Page 1

Polisin halkla bütünleþme M çalýþmalarý sürüyor

Sedat Aslanaçier

ardin Emniyet Müdürlüðüne baðlý Toplum Destekli Polislerin organizasyonunda yapýlan kahvaltýda polisler köylülerle bir araya gelerek birlik ve beraberlik örneðini gösterdi. Mardin Emniyetinin halka bütünleþme çalýþmalarý kapsamýnda düzenlendiði birbirinden farklý etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Þehir merkezlerinde asayiþ ve güvenliðin güvencesi olan polis, þimdi de kýrsal alanlarda faaliyetlerini sosyal alanlarda sürdürmeye baþladý. Mardin ve Malatya Emniyetinin ortaklaþa düzenlediði kahvaltýlý program Kýzýltepe Ýlçesine baðlý Hatunlu Köyünde düzenlendi. Malatya'dan Mardin'e gelen 54 kiþilik polis ve aileleri Midyat'ýn tarihi mekânlarýna bir

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

29 Mayýs 2013 Çarþamba

günlük gezi sonrasý önceden planlanmýþ kahvaltý organizasyonu için Mardin Toplum Destekli Polisler eþliðinde Kýzýltepe ilçesine baðlý Nusaybin yolu üzerindeki Hatunlu Köyüne hareket ettiler. Köyde köyün ileri gelenlerinden Mehmet Nezir Aydýn öncülüðünde köy halký tarafýndan polis ve ailelerini sevgi gösterileri ile karþýlandý. Köylüler, Mardin insanýnýn ne derece misafirperver olduklarýný uygulamalý bir þekilde gösterdiler. Kahvaltý sonrasý köylülerle sohbet eden polisler, köyün Suriye sýnýrýna yakýn olmasý hasebi ile sýnýra kadar gittiler. Hatunlu Köyü ziyaretinden sonra Mardin'e geçen polis heyeti burada Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðünde görevli Gökhan Daðlý eþliðinde þehrin tarihi ve turistik alanlarýný gezdiler.

Yýl: 9 Sayý 2659 Fiyatý :25 Kr

Vali Cengiz hýzlý baþladý Obeziteyle Mücadele Turnuvasý sona erdi M. Sait Çakar

M

idyat’ta, obeziteyle mücadele kapsamýnda masa tenisi turnuvasý düzenlendi. Midyat Devlet Hastanesi çalýþanlarý arasýnda obeziteyle mücadele kapsamýnda düzenlenen masa tenisi turnuvasý sonuçlandý. Midyat Devlet Hastanesi Müdürü Beyazýt Aslan ve Müdür Yardýmcýsý Hýdýr Akýncý, turnuvada baþarýlý olan sporculara ödül ve plaketlerini verdi. Toplam 40 kiþinin katýldýðý turnuva 2 hafta sürdü. Eleme usulü yapýlan karþýlaþmalarýn final maçýnda Mustafa Fidan ile Cüneyt Yýlmaz karþýlaþtý. Mustafa Fidan’ýn birinci olduðu turnuvada, ikinci Cüneyt Yýlmaz ve üçüncü Mehmet Þerif Ataseven oldu. Midyat Devlet Hastanesi Müdürü Beyazýt Aslan, turnuvalarýn kýyasýya mücadele içinde geçtiðini kaydederek, masa tenisinin obeziteyle mücadele kapsamýnda en etkili sporlardan biri olduðunu söyledi. Sportif etkinliklerin her zaman desteklenmesi ve uygulanmasý gerektiðini vurgulayarak saðlýk bir yaþam için fiziksel aktivitenin önemine dikkat çeken Aslan, þunlarý belirtti: “Kurum çalýþanlarýnýn fiziksel aktivitelerini yapabilmeleri ve günün stresini atabilmelerine yardýmcý olmak amacýyla masa tenisi turnuvasý düzenledik. Böylelikle hem obeziteyle mücadele edildi, hem de kurum çalýþanlarý arasýnda etkili bir iletiþim saðlandý. Obezite ile mücadele kapsamýnda düzenlediðimiz masa tenisi turnuvasýna katýlan personelimiz dostluk içersinde baþarý ile mücadele ettiler. Personelin verimi ve motivasyonu açýsýndan da son derece faydalý olan etkinlikler düzenlenmesinde emeði geçen herkesi kutluyorum. Turnuvaya katýlan tüm personelimize de teþekkür etmek istiyorum” dedi.

Son Valiler Kararnamesi'yle Sinop'tan Mardin'e atanan Vali Dr. Ahmet Cengiz, þehre ayak basar basmaz ilk iþ olarak hastaneleri denetledi... Ali Edis

C

umhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan imzalanan son Valiler Kararnamesi'yle Sinop'tan Mardin'e atanan Vali Dr. Ahmet Cengiz, þehre ayak basar basmaz ilk iþ olarak hastaneleri denetledi. Resmi makam aracý yerine sivil aracý kullanan Vali Cengiz, saat 23.00 sýralarýnda Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastanesi'ne giriþ yaparak direkt acil servise girdi. Nöbetçi amir ve kýdemli yöneticiyi soran Vali Cengiz, acil servisteki hastalarýn durumlarýný sorarak geçmiþ olsun temennisinde bulundu. Acil serviste yatan hastalarý tek

tek ziyaret eden Cengiz, bir istekleri olup olmadýðýný sordu. Sivil kýyafetle hastaneleri denetleyen yeni valiyi karþýlarýnda gören vatandaþlar kýsa süreli þaþkýnlýk yaþadý. Vatandaþlar Vali Ahmet Cengiz’e yeni görevinde baþarýlar diledi. Vali Ahmet Cengiz, burada yaptýðý açýklamada, kamu hizmetlerinin insan odaklý olmasýna dikkat edilmesi gerektiðini belirterek, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn vatandaþa yönelik memnuniyet odaklý çalýþacaðýný ifade etti. Daha sonra kentin çeþitli sokak ve caddelerini gezen Vali Cengiz, gecenin geç saatlerine kadar Mardin'de denetim yaptý.

Görme engelli Baharda öðrenciden konser önemli

kararlarýnýzý erteleyin!

M

idyat’ta lise öðrencisi görme engelli Meryem Tan, ÝMKB Anadolu Lisesi’nde okuyan öðrenci arkadaþlarý için konser verdi. Konseri, öðretmenler, öðrenciler ve yaklaþýk 300 öðrenci izledi. Öðrenciler, söylenen þarkýlara eþlik ederken, bazýlarý da sahneye çýkarak oynadý. Bir buçuk saatlik konserde, popüler þarkýlarý seslendiren grup, minikleri coþturdu.

Sayfa 5’te

Hayati Yazýcý: Cayma hakký 14 güne çýkarýldý

B

Sayfa 2’de

akanlar Kurulu'nda imzaya açýlan 'Tüketici Haklarýný Koruma Kanunu' hakkýnda bilgi veren Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, kanunla tüketicilerin aldýklarý ürün ve mallardaki 7 günlük cayma hakkýnýn 14 güne çýkarýldýðýný bildirdi. Elektrik, su, doðalgaz, internet, telefon gibi ihtiyaçlarýn aboneliklerinde tüketicileri koruyucu yeni düzenlemeler getirildiðini kaydeden Yazýcý, 1 yýldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleþmesininin istediði zaman fesh edilebileceðini söyledi.

Sayfa 3’te


29 Mayýs 2013 Çarþamba

2

Görme engelli öðrenciden konser Ali Edis

M

idyat’ta lise öðrencisi görme engelli Meryem Tan, ÝMKB Anadolu

Lisesi’nde okuyan öðrenci arkadaþlarý için konser verdi. Konseri, öðretmenler, öðrenciler ve yaklaþýk 300 öðrenci izledi. Öðrenciler, söylenen þarkýlara eþlik

ederken, bazýlarý da sahneye çýkarak oynadý. Bir buçuk saatlik konserde, popüler þarkýlarý seslendiren grup, minikleri coþturdu.

bir duygu olduðunu belirten Tan, okulda konser verme amacýnýn arkadaþýný eðlendirmek olduðunu ifade ederek, þunlarý kaydetti:

Görme engelli öðrenci Meryem Tan sahneye, sýnýf arkadaþý Þeyda Oruç ile birlikte çýktý. Solist öðrencilere, Öðretmenler Buket Sür kemanýyla, Barýþ Þener gitarýyla ve Umut Berrak’ýn da baðlama ve ritmi ile eþlik ettiði mini konserde Türkçe, Kürtçe ve Ýngilizce 15 þarký seslendirildi.

“Sahneye çýktýðýmda heyecanlýydým. Bu heyecaným konser bitti ama hala devam ediyor. Konsere çok emek verdik, çok çalýþtýk ve sonucunda da çok güzel bir etkinlik oldu. Müzik benim hayatým. Engelime raðmen kendimi arkadaþlarýma bu etkinlik ile anlatabildiysem ve onlarý eðlendirebildiysem ne mutlu bana. Konserimizi dinledikleri için ayrýca onlara da teþekkür ediyorum. Bu þekilde motive olmama ve konser düzenlememe onlar sebeptir. Arkadaþlarým beni kendileri görüp, baðýrlarýna basýyorlar. Bu programýn oluþmasýnda yardýmlarýný esirgemeyen öðretmenlerime ve okul yönetimine içten teþekkür ediyorum” dedi.

Midyat’ta, inþaat iþçisi bir baba ve ev hanýmý bir annenin 6 çocuðundan en büyüðü olarak dünyaya gelen Meryem Tan, Antalya’daki görme engelliler ilköðretim okulunu bitirdikten sonra Midyat ÝMKB Anadolu Lisesi’ne kaydýný yaptýrdý. Þuan 11. sýnýfta olan Tan’ýn mezun olduktan sonraki en büyük hayali konservatuarda okumak. Kendisi gibi 2 görme engelli kardeþinin daha bulunduðunu söyleyen Tan, okumak için hiçbir þeyin engel olmadýðýný kardeþlerinin de þuan okuduðunu söyledi. “Müzik benim hayatým” Konser vermenin çok güzel

Konserin kendileri için çok keyifli geçtiðini söyleyen Þeyda Oruç da, “Meryem arkadaþýmla birlikte bu konseri gerçekleþtirdik. Kendisi görme engellidir ama bu sahnedeyken bizleri hiç zorlamadý. Görme engelli kardeþlerimizle ayný sahneyi paylaþmak hem güzel, hem de gurur verici duygu. Biz arkadaþlarýmýzýn engelli olmadýðýný düþünüyoruz. Zaten kendisini de bizden biriymiþ gibi görüyorum. Muhteþem bir performansý vardý Meryem’in. Konsere gelen arkadaþlarýmýz da çok eðlendi. Þarkýlara eþlik ettiler, oynadýlar. Biz de bunu görünce mutlu olduk” þeklinde konuþtu. Etkinliðe katýlan 10. sýnýf öðrencilerinden Sümeyye Bilgin de, “Meryem, okulumuzda okuyan görme engelli bir arkadaþýmýz. Meryem’in engeline raðmen okuluna devam etmesi ve bu tarz bir etkinlikte bulunmasý bizi çok etkiledi. Ve bu bence büyük bir gurur” açýklamasýnda bulundu. Konsere katýlan izleyiciler, görme engelli öðrencileri konser sonunda ayakta alkýþladý. Öðrenciler Meryem Tan ve Þeyda Oruç ise sevinçlerini öðretmenleri ve arkadaþlarý ile paylaþtý.

Vali Ayvaz Mardin’e veda etti Ýsmail Erkar

V

aliler Kararnamesi ile Merkez valiliðine atanan Mardin Valisi Turhan Ayvaz onuruna

Hilton otelinde veda yemeði verildi. Veda yemeðine Tugay Komutaný Lokman Ali Yýlmaz, Belediye baþkan vekili Zeyni Bakýrcý, Cumhuriyet Baþsavcýsý Hakan

Dündar, Vali Yardýmcýlarý Turan Erdoðan, Selim Palamut, Müfit Gültekin, Ýlçe Kaymakamlarý, Ýl Jandarma Komutaný Vural Erol, Ýl Emniyet Müdürü Derviþ Kara, Müftü Dursun Ali Çoþkun, MardinDiyarbakýr Metropoliti Saliba Özmen , Ýl Müdürleri, STK temsilcileri ve gazeteciler katýldý. Yemeðin ardýndan sinevizyon aracýlýðýyla Vali Turhan Ayvaz’ýn iki yýllýk görev süresince yaptýklarý ve gerçekleþen projeleri konuklara yansýtýlýrken duygulu anlar yaþandý. Mülki Ýdare Amirleri adýna yemekte bir konuþma yapan Vali Yardýmcýsý Selim Palamut, "Sayýn Valimiz, Mardin'deki 26 aylýk görev süresince tüm kamu görevlileri olan bizlerin her türlü sorun ve sýkýntýlarýný çözmede hep yanýmýzdaydý. Kendilerinden tüm kamu görevlileri olarak daima anlayýþ ve tolerans gördük. Bu nedenle kendilerine þükran borçluyuz. Biz kendisini buradan Ankara’ya uðurlarken bir devlet adamýný Ankara’ya gönderiyor olmanýn gururunu yaþýyoruz. Yolunun açýk olacaðýný biliyoruz. Çok daha güzel yerlerde kendisinin hizmetler vereceðine inanýyoruz" dedi. Veda konuþmasýný yapmak üzere kürsüye gelen Vali Ayvaz ise, 2 yýldýr vali olarak Mardin halkýna hizmet etmenin onurunu yaþadýðýný, meslek hayatýnýn en verimli günlerini Mardin’de geçirdiðini belirtti. Ayvaz, “Bu görevi yaparken birlikte olduðum çalýþma arkadaþlarýma, seçilmiþ temsilcilerimize, meslek kuruluþlarý ve sivil toplum örgütü yönetici ve

En Baþarýlý 10’uncu Belediye

Ýsmail Erkar ki yýldýr farklý þirketler tarafýndan yapýlan kamuoyu araþtýrmalarýnda Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu istikrarlý yükseliþini sürdürmeye devam ediyor.

Ý

Deneklerin yüzde 53’ü Baþkan Ayanoðlu’nu baþarýlý bulduklarýný ifade etti. Bu sonuçla, Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Ayanoðlu, yüzde 53 oy oranýyla Türkiye’nin en baþarýlý onuncu belediye baþkaný oldu. 18-25 Mayýs tarihleri arasýnda 16’sý Büyükþehir olmak üzere 81 il merkezi ve 16 Büyükþehir'in tüm metropol ilçelerinde yapýlan ankete göre Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Ayanoðlu, yüzde 53 oy oranýyla Türkiye’nin en baþarýlý onuncu belediye baþkaný oldu.

Ayný ankete göre en baþarýlý büyükþehir belediye baþkaný Eskiþehir Büyükþehir Belediye üyelerine, bizlerle birlikte fedakarca Baþkaný Yýlmaz Büyükerþen olurken, Melih Gökçek ise ikinci sýrada yer aldý. koþturan basýnýmýzýn deðerli mensuplarýna, Mardinli Metropol ilçelerde 5'e 5 hemþerilerime, bize gönül veren ve En baþarýlý metropol ilçe belediye dua eden herkese teþekkürlerimi baþkanlarý listesinde ise ilk 10'da 5 CHP'li 5 de sunarým. Ýnanýyorum ki taþý topraðý AK Partili belediye baþkaný var. En baþarýlý 10 il tarihle yoðrulmuþ olan bu þehir, dün belediyesi listesinde ise 6 AK Partili, 3 CHP'li ve olduðu gibi yarýn da tarih yazmaya 1 MHP'li belediye var. devam edecek. Görev sürem ORC araþtýrma þirketinin yaptýðý son içerisinde 2 temel ilkem oldu. 'En baþarýlý belediye baþkanlarý' araþtýrmasýnda Birincisi ; Kalp kýrmadan çok dikkat çekici sonuçlar ortaya çýktý. çalýþmak. Çünkü kýrýlan bir kalbin tamiri hiç kolay bir iþ deðildir. En baþarýlý belediye baþkanlarý Ýkincisi: Kamu kaynaklarýný 18-25 Mayýs tarihleri arasýnda 16’sý kullanýrken dikkatli ve hassas Büyükþehir olmak üzere 81 il merkezi ve 16 davranýp haksýz yere kimseye Büyükþehir'in tüm metropol ilçelerinde yapýlan yedirmemek ve dolayýsýyla kul ankete göre en baþarýlý büyükþehir belediye hakkýna girmemek için uðraþtým. baþkaný Eskiþehir Büyükþehir Belediye Baþkaný Çünkü kul hakkýna girmiþ isek Yýlmaz Büyükerþen oldu. Ýkinci sýrada ise Melih bunun telafisi yoktur” dedi. Gökçek var. En baþarýlý il baþkanlarý

Duygusal anlarýn yaþandýðý veda yemeði hatýra fotoðraflarý ile son buldu.

sýralamasýnda yüzde 62,9 oy oranýyla Þanlýurfa Belediye Baþkaný Ahmet Eþref Fakýbaba ilk sýrada yer aldý.

‘Temiz bir Kýzýltepe için el ele’ M. Sait Çakar

K

ýzýltepe Belediyesi tarafýndan "Temiz bir Kýzýltepe için el ele" kampanyasý baþlatýldý. Baþlatýlan temizlik kampanyasý çalýþmalarýna Kýzýltepe Belediye Baþkaný Ferhan Türk, Kýzýltepe Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürü Abdurahim Aslan, belediye meclis üyesi M.Emin Aslan ve çok sayýda belediye temizlik personeli katýldý. Kampanya çerçevesinde Uður Kaymaz

Bulvarý'ndan baþlayarak, Özgürlük Meydaný'na kadar temizlik çalýþmasý yapýldý. Kampanyaya iliþkin bilgi veren Belediye Baþkaný Türk, "Geliþi güzel bir þekilde atýlan çöpler çevre kirliliðine yol açmaktadýr. Çevre

kirliliðine yol açan çöpler insan saðlýðý için büyük bir tehdit olmuþ durumda bunun için çöplerin daha düzenli bir þekilde toplanmasý için çöp konteynerlerine atýlmasý gerekiyor. Belediye olarak Kýzýltepe genelinde bir kampanya baþlattýk. Kampanya dahilinde tüm esnaflarýmýza çöp poþetlerini daðýtýyoruz. Bu proje kapsamýnda bir poþette kaðýt-karton, diðer poþette ise cam, plastik ve metal ambalaj atýklarýmýzý toplayacaðýz" dedi.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

29 Mayýs 2013 Çarþamba

3

Kýþanak: Reformlar yapýlmazsa tek sorumlusu iktidar partisidir B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Eþ Baþkaný Gültan Kýþanak, psikolojik bariyerlerin aþýldýðýný belirterek, hükümetin de artýk bahanesinin kalmadýðýný söyledi. Parlamento'da çoðunluðu olan iktidar partisinin doðrudan sorumluluk altýnda olduðunu dile getiren Kýþanak, "Eðer reformlar yapýlmazsa, atýlmasý gereken atýlamazsa bunun tek sorumlusu iktidar partisi olacaktýr." dedi. CHP'yi de eleþtiren Kýþanak, çözüm sürecine katký sunmasýný istedi. Partisinin Meclis Grup Toplantýsýnda konuþan BDP Eþ Baþkaný Gültan Kýþanak, Ankara'da yapýlan 'Demokrasi ve Barýþ' konferansýný deðerlendirdi. Abdullah Öcalan'ýn, müzakere sürecini demokratik bir yeniden yapýlanma olarak yaþanmasýný arzu ettiðini dile getiren Kýþanak, müzakere sürecinin Kürt sorununun çözümü için tarihsel bir adým olduðunu vurguladý. Müzakere sürecinin kesintisiz bir þekilde devam etmesini, kalýcý gerçek bir barýþla nihayete ermesi gerektiðini anlatan Kýþanak, üç aþamalý bir müzakere sürecinin olduðunu hatýrlattý. Birinci aþamasýnýn eksiklere raðmen kendi mecrasýnda yürüdüðünün görüldüðünü ifade eden Kýþanak, “Ateþkesin olmasý, gerillalarýn geri çekilmesi oldukça önemliydi. TBMM'de komisyon kurulmasý, Akil Ýnsanlar komisyonu kurulmasý, hükümetin operasyonlarýn yapýlmayacaðýna dair güvenceler birinci aþama için önemliydi. Bu süreç sorunsuz bir þekilde ilerliyor, ilerleyecek de. Þimdi bizim ikinci aþamayý konuþmamýzýn zamaný. Demokratikleþmeyi gerçekleþtirme, özgürlükler ve yeni bir anayasa aþamasý. Bu konuda psikolojik bariyerler aþýlmýþ, hak ve özgürlükler tartýþýlmaya baþlanmýþtýr. Hükümetin de artýk bahanesi kalmamýþtýr. Parlamento'da çoðunluðu olan iktidar partisinin doðrudan sorumluluk altýnda olduðunu bir kez daha ifade ediyoruz. Eðer reformlar yapýlmazsa, atýlmasý gereken atýlamazsa bunun tek sorumlusu iktidar partisi olacaktýr. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki çoðunluðu elinde bulunan partiler Parlamento'nun gündemini ve çýkan yasalarý belirleyen

pozisyondadýrlar. Bu reformlarý yapmazsak kimseyi inandýramayýz.’’ diye konuþtu. Muhalefetin bu konuda katkýlarý olmadýðýný gördüklerini ve bunu eleþtirdiklerini ifade eden Kýþanak, kendilerini devre dýþý býrakan bir tutum ve davranýþ içinde olduklarýný kaydetti. CHP’nin çözüm sürecine yönelik tutumunu da eleþtiren Kýþanak, þöyle devam etti: “CHP lideri Kýlýçdaroðlu 'Biz barýþa karþý deðiliz’ diyor. Sayýn Kýlýçdaroðlu barýþ kendi kendine olmuyor, katký sunacaksýn, çözüm önerisi sunacaksýnýz. Barýþý arzulayan, demokratikleþmeyi arzulayan bu konuda adým atar, çaba gösterir, bir tutum içerisinde olur. Sayýn Kýlýçdaroðlu 'Efendim kaygýlarýmýz var' diyor. Biz defalarca ifade ettik, anlamak istiyorsanýz biz size anlatýrýz. Zaten bu süreci þeffaf yürütüyoruz. Kaygýlarýmýz iktidar partisinin otoriter yaklaþýmý ise bunu önlemenin tek yolu da demokrasiye sahip çýkmaktýr, demokratik mücadeleyi güçlendirmektir. Ama ne yazýk ki bu kaygýlarý ifade etmeseler de aslýnda satýr arasý demeçlerde Uzlaþma Komisyonu'ndaki tutumlarýnda Kürtlerin haklarýný kazanmasý ile ilgili kaygý var. Bu demokrasi deðil, statükonun ta

kendisidir. Oklarý iktidara yöneltiyormuþ gibi gözüküyorlar, ama bu kaygýnýn statükoyu korumadan kaynaklandýðýný görüyoruz. Bu çare deðildir. Bu AKP'ye hizmet eden yaklaþým olur. Kimse bize bunu AKP'ye karþý bir yaklaþým olarak sunmasýn. Bu AKP'ye hizmet eden bir yaklaþýmdýr. Biz anamuhalafetin ana dilde eðitim, kültürel haklar, inanç özgürlüðü alanýnda ne düþünüyor onu merak ediyoruz. Bunlar konusunda tutumunu açýkça ortaya koymalýdýr." TBMM'deki Çözüm Komisyonu'nu deðerlendiren Kýþanak, sadece rapor hazýrlayan komisyon olmamasý gerektiðini belirterek, ciddiyetle çalýþmasýný istedi. Uludere olayýný protesto edenlere verilen aðýr hapis cezalarýný eleþtiren Kýþanak, yasalarýn deðiþtirilmesi gerektiðini söyledi. PKK'lýlarýn geri çekilmesiyle ormanlarýn talan edilmeye baþlandýðýný ifade eden Kýþanak, bölgedeki vatandaþlarý duyarlý olmaya çaðýrdý. Suriye’deki olaylarý da deðerlendiren Kýþanak, þunlarý söyledi: "Suriye'de geliþmeler çok kaygý verici aþamaya geldi. Bir iç savaþ devam ediyor. Her gün onlarca insan yaþamýný yitiriyor. Hizbullah'ýn Suriye'deki geliþmelere dahil olmasý kaygýlarý üst düzeye çýkarmýþtýr. Uluslar arasý güç merkezlerinin kapýþmasý Suriye'de devam ediyor. Giderek mezhep temelli bir savaþ riski týrmanýyor. Ýsrail'in müdahil olmasý, Reyhanlý'da yaþanan kanlý terör saldýrýsý açýkça þunu göstermiþtir ki, bu iþ Suriye sýnýrlarýný aþma riski taþýyan bir noktaya gelmiþtir. Herkesin amasýz, fakatsýz mezhep temelli savaþa karþý çýkmasý lazým. Tüm Ortadoðu'ya yangýn yerine çevirme riski vardýr. Þu veya bu manevralar uðruna mezhep temelli rotaya oturtmaya çalýþan herkesi diline ve üslubuna sahip çýkmaya çaðýrýyoruz. Bunun vebali çok aðýrdýr. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Bunun için siyasi çözüm çabalarýný desteklemek gerekiyor. Bir an önce siyasi çözüm bulunmalý. Bu savaþ daha yayýlmadan, daha fazla kan akmadan bir çözüm bulunmalý. BDP olarak savaþýn karþýsýnda, halklarýn haklarýnýn yanýndayýz. AKP siyasi çözüm yaklaþýmýný ortaya koymalýyýz.” (CÝHAN)

Antivirüssüz bilgisayarlar kiþisel bilgileri açýk ediyor nternet ortamýnda dolaþan binlerce virüs, solucan ve casus program bilgisayarlara olduðu kadar insanlara da maddi manevi zarar veriyor. Sanal ortamdaki virüsler nedeniyle bilgisayarlar arýzalanýrken, en önemlisi de özel bilgilerin güvenliði tehlikeye giriyor. Ne kadar güvenli internet adresi kullanýlýrsa kullanýlsýn, bilgisayarda antivirüs programý yüklü olmadýðý takdirde özel bilgilerin çalýnmasý olayý yaþanabiliyor. Pratik Servis Teknik Destek Uzmaný Mustafa Akbýyýk, antivirüs programý kullanmanýn faydalarýný anlattý. Kimlik hýrsýzlýðýna ve siber suçlara karþý antivirüs programý seçiminin önemine deðinen Akbýyýk “Antivirüs programlarý geliþtikçe, kötü amaçlý yazýlýmlar da bilgisayarýnýzda güvenlik açýklarý arar. Halka açýk kablosuz aðlarý kullanmanýz ve internetten sýk sýk dosya indiriyor olmanýz virüslere davetiye çýkarýr. E-posta bilgileriniz çalýnabilir, özel hesaplarýnýza

Ý

ulaþamayabilirsiniz. Bankacýlýk iþlemlerini internetten yapýyorsanýz hesaplarýnýz tehlike altýna girebilir. Bilgisayarýnýz üzerinden siber suç sayýlan eylemler gerçekleþtirilmiþ

olabilir.” þeklinde uyarýyor. Antivirüs programý seçilirken bilgisayarýn performansýný düþürmemesine özen göstermek gerektiðini belirten Mustafa Akbýyýk, þunlarý söyledi: “Bazý antivirüs programlarý, bilgisayarýnýzýn geç açýlmasý ve iþlemlerde yavaþlamaya neden olur. Ýnternete giren

çocuðunuz varsa, güvenli internet kullanýmý için seçeceðiniz antivirüs programý da ona göre olmalý. Bilgisayarýnýzda yaptýðýnýz genel güvenlik ayarlarýnýn yanýnda, çocuklarýn güvenliðine yönelik antivirüs programý kullanmanýz zararsýz görünen ama tehlikeli yazýlýmlar içeren sitelere karþý çocuðunuzu korur.” Kullanýlacak antivirüs programýnýn bazý sistemlere ihtiyaç duyduðunu belirten Mustafa Akbýyýk, sözlerini þöyle noktaladý: “Antivirüs programý için bilgisayarýnýzýn gerekli özellikleri taþýyor olmasýna dikkat edin. Kurulumu ve kullanýmý kolay, hýzlý tarama yapan, koruma seçenekleri geniþ, bilgisayarýnýzý yormayan bir antivirüs programý seçin. Bilgisayarýnýza zarar veren virüs, solucan ve trojanlara karþý geliþtirilmiþ birçok antivirüs programý bulunuyor. Ýhtiyaçlarýnýz doðrultusunda lisanslý bir antivirüs programý kullanarak internetten gelecek tehlikelere karþý önlem alabilirsiniz.” (CÝHAN)

Hayati Yazýcý: Cayma hakký 14 güne çýkarýldý

B

akanlar Kurulu'nda imzaya açýlan 'Tüketici Haklarýný Koruma Kanunu' hakkýnda bilgi veren Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, kanunla tüketicilerin aldýklarý ürün ve mallardaki 7 günlük cayma hakkýnýn 14 güne çýkarýldýðýný bildirdi. Elektrik, su, doðalgaz, internet, telefon gibi ihtiyaçlarýn aboneliklerinde tüketicileri koruyucu yeni düzenlemeler getirildiðini kaydeden Yazýcý, 1 yýldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleþmesininin istediði zaman fesh edilebileceðini söyledi. Bakan Hayati Yazýcý, imzayla açýlan kanun taslaðý ile ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði’nde(TOBB) basýn mensuplarýna bilgi verdi. Maðduriyetlerin en fazla yaþandýðý yapýlan kapýdan satýþlara da yeni tedbirlerin getirildiðini belirten Yazýcý, iþyeri dýþýnda satýþ yapacaklarýn, mevcut uygulamada olduðu gibi Bakanlýktan 'yetki belgesi' almalarýnýn zorunlu olduklarýný kaydetti. Bakan Yazýcý, "Ýþyeri dýþýnda kurulan sözleþmeler imzalanmadan önce, tüketici sözleþme þartlarý ile ilgili bilgilendirilecek. Mevcut 7 günlük cayma hakký süresi 14 güne çýkarýlýyor. Satýcý ve saðlayýcý yükümlülüklere aykýrý davranýrsa tüketici cayma hakkýný kullanmak için 14 günlük süreyle baðlý olmayacak. Sözleþme tarihi tüketicinin kendi el yazýsýyla attýrýlacak ve sözleþmenin bir örneði tüketiciye verilecektir." dedi. Pazardaki payýný her geçen gün arttýran, internet, telfon ve katolog satýþlarý için yapýlan 'Mesafeli Sözleþmelere' iliþkin de yeni düzenlemelerin getirildiðini dile getiren Yazýcý, "Mesafeli sözleþme kurulmadan önce, tüketici sözleþme þartlarý hakkýnda bilgilendirilecek. Mesafeli sipariþ edilen ürünler en geç 30 gün içerisinde tüketiciye teslim edilmek zorunda olacak. Mevcut 7 günlük cayma hakký süresi 14 güne çýkarýlýyor. Satýcý ve saðlayýcý tüketiciyi cayma hakký konusunda bilgilendirmezse tüketici 14 günlük süreyle baðlý olmayacak." diye konuþtu. Yazýcý, finansal hizmetlerin mesafeli satýþýna iliþkin AB yönergesinin ilk defa iç hukuka aktarýldýný da bildirdi. Her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatýrým ve ödeme ile ilgili mesafeli sözleþme kurulmadan önce tüketicinin sözleþme þartlarý hakkýnda bilgilendirileceðini kaydeden Bakan Yazýcý, "Tüketici, finansal hizmetlere iliþkin sözleþmelerden 14 gün içinde cayma hakkýna sahip olacaktýr." dedi. "Devre tatil satýþ uygulamalarýna düzenleme getirildi" Bakan Yazýcý, devre tatil satýþ uygulamalarýna yeni düzenlemelerin getirildiðini de söyledi. 'Devre tatil kavramýnýn' anlaþýlýr hale getirilerek devre mülkler ve alternatif tatil üyeliklerinin (devre yat, kulüp üyeliði vb.) de bu kapsama dahil edildiðini belirten Yazýcý, "Sözleþme kurulmadan önce, tüketici sözleþme þartlarý ile ilgili bilgilendirilecek. Sözleþme tarihi tüketicinin kendi el yazýsýyla attýrýlacak ve sözleþmenin bir örneði tüketiciye verilecek. Devre tatillerde cayma hakký süresi 10 günden 14 güne çýkarýlacak." diye konuþtu. "Tüketici paket turlarýn sözleþmesini iptal edebilecek"

Yerli ve yabancý turistleri yakýndan ilgilendiren 'paket turlarla' ilgili de çýkacak yasa da düzenleme getiliriyor. Bakan Yazýcý'nýn açýklamalarýna göre; turlarla ilgili sözleþme kurulmadan önce, tüketiciye ön bilgilendirme amaçlý broþür verilecek. Tüketici, paket tur sözleþmesinin esaslý unsurlarýndan birisinin deðiþmesi halinde sözleþmeden dönebilecek. Yeni düzenlemeye göre AB ülkelerinde olduðu gibi ticari ve mesleki amaçla paket tura katýlanlar da tüketiciye tanýnan haklardan yararlanabilecek. "Tüketici 1 yýldan uzun süreli abonelikleri fesh edebilecek" Taslak kanunda elektrik, su, doðalgaz, internet, telefon gibi ihtiyaçlarýn aboneliklerinde tüketicileri koruyucu yeni düzenlemeler getiriliyor. Yazýcý, 1 yýldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleþmesininin istediði zaman, süresi 1 yýldan az olan belirli süreli abonelik sözleþmelerini ise satýcý veya saðlayýcýnýn sözleþmede deðiþiklik yapmasý halinde feshetme hakkýna sahip olacaðýný da açýkladý. Aboneliðe son verme isteðinin yönetmelikle belirlenecek süreler içinde yerine getirilmezse, abonelikten faydalanýlmýþ olsa dahi tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyeceðini vurgulayan Yazýcý, feshin sözleþmenin kurulmasýndan daha aðýr þartlara baðlanamayacaðý kuralýnýn getirildiðii de ifade etti. "Ýndirimli satýþ fiyatý ve önceki fiyatý gösterilecek" Gerçeði yansýtmayan indirimli satýþ kampanyalarýna sýnýrlama getirildiðini de açýklayan Hayati Yazýcý, "Ýndirimli satýþa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satýþ fiyatý, indirimden önceki fiyatý ve indirim oraný etiketlerinde gösterilecek. Ýndirimden önceki fiyatýn gerçekliðinin ispatý satýcý veya saðlayýcýya ait olacak." ifadelerini kullandý. "Tüketicilerin dava açmasý kolaylaþýyor" Bakan Yazýcý, garanti belgesi ile ilgili bürokratik iþlemler azaltýldýðýný söyledi. Ýhtiyari garanti taahhüdünde bulunanlarýn taahhüde baðlý olacaðýný ifade eden Yazýcý, kanunla ilgili getirilecek yenilikler hakkýnda þu bilgileri verdi: "Yasa ile tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalýþmalar artýrýlmaktadýr. Satýþ sonrasý servis hizmetlerine yönelik düzenlemeler büyük ölçüde korunmuþtur. Tüketicilerin ticari reklam yoluyla yanýltýlmasýný engelleyecek tedbirler etkinleþtirilmektedir. Haksýz ticari uygulamalara iliþkin AB yönergesi ilk defa iç hukukumuza aktarýlmaktadýr. Reklam kurulu yeniden yapýlandýrýlarak kurulun denetim etkinliði arttýrýlacaktýr. Reklam Kurulu'nun karar almasýna yardýmcý olacak sektörel özel ihtisas komisyonlarý kurulacaktýr. Reklam politikalarýnýn oluþturulmasý ve uygulanmasýyla ilgili olarak ilk defa 'Reklam Konseyi' kurulmasý öngörülmüþtür. Tüketici sorunlarý hakem heyetleri yeniden yapýlandýrýlacak ve tüketicilerimizin haklarýný aramalarý kolaylaþtýrýla-cak. Tüketici mahkemelerinde tüketicilerin dava açmalarý daha kolay hale geriliyor. Ýdari para cezalarý caydýrýcý, orantýlý ve belirli olmasý ilkeleri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmiþtir." (CÝHAN)


29 Mayýs 2013 Çarþamba

Diyarbakýr Þiddeti Önleme ve Ýzleme Merkezi açýldý D

iyarbakýr Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Hidayet Bozkurt, 'Þiddeti Ýzleme ve Önleme Merkezi'nin (ÞÖNÝM) hizmete girdiðini söyledi. Bozkurt, merkezin çok güzel çalýþmalara imza attýðýný belirterek, þiddete uðrayan kadýnlarýn, merkezde ilk kayýtlarý yapýldýktan sonra gerekli yerlere aktarýldýðýný kaydetti. Þiddet maðdurlarýnýn yönlendirildiði yerlerin gizli tutulduðunu ve kimsenin bundan haberi olmadýðýný belirten Bozkurt, amaçlarýnýn, þiddete maruz kalanlarý bütün yönleriyle korumak olduðunu kaydetti. AK Parti Diyarbakýr milletvekilleri M. Galip Ensarioðlu, Mine Lök Beyaz ve Mehmet Hamzaoðlullarý, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'nü ziyaret etti. Milletvekilleri, kýsa süre önce Diyarbakýr Ýl Müdürlüðü'ne atanan Hidayet Bozkurt'a, görevinin hayýrlara vesile olmasý temennisinde bulundu. Bozkurt, yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda milletvekillerine bilgi verdi. Sahada çalýþan mobil ekipler sayesinde çok iyi sonuçlar aldýklarýný dile getiren Bozkurt, "Uzmanlarýmýzýn, üzerine düþen görevi fazlasýyla

yaptýklarýný görüyorum. Bu beni çok sevindiriyor. Görevli arkadaþlarýmýz adeta Diyarbakýrýmýz için seferber olmuþ durumda. Daha önceleri þehrimiz üzerinde kara bulutlar vardý adeta. Kimse pek üzerlerine düþen görevleri yapamýyordu. Ama bundan sonra ilimizi ve bölgemizin üstünden kalkan bu sis perdesiyle artýk kimsenin hizmet üretmeme açýsýndan bir bahanesi olamaz. Bundan sonra artýk iþ yapma zamaný, bundan sonra ilimizi marka haline getirme zamaný, bundan sonra icraat zamaný." diye konuþtu. Ankara'dan kendilerine verilecek desteklerle daha güzel daha önemli çalýþmalara imza atacaklarýna inandýðýný dile getiren Bozkurt, þunlarý söyledi: "Yakýnda açmayý planlandýðýmýz sosyal hizmet merkezleri için sizden desteklerinizi bekliyoruz. Çünkü bu merkezlerin açýlmasý için gerekli ilan bina teminlerinde sýkýntý çekiyoruz. Bu sorunlarýmýzý da aþarak daha iyi bir hizmet kalitesine ulaþacaðýmýza inanýyorum." Bütün gözler Diyarbakýr'ýn üzerinde Milletvekilleri ise Türkiye'nin girmiþ olduðu bu önemli süreç

içerisinde Ankara’da tüm gözlerin Diyarbakýr’da olduðunu belirtti. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan baþta olmak üzere, hemen herkesin Diyarbakýr’ý yakýndan takip ettiðini dile getiren milletvekilleri, Diyarbakýr’da yer alan tüm kamu kurumlarýnýn da üzerine önemli ölçüde görev düþtüðünü, bütün kurumlarýn koordineli çalýþýp, öncelikle Diyarbakýr'ýn geliþmesi ve Türkiye'de hak ettiði yere gelmesini hedeflediklerini vurguladý. Diyarbakýr Milletvekili Mehmet Hamzaoðullarý, Türkiye geneli huzurevlerinin sayýsý ve açýldýðý yerlere dikkat çekerek, "Bakýn bakalým, Türkiye'de huzurevi olmayan kaç tane il var. Bu konuda, baþta Diyarbakýr, tüm bölgemizde yaþlýlarýmýza büyük bir saygý var. Bu, bölgemiz için çok övülecek bir gurur kaynaðýdýr. Ama Batýya bakýyoruz birçok insanýmýz anne ve babasýna bakmaktan aciz. Huzurevleri tam kapasite ile çalýþýyor. Artýk Diyarbakýrýmýzýn bu yönlerini gösterip, Diyarbakýrýmýzýn gösterilmeye çalýþýldýðý gibi yaþanýlmayacak bir yer olmadýðýný ispat etmeliyiz." dedi. Diyarbakýr Milletvekili M.Galip Ensarioðlu ise süreç için sivil toplum kuruluþlarýnýn çok önemli olduðunu belirterek, "Gerek süreç açýsýndan gerekse Diyarbakýrýmýzýn geliþmesi açýsýndan desteklerini çok önemsiyoruz. Yapacaðýmýz projelere onlarý da eklersek daha verim alacaðýmýza inanýyorum. Sivil toplum kuruluþlarýný yakýndan tanýdýðým için ne kadar etkili olduklarýný biliyorum." ifadelerini kullandý. Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz ise kadýnlarýn ve özürlülerin durumuna dikkat çekerek, bu konuda bilgi aldý. Beyaz, "Kurumumuzun üstlenmiþ olduðu görev açýsýnda önemli bir yerdesiniz. Bu görevde yapacaðýnýz çalýþmalar çok önemli. Diyarbakýr'da geçmiþte açýlan bu yaralarý ancak sizin gibi önemli görevleri üstlenenlerin yapacaðý çalýþmalar ile kapatabiliriz." diye konuþtu. (CÝHAN)

‘Aþýrý sýcaklar diyabetlilerde duyu kaybýna yol açabilir’

M

emorial Diyarbakýr Hastanesi Ýç Hastalýklarý Bölümü’nden Uz. Dr. Mustafa Bostancý, diyabet hastalarýnýn güneþ ýþýnlarýnýn dik geldiði öðle vakitlerinde dýþarý çýkmalarý durumunda koruyucu önlemler almasý gerektiðini söyledi. Güneþe maruz kalma durumunda terlemeyle birlikte vücutta sývý ve elektrolit kaybýnýn yaþandýðýný ifade eden Bostancý, “Bu da kan þekerinin yükselmesine ve kan basýncýnýn düþmesine yol açar. Bu sorunlarýn yaný sýra diyabet hastalarýnda sinir hasarý sonucu duyu kaybý da oluþturabilir. Güneþin zararlý ýþýnlarý nedeniyle vücutlarýnda yanýklar görülebilir.” dedi. Sýcak havalarda terleme ile birlikte oluþan sývý kaybý, yazýn beslenme ve uyku alýþkanlýklarýnýn deðiþmesi diyabet hastalarýnýn kan þekerini olumsuz etkiliyor. Yaza girerken artan hava sýcaklýklarý nedeniyle, diyabet hastalarýnýn güneþ ýþýnlarýnýn dik geldiði öðle vakitleri yerine, sabah erken ve akþamüzeri saatlerinde dýþarý çýkmalarý öneriliyor. Öðle saatlerini dýþarýda geçiren hastalarýn ise þemsiye kullanmasý ya da gölge alanlarý tercih etmesi gerekiyor. Özellikle aþýrý sýcak bölgelerde yaþayan diyabet hastalarýnýn, klimalý ortamlarda bulunmalarý, beslenme ve uyku düzenlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü sýcaklar kan þekerini olumsuz yönde etkileyerek yaþamý tehdit

'Seslerle Anadolu' Batmanlý sanatseverlerle buluþacak M

ersin Devlet Opera ve Balesi, gösterildiði tüm illerde kapalý giþe oynayan, Anadolu’nun farklý yörelerinden derlenmiþ türkülerden oluþan “Seslerle Anadolu” müzikli oyununu “Büyük Güneydoðu Anadolu” turnesi kapsamýnda Batmanlý sanatseverlerle buluþacak. Mersin Devlet Opera ve Balesi, türkü düzenleme ve müzik uyarlamasýný Ali Aykaç’ýn yaptýðý, araþtýrma ve metni Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardýmcýsý D. Þadi Erdoðan’a ait “Seslerle Anadolu” müzikli oyununu “Büyük Güneydoðu Anadolu” turnesi kapsamýnda Batman’da, 3 Haziran 2013 Pazartesi günü saat: 20.00’de Yeni Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda sahneleyecek. Eserin reji ve koreografisi Mehmet Balkan’a, müzikal

sorumluluðu Mehmet Yýlmaz’a, dekor tasarýmý Tayfun Çebi’ye, kostüm tasarýmý Sevda Aksakoðlu’na, ýþýk tasarýmý Tarý Deniz’e ait. Hacivat ve Karagöz, meddah geleneði, kýna gecesi gibi Anadolu’nun önemli kültürel ritüellerini de içerisinde barýndýran, Karadeniz türkülerinden Ýstanbul þarkýlarýna, Mevlana’ya, Köroðlu’na uzanan oldukça kapsamlý ve zengin repertuvarýyla gösterildiði tüm sahnelerde kapalý giþe oynayan “Seslerle Anadolu” izleyicisine orkestra, solo, koro, danslar ve slayt gösterileriyle görsel ve iþitsel bir þölen sunuyor. Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmeni Erdoðan Þanal yaptýðý açýklamada; “Büyük Güneydoðu Anadolu Turnesi kapsamýnda 'Seslerle Anadolu' müzikli oyununu Batman’da sahneleyeceðiz.

4

Anadolu’nun kültürel zenginliðinin sahneye taþýndýðý bu güzel eserle Batmanlý sanatseverlerin karþýsýna çýkmak, kurum olarak opera ve balenin bulunmadýðý illerimize turneler yoluyla hizmet etmek bizleri mutlu etmektedir. Anadolu’nun çeþitli yörelerinden derlenmiþ türkülerden oluþan “Seslerle Anadolu” müzikli oyununa tüm sanatseverleri davet ediyoruz” dedi. (CÝHAN)

edebiliyor. Ýç Hastalýklarý Uzmaný Bostancý, diyabet hastalarýnýn yazý saðlýklý geçirebilmeleri için sýcak havaya dikkat etmesi gerektiðini söyledi. Yaz mevsiminin çok yoðun ve sýcak olarak yaþandýðý bölgelerdeki diyabet hastalarýnýn güneþ ýþýnlarýyla direkt temasýnýn sakýncalý olduðunu ifade eden Bostancý, yaz mevsiminde diyabet hastalarýnýn bol miktarda sývý tüketmesi gerektiðinin altýný çizdi. Bostancý, “Kola, meyve suyu gibi kan þekerini yükselten içeceklerden uzak durulmalýdýr. Çay, kahve gibi içecekler ise günlük sývý alým miktarýna dahil edilmemelidir. Özellikle su tüketiminin tercih edilmesi, diyabet hastalarý için önemlidir. Glisemik indeksi yüksek olan karpuz, kavun, üzüm, þeftali, kiraz gibi yaz meyvelerinin az miktarda tüketimi çok önemlidir. Çünkü bu gibi meyvelerin diyabet hastalarý tarafýndan fazla tüketilmesi, hiperglisemi yani kan þekerinin yükselmesine neden olmaktadýr.” þeklinde konuþtu. "Aþýrý sýcaklarýn yaþandýðý yaz aylarýnda günlük öðünlerini kontrol altýna almasý gereken diyabet hastalarýnýn öðün atlamamasý çok önemlidir" diyen Bostancý, þu ifadelere yer verdi: ”Özellikle kahvaltý zamaný iyi ayarlanýp, öðle yemeði zamanýnda yenilmelidir. Çünkü öðün atlama ve düzensiz beslenme hiperglisemiye neden olur ve kan þekeri dengesinin bozulmasýna yol açar. Kýzartma gibi yaðlý yiyeceklerden ve kýrmý-zý etten uzak durulmasý, bol sebze tüketimine özen gösterilmesi önerilmektedir. Ayrýca yaz aylarý-nýn vazgeçilmez tatlýlarýndan biri olan dondurmadan da uzak durulmalýdýr.” (CÝHAN)

Þýrnak Özel Burç Yaðmur Koleji bilim þenliði düzenledi

Þ

ýrnak’ta, 2007 yýlýnda eðitim ve öðretime baþlayan Özel Burç Yaðmur Koleji, yeniliklerine bir yenisini ekleyerek ‘1.Geleneksel Bilim Þenliði’ düzenledi. Þýrnak il merkezinde eðitim faaliyetlerini sürdüren Özel Burç Yaðmur Koleji, geleneksel bilim þenliði düzenledi. Bilim þenliðinin açýlýþýna Þýrnak Ýl Milli Eðitim Müdürü Yüksel Arslan, Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürü Selahattin Yürenç, kurum amirleri, veliler ve öðrenciler katýldý. Þýrnak halký tarafýndan yoðun bir ilgi gören bilim þenliði katýlýmcýlar tarafýndan da büyük beðeni topladý. Þenlikte konuþma yapan Ýl Milli Eðitim Müdürü Yüksel Arslan, “Burç Yaðmur Koleji'nin yaptýðý bu etkinlikle öðrencilerimizi araþtýrmaya, deney yapmaya ve bu yaptýklarý çalýþmalarý görsel anlamda sergileyip anlatmalarý, Þýrnak’ýmýzda böyle kardeþlik ortamýnýn yaþanmasýna

vesile olmasý bizi çok sevindirdi. Ýlimizde böyle aktivitelerin olmasý, hem kültürümüzün yaþanmasý, yaþatýlmasý adýna da bölgemizde ve ülkemizde güzelliklerle temsil ediyor. Þenlikte öðrencilerimizin yapabileceklerini, neler yaptýklarýný sosyal ve kültürel olarak halk oyunlarý, folklor gibi gösterilerin, tiyatro gibi seyirlik oyunlarýný gördük. Bu sayede okullarýmýzýn hangi kapsamda etkinlikler yaptýðýný görmüþ olduk. Çocuklarýmýzýn da erken yaþta kendilerine fýrsatlar verildiði zaman

hangi güzellikte, hangi baþarýda, hangi yüksek düzeyde eserler ortaya koyabildiðini, sanatsal, sportif onlarýn kabiliyetlerinin doðrultusunda çok güzel ürünler ortaya koyabildiklerini gördük.” de i. Burç Yaðmur Koleji bilim þenliðinde, standlarý dolaþan davetliler, öðrencilerin yaptýklarý deneyleri, projeleri büyük bir beðeniyle gezdi. Tarih çadýrýnda tarihi ve kültürel deðerleri tarihi giysiler giyen öðrenciler anlattý. Bilim þenliðini deðerlendiren Okul Müdürü Mahmut Umut þunlarý söyledi: “Yýllarca bilime beþiklik yapan Ahmet El Ceziri’ler ve Ýsmail Ebul-iz’lerle temsil edilen bu beldeler minik genç mucitlerin yeni Ahmet El Ceziriler ve Ýsmail Ebul-iz’leri yetiþtirmeye gayret göstereceðiz.” Ayrýca þenlikte minik öðrencilerin gösterileri ve folklor oyunlarý sergilendi, sonrasýnda da kurum amirleri ve davetliler birlikte halay çekti. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

29 Mayýs 2013 Çarþamba

Baharda önemli K kararlarýnýzý erteleyin! U

5

BASINDAN

Aklýnýza gelen vesvese mi, ilham mý inceliyor musunuz? onuyu þöyle de sorabiliriz: - Aklýnýza gelen düþünce Ýslami bir hayat yaþama isteðinizi azaltýyor mu, yoksa artýrýyor

mu?

zmanlar, birkaç saat içerisinde hem güneþi hem de yaðmurun görüldüðü bahar aylarýnda ayrýlýk, evlilik ve iþ deðiþikliði gibi önemli kararlarýn alýnmamasý konusunda uyarýyor.

Ýnsan psikolojisini olumsuz yönde etkileyen deðiþken bahar havalarýnýn saðlýklý düþünmeyi engellediðini belirten Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nden Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Engin Türkmen, baharýn evlilik, ayrýlýk ve iþ deðiþikliði gibi önemli kararlar için uygun bir mevsim olmadýðýný söylüyor. "Bir anda güneþ arkasýndan yaðmur ve bulutlu bir havayý ayný gün içerisinde gördüðümüz bu aylarda önemli kararlar almayýn. Ýþten ayrýlmayý düþünüyorsanýz, ayrýlýk ve evlilik için karar dönemindeyseniz doðru karar verdiðinizden emin olmadan harekete geçmeyin." diyen Türkmen, bunun nedenini þöyle açýklýyor: "Bir gün güneþli dingin diðer gün yaðmurlu ve rüzgarlý günleri sýk yaþadýðýmýz bahar havasý sadece vücudumuzu deðil psikolojimizi de etkiliyor. Atmosferde yaþanan basýnç ve iyon deðiþikliklerinin beyin dalgalarýmýzý etkileyerek ruh halimizde gel gitlere neden olduðu kanýtlanmýþtýr. Havada negatif iyonlarýn artýþý kiþilerde depresyon, durgunluða neden olabiliyor. Özellikle geçmiþinde depresyon ve bipolar bozukluðu olanlar daha fazla etkileniyor. Güneþli havalarda ise havadaki pozitif iyonlar kiþiye neþe, heyecan verir. Ruh halinizdeki bu deðiþiklikler doðru karar vermemizi engelleyebilir. Mümkünse bu dönemde önemli kararlar almayýn. Ýþten ayrýlacaksanýz, evlilik ve ayrýlýk kararý alacaksanýz iyi düþünün." Vücudun normal ýsýsýnýn 37.5 derece olduðunu kaydeden Türkmen, "Vücudumuzun içindeki biyokimyasal reaksiyonlar metabolizma hýzý, bütün

enzimatik reaksiyonlar bu optimal ýsýda gerçekleþir. Beynimizin ortasýnda hipotalamus denilen merkezde, vücut ýsýsýný ayarlayan termoregülatör vardýr. Bir nevi termostat gibi düþünebiliriz. Dýþarýdaki ýsý ne olursa olsun, vücut ýsýsýný ayarlayan merkez, dýþarýdaki ýsýyý bir termostat gibi algýlayarak vücut ýsýnýzý artýrýp ve azaltarak optimal düzey olan 37.5 derecede tutmaya çalýþýr. Ancak ani sýcaklýk düþüþleri ve yükseliþlerinde bu merkez zorlanýr ve destek isteyebilir. Dýþarýdaki ýsý çok fazla ise bu merkez öncelikle böbreklere, deriye sonra akciðerlere uyarýlar gönderir. Deri, dýþarýdaki ýsý çok sýcak ise ateþ yükselmesin diye terler. Terleyerek vücut ýsýsýný dengede tutar. Böbrekler ise fazla idrar yapmayarak, vücutta su tutar, akciðerler de bu suyu solunumla buhar yapýp dýþarýya atar bu þekilde vücut ýsýsý dengede kalýr. Soðuk havalarda ise vücut ýsýsýný dengelemek için termoregülatör merkez enerjiye ihtiyaç duyar. Gýdalardan aldýðý enerjiyle ýsýyý korumaya çalýþýr. Ancak 7 - 10 derecelik ani ýsý düþüþ ve artýþlarýnda beynimizdeki termoregülatör merkez

zorlanýr. Vücut ýsýsýný bu dönemlerde korumak için iyi beslenmek ve doðru giyinmek gerekir." ifadelerini kullanýyor. Bahar yaðmuru hasta ediyor Baharda meteorolojiyi takip ederek giyinmenin faydalý olduðunu ifaden eden Türkmen, "Çantanýzdan þemsiyenizi eksik etmeyin. Havalar henüz yaðmurun vücudumuza verdiði zararý engelleyecek kadar sýcak deðil. Bahar yaðmurunda ýslanmak ardýndan rüzgar çarpmasý, vücut ýsýsýnýn düþmesine neden olur. Baðýþýklýk sistemi düþer ve enfeksiyona açýk bir hale gelir. Nezle virüsleri bu havalarý sever. Vücut ýsýsý düþük, baðýþýklýk sistemi zayýfsa ve yeterli savunma mekanizmasý yoksa solunum yolu enfeksiyonlarý, sinüzit, bronþit, zatürre, kas aðrýlarý ve ishal gibi þikayetler sýk yaþanýr." diyor. Bahar aylarýnda kahvaltýnýn önemli olduðunu vurgulayan Türkmen, þu uyarýlarda bulunuyor: "Özellikle bu havalarda düzenli kahvaltý þart. Kahvaltý kültürü edinmek çok önemli. Sabah bir kahve içip iþe gidenlerde kalp çarpýntýsý, gastrit ve stres kaçýnýlmaz oluyor.

Mutlaka evden çýkmadan en azýndan bir dilim ekmek, bal, bir bardak çayla da olsa kahvaltý edilmeli. Kahvaltý, vücudun baðýþýklýk sistemi için büyük önem taþýyor. Bunun yaný sýra yeterli miktarda sývý çok önemli. Günde 2 -3 litre su tüketilmeli. Çok sýcaklarda vücut hararetini düþürmek için su içmek lazým. Ayran ve soda gibi soðuk içecekler de tercih edilebilir. Sýcak havalarda vücut sodyum ve potasyum kaybeder terleme yoluyla. Sodyum ve potasyum ihtiyacý için tuzlu ayran veya maden suyu içilebilir.Baðýþýklýk sistemimizin doðru çalýþabilmesi için bol sebze ve meyve, sodyum, potasyumun yaný sýra B12, H vitamini, çinko ve magnezyum almak lazým. Domateste bulunan selenyum ve likopen bir anti kanserojen ve baðýþýklýk sistemini koruyan maddelerdir. Kanserleþmeye yakýn hücreleri yakalar ve öldürür. Turp, karpuz, kýrmýzýbiber de baðýþýklýk sistemi ve kalp için önemli sebzelerdir." Potasyum ve Sodyum kaybýna dikkat!

"Bu mevsimde özellikle yaþlýlar, gebeler, çocuklar ve kronik hastalýðý olanlarýn ýsý kontrol merkezi daha çok zorlanýr." diyen Türkmen, "Isý deðiþimine karþý daha hassastýrlar. Kalp, tansiyon ve böbrek hastalarýnýn özellikle beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yeterli miktarda sývý alýmý ve ilaçlarýný daha da düzenli almalarý gerekiyor. Kalp hastalarý daha sýk elektrolit ölçümlerini yapmalý. Bazen bu hastalarda el uyuþukluðu olabiliyor. Bu durum aþýrý terlemeye baðlý sodyum ve potasyum kaybýndan olabilir. Kayýsý, muz, üzümde potasyum oraný yüksektir. Kronik hastalarýn daha sýk kontroller gerekir. 6 ayda bir gidiyorsa yaz baþý ve yaz sonunda hekime gidip kan kontrollerini, üre ve keraitini testlerini yaptýrmalýlar." ifadelerini kullanýyor.(CÝHAN)

Opr. Dr. Sayýn: Obezite diðer hastalýklara zemin hazýrlýyor

O

pr. Dr. Aytaç Sayýn, obezitenin birçok hastalýðýn temeli olduðunu kaydetti. Sayýn, "Obezite, hastalýklara neden olan ayrý bir rahatsýzlýk olarak

M. Sait Çakar

görülmeli ve önemsenerek tedavi edilmeli. Obezite, vücudu doðrudan ve dolaylý etkiliyor. Diðer rahatsýzlýklara da zemin hazýrlýyor. En çok eklem, damar ve kalp rahatsýzlýklarýyla þeker hastalýðýna yol açýyor." dedi. Medical Park Saðlýk Grubu Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmaný Opr. Dr. Sayýn, obezitenin uyurken nefes alamama gibi þikayetlere de yol açtýðýný olduðunu dile getirdi. Kiþinin yaþam konforunu düþürdüðünü belirterek, "Ayrýca solunum, kalp ve eklem problemleriyle kiþinin ilk etapta hastalanmasýna, konforunun azalmasýna ve ilerleyen dönemde de bunlara baðlý geliþen sýkýntýlarla ölüme neden olabiliyor. Çaðýn gereði olarak insanlar, daha az hareket etmeye ve daha fazla kalorili ürün tüketmeye baþladý. Alkol tüketiminin artmasý, yaðlý gýdalar yenmesi, fastfood tarzý beslenmenin artmasý

nedeniyle az ürünle çok kalori olmaya baþladýk. Ayrýca her tarafa araçlarla ulaþýr olduk. Asansörler, yürüyen merdivenler ve otomobiller, kalori yakmamýzý en az seviyeye indirdi. Bu nedenle obezite toplum içinde yaygýnlaþmaya baþladý." þeklinde konuþtu. Obezite cerrahisinde birtakým riskler bulunduðunu ancak hastanýn aþýrý kilolu olarak yaþamýna devam etmesinden daha riskli olmadýðýný vurgulayan Aytaç Sayýn, hastalarýn 150 kilo olarak hayatýna devam etmesi halinde birkaç senede diyabetin getirdiði sýkýntýlar ve bir açýk kalp ameliyatýyla karþý karþýya kaldýklarýna dikkat çekti. Sayýn, obez olmamak için yapýlmasý gerekenleri þöyle sýraladý: "Çaðýn hastalýðýyla karþý karþýya kalmamamýz için yaþam dengemizi iyi kurmamýz gerekiyor. Dengeli ve makul þekilde beslenmemiz lazým. Düzenli egzersizlerimizi, günlük aktivitelerimizi sürdürmemiz ve bunu yüksek boyutlarda tutmamýz gerekiyor. Bunlar zayýf birisinin obez olmamasý için yeterli ancak aþýrý kilolu bir kiþinin zayýflamasý için her zaman yeterli deðil. Bu noktada cerrahi seçenekler devreye giriyor. Bunlardan birincisi, mide hacmini küçülten

Önce bunu tespite ihtiyaç vardýr. Çünkü düþüncenizi buna göre yorumlayacaksýnýz. Diyelim ki, hayat yolculuðuna çýkan insanýn yolda bazen ayaðýnýn sürçüp düþmesi kaçýnýlmazdýr. Her türlü günahlarýn teþvik gördüðü bir vasatta insanýn kendini tümüyle korumasý kolay deðildir. Sokakta laðým patlamýþsa siz de hedefinize doðru bu sokakta yürüyecekseniz mutlaka kirli sularýn sýçramasýna maruz kalacaksýnýz. Burada mühim olan, þeytanýn tuzaða düþmemektir!.. - Tuzaða nasýl mý düþülür? Arz edeyim, tuzaða nasýl düþülür? -Þeytan hassas insana iþte böyle manevi kirlenme devresinde yaklaþýr, doðru düþünce telkin ediyormuþ gibi vesvese vermeye baþlayarak der ki: - Görüyorsun ya, Ýslami hayat yaþayýp hizmetlerde bulunmak bu zamanda, bu yaþta, hele senin gibilerine kolay deðildir. O, seçkin kimselerin iþidir. Sen kim Ýslami hayat ve hizmet kim? Bekle, yaþýn baþýn biraz daha ilerleyip olgunlaþasýn. Senin gibileri tutunamaz bu hayatta. Zaten zemin ve zaman da müsait deðildir. Çivisi çýkmýþ dünyayý sen mi düzelteceksin? Þimdilik hayatýný yaþa. Hem böyle günahlara maruz kalacaksýn, sürçüp düþeceksin hem de dini hayatta ýsrar edecek, hizmet etme arzusunda olacaksýn. Olmaz böyle samimiyetsizlik... Ýþte þeytanýn tuzaðýna düþmek üzere olduðun anlardýr bu duygu ve düþüncelerin hücumuna maruz kaldýðýn anlar!.. -Nereden mi belli bu düþüncelerin Rahmani ilham deðil de þeytani telkin ve vesvese olduðu? Çünkü bir fikir ve düþünce seni Ýslami hayattan uzaklaþmaya teþvik ediyorsa þeytani telkindir. Asla Rahmani ilham deðildir! Bunda tereddüdünüz olmasýn. Eðer gelen düþünce þeytani vesvese deðil de Rahmani ilham olsaydý seni Ýslami hayattan soðutmayacak, daha da ileriye gitmeni, daha çok ibadet edip hizmette bulunmaný telkin ederek diyecektin ki: -Evet, bazen ayaðým sürçüyor, düþüyorum, manen kirlendiðim anlar, devreler oluyor, böylece sýrtýma günah kamburlarý yüklenmiþ oluyorum. Ama bunun çaresi, Ýslami hayat ve hizmetten büsbütün uzaklaþarak kambur üstüne kambur yüklenmek deðildir. Aksine dini hayatta daha da derinleþmeli, daha çok sevap kazanmalý, daha çok hizmet etmeliyim ki, maruz kaldýðým günahlarýn vebalini azaltayým, bir günaha birçok sevapla karþý koyarak affýmý saðlamaya çalýþayým. Akla gelebilir ki, böyle bir çaba ile af saðlamak mümkün mü? Maruz kalýnan bunca günahlardan kurtulmak kabil mi? -Hiç þüpheniz olmasýn. Bakýn Hud Sûresi’nin 114. ayetinin uyarýlarýna. Rabb’imiz nasýl buyuruyor görün: -Namazlarýnýzý kýlýnýz, sevaplarýnýzý da çoðaltýnýz. Çünkü çoðalan sevaplar azýnlýkta kalan günahlarý silip yok eder!.. Evet, çoðalan sevaplar azýnlýkta kalan günahlarý silip yok eder. Nitekim bu ayeti tefsir eden hadiste Efendimiz (sas) Hazretleri ne buyuruyor bir de ona bakýn:

ve erken doymayý saðlayan ameliyat grubu. Bunun baþýnda tüp mide ameliyatý geliyor. Ýkinci ise emilimi azaltarak hastanýn zayýflamasýný saðlayan grup. Baþlýca yapýlanlar arasýnda gastrik by-pass, mini gastrik by-pass ve duodenal switch grup geliyor." Opr. Dr. Sayýn, birinci planda tüp mide ameliyatýný tercih ettiklerini belirterek þunlarý söyledi: "Çünkü bu cerrahi müdahale, süre olarak daha kýsa. Hastanýn hastanede yatma süresini de kýsaltýyor ama ileri derece kilolulara ikinci seansta duodenal switch þeklinde bir devam prosedürü ekleyerek ameliyatý tamamlýyoruz. Bu cerrahi müdahale, 150-200 kilonun üzerindeki hastalar için geçerli. Hastalarýmýzýn yüzde 90’ýnda, kalýcý zayýflýðý tüp mide ameliyatý saðlamakta.” (CÝHAN)

- Nerede olursan ol, ne durumda olursan ol, Allah’tan korkmaya devam et, asla ümit kesme! Her günahýn arkasýndan onu silip yok edecek birçok sevaplar kazan ki, çoðalan sevaplarýn azýnlýkta kalan günahlarý silip yok etsin!.. - Öyle ise hayat yolculuðumuz boyunca maruz kaldýðýmýz ayak sürçmeleri, manevi kirlenmeler bize ümitsizlik vermemeli, istikametli yolculuðumuzdan alýkoymamalýdýr. Tam aksine “Çoðalan sevaplar günahlarý giderir, bir günahý birçok sevapla silip yok etmeliyim!” diyerek daha çok sevap kazanmaya yönelmeli, Ýslami hayatta daha da derinleþme gayretine girmeli ki, ayetin hadisin kurtarýcý ilhamýna kulak vermiþ, þeytanýn ümitsizlik telkin eden vesvese tuzaðýna düþmemiþ olalým. Demek istiyorum ki: “Bu bozuk ortamda Ýslami hayatta tutunamayacaðýný düþünen gençlerin bu düþüncelerini incelemeleri gerekmektedir. Bakalým Ýslami hayatta tutunamayacaklarý düþüncesi Rabbani bir ilham mý, yoksa ümitsizlik telkin eden þeytani bir vesvesenin ta kendisi mi açýkça anlaþýlsýn, ümitsizliðe kapýlma tuzaðýna düþülmesin! Ahmed Þahin (Zaman) a.sahin@zaman.com.tr


29 Mayýs 2013 Çarþamba

6

Cizre Meslek Yüksekokulu’nda 3 yeni bölüm açýldý Þ

ýrnak Üniversitesi Cizre Meslek Yüksekokulu’nda 3 yeni bölüm açýldý. Cizre MYO’da açýlan Ýklimlendirme ve Soðutma, Sosyal Hizmetler, Elektronik ve Haberleþme bölümleri gelecek eðitim sezonunda öðrenci almaya baþlayacak. Konu ile ilgili açýklamada bulunan Cizre Meslek Yüksekokulu Müdür Yardýmcýsý Vedat Sönmez, “Okulumuz idaresi ve öðretim elemanlarý tarafýndan hazýrlýklarý yapýlan ve üniversitemizi senato tarafýndan kabul edildikten sonra YÖK tarafýndan 3 yeni bölümün açýlmasý onaylanmýþ bulunmaktadýr. Okulumuz geliþmesine ve büyümesine katký sunacak bu 3 yeni bölümümüz 'Ýklimlendirme ve Soðutma, Sosyal Hizmetler ile Elektronik ve Haberleþme'dir. Açýlan bu yeni bölümlerimizin gençlerimize eðitimlerine devam ettirmeleri konusunda alternatifleri çoðaltacak ve onlarýn gelecekte iþ dünyasýnda yer almalarýna yardýmcý olacaktýr.” diye konuþtu. Yeni açýlan bölümlerin bölge öðrencileri için büyük bir avantaj olacaðýný ifade eden Vedat Sönmez, þunlarý söyledi: "Ayrýca açýlan bu yeni bölümlerle özellikle bu iþletmeler

tarafýndan ihtiyaç duyulan nitelikli iþ gücünün temin edilmesinde önemli bir katký sunacaktýr. Bölümlerimizin açýlmasýnda emeði geçen baþta Þýrnak Üniversitesi Rektörümüze ve tüm öðretim elemanlarýna teþekkür ederiz." Yüksekokulda açýlan yeni bölümler orada okuyan öðrencileri de mutlu etti. Ýleri ki yýllarda okula gelecek öðrenciler için yeni bölümlerin faydalý olacaðýný ifade eden öðrenciler, kendi memleketlerinde üniversite okumanýn güzel bir þey olduðunu dile getirdi.

Kendi memleketinde okumak büyük bir avantajdýr. Daha çok derslerimize ve okulumuza önem veriyoruz. Ayrýca Cizre’de kampüs açýlmasýný istiyoruz. Büyük bir kampüsün açýlmasýný ve 4 yýllýk fakültelerin açýlmasýný istiyoruz. Okulumuzdan çok memnunuz.” þeklinde konuþtu. Baþka bir öðrenci Yuzarsif Ücar, "Okulumuzda yeni 3 bölüm açýldý, bu bizi çok mutlu etti. Üniversiteye gitmek isteyip ve bu bölümleri tercih eden öðrenciler baþka illere gitmeye gerek kalmayacak. Ailelerinden uzak olmayacaklar. Burada ailelerinin yanýnda üniversitelerini ve istedikleri bölümleri okuyabilecekler. Okulumuzda açýlan bu 3 yeni bölümün buradaki eðitim seviyesine de büyük bir katký saðlayacaktýr. Öðrencilerimiz ve bölge çocuklarýmýz için çok güzel olacak. Artýk Þýrnak, Cizre, Beytüþþebap ve diðer ilçelerimizde okuyan öðrenciler burayý tercih edebilecek. Ayriyeten biz Cizremize her üniversite gibi büyük bir kampüs istiyoruz. Çok mutluyuz. Bu bölümlerin açýlmasýnda emeði geçen herkese teþekkür ediyorum." ifadelerini kullandý. Okulda 3 yeni bölümün açýlmasýna çok sevindiðini dile getiren Saadet Düþkün ise þunlarý ifade etti: “Burada açýlan yeni bölümler bizi mutlu etti. Çünkü buradaki öðrenciler artýk batý illerine gitmeye gerek kalmayacak. Ýlerde buraya gelecek arkadaþlarýmýz için yeni açýlan bölümlerden faydalanacaklar. Ýnþallah devamý çok gelir. Okulumuzda 4 yýllýk fakülte ve büyük bir kampüs istiyoruz.” (CÝHAN)

Cizre’ye kampüs istriyoruz Okulda yeni 3 bölümün açýlmasýnýn çok iyi olduðunu söyleyen muhasebe öðrencisi Musa Kaynak, “Buradaki öðrenciler gurbet hasreti çekmeyecekler burada kendi memleketlerinde üniversitelerini okuyacaklar. Burada açýlan yeni bölümler bizim için ve diðer öðrenciler için faydalý olacak. Örneðin ben burada Muhasebe Bölümü'nde okumaktayým. Bana baþka iller geliyordu ama ben burayý tercih ettim. Dedim kendi memleketimde okuyayým. Kendi evimin kapýsýnda okuyayým daha güzeldir.

Boðulma vakalarý artýnca polis seminer vermeye baþladý

Þ

anlýurfa Toplum Destekli Þube Müdürlüðü, bilinçsizlik, tedbirsizlik ve imkânsýzlýktan kaynaklanan sebeplerle çocuklarýn su kanallarýnda hayatlarýný kaybetmesinin önüne geçmek için çalýþma baþlattý. Birecik 11 Temmuz Ýlkokulu Konferans Salonu'nda, jandarma personeli ve Birecik Ýlçe Emniyet Müdürlüðü personeline, boðulma vakalarýnýn en aza indirilmesi için eðitim semineri verildi. Ardýndan, Birecik Belediye Kültür Salonu'nda ilkokul öðrencilerine suya girmenin tehlikeleri anlatýldý. Þanlýurfa Toplum Destekli Þube Müdür Yardýmcýsý Enver Baþar, yaptýðý açýklamada, “Þu ana kadar köy okullarý da dâhil, toplamda 180 okula seminer verildiðini, bu okullarýn özellikle suya yakýn ve dezavantajlý okullardan oluþtuðunu ifade etti. Baþar, “Hedefimiz yüz 100 olarak Þanlýurfa ve ilçelerde 50 bin öðrenciye seminer vermek. Cezai tedbirlerin alýnmasý noktasýnda ilgililere uygulanacak cezai yaptýrým, kurum ve kurumlar arasý düzeyde insan kaynaklarý eðitimleri vermeye baþladýk. Ýmkânsýzlýklarýn yok edilmesi noktasýnda merkez ve ilçeleri kapsayan bir veri havuzu oluþturulmasý hedefleniyor. Destek

ziyaretleriyle yüzme havuzlarýnýn bulunduðu kurumlarýn en üst yetkilisinin desteklerini almaya çalýþacaðýz. Merkez ve ilçelerin kapasiteleri belirlenerek kara noktalara yakýn yerlerde yaþayan çocuklara öncelik verilerek planlama çalýþmalarý, lojistik planlama bütçeleri yapýlacak. Bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamýnda afiþ, broþür, pankart vb. çalýþmalar sürdürülüyor. Ýlçe emniyet müdürlükleri ve jandarma tarafýndan da benzer faaliyetlerin yapýlmasý takip edilecek. Amacýmýz, geçen yýl sadece Þanlýurfa il ve ilçelerinde yaþanan yaklaþýk 80 boðulma vakasýný en aza indirmek ve hatta sýfýra indirmektir.“ þeklinde konuþtu. Vatandaþlara suya girmenin tehlikeleri hakkýnda bilgi verilmesi gerektiðini söyleyen Birecik Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Baþkomiser Gökhan Genç ise “Boðulma vakalarý, Birecik ilçesinde çok yaþanýyor. Fýrat Nehri kenarýnda öncelikle vatandaþlarýmýzý ikaz edeceðiz. Gerekirse tutanak tutacaðýz. Yapýlan ikaz ve uyarýlara uymayan vatandaþlara ise Kabahatler Kanunu çerçevesinde 182 TL para cezasý uygulanacak." Program, yapýlan seminerlerin ardýndan sona erdi. (CÝHAN)

Gülnihal Derneði’nden 'Barýþ Viranþehir polisi 46 kilogram esrar ele geçirdi Hayat Bulsun' kampanyasý

D

iyarbakýr’da faaliyet gösteren Gülnihal Derneði, "Yavrularýmýz Kitap Okusun Barýþ Hayat Bulsun' projesi kapsamýnda çocuklara kitap daðýttý. Kitap hediye eden dernek yöneticileri ve eðitimciler, çocuklara okumanýn önemini anlattý. Diyarbakýr’ýn Baðlar ilçesi 700. Yýl Ortaokulu’nda düzenlenen törene, Baðlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Abdurahman Sevgili, Milli Eðitim Þube Müdürü Ramazan Çolak, Gülnihal Derneði Baþkaný Mihriban Eza ile öðretmen ve öðrenciler katýldý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sevgili, öðrencilere hitaben yaptýðý konuþmada, kitap okumanýn öneminden bahsetti. Günümüzde saygý ve sevgi gibi deðerlerin her geçen gün kaybolduðundan yakýnan Sevgili, bu deðerlerin hak edilen düzeye çýkmasý için gayret içinde olduklarýný dile getirdi. Sevgili, öðrencilere kitap daðýtan dernek yöneticilerine de teþekkür etti. Baðlar Milli Eðitim Þube Müdürü Ramazan Çolak ise sivil toplum

kuruluþlarýnýn okumaya yönelik destek projelerinin son derece önemli olduðunu dile getirdi. Gülnihal Derneði Baþkaný Mihriban Eza da yürüttükleri proje kapsamýnda 700. Yýlýl Ortaokulu'nda 100 çocuða 200 kitap daðýttýklarýný belirterek, projelerinin farklý okullarda da devam ettiðini dile getirdi. Toplum olarak çok az kitap okunduðunu anlatan Eza, dernek olarak okuma kültürünü geliþtirme çabasý içinde olduklarýný söyledi. Eza, yaptýklarý çalýþmalarýn bir ilk olduðunu belirterek, okula bir de kütüphane kuracaklarý sözünü verdi. Gülnihal Derneði Proje Koordinatörü Ayla Bakýr ise projenin gönüllü eðitimcilerin katkýlarýyla sürdüðünü ifade ederek, projeye kapmasýnda destek veren herkese teþekkür etti. Programa katýlanlar sýnýflarý gezerek öðrencilere kitap hediye etti. Öðrenciler kitaplarýný alýrken dernek yetkililerine teþekkürlerini dile getirdi. (CÝHAN)

Þ

anlýurfa’nýn Viranþehir ilçesinde bir ihbarý deðerlendiren polis, özel bir araçta 46 kilo esrar ele geçirdi. Ýlçe genelinde uyuþturucu ticareti yapan þahýslara yönelik operasyonda, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü (KOM) ile Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nün ortaklaþa düzenlenen operasyonda dur ikazýna uymayan 32..130 plakalý özel araç, yapýlan fiziki takip sonucu durdurulmak istendi. Ancak esrar sebebiyle polisin ýsrarlý takibi sonucu Þahin B. (25) aracý býrakýp kaçtý. Polis, araçta yaptýðý aramada, bir adet cep telefonu, þahsa ait pasaport ve 46 kilogram esrar ele geçirdi. 6 ayrý poþet içerisinde kurutulmuþ olarak ele geçen esrar ve araç, emniyet müdürlüðüne getirildi. Polisten kaçan þüpheli Þahin B. hakkýnda tahkikat baþlatýlarak, yakalanmasý için çalýþma baþlatýldý. Þahin B.’nin, Batman nüfusuna kayýtlý olduðu bildirilirken olayla ilgili geniþ soruþturma devam ediyor. (CÝHAN)

Silopi, art arda üç depremle geceyi tedirgin geçirdi Þ

ýrnak’ýn Silopi ilçesinde gece yarýsý farklý saatlerde hafif þiddetli 3 deprem oldu. Silopi’de üç ayrý deprem meydana geldi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü verilerine göre, Silopi merkez ilçede yerin 5 kilometre derinliðinde saat 02.22’de 2.9 þiddetinde, saat 02.41’de Silopi’ye baðlý dedeler köyünde 2.7 þiddetinde

ve saat 03.25’te Silopi’ye baðlý Görümlü beldesinde 2.6 þiddetinde 3 deprem yaþandýðý kaydedildi. Depremde can ve mal kaybý yaþanmadýðý, vatandaþlarýn kýsa süreliðine paniðe kapýlarak sokaklara döküldüðü bildirildi. Yaþanan depremden dolayý çok korktuklarýný ifade eden Hüseyin Güven adýnda bir vatandaþ þunlarý söyledi: “Gece saat 02.30 civarlarýnda biz uyurken bir

baktýk yer sallandý ve evimiz sallanmaya baþladý, ardýndan sesler geldi. Uyandýk. Deprem olduðunu anladýk. Hemen dýþarýya kaçtýk. Büyük bir panik yaþadýk. Herkes çok korktu. Bütün Silopi halký dýþarý çýktý. Biz dýþarýda iken 2 kez daha deprem oldu. Olasý büyük bir depreme karþý sabaha kadar sokaklarda kaldýk, uyumadýk. Allah'a þükür kimse ölmedi ve yaralanmadý.” (CÝHAN)

29 Mayıs 2013 Çarşamba Gazete Sayfaları  
29 Mayıs 2013 Çarşamba Gazete Sayfaları  

29 Mayıs 2013 Çarşamba Gazete Sayfaları

Advertisement