Page 1

Dara’da kazýlar devam ediyor

D

ünyanýn en zengin tarihi dokusuna sahip olan Mardin’de bulunan 10 bin yýlýk tarihi geçmiþi bulunan Dara’da kazýlar devam ediyor. Güneydoðu Anadolu Bölgesi’nin Aspendos’u olarak anýlan Dara’da, Mardin Müzesi, tarihe ve tarihi yapýlara ilgi duyan herkesin Dara’yý görmesi için harekete geçti. » Sayfa 2’de

Vali Cengiz: Biz Mardin’i yürekten sevdik

S

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE 27 Mayýs 2014 Salý

www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Yýl : 10 Sayý : 2962 Fiyat : 50 Kr

on valiler kararnamesiyle merkeze alýnana Mardin Valisi Dr. Ahmet Cengiz, veda turuna ilçelerle baþladý. Geçtiðimiz yýl Mayýs ayýnda Mardin’e atanan ve son valiler kararnamesiyle Merkeze alýnan Vali Cengiz, Dargeçit ilçesinden sonra Midyat’ta veda turlarýný sürdürdü » Sayfa 2’de

‘kale'de Arkeolojik kazý yapýlmalý’ Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Güner Coþkunsu restorasyonu yapýlarak turizme açýlacak olan Mardin Kalesi'nde arkeolojik çalýþmalarýn yapýlmasý gerektiðini söyledi...

Ýkiz çocuklar dikilen gözlerinin açýlmasýný bekliyor

K

ýzýltepe ilçesinde, nadir görülen ve halk arasýnda balýk hastalýðý olarak bilinen Ýktiyozis Vulgaris hastalýðýyla mücadele eden 5 yaþýndaki ikiz kardeþler, hastalýðýn zarar vermemesi için 3 aylýkken dikilen gözlerinin açýlacaðý günü sabýrsýzlýkla bekliyor. » Sayfa 6’da

Trafik kazasý: Saðlýklý yaþam için bisiklete etkinliði 1binme ölüve yürüyüþ 2 yaralý

M

ardin Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Mardin'de saðlýklý yaþam için "Bisiklete Binme ve Yürüyüþ" adý altýnda etkinlik düzenledi. » Sayfa 10’da

Ahþap boyama sergisi açýldý

M

ardin Halk Eðitim Müdürlüðü ile Gökkuþaðý Ahþap Hobi ve Sanat Merkezi'nce ahþap boyama sergisi açýldý. » Sayfa 9’da

M

ardin'in tarihi mekanlarýndan ve yaklaþýk 27 yýldýr ziyarete kapalý olan Mardin Kalesi, yýllar sonra restore edilerek turizme kazandýrýlacak.

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn talimatýyla baþlatýlan çalýþmalar kapsamýnda, Mardin Kalesi'nin, sur ve duvarýnýn güçlendirilmesinin ardýndan ziyarete açýlmasý planlanýyor. » Sayfa 3’te

Ahmet Türk’e 'Mezopotamya'nýn barýþ elçisi' plaketi

Suzan Demir

Bu bir Anderson þöleni

P » (AA)

römiyerini Berlinale'de yapan Wes Anderson'ýn son filmi Grand Budapest Hotel/ Büyük Budapeþte Oteli nihayet gösterime girdi. » Sayfa 5’te

Eyyuphan Kaya

Þ

anlýurfa’nýn Viranþehir ilçesinde Hidreka aþiretine mensup Kaya ve Yavuklu aileleri arasýnda 46 yýl önce baþlayan kan davasý, Eþkin köyünde verilen yemeðin ardýndan Baþmaklý köyünde 2. yemek verildi. » Sayfa 4’te

Ulema Birliði Diyarbakýr'daydý

B

irlik, beraberlik, vahdet kavramlarý kulaða hoþ gelen kavramlardýr.

» Sayfa 10’da


27 Mayýs 2014 Salý

2

Dara’da kazýlar devam ediyor Güneydoðu Anadolu Bölgesi’nin Aspendos’u olarak anýlan Dara’da, Mardin Müzesi, tarihe ve tarihi yapýlara ilgi duyan herkesin Dara’yý görmesi için harekete geçti...

D

ünyanýn en zengin tarihi dokusuna sahip olan Mardin’de bulunan 10 bin yýlýk tarihi geçmiþi bulunan Dara’da kazýlar devam ediyor. Güneydoðu Anadolu Bölgesi’nin Aspendos’u olarak anýlan Dara’da, Mardin Müzesi, tarihe ve tarihi yapýlara ilgi duyan herkesin Dara’yý görmesi için harekete geçti. Tarihi dokuyu korumak için Mardin Müzesi ve Mardin Valiliði, Dara köyünde ikamet eden vatandaþlarýn mevcut yapýlara ek inþaat yapmalarýný yasakladý. Daha önce tarihi binalarýn üzerinde yapýlan ek beton binalar ise yýkýlmasý için mahkemenin vereceði karar bekleniyor. Valilik ile Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarihi dokunun korunmasý için 'Koruma Amaçlý Ýmar Planý' projesi hazýrlandý. Proje kapsamýnda hedef ise bütün alaný koruma altýna alýnacak. Antik Dara Harabeleri’nde 27 yýldan beri kazý çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirten Mardin Valisi Dr. Ahmet Cengiz, Dara’daki kazý çalýþmalarýnda þu ana kadar 200’ün üzerinde taþýnabilir kültür varlýðý bulunduðunu söyledi. 1,5 kilometrelik alan üzerine kurulu olan Dara’da son olarak 6. yüzyýla ait olduðu tahmin edilen süslü bir mozaik, su sarnýçlarý,

hamamlar, köprüler, su kanallarý 3 bin yýllýk tarihi geçmiþi bulunan insan kemikleri, kayalara oyulmuþ mezarlarý bulunduðunu belirten Cengiz, ”Bu yýlki kazýnýn çok yönlü ve geniþ alaný kapsayacak þekilde yapýlmasý planlanýyor. Bu yýl Koruma Amaçlý Ýmar Planý projesini hayata geçirilecek. Bu çalýþma ile ilgili ihaleye önümüzdeki günlerde çýkýlacak. Hedef ise bütün alaný koruma altýna almak.” dedi. Tarihin üzerinde yapýlan beton binalar yýkýlacak Dara’da kazýlar uzun yýllar alabileceðini ifade eden Vali Cengiz, ”Çünkü topraðýn altýnda saklý tarih var. Mezopotamya’nýn Efes’i olarak tanýmlanan Dara Antik Kenti’nin turizme açýlmasý için burayý koruma altýna almak gerekiyor. Ama daha da önemlisi Oðuz köyünü baþka bir yere taþýmak gerekir. Bunun için çalýþmalar devam ediyor. Valilik Dara köyünde ikamet eden vatandaþlarýn mevcut yapýlara ek inþaat yapmalarý yasaklandý. Mevcut daha önce tarihi dokunun üzerinde yapýlan ek beton binalar yýkýlmasý için mahkeme kararý bekleniyor. Karar çýktýktan sonra bu yapýlar yýkýlacak. Ve gerçek tarihi ortaya çýkaracaðýz.” ifadelerini kullandý.

2010 yýlýnda baþlatýlan kazýlarda Dara Harabeleri’nde bulunan ve halk arasýnda zindan olarak bilinen 40 metre derinliðindeki yer altý sýðýnaklar temizlenerek turizme kazandýrýldýðýný kaydeden Vali Cengiz, ”Açýk hava tiyatrosu ve kaya evlerin bulunduðu alanlarda gerçekleþtirilen kazýlarda ise Babil ve Pers imparatorluklarýna ait askeri garnizon þehrinin erzak ve silah depolarý ile kaya mezarlar ortaya çýkarýldý. Ayrýca þehrin yerleþim alaný olan toprak altýnda kalan kayalara oyulmuþ tarihi evlerin de gün yüzüne çýkarýlmasý için çalýþmalar devam ediyor. Geçen yýl 100 bin üzerinde turist antik kent Dara’yý ziyaret etti. Burasý Mardin için önemli bir turizm potansiyelidir. 30 medeniyetin izlerini barýndýran Mardin’de yer altýnda ve yer üstünde bulunan tarihi eserleri gün ýþýðýna çýkarýlacak.” þeklinde konuþtu. » Sedat Aslanaçier

Vali Cengiz: Her zaman gönlümüz, kapýlarýmýz onlara açýk

S

on valiler kararnamesiyle merkeze alýnana Mardin Valisi Dr. Ahmet Cengiz, veda turuna ilçelerle baþladý. Midyat’ta vedalaþan Vali Cengiz “ Biz Midyat’ý Midyatlýyý, Mardin’i Mardinliyi yürekten sevdik.”dedi. Geçtiðimiz yýl Mayýs ayýnda Mardin’e atanan ve son valiler kararnamesiyle Merkeze alýnan Vali Cengiz, Dargeçit ilçesinden sonra Midyat’ta veda turlarýný sürdürüyor. Midyat Kaymakamlýðýný ziyaret eden Vali Cengiz’i Kaymakam Oðuzhan Bingöl ve kurum amirleri karþýladý. Bir süre kaymakamlýkta kaldýktan sonra Midyat Adliye sarayýný ziyaret etti. Daha sonra Hükumet Konaðý bahçesinde bekleyen kurum amirleri ve Suriyeli bir grup vatandaþla tek tek tokalaþtý. Kaymakam Oðuzhan Bingöl ve kurum amirleriyle vedalaþtýktan sonra gazetecilere açýklamada bulunan Vali Cengiz, “ Çok güzel bir atmosfer, Midyatlý hemþerilerime yürekten

teþekkür ediyorum, Kaymakam beyin önderliðinde güzel hizmetlere devam. Biz Midyat’ý Midyatlýyý, Mardin’i Mardinliyi yürekten sevdik, karþýlýksýz sevdik, sevmeye

devam edeceðiz. Her zaman gönlümüz, kapýlarýmýz onlara açýk.”ifadelerini kutladý Vali Cengiz burada yaptýðý vedalaþmanýn ardýndan Mardin’e hareket » Ali Edis etti.


3

27 Mayýs 2014 Salý

Coþkunsu: Mardin kale'sinde Arkeolojik kazý yapýlmalý Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Güner Coþkunsu restorasyonu yapýlarak turizme açýlacak olan Mardin Kalesi'nde arkeolojik çalýþmalarýn yapýlmasý gerektiðini söyledi.

M

ardin'in tarihi mekanlarýndan ve yaklaþýk 27 yýldýr ziyarete kapalý olan Mardin Kalesi, yýllar sonra restore edilerek turizme kazandýrýlacak. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn talimatýyla baþlatýlan çalýþmalar kapsamýnda, Mardin Kalesi'nin, sur ve duvarýnýn güçlendirilmesinin ardýndan ziyarete açýlmasý planlanýyor. Hamdaniler tarafýndan 10. yüzyýlda yapýldýðý tahmin edilen ve Osmanlý Devleti'nde 3. Selim döneminde kýsmen onarýlan Mardin Kalesi'nin restorasyonu hakkýnda AA muhabirine bilgiler veren Vali Ahmet Cengiz, Mardin'in kültür varlýklarý açýsýndan dünyada nadir kentlerden biri olduðunu söyledi. Mardin halkýnýn ve turistlerin heyecanla beklediði kalenin en yakýn zamanda turizme kazandýrýlacaðýný vurgulayan Cengiz, Baþbakan Erdoðan'ýn kalenin turizme kazandýrýlmasý konusunda talimatýnýn olduðunu ve çalýþmalarý yakýndan takip ettiðini belirtti. Tarihi kalenin turizme açýlmasý için çalýþmalarýn sürdüðünü bildiren Cengiz, þöyle konuþtu: "Geçmiþ yýllarda bazý olaylar olmuþ, tehlikeler atlatýlmýþ. Kale duvarlarýndan düþen parçalar tehlike arz ediyor. Ýnsanlarýn hayatýný tehlikeye düþürmüþtü. Ýlk etapta kale duvarlarýnýn ve surlarýnýn güçlendirilmesi lazým. Bunun için ihale yapýldý. Dünyaca ünlü bir firma çalýþma baþlattý." Kalenin gezilmesi can güvenliði açýsýndan riskli Tahkimat çalýþmalarý bittikten ve can kaybý tehlikesi ortadan kalktýktan sonra kalenin bir kýsmýnýn turizme kazandýrýlacaðýný dile getiren Cengiz, þuanda kalenin

gezilmesinin can güvenliði açýsýndan doðru olmadýðýný anlattý. Çalýþmalarýn birkaç yýlý bulabileceðini bildiren Cengiz, "Turistler kaleye çýkýp Mardin'i görmek istiyor ancak kalenin turizme açýlmasý can güvenliði açýsýndan çok doðru deðil. Ama çalýþmalar bitince kale turizme kazandýrýlacak" ifadelerini kullandý. Arkeolojik kazý yapma talebi Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Güner Coþkunsu restorasyonu yapýlarak turizme açýlacak olan Mardin Kalesi'nde arkeolojik çalýþmalarýn yapýlmasý gerektiðini söyledi. Bölüm olarak kalenin yamaçlarýnda ve eteklerinde yüzey araþtýrmasý ve kazý yapabileceklerini vurgulayan Coþkunsu, kalede yapýlacak çok iþ olduðunu aktardý. "Arkeolojik çalýþmalar ve laboratuvar tarihlendirmeleri bizi doðru bilgiye ulaþtýracaktýr. Kale ile kent arasýnda uzanan yeraltý tünelleri, çeþmeler ve kuyulara su taþýyan kanallar, sarnýçlar, ambarlar, kalenin içindeki ve yamaçlarýndaki toprak altýnda olan eski yerleþim yerleri açýða çýkarýlmayý

bekliyor" diyen Coþkunsu, arkeolojik kazýlarýn yapýlmasý gerektiðine dikkati çekti. Kalenin þuan askeri bölge olduðunu ifade eden Coþkunsu, konuþmasýný þöyle tamamladý: "Kale, askeri bölge olmaktan çýktýðý andan itibaren definecilerin iþtahýný kabartacaktýr. Kale her taraftan modern güvenlik teknolojileri ile korunmazsa defineciler ciddi zararlar verebilir. Tarihi, arkeolojiyi ve özellikle kaleye önem veren valimiz gerekli düzenlemelerin saðlanmasý ve önlemlerin alýnmasý konusunda hassasiyet gösterecektir." Kartal yuvasý deniliyordu Kente hakim tepeye kurulan ve muhteþem taþ yapýlarý taçlandýran kalenin 975 yýlýnda Hamdaniler tarafýndan inþa edildiði tahmin ediliyor. Denizden bin 200 metre yükseklikte kurulan kalenin uzunluðu 1 kilometre. Ýçinde çeþitli zamanlarda Mardin'e uðrayan gezginlerin verdikleri bilgilerden ambar, sarnýç, hamam, cami gibi çok sayýda yapý olduðu tahmin ediliyor. Bugün sadece temelleri görülebilen kale, çok korunaklý olduðu için kartal yuvasý olarak da adlandýrýlýyor. » (AA)


mardin

iletiþim

27 Mayýs 2014 Salý

4

Ahmet Türk’e 'Mezopotamya'nýn barýþ elçisi' plaketi verildi Þanlýurfa’nýn Viranþehir ilçesinde Hidreka aþiretine mensup Kaya ve Yavuklu aileleri arasýnda 46 yýl önce baþlayan kan davasý, Eþkin köyünde verilen yemeðin ardýndan Hirika biçuk (Baþmaklý) köyünde 2. yemek verildi...

Þ

anlýurfa’nýn Viranþehir ilçesinde Hidreka aþiretine mensup Kaya ve Yavuklu aileleri arasýnda 46 yýl önce baþlayan kan davasý, Eþkin köyünde verilen yemeðin ardýndan Hirika biçuk

(Baþmaklý) köyünde 2. yemek verildi. Barýþ yemeðinde konuþan Mardin Büyükþehir Belediye Eþ Baþkaný Ahmet Türk, bölge ilk olarak kendi aralarýnda barýþý saðlamalarý

gerektiðini söyledi. Þanlýurfa'nýn Viranþehir ilçesinde, Hidreka aþiretine mensup Yavuklu ve Kaya aileleri arasýnda 46 yýldýr devam eden husumette 7 kiþi hayatýný kaybetmiþti. Mardin Büyükþehir

Belediyesi Eþ Baþkaný Ahmet Türk, Diyarbakýr Büyükþehir eski Belediye Baþkaný Osman Baydemir ve Viranþehir Belediye Eþ Baþkaný Emrullah Cin'in giriþimleri sonucu iki aile Viranþehir'in Eþkin (Palax) köyünde 11 Mayýs'ta verilen barýþ yemeðinde bir araya gelmiþlerdi. Ýki aile bu kez Büyük Mutlu (Hirik) köyünde verilen barýþ yemeðinde bir araya geldi. Barýþ yemeðine Mardin Büyükþehir Belediye Eþ Baþkaný Ahmet Türk, Viranþehir Belediye Eþ Baþkanlarý Filiz Yýlmaz ve Emrullah Cin, BDP ilçe yöneticileri ve binlerce kiþi katýldý. Ev sahipliði yapan Yavuklu ailesi misafirlerini kapýda karþýladý. Mardin Büyükþehir Belediye Eþ Baþkaný Ahmet Türk, iki aileye teþekkür etti. Türk, þunlarý söyledi: “Biz Kürt önce kendi aramýzdaki barýþý saðlamalýyýz. Kendimiz ile barýþýk olmalýyýz. Yalnýz barýþa

tüm Ortadoðu halklarýnýn ihtiyacý var. Kürtlerin olduðu kadar, Farslarýn, Araplarýn, Türklerin ve tüm halklarýn barýþa ihtiyacý var. Barýþ için mücadele etmeliyiz. Ýki ailemiz dost ve akraba ailelerdir. Onlarýn barýþýna hepimiz çok sevindik. Dileriz tüm halklar arasýnda böyle barýþ olur.” Daha sonra Ahmet Çýnar adýnda bir vatandaþ, Viranþehir ve bölgedeki kan davalarýnda önemli rol oynayýp, aileleri barýþtýrdýðý için Mardin Büyükþehir Belediye Eþ Baþkaný Ahmet Türk’e üzerinde 'Mezopotamya'nýn barýþ elçisi, barýþa katkýlarýndan dolayý teþekkür ederiz' yazýlý bir plaket verdi. Ardýndan iki aileden Ahmet Kaya ve Ahmet Fýrat, Mardin Büyükþehir Belediye Eþ Baþkaný Ahmet Türk ile tokalaþarak objektiflere poz verdiler. Yenilen barýþ yemeði için 100 koyun kesildi, 16 çadýr kuruldu. » CÝHAN

Miraç kandili dualarla kutlandý

Y

eniþehir semtinde bulunan Fuat Yaðcý Camisinde gerçekleþtirilen Miraç Kandili programýna, Mardin Ýl Müftüsü Dursun Ali Coþkun'da katýldý. Programa katýlanlar hep birlikte ilahi ve salavatlara eþlik ederken Program sonunda Soma'da yaþanan maden faciasýnda yaþamýný yitiren 301 iþçi için de dua edildi . Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gittiði ve buradan göðe yükseldiði gece olan Miraç Kandili, Fuat Yaðcý Camisinde coþku ile kutlandý Akþam ezanýnýn okunmasýyla birlikte camiye

akýn eden vatandaþlar, günahlarýnýn affý, dualarýnýn kabulü için ellerini semaya kaldýrdý. Mardin Ýl Müftüsü Dursun Ali Coþkun'un sohbetiyle baþlayan gece Kuran-ý Kerim ve dualarla devam etti. Camiyi dolduran

vatandaþlarýn bir kýsmý, nafile ibadetlerini yaparken bazý vatandaþlar da Kur'an-ý Kerim okudu. Kýsa süre önce Soma'da yaþanan maden faciasýnda hayatýný kaybedenler de dualarda unutulmadý. » M. Sait Çakar

Miraç Kandili Nusaybin'de 3 dilde kutlandý N

usaybin Ýlçe Müftülüðünün düzenlediði Miraç Kandili programýnda Türkçe, Arapça ve Kürtçe ilahiler ve dualar okundu. Þeyh Reþit Camisi'nde yatsý namazýndan sonra baþlayan ve yoðun ilgi gösterilen kandil programý, Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþladý.

Nusaybin Müftülüðü ilahi grubunun Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahileriyle devam eden Kandil programý, Nusaybin Müftüsü Ýsmail Çiçek'in okuduðu duayla sona erdi. Programda, Soma'da yaþanan maden faciasýnda yaþamýný yitiren 301 iþçi için de dua edildi.


5

27 Mayýs 2014 Salý

Suzan Demir

Bu bir Anderson þöleni

P

“Meslekte Kariyer Planlamasý” paneli Midyat Meslek Yüksekokulu tarafýndan öðrencilerine yönelik “Meslekte Kariyer Planlamasý” adlý bir panel düzenledi...

M

idyat Meslek Yüksekokulu tarafýndan öðrencilerine yönelik “Meslekte Kariyer Planlamasý” adlý bir panel düzenledi. Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu tarafýndan öðrencilerine yönelik “Meslekte Kariyer Planlamasý” adlý bir panel düzenledi. Panelde öðrenciler, eðitimleri sonrasýnda ileriye dönük kariyer hedefleri ve iþ fýrsatlarý üzerine bir sohbet ve etkileþim olanaðý buldular. Öðrencilerin mezuniyet sonrasý istihdam fýrsat ve imkanlarýnýn ele alýndýðý panelin açýþ konuþmasýný yapan Midyat Kaymakamý Oðuzhan Bingöl, yapýlan etkinliðin öðrenciler açýsýndan önemli olduðuna dikkat çekerek, emeði geçenlere ve panelistlere teþekkür etti. Ýstanbul Medipol Üniversitesi’nden Öðr. Gör. Ýlker Köse ve Batman Üniversitesi’nden Genel Sekreter Yardýmcýsý Fahrettin Çiçek’in konuþmacý olarak katýldýðý paneli, Midyat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Tarýk Demir yönetti. Panelde ilk sözü alan Ýstanbul Medipol Üniversitesi Öðr. Gör. Ýlker Köse, öðrencilere ilk olarak mühendislik ve bilgisayar bilimleri ile ilgili geniþ bir perspektiften bilgiler aktardý.

Sonrasýnda Batman Üniversitesi’nden Genel Sekreter Yardýmcýsý Fahrettin Çiçek ise, öðrencilere kariyer planlamalarýný yaparken kendilerini nasýl öne çýkarmalarý gerektiði konusunda bir takým önerilerde bulundu. Panelini organize eden ve kapanýþ konuþmasýný yapan Midyat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Tarýk Demir ise, bu tarz etkinliklerin devam edeceðini kaydederek, “Öðrencilerimiz ilgi alanlarýný, becerilerini, tercihlerini ve güçlü yanlarýný tespit ederek yaþam amaçlarýna en uygun alaný belirlemelidir. Bu tip etkinliklerin öðrencilerimize yol göstereceðine inanýyoruz. Panelistlerimiz bugün kariyerlerinden ve kendi iþ dünyalarýndan öðrencilerimize küçük de olsa bir enstantane sundular. Baþarmak güzeldir, ama baþarmayý istemek de güzeldir. Biz bugün öðrencilerimizde de bir baþarma isteðinin oluþmasýný arzu ediyoruz” dedi. Panel, soru-cevap bölümünün ardýndan konuþmacýlara teþekkür plaketlerinin takdim edilmesiyle sona erdi. Kocatepe Ortaokulu Kültür Salonu’nda yapýlan panele, Midyat Kaymakamý Oðuzhan Bingöl, akademisyen ve öðrenciler »Ali Edis katýldý.

römiyerini Berlinale'de yapan Wes Anderson'ýn son filmi Grand Budapest Hotel/ Büyük Budapeþte Oteli nihayet gösterime girdi. Uzun süredir heyecanla beklenen filmi, “Bir Anderson þöleni” olarak nitelersek abartmýþ olmayýz. Yönetmenin bugüne kadar yaptýðý iþler arasýnda en gösteriþlisi olan Büyük Budapeþte Oteli, gerek oyuncularý gerekse de her biri titizlikle hazýrlanmýþ “ayrýntý”larýyla birlikte yýldýzý en bol olaný. Anderson'ýn, hayalinde bir ülke, ayrýca Polonya'ya özgü bir içecek ismi olan Zubrowka'da bulunan Büyük Budapeþte Oteli'nde çalýþan Gustave H. buranýn en saygýn elemanýdýr. Hatta büyük otelin iþleyiþinin en önemli parçasýdýr. Gustave'ýn otelde kalan yaþlý ve hepsi sarýþýn olan kadýnlarla arasý iyidir hatta onlarla

iliþkileri vardýr. Bir gün bunlardan biri olan çok zengin Madame D'nin ölmesi ve mirasýnda Gustave'a da yer vermesi ve birbiri ardýna yaþanan aksiliklerle ortadan kaybolan bir tablo üzerine bir koþturmaca baþlar. Çok katmanli bir film Anderson'ýn Gustave H. üzerinden anlattýðý hikâye, çok katmanlý bir yapýya sahip. Hepsi birbirine geçmiþ gibi görünen hikâyeler aslýnda farklý birçok

boyuta da açýlýyor. Anderson'ýn, Stefan Zweig'den etkilenerek yaptýðý film, bir yazar anýtýnýn baþýnda Budapeþte Oteli kitabýný okuyan genç bir kýzýn görüntüsüyle açýlýr. Sonrasýnda filmin hikâyesini yazarýn kendi aðzýndan dinlemeye baþlarýz. Yazar yýllar önce kaldýðý otelde, o zaman otelin sahibi olan Mustafa'nýn aðzýndan anlatmaya baþlar filmi. Evet, Zubrowka var Filmdeki katmanlar öncelikle “tarih” üzerinden anlatýlýr. Zamanlar üzerinden zincirleme bir dünya oluþur: Kitabý okuyan genç kýz, anlatan yazar, yazara aktaran Mustafa... Hikâyenin içersine girdiðimizde ise bu zincire yepyeni bir halka eklenir. Artýk film, o zamanlar otelde lobi görevlisi olarak iþe baþlayan Mustafa'nýn gözünden Gustave H.'dir. Bu halka yeni eklenen karakterlerle büyüdükçe büyür. Fonda ise bir savaþ sürmektedir. Bu fondan Doðu Avrupa'nýn tarihini de okumak olasý. Bir süre sonra bir yerlerde sürmekte olduðunu kanýksadýðýmýz bir evrenin içersinde buluruz kendimizi. Bu evren en ince ayrýntýsýna kadar kurgulanmýþtýr. Artýk þüphemiz yoktur, Zubrowka diye bir yer vardýr.

Suzandemir84@gmail.com

Türk, Kaçak elektrik denetimine çýktý

D

icle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi(DEDAÞ) Mardin Ýl Müdürü Tekin Türk, Ýl merkezinde gerçekleþtirilen kaçak denetim çalýþmalarýný yerinde inceledi. Ekiplerin çalýþtýðý mahalleleri gezen Türk, mahalle sakinleriyle de sohbet etti. Kaçak elektrik kullanýmý ve aþýrý yüklenmenin kesinti ve arýzalarýn yaný sýra milli ekonomiye de zarar verdiðini belirten Ýl

Müdürü Türk, vatandaþlardan aþýrý yüklenme, israf, usulsüz kullanýmdan vazgeçmelerini istedi. Müdür Türk, medeniyet þehri Mardin’e saðlýklý ve kesintisiz elektrik saðlama gayreti içinde olduklarýný belirterek, vatandaþlardan da bu

konuda destek beklediklerini kaydetti. » Ýsmail Erkar


6

27 Mayýs 2014 Salý

Ýkiz çocuklar 3 aylýkken dikilen gözlerinin açýlmasýný bekliyor Kýzýltepe ilçesinde, nadir görülen ve halk arasýnda balýk hastalýðý olarak bilinen Ýktiyozis Vulgaris hastasý 5 yaþýndaki ikiz kardeþlerin gözleri, hastalýðýn gözlerine zarar vermemesi için 3 aylýkken dikildi. Buna raðmen Muhammed ve Abdullah Özan kardeþlerden Muhammed bir gözünü kaybetti...

K

ýzýltepe ilçesinde, nadir görülen ve halk arasýnda balýk hastalýðý olarak bilinen Ýktiyozis Vulgaris hastalýðýyla mücadele eden 5 yaþýndaki ikiz kardeþler, hastalýðýn zarar vermemesi için 3 aylýkken dikilen gözlerinin açýlacaðý günü sabýrsýzlýkla bekliyor. Kýzýltepe'de Ersoylu Mahallesi'nde yaþayan Özan ailesinin ikiz çocuklarý 5 yaþýndaki Muhammed ve Abdullah Özan, kalýtsal bir cilt hastalýðý olan ve hastalýðý taþýyan kiþilerde kurumuþ ve adeta balýk pulu gibi görünüm alan Ýktiyozis Vulgaris hastalýðýyla dünyaya geldi. Doktorlar hastalýk nedeniyle gözleri açýk uyuyan Muhammed ve Abdullah'ýn gözlerini zarar görmemesi için dikti. Buna raðmen, doðuþtan bu hastalýkla mücadele eden kardeþlerden Muhammed bir gözünü kaybetti.

Doktorlarýn büyüdüklerinde hastalýðýn hafiflemesiyle gözlerinin açýlabileceðini belirttiði ikizler, dikiþlerin sökülerek gözlerinin açýlacaðý günü sabýrsýzlýkla bekliyor. 3 aylýkken gözleri dikildi 3 çocuk annesi Aynur Özan (30), AA muhabirine, 5 yaþýnda ikiz çocuklarýnýn doðuþtan Ýktiyozis Vulgaris hastasý olduðunu söyledi. Kýzýltepe Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen çocuklarýnýn Diyarbakýr'da bir ay kuvözde kaldýðýný daha sonra Ýzmir Tepecik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde hastalýk nedeniyle zarar görmemesi için gözlerinin dikildiðini anlatan Özan, "Çocuklarým uyuduðunda göz kapaklarý kapanmýyor. Bu nedenle gözleri hasar görmeye baþladý. Doktorlar koruma amaçlý göz kapaklarýný dikti. Çocuklarým doktorlarýn açýk býraktýðý

küçük bir bölümden görebiliyor. Genetik olduðu için tedavisi olmayan bir hastalýk. Büyüdüklerinde rahatsýzlýklarý biraz hafifleyecekmiþ. Doktorlar o zaman dikilen gözleri açmayý düþünüyor" diye konuþtu. "Yaþadýðýmýz ortam çocuklarýmýn saðlýðý için elveriþli deðil" Özan, hastalýðýn genetik olduðunu öðrendiklerini anlatarak, rahatsýzlýklarý nedeniyle çocuklarýnýn derisinin pul pul döküldüðünü, bu nedenle sýk banyo yaptýrarak, vücutlarýna nemlendirici krem sürdüðünü belirtti. Bünyelerinin zayýf olmasý nedeniyle Muhammed ve Abdullah'ýn sýk hasta olduðunu dile getiren Özan, "Çok zor günler yaþadýk. Bazý çocuklar acýmasýzca onlarýn bu durumunu eleþtiriyor. O zaman çok üzülüyorlar. Týpký bir bebek gibi bakým gerekiyor. Eþim inþaatta çalýþýyor. Bu nedenle imkanlarýmýz kýsýtlý.

Çocuklarýmý daha iyi yaþatmak istiyorum. Hayatýmý onlara adadým. Ancak yaþadýðýmýz ortam çocuklarýmýn saðlýðý için elveriþli deðil" dedi. Özan, çocuklarýna daha temiz bir ortam saðlamak için Kýzýltepe Kaymakamlýðýnca düzenlenen halk toplantýsýna katýlarak sýkýntýlarýný Kaymakamý Erdoðan Turan Ermiþ'e anlattýðýný ifade ederek, Kaymakam Ermiþ'in kendilerini destek sözü verdiðini kaydetti. Kaymakamdan yardým eli Kaymakam Ermiþ, salý günleri düzenlenen halk gününde Özan ailesi ile tanýþtýðýný anlatarak, ailenin Ýktiyozis Vulgaris hastasý ikiz çocuklarýnýn bugüne kadar kendi imkanlarýyla tedavi etmeye çalýþtýðýný belirtti. Çocuklarýn bu rahatsýzlýklarý nedeniyle temiz bir ortamda yaþamalarý gerektiðine dikkati çeken Ermiþ, aileye bir miktar maddi yardýmda bulunduklarýný

söyledi. Ermiþ, "Özak ailesinin evlerinin hijyen açýsýndan daha yaþanabilir bir hale getirilmesine karar verdik. Önümüzdeki günlerde kendilerine bu konuda destek olacaðýz. Daha önce bölgede bu tür rahatsýzlara sahip çocuklarý bulunan ailelere halý, dolap, televizyon gibi yardýmlarda bulunmuþtuk. Çünkü, mücadele ettikleri zor bir hastalýk. Allah þifa versin" diye konuþtu. Ýktiyozis Vulgaris hastalýðý Kalýtsal bir cilt hastalýðý olan Ýktiyozis Vulgaris, hastalýða yakalanan kiþilerde kurumuþ ve adeta balýk pulu gibi görünüm alan bir cilt ile karakterize görünüme sahip bir hastalýk. Ýktiyozis Vulgaris hastalýðý genetik kökenli olup, anne ve babadan geçen genlerle taþýnmaktadýr. Genellikle erken çocukluk dönemlerinde baþlayan Ýktiyozis Vulgaris hastalýðý özellikle sonbahar ve kýþ aylarýnda þiddetini arttýrýyor. » (AA)


7

27 Mayýs 2014 Salý

Kýzýltepe’de “Erken taný hayat kurtarýr” kampanyasý “Erken taný hayat kurtarýr” sloganýyla Kýzýltepe Nuda Kadýn Merkezi meme kanseri hakkýnda bilinçlendirmek içinkampanyaya baþlattý...

E

rken taný hayat kurtarýr sloganýyla Kýzýltepe Nuda Kadýn Merkezi meme kanserine dikkat çekmek, kadýnlara erken taný saðlayan tarama yöntemleri hakkýnda bilgi vermek ve risk altýnda olsun olmasýn kadýnlarý bilinçlendirmek amacýyla kampanyaya baþlatýldý. Nuda Kadýn Merkezi Sosyoloðu Emine Konak, meme kanserine dikkat

çekmek istediklerini, kadýnlara erken taný saðlayan tarama yöntemleri hakkýnda bilgi vermek ve risk altýnda olsun olmasýn kadýnlarý bilinçlendirmek amacýyla kampanyaya baþlattýklarýný söyledi. Kadýnlarý bilinçlendirerek erken tanýnýn önemine dikkat çekmek istediklerini belirten Konak, þöyle dedi: "Kampanya

kapsamýnda 18 kadýn kursiyerimize ücretsiz olarak Mardin Devlet Hastanesinde mamografi ve ultrasonografi çekilecektir. Kiþinin kendi memesini muayene etmesi için en uygun zaman þiþlik ve hassasiyetin olmadýðý adet periyodu bittikten sonraki haftadýr. Eðer adetler düzensiz olarak görülüyorsa, meme muayenesi her ayýn ayný günü yapýlmalýdýr.” » (AA)

Metropolit Aktaþ’tan Baþkan Türk’e ziyaret

M

idyat Metropoliti Mor Samuel Aktaþ, Mardin Büyükþehir Belediye Eþ Baþkanlarý Ahmet Türk ve Februniye Akyol’a nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükþehir Belediye Eþbaþkanlarý Türk ve Akyol, Mor Gabriel Manastýrý Metropoliti Samuel Aktaþ ve beraberindeki heyeti makamýnda karþýladý. Metropolit Aktaþ, eþ baþkanlarý yeni görevlerinden dolayý tebrik ederek, baþarýlar diledi.

Eþbaþkan Türk ve Akyol Süryani kadim cemaatinin, ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirdi. Ziyarette; Mor Gabriel Manastýrý Metropoliti Samuel Aktaþ’ýn yaný sýra Midyat Süryani Kiliseler Vakfý Baþkaný Anto Nuay, Mor Gabriel Manastýrý baþkaný Kuryakus Ergün, baþkan yardýmcýsý Ýsa Doðdu hazýr bulundu. Ziyaret dilek ve temennilerle sona erdi. » Ýsmail Erkar

Þarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kiþi yaralandý

M

ardin'de þarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kiþi

Yenigün’den ‘Tebrik’ ziyareti

M

idyat Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÝSADER) Genel Sekreteri Halid Yenigün, Hemera Tekstil Entegre Fabrikasý Yönetim Kurulu Baþkaný Halil El’e ilçeye yaptýðý yatýrým için ‘Tebrik’ ziyareti gerçekleþtirdi. Akçakaya Mahallesi, Batman yolu üzerinde kurulan ve yaklaþýk 6 aydýr hizmette olan Hemera Tekstil’i ziyaret eden Misader genel sekreteri Halid Yenigün, bölgede bulunan iþsizlik sorununa büyük oranda çözüm ve katký saðladýðý için iþ adamý El’i ziyaret ederek kutladý. Entegre tesisi

hakkýnda Yenigün’e bilgiler veren Ýþadamý El, yýlsonuna kadar çalýþan personel sayýsýnýn 600 kiþi olacaðýnýn müjdesini verdi. Yatýrýmdan dolayý kendisini tebrik eden Yenigün, bölgenin kalkýnmasý için tekstil sektörünün ilerlemesi ve sanayileþmenin önemine deðindi. Devletin, bu tür iþletmeleri her konuda desteklemesi gerektiðini vurgulayan Yenigün, iþadamý El’e plaket takdim etti. Ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren Hemera Tekstil yönetim kurulu baþkaný El, fabrikanýn Japon devi JUKÝ firmasýyla iþbirliði içerisinde olduðunu

hatýrlattý. Yaklaþýk 6 aydýr hizmette girdiklerini vurgulayan EL, çalýþan personel sayýsýnýn yýlsonu itibariyle 600 kiþiyi bulacaðýný sözlerine ekledi. » Ali Edis

yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Mardin-Diyarbakýr Karayolu Þeyhan köyü mevkisinde sürücüsünün kimliði açýklanmayan 06 DC 8191 plakalý otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle þarampole yuvarlandý. Kazada otomobilde bulunan 31 yaþýndaki Zeynep Malgüp ve 2 yaþýndaki oðlu Yusuf

Malgüp yaralandý. Yaralýlar, ambulans ile Mardin Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. » (AA)

Mardinli eski futbolcular futbol maçýyla bir araya geldi

M

ardin'in eski futbolcularý Nusaybin'de yapýlan organizasyonla bir araya geldi. Mardin ve ilçelerindeki 35 yaþ üstü eski profesyonel ve amatör futbolcular, düzenlenen organizasyonla biraraya geldi. Nusaybin Þehir

Stadyumu'nda yapýlan maçta Nusaybin Þöhretleri Kýzýltepe þöhretlerini 4 - 2 yendi. 20 yýl önce birlikte, rakip veya farklý takýmlarda oynayan futbolcularýn bir araya geldiðini belirten Nusaybin Belediyespor Teknik Direktörü Edip Çetik, eski günlerini yad ettiklerini

söyledi. Nusaybin Gençlerbrliði Teknik Direktör Ýdris Oðuz da: "35 yaþ üstü eski futbolcular yýlda bir de olsa böyle bir organizasyonla bir araya geliyoruz. Hem eski günleri yad ediyoruz hem de eskiden kalan dostluðumuzu, kardeþliðimizi pekiþtiriyoruz" dedi. » (AA)


27 Mayýs 2014 Salý

'Toplumu bilinçlendiriyoruz' Sosyal Güvenlik Haftasý münasebetiyle Midyat Ýlçe Müdürü Abdurrahim Güneþ bir dizi ziyaret gerçekleþtirildi...

S

osyal Güvenlik Kurumu (SGK) Midyat Ýlçe Müdürü Abdurrahim Güneþ ve beraberindeki heyet, Sosyal Güvenlik Haftasý münasebetiyle bir dizi ziyaret gerçekleþtirdi. Her yýl 12-18 Mayýs tarihleri arasýnda kutlanan Sosyal Güvenlik Haftasý kutlamalarý etkinlikleri kapsamýnda SGK Midyat Ýlçe Müdürü Abdurrahim Güneþ ve

beraberindeki heyet ilk olarak Ýlçe Kaymakamý Oðuzhan Bingöl ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Tevfik Baysal’ý makamýnda ziyaret etti. Daha sonra sivil toplum kuruluþlarý ve okullarý ziyaret eden Güneþ ve beraberindeki heyet, kurumun çalýþmalarýna iliþkin bilgiler aktardý. Sosyal Güvenlik Kurumu Ýlçe Müdürü Abdurrahim Güneþ, hafta

dolayýsýyla baþta paydaþ kurum ve kuruluþlar olmak üzere çeþitli ziyaretler gerçekleþtirdiklerini ifade ederek, “Sosyal Güvenlik Haftasýný kutlamamýzdaki amaç kurumu paydaþlarýmýza tanýtmak, toplumun tüm bireylerini bilinçlendirmek, iþveren ve çalýþanlarýn sosyal haklarý konusunda bilgiler vermektir.” dedi. Hafta süresince, kamuoyunda saðlýklý bir sosyal güvenlik bilincinin oluþturulmasý ve sosyal güvenliðin toplumun bütün kesimlerine benimsetilmesi amacýyla bir takým etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Güneþ, bu konuda kamuda ilgili kuruluþlarýn desteðini beklediklerini söyledi. Güneþ, “Soma’da meydana gelen vahim kazada hayatýný kaybeden iþçilerimize Allah’tan rahmet, acýlý ailelerine sabýr ve baþsaðlýðý, yaralý iþçilerimize de acil þifalar diliyoruz. Allah milletimize bir daha böyle acýlar yaþatmasýn, milletçe baþýmýz sað olsun” diye konuþtu. » Ali Edis

Türk Chopper Motosiklet Kulübü temsilciliðini ilan etti

A

vrupa ve Türkiye'nin en büyük yerel motosiklet kulübü" olarak gösterilen Türk Chopper Motosiklet Kulübünün Mardin Ýl Temsilciliði açýldý. Mardin Ýl Temsilciliðinin açýlýþý, motosiklet tutkunlarýna özgü bir þekilde 13 Mart Mahallesi Ortadoðu Caddesi'nde ilan edildi. Türk Chopper Mardin Ýl Temsilcisi Oðuzhan Karamýk, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, temsilciliði daha sonra il kuruluþu seviyesine getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Þimdilik 4 üyeyle yola çýktýklarýný anlatan Karamýk, "Kuruluþ amacý olarak bu üye sayýsý artacaktýr. Ýl kuruluþu olmak için üye sayýsýný 7'ye tamamlayýp buna olmaya hak kazanacaðýz" dedi. Türk Chopper Gaziantep Ýl Kuruluþ Baþkaný Beþir Argan ise Türk Chopper'ýn misyonu ve vizyonlarý arasýnda motosikletin trafikte öncelikle fark edilmesini saðlamak ve trafikte motosiklet kullanýrken eðitimini alarak kask baþta olmak üzere tüm donanýmlarla yola çýkmanýn bulunduðunu bildirdi. Argan, motosikletin Türkiye'deki durumunun, Batýlý ülkelerle karþýlaþtýrýldýðýnda çok düþük seviyede olduðunu, diðer araçlarla kýyaslandýðýnda

motosikletin trafikte daha az kapladýðýný, çevreye daha az verdiðini ve daha tasarruflu olduðunu ve bu sebeplerden ötürü Batýlý ülkelerde bu aracýn özendirildiðini kaydetti. Türk Chopper'ýn Türkiye'de, en batýda Edirne, en doðuda da Mardin olmak üzere 27 ilde gruplarý bulunduðunu, 4 ilde de kurulum aþamasýnda olduðunu ifade ederek, þöyle konuþtu: "Türk Chopper, Türkiye'nin ve Avrupa'nýn en büyük yerel motosiklet kulübüdür. Avrupa'da, Almanya'da temsilciliðimiz var. Avrupa'nýn çeþitli ülkelerinde temsilciliðinin kurulmasý için

talepler var ama önceliðimiz, Türkiye'de vizyonumuzu ve misyonumuzu tamamlayýp daha sonra Avrupa'da boy göstermek istiyoruz. Kulübün üyeleri, 18 ila 70 yaþ arasýndadýr. Her meslek grubundan, üst düzey yönetici, asker, emniyet mensubu, esnaf, öðrenciye kadar çeþitli sektörlerden üyeleri bulunmaktadýr." Karamýk, Argan'a katkýlarýndan dolayý plaket verdi. Kulüp üyesi motosiklet tutkunlarý, þehirde tur attýktan sonra Gaziantep'e gitmek üzere Mardin'den ayrýldý. » (AA)

8

BASINDAN Hem 25 kuruþ, hem þoför mahalli, hem de... nsanýmýzýn kolaylýkla kandýrýldýðý ve sýrtlarýna vurularak ellerinden lokmalarýnýn rahatlýkla alýnabildiði dönemin parlak isimlerinden birisi olup, þimdilerde yaldýzlarý dökülenlerden birisi olan Cüneyt Arcayürek'in, güya Baþbakan'ýn eleþtirmek için kaleme aldýðý bir yazýda kullandýðý çirkin ifadeler, mensubu olduðu çevrenin ruh halini yansýtmasý açýsýndan ibretlik. 'Boðaza nazýr villalarda ahkam kesen ve lüks kafelerde aleme nizam verenler' eleþtirisi canýný sýkmýþ olacak ki; her ne demekse, 'din sömürüsü ile zengin olanlar' bahsine dalmayý tercih etmiþ. Oysa Arcayürek'in Soma'da meydana gelen facianýn bir daha yaþanmamasý için alýnabilecek tedbirler üzerinde söyleyebilecek sözleri olmalý ve bunlarý paylaþmalýydý. Ya da en azýndan; yaþýný baþýný iyice almýþ bir kiþi olarak, Okmeydaný'nda Soma faciasýný protesto bahanesiyle etrafý yakýp-yýkmanýn pratik anlamýndan da bahsedebilirdi. 77 milyon, bu türden protestolarý anlamakta güçlük çekiyor çünkü. Baþlýktaki söz, yolculuklarýn otobüs ya da minibüs yerine kamyon ya da kamyonetlerle yapýldýðý eski zamanlardan kalma. Kamyon ya da kamyonetin üzeri yerine þoförün yanýnda yolculuk yaptýðý halde, normalden biraz fazla para vermeye yanaþmadýðý gibi, bir de 'halasý gilin kapýsýnda' býrakýlmayý isteyen yolcuyu, þoförün 'hem 25 kuruþ, hem þoför mahalli, hem de halan gilin kapýsý ha, in aþaðý' diyerek yolda býrakmasýný anlatýr. Ýçinde bulunulan halin gerektiði þartlara uymadýklarý halde, farklý muamele bekleyen; yani 25 kuruþ bile vermedikleri halde hem þoför mahallinde oturmak ve hem de istedikleri her þeyin olmasý gerektiðini düþünenlerin sayýsýnda ciddi artýþ var þimdilerde. Cüneyt Arcayürek ve benzerlerinin sýkýntýsý bu. Ýçinde yaþadýklarý 77 milyonu tanýmamakta ve dahasý anlamamakta ýsrar ettikleri ve ilanihaye hükümranlýklarý sürecek zannýyla da, bu konuda üzerlerine düþeni yapmadýklarý için þu anda kenara itilmiþ durumdalar. Ýnsanýmýzýn teveccühüne mazhar olmadýklarý halde, boðaza nazýr villalardan kestikleri ahkamýn dikkate alýnmasý gerektiðini düþünüyorlar hala... Seçmenlerin oylarýyla iþbaþýna gelme þanslarý kalmadýðýný ve bir daha bu imkaný yakalayamayacaklarýný iyi bilenler, sandýðýn her þey olmadýðý, dolayýsýyla iþlerin nasýl yürüyeceði hususunda kendilerinin de fikirlerinin

Ý

alýnmasý ve buna mutlaka uyulmasý gerektiðini söyleyip duruyorlar. Mesele, iþlerin nasýl yürümesi gerektiði ile ilgili fikirlerinin saðlýklý olup olmamasý ile alakalý. Yani makul ve mantýklý fikirlerin kabul edilmemesi gibisinden bir þey yok ortada. Bu tür davranýþ sahipleri, 'makul ve mantýklý þeyler söyledikleri halde kaale alýnmýyorlarmýþ' havasý vererek, insanýmýz üzerinde yýllardan beridir sürdürmekte olduklarý hegemonyalarýný devam ettirmenin hesaplarýný yapýyorlar sadece. Ýstedikleri gibi yaþýyor, konuþuyor, yazýyor ve çiziyorlar... Ama yetmiyor. Makul herhangi bir gerekçe bulamadýklarý halde, insanýmýzýn nasýl yaþayacaðý hususunda da söz sahibi olmalarý gerektiðini düþünüyor ve mevcut durumun buna imkan saðlamýyor oluþunu hazmedemiyorlar. Çok belli etmiyor olsalar da, sürdürdükleri saltanatlý hayatýn bir bedeli var çünkü. Bu bedelle ilgili olarak üzerlerine düþeni yerine getirme konusunda gösterdikleri/gösterecekler i zaafiyetin, hayat standartlarýnda ciddi düþüþlere sebebiyet verdiðinin/vereceðinin farkýndalar. Bir elleri yaðda, bir elleri balda sürdürdükleri hayatýn diyeti, içinde yaþadýklarý toplumu ayakta tutan deðerleri yok etmek, ya da en azýndan bu yönde çalýþmak olarak belirlenmiþ. Ýnancýmýzýn gereði olarak hayatýmýzda yer alan her türlü özellik, onlarýn hedef tahtasýnda: Kýlýk kýyafetimiz, ibadetimiz, yiyipiçtiklerimiz, deðiþik konulardaki hassasiyetlerimiz, her þey... Ýnancýn çok önemli ama sadece kalplerde bulundurulmasý ve hayata kesinlikle karýþtýrýlmamasý gereken bir deðer olduðu, baþlýca sloganlarýndan birisi. Uzunca yýllar bir þekilde baský altýnda tutmayý baþardýklarý insanýmýz gerçekleri gördüðü ve seçtikleri vasýtasýyla ipleri ellerine almaya baþladýðý için, istikbale ümitle bakamýyorlar artýk... Netice olarak; 25 kuruþ bile vermeden þoför mahallinde oturmak ve halalarý gilin evinin önünde býrakýlmayý istemek, yok artýk... Ekrem Kýzýltaþ - Haber 7


9

27 Mayýs 2014 Salý

Mardin'de ahþap Haftanin Sinema filmleri Vizyona boyama sergisi açýldý Giren Filmler

M

ardin Halk Eðitim Müdürlüðü ile Gökkuþaðý Ahþap Hobi ve Sanat Merkezi'nce ahþap boyama sergisi açýldý. Artuklu Kaymakamý Soner Karataþoðlu, Mardin Milli Eðitim Müdürlü Mevlüt Kuntoðlu, Halk Eðitim Müdürü Yusuf Dað, Yeniþehir Mahallesi'nde buluna sanat merzinde bulunan serginin açýlýþýný yaptý. Karataþoðlu, bu tür hobi faaliyetlerinin insan hayatýna olumlu katký sunacaðýný söyledi. Aðaç iþlerine çok meraklý olduðunu ifade eden Karataþoðlu, sanata her zaman destek verdiklerini ifade ederek " Bu tür hobiler ve çalýþmlar

Filmin Adý: Cin Filmin Türü: Korku, Gerilim Filmin Süresi: 1s 28dk Filmin Özeti:

insaný olumlu derecede motive ediyor. Burada emek harcayan bütün kursiyerlerimizi kutluyorum" dedi. Mardin Ýl Milli Eðitim Müdürlü Kuntoðlu da eserlerin el emeði göz nuru olduðunu belirterek, emeði geçenlere tþekkür

etti. Daha sonra Karataþoðlu, Kuntoðlu, Dað ve beraberindekiler sergiyi gezdiler. 20 kursiyerin eserlernin beðeniye sunulduðu serginin 5 gün süre ile açýk kalacaðý beliritildi. » (AA)

Küçük çocuklarýnýn ölümüyle oldukça sarsýlan yeni evli çift Khalid ve Salama evlerine dönerler. Yeni taþýndýklarý Al Hamra'ya, ayný zamanda binalar yapýlmadan önce orada bulunan terk edilmiþ eski bir balýkçý köyünün adý verilmiþtir. Al Hamra köyü, bir söylentiye göre kötücül ruhlar köy sakinlerini rahatsýz ettiði için boþaltýlmýþtýr. Khalid, yeni yere alýþmaya ve yaþadýklarýný atlatmaya çalýþan Salama'nýn yeterince güçlü olamadýðýný fark eder ve onun için endiþelenir.

Acaba Salama'nýn baþ etmeye çalýþtýðý þey çocuðunu kaybetmenin travmasý mýdýr yoksa düþündüðü sebeplerin ötesinde bir güç müdür?

Telekinezi

Þiir Köþesi GENÇLÝÐÝN GURURU Aþk dedik kirlendik peyda yaðmuruna Acý biçtik sevda mevsimine Sustuk, sustuk hep küskünlüðümüze Yýprandýk kaderin cilvesine karþý Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü

M. Sait Çakar

Tükendik eridik insanlýðýmýza Hep kader dedik yaþamamýza Saf bir duyguyla baðlanmýþtýk Onunla büyüdük onunla yaþadýk Bazen mum gibi eridik Ama umudumuzu yitirmedik Bazen yaralandýk bazen de öldük Yine de yaþamýn adaleti dedik Kartallarýn çýðlýðýndan ibarettik Her þeye karþý sevmekle yetinmedik Hasret yollarýna dönüp de ihanet etmedik Son sözümüzü çaresizliðe dayattýk Rewan Brindar Mardin Artuklu Üniversitesi

Filmin Adý: Telekinezi Filmin Türü: Korku Filmin Süresi: 1s 30dk Filmin Özeti: Ýrlanda'nýn gözlerden uzak bir kasabasýnda yaþayan 11 yaþýndaki Neve, ailesinin ve küçük kardeþinin hunharca öldürülmesine tanýk olur. Bu kanlý katliamdan geriye kalan tek kiþi küçük Neve olur. Olayý soruþturmaya gelen polisler olayýn sorumlusu olarak kanlý eylemler gerçekleþtiren bir çeteden þüphelense de Neve'in tanýk olduðu gerçekler bambaþkadýr. Neve, bu katliamý evin

içerisindeki nesnelerin gerçekleþtirdiðine tanýk olmuþtur. Ne var ki baþta polis olmak üzere kimseyi inandýramaz. Aðýr bir travma geçiren kýzý evlerine alan komþularý Nat ve Lucas iyileþmesi için yardýmcý olmaya çalýþýrlar. Ancak Neve'in tanýk olduðu lanet burada da peþini býrakmaya niyetli deðildir. Don't Look Back (2009) filminin yönetmeni Marina de Van'ýn yazýp yönettiði filmin baþrollerini Padraic Delaney, Robert Donnelly ve Charlotte Flyvholm paylaþýyor.


10

27 Mayýs 2014 Salý

Eyyuphan Kaya

B

Saðlýklý yaþam için bisiklete binme ve yürüyüþ etkinliði Mardin Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Mardin'de saðlýklý yaþam için "Bisiklete Binme ve Yürüyüþ" adý altýnda etkinlik düzenledi...

M

ardin Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Mardin'de saðlýklý yaþam için "Bisiklete Binme ve Yürüyüþ" adý altýnda etkinlik düzenledi. Mardin Muammer Güler Evlendirme Dairesi yanýnda düzenlenen etkinliðe katýlan Ýl Halk Saðlýðý çalýþanlarý, vatandaþlar ve çocuklar spor yaptý. Etkinlik hakkýnda konuþan Mardin Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Nureddin Özdener, Saðlýk Bakanlýðý'nýn bu yýlý obeziteyle mücadele yýlý olarak ilan etmesi dolayýsýyla vatandaþý spor yapmaya teþvik etmek amacýyla her ayýn sonunda etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Mayýs ayýnýn konusunu "Bisikletle Harekete Geç" olarak belirlediklerini dile getiren Özdener, þöyle konuþtu: "Biz, halkýmýzla, saðlýk çalýþanlarýmýzla birlikte olduk. Amacýmýz, Mardin gibi bisiklet kültürünün yeterince oturmadýðý bir kentte birazda bisiklete binmeyi teþvik etmek, farkýndalýk yaratmak ve insanlarýn harekete geçmesini saðlamak. Önemli olan Mardinliler'in bir durak önce inip gidecekleri yere yürüyerek gitmeleri ve bilgisayar baþýnda fazla oturmamalarý,

GÜNÜN OKURU

Rýdvan BÝLBÝL - Mardin Defterdarlýðý Gelir Müdürlüðü

Yerel gazete okumanýn keyfini sizin gazete ile yaþýyorum. Dolu dolu bir gazete. Baþarýlar dilerim...

Mardin Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Nureddin Özdener hareket etmeleri ve her bulduklarý fýrsatta zamanlarýný sporla deðerlendirmeleri. Böylece sporun, saðlýklarýna, vücut kitle indekslerine yararýný görecekler ve saðlýklý bir hayat yaþayacaklar. Mardin olarak sloganýmýz, "Harekette Bereket Var" Daha saðlýklý bir Mardin için çalýþmalarýmýz sürecek." Etkinliðe katýlan çocuklar, spor yaparak, bisiklet yarýþmasýna katýlarak, eðlenme ve stres atma fýrsatý buldu. Etkinliðe bisikletiyle katýlan Ýbrahim Berat Esen, "Bizim saðlýðýmýzý düþündüðü ve böyle bir etkinlik düzenlediði için Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðüne teþekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin devamýný istiyorum. Bugün spor yaptýk, stres attýk. Çok güzel bir gündü" diye konuþtu. Etkinliðe destek vermek amacýyla Saðlýk Bakanlýðý Halk Saðlýðý Laboratuvar Güvenliði Daire Baþkaný Yýldýrým Cesaretli de katýldý. » (AA)

Ulema Birliði Diyarbakýr'daydý

irlik, beraberlik, vahdet kavramlarý kulaða hoþ gelen kavramlardýr. dile getirmek kolay ama pratiðe dökmek kolay olmuyor. Ýþin güzel yaný dünya ehl-i sünnet alimleri birliði(ESAB) Diyarbakýr'da toplandý. Ýslam'ýn temelini oluþturan itikat ve ibadet üzerine dururken, Ýslam dünyasýnýn sair sýkýntýlarý da dile geldi. Açýlýþ konuþmalarý ve iki oturumda oluþan bu nezih kongrede toplamda 25 alim konuþtu. Bu yazýmdan sadece iki konuþmasýndan alýntý yapacaðým. Açýlýþ konuþmasý yapan D.Ü.Ýlahiyat fakültesi dekaný Prof.Dr. Abdulkerim Ünal; Ýslam Alimleri Peygamberlerin varisleri olarak izzet ve hürmete layýk olduklarý gibi, peygamber þahsiyetini yaþayýp Ýslam'ý teblið etmekle de yükümlüdürler. Ne hikmetse Ýslam toplumunda helal zenginliðe teþvik varken fakirlik yaygýn, Ýslam ilmi överken, cehalet yaygýn, Adaleti ön plana çýkarýrken zulüm yaygýn, içtihada teþvik ederken ufak meseleler üzerinde sert tartýþmalarla vakit öldürülüyor, Ýslam ittihadý emir ederken ixtilaf yaygýndýr. Bu tezat nasýl oluþabilir? Herhalde ilk akla gelen ilim erbabý kimselerin peygamberlik vazifesindeki ihmal olsa gerek, diye katký yaptý. ESAB'ýn teþkilat sekreteri Abdulvahhab Ekinci'nin bu sorunu üç kelimeyle izah etmesi çok manidardý, Tefrik (Aryýmcýlýk), Tefrið (Ýslamýn içi boþaltýlmýþ hali), Tefrix (Suya sabuna dokunmayan Müslüman tipi) Ýslam dünyasýnýn bu günkü sorunlarý yaþamasýnda bu kavramlarýn her biri diðerinden daha etkilidir kanaatimce. Nasýl mý? Tefrik (ayrýmcýlýk) yýlardýr Ýslam dünyasýnda vahdetimizin önünde bir numaralý engel deðil mi? Kürt-Türk, Alevi-Sünni, Nurculuðun dahi yeddi çeþidi oluþtu, baba-evlat farklý risale dersine gidiyor nerdeyse aralarý açýlacak bir hiç uðruna bundan sadece Ýslam düþmanlarý faydalanýr tabi, bu haktan reva mý? Tefrið(içi boþaltýlmýþ) Ýslam keramet ve menakýb kaynaklý mistik Ýslam anlayýþsýdýr. Mümini gereksiz hayallerin peþinde koþuþturuyor, Ruhu þad olsun þehrimizde Übeydüllah

Dalar adýnda bir hocamýz vardý bir gün Cuma xutbesinde þöyle bir ifade kullanmýþtý; “Hey gafil Müslüman yüce Allah senden cihat isterken, sen kerametin peþine düþmüþsün.” Öyle ya ne de olsa keramet imanýn þartlarýndan biri deðildir. Bazý televizyon dizilerindeki “sýr kapýlarý” ve benzeri programlar da böyle uyuþuk programlar olduðunu söyleyebiliriz. Tefrih yeni alfabeyle tefrix ilginç bir kavram, biliyor musunuz namaz kýlmak, oruç tutmak mutlu ve bir Müslüman görüntüsüyle evinden iþe iþinden eve gitmek gelmek tefrixin ta kendisidir. Suya sabuna dokunmamak bir Ýslami yaklaþým deðildir. Hayatýn içinde olup adalet ve hakkaniyeti, hakka haklýya þahadeti yaþamak lazýmdýr. Öyle ya ne diyor Ýslam Peygamberi: Bir kötülüðü görseniz elinizle defedin, gücünüz yetmiyorsa dilinizle eleþtirin, ona da gücünüz yetmezse kalbinizle buðz edin, bu da en zayýf imandýr. Bu hissi taþýmayanlarýn ise kalbinde hardal tanesi kadar iman yoktur. Ýþte sahih-ul esseh hadis. Ýslam'ýn özü burada, insanlýk burada, kurtuluþa vesile olacak Ýslami anlayýþý burada, Burada vurdum duymazlýk yoktur, nemelazýmcýlýk yoktur, inkar ve görmezlik yoktur.Haksýzlýða karþý sessiz, ilgisiz durmak yoktur. Bu hadiste cesaret var, haksýzlýða müdahale var, emn ve eman var. Ýnsanlýðýn aradýðý insan tipi var. Dileðim Yüce Mevla'dan bu tür istiþare toplantýlarý ümmetin uyanýþýna katký yapar. Selam ve dua ile paylaþmaktan onur duyuyorum. diyarbakirkmm21@gmail.com

27 mayıs 2014 salı  

27 mayıs 2014 salı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you