Page 1

Her mahalleye, en az 2 park yapmayý hedefliyoruz Ali Edis

M

idyat Belediye Baþkaný Þehmus Nasýroðlu, her mahalleye en az 2 park yapmayý hedeflediklerini söyledi. Nasýroðlu, yaptýðý açýklamada, insanlarýn dinlenebileceði sosyal mekanlar açtýklarýný kaydetti. Eski Saray Sinemasý Binasý'ný istimlak ettikten sonra, park ve dinlenme alaný haline getirdiklerini ifade eden Nasýroðlu, þöyle konuþtu: “Her mahalleye, en az 2 park yapmayý hedefliyoruz. Bu sayede yüzlerce aðacý þehre kazandýrýyoruz. Çok sayýda mahallede park ve dinlenme alaný yaptýk. Parklarda, gezinti ve çocuk oyun alanlarý oluþturuyoruz. Bütün mahallelere çocuk oyun parklarý kuruyoruz. Halkýmýza sosyal mekanlar oluþturmaya devam ediyoruz. Halkýmýzýn saðlýklý ve huzurlu bir yaþam sürmesi için, çalýþmalarýmýz aralýksýz devam edecek.”

Güneydoðuya toz uyarýsý

M

eteoroloji Genel Müdürlüðü, doðu illerinde toz taþýnýmý yaþanacaðýný belirterek, çamur yaðmuru yaðabileceði uyarýsýnda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada Mardin, Siirt, Batman,

Þýrnak, Hakkari, Muþ, Van, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Aðrý, Kars, Ardahan çevrelerinde toz taþýnýmý beklendiðinden meydana gelebilecek görüþ mesafesinde azalma, hava kalitesinde düþme, çamur yaðmuru gibi olumsuzluklara karþý dikkatli ve tedbirli olunmasý istendi. (CÝHAN)

Duruca Y beldesine 16 derslik yeni okul

eni eðitim sistemine geçiþ nedeniyle öðrencilerin okul ihtiyacýný karþýlamak için Nusaybin Ýlçesine baðlý Duruca beldesine 16 derslik yeni ilköðretim Sayfa 2’de okulu yapýlýyor.

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

2 Aðustos 2012 Perþembe

Yýl: 8 Sayý 2411 Fiyatý :25 Kr

Sýnýrda askeri tatbikat Ýlçe Jandarma Komutanlýðý tarafýndan düzenlenen tatbikat öncesinde askeri personele bilgi verildi. Tatbikatta iþaret fiþeði atýldýktan sonra, tanklarýn hýzý ve manevra kabiliyeti test edildi. Ýsmail Erkar

Suriyeli Türk Vatandaþlarý akrabalarýyla görüþmek istiyor

T

ürkiye-Suriye sýnýrýndaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen askeri tatbikatta tanklarýn hýz ve manevra kabiliyeti test edildi.

Murat Akgül

T

ürkiye'de yaþayan Suriyeli Türk vatandaþlarý, Suriye'deki akrabalarýyla görüþmek istiyor.

Suriye'den Türkiye'ye gelin gelen iki çocuk annesi Hama, her gün Nusaybin Sýnýr Kapýsý'na gelip, Suriye'nin Haseki iline baðlý Kamýþlý ilçesindeki ailesiyle telefonla görüþüyor. Ailesinin dama çýkýp sýnýrýn karþý tarafýndan el salladýðý Hama, "Kamýþlý'dan geldim, Nusaybin'den evliyim. Ailem karþýda. Bir sene oldu göremiyoruz onlarý. Kapý kapalýdýr, açýlsýn istiyoruz. En son geçen Kurban Bayramý karþýya geçtim. Telefonlarla görüþüyoruz, dama çýkýyorlar el salýyorlar, iþte böyle konuþuyoruz. Kamýþlý yakýn ama gidemiyoruz. 5 dakika sürmez ama iþte yok gidemiyoruz. Biz onlara el salýyoruz, onlar bana el sallýyor" dedi. Sýnýrdan ayrýlýrken arkasýna dönüp ailesine el sallayan Hama, bir gün sonra tekrar geleceði Nusaybin Sýnýr Kapýsý'ndan hüzünlü bir þekilde ayrýldý.

Nusaybin'in Suriye sýnýrýna 2 kilometre uzaklýktaki Çaðçað Barajý karþýsýndaki alanda yapýlan tatbikata Mardin 70'inci Mekanize Tugay Komutanlýðý'na ait tanklar katýldý. 25 tankýn katýldýðý tatbikatý, bölgedeki görevli üst düzey komutanlar da izledi. Ýlçe Jandarma Komutanlýðý tarafýndan düzenlenen tatbikat öncesinde askeri personele bilgi verildi. Tatbikatta iþaret fiþeði atýldýktan sonra, tanklarýn hýzý ve manevra kabiliyeti test edildi. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, yaptýðý açýklamada, tatbikatýn birkaç gün süreceðini belirterek, "Bu bir askeri tatbikat. Rutin bir tatbikat, birkaç gün boyunca devam edecek" dedi.

Murat Akgül

M Bin aileye para yardýmý Ali Edis

M

idyat ilçesinde bin aileye para yardýmý yapýlacak. Kaymakam Fatih Akkaya, yaptýðý açýklamada, ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayýnýn baþlamasýyla çeþitli yardýmlarýn yapýldýðýný kaydetti. Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'na kayýtlý ailelerin tespit edildiðini ifade eden Akkaya, þöyle konuþtu: “Bin aileye 150 liralýk para

yardýmý yapacaðýz. Toplam 150 bin deðerindeki nakdi yardýmlarýn verilmesine baþladýk. Ramazan ayý boyunca yardýmlarýmýz devam edecek. Gýda paketi daðýtmayý düþünüyoruz. Bunlarý fakir ve muhtaç vatandaþlarýmýza zamanýnda ulaþtýrýp, memleketimiz ve milletimiz için hayýr dualarýný almak istiyoruz. Ramazan ayý paylaþma ayý. Devletin imkanlarýný vatandaþlara en iyi þekilde sunmaya çalýþýyoruz.”

Çað Çað deresi ‘afet alaný' ilan edildi öðrenciler hem kuran öðreniyor hem de spor yapýyor

M

ardin’de camileri dolduran öðrenciler öðleden önce kuran dersi alýrken, öðleden sonra da; futbol, masa tenisi, batminton, judo, karate, güreþ gibi deðiþik spor dallarýndaki aktivitelere katýlýyor. Mardin'de bu yýl yaþ sýnýrýnýn kalkmasý ile kuran öðrenmek için baþvuran öðrenci sayýsýnda patlama yaþandý. Ýl genelindeki 780 cami ve kuran kursunda eðitim alan öðrenci sayýsý 21 Sayfa 2’de bin 662'ye ulaþtý.

TOGEM, yardýmlarý ihtiyaç sahiplerinin ayaðýna götürüyor

N

usaybin ilçe merkezinden geçen Çað Çað deresi, Belediye Meclisi

tarafýndan afet alaný olarak ilan edildi. Sayfa 2’de

ardin Belediyesi bünyesinde kurulan Toplumsal Geliþim Merkezi (TOGEM), her zaman olduðu gibi Ramazan ayýnda da dar gelirli vatandaþlarý unutmuyor.

Mardin Belediyesi bünyesinde kurulan Toplumsal Geliþim Merkezi (TOGEM), her zaman olduðu gibi Ramazan ayýnda da dar gelirli vatandaþlarý unutmuyor.TOGEM þu ana kadar 23 mahallede 2 bin gýda yardým paketi daðýttý.Ramazan ayý sonunda bu rakamýn 5 bine ulaþmasý hedefleniyor. TOGEM ayrýca ihtiyaç sahiplerine; giyim malzemesi, mobilya ve beyaz eþya gibi yardýmlarda bulunuyor.Þu ana kadar yüzlerce aileye de giyim ve çeþitli eþya yardýmý yapýldý. Mardin Belediye Baþkanýnýn eþi ve TOGEM Onursal Baþkaný Fahriye Ayanoðlu,;”TOGEM sayesinde yoksullar gelip bizi bulmayacak, onlarýn kapýmýza gelmesini asla beklemeyeceðiz, tam tersine bizler gidip yoksullarý bulacak, onlarýn kapýsýný çalacak, onlara ellerimizi uzatacaðýz.”dedi. Ramazan ayý içinde tespit ettikleri Ýhtiyaç sahibi ailelere bir aylýk gýda ihtiyaçlarýný karþýlayacak gýda paketleri daðýttýklarýný ifade eden Bayan Ayanoðlu; “Her Yýl

düzenli bir þekilde tespit ettiðimiz dar gelirli ailelere ve Mardin’de bulunan mahallelerin tamamýna gýda, eþya ve giysi yardýmlarý yapýyoruz.Ramazan ayýnda yardým faaliyetlerimizi daha çok yoðunlaþtýrýyoruz.En önemli özelliðimiz ise yardýmlarý ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýzýn ayaðýna götürmemizdir. TOGEM sayesinde yoksullar gelip bizi bulmayacak, onlarýn kapýmýza gelmesini asla beklemeyeceðiz, tam tersine bizler gidip yoksullarý bulacak, onlarýn kapýsýný çalacak, onlara ellerimizi uzatacaðýz.Þu ana kadar TOGEM aracýlýðýyla, gýda, eþya, giyim, ve kitap yardýmlarýna kadar geniþ bir alanda yardýmlar yapýldý TOGEM’e yardým eden tüm hayýrseverlere teþekkür ederim.”dedi. TOGEM, ihtiyaç sahibi vatandaþlara, içinde; Þeker, Zeytinyaðý, Pirinç, Domates salçasý, Mercimek, Nohut ve Makarna’ dan oluþan gýda paketleri daðýtýlýyor.Yardýmlar TOGEM’e ait araçlarla ihtiyaç sahibi vatandaþlarýn evlerine ulaþtýrýlýyor.


2 Aðustos 2012 Perþembe

2

Çað Çað deresi 'afet alaný' ilan edildi Ýsmail Erkar

N

usaybin ilçe merkezinden geçen Çað Çað deresi, Belediye Meclisi tarafýndan afet alaný olarak ilan

edildi.

Ýlçe merkezinden geçen çaðçað deresi, kenarýndaki yapýlaþmalar nedeniyle oluþabilecek bir sel sebebiyle can ve mal kaybýna yol açma riski taþýmadýðýndan geçmiþte bu alanda olan sel baskýnlar maddi ve manevi hasarlara neden olmuþtur. Afet riski taþýyan bu alan imar planýnda park alaný olarak görülmektedir. Bu alanýn sosyal donatý alanýna dönüþtürmek üzere, afet riski altýndaki yapýlarýn bulunduðu arsa ve arazilerde,

fen ve sanat norm standartlarýna uygun, saðlýklý ve güvenli yaþama çevrelerini teþkil etmek üzere iyileþtirme, tasfiye ile yenilemek üzere Belediye meclisimizce Afet alaný olarak ilan edildi. Belediyemiz sýnýrlarý içerisinde Karasu ve Beyazsu’dan beslenen Çað Çað deresi yer almaktadýr. Bu dere çevresinde yoðun yapýlaþma mevcuttur. Dere yataðý bu yapýlaþmadan dolayý taþkýnlara sebep olmaktadýr. Toplam 298.000 m2’lik alaný etkileyen taþkýnlardan 205 yapý ve 3 köprü risk taþýdýðýndan belediyemiz tarafýndan hazýrlanmýþ olan 2010 – 2014 yýllarý Stratejik Planý’nda, bu dere yataðýnda bulunan yapýlarýn kamulaþtýrýlarak Sosyal Donatý ve Kentsel Yeþil alan olarak tasfiye ve yenileme kararý verilmiþti. Bu amaçla

2010-2012 yýllarý içerisinde 11 arsa ve 60 adet bina kamulaþtýrýlarak yýktýrýlmýþtýr. Kamulaþtýrmalarýn belediyemize maliyeti 5.805.637,00 TL olmuþtur. Kamulaþtýrýlmasý yapýlan dere yataðý, DSÝ ile ortaklaþa yapýlan çalýþmayla Dere Islahý kýsmen yapýlabilinmiþtir. Ancak afet riski taþýyan derenin, risk altýnda bulunan diðer 205 yapýnýn da kamulaþtýrýlmasý gerekmektedir. Ancak belediyemizin bütçesi bu kamulaþtýrmayý yapmaya elveriþli bulunmamaktadýr. Belediye meclisimizce ‘6306 sayýlý Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Kanun ile 5393 sayýlý Belediye Kanunu’nda yapýlan deðiþiklik sonucunda, kamunun mülkiyetinde veya kullanýmýnda olan yerlerde kentsel dönüþüm ve geliþim proje alaný ilan edilebilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Bakanlýðýn teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nun bu yönde karar alma þartý, 5366 sayýlý Yýpranan Tarihi ve Kültürel Taþýnmaz Varlýklarýn Yenilenerek Korunmasý ve Yaþatýlarak Kullanýlmasý Hakkýnda Kanunda yapýlan düzenleme sonucunda ise yenileme alaný ilan edilebilmesi için Ýl Özel Ýdarelerinde ‘Ýl Genel Meclisince’, belediyelerinde ‘Belediye Meclisince’ alýnan kararlarýn Bakanlýðýmýzca Bakanlar Kuruluna sunulmasý þartý getirildiðinden’ 06.07.2012 tarih ve 124 sayýlý karar numarasýyla 298.000 m2 lik alaný ‘’Afet Alaný’’ olarak ilan edilmesi kararý alýnmýþtýr.

Duruca beldesine 16 derslik yeni okul Y Ali Edis

eni eðitim sistemine geçiþ nedeniyle öðrencilerin okul ihtiyacýný karþýlamak için Nusaybin Ýlçesine baðlý Duruca beldesine 16 derslik yeni ilköðretim okulu yapýlýyor. Okulun Ýl özel idaresi tarafýndan yapýldýðýný söyleyen kontrol þefi Adnan Oður: " Yeni eðitim sistemine geçiþ

nedeniyle Duruca beldesinde mevcut okul binalarý öðrenciler için yetersiz olduðundan Duruca'ya 3 katlý 16 derslikli yeni bir ilköðretim okulu yapýlacak. yapýlacak Ýlköðretim okulu içinde kütüphanesini olan , teknoloji sýnýfý olan tam donanýmlý bir okul olacak. Okulun yapýlmasý ve çevre düzenlemesiyle birlikte 250 iþ günü sonunda teslim edilecek." dedi.

Engelliler Unutulmadý Yeni yapýlacak eðitim binasýnda engellilerin de unutulmadýðýný söyleyen Oður; içinde engelliler için sýnýf ve asansörde var bunun için engeliler daha rahat öðrenim yapabilirler." dedi.

Oruç için Gece Çalýþýyoruz Orucun sýcak yaz günlerine denk geldiðini söyleyen Adnan Acar :" Oruç ayýnýn sýcak yaz günlere gelmesi ve gündüzlerin çok uzun olmasý münasebetiyle biz gelip burda gece çalýþýyoruz. iftarýmýzý yapýp buraya gelip sabbah saat 5 kadar aralýksýz çalýþýyoruz ve gündüz orucumuzu da tutuyoruz hem bu nedenle orucumuzdan mahrum kalmýyoruz hem de eve biraz para götürmek içinde çalýþýyoruz." dedi. Elektirik Kesintisi Bizi Maðdur Ediyor Bölgede yaþanan elektirik kesintisinden dolayý maðdur duruma düþerek çalýþmadýðýný söyleyen inþaat iþçisi Garip Acar da " Orucun yazýn sýcak ve uzun günlerine denk gelmesiyle biz okul inþaatýnda akþam çalýþýyoruz. Ama akþam çalýþacaðýmýz sýrada elektikler kesiliyor ve 2 saat böyle kalýyor. bu yüzden iþimizi tam yapamýyoruz bize 250 iþ günü teslimatý yapýlacak diyorlar ama bu elektik kesintisinden dolayý belki uzayabilir." diyerek tepkisini dile getirdi.

Camileri dolduran öðrenciler hem kuran öðreniyor hem de spor yapýyor M Ali Edis

ardin’de camileri dolduran öðrenciler öðleden önce kuran dersi alýrken, öðleden sonra da; futbol, masa tenisi, batminton, judo, karate, güreþ gibi deðiþik spor dallarýndaki aktivitelere katýlýyor. Mardin'de bu yýl yaþ sýnýrýnýn kalkmasý ile kuran öðrenmek için baþvuran öðrenci sayýsýnda patlama yaþandý. Ýl genelindeki 780 cami ve kuran kursunda eðitim alan öðrenci sayýsý 21 bin 662'ye ulaþtý. Ýl Müftüsü Dursun Ali Dursun, 780 cami ve Kuran kursuna eðitim almak için gelen kýz ve erkek öðrencilere bin 600 görevlinin eðitim verdiðini söyledi. Dursun, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile yapýlan protokol anlaþmasý çerçevesinde kuran eðitiminin yanýnda öðrencileri sportif aktivitelere de

yönlendirdiklerini belirterek þunlarý söyledi: " Amacýmýz öðrencilerimizin eðlenerek güzel vakit geçirmeleri. Bunu baþardýðýmýzý düþünüyorum. Velilerimi-zin ilgisi takdire þayan." Bu arada þehirde Selçuklu'dan kalma 900 yýllýk Ulucami'nin duvarlarýnda çocuk sesleri yankýlanýyor. Camiye kuran eðitimi için gelen 170 öðrenciye öðleden sonra cami imamý hatibi Ahmet Sýrdaþ ve müezzin Mehmet Emin Baykara tarafýndan futbol dersleri de veriliyor. Ahmet Sýrdaþ, "Öðrenciler hiç sýkýlmadan kendi istekleri ile camiye geliyorlar. Derslerimiz hem eðlenceli hem de son derece yararlý geçiyor. Burada kurstan sonra öðrenciler arasýnda futbol maçlarý yapýyoruz. Öðrencileri futbol konusunda eðitiyoruz. Bazen öðrenciler eve bile gitmek istemiyor. Camide onlara ev ortamý oyun alaný oluþturuyoruz.” Dedi

Mustafa Aydýn

Eksenimiz Hak Olmalý þçi-iþveren, çalýþan-patron, memur-amir sýnýflarý üzerinden bir ideoloji üretilebilir mi?

Ý

Marksistler, tarihin sýnýf mücadeleleri tarafýndan þekillendiðini.. Üretim mekanizmalarýnýn sosyal sýnýflarýn gidiþatýný/kaderini belirlediðini.. Toplumlarýn ekonomik durumlarýna göre adlandýrýlarak tanýmlandýðýný.. Tarihin kurucu ögesinin insan iradesi deðil, ekonomik yapý olduðunu ve Diyalektik Tarih anlayýþýnýn þematize edilerek bir iman ilkesi gibi tartýþmasýz olduðunu iddia eder. Kapitalistler ürettiklerini satmak ve daha çok kar elde etmek için tüketimi kamçýlar.. Az ücretle ve alabildiðine haklarýný kýsýtlayarak iþçilerin ümüðünü emer.. Daha güçlü ve daha zengin olanlarýn daha zayýf ve güçsüz olanlarý iç etmesinin önünü açar.. Ürettiklerinin tüketicisi durumuna getirmek ve Pazar payýný artýrmak için savaþ dahil her türlü insanlýk suçunu iþlemekten çekinmez.. Ýþçilere fabrikadaki cývata, vida ya da çarkýn diþlisi nazarýyla bakarak insani tarafýný görmezlikten gelir..

topluma/devlete hak tanýr. Ýslam ise, toplumun hakkýný gasbetmeyecek þekilde bireye; bireyin hakkýný gasbetmeyecek þekilde de topluma hak tanýr.’ Ýnanç deðerlerimize göre; ayrým, kavga, ve mücadeleyi çalýþançalýþtýran, iþçi-iþveren, memuramir, çiftçi-sanayici, þehirli-köylü, zengin-fakir ekseni üzerinden tanýmlamayýz. Haklý-haksýz, iyi-kötü, hak-batýl, zalim-mazlum ayýrýmý ve taraftarlýðýný mücadele eksenimiz kýlarýz. Üretim mekanizmalarý ve sýnýflarýnýn insanýn ve toplumun mutlak belirleyicisi olduðuna inanmak insanýn iradesini yok saymaktýr. Bilgi, duygu, servet, güç ve benzeri unsurlar gibi üretim mekanizmalarý da þüphesiz insaný ve toplumu etkiler; ama belirlemez. Hangi parti, dernek, vakýf, cemiyet veya sendikanýn neyi eksen yaparak mücedele verdiðine iyi bakýlmalýdýr. *** Bu mübarek Ramazan ayýnda, sýcaklýðýn kýrk dereceyi aþtýðý yaz gününde, güneþin kavurucu sýcaðýnda dýþarýda çalýþan iççiler var. Çocuk, yaþlý, kadýn, hasta..

Ýstatistikleri, sayýsal verileri, rakamlarý ve hasýlatý esas alarak iþçinin duygusal, sosyal ve temel insani gereksinimlerini görmez..

Duvar örüyorlar.. Elektrik veya su hattý çekiyorlar.. Boya-badana yapýyorlar.. Harç döküyorlar.. Tarlada çapa, daðda taþ iþçileri.. Demirci, kalýpçý, tesisatçý..

Çýkarcýlýðý ve netice alýnmasýný esas alan Pragmatistler..

Götürü, mevsimlik veya günlük çalýþan ameleler..

Yolunu bulduðunda her türlü fýrsatçýlýðý ve kurnazlýðý kullanan Oportünistler..

Sadece sýcakla boðuþmuyorlar; burun delikleri, gözleri, kulaklarý ve ciðerlerine kadar boðazlarý tozduman içindeler..

Hedefine ulaþmak için doðruyanlýþ, iyi-kötü her yolu meþru gören Makyavelistler.. Þehvet ve haz duygularýný tatmin için nefsini merkeze alan Hedonistler.. Daha da uzatýlmasý mümkün olan bu yaklaþým ve akýmlarýn hiç birinde insanilik yok. Ahlaki ve ve vicdani temellendirmeden yoksunlar.. Adalet duygusu ve hak-hukuk kaygýlarý geliþmemiþ..

Çoðunun Sosyal ve iþ güvenceleri de yok. Yetmiyor; bir de iþvereninden, patronundan azar iþittikleri oluyor. Daha beteri ise ücretini almakta bazen zorlanýyorlar.. Bir kýsmýnýn aldýklarý yevmiyelerin toplamý bazen asgari ücreti bile bulmuyor. Ýþçi, memur, emekçi edebiyatý ile oyalamayalým ve oyalanmayalým.

Yaþamýný doðum ve ölüm arasýnda bir dar parantez olarak görenlerin, bu parantezi doldururken bencil, hýrslý, açgözlü olmamalarý mümkün mü?

Sistemden, yasalardan, adetlerden ve alýþkanlýklardan kaynaklanan sýkýntýlarýn ötesinde bizler, her birimiz, kendi özelimizde çalýþanlarýmýzla muamelemiz nasýl?

Oysa biz, inançta Tevhid, yönetimde Adalet, iliþkilerde Ahlak’ý esas alan bir dinin mensuplarýyýz.

Ücretlerini kýsmak için mi, hakkýný-hukunu eksiksiz ödemek için mi çýrpýnýyoruz?

Kendimizi; kendi çýkar, güç, iliþki ve yakýnlýklarýmýzý deði; HAKK’ý merkeze alýrýz. Bizi daha güçlü, daha zengin, daha müreffeh, daha baþarýlý kýlacak her imkana hemen sarýlmayýz. Meþruiyeti gözetiriz önce; helal mý, doðru mu, adil mi, vicdani mi diye. Helal-Haram ver Allahým, Aciz kulun yer Allahým! yaklaþýmý kabul edilemez. Zenginin mal ve þatafatýna, güçlünün otorite ve baskýcýlýðýna karþý komplekse düþmez ve asla imrenemez mü’min. Servetin kaynaðý da, kullanýmý da meþru olursa makbul olur ancak. Daha lise son sýnýfýnda iken okuduðum Sezai Karakoç’un SUTUNLAR adlý eserinde çok veciz bir tesbiti vardý; ‘Kapitalizm bireye, toplumun hakkýný gasbedecek kadar sýnýrsýz haklar verir. Komünizm ise bireyin hakkýný gasbedecek þekilde

Gönüllerini hoþ tutmak, moralmotivasyonlarýný artýrmak için mi didiniyoruz, yoksa küçük bir eksik-kusuru bahane ederek kalplerini kýrýp incitiyor muyuz? Çalýþanýmdýr diye efelenip kibirlenerek manen taciz mi ediyoruz; yoksa tevazu, tebessüm ve nezaketle mi davranýyoruz? Ýnsanlýðýn da, takvanýn da, ahlakýn da, imanýn da önemli göstergesidir bunlar. ‘Ýþçinin alýn teri kurumadan ücretini veriniz.’ ‘Hiç kimse kaldýramayacaðý yükü çalýþanýna yüklemesin.’ ‘Çalýþanýnýza yediðinizden yedirin..’ ‘Çalýþanýnýza oðlum veya kardeþim diye (içten) hitap ediniz.’ buyruklarýna sahip bir peygamberin ümmeti olarak çalýþanlarýmýzla iliþkilerimizi gözden geçirmeliyiz. Benlikleri arýtan, bencillikleri daðýtan Ramazan ayýnda bunun da muhasebesini yapmalýyýz.

Aydin.mardin@mynet.com


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

2 Aðustos 2012 Perþembe

3

Bakan Dinçer: Kayýt erteleme talebinde özel hastane raporlarý kabul edilmeyecek

M

'Sürücü kurslarý, vatandaþý trafik eðitiminden mahrum býrakýyor'

M

otorlu Taþýt Sürücüleri Kurslarý Birliði Derneði Genel Baþkaný Süleyman Sert, haksýz rekabet ile yýllardýr sürücü eðitiminde kalite kalmadýðýný söyledi. Yýllardýr yetkililerin, 'Modul Ders Takip Sistemi' getirmediklerini belirten Sert, sürücü kurslarýnýn, vatandaþý eðitim, bilgi ve trafik kültüründen, sorumluluk bilincinden yoksun býraktýðýný kaydetti. Süleyman Sert, sürücü kurslarýnda verilen eðitime iliþkin sert açýklamalarda bulundu. Ýþletmelerin sabit maliyetlerini karþýlayarak ayakta kalabilme mücadelesi ile vatandaþlarýn, eðitim, bilgi ve trafik kültüründen, sorumluluk bilincinden yoksun býrakýldýðýna dikkat çekerek, "Ekonomik olarak sürücü belgesine sahip olma beklentileri kesiþince alan razý satan

razý, bir konuda bu iþler yürüyüp gitmektedir." Dedi. Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan izin alýnarak açýlan ve bakanlýkça çýkarýlan yönetmelik ve genelgeler ile iþlemlerini yürüten kurslarýn, uygulamada boþluk oluþmasý sebebi ile sürücü eðitimini ihmal ettiðini anlatan Sert, trafik güvenliðinin ana unsuru insan, trafik kazalarýný önlemenin birinci ve en etkin yolunun ise 'eðitim tedbiri' olmasýna raðmen; ülkemizdeki uygulamalarda bunun ihmal edildiðini vurguladý. Süleyman Sert, sürücü belgesi almanýn artýk sýradan bir hale geldiðini de ifade etti.Ardýndan þöyle konuþtu: "Bir babanýn oðluna cep telefonunu alýrken, gösterdiði özeni, hassasiyeti sürücü belgesi alýrken veya araç kullanýrken ayný duyarlýlýðýn yüzde birini maalesef tavsiye etmemektedir, göstermemektedir. Bu da sektörün bir baþka çýkmazýdýr." (CÝHAN)

illi Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, 66 ay ve üzeri çocuklar için velilerden gelen kaydýn bir yýl ertelenmesi talebinde, özel hastane ve aile hekimlerinden alýnacak raporlarý kabul etmeyeceklerini açýkladý. Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, eðitim muhabirleri ile iftar da bir araya geldi. Dinçer burada gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Bu sene 4. ve 5. sýnýfý okutan sýnýf öðretmenlerinin geriye dönüp birinci sýnýftan öðrenci alacaklarýný hatýrlatan Dinçer, “Ama yaklaþýk olarak 700 bin civarýnda yeni öðrenci kitlesi bekliyoruz. Bunlarýn da öðretmene ihtiyacý var. Dolayýsý ile bizim elimizde gerçekten sorun oluþturacak miktarda sýnýf öðretmeni fazlalýðý olmayacak. Biz o öðretmenlerimize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Onlara yeni gelen çocuklarla birlikte daha az sayýda öðrenci teslim edeceðiz. Çünkü çocuklarla birebir ilgilenecekleri, birey olarak onlara daha çok zaman ayýrabilecekleri bir zaman da vermek istiyoruz.” dedi.

Norm kadro olarak bakýldýðýnda Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn 130 bin öðretmene ihtiyaç duyduðunu söyleyen Dinçer, “Okullaþma oranlarýnýn artacaðýný da hesap edersek bu sayý daha da fazla artacak. Her alanla ilgili bizim ihtiyacýmýz olur. Ýhtiyacýmýzý kadro ile karþýlayamazsak, ücretli öðretmenle karþýlýyoruz.” diye konuþtu. Baþka bir soru üzerine Dinçer, geçen sene baþlattýklarý proje ile en çok ihtiyaç duyulan alanlarý açýkladýklarýný, bu konuda YÖK ile de çalýþtýklarýný anýmsattý.

“Özel hastane ve aile hekimlerinin raporunu kabul etmeyeceðiz” “Çocuðunu ilkokula göndermek istemeyen veli saðlýk raporunu nereden alacak?” sorusuna karþýlýk Dinçer, “66 ayýný doldurduðu halde, çocuðum ilkokula gitmeye uygun deðildir, diye düþünen veliler varsa, Saðlýk Bakanlýðý’nýn hastanelerinden özel

hastaneleri kabul etmeyeceðim, aile hekimlerini kabul etmeyeceðiz, ilgili uzmandan bu çocuðun fiziken okula baþlamasý uygun deðildir ya da zihnen uygun deðildir derse o çocuðu ana okuluna kaydedeceðiz.” dedi. Orta ve alt gelire sahip ailelerin çocuklarýný erken okula göndermek istediklerini, zengin ve eðitimli olan ailelerin ise göndermek istemediklerini kaydeden Dinçer, “Yaþam biçiminin þekillendirdiði bir durum var. Anadolu’nun herhangi bir köyünde, ailede birden çok çocuk var. Yaþam, insanlarý daha özgür býrakan bir yapýda. Mesela, 8 yaþýndaki bir çocuk, ailenin küçük çocuðunun elinden tutuyor, onu büyütüyor. Aile içinde daha çok birey olarak duruyor. Zengin ve eðitimli kesimde çocuklarýmýza o kadar çok þefkat gösteriyoruz ki, o kadar çok üzerlerine düþüyoruz ki, otoriter bir niteliðe dönüþüyor. Çocuðun her þeyi kontrolümüz altýnda olsun istiyoruz. Bu kez çocuk, birey olma niteliklerinde geride kalýyor. Ben bunu kendi hayatýmda yaþadým. Henüz ilkokulu bitirdiðimde kendi mahallemden dýþarý çýkmadýðým halde, okumak için bir baþka ile gitmem gerekti, benim annem babam beni bir otobüse bindirdi, hadi git oðlum, dediler. Ben bir okula gittim, kayýt oldum, yurdumu kendim buldum. Okudum orada. Hiçbir þey olmadý. Bense kendi çocuðumu 500 metre ilerideki yere elinden tutup götürdüm, o gün akþama kadar da bekledim. Ýki çocuðu yan yana koyun, hangisi kendisine daha güvenli ve bireysel yeteneði geliþmiþ olur? Ama bunu sezgisel olarak söylüyorum.” þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

Þýrnak'ta mayýn taramasýna 'kirpiler' de katýlýyor

Harç gelince yurtdýþýndan getirilen telefon yarý yarýya azaldý Þ M

aliye Bakanlýðý'nýn 100 liralýk harç mecburiyeti getirmesinin ardýndan 15 Haziran-30 Temmuz 2012 tarihleri arasýnda yurtdýþýndan yolcu beraberinde getirilen 102 bin telefon kayýt ettirildi. Bu rakam geçen yýlýn ayný döneminde ise 212 bindi. Ekonomi yönetiminin ithalatý frenleyerek cari açýðý azaltmak için devreye koyduðu tedbirler iþe yaradý. Maliye Bakanlýðý'nýn 100 liralýk harç mecburiyeti getirmesiyle birlikte yurtdýþýndan yolcu beraberinde getirilen cep telefonu sayýsýnda yüzde 50'den fazla düþüþ meydana geldi. Kanuni düzenlemenin yürürlüðe girmesinin ardýndan 15 Haziran-30 Temmuz 2012 tarihleri arasýnda yurtdýþýndan yolcu beraberinde getirilen 102 bin telefon kayýt ettirildi. Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK) verilerine göre ayný rakam 15 Haziran-30 Temmuz 2011 tarihleri arasýnda ise 212 bin idi. Rakamlarý deðerlendiren Maliye Bakanlýðý kaynaklarý, sonucun ithalatýn önlenmesi amacýyla alýnan tedbirlerin iþe yaradýðýný ortaya koyduðunu söyledi. Yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarýnda yüzde 50'nin üzerinde bir düþüþ olduðuna dikkat çeken üst düzey

yetkili, "Bu, ithalatýn frenlenmesi amacýyla önemli bir adým. Yüz milyonlarca dolarlýk kaynaðýn yurtdýþýna gitmesinin önüne geçilmiþ oldu. Bu durum hem cari açýða katký saðlayacak hem de vatandaþlarýn sýk telefon deðiþtirmesini önleyecek. Türkiye, cep telefonu çöplüðü haline gelmiþti." dedi. 2011 yýlýnda Türkiye'ye 14,3 milyon cep telefonu geldi. Ýthal edilen telefonlar için ise 1 milyar 744 milyon dolarlýk ödeme gerçekleþtirildi. Küresel krize tedbir amacýyla bazý Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarýnda geçen yýlýn ekim ayýnda artýþa gidilmiþti. Büyüme endiþesi ve cari açýðý frenlemek amacýyla otomobil, tütün mamulleri, alkollü içkiler ve cep telefonunun vergisi önemli oranlarda artýrýldý. 15 Haziran 2012'de Resmî Gazete'de yayýmlanan hüküm uyarýnca yurtdýþýndan getirilen cihazlarýn elektronik kimlik bilgisinin (IMEI) kayýt altýna alýnmasý iþleminden önce 100 Türk Lirasý harç bedeli yatýrýlmasý zorunlu oldu. Yurtdýþýndan yolcu beraberinde getirilen cihazlarýn kayýt iþlemi için baþvuruda bulunulmadan önce pasaport sahibi olan kiþiler tarafýndan vergi dairesine 100 liralýk harç bedeli yatýrýlmasý ve abone kayýt

merkezlerine pasaportun yaný sýra harç ödendiðini gösterir belgenin aslý ile birlikte baþvuruda bulunulmasý gerekiyor. Mobil Ýletiþim Araçlarý ve Bilgi Teknolojileri Ýþadamlarý Derneði'nin (MOBÝSAD) araþtýrmalarýna göre 1994 yýlýndan bugüne kadar 160 milyon adet cep telefonu ithalatý gerçekleþti. Bu rakamýn sadece 65 milyon adedi kullanýlýyor. Geriye kalan 95 milyon adedi ise ya kullanýlmýyor, ya bir köþede unutulmuþ ya da çöpe gitmiþ durumda. (CÝHAN)

ýrnak merkez ve ilçelerinde sabahýn ilk ýþýklarýyla mayýn taramasý yapan mehmetçiðe mayýna dayanýklý 'kirpiler' de katýlýyor. Þýrnak-Cizre karayolunda mayýn taramasý yapan askerlere mayýna dayanýklý Kirpiler de eþlik ediyor. Aðýr kayýplar veren terör örgütü PKK'ya yönelik kara ve hava operasyonlarý hýzla devam ediyor. Hakkari'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar hýzla devam ederken, Þýrnak'ta güvenlik güçleri tarafýndan örgüt mensuplarýna karþý operasyonlar sürüyor. Her sabah Þýrnak-Cizre karayolunda mayýn

taramasý yapan mehmetçiklere mayýna dayanýklý olan kirpi adý verilen zýrhlý araçlarýn da eþlik ettiði görüldü. Daha önce mayýn taramasýna frekans kesici Jammer aracý katýlýrken, bu defa kirpilerin de eþlik etmesi dikkat çekti. 13 personel taþýyabilen kirpiler, PKK'nýn elindeki tüm mayýnlara karþý dayanýklý olacak þekilde üretilmiþ. Mayýn, el yapýmý patlayýcý ve balistik testlerinden geçen ve 'yürüyen kale' olarak bilinen zýrhlý araçlar saatte 105 km hýza ulaþabiliyor, 120 santimetre derinliðindeki sudan geçebiliyor. Her türlü arazi þartlarýnda rahatlýkla hareket edebiliyor. (CÝHAN)

Güneydoðu’nun ihracat artýþý sürüyor

G

üneydoðu Anadolu Ýhracatçý Birlikleri (GAÝB) tarafýndan ocak-temmuz döneminde 4 milyar 505 milyon dolarlýk ihracat gerçekleþtirildi. Böylelikle geçen yýlýn ayný dönemine oranla yüzde 15,6’lýk artýþ meydana geldi. Ocak-temmuz ihracat rakamlarý ile ilgili açýklama yapan GAÝB Baþkaný Abdulkadir Çýkmaz, ayný dönemde, diðer ihracatçý birlikleri adýna toplam 483 milyon 374 bin dolarlýk ihracat kayda alýndýðýný dile getirdi. Böylece birliðin ihracat kayýt iþlem hacminin yüzde 14,6’lýk artýþla 4 milyar 989 milyon dolara yükseldiðini belirten Çýkmaz, “Bölgemiz ihracatýnda Ortadoðu ülkeleri yüzde 60,5 pay ile ilk sýradaki yerini korumakta, AB ülkeleri yüzde 14,5 pay ile ikinci ve Afrika ülkeleri ise yüzde 9,6 pay ile üçüncü sýrada bulunmakta. Toplam 178 ülkeye ihracat gerçekleþtirilmiþ olup, bu ülkelerden Irak, Suudi Arabistan, ABD, Ýtalya, Almanya, Libya, Mýsýr, Ýngiltere, Rusya ve Ýran, bölgemiz ihracatýnda ilk sýralarda yer alan ülkelerdir. Ayrýca halý, bitkisel yaðlar, iplikler, demirçelik mamulleri, kumaþlar, pastacýlýk ürünleri, plastik ve mamulleri, deðirmencilik ürünleri, aðaç ve orman ürünleri, konfeksiyon ürünleri Bölgemizden en çok ihracatý gerçekleþtirilen ürünler

olmuþtur.” dedi. Gaziantep’in ocak-temmuz döneminde 3 milyar 299 milyon 941 bin dolar ihracat ile Türkiye’nin en çok ihracat yapan 6’ncý ili konumunda olduðunu ifade eden Çýkmaz, “Hububat, bakliyat, yaðlý tohumlar ve mamulleri, halý, tekstil ve hammaddeleri, kimyevi maddeler ve mamulleri ile demir, demir dýþý metaller ilin ihracatýnda önde gelen sektörlerdir.” deðerlendirmesini yaptý. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

2 Aðustos 2012 Perþembe

4

Teröre tarihi darbe: 78 milyon TL deðerinde esrar ele geçirildi T

erör örgütü PKK’nýn finans kaynaklarýndan uyuþturucu maddeye yönelik düzenlenen tarihin en büyük operasyonunda 78 milyon TL deðerinde uyuþturucu madde ele geçirildi. Terör örgütü PKK’nýn kurulduðu ve halen aktif olarak barýndýðý Fis Ovasý’na operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 ton 769 kilogram esrar ele geçirildi. Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Diyarbakýr Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam ve askeri yetkililer, ilk kez Fis Ovasý’na inerek Türkiye’de terör ve finansman kaynaðýna yönelik yapýlan en büyük operasyonu yerinde yönettiler. Diyarbakýr'da güvenlik güçleri tarafýndan terör örgütünün barýndýðý bölgede dün yapýlan geniþ çaplý uyuþturucu operasyonuyla ilgili Diyarbakýr Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam basýn açýklamasý yaptý. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü bahçesinde ele geçirilen esrar maddesinin yanýnda açýklama yapan Saðlam, operasyonun Diyarbakýr'ýn Lice, Kocaköy ve Hazro bölgesi ve Fis Ovasý'nda bulunan Ziyaret köyü çevresinde yapýldýðýný söyledi. Saðlam, 18 Temmuz'da Diyarbakýr’ýn Lice Hazro ve Kocaköy ilçelerinde baðlý 12 köye yönelik yapýlan eþ

zamanlý operasyonlarda 2 milyon 958 bin 353 kök kenevir bitkisi ile 790 kilogram toz, 327 kilo 900 gram kubar esrar maddesi ele geçirildiðini hatýrlattý. Saðlam, bu operasyon kapsamýnda 32 kiþinin yakalandýðýný kaydetti. Saðlam, dün ise Lice ilçesi Ziyaret (Fis) köyü ve çevresinden bulunan mezralarda 69 dönümlük alanda kenevir ekimi yapýlan yerler ile kenevir ekimi yapan þahýslara yönelik hava destekli operasyon düzenlediklerini söyledi. Ziyaret köyündeki operasyonda 530 bin 494 kök kenevir bitkisinin tespit edilerek imha edildiðini anlatan Saðlam, satýþa hazýr hale getirilmiþ 3 ton 122 kilogram kubar esrar ile 647 kilogram toz esrar maddesi olmak üzere toplam 3 ton 769 kilogram esrar maddesi ele geçirdiklerini kaydetti. Saðlam, arama yapýlan yerlerde 2 adet 7,65 çapýnda tabanca, 2 adet þarjör ve mermileri ile bir adet pompalý tüfek ele geçirildiðini belirtti. Saðam, ayrýca konu ile ilgili, hakkýnda yakalama kararý bulunan E.T. ile ekim alanýnda H.D. isimli þahýslarýn gözaltýna alýndýðýný bildirdi.

Terör örgütü çaresizce izlemekte Saðlam, 18 Temmuz’da

günümüze kadar aralýksýz yürütülen bu operasyonlar zinciri ile PKK\KCK terör örgütü organizesinde yapýlan uyuþturucu madde ekimi ile ticaretine tarihinin en büyük darbesinin vurulduðunu belirterek, ele geçirilen uyuþturucu madde miktarý ve bu miktarýn tekabül ettiði parasal deðer olarak da tarihi bir rekora imza atýldýðýný vurguladý. Saðlam, “Bölücü terör örgütü, terörün finansmaný konusunda gerek Avrupa’da gerekse ülkemizde düþtüðü mali çýkmazý aþabilmek için her yýl artan bir oranda Hint keneviri ekilmesini teþvik etmekte, gerçekleþen operasyonlarýn baþarýsýnýn ise müzahir basýn-yayýn organlarýnda çýkardýðý haberlerle akamete uðratmaya çalýþmaktadýr. Yerel ve ulusal basýn yayýn organlarýnýn tamamýnda, gerçekleþtirilen operasyonlar bütün açýklýðýyla yer almýþ, Hint kenevirlerinin sökülmesi ve imha edilmesi ise halkýmýzca açýk bir þekilde görülmüþtür.” þeklinde konuþtu. Saðlam, terör örgütü üst düzey yöneticilerinin her ne kadar inkar etseler de yapýlan operasyonlarý ‘çaresizce’ izlemekte olduklarýný ve düþtükleri bu durum sebebiyle birbirlerini eleþtirdiklerini belirterek, sözlerine þöyle devam etti: “Terör

örgütü, emniyet birimlerince yürütülen baþarýlý ve etkili operasyonlarý engellemek amacýyla, ekim yapýlan alanlara mayýn döþendiði ve devlet buralarda operasyon yapmaz düþüncesini yaymaya çalýþan örgüt ve müzahir kitleye, kanunsuzluða nerede ve ne þekilde olursa olsun müsaade edilmeyeceði mesajý verilmiþtir.”

Terörist öldürülünce 5 milyon TL kayboldu Terör örgütü yöneticilerinden Bahoz Erdal isimli kiþinin Lice’de saklanan 5 milyon TL’nin peþine düþtüðü ve bu yüzden görüþmeler yaptýðýný anlatan Saðlam, “Uyuþturucudan elde edilen gelir, yani 5 milyon TL’yi bir terörist saklamýþ. Parayý saklayan terörist öldürülünce paranýn nerede olduðunu kimse bilmiyor. Bu yüzden örgüt içinde tartýþmalarýn yaþandýðýný biliyoruz.” dedi. Terör örgütünün kontrolü dahilinde kenevir yetiþtirildiðini anlatan Saðlam, “Nerde terör varsa orada kenevir var, esrar var. Terör örgütünün kontrolü dýþýnda bu iþi yapýlmýyor. Zehir tacirlerinden belli bir oranda pay aldýktan sonra buna izin veriyor.” bilgisini verdi. (CÝHAN)

JÝTEM davasýndan, Aygan'ýn Türkiye'ye iadesi kararý çýktý

Saðlýk çalýþanlarý: Topçu Meydaný D Projesi yüzünden saðlýk hizmetleri aksýyor

Þ

anlýurfa'da bir grup saðlýk çalýþaný, görev yaptýklarý aile saðlýk merkezinde hizmetlerin aksadýðýný iddia ederek, yetkililerden gerekli düzenlemenin yapýlmasýný talep etti. Yaklaþýk 30 bin kiþiye hizmet veren aile saðlýðý merkezinin hizmetlerinin aksamamasý için yetkililerinin bir an önce soruna çözüm bulmasý istendi. Aile saðlýk merkezi ile ilgili açýklamalarda bulunan Þanlýurfa Tabibler Odasý Genel Sekreteri Ali Suat Erkoç, "Tarihi Topçu Meydaný Projesi kapsamýnda bulunan tüm kamu binalarý yýkýlmýþ, kullaným yetkisi Þanlýurfa Belediye’sine devredilmiþtir. Bu alan üzerindeki kamu kuruluþlarýna hizmet verecekleri yeni yerler gösterilerek

saðlýk ocaðý binasý dýþýnda kalan diðer yapýlar yýkýlmýþtýr. Aile saðlýk merkezi olarak kullanýlan bu bina sahip olduðu özel durumdan dolayý Þanlýurfa Belediyesi'ne devredilememiþtir. Bu süreçte ilgili müteahhit ve yüklenici firma tarafýndan aile saðlýðý merkezine gelen hastalar engellerle karþýlaþmýþlardýr." dedi. Aile saðlýðý merkezine ulaþým yollarýnýn güvenlik bahanesiyle kapatýldýðýný aktaran Erkoç, þunlarý kaydetti: "Þu anda aile saðlýðý merkezinde elektrik ve internet hizmeti de ortadan kaldýrýldý. Diðer þehirlerde þehir belediyeleri bizzat kendileri aile saðlýk merkezleri kurup halka saðlýk hizmetlerinin sürdürülmesine katký sunarken,

Hekim bir meslektaþýmýzýn baþkan olduðu Þanlýurfa Belediyesi'nin saðlýk hizmetlerine yönelik bu tavrý düþündürücüdür. Aile saðlýk merkezlerinden biri olan bu binada, uygun bir yer tahsis edilene kadar saðlýk hizmetinin hekim arkadaþlarýmýz tarafýndan huzurlu bir þekilde sürdürülmesini istiyoruz.” Aile saðlýðý merkezinin bulunduðu mevkinin hasta ulaþýmý ve

saðlýk hizmeti sunulmasý açýsýndan stratejik bir öneme sahip olduðunu ifade eden Erkoç, 30 bin kiþiye hizmet veren saðlýk ocaðýnýn geleceðinin belirsizliðinin bitmesi gerektiðini dile getirdi. Erkoç, merkezde günlük 250 kiþiye poliklinik hizmeti verildiðini aktardý. Yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan saðlýk mensuplarý olaysýz bir þekilde daðýldý. (CÝHAN)

Findik iþçileri, bu yýl demiryolunu kullanamayacak

F

ýndýk toplamak için Doðu ve Güneydoðu illerinden Sakarya'ya gelecek olan mevsimlik iþçiler, fýndýk trenini kullanamayacak. Eskiþehir-Ýstanbul Yüksek Hýzlý Tren Hattý (YHT) çalýþmalarý nedeniyle demiryolunun kapalý olmasýndan dolayý iþçiler, bu yýl ulaþýmlarýný karayoluyla saðlayacak. Fýndýk toplama zamanýna az bir zaman kala Güneydoðu illerinden Sakarya ve Düzce'ye gelecek olan mevsimlik tarým iþçilerinin yolculuðu, bu yýl daha da zor geçecek. TCDD her yýl fýndýk iþçileri için Diyarbakýr Tren Garý'ndan tren kaldýrýyordu. Ýþçiler bu trenle Sakarya'daki Arifiye Tren Garý'na kadar geliyordu. Buradan da araçlarla çalýþacaklarý bahçelete götürülüyordu. Ancak bu yýl Eskiþehir-Ýstanbul YHT Hattý'nýn, Köseköy-Gebze kesiminin inþasý

nedeniyle, Eskiþehir-Ýstanbul hattý 2 yýl süreyle tren trafiðine kapatýldý. Bu nedenle iþçiler, demiryolunu kullanamayacak. Mevsimlik iþçiler, Güney Ekspresi'yle Ankara'ya kadar gelebilecek.Yolun kalan kýsmýný ise karayoluyla tamamlayacaklar. TCDD yetkilileri, Ankara'ya kadar trenle gelmek isteyen iþçiler için gerekli vagon ilavelerinin yapýldýðýný, iþçilerin nakliyesi için de valiliklere yazý yazýldýðýný belirtti. Sakarya Ziraat Odasý Baþkaný Hamdi Þenoðlu, yaptýðý açýklamada, fýndýk iþçilerinin bu yýlki yevmiyesinin en düþük 30 lira olacaðýný söyledi. Fýndýkta rekoltenin geçen yýla oranla iki kat artacaðýný ifade eden Þenoðlu, "Hasat 15 gün içinde baþlayacak. Ýþçilerin bir kýsmý "gelmeyeceðiz" demiþler. Bu sene sýkýntý olacak gibi.Ýþçi sayýsý yüzde 50 düþebilir." dedi. (CÝHAN)

iyarbakýr ve Batman’da 199294 yýllarý arasýnda iþlenen 8 faili meçhul cinayete iliþkin 15 sanýklý JÝTEM davasýna, Diyarbakýr 6’ncý Aðýr Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. ‘Cürüm iþlemek için teþekkül oluþturmak’ ve ‘Adam öldürmek’ suçlarýndan haklarýnda dava açýlan 15 sanýk duruþmaya katýlmadý. Maðdur avukatlarýndan Barýþ Yavuz ve Baran Vural ise duruþmada hazýr bulundu. Mahkeme Baþkaný Bekir Soytürk, dosyaya eklenen ve gönderilen yazýlara gelen cevaplarý okudu. Mahkeme baþkaný, haklarýnda yakalama kararý bulunan Yeþil kod adlý Mahmut Yýldýrým, Fethi Çetin (Fýrat Can Eren), Hacý Hasan (Ýbrahim Babat), Mehmet Zahit Karadeniz, Muhsin Gül ve gýyabi tutuklama kararý bulunan Abdulkadir Aygan’ýn (Aziz Turan) henüz yakalanmadýklarýný bildirdi. Maðdur avukatlarý, Abdülkadir Aygan’ýn yurt dýþýndan iadesi için iþlem yapýlmasýný, ayrýca Mahmut Yýldýrým ve Hacý Hasan (Ýbrahim Babat) hakkýnda da yakalama kararýndan ziyade tutuklama kararý çýkarýlmasýný talep etti. Mahkeme, kýsa bir aranýn ardýndan verdiði kararýnda, Abdülkadir Aygan’ýn yurt dýþýndan iadesi için iþlem yapýlmasýný, ayrýca Arif Doðan’ýn tanýk sýfatý ile ifadesinin alýnmasý için Ýstanbul Aðýr Ceza Mahkemesi’ne gönderilen talimat cevabýnýn beklenmesine karar vererek duruþmayý erteledi. JÝTEM Ana davasý olarak bilinen davada; Yeþil kod adlý Mahmut Yýldýrým, Abdülkadir Aygan, Fethi Çetin, Hüseyin Tilki, Kemal Emlük, Saniye Emlük, Ýbrahim Babat, Faysal Þanlý, Recep Erkal, Mehmet Zahit Karadeniz, Hayrettin Toka, Lokman Gündüz, Muhsin Gül, Ali Ozansoy (Ahmet Turan Altaylý) ve Adil Timurtaþ yargýlanýyor. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Prof. Dr. Merter: “Ramazan, gönül gölümüzü berraklaþtýrýr”

P

sikiyatrist Prof. Dr. Mustafa Merter, günümüz insanýnýn modern hayatýn uyaran ve enformasyon fazlasý sisteminin esiri olduðunu belirterek "Gönül sularý artýk durulmuyor, yansýtmýyor. Güzellikleri, letafeti, ahengi, anlamý görecek, þükür, hamd edecek zamanýz yok. Sezgiler köreldi, bencillikten kalpler katýlaþtý. Þehr-u Ramazan iþte böyle deli bir dünyada, bulutlarýn daðýldýðý ve gönül gölünün tekrardan yansýtmaya baþladýðý bir dönemi temsil eder.” dedi. Psikiyatrist Prof. Dr. Mustafa Merter, aylýk kültürel aile dergisi Moral Dünyasý dergisinin "Ramazan Medeniyeti" kapak konulu aðustos ayý sayýsýnda Ramazan'ýn insanýn ruh dünyasýna etkileriyle ilgili açýklamalarda bulundu. Ramazan gecelerinin insanýn gönül gölünü berraklaþtýrtýðýný ifade eden Prof. Dr. Merter, þunlarý söyledi: "Bir dað gölü hayal edin, dümdüz sathý ve berrak sularý çevredeki tüm doruklarý ayna gibi yansýtýyor. Sakin, huzurlu, barýþ dolu. Birdenbire gökte bulutlar beliriyor ve önce yaðmur sonra dolu yaðýþý geliyor, o sakin satýh artýk dolu taneciklerinin oluþturduðu dalgacýklarla çalkalandý, yansýtmýyor. Ýþte modern hayatýn uyaran ve enformasyon fazlasýný bu mecaz ile açýklayabiliriz. "Kendi ellerimizle yapýp ettiklerimizden dolayý" (Þura 30) böyle bir sistemin esiri olduk, gönül sularý artýk durulmuyor, yansýtmýyor. Güzellikleri, letâfeti, âhengi, anlamý

görecek, þükür, hamd edecek zamanýz yok. Sezgiler köreldi, bencillikten kalpler katýlaþtý, âyetler (ilahî iþaretler manasýnda), tevafuklar (anlamlý raslantýlar) fark edilemiyor ve cep telefonlarý vasýtasýyla birbirlerimize imdat çaðrýlarý gönderiyoruz. Þehr-u Ramazan iþte böyle deli bir dünyada, bulutlarýn daðýldýðý ve gönül gölünün tekrardan yansýtmaya baþladýðý bir dönemi temsil eder. Ve bu mubarek ayýn geceleri de çok anlamlýdýr, çünkü gece vakti zaten çevreden gelen uyaranlar azaldýðý için "yaðýþ" nispeten durulur. Ve o gecelerde, kim bilir belki nasibimiz varsa, bir de muhteþem, kusursuz bir mehtap çýkar ve o dað gölü, anlatýlmaz bir nûrla buluþursa..." Prof. Dr. Mustafa Merter'in Ramazan'ýn insanýn ruh dünyasýna etkileri ile ilgili Moral Dünyasý dergisine yaptýðý açýklamalar þöyle:

“Ramazan, bizi nefs-i levamma mertebesine yükseltir” Ramazan ayý, Þehr-u Ramazan, insan hayatýný en ince teferruatýna kadar tanzim eden Ýslam dininin doruk dönemidir. Beden saðlýðý açýsýndan faydalarý zaten malum olduðu için, mevzuya sadece psikolojik yönleriyle temas edeceðim. Ýnsan varoluþu, duraklama (stagnasyon) kabul etmez, tekâmül (olgunlaþma) bir zarurettir. "Bir günü bir gününe uyan ziyandadýr" hadis-i þerifi mucibince sürekli ileriye doðru adým atmak gerekir. Bütün sene zaten yapýlmasý gereken, tefekkür/muhasebe, ibret, nefs tezkiyesi (temizlik), kalp tasfiyesi (masivayý boþaltma) bu özel günlerde daha da yoðunlaþýr ve nasibi varsa insanýn bazý kötü huylarý artýk hayat sahnesini terk eder, mecazi manada ölür. Ve her "ölüm"ün ardýndan yeni kiþilikler sahnede yer alýr. "Ölmeden evvel ölün" hadis-i þerifinin manasý budur. Misal verirsek, gýybet, dedikodu illetine duçar olmuþ birisi, Ramazan ayýnda hem bu kötü huyundan kurtulur ve hem de su-i zann (baþkasý hakkýnda doðrusunu bilmeden kötü tahminde bulunmak) halinden, hüsn-ü zann haline geçer (hep iki ihtimalden müspet olana aðýrlýk verme). Ramazan esnasýnda

açlýk ve susuzluk, bizleri farkýna varmadan nefs-i levvame (Kendisini kýnayan, iþlediklerinden dolayý piþmanlýk duyan ve kendini hesaba çeken nefis) mertebesine yükseltir ve biz artýk rüyadan uyanýr ve hayat sahnesini ibret gözüyle "yukardan" izlemeye baþlarýz. "Ýnsanlar rüyadadýr, ölünce uyanýrlar" hadis-i þerifi bu hakikati ifade eder.

“Ramazan’da rota düzeltmesi yapýlarak merkeze dönülür” Efendimizin (a.s.m.) “Bu âyet beni ihtiyarlattý.” diye buyurduðu "festekîm kema umirte/emrolunduðun gibi dosdoðru ol" (Hûd 112) ayeti hepimizin tüylerini ürpertmesi gerekir. Ýnsan varoluþunu, merkezi nurlu, üst üste sýralanmýþ bir daireler dizisi gibi tahayyül edersek, o merkezden uzaklaþtýkça, kayboluruz, karanlýða dalarýz. Reca' (temel varoluþ ümidi) ve itminan (temel varoluþ güveni) yerine havf hâline býrakýr (temel varoluþ kaygýsý). Ýþte ilâhi buyruklara uymak bizi o "sýrat-ý müstakîm" hattýna yaklaþtýrýr. Sanki yýldýzlar kapýsý açýlýr ve nasibimiz varsa bir üst kata terfi ederiz. Bu urûc (yükseliþ) teferruat deðil, aslî bir zarurettir. Ayný katta kalýrsak, istediðimiz kadar o katý süsleyelim, dekoru deðiþtirelim, sýkýntýdan çatlarýz. Dünya gailesine ve masivaya kendini kaptýran modern insan, farkýna varmadan o merkezden uzaklaþýr, rotadan çýkar, rutin, yek-nesak hayata kendini kaptýrýr. Ama mubarek Ramazan ayýnda, "rüyadan" uyanýlýr ve rota düzeltmesi yapýlarak tekrardan merkeze dönülür.

“Ramazan’da gönül tortularý dibe çöker” Ýnsan muhabbetten doðar, muhabbetle yaþar ve nasibi varsa muhabbetle ahiret âlemine göçer. Ýnsan insanýn yanýnda insan olur ve Allah da (c.c.) insana insandan tecelli eder. Bu manada insanlar arasý muhabbet sadece bizleri bu dünyadaki yanlýzlýðýmýzdan kurtarmaz, rahmani iliþkilerde insan bir diðeri için ahiret âlemine açýlan bir pencere gibidir. "Mü'min mü'minin aynasýdýr" hadis-i þerifi, manasýný idrak etmemiz çok zor

olsa da bu muhteþem hakikati ifade eder. Tabii ki yakýn iliþkilerde temas daha da yoðundur ve bu sebeple aile mübarek bir beraberliktir. Ama bildiðimiz gibi modern hayat, arzu ve isteklerin artmasýndan kaynaklanan iþ yoðunluðu sebebiyle, artýk oðul babayý, anne kýzýný göremez hale gelmiþtir. Görseler de akþam yorgun argýn, zihin binbir meþgale içinde boðulmuþ halde olduðu için, hakiki temas, rabýta çoðu zaman mümkün olmaz. Ama Ramazan ayýnýn yüzü suyu hürmetine bu çalkantý durulur, gönül tortularý dibe çöker (kalp tasfiyesi) ve iliþkiler sadece zihinsel olmaktan kurtulur, kalbî hale de dönüþür. Yaþanýlan rahmânî haller, sabýr, tevekkül, tevfîz (ilerde olabileceklere de hazýr olmak), rýza, sekîne, selâm (barýþ/huzûr), merhamet, muhabbet, tevazu... Bütün bu duygular paylaþýlýr hale gelir. Burada teravih, mukabele gibi topluca yapýlan ibadetler büyük tesir gösterir.

“Ramazan’da cennetin tadý alýnýr” Ýbret gözüyle bakýldýðýnda filimler bazen çok güzel dersler verir. Bunlardan birisi de son zamanlarda çevrilen Avatar filmidir. Kýsaca hatýrlatýrsak, anlatýlamayacak kadar güzel bir gezegende aslýnda belden aþaðýsý tutmayan kahraman Jack Sully, tabut gibi bir aletin içinde uyutulur ve yeni bedeni ile yaþamaya baþlar. O kötürüm bacaklar gitmiþ, yerine daha güçlü dev gibi bir beden gelmiþtir. Ýlk yürüdüðünde coþku ile koþmaya baþlar, ilkbaharda kýrlara giden bir çocuk gibi... Yanýnda ona refakat eden, gezegenin yerlisi Neitiri vardýr, ona usul, âdab öðretir... Ýþte Ramazan boyunca yaþanan güzel hâller, zamanla biraz solsalar da bütün sene tesirini üzerimizde devam ettirirler. Sanki artýk biz "Pandora" nýn tadýný almýþ, oradaki çiçeklerin rayihasýný hissetmiþ, "tabut" dýþýnda da bir vâroluþu, sadece teorik olarak deðil, görerek de yaþamýþýzdýr. Hele hele olmasý gerektiði gibi, hayýr ziyaretleri yapmýþ, hastalarýn, düþkünlerin, yetimlerin, yaþlýlarýn kapýlarýný çalmýþsak kalbimizin üstündeki buzlar da erimiþ, merhamet,

‘Yakýcý madde içen çocuk kusturulmamalý’ Ç

ocuk Cerrahi Uzmaný Dr. Mehmet Erdal Memetoðlu, yaz aylarýnda yakýcý madde içimine baðlý kazalarýn çocuklarda

çok sýk görüldüðünü, yakýcý madde içen çocuklarýn hiçbir þekilde kusturulmamasý gerektiðini söyledi. Dr. Memetoðlu, 1-5 yaþ arasý çocuklarda yakýcý içimine baðlý kazalarýn sýk görüldüðünü belirterek, “Ev temizliðinde kireç çözücü, yað çözücü, lavabo açýcý, leke çýkarýcý olarak kullanýlan maddelerle sabun yapýmýnda

kullanýlan kostik soda gibi maddelerin yanlýþlýkla içilmesi, çocuklarda kalýcý hasarlara neden olmaktadýr.” dedi. Ege Bölgesi’nde yakýcý madde içimine baðlý yemek borusu yanýklarýnýn yüzde 94’ünün temizlik amacýyla kullanýlan maddelerin veya kostik sodanýn içilmesine baðlý olduðunu vurgulayan Memetoðlu, “Yakýcý madde içimine baðlý olgularýn yüzde 80’i, 5 yaþ altýndaki çocuklarda görülür. Bu tür kazalar incelendiðinde, temizlik maddelerinin veya kostik sodanýn kola, gazoz þiþeleri gibi içecek

kutularýna koyulduðu, çocuklarý da ailelerinin evde olmadýðý zamanlarda bunu içtikleri görülmüþtür.” diye konuþtu. Yakýcý madde içen çocuklarýn hiçbir þekilde kusturulmamasý gerektiðini söyleyen Uzm. Dr. Memetoðlu, kusan çocuklarýn yemek borusunda içilen maddeden dolayý tekrar yanýk oluþabileceðini ifade ederek sözlerine þöyle devam etti: “Koroziv madde içtiði belirtilen çocuklar, hastaneye yatýrýlarak ozefagoskopi denilen endoskopik yemek borusu incelemesi yapýlýr. Aðýzdan beslenmeleri bir süre kesilerek ilaç tedavisine baþlanmalýdýr. Yemek borusu yanýðý oluþmuþsa ve bu nedenle beslenme yapýlamýyorsa yemek borusunu geniþletme iþlemleri veya mideden beslenme ameliyatlarý gerekebilir.” Zehirleyici ve yakýcý madde kazalarýný önlemek için evde kullanýlan kimyevi maddelerin çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde ve kilit altýnda tutulmasý gerektiðini vurgulayan Mehmet Erdal Memetoðlu, hiçbir zaman normalde yiyecek veya içecek koyulan kaplara bu tarz maddelerin koyulmamasý gerektiðini sözlerine ekledi. (CÝHAN)

2 Aðustos 2012 Perþembe

5

BASINDAN... Kimleri seviyor, kimleri örnek alýyoruz? yi örneklerin çoðaldýðý mübarek günlerde çevrenize bir bakýn isterseniz, kimleri beðeniyor kimlerin etkisine girip taklit ediyorsunuz?Bunu bir düþünün isterseniz. Neden mi?.

Ý

Çükü insan ahirette de dünyadaki sevdikleriyle beraber olacaktýr da ondan. Sevdiði insan iman ve amel sahibi bir yaþantý içinde ise, kendisini seveni de iman ve amel sahibi bir insan haline getirmek ister.. Kötü alýþkanlýk ve anlayýþlarýn sahibi ise, o da sevenini kendi gibi kötü alýþkanlýk ve ahlak sahibi olmaya teþvik edecek.. Böylece insan sevdiklerinin yaþantýsýný taklide yönelecektir. Belki de haberi bile olmadan... Bundan dolayý Peygamberimiz ümmetini ikazýnda; "Kiþi sevdiðiyle beraberdir!" hatýrlatmasýnda bulunmuþtur. Efendimiz'in bu 'Kiþi sevdiðiyle beraberdir!' hadisini duyan sahabeler sevinçlerinden uçacak gibi olmuþlardýr. Çünkü hepsi de önce Allah Resulü'nü (sas) seviyorlardý. Sonra Efendimiz'i sevenleri seviyorlardý.. Ýslam ahlakýyla yaþayanlarý, günahtan kaçanlarý, haramdan uzak duranlarý, yoksullara yardým edenleri, Ýslam'a hizmet edenleri seviyorlardý.. Deðerli bir tasavvuf eseri olan Kuþeyri Risalesi'nde insanýn sevdikleriyle birlikte olacaðýna dair þöyle bir rüya misali nakledilir: Hak dostu Ýbrahim Etem, bir gece rüyasýnda Cebrail aleyhisselamý elinde bir defterle görünce sorar: - Nedir elindeki defter ey meleklerin sultaný? der. O da: -Hak dostlarýnýn isimlerinin yazýlý olduðu defterdir, der. - Bakar mýsýn der Ýbrahim Etem, benim adým da Hak dostlarýnýn yanýnda yazýlý mý? - Hayýr der Cebrail, senin adýn Hak dostlarýnýn yanýnda deðil, Hak dostlarýný sevenlerin yanýnda yazýlý.. Bunun üzerine Ýbrahim teklifini hemen þöyle yapar: - Öyle ise der, benim adýmý da Hak dostlarýnýn yanýna yazýn. Çünkü ben Hak dostlarýný seviyorum, sevdiklerimle beraber olmak isterim. Efendimiz "Kiþi sevdiðiyle beraber olacaktýr." buyurdu. Bu benim hakkýmdýr. Ýbrahim Etem'in ismi böylece Hak dostlarýný sevenlerin defterinden alýnýr, sevdikleri Hak dostlarýnýn yanýna yazýlýr. O günden bu yana da hep sevdiði Hak dostlarýyla birlikte anýlýr!. Ýyilerle dostluk kurmanýn kesin faydasýna gül yapraðýyla komþuluk eden çalý yapraðýnýn gül gibi kokmasý olayý da misal olarak verilirken þöyle denir: Ormanda yürüyen bir maneviyat büyüðü çalý yapraklarýnýn gül gibi koktuðunu anlayýnca sorar: -Bu çalý yapraklarýndaki gül kokusu nereden geliyor acaba?.. Derler ki: - Rüzgârýn gül aðacýndan uçurup getirdiði gül yapraklarý bu çalý yapraklarýnýn üzerine düþtü. Çalý yapraklarý da onlarý dost edindi, birlikte oldular. Gülle dostluk kuran elbette gül gibi kokacaktýr. Soðanla birlikte olan da soðan, sarýmsak gibi kokacaktýr. Meþe yapraklarýndaki gül kokusu, bir müddet komþuluk yaptýklarý bu gül yapraklarýndan gelmektedir. -Ne dersiniz, siz de gül yapraðý etkisi yapan iman ve amel sahibi Hak dostlarýný seviyor, onlarla birlikte mi oluyorsunuz þu mübarek günlerde? -Unutmayýn, insandaki sevgi, saygý, ilgi öyle bir iksirdir ki, kimlere yönelirse onlardaki özellikler geçer kendisine. Kimin komþuluðunda ise onun ahlaký sirayet eder ona. -Öyle ise herkes kalbinde beslediði sevgisine dikkat etsin. Kimleri seviyor, kimleri taklit ediyor bir düþünsün!.. Unutmasýn ki, insan burada kimleri seviyorsa onlarla beraber olacaktýr ahirette de.. Þimdi sakince bir düþünme devresindeyiz. Ýyi örneklerin çoðaldýðý þu mübarek günlerde kimlerden hangi haller aksediyor bizlere. Biz de nasýl bir örnek veriyoruz kendi çevremize?. Gül kokusu mu, soðan sarýmsak etkisi mi?. Ahmed Þahin (Zaman) a.sahin@zaman.com.tr 01 Aðustos 2012


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

2 Aðustos 2012 Perþembe

6

'Rebap' teknolojiye direniyor Ýsmail Erkar

B

ölgenin birçok deðiþik yöresinde yüzyýllardan bu yana süre gelen "Rebap" yok olma tehlikesiyle karþý karþýya.... Mardin baþta olmak üzere bölgenin birçok deðiþik yöresinde yüzyýllardan bu yana süre gelen "Rebap" yok olma tehlikesiyle karþý karþýya. Bölgede sanatçýlarýnýn ezgilerine yanýk sesiyle eþlik eden eski enstrümanlardan biri olan "Rebap", halkýn hüzünlü ve sevinçli anlarýna eþlik ediyor. Halkýn hüznüne ezgileriyle, bayram ve düðün gibi mutlu günlerinde ise seslendirdikleri coþkulu eserleriyle renk katan halk ozanlarý, teknolojiyle birlikte daha popüler hale gelen pop ve rap müzik karþýsýnda gençlerin ilgisizliði nedeniyle zor günler geçiriyor. 8 kuþaðýn temsiliyeti

Halk ozanlýðý sanatýnýn devam etmesi için, bugüne kadar "Rebap" çalmayý 200'e yakýn kiþiye öðrettiðini belirten Ozan Latif Belen, ailesinde ozanlýk geleneðinin 8 kuþaktýr devam ettiðini söyledi.

Kendisinin eðittiði birçok genç ozan ve müzisyenin Avrupa ülkelerinde sanat icra ettiðini aktaran Belen, "Bu sanat 400 yýldýr bizim ailemizce yapýlýyor. Ben babamdan öðrendim. Babam dedemden öðrenmiþ. O da babasýndan. Tabi ben de kendi çocuklarým baþta olmak üzere yaklaþýk 200 kiþiye öðrettim. Okula hiç gitmedim ama ezberlediðim birçok ustaya ve kendime ait 1200 eserlik repertuarým var" dedi.

'Bu eserler bizim yazýlý olmayan tarihimizdir'

SAVUR ÜÇKAVAK ÝÇMESUYU ÝNÞAATI YAPIMI ÝÞÝ MARDÝN Ýl Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü Savur Üçkavak Ýçmesuyu Ýnþaatý yapýmý iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/100567 1-Ýdarenin a) Adresi : Ýstasyon Rektör Aykaç Cad. 82 47000 Ýstasyon MARDÝN MERKEZ/MARDÝN b) Telefon ve faks numarasý : 4822151930 - 4822151932 c) Elektronik Posta Adresi : 47ilozelidare@icisleri.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Mardin Savur üçkavak köyü c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi Yer tesliminden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ (Sosyal Tesisleri Toplantý Salonu) Ýstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad No: 82 47060 - MARDÝN b) Tarihi ve saati : 09.08.2012-09:30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü, göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Organizasyon yapýsý ve personel durumuna iliþkin belgeler: a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel: Adet Pozisyonu Mesleki Unvaný Mesleki Özellikleri 1 Þantiye Þefi Ýnþaat Mühendisi En az 3 yýl deneyimli 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Tebliðde yer alan A/IV, Grubu iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ Destek Hizm. Müd. Ýstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 82 47060 - MARDÝN adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ (Sosyal Tesisleri Toplantý Salonu)Ýstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 82 47060 -MARDÝN adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,2 BASIN NO : 342

Gençlerin halk ozanlýðýna karþý ilgisiz olduðunun altýný çizen Belen, gençlerin artýk "Rebap" ve davul zurnaya ilgi göstermediðini belirtti. Bölgeye has birçok sanatýn kaybolmayla yüz yüze kaldýðýný söyleyen Belen, "Ben çocuklarýma ve kardeþlerime Rebap ve

düðün þarkýlarý söylemeyi öðrettim. Ama daha öðrenmeleri gereken birçok eski eser var. Bunlarýn unutulmamasý gerekiyor. Bu eserler bizim yazýlý olmayan tarihimizdir aslýnda. Onun için gençlerin bu sanata gereken ilgiyi göstermesi gerekiyor" þeklinde konuþtu.

Þanlýurfa'ya 1.500 kiþilik çaðrý merkezi

T

ürkiye'nin en büyük dýþ kaynak çaðrý merkezlerinden biri olan CMC, 15 milyon TL yatýrým ile Þanlýurfa'da açacaðý çaðrý merkezinde 1.500 kiþiyi istihdam edecek. 3.200'den fazla çalýþaný bulunan CMC, Anadolu'daki yatýrýmlarýný sürdürüyor. CMC Þanlýurfa Çaðrý Merkezi yüksek standartlar ve ileri teknolojik altyapýnýn yaný sýra, bulunduðu çevre ve doða ile uyumlu, yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýldýðý 'yeþil bina' olarak tasarlanýyor. CMC Genel Müdürü Metin Tarakçý, Þanlýurfa'da açýlacak çaðrý merkezi ile ilgili olarak, "Buradaki yatýrýmýmýzýn hem bölgeye hem de sektörümüze yeni bir soluk getireceðine inanýyoruz. Sektörümüzün Anadolu'da büyümesi için sunulan teþvik imkânlarýndan yararlanarak, açacaðýmýz yeni merkezlerle istikrarlý büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz." açýklamasý

yaptý. Metin Tarakçý'nýn verdiði bilgiye göre þirket ilk Anadolu yatýrýmý olan Malatya'da 2009 yýlýnda 250 kiþilik bir ekiple hizmet vermeye baþladý. Bugün ise Malatya'da 1.500 kiþiyi istihdam ediyor. Þanlýurfa'da açýlacak çaðrý merkezi gençlerimize saðladýðý iþ imkânlarýyla birlikte, bölgedeki pek çok vatandaþýmýza ekonomik deðer oluþturacak. Türkiye'nin en büyük dýþ kaynak çaðrý merkezlerinden olan CMC, 3.200'ün üzerindeki çalýþanýyla, dördü Ýstanbul'da, biri Malatya'da olmak üzere beþ ayrý yerde faaliyet gösteriyor. Sektöründe lider 70'in üzerinde iþ ortaðýna çaðrý merkezi hizmeti saðlýyor. CMC, Tele-Satýþ, TelePazarlama, Müþteri Hizmetleri, Tahsilat Yönetimi, Teknik Destek ve Sosyal Medya Hizmetleri olmak üzere müþterilerin ihtiyaçlarýna özel çözümler üretiyor. (CÝHAN)

Esed'in vurduðu sýnýr köyleri tedirgin

S

uriye'de muhalif birlikler ile Esed’in askerleri arasýnda devam eden çatýþmalar Tükriye sýnýrýna kadar dayanmýþ durumda. Esed’in ordusu Þanlýurfa sýnýrýna yakýn köyleri önce ablukaya alýyor, ardýndan aðýr silahlarla tarýyor. Esed’in askerlerinin son vurduðu sýnýr köy ise Þanlýurfa'nýn ilçesi Akçakale sýnýrýnda bulunan Gineytra köyü oldu. Gineytra köyünü aðýr silahlarla tarayan Esed’in askerlerinin mermileri Türkiye’deki köyleri de vurdu. Sýnýrdaki Kepezli köyü sakinleri çareyi evlerine sýðýnmakta buldu. Köylüler, çok sayýda mermi ve roketatarýn Türkiye sýnýrýna isabet ettiðini söyledi. Yaklaþýk 5 saat süren çatýþma esnasýnda Kepezli köyü sakinleri adeta nefes almadý. Köy sakinleri, hem sýnýrýn ötesindeki akrabalarýndan dolayý hem de çatýþma sýrasýnda köylerine isabet eden mermilerden dolayý endiþeli olduklarýný belirtti. Sýnýrda yaþanan hareketli anlarý Mehmet Donuk adýndaki bir vatandaþ þu þekilde anlattý: "Suriye ordusu Gineytra köyünün bu tarafýnda hakim noktalara konuþlandý ve köyü çocuk, kadýn ve yaþlý demeden rastgele taradý. Köylüler evlerine sýðýnarak canlarýný zor kurtardý. Ancak orada akrabalarýmýz var, elimizden dua etmekten baþka bir þey gelmiyor. Biz de burada tedirginiz. Tek temennimiz savaþýn bir an önce bitmesi.” Çatýþmalarýn sýnýr köylerindeki insanlarý ciddi derecede endiþelendirdiðini ifade eden bir baþka vatandaþ Fevzi Aslan, "Geçen günlerde yan taraftaki köyde çatýþma çýktý. Bugün karþýmýzdaki köyde çýktý. Belki yarýn solda kalan köyde çýkacak. Belirsizlik hakim. Endiþeliyiz. orada çok sayýda akrabamýz var." diye konuþtu.

Mehmetçik Esed'in tahriklerine kapýlmýyor Bu arada sýnýrdaki ateþlere Mehmetçik sessiz kalýyor. Türk Silahlý Kuvvetleri, her geçen gün sýnýr birliklerini güçlendirirken Suriye tarafýndan açýlan ateþlere Mehmetçiðin

karþýlýk vermediði gözleniyor. Geçtiðimiz günlerde terör örgütü PKK’nýn Suriye’deki yapýlanmasý tarafýndan Suruç’ta askeri araçlarýn tarandýðý öðrenildi. 70 kurþun sýnýrdaki birliðe isabet ederken Türkiye askerinin karþýlýk vermediði belirtildi. Mürþitpýnar yakýnlarýndan sýnýr birliklere açýlan ateþ sonucu çok sayýda merminin zýrhlý araçlara isabet ettiði öðrenildi. Önceki gün Akçakale Sýnýr Kapýsý'ndaki Kepezli köyü yakýnlarýnda yaþanan çatýþmada da Mehmetçik yine sessiz kaldý. Suriye ordusu tarafýndan atýlan roketatarlarýn TSK’ya ait zýrhlý araçlara çok yakýn mesafeye düþtüðü kaydedildi. Çatýþma sýrasýnda kentten çok sayýda zýrhlý aracýn gönderildiði sýnýrda birlikler teyakkuzda bekledi. Diðer yandan sýnýra sýfýr noktasý ndaki stabilize yoldan geçen bütün araçlar jandarma tarafýndan kontrol ediliyor. Sýnýrdaki izleme kulelerine yerleþtirilen dürbünlü Mehmetçik, sýnýrýn ötesindeki yakýn yerlerdeki geliþmeleri anlýk takip ediyor. (CÝHAN)

2 ağustos 2012 Perşembe Gazete Sayfaları  

2 ağustos 2012 Perşembe Gazete Sayfaları

Advertisement