Page 1

Demokratikleþme sürecini Milli Eðitim Müdürü Kuntoðlu, anlatan belgesel çekilecek Derik’te incelemelerde bulundu Ali Edis

A

lmanya’da bulunan ARD-Hessicher Rud Funle film þirketi, Türkiye’deki ekonomi geliþmeler, demokratikleþme süreci ve Orta Doðu ülkelerini anlatan belgesel film için Mardin’de çekimlere baþlýyor. Nisan ayýnda Mardin’de baþlayacak olan çekimler için Almanya’dan gelecek özel çekim ekibi, tarihi kentte birçok aydýn, sivil toplum örgütü, kanaat önderi, iþ adamý ile

görüþmeler yapacak. Mardin Kültür ve Turizm Müdürü Davut Beliktay, Almanya’da bulunan ARDHessicher Rud Funle film þirketinin, Türkiye’de yaþanan ekonomi geliþmeleri, demokratikleþme süreci ve Orta Doðu ülkelerini anlatan belgesel film için Mardin’de çekimler yapacaðýný söyledi. Son yýllarda Türkiye’de yaþanan deðiþimin anlatýlacaðý çekimlerde, özellikle Mardin’deki birlikte yaþama kültürünün örnek alýnacaðýný belirten Beliktay, ”Mardin’in tarihi zenginliði, dilleri ve dinleri dünyanýn önemli mozaðýný teþkil etmektedir. Son yýllarda tarihi kentte yaþanan huzur ve güven ardýndan, bölgede artan yatýrýmlar ve sürekli artan turizm potansiyeli dünyanýn önemli tarihi þehirleri arasýna girdi. Türkü, Kürdü, Arabý, Süryanisi, Hristiyaný, Yezidisi, Yahudisi ve farklý ýrk ve dinlerin bir arada barýþ içinde yaþamasý bütün dünyanýn dikkatini çekmektedir. Bir çok ülkeden gelen yabancý film þirketleri, belgesel kanallarý, bu birlikteliði filme, belgesellere konu etmektedir.“ Dedi.

Ýsmail Erkar

M

ardin Ýl Milli Eðitim Müdürü Mevlüt Kuntoðlu, Derik ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kaymakam Ahmet Demirci´yi de makamýnda ziyaret eden Kuntoðlu, daha sonra belediyeye geçti. Derik merkez ve köy okullarýnda incelemelerde bulunan ve eksikleri gören Kuntoðlu, eðitimin kalitesini arttýrmak adýna bunlarýn giderilmesi için çalýþma baþlatacaðýný söyledi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Kahraman da Derik’in, Mardin'in ilçeleri arasýnda en çok proje yürüten yer olduðunu ifade ederek, projeler hakkýnda bilgi verdi. Ýlçede son yýllarda eðitim adýna

güzel geliþmeler yaþandýðýný belirten Ýl Milli Eðitim Müdürü Kuntoðlu ise Derik’in eðitim adýna Mardin’in gururu olacaðýný söyledi. Mevlüt Kuntoðlu ayrýca inþaatý devam eden Derik Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrenci yurdunun, önümüzdeki eðitim yýlýnda faaliyete geçeceðini

duyurdu. Köylerden gelen kýz öðrencilerin barýnma ihtiyacýný giderecek yurdun Derik için büyük bir yatýrým olduðunu söyledi. Daha sonra Derik Ýmam Hatip Lisesi ve Gazi YÝBO'da da incelemelerde bulunan Kuntoðlu, buralarda da iyileþtirme çalýþmalarýnýn baþlayacaðýný söyledi.

Mardin’de TKDK’ya 24 proje baþvurusu yapýldý

T GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

29 Mart 2013 Cuma

arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Mardin Ýl Koordinatörlüðü’ne 2 ay içinde 24 proje baþvurusu yapýldý. 23 Ocak tarihinde yayýnlanan 9. baþvuru çaðrý ilaný kapsamýnda þu ana kadar 24 proje baþvurusu yapýldý.

Yýl: 9 Sayý 2608 Fiyatý :25 Kr

Sayfa 2’de

2014’te Hac kurasý yok

Mardin Ýl Müftüsü Dursun Ali Coþkun, Mardin’de geçen yýl yazýldýðý halde hacca gitmemiþ olanlar 10 bin 248 kiþi para ödemeden kayýt yenilediði, yeni kayýt yaptýran hacý aday sayýsýnýn ise 3 bin 74 olduðunu söyledi...

Miroðlu ve Çakýr taburcu oldu Sedat Aslanaçier

S

tar Gazetesi yazarlarý Orhan Miroðlu ile Elif Çakýr, Mardin'de geçirdikleri trafik kazasýnda yaralandý. Ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Miroðlu ve Çakýr'ýn hayati tehlikelerinin olmadýðý bildirildi. Mardin'de bulunan Star Gazetesi yazarlarý Orhan Miroðlu ile Elif Çakýr, bu akþam saatlerinde Þýrnak'a gitmek üzere özel bir otomobille yola çýktý. Otomobil Mardin'in Ortaköy Beldesi yakýnlarýnda virajý alamayarak þarampole yuvarlandý. Kazada, yazarlar Orhan Miroðlu ile Elif Çakýr, yaralandý. Yaralýlar Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Durumlarý iyi olan Miroðlu ve Çakýr taburcu edildi.

Üniversiteden kitap okuma etkinliði Ali Edis

M

ardin Artuklu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý tarafýndan 49. Kütüphane Haftasý dolayýsýyla kitap okuma etkinliði düzenlendi. Etkinlikler kapsamýnda park alanýna gelen vatandaþlara ücretsiz kitap daðýtýldý. Mardin Karayollarý Parký'nda '81 Ýlde Kitap Okuyoruz' etkinliðinin Mardin ayaðýný gerçekleþtiren Artuklu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý, etkinlik kapsamýnda, GülserMahmut Tatlýdede Ortaokulu öðrencilerine Artuklu Üniversitesi Kütüphanesi'nde kütüphane tanýtýmý yapýldý.

hac ibadetinin önemli olduðunu ve kiþiyi olgunlaþtýrdýðýný söyledi. Her yýl Mardin'de bu sayýnýn arttýðýný ifade eden Coþkun kesin kayýt tarihlerinin 8 Nisan'da baþlayacaðýný ve 19 Nisan'da sona ereceðini söyledi. Coþkun,'' Ülkemizde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, uzun yýllardan beri hac organizasyonunu ülkeye ve millete yakýþýr bir þekilde yürütüyor. Hac kayýtlarý sona erdi. 2013 yýlý Hac sezonunda hacca gitmek isteyen vatandaþlarýmýzýn müracaatlarý tamamlanmýþ bulunmaktadýr. Kayýtlar esnasýnda Hacý adaylarýmýz herhangi M. Sait Çakar bir olumsuzlukla karþýlaþmamýþtýr. Yeni Müftülük binamýzda Hacý adaylarý ardin Ýl Müftüsü Dursun Ali rahatlýkla kayýtlarýný yaptýrmýþtýr. Coþkun "Hacý adayý kaydý Müftülüðümüze gelen Hacý 2012 yýlýnda 10 bin 930 kiþi adaylarýmýz bekleme salonumuzda iken bu yýl ný sayý 13 Bin 322'ye televizyondan Kutsal Topraklarý yükseldi" izleyerek güzel bir ortamda güler yüzlü Mardin Ýl Müftülüðü Hac Kayýt personelimiz ile birlikte kayýtlarýný yaptýrmýþlardýr. '' Bürosu'nda ve Diyanet iþleri Türkiye genelinde 2013 yýlýnda baþkanlýðýnýn internet sayfasýnda kuraya katýlacak toplam hacý sayýsý 1 gerçekleþtirilen ön kayýtlar milyon 372 bin 231 kiþiye ulaþtýðýný tamamlandý. Mardin Ýl Müftüsü aktaran Coþkun : '' Hac Kur’alarý Dursun Ali Coþkun, Mardin’de geçen 28.03.2013 Perþembe günü saat yýl yazýldýðý halde hacca gitmemiþ 10.00’da Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý olanlar 10 bin 248 kiþi para ödemeden Konferans Salonunda bilgisayar kayýt yenilediði, yeni kayýt yaptýran ortamýnda çekilmiþtir, kur’a sonuçlarý hacý aday sayýsýnýn ise 3 bin 74 ayný gün saat 20.00’dan itibaren olduðunu söyledi. Baþkanlýðýmýzýn Toplamda bu yýl 13 Bin 322 http://hac.diyanet.gov.tr internet Kiþinin kayýt yaptýrdýðýný belirten adresinden T.C. Kimlik Numaralarýyla Coþkun, islam dininin þartlarýndan olan

M

sorgulanabilecektir. Kesin kayýtlar 0819 Nisan 2013 tarihleri arasýnda yapýlacaktýr. Ýlimizde 10.248 kiþi geçmiþ yýllardan hacý adayý mevcut iken, bu yýlda 3074 kiþi yeni kayýt yaptýrmýþ toplamda 13.322 hacý adayýmýz kur’aya tabi olmuþtur. Bu yýl ilk sefer kesin kayýt sýrasý gelen hacý adaylarýnýn Kesin kayýt sýrasý gelen hacý adaylarýna ‘2013 Yýlý Hac Kesin Kayýt Yaptýrabilir Belgesi’Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðünde kayýtlý olan adreslerine PTT posta kurye sistemi ile teslim edilecektir.

M

2014 yýlýnda hac kursý yok

Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez bugün yaptýðý açýklama ile uzun süredir hacca gitmek için sýra bekleyenleri rahatlattý. Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, 2007?den bu yana hacca gidemeyenlerin gelecek yýl kura çekimi yapýlmaksýzýn gönderileceðini söyledi. Kendilerine ‘2013 Yýlý Hac 2014'te hac için yeni bir kura Kesin Kayýt Yaptýrabilir Belgesi’ çekimi yapýlmayacak, 2007 yýlýndan ulaþmayanlar veya belgelerini beri baþvuran yaklaþýk 90 bin kiþi kaybedenler Ýl müftülüðümüzden kesin kurasýz hacca gönderilecek. kayýt tarihleri arasýnda Eðer rakam Türkiye'ye ayrýlan alabileceklerdir. kontenjanýn üzerinde çýkarsa kalanlar Kesin kayýt hakký kazanan hacý bir sonraki yýl hacca gönderilecek. adaylarýndan; PTT posta kurye ile Sistem nasýl olacak ? ?2013 Yýlý Hac Kesin Kayýt Yaptýrabilir Belgesi? kendilerine ulaþanlar hac 2007 yýlýndan bu yana 2014 yýlý kesin kayýt tarihleri arasýnda Diyanet dahil olmak üzere 7 yýldýr aralýksýz veya Acenta organizasyonlarýndan olarak hac kurasý için müracaat edenler birisini internet ortamýnda tercih hiç bir þekilde kuraya tabi olmaksýzýn ederek kayýtlarýný kendileri direk olarak hacca gönderilecekler. yapabilecekleri gibi Diyanet Ýþleri Bu kiþilerin sayýsý ise yaklaþýk Baþkanlýðý hac organizasyonunu tercih olarak 90 bini bulmakta. Eðer her edenler, müracaat ettikleri Ýl hangi bir durumdan dolayý Türkiye'ye müftülüðüne giderek kesin kayýtlarýný ayrýlan hac kontenjan sayýsý 90 binin yaptýrabileceklerdir. altýnda olursa geri kalanlar 2015 Hacý adaylarý, hac ücretinin yýlýnda kurasýz olarak hacca tamamýný peþin yatýrabilecekleri gibi, gönderilecek.'’

Mardin-Diyarbakýr kara yolunda bulunan patlayýcý imha edildi ardin-Diyarbakýr kara yolu üzerinde 25 kilogram patlayýcý bulundu. Patlayýcý, olay yerine gelen bomba imha ekipleri tarafýndan imha edildi. Mardin Valiliði'nden yapýlan açýklamada; Þeyhan Jandarma Karakol Komutanlýðý sorumluluk bölgesinde bulunan Mardin-Diyarbakýr kara yolunun 800 metre doðusunda, kýrsal alanda operasyonel birliklerin intikal güzergahý üzerinde, kayalýklarýn arasýna yerleþtirilmiþ vaziyette 25 kilogram patlayýcý

üç eþit taksit seklinde de yatýrabilecek, birinci taksitini kesin kayýt sýrasýnda, ikinci taksitini 17 Mayýs 2013 tarihine kadar, üçüncü taksitini ise en geç 28 Haziran 2013 tarihine kadar ödeyebileceklerdir.

Ýlhan: Ýl nüfusunun Yüzde 96'sýna hizmet veriyoruz

bulunduðu belirtildi. Güvenlik güçlerinin olayý fark etmesi üzerine, çevrede geniþ güvenlik tedbirleri alýndýðý belirtilen açýklamada, ”Kara yolu üzerinde bulunan patlayýcý, olay yerine gelen bomba imha ekipleri tarafýndan uzaktan kumandalý fünye ile imha edildi. Patlayýcýnýn bulunduðu bölgede 3 metre geniþliðinde 1 metre derinliðinde çukur oluþtu. Olayla ilgili bölgede geniþ güvenlik tedbirleri alýndý.” Denildi. (CÝHAN)

M

üstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Mardin Þubesinin geleneksel olarak her hafta düzenlemiþ olduðu 'Dost

Meclisi'nin bu haftaki konuðu SGK Ýl Müdürü Mehmet Salih Ýlhan ve kurumun müdür Sayfa 2’de yardýmcýlarý oldu.


29 Mart 2013 Cuma

Ýlhan: Ýl nüfusunun yüzde 96'sýna hizmet B veriyoruz M

Ýlhan: Ýl nüfusunun % 96'sýna hizmet veriyoruz SGK Ýl Müdürü Mehmet Salih Ýlhan yaptýðý konuþmada ilk öncelikle MÜSÝAD gibi deðerli bir kurumda aðýrlanmaktan dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Toplumun yaþamýnda doðumdan önce baþlayýp, ölümden sonrasýna kadar devam önemli bir iþlevi yerine getirdiðinin altýný çizdi. SGK'nýn Mardin merkez olmakla beraber Nusaybin, Kýzýltepe ve Midyat ilçelerinde de hizmet verdiðini dile getiren Ýlhan, “SGK Ýl

Her zaman ve þartta bizimle birlikte olan bir varlýðý fani olan her kim olursa olsun kýyaslamak ne kadar güç bir durum öyle deðil mi? Güç olduðu kadar iðrenç bir davranýþtýr da. Allah’a hakkýný vermektir müslümanýn türkçe karþýlýðý. Eðer hak sahibine hakkýný vermez isek ne olacaðýna artýk itiraz etme hakkýný kaybetmiþ sayýlýrýz. Muharrem Taþlar yerine oturtulmalý. Bu hayat benim veya sizlerin deðil ki tasarruf Aðalday hakkýmýz olsun. Bu hayatýn tek sahibi var o da Allah’týr.

Müdürlüðü olarak ilçelerimizdeki merkezlerimizle birlikte halkýmýza en iyi hizmeti sunmanýn gayretiyle çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Kurumumuzun hizmet sunduðu binanýn tadilatla beraber giriþ katýnýn yeniden dizayn edilerek konforlu bir hale getirmeyi amaçlýyoruz. Binamýzdaki yeni düzenlemelerle birlikte otomasyon ve numaratör sistemi ile vatandaþlarýmýza daha kaliteli hizmetler sunmayý hedefliyoruz. Burada vatandaþlarýmýz, kurumumuza giriþ yaptýklarý andan itibaren karþýlanýp iþlemlerini daha kýsa sürede ve daha düzenli bir þekilde yürütebileceklerdir. Kurum olarak Mardin il genelinin %96'sýna tekabül eden bir nüfusa hizmet veren önemli bir sorumluluk alanýmýz var.” Diye konuþtu. SGK Ýl Müdürü Ýlhan; Yaptýklarý yeni çalýþma ve düzenlemelerle 1 Nisan 2013 tarihinden sonra Kýzýltepede ikamet eden vatandaþlarýmýzýn Mardin'e gelmeden tüm iþlemlerini Kýzýltepe Sosyal Güvenlik Merkezinde yapabileceklerinin müjdesini verdi Toplantýda SGK'nýn hizmet faaliyetleriyle ilgili veriler de paylaþan Ýlhan; “773.026 kiþi olan Mardin nüfusunun 740.466'sýna hizmet verdiklerini ifade etti. Ýlhan: Aktif çalýþan kiþi sayýsý olarak Emekli Sandýðý: 22.231 Baðkur 4/b (1429) 9.021 Bað-kur 4/b (2926)

10.729, SSK(4/a) 52.402 kiþiye hizmet verdiklerini, Aylýk alan kiþi olarak Emekli sandýðý bað-kur ve SSK olarak toplam 29.612 kiþiye aylýk verdiklerini, bakmakla yükümlü tutulanlarýn ise toplamda 382.256 kiþiye hizmet verdiklerini söyledi. Mardin genelinde kamu, özel ve mevsimlik olarak toplam 4002 iþletmenin var olduðuna iþaret eden Ýlhan, bu iþletmelerde zorunlu sigortalý olarak çalýþan sayýsýnýn 31.799 mevsimlik kiþilerle beraber toplam olarak 49.086 kiþinin istihdam edildiðini vurguladý. Konuþmasýnda iþyerlerin genelde küçük ölçekli olmasýndan kaynaklý istihdam edilen kiþi sayýsýnýn da az olmasýna neden olduðunu ifade eden Ýlhan, Mardin genelinde bin kiþi istihdam eden tek bir iþyerlerinin olduðunu geri kalan iþletmelerin çoðunda çalýþan sayýsýnýn bir elin parmaklarýný geçmediðinin sözlerini ekledi. Ýlhan, Ýþverenlerin yanýnda çalýþanlarýn mutlaka SSK'lý çalýþtýrýlmasý gerektiðini bunun yapýlmamasý durumunda iþverenin hukuki olarak sýkýntýlarla karþý karþýya kalabileceðini bunun da iþverene ciddi külfetler yükleyeceðini söyledi. Toplantýnýn devamýnda dernek üyelerinin sorularýný cevaplayan SGK Ýl müdürü ve müdür yardýmcýlarý, özellikle inþaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerin yaþadýklarý maðduriyetleri dile getirdiler. Dündar, SGK'daki personel sýkýntýsýna dikkat çekti Toplantýnýn sonunda deðerlendirmelerde bulunan MÜSÝAD Mardin Þube Baþkaný Mehmet Ali Dündar, toplantýnýn yararlý geçtiði için bütün katýlýmcýlara teþekkür ederek baþladýðý konuþmasýnda “Ýlimizde faaliyet sunan SGK Ýl Müdürlüðümüzün il genelinde toplamda 100 personelle hizmet vermektedir. Personel sayýsýnýn çok

Biçerdöver eðitimi verildi

T

M

ardin Gýda Tarým Hayvancýlýk Müdürlüðü Ýle Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü’nün ortak düzenlediði Biçer-döver Operatörü Yetiþtirme kursu düzenlendi. Gýda Tarým Hayvancýlýk Müdürlüðü Ýle Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü’nün ortak düzenlediði Biçerdöver Operatörü Yetiþtirme kursunun eðitimleri, Kýzýltepe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Þube Müdürlüðünün toplantý salonunda yapýldý.

Mardin Gýda Tarým Hayvancýlýk Müdürü Mehmet Salih Söðüt, Biçer-döver Operatörü yetiþtirme kursunun açýlýþýnda kursun önemine deðindi. Mardin’de Biçerdöverlerin dane kayýplarý, sap kýyýcý ve batöz takýlmasýnýn zorunluluðu konularýnda bilgiler verdi. Kurs sonunda yapýlan yazýlý ve uygulamalý sýnavda baþarý gösteren kursiyerlere Milli Eðitim Bakanlýðý onaylý Biçerdöver Operatörlüðü belgesi almaya hak kazanacaklar.

az olduðu aþikardýr. Örneðin 18 Þef kadromuz bulunmakla beraber bu kadrolarýn sadece 3'ünün dolu olmasý buradaki SGK'nýn çalýþmalarýný aksatmaktadýr. Önümüzdeki süreçte Kýzýltepe ile birlikte Midyat ve Nusaybin'de de ilçe Müdürlüklerinin faaliyete geçeceði göz önünde bulundurulduðunda; Mardin'de mutlaka personel takviyesi yapýlmasý gerekmektedir. Hizmet binalarýnýn hem merkezde hemde ilçelerde biran önce hizmet sunabilecek fiziki koþullara kavuþturulmalýdýr. SUT uygulamasýnda son dönemde yapýlan deðiþiklikler olumlu olmakla beraber bu uygulamalarýn yayým çalýþmalarýnýn artýrýlmasý gerekmektedir.” dedi. “Teþvik yasasý bir an önce hayata geçmelidir” Kalkýnmada 6. bölgede olan Mardin'in teþvik sisteminin istihdam desteklerinin arttýrýlmasý gerektiðini savunan Dündar: “Sayýn Baþbakanýmýzýn teþvik sisteminin 6. bölge için Altý yýl uzatýlacaðýnýn müjdesini vermesi hepimizi sevindirmiþtir. Buna karþýn uygulamanýn gecikmiþ olmasý hem iþ hem de istihdam alanýnda iþverenlerimizi sýkýntýya sokmaktadýr. Yüksek prim oranlarý nedeniyle istihdamýmýz yavaþlamýþtýr. Teþvik uygulamasýnýn biran önce yürürlüðe konulmasý bütün iþverenlerin beklentisidir. Taþaronluk yasasýnda iþveren ile taþeronun müþtereken ve müteselsilen iþ kazalarýndan sorumlu olmasýn bize göre hakkaniyete uygun deðildir. Bu kanunun tekrar gözden geçirilerek iþveren yükümlülüðünün adalete uygun hale getirilmesini umut etmekteyiz. Bunun yanýnda ilimizde mutlaka bir Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi müdürlüðünün açýlmasý elzemdir.” þeklinde konuþtu. Toplantý karþýlýklý iyi dilek ve temennilerden sonra sona erdi.

Mardin’de TKDK’ya 24 proje baþvurusu yapýldý Ýsmail Erkar

Sedat Aslanaçier

Nerede olsanýz “o” sizinle beraberdir

öyle bir Allah’a sahip olduðumuz için ne kadar þükredip hamd etsek acaba? Bizi bu kadar seven bir yardanýmýz varken baþka ilahlar edinmenin mantýðýný çözmek epeyce zahmetli bir iþ. Bize þah damarýmýzdan daha yakýn olan bir yaradanýmýz varken daha ne gibi bir ihtiyacýmýz olabilir ki?

M. Sait Çakar üstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Mardin Þubesinin geleneksel olarak her hafta düzenlemiþ olduðu 'Dost Meclisi'nin bu haftaki konuðu SGK Ýl Müdürü Mehmet Salih Ýlhan ve kurumun müdür yardýmcýlarý oldu. MÜSÝAD yönetim kurulu üyesi Mehmet Nurettin Kasap'ýn ev sahipliðinde Babil Sofrasýnda gerçekleþtirilen toplantýya MÜSÝAD üyeleri, MÜSÝAD Diyarbakýr þube baþkaný Þahabettin Aykut, SGK Müdür Yardýmcýlarýndan Serdar Erdoðan, Necmi Köroðlu, Kurum Þefi Abdulkerim Þahin ve Mehmet Cihat Temel katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan MÜSÝAD Mardin Þube Baþkaný Mehmet Ali Dündar, toplumun yaþamýnda önemli bir yere sahip olan sosyal güvenliðin insan yaþamýndaki önemine binaen Mardin'de hizmet sunan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yöneticilerini geleneksel dost meclisi toplantýsýnda aðýrlýyor olmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirtti. Toplantý davetine icabet eden SGK kurum yetkililerine geldikleri için teþekkür eden Dündar, toplantýya ev sahipliði yapan MÜSÝAD yönetim kurulu üyesi Mehmet Nurettin Kasap'a da ayrýca teþekkür etti.

2

arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Mardin Ýl Koordinatörlüðü’ne 2 ay içinde 24 proje baþvurusu yapýldý. 23 Ocak tarihinde yayýnlanan 9. baþvuru çaðrý ilaný kapsamýnda þu ana kadar 24 proje baþvurusu yapýldý. Mardin TKDK Koordinatörü Tahsin Aba, TKDK Mardin Ýl Koordinatörlüðü'nün ilk kez çaðrýya çýktýðý 9. baþvuru

çaðrý döneminde, ilk projelerin kabul edildiðini belirtti. Ocak ayýnda yayýnlanan baþvuru çaðrýsýnda, þu ana kadar 24 proje kabul edildiðini belirten Aba, ”Mardin Ýl Koordinatörlüðü'ne yapýlan proje baþvurularýn toplam yatýrým tutarlarý 15 milyon 521 bin TL’dir. TKDK’dan talep edilen destek tutarý ise 9 milyon 350 bin civarýndadýr. Proje baþvuru sahiplerinden 17’sinin gerçek kiþi olarak, 7 tanesi ise tüzel kiþi olarak baþvuru yaptý. Mardin Ýl Koordinatörlüðü uzmanlarý tarafýndan ilk olarak incelenmeye baþlanacak olan projelerin nihai incelemeleri Ankara’da kurum merkezinde yapýlacak. Bu incelemelerin ardýndan, destek almaya hak kazanan proje sahipleri ile sözleþme imzalanacaktýr. Sözleþme imzalanan projelere yatýrýmlarýný tamamladýktan sonra Avrupa Birliði (AB) hibe ödemesi yapýlacaktýr.” Dedi.

Bizlerin nasýl inanmamýz gerektiði konusunda da yol göstericiler olarak peygamberler de gönderen de “o” dur. Bizi, peygamberleri, alimleri de yaratan “o” dur. Yani yaradan ile yaratýlaný birbirine karýþtýrmamak lazým gelir. Ölen ile sürekli hay olan, evvel ve ahir olaný fani olana, acýkaný acýkmayana, uyuyaný uyumayana, bu örnekleri daha da çok sayabiliriz. Hiçbir þeye ihtiyacý olmayan bir varlýðý býrakýp da baþka varlýklardan yardým istemek garip bir durum deðil mi sizce? Halýk varken mahluktan istemenin Kur’an-ý Kerim’de karþýlýðý net bir þekilde açýklanmýþken halen Müslümaným diye geçinenlerin bu ciddi ama boþ tavýrlarýna ne diyeceðimi bir türlü kestiremiyorum. Ama þunu Allah’ýn izniyle yapabileceðimi biliyorum “dua” edeceðim. Allah(c.c) bizlerin de, böyle bir hayat tarzýný benimseyenlerin de sadece “o” na sýðýnmasý gerektiði þuurunu nasip etsin diye. Bizler Allah’ýnýz ve Allah’a tekrar döndürüleceðiz. Bir Müslüman bunun aksini iddia edebilir mi? Elbette ki hayýr. Ama ayný Müslüman hesap görücü olarak Allah’ý görürken yardým isterken ayný Allah’a yeterince güvenmeyip yanýna bir ve ya birkaç yardýmcý daha katýyor. Hani Allah (c.c)’ýn her þeye gücü yetiyordu. Ne oldu þimdi Allah yardým konusunda aciz mi kaldý? Haþa. Bizler o kadar zavallýyýz ki aðlanacak haldeyiz ama bunu idrak etme konusunda ciddi sýkýntýlarýmýz var. “Yalnýz benden yardým isteyin” ayetini günde kaç sefer okuduðumuzu bir düþünelim. Ne anlama geldiði konusun da biraz tefekkür etsek iyi olmaz mý acaba? Hangi peygamberin duasýnda Allah’tan baþkalarýnýn da ismi zikredilmekte? Var mý delili olan? Allah’a dua ederlerken kullandýklarý kelimeleri nasýlda seçtiklerine ne zaman dikkat edeceðiz. Nasýl dua edeceðimizi de öðreten yine Allah (c.c). ama ne kadar dikkat ettiðimizle ilgili bu. Eðer ilk sýramýzda Allah varsa hayatýmýzý ona göre yaþarýz. Deðilse ilk sýraya veya sýrasýný karýþtýrdýklarýmýzýn bize sunacaklarý hayat tarzýna uymak veya uydurulmak zorunda kalýrýz. Bunu hiçbir zaman ve mekanda tasvip etme gibi bir lüksümüz yok. Çünkü biz Allah’ýnýz ve böyle kalmak olmalý tüm arzumuz. Aramýzdan þu soru veya sorularý soracaklarýmýz mutlaka çýkacak. Peygamberleri ? Alimleri ? Þehleri ? ne yapacak diye. Bir þey yapacaðým yok. Ýmanýmýn gereði olan ahlakla Allah’a iman peygamberlere imaný gerektiriyorken ne yapmamý bekleyebilirsiniz. Alimler peygamberimizin varisleriyken ne yapmamý beklersiniz benden. Ýnce çizgiyi görmek önemli. Ben imanýmýn gereði olan Allah (c.c) (rabb) kavramýný Allah’tan baþkasýna yakýþtýramadýðýmdýr. Ve bu hep böyle kalacaktýr inþallah. Bu peygamberimiz Hz. Muhammedin (s.a.s), ondan önce gelen bütün peygamberlerin ve onlarýn yolundan gidenlerin ortak görüþüdür de ayný zamanda. "Yoksa, dua ettiði zaman sýkýntýya düþen kimsenin duasýný kabul edip fenalýðý gideren, sizi yeryüzünün halifeleri kýlan mý? Allah ile beraber baþka bir ilah mý?"(Neml: 27/62) Rasulullah (s.a.v.) zamanýnda mü'minlere eziyet eden bir münafýk vardý. Bazý mü'minler: "Þu münafýðýn þerrinden korunmak için Allah'ýn Rasulü'nden yardým isteyelim." dediler. Durumdan haberdar olan Rasulullah (s.a.v) þöyle buyurdu: "Benden yardým istenmez, yardým yalnýzca Allah'tan istenir." (Taberani, Heysemi Mecmeuzzevaid: 10/159, Ahmed: 5/317.) Bu hadisten Rasulullah (s.a.v.)'ýn Allah'a olan derin saygýsý sebebiyle þirkten hassasiyetle sakýndýðýný anlýyoruz. Allah'tan baþkasýna dua etmek, baþkasýndan yardým istemek þirk olduðu gibi, bunlar dünyada bir fayda da vermezler. Zira Allah (c.c.) þöyle buyuruyor: "Eðer Allah seni bir zarara uðratýrsa, onu senden kaldýracak ancak O'dur." yunus/106 Nasýl ki büyük bir nimet olan Cennetin yalnýzca Allah'tan istenmesi gerekiyorsa, rýzkýn da yalnýz Allah'tan istenmesi gerekir. Ve ehiru davane enilhemdulillehi rabbilalemin. Çaba bizden muvaffakiyet herþeye gücü yeten Allah'tandýr.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

29 Mart 2013 Cuma

3

Trafik teröründe iki ayda 300 kiþi can verdi U

Ahmet Türk: Helalleþmeyi beceremeyen mantýk nasýl uzlaþma saðlayacak

E

mniyet Genel Müdürlüðü Trafik Eðitim ve Araþtýrma Dairesi Baþkanlýðý verilerine göre 2013 yýlýnýn Ocak-Þubat dönemlerinde 39 bin 756'sý yerleþim yeri olmak üzere toplam 47 bin 658 trafik kazasý yaþandý. Ölümlü 247 kazada 300 kiþi hayatýný kaybederken, 27 bin 34 kiþi yaralandý veya sakat kaldý. Kazalar, oluþ þekillerine göre 'yandan çarpma, yayaya çarpma, arkadan çarpma, devrilmesavrulma-takla ve yoldan çýkma' þeklinde gerçekleþti. Tek araçlý trafik kaza sayýsý 8 bin 116 iken, iki araçlý 7 bin 432, çok araçlý 994 oldu. Kusur unsurlarý bakýmýndan ise sürücüler birinci sýrada yer alýyor. Sürücüleri yayalar, araçlar, yollar ve yolcular izliyor. Trafik kazalarýna sebep olan sürücülerin kusurlarý ise sýrasýyla þöyle: "Araç hýzýný yol, hava ve trafiðin gerektirdiði þartlara uydurmamak. Kavþak, geçiþ önceliðine uymamak. Arkadan çarpmak. Doðrultu deðiþtirme (dönüþ) kurallarýna uymamak. Manevralarý düzenleyen genel þartlara uymamak. Kurallara uygun olarak park etmiþ araçlara çarpmak. Aþýrý hýzla araç kullanmak. Trafik güvenliði ile ilgili diðer kurallara uymamak. Kýrmýzý ýþýk veya görevlinin dur iþaretine uymamak.

'Taþýt giremez' trafik iþareti bulunan yerlere girmek. Alkollü olarak araç kullanmak." Trafik kazalarýna dah çok otomobiller, kamyonet, motosiklet, minibüs, otobüs, kamyonlar karýþtý. Ýstatistik verilere göre, yayalara ve yolculara 2 bin 743'ü ihbarlý olmak üzere 2 bin 767, sürücülere 758 bin 542'si ihbarlý olmak üzere 763 bin 273, araç plakasýna 1 milyon 20 bin 827 ihbarlý trafik cezasý uygulandý. 2013 yýlýnýn iki aylýk döneminde 1 milyon 786 bin 867 trafik cezasýna 252 milyon 634 bin 609 lira para cezasý kesildi. Ýlk iki aylýk dönemde alkollü araç kullandýklarý gerekçesiyle 22 bin 948

sürücünün, 100 ceza puanýný dolduran 3 bin 659 sürücünün; 5 kez hýz limitini aþan 19 sürücünün, saðlýk þartlarý deðiþen 518 sürücünün; K.T.K. 41/E gereði hüküm giyen 3 sürücünün, mahkeme kararýyla 273 sürücünün ehliyetine el konuldu. Mahkemeye sevk edilen sürücü sayýsý 35 bin 784 iken, trafikten men edilen araç sayýsý da 109 bin 271 oldu. Jandarma bölgesinde ise iki aylýk dönemde 4 bin 193 trafik kazasý yaþandý. Kazalarda 118 kiþi ölürken, 4 bin 663 kiþi de yaralandý. Kazalarýn birinci sebebini yine sürücüler oluþturuyor. (CÝHAN)

ludereli aileler ile basýn açýklamasý yapan DTK Eþbaþkaný ve Mardin Baðýmsýz Milletvekili Ahmet Türk, Uludere Raporu’nun kabul edilmesini, “Bir helalleþmeyi bile beceremeyen mantýðýn toplumda nasýl bir uzlaþma saðlayacaðý konusundaki endiþelerin büyümesinde açýk bir göstergedir.” þeklinde deðerlendirdi. Uludere raporunun, TBMM Ýnsan Haklarý Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardýndan DTK Eþbaþkaný ve Mardin Baðýmsýz Milletvekili Ahmet Türk, Van Baðýmsýz Milletvekili Aysel Tuðluk, BDP Mersin Milletvekili Ertuðrul Kürkçü, Uludereli aileler ile basýn toplantýsý düzenledi. Ahmet Türk, burada yaptýðý konuþmada, “Ýnsan Haklarý Komisyonu yeni bir Roboski katliamý yaþattý. Sorumlularýn saklanmasý, katliam kadar acý verici. Ýktidar, Ýnsan Haklarý Komisyonu’nun sorunlarý örtbas etmek için devreye sokuyorsa, özgür bir gelecekten söz etmek çok zor. Bu Kürt halkýna karþý yaklaþýmýn da ifadesidir. Toplumsal uzlaþý ve diyalog konusunda ne kadar geniþ olunduðunu da gösteriyor. Bir helalleþmeyi bile beceremeyen mantýðýn toplumda nasýl bir uzlaþma saðlayacaðý konusundaki endiþelerin büyümesinde açýk bir göstergedir. Keþke bugün burada olmasaydým. Bu manzarayý görmeseydim. Keþke komisyon bir çalýþma yapmasaydý. Katliamý ikiye katlayan bir çalýþmanýn þahidi olmasaydým.” dedi.

Van Baðýmsýz Milletvekili Aysel Tuðluk ise kabul edilen raporla herkesin bir kez daha bombalandýðýný öne sürdü. Tuðluk, "Bu katliamla ve geçmiþte yaþanan katliamlarla Türkiye Cumhuriyeti yüzleþmeli, sorumlular açýða çýkartýlmalý. Bu hesaplaþma yaþanmadan gerçek barýþa ulaþamayýz.” diye konuþtu. “Barýþýn yolu Roboski’den geçecek” Gözyaþý döktüðü görülen ailelerden Uludereli bir anne ise “Baþbakan gelsin bizi görsün. Bu raporu kabul etmiyoruz. Biz sað oldukça faillerin peþinde olacaðýz. Barýþýn yolu Roboski’den geçecek. Bize söz verdiler ama sözlerini tutmadýlar. Kim yaptýysa karþýmýza çýksýn; 'erkekçe ben yaptým' desin. Biz de gidelim, evimize oturalým.” dedi. (CÝHAN)

Okullarda formaya geri dönüþ sinyali M illi Eðitim Bakaný Nabi Avcý, okullarda serbest kýyafet uygulamasýnýn zorunlu tutulmayacaðýný, devlet okullarýnda da veli kararý ile formaya devam edilebileceðini söyledi.

Meclis’te bir grup gazetecinin sorularýný cevaplandýran Bakan Avcý, öðrencilerin kýlýk kýyafetini düzenleyen yönetmeliðin serbest kýyafet uygulamasý getirdiðini, ‘velilerin isteði üzerine forma giyilmesinin de serbest kýyafet kapsamýnda deðerlendirilebileceðini’ aktardý. Yönetmelik gereði özel okullarda velilerinin yüzde 60’ýnýn isteðiyle formaya devam edilebildiðini dile getiren Bakan Avcý, bu kuralýn devlet okullarý tarafýndan da uygulanabileceðini kaydetti. Bu duruma Sivas’taki bir devlet okulunun

forma kararý almasýný örnek gösteren Nabi Avcý, “Baþka okullar da bu yönde karar alabilir. Mevcut yönetmelikte bu konuda bir engel yok.” Dedi. (CÝHAN)

Erdil Yaþaroðlu, Dicle Üniversitesi öðrencileriyle bir araya geldi

Y

aratýcýlýk Note'larý' konferansý kapsamýnda, ünlü karikatürist Erdil Yaþaroðlu Dicle Üniversitesi öðrencileri ile bir araya geldi. Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilen programa öðrenciler büyük ilgi gösterdi. Kendini tanýtarak ve karikatürist olma serüveninden söz ederek programa baþlayan Erdil Yaþaroðlu, kariyer maceralarýný paylaþtý. Mizahý, olaylara farklý bakýþ açýlarýndan bakarak karikatürize etme olarak tanýmlayan Yaþaroðlu, mizahýn; karikatürün

temelinde “reddetme” olgusunun olduðunu söyledi. Çizdiði karikatürler üzerinden deðerlendirmelerde bulunan Yaþaroðlu, karikatür çizerken uyguladýðý yöntemleri ve espri teknikleri konusunda açýklamalarda bulundu. Dünyada çizilen en büyük karikatür denemesini gerçekleþtirerek, 11 metrekarelik alan üzerine çizdikleri karikatür ile Guinness rekorlar kitabýna girdiðini belirten Yaþaroðlu, sponsor firma arcýlýðýyla söyleþinin sonunda çekiliþle belirlenen bir öðrenciye tablet hediye etti. (CÝHAN)


29 Mart 2013 Cuma

4

Diyarbakýr TSO: Çözüm süreciyle birlikte iþ dünyasý Diyarbakýr’a dikkat kesildi

Özaydýn: Kamu kurum ve kuruluþlarýna serbest kýyafetle gidilsin D E

ðitim Bir Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Murat Özaydýn, kýlýk kýyafet yönetmeliðinin darbe dönemi kalýntýsý olduðunu dile getirdi. Diyarbakýr’da da 18 Mart’tan bu yana kamu kurum ve kuruluþlarýndaki kýyafet yönetmeliðini protesto ettiklerini dile getiren Özaydýn, kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþanlarýn iþ yerlerine serbest kýyafetle gitmesini istedi. Özaydýn, üniversitede yapýlan sýnavlarda ÖSYM Baþkanlýðý’nýn, üniversite bünyesinde çalýþan uzman, mühendis, þube müdürü, daire baþkaný, genel sekreter yardýmcýsý ve en az 10 yýl hizmet yapan kýdemli personele salon baþkanlýðý ve gözetmenlik görevlerini vermediðini, bu durumu þiddetle kýnadýklarýný dile getirdi. Özaydýn, þöyle dedi: “Bir yýl hizmeti olan ve hatta adaylýðý kalkmayan öðretmen ile yeni atamasý yapýlmýþ akademik kadroda araþtýrma görevlisi ve öðretim görevlisine görev veriliyor, ancak sadece kadrosu Genel Ýdare ve Teknik Hizmetler kadrosu olduðu için üniversite mezunu olsa da bu göreve layýk görülmeyen, bu iþi yapamaz zihniyeti ile eðitim yuvasý olarak kabul gören ilim yuvalarýnda çalýþan idari personele görev verilmiyor. Uygulamayý akla ve mantýða zarar bir uygulama olarak gördüðümüzü belirtmek istiyoruz.” Özaydýn, ÖSYM’nin, yönerge ile belirlediði görevlendirme kriterlerinin bir an evvel deðiþtirmesini istedi. Özaydýn, 300 adayýn sýnava girdiði binalarda 2 hizmetlinin görevlendirdiðini kaydederek, “300’den sonra sayý ne kadar artarsa artsýn 1 hizmetli daha görevlendirilmektedir. Yetersiz sayýda görevlendirilen bu arkadaþlar tarafýndan binanýn tüm iþleri ve temizliði yapýlmaktadýr. Görevlendirilen hizmetli sayýsý yetersiz olduðundan, baþka görevlilere bu iþler yaptýrýlmaktadýr.

Bunlara ise ücret vermekte sýkýntý yaþanmaktadýr. Bina yöneticileri, aldýklarý ücreti fazladan görevlendirmek zorunda kaldýklarý personele vermektedirler. Üstelik bu hizmetlilere oturum baþý 50 lira komik bir ücret ödenmektedir. Binalarda her 5 salonun temizliði için en az 1 personel, ýsýtmanýn saðlanmasý için 1 personel, saatlerin takýlýp toplanmasý için 1 personel olacak þekilde mutlaka iþe uygun sayýda hizmetli görevlendirmesi yapýlmalýdýr.” þeklinde konuþtu. Memur Sen’in, ülke çapýnda serbest kýyafetle ilgili 14 Ocak-14 Þubat tarihleri arasýnda baþlattýðý imza kampanyasýnda, 12 milyon 300 bin imza toplandýðýný hatýrlatan Özaydýn, kýlýk kýyafet yönetmeliðinin darbe dönemi kalýntýsý olduðunu dile getirdi. Özaydýn, çað dýþý kýlýk ve kýyafet yönetmeliðinin yürürlükten kaldýrýlmasý amacýyla Diyarbakýr’da da 18 Mart’tan bu yana kamu kurum ve kuruluþlarýndaki kýyafet

yönetmeliðini protesto ettiklerini dile getirdi. Protesto kapsamýnda, herkesin istediði kýlýk kýyafetle göreve gitmelerini belirten Özaydýn, “Bu eylem sürecinin kamu görevlilerinin kýlýk kýyafet özgürlüðünü teminat altýna alan yasal ve yönetsel düzenleme yapýlýncaya kadar devam ettirmelerine karar verip, eylemimizi uygulamaya koyduk. Ancak bazý idarelerce, söz konusu eylemle ilgili eyleme katýlan üyelerimize sözlü olarak uyarýlar yapýldýðý, bazý kurumlarda da yazýlý savunma alýndýðý görülmektedir. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan personelin kýlýk ve kýyafetine dair yönetmeliðin 5’inci maddesindeki sýnýrlamalar dikkate alýnmaksýzýn iþ yerlerine gidilmesi ve çalýþýlmasý eylemine katýlan tüm üyelerimize sendikal faaliyete katýlmalarýndan dolayý haklarýnda hiçbir disiplin iþlemi uygulanamaz.” Dedi. (CÝHAN)

Diyarbakýr’daki fuara 50 firma ilk kez katýlacak

D

iyarbakýr’da yarýn üç fuarýn açýlýþý birlikte yapýlacak. Geçen yýllara göre bu yýl hem katýlým hem ziyaretçi sayýsýnda ciddi artýþ bekleniyor. Fuarlarý düzenleyen TÜYAP Genel Müdürü Ýlhan Ersözlü, olaylarýn bittiðini gösteren süreçle birlikte 50 firmanýn ilk kez Diyarbakýr’a geleceðini söyledi. Ersözlü, “Diyarbakýr’da yarýn açýlýþýný yapacaðýmýz fuara 130 firma katýlacak.

Bunlarýn 50 tanesi ilk kez Diyarbakýr’a gelecek.” dedi. TÜYAP Genel Müdürü Ersözlü, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Remzi Can, DÝSÝAD Baþkaný Burç Baysal, DÝGÝAD Baþkaný Alaaddin Korkutata, GÜNGÝAD Baþkaný Hakan Akbal ve Diyarbakýr Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Selahattin Atatekin ile birlikte basýn toplantýsý düzenledi. Ersözlü,

Diyarbakýr’da yarýn Orta Doðu Ahþap Ýþleme Makineleri Fuarý, Ortadoðu Mobilya Yan Sanayi Fuarý ve Ortadoðu Üretim Makineleri ve Yan Sanayiler Fuarý olmak üzere, üç fuarýn açýlýþýný birlikte yapacaklarýný söyledi. Fuarlarýn, 28-31 Mart tarihleri boyunca 11.00-18.00 saatleri aralýðýnda açýk olacaðýný belirten Ersözlü, fuara yurt dýþý ve yurt içinden 25 bin kiþinin katýlacaðýný söyledi. Fuarýn yapýlacaðý merkezin tamamen dolduðunu anlatan Ersözlü, bölgede oluþan havanýn kýsa sürede katýlýmcý deðil, ziyaretçi sayýsýna yansýyacaðýný kaydetti. Fuarda yer alacak 130 firmadan 50’sinin, ilk kez Diyarbakýr’a geleceðini anlatan Ersözlü, “Önceki yýllarda firmalarýn Diyarbakýr’a gelmesi için belki iki üç kez konuþtuktan sonra ikna ediyorduk. Ancak olaylarýn bitmesi için yaþanan bu hava, belki firmalarla bir kez konuþmamýzýn yeterli olduðunu gösterdi. Önümüzdeki yýllarda katýlýmýn daha artacaðýný tahmin ediyoruz.” diye konuþtu. (CÝHAN)

KUTLU DOÐUM PROGRAMINA DAVET PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU TARAFINDAN SULTAN ÞEYHMUS ZÝYARET ALANINDA 31 MART PAZAR GÜNÜ, SAAT 13:30’DA DEÐERLÝ ALÝMLER ÝLE VUSLAT ÝLAHÝ GRUBUNUN KATILIMLARIYLA KUTLU DOÐUM PROGRAMI DÜZENLENECEKTÝR. PEYGAMBER SEVDALISI TÜM HALKIMIZ DAVETLÝDÝR...

iyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) Baþkaný Remzi Can, Nevruz'la birlikte oluþan çözüm umudunun iþ dünyasýnýn dikkatini Diyarbakýr’a çevirdiðini söyledi. Ýþ dünyasýnýn yatýrým için kendilerini yoðun bir þekilde aradýðýný dile getiren Can, “Yatýrýmcý özellikle barýþý, huzur, parayý, ekonomiyi sever. Bu konuda da bu sürece hepimizin birlikte destek vermesi lazým, bölgenin önü açýktýr. Bölge, 35 yýl içerisinde þaha kalkacaktýr.” dedi. DTSO'nun, KOSGEB desteði ile 'Yerel Markalarýn Güçlendirilmesi Projesi' kapsamýnda düzenlediði bilgilendirme seminerine; Diyarbakýr Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Remzi Can, KOSGEB Baþkan Müþaviri Halil Özgökçe, Dünya Medeniyetler Kraliçesi Güzellik Yarýþmasý Onursal Baþkaný Süha Özgermi, TOSYÖV Baþkaný Rahmi Aktepe ve iþ dünyasýndan isimler katýldý. DTSO Baþkaný Can, Diyarbakýr'ýn son yýllarda Türkiye'nin en çok konuþulan þehirlerinden biri olduðunu söyledi. Bölgede, 30 yýl içinde yaþanan olaylarla Diyarbakýr’ýn sürekli Türkiye’nin gündeminde yer bulduðunu dile getiren Can, “Reklamýn iyisi kötüsü olmaz, son 30 yýl içerisinde Diyarbakýr çoðunlukla olumsuz þekilde gündeme gelmiþtir. Çoðunlukla olumsuz olan ve en fazla reklamý yapýlan il Diyarbakýr olmuþtur. Bugün Diyarbakýr, sadece Türkiye'de deðil, dünyanýn en çok bilinen þehirlerinden biridir.” þeklinde konuþtu. Nevruz'la birlikte oluþan çözüm umudunun iþ

dünyasýnda hareketlenmeye neden olduðunu dile getiren Can, konuþmasýný þöyle sürdürdü: “21 Mart Nevruz Bayramý'nda yükselen barýþ umutlarý, kaybettiðimiz heyecaný yeniden geri getirmiþtir. Nevruz alanýnda, insanlar tekrar tek vücut ve tek ses olarak barýþ taleplerini dile getirmiþlerdir. Bizim için en önemli marka barýþtýr. Yatýrýmcýlarýn kendi markalarýný yaratmalarý için ihtiyaç duyduklarý en önemli þey çatýþmasýz bir ortamdýr. Barýþ, üretime yol açar, üretim de marka yaratýr. Marka bir yol haritasýdýr.” Çözüm sürecinin baþlamasýndan sonra iþ dünyasýndan ciddi yatýrým planlarýnýn yapýlmaya baþlandýðýný anlatan Can; iþ adamýnýn, barýþ ve huzurun olduðu yeri sevdiðini belirterek, “Yatýrýmcý özellikle barýþý, huzur, parayý, ekonomiyi sever. Bu konuda da bu sürece hepimizin birlikte destek vermesi lazým, bölgenin önü açýktýr. Bölge, 3-5 yýl içerisinde þaha kalkacaktýr.” diye konuþtu. KOSGEB Baþkan Müþaviri Halil Özgökçe ise Diyarbakýr'ýn kendileri için çok önemli olduðunu, son 3 yýl içerisinde ildeki KOBÝ’lere yaklaþýk 9 milyon lira destek verdiklerini ifade etti. (CÝHAN)

Asýrlýk binlerce kitap, mikroorganizmalardan arýndýrýlýyor

Þ

anlýurfa Halk Kütüphanesi'nde bulunan yüzlerce el deðiþtiren ve asýrlýk binlerce kitap temizleme makinesi ile gözle görünmeyen mikroorganizmalardan arýndýrýlýyor. Þanlýurfa Halk Kütüphanesi'nde kitap temizleme makinesi sayesinde kütüphanede bulunan kitaplar gelecek kuþaklara aktarýlacak. Þanlýurfa Halk Kütüphanesi'ndeki kitaplar mikroorganizmalardan temizleniyor. Gözle görünmeyen kirlerin temizlenmesi için kitap temizleme makinasý getirildi. Kütüphanedeki 32 bin kitap tek tek elden geçirilerek temizlenmeye baþlandý. Bir çok el deðiþtiren kitaplar artýk hem daha temiz hemde uzun ömürlü olmasý bekleniyor. Þanlýurfa Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Halil

Ýstemi, kitaplarýn onlarca el deðiþtirdiðine dikkat çekti. Bu durumda kitaplarýn hýzla kirlendiðini ifade eden Ýstemi, hijyenik bir ortamda okuyucularýmýzla buluþturma adýna kitap temizleme makinesi aldýklarýný kaydetti. Mikroorganizmalardan arýndýrýlan kitaplarýn ömrünün uzadýðýný dile getiren Ýstemi, “Bu makine ile kitaplarýn içerisindeki mikroorganizmalar ve üzerlerindeki tozlarý almakta ve daha hijyenik bir ortamda okuyucularýmýza kitaplarýmýzý sunmaktayýz. Böylece ayný zamanda kitabýn ömrünü uzatmýþ oluyoruz. Þu anda kullanan okuyucularýmýz ayný kitaplarý gelecek kuþaktaki gençlerimize, okuyucularýmýzda okumuþ olacak." diye konuþtu. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

29 Mart 2013 Cuma

Haftanýn Duasý

Ü S R Ü K

Yüce Mevlâ’mýz! Bizi ulu dergâhýndan göndereceðin gaybî zýrhla öyle donat ki, Senin masum kullarýna adavet beslemeyi bir meslek ve bir hobi haline getiren amansýz ve emansýzlarýn elleri bize uzanamasýn! Þayet, nefislerine zulmederek kendilerini kin, haset, düþmanlýk ve zulüm gibi çirkin ve kaba sýfatlarýn mahbusu haline getirmiþ o tali’sizlerin hidayetini murad buyuruyorsan en kýsa zamanda onlarýn kalplerini de Ýslam, Kur’an ve iman istikametinde yumuþat!

5

Sözün Özü Hakikî Müslüman, yeryüzünün hakikî mirasçýsýdýr. Bu, inanç, düþünce, müessiriyet ve yönlendirme plânýnda bir verasettir. Zaten Allah müminlerin baþka milletlerin sultasý altýna girmesine de kat’iyen razý deðildir. Allah’ýn razý olmadýðý þey, þayet tahakkuk etmiþse, müminler fert, aile, cemiyet ve millet olarak topyekûn hepsi günahkârdýr. Bu mesele Müslüman milletlerin mahkûmiyetleri açýsýndan da deðerlendirilebilir

Fasýldan Fasýla

Ýkindi Sohbetleri

Düþünen insanlar Ý için…

Tefekküre nereden baþlamalý?

nsanlar tefekkür ederken, evvela enfüsî tefekkürle iþe baþlamalýdýrlar. Bu bir bakýma, kitabýn fihristinde, kitabýn muhtevasýný tanýmadýr ki, nerede hangi konu var bilinsin ve þaþkýnlýða düþülmesin, yanlýþ sonuçlara varýlmasýn.

K

endi içimizde ve dýþ dünyada yaptýðýmýz tefekküre, âfâkî ve enfüsî tefekkür diyoruz. Âfâk, ufkun; enfüs de nefsin çoðuludur. Ufuk, bize göre, daðlarýn zirveleri, güneþin doðup battýðý yerlerdir. Diðer bir tabirle; zeminin, semanýn etekleriyle birleþtiði yere ufuk ve onun çoðuluna da âfâk denir. Dolayýsýyla bu sahadaki tefekküre âfâkî tefekkür diyoruz ki, bununla kastedilen de insanýn dýþýndaki bütün dünya ve kâinatlardýr. Enfüs ise nefsin çoðulu olup, insanýn mana ve maddesi demektir. Ayrýca, insanýn özüne ve onun içinde þeytanýn yaptýklarýný yapana da bir manada nefis denir. O, þehvet, gazap, hiddet, öfke, hýrs, kapris ve inat gibi çeþitli duygularýn bir araya gelmesiyle oluþan mekanizmanýn baþýnda bir santral memuru gibidir. Ýhtimal þeytan, onun vasýtasýyla, bizimle münasebet kurup deðiþik tesvilatta (çirkin bir þeyi güzel göstererek kandýrma) bulunur ve bize zarar vermek için bazen þehveti ve gazabý, bazen inat ve kini kullanýr; hatta yerinde, vahyin ýþýðýyla aydýnlanmamýþ ve terbiye görmemiþ azgýn aklý kullanýr ve bunlarla da bizlere zarar verir. Nefsin bir diðer yorumu da mahiyet-i insaniyedir. Bu, “Kendi kendinizi öldürmeyiniz.” (Nisa, 4/29) ile anlatýlan nefistir, yani insanýn zatýdýr. Nefsin korunmasý, usul-ü hamseden (hukuken, korunmasý gereken beþ temel prensip) biridir. Burada kastedilen þey de iþte budur ve bu sahadaki tefekküre enfüsî (nefisle alakalý) tefekkür denmektedir. Âfâk ve Enfüste Tefekkür

M. Sait Çakar

Evet, insan, böyle iki çeþit tefekkürle mükelleftir. Kur’an’da bu iki tefekkür çok defa yan yana anlatýlýr. Mesela, bir ayette o, “Muhakkak göklerin ve yerin yaratýlýþýnda, gece ile gündüzün birbiri ardýnca geliþinde düþünen insanlar için elbette birçok dersler vardýr.” (Âl-i Ýmran, 3/190) der. Keza, “O kâfirler bakýp da düþünmezler mi: Deve nasýl yaratýlmýþ? Gök nasýl kurulup uçsuz-bucaksýz yükseltilmiþ? Daðlar nasýl da yeri tutup, dengeleyen direkler halinde dikilmiþ. Yeryüzü nasýl yayýlýp hayata elveriþli kýlýnmýþ?” (Gâþiye, 88/17-20) diyerek, insanlarý böyle kapsamlý bir tefekküre yöneltir. Benzeri ayetler çoðu zaman, “Hâlâ düþünmüyorlar mý? Hâlâ akýllarýný kullanmýyorlar mý?” þeklinde de ifade edilir. Kur’an’da çok defa âfâkî tefekküre davetten sonra insan hemen enfüsî tefekküre yönlendirilir ve eliniz, ayaðýnýz, renkleriniz, diliniz, lehçeleriniz ve uzuvlarýnýzdan söz edilir. Böylece o, âfâkî tefekkürün hemen arkasýndan enfüsî tefekküre geçer. Geniþ dairede kâinat kitabýndaki tefekkürü müteakip zihnimiz daðýlmasýn diye daha küçük mikyasta karþýmýza koyduðu küçük bir kitap sayýlan; kâinat kitabýnýn fihristi insanýn iç dünyasýnda bizi mütalaaya sevk eder. Mesela, “Muhakkak göklerin ve yerin yaratýlýþýnda, gece ile gündüzün birbiri ardýnca geliþinde düþünen insanlar için elbette birçok ibretler ve dersler vardýr.” (Âl-i Ýmran, 3/190) dedikten sonra hemen “Ey büyük Rabb’imiz! Sen bunlarý gayesiz, boþuna yaratmadýn…” ifadesiyle devam eder ki, bu bütünüyle

bir âfâkî tefekkürdür. Bazen de “Bizzat kendi varlýklarýnýzda da böyle deliller vardýr.” deyiverir. (Zâriyât, 51/21) Görüldüðü gibi burada Cenabý Hak, semalarý nazara verip, Allah’ýn vaad ve vaîdlerinin oradan geleceðini, her þeyin oradan baþladýðýný, insanlarýn baþýna kýyametlerin oradan kopacaðýný söyledikten sonra hemen arkasýnda; “Nefislerinizde de basiretinizi açýp derinleþmek, im’an-ý nazar etmek istemiyor musunuz hâlâ?” denilmektedir ki bu da âfâkî ve enfüsî tefekkürün ne kadar iç içe olduðunu gösterir. Mesela gözlerimizi ele alalým; onlarý daha yakýndan gördüðümüz için tümsekliðini, adesesini, merceðini, kýsacasý onun her yanýný tefekkür ederiz. Güneþle gözümüz arasýndaki münasebeti görmek için ýþýk dalgalarýnýn görmeye müsait olmasýný, insanýn ancak milyonda beþ-altý görme gibi dar dairede görme ile taltif edilmesini veya görebilecek mahiyette yaratýlmasýný düþünür ve bu müktesebatla daha uzaklarý doðru okumaya hazýr hale geliriz. Öyle ki artýk bu temaþa, elimize verilen bir kitapta hakikatleri takip gibi bir þey olur. Sonra ellerimize bakarýz. Gökteki yýldýzlara âfâkî tefekkür adýna baktýðýmýz gibi, enfüsî tefekkür için de parmaklarýmýz, parmaklarýmýzýn mafsallarý, parmak arasýndaki kuvvet dengesi, ellerimizin belli parçalardan meydana gelmesi ve azamî tasarruf prensibiyle beþ parmak tek bir el ayasýyla pek çok þeyler yapar durumda bulunmasý, bununla zevk alýnacak þeylerden zevk ve lezzet almasý, gerektiðinde hasýmlarýmýza karþý bir müdafaa aleti halini almasý… vs. Evet, iþte bütün bunlarý görüp düþündüðümüzde, “Allah bir alet yapmýþ ama onunla bin iþi birden gördürüyor.” deriz. Ýþte enfüste/içimizde bu þekilde düþündüðümüz zaman, “Seni yaratan Allah mukaddes ve müberradýr.” demekten kendimizi alamayýz. Bunun gibi, ayaðýnýzý, midenizi, kalbinizi ve tek tek bütün azalarýnýzý düþünün.. Bunlarýn her biri muhtevalý bir kitap gibi bize neler ve neler anlatýr.

Evet, insan evvela kendi enfüsünde tefekkür etmeli ve mesela, “Bu simada, bir suret-i Rahmaniyet var.. Bunu yaratan O.. Bu letaifi onda aksettiren yine O.. Þu kulak, ancak O Rahman’ýn eliyle oraya takýlmýþ olmalý.. Bu gözün O’nun eliyle oraya yerleþtirildiði açýk..” demelidir. Sonra bütün bu manalar birden nazara alýnarak vicdan “musaddýk”ýna emanet edilmeli; yani enfüsî tefekkürle oraya bir petek konarak, fikir arýlarýnýn getirdikleri çiçeklerin, peteðin gözlerinde bala dönüþtürülmeleri saðlanmalýdýr, aksine enfüsî tefekkürle bir petek oluþmamýþsa, zihin arýsý, âfâkî tefekkürle getirdiði balý koyacak petek bulamayacak, boþuna gelgit yaþayacaktýr ki bu da dibi delik bir kovayla, dipsiz bir kuyudan su çekme gibi bir þey olacaktýr. Öyle olunca da katiyen netice elde edilemeyecek ve düþüncede gaye olan; bilginin, içimizde marifet hüzmelerine dönüþmesi gerçekleþmeyecektir; enfüsî tefekkürledir ki her türlü bilgi saðlama baðlanmakta ve âfâkî tefekkür de bizim için mahz-ý marifet olmaktadýr.

Biz þimdi –inþallahiçimizde mayaladýðýmýz bu duygu ve düþünceyle, gözlerimizi semaya çevirip, onun berrak çehresinde, yýldýzlarla yaldýzlanmýþ simasýný görecek ve þâirâne ilhamlarla coþup; “Gökyüzünü yýldýzlarla yaldýzlayan Allah’ým! Sen ne Müteâlsin! Bunlarýn verâsýnda cehennemi tutuþturan Sen ne Adilsin! Cenneti nurunla aydýnlatan Sen ne Rahimsin! Oralarý meleklerin sekenesi yapan Sen ne Kâdirsin!” deriz. Bediüzzaman Hazretleri’nin, yýldýzlarý konuþturan yýldýznamesinde dediði gibi; Ýþittiririz insan olan insana. Kör olasý dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, Hem iþitmez sözümüzü. Hak söyleyen âyetleriz biz.. Sikkemiz bir, turramýz bir, Rabb’imize müsebbihiz, zikrederiz âbidâne.. Kehkeþanýn halka-i kübrâsýna mensup birer meczuplarýz biz. Der ve bu mülahazalarla Rabb’imizin karþýsýnda kemerbeste-i ubudiyet içinde eðiliriz… Bu bakýmdandýr ki ehl-i irfan, daha önce turuk-u âliye ile daha sonra da bu yolla, evvela enfüsî tefekkürde derinleþmiþ daha sonra da dýþtan gelen âfâkî tefekkürle fikren þekillenmiþlerdir.

His Dünyasý

Her Yerde Cemalin Her yerde Cemâlin neye baksam neyi görsem,Sevdayla salýnýyor her yanda bütün eþya;

salsan,

Vuslata koþuyor pervaneler gibi dünya,

Sînem mýzrap yemiþ bamteli gibi inlese,

Ah ne olur bir kere de ben vaslýna ersem!

Kalbimdeki sýrrýný dudaklara duyursan!

Doðsa yýllardýr beklediðim ümit mehtabý,

Gel, gamla tüten gecemin rengini siliver

Ellerinle okþasan keder tüten çehremi;

Ve þu mahzun sîneme iltifatýný duyur!

Açsan bana da nezdindeki kudsî haremi,

Boþlukta dönen benliðimi aþkýnla doyur!

Bitiverse bu hicranlý günlerin itâbý.

Tecelli et gönlüme, ‘Bu da beytim.’ deyiver...

Aþkýnýn ezelî feyzini gönlüme

M. Fethullah Gülen

Hiç bitmeyen asýrlýk hafakanlarým dinse;

Hazýrlayan : Sedat Aslanaçier


29 Mart 2013 Cuma

6

Diyarbakýr ve Bolu, kardeþlik için el ele tutuþtu B

olu Valiliði Ýl Sosyal Etüt Projeler Müdürlüðü ve Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan desteklenen 'Kardeþlik Ýçin El Ele Projesi' kapsamýnda, Diyarbakýr'ý gezip görmeye gelen Bolulu gençler, þehre hayran kaldý. Bolu'dan, aralarýnda sivil toplum kuruluþlarý temsilcilerinin de bulunduðu 26 kiþilik heyet, Diyarbakýr'da kaldýklarý süre içerisinde þehrin tarihi ve kültürel mekânlarýný gezdi. Vali Mustafa Toprak, Vali Yardýmcýsý Þinasi Demirbaþ, Bolu

2'NCÝ MKNZ.P.TB.K.LIÐI KAZAN DAÝRESÝ BAKIM ONARIMI MÝLLÝ SAVUNMA BAKANLIÐI GENEL KURMAY BAÞKANLIÐI BAÐLILARI VE MÜSTEÞARLIK 70 MKNZ.P.TUG.K. 2'NCÝ MKNZ.P.TB.K.LIÐI KAZAN DAÝRESÝ BAKIM ONARIMI yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/33519 1-Ýdarenin a) Adresi : ÝSTASYON MAHALLESÝ 1 NCI CAD. 1 47066 MARDÝN MERKEZ/MARDÝN b) Telefon ve faks numarasý : 4822151955-4822152144 c) Elektronik Posta Adresi :ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : SELEN KIÞLASI KOCALAR MEVKÝÝ KIZILTEPE/MARDÝN c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : 70 inci Mknz.P.Tug.Ýh.Kom.Bþk.hðý/MARDÝN b) Tarihi ve saati : 09.04.2013-10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine gere tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimim gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan (17.06.2011 tarih ve 27967 sayýlý R.G.de düzeltme yapýlmýþ olan) "Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliði'nde yer alan B VE C GRUBU ÝÞLER BENZER ÝÞ OLARAK DEÐERLENDÝRÝLECEKTÝR. Ýhale konusu iþe iliþkin iþ deneyim belgeleri sunulabileceði gibi ihale konusu iþi de içeren iþ deneyim belgeleri de sunulabilecektir. Ancak bu durumda ihale konusu iþe ait iþ tutarý, iþ deneyim belgesi üzerinden tespit edilebilmelidir. Ýþ deneyim belgesi bu bilgiyi içermiyorsa, ihale konusu iþe ait iþ tutarýnýn tespit edilebileceði bilgi ve belgelerin teklif kapsamýnda sunulmasý zorunludur. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: MAKÝNE MÜHENDÝSLÝÐÝ 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý 70 inci Mknz.P.Tug.Ýh.Kom.Bþk.lýðý/MARDÝN adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokumanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 70 inci Mknz.P.Tug.Ýh.Kom.Bþk.lýðý/MARDÝN adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir, 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYÝRMÝ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 BASIN NO : 116

Valiliði Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Gürbüz Yavuz, Diyarbakýr Valiliði Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Ýbrahim Karataþ ile Bolu'dan gelen 26 kiþilik heyet bir araya geldi. Diyarbakýr'ýn tarihi, kültürel ve insani güzelliklerini gezip görmeye gelen misafirleri aðýrlamaktan memnuniyet duyduðunu belirten Vali Toprak, “Bölgemizle ilgili medyaya yansýyan bazý olumsuz haberler nedeniyle, insanlar buralarý gezip tanýma konusunda bir adým geri çekiliyorlar. Dolayýsýyla biz birbirimizi tanýmalýyýz, bilmeliyiz ve dinlemeliyiz. Biz olabildiðince buralarýn gezip görülmesi gerektiðine inanýyoruz. Ýnsanlar gelip Diyarbakýr'ýn gerçek marka deðerini ve kadim bir kent olmasýnýn altýnda yatanlarý öðrensinler istiyoruz. Sizler buraya geldiniz bu güzellikleri gezdiniz gördünüz þimdi memleketlerinize döndüðünüzde çevrenize tüm bu güzellikleri anlatacaksýnýz. Böylece onlarýn zihnindeki bazý önyargýlarý yýkmýþ olacaksýnýz. Buralara gelip görmeden buralarý tam anlamýyla anlamak, hissetmek mümkün deðil. Geçtiðimiz günlerde Dýþiþleri Bakanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðlu ilimize teþrif etmiþ ve verdiði konferansta Diyarbakýr'ýn neden bu denli kadim bir kent olduðu konusunda çok önemli hususlardan bahsetmiþti” dedi. "KÜLTÜR DÝL TARÝH ÝNSANÝ GÜZELLÝKLER BU KADÝM KENTÝN KÝMLÝÐÝNÝ ORTAYA ÇIKARIYOR" Diyarbakýr'ýn, 33 farklý medeniyetten günümüze kadar ulaþmýþ, farklý deðerler bütününe ev sahipliði yaptýðýný bellirten Vali Toprak, “Kültür, dil, tarih, insani güzellikler bu kadim kentin kimliðini ortaya çýkarýyor.” diye konuþtu. Diyarbakýr'da gerçekleþen bazý olumsuz olaylara deðinen Vali Toprak, “Basýn ve medya kuruluþlarý olmayan bir þeyi göstermiyor. Ancak burada oluþan olumsuz olaylar þehrin her yerinde gerçekleþmiyor. Sadece bir noktasýnda olan bir olay ekranlarda tekrarlanýyor, sanki bütün Diyarbakýr'da gerçekleþiyormuþ gibi algýlanýyor. Bir köþede el yapýmý patlayýcý veya molotof atýlýyor fakat bu patlayýcý baþka bir þehirde de atýlýyor. Diyarbakýr'da atýldýðýnda haber deðeri 10 oluyor, baþka þehirde atýldýðýnda haber deðeri 1 oluyor. Bu haberler yüzünden de insanlar irkiliyor ve izleyenlerde yanlýþ önyargýlar oluþuyor.” diye ifade etti. Türkiye de 1980 yýlýndan önce oluþan göç hareketleri ekonomik nitelikte olduðunu belirten Vali Toprak, þunlarý söyledi: “1980 yýlýndan önceki ekonomik ve 1980 yýlýndan sonra da güvenlik nedeniyle göçler yaþandý.

sermayesini yatýrmada ürkek davrandý. Dolayýsýyla buradaki sermaye sahipleri baþka yerlere yatýrým yaptý. Üretim gücünü teþkil edecek gücü, oluþan göçlerle kaybettik. Diðer taraftan, kýrsalda ve köyde yaþayan vatandaþlar da il merkezine yerleþti. 1980 yýlýnda 250-300 bin kiþi iken nüfus, þu anda 1.6 milyon. Bu nüfusun içerisinde üretim gücüne giremeyen, kendi ayaklarý üzerinde kalmakta sýkýntý yaþayan ve çoluk çocuðunu yönetemeyen aileler var. Anne ve baba köyden kent merkezine geldiðinde, kentin olumsuz noktalarýndan çocuklarýný koruyamadýlar. Dolayýsýyla anne ve babalar çocuklarýný yönetemediler. Þimdi bu çocuklarý topluma kazandýrýlmasý gerekiyor. Anne babasýný, ülkesini, çevresini ve milletini seven nesiller yetiþtirmeliyiz. Çocuklarýmýzýn her türlü yabancý madde kullaným alýþkýnlýklarýndan uzak tutulmasý gerekir. Terör, aslýnda ülkemize çok þey kaybettirdi. Þiddet, tehdit ve olumsuzluklarla birlikte terörün beraberinde gelen suç ve suç unsurlarý da ilerledi. Bu manada çocuklarýmýz için rehabilitasyon çalýþmasý son derece elzemdir.” Problemlerin çözümü ve olumsuzluklardan arýndýrýlmasý için vatandaþlarýn ve deðerli gençlerin baþka illerden gelip buraya, buradaki gençlerin de baþka illere giderek o ahengi saðlamakla olabileceðine vurgu yapan Toprak, konuþmasýný þöyle sürdürdü: “Yanlýþ önyargýlarý yýkmazsak o zaman herkes birbirine peþin önyargýyla bakacak. Bizi birbirimizden ayýran din, dil, renk, inanç, ideoloji ve mezhep gibi farklýlýklar olabilir. Bizi biz yapan bir deðer var; o da insani güçtür. Ýnsaný insan olduðu için sevebilmek ve yaklaþmak çok önemlidir. Herkes farklý bakabilir ama ortak noktada elbette bizi biz yapan ve bir araya getiren deðerler bütünü vardýr. Yaþam süremizi kaliteli yaþamalýyýz ve yaþatmalýyýz. Güzellikleri ve olumlu olaylarý yeþertmeliyiz. Olumsuzluklardan uzak durmalýyýz. Kötülükten, ayrýþtýrmadan, itelemeden, ötelemeden ve uzaklaþtýrmadan kimsenin bir fayda göreceði asla ve asla mümkün olamaz. Onun için biz benimseyeceðiz, birleþtireceðiz, çekeceðiz, cazip kýldýracaðýz ve sevdireceðiz. Yüreðimizde sevgiyi, güzelliði taþýyorsak, karakterimizin, inancýmýzýn ve deðerlerimizin özünü yüreðimizdeki sevgide bulabiliyorsak onu vicdani kanaatlerimizle ortaya çýkarabiliyorsak bunu yansýtabilmeliyiz. Biz sevebilmeliyiz, anlayabilmeliyiz ve anlatabilmeliyiz. Sevgimizi yansýtabilmeliyiz, iþin esasý aslýnda bu. Bu, sadece anne, baba ve çocuk arasýndaki bir sevgi deðil. Devletimiz, sivil toplum örgütleri, okul müdürü, ailesi yani her bir otorite, sorumluluðu ölçüsünde sevgi saçýyor, yayýyor ve yeþertiyor. Birbirimizi anlayýp sevgi ile yaklaþmazsak birbirimize karþý önyargýlar oluþturursak, ideolojiler genel olarak insanlarý kör, kulaklarýný saðýr, söylemlerini de fakir yapar. Bundan kurtarmamýz gerekiyor. Bundan kurtulabilirsek, her þey daha güzel olacaktýr. Sevmek, sevgiyi yeþertmek, bütünleþtirmek ve güzellikleri vermek gerektiðine inanýyorum. Herkesin üzerine düþen bir görev ve sorumluluktur. Sizin buraya gelmeniz ve buralarý incelemeniz, yerinde görmeniz, gerçek manada hissetmenizi ve bu hislerinizi gittiðiniz yerlerde aktarmanýzý istiyoruz. Çünkü kardeþliðe, dostluða, birlikteliðe ve geleceðe bir tuðla koyacaksak bu proje bunlarýn hepsini içeriyor.” (CÝHAN)

Ü

KAYSERÝ

Buradaki sermaye sahipleri

29 Mart Cuma Gazete sayfaları  

29 Mart Cuma Gazete sayfaları