Page 1

Turizmcilerden vali ve M belediye baþkanýna ziyaret

Ayanoðlu’nu ziyaret etti.

Ýsmail Erkar

ardinli Turizm iþletmecilerinin bir araya gelerek kurduðu Mardin Turizm ve Otelciler Derneði (MARTOD) üyeleri Mardin Valisi Turhan Ayvaz ve Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu’nu ziyaret ederek turizm konusunda görüþ alýþveriþinde bulundular.

Mardin turizminin geliþmesini saðlamak, turizm iþletmecileri arasýnda güç birliði oluþturmak, kültürel ve sosyal etkinlikler, oluþturmak ve Mardin i daha iyi tanýtmak için bir araya gelen MARTOD Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Burak Sümer, üyeler Murat Yetiþgen, Aslan Paþaoðlu, Nurettin Çeke, Memet Çelebi, Ali Hasdemir, Burak Yücel, Kenan Aç, Ebru Baybara Demir, Münir Usta ve Fatih Saygýner ilk olarak Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir

Tarihi kenti daha iyi tanýtmak için yapýlabilecekleri Belediye Baþkaný Beþir Ayanoðlu ile konuþan MARTOD üyeleri kentte yaþanan turizm sorunlarýný masaya yatýrdýlar. Baþkan Ayanoðlu’ndan sit alanýnda devam eden altyapý çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasýný isteyen MARTOD Üyeleri, turizm sezonun 12 aya yaymak için Baþkan Ayanoðlu’nun kongre toplantýlarýný Mardin’de yapmak için bakanlýklara yazdýðý mektuptan dolayý teþekkür ettiler.

Mardin Barosunda Neler Oluyor?

M

ardin’de ikinci dönem göreve gelen Mardin Barosu Yönetimi son günlerde yapýlan usulsüz iddialarla gündeme geliyor. Haktan, hukuktan,

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

2 Haziran 2012 Cumartesi

Daha sonra Mardin Valisi Turhan Ayvaz’ý ziyaret eden MARTOD yönetimi dernek hakkýnda kendisine bilgi verdiler. MARTOD üyeleri turizm iþletmecileri olarak kendi personellerinin eðitimini yine kendi iþletmelerinde görevli konularýnda uzman çalýþanlar aracýlýðý ile verip bunu da sertifikalandýrmak istediklerini ifade etmesi üzerine Vali Ayvaz’da bu konuda gerekirse Halk Eðitim bünyesinde bu eðitimleri vererek sertifikalarýn da bu þekilde verilebileceðini ifade etti.

adaletten yana olmasý gereken Baro Yönetimi keyfi uygulamalarý ile kendi bünyesinde çalýþtýrdýðý çalýþanlarý maðdur etmesi ile gündeme geldi. Sayfa 2’de

Yýl: 8 Sayý 2359 Fiyatý :25 Kr

Mardin E Tipi Cezaevinde doluluk oraný yüzde 300’u buldu Oteller denetlenecek Ali Edis

Ç

alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýþ Teftiþ Kurulu tarafýndan Mardin Ýli genelinde konaklama sektöründeki iþyerlerinin denetleneceði bildirildi.

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan iþ denetimine yeni bir anlayýþ getirildi. Mardin'de bu anlayýþ çerçevesinde denetimler yapýlacak. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýþ Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan Türkiye genelinde konaklama sektöründeki iþ yerlerinin 2012 yýlýnda denetim programýna alýndýðý bildirildi. 2012 yýlý içerisinde Mardin'de bulunan tüm konaklama iþ yerlerinin, Ýþ Teftiþ Kurulu Malatya Grup Baþkanlýðý'nda görevli iþ müfettiþlerince denetleneceði açýklandý. Denetim ile sektördeki riskleri ortadan kaldýrýlacak, çalýþma koþullarý mevzuata uygun hale getirilecektir. Denetimde eðitim ve bilgilendirilmeye öncelik verileceðinden bu amaçla da sektördeki iþveren, ilgili kurum ve kuruluþlarýn katýlýmý ile Mardin SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müþavir) Odasýnda Ýþ Teftiþ Kurulu Malatya Grup Baþkaný Abdullah Ceylan’ýn katýlýmý ile 5 Haziran 2012 Salý Saat:14:00’te günü bilgilendirme toplantýsý yapýlacak. Ýþ Kur-Ýl Müdürü Mehmet Akýn da Ýþ-Kur olarak iþsiz gençlere iþ imkaný saðlamanýn yanýnda artýk istihdam saðlayan iþyerlerine de iþ güvenliði konusunda denetimler yapacaklarýný ifade etti.

Aralarýnda AK Partili Murat Yýldýrým, Abdurrahim Akdað, Mehmet Kerim Yýldýz, MHP Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, BDP’li Ertuðrul Kürkçü ile beraber cezaevlerinde incelemelerde bulunan, CHP’li üye Malik Ejder Özdemir, Mardin E Tipi cezaevinin kapasitesinin çok üzerinde olduðunu belirterek tutuklu ve hükümlülerin çok kötü koþullarda kaldýðýný söyledi. Nezir Güneþ

T

BMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu bünyesindeki Cezaevleri Ýnceleme Alt Komisyonu, hak ihlalleri ile gündeme gelen Mardin ve Kýzýltepe Cezaevleri’nde inceleme yaptý. Aralarýnda AK Partili Murat Yýldýrým, Abdurrahim Akdað, Mehmet Kerim Yýldýz, MHP Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, BDP’li Ertuðrul Kürkçü ile beraber cezaevlerinde incelemelerde bulunan, CHP’li üye Malik Ejder Özdemir, Mardin E Tipi cezaevinin kapasitesinin çok üzerinde olduðunu belirterek tutuklu ve hükümlülerin çok kötü koþullarda kaldýðýný söyledi. CHP Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir, CHP Mardin Ýl Baþkaný Mahmut Duyan’a yaptýðý teþkilat binasýnda yaptýðý ziyarette cezaevleri ile ilgili bir açýklama yaptý. Özdemir, cezaevlerindeki uygulamalar ve koþullara iliþkin

Midyatlýlar Kýzýlay’a kan baðýþlamak için seferber oldu Sedat Aslanaçier

M

idyat ilçesinde vatandaþlar Türk Kýzýlay’ýna kan baðýþýnda bulundu. Toplam 8 görevlinin hazýr bulunduðu araçta vatandaþlar kan vermek için yoðun ilgi gösterdi. Hükümet Konaðý yanýnda

bulunan Kýzýlay aracýna gelerek kan baðýþýnda bulunan vatandaþlar saðlýk görevlileri tarafýndan kontrolden geçtikten sonra kan alma iþlemi baþladý. Kan baðýþýnda bulunmanýn önemine deðinen Kýzýlay Midyat Þube Baþkaný Murat Aykat, "Özellikle hastanelerde yatan hastalara destek olmak açýsýndan önemli bir davranýþ. Kan baðýþýnda bulunan birey açýsýndan ise hem kaný yenileniyor hem de bir kiþinin kan ihtiyacýna destek olmuþ oluyor.” dedi. Kan baðýþýna Midyatlýlarýn ilgi gösterdiðini belirten Aykat, bütün daire amirlerinin kan baðýþýna destek vermelerini istedi. Kan baðýþý kampanyasýnda yaklaþýk 150 ünite kan toplandýðý belirtildi.

eleþtirilerde bulunarak nerede ve kimden gelirse gelsin insan haklarý ihlallerine karþý kayýtsýz kalmayacaklarýný ifade etti. Özdemir, özellikle Mardin E Tipi Cezaevi'ndeki mahkûmlara insanlýk dýþý muamele yapýldýðýný ileri sürerek, 400 kiþi kapasiteli cezaevinde bin 200 kiþinin kaldýðýný söyledi. Bugüne kadar 30 cezaevine gittiðini ve her birinden sonra 3-4 gün kendine gelemediðini söyleyen Özdemir, “Cezaevlerinde 2002'de 70 bin mahkûm varken, bugün ise bu sayý 125 bine çýkmýþ. Cezaevlerinde halen 2 bin 500’e yakýn çocuk hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Mardin Cezaevinin kapasitesi 400 kiþi ama orada 1200 kiþi kalýyor. Bu oran da yüzde 300 doluluk oraný anlamýna geliyor. 20 kiþilik kadýn koðuþunda 86 kadýn kalýyor. Ýktidar kapasite problemini önümüzdeki yýllarda yeni cezaevleriyle çözeceðine açýk cezaevine çevrilen ülkedeki demokratikleþmeyi saðlasýn. Mardin E tipi ve Kýzýltepe cezaevlerini ziyaret ettiðimizde hükümlü ve tutuklularýn çok kötü ve zor þartlar altýnda kaldýklarýna þahit olduk. Cezaevinde KCK davasýndan kalan 80 yaþýndaki nine de Dicle Üniversitesinde parasýz eðitim istiyoruz diyen üniversite öðrencisi de aylardýr suçsuz bir þekilde içeride. Yer sýkýntýsýndan dolayý cezaevindekiler üç günde beri ancak sýcak su bulabiliyor. Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin de insanca yaþama hakkýna sahip olduðunu ve bu hakkýn korunmasý ve uygulanmasý konusunda devletin önemli bir görev ve sorumluluðu bulunuyor. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarýný ve inceleme sonucunda hazýrlanacak raporu da kamuoyu ile paylaþacaðýz.”dedi.

Dolmuþ paralarý Baþkan'dan Sayfa 2’de

Nusaybin'e deri ve ayakkabý imalathanesi Murat Akgül

N

usaybin ilçesinde Halk Eðitim Müdürlüðü bünyesinde açýlan deri ve ayakkabý imalathanesinde 15 kiþi çalýþacak. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýzzettin Aydýn, "Halk eðitim bünyesinde birçok gencimiz çalýþýyor. Gençlerimiz hem sanat hem de meslek öðreniyorlar. Biz her alanda kurs açmaya hazýrýz yeter ki gönüllü, giriþimci gençlerimiz olsun." dedi. Halk Eðitim Müdürü Sabahattin Genç, “Halk Eðitim Merkezi olarak deri ve ayakkabý alanýnda atölyemizi Nusaybin’de açmýþ bulunmaktayýz. Atölyemizde 16 gencimizi meslek sahibi olacak. Gençlerimiz aile ekonomisine de katkýda bulunacaklar. Bu açýdan son derece mutluyuz." diye konuþtu.

Atölye ustasý Abdülkerim Demir, Veysi Demir ve Davut Demir, kendi memleketlerinde böyle bir iþ imkaný olduðu için çok mutlu olduklarýný söyledi.


2 Haziran 2012 Cumartesi

2

Mardin Barosunda Neler Oluyor? Drama Eðitimleri devam ediyor M Nezir Güneþ

ardin Barosunda Neler Oluyor? Mardin’de ikinci dönem göreve gelen Mardin Barosu Yönetimi son günlerde yapýlan usulsüz iddialarla gündeme geliyor.

Haktan, hukuktan, adaletten yana olmasý gereken Baro Yönetimi keyfi uygulamalarý ile kendi bünyesinde çalýþtýrdýðý çalýþanlarý maðdur etmesi ile gündeme geldi. Mardin Barosu asli görevi olan avukat görevlendirilmelerini, verilen hizmetin aksamadan yürütülmesini, görev alan Mardin Barosu üyesi avukatlar arasýnda adil görev daðýlýmýnýn saðlanmasýný ve mesleki hizmetlerine uygun ücretlerinin ve giderlerinin hakça ve þeffaf olarak ödenmesinin saðlanmasýný, denetlenmesini, kayýt altýna alýnmasýný, eðitim seminerleri düzenlenmesini, alt kurullarýn oluþturulmasýna yönelik çalýþma ilke ve yöntemlerinin belirlenmesini yapmasý gerekirken baro, bugünlerde çok daha farklý iþlerin peþinde. KEYFÝ UYGULAMALAYA ÞERH KOYDU Mardin Barosunda ayyuka çýkan usulsüz iþlemlerle 4 yýldan beri baroda çalýþan Faruk G. ismindeki çalýþanýný sudan bahaneleri gerekçe göstererek iþten çýkarmasý ile bardaðý taþýran son nokta oldu. Yönetim Kurulunun keyfi uygulamalarýna ise avukatlar tepki gösterdi. Baro Genel Sekreteri Çelebi Aras da yönetim kurulunun sözleþme fesh kararýna tepki gösterek þerh koydu. Mardin Barosu Baþkaný Avukat Azat Yýldýrým, Yönetim Kurulu üyeleri Temir Mahmutoðlu, Nurdane Ensari, Seyithan Baday, Derviþ Yýldýzoðlu ve Þerif Hasar isimli avukatlarýn imzasý ile iþine son verilen Faruk G. ismindeki çalýþan ise yönetimdeki bazý avukatlarýn ihtiras ve kaprislerinin kurbaný olduðunu söyledi.

4 yýldan beri çalýþtýðý baroda hiçbir görevini aksatmadan yaptýðýný belirten Faruk G. “Adaletin sözcülüðünü üstlenen bir kurumda bu þekilde ayrýlmam beni derinden üzdü. Kendi personeline adalet daðýtamayanlardan daha ne bekleyebilirsiniz ki? Bir iki avukat arkadaþýn bana karþý olan kaprisi ve önyargýsý yüzünden sudan sebeplerle bana attýklarý iftiralarla sözleþmemi feshetmiþler. Beni en çok üzen baro baþkanýnýn da bu iþe alet olmasý. Keþke kendisi bu kararý verdiðinde savunmanýn kutsallýðýna inanan biri olarak en azýndan beni dinleseydi. Demek ki terzinin kendi söküðünü dikemediði gibi avukatlarda kendi personellerine karþý adaletsiz davranýyorlarmýþ. Bunu da onlarýn sayesinde öðrenmiþ olduk. Bana gönderilen gerekçeli kararda bugüne kadar hiçbir tutanaðý tutulmamýþ,bana teblið edilmemiþ sýrf karalamak adýna kaðýt üzerinde bana yapýlan suçlamalarla sözleþmem fesh edildi.”dedi. Faruk G. kendisi ile ilgili 2 yýl önce yaþanan bir iftiranýn yeni olmuþ gibi sözleþmesinin feshedilmesine sebep gösteren avukatlarý savcýlýða suç duyurusunda bulunacaðýný ve kendi çalýþtýðý kurumda þikâyet edecek

olmasýnýn kendisini çok düþündürdüðünü ifade etti. BAROYA YAKIÞMADI Olaya tepki gösteren avukatlar ise baronun kurumsallaþmasýnda büyük emeði geçen Faruk G.’nin bu yöntemle iþine son verilmesinin etik olmadýðýný ve baroya yakýþmadýðýný söylediler. Mardin barosu avukatlarýndan Salih Demirkesen ise baronun birinci derece görevinin kendi personeline haksýzlýk yapmak yerine avukatlarýn özlük haklarýný savunmak olduðunu belirterek, “Barodaki arkadaþlardan baromuzun farkýný ortaya çýkarmasýný, daha da demokratikleþmemizi saðlamalarýný, öteki deðil "biz" olunabileceðini, avukat olmanýn üstünlük deðil erdem olduðunu kanýtlamalarýný, siyasi amaç gütmeden de baronun yönetilebileceðini göstermelerini, baronun avukat için çalýþmasý gerekliliðini, ayrýþtýrmadan birleþtiren ve böylece büyüyen bir baro olmalarýný dilemiþtik ama bu söylemlere aykýrý hareket etmeleri beni derinden üzmüþtür. Sözleþmesi fesh edilen arkadaþýmýz baroda iþini en iyi yapan ve en çalýþkan personeliydi. Kendisine gerekçe gösterilmeden kapýyý göstermeleri baroya yakýþmamýþtýr.”diye konuþtu.

Okuma salonu öðrencileri bahar þenliklerinde buluþtu Ýsmail Erkar

M

idyat ilçesinde MÝAD, MÝKAD ve NÝSADER dernekleri tarafýndan sürdürülen ‘Çiçekler Solmasýn', 'Umuda Yolculuk' ve 'Gençlerle El Ele’ projeleri kapsamýnda eðitim gören öðrenciler bahar þenliðinde buluþtu. Þenlik kapsamýnda düzenlenen satranç ve tenis müsabakalarýnda dereceye giren öðrenciler ödüllendirildi. Kapalý Spor Salonu’nda düzenlenen bahar þenliðine SODES yetkilileri Ahmet Tekin, Burhan Köse, Midyat Sanayici ve Ýþ Adamlarý (MÝSADER) Baþkaný Yusuf Yenigün, Midyat ve Köyleri Kültür ve Yardýmlaþma Derneði (MÝAD) Baþkaný Mehmet Adam, Midyat Aktif Öðretmenler Derneði (MÝAD) Baþkaný Hasan Çelik, okuma salonu öðretmenleri ve öðrenciler hazýr bulundu. Þenlikte konuþan MÝSADER

Baþkaný Yusuf Yenigün, “Geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýzýn her alanda baþarýlý olmalarý bizleri mutlu ediyor. Çocuklarýmýzýn gözlerindeki parlaklýðý gördükçe geleceðinin en büyük yatýrýmcýlarýný görüyorum. Ülkesinin birliðine ve bütünlüðüne inanan çocuklarýmýzla gurur duyuyoruz.” diye konuþtu. Þenlikte satranç ve tenis müsabakalarýnda öðrenciler hünerlerini sergiledi. Müsabaka sonunda masa tenisi erkeklerde Ýsmail Yalçýn Altýndað, bayanlarda Merve Örenç birinci oldu. Satranç müsabakalarýnda ise erkeklerde Abdülkerim Deniz, bayanlarda da Aygül Tolan birinciliði elde etti. Dereceye giren öðrenciler çeþitli ödüller, müsabakalara katýlan tüm öðrencilere ise teselli ödülü verildi. MÝAD, MÝKAD, NÝSADER dernekleri tarafýndan sürdürülen ‘Çiçekler

Ali Edis

Ç

alýþmalarý Uluslararasý alanda önemli bir yere sahip ve bu alanda bir çok kitabý bulunan, Ýngiltere Exeter Üniversitesinden John Somers; “Süreçsel Drama” konulu atölye çalýþmasýyla, Mardin’ de yaþayan eðitimcilerle 9-10-11 Haziran 2012 tarihleri arasýnda buluþuyor. Bu kavramý, tek bir çalýþmadan oluþmayan ve zamana yayýlan, probleme dayalý ve öðretim odaklý drama çalýþmasý biçiminde tanýmlayabiliriz. Süreçsel Drama kavramýnýn farklý bir yaklaþým olarak nitelendirilmesinin nedeni, boncuk taneleri gibi iliþkili ama kendi içinde baðýmsýz ve anlamlý bir yapýdan oluþan drama oturumlarýnýn bir araya gelmesinden oluþmasý, çoðunlukla bir ön-metin ile baþlamasý ve mutlaka öðrenme ve öðretme sürecine odaklanmasýdýr. “Bu yaklaþým; Çocuklarýn bir çok olayý gerçek hayatta yaþamasýný beklemek yerine,”kurgusal ortamlarda gerçek yaþantýlar

Bir olayý diðerleriyle karþýlaþtýrmayý, belki de baþka yerlerde ve zamanlarda, baþka insanlarýn baþýna gelen olaylara ”o anda gerçekten meydana gelmediðini bilmenin rahatlýðý içerisinde” bakmayý mümkün kýlmasýdýr. Bununla birlikte, drama da “gerçekmiþ gibi” yaþanmaktadýr. Çünkü drama, gerçek hayatta kullandýðýmýz kurallarýn aynýsýný kullanýr. “Drama hayatý oynama ve yaþama uygulama aracýdýr”. Ýnsan eðitiminde çok önemli bir yeri olan bu aracýn, çocuklarýmýz ve gençlerimizin eðitim-öðretim sürecinde yararlanmalarýný saðlamak ve ayný zamanda kiþilik geliþimlerine ve yaþama hazýrlanmalarýna katkýda bulunmak amacýyla baþlatmýþ bulunduðumuz aktiviteler zinciri, boncuk taneleri gibi anlamlý bir bütünü oluþturarak yolculuðuna devam edecektir.

Alacak-Verecek kavgasýnda silahlar konuþtu Ali Edis

M

idyat ilçesinde alacak-verecek yüzünden çýktýðý öðrenilen kavgada 1 kiþi silahla yaralandý. Midyat ilçesinde alacakverecek yüzünden çýktýðý öðrenilen kavgada 1 kiþi silahla yaralandý.

Solmasýn’, ‘Umuda Yolculuk’ ve ‘Gençlerle El Ele’ projeleri Devlet Planlama Teþkilatý (DPT) tarafýndan finanse ediliyor, Mardin Valiliði tarafýndan destekleniyor, Sosyal Destek Programý (SODES) kapsamýnda sürdürülüyor.

geçirmelerini” saðlayarak, onlara ”deneyim zenginliði” kazanma fýrsatý vermektedir. Çocuklar için dünyayý ve olaylarý, daha basit ve anlaþýlýr kýlmaya çalýþmaktadýr.

Edinilen bilgiye göre olay, Ýskenderun Caddesi'nde meydana geldi. Alacak verecek yüzünden çýkan kavgada N.A.

isimli þahýs B.B.'nin ayaðýna silahla ateþ etti. Yaralý Midyat Devlet Hastanesi acil servisinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, olaydan sonra kaçan N.A. polis ekipleri tarafýndan yapýlan çalýþmalarda yakalandý. Emniyet Müdürlüðü'nde ifadesi alýnan N.A. adli makamlara sevk edilirken, olayla ilgili baþlatýlan soruþturmanýn devam ettiði bildirildi.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

2 Haziran 2012 Cumartesi

3

Dolmuþ paralarý Baþkan'dan Ýsmail Erkar

M

En çok kitap okuyan ve deneme sýnavlarýnda baþarýlý olanlara ödül Ali Edis

M

ardin Okumayý Sevdirme ve Yaygýnlaþtýrma Derneði(MOSDER)'nin 'Ümit Çiçekleri' projesi kapsamýnda düzenlediði kitap okuma yarýþmasý ve il geneli deneme sýnavlarýnda dereceye giren öðrenciler ödüllendirildi. Anafen Dershanesi'nde düzenlenen ödül törenine MOSDER Proje Koordinatörü Bülent Eser, yönetim kurulu ve üyeleri, iþadamlarý ve öðrenciler katýldý. Ýl genelinde 5, 6 ve 7. sýnýflar olmak üzere 3 kategoride 2 bin 500 kiþinin katýldýðý deneme sýnavýnda dereceye giren 14 öðrenciye çeþitli ödüller verildi. Koordinatör Bülent Eser, 2005 yýlýndan beri 16 bin öðrencinin derneðin faaliyetlerinden yararlandýðýný belirterek, sadece bu yýl 4 bin öðrencinin MOSDER tarafýndan açýlan okuma salonlarýna devam ettiðini söyledi. Eðitime destek amacýyla açýlan derneðin, bugüne kadar binlerce öðrenciye ücretsiz eðitim

verdiðini kaydeden Eser, 'Yeþeren Ümitler' projesinin Sosyal Destekleme Programý (SODES) kapsamýnda desteklendiðini kaydetti. Okuma salonlarýnda öðrencilere ders vermenin yaný sýra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile piknik, gezi gibi önemli organizasyonlar gerçekleþtirildiðini vurgulayan Eser, "Okuma salonlarýnda tamamen gönüllü hizmet kapsamýnda eðitim verilmektedir. Fedakar eðitimciler, hiçbir ek ücret talep etmeden, hatta hafta sonlarýný da ayýrarak derslere giriyor. Öðrencilerimizi geleceðe hazýrlýyorlar. Çocuklarýn gençlik yýllarýna ilk adýmlarýný attýðý, buluð çaðýna ulaþtýklarý bir zamanda masa tenisi, satranç, gezi gibi aktiviteler düzenleyerek çocuklarýn enerjilerini doðru kullanabilmeleri adýna önemli fýrsatlar saðlýyoruz.” þeklinde konuþtu. SODES Projeleri Koordinasyon birimi yetkilisi Burhan Köse okuma salonlarýnda ve yapýlan faaliyetlerden sadece kendilerinin deðil bütün Mardin halkýnýn memnun olduðunu ifade etti.

Cizreli öðrenciler, “Cennet Kokulu Çiçekler” adlý bir þiir kitabý çýkarttý

Þ

ýrnak’ýn Cizre ilçesinde eðitim faaliyetlerini sürdüren Cizre Özel istikbal Koleji 3-A sýnýfý öðrencileri, “Cennet Kokulu Çiçekler” adlý bir þiir kitabý çýkarttý. Cizre Özel Ýstikbal Koleji her geçen gün yaptýklarý faaliyetlerle ve aldýðý baþarýlarla adýndan söz ettiriyor. Gerek okul derslerinde olsun gerekse sosyal faaliyetler olsun birçok konuda baþarýdan baþarýya koþan Ýstikbal Koleji öðrencileri þimdi de þiir kitabý çýkartmayý baþardý. Okul Eðitim Koordinatörü Mahmut Umut, “ Ülkemizin en ücra köþesinde yer alan Cizre’miz, yüzyýllardan beridir bu güzel özelliklere sahip insanlarýn yetiþtiði; ilim, kültür ve sanat eserlerinin ortaya konduðu verimli, bereketli coðrafyalardan biri olmuþtur. Ýnsanlarýn yüreklerine dokunan þiirler yazan ve þiirlerinde hakikat ve marifete ulaþmanýn yolunun aþk olduðunu haykýran âlim ve þair Ahmet el-Ceziri, dünyada ilk otomatik makineler üreten ve bu yüzden bilim tarihinde otomasyonun mucidi olarak anýlan harika bilgin Ýsmail bin erRazzaz el-Cezeri ya da kýsa adýyla

Cizreli Ebu’l-Ýzz bu topraklarýn yetiþtirdiði güzide insanlardandýr.” dedi. Okulun 3- A sýnýfý öðrencilerin ve sýnýf öðretmeni Þakir Özer ’in baþlattýðý bu kitap çalýþmasýnýn bunun bir somut delili olduðunu ifade eden Mahmut Umut, “Bu kitapta, 3-A sýnýfýnda okuyan öðrencilerin yazdýðý þiirler, baþlarýndan geçen hatýralar, Cizre’yi tanýtan, tarihi ve mimari dokusunu ortaya koyan resimler var. Cizre’nin yetiþtirdiði bilim insanlarý, þairler ve yazarlarýn hayatlarýndan bahseden tanýtýcý yazýlar yer almaktadýr. Bu çalýþma bu haliyle belki çok basit görülebilir ama, eðitimlerinin ilk kademesinde böyle bir çalýþmayý düþünmek ve gerçekleþtirmek oldukça önemli, deðerli ve bereketlidir. Bundan sonra bu tarz çalýþmalarýn baþlamasýna ve daha kaliteli çalýþmalarýn ortaya konmasýna vesile olacaðý þimdiden müjdelenebilir.” diye konuþtu. Eðitimci Mahmut Umut, bu çalýþmayý yapan 3-A sýnýfý öðrencilerini, sýnýf öðretmenleri Þakir Özer ’i ve bu çalýþmaya katkýsý olan herkesi tebrik etti.(CÝHAN)

ardin’de yapýlan kentsel dönüþüm projesi kapsamýnda tarihi sokaklarda yapýlan kazýlarý denetlemek için makam aracý yerine þehir içi dolmuþlarý tercih eden Mardin Belediye Baþkaný Beþir Ayanoðlu, bindiði þehir içi dolmuþunda vatandaþlarla ilginç diyaloglar kuruyor. Bindiði dolmuþta vatandaþlarla sohbet eden Baþkan Ayanoðlu, bir vatandaþ tarafýndan kendisine ikram edilen tandýr ekmeðini yedi. Minibüste bulunan Japon turistler de tercümanlarýnýn baþkanýn minibüste olduðunu söylemesi üzerine, Baþkan Ayanoðlu’yla sohbet etti. Dolmuþa binen vatandaþlarýn paralarýný ödemeyi de ihmal etmeyen Ayanoðlu, vatandaþlarýn hayýr dualarýný alýyor. Mardin’de yapýlan hizmetleri yerinde incelemek için sýk sýk makam aracý yerine halkýn bindiði þehir içi dolmuþlarý tercih ettiðini belirten Mardin Belediye Baþkaný Beþir Ayanoðlu, hizmetleri yerinde incelemek için makam aracý yerine halkýn içinde halkýn arasýnda olmayý tercih ettiðini söyledi. Ayanoðlu, ”Mardin halkýna en iyi hizmeti yapmak için halkýn istek ve þikâyetlerini dinlemek için þehir içi dolmuþlarýnda vatandaþlarýn nabzýný

yokluyorum. Bu da benim için çok önemlidir. Çünkü halkýmýz en iyi hizmete laiktir. Bizde onlardan biri olarak, makamda deðil halkýn arasýnda olmamýz gerekir.”dedi Minibüste seyahat eden Mustafa Kýzýltan adlý vatandaþ ise belediye baþkanýný minibüste görmenin kendisi için güzel bir duygu

olduðunu söyledi. Kýzýltaþ, “Sað olsun baþkanýmýz dolmuþ ücretimizi de ödeyerek bizlere güzel bir jest yaptý. Yöneticilerimizi ara sýra da olsa toplu taþýma araçlarýnda görmek bizleri mutlu ediyor. Yöneticilerin, belediye baþkanýmýzýn da yaptýðý gibi ara sýra halka karýþmasý lazým.” þeklinde konuþtu.

Adresini güncellemeyenleri bekleyen tehlike

Y

urt içinde veya yurt dýþýnda ikamet edenleri, MERNÝS adreslerini güncellememeleri durumunda büyük bir tehlike bekliyor. Artýk yurt dýþýnda ve içinde ikamet edenlere her türlü tebligat Merkezi Nüfus Ýdaresi Sistemi (MERNÝS)'ndeki adreslerine göre yapýlacak. Adreslerini bildirmeyen ya da adres deðiþikliði durumunda güncellemeyenler, doðacak her türlü olumsuz durumdan kendileri sorumlu olacak. Yeni uygulama ile "baþka yere taþýndým, adresim deðiþti, adresim Türkiye'de ama yurt dýþýnda yaþadýðýmdan evrak elime geçmedi, yeni adresimi bildirmeyi unuttum" gibi bahaneler geçerli olmayacak. Bu konu karþýsýnda geçerli olan ceza ne ise vatandaþa uygulanacak. Eðer vatandaþ MERNÝS'de adresini güncellerse maðdur duruma düþmekten kurtulacak. Þahsýyla ilgili adliyelerden her türlü bilgiye de Adalet Banaklýðý resmi internet sitesinden ve kýsa mesajla öðrenebilecek. Böylelikle hak kaybýna uðramalarýn önüne de geçilmiþ olacak. Bu konudaki çalýþmalar savcýlar yoluyla baþlatýldý. PTT'de görevli tebligat daðýtýcýlarý ve adliye personeli eðitimden geçiriliyor. Bu baðlamda, Eskiþehir'de PTT Bölge Müdürlüðü'nde görevli tebligat daðýtýcýlarý ve adliye personeline tebligat hukuku konusunda seminer verildi. Eskiþehir Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele ve Basýn Cumhuriyet Savcýsý Celalettin Karanfil, postacýlara ve adliye personeline yeni sistemin önem ve ehemmiyetini anlattý, bu konuda duyarlý olunmasýný istedi. Savcý Karanfil, bundan sonra yurt dýþýnda ve

içinde ikamet edenlere her türlü tebligatýn Merkezi Nüfus Ýdaresi Sistemi (MERNÝS)'ndeki adreslerine yapýlacaðý ve adreslerini bildirmeyen ya da güncellemeyenlerin doðacak her türlü olumsuz durumdan kendilerinin sorumlu olduðunu söyledi. Hem yurt dýþýnda hem de yurt içinde ikamet edenleri, MERNÝS adreslerini güncellememeleri durumda büyük tehlikelerin beklediðinin altýný çizen Savcý Karanfil, "Ýkamet adresini nüfus müdürlüklerine bildirmeyenler veya güncellemeyenlerin, bundan böyle MERNÝS adreslerine yapýlacak her türlü tebligat geçerli olacak. Bu durumda bulunanlar büyük hak kayýplarýna uðrayabilecekler.'' dedi. Adres deðiþikliðini yapanlarýn olumsuz bir durumla karþýlaþmamasý

için bir takým önerilerde bulunan Savcý Karanfil, þöyle dedi: ''Öncelikle kiþilerin MERNÝS adreslerini güncel tutmalarý gerekiyor. Daha sonra ise Adalet Bakanlýðý'nýn resmi internet sitesinden adresini kullanarak, ayrýca Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralarýný bir boþluk býrakarak abone yazýp, '4060'a ücretsiz mesaj atmalarý gerekiyor.'' Bu iþlemleri yapan vatandaþlarýn ücretsiz olarak haklarýnda Türkiye'deki tüm adliyelerden yapýlacak iþlemler hakkýnda bilgi alabileceklerini kaydeden Karanfil, ''Bu þekilde de haklarýnda açýlmýþ bir dava, icra takibi veya kendileri hakkýnda þikayet olup olmadýðýný öðrenebilecekler. Böylece de hak kaybýna uðramalarýnýn önüne geçebilecekler.'' diye konuþtu. (CÝHAN)

Þýrnak’ta göçmen kaçakçýlýðýnda 4 tutuklama

S

ilopi Ýlçe Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yürütülen göçmen kaçakçýlýðý operasyonlarýnda yakalanan ve aralarýnda Bangladeþ uyruklularýn da bulunduðu 4 kiþi, çýkarýldýklarý mahkemede tutuklu yargýlanmak üzere cezaevine gönderildi. Silopi Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan Ýstanbul, Edirne, Tekirdað, Aksaray, Adana, Hatay, Gaziantep, Þanlýurfa ve Þýrnak’ta eþ zamanlý yapýlan operasyonlarda, göçmen kaçaklýðý yapan 7 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan

þahýslarýn 500’e yakýn kaçak göçmenin yurda kaçak yollarla girmesi olayýna karýþtýklarý iddia edildi. Þahýslar, emniyetteki sorgulamalarýnýn ardýndan, göçmen kaçakçýlýðý iddiasý ile savcýlýða sevk edildi. Gece geç saatlere kadar süren mahkemeye çýkartýlan 7 sanýktan; Bangladeþ uyruklu H.B., Cizre nüfusuna kayýtlý Ý.N., Hatay nüfusuna kayýtlý Ç.Y. ve Ýstanbul nüfusuna kayýtlý F.Ç., tutuklu yargýlanmak üzere cezaevine gönderildi. Öte yandan, sanýklarýn adliyeden çýkýþý sýrasýnda sadece Bangladeþ uyruklu H.B.'nin yüzünü kapatmasý ise dikkat çekti. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

2 Haziran 2012 Cumartesi

4

Cudi’de teslim olan PKK’lý: Üniversite okurken beni kandýrýp daða çýkardýlar G

üvenlik güçlerinin geçen yýl Cudi Daðý’na düzenlediði operasyonda ikna edilerek teslim olmalarý saðlanan terör örgütü mensubu 2 kiþi, ilk kez hâkim karþýsýna çýktý. Diyarbakýr nüfusuna kayýtlý ‘Denktav’ kod adlý N.D. ile Ýran nüfusuna kayýtlý ‘Asur’ kod adlý P.R., terör örgütüne katýldýklarýndan dolayý piþman olduklarýný söyledi. N.D., Ýstanbul’da öðrenciyken kandýrýlarak örgüte katýldýðýný belirterek, Cudi Daðý’ndaki komutanla arasýndaki konuþmayý hatýrlattý. N.D., “Propagandadan etkilenip daða çýktým. Bana ‘kendi sistemimizi kuracaðýz’ dediler. Örgüte katýlan korkudan bir daha kaçamýyor. Cudi operasyonu benim için bir fýrsat oldu. Komutanýn ‘teslim olun’ demesindeki ses tonu bana güven verdi ve teslim oldum. Ailemin yanýna gitmek istiyorum.” ifadelerini kullandý. Þýrnak’ýn Cudi Daðý Tuþimiya Deresi mevkiinde, 18-23 Aralýk 2011 tarihleri arasýnda yapýlan operasyonda ‘teslim ol’ çaðrýlarýna uyarak bulunduklarý maðaradan silahsýz çýkarak teslim olan 2 PKK’lý hakkýnda, ‘Devletin birliðini ve ülke bütünlüðünü bozma’ iddiasýyla açýlan davanýn ilk duruþmasý görüldü. Diyarbakýr 4’üncü Aðýr Ceza Mahkemesi’nde gerçekleþen duruþmaya, tutuklu sanýklar P.R. ve N.D. ile avukat Cavit Torun hazýr bulundu. sanýklardan N.D., kendileri hakkýnda ‘Devletin birliðini ve ülkenin bölünmez bütünlüðünü bozma’ iddiasýyla dava açýldýðýný,

kendisinin bunu kabul etmesinin mümkün olmadýðýný savundu. Sanýk N.D., “Güvenlik güçlerine karþý tek bir kez bile çatýþmaya girmedim ve tek kurþun atmadým. Daðdayken geri hizmetteydim.” dedi.

"Ýstanbul’da üniversite okurken kandýrýldým" Terör örgütüne Ýstanbul’da mimarlýk fakültesi okurken, yapýlan propaganda ve arkadaþ çevresinin yönlendirilmesiyle katýldýðýný anlatan N.D., “Birkaç kez PKK’dan kaçma giriþimlerim oldu. Korkudan kaçamadým. Askerin son operasyonu benim için fýrsat oldu. Ben güvenlik güçlerine tek bir kurþun sýkmadým. Etkin piþmanlýk yasasýndan faydalanmak istiyorum.” diye konuþtu. Terör örgütünün arþiv iþleriyle ilgilendiðini belirten N.D., “Bu yüzden hiçbir eyleme katýlmadým. Bilgisayar ortamýnda belgeleri düzenliyordum. Arþivleri düzenliyordum.” ifadesini kullandý.

"Arkadaþlarým bana ateþ etti" Maðaradan, teslim olmak için çýkmaya karar verdikten sonra 5 yýldýr birlikte daðda kaldýklarý arkadaþlarýnýn kendisine ateþ ettiðini belirten N.D, teslim olmak isteyenlere hayat hakký tanýnmadýðýný söyledi. N.D., “Maðaradaki PKK’lýlar bana ateþ etti. Dýþarýda da asker bekliyordu. Teslim olduktan sonra bir komutanla yaptýðýmýz konuþma basýnda yer aldý. Beni aileme götüreceðini söyledi. Ben piþmaným. Tahliyemi istiyorum.” þeklinde konuþtu.

"Örgüt beni Avrupa diye Þýrnak’a gönderdi" Sanýklardan Ýran uyruklu P.R. ise örgütün kendisini, Avrupa’ya götüreceði yönünde söz verdiðini, buna kanarak PKK’ya katýldýðýný belirtti. P.R., “Avrupa yerine beni Þýrnak’a gönderdiler. O daðlara çýkan bir daha dönemiyor.” dedi. Cudi’de çýkan çatýþmada mayýncý olarak bildikleri ‘Bager’ kod adlý örgüt mensubunun öldürüldüðünü anlatan P.R, “Çýkan çatýþmada 2 örgüt mensubu, kaldýðýmýz maðaraya kaçtý. Asker maðaranýn etrafýný sardý ve teslim olun çaðrýsýnda bulundu. Ýki gün boyunca bizim teslim olmamýzý bekledi. Botan bölgesinin komutan yardýmcýsý teslim olmamýza izin vermiyordu. Maðaraya çok gaz bombasý atýlýnca çatýþma çýktý.” ifadelerini kullandý.

"PKK’nýn Cudi’de Dockalarý var” Terör örgütü PKK’nýn, Cudi Daðý’ndaki Liçka bölgesinde aðýr makineli doçkalara sahip olduðunu kaydeden P.R., ifadesinde Cudi’deki teröristlerden 53 tanesinin ismini güvenlik güçlerine verdiðini söyledi.

“Dað bir ölüm çukurudur” Sanýklarýn avukatý Cavit Torun ise müvekkillerinin güvenlik güçlerinin ‘teslim ol’ çaðrýlarýna uyarak teslim olduðunu hatýrlattý. Torun, “Dað bir ölüm çukurudur, bu insanlar o çukurdan kurtulduklarý için kendilerini çok þanslý hissediyorlar. Habur’dan gelenlerle mukayese

edildiðinde tutuklanmalarýný bile beklemiyordum. Çünkü ‘piþmanýz’ lafý onlarýn aðýzlarýndan cýmbýzla alýndý. Ancak müvekkillerim açýk açýk ‘Biz yaptýðýmýzdan çok piþmanýz’ diyorlar. Devletin vermiþ olduðu söz var. Ve bu söz müvekkillerim için de geçerlidir. Çünkü ikisi de piþman olduklarýný açýk ve net þekilde beyan ediyorlar. Ayrýca, tek bir eylemleri de bulunmuyor. Yapýlan incelemelerde bir erkek örgüt mensubunun daðda yaþam süresi 4-5 yýl, kadýn için ise 3-4 yýldýr. Müvekkillerim 5-6 yýldýr daðda olup sað kalýyorlarsa çatýþmaya katýlmadýklarý ve geri hizmette kaldýklarýný gösteriyor.” diye konuþtu. Mahkeme heyeti, etkin piþmanlýk talebini deðerlendirmek üzere duruþmayý ileri bir tarihe erteledi. Þýrnak 23. Jandarma Komando Tugay Komutanlýðý’na baðlý askeri birliklerin, 18-23 Aralýk 2011 tarihleri arasýnda Tuþimýya Deresi mevkiinde yaptýklarý operasyonda bir maðarada olduklarý belirlenen PKK’lýlara ‘teslim ol’ çaðrýsýnda bulunulmuþtu. Çaðrýya uyan 2 PKK’lý silahsýz teslim olurken, 4 PKK’lý silahlarýyla etkisiz hale getirilmiþti. Genelkurmay tarafýndan basýna daðýtýlan operasyon görüntülerinde, komutanlarýn teslim olanlara þefkatli davrandýklarý görülmüþtü. Komutan, teslim olan PKK’lýya, “Sana baktýðýmda memleketimin bir evladýný görüyorum. Korkulacak, endiþe edilecek bir þey yok. Size söylenen ‘asker ele geçirirse öldürür’ yalandýr. Bütün amacýmýz seni ailene kavuþturmaktýr. Baþka bir niyetimiz yok.” Demiþti. (CÝHAN)

Genç giriþimciler kendi iþini kuruyor T

üm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD), tarafýndan açýlan uygulamalý genç giriþimcilik kursuna katýlarak Ankara’da 1 aylýk cilt bakým uzmanlýðý kursu alan Fatma Güney, Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB)’ndan aldýðý destek ile kendi iþini kurdu. Genç giriþimcilere desteðini her geçen gün artýran KOSGEB’in 30 bin TL hibe ile desteklediði Salon Heaven Güzellik ve Cilt Bakým Merkezi, törenle açýldý. Güzellik merkezinin açýlýþýný TÜMSÝAD Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kayra, KOSGEB yetkilisi Evren Arýkan ve KOSGEB Eðitim Danýþmaný Mehmet

Ýnat yaptý. Genç Giriþimci Fatma Güney, TÜMSÝAD ve KOSGEB’in destekleri ile kendi iþ yerini açabildiðini, tüm genç giriþimcilerin de kendi iþ yerlerini açabileceðini vurguladý. Fatma Güney, "TÜMSÝAD tarafýndan açýlan kurslara katýlarak, yaklaþýk 1 ay uygulamalý cilt bakýmý eðitimi aldým. Eðitimimi tamamladýktan sonra kendi iþ yerimi kurmak için kollarý sývadým. KOSGEB tarafýndan genç giriþimcilere saðlanan hibelerden yararlanmak için baþvuruda bulunduktan sonra kendi iþimin sahibi oldum. Merkezimizde Songül Kaban, kuaförlük alanýnda, ben ise cilt bakýmý alanýnda bayanlarýmýzý güzelleþtireceðiz." Dedi. (CÝHAN)

GAP çiftçisi alternatif ürünlere yöneliyor

Þ

anlýurfa’nýn Akçakale ilçesine baðlý Yukarýbeydaþ köyü çiftçileri alternatif ürün olarak fasulye yetiþtiriciliðine baþladý. Deneme amaçlý fasulye ektiklerini ifade eden köylüler, elde ettikleri gelirden memnun olduklarýný söyledi. Atatürk Barajý'nýn 1994 yýlýnda devreye girmesiyle sulu tarýma geçen GAP çiftçisi, pamuk, mýsýr ve hububat tarýmýnýn dýþýnda alternatif ürün olarak sebze ve meyvecilik tarýmýna yöneldi. Harran Ovasý çiftçileri olarak yýllardýr tarlalarýna pamuk buðday mýsýr ektiklerini anlatan Ferhan Tüzüni, "Biz bu ürünlerden istediðimiz parayý kazanamadýðýmýz için köyümüzde farklý bir ürün denemek istedik ve fasulye ektik. Gerçekten bu bölgede çok iyi fasulye yetiþiyor. Pamuktan daha iyi para kazanýyoruz. Fasulyenin kilosunu 2 TL’den pazarda satýyoruz.” dedi. Bölge bazýnda en çok fasulye ekim alanlarý Ýç Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor. Ýç bölgelerde yer alan Kayseri, Konya, Niðde, Nevþehir, Eskiþehir, Kütahya, Uþak ve Yozgat'ta yayýn olarak fasulye ekildiði biliniyor. Ýller bazýnda en çok fasulye ekimi ise sýrasýyla Kahramanmaraþ, Samsun, Malatya ve Afyonkarahisar'da yapýlýyor. (CÝHAN)

Cizre’de toplum destekli polisler esnafý dolandýrýcýlara karþý uyarýyor

C

Ýmam hatip lisesi öðrencileri hayýr kermesi açtý

B

atman Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri tarafýndan düzenlenen ve geleneksel hale getirilen, yýl sonu hayýr kermesi okul bahçesinde yapýldý. Çok sayýda öðrenci velisi, öðretmen ve öðrencilerin katýldýðý kermeste, öðrencilerin yaptýklarý el iþi eserler ve çeþitli yiyecekler yer aldý. Eðitim-öðretim yýlýnýn sonunda düzenlenen kermesten elde edilen gelirin Ýmam Hatip Lisesi’nde okuyan ihtiyaç sahibi öðrenciler ve ayrýca okul kütüphanesine alýnacak bazý yeni kitaplar için kullanýlacaðý bildirildi. Kermes organizasyonunu gerçekleþtiren öðretmenler, amaçlarýnýn eðitim yýlýnýn sonunda,

D

icle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2008’den bu yana eðitimlerini devam ettiren öðrenciler mezuniyet töreninde kep fýrlattý. Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi’nde kep atan öðrencilerin Mezuniyet Töreni’ne Hukuk Fakültesi dekan yardýmcýlarý öðretim üyeleri ve öðrenciler katýldý. Slayt ve video görüntüleriyle baþlayan törenin açýlýþ konuþmasýný Hukuk Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Nihat Daþdelen yaptý. Þu ana kadar fakülte olarak 2 bin 951 öðrenciyi mezun ettiklerini belirten Daþdelen, “Öðrencilerin fakülteyi bitirmeleriyle, iþ hayatýnýn kapýlarý

öðrencileri birlik ve beraberlik içerisinde böylesine güzel bir organizasyonda bir araya getirmek olduðunu belirtti. Batman Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Halil Ýbrahim Ünsal, “Geleneksel hale getirdiðimiz ve okul aile birliðimizin de destek verdiði kermes organizasyonu ile öðrencilerimizin yardýmlaþma ve dayanýþma içinde olmalarýný ve güzel bir faaliyette bir araya gelmelerini saðladýk. Bu kermes için emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Bu tür küçük faaliyetler öðrencilerimizin toplum içinde daha bilinçli bireyler olmasýna katký saðlayacak.” Dedi. (CÝHAN)

aralanacak. Mesleðe baþladýktan sonra iyi bir hukukçudan ziyade iyi bir insan olmak gerekiyor.” dedi. Mezun öðrencilerden Eren Sarak ise baþlangýçlarýn güzel ama bitiþlerin zor olduðunu söyledi. Ýzmirli bir öðrenci olarak Diyarbakýr’a gelmekte ilk baþta tereddüt ettiðini kaydeden Sarak, 4 yýl boyunca yaþadýðý bu þehrin bir sevgi þehri olduðunu gördüðünü kaydetti. Konuþmalarýn ardýndan Dekan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Nihat Daþdelen, bölüm birincisi Didem Yardýmcýoðlu’na diplomasýný takdim etti. Tören, öðrencilerin geleneksel olarak kep atmalarýnýn ardýndan sona erdi.(CÝHAN)

izre Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliði ekipleri, son zamanlarda ilçede artan telefon dolandýrýcýlýðýna karþý esnafý ve vatandaþlarý uyarýyor. Þýrnak’ýn Cizre Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polisler esnaflarý ve vatandaþlarý telefon dolandýrýcýlýðýna ve mesaj dolandýrýcýlýðýna karþý bilinçlendirme çalýþmasý baþlattý. Çarþý merkezinde bulunan esnaflarý ziyaret eden polisler, esnaflarý dolandýrýcýlýða karþý uyarýlarda bulunuyor. Ýlçenin en iþlek çarþýlarý ile alýþveriþ merkezlerine giden Toplum Destekli Polislik ekipleri vatandaþlara daðýttýklarý broþürler ile de dolandýrýcýlýk olaylarýnýn nasýl geliþtiðini ve önlemlerini anlatýyor. Cizre Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik ekipleri, “Cizre Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliði olarak ilçemizde son zamanlarda telefon dolandýrýcýlýðý, mesaj dolandýrýcýlýðý artmýþtýr. Toplum Destekli Polislik faaliyetlerimizde esnaflarýmýzý ve vatandaþlarýmýzý bilinçlendirmeye çalýþýyoruz. Esnaflarýmýzý, memurlarýmýzý, vatandaþlarýmýzý telefonla arayarak kendilerini polis, savcý, jandarma olarak tanýtýp kendilerinden para talep etmektedir. Vatandaþlarýmýz bunlara itibar etmemelidir. Bu durumda hemen polise haber versinler.” dedi.

Yasal takip baþlatýlacak Toplum Destekli Polislik ekipleri bir esnafý ziyareti esnasýnda esnafýn cep telefonuna gelen bir mesajda 'X isimli GSM operatörüne borcunuzu ödemediðiniz için hakkýnýzda yasal takip baþlatýlacaktýr. Bizi arayýn. 212 217 31 66' deniliyor. Son zamanlarda bu ve buna benzer mesajlarýn esnaflara geldiðini dile getiren polis ekipleri, bu konuda hemen polisi aramalarýný tavsiye etti. ‘Alo ben polis, savcý, jandarma, telefonunuz kopyalanmýþ, suç örgütlerince kullanýlmýþ', 'Telefonunuza 05xxxxxxxx telefonundan mesajlar gönderilmiþ, hakaret edilmiþ', 'Þu anda banka hesabýnýzdan para çekiyorlar', 'X' kampanyasýndan ödül kazandýnýz' þeklinde kötü niyetli kiþilerin arayýp dolandýrabileceklerini aktaran polis ekipleri, bunlara itibar edilmemesini istedi.(CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

2 Haziran 2012 Cumartesi

5

Çocuklarda baþ aðrýsý sýk görülüyor, hatta bazý hastalýklarý tetikliyor S

Oruca baþlama vakti, ölmüþlerimize Yasin okuma anlayýþý...

Ç

ocuk Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ýsmail Özcan, çocuklarda bilinenin aksine baþ aðrýlarýnýn sýk görüldüðünü söyledi. Okul öncesi çaðda çocuklar kendini ifade edemedikleri için bu dönemde baþ aðrýsý sýklýðýnýn pek bilinmediðini belirten Dr. Özcan, 5-7 yaþlarýndaki çocuklarýn yüzde 1520’sinde baþ aðrýsý görüldüðünü dile getirdi. Uzm. Dr. Ýsmail Özcan, Cihan muhabirine yaptýðý açýklamada, çocuklarda yaþ ilerledikçe baþ aðrýsý görülme sýklýðýnýn arttýðýný, ergenlik çaðýndaki çocuklarda ise yüzde 5060 oranýnda baþ aðrýlarý görüldüðünü söyledi. Baþý aðrýyan çocuðun deðerlendirilmesinin fiziksel muayene ile baþladýðýný anlatan Özcan, özellikle nörolojik muayenenin önem arz ettiðini kaydetti. Özcan, aðrýnýn yeni baþlamasý veya uzun süredir olmasý, baþlama zamaný, giderek artýp artmamasý, sorunsuz aralar vererek tekrarlayýp tekrarlamamasý, sýklýðý, süresi, yeri, þiddeti, birlikte bulantý, kusma, baþ dönmesi, þuur bulanýklýðý, denge bozukluðu gibi baþka bulgularýn olup olmamasýnýn deðerlendirmede önemli olduðunu vurguladý.

"Migren çocuklarda aniden baþlar"

Baþ aðrýlarýnýn, ‘Ani (akut) baþlayan’ ve ‘Kronik baþ aðrýlarý’ olarak ikiye ayrýldýðýný belirten Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi Baþhekimi Çocuk Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ýsmail Özcan, þunlarý söyledi: “Akut baþlayan baþ aðrýlarýndan, çocuklarda en sýk enfeksiyonlara baðlý ateþle seyreden baþ aðrýlarý görürüz. Çocuklarda baþ aðrýsý ile birlikte bulantý, kusma, denge bozukluðu, huzursuzluk, kuvvet kaybý, görme bozukluðu gibi bulgular varsa, uyku ile baþ aðrýsý azalmýyorsa ciddiye alýnmalý, bir an önce hekime baþvurulmalýdýr. Travmaya baðlý baþ aðrýlarýnda beyin zedelenmesi devamlý göz önünde bulundurulmalý, nörolojik bulgular varsa görüntüleme tetkikleri yapýlmalýdýr. Migren, çocuklarda aniden baþlar, tekrarlarla sürer. Çocuklar 7 yaþýndan sonra migren tarif ederler. Eriþkinlerin hastalýðý olarak bilinse de migren çocuklarda ve gençlerde sýk rastlanan bir hastalýktýr, 7 ile14 yaþ arasý yüzde 5 olarak migren görülmektedir. Zorlayýcý tarzda alýnda, þakaklarda hissedilen baþ aðrýsýdýr. Aðrý, 1-2 saatten 1-2 güne kadar sürebilir. Ailesinde migren hikayesi olan çocuklarda daha sýk görülmektedir. Baþ aðrýsýna, bulantý, kusma genellikle eþlik etmektedir. Nöbet gelmeden önce ‘aura’ dediðimiz öncü belirtiler olmaktadýr. Bunlar;

bulantý, siyah çizgiler, parlak ýþýk görme þeklinde olabilir. Zamanla çocuk bunu öðrenir nöbet geleceðini hisseder. Küçük çocuklar aðrýlarýný ifade edemezler, bunlarda bulantý, kusma, uykuya meyil görülür, tekrarlayýcý nöbetler tarzýnda seyreder. Yýlda 5-10 kez tekrarlayabilir. Tedavi edilmezse eriþkin tip migrene dönüþür.”

Kronik baþ aðrýsý kýzlarda daha çok görülüyor Uzm. Dr. Özcan, kronik baþ aðrýlarýnýn ise kafa içi lezyonlar tümör, abse, ‘hidrosefali’ denilen beynin su toplamasý vakalarýnda, baþ aðrýsýnýn þiddetinin giderek artan vasýfta olduðunu söyledi. Bu tür vakalarda bulantý, kusma, görme bozukluðu, nörolojik bozukluklarýn görülebileceðine iþaret eden Özcan, “Görme bozukluklarý da çocuklarda baþ aðrýsýna neden olur. Kronik baþ aðrýsý þikayeti olan çocuklarda mutlaka göz muayenesi yapýlmalýdýr. Yine hipertansiyon, çocuklarda kronik baþ aðrýsýnda aklýmýza gelmesi gereken nedenlerdendir. Çocuklarda organik bir bozukluk olmadan gerilim baþ aðrýlarý görülmektedir. Hemen her gün görüleceði gibi ayda 15 kez görülebilir. Yaygýn, baþý sýkýþtýrýcý tarzda olabileceði gibi tepeye veya bir bölgeye lokalize olabilir. Stres ve yorgunluktan sonra görülürse de

Sigarayý býrakmak için psikolojik hazýrlýk yapýn T

ütün kullanýmýnýn saðlýða zararlarý konusunda toplumsal bilinç oluþturmak için tüm dünyada 31 Mayýs, Dünya Tütünsüz Günü olarak kutlanýyor. Bu tarihin sigarayý býrakmak isteyenler için iyi bir baþlangýç olacaðýný vurgulayan Ý.Ü.Cerrahpaþa Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mert Savrun, Dünya Tütünsüz Günü'nde sigara alýþkanlýðýný bitirmeye karar verenler için tavsiyelerde bulundu. Araþtýrmalar, sigara içenlerin yüzde 45'inin sigarayý býrakmayý denediðini gösteriyor ancak bu kararý verenlerin baþarýlý olmak için psikolojik olarak kendilerini hazýrlamasý gerekiyor. Savrun, sigarayý býrakmak isteyenler için önerilen Nikotin Replasman Tedavisi'nin kýsa ve uzun dönemde sigarayý býrakma baþarýsýný en az 2 kat artýrdýðýna dikkat çekiyor. Nikotin sakýzý, bandý ve pastili gibi ürünlerin sadece tedavi amaçlý

nikotin içerdiðini ve sigara içilmediðinde ortaya çýkan yoksunluk belirtilerinin kontrol altýna alýnmasýný saðladýðýný söyleyen Prof. Dr. Savrun, sigarayý býrakma yolculuðuna psikolojik olarak hazýrlanýlmasý gerektiðini söylüyor. sigarayý býraktýðýnýzda sizi neler bekliyor? ·Sigarayý býrakmak için kiþinin motivasyonunun üst seviyede olmasý gerekir. Bu nedenle býrakma kararýnýn verileceði tarihin o kiþi için ekstra stres kaynaklarýndan uzak olmasý gerekir. Herkesin hayatýnda her zaman stres mevcuttur. Burada kastedilen, boþanma, iþten ayrýlma gibi her zaman mevcut olmayan aþýrý streslerdir. ·Sigarayý býrakmak için en uygun olaný, yaklaþýk 7-10 gün sonrasýnda bir gün tespit edip o gün sigaranýn býrakýlacaðýna karar verilmesidir. Hemen ardýndan bu karar yakýnlar, komþular ve iþ

oru: Geçen sene Ramazan'da oruca sabah ezanýyla baþlýyorduk. Bu sene üç aylarýn baþýnda tutmak istediðimiz oruca da yine ezan sesiyle baþladýk. Yani sabah ezaný okununcaya kadar yememizi sürdürdük.

arkadaþlarý ile paylaþýlmalýdýr. Bu kararýnýz için destekleyici olacaktýr. Sigarayý býrakmaya karar verenlerin en büyük korkularý tekrar sigaraya baþlayýp yakýnlarýna mahcup olmaktýr. Böyle bir durumda kendinizi baþarýsýz hissetmeyin. Çünkü sigarayý býrakma denemesinde 7-9 baþarýsýz giriþimden sonra baþarýlý olunmaktadýr. Kiþinin aile, iþ ve arkadaþ çevresi kalabalýk ve destekleyici ise baþarý oraný çok yükselir. Bu yüzden býrakma kararýný onlarla paylaþýp desteklerini almak çok önemlidir. ·Býrakmaya birkaç gün kala saðlýk profesyonellerinden yardým almak, baþarý oranýný artýrýr. Bugün sigarayý býrakma tedavisinde kullanýlan nikotin pastili, sakýzý, bandý ve ilaç gibi çok sayýda ürün mevcuttur. Saðlýk uzmanlarýnýn yönlendirmesiyle uygun bir tedavi veya tekniðin seçilmesi baþarýyý daha çok artýrýr.

fiziksel yorgunluk, psikolojik sorunlar ve depresyon da görülebilir. Kýzlarda, erkeklerden daha çok rastlanýr. Bu tip aðrýlar okulda ders çalýþýrken görülürken, yemekte istirahatta görülmemektedir. Çocuklarda gerilim tip baþ aðrýsýný migrenden ayýrmak çok güçtür. Stres sonrasý baþlayan gerilim baþ aðrýsý þakaklara boyuna yayýlmakta bulantý, kusma, karýn aðrýsý olabiliyor. Çocuklarda açlýk, öðün atlanmasý, kahvaltý yapmama, kafein, çikolata, bazý et türleri, bazý meyveler baþ aðrýlarýný tetikleyebilir. Baþ aðrýsý sýk rastlanan bir durumdur. Çoðu zaman dikkatte alýnmaz, ‘kendiliðinden geçer’ diye deðerlendirilir. Ancak henüz bulgu vermeyen bir çok sistemik hastalýðýn habercisi olabilir. Baþ aðrýsý olan çocuk, özellikle izah edilemeyen baþ aðrýsý olan çocuklar mutlaka tetkik edilmeli, organik veya psikolojik bir sebep bulunana kadar incelenmelidir.” (CÝHAN) ·Sigarayý býraktýktan sonra az da olsa bir kilo alýmý görülebilir. Ancak ilerleyen dönemlerde kolaylýkla bu kilolardan kurtulmak mümkündür. Hastalar bu dönemde diyete baþlayarak, sigarayý býrakmanýn getireceði stresi artýrmamalýdýr. Sigarayý býraktýktan sonra diyet yapabilirler. ·Sigara býrakma kararý verildikten sonra, evde iþyerinde sigarayý hatýrlatan malzemeler ortadan kaldýrýlmalýdýr. Kül tablasý, çakmak, kibrit gibi malzemeler göz önünde bulundurulmamalýdýr. ·Sigarayý býrakmaya karar veren kiþinin sigara içilen ortamlardan uzak durmasý gerekir. Bu nedenle evde, iþyerinde baþka sigara içenler varsa mümkünse hep beraber býrakýlmasý daha uygundur. Ancak bu mümkün deðilse, diðer sigara içenler, sigarayý býrakan kiþinin uzaðýnda içmeli ve býrakan kiþiyi þaka yollu dahi olsa tahrik etmemelidir. ·Zaman zaman sigarayý býrakmaya baðlý sinirlilikler görülebilir. Sinir sýrasýnda derin ve yavaþ nefes almak faydalý olabilir. Sinirliliðin ortaya çýktýðý ortamdan geçici olarak uzaklaþmak veya konuþulan konuyu deðiþtirmek da faydalý olabilir. (CÝHAN)

'Klavyedeki mikroplardan düzenli

temizlikle kurtulabilirsiniz'

B

ilgisayar baþýnda yenen yemeklerden dökülen kýrýntýlar ve el temizliðine özen göstermemek, zamanla klavyede bakteri üremesine neden oluyor. Bilgisayar kullanýcýlarýný bilgilendiren Pratik Servis, bilgisayar kullanýcýlarýný klavyelerini düzenli olarak temizlemeleri konusunda uyardý. Bilim insanlarý ise enfeksiyonlara yol açan tehlikeli bakterilerin klavyelerde bulunabileceðine dikkat çekiyor. Klavyede bulunan milyonlarca mikrobun ishal ve kusmaya yol açabileceði belirtiliyor. Ayýca, gribal enfeksiyonlar da klavyeler üzerinden kullanýcýlara bulaþabiliyor. Tüm bu risklerden uzak durabilmek için, temizlik alýþkanlýklarýna klavye temizliðini de eklemek gerekiyor. Bilgisayar nasýl temiz tutlur? Öncelikle el temizliðine özen gösterilmeli. Mikroplarýn çoðu cilt, aðýz ve burun çevresinde yaþama

alaný buluyor. En yoðun olduðu bölgelerden biri de eller. Ellerden klavyeye bulaþan bakteriler çoðalacaklarý yeni bir çevreye kavuþuyor. Ne kadar el temizliðinize özen gösterilse de klavyeden mikrop bulaþmasý büyük olasýlýk. Þahsi bilgisayar kullanýlsa da eller sýk sýk yýkanmalý. Mecbur kalmadýkça baþkalarýnýn bilgisayarý

kullanýlmamalý. Bakteri oluþumuna sebep vermemek için öncelikle bilgisayar baþýnda yemek yememeye dikkat edilmeli. Bunun ayný zamanda dengesiz beslenmeye, dolayýsýyla kilo alýmý ve daha farklý hastalýklara davetiye çýkardýðý unutulmamalý. Bakterilerin ve enfeksiyonlarýn yayýlmasýný önlemek amacýyla bilgisayarýn klavyesi düzenli olarak temizlenmeli. Klavye temizliði þöyle yapýlmalý: — Bilgisayar kapatýlýp ve fiþi çekilmeli. — Klavyenin arasýna kaçmýþ olabilecek kýrýntýlarý boþatmak amacýyla klavye ters çevrilmeli, daha derin bir temizlik için klavyenin tuþlarý çýkarýlabilir. — Ucu pamuklu bir çubuk alkol ile nemlendirilerek tuþlarýn arasý silinmeli. — Tüy býrakmayan nemli bir bez ile de klavyenin yüzeyi temizlenmeli. (CÝHAN)

Ezan baþlayýnca hemen yemeyi kesip oruca baþladýk. Ancak sonra bizi ikaz edenler oldu. Ezana kadar yemek yenilmez dediler. Halbuki biz Ramazanlarda hep ezanla baþlýyorduk oruca. Þimdi ne oldu ki, sabah ezanýyla baþladýðýmýz orucumuzun geçersiz olduðunu söylüyorlar bize. Cevap: Soru sahibi okuyucuma, geçen Ramazan'da ne olmuþtu, þimdi Ramazan'dan önce ne olduðunu kýsaca arz edeyim de iki ezan arasýndaki oruca baþlama farkýnýn ne olduðunu fark etsin, böylece þaþýrmaktan da kendini kurtarmýþ olsun. Geçen Ramazan'da iþitince hemen oruca baþladýðýnýz ezan, Ramazanlarda oruca baþlama vaktinin girdiðini ilan etmek için erkenden okunan ezandýr. Tam imsakta okunan o ezanlarla oruca baþlanýr, daha fazla beklenilemez. Ancak Ramazan dýþýnda sizin dinlediðiniz ezan, orucun baþladýðýný ilan eden ezan deðildir. Tam aksine orucun baþlama vaktinin çoktan geçtiðini haber veren ezandýr. Dolayýsýyla geç vakitte okunan bu ezanla oruca baþlanýlmaz. Ýþte sizin itiraz edilen orucunuz da böyle baþlama vakti çoktan geçmiþ olan oruçtur. Bilmem okuyucuma, imsakla birlikte okunan Ramazan ezaný ile imsak geçtikten çok sonra okunan ezanýn farkýný arz edebildim mi? Bunun için Recep ayýnýn baþýnda dinlediði ezanla baþladýðý orucunun sýhhatine itizar edilmiþ, niyet vakti geçmiþ oruç geçerli deðildir, denmiþtir! Bununla beraber ezanla oruca baþlama konusunda akla gelen þu yanýlma ihtimalini de düþünmeliyiz. Sabah ezanýný okuyan müezzin bazen saatine yanlýþ bakýp erken de okuyabilir, uykuya dalýp geç de kalabilir. Böylece Ramazan'da orucuna ezanla baþlayanlar da ayný yanlýþa uyabilir. Böyle bir yanýlmaya maruz kalmamak için takvimdeki imsak vaktinin girip girmediðine bakmayý ihmal etmemekte büyük fayda vardýr. Ayrýca imsak dakikasý, gecenin bitip gündüzün baþladýðýný da ifade etmektedir. Bu sebeple imsakla hem oruca baþlanýr, sabah namazýnýn vakti de girmiþ sayýldýðýndan, ihtiyaç duyanlar sabah namazýný da hemen kýlabilirler de. Ancak tedbir olarak 15-20 dakika beklemenin daha uygun olacaðýný ifade edenler de vardýr. *** Soru: Ölmüþlerimize sene boyunca Yasinler okuyup ruhlarýna baðýþlýyoruz. Ancak son zamanlarda ölmüþlerimize Yasin okunamayacaðýný ileri sürenler oluyor, ölünün ruhu için Yasin okunmaz demeye getiriyorlar. Geçmiþlerimiz için Yasin okumayý býrakalým mý þimdi? Cevap: Ölmüþlerimizi niyet ederek okuduðumuz Yasinleri býrakmamalý, Kur'an okumaya devam etmeliyiz. Çünkü ölülere Yasin okunmasa bile okuduðumuz Yasinlerin sevaplarýný ölmüþlerimize baðýþlayabiliriz. Böylece geçmiþlerimiz okuduðumuz Yasinlerin de, yaptýðýmýz tüm hayýr hasenatlarýn da sevaplarýndan istifade ederler. Çünkü yaþayan insanlar yaptýklarý tüm hayýr hasenatlarýnýn sevaplarýný geçmiþlerine baðýþlayabilirler. Varsa azaplarý azalýr, yoksa makamlarý yükselir. Har halükarda ölmüþlerimiz istifade ederler bu türlü hediyelerimizden. Bunda þüpheye düþmeye sebep yoktur. Rahmetli pederim bana yedi yaþýmda iken perþembe günleri geçmiþlerimize Yasin okuma alýþkanlýðý kazandýrdý. Halen 77 yaþýnda o alýþkanlýðýmý sürdürmekte, her perþembe mutlaka Yasin okuyarak geçmiþlerimize sevabýný baðýþlamaktayým. Bundan da çok mutluyum. Geçmiþlerimizle irtibatý kesmemeli, manevi hediyelerimizle vefamýzý göstermeliyiz diye düþünüyorum. Ahmed Þahin (Zaman) a.sahin@zaman.com.tr 30 Mayýs 2012


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

2 Haziran 2012 Cumartesi

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Þanlýurfa'da Þ

anlýurfa Balýklýgöl Devlet Hastanesi’nde atýl durumda bekleyen depolar, refakatçiler için misafirhaneye çevrildi. Bayan ve erkekler için ayrý ayrý hazýrlanan misafirhaneler otel odalarýný aratmýyor. Misafirhanelerin açýlýþýný Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik yaptý. Þanlýurfa’nýn önemli saðlýk yatýrýmlarýnýn hizmetinin arifesinde olduðunu belirten Bakan Çelik, "Ýki yýl

içinde yaptýðýmýz ve yapýmýna devam ettiðimiz yatýrýmlar ile Þanlýurfa 15 yýl saðlýk alanýnda sorun yaþamayacak.” dedi Daha Balýklýgöl Devlet Hastanesi misafirhanesinin açýlýþýný gerçekleþtiren Bakan Çelik, hastane hakkýnda yetkililerden bilgi aldý. Hastane içerisinde odalarý gezerek hastalara geçmiþ olsun dileklerinde bulunan Bakan Çelik, hastane çýkýþýnda da vatandaþlarýn

þikâyetlerini dinledi. Þanlýurfa’da saðlýk alanýnda birçok yatýrýmýn sürdüðünü aktaran Çelik, “Önemli hizmetlerin arefesindeyiz. Bildiðiniz gibi bin 700 yataklý þehir hastanesi iþlemleri tamamlandý. Þimdi Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararý bekleniyor, ihalesi yakýnda yapýlacak. Arkasýndan Eyyübiye’de yapýlacak hastane TOKÝ’ye gönderildi. O da ihale aþamasýnda Ceylanpýnar ve Birecik’teki hastaneler bu þekilde, Akçakale’de temel attýk, inþaatý devam ediyor. Ýki yýl içinde mevcut hastanelere ciddi katký olacak. Þanlýurfa, saðlýk alanýnda 15 yýl sorun yaþamayacaðý bir sürece girmiþ

olacak.” diye konuþtu.

Bakan Çelik, THY’de yaþanan süreç ve memur zamlarýnýda deðerlendirdi Misafirhane ve 7 odanýn açýlýný yaptýktan sonra çýkýþta basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayan Çelik, memurlara verilen zam teklifini deðerlendirdi. Çelik, memur 4+4 zammýnýn sadece Türkiye deðil dünya koþullarýna göre deðerlendirilmesi gerektiðini söyledi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Türk Hava Yollarý (THY)'nda yaþanan sürecin toplu sözleþme süreci olmadýðýný, yönetim ile sendika arasýnda öteden beri yaþanan bir sýkýntý olduðunu söyledi. Çelik, “Bu tür sorunlar masada çözülmeli toplumun huzuru, ulaþýmý engellenmemeli.’’ þeklinde konuþtu. Ardýndan 2012 asfaltlama sezonu açýlýþýna geçen Bakan Çelik, sezonu kurban keserek baþlattý. Asfaltlanacak yollar hakkýnda bilgi veren Çelik, þöyle devam etti: “Bu sene bin 500 kilometre yol yapmayý hedefliyoruz. Þanlýurfa’da bütün alanlarý ile hýzlý bir deðiþim devam ediyor. Urfa, her yýl bir önceki yýldan daha iyi olacak.” þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

BDP’li Demirtaþ: Gönderilen '32 Yýllýk Ömrü Olan Mutlu fezlekeler tehdit unsurudur Ýnsanlarýn Yaþadýðý Ülke' sergisi

6

Kadýnlar yýl sonu sergisi açtý

K

adýnýn Sosyo- Ekonomik Hayata Katýlýmýný Saðlama-4” projesi kapsamýndaki yýl sonu kapanýþ sergisi Batman Valisi Ahmet Turhan’ýn katýlýmýyla 75. Yýl Toplum Merkezi’nde açýldý. Halk oyunlarý ekibinin folklor gösterisiyle baþlayan etkinliðe Batman Valisi Ahmet Turhan’ýn yaný sýra Baþsavcý Muhammet Emre Ejder, Rektör Abdusselem Uluçam, Vali Yardýmcýsý Mustafa Adil Tekeli, Ýl Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan, Ýl Jandarma Komutaný Halil Uysal, Milli Eðitim Müdürü Vekili Bahattin Atilla ve protokol eþleri katýldý. Hazýr giyim, halýcýlýk, el sanatlarý ve kuaförlük gibi birçok alanda çeþitli çalýþmalar yapan kursiyerler böyle bir etkinlik sayesinde el emeklerini sergileme fýrsatý buldu. Vali Ahmet Turhan ve eþi Nuran Turhan, kursiyerlere baþarýlardan dolayý sertifikalarýný vermelerinin ardýndan tek tek bütün reyonlarý ziyaret etti. Kursiyerlerin yaptýklarý çalýþmalarý beðendiðini ifade eden Vali Turhan, böyle etkinlikleri devamlý olmasý gerektiði ve Batman Valiliði’nin bu tür etkinliklere her zaman destek olacaðýný söyledi. (CÝHAN)

Lösemili çocuklar sýkýntýlarýný Vali Turhan’a anlattý

G

B

DP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, "Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan hazýrlanýp meclise gönderilen fezleke tehdit unsurudur." dedi. Milletvekili dokunulmazlýðýnýn düþürülmesi için hazýrlanan fezlekelerin hiçbir hukuki deðer taþýmadýðýný kaydeden Demirtaþ, davalarýndan hiçbir zaman geri adým atmayacaklarýný söyledi. Diyarbakýr Kayapýnar Belediyesi Kültür Merkezi’nde BDP ikinci Ekoloji ve Yerel Yönetimler Konferansý'nda konuþan Demirtaþ, binbir zorluk ve baskýyla tutuklamalarýn yapýldýðýný ileri sürdü. Bu baskýnýn büyüklüðü karþýsýnda görkemli bir direniþle birlikte siyasal yerel hizmet çalýþmalarýný sürdüren bir parti olduklarýný dile getiren Demirtaþ, þunlarý kaydetti: "Bugünkü yürüyüþümüzü kazýndýran bütün þehitlerimize minnettarýz. 13 yýldýr sürdürdüðümüz yerel yönetim deneyiminde bedel ödemiþ tüm arkadaþlarýmýza teþekkür ederim. 88 belediye meclis üyemiz 2 il genel meclis üyemiz 20 belediye baþkanýmýz, 11 il genel meclis üyemiz, 19 belediye baþkan yardýmcýsý 180 yerel yöneticimiz tutukludur. Demokratik özerkliðin inþa konusunda yerel yönetimlerin nasýl pratik içerisine gireceði, elindeki imkanlarý demokrasinin kültüre dönüþmesi konusunda nasýl politika üretileceðiyle ilgili burada tartýþmalar yapacaðýz."

"PKK ve BDP’nin organik baðý yoktur"

Uludere katliamýnda sadece 34 kiþi katledilmediðini, orada yüz yýllýk trajedinin yer aldýðýný ifade eden Demirtaþ, "30 yýldýr savaþ devam ettiðini anlatan Demirtaþ, "PKK’nýn yürüttüðü eylemlerde BDP’nin tek bir talimatýnýn olduðunu ispatlayamazsýnýz. Tarihte görülmemiþ bir þeydir. Organik baðýmýz yoktur." þeklinde konuþtu. Kendileri için hazýrlanan fezlekelerin tehdit olduðunu belirten Demirtaþ, bunun bir talimat sonucunda Baþbakan tarafýndan talimat olarak verildiðini ileri sürdü. Hiçbir hukuki deðerinin bulunmadýðýný iddia eden Demirtaþ, endiþe içerisinde bulunmadýklarýný kefeni koltuðu altýnda siyasetçiler olduklarýný kaydetti. Van Baðýmsýz Milletvekili Aysel Tuðluk ise fezlekenin kendilerine yönelik bir müdahale olduðunu belirterek, þöyle konuþtu: "Biz bunlara alýþtýk. Bu tür yaklaþýmlar bizi kendi yolumuzdan alýkoyamayacak. Barýþa olan umudumuzu kýrýyor. Böylesi bir uzlaþma anlayýþý olmaz. Fezleke bizi biraz daha yaraladý. Muhalif olan herkes hedef durumunda. Biz buna boyun eðmeyiz. Fezlekeyi bir tehdit olarak görüyorum. Bir bedel ödenmesi gerekiyorsa ödemeye hazýrýz. Hiçbir güç halkýn iradesinin önüne geçemez. Cezaevine atacaklarsa buyursunlar atsýnlar. Biz siyaset yapmaya devam edeceðiz. Türkiye son derece kritik bir süreçten geçiyor." Bu tür uygulamalarýn bedelini bütün ülkenin ödediðini söyleyen Tuðluk, BDP’nin birlikte yaþamanýn güvencesi olduðunu kaydetti.(CÝHAN)

azeteci-Yazar Esra Tüzün, Diyarbakýr’da ‘32 Yýllýk Ömrü Olan Mutlu Ýnsanlarýn Yaþadýðý Ülke’ konulu fotoðraf sergisi düzenledi. Memorial Diyarbakýr Hastanesi'nde açýlýþý gerçekleþtirilen resim sergisine Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu ve vatandaþlar katýldý. Fotoðraflarla ilgili bilgiler veren Tüzün, sergiyle ilgili vatandaþlarla sohbet etti. Nüfusunun yüzde 50'si AÝDS ve verem hastalýðýnýn pençesinde olan Afrikalýlarýn, zorluklara raðmen nasýl mutlu olabildiðini gösteren fotoðraflar vatandaþlarýn ilgiyle izlemesine neden oldu. Uzun bir süreden bu yana saðlýk alanýnda haberler yaptýðýný dile getiren Tüzün, “Çektiðim fotoðraflarýn hastanelerde sergilenmesi çok önemli. Afrika’da kritik hastalýklara karþý savaþan insanlarý konu alan sergi sayesinde diðer hastalarýn bundan güç alacaðýna inanýyorum. 25 yýldýr saðlýk haberleri yapýyorum. Bu konuda araþtýrma yapmayý çok seviyorum. Daha önce 100 yaþýna gelen saðlýklý insanlarý konu alan sergim tüm ülkede sergilendi.” Bugün ikinci sergiyi düzenlediðini ifade eden Tüzün, ismini ‘32 Yýllýk Ömrü Olan Mutlu

B

Ýnsanlarýn Yaþadýðý Ülke’ olarak belirlediðini ifade etti. Sergide yer alana fotoðraflarý, 32 yýl hayatta kalabilen ve buna raðmen mutlu yaþayan insanlarýn ülkelerini gezerek elde ettiðini söyleyen Tüzün, þöyle dedi: “Bu sergime, ayný zamanda sosyal sorumluk sergisi de diyorum. Bu sergimin hastanelerde sergilenmesi benim için çok önemli. Çünkü hastalýklarla savaþan insanlarýn bu sergiden moral almasýný umuyorum. Özellikle Afrika’da kritik hastalýklarla savaþan insanlar tüm dünyaya önemli mesajlar veriyor.” Tüzün, 2 hafta boyunca hastanede açýk kalacak sergiye vatandaþlarý davet etti. (CÝHAN)

atman Valisi Ahmet Turhan, lösemili ve kan hastasý çocuklarýn, saðlýk ve eðitim baþta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarýnýn saðlanmasýna yardýmcý olmak amacýyla kurulmuþ olan Lösemili Çocuklar Vakfý Batman Þubesi üyelerini makamýnda kabul etti. Lösemili Çocuklar Vakfý Batman Þube Temsilcisi Abdurrahman Kandemir, ilde 180 civarýnda lösemili hasta bulunduðunu ifade ederek, özellikle çocuklarýn ciddi sýkýntýlar çektiðini söyledi. Batman’da lösemili çocuklarýn tedavi edilebileceði bir onkoloji bölümü olmadýðýný, Vali Ahmet Turhan’a aktaran Kandemir, bu nedenle Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi’ne gittiklerini ve orada sýkýntýlý bir tedavi süreci yaþadýklarýný anlattý. Batman Bölge Devlet Hastanesi bünyesinde onkoloji bölümü açýlmasýný isteyen Kandemir, bu konuda Vali Ahmet Turhan’dan yardým istedi. Hasta sevki konusunda özellikle Ankara’ya gitmek üzere isteklerinin karþýlanmadýðýný ifade eden Kandemir, tedavi için Ankara’ya gitmek üzere daha kolay sevk almalarý konusunda Vali Ahmet Turhan’ýn desteklerini talep etti. Lösemili çocuklara hediye daðýtan Vali Ahmet Turhan, bir süre çocuklarla sohbet etti. Lösemili çocuklar, Vali Ahmet Turhan’dan, üniversiteye giriþ sýnavýna hazýrlanan gençlerin dershaneye gönderilmesi konusunda destek talep etti. Vali Ahmet Turhan, Lösemili Çocuklar Vakfý Batman Þubesi’nin ziyaretinden memnuniyet duyduðunu ifade ederek, “Taleplerinizin karþýlanmasý için elimden geleni yapacaðým, Batman Bölge Devlet Hastanesi bünyesinde onkoloji bölümü açýlmasý konusunda araþtýrma baþlatacaðým. Dershaneye gitmek isteyenlere yardýmcý olacaðým, bu çocuklarýmýzýn sayýsýný bize bildirirseniz onlara ayrýcalýk tanýyacaðýz. Eðitim alanýnda çocuklarýmýz derslerinden geri kalmasýn, doktorlarý rapor verirse çocuklarýmýz için öðretmenler evlerinde bile onlara ders vermek için gidebileceklerdir. Karþýlaþtýðýnýz sorunlarý lütfen bize bildirin, elimizdeki imkânlarý sizin için sonuna kadar kullanýrýz. Bir imtihan dünyasýnda yaþýyoruz, umarým Allah’tan, bir an önce hastalarýmýz þifa bulur. Kapýmýz her zaman size açýktýr.” Dedi. (CÝHAN)

2 Haziran 2012 Cumartesi Gazete Sayfaları  

2 Haziran 2012 Cumartesi Gazete Sayfaları

2 Haziran 2012 Cumartesi Gazete Sayfaları  

2 Haziran 2012 Cumartesi Gazete Sayfaları

Advertisement