Page 1

Müftü Coþkun: Ýftarda fakirleri sofralarýmýzda misafir edelim Ali Edis

iftar vermeye davet etti. Ramazan ayýnýn çok iyi deðerlendirilmesi gerektiðini belirten Müftü Dursun Ali Coþkun, ihtiyaç sahiplerine iftar verilmesi ve yardým edilmesi gerektiðini söyledi. Eskiden iftarlarýn gerçek ihtiyaç sahiplerine verildiðini ama zamanla bu anlayýþýn deðiþtiðine dikkat çeken Coþkun, ”Eskiden insanlar fakirlere, ihtiyaç sahiplerine daha çok iftar verirdi. Zamanla bu anlayýþ deðiþti. Herkes birbirine, zengin zengine iftar vermeye baþlar oldu. Bunlar da olacak ama en hayýrlýsý ihtiyaç sahibi kiþileri bulup onlarý sofralarýna davet etmektir. Hatta isteyen þöyle bir þey de yapabilir. Hazýrlamýþ olduðu iftar yemeklerini alýp fakir bir insanýn evine

M

ardin Müftüsü Dursun Ali Coþkun, Ramazan ayýnda hayýrsever insanlarý, özellikle fakir ve muhtaç ailelere kendi sofralarýnda

misafir olabilir onunla birlikte iftarýný açabilir. Ama bu, þimdiki insanýmýza aðýr gelebilir. Ama doðru olaný da budur. Ýnþallah halkýmýzdaki yanlýþ inanýþlar ve düþünceler zamanla yok olur." dedi. Ramazan ayýnda küskünlerin barýþmasý, dostluk ve kardeþlik duygularýnýn daha da pekiþtirilmesi gerektiðini kaydeden Coþkun, þöyle dedi: ”Bu mübarek ayda bol bol Kur'an-ý Kerim okumalý, tövbe istiðfar etmeli, teravihleri kaçýrmamalý, gece sahura kalkýnca da teheccüt namazlarý da mutlaka kýlýnmalýdýr. Ýnsanlarý her zaman barýþa, kardeþliðe ve dayanýþmaya çaðýrmalýyýz. Hoþgörü ortamýmýzý geniþletmeliyiz. Bu mübarek ayý iyi deðerlendirmeliyiz ki bereketinden feyiz alalým."

Bakan Eker, iftarýný vatandaþýn evinde yaptý Ýsmail Erkar

G

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

24 Temmuz 2012 Salý

Yýl: 8 Sayý 2403 Fiyatý :25 Kr

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Batman ve Diyarbakýr’dan sonra Mardin’e gelerek bir dizi incelemede bulundu. Mardin Valiliði ile Mardin Belediyesi’ni ziyaret eden Bakan Mehdi Eker’e, Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu belediye hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. Ardýndan, Þar Mahallesi’nde oturan Canan Toplacýk’ýn evini ziyaret eden Bakan Eker, burada iftarýný açtý. Mardin Kalesi’ni ve Yeniþehir’in tamamýný gösteren

bir evin balkonunda oturan Bakan Mehdi Eker, aile fertleri ile birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi. Ýftar yemeðine, Bakan Yardýmcýsý Kutbettin Arzu, AK Parti Mardin Milletvekili Gönül Bekin Þahkulubey, Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Ýl Emniyet Müdürü Derviþ Kara ve AK Parti Ýl Baþkaný Ýbrahim Fide katýldý. Ýftardan sonra Yeniþehir’de bulunan Fuat Yaðcý Camii’ne gidilerek teravih namazý kýlýndý. Teravih namazý ardýndan çay bahçesinde istirahat eden Bakan Mehdi Eker ve beraberindekiler, gece geç saatlere kadar sohbet etti.

Bakan Eker’den, Ramazan’a raðmen devam eden terör saldýrýlarýna tepki Nezir Güneþ

M

ardin’de bulunan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Ramazan ayýna raðmen devam eden terör saldýrýlarýna tepki gösterdi. Bakan Eker, "Kürtçe yasak deniliyordu. Bugün Artuklu Üniversitesi Kürtçe eðitim yapýyor. Kürtçe öðretiliyor. Yüksek lisans programlarý konuldu. Öðretmenler yetiþtiriliyor. Bütün bunlar PKK’yý ve terör örgütünü rahatsýz ediyor. Çünkü onlarýn derdi Kürt sorununun çözülmesi deðildir." dedi. Mardin Valiliðini ziyaret eden Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný iyanet Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan Mehdi Eker’i burada, Mardin Valisi düzenlenen yaz Kur’an kurslarý Turhan Ayvaz, AK Parti Mardin tüm Türkiye’de olduðu gibi Milletvekilli Gönül Bekin Þahkulubey, Mardin’de de büyük ilgi görüyor. Bu yýl Belediye Baþkaný Mehmet Beþir yaþ sýnýrýnýn kalkmasý ile birlikte 7'den Ayanoðlu, kamu kurum amirleri 70'e herkes Kuran–ý Kerim öðrenmek için karþýladý. Valilik giriþinde polis camilere koþtu. Mardin’de 17 Haziran’da mangasýný selamlayan Bakan Eker, 780 cami ve kuran kursunda baþlayan daha sonra valilik þeref defterini kurslara il genelinde 21 imzaladý. Vali Ayvaz’dan ilin tarým ve bin 662 kiþi katýldý. Sayfa 2’de hayvancýlýk alanýndaki talep ve

Yaz Kur'an kurslarýna büyük ilgi

D

sorunlarýný dinleyen Bakan Eker, gazetecilerin sorularýný cevapladý. Bir gazetecinin, artan terör saldýrýlarý ile ilgili sorusuna Bakan Eker, “Maalesef bu saldýrýlar, Ramazan ayýnda da devam ediyor, niye yapýlýyor? Türkiye’de barýþ ve huzur gelmesin, Kürt sorunu demokratikleþme ve sivilleþme çözülmesin diye bu saldýrýlar yapýlýyor. Bu tür çabalarý engellemek için yapýyorlar. Biz de örgütle mücadeleye devam ediyoruz. Örgüt, kendi politik çýkarlarýný önemsiyor. Örgüt yöneticileri politik çýkarlarýný savunuyor. Kendi sorunlarýný da Kürt sorununun önüne koyuyorlar. Bizim Türkiye’de muhatabýmýz Türkiyeli vatandaþlarýmýzdýr. Bu vatandaþlarýmýzýn taleplerini dikkate alýp onlarla çözüm arýyoruz. Hangi yolla demokratikleþme ve sivilleþmeyi tesis etmek sureti ile bunun önündeki engelleri kaldýrarak yapýyoruz. Düzenlemeler yapýyoruz, projeler yapýyoruz. Uygulamalar yapýyoruz.” Dedi.

Mardin'in Þampiyonlarý Fem Dershanesi'nden Bilinçsizce kullanýlan klimalar hasta ediyor L S Murat Akgül

on günlerde artan hava sýcaklýðý karþýsýnda vatandaþlarýn serinlemek için klimalarý sürekli açýk tutmasýnýn çeþitli hastalýklara davetiye çýkardýðý belirtildi. Mardin Devlet Hastanesi Baþhekim Yardýmcýsý Dr. Oktay Baygün, yaz aylarýnda klimanýn sürekli açýk tutulmasý ve bulunduðu mekândaki konumunun hatalý olmasý yüzünden boyun, göðüs ve omuza gelen klima akýmlarýnýn hastalýklara neden olduðunu söyledi. Baygün, "Klimalarýn önünde uzun süre durmamak gerekir. Klima akýmýna direkt maruz kalmamak için uzak mesafede oturmak gerekir. Klimalý mekânlardan güneþli havaya çýkma ya da güneþli havadan birden klimayla soðutulmuþ bir alana girmek insan vücuduna çok büyük zarar veriyor." dedi. Klimanýn neden olduðu rahatsýzlýklarý önlemek için havayý yavaþ yavaþ soðutmak gerektiðini kaydeden Dr. Oktay Baygün, sözlerine þöyle devam etti: "Klimalarýn ortamý belirli zaman aralýklarýnda soðutmak için kullanýlmasý gerekir. Çok sýcaktan ve çok terliyken klimalý ortama geçmenin vücut ýsýsýný birden bire düþürdüðü için kas ve iskelet aðrýlarýna neden oluyor. Bilinçsiz

Devamý Sayfa 2’de

isans Yerleþtirme Sýnavý (LYS)'nda Mardin birincileri FEM Dershanesi'nden çýktý. Dil puanýnda Ýpek Yardýmcý, Türkiye 30.'su Mardin il 1.'si, sayýsal puanda Evin Algan Türkiye 83.'sü Mardin il 1.si, Eþit Aðýrlýk puanýnda Nurullah Yýldýz Türkiye 391.'si Mardin il 1.'si ve Sözel puanda Muhammed Bora Türkiye 604.'sü, Mardin il 1.'si oldu. Ayný zamanda, bütün puan türlerinde Mardin il 2. ve 3.'leri FEM Dershanesi'nden çýktý.

kullaným özellikle kas romatizmasý, kireçlenme, astým ve üst solunum hastasý olan vatandaþlarý büyük ölçüde etkiliyor.” Vücuda gelen klima akýmlarýnýn zatürreye neden olabileceði bilgisini veren Baygün, "Bakým yapýlmamýþ klimalarda çeþitli mikroplar ürüyor. Klimalarýn ortamdaki nemi kurutarak burun ve solunum yollarýný koruyan mekanizmayý bozuyor. Bu da çeþitli enfeksiyonlara zemin hazýrlýyor. Mümkün olduðu kadar klimalardan uzak yerde oturmak, ayrýca haftada bir kez dahi olsa klima temizliði yapýlmasý çok önemlidir." uyarýsýnda bulundu.

Mardin'de facianýn eþiðinden dönüldü! Nezir Güneþ

M

ardin Valisi Turhan Ayvaz, Nusaybin ilçesinde bulunan el yapýmý patlayýcýnýn kontrollü bir þekilde imha edildiðini açýkladý. Nusaybin Cizre karayoluna patlayýcý yerleþtirildiði ihbarý alan jandarma ekipleri, yolun 30. kilometresinde arama çalýþmasý baþlattý. Trafiðe kapatýlan ve güvenlik önlemleri alýnan yolda yapýlan aramalar sonucunda bulunan patlayýcý, bomba

Sedat Aslanaçier

imha uzmanlarý tarafýndan kontrollü bir þekilde patlatýldý. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, yaptýðý açýklamada, ''Nusaybin'in Girmeli beldesi yakýnlarýnda, yol üzerinde el yapýmý patlayýcý bulundu. 25-30 kilo civarýnda süt güðümünün içine düzenekle konulan patlayýcý, kontrollü bir þekilde imha edildi'' dedi. Güvenlik önlemleri nedeniyle trafiðe kapatýlan yolun 1 saat sonra açýlacaðý öðrenildi. Konuyla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.

Mardin FEM Dershanesi Genel Müdürü Oktay Ballý, düzenlediði basýn toplantýsýnda, il genelinde dereceye giren öðrencileri tanýttý. Haziran ayýnda yapýlan LYS'de

bütün dallarda Mardin birincisi çýkarmanýn sevincini yaþadýklarýný belirten Ballý, kendilerine bu mutluluðu yaþatan herkese teþekkür etti. Dershane olarak bireysel baþarýnýn yanýnda kitlesel baþarýda da hedefe ulaþtýklarýný ifade eden Ballý, "Dershane olarak Mardin'de büyük bir baþarý saðladýk." dedi.

Ayný zamanda, ösym yerleþtirmelerinde tercihin çok önemli olduðunu vurgulayan Ballý, "Eðer 2012 tercih sistemini bilmeyen veya tercihlerde tecrübe sahibi olmayan kiþilere tercih yaptýrýlýrsa ölü tercih veya hatalý tercih yapýlabilir. Bu konuda FEM Dershanesi olarak 200 öðretmenimiz ile tüm Mardin'de tercih yapacak öðrencilere yardýmcý olmaktan gurur duyarýz." diye konuþtu.


24 Temmuz 2012 Salý

2

Yaz Kur'an kurslarýna büyük ilgi Kürtçe Yüksek Lisansa rekor baþvuru

Bu yýl yaþ sýnýrýnýn kalkmasý ile birlikte 7'den 70'e herkes Kuran–ý Kerim öðrenmek için camilere koþtu. Mardin’de 17 Haziran’da 780 cami ve kuran kursunda baþlayan kurslara il genelinde 21 bin 662 kiþi katýldý. Katýlýmcýlardan 15 bininin erkek, 6 bin 662’sinin kýz öðrenci olduðu ifade edildi. Ali Edis

D

iyanet Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen yaz Kur’an kurslarý tüm Türkiye’de olduðu gibi Mardin’de de büyük ilgi görüyor. Bu yýl yaþ sýnýrýnýn kalkmasý ile birlikte 7'den 70'e herkes Kuran–ý Kerim öðrenmek için camilere koþtu. Mardin’de 17 Haziran’da 780 cami ve kuran kursunda baþlayan kurslara il genelinde 21 bin 662 kiþi katýldý. Katýlýmcýlardan 15 bininin erkek, 6 bin 662’sinin kýz öðrenci olduðu ifade edildi. Mardin’de yaklaþýk bin 600 kiþinin görev yaptýðý kurslarda personel yetersiz kalýnca müftülük dýþarýdan personel görevlendirme ile Kuran kursu öðreticisi görevlendirildi. 2009 yýlýnda Türkiye’de 65 bin cami ve Kuran kurslarýnda 2 milyon öðrenci kurslara katýlýrken, 2012 yýlýnda yaz kuran kurslarýnda yaþ sýnýrýnýn kalkmasý ile birlikte bu sayý Aðustos sonuna kadar 4 milyonu aþacaðý tahmin ediliyor.

Murat Akgül

M

ardin Artuklu Üniversitesi'ndeki 500 kontenjanlý Kürtçe tezsiz yüksek lisans programýna bin 400 kiþi baþvurdu! Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) bünyesinde Kürtçe öðretmeni yetiþtirmek için açýlan tezsiz yüksek lisans programýna rekor baþvuru yapýldý. Rektör yardýmcýsý ve Yaþayan Diller Enstitüsü Müdürü Prof. Kadri Yýldýrým, 500 Kürtçe öðretmeni yetiþtirecekleri tezsiz yüksek lisans programýna, bir ayda bin 400 baþvuru yapýldýðýný söyledi. Baþvurularýn 25 Haziran'da baþladýðýný, þartlarý uyan adaylarýn büyük ilgi gösterdiðini kaydeden Yýldýrým, baþvurularýn, 27 Temmuz tarihinde sona ereceðini, o zamana kadar aday sayýsýnýn 2 bine ulaþmasýnýn muhtemel olduðunu dile getirdi.

Kuran kurslarýnda Spor da yapýyorlar Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Gençlik ve Spor bakanlýðý arasýnda imzalanan protokol anlaþmasý kapsamýnda Mardin’de Kuran kurslarýna katýlan öðrenciler Kuran Kerim dersleri ardýndan haftanýn 5 gününde futbol, masa tenisi, batminto, judo, karate, güreþ gibi deðiþik spor dallarýnda öðrenciler sportif aktiviteler

Hedeflerinin çok üzerinde bir baþvuru yapýldýðýna deðinen Yýldýrým, þöyle konuþtu:

Nezir Güneþ Sayfa 1’den devam

“Bin kiþiyi alabilirdik” Tezsiz yüksek lisans programýna ciddi bir ilgi var. Türkiye'nin her yerinden ilgi var. Maalesef bunlardan 500 öðrenci alacaðýz. Gönlümüz buna razý deðil. Ýlgililerle bu konuyu sözlü olarak görüþtük. Þu anda ikinci 500 için baþvuru yapýlamayacak. Oysaki bin kiþiyi kaldýracak fiziki altyapýmýz da var. Bin kiþiyi, mesai içi mesai dýþý birinci öðretim ikinci öðretim veya hafta içi hafta sonu þeklinde gruplara ayýrarak, üstesinden geleceðimize inanýyorduk"

Kürt sorununa, çözüm konusunda en çok Mardin’de projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Eker, “Ne deniliyordu. Kürtçe yasak deniliyordu. Bugün Artuklu Üniversitesi Kürtçe eðitim yapýyor. Birçok programlar yapýldý. Yayýn yapýldý. Kürtçe öðretiliyor. Yüksek lisans programlarý konuldu. Öðretmenler yetiþtiriliyor. Bütün bunlar PKK’yý ve terör örgütünü rahatsýz ediyor. Çünkü onlarýn derdi Kürt sorununun çözülmesi deðildir. Kürtler daha iyi Kürtçe konuþsun sorunlarý çözülsün dillerini kültürlerini geliþtirsin deðil. Çünkü

Vali Ayvaz 1. Cadde çalýþmalarýný denetledi Ýsmail Erkar

M

ardin Valisi Turhan Ayvaz, Vali Yardýmcýsý Hüseyin Avcý ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Halil Homan ve Ýl Proje Koordinasyon Merkezi sorumlusu Füsun Karaboða ile birlikte birinci caddede devam eden üst yapý çalýþmalarýný yerinde denetledi. Mardin Valiliði ve Mardin Belediyesinin yürüttüðü Sit Alaný Altyapý Su ve Kanalizasyon Yenileme Çalýþmalarý Projesi kapsamýnda Birinci Cadde 2. Etap Üstyapý çalýþmalarýný inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Vali Ayvaz, çalýþmalarýn bir an önce bitirilmesi yönünde

vakit geçirerek kuran öðrenmelerini saðlýyoruz." dedi Kuran dersleri yanýnda öðrencilere haftanýn 5 günü çeþitli sportif aktivitelere katýlmalarýný saðladýklarýný vurgulayan Coþkun, þöyle devam etti: “Ýmamlarýmýz kendi branþlarý doðrultusunda kursiyerlere futbol, güreþ, masa tenisi, batminto, judo, tekvando, basketbol, dersleri verilmektedir. Temel bilgiler yanýnda

verilen sportif aktiviteler öðrencileri sýkmadan camilerimizi sevdirmekteyiz. 2009 yýlýnda Türkiye’de 65 bin cami ve Kuran kurslarýnda 2 milyon öðrenci kurslara katýlýrken, 2012 yýlýnda yaz kuran kurslarýnda yaþ sýnýrýnýn kalkmasý ile birlikte bu sayý 4 milyonu aþacaðý tahmin ediyoruz. Velilerimiz yaz Kuran kurslarýna büyük ilgi gösteriyor. Çocuklarýný getirip kursa katýlmalarýný saðlýyorlar. Bu çok önemlidir."

Bakan Eker’den, Ramazan’a raðmen devam eden terör saldýrýlarýna tepki

"500 Kürtçe öðretmeni yetiþtireceðimiz tezsiz yüksek lisans programýna, 1 ayda bin 400 baþvuru yapýldý. Alacaðýmýz öðrencileri, sýnavla belirleyeceðiz. Bir yýl süreli bu programdan mezun olacak adaylar Kürtçe öðretmeni olarak atanacak. ALES sonuçlarýna göre ALES sözel puanýndan en az 55 puan alma, lisans not ortalamasýnýn en az 60 olmasý ve Kürtçe'nin, Kurmanci veya Zazaki lehçelerinden birini bilmesi lazým. Eðitim, bu iki lehçeden sýnýflarda karma olarak yapýlacak.

Yýldýrým, Kürtçe seçmeli ders kitabýný hazýrlama görevinin kendilerine verildiðini, iki ders kitabýný, iki lehçede hazýrlayacaklarýný sözlerine ekledi.

düzenleniyor. Mardin’de açýlan kurslarda öðrenciler eðlenerek ve güzel vakit geçirerek Kuran-ý Kerim öðrettiklerini belirten Mardin Ýl Müftüsü Dursun Ali Dursun, bu yýl yaþ sýnýrýnýn kalkmasý ile birlikte Kuran Kurslarýnda öðrenci patlamasý yaþandýðýna dikkat çekti. Mardin genelinde açýlan 780 cami ve Kuran kursuna kýz ve erkek öðrenci olmak üzere 21 bin 662 kiþi katýldýðýný belirten Mardin Müftüsü Dursun Ali Coþkun, "Bu kurslardan bin 600 kiþi görev yapmaktadýr. Þu anda sürekli öðrenci artýþý yaþandýðý için personel yetmeyince dýþarýdan görevlendirme ile geçici personel görevlendiriyoruz. Yaþ sýnýrý kalkmasý ile birlikte 7-70’e herkes camiye koþtu. Bu yýl Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile yapýlan protokol anlaþmasý kapsamýnda kursa katýlan öðrenciler eðlenerek ve güzel

talimatta bulundu. Üçyol-Savurkapý mevkiinde bitirilen 2. Etap üstyapý çalýþmalarýný denetleyerek yapýlan çalýþmalar ile ilgili bilgi alan Mardin Valisi Turhan Ayvaz denetleme sýrasýnda vatandaþlarla sohbet ederek çalýþmalarla ilgili vatandaþlarýn görüþ öneri ve isteklerini dinledi. Vatandaþlar, Vali Ayvaz’a yapýlan çalýþmalardan dolayý teþekkür etti.

onlar bir örgüttür. Ve kime ne þekilde taþeronluk yaptýklarý da belli deðildir. Bu örgütün yöneticileri, çýkarlarý var. Politik çýkarlarý var. O politik çýkarlarýný önplana çýkarýyorlar. Onun dýþýnda da saldýrýlar düzenliyorlar. Bunda da hedef kamu kuruluþlarý, güvenlik güçleri ve sivil siyaset olarak AK Parti yöneticileridir. Bizim ilçe teþkilat baþkanlarýný kaçýrýyorlar. Ýþ makinelerini yakýyorlar. Haraç istiyorlar. Böyle mi çözülecek Kürt sorunu?” ifadelerini kullandý. Ayrýca, elektrik kesintisi ve dalgalanmalarý ile ilgili olarak bütün bölgede sorun yaþandýðýný anlatan Bakan Eker, “Elektrik miktarýnda ana nakilde hiçbir sorun yok. Elektrik üretiyor. Bölgeye sevk ediliyor. Ancak kaçak kuyulardan dolayý, ani yüklenmelerden dolayý hem kesinti hem dalgalanma oluyor. Elektrik kesintisinde de yine en büyük suç bizde. Bu bölgedeki yaþayan bazý vatandaþlarýn yolaçtýðý sýkýntýyý hepimiz çekiyoruz.“ diye konuþtu. Bakan Eker, bakanlýða baðlý birimlerin, Ramazan’da zam yapýlmayacaðý açýklamalarýna raðmen piyasada Et ve Balýk Kurumu ürünlerine yapýlan zamlarý nasýl karþýladýðý sorusunu ise yalanlayarak, böyle bir zammýn söz konusu olmadýðýný ve bu tür haberlerin kasýtlý yapýldýðýný söyledi.

Kaçak Sigara ve Çay Operasyonu M Sedat Aslanaçier

idyat ilçesinde, 26 bin paket kaçak sigara ve 100 kilo çay ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Çavuþlu beldesi Hürriyet Mahallesi'nde H.A'nýn (67) evinde ve Cizre Caddesi'ndeki bir büfede düzenlenen iki operasyonda, 26 bin paket kaçak sigara ve 100 kilogram kaçak çay bulundu. Gözaltýna alýnan Þ.S. ve H.A, çýkarýldýklarý mahkeme tarafýndan tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Soruþturma sürüyor.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

24 Temmuz 2012 Salý

3

Doðru tercih yapan dýþarýda kalmayacak Dijital mahya dönemi: Ýmamlar tek tuþla yazýlarý deðiþtirebiliyor

E

ski usul mahyalar yerlerini, dijital mahyalara býrakmaya baþladý. Birçok camide mahyalar, bu Ramazan ilk kez ledli ve hareketli görülecek. Ýmamlar bilgisayardan tek tuþla mahyalarý deðiþtirebilecek. On bir ayýn sultaný Ramazan'ýn en canlý iþaretlerinden biri de camileri süsleyen mahyalar kuþkusuz. Osmanlý döneminde yað kandilleri ile asýlan mahyalar, günümüzde elektrik ampulleri ile yapýlýyor. Ancak teknolojideki hýzlý deðiþim mahyalara da yansýdý. Camilerin bir kýsmýnda bu Ramazan, mahyalar ilk kez ledli, bir yandan da hareketli þekliyle görülecek. Ýmamlar bilgisayardan tek tuþla mahyalarý deðiþtirebilecek. Bilgisayarlara yüklenen program sayesinde istenilen zamanda istenilen yazý, söz, hadis-i þerif ledli mahyalarda görülebilecek. Tek bir çivi çakýlmadan monte edilen dijital mahyalar, halatlar ile minareye tutturuluyor. Her daim elektronik olarak kontrol edilebilen mahyalar, rüzgâr, yaðmur ve kardan etkilenmiyor. Mahyalar, ledlerden üretildiði için ampul kesilme sorunu da içermiyor. Enerji tasarrufunun olduðu mahyalarda, gösterilecek yazý ve motifler mahyanýn hafýzasýnda saklanabiliyor. Dijital mahyalar bu Ramazan'da, Ýstanbul'da Altunizade Þehrizar, Ümraniye Hacý Hakký Ekþi, Gebze Tavþanlý Merkez, Cizre-Mardin, Kuzey Irak-Kerkük, Konya Selçuklu Merkez camilerinde de görülecek. Yeni mahyalarý üreten

Dijital Mühendislik Firmasý'nýn genel müdürü Özcan Kars, dijital mahyalarýn cami dokusuna zarar vermediðini, böylece camilerin daha uzun ömürlü mimarîye sahip olacaklarýný söylüyor. Özcan Kars, kullanmýþ olduklarý led elemanlarýn ýþýk gücünü mumlardan aldýðý bilgisini veriyor. Ledlerin ýþýk biriminin 'candela' olduðunu anlatan Kars, þöyle konuþuyor: "Candela kandil demek. Bu yüzden teknolojide bile hâlâ led ýþýk birimi bir mum ýþýðý gücü ile anýlmakta. Sadece bu nedenle mumlu kandilleri hep hatýrlayacaðýz." Kars'a göre led teknolojisini sadece Ramazan ayý ile kýsýtlamak doðru deðil. Camilerin her gün her saat aktif olduðunu dile getiren Kars, "Ledli ürünler, Ramazan bitiminde sökülmesi yerine 12 ay boyunca insanlara hizmet etmeli. Kutsal günlerin Ramazan ayý dýþýnda da canlý bir þekilde anlatýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. Ýmamlar ile sürekli irtibat halindeyiz. Dijital mahyalarý, toplumsal bir iletiþim aracý olarak kullanmayý düþünüyoruz." þeklinde konuþuyor. Mahya çeþitleri Sabit mahyalar: Minare yüksekliðine, görsel mesafeye göre deðiþik boyut ve anlamlarda üretiliyor. Hareketli mahyalar: Kandillerde, üç aylarda, Ramazan ve Kurban bayramlarýnda da vaaz ve dualarýn yayýnlanmasýnda da kullanýlabilir. Grafik mahyalar: Hem hareketli hem de renkli olup mahya geleneðini gerçek anlamda temsil eder. Çok satýrlý olup; her satýr deðiþik renklerde kullanýlabilir. Arapça, Türkçe bütün dinî form ve motifler gösterilebilir. (CÝHAN)

Ü

niversite sayýsýndaki büyük artýþ, yükseköðrenimi hayal olmaktan çýkardý.

YÖK, bu yýl üniversite kontenjanlarýný, 2 yýllýk ve açýköðretim dahil 937 bin kiþi olarak açýkladý. Bunlardan 547 bini 4 yýllýk lisans eðitimi için ayrýldý. LYS'ye giren kiþi sayýsýnýn yaklaþýk 1,3 milyon kiþi olduðu dikkate alýndýðýnda, her üç öðrenciden birinin 4 yýllýk bölüme yerleþmesi mümkün. Türkiye'de üniversite sayýsýndaki hýzlý artýþ, üniversiteyi hayal olmaktan çýkardý. Yükseköðretim Kurulu (YÖK), bu yýlki üniversite kontenjanlarýný, 2 yýllýk ve açýköðretim dahil olmak üzere 937 bin kiþi olarak açýkladý. Bunlardan 547 bini 4 yýllýk lisans eðitimi için ayrýldý. 2012 yýlýnda liseden mezun olup sýnava girebilecek durumdaki öðrenci sayýsý ise 537 bin. LYS'ye giren kiþi sayýsýnýn yaklaþýk 1,3 milyon kiþi olduðu dikkate alýndýðýnda her üç öðrenciden birinin 4 yýllýk bölüme yerleþmesi mümkün. 2007 yýlýnda ise lisans programlarýnýn kontenjanlarý 207 bindi. Bu yýl itibarýyla üniversitelerin lisans kontenjanlar son 5 yýlda yüzde 100'den fazla artýþ gösterdi. 2011 yýlýnda 776 bin olan toplam kontenjan, bu yýl yüzde 20 artarak 937 bine çýktý. Kontenjan artýþý önlisans bölümleri için yüzde 17 olurken lisans programlarý için bu artýþ yüzde 24'ü buldu. Üniversite sayýlarýndaki ve kontenjanlarýndaki artýþýn sürmesi halinde gelecek yýllarda herkes için üniversiteye yerleþebilmek mümkün olacak. Ancak üniversiteler arasýndaki eðitimde kalite farklýlýðý, üniversitenin bulunduðu þehir ve tercih edilecek bölüm gibi faktörler sýnav yarýþýný az da olsa devam ettirecek.

E

Eþi vefat etmiþ ve herhangi bir geliri olmayan kadýnlara ayda 250 TL ödeme yapýlýyor. Aile ve Sosyal

kontenjaný var Üniversiteler arasýnda kontenjan sýralamasýnda ilk sýrada Eskiþehir Anadolu Üniversitesi yer alýyor. Açýköðretim bölümleri nedeniyle 109 bin kontenjaný bulunan bu üniversiteyi Erzurum Atatürk Üniversitesi takip ediyor. Atatürk, 65 bin kiþilik kontenjaný ile dikkat çekiyor. Bu üniversiteyi 53 bin kiþilik kontenjan ile Ýstanbul Üniversitesi, 20 bin ile de Konya Selçuk Üniversitesi takip ediyor. Ýlk onda yer alan diðer üniversiteler ve kontenjanlarý þöyle: Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi 17 bin, Kocaeli Üniversitesi 16 bin, Sakarya Üniversitesi 15 bin, Kütahya Dumlupýnar Üniversitesi 14 bin, Ankara Gazi Üniversitesi 13 bin, Cumhuriyet Üniversitesi 13 bin. (CÝHAN)

Çocuklarýnýzla güvenli bir seyahat için bu tedbirler þart 10 üniversitenin 338 bin

G

eçen hafta sonu 43 kiþinin trafik kazalarýnda ölmesi, bu yönde güvenlik önlemlerini bir defa daha hatýra getirdi. Özellikle kazalarda küçük çocuklarýn yaþamýný yitirmesinin çocuk koltuklarý ile aþýlabileceðini söyleyen makine mühendisi Güngör Kaya, bu konuda alýnmasý gereken önlemleri anlattý. Tatil dönüþlerinde yaþanan kazalara dikkat çeken Kaya, "Ülkemizde her yýl tatil sezonunda meydana gelen trafik kazalarýnda çok sayýda çocuk yaralanmakta veya hayatýný kaybetmektedir. Bu sorunun üstesinden gelmek için çocuklarýyla birlikte seyahate çýkan ebeveynlere önemli görevler düþmektedir. Bu görevlerin baþýnda gelen de olasý kazalarda bebek ve çocuklarýnýn zarar görmesini önlemek veya en aza indirmek için güvenlik önlemlerini almaktýr. Araçlarda mutlaka çocuk koltuðu olmalýdýr. Ayrýca seyahatten önce çocuklar mutlak suretle arka koltuða standarta uygun monte edilmiþ çocuk oto güvenlik koltuðuna oturtulmalý ve tüm emniyet

Eþi vefat eden 144 bin kadýna maaþ baðlandý þi vefat etmiþ kadýnlara maaþ baðlanmasýný içeren düzenlemeden 144 bin 594 kadýn faydalandý.

YÖK'ün verilerine göre 2001 yýlýnda 76 olan üniversite sayýsý yüzde 100'den fazla arttý. Halen 62'si vakýf, 104'ü devlet olmak üzere 166 üniversite faaliyet gösteriyor. Hemen tüm illerde devlet üniversitesi var. En çok üniversitenin bulunduðu þehir, 42 üniversite ile Ýstanbul. Ýlave olarak YÖK de üniversite kontenjanlarýný her yýl önemli ölçüde artýrýyor. Bu iki faktörün birleþmesi, üniversite hayaline geçmiþ yýllara göre çok daha kolay ulaþma imkâný sunuyor. Uzmanlarýn en önemli uyarýsý ise "Tercih yaparken bir uzmandan destek alýn. Bunca kontenjan varken yanlýþ tercih kurbaný olmayýn." þeklinde. Öte yandan üniversite adaylarý, 3 Aðustos'a kadar tercihlerini yapabilecek.

Politikalar Bakanlýðý, Boðaziçi Üniversitesi iþbirliði ile eþi vefat etmiþ kadýnlarýn maðduriyetini gidermek adýna önceki aylarda bir çalýþma baþlatmýþtý. 2 yýllýk ön hazýrlýðýn neticesi olan çalýþma ile herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, nikâhlý eþi vefat etmiþ kadýnlarýn maðduriyetle rinin giderilmesi, ihtiyaçlarýnýn temin edilmesi hedeflendi. Mart ayýnda biten çalýþma sonucunda, kadýnlarýn 2

ayda bir 500 TL maaþ alabilecekleri açýklandý. Çalýþmanýn açýklanmasý ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'na baþvurular baþladý. Baþvuru sahiplerinin kontrolleri yapýldý. Herhangi baþka bir gelirlerinin olup olmadýðý tespit edildi. 180 bin civarýnda baþvuruyu deðerlendiren bakanlýk, yaklaþýk 36 bin baþvuruyu eledi. Baþvuru ve deðerlendirmeler sonucunda, haziran ayý itibarýyla maaþ baðlanan kadýn sayýsý 144 bin 594'e ulaþtý. Ýki ayda bir kadýnlarýn hesaplarýna 500 TL yatýrýlýyor. Maaþ baðlanan kadýn sayýsýnýn giderek artabileceðini ifade eden bakanlýk yetkilileri, gelen her baþvurunun deðerlendirileceðini, eþi vefat etmiþ ve muhtaç durumdaki her kadýna maaþ baðlanacaðýný kaydetti. (CÝHAN)

tedbirleri alýnmalýdýr." dedi.

koltuðunu kullanmayýn.

Karayollarý Trafik Yönetmeliði'nin 150. maddesine istinaden zorunluluk olmasýna raðmen çocuk oto güvenlik koltuklarýnýn ihmal edildiðini anlatan Kaya, önerilerini de þöyle sýraladý: "Kullanacaðýnýz çocuk koltuðunun, çocuðunuzun yaþýna uygun olmasýna özen gösterin. 1 yaþýna (13 kiloya) kadar bebekler için yapýlmýþ olan ana kucaðý modeli, arka koltuða bebeðin yüzü arkaya bakacak þekilde monte edilmelidir. 4 yaþýna kadar (9-18 kg. arasý), hareketli çocuk güvenlik koltuklarý kullanýlmalý, bunlar arka koltuða öne bakacak þekilde monte edilmelidir. 4 yaþýndan sonra ise (15-36 kg. arasý) çocuk, boy ve kilo olarak hareketli koltuklarý kullanamayacaktýr. Henüz emniyet kemeri de kullanmaya hazýr olmadýðýndan yükseltici koltuklar kullanýlmalýdýr.

*Kullanacaðýnýz çocuk koltuðunun, denenmiþ ve standarta uygun olmasýna dikkat edin.

*En az 1 yaþýna ve 9 kiloya ulaþýncaya kadar bebeðinizi yüzü arkaya dönük biçimde 45 derecelik açýyla oturtun. *Çocuk koltuðu, kullaným kýlavuzundaki talimatlara uyularak arabaya doðru biçimde yerleþtirmelidir. *Aracýnýza uygun olmayan çocuk

*Her yolculuktan önce çocuk koltuðunun standarta uygun þekilde yerleþip yerleþmediðinden emin olun. *6 yýldan daha eski çocuk koltuðunu deðiþtirin. Daha eski olanlarýný kullanmayýn. *Araba hareket halindeyken bebeðinizi/çocuðunuzu koltuktan çýkarmaya çalýþmayýn. *Beþ nokta kemer sistemi en iyi korumayý saðlar, çünkü bebeði hem omuzlarýndan hem de kalçasýndan tutacak þekilde kavrar. Kemer, en iyi korumayý saðlamak için rahat biçimde durmalýdýr, bebeðinizi çok sýkmamalýdýr. *Çocuk, koltukta kendini rahat ve iyi hissetmelidir. Hoþnut olmayan bir çocuk rahatsýz olur ve sürücüyü de rahatsýz eder. *Çocuk güvenlik koltuðunun montajý kolay olmalý ve mevcut araç kemerleriyle kullanýlabilmelidir. *Çocuk güvenlik koltuðu, kýsa mesafeli yolculuklarda dahi kesinlikle kullanýlmalýdýr. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

24 Temmuz 2012 Salý

4

Güneydoðu’daki esnafýn sorunu rapor halinde hükümete sunuldu D

iyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Alican Ebedinoðlu, bölgede esnafýn istihdamda büyük payý olduðunu belirterek, özel destek paketi çýkartýlmasý gerektiðini söyledi. Güneydoðu’de esnafýn yaþadýðý sorunlarý rapor haline getirip hükümete sunduklarýný anlatan Ebedinoðlu, küçük esnafa saðlanacak desteðin artmasýyla bölgeye dýþarýdan gelmeyen yatýrýmýn ancak kendi içindeki giriþimciler sayesinde gerçekleþebileceðini belirtti. Ebedinoðlu, küçük esnafa yönelik teþvik paketi, küçük sanayi siteleri, kredi kefalet kooperatifleri, alýþveriþ merkezleri ve hipermarket yasasý, KOSGEB destekleri, kayýt dýþý istihdam ile mücadele adý altýnda 6 baþlýkta bölge esnafýnýn yaþadýklarý

sorunlarý ve beklentilerini rapor halinde sunduklarýný söyledi. Ebedinoðlu, “Yeni yatýrým ve teþviklerinin küçük iþletmelere yönelik ilave önlemlerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu noktada esnaf sanatkârlarla Küçük ve Orta Boy Ýþletmelere (KOBÝ) yönelik ek bir teþvik paketine ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu çerçevede, küçük sanayi siteleri ile organize sanayi bölgeleri arasýnda yeni iþbirliði modellerinin desteklenmesi de doðru bir yaklaþým olacaktýr. Çünkü ekonomideki birikmiþ sorunlar, ancak bütüncül stratejiyle aþýlabilir. Geçtiðimiz yýl içerisinde KOSGEB-KGF desteði ile Diyarbakýr ’a özel açýklanan 30 bin TL’lik faizsiz krediye yapýlan (6 bin

500) baþvurular, Diyarbakýr esnaf ve sanatkarlarýnýn ne kadar zor durumda olduðunu ve adeta bir borç bataðýnda olduðunu gözler önüne sermiþtir.” diye konuþtu. Ebedinoðlu, bölgede yaþanan çatýþmalý ortam, ekonomik sýkýntýlar ve alýþveriþ merkezlerinin çoðalmasý gibi sorunlar nedeniyle Diyarbakýr ’da son yýllarda birçok esnafýn kepenk kapatmak zorunda kaldýðýný anlattý. Ebedinoðlu, “Esnaf ve sanatkarlara yönelik çýkarýlan sicil affýna raðmen bankalar nezdinde esnaf ve sanatkârlarýmýz, sabýkalý olarak görülmektedir. Deftere tabi olan esnafýn yýl sonu noter defter tasdiki esnafýn üzerinde büyük bir yük, bu tasdik iþlemlerinin birlikler tarafýndan yapýlmasý gerekiyor.” ifadelerini kullandý. (CÝHAN)

PKK, Suriye'de halktan para topluyor T erör örgütü PKK, Esed rejiminin çaðrýsý üzerine geçen yýl yeniden yerleþmeye baþladýðý Suriye'nin Kürt bölgesinde 'tek yönetici' olduðunu duyurdu. Suriye ordusunun bölgeden çekilmesinin ardýndan Kamýþlý, Amude ve Afrin'deki binalara örgütü temsil eden bez parçalarýný asan terör örgütünün ilk icraatý ise halktan 'vergi' adý altýnda para toplamak oldu. Terör örgütü, kendisine para vermeyen Kürtleri gözaltýna alýp Esed yönetimine teslim etmekle tehdit ediyor. Suriye'de Esed yönetimine yapýlan bombalý saldýrýdan sonra üst üste geliþmeler yaþandý. Baas rejimine karþý mücadele eden Özgür Suriye Ordusu, Esed askerlerinin Kürtlerin yaþadýðý þehirleri kapsayan 'Binxet' bölgesini terk etmesini saðladý. Özgür Suriye Ordusu bu bölgeyi kurtarýlmýþ bölge ilan edip, rejime karþý savaþmaya devam etti. Ancak ilginç geliþmeler meydana geldi. Terör örgütü PKK, bu bölgedeki kamu kurumlarýna KCK bayraklarýný asarak 'özerk yönetim' ilan etti. PKK'nýn Esed tarafýndan

affedilerek cezaevinden çýkartýlan yöneticisi Salih Muslim ise Özgür Suriye Ordusu'nu Kürt bölgesine sokmayacaklarýný açýkladý. Terör örgütü, Suriye'nin Kamýþlý ve Afrin kentlerinin bazý yerleþim yerlerinde muhalif Kürtlere yönelik baskýlarý da artýrdý. Kamýþlý'da yaþayan çok sayýda muhalif Kürt,

örgütün baskýlarý karþýsýnda Türkiye'deki akrabalarýnýn yanýna sýðýndý. PKK, bölgeyi terk etmeyen Kürtlerden vergi adý altýnda para topluyor. Para vermeyenleri gözaltýna alýyor, Esed'e teslim etmekle tehdit ediyor. PKK'nýn bölgede KCK bayraðý asmasý diðer Kürt parti ve gruplarýnýn da tepkisine yol açýyor. (CÝHAN)

40 bin paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirildi

B

atman Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü'ne baðlý ekipler, iki ayrý noktada yaptýklarý operasyonlarda, 40 bin 50 adet gümrük kaçaðý sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltýna alýnan 3 kiþi hakkýnda yasal iþlem yapýldý. Firari olan bir kiþinin yakalanmasý için çalýþma baþlatýldý. Batman Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü'ne baðlý ekipler, Siirt yolu üzeri Çöplük Kavþaðý civarýnda yaptýðý yol kontrollerinde þüphelendikleri bir aracý durdurmak istedi. Dur ihtarýna uymayarak kaçan araç, girdiði tarla içerisinde hareket kabiliyetini kaybederek durdu. Araçta yapýlan aramada, toplam 20 bin 200 paket Prestige marka gümrük kaçaðý sigara ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan þüpheli þahýslar C.G. (31) ve B.G. (41) yakalanarak gözaltýna alýndý.

Ayný yol üzerinde bulunan Aydýnkonak Kavþaðý civarýnda da görevli ekiplerce durumundan þüphelenilen ve dur ihtarýna uymayarak kaçan araç, Bayýndýr Mahallesi Oduncular Sitesi içerisinde

kýstýrýldý. Aracý durdurduktan sonra kaçan araç sürücüsü Y isimli þahýs izini kaybettirirken, araç içerisinden inerek kaçmaya çalýþan S.T. (19) isimli þahýs yakalandý. Araçta yapýlan aramada toplam 10 bin 850 paket Prestige marka gümrük kaçaðý sigara ele geçirildi. Ýki operasyonda ise toplam 40 bin 50 paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kiþi gözaltýna alýndý. Firari olan bir kiþinin ise yakalanmasý için çalýþma baþlatýldý. (CÝHAN)

Anadolu bienalleri birleþebilir mi?

S

inop, Çanakkale ve Mardin'de bienal hazýrlýklarý baþladý. Açýlýþlara az bir vaktin kaldýðý þu günlerde Anadolu bienallerine sorduk: Birleþmeyi, birbirlerinden destek almayý, ortak bir manifesto yayýnlamayý ya da büyük turlar düzenlemeyi düþünürler mi?

Sinop, Mardin, Çanakkale ve Antakya bienalleri þimdiye kadar bir iþbirliðine gidebilmiþ deðil. Ama ayrý ayrý konuþtuðumuzda neredeyse her biri buna sýcak bakýyor. En azýndan; maddi deðilse de fikirsel anlamda... Önce bienallerimizi hatýrlayalým... Ýlk Anadolu bienali Prof. Melih Görgün'ün memleketinde bir þeyler yapmaya karar vermesiyle baþlayan Sinopale. Bu yýl dördüncüsü 14 Aðustos'ta baþlayacak bienalin üst baþlýðý 'Gölgenin Bilgeliði: Bozulmuþ Bilgi Çaðýnda Sanat'. Mekânlarý arasýnda tarihi Sinop Cezaevi, Lonca Kapýsý, tarihi Tekel Binasý, Pervane Medresesi, Sinop Müzesi ve Eski Buzhane Binasý bulunan etkinliðin son tarihi 12 Eylül. Bu yýl 3. kez düzenlenecek Çanakkale Bienali'nin mekânlarý ise Çanakkale Eski Otogarý, Eski Kilise ve Korfmann Kütüphanesi. Çanakkale Belediyesi himayesinde Beral Madra, Fýrat Arapoðlu, Fatih Balcý ve Seyhan Boztepe küratörlüðünde düzenlenecek bienalin üst baþlýðý 'Kurgular ve Karþý Duruþlar', tarihleri ise 28 Eylül-3 Kasým. Ýki yýl önce 'AbbaraKadabra' üst baþlýðýyla ilki gerçekleþen Mardin Bienali'nin ikincisi 21 Eylül'de baþlýyor. 21 Ekim'e dek sürecek etkinliðin küratörlüðünü Paolo Colombo ve Lora Sarýaslan üstleniyor. Pek çok önemli sanatçýnýn katýlacaðý bienalin mekânlarý arasýnda berberler, açýk hava sinemalarý ve çay bahçeleri bulunuyor. Art arda gerçekleþecek bu üç bienalin ve bu yýl düzenlenemeyen Antakya Bienali'nin yetkililerine bir iþbirliði düþünüp düþünmediklerini sorduk.

Beral Madra (Çanakkale ve Sinop Bienali ekibinden) Biz bir iþbirliði için giriþimlerde bulunduk. Çanakkale ve Sinop çok olumlu baktý ama mesela Mardin Bienali ekibi böyle bir þeye hiç yanaþmadý. Ýstanbul'da ortak bir basýn toplantýsý yapalým ve yerel bienallerin önemini birlikte anlatalým dedik. Ama Mardin Bienali ekibi tek bir bülten geçmeye bile yanaþmadý. Antakya zaten þu sýralar karýþýk, bienali iptal etti. Geriye bir tek Sinop ve Çanakkale kaldý. Onlarýn da biri 14 Aðustos'ta biri 28 Eylül'de baþlýyor. Arada çok zaman var. Çok da uzaklar.

Yani bu yýl için bir ortaklýk pek mümkün deðil. Bir dahaki sefere artýk.

Fatih Balcý (Çanakkale Bienali küratörü) Bienaller arasýnda bölgesel ve organik bir bað kurulsa çok iyi olur ama bunlar birbirinden baðýmsýz kaynaklara baðlý etkinlikler. Kendi bölgesel ve yerel koþullarý içinde var oluyorlar. Meseleleri çok farklý. Hepsinin problemli yanlarý var. Örneðin Mardin þehirle iliþki kuramýyor. Sinop þehirle iç içe. Çanakkale ikisinin arasýnda. Sonra kiminin parasý var, kiminin yok. Mardin'de valilik, Çanakkale'de belediye destekliyor; Sinop'ta ise her þey halkýn desteðiyle yapýlýyor. Aslýnda iliþki, o olmuyorsa haberleþme içinde bulunmalarý daha verimli olmalarýný saðlayacak ama... Melih Görgün (Sinop Bienali ekibinden) Biz, Sinopale olarak, iþbirliðine çok sýcak bakýyoruz. Bir toplantý yapalým ve nasýl bir iþbirliði geliþtirebiliriz diye konuþalým, çok isterdik, ama kimse yanaþmadý. Herkes en iyisini yapmak istiyor mutlaka ama bu iþ eserleri yan yana dizip duyuru yapmakla bitmiyor. Biz bütün Sinop olarak iþbirliði içindeyiz. Biri yoðurt getiriyor biri yumurta; derdimiz þýk olsun, popüler olsun, dünyada duyulsun deðil. Derdimiz; bilgi, tecrübe ve sanat Sinop'la, Sinoplularla buluþsun. Ýþbirliði konusunda kimse kimseye para aktarmaz. Biz þehir merkezinde yapýyoruz ve ilçe belediyelerinden bile destek almýyoruz, alamýyoruz. Her þehir kendi tanýtýmýnýn peþinde. Ýþbirliði ancak fikirsel ve bilgi kaynaklarý açýsýndan olur.

Arzu Yayýntaþ (Bir önceki Antakya Bienali küratörü) Biz bu sene bienal yapmýyoruz. Onun yerine bir festival hazýrlýyoruz; daha üretime yönelik. Antakya ve civar sanatçýlar eylülde bir araya gelecek. Bir daha bienal olmayacak diyemem ama bakalým... Ýþbirliðine dönersek; maddi açýdan bir þey olmaz. Çünkü herkes enerjisini görünürlüðü artýran þeylere vermek ister. Biz mesela Mardin'le komþuyduk ama hiçbir iþbirliðimiz olmadý. Çünkü farklý þehirlerin farklý gereksinimleri var. Ama ortak bir tur iyi bir fikir olabilir. Bienal açýlýþlarý yakýn tarihlerde yapýlýr ve gruplar halinde birinden diðerine geçilir. Ayný þekilde yurtdýþýndan gelen konuk ve konuþmacýlar da paylaþýlabilir. Ortak sergi projeleri de düþünülebilir.

Sur-FEM, Diyarbakýr birincilerini çýkarmanýn Güneþtekin, Gazeteciler ve Basýn Bayramý'ný kutladý gururunu yaþýyor

D

iyarbakýr Sur-FEM Dersaneleri, 2012 Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS)’nda MF, TS ve TM puan türlerinde Diyarbakýr il birincileri çýkardý. Sur-FEM Dersaneleri Genel Müdürü Süleyman Budak, YGS'de olduðu gibi LYS’de de Türkiye dereceleri ve il birincilikleri elde ettiklerini söyledi. Budak, “Bu sonuçlar, bir kez daha göstermiþtir ki kendini eðitime adamýþ genç, fedakar, çalýþkan YGS-LYS ve SBS için müstakil öðretmen kadrosu, öðrenciye bire bir rehberlik hizmetini veren danýþmanlýk sistemi, her öðrencinin seviyesine uygun ortamda ders görme

imkaný hep baþarýya taþýmaktadýr.” dedi. Budak, LYS sonuçlarýna göre öðrencilerinden Abdullah Güloðlu’nun TS 1’de Türkiye 78’incisi ve Diyarbakýr birincisi, MF puan türlerinde M. Mahsun Tekin’in Türkiye 475’incisi ve Diyarbakýr birincisi, Yusuf Durmuþ'un TM alanýnda 614 puan ile Diyarbakýr birincisi, Nurdan Eyigün'ün Y-YGS'de Diyarbakýr birincisi, MF Diyarbakýr 2’ncisi olduðunu ifade etti. Budak, "Ayrýca, SBS’de 3 Türkiye 1’incisi çýkardýk. Bunlarla, Diyarbakýr ’ýn yükselen deðeri olduk.” Dedi. (CÝHAN)

A

K Parti Batman Ýl Baþkaný Murat Güneþtekin, yayýnladýðý mesajda, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basýn Bayramý'ný kutladý. Murat Güneþtekin, yaptýðý açýklamada, basýn özgürlüðünün önemine dikkat çekerek, dünyada olduðu gibi Türkiye'de de yaptýðý önemli hizmetlerle halkýn haber alma hakkýný kullanmasýný saðlayan basýnýn, insan haklarýnýn önemli güvencelerinden birini teþkil ettiðini belirtti. Güneþtekin, basýn çalýþanlarýnýn meslek ilkelerine baðlý, doðru, tarafsýz, kiþilik haklarýna saygýlý habercilik

anlayýþýný benimsemeleri ve basýn meslek kurallarýnýn uygulayýcýsý olmalarý gerektiðini ifade etti. Güneþtekin, þöyle dedi: "Basýn, farklý görüþlerin seslendirilmesine imkân saðlamak, sorunlar hakkýnda özgür tartýþma ortamý oluþturmak, yanlýþlýklarý dile getirmek, toplumsal bilinci güçlendirmek, kamu yararýný gözetmek gibi toplumsal açýdan çok önemli bir iþleve sahiptir. Kamuoyunu aydýnlatan, bilgilendiren ve her ortamda, her koþulda sorumluluk duygusu ile hareket ederek, toplumun haber

alma ihtiyacýný karþýlayan basýn mensuplarýmýz bu noktada çok önemli bir görev üstlenmektedirler. Basýn-yayýn kuruluþlarýnda çalýþan tüm basýn mensuplarýmýzýn 'Basýn Bayramý'ný en kalbi duygularýmla kutlar, çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim.”(CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Ramazan’da kemik erimesine dikkat!

Ýftarý 1-2 tane hurma ile açýn

nlü Diyet Uzmaný Dr. Ender Saraç, Ramazan’da saðlýklý beslenilmemesinin olumsuzluklarýna dikkat çekti ve “Þu anda vücutlarýmýz vitamin dolu. Saðlýklý beslenmezsek Ramazan’ýn ikinci yarýsýndan itibaren çökmeye baþlar. Kaslar erir, kemik erimesi olabilir ” dedi. Ünlü Diyet Uzmaný Dr. Ender Saraç, Baðcýlar Belediyesi Ramazan Çadýrý Ýrfan Sofrasýna konuk olarak “Ramazan’da nasýl beslenmeliyiz” konulu bir konferans verdi. Yaklaþýk 17 saat oruçlu kalýndýðýný hatýrlatan Saraç, “17 saat oruç tutuyoruz, geriye 7 saat kalýyor. Onun için ‘ yemek yiyiniz’ diyoruz. Ama nasýl yemek yiyeceðiz? 3 öðün yiyin” dedi. Saðlýklý beslenmenin çok önemli olduðunun altýný çizen Saraç, “Þu anda vücutlarýmýz vitamin dolu. Saðlýklý beslenmezsek Ramazan’ýn ikinci yarýsýndan itibaren çökmeye baþlar. Kaslar erir, kemik erimesi olabilir” dedi.

Ü

Ýftarý 1-2 tane hurma ile açmanýn saðlýk açýsýndan son derece faydalý olduðunu, hurma yoksa zeytinin tercih edilmesi gerektiðini ifade eden Saraç, sonra da çok yaðlý, baharatlý olmayan, tercihen posalý bir kase çorba içilmesini önerdi. Çorbanýn ardýndan tercihen ballý bir bardak ýlýk su içilmesini tavsiye eden Saraç, “Suyunuzu içtikten sonra namaz kýlýyorsanýz akþam namazýnýzý kýlýn, kýlmýyorsanýz, arkanýza yaslanýn ve 7-8 dakika ara verin” diye konuþtu. Ana yemek olarak bir gün hayvansal proteinlerle bir gün de hafif karbonhidratlarla beslenmenin yararlý olacaðýna dikkat çeken Saraç, kýrmýzý etin aþýrý tüketiminden kaçýnýlmasý, balýk, tavuk gibi yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiðini söyledi. “Bulgur, tam buðday ürünleri ve bakliyat türlerini bolca tüketin” diyen Saraç, Ramazan’da yapýlan en büyük hatanýn yemeðin hemen ardýndan tatlý tüketimi olduðunu ifade etti.

Tatlýyý ara öðünde yiyin Ýftardan bir buçuk iki saat sonra ara ögünde bir þeyler yenmesi gerektiðini belirten Saraç, “Bir büyük bardak ayran ya da süt içebilir, bir avuç çið fýndýk, fýstýk ya da leblebi türü yiyebilirsiniz. Tatlý yiyebiliriz, ama þerbetli hamur tatlýlarý

yerine güllaç, sütlaç gibi süt tatlýlarýný tercih etmeliyiz. Beyaz þekerden kaçýnmalýyýz. Yine bir tabak meyve yiyebiliriz. Kola, þekerli, asitli içeceklerden ise kaçýnmamýz gerekiyor. Yeþil çay, rezene çayý, þekersiz Türk kahvesi, maden suyu için” þeklinde konuþtu.

Rahat oruç tutmak isteyenler için sahurda tüketilen ürünlere de dikkat edilmesi gerektiðini ifade eden Saraç, sahurda kýzartma türlerinden kesinlikle kaçýnýlmasý gerektiðini belirtti. Bakliyat türlerinin, susuzluða karþý serinleten baharat türlerinin özellikle de nanenin tüketilmesi gerektiðinin altýný çizen Saraç, nanenin hem susuzluða karþý hem de aðýz kokusunun önlenmesine yönelik iyi geldiðini belirtti. Saraç, sahurun hemen ardýndan uyunmasýnýn da sakýncalý olduðunu vurguladý ve bir saat sonra uyunmasýnýn saðlýk açýsýndan daha iyi olduðunu ifade etti.

Ramazan pidesini 3-4 günde bir yiyin Ramazan’ýn vazgeçilmez tatlarýndan biri olan Ramazan pidesinin tüketimine iliþkin de bilgiler veren Ender Saraç, “Ramazan pidesi gerçekten çok lezzetli ve onsuz bir Ramazan düþünemiyoruz. Kültürümüzdeki güzellikleri yok etmememiz lazým ancak Ramazan pidesini

fazla kaçýrýrsanýz kan þekerini de fýrlatýrsýnýz. Her gün Ramazan pidesi yemeyin, 3 günde, 4 günde bir yiyin. Tam buðdaydan yapýlan Ramazan pidelerini yiyin” diye konuþtu.

Beslneme edebini kaybettik Saðlýkla ilgili genel uyarýlarda da bulunan Dr. Ender Saraç þunlarý söyledi: “Artýk ülkemiz refahlaþmaya baþladý. Eskisi gibi fakirin çok, durumu iyi olanýn az olduðu bir ülkeden durumu iyi olanlarýn sayýsýnýn arttýðý, açlýk seviyesindekilerin sayýsýnýn oldukça azaldýðý bir döneme giriþ yapýyoruz. Fakat ülke zenginleþip, refahlaþtýkça saðlýðýmýzý kaybediyoruz. Çünkü beslenme adabýný, beslenme edebini kaybettik. Yarýn olmayacakmýþ gibi açgözlülükle, durmadan yemek yiyoruz. Sanki bir daha yemek yemeyecekmiþ gibi durmadan nefes almadan patlayacakmýþ gibi yiyoruz. Lütfen bunu býrakalým. Biz tasavvuf ehillerinin torunlarýyýz. Ciddi bir þekilde þiþmanlamaya baþladýk. Erkeklerde bel ve göbek civarý 94, kadýnlarda 88 santimetreyi geçiyorsa insan ölümüne en çok yol açan 22 hastalýðý kendi ellerinizle baþlatýyorsunuz demektir.” Program sonunda Baðcýlar Belediyesi Baþkanvekili Yavuz Subaþý, Saraç’a teþekkür plaketi verdi. (CÝHAN)

Bakan Akdað: Vatandaþý muayenehanelere mahkum etmeyeceðiz S

aðlýk Bakaný Recep Akdað, vatandaþlarý özel muayenehanelere mahkum etmeyeceklerini söyledi. Kanaltürk’te Faruk Mercan’ýn 'Ankara’nýn Nabzý' programýna katýlan Saðlýk Bakaný Akdað, gündeme iliþkin sorularý cevapladý. Tam Gün Yasasý’nýn Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptaline iliþkin soruya Bakan Akdað, Anayasa Mahkemesi’nin Tam Gün Yasasý’ný deðil, yasaya Kanun Hükmünde Kararname ile yapýlan düzenlemeyi usule aykýrý bulduðunu hatýrlattý. Anayasa Mahkemesi'nin yeni kanun yapýlmasý için altý ay süre tanýdýðýný da vurgulayan Akdað, “Vatandaþ için deðiþen bir þey

yok. Vatandaþlarý muayenehanelere mahkum etmemeye kararlýyýz. Bunu yýllarca yaþadýk ve sýkýntýsýný çektik. Çok enteresandýr, CHP bu iþin peþinde. Anayasa Mahkemesi’ne gidiþlerinde ‘doktorlar devlette çalýþýrken muayenehane açmalýdýr, bu onlarýn hakký’ dediler. Bundan vazgeçsinler, biz AK Parti olarak vatandaþýn muayenehanelere mahkum edilmesine müsaade etmeyeceðiz. Hekimler zaten bu sisteme adapte oldu.” dedi.

"Niçin Alkol firmalarýnýn sponsorluðu tabi görülsün?" Alkol firmalarýnýn sponsor olmalarý ile ilgili soruya da Bakan Akdað, “Alkol de sigara gibi zehirdir, insan vücudu için zararlýdýr. Sigara ve alkolün özendirilmemesine yönelik tedbirler aldýk. Televizyonlarda alkol reklamý yok, ama gazetelerde çarþaf çarþaf var. Sigara firmalarýnýn sponsorluk yapmalarýna izin verilmezken alkol firmasýnýn sponsorluk yapmasýný niye tabii görelim. Dünya Saðlýk Örgütü'nün sigara ile olduðu gibi alkolle de eylem takvimi var.” diye konuþtu. Kampanyalarýna sigara ile baþladýklarýný obezite ile devam ettiklerini belirten Bakan Akdað, “Türkiye, Romanya ya da Rusya olsaydý alkolle baþlardýk. Çünkü onlar öyle yaptýlar. Çünkü

oralarda çok yüksek düzeyde alkol kullanýmý var.” ifadesini kullandý. Hedeflerinin gelecek nesilleri alkole baþlama, kullanma konusunda korumak olduðunu hatýrlatan Akdað, buna da her aklý selim sahibinin ‘evet’ diyeceðini kaydetti.

"Vatandaþlar bitkileri doktoruna danýþarak kullanmalý" Bitkisel ilaçlarla ilgili bir soruya Bakan Akdað, geleneksel týp, alternatif týp ve bitkisel tedaviye karþý olmadýklarýný belirterek, bununla ilgili daire baþkanlýðý kurduklarýný ve bunlarýn yaygýn olduðu ülkelerden uzmanlarla çalýþtýklarýný bildirdi. Televizyonlardan yapýlan reklamlarýn büyük kýsmýnýn para kazanma amaçlý, her derde deva haplarýn ‘þarlatanlýk’tan ibaret olduðunu öne süren Akdað, vatandaþlarýn bunlara kanmamasýný istedi. Zayýflatýcý haplarýn içerisinde yasak olan maddelerin olduðunu ve öldürücü etkisi bulunduðunu belirten Akdað,

vatandaþlarýn bitkileri doktoruna danýþarak kullanmasýný önerdi.

"Gereksiz yere bir kadýna sezaryen yapýlmamalý" Sezaryen konusunda ise Bakan Akdað, “Sezaryen ihtiyaç olduðunda yapýlmalý. Anne ya da bebeðin saðlýðý söz konusu olduðunda yapýlmalý. Gereksiz yere bir kadýna sezaryen yapýlmamalý. Sezaryen gerekli ise de aile sezaryen konusunda bilgilendirilmeli. Özel sektör hastanelerinde hamilelere, sezaryen mi normal doðum mu istediði sorulur olmuþtu. Sezaryen ihtiyaç olduðunda yapýlacak ameliyat. Artýk zaten sezaryen ve normal doðuma Sosyal Güvenlik Kurumu ayný parayý ödüyor.” açýklamasýnda bulundu.

Sularý kirli olan damacana markalarý ifþa edilecek Damacana sularýn saðlýksýz olduðu ile ilgili haberler üzerine inceleme baþlattýklarýný belirten Bakan Akdað, yapýlacak tetkiklerde sularý kirli olan markalarý ifþa edeceklerini kaydetti. (CÝHAN)

24 Temmuz 2012 Salý

5

BASINDAN... Ramazan, Kur'ân ve oruç

K

ur'ân-ý Kerim'de Ramazan, Kur'ân ve oruç, ayný âyette birlikte zikredilir: "Ramazan ayý ki, insanlar için dupduru bir hidayet kaynaðý, ayrýca apaçýk hidayet delilleri ve hakký bâtýldan ayýran ölçüler olarak Kur'ân o ayda indirildi. Artýk sizden kim bu aya þahit olursa onu oruçla geçirsin." (Bakara Sûresi/2: 185) Âyet-i kerime, bir tercihe göre, manâ itibariyle baþýnda bulunan müpteda (baþlatýcý) "Bu" veya "O" zamirini hazfedip, "Ramazan ayý" tabiriyle baþlamakla Ramazan ayýna dikkatleri çeker ve bizi, doðrudan doðruya bu mübarek ayla karþý karþýya getirir. Sonra da, bu ayýn önemini ifade sadedinde Kur'ân'ýn (doðruyu bulmaya niyeti olan) bütün insanlar için hidayet kaynaðý, ayrýca, apaçýk hidayet delilleri ve hakký bâtýldan ayýran ölçüler olarak Ramazan ayýnda (genel kabûle göre) Levh-i Mahfuz'dan dünya semasýna indirildiðini, dünyayý þereflendirdiðini beyan buyurur. Ardýndan da, hem takip, hem sebep ifade edebilecek bir tarzda "Artýk sizden kim bu aya þahit olursa onu oruçla geçirsin." emri gelir. Âyet, öyle bir üslûba sahiptir ki, Ramazan ayý, asýl þerefini Kur'ân'ýn o ayda indirilmesinden almakta ve sanki bu þerefleniþin þükrü olarak insanlara o ayda oruç emredilmektedir. Nitekim, orucun önceki ümmetlere olduðu gibi Hz. Muhammed Ümmeti'ne de farz kýlýndýðýný ifade eden iki önceki âyet, orucun farz kýlýnmasýnýn hikmetlerinden olarak takvaya, günahlara karþý korunup, nefsi günahlardan uzak tutup, Cenab-ý Allah'ýn korumasý altýna girmeye dikkat çekerken, üzerinde durduðumuz âyet ise "Umulur ki, þükredersiniz!" fezlekesiyle biterek, þükrü nazara vermekte, orucun þükür manâsý taþýdýðýný da vurgulamaktadýr. Yani, Ramazan, asýl þerefini Kur'ân'da bulmakta ve oruç, bir yanýyla Kur'ân için þükür manâsý taþýmaktadýr. Bir âyet-i kerimede Peygamber Efendi-miz'in kavminden "Bu kavim, Kur'ân'ý mehcûr kýldý!" (Furkan Sûresi/25: 30) diye þikâyet ettiðini, Âhiret'te þikâyette bulunacaðýný okuyoruz. "Mehcur", kendisinden hicret edilen demektir. Hicret, Allah'a tevhid üzere ibadet edilemeyen küfür diyarýndan yapýlýr. Ayrýca, cihad gibi iki boyutu olan hicretin de bir boyutunu ifade eden "Muhacir, günahlardan hicret edendir." hadis-i þerifinde beyan buyurulduðu üzere, günahlardan yapýlýr. Evet, Kur'ân'a þeytanýn ezandan kaçtýðý gibi kendinden kaçýlacak günah muamelesi yaptýk; kendisine sýrt dönüp uzaklaþýlacak küfür diyarý muamelesi yaptýk. Âsi ümmet olarak, Kur'ân'ý arkamýza attýk ve Kur'ân bir vadide hayat dolu olarak akýp giderken, biz, baþka vâdide cemadât gibi donduk kaldýk. Donduk kaldýk da, üzerimizden yol geçmeyecek daðlar gibi iken, her gelenin ezip geçtiði çakýl yýðýnlarýna döndük. Kur'ân ve dolayýsýyla oruç ayý, oruç ayý olarak takva ve þükür ayý olan her Ramazan, Kur'ân'a bir defa daha özür elimizi uzatma ayý olmalýdýr. Ümmet olarak Kur'ân'sýz geçen asýrlarýmýza istiðfar, fert fert Kur'ân'sýz geçen günlerimiz için tevbe ayý olmalýdýr. Sýrtýmýzý dönüp, geriye bakmadan kendisinden kaçtýðýmýz Kur'ân'a tam bir tevbe ve inabe ile dönüp, onu kucaklama, baðrýmýza basma, onunla bütünleþme ayý olmalýdýr. Tokluktan ve rahatlýktan büyümüþ karýnlar ve kýrmýzýlaþmýþ yüzlerle deðil, açlýðýn tadýyla ve Kur'ân'dan uzak kalmanýn ýzdýrabýyla solmuþ yüzler ve boþalmýþ, içine çekilmiþ karýnlara hakim kalblerle Kur'ân'ý keþfetmeye çalýþma, onu hayatýmýza hayat yapma adýmýný atma ayý olmalýdýr. Kur'ân'ý ibadet için her gün eline almayan eller, kirli ellerdir; her gün okumayan aðýzlar, kirli aðýzlardýr; onunla hemhal olmayan, Allah'ýn her birimize gönderdiði, her an göndermeye devam ettiði bu Mektubu'nu kapasitesince anlamaya çalýþmayan kalbler ve zihinler, isli, paslý ve ölü zihinler ve kalblerdir. Bu elleri ve aðýzlarý temizlemeye, kalbleri ve zihinleri arýtýp diriltmeye, günahlarý yakmaya sadece oruç yetmez; bu temizlik ve diriliþ, Kur'ân'la bütünleþmiþ oruçlar ister. Her bir Ramazan, yepyeni ve gerçekten diri bir hayat için fýrsattýr ve bu fýrsatý kullanmanýn yolu oruç ve Kur'ân'dýr. Ali Ünal (Zaman) ali.unal@zaman.com.tr 23 Temmuz 2012


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

24 Temmuz 2012 Salý

6

Diyarbakýr’da dev bahis operasyonu: 49 gözaltý

D

iyarbakýr ’da yasa dýþý bahis oynatanlara yönelik dev bir operasyona imza atýldý. Operasyonda yanlýþ kupona oynayanlarýn bile para kazandýðý sistemin kurulduðu ortaya çýktý. Operasyon kapsamýnda 22 iþ yerine eþ zamanlý düzenlenen baskýnda 49 kiþi gözaltýna alýndý. Zanlýlarýn, ev ve iþ yerlerinde, Avrupa Futbol Þampiyonasý süresince

bahis oynatýklarý ve ülkeyi binlerce TL zarara uðratýklarý ortaya çýktý. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü Ahlak Büro Amirliði ekipleri, yasa dýþý bahis oynatýðý tesbit ettiði 22 iþ yerine eþzamanlý operasyon düzenledi. Operasyonda 7258 Sayýlý Futbol ve Diðer Spor Müsabakalarýnda Bahis ve Þans Oyunlarý Düzenlenmesi Hakkýnda Kanuna Muhalefet'ten 49 kiþi yakalandý.

Þahýslardan 26’sý hakkýnda, yasa dýþý bahis oynatmak ve imkan saðlamak suçundan, 23 kiþi hakkýnda da yasa dýþý bahis oynamaktan her birine 170 TL olmak üzere toplam 3 bin 910 TL idari para cezasý kesildi. Operasyonda yakalanan þahýslarýn iþ yerlerinde yapýlan aramalarda 47 adet bilgisayar kasasý, 20 adet bilgisayar monitörü, 9 adet bilgisayar yazýcýsý, 3 adet LCD TV, 1 adet kupon makinesi, 4 bin 880 TL ele geçirildi.

12 iþ yerinin kapatýlmasý için iþlem yapýldý Operasyonda yapýlan çalýþmalar sonucunda, 12 farklý iþ yerinin kapatýlmasý için idari iþlemler yapýldý. Diyarbakýr ’da bu yýl yapýlan operasyonlarda ise 101 ayrý bahis olayýnda, 110 þahsa yasa dýþý bahis oynatmak ve imkan saðlamak suçundan þüpheli olarak adli iþlem yapýldý. 97 þahsa, yasa dýþý bahis oynamaktan 5326 Sayýlý Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereði her birine 170 TL olmak üzere toplam 16 bin 490 TL idari para cezasý uygulandý. Yapýlan aramalarda ise 135 adet bilgisayar kasasý, 20 adet bilgisayar monitörü, 71 adet bilgisayar yazýcýsý, 3 adet LCD TV, 1 adet cep telefonu, 1 adet kupon makinesi, 21 bin 460 TL ele geçirildi. Yapýlan çalýþmalar sonucu 2012 yýlýnda toplam 97 farklý iþ yerinin kapatýlmasý için idari iþlem

yapýldý.

Yasadýþý bahisin üssünü Diyarbakýr’a kurmuþlar Türkiye’de bahis oynatma yetkisi, Baþbakanlýk Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü'ne baðlý Spor Toto Teþkilat Baþkanlýðý'na ait. Bu yetki çerçevesinde oynatýlan bahislerden vergi alýnmakta ve spor kulüpleri ciddi anlamda gelir elde etmekte. Ýnternet üzerinden yabancý ülkelerde bulunan müþterek bahis þirketlerine eriþilerek

futbol ve diðer spor müsabakalarýna ait bahis ve þans oyunlarý yasa dýþý olarak oynatýlmakta. Diyarbakýr ’ýn, yasa dýþý bahis oyunlarýnýn yayýldýðý ve raðbet gördüðü þehirlerden birisi olduðu, son operasyonda ortaya çýktý. Ýþleyen sisteme göre bayilerde oynayanlar, yanlýþ tahminde bulunsalar bile para kazanýyor. Ayrýca, yasa dýþý bayilerin genellikle isimsiz iþ yeri, internet cafe, kahvehane, emlakçý gibi yerlerde yasa dýþý bahis oynattýklarý tespit edildi. (CÝHAN)

Urfalýlar Ramazan'da Balýklýgöl’e akýn ediyor

Þ

anlýurfalýlar Ramazan'ýn tadýna Balýklýgöl’de varýyor. Balýklýgöl anfi tiyatroda Þanlýurfa Belediyesi'nin iki günde bir düzenlediði Ramazan etkinlikleriyle eski Ramazanlarýn tadýna varan Þanlýurfalýlar, seslendirilen ilahilere eþlik ediyor. Ýftar sonrasý teravih namazýnýn ardýndan Balýklýgöl’de orta oyunla baþlayan Ramazan etkinliðine vatandaþlar 7’den 70’e büyük ilgi gösteriyor. Saat 24.00’a kadar devam

eden Ramazan etkinliðinde sahnelenen orta oyunun verdiði mesajlar, vatandaþlar tarafýndan büyük alkýþ alýyor. Gezici sanat TIR’ý ile 17 Aðustos'a kadar devam edecek olan Þanlýurfa Belediyesi Kültür-Sanat Etkinlikleri üçüncüsünde Grup Tillo TOKÝ’de 24 Temmuz günü teravih namazýndan sonra sahne alacak. Þanlýurfa Belediye Baþkaný Ahmet Eþref Fakýbaba, "Bir çok ilde hiç þüphesiz oruçlar tutulur ramazan yaþanýr. Ama Urfa’da þehir ramazanlaþýyor. Bu anlamda Þanlýurfa’da Ramazan bir baþka güzel geçiyor. Geleneksel Ramazan etkinliklerimizi vatandaþlarýmýzýn ayaðýna götürüyoruz. Ramazan ayýnýn coþkusunu, hoþgörüsünü kentimizin dört bir yanýnda yaþatýyoruz. Böylelikle genç neslin de geleneksel orta oyunu karakterlerini tanýmalarýný saðlýyoruz.” Dedi. (CÝHAN)

Sürat Kargo, Ramazan boyunca yüzde 25 indirimle taþýyacak

R

amazan ayýnda kargo gönderen vatandaþlara indirim yapan Sürat Kargo, bireysel kargo gönderen müþterilerin kargolarýný yüzde 25 daha ucuz taþýyacaðýný açýkladý. Kargo sektöründe yaptýðý kampanyalar ile dikkat çeken Sürat Kargo, Ramazan ayýnda da bir kampanyaya imza attý. Ramazan ayýnýn huzur ve bereket ayý olduðunu hatýrlatan Sürat Kargo Diyarbakýr Bölge Müdürü Ýzzettin Ulu, müþterilerle birlikte bu bereketi yaþamak amacýyla bu kampanyayý düzenlediklerini söyledi. Ulu, "Kurum olarak tüm özel dönemler için kampanya düzenliyoruz. Yerel kampanyalara aðýrlýk vererek yerel ürünlerin daha uygun taþýnmasýný saðlýyoruz. Ramazan ayýndan da bireysel müþterilerimize yönelik olarak yüzde 25 indirim kampanyasýný hayata geçirdik. Sürat Kargo olarak her zaman müþterilerimizi daha fazla nasýl memnun

ederiz? diye düþünüyoruz. Bu memnuniyeti saðlamak için de kendimizi müþterilerimizin yerine koyuyoruz. Onlarýn beklentilerine uygun kampanyalar ve indirimler hazýrlýyoruz. Ýþte bunlardan biri olan Ramazan kampanyamýzý hazýrladýk." diye konuþtu. Ýndirimin, Ramazan ayý boyunca süreceðini belirten Sürat Kargo Bölge Müdürü Ýzzettin Ulu, “Bundan önce saygýdeðer anne ve babalarýmýz için kampanya yaptýk. Onlarý özel günlerinde unutmadýk. Bunun yanýnda üniversite öðrencilerimiz için de güzel bir kampanya hazýrladýk. Sýnavlarý biten öðrencilerimiz evlerine dönerken eþya taþýmakla uðraþmadan ve yorulmadan rahat bir yolculuk geçirdiler. Bunun yanýnda, Haziran ayýndan bu yana süren Facebook Sürat’li Kupan kampanyamýz bulunuyor. Sayfamýzý beðenen herkese yüzde 25 indirim kuponu veriyoruz”. diye konuþtu. (CÝHAN)

24 Temmuz 2012 Salı Gazete Sayfaları  

24 Temmuz 2012 Salı Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you