Page 1

Veliler, duvarlarý çatlak okula 27 yaþýnda 183 kilo olan genç, çocuklarýný göndermeme kararý aldý Ali Edis

M

idyat ilçesine baðlý Söðütlü beldesinde yaklaþýk 200 öðrencinin eðitim gördüðü 10 derslikli 2 ayrý okulda çatýlarýn damlamasý ve duvarlardaki çatlaklar öðrenci velilerinin tepkisine neden oldu. Öfkelenip öðrencilerini okula göndermeyen velileri Midyat Kaymakamý

Oðuzhan Bingöl sakinleþtirdi. Söðütlü beldesinde bulunan Karþýyaka ile Güngören mahalle sakinleri, 4 ve 6 derslikli 2 okulun çatýsý aktýðý, duvarlarda büyük çatlaklar oluþtuðu, elektrik tesisatlarýnda sorun olduðu gerekçesiyle çocuklarýný okula göndermeme kararý aldý. 2 yýldýr okullarýnda problem yaþadýklarýný ileri süren veliler, duruma tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Kaymakam Oðuzhan Bingöl okullarda incelemelerde bulundu. Okullardaki çatlaklardan dolayý çocuklarý adýna tedirgin olduðunu söyleyen aileleri Kaymakam Oðuzhan Bingöl sakinleþtirdi. Velilerin þikayetlerini dinleyen Bingöl, sorunlarýn çözülmesi sözünü verdi. Ýki idareci ve 11 öðretmenin görev yaptýðý 2 okulda yaklaþýk 200 öðrenci bulunuyor. Güngören Mahallesi'nde bulunan ilköðretim okulunun 23 yýllýk, Karþýyaka Mahallesi'nde bulunan okulun ise 60 yýldan eski olduðu belirtildi.

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

26 Aralýk 2012 Çarþamba

tedavi için destek bekliyor

Ýsmail Erkar

K

ýzýltepe ilçesinde yaþayan 27 yaþýndaki Cuma Özalbayrak aþýrý kilolarýndan dolayý zor günler geçiriyor. 225 kilo iken gördüðü tedaviden sonra 183 kiloya düþen Özalbayrak, ancak tedaviye ara verdikten sonra tekrar kilo alamaya baþladý. Saðlýk kurullarýndan kendisine aðýr özürlü raporu verilmediði için bakýcý tutmadýðýný anlatan Özalbayrak, yaþlý annesinin kendisine bakmakta zorlandýðýný belirterek bakýcý tutmak için yetkililerden yardým istedi. Obez hastasý olduðunu ve ameliyat için Dicle Üniversitesi’nden Malatya Turgut Özal Týp Merkezi’ne mide

Yýl: 9 Sayý 2530 Fiyatý :25 Kr

ameliyatý için sevk edildiðini aktaran Özalbayrak, kendisine 4 ay sonrasý için randevu verilmiþ. Her gün kilolarýnýn arttýðýný yaþamda zorluk çektiðini hatýrlatan Özalbayrak, oturup kalkmakta sýkýntý yaþýyor. Nefes almakta da zorluk çeken Özalbayrak, kendisine verilen cihaz ile nefesi kontrol edebiliyor. Kilolarýndan dolayý toplumun bazý kesimlerinden de hor görüldüðünü anlatan Özalbayrak, bazen dolmuþlara bindiðinden kendisinden 2 yolcu parasý alýndýðýný söylüyor. Bunun gücüne gittiði ve tedavi olmak istediðini kaydeden Özalbayrak, ”Küçük yaþtan beri bu kilolardan kurtulmak

istiyorum. Ben de herkes gibi yürümek, dolaþmak, giyinmek istiyorum. Aþýrý kilolarýmdan kurtulmak istiyorum. Yaklaþýk 1 yýlda 40 kilo verdim. Doktor tedavisinde olmadýðým her gün kilo almaya devam ediyorum. Beþ günde 5 kilo, 8 günde 8 kilo alýyorum. Tedavi sonucunda gerekli ameliyatýn gerçekleþebileceði ideal kiloya gerilemeyi baþardým ancak bu defa da sevk edildiðim Malatya Ýnönü Üniversitesi’nde ameliyat sýrasý alamadýðým için geri gönderildim. Ameliyat için Sayýn Cumhurbaþkanýmýzdan, Baþbakanýmýzdan, Saðlýk Bakanýmýzdan, milletvekilleri ve valimizden destek bekliyorum.” ifadelerini kullandý.

Öðrencilerden anlamlý yardým Akýllý kimlikler ücretsiz verilecek

B

eþ yýldýr pilot uygulamasý Bolu’da devam eden akýllý kimlik kartý projesinde sona yaklaþýldý. TÜBÝTAK’ýn geliþtirdiði akýllý kimlikler, haziran ayýndan itibaren kullanýlmaya baþlanacak. Pembe ve mavi nüfus cüzdanlarýnýn tarihe karýþacaðý yeni dönemde ilk etapta yaklaþýk 2 milyon kiþiye akýllý kimliklerden verilecek. Üç yýl içinde elektronik kimliði olmayan vatandaþ kalmayacak. Ýçiþleri Bakanlýðý’ndan üst düzey bir yetkili, 10 yýllýk kullaným ömrüne sahip ve ileri baský teknikleriyle basýlacak akýllý kimliklerin maliyetinin 15-20 dolar civarýnda Sayfa 3’te olacaðýný söyledi.

M. Sait Çakar

M

ardin Noter Cevdet Altun Ýlköðretim Okulu öðrencileri, Suriye’deki savaþtan kaçarak Mardin’e sýðýnan aileler için yardým kampanyasý baþlattý. 'Suriye’de savaþ bitsin çocuklar ölmesin' kampanyasý kapsamýnda öðrencilerin topladýklarý yardýmlar Suriyeli ailelere daðýtýlacak. Kampanya hakkýnda bilgi veren Noter Cevdet Altun Ýlköðretim Okulu Müdürü Murat Baðýþ, Suriye’de yaþanan þiddet olaylarýndan kaçarak Mardin’e sýðýnan ailelere yönelik öðrencilerimizin kendi istekleri doðrultusunda baþlattýklarý yardým kampanyasý büyük ilgi gördüðünü belirtti. Bu kampanyanýn amacýnýn Suriye’de savaþtan kaçan ve Mardin iline sýðýnan Suriyeli ailelerle bir gönül baðý ve birlikteliði saðlamak olduðunu belirten Baðýþ þöyle konuþtu: "Bu kampanyayý fikri okulumuzun 4. sýnýf öðrencilerinden geldi. Biz de onlara gereken desteði saðladýk. Buradaki amaç minik çocuklarýmýza ve öðrencilerimize paylaþma duygusunu aþýlamaktýr. Evlerinde sofralarýnda yedikleri gýdalardan getirip Suriyeli ailelere paylaþmak istediler. Bu kampanya büyük

ilgi gördü.” Kampanyaya baþta veliler olmak üzere velimiz olmayan vatandaþlardan da destek geldiðini hatýrlatan Baðýþ, "Biz bu kampanyayý yaygýnlaþmasýný ve diðer okullara yayýlmasý için çalýþma baþlattýk. Tabi ki tek isteðimiz bu savaþýn bitmesi ve buraya gelen aileler evlerine dönmesini arzuluyoruz. Bu insanlar burada kaldýðý sürece biz de yardýmlarýmýza devam edeceðiz. 3 günde önemli miktarda yardým toplandý. Bu yardýmlarý öðrencilerimizle birlikte Suriyeli ailelere kendi ellerimizle teslim edeceðiz.” dedi. Noter Cevdet Altun Ýlköðretim Okulu öðrencisi Esmanur Özkan, Suriye’de yaþanan savaþtan kaçarak Mardin’e sýðýnan ailelere ve yaþýtlarýna yardým etmek için sýnýftaki bütün arkadaþlarla birlikte yardým kampanyasý baþlattýklarýný söyledi. Özkan, "Çünkü onlar savaþtan kaçarak evlerini okullarýný ailelerini býrakarak Mardin’e sýðýndýlar. Evimizden yediðimiz yemeklerden getirip onlara yardým etmek istedik. Onlarýn yanýnda olduðumuzu göstermek istedik. Amacýmýz bu kampanyayý Mardin’deki bütün okullara yaymaktýr.” þeklinde konuþtu.

Rektör yardýmcýsý Yýldýrým'dan Bakan Dinçer'e Dil tepkisi

Sayfa 2’de

Mardin Noter Cevdet Altun Ýlköðretim Okulu öðrencileri, Suriye’deki savaþtan kaçarak Mardin’e sýðýnan aileler için yardým kampanyasý baþlattý.

Süryaniler Doðuþ Bayramý'ný kutluyor Polis’ten öðrencilere eðitim desteði

M

ardin ve çevresinde yaþayan Süryaniler, Doðuþ Bayramý'ný kutluyor. Süryaniler sabahýn erken saatlerinde bin 400 yýllýk tarihi Kýrklar Kilisesi’nde eþleri ve çocuklarý ile geldi. Ayini Oxford Üniversitesi mezunu Deyrulzafaran Manastýrý Metropoliti Nuri Saliba Özmen ve Kýrklar Kilisesi Baþ Rahibi Gabriyel Akyüz birlikte yönetti. Kilisede kýz ve erkek korolarý ayin boyunca Süryanice, Arapça ve Türkçe ilahiler okuyarak ruhani liderlere destek verdi. Ayine katýlanlar ruhani liderler tarafýndan

özel olarak hazýrlanan çeþitli baharatlardan oluþan tütsüler, gümüþ tütsülükler içinde yakýlarak kutsandý. Kilise ortasýnda yakýlan ateþle devam eden ayinde Metropolit Özmen ve Baþrahip Akyüz, Türkçe, Arapça ve Süryanice konuþma ve dua yaptý. Ayinin sonunda ayine katýlanlar kilisede bulunan dua mumluðunda mum yakýp dua etti. Baþrahip Akyüz, ayine katýlanlarýn aðzýna þaraba banýlmýþ ekmek parçacýklarýný koyarak bayramlarýný kutladý. Süryanilerin bayramýna çok sayýda Müslüman'ýn katýlmasý ise dikkat çekti. Süryani vatandaþlarýn bayramýný kutlamak için Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Belediye Baþkaný Beþir Ayanoðlu, Artuklu Üniversitesi Rektörü Porf. Dr. Serdar Bedi Omay, Emniyet Müdürü Derviþ Kara, Ýl Müftüsü Dursun Ali Çoþkun ve daire amirleri de kiliseye geldi. Deyrulafaran Manastýrý Metropoliti Salibe Özmen ve Süryani

vatandaþlar misafirlerini kapýda karþýladý. Kiliseye gelen davetlilere mýrra ve Süryani çöreði ikramýnda bulunuldu.

Devamý Sayfa Sayfa 3’te 2’de

Tuðgeneral Çitil yine duruþmaya gelmedi, dava Çorum'a nakledildi

D

erik ilçesinde 1993-94 yýllarý

Irlikte kardeþ bir aile gibi yaþýyoruz arasýnda faili meçhul cinayete Bayramlarýn milli birlik ve kurban giden 13 köylüyle ilgili bütünlüðü simgelediðini, kýrgýnlýðýn dönemin Derik Jandarma Komutaný ortadan kalkmasýna vesile olduðunu Tuðgeneral Musa Çitil açýlan belirten Mardin Valisihakkýnda Turhan Ayvaz, Mardinikinci farklý din ve davanýn Sayfa 6’da 3’te dillerini, kültürlerini duruþmasý yapýldý.

Sedat Aslanaçier

M

ardin Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü, Nusaybin, Kýzýltepe, Derik ve Midyat ilçelerinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarý baþta olmak üzere alan çalýþmalarýnda tespit edilen toplam 170 öðrenciye ücretsiz SBS kursu düzenlediði açýklandý. “Güvenli Gelecek Ýçin, Eðitimde Fýrsat Eþitliði” adlý SODES projesi Kalkýnma Bakanlýðý'nca kabul edildiði belirtilmiþ olup ve 2012-2013 eðitim ve öðretim yýlý baþýnda uygulamaya konuldu. Mardin Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü olarak projeli çalýþmalara devam ediliyor. söz konusu proje ile ilgili yapýlan yazýlý açýklamada: “Ders durumu iyi ama maddi durumu kötü olan çocuklara imkan verilerek eðitimde fýrsat eþitliði saðlanmaya çalýþýlmýþtýr. Seviye Belirleme Sýnavý (SBS) kursu sayesinde çocuklarýmýzýn daha güzel okullarý kazanarak geleceklerine yön vermeleri hedeflenmiþtir. Söz konusu proje

kapsamýnda Nusaybin, Kýzýltepe, Derik ve Midyat ilçelerinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarý baþta olmak üzere alan çalýþmalarýnda tespit edilen toplam 170 öðrenciye ücretsiz SBS kursu düzenlenmiþtir. Kurslara katýlan öðrencilere yönelik birçok sosyal aktivite düzenlenecek, ayný zamanda öðrencilerin suç, þiddet ve kötü alýþkanlýklara karþý da bilinçlendirme seminerleri düzenlenecektir. Dershanelerde kurslarýna devam eden öðrencilerle yapýlan görüþmelerde, kurslardan memnun olduklarý, ücretsiz dershane imkaný sayesinde daha güzel okullarý kazanmak için gayret edeceklerini ifade etmiþlerdir ” denildi.


26 Aralýk 2012 Çarþamba

Süryaniler Doðuþ Bayramý'ný kutluyor Ali Edis

S

B

Mardinliler olarak her cemaatten her dilden olarak dünya insanlarýna gerçekten her dinin beþiði olan ilimizi layýký ile tanýtmaktýr. Bu nedenle Süryani cemaatimizin bayramýný kutluyorum.” dedi. Mardin dünyaya örnek oluyor Mardin Deyrulzafaran Manastýrý Metropoliti Saliba Özmen ise, Mardin’de dillerin, dillerin farklý kültürlerin beraber yaþadýðý hoþgörü kenti olduðuna dikkat çekti. Mardin tarihçesine bakýldýðýnda deðiþik toplumlarýn etnisitelerin, dinlerin kültürlerin beraber yaþadýðý birbirini benimsediði bir atmosfer olduðunu kaydeden Özmen konuþmasýna þöyle devam etti.” Hem bölgemiz içini hem Türkiye içini hem dünya için güzel bir yapý ve örnek teþkil ediyor. Bu ruhani mevsimler dini bayramlar ve kültürel bayramlarda insanlar birbirine olan sevgisini saygýsýna karþýlýklý bir þekilde pekiþmesine vesile oluyor. Mardin tarihine baktýðýmýzda Hýristiyanlarýn Müslümanlarýn Yezidilerin, Süryanilerin, Kürtlerin, Araplarýn, Türklerin ve bütün halklarýn birbiri ile olan saygýsýný, sevgisini, dayanýþmasýný tarih boyunca yansýtmýþtýr. Bu güzel birlikteliðin ve bayramlarýn bu olumsuzluklarý ortadan

Rektör yardýmcýsý Yýldýrým'dan Bakan Dinçer'e Dil tepkisi

hazýrladýklarýný, hazýrlanan 5'inci M. Sait Çakar sýnýf Kürtçe kitabýnýn bütün ardin Artuklu Türkiye'de okutulduðunu kaydetti.. üniversitesi (MAÜ) Bilimsel bir rapor Rektör Yardýmcýsý ve hazýrladýklarýný ve raporda yaklaþýk Yaþayan Diller Enstitüsü Müdürü 800 yýldan beri yazýlan kaynaklarda Prof. Dr. Kadri Yýldýrým, Milli Zazalar Kürtlerin bir kolu, Zazaca Eðitim Bakaný Ömer Dinçer'in, da týpký Kurmanci, Sorani, Gorani, Zazaca'nýn Kürtçe'den farklý bir dil ve Lori gibi kadim Kürtçe'nin bir olarak öðretileceði açýklamasýna dalý olarak kabul edildiðini tepki gösterdi. Prof. Dr Yýldýrým, kaydeden Prof. Dr. Yýldýrým daha "Zazaca, Kürtçe'nin bir lehçesidir. sonra þunlarý söyledi: “Sayýn Bu konuda hazýrladýðýmýz makaleyi bakanýmýz bu hükmü vermeden Milli Eðitim Bakanlýðý'na önce keþke þunlarý söyleseydi; göndereceðiz" dedi. 'Arkadaþlar ben konunun uzmaný Geçmiþi 800 yýlla dayanan deðilim. En iyisi ben objektif bir akademik verilere göre Zazaca'nýn, sempozyum düzenleteyim. Kim bu Kürtçe'nin bir lehçesi olduðunu konuda ne düþünüyorsa belgelere belirten Prof. Dr. Yýldýrým, Bakan dayandýrmak þartýyla bu Dinçer'in açýklamalarýndan sonra sempozyumda tebliðini sunsun. kendisi ile görüþmek için randevu Ortaya çýkacak olan bilimsel talebinde bulunduðunu, cevap sonuca göre bir karara varacaðýz.' gelmeyince bu konuda Zira eðer böyle bir bilimsel veri hazýrladýklarý bir makaleyi Milli ortaya çýkmadan, önümüzdeki yýl Eðitim Bakanlýðý'na gönderme Zazaca Kürt dilinden ayrý tutulursa, kararý aldýklarýný açýkladý. hem Zaza'larýn kendi aralarýnda MAÜ olarak Zazaca'ya hem de Zaza'lar ile öbür lehçe büyük hizmet ettiklerini belirten konuþçularý arasýnda ileride telafisi Prof. Dr. Yýldýrým, Kürtçe'nin mümkün olmayan sürtüþmelere yol seçmeli ders olarak okutulmasý açacaktýr. Buda bizi üzer” kararýnýn ardýndan ders kitabý Mardin'de gözler þimdi hazýrlamak istediklerini, Kurmanci Bakan Dinçer'in vereceði yanýta ve Zazaca olmak üzere ders kitabý çevrilmiþ durumda.

M

Okuma salonu, Savur'daki öðrencilere kaban daðýttý Sedat Aslanaçier

Sayfa 1’dedn devam irlikte kardeþ bir aile gibi yaþýyoruz Bayramlarýn milli birlik ve bütünlüðü simgelediðini, kýrgýnlýðýn ortadan kalkmasýna vesile olduðunu belirten Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Mardin farklý din ve dillerini, kültürlerini herkesin örnek almasý gerektiðini belirtti Mardin her türlü din, dil ve ýrk açýsýndan yüzyýllardýr bir arada yaþadýðý hoþgörü kenti olduðunu belirten Vali Ayvaz þöyle konuþtu:“ Burada 30 medeniyetin geçtiði ve bu zamana kadar hoþgörünün hasýl olduðu bir þehir. Yine bu hoþgörü devam etmektedir. Herkes birbirine gayet iyi bir þekilde geçinmektedir. Birbirine saygý ve saygýyý özellikle dini alanýnda herkes komþusunun kutsal günlerini tebrik etmektedir. Birlikte kardeþ bir aile þeklinde yaþanýyor. Bu binlerce yýldýr böyle devam ediyor. Temennimiz bu kardeþliðin devam etmesidir. Sadece duygu düþünce olarak deðil, ayný zamanda birbirimizin mabetlerine, camisine, kilisesine sahip çýkmýþýzdýr. Önemli bir görevimiz var.

2

kaldýrmasýna vesile olmasýný diliyorum.” Mardin kimliklerinden veya inançlarýndan dolayý ötekileþtirilmediði bir þehirdir Mardin’de dini anlamda dört dini bayram kutlandýðýný belirten Mardin Belediye Baþkaný Beþir Ayanoðlu, "Biz bugün Süryani, Hýristiyan cemaatinin Noel bayramýný kutlamak için burada bulunuyoruz. Mardin’de farklý kültürler bir arada. Hem etnik anlamda hem de dinsel anlamda insanlar bir arada yaþýyor. Bir hoþgörü ortamýnda insanlar ibadetlerini günlük yaþamlarýný sürdürüyor. Bu hoþgörü ortamý hem Türkiye’ye hem de dünyaya model olacaktýr. Biz Mardin olarak çoðunluk kültürü deðil çoðulcu bir kültüre sahibiz. Bununda altýný çizmek gerekir. Ýnsanlar burada kimliklerinden veya inançlarýndan dolayý ötekileþtirilmediði bir alandýr. Bu alaný benimsemek gerekir.”þeklinde konuþtu Mardin Müftüsü Dursun Ali Coþkun da, Süryani cemaatinin bayramýný kutlayarak, farklý dinlerin ve dillerin bir arada yaþamanýn önemine deðindi. Tören sonunda kilise avlusunda toplanan Müslüman ve Süryaniler birbirleri ile kucaklaþarak hoþgörü tablosu sergiledi.

avur ilçesinde faaliyet gösteren Recep Bey Okuma Salonu, 'Çocuklar Geleceðimiz' projesi kapsamýnda 160 öðrenciye mont ve kaban daðýttý. Soysal Destek Programý (SODES) kapsamýnda gerçekleþen daðýtýmý, Savur Eðitim Kültür Sanat Yardýmlaþma Derneði (SAVURDER) Baþkaný Halit Gündoðdu ve dernek yöneticileri gerçekleþtirdi. Gündoðan, öðrencilere montlarý bizzat kendisi giydirdi. Okuma salonunda eðitimin yaný sýra çocuklara hediyeler verildiðini, sosyal aktiviteler düzenlendiðini anlatan SAVURDER Baþkaný Halit

Gündoðdu, “Savur ilçemizde SBS kursu veren sadece okuma salonumuz bulunmaktadýr. Bu da ilçe için büyük nimettir. Okula yardýmcý olarak öðrencilerimizin ihtiyacýný karþýlamaktadýr. Katkýlarý sebebiyle Kalkýnma Bakanlýðý'na, Mardin Valiliði'ne teþekkürlerimizi sunuyoruz. Hiçbir öðrencimizi ayýrmaksýzýn hepsine mont ve kaban vermiþ olduk.” Dedi.

Midyat'ta Süryaniler, Noel Bayramý'ný kutladý Ali Edis

M

idyat ilçesinde bulunan Süryani vatandaþlar, Noel- Yeldo Yortusu Bayramý'ný kutladý. Mort Ýþmuni kilisesinde sabahýn ilk ýþýklarýyla birlikte bir araya gelen Süryani vatandaþlar, ayinde dualar okudu, tütsüler yaktý. Dünya ülkeleri arasýnda barýþ ve huzur dualarýnda bulunan

Süryani vatandaþlarýn ayinini Papaz Ýshak Ergün gerçekleþtirdi. Yapýlan dua ve okunan ilahilerin ardýndan bayramlaþma yapýldý. Süryani Kiliseler Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Türker, Noel Yortusu'nun bütün insanlýða barýþ ve sevgi getirmesi temennisinde bulundu. Hazreti Ýsa'nýn doðuþu olarak kutlanan Noel'i Midyatlý Süryaniler 3 gün boyunca kutlayacak.

‘Mardin, þehircilikte yeni Suriye’ye örnek olacak’ Ýsmail Erkar

T

ürk Dünyasý Belediyeler Birliði (TDBB)’nin yönetim kurulu ve istiþare toplantýlarýna katýlmak üzere Konya’ya giden Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, Dýþiþleri Bakaný Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu ile görüþtü. Yeni Suriye kurulurken ordaki þehirlerle kurulacak diyalogta Mardin Belediyesi’nin çok önemli rol oynamasý gerektiðini söyleyen Dýþiþleri Bakaný Davudoðlu; “Yeni Suriye oluþurken Haseki ili ile hemen diyaloða geçmek gerekir. Bu diyaloðu da Mardin Belediyesi’nin yapmasý gerekir.Haseki’nin alt yapý ve diðer belediye çalýþmalarýnda Mardin’de uygulanan modern þehircilik çalýþmalarýnýn oralarda anlatýlmasý ve bu çalýþmalarýn yol gösterici olmasý gerekir.”dedi. TDBB’nin Konya’da yapýlan Ýstiþare toplantýsýna katýlan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Mardin’in yurtdýþýndaki kardeþ belediyelerini sormasý üzerine, Baþkan Ayanoðlu, Suriye’nin Haseki ile Irak’ýn Musul belediyeleri ile kardeþ olduklarýný ifade etti. Baþkan Ayanoðlu’nun cevabý üzerine konuþan Dýþiþleri Bakaný Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu, kardeþ belediyelerle ilgili Afro Avrasya birliði þeklinde bir birlik kurulabileceðini söyleyerek; “Yeni Suriye oluþurken Haseki ili ile hemen diyaloða geçmek gerekir. Bu

diyaloðu da Mardin Belediyesi’nin yapmasý gerekir.Haseki’nin alt yapý ve diðer belediye çalýþmalarýnda Mardin’de uygulanan modern þehircilik çalýþmalarýnýn oralarda anlatýlmasý ve bu çalýþmalarýn yol gösterici olmasý gerekir. Kardeþ belediye uygulamasýnýn daha da etkinleþtirebileceðini de söyleyen Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu; “Afganistan’ýn Mezarý Þerif þehri önemlidir çünkü orasý Mevlana’nýn doðduðu yerdir.Haseki de küçük bir çocuk parký yapýp buraya bayraðýmýzý diktiðimiz anda bile buraya kendi hizmetlerimizi de götürmüþ olduðumuzu görürüz.Dýþarýda kardeþ belediye olanlarý Türkiye’ye getirtip tecrübelerimizi aktarmamýz gerekir.

TDBB’den bir heyet Dýþiþleri Bakanlýðý’na gelsin bakanlýk ile görüþsünler hangi ülkede neyi yapacaðýz bunu birlikte çalýþalým karar verelim.”dedi. Yapýlan toplantýnýn ardýndan Türk Dünyasý Belediyeler Birliði’nin yönetim kurulu üyeleri ile birliðin yönetiminde yer alan belediye baþkanlarý, Konya Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleþen 739. Vuslat Gecesi Törenleri’ne katýldý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Dýþiþleri Bakaný Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu, Saðlýk Bakaný Recep Akdað, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ve milletvekillerinin katýlýmýyla gerçekleþen Vuslat Gecesi’ni kültür merkezini dolduran 2.800 kiþi takip etti.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

26 Aralýk 2012 Çarþamba

3

Türkiye'de 1 milyon internet Akýllý kimlikler ücretsiz verilecek baðýmlýsý olduðu tahmin ediliyor

Pembe ve mavi nüfus cüzdanlarýnýn tarihe karýþacaðý yeni dönemde ilk etapta yaklaþýk 2 milyon kiþiye akýllý kimliklerden verilecek. Üç yýl içinde elektronik kimliði olmayan vatandaþ kalmayacak.

B

eþ yýldýr pilot uygulamasý Bolu’da devam eden akýllý kimlik kartý projesinde sona yaklaþýldý. TÜBÝTAK’ýn geliþtirdiði akýllý kimlikler, haziran ayýndan itibaren kullanýlmaya baþlanacak. Pembe ve mavi nüfus cüzdanlarýnýn tarihe karýþacaðý yeni dönemde ilk etapta yaklaþýk 2 milyon kiþiye akýllý kimliklerden verilecek. Üç yýl içinde elektronik kimliði olmayan vatandaþ kalmayacak. Ýçiþleri Bakanlýðý’ndan üst düzey bir yetkili, 10 yýllýk kullaným ömrüne sahip ve ileri baský teknikleriyle basýlacak akýllý kimliklerin maliyetinin 15-20 dolar civarýnda olacaðýný söyledi. Kimliklerin tüm vatandaþlara ücretsiz verileceðini aktaran yetkili, “Fakat kayýp veya çalýnmasý durumlarýnda ikinci kez talepte bulunulduðunda ücret alýnacak.” dedi. Akýllý kimliklerin vatandaþa nasýl verileceðiyle ilgili detaylar da netleþmeye baþladý. Ýlk olarak Türkiye genelindeki tüm nüfus müdürlükleri akýllý kimlik verilmesine uygun hale getirilecek. Müdürlüklerdeki bankolar kaldýrýlarak ofis sistemine geçilecek. Mekaný yeterli olmayan müdürlükler daha geniþ binalara taþýnacak. Her nüfus müdürlüðüne ilçenin nüfus yoðunluðuna göre parmak izi ve avuç içi damar okuma cihazlarý konulacak. Gerekli tüm teknik altyapý oluþturulduktan sonra randevu sistemiyle vatandaþlara kimlik verilmesine baþlanacak. Bunun için Alo 199 randevu hattý kurulacak. Bu hattý arayan vatandaþa en yakýn nüfus müdürlüðünde randevu verilecek. Mevcut kimliðiyle birlikte nüfus müdürlüðüne gidenler parmak izi ve avuç içi damar izi ile sisteme kaydedilecek. Ayrýca mevcut nüfus bilgileri de yeni sisteme kaydedilerek talep alýnacak. Vatandaþtan alýnan talepler Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü elektronik kart basým merkezine iletilecek. Akýllý kimlik kartý basýldýktan en geç 3 gün içinde posta yoluyla vatandaþlarýn adreslerine gönderilecek. Posta memurlarý kendilerine gelen kimlik kartlarýný elden imza karþýlýðýnda vatandaþa teslim edecek. Eðer vatandaþ evde yoksa posta memuru vatandaþýn evine ertesi gün bir kez daha gidecek. Söz konusu kiþinin

yine evinde bulunamamasý halinde akýllý kimlik kartý ilgili postanede 15 gün bekletilecek. Bu süre içinde de vatandaþ gelmezse kimlik kartý merkeze geri gönderilecek. Yeni kimlik kartýnýn þeklinin ve ebatýnýn nasýl olacaðý henüz kesinleþmedi. Türkiye bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK), toplam 12 ayrý kimlik kartý üzerinde çalýþýyor. Çalýþmalar bittikten sonra yeni akýllý kimlik kartýnýn nasýl olacaðý Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn da görüþü alýndýktan sonra netleþecek. Yeni kimlik kartlarý erkek ve kadýnlar için tek tip olacak. Yani mevcut kimlik kartlarýnda olduðu gibi erkekler için mavi, kadýnlar için pembe nüfus cüzdaný uygulamasý tarihe karýþacak. Öte yandan yeni kimlik kartlarýnda din hanesi ile kiþinin medeni halini gösteren bölümlerin olup olmayacaðý henüz karara baðlanmadý. Ayrýca, akýllý kimlik kartýnýn; ayný zamanda ehliyet, bankamatik kartý, akbil gibi birçok alanda kullanýlacak olmasýna yetkililerin temkinli yaklaþtýðý öðrenildi. Akýllý kimlik kartýnýn kaybolmasý durumunda yeni kimliðin basýlýp vatandaþa ulaþmasý 3-4 günü bulacaðýndan vatandaþýn diðer hizmetlerden de mahrum kalacaðýna dikkat çekiliyor. 10 yýllýk kullaným ömrüne sahip

olan ve ileri baský teknikleri ile kiþiselleþtirilen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartý’nda TÜBÝTAK-UEKAE tarafýndan geliþtirilen milli iþletim sistemine sahip temaslý-temassýz (melez) yonga bulunuyor. Kimlik kartý ile saðlanan hizmetlerde, hizmetin özelliðine göre görsel, elektronik ve biyometrik olmak üzere farklý güvenlik seviyelerinde kimlik doðrulama yöntemleri kullanýlacak. Ayrýca kimlik kartý uluslararasý seyahat belgesi olarak da kullanýlabilecek. Akýllý kimlik kartý pilot çalýþmalarý 4 Temmuz 2007 tarihli ve 26572 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanan 2007/16 No’lu Baþbakanlýk Genelgesi uyarýnca yürütüldü.

T

BMM Biliþim ve Ýnternet Araþtýrma Komisyonu Baþkaný Necdet Ünüvar, Türkiye’de kesin bir rakam olmamakla birlikte 800 bin ila 1 milyon arasýnda internet baðýmlýsý bulunduðunun tahmin edildiðini söyledi. Ünüvar, bu konuda saðlýklý bir araþtýrma yapýlmasýna ihtiyaç duyulduðunu aktardý. TBMM Biliþim ve Ýnternet Araþtýrma Komisyonu Baþkaný Necdet Ünüvar, Cihan Haber Ajansý’na (Cihan) yaptýðý açýklamada, geçtiðimiz hafta Meclis Baþkanlýðý’na sunulan Ýnternet Raporu’nu deðerlendirdi. Raporda internet baðýmlýlýðýnýn da özel olarak iþlendiðini söyleyen Ünüvar, “Konuyla ilgili çalýþan uzmanlardan ve hocalardan bilgi aldýk.” dedi. Ýnternetin kullanýmý arttýkça baðýmlý sayýsýnýn da arttýðýný söyleyen Ünüvar, “Dijital bir dünyada yaþýyoruz. Ýnternete baðlý olmakla baðýmlý olmayý birbirinden ayýrmamýz gerekiyor. Türkiye’de internet baðýmlýlýðý konusunda ciddi bir istatistik yok. Dünyada ise en fazla yüzde 20 oranýnda Güney Kore’de internet baðýmlýlýðý var. Türkiye’de ise, bize sunum yapan bir uzman arkadaþýmýzýn ifadesi, yüzde 3 civarýndan internet baðýmlýsý olabilir. Yani yaklaþýk 800 bin ila 1 milyon arasýnda internet baðýmlýsý olabileceði tahmin ediliyor.” diye konuþtu.

Ünüvar, gerçek sayýnýn belirlenebilmesi için bu konuda bir araþtýrma yapýlmaya ihtiyaç duyulduðunu söyledi. “Sabit bilgisayar yerine mobil baðlantýlar giderek artýyor” 2010 yýlý sonunda yapýlan 9-18 yaþ grubu Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Araþtýrmasý ile ilgili de bazý istatistikleri paylayan Ünüvar, “Araþtýrma kapsamýnda Türkiye’de bin 80 civarýnda kiþi ile anket yapýlmýþ. Toplam 5-6 saat civarýnda internete girme söz konusu. Bunlarýn yüzde 40’ý kendi özel bilgisayarlarýndan, yüzde 39’u ise ailenin diðer fertleri tarafýndan da ortak kullanýlan bilgisayardan internete girdiðini söylüyor. Yani giderek sabit bilgisayarlar yerine mobil baðlantýlar artýyor.” dedi. Yerli arama motoru hayalimiz Arama motorlarý, elektronik posta hizmeti gibi küresel ölçekli þirketler bulunduðuna dikkat çeken Ünüvar, “Yerli bir arama motoru bizim hayalimiz. Merkezi Türkiye’de olan, bize ait olan bir arama motoru. Bunun ekonomiye de ciddi katkýlarý olacaktýr. Türkiye’nin orta gelir tuzaðýndan kurtularak, yüksek gelir düzeyine biliþim ile ulaþabilir. Bu konuda meraklý ve istekli bir nüfusumuz var.” þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

Engelli ve yaþlýlara mobil hizmet Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü, engelli, yaþlý ve nüfus müdürlüðüne gelemeyecek kadar hasta vatandaþlar için mobil nüfus hizmeti verecek. Bunun için her ilçe nüfus müdürlüðüne bir adet olmak üzere içinde laptop bilgisayar, parmak izi ve avuç içi damar izinin alýnmasýna imkan saðlayan cihazlarýn bulunduðu seyyar bir çanta oluþturacak. Bu iþ için görevlendirilen nüfus memuru ilçedeki engelli, yaþlý ve hastalarýn nüfus bilgilerini bilgisayara yükleyerek tek tek evleri dolaþýp akýllý kimlik kartý taleplerini alacak. (CÝHAN)

TOKÝ’den fakirlere yöresel mimaride 2+1 konut

T

Cizre 12 DABO 2. yýlýna girdi

Þ

ýrnak’ýn Cizre ilçesinde faaliyet gösteren 12 Dev Adam Basketbol Okullarý ikinci yýlýna girdi. Ýkinci yýlýnýn kýþ dönemi çalýþmalarýnýn açýlýþýna denk gelmesi nedeniyle özel bir açýlýþ töreni organize edildi. Cizre Kaymakam’ý Þenol Koca’nýn da katýldýðý açýlýþ töreni renkli görüntülere sahne olurken sporculara çeþitli hediyeler verildi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Kaymakam Þenol Koca, “Hepinizi iyi bir kulüpte hatta milli takýmlarda görmek isterim. 12 DABO Cizreli gençler için büyük bir þans. Bu organizasyonun Cizre’de de olmasýndan ötürü baþta Türkiye Basketbol Federasyonu Baþkaný Turgay Demirel’e ve

Altyapý Geliþtirme Yöneticisi Samer Þenbayrak’a teþekkür ediyorum.” þeklinde konuþtu. Þýrnak Basketbol Ýl Temsilcisi Ahmet Adýyaman ise henüz ikinci yýlýna giren Cizre 12 DABO’nun milli takým taramalarýna da katýldýðýný belirtti. Adýyaman, þu ifadelerini kullandý: “Bu yýlki çalýþmalarda artýk kulüp bazýnda basketbolcu yetiþtirmesi ve 12 DABO sayesinde kulüplerin alt yapý faaliyeti olarak büyük bir önem taþýmaktadýr. Þýrnak, ilçe ve köylerinde basketbolu daha çok kitleye yaymak ve ilçemizde basketbol alt yapýsýný oluþturmak amacýyla çalýþmalarýmýz baþladý.” (CÝHAN)

oplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ), yoksul grubundakiler için bugüne kadar 45-55 metrekare olarak inþa ettiði 1 artý 1 konutlarý, artýk 2 artý 1 konseptiyle üretecek. Safranbolu’da inþa edilecek yoksul konutlarý 2 artý 1 niteliðinin yaný sýra, yöresel mimariye de uygun planlandý. TOKÝ Baþkaný Ahmet Haluk Karabel, “Bazý ailelerimiz fazla nüfusa sahip. Ayrýca kýz ve erkek çocuklarý var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile de yaptýðýmýz görüþmeler çerçevesinde 2 artý 1 þeklinde yoksul konutlarý üretmeye baþladýk.” dedi. TOKÝ Baþkaný Ahmet Haluk Karabel, Ýdare'nin yeni konsepte inþa edeceði yoksul konutlarýný tanýttý. 2 artý 1 þeklinde inþa edilecek yoksul konutlarýnýn örneði Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, yöresel mimari örneðine de uygun inþa edilecek. TOKÝ Baþkaný yaptýðý açýklamada, þehirlerin belli büyüme, geniþleme akslarý bulunduðuna dikkat çekti. Bu akslar çerçevesinde genel altyapýya yakýn bölgelerdeki Hazine arazileri üzerinde sosyal konutlar ürettiklerine vurgu yapan Karabel, bunlarý halka piyasadaki þartlardan daha uygun arz ettiklerini dile getirdi. TOKÝ Baþkaný Karabel, Ýdare'nin sosyal konut programýndaki hedef kitlesinde, mevcut piyasa koþullarýnda konut sahibi olamayan, alt ve orta gelir grubundaki vatandaþlarýn bulunduðunu dile getirerek, þöyle konuþtu: “Yoksul konutlarýmýz, daha önceden uygun þartlarda 100 lira taksitle verilebilmesi açýsýndan 45-55 metrekare arasýnda sabitlenmiþti. Fakat bazý ailelerimiz fazla nüfusa

sahip. Ayrýca kýz ve erkek çocuklarý var. Onun için tek oda olmasý uygun görülmüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile yaptýðýmýz görüþmeler çerçevesinde ufak ama 2 artý 1 þeklinde yoksul konutlarý da üretmeye baþladýk. 2013'ten itibaren de aðýrlýklý olarak bu þekilde gideceðini tahmin ediyorum.'' TOKÝ'nin, sosyal konut inþa etmek için özel kanunla kurulmuþ bir kamu kurumu olduðunu ifade eden Karabel, bugüne kadar Hazine'ye yük olmadan çalýþmalar yürüttüklerini anlattý. Karabel, özellikle 58, 59, 60 ve 61'inci hükümetler döneminde planlý kentleþme ve konut seferberliði kapsamýnda çalýþma

yaptýklarýný dile getirerek, ''Bu çalýþmanýn toplam deðeri de 48 milyar Türk Lirasý civarýndadýr. Yaptýðýmýz çalýþmalarýn tamamý halkýmýz içindir. Ýdare olarak ekonomik satýþ çerçevesinde sosyal donatýlarý ve yeþil alanlarýyla birlikte halkýmýzýn hizmetine sunulacak yeni konutlar üretmeye devam edeceðiz.” diye konuþtu. TOKÝ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Sosyal Yardýmlar Genel Müdürlüðü iþbirliðiyle piyasa koþullarýnda ev sahibi olamayan alt gelir – yoksul grubundaki vatandaþlarýn düþük taksitlerle konut sahibi olmalarýný saðlýyor. Alt gelir yoksul grubundaki vatandaþlarýmýz için bugüne kadar 143 bin 200 konut üreten TOKÝ, 2014 yýlý sonuna kadar teslim edilmek üzere 39 bin 974 konut daha inþa ediyor. TOKÝ’nin yoksul gruba yönelik 45-55 metrekare konutlarý peþinatsýz, 20 yýl vadeli, 100 TL'den baþlayan taksitlerle satýþa sunuyor. Alt gelir grubuna yönelik 6587 metrekare konutlar 6 bin lira peþin ve konut teslimiyle baþlayan yaklaþýk 300 lira taksitlerle, 15 yýl vadeli olarak satýþa çýkarýlýyor. TOKÝ’nin inþa ettiði konutlarýn önemli bir bölümü alt-yoksul grubu ile dar-orta gelir grubundakiler için inþa edilen konutlar oluþturuyor. Alt-yoksul grubu için 143 bin 200 konut yapýldý. Dar-orta gelir grubu için de 221 bin 753 konut inþa eden TOKÝ, gecekondu dönüþüm kapsamýnda 68 bin 167, afet konutu kapsamýnda 37 bin 420, tarým köy konutu kapsamýnda 5 bin 584 olmak üzere toplam 476 bin 124 sosyal konut üretti. Ýdare kaynak geliþtirme uygulamalarý kapsamýnda da 83 bin 816 konut üretti. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

26 Aralýk 2012 Çarþamba

4

Silvan gazisinden þok þuçlama: Komutan bize 'kimseye bir þey anlatmayýn' dedi

D

iyarbakýr ’ýn Silvan ilçesinde terör örgütü PKK'nýn düzenlediði ve 13 askerin þehit olduðu, 7 askerin de yaralandýðý olayda, ‘görevi ihmal’ iddiasýyla bir albay, bir binbaþý ve 2 üst teðmenin tutuksuz yargýlandýðý davada tanýk olarak dinlenen askerler çarpýcý beyanlarda bulundu. Duruþmada tanýk olarak ifadesi alýnan Mehmet Çeltikoðlu, olaydan sonra dönemin Diyarbakýr Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Ünal Karaosmanoðlu'nun askerleri gazinoda topladýðýný belirterek, " Bize ' Bir heyet gelecek, soruþturma yapacak. Bu konuda çok konuþmayýn, olayý unutun.' dedi. Bence bu olayýn sorumlusu Karaosmanoðlu'dur. Çünkü teröristlerin olduðunu bildiði bölgeye bizim gibi yorgun kiþileri gönderdi. Özel eðitimli askerler, yorgun olmayan taburu göndermedi." dedi. Silvan'da 14 Temmuz 2011 tarihinde 13 askerin þehit olduðu, 7 askerin de yaralandýðý olay ilgili açýlan davanýn duruþmasý Diyarbakýr 7'nci Kolordu Komutanlýðý Askeri Mahkemesi'nde devam etti. Duruþmaya tutuksuz yargýlanan dönemin Silvan 4’üncü Taktik Jandarma Alay Komutaný Albay Mehmet Toprak, 4’üncü Taktik Jandarma Tabur Komutaný Binbaþý Milbay Þahin, 1’inci Bölük Komutaný Mehmet Emin Karagöz ve 2’inci Bölük Komutaný Üsteðmen Necmettin Erdoðan katýlmazken, þehit babasý Beytullah Delimehmetoðlu ile sanýk Milbay Þahin'in avukatý hazýr bulundu. Mahkeme heyeti talimatla ifadesi alýnan tanýklarýn beyanýný okumaya devam etti. Tanýk askerlerden Ramazan Özkan, saldýrýdan bir gün önce görev yaptýklarý karakolun mevzisine roketli saldýrý yapýldýðýný ve bunun üzerine araziye çýktýklarýný belirtti. 3 gün araziden kaldýktan sonra 16 gibi karakola geldiklerini belirterek, "Karakola döndükten 2 sonra çatýþmanýn olduðu bölgeye gönderildik. Ýstirahat etmeden çýktýk. Ýntikal edip olay yerine vardýk ve mevzilendi. Kumanyamýz az kalmýþtý, suyumuz bitmiþti. Çatýþma baþladýktan sonra yangýn çýktý ve mevzileri terk etmek zorunda kaldýk. Diðer bölüklerin timleri bizim gibi yorgun olduklarý için tam karþý koyamadýlar." diye konuþtu. "Arkadaþým yanarak þehit oldu"

Tanýk Adnan Çam ise 3 gün boyunca arazide almalarýna raðmen yeni görevle tekrar çatýþmanýn olduðu bölgeye gönderildiklerini söyledi. Çam, "Çatýþma baþladýðýnda istirahatliydim. Silah sesleri ile uyandým. Bir arkadaþým yaralandý. Yangýn çýkýnca o arkadaþýmý alamadan geri çekildi. Yanarak þehit oldu. Sadece 4 kiþide çelik yelek vardý." diye konuþtu. Bölüklerin her cuma silah bakýmýnýn yapýldýðýný anlatan Çam, silahýný iyi temizlemediði için çatýþmada tutukluluk yaptýðýný kaydetti. Çam, "Çatýþma heyecanýndan silahýn tutukluluk nedenini bulamadým. Çatýþma bittikten 45 dakika sonra helikopter geldi. Helikoptere çatýþmanýn baþýnda haber vermiþtik. Yani 1,5 -2 saat sonra geldi." ifadelerini kullandý. "Pilot yardýmcýsý 'çatýþmadan haberimiz vardý ama kalkýþ izni verilmedi' dedi" Tanýk Mustafa Arýk ise istirahatlý ve özel timler olmasýna raðmen teröristlerin olduðu bölgeye kendilerinin gönderildiðini söyledi. Yorgun þekilde 60 kilometre arazide yürüdükten sonra Dolapdere bölgesinde üs kurduklarýný anlatan Arýk, "Bu bölgenin uygun olmadýðýný komutanlara söyledik. Ayrýca telsiz kestirmesi alýndýðý belirtildi ama bize özel olarak tedbir alýnmasý talimatý verilmedi. Bir komutanýmýz çelik baþlýk ve yelek aldý çatýþmasý gerekirken bir taþýn arkasýna saklandý. Bazý yaralýlar yangýnýn etkisiyle þehit oldu. Çatýþma baþlar baþlamaz bildirmemize raðmen helikopter 45 dakika sonra geldi." ifadelerini kullandý. Saldýrý bittikten sonra olay yerine gelen helikopterlere binerek alaya döndüklerini anlatan Arýk, " Biz helikopterdeyken bir komutanýmýz pilota neden geç geldiklerini sordu. Bunun üzerine yardýmcý pilot ' Çatýþmadan haberimiz vardý. Erken gelmemiz için havalanma izni verilmedi' diye cevap verdi." diye konuþtu. "Komutanlarýmýzda ciddiyet yoktu" Tanýk asker Taner Akýncý da tabur komutaný binbaþý Milbay Þahin'in mevzisinde görev yaptýðýný belirtti. Gündüz 12'ye kadar istirahatlý olduðunu ve kalktýðýnýn komutanýn isteði üzerine kendi yeleðini giydiðini belirten Akýncý þunlarý söyledi: "Çatýþmanýn çýkmasýyla bizi

Prof. Dr. Hatipoðlu, 'Batman Buluþmalarý'nda sevenleriyle bir araya geldi lahiyatçý Prof Dr. Nihat Hatipoðlu, Batman’da konferans verdi. Hatipoðlu, gösterilen ilgilin þahsýna deðil, Ýslam’a ait olduðunu söyledi. Prof Dr. Nihat Hatipoðlu Batman Park AVM'nin düzenlediði 'Batman Buluþmalarý' adý altýndaki programda Batmanlý sevenleriyle buluþtu. Batman Park Alýþveriþ Merkezi'ni týklým týklým dolduran seyirciler tarafýndan büyük bir coþku ve teveccühle karþýlanan Hatipoðlu, Batman’da bulunmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Konuþmasýnda kendine has üslubuyla Peygamberimizin hayatýndan ve yüce ahlakýndan

Ý

kesitler veren Prof. Dr. Nihat Hatipoðlu, kendisine her yerde gösterilen ilginin Nihat Hatipoðlu’na deðil peygamber aþkýna olan sevginin yansýmasý olduðunu ifade etti. Prof. Dr. Hatipoðlu, Peygamber Efendimizin hayatýndan çeþitli örnekler vererek, özellikle anne ve babalara seslendi ve çocuklarýna peygamber hayatýný ve ahlakýný anlatmalarý konusunda uyardý. Yaklaþýk 2 saat süren konferansý alkýþlar arasýnda tamamlayan Prof Hatipoðlu’na konferans bitiminde çiçek verip kendisiyle hatýra fotoðrafý çektirmeye çalýþan hayranlarý uzun kuyruklar oluþturdu. (CÝHAN)

çevreleyen kuru otlar yanmaya baþladý. Yangýndan önce karþýlýk verdik ve iki teröristi öldürdük. Yangýnla birlikte ne yapacaðýmýz þaþýrdýk. Helikopter bana göre 2 saate yakýn geç geldi. Olaydan sonra bölge komutaný Karaosmanoðlu alaya geldi. Askerler helikopterin neden gelmediðini sormasý üzerine Karaosmanoðlu ' Siz yanlýþ yerde konuþlandýðýnýz için helikopterler sizi bulamadý' dedi. Komutanlarýmýzda bir ciddiyet yoktu." açýklayamadý." dedi. Þehit babasý: komutanlar görevden alýnsýn Duruþmaya katýlan Adanalý þehit onbaþý Aykut Delimehmetoðlu'nun babasý Beytullah Delimehmetoðlu, tanýk beyanlarýnda komutanlarýn görevlerini yerine getirmediði anlamýnýn çýktýðýný söyledi. Delimehmetoðlu, "Ben mahkeme heyetinden bu komutanlarýn görevden alýnmasýný istiyorum. Çünkü tanýklarýn beyanlarýna baktýðýmýzda bu görevi yapacak liyakatte deðiller. Ýkinci olarak mahkemeden talebim oðlumun nasýl þehit olduðunun komutanlara sorulmasýdýr. Þuana kadar oðlumun nasýl þehit olduðunu kimse

Þehit Annesi mahkemeye heyetine kýzýp duruþmaya katýlmadý Duruþmayý baþtan beri müdahil olarak katýlan Ereðlili þehit Noyan Aydýn'ýn annesi Ayþe Aydýn ise bir önceki duruþmada mahkeme heyetinin kendisine yönelik kullandýðý sözlerinden dolayý duruþmaya katýlmadýðýný söyledi. Acýlý anne Aydýn, "Bir önceki duruþmada mahkeme hakimine oðlumun teslim ettiðim komutanlarýn tutuklu bile yargýlanmadýklarýný söyledim. Oðlumun komutanlara sað salim teslim ettim, sahip çýkmadýlar. Bu komutanlarýn askerlik yapacak kapasitede olmadýðýný beyan ettim. Tabur Komutaný Albay Milbay Þahin

hakkýnda gerekli iþlemin yapýlmasýný, daha üst komutanlarýn da yargýlanmasýný talep ettim. Bunun üzerine Milbay Þahin'in avukatý bana baðýrdý, mahkeme heyeti de beni dýþarý atacaðýný söyledi. Bir mahkeme heyetini þehit annesini, oðlunun davasýný takip eden bir anneye bu cümleyi kullanmamalýydý. Benim suçum neydi beni dýþarý atacaðýný söylüyor. Oðlumun þehit olmasýnda ihmalleri olanlarýn peþini býrakmayacaðým, bu duruþmada heyete olan tepkimden dolayý katýlmadým." diye açýklamalarda bulundu. Mahkeme heyeti, tanýk beyanlarýnýn alýnmasýna devam edileceðini belirterek duruþmayý erteledi. (CÝHAN)

Polat Alemdar için taziye ilaný veren iþ adamý: Hayranýyým, espri yaptým ‘

Kurtlar Vadisi Pusu’ dizisinin son bölümünde Necati Þaþmaz’ýn oynadýðý ‘Polat Alemdar’ karakterinin vurulmasý üzerine yerel bir gazetede müstear isimle tam sayfa taziye yayýnlayan Þanlýurfalý iþ adamý, ilaný sosyal medyada gündemde olmasý nedeniyle espiri amaçlý verdiðini söyledi. Yerel gazeteye verdiði ilanýn ulusal medyada yanký bulmasýna þaþýrdýðýný da ifade eden iþ adamý, reklam yapma gibi bir derdiði olmadýðýný, buna kanýt olarak da müstear isim kullanmasýný gösterdi. Bu sezon ekranda 10. yýlýný kutlayan ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ dizisinin son bölümünde Necati Þaþmaz’ýn oynadýðý ‘Polat Alemdar’ karakteri, Suriye’de keskin bir niþancý tarafýndan vuruldu. Ardýndan içinde bulunduðu evde patlama meydana geldi. Fenomen karakter ‘Polat Alemdar’ýn ölüp ölmediði ise büyük merak konusu oldu. Dizideki ‘Polat’ karakterinin hayraný olan Þanlýurfalý iþ adamý Abdullah Fidan, ‘Ozan Demir’ müstear adý ile yerel gazeteye ilan vererek baþsaðlýðý mesajý yayýnladý. Diziyi yayýna baþladýðý ilk yýldan bu yana izlediðini dile getiren Fidan, Polat’ýn hayraný olduðunu belirtti. Fidan, Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Þaþmaz'ý kiþiliðinden dolayý da beðendiðini kaydetti. Ýþ adamý Abdullah Fidan, beklemediði bir tepki gördüðünü söyledi. Espiri yapmak için ilan verdiðini aktaran Fidan, “Polat Alemdar’ýn senaryo gereði öldüðünü biliyoruz. Ancak film bitirilecek mi diye de endiþe duyduk. Çok beðendiðim bir karakter. Bende 500 lira karþýlýðýnda ilan vererek espiri

yapmaya çalýþtým. Fakat bu kadar yanký uyandýracaðýný hiç sanmýyordum. Neticede yerel bir gazeteye ilan verdiðim için 'Urfa içerisinde kalýr' diye düþündüm, ulusal basýnda bu kadar yanký uyandýrmasý beni çok þaþýrdý.” ifadelerine yer verdi. Ýlanýn reklam amaçlý olmadýðýnýn da altýný çizen Fidan, ‘reklam amaçlý olsaydý kendi ismimi yazardým” diyerek reklam amaçlý ilan vermediðini kanýtlamaya çalýþtý. Fidan, "Son günlerin de çokça tartýþýlan bir konu idi. Bende esprili bir yaklaþým sergiledim. Bazý çevreler reklam için bunlarý yaptýðýmý düþünebilir. Ama kesinlikle reklam amaçlý deðildi. Olsaydý zaten müstear isim kullanmazdým. Hatta bir doktor arkadaþ adýna ilan verecektim 'sonra rahatsýz olur' diye onun ismini kullanmadým.” þeklinde konuþtu.

Gazetedeki tam sayfa ilanýn bedeli ise 500 lira. Bu arada dizinin ilk bölümlerinde Oktay Kaynarca’nýn oynadýðý ve vurularak öldürülen ‘Süleyman Çakýr’ için de taziye mesajlarý yayýnlanmýþ, gýyabi cenaze namazý kýlýnmýþtý. Gazetenin 4. sayfasýnda tam sayfa yayýnlanan baþ saðlýðý ilanýnýn metni ise þöyle: “Deðerli büyüðümüz, fikir ve aksiyon adamý, örnek ve mümtaz þahsiyet, vataný için gecesini gündüzüne katýp, Irak’tan, Filistin’e, oradan Suriye’ye mücadelesini sürdüren kahramanýmýz, aðabeyimiz Polat Alemdar’ý Suriye cephesinde hain bir pusuda kaybetmiþ bulunmaktayýz. Fikirleriyle ufkumuzu açan, içimizdeki vatan ve millet aþkýný pekiþtiren deðerli aðabeyimiz Polat Alemdar’a Yüce Allah’tan rahmet, ailesine, yakýnlarýna ve sevenlerine baþsaðlýðý ve sabr-ý cemil diliyorum.” (CÝHAN)

Þýrnak Üniversitesi'nden turizmci adaylarýna eðitim

Þ

ýrnak Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu öðretim görevlileri, Siirt’in Aydýnlar (Tillo) ilçesinde, Aydýnlar kaymakamlýðý ile DÝKA’nýn ortak düzenlediði turizm rehberliði kursunda eðitim verdi. Aydýnlar Kaymakamlýðý'nýn, Dicle Kalkýnma Ajansý (DÝKA) ile ortak yürüttüðü projeye 20 kiþi katýldý. Ev kadýnlarýnýn da aralarýnda bulunduðu kursiyerler, 5 gün boyunca öðretim görevlileri Çelik ve Þarman’dan, turizm ve turizm rehberliði hakkýnda eðitim aldý. Daha önce giriþimcilik kursuna dahil olan ilçe halký,

aldýklarý turizm rehberliði sertifikasý ile gelen yerli, yabancý turistlere ilçenin tarihi ve kültürel deðerlerini tanýtmak istediklerini dile getirdiler. Kursa katýlan ev kadýnlarý da ileride el sanatlarý, yöresel ev yemekleri gibi iþletmeler açmayý düþündüklerinden, turizm rehberliði kursuna katýldýklarýný belirttiler. Beþ gün süren kursun sonunda öðretim görevlileri Sedat Çelik ve Nurdan Þarman, Kaymakam Ahmet Yýldýz’la birlikte baþarýlý kursiyerlere sertifika verdi. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

26 Aralýk 2012 Çarþamba

Vitaminler hakkýnda B bilmeniz gerekenler

5

BASINDAN

Ahlâka ve ahlâksýzlýða isyan

S

on yýllarda yeterli miktarda vitamin alamadýðýný düþünen insanlar gýda ve vitamin takviyelerine yöneldi. Hatta çocuðu yemek yemek istemeyen anneler bile çevresinden duyduklarýna inanýp doktoruna danýþmadan çocuklarýna vitamin þuruplarý verebiliyor. Peki bu vitaminlerin yanlýþ kullanýldýðýnda ya da fazla tüketildiðinde zehirlenmelere gidecek kadar ciddi problemlere yol açtýðýný biliyor musunuz? Birçok kiþinin her gün kullandýðý multivitamin gibi gýda takviyeleri hakkýndaki doðrularý bilmeniz çok önemli. Çünkü bazý vitaminler size yarardan çok zarar getirebiliyor. Hastalýk Kontrol ve Önleme Merkezi' ne göre, Amerika'da yetiþkinlerin yaklaþýk yarýsý günde en az 1 tane multivitamin gibi gýda takviyesi alýyor. Bu da yýlda vitaminler, gýda takviyeleri ve mineraller için 28 milyar dolar harcandýðý anlamýna geliyor. Uzmanlar bu üç grup arasýndaki farký anlamanýn önemli olduðunu söylüyorlar. Vitaminler doðal olarak oluþur, organik besinlerdir ve bu haplarda A, B, C, D, E ve K vitamini bulunuyor. Mineraller ise doðal süreçlerden geçmiþ inorganik

besinlerdir ve kalsiyum, magnezyum, demir ve sodyum gibi isimleri vardýr. Gýda takviyeleri ise vitamin, mineral, þifalý bitkiler, çeþitli bitkileri içerir. Vitamin ve mineraller arasýndaki diðer önemli fark vitaminlerin suda ya da çözünebilir olmasý, minerallerin ise çözünememesidir. Yaðda çözünebilen vitaminler de yað olarak depolanabilir ve yüksek dozlarda alýndýðýnda ise tehlikeli olabilir. Ayrýca suda çözünebilen vitaminler idrar yoluyla vücuttan atýlýyor. Fazla miktarda alýndýðýnda nadiren tehlike oluþturuyor. "Journal of the American Medical Association "JAMA" isimli dergide yayýnlanan çalýþmaya göre, her gün içilen multivitamin 50 yaþ ve üzerindeki erkeklerde kanser riskini yüzde 12 düþürüyor. Buna raðmen tehlikeli bir yanetkisi olmayan multivitaminlerin prostat kanseri riski için bir yararý olmadýðý da tespit edildi. Vitamin takviyelerinin kullanýmý artsa da bazý kiþilerde A vitamini eksikliði görülebiliyor. A vitamininin saf hali yumurtada, karaciðerde, kaymaklý sütte,

koþu yeþil yapraklý sebzelerde ve portakal/sarý renkli meyvelerde da bulunuyor. A vitaminin saf hali olan bu retinol beta-karoten versiyonundan daha iyi emiliyor. Ayrýca birçok insan beslenme yoluyla bol miktarda B vitamini kazanabilir. C vitamini soðuk algýnlýðýndan korunmanýza veya soðuk algýnlýðý belirtileri azaltmada yardýmcý olur. D vitamini biraz güneþ ýþýðýna maruz kalmayla harekete geçer. Ayný zamanda yaðlý balýklarda, yumurtalarda ve güçlendirilmiþ süt ürünlerinde bulunur. Ancak uzmanlar E vitamini veya selenyum kullanýmýný yaþlý erkeklerde desteklemiyorlar. Çünkü 2008 yýlýnda yapýlan bir araþtýrmaya göre, günde 400 IU E vitamini kullanan erkeklerde prostat kanseri geliþme riskinin arttýðý belirlendi. E vitamini kan pýhtýlaþmasýný engelleyebiliyor, bu nedenle kan sulandýrýcý ilaçlarla birlikte alýnmamasý gerekiyor. Multivitaminler, hamile, emziren ya da hamile kalmayý düþünen kadýnlar ile günde bin 200 kaloriden az tüketenler ya da sindirimi ve yiyecek emilimini etkileyen týbbi koþullara sahip insanlar gibi bazý belirli gruplar için faydalý olabilir. Doktorunuz yüzde 100 vitamin takviyesi önermiyorsa, muhtemelen ihtiyacýnýz yok demektir. Sebze, meyve, tahýl, süt ürünleri ve protein ile dolu yiyeceklerle ihtiyacýnýz olan besin deðerlerini alabiliyorsanýz fazladan takviyeye ihtiyacýnýz yoktur. Aþýrý miktarda yaðda eriyen vitaminler (A, D, E, K vitaminleri) ise vücutta depolanýr ve zehirlenmeye neden olabilir. Vitamin takviyesine baþlamadan önce bir doktora gidip gerçekten vitamine ihtiyacýnýz olup olmadýðýný anlamak için çeþitli testler yaptýrmalýsýnýz. Ayrýca kullandýðýnýz ilaçlarý da doktorunuza anlatmalýsýnýz. Çünkü bazý ilaçlar ile vitaminler etkileþime girip size zarar verebilir. Ýhtiyacýnýz olan vitamin ve mineraller için saðlýklý gýdalar (özellikle sebze, meyve, tam tahýllý yiyecekler) tüketmelisiniz. Bunun yaný sýra egzersiz, saðlýklý beslenme ve sigarasýz bir yaþamý bir araya getirseniz fazladan vitamin takviyesine ihtiyacýnýz kalmaz. (CÝHAN)

Saðlýk Bakanlýðý, kozmetiklerin bilinçli kullanýmý için kýlavuz hazýrladý S

aðlýk Bakanlýðý, kozmetik ürünlerde yer alan ambalajlara ait bilgiler ile sembol ve uyarýlarýn tüketiciler tarafýndan anlaþýlmasý amacýyla kýlavuz hazýrladý. ‘Kozmetik Ürünler Tüketici Bilgilendirme Kýlavuzu’na göre ürünlerin iç ve dýþ ambalajýndaki bilgilerin, silinmemesi, kolayca görülebilir ve

M. Sait Çakar

okunabilir olmasý gerekiyor. Kozmetik ürünün kullaným amacý, kullanýlabileceði yerler, ürünün nitelikleri gibi özeliklerin etiket veya ambalajda yer almasý, tüketicinin bunlarý incelemesi gerekiyor. Organik ya da doðal diye satýlan kozmetikler için belgeli kanýt gerekiyor. ‘Kozmetik Ürünler Tüketici Bilgilendirme Klavuzu, Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu tarafýndan hazýrladý. Kýlavuza göre kozmetik ürünler, iç ve dýþ ambalajlarýnda yer alan bilgiler silinemez, kolayca görülebilir ve okunabilir olmalarý kaydýyla satýþa sunulabilecek. Kozmetik ürünlerin ambalajýnda üretici veya ithalatçýnýn unvaný ve adresi, ithal edilen kozmetik ürünlerin ambalajlarýnda ise menþe ülkenin belirtilmesi gerekiyor. Ambalajda içerik miktarý aðýrlýk veya hacim olarak belirtilecek. Minimum dayanma tarihi ambalaj üzerinde açýkça ve sýrasýyla; ay ve yýl olarak yazýlacak. Minimum dayanma süresi ‘otuz ayý’ geçen kozmetik ürünlerde, tarih belirtilmesi zorunlu olmayacak. Ancak, bu kozmetik ürünlerde kozmetik ürünün açýlmasýndan itibaren tüketiciye zarar vermeden kullanýlabileceði sürenin bildirilmesi zorunlu olacak. Kozmetik ürünün kullanýmýnda alýnmasý gereken özel tedbirler ve uyarýlar var ise kozmetik ürünün ambalajýnda belirtilecek. Bu bilgiler ambalaj üzerine sýðmadýðý takdirde, broþür, etiket bant

veya kart þeklinde tüketiciye sunulacak. Kozmetik ürünün fonksiyonu ambalaj üzerinde Türkçe olarak yer alacak. Kozmetik ürün ambalajýnda herhangi bir hastalýðý tedavi etmek, önlemek, teþhis etmek veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek ve deðiþtirmeye iliþkin ibareler ile görseller yer alamayacak. Bu tür ürünler kozmetik olarak kabul edilemeyecek. Kozmetik ürünün kullaným amacý, kullanýlabileceði yerler, ürünün nitelikleri ürünün etiket veya ambalajýnda yer alacak. Tanýtým ve reklam amacýyla üretilen kiþisel temizlik ve bakým ürünleri, hediyeler ve numuneler dâhil olmak üzere kozmetik ürün kapsamýna giren ürünler (kolonyalý mendil, seyahat boyu sabun, seyahat boyu diþ macunu, þampuan, saç kremi, duþ jeli/sabunu, nemlendirici losyon/krem vb.) kozmetik mevzuatýnýn gereklerini karþýlayacak. Bu ürünlerin ambalaj ve etiketinin üzerinde üretici firmaya veya ürünü sunan ticari müesseseye iliþkin bilgiler, ürünün içerik bilgisi ve hangi amaçla kullanýlacaðý hususunda bilgilerin bulunacak. (CÝHAN)

aþkasýnýn canýna kýydýktan sonra kendi canýna kýyanlar üzerinde bir araþtýrma yapýlýrsa onlarýn iki gruba ayrýldýklarý görülür: Ahlâka isyan edenler ve ahlâksýzlýða isyan edenler 40 50 yýl öncesine kadar Ýslam dünyasýnda sadece “akide” problemi vardý. Çoðunluðun Müslüman olduðu þehirlerde infiala sebep olacak yaygýn bir ahlâksýzlýk problemi yoktu. Sol ideoloji ile imandan edilen gençler bile 25-30 yýl önce Ýslam þehirlerinde belli ahlâki kurallara görüntüde de olsa kendilerini uydurmak zorunda hissediyorlardý. Bugün Ýslam dünyasýnda geleneksel inanca sahip kimi ailelerin gençleri bile kendilerini belli ahlâkî kurallara uydurmak zorunda hissetmiyorlar. Bu yöndeki önerileri bile özgürlüklerinin sýnýrlanmasý, baský altýna alýnma ve geleneðin kölesi edilme çerçevesinde görebiliyorlar. Sokak ortasýndaki teþhire yönelik uyarýlarý bile anlayýþla karþýlamýyorlar. “Biraz daha ahlâklý olabilir misiniz?” önerisine bile isyan ediyorlar. Dün, karþýlýksýz bir ilgiyle yüz yüze kalan bir genç, köyün çobaný ise ilgi duyduðu kiþinin evinin önünde kavalýný taþa vurur, sürüyü býrakýr, memleketi terk ederdi. Güç kuvvet sahibi biri ise ilgi duyduðu kiþiyi kaçýrmanýn yolunu arardý. Bugün karþýlýksýz bir ilgiyle yüz yüze kalanlar, ilgi duyduðu kiþiyi öldürmekle yetinmiyor, kimi bu ilginin karþýlýksýz kalmasýndan sorumlu tutuyorsa, aradaki engelin kim olduðunu sanýyorsa kadýn, çocuk, yaþlý demeden hepsini katledebiliyor; ardýndan kendince yiðitlik gösterisiyle canýna kýyýyor. Yaþadýðýmýz coðrafya ve ait olduðumuz sosyal geçmiþ bakýmýndan tam anlamýyla “soysuz” bir eylemcilikle karþý karþýyayýz. Gün geçmiyor ki “cinnet” baþlýðý altýnda bu tür bir facia medyaya yansýmasýn. Artýk herkesin mahallesinde böyle bir cani var. Her mahalle, bu tür canilerin tehdidi altýnda bir güvenlik problem yaþýyor. 40-50 yýl, hatta 25-30 yýl öncesine göre yeni bir problemle yüz yüzeyiz: Ahlâksýzlýk problemi ve iki tip insanýn isyaný ile karþý karþýyayýz: Baþkasýnýn canýna kýydýktan sonra, kendi canýna kýyanlar üzerinde bir araþtýrma yapýlýrsa onlarýn ikiye ayrýldýklarý görülür: Ahlâka isyan edenler ve ahlâksýzlða isyan edenler. Bu isyancýlardan bazýlarý, ilgi duyduðu kiþiyi ahlaksýzlýðý seçmiyor diye katliam yapýyor; bazýlarý ise eþleri veya bir yakýnlarý ahlâk dýþýna çýktý diye katlediyor. Birincisi ahlâka isyan ediyor; ikincisi ahlâksýzlýða ve her ikisi de bu isyaný kendi canýna kýyma acziyeti ile bitirebiliyor. Ýsyana sebebiyet vermek ve isyana teþvik suçtur. Sebepler ve teþvikler var oldukça isyan devam edecektir. Bunun yanýnda otorite sahibi olanlarýn isyana seyirci kalmalarý da suçtur. Öyleyse sormak gerekmiyor mu? Ýnsanlarý, ahlâka isyan ettirecek kadar insanlýktan uzaklaþtýran ne ve kimdir? Ahlâklý insanlarý, ahlâksýzlýða karþý kendi kendine harekete geçmeye ve canýna kýymaya sevk edecek kadar da ahlâka karþý duyarsýz olanlar kimlerdir? Onlar, neden toplumu çoðu zaman kendi yanlýþ çözümünü deneme mecburiyetinde býrakacak kadar duyarsýzdýrlar? Bu isyana sebebiyet verenler, bu isyaný teþvik edenler, annelerin, çocuklarýn, yaþlýlarýn katline ortak olanlar kimlerdir! SEBEPLER VE SEBEP VERENLER ARAÞTIRILMIYOR Önümüzde bir problem var: Sýradan bir aileden gelen bir genç, eline býçaðý veya ateþli silahý alýyor ve bir gün kendi annesini, babasýný, kardeþlerini, eþini, çocuklarýný öldürüyor. Gayet makul bir ailenin genci 'ya ilgimin karþýlýk bulmasý için hep beraber seferber olursunuz ya da…' tehdidinde bulunuyor. Ve bu, münferit bir olay deðil. Neredeyse her gün böyle bir olay medyaya yansýyor. Bu tür olaylar artýk toplumsal bir problem haline geldi. Kronik vakalar arasýna girdi. Vakayý bu kadar aðýr hale getirecek kadar niye beklendi? Ahlâk, niye bu kadar zorlandý, niye bu kadar tahrip edildi? Batýdan ithal ideolojilere inanmýþ sosyolog ve psikologlar, bu sorunu adam akýllý araþtýrmýyor. Çünkü araþtýrma sonucunun kendi batýl ideolojilerine ve batýl ideolojilerinin önderlerine dayanacaðýný biliyor. Suçlunun ayak izlerini kendi kapýlarýna getirecek bir araþtýrma yapmaktan kaçýnýyor. Dindar psikolog ve sosyologlar ise dindar olsalar da araþtýrmalarýný batýl ideolojilerin bakýþ açýsýyla yaptýklarý için sonuçlarý onlarýn terimleriyle açýklýyor ve araþtýrdýkça haktan, doðrudan uzaklaþýyor. Dindar bilim insanlarý, yýllardýr üniversitelerde sindirildikleri için hakký görse de kendine öz güven duyarak “Ýþte hak!” diye baðýramýyor; “Ýþte hak” diye baðýrsa da batýl ideolojilerin ölçüleriyle konuþmadýðý sürece kimsenin onun araþtýrmasýna deðer vermeyeceðini düþünüyor. Nihayetinde bu endiþe içinde hak ile batýlý birbirine karýþtýrarak herkesin kafasýný karýþtýracak ve asla çözüme götürmeyecek bir dizi karmaþýk öneriyle kamuya görünüyor. Dindar köklerden gelen bir psikolog, bir sosyolog, deðiþime raðmen, “Bu isyanýn sebebi, dinden, imandan uzaklaþmaktýr, ahlâksýzlýðýn bir kültüre dönüþtürülmesidir” diye ilanda bulunursa “bilim dýþý açýklama yapmak”la itham edilmekten endiþe duyuyor. DÝN DIÞI ÇÖZÜMLER “TEÞVÝKTÝR” Din ile ahlâk, beden ile can gibidir. Ahlâk, ancak din bedeni içinde varlýk bulur. Dinin olmadýðý yerde ahlâk olmaz. Ahlâksýzlýk problemine karþý kim din dýþý bir arayýþ içine girse ancak ahlâksýzlýða hizmet eder, ahlâka isyan edenlerin

cinayetlerine ortak olur. Bu yönde oluþturulan her kurum, “ahlâksýzlýðý himaye kurumu, bu yönde yapýlan her yatýrým, “ahlâksýzlýðý teþvik yatýrýmý” olmaktan öteye gitmez. Bu kurumlarý oluþturanlarýn, bu yatýrýmý yapanlarýn arkalarýna bakmalarý gerekmiyor mu? Onlarýn gayretleri arttýkça problem onlarýn kapýsýna daha çok yaklaþýyor. Ahlâksýzlýk problemi, kendi kurumlarýný tehdit eder hale geliyor. Din dýþý ahlâk teorisinin kaynaðý Batý'dýr. Batý'nýn ise en büyük problemlerinin baþýnda ahlâksýzlýk problem geliyor. Batý yýllardýr, ahlâksýzlýðýn tahrip edici neticeleri ile boðuþuyor. Batý'nýn çözümü çözüm olsaydý. Batý kendi çözümünde direndikçe batar mýydý? Bu probleme karþý din dýþý aktörler tayin edenler, feministçe bir yaklaþýmla, ahlâksýzlýk probleminden dolayý isyana sürüklenen erkekleri suçlu bulurken, bu isyanýn bir parçasý olan kadýnlarý “azize” ilan edenler, Türkiye'de sosyalist kesimin yýllardýr bunu, zaten yaptýðýný görmüyorlar mý? “Ahlâk” diye dönüp dolaþýp sosyalist ahlâký mý buldunuz? Ahlâk gibi bu toplumun deðerleri için hayati öneme sahip bir meselede bile çözümünüzün kaynaðý sosyalistler gibi maneviyat düþmaný bir kesim ise siz sosyal alanda bize ait hangi projeye sahipsiniz? ÇÖZÜM “AHLÂKSIZLIK KÜLTÜRÜ” MÜ? Din dýþý arayýþlar içinde olanlarýn yazýp çizdiklerine bakýn: Onlar, ahlâksýzlýðý deðil, ahlâksýzlýða isyan edenleri kýnýyorlar. Ahlâksýzlarýn suçunu ahlâkta arýyorlar. Ahlâksýzlýðý lanetlemiyorlar, ahlâksýzlýða isyan edenleri lanetliyorlar. Onlar, ahlâka isyan edenleri, özellikle kadýn olduðunda kutsuyorlar. Onlarýn bu tavrýný tespit için bu yöndeki tek bir vakayla ilgili açýklamalarýný duymanýz yeterli. Onlar, ahlâksýzlýðý bir sorun olarak görmüyorlar, ahlâk için isyan edenleri sorunun merkezine koyuyorlar. Onlara bakýlýrsa, toplum ahlâksýzlýðý normal karþýlayacak kadar bir bakýþ açýsý deðiþikliðine uðrasa, ahlâksýzlýðý görmeyecek bir körlüðe, bir ahlâk miskinliðine sürüklense ahlâksýzlýk normalleþir. Ne ahlâksýzlýða karþý isyan edenler olur ne de ahlâka karþý isyan eden. Toplum da bu tür cinnetlerden kurtulur. Buna “ahlâksýzlýk kültürü” denir. Onlar, “ahlâksýzlýk kültürü” için çalýþýyorlar, “ahlâksýzlýk kültürü” için emek harcýyorlar. Onlar, ahlâksýzlýðýn bu toplumda bir kültüre dönüþmesi için çýrpýnýyorlar. “Ahlâksýzlýk kültürü”nün keþfi onlara ait deðil, onlar sadece taklitçidir; bu kültürü Batý keþfetti. Ahlâk, bir bütündür, ahlâksýzlýk problem sadece “belli bir alana indirgenemez. O “belli” olan, sadece bir “patlama” noktasýdýr. - Ýçkinin yayýlmasý - Kumarýn resmileþmesi - Emanete ihanetin tabiileþmesi - Yalanýn sýradanlaþmasý - Aldatmanýn sanata dönüþmesi - Dedikodunun eðlence olmasý - Komþuluk ve akrabalýk iliþkilerinin bozulmasý Bunlarýn her biri problemin bir yerindedir. Batý, “ahlâksýzlýk kültürü”nü “belli” konuyu din dýþý bir çözüm adýna ve felsefi bir alt yapýyla ahlâkýn dýþýna çýkararak kabul etti. Bu, küçük sol gruplarýn “Kadýn namus deðildir” anlayýþýnda kendisini bulan bir yaklaþýmdýr. Bu, aslýnda ahlâkýn, toplumsal yaygýnlýða ulaþan ahlaksýzlýða yenilmesinin ta kendisidir. Konu, erkeðe “Haddini bil!”, kadýna “Hakkýný bil!” diyen bir dar fikirliliðe, “Hattýný bil!” gibi bir polisiye çözüme sýðmayacak kadar büyüktür. Sorunu, “Kadýna þiddet” meselesine indirgemek basitliktir, sebep körlüðüdür; hiçbir soruna çözüm olmayan post modern sosyalistliktir. Ýslamî köklerden gelenler, sosyal meselelerde dolaþa dolaþa post modern sosyalistlerin sloganlarýna saplanmýþlarsa vah bu toplumun hâline! Post modern sosyalistlerin feminizmden beslenen bir yaklaþýmla “Erkeði baðla!” sorun biter, demeleri onlara yakýþýyor. Ama ya yýllarca “Kurtuluþ Ýslam'dadýr!” diyenlerin sorunu din dýþý bir alana sürükleyerek görev verdikleri aktörlere “Haddini bil!”, “Hakkýný bil!, “Hattýný bil!” sloganlarý attýrmalarý? ÇÖZÜM ÝSLAM'DADIR Soruna daha geniþ bakan, ahlâký kadýn konusuna indirgemeyen ama kadýn konusunu ahlâkýn dýþýna çýkararak çözme gibi bir garabete düþmeyen ve hiçbir komplekse, endiþeye kapýlmadan “Çözüm Ýslam'dadýr” diyebilen birilerine ihtiyaç var. Ýslam'ýn Mekke günlerinden baþlayarak topluma, fuhþa meyletme, kul hakkýný yeme, yalan söyleme, emanete ihanet etme direktifleri vermesi ve bu direktifleri hep gündemde tutmasý bizim için yol göstericidir. Ahlâksýzlýk problemi, her dönem var olmuþ ve bu problem nerede bir çizgiyi aþmýþsa toplumsal huzursuzluða ve infiale yol açmýþtýr. Önce duyarlý fertler sonra toplumun bütünü bu yönde bir arayýþ içine girmiþtir. Bugün böyle bir arayýþ vardýr. “Fuhþa meyletme!”, “Yalan söyleme!”, “Kul hakkýný yeme!”, “Dedikodu yapma!”, “Emanete ihanet etme!”, “Rüþvet yeme!”, “Komþuna eziyet etme!” diyerek topluma çaðrýda bulunanlar bu arayýþa cevap verenler olacaktýr. Unutmamak gerekir ki hiçbir toplum ahlâksýzlýk problemini ikincil bir problem sayacak lükslüðe sahip deðildir. Hele bir Ýslam toplumu asla! 21 Aralýk 2012 Cuma-- Doðru Haber


26 Aralýk 2012 Çarþamba

6

Tuðgeneral Çitil yine duruþmaya gelmedi, dava Çorum'a nakledildi

D

erik ilçesinde 1993-94 yýllarý arasýnda faili meçhul cinayete kurban giden 13 köylüyle ilgili dönemin Derik Jandarma Komutaný Tuðgeneral Musa Çitil hakkýnda açýlan davanýn ikinci duruþmasý yapýldý. Mardin Aðýr Ceza Mahkemesi’nde görülen duruþmaya müdahil avukatlar Erdal Kuzu ve Mardin Barosu Baþkaný Azad Yýldýrým ile müþtekiler katýldý. Sanýk Ankara Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral

Musa Çitil ise ikinci kez duruþmaya gelmedi. Mahkeme heyeti, Adalet Bakanlýðý'nýn talebi ve 5. Yargýtay Ceza Dairesi'nin onayý ile davanýn Çorum’da görülmesine karar verildiðini açýkladý. Karara tepki gösteren müdahil avukatlar, 5. Yargýtay Ceza Dairesi'ni sert biri dille eleþtirdi. Dosyanýn 'kamu güvenliði' gerekçesiyle Çorum'a gönderildiðini ve sanýðýn tutuklanmasý yönündeki taleplerinin de reddedildiðini belirten avukat Erdal Kuzu, “Siyasi

iktidarýn geçmiþle yüzleþme yönündeki beyanlarýnýn samimi olmadýðý çok açýk olarak ortaya çýkmýþtýr. Adalet Bakanlýðý, hukuka aykýrý bir þekilde sanýðý korumak adýna dosyaya müdahale etmiþtir. Yargýlamada herhangi bir kamu güvenliði tehlikesi olmadýðý çok açýk iken dosyanýn kapatýlmasýna yol açacak nakil kararý alýnmýþtýr. Bu dosya Fizan'a da gitse biz bu yargýlamanýn peþini býrakmayacaðýz." dedi Mardin Barosu Baþkaný Azad Yýldýrým da, Tuðgeneral Musa Çitil’in bir kere bile tenezzül edip mahkemeye gelmediðini vurguladý. Yýldýrým, þöyle konuþtu: "Siz neden Mardin’de bu davanýn görülmesinden korkuyorsunuz? Soruþturma boyunca 2 celse yapýlmasýna raðmen tek bir olay yaþanmamýþtýr. O zaman hangi kamu güvenliði? Bu siyasi bir operasyondur. Kiþinin rütbesine göre korunmasýdýr. Bugün adalet katledilmiþtir.” Öldürülen 13 kiþinin yakýnlarý adýna açýklama yapan Vecdi Avcýl’ýn oðlu Yasin Avcýl ise “Devlet halen güçlülerin yanýnda, ezilenlerin ve haklý olanlarýn yanýnda deðil. Siz bugün bir canavarý saklarsanýz, bu canavar dönüp sizi de yiyecektir. Bugün katilleri koruyanlar gün gelecek birlikte yargýlanacaktýr.” þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

Yýlmaz Güney Film Festivali ödül töreniyle sona erdi

B

atman Belediyesi ve Ortadoðu Sinema Akademisi ortaklýðýyla bu yýl üçüncüsü düzenlenen Yýlmaz Güney Film Festivali, ödül töreni ile sona erdi. Bu yýlki festivalde 15 filmin gösterimi ve gösterim seçkileri kapsamýnda belgesel ve uzun metrajlý film gösterimlerine yer verildi. Festivalin kapanýþ programýnda yer verilen Zeki Demirkubuz’un son filmi olan ‘Yer altý’ filmini izlemeye gelenler salonu doldurdu. Film gösteriminden sonra aralarýnda BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, BDP gönüllü yöneticileri, Belediye Baþkanvekili Serhat Temel, belediye baþkan yardýmcýlarý, yönetmen, oyuncu ve sinemaseverlerin de aralarýnda bulunduðu kalabalýk çok sayýda izleyici gerçekleþtirilen ödül töreni izledi. Programýn finalinde En iyi Kürtçe Kýsa Film Öykü yarýþmasýnda “Hebûn” (Varlýk) adlý eseriyle Nazif Coþkun alýrken, kýsa film yarýþmasýnda izleyici ödülünü “Kolanek Li Paþ Mala Me” (Evimin arkasýndaki Sokak) adlý filmiyle Þîlan Saadî aldý. Kýsa filmler Jüri Özel ödülü “Silhouette” (Silüet) filmi ile Kamîran Bêtasî’ye giderken, yarýþmanýn en iyi üçüncü film ödülü ‘Gerayîþ” (Arayýþ) filmi ile

Çetin Baskýn , en iyi ikinci film ödülü “Sipî” (Beyaz) filmi ile Kamer Erdoðan ve en iyi film ödülü ise “Xakî Pehlewanan” (Kahramanlar Ülkesi) filmi ile Sahim Omar Kalifa’ya gitti. Ödül töreninde konuþan Belediye Baþkanvekili Serhat Temel, bu festivalin Kürt sinemasý açýsýndan bir gelenek oluþturacaðýna inandýðýný belirterek, “Umutluyum, önümüzdeki yýllarda bu festival daha da büyüyüp geliþecek. Kürt sinemasý için iyi bir alt yapý oluþturduðumuza inanýyorum. Festival boyunca yurt içi ve yurt dýþýndan gelen konuklarýmýz ile güzel anlar yaþadýk.” dedi. BDP Milletvekili Ayla Akad Ata ise Roboski'ye adanan bu yýlki festivalin daha da anlamlý olduðunu, Kürtlerin mücadelelerinde filmlere konu olacak bir sürü yaþanmýþlýklarý olduðunu ve bunlarýn bir gün yeni Kürt sinemacýlar tarafýndan filmlere çekilmesini umut ettiklerini belirterek, festivale katýlan ve organizasyonda emeði geçen herkese teþekkür etti. Kýsa film yarýþmasý jüri komitesi adýna Özkan Küçük ve kýsa film öykü yarýþmasýnda ise jüri adýna Ýlhan Bakýr da kýsa birer konuþma yaptý. Festival, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. (CÝHAN)

Kaymakam Yörük, gazi er Þahin'i ziyaret etti

B

atman Sason Kaymakamý Bahadýr Yörük, Þýrnak Uludere'de mayýna basarak gözünü kaybeden gazi er Ahmet Þahin’i evinde ziyaret etti. Sason Kaymakamý Bahadýr Yörük, Belediye Baþkaný Muzaffer Arslan, Garnizon Komutaný Binbaþý Sadýk Gülecen ve Ýlçe Jandarma Komutaný Yüzbaþý Çaðrý Dalayan ile birlikte, Sason ilçesine baðlý Geçitli köyünde ikamet eden gazi er Ahmet Þahin'i ziyaret etti. Gazi er ve ailesine devlet kurumlarýnýn her zaman kendilerinin yanýnda olduklarý mesajý verildi. Gazi er Ahmet Þahin ile sohbet eden Kaymakam Bahadýr Yörük, gazilerin kutsal birer emanet olduklarýný belirterek, ailelerin sorunlarýný dinledi bir talepleri veya ihtiyaçlarý olup olmadýðýný sordu. Yörük, “Devletin sahip

olduðu maddi ve manevi imkanlarla bu ailelere yalnýz olmadýklarýný hissettirmeye çalýþýyoruz. Devletimiz ve milletimiz gazilerimize bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da sahip çýkmaya devam edecektir. Gazilerimize þükranlarýmýzý sunuyoruz.” dedi. Duygulu anlarýn yaþandýðý ziyaret sýrasýnda gazi Ahmet Þahin ile sohbet eden protokol üyeleri, bu tür olaylarýn bir daha yaþanmamasýný diledi. Sason'un Geçitli köyünde yaþayan 3 çocuk babasý gazi Ahmet Þahin, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek “Bugün Kaymakamýmýz Bahadýr Yörük ve beraberindeki heyet evime kadar gelip beni ziyaret etti, halimihatýrýmý ihtiyacýmý sordular, beni yalnýz býrakmadýlar, bu ziyaret benim ve ailem için büyük bir onurdur, sað olsunlar.” diye konuþtu. (CÝHAN)

26 Aralık2012 Çarşamba Gazete Sayfaları  

26 Aralık2012 Çarşamba Gazete Sayfaları

Advertisement