmak zorunda kalýr. Farklý rahatsýzlýklar vertigoyu tetikleyebilir Vertigo birçok hastalýðýn habercisi olabilir. Bir grup vertigolar “Kulak Burun Boðaz” hastalýklarýyla ilgili olabilir. “Baþým dönüyor, kesin kristallerim oynadý” denerek hastalar tarafýndan þikayetleri dile getirilen “Ýç kulak

Pozitif ruh hali anne sütünü artýrýyor

B

ir annenin, doðum sonrasýnda hem fiziksel hem ruhsal olarak ciddi bir deðiþim ve dönüþüm yaþadýðý bir dönem lohusalýk. Yaklaþýk dokuz ay boyunca içinde yaþayan bebeðini kucaðýna alýp evine dönen anne, bakýma muhtaç olan bebeðini en iyi þekilde büyütebilmek için elinden geleni yapýyor. Altý hafta devam eden lohusalýk döneminde bebek kadar annenin de hem sosyal hem de fiziksel bakýma ihtiyacý oluyor. International Hospital Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Dr. Ýlknur Çitil, bebeðin emmeyi, annenin ise emzirmeyi öðrendiði lohusalýk döneminde, sütün az miktarda geldiðini söylüyor. Ancak annenin ruh hali pozitif ve bebeðin de aktif olduðu takdirde sütün günler içinde hýzla çoðalacaðýný belirtiyor. Bu dönemde bol sývý tüketmenin süt miktarýna olumlu etki yapacaðýný kaydeden Çitil, "Tatlý yemek gibi

ek yöntemlere baþvurmak gerekmiyor. Emzirme döneminde meme baþýnýn temizliðine dikkat etmek ve memelerde fazla süt birikmesine izin vermemek önem taþýyor. Deðiþen hormon dengesine baðlý olarak emzirirken yaþanan ani terlemelere karþý, sýk sýk ýlýk duþ almak ve rahat kýyafetler giymek yardýmcý olur." Diyor. Bebeðin emmesinin ardýndan memede halen sertlikler ve hassasiyet varsa, memenin pompa ya da elle boþaltýlmasý gerektiðinin altýný çizen Çitil, sütün ileride kullanmak üzere süt poþetlerine alýnmasý tavsiyesinde bulunuyor. Lohusalýk dönemindeki kanamaya da dikkat çeken Çitil, bu dönemde annenin dikkat etmezse rahim enfeksiyonu kapma ihtimali olduðunu dile getiriyor. Çitil, ateþ ve karýn aðrýsý gibi durumlarda kadýnlarýn zaman kaybetmeden doktora gitmeleri gerektiðini söylüyor. (CÝHAN)

BASINDAN... Ramazan'dan sonra en önemli görevimiz nedir?

Ö

kristallerinin yerinden oynamasý” hastalýðý; hastanýn yatakta saðdan sola dönerken ya da sýrt üstü yattýðý zaman baþýnýn dönmesidir. Buradaki baþ dönmesi; yani vertigo bir dakika içerisinde geçer ama kiþiyi son derece rahatsýz eder. Bu durum vertigoya sebep olan hastalýklardan biridir. Özellikle kadýnlarda görülen ve vertigoya sebep olan bir diðer hastalýk da “Menier” hastalýðýdýr. Bu hastalýk; kulaðýn tek tarafýnýn içinde sývý toplanmasýdýr. Bu hastalýkta da çok þiddetli bir vertigo görülmektedir. Vertigo ataklar halinde olur. Hastada iki gün; çok þiddetli baþ dönmesi, kulakta uðultu, bulantý ve kusma olur. Fakat 2-3 gün geçtikten sonra hastalýk kendiliðinden düzelir ve neredeyse 2 ay hiçbir problem olmaz. 2 ay sonra hasta tekrar bir atak geçirir ve ayný belirtileri yaþamaya baþlar. Nörolojik baþ dönmelerine dikkat! Nörolojik olarak baþ dönmeleri de vertigoya neden olabilir. Nörolojik olarak hastanýn kafasýný, beynini özellikle denge merkezini ilgilendiren hastalýklarda baþ dönmelerine neden olabilir. Nörolojik baþ dönmeleri ile Kulak Burun Boðaz hastalýklarýndaki baþ dönmelerinin tek farký, nörolojik baþ dönmeleri çok yavaþ geliþir ve çok uzun zaman sürer. Kulak Burun Boðaz ile ilgili baþ dönmeleri 1-2 gün içerisinde geliþir ve çok þiddetli baþ dönmesi görülür. Kalp ritim bozukluðu

olanlarda vertigo tehlikesi Baþ dönmesinin diðer bir sebebi de kardiyolojik olabilir. Beyine giden damarlarda ve þah damarlarýnda daralma varsa, beyinin beslenmesi bozulacaðý için baþ dönmesi ortaya çýkabilir. Bu baþ dönmeleri baþ dönmesinden çok dengesizlik, güvenli olarak ayakta kalamama, büyük bir sallantý hissi gibidir. Kalp ritim bozukluðu olanlarda da kalp tarafýndan beyine yeterince kan pompalanamamasýndan dolayý bu tip baþ dönmeleri ortaya çýkabilir. Vertigo en çok kadýnlarda görülüyor Menier hastalýðý (Kulaðýn tek tarafýnýn içinde sývý toplanmasý) kadýnlarda sýkça görülen rahatsýzlýklardan biridir. Menier hastalýklarý %80 kadýnlarda görülen bir hastalýk olduðu için baþ dönmeleri kadýnlarda daha sýk görülmektedir. Vertigonun kesin tedavisi var mýdýr? Vertigo’nun asýl sebebinin araþtýrýldýktan sonra baþ dönmesinin neye baðlý olduðunun bilinmesi çok önemlidir. Bu durumun sebebi eðer bir tümörse ameliyat gerekmektedir. Psikolojik ya da Menier hastalýklardan kaynaklý ise ilaç tedavisi ile baþ dönmesi azaltýlmaktadýr. Tedavide asýl önemli olan vertigonun kaynaðýnýn bulunmasýdýr. Psikolojik kökenli durumlarda ilaçla tedavi yöntemine baþvurulur. (CÝHAN)

Lohusalýk dönemini kolaylaþtýran 10 öneri B

ir annenin, doðum sonrasýnda hem fiziksel hem ruhsal olarak ciddi bir deðiþim ve dönüþüm yaþadýðý altý haftalýk dönem lohusalýk olarak tanýmlanýyor. Halk arasýnda kullanýlan "bebeðin kýrkýnýn çýkmasý" deyimi de

M. Sait Çakar

nce ayet-i kerime'nin sorumluluk sahiplerini titreten ikazýný hatýrlayalým: "Emr olunduðun gibi istikamet üzere ol!." (Hud-suresi 112) Ýþte bu önemli uyarýdan dolayý Ramazan'dan sonra hemen herkesin en mühim görevi, Ramazan'da kazandýðý dini hassasiyetini Ramazan sonrasýnda da korumak olmalý, herkes düzelttiði istikametini koruyamama endiþesini her an duymalý, kendini böyle bir endiþeden müstesna gören biri gibi bir rehavete asla kapýlmamalýdýr.

bu süreyi kapsýyor. Yaklaþýk dokuz ay boyunca içinde yaþayan bebeðini kucaðýna alýp evine dönen anne, bakýma muhtaç olan bebeðini en iyi þekilde büyütebilmek için elinden geleni yapýyor. Ancak lohusalýkta sadece bebeðin deðil, annenin de hem sosyal hem de fiziksel bakýma ihtiyacý oluyor. International Hospital Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Dr. Ýlknur Çitil, lohusalýk dönemini kolay geçirmenin 10 yolunu sýraladý. Ýlk olarak kanamaya dikkat çeken Dr. Ýlknur Çitil, doðumu takip eden ilk günlerde görülen kanama ve akýntýnýn zamanla azalýp kaybolduðunu, ancak temizliðe dikkat edilmesi gerektiðini kaydetti. Dr. Çitil, aþýrý kanamanýn, rahim içinde plasenta dokusu kaldýðýna ya da nadir olarak görülen ve rahim iç zarý tabakasýndan baþlayarak rahmi tutan bir enfeksiyona iþaret edebildiðini dile getirdi. Dr. Çitil, bazý kadýnlarda ateþ, þiddetli kanama ve karýn bölgesinde aþýrý hassasiyet belirtileri durumunda doktorla görüþülmesini gerektiðini kaydetti. Normal doðum yapmýþ kadýnlarýn cerrahi kesi yapýlmýþsa dikiþ atýldýðýný, bu dikiþlerin

iyileþmesi için ise uygun kremlerin kullanýlmasýný tavsiye eden Dr. Çitil, üçüncü olarak rutin muayenelerin atlanmamasý uyarýsý yaptý.

"Süt yetmeyeceði endiþesinden kurtulun" Özellikle normal doðum yapan annelerin tuvalette sancý ve zorluk çekmesine deðinen Çitil, lokal etkili aðrý kesicilerin kullanýlmasýnda bir sakýnca olmadýðýný vurguladý. Annelerin en önemli endiþelerinden birinin de süt miktarý olduðunu ifade eden Çitil, þu bilgileri verdi: “Bebeðin emmeyi, annenin ise emzirmeyi öðrendiði ilk günlerde süt az miktarda geliyor. Ancak annenin ruh hali pozitifse ve bebek aktifse süt günler içinde hýzla çoðalýyor. Bu dönemde bol sývý tüketmek süt miktarýna olumlu etki yapýyor. Tatlý yemek gibi ek yöntemlere baþvurmak gerekmiyor. Emzirme döneminde meme baþýnýn temizliðine dikkat etmek ve memelerde fazla süt birikmesine izin vermemek önem taþýyor. Deðiþen hormon dengesine baðlý olarak emzirirken yaþanan ani terlemelere karþý, sýk sýk ýlýk duþ almak ve rahat kýyafetler giymek yardýmcý oluyor."

Bebeðin emmesinin ardýndan memede halen sertlikler ve hassasiyet varsa, memenin pompa ya da elle boþaltýlarak sütün ileride kullanmak üzere süt poþetlerine alýnmasý tavsiyesinde bulunan Çitil, bu yapýlmazsa enfeksiyon olabileceðini kaydetti.

"Ýlaç kullanýmýný yeniden düzenleyin " Gebelik öncesi kullanýlan ilaçlarýn da yeniden düzenlenmemesi gerektiðinin altýný çizen Dr. Çitil, geniþleyen karýn kaslarýnýn hemen eski haline almasýný beklemenin de gerçekçi olmadýðýný ifade etti. Dr. Çitil, karýn kaslarýnýn lohusalýk döneminin sonunda eski halini alacaðýný anlattý.

"Bebek uyurken siz de uyuyun" Doðumdan itibaren çok yoðun bir tempo baþladýðýný belirten Çitil, annenin, bebek uyuduðunda uyuyarak dinlenmesi gerektiðini dile getirdi. Depresyon konusunda da bir psikiyatristten destek almak gerektiðini kaydeden Dr. Çitil, cinsel hayata baþlamak için lohusalýk döneminin bitip, ikinci rutin muayenenin gerçekleþmesini beklemek gerektiðini sözlerine ekledi. (CÝHAN)

"Ramazan'dan yeni çýktým, kazandýðým dini hassasiyetim kuvvetlidir, öyle ise böyle özel bir dikkat ve hassasiyet içinde olmama gerek yoktur" gibi bir yanlýþ düþünceye kaymamalýdýr.. Bunun aksi de böyledir. Ramazan'ý yaþayamayan hiçbir günahkar da "Ben Ramazan'da bile istikametimi düzeltmedim, bundan sonra da düzeltemem, öyle ise benim istikametimi düzeltmek için bir çaba içinde olmam fayda vermez!" diye bir ümitsizlik kuyusuna peþinen kendini atmamalýdýr. Ramazan'daki durumu iç açýcý olmayabilir ama bugün iradesini güçlendirip istikametini pek ala düzeltebilir, ebedi hayatýný kurtarabileceði þuurlu bir istikamet çizgisine yönelebilir. Yol açýktýr çünkü.. Öyle ise "Emrolunduðun istikamet üzere ol!" ikazý, hemen hepimizin her an bir numaralý meselemizdir! Düzgün istikamette olan insan, istikametini korumak için , bozuk istikamette olan da istikametini düzeltmek için her an özel bir niyet ve gayret içinde olmaya kendini mecbur ve mükellef bilmelidir...Ýþte size bu konuda sorumluluk duygusuna sahip olanlarý titretmesi gereken muhteþem bir örnek... Efendimiz (sas) Hazretleri, beyazlayan saçlarýna hayretle bakanlara yaptýðý açýklamasýnda buyuruyor ki: -Hud Sûresi'ndeki "emrolunduðun gibi istikamet üzere ol!" ayeti beni ihtiyarlattý!.. Demek ki, istikamet üzere olma hassasiyetimiz saçlarýmýzý aðartacak derecede meselemiz olmalýdýr. Bizi de ihtiyarlatacak derecede düþündürüp titretmeli, ömür boyu istikametimizi koruma dikkati içinde olmalýyýz.. Nitekim hep istikametini koruma titizliði içinde yaþayan maneviyat büyüðü Þah-ý Nakþibend Hazretleri'ne derler ki: -Falan zatýn istikameti o kadar düzgün ki, bazen sabah namazlarýný Kâbe'de kýldýðý bile görülmektedir. 'Mühim deðil!' der. 'Dicle Nehri'nin üzerinden suya batmadan yürüdüðü de görülmüþtür.' derler. 'O da mühim deðil!' der. 'Bahçesinde çalýþýrken zemin çamur olursa seccadesini havaya atýp namazlarýný üzerinde kýldýðý da olmuþtur.' derler. 'O da mühim deðildir!' deyince sorarlar: -Efendi Hazretleri, o mühim deðil, bu mühim deðil de, sizin için ne mühimdir? Cevaba bakýn da, ne mühimmiþ görün: -Benim için mühim olan der, o istikamet çizgisini son nefesine kadar devam ettirmesidir. Zamanla gevþeyip dini hassasiyetini yitirmemesidir. Anladýnýz mý þimdi en mühim olanýn son nefese kadar sahip olduðu istikametini korumak olduðunu. Bugün böyle ama yarýn nasýl bir gevþemeye düþecek bilmemekteyiz çünkü... Öyle ise hiç kimse Ramazan-ý Þerif'teki iyi haline bakýp da kendini garantide görüp gevþemesin. Yine hiç kimse de Ramazan'daki kötü halini düþünüp de 'benden istikameti düzgün bir adam çýkmaz' ümitsizliðine kapýlmasýn. Hemen herkes istikametine yönelme ve koruma konusunda devamlý bir gayret ve azmin içinde olsun, Allah Resulü'nü ihtiyarlatan istikamet üzere olma titizliði, hemen hepimizin saçlarýmýzý beyazlatacak derecede meselemiz olduðunun farkýna varýlsýn!.. Ýþte burada kendimize þöyle bir soru sorarak diyoruz ki: - Böyle bir hassasiyetimiz söz konusu mu yaþadýðýmýz þu mübarek Ramazan-ý Þerif'ten sonra? Ýstikametini düzeltenler korumak için, düzeltemeyenler de düzeltmek için saçlarýmýzý beyazlatacak derecede bir hassasiyet ve gayret içinde olmamýz gerektiðinin farkýnda mýyýz?.. Ahmed Þahin Zaman a.sahin@zaman.com.tr 29 Aðustos 2012


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

30 Aðustos 2012 Perþembe

6

Sosyolog Doç. Kolukýrýk’tan teröre karþý sivil adým ve sosyal projeler Güneydoðu bölgesindeki illerin mevcut durumunu içeren rapor, teröre karþý atýlmasý gereken sivil adým ve sosyal projeleri içeriyor. Terörün yalnýzca askeri yöntemlerle bertaraf edilemeyeceðini belirten Kolukýrýk, bölgenin ihtiyaç duyduðu ekonomik kalkýnma, belediye hizmetleri ve altyapý yatýrýmlarýnýn önemine dikkat çekiyor.

T

eröre karþý bölgesel kalkýnma politikalarýnýn devam ettirilmesi gerektiðini belirten Sosyolog Doç. Dr. Suat Kolukýrýk; göç, kentleþme, altyapý ve istihdam süreçlerini inceleyerek hazýrladýðý taslaðý Baþbakanlýk ve Ýçiþleri Bakanlýðý’na sundu. Raporda, terörün yol açtýðý travmalarla mücadele ve gençlerin terör örgütü saflarýna çýkmamasý için bir dizi önlem planý yer alýyor. Güneydoðu bölgesindeki illerin mevcut durumunu içeren rapor, teröre karþý atýlmasý gereken sivil adým ve sosyal projeleri içeriyor. Terörün yalnýzca askeri yöntemlerle bertaraf edilemeyeceðini belirten Kolukýrýk, bölgenin ihtiyaç duyduðu ekonomik kalkýnma, belediye hizmetleri ve altyapý yatýrýmlarýnýn önemine dikkat çekiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Öðretim Üyesi Sosyolog Doç. Dr. Suat Kolukýrýk, hükümetin yaklaþýk 10 yýldýr sürdürdüðü ekonomik ve sosyal dönüþümün devam ettirilmesi politikasýný, demokratikleþmenin ve zenginleþmesinin anahtarý olarak tanýmlýyor.

"Son terör olaylarý bölgedeki sosyolojik deðiþime engel olmak için" Raporunda, son terör olaylarýnýn, bölgedeki sosyolojik deðiþime engel olmak için yapýldýðýna dikkat çeken Kolukýrýk, bölgede etnik ve mezhep çatýþmasý çýkartmaya çalýþan zihniyetlerin Anadolu’nun ebruliðini anlamayan batýlý bakýþ açýsýndan

kaynaklandýðýný söyledi. Kolukýrýk, “Van depreminde tek yürek olan Anadolu insaný, askeri araç kazasýna da kadýný ve erkeði ile yardýma koþtu, bölgenin ve ülkenin 'savunma psikolojisi' ve 'güvenlik siyaseti' içerisinde tutulmaya çalýþýlmasý büyük bir stratejik oyun." dedi.

"Devlet ve vatandaþ daha samimi olacak" Devletin, bölge halký ile daha samimi iliþkiler kurmasý için ortak iþbirliði projelerine ihtiyaç duyulduðu vurgusunun yapýldýðý raporda, terörün yol açtýðý sosyal travmalarý önleme politikalarýndan meslek odalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn geliþtirilmesi, kardeþ kent projesinden altyapý ve kentleþme çalýþmalarýna kadar bir dizi öneriler yer alýyor.

“Ekonomik ve sosyal dönüþüm devam etmeli” - Terörün yol açtýðý sosyal travmalara karþý Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Gençlik ve Spor Bakanlýðý destekleyici aktörler olarak rol alabilir ve yeni sosyal ortamýn þekillenmesinde destekleyici projeler üretebilir. - Bölgedeki meslek odalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn kapasitelerinin geliþtirilmesi ve bölgesel sorunlara yönelik proje üretme ve gönüllülük becerileri desteklenebilir. - Bölge üniversiteleri ve yerel dinamikler arasýndaki sosyal iliþki düzeyinin artýrýlmasý saðlanabilir. - Bölgede görevli bürokratlarýn ve belediye baþkanlarýnýn ortak akýl üretme ve iþbirliklerinin artýrýlmasý saðlanabilir.

ve çocuk iþçiliði noktasýnda farkýndalýk saðlanmasý ve çözüm önerilerinin belirlenmesi yararlý olabilir. - Çok amaçlý toplum merkezleri aracýlýðýyla özellikle çocuk ve kadýn nüfusunun niteliðinin artýrýlmasýna yönelik kurs ve beceri geliþtirme programlarý düzenlenebilir. - Kamusal hizmetlere kolay ulaþýmýn saðlanmasý amacýyla, bakýma muhtaç, özürlü, yaþlý, kadýn ve çocuk gibi dezavantajlý nüfusa yönelik 'kamu destek merkezleri' oluþturulabilir.

“Konut sorunu ve kent altyapýsý politikalarý gözden geçirilmeli” - Konut stoðuna yönelik olarak mevcut yapý envanteri gözden geçirilerek ve konutlarýn fiziki durumlarýnýn ve bölge mimarisine uygun nitelikli yapýlaþmalar haline dönüþmesi teþvik edilebilir. - Güvenliksiz ve saðlýksýz yapý stoðunun olduðu mahallelerde kentsel dönüþüm projeleri, ucuz arsa üretimi ve nitelikli konut projeleri desteklenebilir. - Kent altyapýlarýnýn gözden geçirilmesi, atýk yönetimi sisteminin kurulmasý ve sokak saðlýklaþtýrmalarý gözden geçirilebilir. - Elektrik altyapýsý, sokak aydýnlatma, kanalizasyon, sokak asfaltlama, kaldýrým, sokak temizliði, sivrisinek, ilaçlama ve park ve oyun alanlarý noktasýnda sorunlar projelendirilebilir. - Kent temizlik hizmetlerinin örgütlenmesi yeniden

yapýlandýrýlabilir. - Kentsel donatý alanlarýnýn (park, oyun alaný, açýk alan, meydan, otopark vs) yeniden gözden geçirilmesi ve iyileþtirilmelerin saðlanmasý hedeflenebilir.

“Ýstihdasm ve mesleki eðitimin desteklenmesine ihtiyaç duyuluyor” - Ýnsan kaynaklarýnýn ve mesleki kapasitelerinin geliþtirilmesine yönelik olarak yaþam boyu eðitim projeleriyle yeni bilgi ve becerilerinin aktarýmý ve sosyalleþme kanallarýnýn artýrýmý saðlanabilir. - Hizmetler sektöründe çalýþan iþgücü için mesleki standartlara dayalý yeterlilikler belirlenebilir ve mesleki belge akreditasyonu saðlanabilir. - Ticari geliþimin desteklenmesi amacýyla bölgedeki kayýt dýþýlýðýn tedrici olarak kontrol altýna alýnmasý ve sýcak para akýþýnýn kurumsallaþtýrýlmasý saðlanabilir.

“Ortak sosyal destek projeleri gerçekleþtirilmeli” - Sosyolojik manada görülen “kültürel gecikme” olgusu karþýsýnda sosyal etkinlikler ve sosyalleþme projeleri üretilebilir. - Ulusal ölçekli kardeþ kentler, vakýflar, dernekler projesi desteklenebilir ve iþbirliði saðlanabilir. (CÝHAN)

"Göç, yoksulluk ve kentleþme sürecinde kalýcý stratejiler gerekiyor” - Kent yoksullarýnýn ekonomik ve sosyal düzeylerinin artýrýlmasýna yönelik kalýcý stratejiler geliþtirilebilir. - Göçle gelen yeni kent sakinlerine yapýlan sosyal yardýmlarýn, profesyonel yardým alýcýlar haline dönüþmesine ve mevcut nüfusun çalýþma yeteneklerini kaybetme riskine karþý stratejiler geliþtirilebilir. - Kadýn ve yaþlý nüfusun okur yazarlýk ve istihdam oranlarýnýn düþüklüðü dikkate alýnarak, yoksulluk ve sosyal dýþlanma risklerine karþý önlem alýnabilir. - Sokakta yaþayan çocuklar

Oxford hayali kül oldu Sayfa 1’den devam Yetkililerden yardým bekliyor Üniversitelerin burslu eðitim tekliflerini yakan annesini teselli etmeye çalýþan Þeyhmus Kino, ortada kalmanýn þokunu üzerinden atamadýðýný belirterek þöyle konuþtu: "Belgelerde gideceðim üniversitelerde kiminle görüþeceðim, kiminle irtibat kuracaðým bilgiler vardý. Ama o belgeler olmayýnca ben de Oxford Üniversitesi'ni telefonla aradým, ancak yardýmcý olan kimse olmadý. Daha önce birçok yarýþmaya katýldým ve hepsinde birinci oldum. Hatta birinden 350 bin TL ödül kazandým ve bu ödülü Somali'ye baðýþladým. Ama bugün ne yazýk ki üniversitelerle görüþmek için Ankara ve Ýstanbul'a gidecek yol param bile yok. Yetkililerden ve üniversite

yönetimlerinden yardým bekliyorum." Olayýn aslýný öðrendiðinde büyük üzüntü yaþayan anne Leyla Kino, Türkçe bilmediði için Kürtçe yaptýðý konuþmada, "Okullar kapandýðý için ekmek yaptýðýmda her zaman çocuklarýmýn kitaplarýný tandýrda yakýyordum. Dün de tandýrý yakmak için çocuklarýn kitaplarý arasýndan bazý kaðýtlarý tandýrda yaktým. Oðlum da kaybolan belgeleri

sorunca yaktýðým belgelerin onlar olduðunu anladým. Kendimi nasýl affedeceðimi bilmiyorum. Kendi elimle çocuðumun geleceðini yaktým. Maddi durumumuz da iyi deðil. Özel üniversitelerden bize yardým etmelerini istiyorum."

30 Ağustos 2012 Perşembe Gazete Sayfaları  

30 Ağustos 2012 Perşembe Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you