Page 1

‘Yaþam alanlarý hiçe sayýlarak ruhsat verilmiþ’

M

ardin Büyükþehir Belediye BDP Eþ Baþkaný Februniye Akyol ve Artuklu Belediye BDP Eþ Baþkaný Leyla Sevinç Bozan, ortak basýn toplantýsý düzenledi. Büyükþehir Belediyesi'ne genel sekreter olarak

atanan Ahmet Direk’in tanýtýldýðý toplantýda karþýlaþýlan sorunlar ve çözüm yollarý anlatýldý. Februniye Akyol, geçmiþ yönetimler döneminde verilen imar ruhsatlarýnýn çarpýk bir kentleþmeye yol açtýðýný ifade etti. » Sayfa 7’de

Mardinli Cuma, 229 kilodan 150'ye indi

D

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE 24 Mayýs 2014 Cumartesi

www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Yýl : 10 Sayý : 2960 Fiyat : 50 Kr

iyarbakýr Dicle ve Ýngiltere'deki Cambridge üniversitelerince yapýlan araþtýrmada dünyada ''tokluk'' hissetmediði tespit edilen iki hastadan biri olduðu belirlenen Mardinli Cuma Özalbayrak, 2 yýlda 229 kilodan 150'e indi. 12 yaþýndan itibaren doyma hissi yaþamadan yemek yiyen ve 229 kiloya ulaþan 30 yaþýndaki Cuma Özalbayrak'a özel diyet programý uygulandý. » Sayfa 2’de

‘Akýllý sýnýf’ projesi Dünya 3.cülüðü getirdi

Atak kolejinden gurulandýran baþarý

‘Mardin'in benim yanýmda çok özel bir yeri olacak’

3 bin 800 projede kategorisinde ilk 18 proje arasýna giren akýllý sýnýf projesi ile Ankara’da yapýlan finallerde 26 ülke arasýnda ilk 3’e kalan Atak Koleji 9. sýnýf öðrencisi Furkan Murat Yavuz Berk, dünya 3’üncüsü olmayý baþardý...

V

aliler Kararnamesi kapsamýnda merkeze alýnan Mardin Valisi Ahmet Cengiz, "Bana verilen destekten dolayý gösterilen yakýnlýktan dolayý herkese yürekten teþekkür ediyorum. Mardin'in benim yanýmda çok çok özel bir yeri olacak. » Sayfa 2’de

M

ardin Özel Safiye Beþir Atak Koleji, Ankara'da düzenlenen ve 26 ülkenin katýldýðý 10. Uluslararasý Biliþim Olimpiyatý'nda (EBikom) lise 9. sýnýf öðrencisi 15 yaþýndaki Furkan Murat Yavuz Berk'in hazýrladýðý akýllý sýnýf projesi ile dünya 3.cüsü olarak bronz madalya kazandý. 10. Uluslararasý

Mardin'in yeni valisi Mustafa Taþkesen

Trafik kazasý: 1 ölü 2 yaralý Mardin Yeni Valisi Mustafa Taþkesen

2

2 Mayýs 2014 Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Kararnameye göre, Tokat Valisi Mustafa Taþkesen Mardin Valiliði'ne getirildi. » Sayfa 6’da

Biliþim Olimpiyatý (EBikom) tarafýndan düzenlenen yarýþmada tüm dünyadan çaðrýlan 3 bin 800 projede kategorisinde ilk 18 proje arasýna giren akýllý sýnýf projesi ile Ankara’da yapýlan finallerde 26 ülke arasýnda ilk 3’e kalan Atak Koleji 9. sýnýf öðrencisi Furkan Murat Yavuz Berk, dünya 3’üncüsü olmayý baþardý. » Sayfa 4’te

Türk Chopper MK Mardin il temsilciliðini kurdu

B

ir toplumun þekillenmesi o toplumun kendisine özgü kültürel iç dinamiklerinin yapýsýna baðlý olarak þekillenir. » Sayfa 5’te

‘Soma'da zor günler geçiren ailelerimize destek olmalýyýz’

M

ardin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliði (MESOB) Yönetim Kurulu Baþkaný Doðan Gazan,Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu'nun Soma için baþlattýðý kampanya herkesin destek vermesini istedi. » Sayfa 2’de

Mim Yavuz Binbay Toplumsal geliþme ve Þablonculuk

Eyyuphan Kaya

T

ürkiye'nin ve Avrupa’nýn en büyük yerel chopper kulübü Türk Chopper MK Mardin il temsilciliðini kurdu.

Özdilgiller Yerli Malýmýz Deðiller

Türkiye'nin heryerinden onlarca Türk Chopper pilotu motosikletleriyle 24 Mayýsta Mardin sokaklarýnda olacak. » Sayfa 10’da

A

nadolu'nun namuslu insanlarý kabuðuna çekilince meydan ne olduðu belirsiz kimselere kalýyor maalesef. » Sayfa 10’da


24 Mayýs 2014 Cumartesi

2

Mardinli Cuma, 2 yýlda 229 kilodan 150'ye indi Dünyada ''tokluk'' hissetmediði tespit edilen iki hastadan biri olan 229 kilo aðýrlýðýndaki Mardinli Cuma Özalbayrak, yapýlan tedavi ve özel diyet programý sayesinde 2 yýlda 79 kilo verdi...

D

iyarbakýr Dicle ve Ýngiltere'deki Cambridge üniversitelerince yapýlan araþtýrmada dünyada ''tokluk'' hissetmediði tespit edilen iki hastadan biri olduðu belirlenen Mardinli Cuma Özalbayrak, 2 yýlda 229 kilodan 150'e indi. 12 yaþýndan itibaren doyma hissi yaþamadan yemek yiyen ve 229 kiloya ulaþan 30 yaþýndaki Cuma Özalbayrak'a özel diyet programý uygulandý. Günlük ritim düzenlemesi ve açlýk, tokluk

hissini kontrol eden hormonda bozukluk tespit edilen Özalbayrak, ilk önce Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Endokrin Servisi'nde gerçekleþtirilen tedavi sonucu 4 ayda 46 kilo vererek 183 kiloya indi. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniði Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Mesci tarafýndan onikiparmak baðýrsaðý devre dýþý býrakýlarak, tüp mide ameliyatý geçiren Özalbayrak, bu sayede hýzlý bir þekilde kilo vermeye baþladý. Özel diyet programý uygulanan Özalbayrak, son olarak 6 ayda 33 kilo daha vererek 150'ya düþtü. Özalbayrak, AA muhabirine, 2 yýldýr çeþitli tedavi ve yöntemle kilo vermeye çalýþtýðýný belirterek, zorlandýðý için günlük yürüyüþ yapamadýðýný söyledi. Maddi ve manevi sýkýntý yaþadýðýný bu nedenle engelli kadrosundan iþe alýnmayý istediðini ifade eden Özalbayrak þöyle konuþtu: "8 nüfuslu bir aileyiz. Babam meyve sebze satýþý yapýyor ve günde 30 lira kazanýyor. Ben devletten engelli kadrosu istiyorum. Müracaat yaptým ama olmadý.

Cumhurbaþkanýmýz ve baþbakanýmýzdan yardým bekliyorum. Elbise ve ayakkabý olmadýðý için özel elbiseler yapýyorum. Bu nedenle çok sýkýntý çekiyorum. 3 ayda bir 900 lira maaþ alýyorum o da yetmiyor. " "2 koltuk parasý talep ediyorlar" Kilolarý nedeniyle herkesin kendisiyle dalga geçtiðini, bu nedenle okuyamadýðýný ve cahil kaldýðýný kaydeden Özalbayrak, "Araba ve uçaða bindiðimde zorluk çekiyorum. 2 koltuk parasý talep ediyorlar" ifadesini kullandý. Dicle ile Cambridge üniversitesi iþbirliðiyle Ýngiltere'de Cuma Özalbayrak'ýn DNA'sý incelemeye alýnmýþ, araþtýrmada günlük ritm düzenlemesini ve açlýk tokluk hissini kontrol eden ''proopiomelanokortin'' hormonunun çok önemli bir iþtah baskýlayýcý olan AlfaMSH (melonokertibostimül hormon) sentezinde bozukluk tespit edilmiþ, dünyada ''tokluk'' hissetmediði tespit edilen 2 hastadan biri olduðu belirlenmiþti. » (AA)

‘Mardin'in benim yanýmda çok özel bir yeri olacak’

V

aliler Kararnamesi kapsamýnda merkeze alýnan Mardin Valisi Ahmet Cengiz, "Bana verilen destekten dolayý gösterilen yakýnlýktan dolayý herkese yürekten teþekkür ediyorum. Mardin'in benim yanýmda çok çok özel bir yeri olacak. Bundan sonra

Mardinlilere her zaman gönlüm yüreðim kapým açýk olacak." dedi. Cengiz Gazetecilere yaptýðý açýklamada, resmi gazetede yayýmlanan kararname ile bakanlýða merkez valisi olarak atandýðýný anýmsattý. Mardin'de herkesin

desteðini gördüðünü herkese teþekkür ettiðini belirten Cengiz þunlarý söyledi: " Mardin'de görev yaptýðým süre içerisinde gerek Mardin halkýnýn 7 den 70'e , gerekse idarecilerin, akil insanlarýn, Mardin esnafýnýn ve milletvekillerimizin çok ciddi desteklerini gördüm. Çok güzel bir gönül birliði oluþtu. Mardin'e atanan valimizi uzun yýllardýr tanýyorum. Çok deðerli bir meslektaþým. Yeni valimiz Mustafa Taþkesen bey inþallah Mardin'de çok güzel hizmetlere imza atacaktýr. Buna yürekten inanýyorum. Bana verilen destekten dolayý gösterilen yakýnlýktan dolayý herkese yürekten teþekkür ediyorum. Mardin'in benim yanýmda çok çok özel bir yeri olacak. Bundan sonra Mardinlilere her zaman gönlüm yüreðim kapým açýk olacak. Tekrar herkese teþekkür ediyorum" » (AA)

‘Soma'da zor günler geçiren ailelerimize destek olmalýyýz’

M

ardin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliði (MESOB) Yönetim Kurulu Baþkaný Doðan Gazan,Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu'nun Soma için baþlattýðý kampanya herkesin destek vermesini istedi. Gazan hizmet binasýnda yaptýðý açýklamada, Manisa'nýn Soma ilçesindeki maden kazasýnda hayatýný kaybedenlerin aileleri ve yaralý iþçiler için üst kuruluþlarý TESK'in yardým kampanyasý baþlattýklarýný hatýrlattý. Tüm vatandaþlardan yardým kampanyasýna destek vermelerini isteyen Gazan " Soma'da yaþanan maden kazasýnda yüzlerce vatandaþlarýmýz yaþamýný yitirdi ve birçok madencimiz göçük altýnda mahsur kaldý. Hayatýný kaybedenlerin geride býraktýðý ailelerine ve patlamada yaralanan insanlarýmýza yardým için esnaf ve sanatkar camiasý olarak 82 birlik ve 13 mesleki federasyonla üst kuruluþumuz TESK’in baþlattýðý kampanyaya tüm

vatandaþýmýzýn katýlmasýný bekliyoruz." Soma'da zor günler geçiren ailelerimize elimizden geldiðince destek olmalýyýz" diye konuþtu. Manisa Soma Ýnsani Yardým Kampanyasý Banka Hesap Numaralarý T.C. Ziraat Bankasý Ankara Kamu Giriþimci Þubesi TL-Hesap IBAN No: TR940001002533555555555099 Vakýflar Bankasý Tunalý Hilmi Ankara Þubesi TL-Hesap IBAN No: Tr500001500158007302215787 Halk Bankasý Bakanlýklar Þubesi TL-Hesap IBAN No: TR780001200940800005000020 » (AA)


3 Öðrenciler, engelliler için yardým kampanyasý baþlattý 24 Mayýs 2014 Cumartesi

Kýzýltepe ilçesinde engellilere destek vermek amacýyla bir araya gelen öðrencilerin baþlattýðý kampanya sürüyor...

K

ýzýltepe ilçesinde engellilere destek vermek amacýyla bir araya gelen öðrencilerin baþlattýðý kampanya sürüyor. Ýpekyolu Anadolu Lisesi öðrencileri ilk önce kendi harçlýklarýný toplayarak baþlattýklarý kampanyayý ilçe geneline yaydý. Kamu kuruluþlarýndan engellilerin kullanabileceði tekerlekli sandalye ve koltuk deðneði gibi malzemeler konusunda

yardým isteyen öðrenciler, örnek davranýþlarý ile takdir topladý. Engellileri topluma hatýrlatmak ve bir nebze olsun farkýndalýk hissi uyandýrabilmek amacýnda olan öðrenciler, topladýklarý malzemeleri kaymakamlýk ile birlikte düzenleyecekleri programda engellilere teslim edecek. Emniyet Müdürlüðü’nden de destek

isteyen öðrencilere polislerden destek geldi. Emniyet Müdürü Abdullah Ergin öðrencilerin sosyal duyarlýlýðý nedeniyle hayýrseverlerden destek istedi. Bu kapsamda temin ettikleri iki adet tekerlekli sandalye ve koltuk deðneði öðrencilere teslim edildi. Öðrencilerin davranýþýndan dolayý büyük mutluluk duyduklarýný ifade eden Abdullah Ergin, “Ülkemizde yaþayan insanlarýn sorunlarý ile

ilgilenen sorumlu, bilinçli gençliðin yetiþmekte olmasý bizi mutlu ediyor. Yani bu yaþta özelikle engelli insanlara duyarlý davranmalarý ve onlarla ilgili bir þeyler yapmaya çalýþmalarý çok güzel bir davranýþ. Bundan dolayý Ýlçe Emniyet Müdürlüðü olarak bu davranýþlarýn teþvik edilmesi açýsýndan karýnca kararýnca hayýrsever dostlarýmýz sayesinde onlara yarýmcý olmaya çalýþtýk.” þeklinde konuþtu. Ýpekyolu Anadolu Lisesi 10. sýnýf öðrencisi Sara Sertkaya ise “Okul içerisinde hazýrladýðýmýz sosyal yardým projesini dýþarý taþýrmaya

karar verdik. Gidip belediyeden, kaymakamlýktan, milli eðitim müdürlüðünden ve emniyet müdürlüðünden yardým aldýk. Her kurum bize yardým etmeyi kabul etti. Emniyet müdürlüðü de bize desteklerini esirgemedi. Bize tekerlikli sandalye ve koltuk deðneði verdiler. Biz bu iþ için kendilerine çok teþekkür ediyoruz. Bu iþin amacý insanlarda duyarlýlýk uyandýrmaktý. Bu yardýmlarýmýzý biz kaymakam beyle birlikte bir programda engellilere baðýþlayacaðýz. Bu iþte bize yardým eden herkese çok teþekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandý. » CÝHAN

Askeri kamuflaj giyen teröristler yol kesip 2 aracý yaktý

D

Kýzýltepe Özgürlük meydanýnda motor ve bisikletler toplatýldý

A

raç trafiðine kapalý olan Özgürlük Meydanýna bisiklet ve motor ile girilmesi de yasak. Özgürlük Meydanýnýn araç trafiðine

kapatýlmasý ile birlikte tamamen yayalaþtýrýlan Özgürlük meydanýnda zaman zaman þikayet konusu olan bisikletlere Belediye Zabýta ekipleri el koydu.

Kýzýltepe Belediyesine baðlý zabýta ekipleri, kaldýrým ve toplu taþýma duraklarýna park edilen motosiklet ve bisikletleri topladý. Özgürlük meydanýnda, duraklarda durak demirlerine kilitlenen motosiklet ve bisikletler, kilitlerinden çýkartýlarak zabýta aracýna kondu. Özgürlük Meydaný yaya geçiþine açýldýktan sonra rahat bir þekilde meydanda dolaþmak isteyenler aniden önlerine çýkan motosiklet ve bisikletlerden rahatsýz olurken, Esnaflarýn ve vatandaþlarýn Özgürlük meydanýnda bisiklet kullanýlmasý yönündeki þikâyetlerini sýk sýk dile getirmeleri sonucunda Belediye Zabýta ekipleri yaptýklarý denetimde yasak olduðu halde Özgürlük meydanýnda bisiklet ve motor kullanan sürücüleri durdurarak bisiklet ve motorlarýna el koydular » Ýsmail Erkar

argeçit'te, askeri kamuflaj giyen teröristler, yol kesip 2 aracý yaktýktan sonra bölgeden uzaklaþtý. Olay, saat 19.10’da Dargeçit’e 2 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kesen teröristler, araçlarda bulunan vatandaþlarý indirdi. Bir süre örgüt propagandasý yapan teröristler, bir mikser ve kamyonu yaktýktan sonra bölgeden uzaklaþtý. Görgü tanýklarý, teröristlerin askeri kamuflajlý olduklarýný iddia etti. Görgü tanýklarýndan Ý.D. isimli vatandaþ, “Yolda giderken bir arabanýn yandýðýný gördük, önce

trafik kazasý sandýk. Yanan arabanýn yanýnda baþka bir kamyonla yolu trafiðe kapatmýþlardý. Uzaktan asker kýyafetli birilerini gördük. Yaklaþtýktan sonra bizi durdurup, arabadan inmemizi ve telefonlarýmýzý arabada býrakmamýzý söylediler. Sonra örgüt olduðunu anladýk. Bir süre sonra bir aracý daha yaktýlar, sonra bizi serbest býraktýlar.” þeklinde konuþtu. Diðer bir görgü tanýðý A.H.K. ise yaklaþýk 15 dakika propaganda yapýldýðýný belirtirken, askeri kamuflaj giyen teröristleri görünce þaþkýnlýk ve korku içerisinde kaldýklarýný kaydetti. » CÝHAN


mardin

iletiþim

24 Mayýs 2014 Cumartesi

4

‘Akýllý sýnýf’ projesi Dünya 3.cülüðü getirdi

Atak Koleji bilimde dünya üçüncüsü 3 bin 800 projede kategorisinde ilk 18 proje arasýna giren akýllý sýnýf projesi ile Ankara’da yapýlan finallerde 26 ülke arasýnda ilk 3’e kalan Atak Koleji 9. sýnýf öðrencisi Furkan Murat Yavuz Berk, dünya 3’üncüsü olmayý baþardý...

M

ardin Özel Safiye Beþir Atak Koleji, Ankara'da düzenlenen ve 26 ülkenin katýldýðý 10. Uluslararasý Biliþim Olimpiyatý'nda (EBikom) lise 9. sýnýf öðrencisi 15 yaþýndaki Furkan Murat Yavuz Berk'in hazýrladýðý akýllý sýnýf projesi ile dünya 3.cüsü olarak

bronz madalya kazandý. 10. Uluslararasý Biliþim Olimpiyatý (E-Bikom) tarafýndan düzenlenen yarýþmada tüm dünyadan çaðrýlan 3 bin 800 projede kategorisinde ilk 18 proje arasýna giren akýllý sýnýf projesi ile Ankara’da yapýlan finallerde 26 ülke arasýnda ilk 3’e kalan Atak Koleji 9. sýnýf öðrencisi Furkan Murat Yavuz Berk, dünya 3’üncüsü olmayý baþardý. Akýllý Sýnýf projesi ile bundan sonra öðrenciler çanta ve kitap taþýmaktan kurtulacak. Türk okullarýnýn baþarýsý Dünya’ya örnek oldu Atak Koleji Lise Müdürü Ýlhan Aytekin, Furkan Murat Yavuz Berk'in hazýrladýðý 'Akýllý Sýnýf' projesi ile dünya 3.'sü olduðunu belirtti. Atak Koleji'nin bölgenin eðitim ve öðretimde göstermiþ olduðu baþarýlarla Mardin’in gururu

olduðunu belirten Ýlhan Aytekin, her yýl E-Bikom tarafýndan düzenlenen biliþim olimpiyatlarýna öðrencilerin hazýrladýðý projelerle katýldýklarýný söyledi. Bu yýl Ankara’da düzenlenen 10. Uluslararasý Biliþim Olimpiyatý (E-Bikom) Atak Koleji öðrencisi Furkan Murat Yavuz Berk'in hazýrladýðý Akýllý Sýnýf projesi ile yarýþmaya katýldýklarýný belirten Aytekin, "Tüm dünyadan çaðrýlan 3 bin 800 projede kategorisinde ilk 18 proje arasýna girdi. Ankara’da yapýlan finallerde ise 26 ülke arasýnda dünya 3’cüsü olamayý baþardý. Bu da özel okullarýn eðitime ne kadar önemli katký saðlandýðýný bütün Türkiye’ye ve dünyaya bir kez daha kanýtladýk. 26 ülke arasýnda dünya 3'cüsü olarak bronz madalya kazandýk. Burada büyük emeði olan Rehber öðretmenimiz Mahir Çicek ve öðrencimiz Furkan Murat Yavuz Berk’e teþekkür ediyorum.” dedi "Atak Koleji’nin büyük desteðini aldým" Hazýrladýðý proje ile dünya 3’üncüsü olmayý baþaran Furkan Murat Yavuz Berk ise bu projede baþarýlý olmasýnda en büyük desteði öðretmenlerin

Hububat Ticaret Merkezi’nde bir banka þubesi hizmete açýldý

K

ýzýltepe Hububat Ticaret Merkezi’nde bir banka þubesi hizmete

açýldý.

Kýzýltepe Zahireciler Derneði Baþkaný Mehmet Þerif

Öter, merkezin ticari hacim büyüklüðünün banka sektörünün dikkatini çektiðini ve bundan dolayý bankalarýn burada þube açtýklarýný belirtti. Öter, "Hububat Ticaret

Merkezi ticari yönünün yaný sýra ayný zamanda bir yaþam kentidir. Çiftçilerimiz buraya ürününü satmaya getirdiðinde hiçbir sýkýntýyla karþýlaþmayacaktýr. Burada her türlü ihtiyaçlarýný çok rahat temin edebileceklerdir" dedi. Bankanýn þube müdürü Abdullah Uður da Ýþ Bankasý olarak yýllardýr zahireci esnafýna hizmet ettiklerini belirterek þöyle dedi: “Bankamýz, bölgenin tarýmsal potansiyelini dikkate alarak devasa bir proje hayata geçiren zahirecilerimizin, her türlü rahatlýðýný düþünerek finansal ihtiyaç için projede bankalar için þube yerini hazýrlamýþlar. Amacýmýz, çiftçilerimize daha yakýn olmak ve tarým bankacýlýðý alanýnda da hizmet alanýmýzý geliþtirmektir hayýrlý olsun.” » (AA)

büyük katkýsý olduðunu söyledi. Furkan Murat Yavuz Berk’in Rehber öðretmeni Mahir Çicek ise öðrencilerinin kendi fikir ve

düþüncesi ile hazýrladýðý projenin okul olarak ilgilerini çektiðini ve üzerinde 7 ay boyunca çalýþma yaptýklarýný ifade etti. » Ali Edis

TDK'nýn Kürtçe sözlüðü satýþta

T

ürk Dil Kurumu (TDK) Baþkaný Mustafa Kaçalin, çalýþmalarýna 1,5 yýl önce baþlanan Kürtçe sözlüðün tamamlandýðýný ve satýþýna baþlandýðýný bildirdi. TDK Baþkaný Kaçalin, AA muhabirine, anadilleri Kürtçe olan öðretim üyesi ve doktora öðrencilerinden oluþan komisyonun, Kýrmançi lehçesiyle hazýrladýðý Kürtçe sözlüðe iliþkin bilgiler verdi. Ýlk etapta 50 bin sözlük bastýklarýný belirten Kaçalin, eserin Kürtçe'den Türkçe'ye ve Türkçe'den Kürtçe'ye iki dilli bir sözlük olduðunu anlattý. Kaçalin, "TürkçeKürtçe bölümü 12 bini aþkýn, Kürtçe-Türkçe bölümü 13 bini aþkýn madde baþlýðý içermektedir. Bunu hazýrlarken bizim ilkokullar için hazýrladýðýmýz sözlüðü esas aldýk. Üç sözlüðümüz var; bir ilkokullar için olan, bir ortaokul ve lise için bir de büyük Türkçe sözlük. Biz ilk kademeyi esas aldýk" dedi. Seçmeli dersle okullarda ihtiyaç doðdu Kürtçe'nin okullarda seçmeli ders olarak okutulmaya baþlanmasýyla bu dersi alan, Türk vatandaþý olan öðrencilerin eðitim ve öðretimlerinde

yararlanmalarý için KürtçeTürkçe/Türkçe-Kürtçe sözlüðe ihtiyaç doðduðunu belirtti. TDK'nýn kuruluþundan bu yana Türkiye'de farklý alanlarda ihtiyacý hissedilen sözlükleri hazýrladýðýný anlatan Kaçalin, sözlükçülük konusundaki tecrübesine baðlý olarak kurumun, söz konusu kaynaðý hazýrlama çalýþmalarýna baþladýðýný söyledi. Ekip özveriyle çalýþtý Ders kitaplarýnda yer alan kelimelerin de sözlüðe dahil edildiðini dile getiren Kaçalin, sözlüðü hazýrlayan ekibin büyük bir özveriyle çalýþtýðýný vurguladý. Kaçalin, sözlük hazýrlamanýn zorluklarýna da deðinerek, ekibin, sözlüðün yazýmýndan baskýsýna kadar bütün ayrýntýyla yakýndan ilgilendiðini ifade etti. Sözlüklerin satýþýna baþladýklarýný anlatan Kaçalin, üst makamlarýn ve MEB'in uygun görmesi halinde istenirse okullarda daðýtýlabileceðini bildirdi. Prof. Dr. Kaçalin, sözlüklerin 12 liradan satýldýðýný ancak TDK'nýn binasýnda yer alan satýþ merkezinden alýndýðýnda yüzde 25 indirim de yapýldýðýný sözlerine ekledi. » (AA)


5

24 Mayýs 2014 Cumartesi

Mim Yavuz Binbay

Toplumsal geliþme ve Þablonculuk

B

ir toplumun þekillenmesi o toplumun kendisine özgü kültürel iç dinamiklerinin yapýsýna baðlý olarak þekillenir. Dýþ etkenler bu þekillenmede belirleyici deðil sadece etkileyici yan olgulardýr. Çeþitli etkenler sebebiyle ( iþgal, soykýrým, kontrolsüz göç vb.) özgün kültürel dinamikleri zarar gören toplumlarda istikrarlý bir toplumsal geliþmeden bahsetmek mümkün deðildir. Böylesi toplumlarda topluma özgü dinamikler zayýf olduðundan toplumsal refleksler zayýflar ve özgün yapýlanmalar yerine daha istikrarlý bir geliþme izlemiþ olan toplumlarýn þablonlarýna kendi özgünlüðüne uygun olup olmadýðýný deðerlendirmeden popülist bir yaklaþýmla sýðýnmaya çalýþýr. Ülkemizde hele hele bölgemizde bu tür yaklaþýmlarýn örneklerine çok sýkça rastlamaktayýz. Yüzyýllýk bir geçmiþe kýsaca bir göz atacak olursak; Mustafa Kemal'in kurduðu Cumhuriyet, Adnan Menderes'in Marshal yardýmlarý sayesinde küçük Amerika hayali. Solcularýn sovyetik ve Çin modeli hayalleri, din siyaseti çevresinin Suudi, Ýran, Endonezya vb. hayalleri, Kürtlerin Bask, Ýrlanda, Almanya veya Amerika eyalet sistemi modelleri hep böyle bir þablonlarýn hayali yansýmalarýnýn ürünüdürler. Peki, bu þabloncu yaklaþýmlarýn sonucu ne oldu? Kocaman bir sýfýr. Her seferinde popülistçe ve radikalce en uygun olduðu varsayýlarak tartýþýlan þablon bir süre sonra hiçbir deðerlendirme yapýlmadan yerini yeni bir þablona býrakýyor. Bu kýsýr döngü yaklaþýk bir yüzyýldýr devam ediyor. Baðýmsýzlýk, federasyon, Bask modeli, Ýrlanda modeli, demokratik cumhuriyet, demokratik özerklik kavramlarýndan sonra, Son olarak bir süredir içeriði ve özgün yapýsý deðerlendirilmeden dünyada istisna bir rejime sahip direk demokrasi uygulayan dünyada tek devlet olan Ýsviçre'de uygulanan kanton terimi pervasýzca kullanýlmaya baþlandý. Birçok yerde de ilan edildiði duyuruluyor. Pervasýzca þablon olarak kullanýlan bu terimler ve özellikle kanton sistemleri nedir? Hangi dinamiklerle, hangi birleþenlerle, hangi konjektürel süreçlerde oluþmuþ? Bu olgular deðerlendirilmeden kelime anlamýnda adlandýrýlarak

Þablonsal bazda uygulanmasý mümkün gözükmemektedir. Öyle kolay uygulanabilseydi dünyadaki siyasal sistemlerde bu kadar sancýlý sorunlar yaþanmamýþ olurdu. Bahis konusu olgular uygulandýklarý toplumlarýn binlerce yýllýk özgün toplumsal yapýlarýnýn þekillenmesinde rol oynayan toplumsal dinamikleriyle orantýlýdýr. Bu ülkelerle bizim coðrafyamýzýn toplumsal tarihi ve toplumsal dinamiklerin oynadýðý rolleri kýyasladýðýmýzda çok derin farklýlýklar net biçimde ortadadýr. Sovyetik rejimler, birinci dünya savaþýnýn kapitalizmin emperyalizme eðrilme evresinde çarlýk Rusya'sýnýn özgün koþullarýnda, Marksizm'in Leninizm'e eðrilmesiyle ortaya çýkmýþ bir olgudur. Uygulandýðý farklý toplumlarda ( Avrupa, Çin ve Latin Amerika ve Afrika vb.) o toplumlarýn özgün yapýlarýna uygun olarak farklý rejimlerin ortaya çýktýðý yapýlanmalar ortaya çýkarmýþtýr. Bu özgünlüðü ortaya çýkaracak toplumsal dinamiklere sahip olmayan bizim gibi toplumlarda ise Þablonsal yaklaþýmlar sebebiyle hep marjinal hareketler olarak kalmýþtýr. Menderes ve Bayar'ýn küçük Amerika yaratma hayalleri ile Özal'ýn liberal hayalleri Þablonu hüsranla sonuçlanmýþtýr. Din eksenli hareketler ise istikrarsýzlýðýn, siyasal savrulmalarýn sebebi olmuþtur. Bu konularda birçok bilimsel analizler olmasý sebebiyle kýsaca deðinmekle yetineceðiz. Aslýnda toplumumuzda yeni bir terim olan Kanton sistemine deðinmek istiyorum. Ýsviçre'nin sistemi olan Kantonal sistem Avrupa Birliðinin yapýlandýrýlmasýnda esin kaynaðý olmuþ bir sistemdir. Birçok ortak deðerlere, toplumsal þekillenmeye, benzer dinamiklere sahip olunmasýna raðmen hala AB'de bu sistem oturtulamamýþtýr. Uygulamada birçok aksaklýklara maruz kalmaktadýr. Kantonal sistem hakkýnda biraz bilgi verdikten sonra coðrafyamýzda ki toplumsal yapýyla karþýlaþtýrarak ne kadar uygun olup olmadýðýna bakalým.

Ýþviçre'nin resmi adý Ýsviçre Konfederasyonu (Confoederatio Helvetica)'dur. 1848'den beri kanton adý verilen federasyonlarýn birleþmesinden oluþan bir ülkedir. Kanton demek; bir ülkenin içinde yer alan idari ya da sýnýrsal özerk bölge demek. Her kanton kendi içinde bir federasyondur. Ýsviçre, 26 baðýmsýz kantondan oluþmaktadýr. Ýsviçre, “kanton” adýyla bilinen 26 alt devletten oluþmaktadýr. Geçmiþte tamamen baðýmsýz olan kantonlar zamanla birleþerek bugünkü Ýsviçre'yi oluþturdular ve bazý yetkilerini federal devlete devrettiler. Ancak kantonlar ayný eskiden olduðu gibi, pek çok konuda baðýmsýzlýklarýný büyük ölçüde korumaktadýrlar. Federal hukuka aykýrý olmamak þartýyla, kendi anayasalarýna ve yasalarýna sahiptirler. Ayrýca kendi meclisleri, hükümetleri ve mahkemeleri vardýr. Pek çok þey kantondan kantona deðiþir. Kantonlarýnýn baðýmsýz oluþu, Ýsviçre'nin en önemli özelliklerindendir. Federasyon, kantonlar ve yerel belediyeler, devlet görevlerini paylaþýrlar. Ýsviçre üç devlet kademesine sahiptir: federasyon, kantonlar ve belediyeler. Federasyon (federal devlet), sadece kendisine Federal Anayasa ile açýkça verilmiþ olan görevleri üstlenir. Bunlar arasýnda örneðin ülkenin savunmasý ya da karayolu trafiðinin düzenlemesi yer almaktadýr. Kantonlar ise örneðin okul sistemi, polislik görevleri ve saðlýk hizmetleri ile ilgilenir ve bu görevlerin üstesinden gelmek için vatandaþlardan bizzat vergi alýrlar. Dört resmi dili var. Almanca, Ýtalyanca, Fransýzca ve Romanþça. Bu dört resmi dilde de eðitim almak mümkündür. Bu dillerden her hangi birinde eðitim almak için 5 öðrencinin talebi olmasý yeterlidir. Resmi bir dil olan Romanþça sadece 36'000 kiþi tarafýndan konuþulmaktadýr. Ülke adýný bile yaþayan bu farklý dillerden birine ayrýcalýk olmasýn diye konuþulmayan Latinceden seçip Confoederatio Helvetica konulmuþtur. Hiçbir kantonun diðer kantondan üstünlüðe sahip deðildir. Bu kantonlarýn tümü bir federal anayasa kabul etmiþ ama bu anayasanýn bir özelliði var; dünyada doðrudan demokrasiyi savunan ve bunu uygulamak için düzenlenmiþ bir anayasaya sahiptir. Kamuyu ve yasa deðiþikliklerini içeren konularda halkoyuna baþvurup, referandum yapýlýr. Hatta her vatandaþ federal hükümetin çýkardýðý

yasalarý referanduma götürme hakkýna sahiptir. Bir yasanýn deðiþmesini isteyen bir grup yurttaþ eðer yasanýn çýkmasýndan sonraki 100 gün içinde yasaya karþý 50'000 imza toplayabilirlerse federal bir referandum yaptýrabiliyorlar. Herhangi bir vatandaþ anayasanýn maddesini deðiþtirmek için 18 aylýk bir süre içinde destekleyen 100'000 imza toplarsa, anayasanýn o maddesi içinde referandum yapýlýyor. Ayrýca ulusal düzeyde referandumu kazanmakta yetmiyor, ayný referandumun o kantonda da kazanýlmasý lazým. Yoksa kanton; bizde bu fikir çoðunluk bulmadý da diyebiliyor. Son sözü yurttaþlar söyler; Halk, alýnan kararlarda geniþ bir söz hakkýna sahiptir Ýsviçre'nin devlet biçimi doðrudan demokrasidir. Bu demektir ki, oy hakkýna sahip nüfus, sadece federasyon, ilgili kanton ve belediye kademesinde düzenli olarak parlamentoya temsilciler seçmekle kalmayýp, ayrýca (örneðin vergilerin ve harçlarýn yüksekliði, caddelerin nerelerden geçeceði, posta iþletmesinin hizmetleri ya da uluslararasý örgütlere üyelik, baþka devletlerle yapýlan anlaþmalar gibi) çok sayýda önemli konuda oy verme hakkýna dolayýsýyla etkide bulunma hakkýna sahiptir. Federal parlamentoda temsil edilen siyasi güçlerin tümü temsil oranlarýna göre hükümette temsil edilmektedir. Ýsviçre'nin yedi üyeden oluþan hükümeti Bundesrat (Federal Konsey) adýný taþýr. Federal Konsey, parlamento tarafýndan seçilir ve temsil oranlarý nispetinde siyasi partilerin temsilcilerinden oluþmaktadýr. Federal Konsey üyelerinden biri parlamento tarafýndan bir yýl süreyle baþkanlýða atanýr. Parlamento ise iki meclisten oluþur: Halký temsil eden Ulusal Meclis ve kantonlarý temsil eden Kantonlar Konseyi. Ýkisi birlikte Birleþik Federal Meclisi oluþturur. Hepsi eþit hak ve yükümlülüklere sahiptir. Ýsviçre bir hukuk devletidir. Bu, yasalara sadece ülkede yaþayanlar deðil, devletin kendisinin de uymak zorunda olduðu anlamýna gelir. Mahkemeler hükümetten ve parlamentodan baðýmsýzdýr. Burada hangi temel hak ve yükümlülüklerin geçerli olduðu ve Ýsviçre'de siyasi ve adli sistemin nasýl düzenlendiði, Ýsviçre Federal Anayasasýnda yazýlýdýr. Kantonlardaki siyasi partilerde ülke genelindeki partiden özerk bir konuma sahiptir. Örneðin; Bern veya Cenevre kantonunun parti birimleri kendi kararlarýný

kendileri alýr. Mutlak bir parti liderliði yoktur. Her kanton parti birimi seçimlerde kendi adaylarýný, seçim politikalarýný kendi birimi içinde belirler. Bu konuda merkezi bir zorunluluk yoktur. Bir kanton parti biriminin diðer bir kanton parti birimine müdahalesi söz konusu olamaz. Kýsacasý liderlik kültü yoktur. Her kantonun parti birimi eþit konuma sahiptir. Her kantonda önemli olan baðýmsýzlýk ilkesini düþündüðümüzde Ýsviçre'de yaþayan Alman kantonlarýný Almanya devletiyle, Fransýzlarý Fransa devletiyle veya Ýtalyanlarý Ýtalya devletiyle iliþkilendirmek bile akýldan izan bir düþüncedir. Þimdide kýsaca bu olgularý, liderlik kültü ve büyük ulus algýsýyla þekillenmiþ kendi toplumsal yapýmýza uyarlamaya çalýþalým. Bizde kutsal devlet yapýlanmasý vardýr. Devletin aldýðý kararlar tartýþýlamaz. Kültürel algýmýzda kültür üstünlüðü algýsý vardýr. Coðrafi ve siyasi çoðunluðu saðlayan azýnlýða tahakküm etme, azýnlýðýn çoðunluða tabiiyeti zorunluðunun dayatýlmasý var. Tabii olmayana karþý düþmanlýk algýsý vardýr. Siyasi yapýlanmamýz liderlik kültü üzerine kurulmuþtur. Siyasi yapýlanmada lider tartýþýlmaz bir konuma sahiptir. Örneðin, seçimlerde encümen üyeliði adaylarýna kadar parti lideri belirler. Parlamento liderlerin söylemleri doðrultusunda þekillenir ve iþler. Liderlerin söylemleri parti politikasýnda ve iþleyiþinde mutlak bir egemenliðe sahiptir. Bunlara karþýlýk bireyin yükümlülüðü ise sadece bu kararlara mutlak bir biçimde baðlýlýktýr! Tersi durumlarda ise liderliðe karþý suç olarak addedilmektedir. Yazýnýn uzamasý sebebiyle bu kýsa örneklerden yola çýkarak okuyucudan somut olarak toplumsal yapýmýzla bu örnekleri karþýlaþtýrarak kantonal sistemin uygulanabilmesinin koþullarýnýn uygunluðuna karar vermesini diliyorum. Ülkemizde, Özgün bir demokrasi kurmak mümkün, ama bence bu ancak þablonculuktan sýyrýlmakla mümkün olur. Demokratik bir geleceði toplumsal dinamiklerimizin özgünlüðüyle kurmak dileðiyle.

araskem@gmail.com


24 Mayýs 2014 Cumartesi

6

Mardin'in yeni valisi Mustafa Taþkesen 22 Mayýs 2014 Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Kararnameye göre, Tokat Valisi Mustafa Taþkesen Mardin Valiliði'ne getirildi...

2

2 Mayýs 2014 Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Kararnameye göre, Tokat Valisi Mustafa Taþkesen Mardin Valiliði'ne getirildi.

Mustafa Taþkesen kimdir? 1965 yýlýnda Yozgat'ta doðdu. Mustafa Taþkesen 1986 yýlýnda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

Mardin Yeni Valisi Mustafa Taþkesen

1988 yýlýnda Kaymakam Adayý olarak göreve baþlayan Taþkesen, 1991 yýlýndan itibaren sýrasýyla Nurdaðý (Gaziantep), Þirvan (Siirt) ve Palu (Elazýð) Kaymakamlýklarýnda bulundu. 1996 yýlýnda Ýçiþleri Bakanlýðý Eðitim Daire Baþkanlýðýnda Þube Müdürlüðü’ne, 1998 yýlýnda Mülkiye Baþmüfettiþliðine atandý. 2005 yýlýnda Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Baþkanlýðý görevine getirildi. Bu görevi sürdürürken, 07/03/2007 tarihinde Giresun Valiliði'ne 11/06/2009 tarihinde Tunceli Valiliði görevine atandý. 03 Aðustos 2012 tarihli Ýçiþleri Bakanlýðý Valiler Kararnamesi ile Tokat Valiliði görevine atandý. 22 Mayýs 2014 tarihli Valiler Kararnamesi ile birlikte Mardin Valiliði'ne atandý.

Mardin Eski Valisi Dr. Ahmet Cengiz Mustafa Taþkesen evli ve 3 çocuk babasýdýr. Mardin Valisi Dr. Ahmet Cengiz Merkeze alýndý Vali atamalarý hakkýnda karar Resmi Gazete'de yayýmlandý. 31 il valiliðini kapsayan kararla i ile beraber Mardin Valisi Dr. Ahmet Cengiz de merkeze alýndý. Vali atamalarý hakkýnda karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. 31 il valiliðini

kapsayan kararla 12 ilin valisi merkeze alýndý. Adana Valisi Hüseyin Avni Coþ, Sakarya Valiliðine, Sakarya Valisi Mustafa Büyük Adana Valiliðine, Tunceli Valisi Hakan Yusuf Güner Afyonkarahisar Valiliðine getirildi. Burdur, Bartýn, Batman, Edirne, Gümüþhane, Hakkari, Kars, Manisa, Mardin, Ordu, Rize, Siirt valilileri merkeze alýndý. » Ýletiþim Haber Merkezi

Sinemardin film Yýldýzlarýný aðýrlayacak

B

u yýl 30 Mayýs - 6 Haziran 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan 9. SineMardin Uluslararasý Mardin Film Festivali ünlü yönetmen ve oyuncularý aðýrlayacak. Festivalin açýlýþý komediye emanet edilecek. Güldürü seçkisinde; Tolga Çevik, Ezgi Mola, Erkan Can ve Murat Baþoðlu'nun baþrolünü üstlendiði, Kývanç Baruönü'nün yönettiði Patron Mutlu Son Ýstiyor 30 Mayýs'ta festivale ekibiyle birlikte start verecek. 2 Haziran'da ise bu yýl hem giþesi, hem de komedisiyle ortalýðý kasýp kavuran, Türk sinemasýnýn en çok izlenen ikinci filmi Düðün Dernek Mardin'e gelecek. Baþrol oyuncularý Ahmet Kural,Murat Cemcir ve yönetmeni Selçuk Aydemir'in katýlýmýyla filmin ardýndan söyleþi de

gerçekleþecek. Reha Erdem 4 filmiyle Mardin'de Anlatýlmayan Hikâyeler seçkisinde ise ünlü yönetmen Reha Erdem dört filmiyle festivale konuk olacak. Ayrýca, 2013 yýlýnda Cannes Film Festivali'nde çok ses getiren ve en özel bölümlerinden biri olan UN CERTAIN REGARD RENDEZ-VOUS'da gösterimi yapýlan My Sweet Pepperland (Tatlý Biber Diyarým) filminin yönetmeni Hiner Saleem Mardinli sinemaseverlerle buluþacak ve bir söyleþi gerçekleþtirecek. Türkiye ve dünya sinemasýndan ödüllü filmler SineMardin'de 9. SineMardin Uluslararasý Mardin Film Festivali, bu sene Türk ve dünya sinemasýnýn önemli filmlerini izleyicisine sunuyor. Aþk / Her / Spike Jonze

Günahýn Dokunuþu / A Touch of Sin / Tian Zhu Ding /Zhangke Jia A Ay / Oh Moon / Reha Erdem Balýk ve Kedi / Fish&Cat / Mahi va Gorbeh / Shahram Mokri Beþ Vakit / Times and Winds / Reha Erdem Büyük Budapeþte Oteli / The Grand Budapest Hotel / Wes Anderson Düðün Dernek / Wedding Feast/ Selçuk Aydemir Düþman / Enemy /Denis Villeneuve Geçmiþ / Le Passé / The Past / Asghar Farhadi Gittiler ' Sair ve Meçhul' / Gone ' The Other and The Unknown' / Kenan Korkmaz Heykeltraþ'ýn Gözyaþlarý / Sculpters Tears / Frmeski Paykarakan / Azad Kerkuky Kar Yaðmadan Önce / Før Snøen Faller / Before Snowfall / Hisham Zaman Kosmos / Cosmos / RehaErdem Mavi Ring / Sýwarê Þîn / The Blue Van / Ömer Leventoðlu OMAR /Hany Abu- Assad Parviz / Majid Barzegar Þarký Söyleyen Kadýnlar / Singing Women / Reha Erdem Sefertasý / The Lunchbox / Dabba / Ritesh Batra Tatlý Biber Diyarým / Aga / My Sweet Pepper Land/ Hiner Saleem Yozgat Blues / Mahmut Fazýl Çoþkun Yük / Load / Erden Kýral » M. Sait Çakar

BTK, Mardin'deki radyoyu deniz haberleþmesini engellediði gerekçesiyle kapattý

B

ilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, Burç FM ve Radyo Cihan’ýn Mardin’deki frekanslarýnýn hava ve deniz haberleþmesini engellediði iddiasýyla yayýnlarýn durdurulmasýna karar verdi. Kurum, frekanslarýn milli güvenliði tehdit ettiðini öne sürdü. BTK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü’nden yapýlan yazýlý açýklamada, “Bölge müdürlüðümüz personeli tarafýndan Mardin ilinde 22 Mayýs tarihinde çalýþma yapýlmýþ olup; 95.8 Mhz frekansýndan yayýn yapan Samanyolu Yayýncýlýk A.Þ. (Burç FM) ve Irmak Radyo ve Televizyon Hizmetleri A.Þ. (Radyo Cihan) vericisi tarafýndan hava/deniz seyrüsefer haberleþmesi,

ulusal/uluslararasý tehlike, çaðrý veya acil yardým kanallarý, can ve mal güvenliðini ilgilendiren sistemler, haberleþme kanallarýnda elektromanyetik giriþime neden olmasýndan dolayý, milli güvenlik açýsýndan tehlike arz etmesi nedeniyle vericinin yayýnýnýn derhal durdurulmasý gerekmektedir.” denildi. Açýklamada, “Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu’ndan izin alýnýncaya kadar havaya yayýn yapýlmasý yasak olup, bakýmonarým, filtreleme vb… iþlemlerle ilgili her türlü yayýn/test suni yük üzerinden yapýlacaktýr. Buna uymadýklarý veya izinsiz yayýna geçtikleri belirlenen istasyon yetkilileri hakkýnda yasal iþlem yapýlacaktýr.” ifadelerine yer verildi. » CÝHAN


7

24 Mayýs 2014 Cumartesi

‘Yaþam alanlarý hiçe sayýlarak ruhsat verilmiþ’ Mardin Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Februniye Akyol, geçmiþ dönemde yolun ortasýnda yapýlan 210 binaya imar ruhsatý verildiðini, bunun, yaþam alanlarýnýn hiçe sayýlarak tamamen ranta dönük ruhsatlar olduðunu söyledi...

M

ardin Büyükþehir Belediye BDP Eþ Baþkaný Februniye Akyol ve Artuklu Belediye BDP Eþ Baþkaný Leyla Sevinç Bozan, ortak basýn toplantýsý düzenledi. Büyükþehir Belediyesi'ne genel sekreter olarak atanan Ahmet Direk’in tanýtýldýðý toplantýda karþýlaþýlan sorunlar ve çözüm yollarý anlatýldý. Februniye Akyol, geçmiþ yönetimler döneminde verilen imar ruhsatlarýnýn çarpýk bir kentleþmeye yol açtýðýný ifade etti. Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Februniye Akyol, komisyon kurduklarýný, incelemeler sonucunda hukuki prosedürlerin yerine getirileceðini belirtti. Akyol, “Belediyeyi büyük sorunlarla devir aldýk. Yaþamsal alanlarý ve vatandaþýn rahat ve saðlýklý bir yaþam sürdürmesi unutulmuþ, tamamen ranta dönük ruhsatlar verilmiþtir. Biz bu konu için komisyon oluþturduk. Gerekli inceleme ve araþtýrmalar yapýldýktan sonra iþin hukuki boyutunu harekete geçireceðiz. Vatandaþlarýmýzýn maðduriyetini istemiyorum. Mardin farklý bir þehir. Mardin’i mevcut deðerleriyle yönetmeye talip olduk, bu deðerleri bozmaya yasalar çerçevesinde müsaade etmeyeceðiz.” dedi. Geçmiþ dönemde belediye yönetiminin verdiði ruhsatlarýn çarpýk bir kente dönük olduðuna vurgu yapan Februniye Akyol, “Yeþil alan, park, oyun alanlarý hiç düþünülmemiþ. Hatta yolun üzerinde inþaat ruhsatlarý verilmiþ. Verilen ruhsatlarý iptal

etme yetkisine sahip deðiliz. Kýsa süreli durdurmalarýn çok yararý olmayacak. Ýmara aykýrý verilen 210 ruhsatý mercek altýna aldýk. Bundan sonra kentin yapýsýný bozacak hiç ruhsat verilmeyecektir.” þeklinde konuþtu. Özel Ýdare'nin bütün mallarý devlete devredildiði için Mardin Büyükþehir Belediyesi'nin, þu anda oturacak binasý bile olmadýðýna dikkat çeken Akyol, ”Mardin Büyükþehir Belediyesi olarak, çadýr kurup belediyeyi çadýrdan yönetmeyi düþündük. Ancak Soma faciasý ile bu karardan vazgeçtik. Ýleri bir tarihe erteledik. Belediyeyi 500 milyon borç ile devir aldýk. Sýkýntýlar çok. Bunlarý aþmak için projeler üreteceðiz.” diye ifade etti. Mevcut zabýta kurumunun iþlevini yerine getiremez durumda olduðunu belirten Akyol, Mardin’deki þehir yaþamýnýn farklýlýðýna vurgu yaparak, þöyle dedi: “Zabýta kurumunu yeniden oluþturacaðýz. Genç, dinamik ve çalýþan bir ekip kuracaðýz. Kontrol ve denetim mekanizmasýný harekete geçireceðiz. Yeni yapýlan otogar etrafýndaki duvarlarda çökmeler tespit ettik. Müteahhitle görüþmeler yaptýk. Eksikliklerin giderilmesini istedik. Yapýyý bu haliyle teslim almayacaðýmýz bildirdik.” Þehir içme suyunun kesilme nedeni ve yersiz çoðalan taksi duraklarýna çözüm getirilmesi yönündeki soruya cevap veren Akyol, “Beyaz su hattýnda kullanýlan borular son derece kullanýþsýz.

Döþendiði zaman altyapýsý uygun hazýrlanmadý. Basýnca dayanýksýz. Biz suyun basýncýný azalttýk. Daha önceki su kaynaklarýný faaliyete geçirmeye çalýþýyoruz. Belediyenin devir aldýðý borç yükü kýsa sürede kalýcý çözüm üretmemizi engelliyor. Kaçak kullanýmlar var, onlarý önleyeceðiz. Þehir içi taksi duraklarýný da vatandaþýn rahatýna dönük uygun þartlara getireceðiz.” þeklinde konuþtu. Artuklu Belediye Eþ Baþkaný Leyla Sevinç Bozan ise seçim bildirgelerinde vaat ettikleri birlikte yönetim anlayýþýný hayata geçireceklerini ifade etti. Modern, temiz, yaþanýlýr bir þehir karlýlýðýnda olduklarýný belirten Bozan, bu konuda vatandaþlarýn desteðine ihtiyaç duyduklarýný söyledi. Bozan, þöyle dedi: “Mardin’i temiz ve yaþanýlýr bir þehir haline getirmeye kararlýyýz. Çöp toplama iþine aðýrlýk verdik, tüm mekanizmalarý harekete geçirdik. Çöp araçlarýný, gündüz hayatý olumsuz yönde etkileyecek þekilde þehrin içine sokmak istemiyoruz. Belli saatlerde vatandaþlarýmýz çöplerini belli yerlere atmalarýný, çöpler toplandýktan sonra çöp atma iþinin son bulmasýný istiyoruz. Bu konuda vatandaþýmýzý önce uyaracaðýz, uymayanlara cezai müeyyideler uygulayacaðýz. Ýmarda olsun, çevrede olsun, temizlik konusunda olsun beþ duyu organýmýzý rahatsýz eden görüntüler var. Bunlarý ortadan kaldýrmaya kararlýyýz.” » M. Sait Çakar

‘ÇATOM’lar bölgede çok önemli görevler icra ediyor’

M

ardin Valiliði, GAP Bölge Kalkýnma Ýdaresi , Çok Amaçlý Toplum Merkezleri(ÇATOM) ve Sealed Air'in desteði ile yürütülen ‘Kadýndan Kadýna Köprü: Býttým Sabunu Projesi’ kapsamýnda yenilenen Mardin’deki sabun atölyesi ve satýþ ofisi törenle açýldý Cumhuriyet Meydanýnda açýlýþta konuþan Mardin Valisi Ahmet Cengiz, ÇATOM’larýn bölgede çok önemli görevlerin icra ettiðini söyledi. Cengiz, þunlarý söyledi: “Ýlimizde hanýmefendilere yönelik eðitim çalýþmalarý ve sosyal

‘Mardin’de sanayinin iyice güçlenmesini bekliyoruz’

K

ayseri Ticaret Odasý (KTO) Yönetim Kurulu Baþkaný Mahmut Hiçyýlmaz, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Mardin Valisi Ahmet Cengiz'i makamýnda ziyaret etti. Cengiz, Mardin Ticaret odasý Baþkaný Mehmet Ali Tutuþý ve iþ adamlarýnýn da katýldýðý ziyarette kent hakkýnda bilgi verdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Cengiz, Mardin'in yatýrým yapmak için bir cazibe merkezi olduðunu belirterek iþadamlarýný Mardin'e

yatýrým yapmaya davet etti. Mardin'in farklý bir yapýsýnýn olduðunu, ekonomide de önemli bir potansiyeli olduðunu ifade eden Cengiz, Organize Sanayi Bölgesi'nin dolduðunu, ikinci Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulma çalýþmalarýnýn da devam ettiðini kaydetti. Mardin'in baþta truzim ve sanayi olmak üzere çok önemli bir trend yakaladýðýný belirten Cengiz, " Son dönemlerde en fazla ihracat yapýlan bölge Irak. Önümüzdeki süreçte Mardin’de sanayinin iyice güçlenmesini

bekliyoruz. Mardin iyi bir pazar. Sinerji var burada. Özellikle turizm alanýnda yapýlacak yatýrýmlar burada sahiplerini çok kýsa sürede ihya edecektir" diye konuþtu Hiçyýlmaz ise amaçlarýnýn Mardin ile Kayseri arasýnda bir köprü kurmak olduðunu belirterek þunlarý söyledi: "Burada aldýðýmýz bilgiler

bizler için çok önemli. Kayseri ile Mardin arasýnda ticari bir köprü kurmaya çalýþacaðýz. Bizler bu bilgileri üyelerimizle görüþmeler yapýp bilgilendireceðiz. En büyük isteðimiz kayserli iþ adamlarýmýz Mardin de yatýrým yapmalarýdýr" Konuþmalarýn ardýndan Cengiz, Hiçyýlmaz'a plaket verdi. » (AA)

eðitimlere katýlmalarý yönünde çok fonksiyonlarý var. Bugün ÇATOM’larda üretilen elemeði göz nuru diyebileceðimiz ürünlerin satýlacaðý bir iþ yerinin açýlýþýný gerçekleþtirdik. Tarihi Dönüþüm Projesi kapsamýnda dýþ cephesi hazýrdý. Turizmde bu yýl Mardin’de çok ciddi bir canlanma var. Artuklu Kaymakamýmýza, ÇATOM çalýþlarýna ve yöneticilerine, GAP Ýdaresi Baþkanýmýza, Kalkýnma Bakanlýðýmýza yürekten teþekkür ediyorum. Ýnþallah hem ilimiz için hem de bölgemiz için hayýrlý olur diye ümit ediyorum." Sealed Air ’in Kurumsal Ýletiþim Yöneticisi Seda Doðan ise projenin 2007 yýlýnda hayata geçtiðini anlatarak " Projemiz kapsamýnda Mardinli kadýnlarýmýzýn ürettikleri sabunlarý, Sealed Air iþ birimi Diversey Care güvencesi ile yeni bir marka ve ambalaj altýnda seçkin otel ve tesislere sunma fýrsatý yaratarak kadýnlarýmýzýn aile bütçelerine destek oluyoruz. Türkiye turizmine deðer kattýðýna yürekten inandýðýmýz projemizi, bugün, burada açýlýþýný yaptýðýmýz sabun atölyesi ve satýþ ofisi ile de bir adým daha öteye taþýmanýn mutluluðunu ve gururunu yaþýyoruz diye konuþtu. Açýlýþa Gap Bölge Kalkýnma Ýdaresi Sosyal Projeler Genel Koordinatörü Adalet Budak, Mardin Artuklu Ýlçe Kaymakamý Soner Karataþoðlu, Sealed Air ve ÇATOM sorumlularý katýldý.

» (AA)


24 Mayýs 2014 Cumartesi

8

Zergan Deresi projesine uygun BASINDAN olmayan köprüler yýkýlacak Ýki kere iki, üç Kýzýltepe Belediyesi Eþbaþkaný Ýsmail Asi, belediye meclis üyesi Mithat Yýlmaz, Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürü Hadi Ertaþ, Garaj Amiri Hakký Gegez ve Garaj Amir Yardýmcýsý M. Ali Öztürk Zergan Deresi’ni denetledi...

K

ýzýltepe Belediyesi Eþbaþkaný Ýsmail Asi, belediye meclis üyesi Mithat Yýlmaz, Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürü Hadi Ertaþ, Garaj Amiri Hakký Gegez ve Garaj Amir Yardýmcýsý M. Ali Öztürk Zergan Deresi’ni denetledi. Yapýlan denetlemede Zergan Deresi ýslahý kapsamýnda yapýlacak olan köprülerden Gümüþ Deresi öncesi dere kesitlerinin projede deðiþken olduðu belirtildiði ve köprü kesitlerinde sabit olduðundan dolayý yapýlmýþ olan iki köprünün dereyle uyumsuz olduðu tespit edildi. ‘Ýki köprünün yýkýlmasý lazým’ Konuya iliþkin açýklama yapan Eþbaþkan Asý, “Zergan Deresi ýslahý kapsamýnda yapýlacak olan köprülerden Gümüþ Deresi öncesi dere kesitlerinin projede deðiþken olduðu belirtildiði ve köprü kesitlerinde sabit olduðundan dolayý yapýlmýþ olan iki köprünün dereyle uyumsuz olduðunu tespit ettik. Bu köprülerin hem dere kesitinden hem de tabii yoldan yüksek olmalarýndan kaynaklý yýkýlmalarý gerekmektedir. DSÝ kontrol heyetine bu durum bildirilerek en kýsa zamanda

sorunlu köprülerin proje kesitleri ve yol kotlarýna uygun bir þekilde

yapýlmasý konusunda uyarýmýzý yaptýk.” Dedi. » Ýsmail Erkar

Ýþ kaybý tazminatýnda süre sýnýrlamasý kalktý A nayasa Mahkemesi, iþ kaybý tazminatýndan yararlanmak için hizmet akdinin sona erdiði tarihten itibaren 30 gün içinde Türkiye Ýþ Kurumuna baþvurma zorunluluðunu iptal etti Ankara 15. Ýþ Mahkemesi, baktýðý bir davada uygulama konusu olan 4046 sayýlý Özelleþtirme Uygulamalarý Hakkýnda Kanun'un ilgili hükümlerinin iptali ve yürürlüðünün durdurulmasý istemiyle Anayasa Mahkemesine baþvurdu. Baþvuruyla ilgili esas incelemesini yapan Anayasa Mahkemesi, Kanun'un 21. maddesindeki, "iþ kaybý tazminatý ve diðer hizmetlerden yararlanmaya hak kazananlarýn, bu tazminat ve hizmetlerden yararlanabilmeleri için, hizmet akitlerinin sona erdiði tarihten itibaren 30 gün içinde Türkiye Ýþ Kurumuna baþvurmalarý zorunludur" hükmündeki "…30 gün içinde…" ibaresini iptal etti.

Yüksek Mahkeme, ayný maddedeki, "... hizmet akitleri sona erenlerden, hizmet akitlerinin sona erme tarihi itibarýyla 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunun hükümleri gereðince hizmet ve prim

ödeme sürelerine göre yaþlýlýk aylýðýna hak kazananlar iþ kaybý tazminatý ve diðer hizmetlerden yararlanamazlar" þeklindeki hükmü de "yaþlýlýk aylýðýna hak kazananlar…" yönünden iptal » (AA) etti.

ya da beþ etmez!.. ki kere iki her zaman dört eder... Bununla alakalý olarak deðiþik birtakým sonuçlarýn da mümkün olabileceðini dillendirmeye yönelik her türlü iddia ise kesinlikle geçersizdir. Birisi þayet, 'iki kere iki tabii ki dört eder' diye söze baþlar ve ardýndan 'ama...' ile baþlayan yeni bir cümle kurmaya kalkýþýrsa, siz siz olun o kiþiden derhal uzaklaþýn. Türkiye'de, özellikle de son zamanlarda, iki kere iki dört etse de, aslýnda karþýmýza bu iþlemin neticesi olarak dörtten baþka rakamlarýn da çýkabileceði ve bunlarýn da doðru olabileceði ihtimalini kabul etmemiz gerektiðini anlatmaya çalýþanlarýn sayýsý mebzul miktarda artmýþ durumda. Bunlarýn ortak vasýflarý, milletimizin kahir ekseriyetinden farklý olmalarý ya da kendilerini farklý hissetmeleri. Mevcut kurallar altýnda, bir daha milletimizi idare etmek ya da idare edenleri yönlendirmek þanslarý kalmadýðýnýn farkýnda olduklarý için de, sýra dýþý yollar bulma sevdasýndalar... Ýki kere ikinin dörtten baþka bir þey de olabileceði þeklindeki iddiaya sarýlmalarý, çaresizliklerinden yani. Aslýnda, iki kere ikinin dörtten baþka da sonuçlarý olabileceðine bizleri ikna etmeye çalýþanlar da, boþ bir iþle uðraþtýklarýnýn farkýndalar. Yine de, içinde bulunduklarý durum sebebiyle, hani bir ümit, belki bu konuda yeteri kadar ýsrarlý olurlarsa, hiç deðilse bazýlarýmýzý ikna edebilecekleri ümidiyle, uðraþýp duruyorlar. Anayasa, kanun, tüzük gibi zaruri bir sýralamanýn olduðunun farkýndalar. Ancak Anayasa ve kanunlarla istedikleri gibi oynama imkanlarý olmadýðý için; geçmiþten kalma bir alýþkanlýkla, tüzük ya da yönetmelik oyunlarýyla hedeflerine ulaþmaya çalýþýyorlar. Anayasa ve kanunlara aykýrý, -hatta onlarýn hükümlerini hiçe sayantüzükler yazýp bunlarý uygulamaya kalkmanýn, iki kere ikinin beþ ya da yedi ettiðini iddia etmekten farký olmadýðýný bal gibi biliyorlar oysa. Ýþin garibi, kendilerini bir tür hukuk dehasý olarak tanýdýðýmýz ve vaktiyle 'Türkiye'de hakimler var!' diyerek, kendileriyle iftihar ettiðimiz insanlardan bazýlarý bile artýk bu yola girmiþ durumdalar. Sosyal medyanýn denetimden uzak serbestliðinin ne kadar mahzurlu olduðunu, bizden daha iyi biliyorlar mesela. Ancak, sosyal medya üzerinden iþlerine gelebilecek bazý geliþmelerin saðlanacaðý beklentisiyle, bütün sýkýntýlarýna raðmen 'sosyal medyaya sýnýrsýz serbestlik' naralarý atýyorlar. Türkiye'de , fikirleri ya da yazýp çizdikleri dolayýsýyla hapiste bulunan tek bir gazeteci

Ý

bile bulunmadýðýný çok iyi bildikleri halde, her nasýlsa basýn özgürlüðü açýsýndan dünyanýn en sonda gelen ülkelerinden birisi olduðumuz yalanýný çok iyi pazarlýyorlar. Aðýr yaptýrýmlarla karþý karþýya olduðunu iddia ettikleri medya sektörünün, birçok AB üyesi ülkeden bile çok daha iyi durumda olduðunu, son derecede marjinal fikir ve görüþleri barýndýrmalarý ile tanýnan gazete ve televizyonlarýn bile rahatlýkla yayýnlarýný sürdürdüklerini, hepimizden iyi biliyorlar aslýnda. Ýki kere ikinin dörtten baþka bir sayý; mesela üç, beþ, altý, yedi ya da baþka olabileceði gibi iddialarýn sahipleri, içinde hep beraber yolculuk yaptýðýmýz gemide delik açmak için uðraþýyorlar aslýnda. Bunun sebebi ise, sanýldýðý gibi suya kavuþmak filan deðil; açtýklarý küçük delikler sayesinde geminin yönünü deðiþtirebileceklerini ümit ediyorlar sadece... Geminin yönünü deðiþtirme arzusu duyanlarýn büyük bir çoðunluðu, yapmaya çalýþtýklarý her þeyin ülkemiz aleyhine olduðunun da farkýndalar... Ancak, yaðma sýrasýnda kendilerine atýlan kemiklerin tadýna doyamayanlar, kendi kýsýr amaçlarýnýn varlýðýmýzdan bile önemli olduðu kanaatine saplanýp kalanlar, eðer yönetimi ele geçirebilirlerse ülkeyi þaha kaldýrabilecekleri rüyasý görenler ve daha niceleri, çýktýklarý yolda kararlý bir þekilde devam ediyorlar... Þu ana kadar ciddi bir yaptýrýmla karþýlaþmadýklarý için de, bütün bunlarýn eninde sonunda bir tür oyun olduðunu düþünüyorlar. Oysa yapýpettikleri sebebiyle ülkenin maruz kaldýðý haller, son derecede ciddi... Azýcýk dikkat etseler, olup bitenlerin sadece ülkemiz üzerine hesabý olanlarý sevindirdiðini de anlayabilecekler... Ama heyhat, iki kere ikinin dörtten baþka þeyler edebileceði inancýndan vazgeçmeye niyetleri yok... Oysa iki kere iki, dört eder ve öyle olmaya da devam edecek... Ekrem Kýzýltaþ - Haber 7


9

24 Mayýs 2014 Cumartesi

Çözüm süreci ayný zamanda kalkýnma sürecidir Kalkýnma Bakaný Yýlmaz, "Çözüm süreci, ayný zamanda bir kalkýnma sürecidir. 30 yýldýr yaþadýðýmýz bazý hadiselerden dolayý kaynaklarýmýzý iyi deðerlendiremedik" dedi...

K

alkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, "Çözüm süreci, ayný zamanda bir kalkýnma sürecidir. 30 yýldýr yaþadýðýmýz bazý hadiselerden dolayý kaynaklarýmýzý iyi deðerlendiremedik" dedi. Yýlmaz, Aðrý'da partisinin il baþkanlýðýnca düzenlenen "Türkiye Barýþýyor, Türkiye Büyüyor" konferansýndaki konuþmasýna, katýlýmcýlarý Kürtçe selamlayarak baþladý. Bir tek insan hayatýnýn, bütün ideolojilerden üstün olduðunu belirten Yýlmaz, "Bir tek insanýn hayatý, bütün milliyetçiliklerden, kavmiyetçiliklerden daha deðerlidir. Dolayýsýyla konuþtuðumuz bu meselenin özünde insan var, insanýn hayatý var. Bunu bilerek konuþmamýz lazým" diye konuþtu. Yýlmaz, bütün dertlerinin insaný daha iyi yaþatmak olduðunu vurgulayarak, þunlarý kaydetti: "Gerçekten deðerli olan yýkmak deðil, yapmaktýr, inþa etmektir. Gerçekten deðerli olan öldürmek deðil, kýrmak deðil, yaþatmaktýr. Gerçekten cesur olan, kahraman olan insanlar sorun çýkaran insanlar deðildir, sorunlarý çözen insanlardýr. Biz bu anlayýþla hareket ediyoruz. Çözüm süreci, ayný zamanda bir

kalkýnma sürecidir. 30 yýldýr yaþadýðýmýz bazý hadiselerden dolayý kaynaklarýmýzý iyi deðerlendiremedik. Bugün gençlerimizin iþsizliðinden bahsediyorsak, refah düzeyimizin arzu ettiðimiz noktada olmadýðýndan bahsediyorsak bu, çözüm süreciyle doðrudan iliþkilidir. Son 12 yýlda AK Parti doðuya, güneydoðuya pozitif ayrýmcýlýk yaptý. Buralara cumhuriyet tarihinde hiçbir dönemde olmadýðý kadar yatýrým yaptýk." Bu yýl dahil, doðu ve güneydoðuya yatýrýmlarýn 40 katrilyon liranýn üzerine çýktýðýný dile getiren Yýlmaz, duble yollar, üniversiteler ve havaalanlarý inþa ettiklerini söyledi. Yýlmaz, sosyal politikalarýný güçlendirdiklerini, bunlarý, halkýn kendilerine verdiði güçle yaptýklarýný belirterek, þöyle konuþtu: "Geçmiþte de ayný Türkiye'ydi, ayný kaynaklar vardý fakat geçmiþ hükümetler bu kaynaklarý boþ yere harcadý. Bu kaynaklar faize, ranta gitti. Son 10 yýlda iyi yönetim sergileyerek istikrar içinde Türkiye'nin bu kaynaklarý, halkýn gerçek ihtiyaçlarýna yönelik kullanýlmaya baþlandý. 2002'de sizden toplanan vergilerin yüzde 86'sý faize gidiyordu. Türkiye'de istikrar güven ortamý sayesinde daha önce faize verilen paralar millete hizmet olarak dönmeye baþladý. Birileri bu kadar rahatsýz oluyorsa bir Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü sebebi de budur. M. Sait Çakar Geçmiþte

kaynaklarý kolayca kullanan kesimler yerine AK Parti, geniþ kesimlere bu kaynaklarý harcamaya baþladý, harcamaya da devam ediyor." "Yeni bir Türkiye'yi hep birlikte inþa etmeliyiz" Politikalarýnýn merkezine insaný koyarak iþ yaptýklarýný anlatan Yýlmaz, bundan sonra da bunu sürdüreceklerini kaydetti. Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Laz, Çerkez demeden herkese hizmet götürdüklerini dile getiren Yýlmaz, "Bizim millet anlayýþýmýz, kavmiyetçilik, ýrkçýlýk deðil. Biz bunu, elimizin tersiyle itiyoruz. Ne bizim tarihimizde ne de maneviyatýmýzda bu var. Bizim milliyetçilik anlayýþýmýz, herkesi kucaklayan bir anlayýþ" diye konuþtu. Yýlmaz, bu topraklarda kim varsa hepsinin kendileri

için bir, beraber ve eþit olduðuna iþaret ederek, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bu vatan, devlet, millet ve bayrak hepimizin. Bir taraftan bütün kimliklere saygý duyacaðýz ama bir taraftan da kimlik siyaseti yapmayacaðýz. 'Bütün kimlikler baþýmýzýn tacý' diyeceðiz. Özgürlük alanýný sonuna kadar geliþtireceðiz. Hak ve hürriyetlerimizi sonuna kadar geliþtireceðiz. Baþörtüsünden Kürtçe eðitime birçok adýmlar atýldý ama bir taraftan da birliðimizi, beraberliðimizi koruyacaðýz.

'Asimilasyona hayýr' diyeceðiz ama birliði, beraberliði de hep birlikte koruyacaðýz. Biz, yeni bir Türkiye inþa edeceksek hep birlikte bunu yapmak zorundayýz. Birbirimizden ayrýþarak, birbirimize ters bakarak güçlü bir Türkiye inþa edemeyiz. Bizim bir taraftan da çokluk içinde birliði yakalamamýz lazým. Bir taraftan farklýlýklarýmýz olacak ama bir taraftan da birliðimiz olacak. Tamamen farklýlýk dersek hepimiz birbirimizden ayrýþýrýz. Tamamen birlik dersek o zaman da asimilasyona gidebilir iþ." » (AA)

USTAD Suriye'deki iþkenceyi kýnadý M

ardin merkezli düþünce kuruluþu Uluslararasý Stratejik Tahlil ve Araþtýrmalar Merkezi (USTAD) Baþkaný

.Ahmet Akgül, AA'nýn yayýmladýðý fotoðraflara yansýyan, Suriye'deki rejimin tutuklu muhaliflere uyguladýðý sistematik iþkenceyi kýnadý. Mardin merkezli düþünce kuruluþu Uluslararasý Stratejik Tahlil ve Araþtýrmalar Merkezi (USTAD) Baþkaný Ahmet Akgül de Suriye'den gelen mültecilerden Esed'in yaptýðý iþkenceleri sýkça duyduklarýný anlatarak, ortaya çýkan fotoðraflarýn bunu doðruladýðýný bildirdi. Akgül, "AA ciddi bir vazifeyi ifa ediyor. Umudumuz

Þiir Köþesi

Gitsin ölmüþ desin istemiyor desin, Gitsin sürgünlerde berduþ olmuþ desin, Ah! Gitsin yar, gitsin yar ah gitsin…

GÝTSÝN SEVMÝYORUM DÝYORSA

Köpürdü dalgalar yüreðimde ise umutlar, Sönmez ki ýþýklar sevdiðime olan. Zamansýz mevsimler tutuþtu bedenime, Aralar karalar sayfasýz kalemim.

Kapandý perdeler sessizliðe gömüldü, Karanlýklar solmuþ kara kýþa esirim. Zamansýz mevsimler tutuþtu bedenime, Aralar karalar sayfasýz kalemim. Gitsin delicesine sevmiyorum desin,

Gitsin delicesine sevmiyorum desin, Gitsin ölmüþ desin istemiyor desin , Gitsin sürgünlerde berduþ olmuþ desin, Ah! Gitsin yar, gitsin yar ah gitsin…

küresel aktörlerin bunu görmezden gelmemesidir" dedi. Daha önce de buna benzer fotoðraflarýn Birleþmiþ Milletler'e (BM) sunulduðunu bildiren Akgül, sözlerini þöyle tamamladý: "Vahþetin dünya tarihinde görülmemiþ bir hal aldýðýný görüyoruz. Ýslam alemi ve Ortadoðu ülkeleri bu görüntüler karþýsýnda sessiz kalýrsa bu katliamýn ortaklarý olduðuna inanacaðýz. BM ve uluslararasý aktörler acilen müdahalede bulunmalýdýr." » (AA) ÞÝÝR Bazen hayat öyle yorgun geliyor ki Bilemezsin nasýl aðlatýr sevdayý Býrakamam senden sonra aðlamayý Gitsin sevmiyorum diyorsa gitsin… Boþuna sevmiþ bu gönül Beden nasýl erimiþ bir bilse Gitsin sevmiyorum diyarsa gitsin Gitsin… Ah! Gitsin gitsin Rewan Brindar Mardin Artuklu Üniversitesi


24 Mayýs 2014 Cumartesi

Türk Chopper MK Mardin il temsilciliðini kurdu Türkiye'nin ve Avrupa’nýn en büyük yerel chopper kulübü Türk Chopper MK Mardin il temsilciliðini kurdu Türkiye'nin her yerinden onlarca Türk Chopper pilotu motosikletleriyle 24 Mayýsta Mardin sokaklarýnda olacak..

T

ürkiye'nin ve Avrupa’nýn en büyük yerel chopper kulübü Türk Chopper MK Mardin il temsilciliðini kurdu. Türkiye'nin heryerinden onlarca Türk Chopper pilotu motosikletleriyle 24 Mayýsta Mardin sokaklarýnda olacak. Kuruluþu 19 mayýs 2007 olan ve Ýzmir'de temelleri atýlan Türk Chopper Motosiklet Kulübü gün geçtikçe büyüdü ve ayný tip motosiklet kullanýcýlarýný Yelek kardeþliði adý altýnda

10

Eyyuphan Kaya

Özdilgiller Yerli Malýmýz Deðiller

A

bünyesine katarak 27 ilde temsilciliðini açtý.Uluslar arasý bir kulup olan Türk Chopper Motosiklet Kulübü baþta Almanya olmak üzere tüm Avrupa’da örgütlenmesine devam etmekte. Sayýlarý her geçen gün artan 1000’i gecgin yelekli Türk Chopper üyeleri ise, Kulübün adýný Türkiye'nin en büyük Chopper kulübü olarak lanse edilmesini saðladý.

GÜNÜN OKURU

Genel Baþkan Ali Rýza Uygur'un da belirttiði gibi tamamen motosiklet sürücülerinin kardeþliðine inanan ve bu yolda ilerleyen topluluk tüm halký, tüm motosiklet hacimlerini ve markalarýný kucaklayan bir kulüp olma ilkesiyle, her türlü hava ve yol þartlarýnda güvenli toplu sürüþü özendirme, destekleme ve gereken eðitimleri saðlama amacýyla sayýsýz organizasyona imza atmýþtýr. Mardin’e en yakýn il kuruluþu olan Gaziantep ilinin yardýmlarý, Gaziantep Ýl Baþkaný Beþir Argan'ýn desteðiyle Türk Chopper Mardin Temsilciliði Ýl temsilcisi TCMK Pilotu Oðuzhan Karamýk ve yardýmcýlarý Mustafa Coþgun,Yarcan Mutlu tarafýndan, Gaziantep Türk Chopper Pilotlarýnýn katýlýmýyla 24 Mayýs Cumartesi günü kurulacak. Bu münasebetle Mardin Mova Park’ta buluþacak tüm chopper pilotlarý saat 15.00 itibarý ile bir kortej oluþturarak Mardin’e doðru yola çýkacaklar ve Mardin Türk Chopper kuruluþunu ilan edecekler. Tüm motorseverler davetlidir. » M. Sait Çakar

Zayi Ýlaný Taner Erkar - Erkar showroom

Mardin haberlerini gazetenizden okuyorum. Internetten de takip ediyorum ama gazete okumanýn keyfi ayrýdýr Baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum...

Ýletiþim matbaasýnda bastýrmýþ olduðum Seri A Sýra No: 02095’den 021100’e kadar olan 3 cilt Gider pusulasý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Mardin Ýli Damýzlýk Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði Mardin V. D.No: 6120554604

nadolu'nun namuslu insanlarý kabuðuna çekilince meydan ne olduðu belirsiz kimselere kalýyor maalesef. Benim bildiðim bir yazar bir konuda fikrini dile getirirken halkýnýn duygularýna tercüman olma gibi bir sorumluluðu da vardýr. Peki Yýlmaz Özdil'in Soma felaketiyle ilgili yaptýðý deðerlendirmeye hiç ýlýmlý yaklaþan yvar mý? halde bu adam nerden gelmiþ nereye gidiyor? Bilen varmý?. Bu herif Anadolu insanýnýn zihniyetiyle de, Soma þehitleriyle de, Kurtuluþ savaþý þehitleriyle de bir problemi var. Kanaatimce zihninde þehit kavramý zaten yoktur. Bu tür adamlar yerli malý kokmuyor. Bunlar ülke dýþýndaki düþmanlarýmýzýn içimizdeki azý diþleridir.301 kere ölüp dirilse içimde uyandýrdýðý nefreti sindiremez. Bu ölen Soma Þehitlerine -ölüme müstahaktýrlar deðerlendirmesini yapmak ölene dek kadar içimde yaþatacaðým kadar zalimane bir deðerlendirmedir. Ýnanýyorum ki en az benim kadar kamuoyunun vicdanýný da rencide etmiþ, bu ifadeyi kullanan, bu anormal herif aslýnda genetiði farklý bence, Hele hele yeni duyuyorum ki, Robaski'de ölen o masum vatandaþlarýmýza da “ Katýr” benzetmesi yapmýþ; hala hallah, hala hallah ya Sabur!..Çekmekten baþka elimden ne geliyor. Bu adam, memleketimin cezaevlerinde ekmek su bile yemeye içmeye hakký olduðuna inanmýyorum, memleketimizi terk etsin istiyorum. Artýk kimseye saldýrma gibi bir lüksümüz yok. Bizim baþka iþlerimiz var, ilimle uðraþýyoruz, ekonomiyle uðraþýyoruz, üretimle uðraþýyoruz. Onun için kimse Anadolu insanýný provoke etmeyi denemesin. Görüyorsunuz Sayýn Bahçeli, Ülkü Ocaklarýný nasýl da saðduyulu olmaya davet ediyor. PKK daðdan indi inecek, artýk bize medeniyet lazým, hayata katký vermek lazým. Provokasyonlara ayýracak zamanýmýz yok. Özdilgillerin oyununa gelip ona hücum ederek onu kahraman etme gibi bir lüksümüz yok, tahammül edeceðiz. Ama yargý da bu kadar kamuoyuna sýkýntý veren bu herifleri yeterli

bir ceza ile cezalandýrmalýdýr ki azýcýk rahat edelim. Maalesef suçu genellikle maddi fiziki suç olarak deðerlendiriyoruz ama ruhumuza verilen suca fazla ilgi göstermiyoruz. Bu adam yedi yerden beni yaralasaydý kendisini af edebilirdim, fakat Anadolu insanýna verdiði bu sýkýntýyý af edemem ki, tek söyleyeceðim þey, “Allah'ýndan bulsun” demekten baþka bir þey elimden gelmiyor. Sevgili dostlar bir insanýn böyle bir felaket karþýsýnda bu kadar insafsýz bir yorum yapmasý doðru olmadýðý gibi böyle bir düþünceyi beslemesi bile insani deðildir. Bir yazar caný istediði yorumu yapamaz, kamuoyunun hassasiyetine dikkat etmek bir yazar için önemli bir ölçüdür kullandýðý kalemin klavyenin sýnýrýný çizer. Tabi bu deðerlendirme insani deðerlere sahip kimseler için geçerlidir. Bir Selman Rüþdi nasýl ki, bir bucuk milyar Ýslam dünyasýnýn duygularýný düþünmeden Peygambere hakaret edebiliyor, iftira uydurabiliyorsa, kimi vicdaný bozulmuþ sözüm ona yazarlar da 76 milyonun duygularýný hiç düþünmeden bu bahtsýz yorumu yapabiliyor. Hayattaysalar keþke anne basýna birileri mikrofonu uzata bilse, acaba kendisiyle ilgili nasýl bir yorum yapacaklar diye merak ediyorum. Tekrar hepimizin baþý sað olsun diyor, Soma Þehitlerimize Yüce Mevla'dan rahmet, yakýnlarýna sabýr ve sükunet diliyorum.Onlardan geri kalanlara sahip çýkmak devlet ve millet olarak namus borcumuz olsun. Saygýlarýmý sunarým, zalim ve edepsizler hariç baþka bir ifadeyle Özdilgiller hariç. diyarbakirkmm21@gmail.com

24 mayıs 2014 cumartesi  

24 mayıs 2014 cumartesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you