Page 1

Özürlü Anne ve Kýzý yardým bekliyor

K

ýzýltepe ilçesinde özürlü olan bir anne, felçli kýzýnýn tedavisi için yetkili ve yardýmseverlerden destek beklediðini söyledi. Kýzýltepe’nin Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Solhan ailesinin durumu yürekleri burkuyor. Gözleri görmeyen 55 yaþýndaki Peyruze Solhan, yatalak olan 24 yaþýndaki kýzýnýn tedavisinin yapýlmasý için hayýrseverlerden yardým istedi. Eþini yýllar önce kaybeden anne Solhan, 6 çocuðu ile yaþam mücadelesi veriyor. Geçimini bakýcý maaþý ile yapan anne Solhan, hem kendisinin hem de kýzýnýn tedavi olmasý halinde iyileþebileceklerini söyleyerek, Ýstanbul veya Ankara gibi illerdeki bir hastanede tedavi olmak için yetkililerden yardým istediðini söyledi. Sayfa 2’de

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

24 Kasým 2012 Cumartesi

8 bin kiþiye aþure vurgulayan Taþçý, "Mardin farklý inançlara farklý dillere, dinlere ardin Din Görevlileri mensup insanlar var. Birlikte huzur Derneði tarafýndan hoþgörü içinde yaþýyor. Bu birlik ve beraberlik kenti olan Mardin’de bugüne devam ettiði gibi bundan Muharrem ayý nedeniyle organize sonra da böyle devam edecektir. edilen aþure günü, yoðun ilgi gördü. Mardin’de neresinde olursa olsun 900 yýllýk tarihi Ulu Camii'nde kurulan þehrinde köyünde neresinde olursa kazanlarda piþirilen aþure, yaklaþýk 8 olsun hep bu güzellikleri yaþýyoruz. bin kiþiye daðýtýldý. Sabah ezanýndan Din Görevlileri Derneði sonra kurulan kazanlarda 51 çeþit kuru müftülüðümüzle yaptýklarý iþ birliði ile gýdanýn bir araya gelmesiyle Mardin’de 8 bin kiþiye aþure lezzetini oluþturulan aþure, camide kýlýnan tattýrdýlar. Allah onlardan razý olsun." cuma namazýndan sonra vatandaþlara dedi ikram edildi. "Birlik ve beraberliði yeniden Mardin’deki farklýlýklar Aþure’ye kazandýk" benziyor Mardin Din Görevleri Derneði Cuma namazý çýkýþýnda Baþkaný Serdar Ökmen ise Mardin’in açýklamalarda bulunan Mardin Müftü birlik ve beraberliðine hitap edecek bir Yardýmcýsý Masum Taþçý, Mardin’deki hizmete vesile olduklarýný belirtti. farklý inançlarýn ve kültürleri aþureye Aþure günü nedeniyle 8 bin kiþiye benzettiðini belirterek, "Bu güzellikler aþure daðýttýklarýný belirten Ökmen, inþallah sonsuza kadar devam eder." "Küçük bir tencere ile baþladýk. Çok temennisinde bulundu. þükür bugün 6 kazanda aþure piþirdik. Aþurenin içindeki farklý Yaklaþýk 8 bin kiþiye aþure daðýttýk. Bu lezzetlerin Mardin’e benzediðini hizmetin maneviyatýný artýrmak için

Sedat Aslanaçier

M

111 hatim okuduk. Bugün halkýmýzýn katýlýmý iþe hem birlik beraberliðimizi pekiþtirmiþ olduk. Hem de çeþitli dualarla mübarek güne katkýda bulunduk. Katýlan herkese teþekkür ediyoruz.” diye konuþtu. Özlenen tabloyu yeþerttiler Muharrem ayýnda Ulu Camii'nde yaþanan tablodan dolayý çok mutlu olduðunu ifade eden Mardinli esnaflardan Cemil Aok da þunlarý söyledi: "Bugün burada özlemiþ olduðumuz bir ortam yaþadýk. Bu ortamý saðlayan herkese teþekkür ediyorum. Ýnsanlar arasýnda birlik beraberlik duygularýný yeniden yeþerttiler. Çok önemli bir duygudur. Sevginin ne olduðunu Hz. Nebi (sav)'nin hadisleri ile bizlere öðrettiler.

Yýl: 9 Sayý 2503 Fiyatý :25 Kr

Suriye’de yaþanan þiddet olaylarý, sýnýr boyunda bulunan þehirleri tehdit ederken, Türkiye sýnýrýnda bu ülkeden gelebilecek olasý bir göçe karþý güvenlik tedbirleri arttýrýldý.

Göçe karþý özel ekip S

uriye’de yaþanan þiddet olaylarý, sýnýr boyunda bulunan þehirleri tehdit ederken, Türkiye sýnýrýnda bu ülkeden gelebilecek olasý bir göçe karþý güvenlik tedbirleri arttýrýldý. Cizre’den Hatay’a kadar uzanan 700 kilometrelik sýnýr boyunca Türk Silahlý Kuvvetleri üst düzey alarma geçti. Cizre, Mardin, Þanlýurfa ve Hatay’a kadar uzanan sýnýrý boyunca Türk askeri teyakkuz halinde bulunuyor. Suriye’nin Rasulayn kentinde Özgür Suriye Ordusu ile Suriye ordusu arasýnda þiddetli çarpýþmalarýn Derbisiye kentine yaklaþmasýnýn ardýndan olasý bir göç veya çatýþmaya karþý, Mardin’in Kýzýltepe ilçesi Þenyurt beldesinde tanklar için mevzi kazýldý. Nusaybin’de ise Kamýþlý sýnýrýna yakýn bölgede Stinger füzeleri ve tanklar mevzilendi. Asker sýnýr boyunca 24 saat

boyunca devriye geziyor.

Türkiye göçe karþý sýnýra özel ekip gönderdi Suriye ile yaþanan kriz ardýndan Türkiye Suriye sýnýrýnda olasý bir göç ve çatýþmaya karþý Ankara’dan gelen özel bir ekibin, Cizre’den baþlayýp Hatay’a kadar devam eden sýnýr boyunca keþif yaptýðý ileri sürüldü. Mardin’e gelen Ulusal Daire Baþkaný Hakan Özdemir, Dýþiþleri Bakanlýðý Hudutlar Dairesi Danýþmaný emekli Albay Ýlker Arýboða, Cizre, Mardin, Þanlýurfa ve Hatay’da sýnýr boyunca çeþitli incelemelerde bulundu. Cizre’de Katran Karakolu, Mardin’de Þenyurt beldesi, Þanlýurfa’da Akçakale ve Hatay’da incelemelerde bulunan ekibin özel bir rapor hazýrladýklarý bildirildi. Ankara’dan gelen özel ekibin, Türkiye’nin sýnýrda olasý bir göçe karþý tedbir amaçlý insaný yardým için sýnýrda keþif yaptýklarý ileri sürüldü.

K

Güvenli internete geçen abone sayýsý bir milyon 300 bini geçti

Mardin'de büyükþehir sevinci Mardin Ýl Ýstihdam ve Mesleki

T

arihi, zengin Kültürü ve 32 geçmiþ medeniyete ev sahipliði yapmýþ olan 7 bin yýllýk tarihi Mardin kentinde Büyükþehir olmanýn sevinci yaþanýyor. Toplam il geneli nüfusu 900 bine dayanan Mardin'de, 9 ilçe 26 belde 512 köy 14 de mezra bulunuyor. Ýl nüfusu

ise 90 bin. Tarihi kentin mimari taþ dokusu 12'nci yüzyýl olan Selçuklu ile Artuklu mimarisi hâkim. Tarihi kentte 9 farklý inanç ve etnik köken kardeþçe yaþýyor. Müslüman, Süryani, yezidi, Ermeni, Katolik inancýna mensup çok sayýda mabetler var. Bunlardan öne çýkanlar ise Kasým Paþa, Zinciriye Medreseleri, Deyrulzafarýn, Mor Yakup Manastýrlarý, Kýrklar ile Meryem ana kiliseleri.

Askere gideceði gün kazada öldü Ýsmail Erkar

Sayfa 3’te

Ali Edis

Eðitim Kurulu toplantýsý yapýldý

Sayfa 2’de l Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu 2012 yýlý son toplantýsý Mardin Valisi Turhan Ayvaz baþkanlýðýnda yapýldý. Yeniþehir Valilik Binasý Dara toplantý salonunda gerçekleþen toplantýda Deðiþim ve geliþimin nitelikli ve donaným sahibi insaný ön plana çýkardýðýný belirten Vali Ayvaz yaptýðý konuþmada, "Bugün toplumsal kalkýnma ve geliþmenin

Ý

temelinde en büyük güç nitelikli insandýr. Ýnsan, yeteneði ve potansiyeli ile en önemli öðedir. Geliþmiþ ülkeler baþta olmak üzere dünyada insan gücü kaynaðýnýn tüm yönleriyle geliþtirilmesi toplumsal ve ekonomik baþarýnýn saðlanmasýnda anahtar faktörlerden biri olarak görülmektedir.”

Sayfa 2’de

ýzýltepe - Viranþehir karayolu güzergâhýnda yaþanan trafik kazasýnda aðýr þekilde yaralanan fotoðrafçý ve kameraman Mehmet Kandemir askere sevk edileceði gün yaþamýný yitirdi. Ailesiyle birlikte yakýnlarýnýn düðününe giderken Viranþehir karayolu üzerinde bulunduklarý aracýn kazaya geçirmesi sonucu önce babaannesi vefat eden Asker adayý Mehmet Kandemir, beyin kanamasý ve iç kanama teþhisiyle Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altýn alandý. Ancak, Kandemir Doktorlarýn yaptýðý tüm týbbi müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Ölümü büyük üzüntü ile karþýlanan Mehmet Kandemir yaþanan kazadan yara almadan kurtulsaydý eðer bugün vatani görevi için Tokat'taki askeri birliðine katýlacaktý. Gece geç saatlerde cenazesi Kýzýltepe'deki Turgut Özal mahallesi'ndeki aile kabristanýnda topraða verilen Mehmet Kandemir'in yakýn arkadaþlarý Viranþehir Karayolu üzerinde yaþanan trafik kazasýnýn yol yapým çalýþmalarý ve yol üzerinde yeteri kadar uyarýcý levhalarýnýn olmamasýna baðlayarak ilgililere tepkilerini dile getirdiler. Mehmet Kandemir'in uzun süre kendisine ait iþyerinde çalýþtýðý için yakýndan tanýdýðýný belirten Ýhlas Haber Ajansý Kýzýltepe Muhabiri Ýsmail Aydoðan, “Mehmet, hayat dolu, dost iyiliksever ve iþini iyi yapmaya çalýþan baþarýlý bir gençti. Normal þartlarda yaþasaydý eðer bugün Askerlik görevi için Tokat'a gitmiþ olacaktý. Elim kaza sonucunda önce babaannesini, ardýndan da kendisini kaybettik. Acýmýz büyük. Allah rahmet eylesin ve bir daha Allah böyle acýlar yaþatmasýn” dedi.


24 Kasým 2012 Cumartesi

Özürlü Anne ve Kýzý yardým bekliyor Kýzýltepe’nin Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Solhan ailesinin durumu yürekleri burkuyor. Gözleri görmeyen 55 yaþýndaki Peyruze Solhan, yatalak olan 24 yaþýndaki kýzýnýn tedavisinin yapýlmasý için hayýrseverlerden yardým istedi. Ýsmail Erkar

K

ýzýltepe ilçesinde özürlü olan bir anne, felçli kýzýnýn tedavisi için yetkili ve yardýmseverlerden destek beklediðini söyledi. Kýzýltepe’nin Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Solhan ailesinin durumu yürekleri burkuyor. Gözleri görmeyen 55 yaþýndaki Peyruze Solhan, yatalak olan 24 yaþýndaki kýzýnýn tedavisinin yapýlmasý için hayýrseverlerden yardým istedi. Eþini yýllar önce kaybeden anne Solhan, 6 çocuðu ile yaþam mücadelesi veriyor. Geçimini bakýcý maaþý ile yapan anne Solhan, hem kendisinin hem de kýzýnýn tedavi olmasý halinde iyileþebileceklerini söyleyerek, Ýstanbul veya Ankara gibi illerdeki bir hastanede tedavi olmak için yetkililerden yardým istediðini söyledi. 6 çocuðu ile ortada kaldý Yýllardan beri 6 çocuðuna hem anne hem babalýk yapan Solhan, 4’ü erkek ve 2 kýz çocuðuyla beraber tek gözlü evde hayata tutunmaya çalýþýyor. Yatak odasý,

tuvalet, banyo ve mutfak olarak ayný odayý kullanan Solhan ailesinin durumu yürek burkuyor. 3 ayda bir aldýðý özürlü maaþý dýþýnda geliri olmayan anne Solhan, 6 çocuðuyla beraber komþularýnýn yardýmlarýyla ayakta durmaya çalýþýyor. Yürek burkan dramýn baþ kahramaný olan Peyruze annenin en büyük korkusu gözü gibi baktýðý çocuklarýnýn ilerleyen yaþlarda yoksulluk ve sahipsizlikten dolayý art niyetli çetelerin tuzaðýna düþerek birer canavar haline gelmesi. Anne Solhan, “Çocuklarýma hem anne hem baba görevine soyundum. Çok zor þartlarda yaþýyoruz. 3 ayda bir aldýðým özürlü maaþý dýþýnda gelirim yok. O da bize ve çocuklarýn okumasýna yetmiyor. Çocuklarýmýn kötü yola düþmesini istemiyorum. Sokaklarda tiner çeken, molotof atan çocuklar var. Benim çocuklarýmýn onlar gibi olmasýný istemiyorum. Bu çocuklar büyüdüðünde onlarý bu hayat þartlarýnda nasýl kontrol edebilirim? Ben þu an onlara annelik sevgisinden baþka bir þey veremiyorum. Benim hayatým çilelerle geçti, çocuklarým benim gibi olmasýn. Bir anne olarak

2

Mardin Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu toplantýsý yapýldý

mücadele ediyorum ve edeceðim de. Ama nereye kadar? Sayýn devlet büyüklerimden, iþ adamlarýndan, hayýrseverlerden bu çocuklara sahip çýkmalarýný istiyorum” dedi. "Elimizi tutacak birilerini istiyoruz" Kýzýný 3 yýl önce evlendirdiklerini ancak bir kaza sonucu yatalak kalan kýzýnýn eþi tarafýndan terk edildiðini belirten anne Peyruze Solhan, ona da kendisi bakmak zorunda olduðunu söyledi. Solhan, “Kýzýmýn daha önce bir sakatlýðý yoktu. Onu evlendirdik. Ancak geçirdiði bir kaza sonucu sakat kaldý. Kýzýmýn bu hale düþmesinden sonra kýzýmýn eþi ve eþinin ailesi onu bize geri gönderdi. Kýzýmý doðru dürüst tedavi etseydiler, bu halde olmazdý. Buradaki hastaneye götürdüðümüzde bize tam teþekkülü bir rehabilitasyon merkezinde yürüyebileceðini söylüyorlar. Bu konuda geçimimizi biz zor saðlýyoruz nasýl gidip onlarý tedavi edebileceðim. Allah rýzasý için yetkililerden elimizi tutacak bize yardým edecek birilerini istiyoruz” diye konuþtu. Kýzýnýn resmiyette halen evli göründüðünü anlatan anne Solhan, “Eskiden kýzým bana bakýyordu. Ama þimdi ben kýzýma bakmak zorunda kaldým. Allah yardýmcýmýz olsun” þeklinde konuþtu. Kendisinin gözlerinin görmediðini anlatan Solhan, Mardin’de gittiði doktorlarýn gözlerinin görmesi için ameliyata ihtiyacý olduðunu söylediklerini ifade ederek, “Benim de gözlerimde sorun var. Yüzde 1’lik bir oranla ancak görebiliyorum. Buradaki doktorlar bir araþtýrma hastanesinde ameliyat olursam iyileþebileceðimi söylediler. Keþke benim de imkaným olsaydý da gidip ameliyat olup çocuklarýmý güzel bir þekilde yetiþtirebilseydim” ifadesini kullandý. 24 yaþýndaki Birgül Özmen ise tedavi görmesi için yardýmseverlerden yardým isteyerek, “Hem kendime hem de anneme bakýnca içim burkuluyor ama elimizden yapacak bir þey gelmiyor. Ýnþallah biri bize yardýmcý olur da ikimiz de tedavi oluruz” dedi.

Mardin Çalýþma ve Ýþ Kurumu Müdürlüðünce hazýrlanarak l Ýstihdam ve Mesleki Eðitim kurul tarafýndan onaylanan 2012 Kurulu 2012 yýlý son toplantýsý Yýllýk Ýþ Gücü Eðitim Planýnýn Mardin Valisi Turhan Ayvaz güncellenmesi, yürütülmekte olan baþkanlýðýnda yapýldý. kurs ve programlarýn denetimi, Yeniþehir Valilik Binasý kamu Kurumlarýnda “Ýþletmelerde Dara toplantý salonunda mesleki eðitim” veya “ yaz stajý” gerçekleþen toplantýda Deðiþim yapan öðrencilere ödenmesi ve geliþimin nitelikli ve donaným gereken ücret, Ýl istihdam ve sahibi insaný ön plana çýkardýðýný Mesleki Eðitim Kurulu, icra belirten Vali Ayvaz yaptýðý organý olan Yürütme Kurulu konuþmada, "Bugün toplumsal üyelerinin seçimi gündem kalkýnma ve geliþmenin temelinde maddeleri ele alýndý. en büyük güç nitelikli insandýr. Kurul Üyelerinin Ýþ Gücü Ýnsan, yeteneði ve potansiyeli ile piyasasý ile ilgili talep, beklenti ve en önemli öðedir. Geliþmiþ ülkeler önerilerinin sunulmasýyla toplantý baþta olmak üzere dünyada insan sona erdi. gücü kaynaðýnýn tüm yönleriyle geliþtirilmesi toplumsal ve Vali Turhan Ayvaz ekonomik baþarýnýn baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya, saðlanmasýnda anahtar Mardin Belediye Baþkaný M. Beþir faktörlerden biri olarak Ayanoðlu, Vali yardýmcýsý Selim görülmektedir.” Palamut, Ýl Özel Ýdaresi Genel Vali Ayvaz, Mesleki teknik Sekreteri Halil Homan, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik YO. eðitimin, aðýrlýklý olarak Müdür Vekili Lokman Toprak, ekonominin ve iþ piyasalarýnýn Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý, A. ihtiyaç duyduðu nitelikli insan Menaf Bilgin, Bilim Sanayi ve gücünü yetiþtirme görevini Teknoloji Müdür Vekili Haydar üstlendiðini, bu baðlamda mesleki Özmen, Ýþ Kur Müdür Yardýmcýsý teknik eðitim sisteminin, etkili Abdurrahim Yalçýn, Türkiye iþleyebilmesi için toplumsal Sakatlar Derneði (TSD) Mardin ihtiyaçlarýn yaný sýra istihdama Þubesi Baþkaný Hasan Anuk, iliþkin verilerden yola çýkýlarak TÜRK ÝÞ Sendika temsilcisi Edip planlanmasý ve iþgücü piyasasýna Bulut, HAK ÝÞ Sendika temsilcisi hizmet edecek iþleve Mustafa Baký, Mardin Organize kavuþturulmasýnýn gerekliliðine sanayi Müdürlüðü Müdür iþaret etti. Yardýmcýsý Remzi Fýrtýna, Dicle Toplantýda, bir önceki Kalkýnma Ajansý Mardin Yatýrým toplantýda alýnan kararlarýn Destek Ofisi Koordinatör Vekili deðerlendirilmesinin ardýndan, Ahmet Pürçüklü katýldý.

Ali Edis

Ý

Mardin'de büyükþehir sevinci M. Sait Çakar

T

arihi, zengin Kültürü ve 32 geçmiþ medeniyete ev sahipliði yapmýþ olan 7 bin yýllýk tarihi Mardin kentinde Büyükþehir olmanýn sevinci yaþanýyor. Toplam il geneli nüfusu 900 bine dayanan Mardin'de, 9 ilçe 26 belde 512 köy 14 de mezra bulunuyor. Ýl nüfusu ise 90 bin. Tarihi kentin mimari taþ dokusu 12'nci yüzyýl olan Selçuklu ile Artuklu mimarisi hâkim. Tarihi kentte 9 farklý inanç ve etnik köken kardeþçe yaþýyor. Müslüman, Süryani, yezidi, Ermeni, Katolik inancýna mensup çok sayýda mabetler var. Bunlardan öne çýkanlar ise Kasým Paþa, Zinciriye Medreseleri, Deyrulzafarýn, Mor Yakup Manastýrlarý, Kýrklar ile Meryem ana kiliseleri. Tarihi kentin terör ve

benzeri sebeplerle çok göç verdiðini, 30'bini komþu il Þanlýurfa baþta olmak üzere, Ankara, Ýzmir, Ýstanbul, Adana, Gaziantep, Diyarbakýr gibi kentlere, Süryani ile öteki inançlara mensup vatandaþlarýnda çoðunluðunun Avrupa ülkelerine göç ettiðini dikkat çeken Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, “Söylediðim sýkýntýlar yaþanmasaydý. Bugün Mardin il geneli nüfusu 3 milyonun üzerinde olacaktýr. Göçler sebebi ile nüfusumuz düþtü. Ama Allah'a çok þükür Ak Parti iktidarý ile son 10 yýlda göçte tersine döndü. Ýnanç ve kültür turizmi ile kentimiz çok yatýrým almaya baþladý. Ýrili ufaklý otel sayýmýz 30'u aþtý. Yatak kapasitemiz 160'lardan bugün 6 bini aþtý. Organize Sanayi Bölgemizde 110 fabrika ile týklým týklým doldu. 150'nin üzerinde de yeni müteþebbis de 2'nci Mardin

OSB için sýra bekliyor. Kentsel dönüþüm ile tarihi kentimizi 100 yýlki estetik mimarisine yeniden kavuþturuyoruz. TOKÝ 744 konut yapmýþtý. Þimdi 1400 yeni konut daha yapýyoruz. Evleri sit alaný içinde yýkýlacak vatandaþlarýmýz maðdur olmasýn diye, daha çok konutlar inþa edilecektir. Büyükþehir olma arzumuzun bugün gerçekleþmiþ olmasý bizleri çok ama çok sevindiriyor. Mardin artýk çok deðiþiyor. Tarihi doku dýþýndaki imara açtýðýmýz Diyarbakýr yolu güzergâhýnýn her iki yakasýda Yeniþehir semti olarak imara açtýk. Binlerce konut yapýldý ve talep de ger geçen gün artýyor. Konut fiyatlarý son 10 yýlda 40 misli artarak, 150 ile 250 milyar lira arasýnda fiyat aralýðý ile daire satýlýyor. Mardin'in ufku çok açýk. Büyükþehir bunu daha çok tetikleyecektir ve asýl olan 2023 hedefimiz UNESCO Dünya kültür Mirasýna adaylýðýmýz. Oteller zinciri

ile yatak kapasitesi 50 bin, turist sayýmýz ise 5 milyon hedefidir” dedi Mardin Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Mehmet Ali Tutaþý da, Mardin'in çoktan büyük þehir olmayý hak ettiðini belirterek, bu yönde katkýsý bulunan tüm kesimlere teþekkür ettiðini söyledi. Tutaþý,

“Tarihi Ýpekyol güzergâhýnda köprü olan Mardin daha çok yatýrým ve istihdam alma imkaný bulacaktýr. Yatýrýmcýlarý da cezp etmeye artarak devam edeceðinden hiç kaygým yoktur” diye konuþtu. Mardin Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Nasýr Duyan ise, küçük esnafýn yerine artýk daha büyük mükelleflerin yatýrýmlarý Mardin'de aðýrlýk kazanacaðýn savunarak, “Büyükþehir olma hayalimiz nihayet gerçekleþti. Artýk gerek yurt dýþýnda, gerek ise yurt içinde olan Mardinlilerin de tersine olan göçlerinin daha da hýzlanacaðýný umuyorum. Öyle olmasaydý da bugün belki de Büyükþehir olmazdýk. Son 10 yýlda büyük olmasa da tersine göçler bizleri sevindiriyor. Bunun katlanarak devam edeceðini ve yatýrýmlarýn da artacaðýmý düþünüyorum. Çok iyi oldu. Sanayi yatýrýmlarýmýz da bu paralel de artýyor. Yabancý sermaye içinde artýk cazibe merkeziyiz. Çok sayýda yabancý müteþebbis de ikinci OSB için yer istiyor. Mardin'in ufku çok açýldý” diye sevincini ifade etti.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

24 Kasým 2012 Cumartesi

3

Kardeþlik Köprüsü ile Ankaralý ve Güneydoðulu hayýrseverler buluþtu Kurban Bayramý'nda Güneydoðu ve doðuda birçok ilde ev ev dolaþarak yardýma muhtaç insanlarý yalnýz býrakmayan iþ adamlarýnýn buluþmasýnda hüzünlü anlar yaþandý. Birlik ve beraberlik için yardýmlaþmanýn önemine dikkat çekilen programda, bölge illerden gelenlerin sözleri herkesi duygulandýrdý.

TOBB'dan 'dershane' uyarýsý Ý

þ dünyasýnýn çatý örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Eðitim Meclisi, dershanelerle ilgili açýklama yaptý.

4 bine yakýn dershanenin, özel ders alamayan 1,5 milyon dar ve orta gelirli ailenin çocuðuna hizmet verdiði belirtilen açýklamaya göre, dershane ile okullarýn iþlevleri farklý. Dershaneler, özel okula gidemeyen, özel ders alamayan orta ve dar gelir grubunun elindeki tek alternatif. Anadolu’nun ücra köþelerinden dershaneye giderek en iyi okullara giren öðrencilere iþaret edilen açýklamada, “Dershanelerin yokluðunda dar gelirlilerin, çocuðuna özel ders aldýrmak zorunda kalacaðý ve bunun daha pahalýya mal olacaðý endiþesi taþýnmaktadýr.’’ Denildi. Özel ders ihtiyacýnýn ortadan kalkmayacaðý dile getirilirken kapatmanýn kontrolsüz oluþumlara yol açabileceðine dikkat çekildi. Dünyada dershaneciliðin yasaklandýðý ülke olmadýðý, Güney Kore’de bir dönem yasaklandýðý ancak 2000’de kaldýrýldýðý ifade edildi. Dershanelerin önümüzdeki dönem kapatýlacaðý yönündeki açýklamalar, kamuoyunda tartýþýlmaya devam ediyor. Konuyla ilgili son deðerlendirme, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Türkiye Eðitim Meclisi’nden geldi. Ýþlev bakýmýndan dershanelerle okullarýn farklý olduðuna iþaret eden Eðitim Meclisi, kapatma kararýnýn, kontrolsüz oluþumlara yol açabileceði endiþesini dile getirdi. TOBB tarafýndan yapýlan açýklamada, son zamanlarda dershanelerin varlýðýnýn tartýþma konusu yapýlmasýnýn, ülkeye önemli hizmetler sunan büyük eðitim camiasýný tedirgin ettiðine yer verildi. Türkiye’deki 4 bine yakýn dershanenin, özel ders alamayan 1,5 milyon dar gelirli ve orta halli ailenin çocuðuna hizmet verdiðine dikkat çekildi. Dershanelerin, 50 binden

fazlasý öðretmen olmak üzere 100 bini aþkýn çalýþanýyla öðrencilere eðitim-öðretim hizmeti verirken önemli bir istihdam da saðladýðýna iþaret edildi.

Sýnavlara hazýrlýk ve okullara destek amacýyla hizmet veren dershanelere, gösterdikleri yüksek performans ve sunduklarý eðitim-öðretim hizmeti ile yüksek teveccüh gösterildiðini belirten Sektör Meclisi; dershanelerin birikimleri, deneyimleri ve eðitim ortamlarýndan eðitimin ihtiyaçlarý doðrultusunda yararlanýlmasýnýn doðru olacaðýný bildirdi. Mevcut yapýda, özel ders ihtiyacýný karþýlayan özel dershaneler ile okullarýn iþlevlerinin farklý olduðunu vurgulayan Meclis, özel ders ihtiyacýnýn, alýnacak önlemlerle azaltýlabileceðinin ancak ortadan kaldýrýlamayacaðýnýn altýný çizdi. Anadolu çocuðu için eðitim fýrsatý TOBB Türkiye Eðitim Meclisi’nin açýklamasýna göre dershaneler, özel okullara gidemeyen, özel ders alamayan orta ve dar gelir grubun elindeki tek alternatif: “Anadolu’nun ücra köþelerinden dershanelere devam ederek en iyi okullara giriþ hakký kazanmýþ öðrencilerimizin yakaladýklarý bu fýrsatlar unutulmamalý. Dershanelerin yokluðunda dar gelirli ailelerin, çocuklarýný iyi bir okula yerleþtirmek için özel ders aldýrmak zorunda kalacaklarý göz ardý edilmemeli.” Kapatma deðil teþvik edilmeli Dershanelerin, Türkiye’nin yararýna olan her olumlu yaklaþýmý daima menfaatlerinin önünde tuttuklarý belirtilen açýklamada son olarak þu ifadelere yer verildi: “Biliyoruz ki dershaneler konusunun sektörle, eðitim yöneticileriyle tartýþýlmasý, ülkemizin ve herkesin yararýna uygun yeni seçenekler saðlayacaktýr. Bu konuda sektör meclisimizin önerileri de mevcut olup üzerinde istiþare etmeye hazýrýz.” (CÝHAN)

K

ardeþlik Köprüsü Projesi ile Güneydoðu'da yardýma muhtaç insanlara el uzatan hayýrsever iþ adamlarý Ankara'da bir araya geldi. Kurban Bayramý'nda Güneydoðu ve doðuda birçok ilde ev ev dolaþarak yardýma muhtaç insanlarý yalnýz býrakmayan iþ adamlarýnýn buluþmasýnda hüzünlü anlar yaþandý. Birlik ve beraberlik için yardýmlaþmanýn önemine dikkat çekilen programda, bölge illerden gelenlerin sözleri herkesi duygulandýrdý. Kurban Bayramý vesilesiyle Ankara'dan kardeþlik köprüleri kuran hayýrseverler, Ankara Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (ASAD), Samanyolu Koleji, Kimse Yok mu gibi kurum ve kuruluþlarýn katkýlarý ile Ankara'da buluþtular. Hakkari, Van, Þanlýurfa, Bingöl, Iðdýr ve Batman gibi illerden de hayýrseverin yer aldýðý program, Kuraný Kerim Tilaveti ile baþladý. Yine Urfa'dan gelen hafýzlarýn seslendirdiði ilahilerle renklenen programda gönüllere seslenildi. Bayramda, Ankara'dan kalkýp da Hakkarili, Vanlý, Urfalý ihtiyaç sahiplerine kurban götürülmesi sýrasýnda yaþananlar dile getirildi. Az çok demeden o insanlara el uzatmanýn, bir araya gelmenin ne demek olduðunu, buna þahitlik eden

Bölgedeki illerde Ankara'dan giden iþ adamlarý ile birlikte kapý kapý dolaþan hayýrseverler de sahneye çýkarak, duygu ve düþüncelerini dile getirdi. Urfalý bir hayýrsever bir eve kurban götürdüklerinde 'Kimse Yok Mu'dan geliyoruz' dediklerinde, evin reisinin kendilerine 'burada kimse var mý' dediðini, hatýrlatarak bu yardýmlarýn artmasý gerektiðini ifade etti. Yine Þanlýurfa Viranþehir'den gelen baþka bir hayýrsever, Ankara'dan misafir ettiði doktor aðabeyleri ile ev ev dolaþarak et daðýttýklarýný belirterek, orada bir kardeþlik havasýnýn oluþtuðunu anlattý. Baþka bir yardýmseverde bu yardýmlarýn, ziyaretlerin sadece kurbanlarda deðil, sürekli olmasýnýn önemine dikkat çekti. Hakkarili bir esnafýn Ankara'dan Hakkari'ye giden bir hayýrsever heyeti ile yaþadýklarýný

B

ilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK) Baþkaný Tayfun Acarer, bu hizmetten yararlanan bireysel abonelerin sayýsýnýn bir yýl içinde bir milyon 300 bini aþtýðýný söyledi. Acarer, Güvenli Ýnternet Hizmeti'nin, internet servis saðlayýcýlarý tarafýndan kullanýcýlarýn tercihine sunulan ücretsiz, talebe baðlý ve alternatif bir hizmet olduðunu belirtti. Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK), tarafýndan çocuklarýn ve gençlerin internet dünyasýndaki zararlý içeriklerden korunmasý ve interneti daha güvenli kullanabilmelerine imkan saðlanmasý amacýyla 22 Kasým 2011'de baþlatýlan Güvenli Ýnternet Hizmeti uygulamasý bir yýlýný doldurdu. ‘Güvenli Ýnternet Hizmeti’nin, internet servis saðlayýcýlarý tarafýndan kullanýcýlarýn tercihine sunulan ücretsiz, talebe baðlý ve alternatif bir hizmet olduðunu hatýrlan BTK Baþkaný Dr. Tayfun Acarer, bu hizmetten yararlanan

B

dikkat çeken Vali Arslan, emniyet mensuplarýna görevlerinde daha çok baþarýlý olmalarý için tavsiyelerde bulundu. Arslan, güvenlik görevlilerine sürekli halkýn yanýnda olmalarýný ve devletin þefkatini her bireye yakýndan hissettirmelerini isterken, güvenlik hizmetlerinin de hukuk çerçevesinde ve adaletten

"Yardýmlaþmaya muhtaç çok sayýda insan bekliyor"

anlatmasý sýrasýnda ise salondakiler gözyaþlarýna hakim olamadý. "Vallahi biz kardeþiz, bunu kimse bozamaz" diyen Hakkarili hayýrsever, Ankaralý iþ adamlarý ile ev ev, mahalle mahalle dolaþtýklarýnda yanlarýnda bir yaþlý amcanýn bulunduðunu, hiç konuþmadýðýný, ismini sorduðunda 'Hamza' cevabýný aldýðýný belirtti. Hakkarili vatandaþ, o kiþinin sonradan ortadan kaybolduðunu ifade ederek, o kiþinin 'Hazreti Hamza' olduðunu kaydetti. Hayýrsever vatandaþ, "Ýþte onun için yanýmýzda deðil, gönlümüzde de bomba patlasa Allah bizim yanýmýzda" dedi. Bu sözler üzerine salondaki herkesin duygulandýðý gözlendi. Yine Kurban yardýmlarýnýn sýnýrlarý aþarak Afrika'ya ulaþtýðý, oradaki insanlarla da gönül köprüsü kurulduðuna dikkat çekildi. Mali'nin Komin Dö Mari Belediye Baþkaný Moussa Mara da programa katýlarak teþekkürlerini hayýrseverlere iletti. Çok uzaktan sadece þükranlarýný iletmek için Ankara'ya geldiðini belirten Mara, 10 bin aileye yardýmda bulunulduðunu, bunun 100 kiþi anlamýna geldiðini kaydederek, iþ adamlarýna teþekkür etti. Mara, bu kardeþlik baðýnýn artarak devam etmesini arzuladýklarýný da sözlerine ekledi. (CÝHAN)

Güvenli internete geçen abone sayýsý bir milyon 300 bini geçti

Batman’ýn ilçelerinde de mobese sistemi kurulacak atman Valisi Yýlmaz Arslan, þehir merkezinde uygulanacak mobese güvenlik kamerasý uygulama sistemine paralel olarak ilçelerin de kamera sistemi ile donatýlmasýný istedi. Aslan, proje ile ilgili çalýþma baþlatýlmasý talimatýný verdi. Yýlmaz Arslan, yaptýðý açýklamada, projeyle ilgilenen yöneticilere talimat verdiðini ve Batman þehir merkezine kurulmasý planlanan mobese sisteminin 5 ilçeye daha kurulmasý için çalýþma baþlattýklarýný bildirdi. Yerleþim yerlerine kurulan kamera donanýmýnýn, güvenliðin en önemli unsurlarýndan biri olduðuna dikkat çeken Arslan, vatandaþlarýn can ve mal güvenliðini saðlamak için ilçelerde de dâhil olmak üzere fiziki ve teknolojik her türlü tedbirin alýnacaðýný kaydetti. Toplumun huzur ve güvenliði için yürütülen güvenlik hizmetlerinde baþarýlý olunmasý için teknolojik donaným kadar insan unsurunun da önemli olduðuna

hayýrseverlerin heyecanlarý gözler önüne serdi. Ankara'dan kurbanýný uzaklara götüren bir iþ adamý, 10 bin yakýn kurbaný daðýtmanýn kendilerine nasip olduðunu söyleyerek, "Þu anda ülkemizin birlik ve beraberliði adýna, þu günlerde birlik ve beraberliði tesis etmek adýna çok önemli bir failiyet ortaya koyuyoruz." dedi.

ödün vermeden yerine getirilmesini istedi. Güvenliðin, vatandaþýn güvenini kazanmakla baþlayacaðýný ifade eden Batman Valisi, ilçelerde yaþayan vatandaþlarýn güvenliðinin tam olarak saðlanmasý için teknolojik yatýrýmlarýn da yapýlarak her türlü araç, gereç ve teçhizatýn saðlanacaðýný vurguladý. (CÝHAN)

bireysel abonelerin sayýsýnýn bir yýl içinde bir milyon 300 bini aþtýðýný söyledi. Güvenli internetin bireysel kullanýcýlarýn yaný sýra ticari iþletmeler ve kurumlar tarafýndan da tercih edildiðini belirten Acarer, “Ýnternet üzerinden daha güvenli bir þekilde alýþveriþ yapýlmasýna imkân saðladýðý için ailelerin ve bireysel kullanýcýlarýn yaný sýra çok sayýda ticari iþletme de kurumsal olarak bu uygulamadan faydalanmaya baþladý.” dedi. Kurumsal abone sayýsý 55 bine ulaþtý Ticari iþletmelerden gelen talepler doðrultusunda baþlatýlan kurumsal abonelik uygulamasý kapsamýnda 55 bin kuruluþun ‘Güvenli Ýnternet Hizmeti’ne abone olduðunu vurgulayan Acarer, Güvenli Ýnternet Hizmeti’nin hiçbir zorunluluk ve kýsýtlama olmadan tümüyle internet kullanýcýlarýnýn tercihine baðlý olarak sunulduðunu ve bu hizmeti almak istemeyenlerin mevcut internetlerini kullanmaya devam ettiklerini kaydetti. Güvenli Ýnternet Hizmeti’ne, abone olunan iþletmenin internet sitesi üzerinden, çaðrý merkezi aracýlýðýyla veya kýsa mesaj (SMS) yoluyla kolay bir þekilde geçilebildiðini ifade eden Acarer þunlarý söyledi: “Kullanýcýlar, isteklerine göre ‘Çocuk’ ve ‘Aile’ profillerinden birini tercih edebildikleri gibi diledikleri an profil deðiþtirebiliyor

veya Güvenli Ýnternetten çýkabiliyorlar. Bu uygulamaya geçmek için bilgisayara herhangi bir program indirmek gerekmediði gibi internet hýzýnda da bir yavaþlama meydana gelmiyor." þeklinde konuþtu. Güvenli internette çocuk ve aile profilleri, internet kullanýcýlarýnýn talep ve ihtiyaçlarýna göre aralarýnda psikoloji, pedagoji, sosyoloji ve hukuk alanlarýnda uzman akademisyenlerin bulunduðu bir kurul tarafýndan belirleniyor. Çocuk profili, içeriði uzmanlarca belirlenen kriterlere uygun sitelerden oluþuyor. Aile profilinde ise çocuk profiline ek olarak kiþisel sitelere, forum ve paylaþým sitelerine eriþilebiliyor. Aile profili, oyun sitelerini, sohbet sitelerini ve sosyal medya sitelerini ayrý ayrý veya birlikte seçme imkâný sunuyor. Uluslararasý sözleþmeler, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde hazýrlanan Güvenli Ýnternet profillerinde kumar, uyuþturucu, terör, þiddet içerikli görüntüler, saðlýk için tehlikeli madde temini, çocuklarýn cinsel istismarý, fuhuþ, müstehcenlik, dolandýrýcýlýk ve zararlý yazýlým gibi içerikleri barýndýran web siteleri bulunmadýðý için kullanýcýlar güvenli bir þekilde internetten yararlanabiliyor. Güvenli Ýnternet Hizmeti ile ilgili gerekli bilgilere www.guvenlinet.org.tr adresinden ulaþýlabiliyor. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

24 Kasým 2012 Cumartesi

4

"Diyarbakýr’da iþsizlik geçmiþ yýllara oranla düþtü" Karacadað Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr. Ýlhan Karakoyun, Diyarbakýr ve Þanlýurfa’yý kapsayan ve Karacadað Kalkýnma Ajansýmýzýn sorumluluk alanýna giren TRC2 Bölgesi’nde iþsizlik oraný 2011’de yüzde 8,5’e düþtü.

K

aracadað Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr. Ýlhan Karakoyun, Diyarbakýr ’da iþsizliðin geçmiþ yýllara oranla düþtüðünü söyledi. Karakoyun, “Diyarbakýr yüzde 20,6 iþsizlik oraný ile 2009 yýlýnda Türkiye’de Adana’dan sonra en yüksek iþsizliðin yaþandýðý ilimizdi. 2010’da bu oran yüzde 13,5’e indi. Diyarbakýr ve Þanlýurfa’yý kapsayan ve Karacadað Kalkýnma Ajansýmýzýn sorumluluk alanýna giren TRC2 Bölgesi’nde iþsizlik oraný 2011’de yüzde 8,5’e düþtü.” dedi. Diyarbakýr ’ýn en önemli sorunlarýnýn baþýnda yer alan iþsizlik, uzmanlar tarafýndan tartýþýldý. Diyarbakýr ’daki kamu kurumkuruluþlarý, yerel yönetimler, üniversite ile STK temsilcileri, Karacadað Kalkýnma Ajansý’nýn 2014-2018 Bölge Planý hazýrlýklarý çerçevesinde düzenlediði Ýstihdam Ve Ýþgücü Piyasasý Diyarbakýr Danýþma Toplantýsý'nda bir araya geldi. Toplantýda konuþan Karacadað Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr. Ýlhan Karakoyun, “Diyarbakýr 20,6 iþsizlik oraný ile 2009 yýlýnda Türkiye’de Adana’dan sonra en yüksek iþsizliðin yaþandýðý ilimizdi. 2010’da bu oran yüzde 13,5’e indi. Diyarbakýr ve Þanlýurfa’yý kapsayan ve Karacadað Kalkýnma Ajansýmýzýn sorumluluk alanýna giren TRC2 Bölgesi’nde iþsizlik oraný 2011’de yüzde 8,5’e düþtü. Diyarbakýr ’da özellikle hizmet sektörünün son yýllarda hýzla geliþmesi, hükümetin uyguladýðý teþvik politikalarý ile Ajansýmýzýn da dâhil olduðu kurumlarýn çalýþmalarý sayesinde yatýrýmlarýn artmasý, iþsizliðin düþmesine katký saðlamýþtýr.

Harran Ovasý’nda makinalý zeytin hasadý dönemi baþlýyor

D Ancak burada önemli olan düþen iþsizliðin düþme eðilimine devam etmesi ve bu düþüþün sürekliliðini saðlamak. Bunun da yolu Diyarbakýr ’da sanayi yatýrýmlarýn artmasýndan ve yeni yatýrýmcýlarý bölgeye çekmekten geçiyor ” diye konuþtu. Toplantýda Karacadað Kalkýnma Ajansý uzmanlarýnda Erhan Demircan, Ýstihdam ve Ýþgücü Piyasasý konulu bir sunum gerçekleþtirdi. Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðü Ýstihdam Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý uzmanlarýndan Göktan Görmezöz ise Ýþ Piyasasý ve Ýþ Kur baþlýklý sunumunda dünya ve Türkiye iþsizlik konusunda yaþanan geliþmeleri aktardý. Toplantýnýn Moderatörü Dicle Üniversitesi ÝÝBF Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Özgür Polat, “Genç Ýþgücü” konulu sunumunda özellikle gençler arasýnda yaþanan yoðun iþsizliðin biran çözülmesi için uygun politikalarýn geliþtirilerek hayata geçirilmesi gerektiðine dikkat çekti. Toplantý sonrasý hazýrlanacak rapor, Karacadað Kalkýnma Ajansý’nýn Diyarbakýr ile Þanlýurfa için hazýrlayacaðý 2014-2018 Bölge

Engelliler Tekerlekli Basket Takýmý yeni sezon hazýrlýklarýna baþladý

B

atman’ý, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi'nde temsil eden Batman bedensel engelliler Tekerlekli Sandalye Basket takýmý yeni sezon hazýrlýklarýna baþladý. Batman bedensel engelliler tekerlekli sandalye basket takým baþkaný Nasreddin Kaya konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, “Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonun Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi 2012-2013 sezonu hazýrlýklarýna bugün itibari ile baþlamýþ bulunmaktayýz. 2012-2013 sezonu iyi bir þekilde geçirmek için 3 yeni sporcu ve yeni bir hoca ile ve alt yapýmýzdan yetiþen mevcut sporcu kardeþlerimle baþarýyý yakalamak için çalýþmalarýmýza hazýrladýðýmýz program kapsamýnda sürdüreceðiz.” dedi. Batman’ýn Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi'nde gereken yerde olmasý için yönetim olarak kamu kurum ve kuruluþlarý ziyarette bulunduklarýný belirten Kaya, Batman Valiliði, Batman Belediyesi, Tüpraþ Batman Rafinerisi ve All Alçý Fabrikasý desteklerini alarak Batman spor severlere güzel ve zevkli bir sezon geçirmek üzere idmanlara baþlamýþ bulunduklarýný ifade etti. (CÝHAN)

Planý’na ve Kalkýnma Bakanlýðýnca hazýrlanacak 10. Kalkýnma Planý'na katký saðlayacak. Moderatörlüðü Dicle Üniversitesi ÝÝBF Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Özgür Polat tarafýndan gerçekleþtirilen toplantýya Kalkýnma Bakanlýðý, Türkiye Ýþ Kurumu, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Türkiye Ýþ Kurumu Diyarbakýr Ýl Müdürlüðü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü, TÜÝK Bölge Müdürlüðü, Milli Eðitim Ýl Müdürlüðü, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý, Sosyal Güvenlik Kurumu, KOSGEB Ýþletme Geliþtirme Merkez Müdürlüðü, Diyarbakýr Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (DÝSÝAD), Diyarbakýr Giriþimci Ýþ Adamlarý Derneði (DÝGÝAD), Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüðü, Güneydoðu Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (GÜNSÝAD), Güneydoðu Tekstil Sanayi ve Ýþadamlarý Derneði (GÜNTÝAD), Müstakil Ýþ Adamlarý Derneði Diyarbakýr Þubesi (MÜSÝAD) Doðu ve Güneydoðu Sanayici Ýþ Kadýnlarý (DOGÜNKAD), HAK-ÝÞ, MEKSA Vakfý ile Kýnalý Eller Kadýn Derneði yetkilileri katýldý. (CÝHAN)

evlet eski bakanlarýndan Prof. Dr Ekrem Pakdemirli, Türkiye'de zeytin veriminin düþük olduðunu belirterek, “Türkiye’de zeytin aðacý varlýðý Ýspanya, Portekiz, Yunanistan, Tunus, Ýtalya’dan, aðaç baþýna verim olarak çok düþük. Yýllýk ortalama satýþ miktarýmýz 100 bin ton civarýnda. Bu rakamlarla uluslararasý ticarette yað fiyatlarýnýn oluþumuna etki yapamýyoruz.” dedi. Harran Üniversitesi, Zeytin Dostu Derneði ve Ýl Özel Ýdaresi'nin ortaklaþa düzenlediði 'Zeytin Hasadýnýn Mekanizasyonu' konulu konferansta konuþan Devlet eski bakanlarýndan Prof. Dr Ekrem Pakdemirli, zeytinin Türkiye ve dünyadaki hasat durumu, hasat çeþitleri, hasadýn mekanizasyonu ve mekanizasyon için gerekli þartlar üzerinde durdu. Zeytin aðacýna, yeþilliði yanýnda meyvesi de saðlýklý besin öðesi olmasý dolayýsýyla önem verilmesi gerektiðinin altýný çizen Pakdemirli, yemeklik yaðlardan sadece zeytinyaðýnýn, rafinasyon gerektirmeden tüketilebilen bir yað olduðunu söyledi. Bu yaðýn, Türkiye'de çok az tüketildiðini dile getiren Pakdemirli, bütün Akdeniz ülkelerinin fert baþýna tüketimde Türkiye’den daha önde olduklarýný kaydetti. 135 milyon zeytin aðacýndan 150 ton yað elde ediliyor Konferansta konuþan Pakdemirli, ülkedeki zeytin aðacý sayýsýna ve bu aðaçlardan elde edilen verime de dikkat çekti. Zeytin veriminin düþük olduðunu anlatan Pakdemirli, “Türkiye’de zeytin aðacý varlýðý Ýspanya, Portekiz, Yunanistan, Tunus, Ýtalya’dan, aðaç baþýna verim olarak çok düþük. Ülkemizde 135 milyon aðaç var diyoruz. Ýki ardýþýk yýlýn ortalamasý yýlda 150 bin ton yað elde ediyoruz.

Bizim yýllýk ortalama satýþ miktarýmýz 100 bin ton civarýnda. Bu rakamlarla uluslararasý ticarette yað fiyatlarýnýn oluþumuna etki yapamýyoruz.” dedi. “Bugün için ülkemizde kilosu 2-3 Euro olan zeytinyaðýnýn dýþ ülkelerde daha ucuz olduðu için, ihracatta zorlanýyoruz” diyen Pakdemirli, hasat mevsimi olan bu aylarda, çiftçinin malýnýn maliyetinin altýnda gitmesi ihtimali doðurduðunu kaydetti. Son yýllarda verilen teþviklerle zeytin aðacý varlýðýnda artýþ gözlendiðini belirten Pakdemirli, "Henüz bu aðaçlar verime yatmamýþtýr. Verime yattýðýnda üretimimiz ortalama olarak yýlda 50 bin ton artýþ gösterecektir.” þeklinde konuþtu. Koordinatörlüðünü Ziraat Fakültesi öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr Ebru Sakar’ýn yaptýðý konferans sonunda katýlýmcýlar, Ýl Özel Ýdaresi'ne baðlý Þehit Nusret Meyve fidanlýðýna geçerek, zeytin hasat makinesinin uygulamalý eðitimine katýldý. Osmanbey Yerleþkesi Ziraat Fakültesi anfisinde gerçekleþen konferansa, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ýbrahim Halil Mutlu, rektör yardýmcýlarý, dekanlar, öðrenciler ve çiftçiler katýldý. (CÝHAN)

Kaymakam Yörük'ten öðrencilere: Hýrsýz, linç edilmekten Baþarýlý olmak için yazýn da ders çalýþýn son anda kurtuldu

B

atman'ýn Sason ilçesi Kaymakamý Bahadýr Yörük, kendisini ziyaret eden öðrencilere, baþarýlý olmak için yaz aylarýnda da ders çalýþmalarý gerektiðini söyledi. Sason Eðitim Kültür ve Yardýmlaþma Derneði (Sason-Der) Baþkaný Metin Özmen ile derneðin LYS-LGS

hazýrlýk eðitimi verdiði öðrenciler, Kaymakam Bahadýr Yörük’ü ziyaret etti. Öðrencilere tavsiyelerde bulunan Kaymakam Yörük, baþarýnýn yollarýný anlattý. Kendisinin baþarýlý olmak için yaz aylarýnda da çalýþtýðýný belirten Yörük, “Kurslara düzenli gitmek, sistematik

çalýþmak çok önemli, ben baþarýlý olmak için yaz aylarýnda bile çalýþýyordum. Zahmetsiz rahat olmaz, þimdi biraz zahmet çekeceksiniz ki ilerde rahat edesiniz. Biz sizleri ilerde ülkemizin en güzel üniversitelerinde görmek istiyoruz ve özellikle daha çok çalýþarak, ilk yýl yerleþmenizi istiyoruz. Çünkü Sason’da ilk yýl tercih vermemek gibi yanlýþ bir alýþkanlýk var. Neden öðrencilerimiz boþu boþuna bir yýl sene kaybý yaþasýn? Sizlerden isteðimiz daha çok çalýþarak, ilk yýl güzel bölümlere yerleþmenizdir.” dedi. Ziyaret esnasýnda Kaymakamlýk makamýnda bulunan Gercüþ Kaymakamý Adem Ergül de özellikle öðrencilerin kalabalýk ortamlarda ders çalýþmamalarýný isteyerek çeþitli önerilerde bulundu. Sason-Der Yönetim Kurulu Baþkaný Metin Özmen ise derneklerinin LYS-LGS

Þ

anlýurfa'da bir hýrsýz, camý açýk otomobilden para çantasýný alýp kaçtý. Çevredeki esnaf tarafýndan yakalanan hýrsýz, linç edilmek istendi.

Bu sýrada esnafýn elinden kaçan hýrsýz, kýrdýðý cam þiþe ile etrafýna korku salarak kurtulmayý baþardý. Olay, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Oval adlý vatandaþ, otomobilinde oturduðu sýrada içeri uzanan bir elin para çantasýný kaptýðýný gördü. 'Hýrsýz var' diye baðýran Oval, esnaftan yardým istedi. Hýrsýzýn kaçtýðýný gören esnaf, kýsa sürede yakaladý. Bu sýrada hýrsýz, parasýný çaldýðý Oval'ý kolundan yaraladý. Çevre esnafý, kolu ve eli kesilen Oval'ýn yarasýný koli bandý ile sardý. Oval, olay yerine gelen ambulansla Balýklýgöl Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Esnaf ise hýrsýzý dövmeye baþladý. Polise teslim edilmek üzere bekletilen hýrsýz, esnafýn dikkatsizliðini fýrsat bilerek kaçmayý baþardý. Yakýn bir iþ yerinden kola þiþesini alan þahýs, camý kýrarak etrafa korku saldý. Hýrsýz, esnafý tehdit ederek kaçmayý baþardý. Olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarýný inceleyerek eþkalini belirledikleri þahsý aramaya baþladý. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Akdað: Koruyucu Aðýz ve Diþ Saðlýðý Eylem Planý hazýrladýk K Saðlýk Bakaný Recep Akdað, 2013-2017 tarihlerini kapsayan Koruyucu Aðýz ve Diþ Saðlýðý Eylem Planý hazýrladýklarýný belirterek, "Öncelikli hedef grubumuz ise 3 yaþa kadar bebeði olan anneler, 6 yaþ çocuklarý, gebeler ve engelliler." Dedi.

S

aðlýk Bakaný Recep Akdað, 20132017 tarihlerini kapsayan Koruyucu Aðýz ve Diþ Saðlýðý Eylem Planý hazýrladýklarýný belirterek, "Öncelikli hedef grubumuz ise 3 yaþa kadar bebeði olan anneler, 6 yaþ çocuklarý, gebeler ve engelliler." dedi. Saðlýk Bakaný Recep Akdað, 22 Kasým Türk Diþ Hekimliði Günü dolayýsý ile düzenlenen toplantýya katýldý. Bakaný Akdað, burada yaptýðý konuþmada toplumda aðýz ve diþ saðlýðýna gerekli önemin verilmediðini belirterek, diþ fýrçalama alýþkanlýðýnýn küçük yaþlardan itibaren kazandýrýlmasý gerektiðini vurguladý. Türkiye’de 2002 yýlýnda kamuda çalýþan diþ hekimi sayýsýnýn 2 bin 438 olduðunu hatýrlatan Akdað, "Diþ üniti sayýsý ise bin 465 idi. Bugün bu sayý 6 bin 148’e yükseldi." diye konuþtu. Göreve geldiði yýlarda kamuda 1 yýlda 360 bin dolgunun yapýldýðýna dikkat çeken Akdað, 2012 yýlý itibariyle bu sayýnýn 8 milyona ulaþtýðýný aktardý. 2013-2017 tarihlerini kapsayan Koruyucu Aðýz ve Diþ Saðlýðý Eylem Planý hazýrladýklarýný belirten Akdað, "Bilimsel komisyon oluþturduk. Koruyucu aðýz ve diþ saðlýðý ile ilgili el kitabý hazýrladýk. Ýzlem takvimini oluþturduk. Aile hekimlerinin periyodik muayene rehberini hazýrladýk. Yani aile hekimleri, hastalarýný diþ hekimlerine ne þekilde yönlendirecekler. Öncelikli hedef grubumuz ise 3 yaþa kadar bebeði olan anneler, 6 yaþ çocuklarý, gebeler ve engelliler. Tabi ki bütün toplumu önemsiyoruz ama öncelikli bu grup." þeklinde konuþtu. Hastalarýn özel diþ hekimlerinde muayene olabilmeleri için bir tarih belirlenip belirlenmediðinin sorulmasý üzerine Bakan Akdað, “Serbest çalýþan diþ hekimlerinden aðýz diþ salýðý ile ilgili hizmetler alýnacaksa, bu kararý verecek olan kuruluþ SGK. Saðlýk ile ilgili kararlar verilirken, 5 bakanlýk birlikte çalýþýyoruz. Bu konu, toplantýlarda ele alýndý. Bu bir

finansman meselesi.” dedi. SGK’nýn yüksek fiyatlarla bu hizmeti özel sektörden alamayacaðýný dile getirdi. Akdað, aðýz ve diþ salýðý hizmetlerinde özel sektörün imkanlarýnýn kullanýlmasýnýn kamudaki yükü büyük oranda azaltacaðýný da sözlerine ekledi. Akdað, yaygýn ve kaliteli olarak kamuda sunulamayan bir saðlýk hizmetinin, özel sektörden alýnmaya çalýþýldýðýnda maliyetin büyük oranda arttýðýný ifade etti. Akdað, “Bundan 10 yýl önce devlet ve SSK hastanelerinde MR sayýsý 18 idi. Bugün bu sayý 300’ün üzerine çýktý. O zamanlar özelde MR çekimi yerine göre bin TL’yi buluyordu. Bugün ise beþte bir fiyatýna. Saðlýk hizmetinde kamu ne kadar güçlü hale gelirse, özel sektör ile birlikte bu iþleri yapmak kolaylaþýyor.” dedi. Bir gazetecinin, "Kamuda Kürtçe hizmet gündemde. Bu saðlýk sektörünü de etkileyecek mi?" sorusu üzerine Bakan Akdað, Türkçe ile anlaþamayacak insan sayýsý son derece düþük olduðunu belirterek, "Bugüne kadar bu meselenin problem olarak yansýdýðýný gördünüz mü?" diye sordu. Akdað þöyle devam etti: "Bu hizmet zaten veriliyor. Bir vatandaþ Türkçe bilmiyorsa, Kürtçe bilen kiþilerden destek alýnarak bu hizmet zaten veriliyor. Þu anda bu hususta bir hizmet açýðý söz konusu deðil. Öteden beri de böyle bir sýkýntý yok. Burada vatandaþýn duyduðu ihtiyaç ile siyasi talepleri birbirinden ayýrmak zorundayýz. Hatýrlarsanýz, grip pandemileri sýrasýnda el ilanlarý hazýrlamýþtýk. Bu ilanlar Kürtçe de hazýrlansýn meselesi gündeme getirildi. ‘Siz bana Türkiye de Türkçe okuma yazmasý olmayan ama Kürtçe okuma yazmasý olan bir kiþi getirin, afiþleri hemen hazýrlayalým.’ dedim. Türkiye’de böyle bir kiþi yok ki. Bu bir siyasi talep. Bir kiþinin dili saðlýk hizmeti almasýna engel olmamalýdýr,

zaten bugün de böyle bir engel yoktur." Kamuda da bu ihtiyacýn çok küçük olduðunu ifade etti. Sigara paketlerindeki deðiþiklik ile ilgili de Bakan Akdað, “Sigara paketleri üzerindeki yüzeylerin yüzde 65’inin uyarý ile kaplanmasý gerekiyor. Kalan kýsmýnda da bir barkodun, Alo 171 danýþma hattý bilgilerinin yer almasý, paketi cazip hale getirecek bir þeyin bulunmamasý gibi kurallar var.” dedi. Bu konuda yönetmelik hazýrlanmasý için süre verildiðini hatýrlatan Akdað, bu yönetmeliðin yayýnlandýðýný söyledi. Öte yandan, toplantýda Türkiye'deki aðýz diþ saðlýðý ile ilgili bazý istatistiki bilgiler de paylaþýldý. Bunlardan bazýlarý þöyle: -Türkiye'de 5-9 yaþ grubunda süt ve daimi diþlerde ortalama 5.2 sayýda çürük+dolgu+çekilen diþ bulunuyor. -0-14 yaþ grubunda süt ve daimi diþlerde ortalama 3.67 sayýda çürük+dolu+çekilen diþ bulunuyor. -Türkiye'de 40-49 yaþ grubunda 7; 50-59 yaþ grubunda 13; 60 yaþ üzerinde ise 23 diþ eksikliði bulunuyor. -Türkiye'de 65 yaþ ve üstündeki insanlarda diþsizlik oraný yüzde 67. -Batýlý ülkelerde diþ hekimine gitme sýklýðý yýlda 5 iken Türkiye'de bu oran 0.9. (CÝHAN)

U

M. Sait Çakar

zedelenmesinin en çok kadýnlarda görüldüðünü söyledi. Ufak bir zedelenme sonrasý, çömelme sýrasýnda, merdiven inip çýkarken ya da arabadan inerken dahi menisküs yýrtýlabileceðini aktardý. Op. Dr. Tuluhan Yunus Emre, futbolcu sakatlanmasý olarak bilinen menisküs yýrtýlmasýyla ilgili, "Her dizde iç ve dýþta birer adet olmak üzere 2 menisküs vardýr. Menisküs dizde uyluk ve baldýr kemiði arasýnda conta vazifesi görür. Ameliyat ettiðimiz hastalara baktýðýmýzda en fazla kadýnlarda menisküs yýrtýlmasý olduðunu görüyoruz. Her yaþ grubunda ve farklý nedenlerden dolayý menisküste zedelenme meydana gelebilir. Genç yaþlarda sportif aktivitelerde ya da ani dönme sonucunda menisküs yýrtýlabilir. Orta yaþ kadýnlarda çömelerek yapýlan iþlerde menisküs yýrtýklarý sýk olarak görülür.Yaþlýlarda ise menisküs zayýflar. Doku dejenere olur ve yýrtýlmasý kolaylaþýr. Ufak bir zedelenme sonrasý, çömelme sýrasýnda, merdiven inip çýkarken ve arabadan inerken dahi yýrtýlabilir." dedi. Spor yapomadan önce tedbir alýnmalý

Spor yapacak kiþilerin spora baþlamadan önce bir takým hazýrlýklar yapmasý gerektiðini belirten Op. Dr. Tuluhan Yunus Emre, aksi halde þahýslarýn sakatlanma riskiyle karþý karþýya kalabileceðini ifade etti. Emre, saha zeminine göre spor ekipmanýnýn seçilmesi gerektiðini vurguladý. Zeminin spor yapmaya elveriþli olup olmadýðýna bakýlmasý ve uygun spor ayakkabý giyilmesini belirten Emre, spor alanýnda ilk yardým yapabilecek deneyimli elemanýn bulunmasýnýn önemli olduðunun altýný çizdi. Yanlýþ bir hareket sonucu sakatlanan kýsma hemen buz kompresi yapýlmasýnýn da iyileþme sürecini azaltacaðýný söyledi. Emre,spor sakatlýklarýný önlemek için þu uyarýlarda bulundu: “Bir spora baþlayacaksanýz yeterli oranda antrenman yapmalýsýnýz. Her spordan önce 5-10 dakika ýsýnma hareketi yapýlmalý. Kesinlikle tok karnýna spor yapýlmamalý ve spora göre ayakkabý, giyim eþyasý seçilmeli.Tercih edilen sporun kurallarýný çok iyi bilinmeli, spora göre diz, el, baþ ve diþler için koruyucu araç kullanýlmalý. Sakatlýklarýn önlenmesinde dinlenmenin ayrý bir önemi vardýr. Yorgun olarak yapýlan spor sonrasý sakatlýk oranlarýnda önemli derecede artma görülmektedir.” (CÝHAN)

5

BASINDAN Açlýk Grevleri azananlar, kaybedenler...

Açlýk grevleri sonrasýnda bir bilanço çýkaracaksak eðer; kazananlar ve kaybedenler tablolarý yapacaksak, hiç kuþkusuz listenin en baþýna pisipisine hayatýný kaybetme tehlikesiyle karþý karþýya olan grevci mahkumlarý koymalýyýz. Çünkü biz biliyoruz ki onlar PKK'nýn "gözden çýkarttýklarý" idi. Ölmeleri halinde terör örgütünün kýlý kýpýrdamayacaktý. Hatta kitlesel ölümlerin baþlamasý özellikle örgütün en þahin kanadýnýn (bu iþin uzmanlarý o kanada Ankara Grubu ya da Cemil Bayýk grubu diyor) asýl istediði sonuçtu.

Kazananlar

Menisküs zedelenmesi en fazla kadýnlarda görülüyor zmanlar, sert bir hareket sonucunda dizde meydana gelen menisküs

24 Kasým 2012 Cumartesi

Canýný kurtaranlarý bir kenara koyacak olursak, bana göre bu olayýn kazanan ve kaybedenlerini þöyle sýralayabiliriz: Olayýn en net kazananýnýn Öcalan olduðu inkar edilemeyecek bir gerçek olarak karþýmýzda duruyor. Öyle ya, karþýmýzda bir tek sözüyle grevi bitiren bir lider var. Bu sonuç elbette ki onun örgüt üzerindeki etkisini ortaya koyan ve muhataplýk iddiasýný güçlendiren bir sonuçtur. Ne var ki, onun bu kazancýnýn nasýl bir kazanç olduðuna daha yakýndan bakmakta yarar var. Öcalan koþullu olarak kazandý. Þu anda güçlenmiþ görünen tek lider ve tek muhatap görüntüsü de koþullu olarak saðlanabilmiþ bir görüntüdür. Bir baþka deyiþle Öcalan, devletin vermesini istediði "bitirin" mesajýný deðil de "sonuna kadar devam" mesajýný verseydi, kazananlar listesinde yer almayacaktý. Bundan sonra da, Öcalan'ýn liderlik gücü ve muhataplýðý kayýtsýz þartsýz bir olgu deðil, þiddetin bitmesinde oynaðý role, verdiði mesaja baðlý olacaktýr. Devlet tarafýndan ancak barýþçý bir rol oynamaya razý olduðu zaman muhatap alýnacak; þiddeti kýþkýrtan rol oynamaya kalktýðý zaman da (týpký geçmiþ bir yýlda olduðu gibi) muhatap alýnma þansýný kaybedecektir. Olayýn ikinci derecede kazananý hükümet olmuþtur. Ölümlerin baþlamasý kontrolü imkansýz sonuçlara yol açabilir ve PKK'nýn ana hedefi olan Türkiye'nin istikrarsýzlaþtýrýlmasý sürecinde tehlikeli bir dönüm noktasý olabilirdi. Bu açýdan, grevlerin ölümsüz bitmesi hükümet için baþlý baþýna bir kazançtýr. Eylemin bitirilmesinde Öcalan'ýn kapýsýnýn çalýnmak zorunda kalýnmasý, hükümet açýsýndan bir zaaf görüntüsü oluþturduysa da, þu gerçeði unutmamak gerekir: Öcalan'ýn bu rolü icazetli bir roldür; hükümetin izniyle oynanmýþtýr ve nasýl bir rol oynayacaðý konusunda teminat verdiði için ona böyle bir izin verilmiþtir. Bir baþka deyiþle, devlet bu olayda Öcalan kozunu iyi kullanmýþtýr. Zaten, devletin terörle mücadelede elinin altýndaki terör örgütü liderinden yararlanmasý denilen þey de bundan baþka bir þey

deðildir. Ve kaybedenler Bana göre açlýk grevleri sürecinden "kaybeden" olarak çýkanlarýn baþýnda PKK'nýn þahin kanadý ve BDP geliyor. BDP'nin bütün süreç boyunca PKK içindeki "ölüme oynayan" grubun kuyruðunda, gerilimi týrmandýrmaya ve grevleri geniþletmeye çalýþtýðý; açlýk grevlerinin taleplerini elinden geldiðince geniþleterek (Demirtaþ'ýn "Biz Mehmet Öcalan'ýn Ýmralý'ya gitmesini deðil, Abdullah Öcalan'ýn Diyarbakýr'a gelmesini istiyoruz" sözünü hatýrlayýn) çözümsüzlüðe oynadýðý bütün kamuoyunca görüldü. Evet, BDP de týpký PKK içinde Öcalan'dan rahatsýz olan grup gibi, ölümlerle birlikte ortaya çýkacak olan büyük krize ve siyasi istikrarsýzlýða bel baðladý. Bu istikrarsýzlýðýn can düþmaný ve tek rakibi olarak gördüðü AK Parti'yi ülkeyi yönetemez hale getireceðini umdu. Hatta rivayet olur ki, açlýk grevlerinin bitmesine yol açar korkusuyla Öcalan'ýn kardeþiyle görüþmesini bile on gün kadar erteledi. Ama sonuç istediði gibi olmayýnca, yangýna benzinle giden bu tutumundan ötürü kaybedenler arasýnda yer aldý. Sürecin ikinci kaybedeni ise çeþitli varyasyonlarýyla solcu cemaat oldu. Kendilerine bazen demokrat bazen solcu bazen de demokrat aydýn demeyi seven bu cemaat, açlýk grevlerinin ilk gününden itibaren PKK'nýn mahkumlarýn hayatý üzerinden yaptýðý gayriahlaki siyasete destek vererek hem siyaseten hem de ahlaken çöküþün örneðini verdiler. Bütün bu süreç boyunca "dava uðruna" ölümün yüceltiliþiyle ilgili en pespaye edebiyatý dinledik kendilerinden. Hükümete hiç durmadan "ölümleri engelleyin, açlýk grevini bitirin" diye seslenenler, bir kez bile yüzlerini asýl çevirmeleri gereken yere, Kandil'e çevirip "Böyle taleplerle açlýk grevi olur mu, siz bu çocuklarý öldürmek mi istiyorsunuz" demediler. Sanki "ölüme yatýrýlan" kendi bedenleriymiþ gibi akýl almaz bir umursamazlýkla "devam devam" diye tempo tuttular. Öyle ki, zaman zaman bitecek diye ödlerinin koptuðunu gördük. Hükümet Kürtçe savunma hakkýyla ilgili sorunu çözdüðünde "Sadece bununla olur mu, diðer talepler ne olacak" diye paniklediler. Onlar sadece Kandil'in ölüm oyununa koltuk deðneði olmakla kalmadýlar, ayný zamanda hapisteki o çocuklarý kendi kronik AK Parti düþmanlýklarýna da alet ettiler. Geniþleyen eylemler sayesinde AK Parti'yi köþeye sýkýþtýrmayý ve zayýflatmayý umdular ki zaten uzun zamandýr bütün siyasi tutumlarýnda ayný þeyi yapýyor, meselelere sadece ve sadece "AK Parti'yi zayýflatýr mý, güçlendirir mi" diye bakýyorlar. Ýþte, sol kültürden gelen þiddet hayranlýðý ve ölümseverlik yeminli AK Parti düþmanlýðýyla birleþince böyle bir çizgi çýkýyor ortaya. Ve bu çizginin savunucularý da, Öcalan devreye girip "bitirin" dediðinde fena halde kontrpiyede kalýp kaybedenlerden oluyorlar. Gülay GÖKTÜRK


24 Kasým 2012 Cumartesi

6

Kýz çocuklarýnýn okullaþmasý için 10 milyon euroluk destek geliyor Özellikle Kýz Çocuklarýnýn Okula Devam Oranlarýnýn Artýrýlmasý Hibe Programýna' yönelik uygulanacak projeleri finanse etmek üzere 10 milyon euroluk bir bütçe ayýrdý. Yapýlacak projelerle Türkiye’de eðitim kalitesinin arttýrýlmasý amaçlanýyor. "Kadýnlarýný ihmal eden toplumlarýn iþleri en iyimser hal ile yarý yarýya noksandýr." ifadelerine yer verdi. Þanlýurfa'da Milli Eðitim Müdürlüðüne baðlý 2 bin 92 kurumda yönetici pozisyonda olan bayan sayýsýnýn yok denecek kadar az olmasýndan yakýnan Pala, "Benim kendi Milli Eðitim Müdürlüðünde bir tane Bayan Müdür yardýmcýsý yok. Bir tane þube Müdürü yok. Ýlginç bir þey. Þöyle de düþünebilirsiniz onlar müracaat etti de siz mi almadýnýz müracaat etseler keþke biz alýrýz." þeklinde konuþtu. Pala, bu tablonun artýk geðiþeceðini savundu.

Ç

alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Avrupa Birliði Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý 'Özellikle Kýz Çocuklarýnýn Okula Devam Oranlarýnýn Artýrýlmasý Hibe Programýna' yönelik uygulanacak projeleri finanse etmek üzere 10 milyon euroluk bir bütçe ayýrdý. Yapýlacak projelerle Türkiye’de eðitim kalitesinin arttýrýlmasý amaçlanýyor. Bu çerçevede eðitim sistemi dýþýnda kalmýþ Özellikle kýz öðrencileri eðitim sistemine dahil edilmesi ve ebeveynlerin kýz çocuklarýnýn eðitiminin önemi hakkýnda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Proje baþvurusu yapmak isteyen kuruluþlara hibe programý hakkýnda Þair Nabi Kültür Merkezi'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýda açýlýþ konuþmasýný Çalýþma Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Avrupa Birliði Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý Avrupa Birliði Uzmaný Çaðatay Halat yaparak hibe programý

çerçevesinde hazýrlanacak projeleri ile ilgili bilgi verdi. Daha sonra Avrupa Birliði Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcý ise Milli Eðitim Bakanlýðýnýn Þanlýurfa'ya önem verdiðini belirterek bunun için Þanlýurfa'nýn þuanda 3 büyük projenin koordinasyon merkezi durumunda olduðunu söyledi. Ýl Milli Eðitim Müdürü Ahmet Pala Þanlýurfa'da kýzlarýn yaný sýra erkeklerinde okullaþma sorunu olduðunu ifade ederek projeyi önemsediðini vurguladý. Ülkenin her yerinde okullaþmanýn arttýrýlmasý ile ilgili toplantýlarýn yapýldýðýna dikkat çeken Pala, "Bu toplantýlarýn tek amacý insanýmýzýn daha iyi yetiþtirilmesi, Çocuklarýmýzýn daha iyi geleceðe hazýrlanmasýdýr. Bütün mesele Türkiye’mizin, dünyamýzýn yaþanabilir bir dünya haline getirmesidir." dedi. Kýz çocuklarýnýn okullaþtýrlmasý gerektiðine iþaret eden Pala,

"10 kýzdan 3'ü okula devam ediyor" Eðitimden sorumlu Þanlýurfa Vali Yardýmcýsý Erdoðan Kanyýlmaz’ da Ortaöðretime devam eden kýz öðrencilerin azlýðýna sitem etti. "Geçen seneki rakamlara göre 10 kýz çocuðumuzdan ancak 3’ü orta öðretime devam ediyor." diyen Kanyýlmaz, 4+4+4 sistemi ile otomatikmen kaydýn yapýlacaðýný dile getirerek bundan sonra okul idarecilerinin resmen okulda bulunupta gelmeyen öðrencileri bir bir tespit etmesi gerektiðini belirtti. Hibe programlarýnýn kýsmen çare olacaðýný aktaran Kanyýlmaz, büyük ölçüde görevin öðretmenlere düþtüðünü anlattý. Açýlýþ konuþmalarýn ardýndan hazýrlanacak projeler ile ilgili Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Uzmanlarý ile Milli Eðitim Bakanlýðý Uzmanlarý bilgiler vererek toplantý sona erdi. Düzenlenen toplantýya Vali Yardýmcýsý Erdoðan Kanyýlmaz, Avrupa Birliði Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcý, Ýl Milli Eðitim Müdürü Ahmet Pala, Çalýþma Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Avrupa Birliði Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý Avrupa Birliði Uzmaný Çaðatay Halat, Milli Eðitim Bakanlýðý Mesleki Eðitim Temsilcisi Feden Kocatürk Okul Müdürleri ve Öðretmenler ile çeþitli uzmanlar katýldý. (CÝHAN)

Bu fabrika kan bankasý gibi Þ

anlýurfa Birinci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Zümrüt Tekstil çalýþanlarý toplu kan baðýþýnda bulundu. 350 iþçinin çalýþtýðý fabrikada 200 kiþi kan verdi. Kýzýlay yetkilileri bölgede ilk defa bu yoðunlukta bir kampanya ile karþýlaþtýklarýný belirtti. Þanlýurfa’da faaliyet gösteren Zümrüt Tekstil çalýþanlarý örnek bir davranýþa imza attý. 350 kiþinin çalýþtýðý tekstil fabrikasýnda 200 kiþi bir araya gelerek kan baðýþlama kararý aldý. Fabrika Yönetim Kurulu Baþkaný Naci Toplu’nun da destek verdiði karar üzerine fabrikaya Kýzýlay yetkilileri davet edildi. Fabrikaya gelen Kýzýlay personeli boþ bir salona sedyelerini kurdu, iþçiler kan vermek için kuyruða girdi. Birkaç saat süren kan verme iþlemi Kýzýlay’ý memnun etti. Toplu, insanlarýn üzerine düþen bir görevi yerine getirmenin mutluluk verdiðini söyledi. Ýnsanlara faydalý olmanýn hazzýný yaþadýklarýný aktaran Toplu, kan verme iþleminin personelce yapýlan istiþare sonucunda ortaya çýktýðýný dile getirdi. Her geçen gün bir baþka sosyal sorumluluða imza attýklarýný kaydeden Toplu, “Arkadaþlarla her yýl 10 bin aðaç dikmeyi hedefledik, her yýl dikiyoruz. Aðaç sayýmýz 55 bine çýktý. Bugün kan veriyoruz, gün geliyor depreme yardým ediyoruz. Hayýr hayrýn kapýsýný açýyor. Hem vücudumuza hayýr,

hem kan verdiðimiz vücuda hayýrlý.” dedi. Fabrikanýn tüm çalýþanlarý ile bir aile olduklarýný sözlerine ekleyen Toplu, “Personelimizle bir aileyiz, hep birlikte istiþare yaptýk, kan vermeye karar verdik. Sað olsun arkadaþlar 200’den fazla kiþi katýldý.” diye konuþtu. Herkesi kan vermeye davet eden Toplu, her zaman birilerinin zor durumda olduðunun unutulmamasý gerektiðini anýmsattý. Kýzýlay görevlisi Dr. Zahide Yazar ise iyi bir organizasyonun yapýldýðýný kaydetti. Ýþçilerin oldukça duyarlý olduðunu dile getiren Yazar, “Çünkü bu kan ya yarýn birinin eþine, çocuðuna belki kendisine gerekli olacak. Bu kan yine bu bölgeye daðýtýlacak. Bütün halký bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi. Kan vermenin saðlýk açýsýndan önemine dikkat çeken Yazar, þöyle devam etti: “Kan vererek insanlarýmýz sýhhat bulacak. Tansiyonlarý düþecek, kolesterolleri düzelecek artý bir kiþi 3 kiþinin hayatýný kurtarma iyiliðini baþka hiçbir yerde yapamaz. Dolayýsý ile 10 dakikalarýný ayýrarak hem sýhhat buluyorlar hem sýhhat veriyorlar.” Ýþçiler de kan vermenin saðlýk açýsýndan verdiði rahatlýða dikkat çekti. Baþka canlara hayat vermenin mutluluðunu yaþadýklarýný aktaran iþçiler, herkesi kan vermeye davet etti. (CÝHAN)

Koþabiliyorken koþ projesi kapsamýnda koþanlara eþofman hediye edildi

G

Hasankeyf'te 100 öðrenci SBS ve LYS kursuna gönderilecek

B

atman'da Hasankeyf Kaymakamlýðý tarafýndan SODES kapsamýnda yürütülen 'Baþarýlý Öðrencileri Destekleme Projesi' ile baþarýlý 100 ortaokul ve lise öðrencisi SBS ve LYS hazýrlýk eðitimi veren dershanelere gönderilecek. Ýlçeye baðlý tüm ortaokul ve lise öðrencilerine yönelik yapýlan deneme sýnavlarýnda baþarýlý olan ortaokul 8. sýnýflardan 50, 11.sýnýflardan 30 ve 12. sýnýflardan da 20 öðrenci, Batman’daki 3 farklý dershanede eðitim alacak. Kaymakamlýk tarafýndan yine SODES kapsamýnda yürütülen 'Tarihi Çarþýda Hasankeyf Hediyeleri' projesiyle el sanatlarý nakýþ, ahþap ve cam süsleme alanlarýnda 30 kursiyere eðitim veriliyor.

Projeyle Hasankeyf ’in tanýtýmýnýn daha iyi yapýlmasý ve yerli yabancý turistlerin ilçeden ayrýlýrken yöreye ait renkleri ve hatýralarý birlikte götürebilmelerini saðlamak amacýyla ödüllü Hediyelik Eþya Tasarým Yarýþmasý da düzenlendi. Katýlýmcýlar son teslim tarihi olan 4 Ocak 2013 tarihine kadar hediyelik eþya tasarým ve ürünlerini, Hasankeyf Kaymakamlýðý'na elden veya posta ile teslim edebilecek. Yarýþmada baþarýlý görülen katýlýmcýlara ödül verileceði ve yarýþmayla ilgili þartname ve baþvuru formunun www.hasankeyf.gov.tr adresinden temin edilebileceði bildirildi. (CÝHAN)

ençlik Spor Genel Müdürlüðü tarafýndan 81 Ýlde uygulanan ‘Koþabiliyorken Koþ’ projesi kapsamýnda, Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tesislerinde koþan ve spor yapan bay ve bayanlara Medical Park Hastanesi eþofman hediye etti. 16 Mayýs Þehir Stadyumu'nda düzenlenen törene Vali Yardýmcýsý Þaner Çaðlar, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Aydýn Ekinci, Medical Park Hastanesi Müdürü Radyolog Mahmut Akdað, Medical Park Hastanesi Baþhekimi Op. Dr. Haluk Aygüler, Kurumsal Pazarlama Müdürü M.Sabri Yýldýz ve Petrolspor Teknik Direktörü Mehmet Gönülaçar katýlým saðladý. Spor yapanlara desteklerinin her zaman süreceðini belirten Medical Park Hastanesi Müdürü Radyolog Mahmut Akdað, “Batman’da tüm sportif faaliyetlere kurum olarak desteklerimiz sürecektir. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünün böylesi güzel ve anlamlý çalýþmasýna bizlerde destek olmak istedik. Bu alanda katkýmýz olmuþsa ne mutlu bizlere.” diye konuþtu. Spora herkes sponsor olmalý

Medical Park Hastanesi Müdürü Radyolog Mahmut Akdað’ýn ardýndan açýklamada bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Aydýn Ekinci, “Bizim için spor yapan vatandaþlarýmýza yapýlan yardýmýn büyüðü küçüðü olmaz. Önemli olan destek ve katký sunmaktýr. Medical Parkýn desteðinden dolayý tesislerimizde düzenli olarak spor yapan ve eþofman alan bay ve bayanlar adýna teþekkür ederim. Tesislerimiz spor yapmak isteyen tüm vatandaþlarýmýza 24 saat

eðitimli personellerimiz nezaretinde açýktýr. Ýmkânlarýmýz ölçüsünde desteðimiz sürecektir. Diðer büyük kurumlarýmýzýn da spora destek olmasýný bekliyoruz.” diye konuþtu. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Aydýn Ekinci daha sonra katký sunanlara plaket verdi. (CÝHAN)

Zayi Adýma kayýtlý 47 AV 459 plakalý aracýmýn arka plaka levhasý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Abdulhalim ÇOLTU

24 Kasım 2012 Cumartesi Gazete Sayfaları  

24 Kasım 2012 Cumartesi Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you