Page 1

Baro baþkanlarý bölgede þiddetin sona ermesi için çaðrýda bulundu M

M. Sait Çakar

Mardin Erdoba Elegans Otel'de bir araya gelen 13 ilin baro baþkanlarý, artan þiddetin sona erdirilmesi konusunda bir toplantý düzenledi.

davranmaya çaðýrdý. Son dönemlerde çok sayýda güvenlik görevlisi ve sivil yurttaþýn PKK tarafýndan alýkonulduðuna dikkat çeken Yýldýrým, "Nitekim Hakkari Barosu'na baðlý olarak faaliyet gösteren meslektaþýmýz Abdülmecit Tarhan, yaklaþýk 1 aydan bu yana PKK tarafýndan alýkonulmuþ ve akýbetinden haber alýnamamaktadýr. Bizler hukuk örgütleri olarak, her ne koþulda olursa olsun her türlü yaþam hakký ihlali ve kiþi güvenliði ve özgürlüðünü tehdit eden her türlü eylemlere karþýyýz. Bu çerçevede, baþta meslektaþýmýz Abdülmecit Tarhan olmak üzere, örgüt tarafýndan alýkonulan tüm yurttaþlarýn derhal serbest býrakýlmasýný talep etmekteyiz.” dedi.

ardin'de toplanan Doðu-Güneydoðu baro baþkanlarý, son günlerde bölgede artan þiddetin sona ermesi için çaðrýda bulundu. Mardin Erdoba Elegans Otel'de bir araya gelen 13 ilin baro baþkanlarý, artan þiddetin sona erdirilmesi konusunda bir toplantý düzenledi. Bölge Barolarý Dönem Sözcüsü Mardin Barosu Baþkaný Azat Yýldýrým, kaygýlarýnýn, ölümlerin daha da artmasý ve birlikte yaþama arzusunun geri dönülmez bir þekilde ortadan kalkmasý olduðunu ifade etti. Yýldýrým, bu nedenle bu çatýþma sürecinin derhal sonlandýrýlmasý için bir kez daha herkesi saðduyulu

Kamýþlý'daki patlama Nusaybin'de camlarý kýrdý

K

amýþlý'da meydana gelen patlamanýn etkisiyle Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazý evlerin camlarý kýrýldý.

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

2 Ekim 2012 Salý

Yýl: 9 Sayý 2460 Fiyatý :25 Kr

Edinilen bilgilere göre, Kamýþlý Kaymakamlýðý yakýnlarýnda bulunan istihbarat bürosu yakýnlarýnda bomba yüklü bir araç infilak etti. Patlama sonrasý bölgede geniþ güvenlik önlemi alýndýðý öðrenildi. Patlama, Nusaybin'de

þiddetli bir þekilde hissedilirken havaya yükselen duman Nusaybin'den de görüldü. Patlamanýn etkisiyle bazý iþ yerlerinin camlarýnýn kýrýldýðý Nusaybin'de vatandaþlar ne olduðunu daha yakýndan görebilmek için sýnýra akýn etti. Nusaybin Kaymakamý Murat Girgin, patlama nedeniyle sýnýra yakýn çok sayýda ev ve iþ yerlerinin camlarýnýn kýrýldýðýný belirterek olayý araþtýrdýklarýný bildirildi. (CÝHAN)

Polis okul önlerinde öðrenci ve

öðretmenlerin huzurunu koruyacak Mardin merkezde toplam 44 okulda, 44 rütbeli personel ve 44 polis memuru olmak üzere toplam 88 personel okul irtibat görevlisi olarak görevlendirildi.

Bir tepki de Diyanet-Sen'den M. Sait Çakar

T

ürkiye Diyanet ve Vakýf Görevlileri Sendikasý (Diyanet-Sen) Ömerli temsilciliði baþkaný Nurullah Öncel, “Hz Muhammed Mustafaya (s.a.v) e yönelik Amerika’da çekilen filmde yapýlan hakaret ve müslümanlara yönelik haksýz suçlamalar bütün dünya müslümanlarý gibi bizleri’de derinden yaralamýþtýr.”dedi Baþkan Nurullah Öncel tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada; Hz Muhammed (s.a.v) her zaman insani deðer taþýyan bütün diðer dinlere mensup olanlara hoþgörü ve Ýslam’a yakýþan bir tavýrla muamele edilmesini istemiþtir. Ýnsanlýktan nasibini almamýþ, bu iðrencliðin musebbibi olan az geliþmiþ beyinler bütün insanlýðý kendileri için köle gören, dünyaya hakim olma sevdasýyla yanýp tutuþan ve bu yolda en büyük engel olarak müslümanlarý gören siyonistlerdir. Siyonistler, hamileri olan emperyalistleri de arkalarýna alýp 5 (beþ) milyon dolar harcayarak beyinden yoksun bir mahluka bu filmi yaptýrmýþlardýr. Elbette bizler bu yapýlanlarý diðer dinlere mensup herkese mal etmiyoruz. Zira son yýllarda islami uyanýþ ve halklarýn Hz Resuli Ekrem (s.a.v) ile yeniden özgürlüklerine kavuþmalarý ve bu dalganýn her geçen gün yükselmesi siyonistleri çýldýrtmýþtýr. Tüm bu hakaretlere raðmen hiçbir þekilde sesini çýkartmayan, tepki göstermeyen, onlarca ülkede milyonlarýn protestolarýna raðmen hala ceza vermeyen, bu videolarý yayýndan bile kaldýrmayan özellikle Amerikalý siyasetciler yine kendilerine yakýþaný yapmýþlardýr. Provakasyon amaçlý bu ve buna benzer densizlikleri yapan yapýmcý, yayýncý, arkalarýndaki siyonistleri, sessiz kalan hümanizimden (insanlýktan) nasibini olmamýþ dilsiz þeytanlarý büyük bir nefretle kýnýyoruz. Son olarak bütün müslüman kardeþlerimden beklentimiz ise, çaðdaþ ebucehilleri kýnarken peygamberin hayatýný(her alanda) okuyup ona uymalarý düþmanlara verilecek en büyük cevap olacaktýr. Ýnþaallah” þeklinde ifadelere yer verdi.

M

ardin Emniyet Müdürlüðü yeni eðitim yýlýnýn baþlamasý ile öðrenci ve öðretmenlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eðitim yapmalarýný saðlamak amacýyla çeþitli tedbirler aldý. Mardin merkezde toplam 44 okulda, 44 rütbeli personel ve 44 polis memuru olmak üzere toplam 88 personel okul irtibat görevlisi olarak görevlendirildi. Okul irtibat görevlileri periyodik olarak okul idaresini ve okul aile birliðini ziyaret ederek, güvenliðe dair herhangi bir sorunun bulunup bulunmadýðýný soracak. Mardin Emniyet Müdürü Derviþ Kara, öðrencilerin ve öðretmenlerin güvenliðini saðlamak için il genelinde 88 personel görevlendirildiðini söyledi. Kara, "Görevliler okullara giriþ çýkýþlarý esnasýnda okul çevresinde bulunan ve okulla iliþiði olmayan kiþilerin þiddet, cinsel istismar, yasa dýþý örgütsel ve ideolojik faaliyetler, madde baðýmlýlýðý ve diðer olaylara sebebiyet vermemeleri için görev yapacaktýr.” dedi. Okullarýn açýlmasý ile

öðrencilere yönelik uyuþturucu zararlarý konusunda çeþitli seminerler düzenleyeceklerini vurgulayan Kara, program hakkýnda þu bilgileri verdi: "Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðümüzce Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek için Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programlarý (ÇOGEP) kapsamýnda 'Bilinçli Gençlik, Güvenli Mardin' projesi kapsamýnda 17 lisede öðrencilere yönelik 'Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele'; Asayiþ ve

Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü'nde görevli 6 uzman personel tarafýndan ise 'Uyuþturucu ile Mücadele, Asayiþ ve Toplum Destekli Polislik' konularýnda eðitim seminerleri verilecek."

Birinci cadde’nin üstyapý çalýþmalarý hýzla devam ediyor

G

eçtiðimiz aylarda yapýmýna baþlanan Birinci Cadde altyapý çalýþmalarýnýn üçüncü ve son etabý tamamlandý.Toplam 13 kilometre uzunluðunda ki altyapý þebekesinin tamamý yenilendi. Altyapý projesinin tamamlanmasýnýn ardýndan Birinci Cadde bazalt taþý döþeme ve kaldýrým çalýþmalarý hýzla devam ediyor. Üç kilometrelik cadde’nin yaklaþýk 1,5 kilometrelik bölümünde bazalt taþý ve kaldýrým yapýmý tamamlandý.

'Baþsavcýyým' diyerek vatandaþý kandýran bir kiþi yakalandý

M

ardin’de kendini 'baþsavcý' olarak tanýtýp vatandaþlarý dolandýran bir kiþi yakalandý Mardin'de B.C adlý þahýs, müþteki (A.T.53)'u telefonla arayarak, kendisini baþsavcý olarak tanýtýp ve vermiþ olduðu hesap numarasýna 47 bin 480 bin lira yatýrmasýný saðladý. Parayý yatýrdýktan sonra dolandýrýldýðýný fark eden A.T. polisi aradý. Polisin yaptýðý araþtýrma sonucunda parayý bankadan çekmeye hazýrlanan B.C. isimli þahýs gözaltýna alýndý. B.C., emniyette yapýlan sorgusunun ardýndan çýkarýldýðý mahkeme tarafýndan tutuklanarak cezaevine gönderildi." (CÝHAN)

Güneydoðu’nun ihracatý ocakOdun sobalarý eylül süs eþyasý oldu döneminde de artýþ gösterdi

M

idyat ilçesinde yakýn zamana kadar 30 iþ yerinde üretilen bugün ise 2 imalathanede yapýlan odun sobalarý, ihtiyaçtan çok süs eþyasý olarak raðbet görüyor. Sayfa 2’de

G

üneydoðu Anadolu Ýhracatçý Birlikleri (GAÝB) tarafýndan ocakeylül dönemi içerisinde 5 milyar 907 milyon dolarlýk ihracat gerçekleþtirildi. Böylelikle, geçen yýlýn ayný dönemine oranla ihracatta yüzde 15,5’lik bir artýþ yaþandý. Sayfa 3’te


2 Ekim 2012 Salý

2

Odun sobalarý süs eþyasý oldu Midyat ustalarýna özgü elips biçimli odun sobalarýný 33 yýldýr mütevazý atölyesinde üreten Abdülkadir Arbað, zanaatýn kaybolmaya yüz tuttuðunu söyledi. Sedat Aslanaçier

M

idyat ilçesinde yakýn zamana kadar 30 iþ yerinde üretilen bugün ise 2 imalathanede yapýlan odun sobalarý, ihtiyaçtan çok süs eþyasý olarak raðbet görüyor. Midyat ustalarýna özgü elips biçimli odun sobalarýný 33 yýldýr mütevazý atölyesinde üreten Abdülkadir Arbað, zanaatýn kaybolmaya yüz tuttuðunu

Sahipsiz köpekler toplanýyor Ali Edis

V

atandaþlarýn þikâyeti üzerine harekete geçen Midyat Belediyesi, son günlerde cadde ve sokaklarda sýkça görülen ve tehlike oluþturan baþýboþ köpekleri yakalamak için 10 kiþilik baþýboþ köpeklerle mücadele timi kurdu.

söyledi. Geçmiþte yurt dýþýna bile sattýklarý odun sobalarýnýn þimdilerde sadece bazý köylerde kullanýldýðýný, çoðunlukla süs eþyasý olarak satýn alýndýðýný ifade eden Arbað, þöyle dedi:"Bizim meslek yavaþ yavaþ ölüyor. Çocuklarýmýza bile öðretemiyoruz. Geleceði olmadýðýndan dolayý diye düþünüyoruz. Yalnýz bu bir tarihtir, kaybolmamasý daha güzeldir. Babamýn yanýnda öðrendim bu mesleði. Küçüklüðümden beri onun yanýnda yetiþtim. Bu sobalarýn özelliði Midyat'a has olmasýdýr. Elips þeklinde olduðundan

Birinci cadde’nin üstyapý çalýþmalarý hýzla devam ediyor M. Sait Çakar

G

eçtiðimiz aylarda yapýmýna baþlanan Birinci Cadde altyapý çalýþmalarýnýn üçüncü ve son etabý tamamlandý.Toplam 13 kilometre uzunluðunda ki altyapý þebekesinin tamamý yenilendi. Altyapý projesinin tamamlanmasýnýn ardýndan Birinci Cadde bazalt taþý döþeme ve kaldýrým çalýþmalarý hýzla devam ediyor.

Yýlda 500 oda yapýlýyor Ürettikleri sobalarý, þimdilerde sadece Avrupa ülkelerine süs amaçlý götürenlerin olduðunu aktaran Arbað, "Þimdilik sadece Midyat ve bazý köylerine satýyoruz. Çok þükür geçimimiz oluyor fakat meslek yavaþ yavaþ ölüyor" dedi. Bu mesleðe sahip çýkýlmasýný ve gelecek kuþaklara aktarýlmasýný isteyen Arbað, "Bu sobalar sac levha olarak bize geliyor. Biz üstüdür, borusudur, kapaðýdýr, kapýsýdýr, ayaklarýdýr hepsini komple safha safha kesip biçip son þeklini ve desenlerini yapýyoruz. Elips þeklini vererek Midyat odun sobasýný yapýyoruz" diye konuþtu. Yýlda yaklaþýk 500 soba yaptýklarý bilgisini de veren soba ustasý Abdülkadir Arbað, yaz mevsiminde imal ettikleri sobalarý, kýþ bastýrmadan satýþa sunduklarýný ve fiyatlarýnýn 50-150 lira arasýnda deðiþtiðini sözlerine ekledi

TÜGÝAD Midyat'taki tarihi ve turistik yerleri gezdi

Üç kilometrelik cadde’nin yaklaþýk 1,5 kilometrelik bölümünde bazalt taþý ve kaldýrým yapýmý tamamlandý. Telekom ve TEDAÞ’ýn kablolarýný yer altýna almasýyla da Birinci Cadde tarihi aslýna uygun hale gelirken kablolarýn oluþturduðu görsel kirlilikten de kurtulmuþ olacak. Mardin Belediyesi ile Mardin Valiliði’nin ortaklaþa yürüttüðü Sit Alaný Altyapý Su ve Kanalizasyon Yenileme Çalýþmalarý Projesi devam ediyor. Üçüncü ve son etabý tamamlanan altyapý çalýþmalarýnýn ardýndan üst yapý çalýþmalarý hýzla devam ediyor. Ramazan Bayramý’nýn hemen ardýndan baþlayan üçüncü ve son etap çalýþmalarý kapsamýnda, Cumhuriyet Meydaný ile Diyarbakýrkapý arasýnda kalan kýsýmda da alt yapý çalýþmalarý tamamlandý. Son etap çalýþmalarýnda öncelikle su ve kanalizasyon borularý yenilenerek, yaðmur drenaj hatlarý yerleþtirildi. Telekom ile TEDAÞ’a ait kablolar yer altýna çekildi. Son olarak

odunlar daha güzel yerleþtiriliyor ve yakýlmasý daha kolay oluyor. Ýçeriyi hemen ýsýtýyor. Ýlçemizde 2-3 asýrdýr bu sobalar yapýlýyor ve halen satýlýyor. Ancak ister istemez teknolojiden dolayý sobalara olan raðbet azaldý. Midyat'ta yapýlan odun sobalarýný baþka illere ve Avrupa'ya da gönderiyorduk."

Timin kurulmasýnýn ardýndan veteriner gözetimindeki ekip, baþýboþ gezen çok sayýda köpeði yakalamak için çarþý merkezi ve mahalle aralarýnda köpek avýna çýktý. Ellerindeki demir halkalý aparat ve uyuþturucu silahlarla uzun süre köpek kovalayan ekipler, yaptýðý çalýþma sonrasýnda yaklaþýk 100 adet köpek toplayarak, köpek toplama merkezinde bakýma aldý. Sokak hayvanlarý konusunda yürüttükleri çalýþmalardan bahseden Midyat Belediyesi Veteriner Hekimi Ömer Bedir, modern þehirlerin büyük problemleri arasýnda baþýboþ hayvanlar olduðunu söyledi. Sahipsiz olan köpeklerin özellikle gece geç saatlerde evlerine giden vatandaþ ve sabah erken saatlerde okullarýna giden çocuklarý tehdit ettiðini belirten Bedir, “Baþýboþ köpekleri toplamak için bir ekip kurduk. Ekibimiz sokaklardaki köpekleri toplarken, ayný zamanda vatandaþlardan gelen ihbarlarý da deðerlendirmektedir” dedi. Köpeklerin saldýrmalarýnýn dýþýnda birçok hastalýðý da beraberinde taþýdýklarýný ifade eden Bedir,

baþýboþ köpeklerin çevreye ve insanlara zarar vermemesi için ekipler tarafýndan ilçe merkezinde yaklaþýk 100 adet baþýboþ köpeðin toplanarak Mardin Belediyesi bünyesinde bulunan hayvan barýnaðýna götürüldüðünü ve burada her türlü bakým ve tedavilerinin yapýldýðýný dile getirdi. Baþýboþ köpeklerin vatandaþlarý rahatsýz ettiðini söyleyen Bedir, “Sokaklarda baþýboþ gezen köpekleri insanlara zarar vermemeleri için topluyoruz. Günümüzde modern þehirlerinin en büyük problemleri baþýboþ sokak hayvanlardýr. Özellikle sahipsiz sokak hayvanlarý sokaklarda baþýboþ bir þekilde dolaþarak hem toplumumuzu huzursuz etmekte hem de onlara bakan kimse olmadýðý için saðlýk sorunlarýyla boðuþup acý bir þekilde hayatlarýný kaybetmekteler” açýklamasýnda bulundu. Köpek toplama timinde görevli personeller ise köpeklerden korkmadýklarýný, rahatlýkla yakalayýp köpek bakým merkezine getirdiklerini söyledi. Belediyenin bu uygulamasýný memnuniyetle karþýladýklarýný söyleyen vatandaþlar ise, “Belediye ekiplerinin, sokak köpeklerini toplamasý bizi çok sevindirdi. Baþýboþ dolaþan bu köpekler çevre sakinlerini rahatsýz ediyorlar. Ayrýcý sokak köpeklerinin çoðunda kuduz aþýsý yok. Bununla ilgili bir önlemin alýnmasý bizi sevindirmiþtir.” dediler.

Ali Edis

Ç

parke taþlarý ile kaldýrýmlarýn tamamý tarihi dokuya uygun bazalt taþý ile yenileniyor. Üç kilometre uzunluðunda Birinci Cadde’nin yarýsýnda bazalt taþý ve kaldýrým döþeme iþi tamamlandý. Birinci Cadde’de her biri 2700 metre uzunluðunda yaðmur, kanalizasyon, su þebekesi olmak üzere toplam 12,5 kilometre uzunluðunda 5 hat döþendi.

eþitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen TÜGÝAD Yönetim Kurulu Üyeleri Midyat'ta basýn toplantýsý düzenledi. Türkiye Genç Ýþ Adamlarý Derneði (TÜGÝAD) Baþkaný Ali Yücelen, "Türkiye'de yeni fikir, süreç, buluþ ve ürün geliþtirme süreçleri son yýllarda artan oranda desteklenmeye baþlasa da yenilikçi ve yaratýcý giriþimciler yeterince desteklenemiyor" dedi. Çeþitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen TÜGÝAD Yönetim Kurulu Üyeleri Midyat'ta basýn toplantýsý düzenledi. Kasr-i Nehroz Oteli'nde düzenlenen toplantýda konuþan TÜGÝAD Baþkaný Yücelen, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal açýdan hýzlý bir geliþim ve dönüþüm süreci içinde olduðunu söyledi. Yücelen, yenilikçi yaklaþýma açýk olan ülkelerde yeni giriþim gerçekleþtirme oranýnýn yüzde 50 olduðunu ifade ederek, ekonomik geliþmenin ve kalkýnmanýn kaynaðýnda yenilik olduðunu belirtti. Her buluþun bir yenilik anlamýna da gelmediðine dikkati çeken Yücelen, þöyle konuþtu: "Bir buluþun yenilik olabilmesi için

hayata geçirilmesi gerekir. Bunu da giriþimci saðlayacaktýr. Yenilikçi yaklaþýma açýk ülkelerde, ABD de dahil, yeni giriþim gerçekleþtirme oraný yüzde 50 seviyesindedir. Dünya genelinde giriþimciler yeni iþ giriþiminde bulunmanýn her geçen yýl bir önceki yýla göre yüzde 50 daha zor olduðu görüþündeler. Türkiye'de yeni fikir, süreç, buluþ ve ürün geliþtirme süreçleri son yýllarda artan oranda desteklenmeye baþlasa da yenilikçi ve yaratýcý giriþimciler yeterince desteklenmiyor. Yeni fikir, süreç ve buluþlarýn artan oranda desteklenmesinin nedeni uygulama ve hayata geçirilme aþamasýnda giriþimcilerin ihtiyaç duyduklarý desteklerden yoksun olmalarýdýr. Bunlarýn baþýnda da yatýrým ve iþletme sermayesi ihtiyacý gelmektedir. Türkiye'de mevcut devlet destekleri belirli bir yatýrým gerçekleþtirebilecek sermaye, teminat ve kredibilite birikimine sahip olan yatýrýmcýlarý desteklemektedir."

-"Giriþimcilik Kurulu" kurulmasý önerisiYücelen, TÜGÝAD olarak hazýrladýklarý çalýþmada, desteklenecek sektörlerin ve konularýn tespiti, baþvuru kriterlerinin belirlenmesi ve baþvurularýn desteklenerek karara baðlanmasý için, "Giriþimcilik Kurulu" kurulmasýný önerdiklerini söyledi. Bu kanunun çýkmasý halinde yeni fikir, süreç, buluþ ve ürünleri yenilikçi, yaratýcý ve katma deðer yaratan giriþimcilerin hayata geçirerek ekonomiye büyük katký saðlamýþ olacaðýna dikkati çeken Yücelen, "Böylece bir anlamda gerçek giriþimciler de artýk desteklenir hale gelecektir. Giriþimcilik konusunda ülkemizde yürütülen yoðun faaliyetler bir izleme ve kayýt sistemi ile analiz edilebilecektir" diye konuþtu. TÜGÝAD Yönetim Kurulu Üyeleri toplantýnýn ardýndan Midyat'taki tarihi ve turistik yerleri gezdi.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

2 Ekim 2012 Salý

3

Çocuk suçlu sayýsýný örgütler artýrýyor Alkol, sigara, uyuþturucu maddeler gibi kötü alýþkanlýklara baþlama yaþý 11-12'ye kadar iniyor. Çocuk suçlu sayýsýný artýran etkenlerin baþýnda ise suç örgütleri geliyor.

S

on yýllarda yapýlan araþtýrmalar, bütün suçlarda yaþ oranlarýnýn düþtüðünü gösteriyor. Alkol, sigara, uyuþturucu maddeler gibi kötü alýþkanlýklara baþlama yaþý 11-12'ye kadar iniyor. Çocuk suçlu sayýsýný artýran etkenlerin baþýnda ise suç örgütleri geliyor. Bu örgütler özellikle büyük þehirlerdeki eylemlerinde çocuklarý kullanýyor. Uzmanlar, çocuðu suçtan uzaklaþtýracak eðitimin ailede baþlayýp okulda devam etmesi gerektiðini belirtiyor. F.S. suça karýþan ve 16 yaþýnda hapse giren çocuklardan sadece birisi. Diyarbakýr'dan Ýstanbul'a göç eden bir ailenin ikinci çocuðu olan F.S., 13 yaþýndayken hem bir hazýr giyim atölyesinde

çalýþýyor hem de okuluna devam ediyor. Annesi ve babasý ayrý olan F.S., bir gece sokakta karþýlaþtýðý çocuklarla kavgaya karýþýyor. Dayak yiyen F.S., kendisini döven çocuklardan birini býçaklýyor. Suçu sebebiyle 10 yýl hapis cezasý alan F.S.'yi Yargýtay ceza indirimi ile 7 yýla mahkûm ediyor. Hapisten çýktýðýnda 23 yaþýna girmiþ olan F.S.'nin þimdi tek derdi, hayata tutunmak... Uzmanlar, aileleri çocuk suçlarý konusunda uyarýyor. Prof. Dr. Adem Solak, deðiþen dünya deðerleri karþýsýnda ayakta duramayan ailenin, çocuklarýn suça bulaþmasýnýn birinci sebebi olduðunu vurguluyor. Solak, çocuða ahlaki deðerleri öðretmesi gereken ailenin ilgisini yetersiz buluyor. Psikiyatrist Ayhan Akcan, "Çoðunluðu göç ile büyük þehirlere gelen bu ailelerde, öncelikle çocuklar

yeni yaþama adapte olamýyor. Aileler bu konuda bilinçli olmadýklarý için durumu ancak çocuk suça sürüklendiðinde fark ediyor." þeklinde konuþuyor. Solak'a göre çocuk suçlarýnýn önlenmesi için ilk olarak ailenin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Prof. Solak þu tavsiyelerde bulunuyor: "Ailenin bilinçlendirilmesi için Sosyal Hizmetler, Saðlýk Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý gibi kurumlarýn aileye yönelik çalýþmalar yapmasý þart. Ayrýca þehirlerde sosyal hizmet uzmaný, psikolog ve rehber öðretmen gibi uzmanlar yeterli deðil. Þehirlerde olmasý gereken uzman sayýsýnýn ancak yüzde 10'u görevlendiriliyor. Hiçbir ilde bu sayý yüzde 20'yi aþmýyor. Ayrýca 110 bin uzman olmasý gereken sosyal

MÝLLÝ SAVUNMA BAKANLIÐI GENEL KURMAY BAÞKANLIÐI BAÐLILARI VE MÜSTEÞARLIK 70 MKNZ.P.TUG.K. SELEN KIÞLASI TABUR KARAGAH BÝNASI ERBAÞ/ER HELALARININ BAKIM ONARIM ÝÞÝ(12-02-ATBB248)(1990-KRG-BET-002) yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk Ýhale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/139753 1-Ýdarenin a) Adresi : ÝSTASYON MAHALLESÝ 1 NCI CAD. 1 47066 MARDÝN MERKEZ/MARDÝN b) Telefon ve faks numarasý : 4822151955 - 4822152144 c) Elektronik Posta Adresi : scanQhotmail.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : 70.MKNZ.P.TUG.K.LIÐI. SELEN KIÞLASI/MARDÝN c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : 70 MKNZ.P.TUG.K.LIGI ÝHALE KOMÝSYON BAÞKANLIÐI/ MARDÝN b) Tarihi ve saati : 10.10.2012 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler Ýle yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya Ýlgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl Ýçinde bedel Ýçeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: A,B,C,D GRUBU BENZER ÝÞLER 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝ / MÝMAR 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý 70 MKNZ.P.TUG.K.LIÐI ÝHALE KOMÝSYON BAÞKANLIÐI/MARDÝN adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 70 MKNZ.P.TUG.K.LIÐI ÝHALE KOMÝSYON BAÞKANLIÐI/ MARDÝN adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 BASIN NO : 429

hizmetlerde þu an yaklaþýk 4 bin uzman var. Bu sayý artýrýlmalý." Eðitim kurumlarýnýn insani deðer kazandýrma yönüne vurgu yapan Prof. Solak, eðitimin öðretime kurban edildiðini kaydediyor. Adem Solak, "Okul, ailede insani deðerler eðitimi almamýþ çwocuklarýn eksiðini telafi edeceði tek yer. Okulda da bunu yapamadýðýnýz zaman sokaðýn insafýna terk ettiðiniz bir nesille karþý karþýyasýnýz." diyor. Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Çocuk Þube Müdürü Murat Koçak ise çocuklarýn aileden sonra en çok okulda vakit geçirdiðini ve eðitimcilerin dikkatli olmasý gerektiðini söylüyor. Buna göre çocuk davranýþlarýyla suça meylini haber verdiðinde bunu aileden sonra okuldaki öðretmenler anlayabiliyor. Bu durumu fark eden eðitimcilerin çocuðun ailesiyle ve yetkililerle irtibata geçmesi gerekiyor. Gençlerin enerjilerini yönlendiremediðine dikkat çeken eski Adli Týp Baþkaný Oðuz Polat, "Sýnava ve sürekli ders çalýþmaya odaklý eðitim sisteminde baþarýsýz olan çocuk sokaða yöneliyor." ifadelerini kullanýyor. Polat'a göre çocuklarý sokaklardan uzak tutmanýn yolu, onlarý spor gibi baþarýlý olacaklarý bir alana yönlendirmekten geçiyor. Böylece spor, müzik gibi alanlarda baþarýlý olan çocuk baþka bir alanda baþarýsýz olduðunda hayal kýrýklýðý yaþayarak yanlýþ bir davranýþta bulunmayacak. Son yýllarda çocuklarýn suç örgütleri tarafýndan kullanýlmasý da çocuk suçlu sayýsýný artýrýyor. Büyük þehirlerde çeteler tarafýndan hýrsýzlýk yaptýrýlan çocuklar, kýrsal kesimlerde ise terör örgütlerinin güvenlik güçleri ve sivillere karþý illegal eylemlerinde ön saflarda kullanýlýyor. Taþ Atan Çocuklar Yasasý'nýn yürürlüðe girmesinden sonraki bir buçuk yýllýk zaman diliminde korsan gösteri, molotoflu saldýrý, araç kundaklama gibi olaylarda yüzde 214 artýþ gözleniyor. Bu olaylarda gözaltýna alýnan 18 yaþ altý þüphelilerde yüzde 216 artýþ var. Güvenlik güçlerinin verilerine göre özellikle büyük þehirlerdeki suçlarda çocuklar kullanýlýyor. Bu çocuklar farklý bölgelerden ya kaçýrýlýyor ya da ailelerinin rýzasý ile alýnýyor.

Çocuklarýn tercih edilmesinin sebebi ise cezai ehliyetinin bulunmamasý ve tekrar yeni suçlarda kullanýlabilmesi. Son yýllarda yapýlan araþtýrmalara göre bütün suçlarda yaþ oranlarý gittikçe düþüyor. Alkol, sigara, uyuþturucu gibi maddelere baðýmlýlýk yaþý 11-12'ye kadar iniyor. Küçük yaþta bu ortamlara giren çocuklar, suça daha meyilli oluyor ve yaralama, adam öldürme, hýrsýzlýk, gasp, mala zarar verme, cinsel suçlar ve uyuþturucu kullanma ve satma gibi suçlara bulaþýyor. Uyuþturucu kullanýmý da ilköðretime kadar düþmüþ durumda. Uzmanlar ise gerçek sayýlarýn TÜÝK verilerinin iki katý olduðunu belirtiyor. Tüm olaylarýn emniyete gelmediði düþünüldüðünde ise ortaya korkunç bir tablo çýkýyor. Çocuk suçlarýný önlemek için neler yapýlmalý? Çocuklara insani ve ahlaki deðerler öðretilmeli. Çocuklarýn dini eðitimine dikkat edilmeli. Çocuklar okul saatleri dýþýndaki boþ vakitlerini dolduracak sanat ve spor faaliyetlerine yönlendirilmeli. Aileler çocuklarýný yakýndan takip etmeli. Öðretmenler çocuklara iyi gözlem yapmalý. Çocuklarýn okula devam durumu takip edilmeli. Özellikle çocuklarýn rol model gördüðü baba, evdeki davranýþlarýna dikkat etmeli. Çocuklarýn yanlýþlarý þiddet yoluyla deðil konuþarak anlatýlmalý. Anne-baba okullarý açýlmalý. Annebabalara eðitim verilmeli. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn 5 yýllýk 'Þiddet Eylem Planý' uygulanmalý. Sosyal hizmetlerdeki uzman sayýsý artýrýlmalý. Suça sürüklenmiþ çocuklar koruma altýna alýnmalý. Bu çocuklara yönelik rehabilitasyon merkezleri açýlmalý. Rehberlik sistemi güçlendirilmeli. Cezalandýrma zihniyetinden vazgeçilmeli. (CÝHAN)

Güneydoðu’nun ihracatý ocakeylül döneminde de artýþ gösterdi

G

üneydoðu Anadolu Ýhracatçý Birlikleri (GAÝB) tarafýndan ocak-eylül dönemi içerisinde 5 milyar 907 milyon dolarlýk ihracat gerçekleþtirildi. Böylelikle, geçen yýlýn ayný dönemine oranla ihracatta yüzde 15,5’lik bir artýþ yaþandý. Ocak-eylül ayý ihracat rakamlarý ile ilgili deðerlendirmede bulunan GAÝB Baþkaný Abdulkadir Çýkmaz, ayný dönemde diðer ihracatçý birlikleri adýna toplam 598 milyon 141 bin dolarlýk artýþýn yaþandýðýný kaydetti. Birliðin ihracat kayýt iþlem hacminin yüzde

14’lük bir artýþla 6 milyar 506 milyon dolara yükseldiðine deðinen Çýkmaz, "Bölgemiz ihracatýnda Ortadoðu ülkeleri yüzde 60,9 pay ile ilk sýradaki yerini korumakta. AB ülkeleri yüzde 14,6 payla ikinci ve Afrika ülkeleri ise 9,1 payla üçüncü sýrada bulunuyor. Toplam 183 ülkeye ihracat gerçekleþtirilmiþ olup bu ülkelerden Irak, Suudi Arabistan, ABD, Ýtalya, Almanya, Libya, Mýsýr, Ýngiltere, Rusya ve Ýran bölgemiz ihracatýnda ilk sýralarda yer alýyor. Ayrýca halý, bitkisel yaðlar, iplikler, demir-çelik mamulleri, kumaþlar, pastacýlýk ürünleri, plastik ve mamulleri, deðirmencilik ürünleri, aðaç ve orman ürünleri, konfeksiyon ürünleri, bölgemizden en çok ihracatý gerçekleþtirilen ürünler oldu." Dedi. Bölgenin lokomotif ili olan Gaziantep’in ocak-eylül dönemindeki 4 milyar 275 milyon 83 bin dolar ihracat ile Türkiye’nin en çok ihracat yapan altýncý ili konumunda olduðunu kaydeden Çýkmaz, “Hububat, bakliyat, yaðlý tohumlar ve mamulleri, halý, tekstil ve hammaddeleri, kimyevi maddeler ve mamulleri ile demir, demir dýþý metaller ilin ihracatýnda önde gelen sektörlerdir.” ifadelerini kullandý. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

2 Ekim 2012 Salý

4

Þanlýurfalýlar misafirleri evlerinde aðýrladý M

isafirperverliði ile bilinen Hz. Ýbrahim adýna düzenlenen 'Halil Ýbrahim buluþmalarýnýn 6'ncýsý düzenlendi. Urfalýlar etkinlik kapsamýnda þehre gelen misafirleri evlerinde aðýrladý. Etkinliklerde Ýbrahim Peygamber'in misafirperverliði ve hoþgörüsü vurgulandý. Þanlýurfa Kültür Eðitim Sanat ve Araþtýrma Vakfý (ÞURKAV), etkinlikler kapsamýnda kente gelen davetlileri, gönüllü konukseverlerle yemekte buluþturdu. Urfalýlar aðýrlayabileceði kadar yabancý misafirleri alarak evine gitti. Konuklar arasýnda yer alan Bahçeþehir Üniversitesi Medeniyet Araþtýrmalarý Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Burhan Köroðlu, ilk defa ziyaret ettiði kentte gördüðü ilgiden duyduðu memnuniyeti dile getirerek, tarihi henüz belli olmayan bir geleneðin tüm canlýlýðýyla sürdürüldüðünü gözlemlediðini aktardý. Bir diðer konuk Yýldýz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Alpaslan Açýkgenç de, Þanlýurfa'nýn tarih boyunca bazý deðerlerini koruyabildiðini belirterek, “Geleneðin devam etmesi çok önemli bir

Hasankeyf gönüllüleri, gençlik kampýnda buluþtu

H

olgudur. Çünkü yeni yetiþen nesillerin bu gelenekleri görebilmesinin çok önemli olduðunu düþünüyorum. Bir geleneðin sürdürülebilmesi için kimliðini korumasý lazým. Çok hýzlý deðiþen bir gelenek, kendi kimliðini koruyamaz, baþkalaþýr ve deðiþir. Bu açýdan Þanlýurfa'nýn bu geleneði sürdürmesi ayrý bir önem taþýyor.” dedi. Ev sahibi Abdulkadir Göncü de, Hz. Ýbrahim peygamberin misafirperverlik geleneðini devam ettirmeye çalýþtýklarýna dikkat çekerek,

þehrin tarihi ve manevi deðerlerinin daha iyi tanýtabilmek için gayret gösterdiklerini söyledi. Programýn sonunda Halil Ýbrahim Buluþmalarý Tertip Komitesi'nde bulunan Ýl Özel Ýdaresi Yapý ve Ýnþaat Müdürü Salih Elmas, ev sahibi Abdülkadir Göncü’ye teþekkür belgesi verdi. 240 yerli ve yabancý misafiri aðýrlayan ''Uluslararasý Halil Ýbrahim Buluþmalarý'' etkinlikleri söz konusu programýn ardýndan sona erdi. (CÝHAN)

Türkiye'nin geliþmeleri saat ve saat tüm ilgili kurumlarý ile takip ettiðini belirterek kendisinin de Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile iki defa telefon ile görüþtüðünü aktardý. Bakan Davutoðlu, "Türkiye bütün sýnýr boylarýndaki geliþmeleri kontrol edebilecek, gerektiðinde her türlü tedbiri alabilecek kudrete sahiptir. Bu konuda gerekli çalýþmalar yürütülmektedir." ifadelerini kullandý.

olayda bazý ev ve iþyerlerinde maddi hasar oluþmuþtu. Top mermisinin isabet ettiði iki ev ile þarapnel parçalarýnýn hasar verdiði iþyerlerinde dün Kaymakamlýk ve Belediye Baþkanlýðý'nýn da desteðiyle onarým çalýþmasý yapýldý. Kýrýlan camlar yeniden takýlýrken hasar gören duvarlar da örülmeye baþlandý.

Ankara, Akçakale'ye düþen top mermileri için Þam'a nota verdi A

nkara, Türkiye sýnýrýndaki çatýþmalar sýrasýnda Þanlýurfa'nýn Akçakale ilçesine top mermileri düþmesiyle ilgili olarak Þam'a nota verdi. Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, konuya iliþkin açýklamasýnda, "Akçakale'de ve diðer sýnýr boylarýnda alýnmasý muhtemel bütün tedbirler alýndý.

Suriye tarafýna gerekli nota verildi. BM ve NATO bilgilendirildi." dedi. Davutoðlu, New York'ta gazetecilere yaptýðý açýklamada, top ateþinin tekrarlanmasý halinde gerekli önlemi alacaklarý uyarýsýnda da bulundu. Bakan, "Sýnýrýmýza yönelik bu tür ihlallerin devam etmesi durumunda ve ihlaller sürerken de hem haklarýmýzý saklý tuttuðumuzun ve haklarýmýzý kullandýðýmýzýn bilinmesini isterim." diye konuþtu.

Muhalif Özgür Suriye Ordusu'na baðlý birliklerin stratejik noktalarý büyük ölçüde ele geçirdiði Türkiye sýnýrýndaki Rakka kentine baðlý Tel Abyad'da günlerdir yaþanan çatýþmalar Akçakale'yi de etkiliyor. Tel Abyad ilçesinden önceki gün ateþlenen top mermisi, Akçakale Hükümet Konaðý'nýn yakýnýndaki bir mahalleye isabet etmiþ, can kaybýnýn yaþanmadýðý

Suriye'nin Ýdlib kentinin Türkiye sýnýrýna yakýn bölgesindeki ormanlýk alanda çýkan yangýn Hatay'ýn Yayladaðý ilçesine sýçradý. Ýdlib kentine baðlý Harabjoz köyü ormanlýk alanýnda önceki gün öðle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangýn çýktý. Suriye'nin müdahale etmediði yangýn, rüzgarýn da etkisiyle kýsa sürede büyüdü. Yetkililer, yangýn nedeniyle ilçeye baðlý Kýzýlçat, Aþaðý ve Yukarý Pulluyazý köyleri ile Kuspýnar çiftliðine giden yollarý tedbir amaçlý acil durumlar haricinde trafiðe kapattý. Alevler dün sabah saatlerinde ise ilçeye baðlý Çalpala köyü sýnýrlarýna ulaþtý. Köy boþaltýlýrken köylüler de yangýn söndürme çalýþmalarýna destek verdi. Zaman'ýn ulaþtýðý muhalifler 2 gündür devam eden yangýna Esed güçlerinin attýðý yangýn bombasý ve tank atýþlarýnýn neden olduðunu iddia etti. Tarihî Halep Çarþýlarý kül oluyor Suriye'de muhaliflerle Beþþar Esed rejimine baðlý güçler arasýndaki çatýþmalar devam ediyor. Esed yönetimindeki ordu birliklerinin cuma günü muhaliflerin yoðun olduðu kentlere aðýr silahlarla düzenlediði operasyonlarda 161 kiþinin öldüðü bildirildi. Muhaliflerin ele geçirmek için taarruz baþlattýðý Halep'in birçok semtinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile rejim birlikleri arasýnda sokak çatýþmalarý yaþanýyor. Savaþ uçaklarýnýn þehrin Kles, Neyra, Sahur ve Þear banliyölerini bombaladýðý kaydedilirken, þehirde BM Eðitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirasý Listesi'ne aldýðý Halep Kalesi çevresindeki tarihi çarþýlarýn alev alev yandýðý bildiriliyor. Yoðun bombardýman ve çatýþmalar sebebiyle Palmyra Roma kalýntýlarý, Selahaddin Eyyubi'nin ve haçlýlarýn inþa ettirdiði Þövalye Kalesi dahil olmak üzere çok sayýda kültür mirasýnýn zarar gördüðü belirtiliyor. (CÝHAN)

asankeyf Gençlik Kampý, Dicle Nehri kenarýnda kuruldu. Kampta deðiþik etkinlikler düzenleyen gençler, barajlarýn toplum, kültür ve doðal hayat üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Hasankeyf'i Yaþatma Giriþimi tarafýndan düzenlenen etkinlikte farklý illerden gelen gençlerin katýldýðý kamp 2 gün sürdü. Kampta, açýk oturumlar, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler, geziler gibi aktiviteler yer aldý. Katýlýmcýlarýn tamamý Dicle Nehri kenarýnda kurulan çadýrlarda kaldý. Hasankeyf ’te

toplanan gençler, kampýn; tarihi Hasankeyf þehri ile yüzlerce yerleþim birimini sular altýnda býrakacak olan Ilýsu Barajý'na karþý olan gönüllüleri buluþturduðunu söyledi. Kampta düzenlenen panellerde, barajlarýn toplum, kültür ve doðal hayat üzerindeki etkileri tartýþýldý. Hasankeyf'teki tarihi ve kültürel mekânlarý gezildi. Sportif etkinliklerde ise voleybol maçlarý oynandý. Yapýlan açýk oturumda ise 'Doðanýn ve Kültürel Deðerlerin Korunmasýnda Ýnsanýn Rolü' üzerinde konuþuldu. (CÝHAN)

Dicle kenarýnda bulunan cisim þaþýrttý

B

atman'ýn Hasankeyf ilçesinde Dicle Nehri kenarýnda bulunan, üzerinde deðiþik hayvan figürleri bulunan ahþap cisim görenleri þaþýrttý. Kuru bir aðaç köküne benzeyen cismi merakla izleyen ilçe sakinleri, bunun bir hayvan fosili olabileceðini düþünüyor. Balýk tutmak için Dicle kenarýna giden vatandaþ, üzerinde deðiþik hayvan figürleri bulunan ahþap bir cisim buldu. Kuru bir aðaç köküne benzeyen cisim üzerinde akrep, deniz kabuðu, yýlan gibi figürler bulunuyor. Dicle kenarýnda balýk tutmaya giden arkadaþýnýn cismi bulduðunu belirten Ömer Güzel,

“Daha çok aðaç köküne benziyor. Kime göstersek hayretler içinde kalýyor. Üzerindeki þekiller elle çizilmiþ gibi çok net. Önce pek önemsemedik ancak ilçeye gelen yerli ve yabancý turistlere gösterdik. Cismi inceleyenlerin büyük bir kýsmý bunun fosil olabileceðini ileri sürdü.” dedi. Hasankeyf ’in, bugüne kadar sadece tarihi ve kültürel yönünün araþtýrýldýðýna dikkat çeken Ömer Güzel, bu bölgenin jeolojik yapýsýnýn da incelenmesi gerektiðini söyledi. Þekilleri bu kadar net görülen cismin fosil olabileceði kanýsýnda olduklarýný belirten Güzel, bilim adamlarýnýn cismi ve yöreyi incelemesi çaðrýsýnda bulundu. (CÝHAN)

Hayvan hýrsýzlarýndan 14'ü tutuklandý Þ

anlýurfa´da Kurban Bayramý öncesi hayvan hýrsýzlarýna operasyon düzenlendi. 17 adrese eþ zamanlý düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan 14 kiþi, çýkarýldýðý mahkemece tutuklandý. Operasyonda, 31 olay aydýnlatýldý. Kurban Bayramý öncesi, hayvan hýrsýzlarý mercek altýna alýndý. Þüphelilerin listesini belirleyen jandarma bayram öncesi operasyon düzenledi. Þanlýurfa merkez, Birecik ve Siverek ilçesinde 17 farklý adrese eþ zamanlý düzenlenen operasyonda 14 kiþi gözaltýna alýndý. 3 firari ise aranýyor.

Operasyonda 60'ý büyükbaþ olmak üzere toplam 280 çalýntý hayvan ele geçirildi. Ayrýca, hýrsýzlara ait bir tane de Kalaþnikof tüfek ele geçirildi. Operasyon sonrasý ifadeleri alýnan þüpheliler adli makamlara sevk edildi. Tutuklanan þüphelilerden 14'ü, Siverek Cezaevi'ne konuldu. Öte yandan, sorgu sonucunda çete üyelerinin Þanlýurfa, Kahramanmaraþ ve Diyarbakýr'da 612 küçük, 117 ise büyükbaþ hayvan çaldýðý tespit edildi. Çete üyelerinin, bu hýrsýzlýktan yaklaþýk 900 bin liralýk haksýz kazanç elde ettikleri kaydedildi. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

2 Ekim 2012 Salý

5

"Kaçýrdýðý otobüse yetiþmek A

BASINDAN Þeytan ve siyaset

isteyen 112 acili arýyor" Kaçýrdýðý otobüse yetiþmek isteyen, tamir edilen telefonun testi, yemek tarifi gibi birçok aramalarla 112 acil meþgul ediliyor.

S

aðlýk hizmetlerinin en kritik görevlerini yürüten 112 Acil Hizmetleri çalýþanlarý kendilerine gelen asýlsýz ihbarlardan dert yanýyor. Kaçýrdýðý otobüse yetiþmek isteyen, tamir edilen telefonun testi, yemek tarifi gibi birçok aramalarla 112 acil meþgul ediliyor. 112 Acil Hizmetleri’nin etkin ve yerinde kullanýmý için henüz bir bilinç oluþmadýðýný belirten Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Metin Memiþ, 112 çalýþanlarýndan bu yönde þikayet aldýklarýný söyledi. Asýlsýz ve basit ihbarlar nedeniyle gerçek acil vakalara yetiþmenin engellendiðini belirten Memiþ vatandaþlarda bu bilincin oluþturulmasý için çalýþma yapýlmasý gerektiðini ifade etti. Vatandaþa 112 çaðrýsýnýn nasýl yapýlacaðý, hangi vakalar için hizmet verildiði, þartlarýnýn ve imkanlarýnýn neler olduðu ile ilgili kamu spotu ve afiþ çalýþmalarý

yapýlmasý gerektiðini belirten Memiþ, “112 çalýþanlarýndan öyle þikayetler almaktayýz ki gerçekten çok þaþýrtýcý þeyler. Köyünde yaþayan bir teyzenin otobüse yetiþmek için 112 ambulansýný çaðýrmasý, cep telefonu tamircilerinin yaptýklarý telefonu test etmek amacýyla 112’yi aramasý, yemek tarifi almak isteyenler gibi

hem çalýþaný zor durumda býrakan hem de gerçekten acil bir durumu olan vatandaþlarýn hizmet almasýný engelleyen bu tür davranýþlar maalesef bazen insanlarýn hayatlarýný kaybetmelerine neden oluyor. Canýný diþine takýp vakaya koþan saðlýk çalýþanlarý bu þekildeki suistimal vakalara ulaþtýðýnda hem moral ve motivasyon kaybý

yaþamakta hem de hizmetin doðasý gereði ortaya koyduðu özverisinin hiçe sayýldýðýný düþünmektedir. Bu konuda uygulanan cezai yaptýrýmlarýn arttýrýlmasý sorumsuz davranan vatandaþlarý caydýrmada önemli bir etken olacaktýr." Dedi. Türkiye’nin 10 yýl öncesi ile kýyaslandýðýnda saðlýk alanýnda çað atladýðýný kaydeden Memiþ 10 yýl önce 107 bin kiþiye bir ambulans düþerken Türkiye'de þu anda ortalama 27 bin kiþiye bir ambulans düþtüðünü söyledi. Bugün her ambulansýn 10 yýl öncesine göre 2 kat hizmet verdiðini ve Türkiye'nin 112 hizmetlerinde gýpta ile bakýlan Avrupa ülkelerinin standartlarýna ulaþtýðýný belirten Memiþ, sorunun hizmetin sunumunda deðil bazý vatandaþlarýn hizmetten nasýl yararlanmasý gerektiðini bilmemesinden veya art niyetli davranmasýndan kaynaklandýðýný söyledi. (CÝHAN)

"Emzirme çocuklar için de anneler için de hayati öneme sahip"

B

ebeklerin düzenli þekilde emzirilmesinin hem bebek, hem de anne saðlýðý için hayati öneme sahip olduðu belirtildi. Çocuk Hastalýklarý ve Saðlýðý Uzmaný Uzm. Dr. Faruk Fidan, emzirmenin yararlarýný, "Doðumdan hemen sonra emzirmeye baþlamak annenin doðum sonrasý kanamalarýný azaltýr. Bebeklerini emziren kadýnlarda ilerde meme kanseri ve endometrium kanseri görülme sýklýðý azalmaktadýr. Emzirme sayesinde annenin doðum sonrasý kilo vermesi kolaylaþýr. Emzirme annede ilerde kemik erimesi riskini azaltýr. Ayrýca anne sütü her zaman hazýrdýr ve temizdir. Mama hazýrlamaya göre daha kolaydýr ve çevre ile barýþýktýr. Anne sütü bedavadýr. Anne sütüyle beslenen bebeklerde reflü daha az görülür ve diþ geliþimi daha saðlýklýdýr. Emzirme bebeðin duygusal ihtiyaçlarýný karþýlar ve sosyal geliþimini olumlu yönde etkiler. Anne sütü bebek için mükemmel bir içeriðe sahiptir ve bebeði birçok

hastalýktan koruyan doðal baðýþýklýk artýrýcý maddeler içerir. Bebekte alerji geliþme riskini azaltýr." sözleriyle özetledi. Uzm. Dr. Fidan, emziren annenin bol sývý tüketip, sýk sýk emzirmesi gerektiðine dikkat çekti. Fidan, “Doðumdan hemen sonra bebeðin sýk sýk ve her istediðinde emzirilmesi anne sütünün bol ve uzun süreli gelmesi için gereklidir." dedi. Dr. Fidan, þöyle devam etti: "Emzirmede her iki göðüste kullanýlmalý, daima bir önceki emzirmede son kullanýlan göðüsten emzirmeye baþlanmalýdýr. Bebeði doðru pozisyonda ve annenin meme ucu aðýz içine tam yerleþmiþ þekilde emzirmek gereklidir. Göðüs temizliði için sabun kullanýlmamalýdýr. Saðlýklý bir anne günde ortalama 700 – 800 ml süt salgýlamaktadýr. Emzirme döneminde süt salgýlanmasý kadýnýn normal gereksinmesinden daha fazla enerji, protein, vitamin ve mineralleri almasýný gerektirir. Emzirme döneminde kilo vermeye

çalýþýlmamalý, baþarýlý emzirme ile 6 ayda normal kiloya inilebilmektedir. Ýnilemez ise; anne ilk 4 ile 6 aylýk periyot sonrasýnda zayýflama diyeti uygulayabilir. Emziren annenin enerji, protein ve kalsiyumdan zengin beslenmesi gerekir, ayrýca annenin su ihtiyacý da artar. Çünkü emzirmek vücudun sývý ihtiyacýný arttýrýr. Anne günde en az 10 su bardaðý sývý almalýdýr. Sývý konusunda en iyi tercih sudur." Fidan, annelerin uymasý gereken kurallarý þöyle sýraladý: "Kalsiyum yönünden zengin olan süt, yoðurt ve peynir belirtilen miktarlarda düzenli olarak tüketilmelidir. Her gün bir adet yumurta ve bir porsiyon etli sebze yemeði veya kuru baklagil yenilmelidir. Kuru fasülye, nohut, mercimek ve bulgur içeren yemekler; portakal, mandalina, domates, maydanoz, yeþil biber, taze soðan gibi C vitamini yönünden zengin sebze ve meyvelerle birlikte tüketilmelidir. D vitamini besinlerde bulunmaz. Ancak güneþ ýþýnlarýnýn doðrudan cilde yansýmasý ile

saðlanýr. Bu nedenle emziren anne güneþlenmeye özen göstermelidir. Yemeklerde mutlaka iyotlu tuz kullanýlmalýdýr. Doðal besinlerde yeterince alýnamayan iyot, ancak iyotlu tuz kullanýmýyla anne sütünden bebeðe geçer. Kuru meyveler ve kuru yemiþler yoðun enerjileri yanýnda, demir ve kalsiyum gibi minerallerden de zengindir. Aðýrlýk kontrolü de yapýlarak bu besinler tüketilebilir. Salam, sosis, sucuk gibi katký maddesi içeren diðer hazýr besinler mümkün olduðu kadar yenmemelidir. Kansýzlýða neden olduðundan yemeklerle birlikte çay içilmemelidir. Hazýr meyve sularý, gazoz ve kolalý içecekler yerine taze sýkýlmýþ meyve sularý tercih edilmelidir. Pekmez kan yapýcýdýr, þeker boþ enerji kaynaðýdýr. Þeker yerine tatlý olarak pekmez yenmesi kansýzlýða karþý alýnacak önlemlerden biridir. Emzirme süresi her bebeðe göre deðiþebilir, doygunluða ulaþmasý yani olgun sütü emmesi beklenmelidir.” (CÝHAN)

"Kalp saðlýðý için sigarayý býrakýn"

A

M. Sait Çakar

cýpayam Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmaný Uz. Dr. Þule Koçyiðit, kalp hastalýklarýnýn günümüzde dünyada ve Türkiye'de hýzla artýþ göstermekte olan en önemli saðlýk sorunlarýndan biri olduðunu ve kalp saðlýðý için sigarayý býrakmanýn hayati önem taþýdýðýný söyledi.

Dünya Kalp Günü dolayýsýyla bir açýklama yapan Koçyiðit, "Her yýl dünyada 17 milyon kiþi kalp hastalýklarý yüzünden yaþamýný kaybetmektedir. Türkiye’de de yaklaþýk 3 milyon koroner kalp hastasý bulunmakta ve ülkemizde her 7 kiþiden biri kalp krizi riskiyle karþý karþýya bulunmaktadýr. Uzmanlar saðlýklý ve mutlu yaþamak için öncelikle doðru beslenmek gerektiðine dikkat çekmektedirler." dedi. Þule Koçyiðit, "Kalp kaynaklý ölümler ve hastalarýn yaþam kalitesini önemli ölçüde düþüren kalp yetmezliði hastalýklarýnda yükselme meydana gelmektedir. Kalp hastalýðý riskini artýran en önemli sebepler arasýnda, sigara kullanýmý, kolesterol yüksekliði, þeker hastalýðý, alkol kullanýmý, obezite, tansiyon yüksekliði, fiziksel aktivite eksikliði ve ailesel yatkýnlýk gösterilebilir." diye konuþtu.

Kalp damar hastalýklarýný önlemede sigara kullanýmýnýn býrakýlmasýnýn birinci sýrada olduðunu vurgulayan Koçyiðit, "Alacaðýmýz küçük önlemlerle, kalp saðlýðýmýzý koruyabiliriz. Mesela, evinizde sigara kullanýmýný yasaklayýn. Kendiniz kullanýyorsanýz vakit kaybetmeden býrakýn, çevrenizde içenler varsa uyarýn. Evinize saðlýklý besinler alýn. Saðlýklý yaþam için, tuz ve yað kullanýmýnýn mümkün olduðunca azaltýp, düzenli egzersiz ve spor yapýn. Ýþ hayatý dýþýnda televizyon ve internet baþýnda 2 saatten fazla zaman geçirmeyin. Ev dýþýnda vakit geçirebileceðiniz çeþitli etkinlikler düzenleyin." tavsiyelerinde bulundu. Dr. Koçyiðit, risk grubunda olduðunu düþünen kiþilerin saðlýk kuruluþlarýna baþvurarak kan basýncý, kolesterol ve kan þekeri düzeylerini mutlaka ölçtürmesi gerektiðini ifade etti. (CÝHAN)

bduh ve Bediüzzaman'ýn "Þeytan'dan ve siyasetten Allah'a sýðýnýrým" demiþ olmalarýnýn "din-siyaset" baðlamý içindeki yeri nedir?

Abduh'a ve Üstad'a bu aðýr sözü söyleten sebebi (illet) anlamak için yine Üstad'ýn tabir caizse hermönetiðine baþvurmak lazým. Üstad sözün belâgatini saðlayan temel unsurlarý þöyle sýralar: (a) "Mütekellim" (söyleyen, yazan, kim, özne?), (b) Muhatap (dinleyen, okuyan, kime söylenmiþ?), (c) "Maksad" (gaye, amaç, ne için söylemiþ?), (d) "Makam" (konu, ne makamda söylemiþ?) (Mesnevi-i Nuriye, 10. Risale, 6. Katre.) Mýsýr'ýn sömürge döneminde bazý zayýf kiþilik sahiplerinin siyaset yoluyla Ýslam'ýn bilinen ahlak ilkelerini kendi þahsi ikballeri uðruna kullanmalarý Abduh'a bu sözü söyletmiþtir. Toplumun asýl zihinsel ve ahlaki olarak dönüþümü gerçekleþmedikçe iyileþme olmayacaðýný düþünen ve siyasette kötü örneklere muttali olunca Said Nursi de siyasetten Allah'a sýðýndý. Demek oluyor ki her iki þahsiyete bu sözü söyleten önemli bir illet (negatif sebep) olduðu anlaþýlýyor. "Hükümler illetlere mebnidir" kaidesince, söz konusu hüküm illeti sürdüðü müddetçe kendisi de baki kalýr. Ancak mesele, siyasetin kendisi (liaynihi/bizatihi) deðil, istismarýdýr (ligayrihi). "Eþya dünyasýnda aslolan ibahe"dir, "mübah" olan þeye "habis" bulaþtýðý zaman liaynihi deðil, fakat ligayrihi münker veya habis olur. Nesne ile sýfat ayrýdýr. Ýnsan soyut bir varlýktýr, iyi bir sýfatý aldýðý zaman övülür; kötü bir sýfatý edindiðinde yerilir. Ýnsaný iyi veya kötü yapan sýfatlardýr. Adil insaný iyi yapan adalettir, zalim insaný kötü yapan zulümdür. Liaynihi siyaset farzý ayýndýr, bir grup insan yapýyorsa yeterlidir (farz-ý kifaye). Yönetim olmadýkça güvenlik saðlanmaz, toplumsal iliþkiler sürmez, siyaset istismar edildiði zaman haram olur. Hatta Maverdi, Gazali ve Ýbn Teymiye sýrf bu yüzden, bu iþler aksamasýn mülahazasýyla zorba (cair) yöneticiye cevaz vermiþlerdir. Eþyada kötülüðe, "iyi olan"ýn suistimali (yanlýþ kullanýmý) yol açar. Allah iyiliði yaratmýþtýr, yarattýðý þeyin iyi ve faydalý olarak nasýl kullanýlacaðý yolunu göstermiþtir, insanlar iyi olaný yanlýþ kullandýklarýnda kötülük yapmýþ olurlar. Bu yüzden "iyilikler (hasenat) Allah'tan, kötülükler (seyyiat) bizden"dir. Böyle olunca "siyaset yoluyla dünyevi vasýtalarýn uhrevi gayelerin yerine geçmesi, araçlarýn amaç haline getirilmesi" veya dinin siyasette istismar edilmesi bir kusur ise bu siyasetin kendisinden (zati tabiatýndan) deðil, yanlýþ kullanýmýndan (ligayrihi olarak suiisti'malinden) kaynaklanýr. Hakikati itibarýyla aracýn kendisi gereklidir, amacýn yerine geçtiðinde kötülüðe sebebiyet vermektedir. Aracý amacýn önüne geçirenler tabii ki hata yapar, ama hata aracýn tümden neshedilmesini gerektirmez. Bir hedefe yöneldiðimizde her halükarda bir araca ihtiyacýmýz olacaktýr, hata þu ki asli hedefi unutup aracý fetiþleþtirmektir. Tarihte hangi mezhep ayný zamanda siyasi deðildir? Uðradýðýmýz aðýr hasarlara raðmen bugün de sosyo-politik talepleri "dinin dili"ni kullanarak ifade edenler çýkýyorsa, bu henüz gelenekten tümüyle kopmadýðýmýzýn sýhhat ifade eden iþaretlerindendir. Dünün mezhepleri ve fýrkalarý bugünün akýmlarýdýr. Hem biz "siyasi deðiliz, Ýslam'a hizmeti siyasette bulmuyoruz" diyen gruplardan hangisi yeri geldiðinde "siyasetin dýþýnda kalabilmiþ"tir? Modern devlette siyaset bir tercih deðil, zorunluluktur. Üstad da DP'nin ortaya çýkýþýyla siyasete ilgi duymaya baþlamýþ (1944), "Dindar demokratlar, hususen Adnan Menderes gibi zatlarýn hatýrlarý için 35 seneden beri terkettiðim siyasete bir iki gün baktým." (Emirdað Lahikasý, Yeni Asya Y., s. 749) demiþtir. Kendi usulü içinden doðru yapmýþtýr, çünkü o tarihte illetin deðiþtiðine hükmetmiþtir. Üstad'ýn siyasetin kendisini kötü görmediðinin iþareti, "Ýttihad-ý Ýslam Partisi yüzde 60-70'i tam mütedeyyin olmak þartýyla þimdiki siyaset baþýna geçebilir" (Emirdað Lahikasý, s. 746) demiþ olmasýdýr. Demek ki bu orana ulaþýldýðýnda mani zail olmuþ olur: "Mani zail oldukta memnit avdet eder." Bir þeyin sýhhat ve cevazýna engel teþkil eden þey ortadan kalkýnca engellenen þey avdet eder. Bu bize Üstad'ýn fikir ve hükümlerinin ebedi ve evrensel deðil, tarihsel-dönemsel olduðunu gösterir. Aksi olamazdý, çünkü her müceddit Kur'an'ýn ebedi hakikatlerini ve ilahi hükümleri kendi döneminde yeniden ve bir kere daha ifade eder. Tecdid bir keþf-i kadimdir. Ali Bulaç (Zaman) a.bulac@zaman.com.tr 01 Ekim 2012


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

AFAD: Türkiye'ye sýðýnan Suriyeli sayýsý 133 bin 888 Ü

lkelerindeki þiddet olaylarýndan kaçarak Türkiye'ye sýðýnan Suriyeli sayýsý 133 bin 888'i

buldu.

Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý(AFAD)'ndan yapýlan yazýlý açýklamada Türkiye'deki barýnma merkezlerinde bugün itibariyle 93 bin 576 Suriye vatandaþý bulunduðu bildirildi. AFAD tarafýndan Hatay’da 5, Þanlýurfa’da 2, Gaziantep’te 2, Kahramanmaraþ, Osmaniye ve Adýyaman’da 1’er olmak üzere toplam 12 çadýrkent ile Kilis’te 12 bin kiþilik 1 adet konteynerkent kurulduðu belirtilerek, "2011 yýlý Nisan ayý içerisinde Suriye’de baþlayan iç

karýþýklýklar nedeniyle, nüfus hareketlerine yönelik olarak bugüne kadar ülkemize gelen 130 binden fazla Suriye vatandaþý için Baþbakanlýk AFAD tarafýndan 7 ilimizde kurulan kamplarda bir yýlý aþkýn süredir, her türlü insani yardým ihtiyacý karþýlanmaktadýr. Bununla beraber ülkemize gelen Suriye vatandaþlarýnýn yerleþtirilmeleri amacýyla Gaziantep Nizip çadýrkentinin kurulum çalýþmalarý da süratle devam etmektedir. Baþkanlýðýmýzýn koordinasyonunda; ilgili kurum ve kuruluþlarca çadýrkentlerde ve konteynerkentte barýnma, yiyecek, saðlýk, güvenlik, sosyal aktivite, eðitim, ibadet, tercümanlýk,

haberleþme, bankacýlýk ve diðer hizmetler verilmektedir. Konteynerkent ve çadýrkentlerde her türlü koordinasyon; ulusal ve uluslararasý afet ve acil durumlarda ülkemiz adýna yetkili kurum olan Baþbakanlýk AFAD tarafýndan saðlanmaktadýr. Baþbakanlýk AFAD’ýn gönderdiði ödenekler ile kurulan kamplarda; okul, cami, ticaret, polis ve saðlýk merkezi, basýn brifing birimi, çocuk oyun alanlarý, televizyon izleme üniteleri, su deposu, arýtma merkezi, trafo ve jeneratör gibi donatýlar da yer almaktadýr." denildi. Bugüne kadar Türkiye'ye 133 bin 888 Suriye vatandaþýnýn giriþ yaptýðý aktarýlan açýklamada, "Bugüne kadar toplam 40 bin 312 Suriye vatandaþý ülkesine dönmüþtür. Bugün itibariyle; Hatay’da 11 bin 909, Gaziantep’te 14 bin 747 (7 bin 907’si Ýslahiye, 6 bin 840’ý Karkamýþ çadýrkentlerinde), Kilis’te 12 bin 959, Þanlýurfa’da 30 bin 665 (19 bin 68’i Ceylanpýnar’da, 11 bin 597’si Akçakale çadýrkentlerinde), Kahramanmaraþ’ta 12 bin 520 kiþi, Osmaniye’de 7 bin 859 kiþi ve Adýyaman’da 2 bin 339 kiþi barýndýrýlmakta. 92’si refakatçi, 486’sý hasta ve yaralý olmak üzere toplam 578 kiþi hastanede bulunmakta. Hastanedekilerle birlikte ülkemizde toplam 93 bin 576 Suriye vatandaþý bulunmaktadýr." bilgisi verildi. (CÝHAN)

Doðu ve Güneydoðu Bilardo Ýki ayrý kazada 1 iþi Turnuvasý Tatvan’da yapýldý öldü, 7 kiþi yaralandý

B

itlis’in Tatvan ilçe kaymakamlýðý tarafýndan “1. Üç Band Doðu ve Güneydoðu Bilardo Turnuvasý” düzenledi. Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi’ndeki 19 ilden 90 sporcunun katýlýmýyla, Tatvan’daki özel Platin Bilardo Salonu’nda düzenlenen turnuva eleme usulüyle yapýldý. Toplam 3 gün süren turnuva sonunda ise, birinci, ikinci ve üçüncüyü belirlemek için 3’lü final maçý yapýldý. Final maçlarý sonrasý Aðrý katýlýmlý Sabýr Çelik birinci, Kahramanmaraþ katýlýmlý Þemsettin Azimli ikinci, Muþ katýlýmlý Erol Koçlardan üçüncü oldu. Dereceye giren sporcularýn, ödülleri ve kupalarý Tatvan Kaymakamý Murat Erkan ile Tatvan Ýlçe Emniyet Müdürü Ramazan

Engin Öztürk tarafýndan verildi. Sporcularla hatýra fotoðrafý çektiren Kaymakam Erkan, kýsa bir konuþma yaparak, “Bu tür organizasyonlara her zaman destek vermekten yanayýz. Bilardo sporu çok güzel ve faydalý bir etkinliktir." diyerek, þunlarý söyledi: “Bilardo, geçmiþ yýllarda bölgede her ne kadar boþluða düþmüþse de biz bu sporu yeniden aktif olacak ve ilgi duyulacak bir duruma getirmeye çalýþacaðýz. Burada düzenlenen bu etkinlik Tatvan’a çok þey kazandýrdý. Biz bu etkinliði daha da geniþleterek daimi olmasýný saðlaya çalýþacaðýz. Bunun için öncelikle güzel bir zemin oluþturmamýz gerekiyor. Ayrýca, bu etkinliði organize eden Platin Bilardo Salonu iþletmecisi Ýbrahim Güzeluçar ’a teþekkür ederiz.” (CÝHAN)

Þ

anlýurfa'da meydana gelen iki ayrý kazada 1 iþi öldü, 7 kiþi yaralandý.

Kazalardan ilki Bozova ilçesine baðlý Yaslýca beldesinde meydana geldi. Dört yolda iki aracýn çarpýþmasý ile meydana gelen kazada 1 kiþi öldü, 6 kiþi yaralandý. 06 AB 7971 plakalý araç ile 63 UB 739 plakalý aracýn çarpýþmasý ile meydana gelen kazada, 6 kiþi yaralandý. yaralýlardan Müslüm Durmaz hastaneye kaldýrýldýðý sýrada yolda hayatýný kaybetti. Ýkinci kaza ise Þanlýurfa E Tipi Kapalý Cezaevi kavþaðýnda meydana geldi. Saat 12.00 civarýnda meydana elen kazada, 1 kiþi aracýnda sýkýþarak aðýr yaralandý. 34 TH plakalý araç ,ters yönde geri gittiði sýrada 63 VD 396 plakalý kamyon ile çarpýþtý. Bu sýrada gazýný alamayan 63 ZD 964 plakalý minibüsün de karýþtýðý zincirleme kazada 1 kiþi aðýr yaralandý. Araçta sýkýþan yaralý, itfaiye ekibinin yardýmý ile sýkýþtýðý yerden çýkarýldý. Ýki kazada yaralananlarýn, Þanlýurfa Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. Kazalarla ilgili soruþturma baþlatýldý. (CÝHAN)

2 Ekim 2012 Salý

6

Kürtçe dersini Türkçe öðretmeni verecek

M

illi Eðitim Bakanlýðý'nýn Yaþayan Diller ve Lehçeler Dersi programýnda kapsamýnda bu yýl ilk kez 5.6.7.8. ve 9. sýnýflarda seçmeli olarak Kürtçe'nin Kurmanca ve Zazaca lehçelerine yer verdi. Kürtçe eðitim müfredatý düzenlenip, ders kitaplarý hazýrlandý. Doðu ve Güneydoðu'da binlerce öðrenci seçmeli ders olarak Kürtçe'yi seçti. Diyarbakýr baþta olmak üzere bölge genelinde Ýl Milli Eðitim Müdürlükleri bu dersleri verecek öðretmen temini noktasýnda ciddi sýkýntýlar yaþýyor. Derslerin kimler tarafýndan hangi okullarda verileceði bilgisi ilgili eðitimcilere verilmedi. Milli Eðitim Bakanlýðý seçmeli Kürtçe dersleri için Kürtçeyi bilen mevcut Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler öðretmenlerinden yaralanacak. Mevcut öðretmenlerin ihtiyacý karþýlamamasý halinde, ücretli öðretmenler ile Yaþayan Diller Enstitüsü Bölümleri bünyesinde Kürtçe ve Zazaca eðitim veren Mardin Artuklu, Muþ Alpaslan, Tunceli ve Bingöl Üniversitelerinde yüksek lisans eðitimi gören ve okutman sertifikasý alan kiþilerden yararlanmayý planlýyor. Üniversitelerin bulunduklarý illerde yüksek lisans öðrencileri ücretli öðretmen olarak alýnacak ve o ildeki seçmeli ders öðretmen ihtiyacýný karýþýlayacak. Mardin Artuklu Üniversitesi Yaþayan Diller Enstitüsü, Kürtçe öðretmen ihtiyacýný karþýlamak için kollarý

sývadý. Kürt Dili ve Kültürü bölümünde Yüksek Lisan eðitimi gören 40 kiþi, okutmanlýk sertifikasý alan 50 kiþi ile bir süre önce yapýlan tessiz yüksek lisan sýnavýný kazanan 500 kiþi olmak üzere toplam 590 kiþilik öðretmen listesi Milli Eðitim Bakanlýðýna gönderildi. Diyarbakýr'da yeni eðitim öðretim yýlý açýlýþýna katýlan Milli Eðitim Bakanlýðý Talim Terbiye Kurulu Baþkaný Prof.Dr. Emin Karip, seçmeli dersler ile ilgili yetkililerden bilgi aldý. Seçmeli ders seçiminin 21 Eylül'de sona ereceðini söyleyen Emin Karip, Kürtçe ders kitaplarýnýn hazýrlandýðýný, bir hafta sonra basýmýn ardýndan daðýtýmýnýn yapýlacaðýný vurguladý. Bir sonraki yýl da 10. sýnýf öðrencilerinin seçmeli derslerden yararlanacaðýný belirten Prof. Karip, Kürtçe dersleri verecek öðretmenleri mevcut eðitim camiasýnda karþýlamayý düþündüklerini belirterek þunlarý söyledi: "Kaç öðrencimizin Kürtçe'yi seçmeli olarak seçtiðini bilmiyoruz. 21 Eylül'de seçmeli ders süresi bittikten sonra bunlarýn analizini yapacaðýz. Öðrencilerin ihtiyacýný Kürtçe'yi iyi derecede bilen mevcut Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler öðretmenlerinden karþýlayacaðýz. Bunun yaný sýra ücretli öðretmen düþüncesi ve Kürtçe eðitim veren üniversiteler ile görüþmelerimiz sürüyor. Ders kitaplarý daðýtýmý yapýldýktan sonra Kürtçe dersler verilmeye baþlanacaktýr" dedi. (CÝHAN)

Þanlýurfaspor: 3 - Ankaragücü: 2

S

tat: GAP Arena Hakemler: Koray Gençerler, Serkan Gençerler, Volkan Akçit Þanlýurfaspor: Atacan 6, Tisdell 6, Yiðitcan 6, Kaðan 6, Gökhan 4 (Dk. 52 Þehmus 3), Koray 5, Sankoh 5 (Dk. 60 Serdar 4), Ramazan 5, Kývanç 6 (Dk. 81 Mehmet ?), Ýzzet 5, Özgür 5 Ankaragücü: Gökhan Akkan 7, Orhan 5, Mehmet 4, Ümit 5, Aytaç 5, Bilal 5 (Dk. 82 Kaan ?), Mert 5 (Dk. 52 Muhammed 3), Serkan 4, Timur 4, Gökhan Erdoðan 4 (Dk. 70 Sinan 3), Hasan 4 Goller: Dk. 33 Kývanç, Dk. 68 Özgür, Dk. 75 Serdar (Penaltýdan) (Þanlýurfaspor), Dk. 51 Serkan, Dk. 62 Gökhan Erdoðan (Ankaragücü) Sarý kart: Tisdell (Þanlýurfaspor) PTT 1. Lig'de Þanlýurfaspor, konuk ettiði Ankaragücü'nü Kývanç, Özgür ve penaltýdan Serdar'ýn attýðý gollerle 3 - 2 maðlup etti. Gol düellosu þeklinde geçen 90 dakikada 1-0 öne geçen Þanlýurfaspor bu üstünlüðünü koruyamadý ve Serkan ile Gökhan'ýn golleriyle 2 - 1 geriye düþtü. 75. dakikada ise kazanýlan penaltýyý Serdar gole çevirirken son gülen de Þanlýurfaspor oldu. Þanlýurfasporlu Koray, 44. dakikada takýmý adýna panaltý atýþýndan yararlanamadý. (CÝHAN)

2 Ekim 2012 Salı Gazete sayfaları  

2 Ekim 2012 Salı Gazete sayfaları